Podcastok

Nightlight rádió – Előtte vagy utána?

A Nightlight rádió sorozatának ezen adásában Simon és Joseph az elragadtatás sokat vitatott időzítéséről beszélgetnek és az Ige alapján megnézik, hogy pontosan mikorra tehető ez az esemény. Vajon Jézus az Antikrisztus uralmának elején, felénél vagy végén tér vissza megváltott gyermekeiért? Honnan erednek a különböző erre vonatkozó teóriák és miért létezik ilyen sokféle magyarázata ennek a sokak számára fontos témának?

A Biblia által elénk tárt válaszokat megvizsgálva remélhetőleg sikerül megválaszolni ezeket a kérdéseket.

Lejátszás (42:08p):

Előző posztKövetkező poszt

30 hozzászólás

 1. Sziasztok!

  Egy pár dologgal hozzá szeretnék szólni ehhez a pre-trib post-trib beszélgetéshez. Először is azzal, hogy vannak elsődlegesen végső időkkel foglalkozó fejezetek. Ahhoz, hogy megértsünk bármit is az Igéből nagyon fontos azt figyelni, hogy az idézett vers szövegkörnyezetben legyen. Ha a végső időkről van szó, ezek az elsődleges fejezetek Máté 24, Dániel 2,7,8, 9 legvége, 11,12, Jelenések könyve úgy kb. a 7. fejezettől, és néhány utalás Pál apostol leveleiből. Ezt most csak azért írtam le elöljáróban, mert hallottam már olyan pre-tribes érvelést, hogy az Úr annyira szeret minket, hogy biztos nem engedi meg, hogy szenvedjünk. Utána meg idézett Zsoltárok 23-ból. Persze nagyon jól tudom, hogy a pre-trib alátámasztásánál is többről van szó, mint amit csak most felhoztam. De főleg ilyen dolgoknál azért amik konkrét eseményekről szólnak, az elsődleges érveink ne ilyen ehhez hasonló ?nagyon távoli rokon? versek legyenek.

  Ki szeretnék emelni egy pár dolgot, ami ugyan már elhangzott a podcast-ben, de számomra annyira meggyőzőek, hogy nem tudom hogy lehet elsiklani fölötte.
  Először is nézzük meg Pál apostol mit mond az elragadtatásról:
  1. Thessalonika 4:16-17
  Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban;

  Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.

  Ezt persze mindenki ismeri, itt csak le szerettem volna szögezni valamit: a halottak feltámadása és az elragadtatás gyakorlatilag egy időben történik, pici eltolódással.
  Következő vers:
  Jelenések 20:4,5
  És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, akiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.

  A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás.

  Ez azért lényeges, mert itt azoknak a feltámadásáról van szó, akik a nagy nyomorúságban haltak meg. Tehát az ELSŐ feltámadás (ÉS elragadtatás) a nagy nyomorúság után történik. Az első feltámadás (és elragadtatás) előtt nincs nulladik feltámadás (és elragadtatás)! A nagy nyomorúság előtti elragadtatást ezzel teljesen kizárja az Ige.

  Következő:
  1. Korinthus 15: 51, 52
  Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.

  Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.

  Itt Pál apostol pontosan meghatározza mikor fog történni a feltámadás és elragadtatás: az utolsó trombitaszóra. Jelenések könyve szerint az utolsó trombitaszó a hetedik. Tehát az első hat trombitaszó ideje alatt a Földön lesznek a keresztények. A Jelenések könyve 8. és 9. fejezetéből elolvasható milyen csapások történnek ez alatt. Viszont ez semmiképpen sem keverendő össze az Isten haragjának hét poharával, ami később történik.

  1. Kedves Aaron!

   írod:
   “Ezt persze mindenki ismeri, itt csak le szerettem volna szögezni valamit: a halottak feltámadása és az elragadtatás gyakorlatilag egy időben történik, pici eltolódással.
   [expand title=”Teljes hozzászólás” swaptitle=”Bezár” trigpos=”below”]
   Következő vers:
   Jelenések 20:4,5
   És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, akiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.

   A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás.

   Ez azért lényeges, mert itt azoknak a feltámadásáról van szó, akik a nagy nyomorúságban haltak meg. Tehát az ELSŐ feltámadás (ÉS elragadtatás) a nagy nyomorúság után történik. Az első feltámadás (és elragadtatás) előtt nincs nulladik feltámadás (és elragadtatás)! A nagy nyomorúság előtti elragadtatást ezzel teljesen kizárja az Ige.”

   Az a gond ezzel az igeverssel, amire hivatkozol, hogy kizárja a nagy nyomorúság előtti elragadtatást, hogy amennyiben a szövegkörnyezetben olvassuk, ahogyan te is említetted, akkor azt látjuk, hogy az első feltámadás, és ítélettétel, már csak akkor fog megtörténni, miután az Úr visszajött, és legyőzte az AK-t, és seregét! Sőt, Sátánt is megkötözték már!

   Jel. 19,11
   És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és a ki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik.
   Jel. 19,12
   És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az ő fején sok korona; az ő neve fel vala írva, a mit senki nem tud, csak ő maga.
   Jel. 19,13
   És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten ígéjének neveztetik.
   Jel. 19,14
   És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve.
   Jel. 19,15
   És az ő szájából éles kard jő vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel; és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját.
   Jel. 19,16
   És az ő ruháján és tomporán oda vala írva az ő neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura.
   Jel. 19,17
   És láték egy angyalt állani a napban, és kiálta nagy szóval, mondván minden madaraknak, a melyek repdesnek vala az égnek közepette: Jőjjetek el, és gyűljetek egybe a nagy Istennek vacsorájára;
   Jel. 19,18
   Hogy egyétek a királyok húsát, és vezérek húsát és hatalmasok húsát, és lovaknak és rajtok űlőknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét.
   ? Jel. 19,19
   És látám, hogy a fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, a ki a lovon ül vala és az ő serege ellen.
   Jel. 19,20
   És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, a ki a csodákat tette ő előtte, a melyekkel elhitette azokat, a kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének:
   Jel. 19,21
   A többiek pedig megöletének a lovon űlőnek kardjával, a mely az ő szájából jő vala ki; és a madarak mind megelégedének azoknak húsával.
   Jel. 20,1
   És láték egy angyalt leszállani a mennyből, a kinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy láncz a kezében.
   Jel. 20,2
   És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, a ki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendőre,
   Jel. 20,3
   És veté őt a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő; azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre.
   Jel. 20,4
   És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.
   Jel. 20,5
   A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás.
   Jel. 20,6
   Boldog és szent, a kinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig.

   Vagyis, ekkor már nincs szó elragadtatásról, simán csak feltámadásról! Azokéról, akik a nagy nyomorúságból jöttek! Legalábbis az ige szerint, azok vesznek benne részt! Namármost, azt azért durva csusztatásnak lehetne nevezni, ha azt mondanánk, hogy az el múlt 2000 év, minden hívő számára nagy nyomorúság volt! Nem mindenkinek volt az, a fejüket se vették mindannyiunknak, a Jézus bizonyságtételéért, és az Isten beszédéért! Márpedig az az igevers amit idéztél ezt írja! És az Igében a nagy nyomorúságnak nevezett időszak is, éppen az AK idejére vonatkozik. (Akárhol is nézzük szövegkörnyezettel együtt!)
   Vagyis igencsak el kell gondolkozni rajta, hogy ebben az esetben beszélhetünk-e egyáltalán bármi féle elragadtatásról!
   Viszont a Bárány mennyegzőjéről ír az Ige, tehát az Eklézsiának valahogy “illik” ott lennie, mivel, mint tudjuk, mi vagyunk a mennyasszony, vagy legalábbis a hivatalosok között vagyunk!

   Persze sokkal több igehely van az elragadtatásra vonatkozóan, mint amit itt kiemeltél, és amit mint megfigyeltem ti, ebben a variációban hívők nem vesztek számításba, de ennek, amit említettél, ennek ahhoz végképpen nincs köze .

   Bár azok az érvek, amit Joseph említett, hogy arra szoktak hívatkozni, akik nem ebben a ti általatok is elfogadott variációban hísznek, valóban nagyon képtelenek (nem is értem azokat, hogy honnan vették), de ezek se meggyőzőek.
   [/expand]

   1. Ida nem gondolhatod komolyan, hogy a Jelenések 19-ből idézett rész a Bárány menyegzője! Az ég madarait hívja vacsorára, hogy “egyék mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét.”
    A Bárány menyegzője az Armaggedoni csata előtt lesz.
    És amint olvashatod a Bibliában, a Millennium előtt csak 1 feltámadás lesz.
    Nem akarok Aaron helyett válaszolni, de úgy gondolom azért ezeket a verseket említette, mert ezek önmagukban elegendők ahhoz, hogy kizárják a nagy nyomorúság előtti elragadtatást.

    Engem egyébként ez a téma csupán annyiban érdekel, hogy köze lehet a nagy szakadáshoz, amúgy pedig igen kellemes csalódásban lenne részem, ha tévednék. 😀

    1. Szia Thea!

     Persze, hogy nem az a Bárány mennyegzője! Én se arra írtam, hanem, hogy a jel 19 és 20 összetartozik!
     Ezért látható, hogy az első feltámadás csak azután történik meg, miután visszajött az Úr, és vége az armageddoni csatának is! És abban csak azok vesznek részt, akik a nagy nyomorúság alatt éltek. Az említett igevers szerint.

     A Bárány mennyegzőjéről azért írtam, mert az még előtte fog megtörténni! Vagyis valamikor az első feltámadás előtt kell, hogy legyen az elragadtatás. Viszont, ha abból az igeversből indulunk ki, amit Aaron mond ( és valóban nincs az igében szó az elragadtatásról, úgymint valahányadik “feltámadásról”! Sőt, az egész gyülekezeti korszakról, mint titokról van szó az Igében!), hogy csak az első feltámadás van megemlítve, akkor nem lehet elragadtatás.

     Viszont, ha nem lesz elragadtatás, akkor kik lesznek a mennyegző résztvevői?
     Mert ha az első feltámadásban csak a nagy nyomorúság alatt élő, ill az ott meghaltak támadnak fel, akkor azok, akik előtte meghaltak, azok csak a végén fognak! ( Mármint az említett logika szerint, ha ezt az igeverset nézzük!) Viszont, akkor kérdés, hogy hogyan lesz a mennyegző megtartva, ha nem lesz ott a mennyasszony?

    2. Sajnos nem látom a logikát abban, amit írsz.
     Pál és a többi idézett rész nagyon egyértelműen fogalmaz: Először feltámadás, rögtön utána elragadtatás (I. Thes 4:16-17) és mindkettőből csak egy lesz (Jel. 20:4-5). Ezt követi az Isten haragja (közben Bárány menyegzője), az Armageddoni csata és a második feltámadás és ítélet pedig ezer évvel később.

    3. Szia Thea!

     Amit írtam, Aaron ezen írására vonatkoznak:
     “Jelenések 20:4,5
     És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, akiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.

     A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás.”

     És legfőképpen erre:

     Ez azért lényeges, mert itt azoknak a feltámadásáról van szó, akik a nagy nyomorúságban haltak meg. Tehát az ELSŐ feltámadás (ÉS elragadtatás) a nagy nyomorúság után történik. Az első feltámadás (és elragadtatás) előtt nincs nulladik feltámadás (és elragadtatás)! A nagy nyomorúság előtti elragadtatást ezzel teljesen kizárja az Ige.”

    4. Szia Thea!
     Írod:
     “Engem egyébként ez a téma csupán annyiban érdekel, hogy köze lehet a nagy szakadáshoz, amúgy pedig igen kellemes csalódásban lenne részem, ha tévednék. :D”
     Azt már megbeszéltük, hogy csak beszélgetünk róla. Nem ezen múlik az üdvösségünk, hogy ezt az időpontot ” betudjuk-e lőni”. Engem is csak annyiban érdekel, hogy addig is az Ige alapján beszélgetünk róla, és ez másokat is serkenthet, hogy foglalkozzanak az Igével, ebből a szempontból is.

     Viszont a nagy szakadáshoz ennek nincs köze, mert az a HITTŐL való elszakadást jelenti. ( Azzal pedig szerintem egyetértünk, hogy ezzel , hogy erről beszélgetünk, és nem vagyunk benne egyértelemben, ez még nem az Úrba vetett hitünk megtagadását jelenti!)
     2Thess 2,3
     Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert az a nap addig nem jön el, míg előbb be nem következik a hittől való elszakadás, és meg nem jelenik az a törvénytipró, a kárhozat fia, (Ravasz L ford)
     2Thess 2,3
     Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert az a nap addig nem jön el, míg előbb be nem következik a hittől való elszakadás, és meg nem jelenik az a törvénytipró, a kárhozat fia,
     2Thess 2,4
     aki ellene támad és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek mondanak, vagy amit imádnak. Sőt maga ül be az Isten templomába, és azt állítja, hogy ő Isten.
     2Thess 2,5
     Nem emlékeztek-e rá, hogy mindezt megmondtam nektek, amikor még nálatok voltam.
     2Thess 2,6
     És tudjátok, mi az, ami most feltartóztatja, hogy majd a maga idejében jelenjék meg?

     Csak én ezt az igeverset is fontosnak tartom:

     2Thess 2,7
     Működik ugyan már titokban a törvénytiprás, csakhogy annak, aki azt most még feltartóztatja, el kell az útból tűnnie.

     2Thess 2,8
     És akkor fog megjelenni. ama törvénytipró – akit ugyan az Úr Jézus megöl szájának leheletével, és megsemmisít az ő dicsőségének eljövetelével -,

    5. Jaj, nem úgy értettem. Sokan úgy gondolják, hogy akik arra számítanak, hogy nem lesznek itt a nehéz időkben elveszítik hitüket, amikor még mindig itt lesznek a szövetség megszegése után. Abban szinte biztos vagyok, hogy azokat, mint itt sok olvasót, akik szorosan követik az eseményeket és erősek a hitben, ez nem fenyeget, de valljuk meg, sajnos nem ez az általános. 🙁

    6. Szia Thea!

     Lehetséges, hogy olyasmi is történhet, de szerintem a hittől való elszakadás már most történik.
     Az meg van írva, hogy “akkor majd sokan fognak megbotránkozni bennem”. Ez lehet úgy is, hogy :
     1. vagy megtörténik az elragadtatás , és sokan, akik biztak benne, hogy ők is ott lesznek, itt maradnak, és akkor megsértődnek ( megtérés és bűnbánat helyett) az Úrra, és elpártolnak.
     2. Vagy nem történik meg, és akkor azok, akik abban biztak, hogy kimaradnak az üldözésből, és mégis abban találják magukat, akkor azért…

     De, hát mi itt azért beszélünk ezekről, hogy minnél több ember foglalkozzon az idők jeleivel is, és keresse az Úrat, addig, amig még megtalálható..!
     Mert sajnos ezek az igék is nagyon kemények:
     2Thess 2,8
     És akkor fog megjelenni. ama törvénytipró – akit ugyan az Úr Jézus megöl szájának leheletével, és megsemmisít az ő dicsőségének eljövetelével -,
     2Thess 2,9
     de akinek eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jeléve! és csodájával,
     2Thess 2,10
     és az igazságtalanságnak mindenféle csalásával azok romlására, akik elvesznek; MIVEL NEM VOLTAK HAJLANDÓK SZERETNI AZ IGAZSÁGOT, AMI MEGTARTOTTA VOLNA ŐKET.
     2Thess 2,11
     És EZÉRT ISTEN ERŐS TÉVELYGÉST KÜLD REÁJUK, hogy higgyenek a hazugságnak,
     2Thess 2,12
     és így mindazok elveszik ítéletüket, akik nem az igazságnak hittek, hanem a gonoszságban gyönyörködtek. (Ravasz L. ford)

    7. Itt egy magyarázat a 2Tesszalonika 2:6-8-ról angolul:
     http://www.bibletruth.cc/the_restrainer.htm
     Arról a sokat vitatott igéről szól, hogy ki tart vissza kit. Egyszer már belinkeltem egy magyar változatot, hátha az angol érthetőbb 🙂
     Szerintem ez az egyetlen logikus értelmezése az igének, mert az összes többi magyarázat egy külső személyt hoz be az igeversekbe, amelyet Pál egyáltalán nem emlit, holott Pál nem akart titkolózni itt és homályosan egy korábban emlitett dologra utalni, amit most nem hajlandó megismételni.

   2. Kedves Ida!

    Igen, természetesen azt írtam, hogy szövegkörnyezetben vizsgáljunk meg dolgokat, de azt is észre kell venni, hogy a Jelenések könyve fejezetei nem mindig időrendben vannak. Most csak egy példa erre Jelenések 11, ahol már szó van arról, hogy Jézus átvette az uralkodást, de persze ez nem jelenti a könyv végét, mert még sok mindenről ír János, amik időben azelőtt voltak.

    Jelenések 11:15-17
    A hetedik angyal is trombitála, és nagy szózatok lőnek a mennyben, amelyek ezt mondják vala: E világnak országai a mi Urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, aki örökkön örökké uralkodik.
    És a huszonnégy Vén, aki az Isten előtt ül az ő királyiszékeiben, esék az ő orcájára és imádá az Istent,
    Ezt mondván: Hálát adunk néked Uram, mindenható Isten, aki vagy és aki valál és aki eljövendő vagy; mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted.

    Jelenések 20:4 nem azt írja, hogy akkor lesz az első feltámadás, hanem csak elmagyarázza, hogy ez az első feltámadás. Azok a feltámadottak már a 19. fejezetben részt vettek a Bárány mennyegzői vacsoráján.

    Egyébként ezt nem is említettem az előző hozzászólásomban, de ez a Jelenések 11:15-17 is nagyon jó. Pál apostol azt mondta, hogy az utolsó (hetedik) trombitaszóra fogunk elragadtani. Itt Jel. 11-ben arról van szó, hogy a hetedik trombitaszónál veszi át Jézus az uralkodást. ?E világnak országai a mi Urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, aki örökkön örökké uralkodik.? És akkor fogunk mi elragadtatni. (Mert ekkor van az utolsó trombitaszó.)

    1. Kedves Aaron!
     írod:
     ” hogy szövegkörnyezetben vizsgáljunk meg dolgokat, de azt is észre kell venni, hogy a Jelenések könyve fejezetei nem mindig időrendben vannak.”
     [expand title=”Teljes hozzászólás” swaptitle=”Bezár”]
     Igen, de az egy- egy fejezetben lévő dolgok igen.
     írod:
     “Jelenések 20:4 nem azt írja, hogy akkor lesz az első feltámadás, hanem csak elmagyarázza, hogy ez az első feltámadás. Azok a feltámadottak már a 19. fejezetben részt vettek a Bárány mennyegzői vacsoráján.”
     Ez számomra ebben a szituációban nem tünik jó értelmezésnek. Bár én se vagyok az Ige emberi ésszel történő megismerésének a szószólója, de vannak azért benne olyan szituációk, amik nem zárják ki az emberi logikát se.
     Ebben az esetben pedig egyértelmünek látszik, hogy itt csak a visszajövetel után lesz ez a feltámadás:
     Jel. 20,4
     És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.
     Jel 20,4
     És láttam trónokat: helyet foglaltak rajtuk, és ítélő hatalmat kaptak azoknak a lelkei, akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért és az Isten igéjéért; akik nem imádták a fenevadat, sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és kezükre: ezek életre keltek, és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. ( MBT)
     Jel 20,4
     És láttam királyi székeket, és akik azokra ültek, ítélettel bízattak meg. És láttam azoknak lelkeit, akik lefejeztettek a Jézus mellett való bizonyságtételért és az Isten igéjéért, és akik nem imádták a vadállatot, sem annak képét, és nem vették fel bélyegét homlokukra és kezükre: és ezek feltámadtak és királyokká lettek Krisztussal az ezer esztendőre.(Kecskeméthy)
     Jel 20,4
     Majd székeket láttam, és azoknak a lelkei foglaltak helyet rajtuk , és kaptak ítélő hatalmat, akiknek fejüket vették a Jézusról való tanúságtétel és Isten igéje miatt, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képmását, sem bélyegét nem vették homlokukra vagy kezükre, és éltek és uralkodtak Krisztussal ezer esztendeig.(Káldi Neovulgáta)
     Jel 20,4
     És láték székeket és azokon ülőket, kiknek adaték, hogy itéljenek; és (látám) azok lelkeit, kik lefejeztettek Jézus bizonyságtételeért és az Isten igéjeért, kik nem imádták a vadállatot, sem annak képét, bélyegét sem vették föl homlokaikra vagy kezeikre, és éltek és országlottak Krisztussal ezer esztendeig. * (Káldi Biblia)
     Jel 20,4
     és láttam trónokat, amelyekre ráültek, és ítélethozatalt bíztak rájuk, és azoknak lelkeit, akiket lefejeztek a Jézus melletti tanú(bizony)ságtételért és az Isten Igéjéért és akik nem imádták a vadállatot, sem annak képmását és nem vették fel a bélyegét a homlokukra és a kezükre és ezek élnek (felélednek) és királyként uralkodnak Krisztussal ezer évig,(Vida Sándor)
     Jel 20,4
     Az ezer éves uralom. Akkor trónokat láttam, azok ültek rajtuk, akikre az ítéletet bízták. És láttam azok lelkét, akiket Jézus tanúsága és Isten igéje miatt lefejeztek, akik nem imádták a vadállatot és bálványképét, és jelét nem viselték homlokukon és kezükön.
     ?
     Jel 20,5
     Ezek életre keltek és Krisztussal ezer esztendeig uralkodtak. A többi halott csak akkor kelt életre, amikor eltelt az ezer esztendő. Ez az első föltámadás. (Békés -Dalos)
     Jel 20,4
     Trónokat láttam! [Voltak, akik] rájuk ültek, s azokra ítélethozatalt bíztak. [Láttam] azután azokat a lelkeket, akiket Jézus tanúságtételéért és az Isten Igéjéért lefejeztek, akik nem borultak földre a fenevad előtt, sem annak képmása előtt, akik nem vették sem homlokukra, sem kezükre a bélyeget: ezek megelevenedtek, és a Felkenttel együtt királyságra léptek ezer évig. (Csia )
     ? Jel 20,4
     Azután láttam: trónokat, és azokat, akik rajtuk ültek. Ezek hatalmat kaptak, hogy ítéljenek. Láttam azoknak az embereknek a lelkeit, akiket lefejeztek a Jézusról való tanúskodásuk és Isten üzenetének hirdetése miatt. Ezek nem imádták a Szörnyeteget, sem annak szobrát, és nem engedték a homlokukra vagy a kezükre tenni a Szörnyeteg jelét. Ezek az emberek feltámadtak, és ezer évig együtt uralkodtak Krisztussal. Ez az első feltámadás.(Egysz ford 2003)
     Jel 20,4
     És láttam királyi székeket, amelyeken az ítélők ültek, és láttam azoknak lelkét, akiknek fejőket vették a Jézusról való bizonyságtételük miatt, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a vadállatot, sem az ő képét, sem az ő bélyegét homlokukra és kezükre nem vették fel. Most életre kelnek és uralkodnak Krisztussal ezer esztendeig.(Ravasz L)
     Jel 20,4
     Azután királyi székeket láttam, és azokra azok ültek, akikre az ítéletmondás bízatott; azoknak lelkét is láttam, akiket a Jézusról való tanúbizonyságtételük miatt és az Isten beszédének hirdetése miatt lefejeztek, és azokat, akik nem imádták a vadállatot sem az ő képmását, és az ő bélyegét nem vették fel sem a homlokukra sem a kezükre; mind azok életre keltek, és Krisztussal ezer esztendeig királyként uralkodtak.(Dr. Budai Gergely)
     Jel 20,4
     És láttam királyi székeket, amelyeken ültek azok, akikre az ítélet bízatott. És láttam azoknak lelkét, akiknek fejőket vették a Jézusról való bizonyságtételük miatt és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a vadállatot, sem az ő képét, sem az ő bélyegét homlokukra és kezükre nem vették: és életre keltek és uralkodtak Krisztussal ezer esztendeig.(Czeglédy Sándor)
     Jel 20,4
     Láttam trónszékeket, melyekre azok ültek le, akiknek hatalom adatott, hogy ítéletet tartsanak. És láttam azok lelkeit, akiknek Jézusról való bizonyságtételük miatt és az Isten igéje miatt fejüket vették, akik nem imádták a fenevadat, sem az ő képét és nem vették fel homlokukra és kezeikre a bélyeget. Ezek életrekeltek és uralkodtak Krisztussal ezer esztendeig.(Raffay S)
     Lát 20,4
     Majd láttam trónokat; azok ültek rajtuk, akiknek ítélő hatalom adatott s láttam azoknak lelküket, akiknek fejüket vették a Jézus bizonysága s az Isten igéje miatt, akik a fenevadat s annak képét nem imádták, a bélyegét homlokukon és kezükön nem hordozták és megelevenedve, Krisztussal ezer esztendeig uralkodtak.(Dr. Masznyik E)
     Jel 20,4
     És láttam székeket és rajok ültek, és hatalom adatott nekik az Ítélkezésre; és (láttam) azok lelkeit, kiknek Jézus bizonyságtétele és az Isten igéje miatt fej?k vétetett, és kik nem imádták a vadállatot, sem az ? képét, sem az ? bélyegét homlokukra, vagy kezeikre föl nem vették, és feléledtek és uralkodtak Jézussal ezer esztendeig.(P. Soós I)

     Amit Pál apostol írt, azt az igeverset, az általam fellelhető összes fordítás alapján nézve, nem azt látom, hogy ugyanazok vennének részt ebben a találkozásban:
     1 Thess. 4,16
     Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban;
     ?1 Thess. 4,17
     Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.

     1Thessz 4,16
     Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak,
     1Thessz 4,17
     azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.

     ? 1Thessz 4,16
     Mert maga az Úr parancsszóval, arkangyal kiáltásával és Isten harsonájával leszáll az égből, és a Krisztusban meghaltak feltámadnak először;
     ?1Thessz 4,17
     azután mi, élők, akik megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úrral való találkozásra a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.
     ?
     1 Tessz 4,16
     Mert a parancsszóra, a főangyal hangjára és Isten harsonájának szavára az Úr maga leszáll az égből, és először a Krisztusban elhunytak támadnak fel,
     1 Tessz 4,17
     azután mi, az élők, a megmaradtak, velük együtt elragadtatunk a felhőkön az égbe az Úr elé, s így mindenkor az Úrral leszünk.

     1 Tessz 4,15
     mert maga az Úr a parancsszóra, az arkangyal szavára és az Isten harsonájára leszáll az égből, és a halottak, kik a Krisztusban vannak, először támadnak föl.
     1 Tessz 4,16
     Azután mi, a kik élünk, kik meghagyatunk, együtt ragadtatunk el azokkal a felhőkbe Krisztus elé a levegőégbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. *

     ?1Thessz 4,16
     mivelhogy maga az Úr száll alá az égből riadóval, főangyal szózatával és Isten harsonájával és először a halottak támadnak fel Krisztusban,
     1Thessz 4,17
     azután mi, az élők, akik megmaradunk, velük együtt egyszerre elragadtatunk a felhőkben az Úrral való találkozásra a levegőben, és így mindenkor az Úrral együtt leszünk.
     ?
     1Thessz 4,15
     A parancsszóra, a főangyal kiáltására, Isten harsonazengésére az Úr maga száll le a mennyből, s először a Krisztusban elhúnytak támadnak fel.
     1Thessz 4,16
     Azután mi élők akik megmaradtunk, a felhőkön velük együtt elragadtatunk a magasba Krisztus elé, és így mindenkor az Úrral leszünk.
     ?
     1Thessz 4,16
     mert maga az Úr parancsszóval, főangyal szózatával, Isten kürtjével alászáll az égből. Először azok a halottak, [akik] a Felkentben [vannak,] feltámadnak,
     1Thessz 4,17
     azután bennünket, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadnak felhőkben a levegőbe, hogy [ott] az Úrral találkozzunk, és így mindenkor az Úrral leszünk.

     1Thessz 4,16
     Akkor maga az Úr fog leszállni a Mennyből! Felhangzik egy hangos parancsszó, az angyalok fejedelmének hangja, és Isten trombitajele. Erre azok fognak feltámadni, akik úgy haltak meg, hogy hittek Krisztusban. Ők lesznek az elsők.
     ? 1Thessz 4,17
     Ezután mi következünk, akik akkor életben leszünk. Feltámadott testvéreinkkel együtt az Úr felemel magához bennünket a felhőkön a magasba. Együtt fogunk mindannyian szemtől-szembe találkozni az Úrral fent, a levegőben. Ettől a pillanattól fogva pedig mindörökké együtt fogunk lakni Urunkkal!

     ?1Thessz 4,16
     Akkor maga az Úr fog leszállni a Mennyb?l! Felhangzik egy hangos parancsszó, az angyalok fejedelmének hangja, és Isten trombitajele. Erre azok fognak feltámadni, akik úgy haltak meg, hogy hittek Krisztusban. ?k lesznek az els?k.
     1Thessz 4,17
     Ezután mi következünk, akik akkor életben leszünk. Feltámadott testvéreinkkel együtt az Úr felemel magához bennünket a felh?kön a magasba. Együtt fogunk mindannyian szemt?l-szembe találkozni az Úrral fent, a leveg?ben. Ett?l a pillanattól fogva pedig mindörökké együtt fogunk lakni Urunkkal!

     ?1Thess 4,16
     Mert maga az Úr fog leszállani az égből riadóval, ha elhangzott az arkangyalok szava s az Isten trombitája, először azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban,
     1Thess 4,17
     azután mi, akik élünk és megmaradtunk, azokkal együtt felhőbe takartan elragadtatunk a levegőégbe, az Úr elé, s azután mindenkor ővele leszünk.

     1Thessz 4,16
     mert amint elhangzik az ébresztő kiáltás: az arkangyal szava és az Isten trombitája, maga az Úr alászáll az égből, és akkor az történik, hogy először feltámadnak azok a halottak, akik Krisztusban hivők voltak.
     ?1Thessz 4,17
     azután azokkal együtt mi az életben maradottak el fogunk ragadtatni a felhőkön a levegőbe az Úr színe elé; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.

     ?1Thessz 4,16
     Mert maga az Úr fog leszállani az égből riadóval, arkangyal szavával és isteni kürtzengéssel és először azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban,
     ?1Thessz 4,17
     azután mi, akik élünk és megmaradtunk, azokkal együtt felhőkön ragadtatunk a levegőbe az Úr elé és így mindenkor az Úrral leszünk.

     1Thessz 4,16
     Mert maga az Úr parancsszóval, arkangyal hangjával és az Isten harsonájával fog leszállni az égből és elsőbb azok támadnak fel, akik Krisztusban elhunytak,
     1Thessz 4,17
     azután mi, az élők, a megmaradottak, velük együtt, hirtelen felragadtatunk a felhőkön a levegőégbe az Úr elé és ilyenmódon mindenkorra együtt leszünk az Úrra!

     ? 1Tessz 4,16
     mivel maga az Úr, adott jelre, arkangyal szavára, Isten kürtje meg-harsanására alászáll az égből és először a Krisztusban megholtak támasztatnak fel,
     1Tessz 4,17
     azután mi, akik életben maradunk, velük együtt a felhőkön elragadtatunk az Úr elé a levegő égbe és így mindenkor az Úrral leszünk.

     1Thess 4,16
     Mert maga az Úr a parancsszóra, az arkangyal szavára és az Isten harsonájára leszáll az égb?l, és a Krisztusban meghaltak mint els?k támadnak fel.
     1Thess 4,17
     Azután mi, kik élünk, kik fönmaradunk, vel?k együtt a felh?kbe ragadtatunk Krisztus elé a leveg?be, és így mindenkor az Úrral leszünk.

     A másik igeverseket is megnéztem az összes fordításban, és így néz ki:
     ? ?1Kor 15,51
     Imé, valami titkot mondok tinéktek: Nem fogunk valamennyien (a végső ítélet előtt) elhunyni, de (a végső ítélet napján) valamennyien át fogunk változni;
     ?1Kor 15,52
     nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszó elhangzásakor; mert trombita fog szólni, és akkor a halottak feltámadnak el nem múló testben, mi pedig át fogunk változni. (Dr. Budai Gergely)

     1Kor 15,51
     Íme titkot mondok nektek: Nem mindnyájan halunk meg, de mindnyájan elváltozunk,
     1Kor 15,52
     nagy hirtelen, egy szempillantás alatt az utolsó trombitaszóra; – mert trombita fog szólani és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi meg elváltozunk.
     1Kor 15,53
     Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára és e halandó test halhatatlanságba öltözködjék.
     1Kor 15,54
     Amikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó a halhatatlanságba, akkor beteljesül az ige, amely meg van írva: A győzelem elnyelte a halált. (Ravasz László)

     1Kor 15,51
     De figyeljetek, elárulok nektek egy titkot: nem fogunk mindannyian meghalni, de mindannyian át fogunk változni.
     ? 1Kor 15,52
     Ez nagyon hirtelen fog történni, egy szempillantás alatt, az utolsó trombita hangjára. Igen, felhangzik a trombitaszó, és azok, akik hitben haltak meg, feltámadnak a romlástól mentes örök életre. Mi pedig, akik akkor még élünk, át fogunk változni.
     ? 1Kor 15,53
     Ez a mostani testünk romlandó, ezért feltétlenül szükséges, hogy átváltozzon olyan testté, amely már mentes a romlástól. Mostani testünk halandó, ezért át kell változzon halhatatlan testté.
     ?1Kor 15,54
     Amikor ez majd megtörténik: a romlandó és halandó test átváltozik romlástól mentes és halhatatlan testté, akkor teljesedik be, amit az Írás mond: ?A halál teljes és végleges vereséget szenvedett?
     1Kor 15,55
     ?Halál, hová lett a gy?zelmed? Halál, hová lett a fegyvered?? (Egyszerű ford 2006)

     1Kor 15,51
     ím egy titkot mondok el nektek: nem fogunk mindnyájan elaludni; de mindannyian át fogunk változni:
     1Kor 15,52
     hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó kürt-harsanáskor. Mert kürt fog harsogni. Akkor a halottak romolhatatlan állapotban föl fognak támadni, mi is átváltozunk!
     ? 1Kor 15,53
     Mert ennek a romlandó testnek romolhatatlanságot kell felöltenie, s ennek a halandó testnek halhatatlanságot kell felöltenie!
     1Kor 15,54
     Ha pedig a mostani romlandó testünk romolhatatlanságot ölt fel, és a halandó testünk halhatatlanságot öltözik fel: akkor beteljesül a megírt Ige: győzelem nyelte el a halált!
     ?1Kor 15,55
     Halál, hol a győzelmed? Halál, hol a fullánkod? (Csia L)

     1Kor 15,50
     A jövendő átalakulás és a végső győzelem. Arról azonban biztosítlak testvérek, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság a romolhatatlanságot.
     ?1Kor 15,51
     nézzétek, titokba avatlak titeket: nem halunk meg ugyan mindnyájan, de mindnyájan eltávozunk,
     1Kor 15,52
     hirtelen egy szempillantás alatt, a végső harsonaszóra. Megszólal a harsona, mire a holtak romlatlanságra támadnak fel, mi pedig eltávozunk.
     1Kor 15,53
     Ennek a romlandó testnek fel kell öltenie a romlatlanságot, ennek a halandónak a halhatatlanságot.
     ? 1Kor 15,54
     Mikor pedig a romlandó test romlatlanságba öltözik, s a halandó halhatatlanságba, akkor válik valóra az Írás szava:
     ?1Kor 15,55
     “A győzelem elnyelte a halált: halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod?”

     ? 1Kor 15,50
     A jövendő átalakulás és a végső győzelem. Arról azonban biztosítlak testvérek, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság a romolhatatlanságot.
     1Kor 15,51
     nézzétek, titokba avatlak titeket: nem halunk meg ugyan mindnyájan, de mindnyájan eltávozunk,
     ?1Kor 15,52
     hirtelen egy szempillantás alatt, a végső harsonaszóra. Megszólal a harsona, mire a holtak romlatlanságra támadnak fel, mi pedig eltávozunk.
     1Kor 15,53
     Ennek a romlandó testnek fel kell öltenie a romlatlanságot, ennek a halandónak a halhatatlanságot.
     1Kor 15,54
     Mikor pedig a romlandó test romlatlanságba öltözik, s a halandó halhatatlanságba, akkor válik valóra az Írás szava:
     1Kor 15,55
     “A győzelem elnyelte a halált: halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod?”(Békés-Dalos)
     ?
     1Kor 15,51
     Lám, titkot mondok nektek: mindnyájan nem hunyunk el, de mindnyájan elváltozunk (mássá leszünk),
     1Kor 15,52
     hirtelen (osztatlan időben) egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra, mert harsona szólal meg és a halottak életre kelnek romolhatatlanságban, és mi elváltozunk (mássá leszünk),
     ? 1Kor 15,53
     mert ennek a romlandónak fel kell öltöznie a romolhatatlanságot és e halandónak a halhatatlanságot,
     ?1Kor 15,54
     amikor pedig ez a romlandó magára ölti a romolhatatlanságot és ez a halandó felöltözik halhatatlanságba, akkor bekövetkezik (beteljesül) az Ige, amely meg van írva:
     1Kor 15,55
     Elnyelte a halált végleg (győzelembe)! hol van halál a győzelmed? hol van halál a tövised? (Vida Sándor)

     1 Kor 15,52
     Rögtön, egy pillanatban a végharsonára; * mert megriad a harsona, és a holtak feltámadnak rothadatlanúl, és mi elváltozunk. ** ?
     1 Kor 15,53
     Mert e rothatag testnek rothadatlanságba kell öltözni, és e halandónak halhatatlanságba kell öltözni.
     ?1 Kor 15,54
     Mikor pedig ez a halandó halhatatlanságba öltözik, * akkor teljesedik a mondás, mely írva vagyon: Elnyeletett a halál a győzedelem által. **
     ? 1 Kor 15,55
     Hol van, halál, a te győzedelmed? hol van, halál, a te fullánkod? * (Káldi Biblia)

     1Kor 15,51
     Íme titkot mondok nektek: mindnyájan ugyan nem hunyunk el; de mindnyájan elváltozunk,
     ? 1Kor 15,52
     hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert a trombita szólni fog, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.
     1Kor 15,53
     Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltözzön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltözzön magára.
     ?1Kor 15,54
     Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor meglesz az ige, mely meg van írva: Elnyeletett a halál diadalra!
     1Kor 15,55
     Hol van, halál, a te fullánkod; hol van, oh sír, a te diadalmad? (Kecskeméthy)

     1Kor 15,52
     Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk.
     1Kor 15,53
     Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba.
     1Kor 15,54
     Amikor pedig (ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és) ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: “Teljes a diadal a halál fölött!
     ?1Kor 15,55
     Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?” (Magyar Biblia Tanács)

     Vagyis ezekben a versekben, nem az elragadtatás, ill az első feltámadásról ( és nem arról a trombitaszóról) van szó, hanem az utolsó itéletre való feltámadásról! ( A zavaró az lehet ebben, hogy rólunk, hívőkről is beszél) De az Ige azt írja, hogy a halál utóljára rontatik meg! ( És ezekben a fent idézett igeversekben éppen azzal zárul a “kép”, amikor a halálnak is vége lesz! 1 Kor. 15,26
     Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. )

     Jel. 20,13
     És a tenger kiadá a halottakat, a kik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, a kik ő nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint.
     Jel. 20,14
     A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava.

     Jel 20,14
     És az alvilág és a halál belevettettek a tüzes tóba. Ez a második halál.

     Ez itt alul a totál Biblia linkje, innen veszem a fordításokat:

     http://biblia.jezusert.com/index.php

     Persze, örülnék neki, ha te is utána néznél ( ha lesz időd), mert több szem többet lát! És, ha már beszélünk róla, akkor nézzük át rendesen.
     ?[/expand]

    2. Kedves Ida!

     Akárhogy is nézem, nekem túl jól összepasszolnak ezek a trombitaszavas versek, és négy is van belőle. Szerintem ezek mind egy eseményről szólnak, én nem tudom őket három különböző időpontra tenni.

     1.Thesszalonika 4:16-17
     Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban;
     Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.

     1.Korinthus 15:51-52
     Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.
     Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.

     Máté 24:29-31
     Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.
     És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.
     És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.

     Jelenések 11: 11-15
     De három és fél nap mulva életnek lelke adaték Istentől ő beléjök, és lábaikra állának; és nagy félelem esék azokra, akik őket nézik vala.
     És hallának nagy szózatot az égből, amely ezt mondja vala nékik: Jőjjetek fel ide. És felmenének az égbe felhőben; és láták őket az ő ellenségeik.
     És lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak tizedrésze elesék; és megöleték a földindulásban hétezer ember neve; és a többiek megrémülének, és a menny Istenének adának dicsőséget.
     A második jaj elmúlt; ímé a harmadik jaj hamar eljő.
     A hetedik angyal is trombitála, és nagy szózatok lőnek a mennyben, amelyek ezt mondják vala: E világnak országai a mi Urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, aki örökkön örökké uralkodik.

     És itt még ráadásul az Úr két tanúbizonysága is akkor ragadtatik el. Ez nekem túl jól összeillik. De majd meglátjuk hogy lesz. Szerintem egy kicsit úgy vagyunk ezzel, mint hajdanán Jézus tanítványai, akik azt kérdezték Jézustól, hogy mikor állítja már helyre Izrael királyságát, mert nekik az ószövetségi próféciákból a Messiás első és második eljövetele összefolyt, és nem tudták elválasztani a kettőt. Szerintem akkor még nem is értették, hogy kettő lesz. Ahogy közeledünk, szerintem jobban fogjuk érteni. Ha esetleg meglátjuk, hogy a zsidók elkezdik a napi véres áldozatot, akkor benne vagyunk az utolsó 7 évben. Ha meglátjuk az antikrisztust eltörölni a véres áldozatot, akkor benne vagyunk az utolsó három és félben.

    3. Kedves Aaron!

     Igen, majd meglátjuk.
     Számomra teljesen egyértelműen 3 különböző eseményről van szó, és mint látod utána néztem, hogy esetleg nem én tévedek-e.
     Persze ez az üdvösségünket nem veszélyezteti, mint már beszéltük.
     Amiért feszgettem ezt a témát, az leginkább az, hogy Joseph is , és úgy néz ki, hogy mindazok, akik a nyomorúság utáni elragadtatásban hisznek, pont ezekre az igeversekre alapozzák a tanításukat, elgondolásukat, az eseményekkel kapcsolatban.
     Pedig itt az Eklézsia elragadtatásáról:
     1.Thesszalonika 4:16-17
     Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban;
     Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.

     Itt az utólsó ítélet trombitájáról, és az általános feltámadásról:
     1.Korinthus 15:51-52
     Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.
     Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.

     Itt pedig az Úr második visszajöveteléről szól az igevers:
     Máté 24:29-31
     Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.
     És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.
     És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.

     És az összegyűjtés, pedig a zsidók összegyűjtése lesz Izraelbe( az 1000 éves királyság kezdetén)! Ez más prófétai könyvekből is nyílvánvaló.

    4. Kedves Ida!

     Szia! Csak most tudok írni, nem volt internetem egy pár napig. Szóval, vissza az említett versekhez.

     1.Thesszalonika 4:16-17-el kapcsolatban egyet értünk, csak ugye az időzítést látjuk másként.

     1.Korinthus 15:51-52-vel kapcsolatban az a véleményem, hogy először is szerintem a Biblia nem említ semmilyen trombiatszót az utolsó ítéletkor. Másodszor pedig szerintem itt is feltámadásról ÉS elragadtatásról van szó. (Az utolsó ítéletkor pedig már nincs elragadtatás.) Ezt abból gondolom, hogy Pál két különböző csoportról beszél: az egyik a halottak akik feltámadnak, a másik mi akik elváltozunk.

     Máté 24:29-31 pedig szerintem nem a zsidók összegyűjtéséről beszél. Tudom azt írja, hogy egybegyűjtik az ő választottait, de újszövetségi terminológia szerint már nem a zsidók a választottak. Ez persze megint nem azt jelenti, hogy Isten elvetette az ő népét, ezt Pál szépen elmagyarázza Rómabeliek 11-ben, csak pont ott a 7. versben írja azt, hogy: ?Micsoda tehát? amit Izráel keres, azt nem nyerte meg: a választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményíttettek:? Tehát Pál egyértelműen szembeállítja Izraelt a választottakkal. Az Újszövetség óta már csak az a válsztott aki elfogadta Jézust. Ez persze megint nem zárja ki a zsidókat ebből, mert már közülük is sokan elfogadták Jézust és még el is fogják, csak azt akarom kihozni ebből, hogy a vers (Máté 24:29-31) nem sajátítható ki csak a zsidók részére. Amelyik zsidó Máté 24 szerint ?választott? lesz az nem azért lesz mert zsidó, hanem azért mert már elfogadta Jézust. Megnéztem még 16 helyen az Újszövetségben a ?választott(ak)? szót, és mindig a Jézusban hívő(k)re utalt.

 2. Ezigen 7 percnél járok de már most tele van ferdítéssel és hazugságokkal és olyan ellenvetésekkel a pre-tribről amit igazi Bibliatanulmányozók folyton újra és újra megválaszoltak. Ebből látszik hogy hogy semmiféle részletes Bibliatanulmányozás nem történt csak egy új doktrína felszínes pontjainak ismételgetéséről van szó. OK 12 percig birtam.

 3. Ez mostmár hihetetlenül zavaros. Pedig a Dánieli próféciában arról van szó, hogy minnél közelebb kerülünk a korszak végéhez, annál jobban fogjuk érteni a próféciákat.
  De úgy néz ki, mintha “átfordult” volna a dolog, és egyre távolabb kerülnek tőle a keresztények nagy része.

  Persze, azzal mindenképpen egyetértek, hogy mindig készen kell lennünk. Hiszen, akár ma, vagy holnap is meghalhatunk, ahogyan az eddig élt keresztények is, és akkor már “eljött” számunkra az Úr. Vagy nem Ő, ha nem vagyunk készen!

  1. A “menetrenddel’ kapcsolatban semmilyen új információ vagy változás nincs az anyagban a korábbiakhoz képest, csupán a különböző teóriákat foglalja össze és a beszélgetők elmondják, miért gondolják őket tévesnek. 🙂

   1. Sajnálatos módon, ilyen az amikor valaki azt gondolja, hogy valamiféle elő-elragadtatás lesz. Ez teljesen lehetetlen.
    Sokan hazug filmek alapján állítják be ezt. Felnyomnak bármilyen jellegű álkeresztény filmet a tv-ben, azok mind hazugságok.
    Ilyen 700-as klub jellegű paródiák tömegével vannak. Csodálatos megtérésnek állítanak be mindent, de valójában az ember nem tudja igazolni magát, hogy ő megváltott lenne. Ez a 21. századi karizmatikusság elferdült illúziója. Ilyen volt az anabaptizmus, ahol angyalnak beöltözött emberke térítette a katolikus híveket át, egy hamis vallásra. Belemagyarázzák az ember fejébe a hamis hittérítők, hogy pl. a fehér, első lovas az Jézus, és ezek után egy hamis Istenképet fognak imádni a hívek. Az elragadtatásról pedig annyit, hogy ezt majd az Isteni kar eldönti…
    Lehetne fejleszteni egy új játékot, aminek a neve az lenne, hogy Biblia Tippmix. Lehet fogadni, hogy mi jön be és mi nem.
    Persze a támadók azt vágják a fejedhez, hogy “de neked semmi közöd sincs a Bibliához”. Meg, hogy egy katolikussal nem lehet érdemi vitát folytatni a Bibliáról.
    Itt az a gond, hogy a Bibliát mindenki a saját képére értelmezi, és a másik ember egyből elveti a tézisét. Ennyire egyszerű. Hogy mit mond Joseph Candel vagy akárki, az nem tuti, hogy igaz.
    De a legrosszab az, hogy ha valaki azt mondja, hogy “én igenis értem a Bibliát, mivel én megszállva vagyok a Szentlélekkel”. Hagyjuk Istenre a dolgokat, mi csak annyit tudunk tenni, hogy kérjük a mindennapi életünk helyes cselekedeteit, és imádkozunk. Egyenlőre még azt sem tudjuk ki az AK… Lehet, hogy 100 év múlva jön el, lehet, hogy 1000.

    1. Elképzelni sem tudjuk mennyi minden van, amit ebben az életben nem fogunk teljesen megérteni. “Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem.” – I. Kor. 13:12

     Szerintem azért elég fontos, hogy folyamatosan tanuljunk, fejlődjünk és tanulmányozzuk az Igét. “Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét.” II. Tim. 2:15
     🙂

    2. De a legrosszab az, hogy ha valaki azt mondja, hogy ?én igenis értem a Bibliát, mivel én megszállva vagyok a Szentlélekkel?.
     Oy vey…
     1Co 6:19 Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istent?l nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?

     Az elragadtatással és az időzítésével kapcsolatban pedig ahogy említettem, az egész azon függ hogy azt hiszi e valaki hogy a keresztények az új kiválasztottak akik leváltották a zsidókat és azon hogy “helyesen hasogatuk az igazságnak beszédét.”

     “Hagyjuk Istenre a dolgokat,”
     Ez, ez csak szomorú. Azok mondanak ilyeneket akik nem képesek vagy nem hajlandóak a látszólagos ellentéteket tanulmányozni és megérteni és látni hogy nem ellentétről van szó hanem különböző dolgokról vagy rossz feltételezésekről. Nem csoda hogy a világ és az ateisták nevetségessé teszik a keresztényeket ha ilyen a hozzáállásuk. A tanulmányozás erőfeszítést igényel, nem csak ülést és hallgatást vagy videózást, aminek bármegvan a saját helye de a szellemi húst nem helyettesíti, bár szellemi tejen is lehet élni, de nem felnőni..
     1Pe 3:15 Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, a ki számot kér t?letek a bennetek lev? reménységr?l, szelídséggel és félelemmel:

    3. Hagyjuk Istenre a dolgokat, vagyis Ő döntsön helyettünk, és ne a magunk feje után menjünk.
     Mindenkinek vannak jó és rossz dolgai, de a jó MINDIG a Szent Lélektől jön. Mindenki be van töltekezve a Szent Lélekkel, de valaki a Lélek szavát nem hallja és nem cselekszi. A lelkünk is parancsol és az eszünk is. 2 parancsnok előtt vagyunk, de csak az egyiknek engedelmeskedhetünk. 2 urat nem szolgálgatunk egyszerre.
     A lélek onnan ismerszik meg, hogy megálljt vagy bűnbánatot parancsol.
     Átfordítva (1000-ből 1 teszi meg) egy hajléktalannak odaadja fele vagy egész vagyonát. Amíg a vagyonról nem mondunk le, senki sem nevezheti magát Szent Lélekkel betöltekezve. De, ha nem mondunk le róla, akkor is át lehet küldeni a tevét a tű fokán…
     Nem elég elmondani a megtérők imáját, aztán puff kész, hanem azt folytatni kell és jóra váltani.
     Bűnbánóan beszélni Istennel, böjtölni titokban, esdekelni, hogy bocsássa meg bűneinket, jót cselekedni…stb. Innen ismerszik meg a Szent Lélekkel betöltekezett ember.
     A legjobb Apostol szavait mondom nektek:
     Jak 3,1
     Testvéreim, ne akarjatok annyian tanítók lenni, hisz tudjátok, hogy ránk annál súlyosabb ítélet vár.

 4. It’s all about the heretical Replacement Theology and “rightly dividing the word of truth.”

  Whatever your position try to answer htese 10 questions, then watch the answers:
  1. Where is the resurrection of DEAD saints mentioned in Matthew 24, Mark 13, or Luke 17 and 21?
  2. Did Jesus and Paul preach the same gospel?
  3. Can you provide documented proof of Bible-believing Christians teaching a pre-wrath rapture before 1830?
  4. Please explain the prophecy Jesus gave concerning the rebirth of the Fig Tree in Matthew 24:32-34.
  5. What is the “fullness of the Gentiles”, and when will it come in?
  6. Who are the “elect” mentioned in 2 Timothy 2:10?
  7. Could you please give ONE reference in the Bible where the words “the tribulation” or “the great tribulation” are used as a title for this coming time period?
  8. If all Christians gave up looking for the rapture, could we stop the New World Order?
  9. What city will Jesus rule and reign from during the Millennium?
  10. Who brings in the New World Order? God or Satan?

  Answers: https://www.youtube.com/watch?v=D-I-jGKjpMM

  Mainline pre-tribbers are not really pre-tribbers anyway, so some objections are just straw-man arguments: https://www.youtube.com/watch?v=Avej7l03qv0

  1. A 6-os a kedvencem. 🙂
   Ez az Ige mutatja, hogy a választottak és Izrael két külön dolog: “A mit Izráel keres, azt nem nyerte meg: a választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményíttettek” – Róma 11:7

   A 8-asnál már maga a kérdés helytelen. Tudjuk, hogy lesz Új Világrend, mert ez áll a Bibliában.

   A lényeg, hogy ne legyünk elhitetve, akárhogy alakul is a dolog…

   1. A 6-os, a 2Tim 2:10-ben hitetlen zsidókra vonatkozik.
    A 8-as nem helytelen kérdés, miért lenne? A válasz szimplán ‘nem’.

    1. Azért helytelen (a 9-es és 10-es kérdésekkel együtt) mert semmi köze az elragadtatás időzítéséhez.
     A linkelt videókkal pedig az a legnagyobb baj, hogy tele vannak bántó és értelmetlen feltételezésekkel, mint például, hogy aki a nagy nyomorúság utáni elragadtatásban hisz, az a földi javakkal van elfoglalva. ???
     “Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel” – ez sem az elragadtatás időzítésétől függ, hiszen senki sem tudhatja, hogy mikor kell megjelennie az Úr előtt, ez a tanács mindenkorra szól.

    2. 8-9-10 Nem mondtam hogy közvetlenül mind az időzítéshez kapcsolódik, van amelyik szimplán csak az összeesküvések és az NWO elleni küzdelemre és a ‘prepping’ mozgalomra céloz. Tisztán látszik hogy jópár kérdés nem közvetlenül az időzitésre vonatkozik.
     Akik nem pre-trib-esek azok az Antikrisztus eljöttét várják, amint megjött 3,5 vagy 7 év még és vége, persze hogy egy csomóan földi javakkal vannak elfoglalva, valahogy élniük menekülniük rejtőzködniük kell 3,5 vagy 7 évig, vagy ugy vannak vele hogy majd ha meglátják az antikrisztust akkor hinni fognak. Vagy sokan azt hiszik hogy elodázhatják mindezt azzal hogy az NWO ellen harcolnak és “felébresztik” az embereket ahelyett hogy Jézus megmentő áldozatáról tájékoztatnák őket. Ezek a “bántó és értelmetlen” feltételezések nem abszolút minden nem-pre-tribesre vonatkozik hanem inkább az összeesküvéssel túl sokat foglalkozó keresztényekre akik azt hiszik hogy tologathatják az antikrisztus eljövetelének idejét.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend