Bibliatanulmányok, Kiemelt

Oroszország szerepe a végső időkben – Ezékiel 38

Összeállította: Joseph Candel

Tanulmány Ezékiel könyvének 38. fejezetéről

Bár 2500 éve íródott, Ezékiel könyvének 38. fejezete megdöbbentően pontos képet fest a világ mai állapotáról, azonkívül bepillantást enged a közeljövő néhány fontos eseményébe. Nem lehetett egyszerű feladat Ezékiel számára leírni ezeket a modern fordulatokat, mai helyszíneket és technológiákat az akkor használatos szavakkal, az akkori ismeretek birtokában. Isten szerette volna, ha ez a fontos üzenet eljut hozzánk így nem engedte, hogy ez akadályt jelentsen a továbbításban.

Ezékiel könyvének 38. fejezetéből megtudhatjuk, hogy az Antikrisztus világbirodalmában egy olyan országnak is fontos szerepe lesz, amiről eddig tanulmányainkban nem sokat beszéltünk. Ez az ország pedig Oroszország. A fejezetből kiderül, miként fogja Oroszország megszállni és legyőzni Izraelt. Vizsgáljuk meg a próféciát versről versre haladva:

Ezékiel 38, 1-2: “Így szólt hozzám az Úr igéje: Emberfia! Vesd tekintetedet Góg ellen a Magóg országában, Rós, Mesek és Tubal fejedelmére, és prófétálj róla!”

Ezékiel leszögezi nem saját szavait veti papírra, hanem üzenetet kapott az utolsó időkről, ahogyan ezt a fejezet később teljesen egyértelművé teszi. De vajon miről szól ez a vers? Góg és Magóg? Soha nem hallottam még ezekről a helyekről és egyetlen térképen sem láttam jelölve, mondják egyesek, pedig régen igenis rajta voltak a térképeken. Ezek a helyek már a térképek létezése előtt is megtalálhatók voltak! Magóg nem más, mint Oroszország ősi neve. A kutatók szerint maga a Kaukázus is Gógról kapta a nevét (Góg-csazán, aminek jelentése: Góg erődje). A Kaukázusban számos hegycsúcs Góg nevét viseli a középkori örmény és Európa térképeken, az egyiket pedig még ma is Mugógnak hívják.

A fenti vers az Antikrisztust a Magóg földjéről való Gógnak nevezi. Szintén ő Rós, Mesek és Tubal fejedelme. Rós pedig nem más, mint a Volga mentén egykor letelepedett nép neve, amiből az orosz szó is származik, Mesek pedig Moszkva ősi neve. A vers így is szólhatna: “Vesd tekinteted Oroszország és vezetője (Góg) ellen, Moszkva és Tubal (a mai Tobolsk) fejedelme ellen.” Góg az eljövendő világdiktátor, az Antikrisztus.

3. vers: “Ezt mondd: Így szól az én Uram, az ÚR: Én ellened fordulok, Góg, aki Rós, Mesek és Tubal fejedelme vagy!”

Az Úr már az elején leszögezi, hogy Góg ellen van.

A térkép Jon Mark Ruthven új Ezékiel kutatása alapján készült Magóg törzseiről

4. vers: “Megfordítalak, horgokat akasztok az álladba, kivezetlek téged és egész haderődet, a lovakat és a lovasokat, akik mindnyájan teljes fegyverzetet öltöttek, ezt a nagy sereget, amely nagy és kis pajzzsal és karddal van fölszerelve.”

A vers által festett kép alapján az ember előtt régmúlt időkben vívott csaták jelenetei tűnnek fel, hiszen ki használ manapság lovakat, pajzsot vagy kardot a harcban. Nem úgy hangzik, mint egy prófécia a jövőről. Belegondolva a próféta helyzetébe, milyen más szavakat használhatott volna Ezékiel, aki soha nem látott még tankot, repülőt vagy lőfegyvert. A fenti versben az Úr egyébként is Góg seregének nagyságát szerette volna érzékeltetni nem pedig a hadsereg felszerelését leírni.

Létezik egy másik elmélet is erre vonatkozóan. Elképzelhető, hogy valamikor a háborúskodás során az egyik fél egy EMP (nagy intenzitású elektromágneses impulzus) bombát vet be, ami működésképtelenné tenne minden áramot igénylő hadászati eszközt. Ebben az esetben a modern fegyverek nagy része használhatatlanná válna és elképzelhető, hogy a hadseregek kényszerből ismét kardot ragadnának és pajzzsal védekeznének.

5. vers: “Perzsák, etiópok, líbiaiak vannak velük, mindnyájan pajzzsal és sisakkal;”

Ez a vers egész egyszerűen az Antikrisztus szövetségeseiről beszél, akik közül az egyik Perzsia, a mai Irán, Etiópia, ami az ősi Abesszínia része és megemlíti, hogy líbiaiak is vannak velük.

6. vers: “továbbá Gómer minden csapatával, Bét-Tógarma a messze északról, minden csapatával – sok nép van veled!”

Ebből a versből megtudjuk, kik lesznek még Oroszország szövetségesei. Gómer Németország ősi neve. A vers Németországra és valószínűleg a germán népekre, nyelvekre utal: “Gómer minden csapatával”, melyekhez hozzátartozik Skandinávia, Hollandia és még néhány Németországgal határos ország. Tógarma pedig nem más, mint Törökország, de a legtöbb kutató úgy gondolja, hogy ez az összes török eredetű népre utal, tehát Törökország mellett, Azerbajdzsán, Kazahsztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán és Kirgizisztán is valószínűleg ide tartozik.

Érdemes megjegyezni, hogy szinte ugyanezekről az országokról olvashatunk Dániel könyvének 11. fejezetében. Sőt, a fejezetben olvasható prófécia Izrael megszállásáról szinte egy az egyben megegyezik az Ezékiel 38-ban leírt eseményekkel. Sok szakember egyetért abban, hogy a két fejezet egy és ugyanazon eseményt írja le két különböző szemszögből.

Dániel 11, 40-41: “A vég idején összecsap vele a déli király. Az északi király forgószélként tör rá harci kocsikkal, lovasokkal és sok hajóval. Behatol az országokba, és elözönli őket, mint az áradat. Behatol az ékes földre (Izrael) is, ahol sokan elesnek. De az edómi, móábi és ammóni nép legjava megmenekül a hatalmából.”

Edom, moáb és az ammoni nép a mai Jordániára utal.

Dániel 11, 42: “Kiterjeszti hatalmát az országokra, nem menekül meg Egyiptom sem.”

Tehát az Antikrisztus, akit Ezékiel Gógnak, Oroszország vezetőjének hív, kiterjeszti hatalmát ezekre az országokra.

Dániel 11, 43: “Birtokba veszi Egyiptom arany- és ezüstkincseit és minden drágaságát. Líbiaiak és etiópok lesznek kíséretében.”

Ugyanezt olvastuk az Ezékiel 38, 5-ben is: etiópok, líbiaiak, irániak és bizonyos török népek állnak majd mellette. Figyeljük meg az Antikrisztus gazdasági hatalmára tett utalást: “Birtokba veszi Egyiptom arany- és ezüstkincseit és minden drágaságát.”

Ezékiel 38, 7: “Készülj, állj készenlétben az egész sereggel együtt, amely köréd sereglett, és légy a vezérük!”

Oroszország lesz ezeknek a szövetséges nemzeteknek a vezére, amelyek együtt óriási hatalmat képviselnek.

8. vers: “Egy idő múlva rendelkezést kapsz, évek múltán behatolsz a fegyveres pusztítás után helyreállított országba, amelynek lakói a többi népek közül gyűltek össze Izráel hegyeire, amelyek sokáig pusztán álltak. Kihoztam őket a népek közül, és biztonságban laknak mindnyájan.”

Isten egyenesen Góghoz beszél itt azt üzenve neki, hogy hatoljon be a “helyreállított országba (Izrael), amelynek lakói a többi népek közül gyűltek össze Izráel hegyeire.” Valóban így történt: a zsidók szerte a világból, a föld sok népe közül tértek vissza, Izrael újkori megalapításakor.

“Sokáig pusztán álltak. Kihoztam őket a népek közül,” Izrael csak egy nagy pusztaság volt korábban. Amikor a zsidók, a Balfour-nyilatkozat 1917-es kiadása után elkezdtek visszatérni erre a földre az egykori pusztaság “kivirágzott, mint a nárcisz”. (Ézsaiás 35)

“…és biztonságban laknak mindnyájan.” Izrael államának 1948-as megalapítása óta, az Egyesült Államok támogatásának is köszönhetően, Izrael viszonylag biztonságban tudhatja magát, főleg ha figyelembe vesszük, hogy mennyi ellenséggel van körülvéve.

Ezékiel 38, 9-10: “De te felvonulsz, betörsz, mint a förgeteg minden csapatoddal és a veled levő sok néppel, olyan leszel, mint a földet beborító felhő. Így szól az én Uram, az ÚR: Abban az időben rossz gondolataid támadnak, és gonosz terveket fogsz szőni.”

Isten elmondja Gógnak, hogy tudja mire készül. Isten tudja, hogy az Antikrisztus megszállja majd Izraelt és világkormányt alakít.

11. vers: “Ezt gondolod: Fölvonulok a védtelen ország ellen, rátámadok a békében és biztonságban lakókra, akik mindnyájan úgy élnek, hogy sem várfaluk, sem zárral ellátott kapujuk nincs.”

Isten ismét egyenesen az Antikrisztushoz szól. Ennek a résznek az érdekessége, hogy úgy száz évvel ezelőttig minden valamirevaló községet és várost fallal vettek körül. A városfal még a puskapor feltalálását követően is hosszú ideig védelmet nyújtott egy településnek az ellenséges támadásokkal szemben. Ma már egészen más a helyzet, hiszen a falak sem a repülők sem a bombák vagy egyéb modern fegyverek számára nem jelentenek akadályt. A jelenkort leszámítva a történelem folyamán soha nem épültek városok falak nélkül. A fenti vers azonban arról beszél, hogy a zsidók visszatérnek Izraelbe, falnélküli településeket és városokat építve. A vers a jelenkorról szól.

12. vers: “Zsákmányt akarsz ejteni, prédát akarsz szerezni, hatalmaddal az újra benépesült romok ellen akarsz fordulni, a nemzetek közül összegyűjtött nép ellen, amely már jószágot és birtokot szerzett, és a világ közepén lakik.”

A 8. versben leírtak ismétlését olvashatjuk: “újra benépesült romok ellen” a nemzetek közül összegyűjtött nép ellen, amely a “világ közepén lakik” írja Ezékiel elénk tárva Izrael modernkori újjászületésének részleteit.

Lesznek-e olyan nemzetek, hatalmak, amelyek ellenállnak az Antikrisztusnak vagy Oroszország minden ellenállás nélkül besétálhat majd Izraelbe? Nézzük, mit mond erről a következő vers:

13. vers: “Séba, Dedán és Társis kereskedői és minden fiatal oroszlánja ezt kérdezik tőled: Azért jöttél, hogy zsákmányt ejts” Azért gyűjtötted össze seregedet, hogy prédát szerezz, hogy elvidd az ezüstöt és az aranyat, elvedd a jószágot és a birtokot, és nagy zsákmányt ejts?”

Séba és Denán a különböző arab országokat, Szaúdi-Arábiát, az arab hercegségeket és olajhatalmakat jelöli. Ebből a versből az derül ki, hogy az igen konzervatív, az Egyesült Államok támogatását élvező Szaúdi-Arábia, valamint Egyiptom, Oroszország ellenségei lesznek.

“Társis kereskedői és minden fiatal oroszlánja.” Vajon mire, melyik népre utal ez a rész? A legtöbb Bibliakutató régóta egyetért, hogy Társis az angol népeket és a brit szigeteket jelenti. (Tarsis Noé unokája volt, leszármazottai a dél-spanyolországi Társis, vagy Tartessos környékén telepedtek le és itt éltek Ezékiel idejében. A legtöbb kutató szerint az ő leszármazottaik népesítették be a brit szigeteket, amire ma már nemcsak történelmi, hanem genetikai bizonyíték is van.) Mi jellemző Angliára? Mivel rendelkezik, rendelkezett szerte a világon? Kolóniákkal, vagy gyarmatokkal, amelyeket ma Brit Nemzetközösségként emlegetünk és az egykori brit birodalom mai megfelelője. Tulajdonképpen az Egyesült Államok is Anglia egyik “fiatal oroszlánja”, mint ahogyan Kanada és Ausztrália is.

Tehát ebből a részből arra lehet következtetni, hogy a volt brit gyarmatok, a brit birodalom egykori szövetségesei Izrael orosz megszállása ellen foglalnak majd állást.

14. vers: “Azért prófétálj, emberfia, és mondd meg Gógnak: Így szól az én Uram, az ÚR: Azon a napon, amikor megtudod, hogy népem, Izráel, biztonságban él,”

Ebben a versben Isten ismét Ezékielhez beszél, és az Antikrisztusnak üzeni, hogy “azon a napon megtudja, hogy Izrael biztonságban él.” Az Antikrisztus tisztában van ezzel, de azt is tudja, hogy az USA támogatása ellenére, mennyire kiszolgáltatott, sebezhető helyzetben van.

15. vers: “Eljössz lakóhelyedről, a messze északról sok néppel együtt, akik mind lovakon nyargalnak nagy sereg ez, roppant haderő”

“Eljössz lakóhelyedről, a messze északról…” Milyen irányban van Oroszország Izraelhez képest? Természetesen északi irányban. Oroszország soha nem szállta meg Izraelt a történelem során, erre több okból sem lett volna lehetősége. Mára Oroszország idővel óriási hatalommá fejlődött, Izrael pedig 1948-ban másodszor is állammá alakult. Izrael függetlensége Nabukodonozor uralkodása alatt szűnt meg, amikor Babilon uralkodója megszállta Jeruzsálemet és lerombolta a zsidó templomot i.e. 586-ban. A prófécia a szemünk előtt válik valóra.

Ahogy azt korábban is említettük a “lovak” itt is valószínűleg a katonák szállítóeszközeit jelölik a próféta szóhasználatában, ami régmúlt időkben a ló volt, ma azonban sok különféle járművet (a modernkor lovait) jelenthet, amelyek segítségével egy hadsereg hatalmas távolságokra is képes eljutni viszonylag rövid idő alatt.

16. vers: “Úgy vonulsz föl népem, Izráel ellen, mint a földet beborító felhő. Az utolsó napokban hozlak el téged országom ellen, hogy megismerjenek engem a népek, amikor szemük láttára megmutatom rajtad, Góg, hogy szent vagyok.”

Ha netán eddig nem lett volna egyértelmű, a prófécia ismét megerősíti a helyszínt, ami (az előző vers alapján) a “messze észak”, és az időt, ami az “utolsó napok”. A “sok nép”, ahogyan arról korábban is beszéltünk, Oroszország szövetségeseit jelöli. Maga Oroszország is több népből áll, és ha azt feltételezzük, hogy a FÁK államai ismét szorosabb kapcsolatba kerülnek Oroszországgal, például a most kialakuló Eurázsiai Unió keretein belül, Oroszország nyilván elvárja majd, hogy ezek az országok katonailag is mellette álljanak.

Mit jelent az, hogy az Úr Gógon keresztül megmutatja, hogy Ő szent? Miért vezeti Isten Oroszországot Izrael ellen? Hogy megmutassa a világnak, Ő igazságos és megmutassa Izraelnek, hogy szüksége van Istenre. Isten az Antikrisztuson keresztül bünteti meg Izraelt bűnei és önfejűsége miatt.

Sokan szeretnék tudni mikor történik ez a megszállás. Ennek meghatározásához fontos átlátnunk a végső idők legfontosabb eseményeit. A legtöbb Bibliakutató úgy gondolja, hogy ez a háború az Antikrisztus hétéves szövetségének felénél, azaz a szövetség megszegésekor történik. A szövetség egyik legfontosabb pontja valószínűleg az lesz, hogy lehetővé teszi a zsidók számára a jeruzsálemi templom újjáépítését a Mória hegyén, ahol így ismét véráldozatot mutathatnak be Istennek, a régi hagyományok szerint. A világkormány valószínűleg felosztja Jeruzsálemet a három fővallás, a zsidó, a keresztény és a muzulmán vallások követői között.

A hét év felénél az Antikrisztus megszegi a szövetséget, véget vet a véráldozatnak és kormánya felállítja a “pusztító utálatosságot”, vagy másik nevén a “Fenevad képét” a Mória hegyen. (Dániel 9, 27; 11, 31; Máté 24, 15 és 21; Jelenések 13, 5-7; 11-18)

Ekkor az Antikrisztus Jeruzsálemet teszi meg birodalma fővárosának és onnan irányítja a világot három és fél évig. Ettől a ponttól kezdve az Antikrisztus követeli, hogy a világ istenként imádja. (Dániel 11, 45; II. Thessalonika 2, 3-4; Jelenések 11, 2) Izrael megszállásának egyik legvalószínűbb időpontja ez az időszak lehet. (Bár Isten az Antikrisztust használja arra, hogy ítélkezzen Izrael felett, később láthatjuk, hogy legyőzi Góg seregeit az Armageddoni csatában.)

Más Bibliakutatók ezzel szemben azt gondolják, hogy az Ezékiel 38-ban olvasható háború bármikor megtörténhet, mert a fent leírt országok már javában sorakoznak Oroszország mögött. Ezt a kérdést most nem tudjuk eldönteni. Figyeljük a világban kibontakozó eseményeket és az idő előrehaladtával egyértelművé válik majd melyik feltételezés a helyes. Dániel könyvének 11. fejezete például 5-6 háborút is leír, melyeket az Antikrisztus fog vívni uralkodása alatt. Az Ezékiel 38-ban olvasható háború valószínűleg az egyik ezek közül.

17. vers: “Így szól az én Uram, az ÚR: Te vagy az, akiről megmondtam hajdanában szolgáim által, Izráel prófétái által, akik azokban a napokban és években prófétáltak, hogy elhozlak ellenük.”

Említettük, hogy más próféták is megjósolták az Antikrisztus eljövetelét. Dániel könyvében például számtalanszor olvashatunk erről. A fenti versben Isten azt üzeni, “nemcsak Ezékielnek, de más prófétáimnak is beszéltem rólad Góg!” Egyenesen Góghoz szól: “régóta mondom, hogy elhozlak téged ellenük.” Ismét Izrael ítéletére utal Gógon keresztül.

18. vers: “De majd azon a napon, amelyen megérkezik Góg Izráel földjére – így szól az én Uram, az ÚR -, haragra lobbanok.”

Ezékiel könyvének ez a fejezete elsősorban Góggal, Magóggal és Izraellel foglalkozik és más bibliai próféciákkal ellentétben nem tér ki a megszállás időtartamára, illetve a megszállók tetteire a megszállás alatt. Bizonyos szempontból ez az üzenet személyesen Gógnak szól. Isten közli vele, hogy Izrael bűnei miatt engedi meg a megszállást és figyelmezteti Gógot, hogy ítélete őt is eléri majd.

Isten többször alkalmazta már ezt a megközelítést a múltban. Nem egyszer előfordult, hogy Isten egy gonosz, pogány népet használt saját népe megbüntetésére, majd később az ítéletét beteljesítető népet is megbüntette gonoszságáért. Isten igazságos és mindenki elnyeri méltó büntetését illetve jutalmát.

19. vers: “Felindulásomban, heves haragomban így beszélek: Azon a napon nagy földrengés lesz Izráel földjén.”

Amikor Isten úgy dönt, hogy eljött ítéletének napja hatalmas rengés rázza meg a földet. Ekkor az Antikrisztus már három és fél éve Jeruzsálemből uralkodik a világon és gonoszságai olyan méreteket öltenek, hogy Isten végül megelégeli és véget vet uralmának. Elkezdődik Isten ítélete a magát Istennek kikiáltó Antikrisztus és istentagadó, vallásüldöző birodalma felett. Isten hatalmas földrengéssorozatot küld Izraelre, nyilván azért mert ez az Antikrisztus birodalmának központja.

20-22. vers: “Megremegnek előttem a tenger halai, az ég madarai, a mező vadai, meg a földön csúszómászó mindenféle állat és minden ember a föld színén. Leomlanak a hegyek, lezuhannak a sziklák, és földre dőlnek a várfalak. Fegyverbe szólítok ellene hegyeimen mindenkit – így szól az én Uram, az ÚR -, ember ember ellen támad fegyverével. Megbüntetem dögvésszel és vérontással. Ömlő záporesőt, jégesőt, tüzet és kénkövet hullatok rá és csapataira, a vele levő sok népre.”

Tehát összefoglalásképpen, az Antikrisztus erői valószínűleg a hétévre szóló szerződés felénél megszállják Izraelt. Ez a 42 hónap vagy 1260 nap a Bibliából nagy nyomorúságként ismert időszak. Az Antikrisztus Jeruzsálemben állítja fel főhadiszállását és innen uralkodik. A nagy nyomorúság végén Jézus visszatér “az ég felhőiben nagy dicsőséggel” (Máté 24, 29-31) és kimenti megváltott gyermekeit, akik megkapják új természetfeletti testüket és csatlakoznak Jézushoz a “Bárány menyegzőjén”. (I. Korinthus 15, 51-52; I. Thessalonika 4, 16-17; Jelenések 19, 7-9)

Eközben az Antikrisztus és követői a földi poklot élik át, amikor Isten kitölti rájuk ítéletét (Jelenések 16, 1-11). Az Antikrisztus erői összegyűlnek Josafát völgyében, a Megiddói vagy Armageddon fennsík közelében, hogy megütközzenek a világbirodalommal szembenálló nemzetekkel, erőkkel. Ez a híres Armageddoni csata, amit Isten haragjának hatodik kelyhe jelez a Jelenések könyvében (Jelenések 16, 12-16). A csata Jeruzsálem kapuitól egészen Megiddóig terjed majd (Joel 3, 10-14; Zakariás 14, 1-5).

A harc során Jézus és követői visszatérnek, hogy legyőzzék az Antikrisztus erőit és megmentsék a velük szembenálló nemzeteket (Jelenések 19, 11-21; Zakariás 14, 1-5; Ezékiel 39, 17-22). A mészárlás olyan szörnyű lesz, hogy az Izraelben elesettek holtesteinek eltemetése hét hónapig tart majd és további hét évre lesz szükség a csata romjainak eltakarításához (Ezékiel 39, 9-16).

Isten olyan dühös lesz Gógra, hogy haragját a Biblia egy “hatalmas földrengéshez” hasonlítja. “Megremeg előttem minden ember a föld felszínén. Leomlanak a hegyek, lezuhannak a sziklák, és földre dőlnek a várfalak.” (Ezékiel 38, 20) Ez valószínűleg ugyanaz az esemény, amiről a Jelenések 16-ban olvashatunk. “Olyan nagy földrengés, amilyen nem volt, amióta ember született a földre: ekkora földrengés? és a pogányok városai összeomlottak.” (Jelenések 16, 18-21) Ez az óriási katasztrófa minden bizonnyal véget vet az Antikrisztus féktelen tombolásának. Tulajdonképpen ez az esemény zárja le az emberi társadalom jelenlegi korszakát a földön. Ahogyan az utolsó kelyhet kitöltő hetedik angyal mondja “Megtörtént!”

23. vers: “Így mutatom meg, hogy nagy és szent vagyok, és megismertetem magamat a sok néppel, és megtudják majd, hogy én vagyok az ÚR.”

Honnan fogják tudni a népek, hogy Isten az Úr? Egyrészt nyilvánvaló lesz, hogy csakis Isten képes ilyen hatalmas, elképesztő tettekre, jelekre. Egyedül Isten képes egyszerre az egész földet megrázni vagy tüzet, tüzes köveket bocsátani le az égből az Antikrisztusra vagy a vizeket vérré változtatni. Isten egyértelművé teszi igazságosságát az egész világ előtt. Addigra sok ember rájön, hogy az Antikrisztus túl messzire ment és úgy érzik majd, hogy ha van Isten az égben muszáj, hogy megbüntesse őt. A legtöbb ember Isten igazságos büntetésének tekinti majd ezeket az eseményeket.

A jó hír, hogy ezt követően Isten gyermekei és az Armageddoni csatát túlélő emberek közös erővel nekilátnak, hogy újjáépítsék a földet és Isten segítségével egy jobb világot teremtsenek. (Dániel 7, 18, 27; Jelenések 2, 26; 20, 4, 6) Jézus igazságos uralma alatt a háborúk megszűnnek és végre béke, szabadság és bőség lesz a világon mindenkinek. “Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul.” (Ézsaiás 2, 4) Igazi lefegyverkezés végre valahára!

A bibliai hivatkozáshoz a Magyar Bibliatársulat új fordítású Bibliáját és Károli Gáspár Bibliafordítását használtuk.

Előző posztKövetkező poszt

169 hozzászólás

 1. Kedves Thea, Józsi 😉 és többiek!
  Több előző hozzászólóhoz hasonlóan én is másként látom az Ezékiel 38-39 beteljesedését, de igyekszem a véleményemet sokkal több tisztelettel megfogalmazni, mint némelyek.
  A részletek kifejtése itt:
  http://parousia.blog.hu/2015/06/01/a_gog_es_magog_haboru
  A tartalomból:
  -Érvek, hogy a prófécia nem történhet meg mostanában:
  – A szövegkörnyezet
  – Ezékiel szerint ebben az időben tökéletes béke lesz
  – Zsákmányszerző háborúról van szó
  – Fegyverek égetésének problémája
  – Az Úr neve nem gyaláztatik többé
  – Isten megmutatja a népeknek, hogy ki az Úr
  – Az egyesített Izráel is elismeri Isten szuverenitását
  – Ezékiel 38-39 és a Jelenések 20 összehasonlítása
  – A felmerülő ellentmondások feloldása

  Minden észrevétel érdekel.
  Üdv
  Z

  1. Tisztelt Zoltán .

   Némi jelzés a fentiekhez : Ida korábban említette, amit
   a felsoroltaknál is említettél ; Igaz nem így, de biztos ér –
   teni fogod – Szent Szövetség { Ha a jelentését értelmez –
   ni szeretnég, akkor lapozz Ábrahám és Melkhisedek ta –
   lálkozásához – Az ‘utolsó vacsora’ eseménye is jelzés }

  2. Helóka!

   Nem vagyok a szavak embere,ezért nem is eresztem bő lére.Csak két dátumot szeretnék megosztani.Mindkettő a jelenleg is használt, 7 évvel elszámolt időszámításunk szerint értendő.
   2020 02 20-án csütörtökön sok embernek lesz szar napja a sárgolyón.”A nagy Mozgató a korokat megújítja.” –Nostradamus
   2290 09 22-én hétfőn is emlékezetes napja lesz az emberiségnek,de már emberek nélkül.
   The show must go on,de már nem velünk.
   This is the end,beautiful friend.

   1. Kedves Oswald!

    Olyan “információt” osztottál meg velünk, amelynek valóságtartalmát nem ellenőrizhetted le a múltból, és amely valóságtartalmáról nem értesülhetsz a jövőben sem.
    De a Biblia valóságtartalmában láthatod a múltat, a jelen történései pedig célirányosan rámutatnak az eljövendő irányára is.
    Én személy szerint, a stabilan álló Bibliát ajánlanám inkább az eljövendő tudakozódására.

    Szeretettel: Erika

 2. Egy gondolat erejéig visszatérve a cikkre.
  Bibliaértelmezésnek álcázni egy ideológiai kampányszöveget, bizony elég bizarrnak tűnik
  Az ilyen demagóg, brossúra-szövegeknek már az előző érában sem dőltem be.
  Pedig akkor még sokkal jobbak voltak ebben a műfajban.

  1. Kedves Géza!

   Ésa. 3,1 Oh szünjetek meg hát az emberben bízni, a kinek egy lehellet van orrában, mert hát ugyan mire becsülhető ő?

   Akkor most már tiszta a kép? Ez csak egy prófécia magyarázat. Mi mennyei polgárok vagyunk, és remélem nem gondolod, hogy bármelyikünk is azt hiszi, hogy kampányolni kellene nekünk a földi politikai erők mellett . Persze ez nem jelenti azt, hogy mi nem látunk, hallunk, vagy értünk. De, ezt más témánál már kifejtettük.

 3. Meglehetősen érdekes értelmezése ez annak az írásnak, melyről manapság sokak véleménye az, hogy az eredeti szent iratok 98 %-a bele sem került.
  Ha pedig ez tényleg így van, akkor már nem igazak rá Jézus szavai sem, mely szerint a teljes írás Istentől ihletett, hiszen ez a kijelentés az akkori szent iratokra vonatkozott.

  Az is eléggé köztudott, hogy a 325-ös Nikeai és a 451-es Kalkedoni zsinaton és a kettő közti időszakban, nem csak megcsonkították az eredeti írásokat, hanem pogány tanokat is belevittek, hogy elősegítsék a környező pogány népek beáramlását, az akkor már államvallásá emelt kereszténységbe.
  Hogy ez ne derüljön ki, a katolikus egyház elégettette az őskeresztény (gnosztikus) iratokat, és a birtoklóit megkínoztatta, kivégeztette.
  Aztán évszázadokon át godtalanul ültek a babérjaikon, gondolván, hogy soha többé nem derül ki az igazság.

  Nem tudom, hogy tudjátok-e, de Giordano Bruno-t azért égették meg mert többek közt azt állította, hogy Jézus mást tanított mint az akkori (és a mostani) egyház.
  De mit ad Isten, és ezt vehetnénk akár szó szerint. Megszégyeníti az alávalókat.

  “A Nag Hammádi-i lelet, amelyet Nag Hammádi-i könyvtár néven is ismernek, egy késő ókori gnosztikus iratokból álló leletegyüttes.1945-ben a dél-egyiptomi Nag Hammádi (az ókori Khénoboszkion) közelében, nem messze Luxortól kerültek elő. Nem szervezett ásatás során, hanem a helyi lakosság fedezte fel, így a tudomány sokáig nem is tudott róluk…

  Az iratok nagyobbik része a 4. századból származik…

  A tizenhárom papiruszkódex körülbelül 1130 oldalt tartalmaz, ezeken kívül néhány kisebb töredék ismert. A Pál apostol imája az I. számú kódex borítójának külső felére írva maradt fenn. A kódexek összesen 51 művet tartalmaznak, néhány cím nélküli. A gnosztikus iratok mellett hermetikus szövegek is vannak bennük. A hermetizmus filozófiája erős rokon vonásokat mutat a gnoszticizmussal, akár közös eredet is feltehető róluk, így nem meglepő együttes előfordulásuk. Az evangéliumok, apokalipszisek, levelek, filozófiai értekezések túlnyomó többsége a kopt nyelv szaidi dialektusában maradt fenn, más dialektusok a korábban keletkező iratokban fedezhetők fel. A legtöbb irat valószínűleg görögből lett fordítva.”
  (wikipedia)

  Ajánlom figyelmetekbe az “ami a bibliából kimaradt” című előadást a youtube-on. Ne akadjatok fenn az előadó személyén, hisz az ellenségei is elismerik a holt nyelvek, és a vallástörténet iránti elhivatottságát és tálentumát.

  Olvastam valaha, és talán meg is van az a lista, amely olyan igehelyeket idéz a bibliából, ahol maga az Írás hivatkozik ma már nem létező igehelyekre.

  Van egy másik dokumentumom is, amely pedig egy latin nyelvű írás sokszoros fénymásolata, és amelynek eredetije a Louvre-ban található, és amelyben a fordítás szerint az akkori bíborosok arra kérik a pápát, hogy ne engedje az újonnan megtért népek nyelvére lefordítani a Bibliát mert azok rájönnek az abban támasztott követelmények és az egyház vezetőinek életvitele közti óriási ellentmondásra, és ez aláásná az egyház tekintélyét.

  1. Érdekes módon a Holt-tengeri tekercsek teljes mértékben alátámasztják a Biblia hitelességét. Szerintem nem a Wikipédiából kéne tájékozódnod. Elég sok jó könyv van ebben a témában. Azonkívül a Biblia esetében van egy nagyon egyszerű módszer, amivel igazolhatod a hitelességét. Fordulj személyesen a szerzőjéhez és Ő elvezet az igazságra.

   1. Kedves Thea!

    Több dologban is tévedsz.
    1. Ismerem az Írást. Közel tíz évet szántam arra, hogy megismerjem Istent. Rengeteget olvastam a témában. Több mint 200 vallási könyvem van, többek közt a világ nagy vallásainak szent könyvei, valamint különböző keresztény felekezet bibliamagyarázatai és olvastam is mindet. Ebből mindössze 30, amely nem a kereszténységgel foglalkozik. De nem lettem bigott, annál is inkább, mivel Isten azt mondja, hogy ne csak higgy valamit, hanem győződj is meg róla.

    2. Nem azért idéztem a wikipédiából, mert bunkó vagyok, és csak eddig terjed az ismeretem, hanem mert ott feltüntették a forrásmunkákat is:
    ? Világirodalmi lexikon IX. (N?O). Főszerk. Király István. Budapest: Akadémiai. 1984. 24. o. ISBN 963-05-3263-8 (Az első, cím nélküli fejezet.)
    ? Kákosy László: Fény és Káosz. A kopt gnosztikus kódexek, Budapest, 1987
    ? Kákosy, László. Alexandriai időisten, (válogatott tanulmányok), Budapest: Osiris Kiadó (2001). ISBN 963-379-779-9, Egyiptom és a kereszténység, 311?360. old.
    ? Mennydörgés ? A Nag Hammadi-i könyvtár gnosztikus kódexei, ford. Bánfalvi András, Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 2002. ISBN 963-7310-23-x
    ? Giacomo Filoramo: A gnoszticizmus története (ford.: Dobolán Katalin), Budapest, Hungarus Paulus Kairosz ISBN 963-9302-33-3
    ? THE GNOSTIC SOCIETY LIBRARY The Nag Hammadi Library

    3. Mindig is azt vallottam, hogy nem az a legfontosabb, amit a vallásokban hall az ember, sőt ha kétségem támad valami tantétel hitelét illetően, csak is a Biblia, az Úr szava a döntő.
    De mi van akkor, ha olyan információról szerzek tudomást, ami a ma használatban levő bibliák hitelességét kérdőjelezi meg?
    Tehetem azt, hogy bigott módon homokba dugom a fejem, és hallani sem akarok róla.
    De tehetem azt is, hogy az úr szava szerint nem csak elhiszek valamit, hanem megvizsgálom a pro és kontra érveket.
    Az igazság kiállja a próbát, vagy másként fogalmazva, miféle igazság az, amelyik nem állja ki a próbát?

    4. Az a tény, hogy egy újkorban megtalált régi lelet azonosságot mutat a Biblia egyes könyveivel, nem bizonyít semmit azzal kapcsolatban, hogy tüntettek-e el szándékosan az eredeti iratok közül.

    5. Arra sem bizonyíték, hogy adtak-e hozzá, eredetileg ott nem lévő beszédeket, gondolatokat.

    6. Bizonyára elkerülte a figyelmedet, de én a tractatus tripartitusra hivatkoztam, nem pedig a Kumráni tekercsekre.
    Bár tudom, hogy Te az ószövetségből idéztél, arra akartam rámutatni, hogy ha valóban ilyen durván megváltoztatták az újszövetséget és főként Jézus tanítását, mi rá a garancia, hogy nem tették ugyanezt, az ószövetséggel?

    7. Ugyan nem durván, de még is csak megkérdőjelezted az olvasottságomat. Közel 6000 könyven van (használom a gyorsolvasást), és gondolhatod, hogy mást is olvastam életemben.

    (Fele) Baráti szeretettel:
    Géza

    1. Mondd, mi alapján döntöd el, hogy a Bibliából mit tartasz hitelesnek és mit nem?
     Mit gondolsz erről: “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
     és ezekről:
     “Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok,” hiszen “az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít.” ?

     Mert, hogy az “ideológiai kampányszöveg” nekem nem hangzott túl szeretetteljesnek…

    2. Kedves Géza!

     Az első Bibliákat az 1500 évek végétől kezdték el nyomtatni, a nyomdaipar megszületésével tudomásom szerint világszerte.
     Első és teljes magyar Biblia Károli Gáspár nevéhez fűződik, és talán1589-ben készült el és adta ki a Református Egyház.
     Káldi György féle Biblia első kézirat 1605-1608-ig készült.
     Nyomtatásban 1645 körül jelent meg.
     Nekem is van egy több mint 200 éves példányom. (Bár a kiadás pontos dátuma nem állapítható meg, mert a borító része az évszázadok alatt új kötést kapott. De bőven megvan 200 éves, mert az megállapítható a benne lévő bejegyzésekből, hogy az 1800 évek elejét is már egész biztosan megélte, és előfordulhat, hogy attól jóval többet is … )
     Tanúként elmondhatom, hogy ez a Biblia (fordítási szóhasználatok kivételével) teljesen megegyezik a napjainkban is közismert Károli Bibliával.

     Egyébként arról, amit írsz, hogy kihagytak belőle sok mindent, a Wikipédia is megerősíti:
     http://hu.wikipedia.org/wiki/Biblia#Kanoniz.C3.A1ci.C3.B3

     “A Biblia kanonizációja a 397-es III. Kárthágói Zsinaton zárult le. A Biblia könyveihez hasonló, de az egyház által hamisítványnak (pszeudoepigráf) vagy NEM ISTEN ÁLTAL SUGALLTNAK ÍTÉLT, és ezért a kánonból kihagyott könyveket APOKRIFOKNAK nevezik.
     A ma ismert keresztény Bibliába az egyházatyák által kiválasztott négy evangélium (Máté, Márk, Lukács, János evangéliuma) került. Ezekkel együtt közel harminc különböző ? SOKSZOR A KERESZTÉNY ERKÖLCSNEK, ÉLETIGENLÉSNEK ELLENTMONDÓ, GYAKRAN GNOSZTIKUS – EVANGÉLIUM IS LÉTEZETT.”

     Megjegyzéseddel gyakorlatilag azt kérdőjelezed meg, hogy Istennek volt-e hatalma arra, hogy abba a könyvbe amit ma Bibliaként ismerünk és használunk, CSAK az Istentől “ihletett” írásokat gyűjtse bele, (ami nem mond ellen az “életigenlésnek” és a “keresztényi erkölcsöknek” Jézus tanításai szerint.)

     Megértem, hogy kétségek merülnek fel Benned, (bennem is merültek fel addig, míg a 200 éves példány a birtokomba nem jutott)
     ami azért tudott meggyőzni, mert gyakorlatilag láthattam, hogy az elmúlt 200 évben semmit nem változott a mondanivalója, viszont azt is látom, hogy az abban megjövendölt “lehetetlenségek” a szemeink láttára teljesednek, és méghozzá egyre intenzívebben.
     Az 1970-es években a “világkormányról” úgy gondolkodtam, hogy ez teljességgel abszurdum, – ma pedig már a hitetlen embereknek is “ismerőse” ez a fogalom.

     Szeretettel: Erika

   2. Ez ma a második hozzászólásom. Ezt azért jelzem, mert az én gépem valami költői összevisszasággal kezeli a a hozzászólások sorrendjét.
    Az előzőben nem “fényezni” akartam magam, csak megvédeni az álláspontomat, mert veszélyes vizekre evez az, aki Bibliai szimbólumokkal próbál szörnyeteget festeni Oroszországból

    1. Kedves Géza!
     Itt ezen az oldalon a végidők eseményeit próbáljuk értelmezni a Biblia alapján.
     Az Antikrisztus érkezésének helyéről több teória is létezik. Ezek közül az egyik az, hogy Oroszország vezetője lesz. Ez nem teszi magát az országot vagy annak népét szörnyeteggé. Manapság szerintem nincs egyetlen nagyhatalom sem, amelyik valamilyen formában ne az antikrisztusi erőket szolgálná. Amikor már biztosra tudni fogjuk, hogy melyik országok lesznek a világkormány mellett és melyek ellene (miután az Antikrisztus hatalomra emelkedett), akkor sem mondhatjuk majd azt, hogy a jó és a rossz állnak szemben egymással, mert egyetlen nemzet sem követi Istent és maguk az országok sem homogének. Egyetlen vízválasztó lesz: imádja valaki az Antikrisztust vagy sem. Az ítéletkor Isten nem azt fogja nézni, hogy a vezetők milyen döntéseket hoztak (kivéve az adott vezető ítéletekor), hanem azt, hogy mi magunk hogyan döntöttünk.

   3. Kedves Thea!

    Értem én ezt.
    Magam is olvastam sokféle értelmezést.
    De tudod mit? Vegyük úgy, mintha nem is említettem volna az előbbi aggályaimat, és induljunk ki a ma használatos Bibliából.
    Világkormányról beszélsz.
    Nekem úgy rémlik, hogy a globalizmus nem orosz ötlet.
    Mint ahogy az emberbe helyezendő chip (a fenevad jele) sem.
    Ja, és el ne felejtsem, hogy szintén nem Oroszország az, aki 40 háborút robbantott ki a második világháború óta, és nem Ő igyekszik szép lassan araszolva bekeríteni az EU-t vagy az USA-t.
    Mindezt, csupán az ?északi király? és a “Magóg” kifejezésre alapozva, bizony nagy tévedés, és megalapozatlan ideológiai támadás.

    1. Teljesen egyetértek Gézával, a jelek nem azt mutatják hogy Oroszországból jönne az Antikrisztus arról nem beszélve hogy az oldalon megtalálható A Hitetés Kora c. filmben meg Obama van beállítva az Antikrisztusnak.

    2. Kedves Norbi!
     Szerintem jelenleg senki sem tudja, hogy ki az Antikrisztus és az orosz származás is csak egy a lehetőségek közül. Az elhitetés kora filmben nem emlékszem, hogy bármi ilyesmi lenne Obamáról. Ettől függetlenül szerintem elég egyértelmű, hogy az AK oldalán áll, de nem ő az. Erről fórumtopik is indult: http://klub.idokjelei.hu/forums/topic/barack-obama/

   4. “Mondd, mi alapján döntöd el, hogy a Bibliából mit tartasz hitelesnek és mit nem?”

    Kedves Thea!

    Most látom, hogy elmaradtam egy válasszal.
    Látod? Pont ez az én problémám.
    Nem tudom eldönteni, hogy mi a hiteles, mert nem rendelkezem elegendő információval.
    Ez nem az én jóindulatomtól, vagy belátásomtól függ.
    Természetesen, ha pontosan tudnám, hogy mit hagytak ki, akkor már volna legalább valami elképzelésem, hogy kik és miért.
    Abban természetesen nem hiszek, hogy lerakták a könyveket az oltár mellé, és amelyik reggelre az oltáron volt, “azt Isten választotta ki”.
    Abban inkább, hogy éjszaka beküldték a sekrestyést, és az elintézte.
    Jelenleg az a véleményem, hogy mivel Jézus gyógyított, halottakat támasztott fel, megváltoztatta az anyag molekuláris szerkezetét (a vizet borrá), vízen járt, stb.
    Olyan dolgokra volt képes, amire addig senki sem, a tanítványoknak azt mondta, hogy ti is képesek lesztek mindezekre, és csakugyan ők is gyógyítottak, halottat támasztottak, és Péter, ha kis ideig is de szintén járt a vízen.
    Azt is mondta nekik, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká minden nemzetbelieket, megtanítva őket mind arra, amire titeket tanítottalak.

    Gondold csak el, a IV. – V. sz. egyházában már kialakultak a hierarchiák. Meg vagyok győződve, hogy akár csak ma, akkor is voltak olyan papok, főpapok, akik nem hittek. Most mondd meg nekem, hogy melyik egyházi vezető, aki világi hatalommal is bír, vagy nagyom hatalom van a kezében, mint a világi vezetőknek, szóval melyik vezető akarná, hogy az alattvalói ilyen hatalom birtokában legyenek. Semelyik, hiszen akkor azoknak nem volna szükségük vezetőkre. Szóval én úgy vélem, hogy Jézus beszédeit, mint (a hatalmukra) veszélyes anyagot egyszerűen eltüntették az iratok közül.
    Szerintem az is egy kontár fércelésre utal, hogy a Bibliában vannak utalások, hivatkozások, olyan helyekre, amelyek már nincsenek a bibliában.

    1. Kedves Géza!
     A bibliai kanonizációnál a könyvek hitelességét vették figyelembe, valamint azt, hogy mennyire van összhangban az ihletett iratokkal. Gondolom, nem elképzelhetetlen számodra, hogy már a keresztyénség elején megjelentek hamisított iratok (értsd: egy ismertebb ember nevében írták, pl. Jézus valamelyik tanítványának nevében, hogy tanaikat jobban el tudják fogadtatni) Ha pl. a Bibliában szereplő 4 evangéliumot ihletett iratnak vesszük, akkor nem tartozhatnak a Bibliába a gnosztikus evangéliumok (pl. Tamás evangéliuma). És itt nem arra kell gondolni, hogy bárki a hatalmát féltené, és azért nem engedték be ezeket az iratokat a kánonba. Az apokrif iratokat ma is olvashatod, hihetsz is bennük, ha akarsz, de nagy részük ellentétes a Biblia könyveinek üzenetével, tehát igazából választanod kell, hogy a Bibliát fogadod el, vagy azokat.
     “Most mondd meg nekem, hogy melyik egyházi vezető, aki világi hatalommal is bír, vagy nagyom hatalom van a kezében, mint a világi vezetőknek, szóval melyik vezető akarná, hogy az alattvalói ilyen hatalom birtokában legyenek”
     Amiről itt írsz, az valós dolog, csak nem úgy történt, ahogy gondolod. Annak idején a katolikus egyház egyszerűen azért tett meg mindent, hogy a Biblia ne jusson az emberek kezébe. Igen, ez a Biblia, amit ma olvashatsz. Rengeteg embert megöltek, egyszerűen azért, mert Biblia volt a birtokukban. És természetesen a hatalom féltéséről volt szó, mert a Biblia által az ember közvetlen kapcsolatba kerülhet Istennel, olvashatja, hallhatja az Ő szavát, és nincs kiszolgáltatva az egyháznak, nem függ tőle. Ugye a könyvnyomtatás után, a Biblia elterjedésével erőteljesen megrendült a katolikus egyház hatalma, mivel nyilvánvalóvá vált, hogy nagyon sok gyakorlatuk ellentétes a Bibliával (egyes gyakorlatukon változtattak is a reformáció hatására, lásd búcsúcédulák).
     A Bibliában egyébként vannak valóban utalások más könyvekre, ezek azonban nem maradtak fenn. Az Ószövetségben pl. Iddó próféta könyvére van utalás (többek között). Az Újszövetségben tudtommal csak az Énókh könyvére van utalás, és ezt az apokrifot elolvashatod, magyarul is megtalálod a neten. Ez azért nem került be, mert nem volt hitelt érdemlően bizonyítható az eredete, mert Krisztus utáni első századból származott a legkorábbi példány. A qumráni tekercsek tartalmaznak töredékeket belőle, ami arra enged következtetni, hogy korábban íródott, tehát már Krisztus előtt létező könyvről van szó.
     Mi itt többen megtapasztaltuk, hogy a Biblia igaz, valóban Isten szava, és Isten megismeréséhez elegendőek azok a könyvek, amik benne foglaltatnak. Próbáld ki, kezdd el keresni Istent, érdemes 😉
     És ma is történnek csodák, ugyanúgy, mint Jézus idejében, aki Jézust követi, mind megtapasztalja ezt. Mindamellett a legnagyobb csoda látni azt, amikor az emberek élete megváltozik, és mindez nem emberi erőlködésből, hanem Isten munkája által. Kívánom, hogy ismerd meg te is személyesen Istent.

    2. Kedves Géza!

     “Látod? Pont ez az én problémám.
     Nem tudom eldönteni, hogy mi a hiteles, mert nem rendelkezem elegendő információval.
     Ez nem az én jóindulatomtól, vagy belátásomtól függ.”

     Ez így van . A szükséges információt, valamennyiünk a megtérés ( Isten megváltó kegyelmének kérése, és elfogadása, az Úr Jézus Krisztusban), által kapjuk meg. Amikor el-, és befogadjuk Jézust, mind megváltónkat, és Urunkat. Ekkor Szellemtől születettekké válunk a Szent Lélek által, és megkapjuk a Szívünkbe Isten kijelentését Önmagáról ( hogy Isten létezik, hogy Ő a Biblia Istene), a Fiáról az Úr Jézus Krisztusról, és arról, hogy a Biblia Isten Igéje, szava, és kijelentése. És arról, hogy minden úgy van, ahogyan abban meg van írva. Ekkortól Bizonyosak vagyunk benne. Továbbá ekkor nyílnak meg a szemeink is annak megértésére. Ugyanis mivel Isten Szelleme ihlette azokat az írásokat, és csak Ő az, aki számunkra teljesen világossá, és érthetővé teszi azt. ( Természetesen az Ördög megpróbálja a későbbiekben is “kikapni” az Igét a szívünkből ( elbizonytalanítani bennünket annak hitelességével kapcsolatosan ), de ez is beletartozik sokunk rövid(vagy hosszabb) hitharcába, amikor is elfogadod azt, hogy amit először kijelentett a szívedbe Isten a Bibliáról, az úgy igaz. ( Erről a későbbiek folyamán még inkább szilárdan meggyőződsz, mert olyan mélységű szellemi, és értelmi ismereteket is mutat belőle a Szent Lélek, amely teljesen kétségtelenné teszi annak hiteles voltát.

     1Ján 5,9 Elfogadjuk az emberek tanúságtételét, de nagyobb az Isten tanúságtétele. Mert ez az Isten tanúságtétele. Mert ő tanúságot tett Fia mellett.
     ?1Ján 5,10 Aki az Isten Fiában hisz, annak megvan önmagában a tanúságtétele. Aki nem hisz az Istennek, az már hazuggá tette őt, mert nem vetette hitét abba a tanúságtételbe, amellyel Isten tett tanúságot Fia felől.
     ?1Ján 5,11 S ez a tanúságtétel így hangzik: Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van.
     1Ján 5,12 Akié a Fiú, azé az élet. Akinél nincs az Isten Fia, annak nincs élete.

     Szóval ezért vagyunk ennyire meggyőződve a Biblia feltétlen megbízhatóságáról, és hitelességéről, mert mindannyian megkaptuk az Istentől a személyes kijelentést arról is, Jézusról is, és Istenről is! Valamint a Szent Lélekről.
     És tudjuk, hogy Ő, a világegyetem teremtője, képes volt azt megőrizni úgy, hogy abba semmi nem kerülhetett, ami nem tőle van. ( Persze mostanában vannak hamisítások, félrefordítások azzal kapcsolatosan, de amikor olvassuk a valódit ( Isten szerinti fordítást, fordításokat), akkor s szívünkben tudjuk, hogy ez-az, mert a Szent Lélek tesz arról bizonyságot ! )

     “Abban természetesen nem hiszek, hogy lerakták a könyveket az oltár mellé, és amelyik reggelre az oltáron volt, ?azt Isten választotta ki?.

     Pedig Isten képes erre. Ma is cselekszik csodákat. Miért ne tette volna éppen az Igéje összeállításánál. De, ha ez a történet nem is lenne igaz ( amit nem annyira gondolok, hogy igaz keresztények mernének erről hazudni) , akkor is a Szent Léleknek gondja volt arra, hogy olyan emberek “döntsenek” arról, akik az Ő vezetése alatt álltak.

    3. Kedves Erika! Ida! Thea! Xenia!

     Hölgyeim, oly szeretet és segítőkészség árad a leveleitekből, hogy egész meghatódtam.
     Főként attól, hogy így aggódtok a lelki üdvömért.
     Köszönöm szépen, nagyon aranyosak vagytok, de talán még nem vesztem el. 🙂
     A hitemet még magaménak tudom. Hiszem Istent, Jézust, és a megváltást. Tehát az üdvösségi kérdésekben nincs bennem kétely.

     Sőt, amikor megkérdezik, hogy hiszem-e Istent, úgy szoktam válaszolni, hogy:
     Nem! Én nem hiszem, hanem tudom, hogy létezik.
     Lehet, hogy ?Juli néni? útja könnyebb volt, mert az ő keresése a szívéből indult.
     Én, ugyan nem Istentagadó, de hitetlen voltam kb. 20 éves koromig. Tehát én csak észből kereshettem, nekem mindenre bizonyíték kellett és érvek! Hál? Istennek találkoztam valakivel annak idején, aki türelemmel tudta kezelni makacs tudni akarásomat és egyetemi szintű válaszokat tudott adni a kérdéseimre.
     Szóval én úgy gondolom, hogy bármi megtörténhet az emberrel, de egy dolgot soha többé nem vehetnek el tőlem: azt, hogy tudom, hogy én nem csak elhittem, hogy van Isten, hanem meggyőződtem róla. Sokáig tartott, amíg rátaláltam, de megérte, és ezt nem felejtem el soha.

     Kérdéseim persze a mai napig vannak, mert minden érdekel. Így botlottam bele ebbe a bibliahamisítás gondolatba több weblapon is.
     Erika! Egy kolléganőm, akivel szoktam beszélni erről, hasonlóképpen érvelt, mint Te. Azt kérdezte, hogy:
     – Géza, szerinted az Isten mindenható?
     – Hát persze! – válaszoltam.
     – Akkor miért gondolod, hogy ezt nem látta előre. Vagy, hogy nem tudta elintézni, hogy a megfelelő könyvek kerüljenek a bibliába?
     Nos, ezek után nem tudok mást mondani, mint hogy meggyőztetek.
     De ettől függetlenül még rengeteg kérdésem van.
     Remélem nem untattalak benneteket.

     Mondanám, hogy szép estét, de közben már hajnal lett, úgy hogy inkább:
     Jó reggelt és napsugaras szép napot kívánok:
     Géza

    4. Kedves Géza!
     Én is nagyon örülök soraidnak, hiszen éppen ez az oldal egyik célja: együtt megvitatni a korunkkal, hitünkkel kapcsolatos fontos kérdéseket és közben figyelni, hogy minél több embert vigyünk magunkkal a célállomásra. 🙂

    5. Kedves Géza
     jó ezt olvasni végre, hiszen a mélyre merülés (idézik sokszor Jézus felszólítását: “evezze a mélyre” de ez csak evezés … ) a szellemi és egyben lelki merülés eredménye, hogy TUDOM az Istent … Ővele együtt a megváltás-történetet, a Szabadítást … Nagy felelősség ez, kedves Géza és ebben nincsen kioktató hang, hanem, a SÚLY “mindössze”: add tovább, ne tartsd meg a tudásod! Evangelizálj: add tovább a hitből fakadó boldogságot is, meg a rendet is a tudományokból. Óriási a káosz talán nem kell mondanom …
     Akinek a kezében iránytű van, annak ott a felelősség is.
     Más. Örülök annak, hogy Oroszország számodra nem a vadállati medve: hallottam Putyinnak egy riportot, és az teljesen meggyőzött. Persze, gondol(kod)om tovább, és ott tartok, hogy annak a generációnak szülötte, akik ELHITTÉK a SZU “megváltó” – értsd: a kommunizmust megcélzó szocializmus világméretű – küldetését, mert képzeld, sok évtizede orosz szakos barátnőm járt ott, és ezzel tért haza. Aha – magyaráztam magamnak – ebben nőtt fel, és EGYÁLTALÁN nem gonosz … Az más kérdés, hogy (lehet, sajnos) milyen sarokszorítóba kerül majd 🙁

    6. Kedves GÉZA!

     Örülök neked, és üdvözöllek!

     “De ettől függetlenül még rengeteg kérdésem van. Remélem nem untattalak benneteket.”

     Nem! És nagyon jó, hogy ez a kérdés is újra, és újra feljön. “Mert a mi ellenségünk, mint ordító oroszlán…” . És erre a legjobb módszert választotta, ahogyan már Évánál is tette. ( Megkérdőjelezte Isten beszédének hitelességét, és megbízhatóságát.)
     Akkor te is tudod, hogy az utolsó időket éljük, és ha elgondolkodsz rajta, akkor te is egyetértesz vele, hogy Sátánnak ez a legjobb taktikája, ami a keresztényeket megrendítheti, hogy kiüti a kezükből a Szellem kardját, ami az Isten beszéde. Így, ha sikerül neki, akkor nincs mivel védekezni ellene, hanem legfeljebb csak állhatják a csapásait. ( Egy darabig!) Azután a többi fegyverzet is lehull…!

     Eféz. 6,17 Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde:
     Jel. 6,9 És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, a kik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, a melyet kaptak.

     Mint látjuk az Igéből Isten beszédéért öletnek meg a keresztények, és Jézus bizonyságtételéért. Régebben elég volt a Bibliát betiltani, hogy ne álljon a rendelkezésükre sokaknak az Isten beszéde. ( Akiknél még megvolt, azokat meg kiirtani.) Azután, amikor már mindenkihez eljuthatott , akkor lehetett öldökölni azért is, mert ahhoz tartották magukat, és annak hittek. De most se más a taktika. Megkérdőjelezi Isten beszédét, hogy : ” …tényleg azt mondta az Isten….?!” De, szerintem ezt a csatát mindenkinek meg kell harcolni magában, mert csak akkor tudunk szilárdan megállni a hitben. Ráadásul ez a szellemi táplálékunk is. Továbbá abból tudjuk megítélni, hogy mely tanítások, próféciák, beszédek azok, amelyek Istentől valók, és melyek, amelyek nem. És azok, akik hisznek azoknak a beszédeknek, amellyel Isten Bibliában leírt szavait hiteltelennek állítják, már el is vesztek. ( Legyengült, éhező, szomjazó , összezavart bárányok lesznek, és nincs is mivel harcolniuk, és nem fognak tudni megállni ama napon se…! Mert AK fellépése : 2 Thess. 2,9 A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, ? )
     ?
     Zsolt 119,41 Jöjjenek rám, Uram, kegyelmességeid; üdvösséged mondásod szerint:
     ? Zsolt 119,42 hogy feleljek egy szót gyalázómnak; mert bízom a te igédben.
     Ján. 14,26 Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.
     1 Ján. 2,27 És az a kenet, a melyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem a mint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és a miként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne.

     Pl, tegnap olvastam Énok könyvét ( persze nem először), és felfigyeltem egy eddig észre nem vett részre:
     “A bűnösök érveinek cáfolata
     7. Jóllehet, ti bűnösök, azt mondjátok: – ?Egyetlen bűnünket sem vizsgálják ki, és nem jegyzik fel!? – azonban ők (ti. az angyalok) minden bűnötöket mindennap feljegyzik. 8. És most megmutatom nektek, hogy világosság és sötétség, nappal és éjjel látja összes bűnötöket. 9. Ne legyetek szívetekben istentelenek, ne hazudjatok, ne változtassátok meg az igazság szavait, és ne mondjátok hazugságnak a hatalmas Szent szavait! Ne vegyétek figyelembe bálványaitokat; hiszen összes hazugságotok és istentelenségetek nem az igazságosságnak, hanem nagy bűnnek a jele. 10. Én azonban ezt a titkot is ismerem, hogy sok bűnös megváltoztatja és elferdíti az igazság szavait számtalan módon, gonosz beszédeket mond és hazudik, nagy csalásokat eszel ki, és saját szájíze szerint ír könyveket. 11. De amikor majd minden szavamat helyesen írják le saját nyelvükön, semmit sem változtatnak meg, vagy hagynak ki szavaimból, hanem mindent helyesen írnak le, mindent, amit én rájuk vonatkozóan tanúsítottam, 12. akkor ismerek egy másik titkot: (tudniillik, hogy) könyvek adatnak majd az igazaknak és bölcseknek, és sok örömet, egyenességet és bölcsességet fognak nyújtani. 13. A könyveket átadják majd nekik; hinni fognak azokban, és örvendeznek annak és minden igaz, aki abból megtanulta a becsületesség minden útját, mert meg fogja kapni jutalmát.
     105. 1. Azokban a napokban, – mondja az Úr – jelentsék ki és tegyenek tanúságot a föld gyermekeinek (a könyv) bölcsessége mellett: Mutassátok meg ezeket nekik, mert ti vagytok vezetőik, és a jutalomnak az egész földre (el kell jutni). 2. [* Mert én és az én fiam örökre egyesülünk velük az igazságosság útjain, életükben.] Békességet vesztek: örüljetek, ti, igazságosság gyermekei! Ámen. Hallelujah.”

     http://churchofgod.hu/ – könyvtár- Énok Könyve (csak az apokrifok olvasását ajánlom )

     “Kérdéseim persze a mai napig vannak, mert minden érdekel. Így botlottam bele ebbe a bibliahamisítás gondolatba több weblapon is.”

     Tedd fel azokat a kérdéseket.

     (Persze értettem, hogy téged meggyőztünk , de akkor is muszáj elmondani ezeket mindig, mert a hitetés egyre nagyobb lesz, és egyre több az áldozat….!)

   5. Kedves Erika!
    Nekem is van sok Bibliám, és sok fajta (8) az egyik Károli ezerhétszáz valahányból való. Most épp nem tudom pontosan, mert nem otthon vagyok.
    Ebből is hiányzik az első két puha lap, de az újtestamentumnál szintén kiírják a kiadás dátumát.
    Tudtad, hogy a vizsolyi Biblia nyelvezete nem okoz gondot még ma sem?
    Van egy zsoltáros könyvem az 1540-es évből, tehát mintegy ötven évvel korábbról, mint a vizsolyi Biblia, és még az is tökéletesen olvasható. Egy-két szó van csak benne, amit ma már nem használunk.
    De ha már itt tartunk, olvasom az apokrif iratokat is.
    Egy 200 éves példányban hogyan is találhatnál változást?
    Ez számomra nem meggyőző, sőt erről még a közel háromszáz éves Bibliám sem győzött meg.
    Mint már írtam, a kalkedoni zsinat óta lényegében változatlan.
    Szeretettel:
    Géza

    1. Kedves Géza!

     Az sem győzött meg, hogy amit 300 évvel ezelőtt leírtak abban a Bibliában, amelyet birtokolsz, – és ezért tudod azt olvasni is – ugyan akkor láthatod az olvasottak beteljesedését 300 évvel később?

     Én sem vagyok már “mai csirke” és jól emlékszem arra, hogy gyerek koromban az emberek mennyivel másabb lelkülettel rendelkeztek, mint napjainkban.
     Emlékszem arra, hogy Budapest utcáin, hokedlin vagy kis asztalon, dobozokba gyűjtöttek pénzt Budapest újjáépítésére.
     A dobozokat nem felügyelte senki, viszont sok “piros hasú százforintos” (is) volt bennük. Soha egyetlen járókelőt sem láttam “belenyúlni” a dobozba azért, hogy kivegye a tartalmát, vagy akár csak egyetlen pénzt is abból.
     Gondolod, hogy ugyan ezt, a mai világban meg lehetne ismételni?
     Szerintem nem. Sőt, ha véletlen ejtenéd le a pénzed, az a földig sem esne le, mert útközben már valaki ellopná …
     Abban az időben az emberek segítették egymást, jóindulattal viseltettek idegennel és ismerőssel egyaránt.
     Ma elmondhatjuk ugyanezt? Sajnos, szerintem nem. Megfojtanák egymást egy darab kenyérért is, és sajnos sok esetben már csak a puszta élvezet kedvéért okoznak rosszindulatból kárt egymásnak.
     De ha még egy minimális hasznot látnak benne, sokan a legvaskosabb aljasságokra is képesek egymás ellen.

     1 Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.
     2 Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,
     3 Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.
     4 Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.
     2. Timóteus 3:2-4

     Ez például egy alapvető beteljesedése a Bibliai jövendöléseknek, olyan, melyről a saját életünk folyamán, és a saját szemünkkel győződhetünk meg.
     De ezenkívül van még nagyon sok más is … háborúk, földrengések, döghalálok, – amiket csak azok nem vesznek észre, akik eleve nem is akarnak tudomást venni róla.
     (Pusztító háború már volt sok az évezredek folyamán. De az első VILÁGHÁBORÚT mégis csak 1914-től jegyzi a történelem. Nem kéne rá felfigyelni a beteljesedett jövendölések alapján?
     És a felszaporodott természeti katasztrófákra … ? Az csak a lelkiismeretünk altatása, hogy voltak ilyenek régen is, csak sajtó és média nem volt, aki ilyen szinten tudósítson róla, mint ma.)
     Kedves Géza! Úgy érzem, hogy “bizonyíték hegyek” vannak a Te kezedben is, ha keresed az igazságot, és azt meg is akarod látni …
     A Biblia meghamisítására tett kifogást, pedig nem tartom másnak, mint kifogásnak arra, hogy miért nem látok. (Miért nem hiszek Istennek, – a lelkiismeretem altatására.)
     Kívánom, hogy megnyíljanak a Te szemeid is.

     Szeretettel: Erika

    2. Kedves Erika, amit írsz, a pénzgyűjtésről nyitott dobozokban, utcán Budapest újjáépítésére, az kizárólag az ’56-os forradalom légköre volt és EGÉSZEN KIVÉTELES ! igen, a betört kirakatban ott voltak az ékszerek, érintetlenül, és egy tortaszelet hiányzott ugyan, de ott volt az ára a helyén. NEM VOLT ilyen régebben, sőt: a gyárakból igencsak vittek amit tudtak, később, HAZA, mert már oda-volt a szabadság és egy valós testvériség, szinte szeretet-közösség! És talán ismert előtted az a mondás már az elnyomás évtizedeiből: ha hagytok minket lopni kicsiben, mi hagyunk titeket lopni nagyban 🙁 Az erkölcsi romlás oly mértékű, hogy azt csak a TV agymosása tudta meghaladni az után, egészen napjainkig …
     Az a bizonyos “megházasodott a szocializmus: elvette a munkakedvet alapján”, a “mikor megyünk már haza” és amikor ez ott van az iskolában, egészségügyben, akkor már valóban rajtunk csattan és talán ettől ideje is lesz felébrednie annak, aki még alszik …

    3. Kedves Évi!

     Igen, 56-ról, illetve még az utána való néhány évről beszélek.
     Vidéken nőttem, de akkor éppen felhoztak Pestre. A Rákóczi úton gyalogoltunk, amikor ezt láttam, egészen kicsi gyermekként. (Ja és a piros hasút, már akkor is jól ismertem 😀 bár számolni még nem tudtam.) Annyira “rácsodálkoztam” az eseményre, hogy egy életre szóló nyomot hagyott bennem. És talán így érthető az is, hogy traumaként éltem meg azt, amiről Te is írsz.
     “Miénk a gyár, hát vigyük haza” című lezüllést, lezüllesztését ennek az országnak, népnek. Láttam a gazdagodás irigysége által kiváltott “szeretetközösségek” felbomlását, és azt, hogy hogyan vált ember az embernek farkasává. Tanúsítom, hogy honnét indultunk, és azt ma már bárki látja, hogy hova érkeztünk.
     Merrefelé mutat a “vektor” nem lehet letagadni, sem nem látni.
     De azt sem, hogy van és lesz még ettől lejjebb is …
     A gyerekeinket, a tőlünk fiatalabbakat, – akik nem látták a múltat – lehet altatni, lehet hülyíteni a “felemelkedés” ígéretével, feltéve, ha nem ismerik (el) az Isten Igéjét.

     Szeretettel: Erika

    4. Kedves Erika az oktatás- meg az egészségügyet csak azért írtam, mert már EZZEL tudom figyelmeztetni a fiatalokat: nem “minden” az, hogy “szegény, dolgoznia kell” hiszen így a kockára tett egészség, amikor egy rokon olvas el egy akár halálos mellékhatást a papíron … vagy, egy pozitív példa, egy odaadó óvónő … stb. A negatívumból de a pozitívumból is fel lehet ismerni, hogy nem lehet CSAK pénzért dolgozni, hogy bele vagyunk téve egy erkölcsi rendszerbe, és mennyire JÓ HA A GYERMEKEMMEL JÓ, ugye? fordított esetben: majdnem egy életbe kerül a közömbösség …
     Én inkább jóra számítok, arra, ahogyan az örvény aljáig le kell érni, majd A FOLYÓ FOLYÁSÁNAK IRÁNYÁBA kilöknie magát az embernek … 🙂
     Ebben bízom, mert hihetetlenül egyszerű a rendet felfogni, az erkölcsi rendet amelynek az eredménye színtiszta JÓ (nemcsak “számomra” de akkor kit lehet kihagyni?) és abban elköteleződni végleg …

    5. Kedves Kovács Géza! Nem tudom hol fog elpottyanni a hozzászólásom, mert ez az oldal nagyon rapszodikusan kezeli ezt a dolgot. 🙂 Azért remélem, hogy észreveszed majd.

     “…bármi megtörténhet az emberrel, de egy dolgot soha többé nem vehetnek el tőlem: azt, hogy tudom, hogy én nem csak elhittem, hogy van Isten, hanem meggyőződtem róla” – írod. Míg olvastam soraidat és figyeltem sziszifuszi küzdelmedet, ismét megerősödtem abban a hitemben, hogy mennyire értelmetlen vitába elegyedni az olyanokkal, akik hisznek valamiben és minden mást elvetnek, amihez már a Tudás szükségeltetik. Kétségtelenül nagyon kedves emberek és türelmesen idézgetnek a Bibliából és a Bibliából bizonyítják, hogy milyen igaz minden szó a Bibliában 🙂 és közben teljesen figyelmen kívül hagyják, hogy emberek állították össze, sőt olyannyira emberek, hogy az Ótestamentumot Jézus által megvetett farizeusok fordították/ferdítették. Az Újszövetségről már jobb nem is beszélni, amit ugye különböző kis egyházak szent könyveiből szedegettek össze. Ami megfelelt az elképzeléseiknek, azt meghagyták, elnevezték valamelyik tanítvány nevét felhasználva Máté, Márk, Lukács, vagy János evangéliumának . Ez a valóság, amit ők isteni “ihletettségnek” hisznek. Közben aztán rengeteg árulkodó jel maradt a Bibliában, csak a vak nem látja.

     Mégis Krisztus Egyházáról beszélnek, – gondolom itt Jézus Krisztusra gondolnak, aki jószerint kimaradt a Bibliából. Nem csoda, hogy nem tudják megmagyarázni hová tűntek Jézus évei. Ez az igazi istenkáromlás az én szememben, mert egy olyan Krisztushoz ragaszkodnak, amelyet a korai keresztény egyházatyák hazudtak össze a Bibliában és a valódi jézusi tanításokra egyáltalán nem kíváncsiak, mert az ellentétes az “isteni ihletésű” könyvükkel.

     Én megköszönöm neked a türelmet, amit itt kifejtettél. Nem csak én olvastalak, hanem többen, egyetértünk veled, csupán azért nem szóltunk hozzá eddig, mert teljesen reménytelen a hittel szemben tudással fellépni.

    6. Kedves Szofi!
     Nem szeretnéd megismerni ezt az Igét személyesen? 😉

    7. “és a valódi jézusi tanításokra egyáltalán nem kíváncsiak, mert az ellentétes az ?isteni ihletésű? könyvükkel.”
     Kedves Szofi, éppen erről írtam Gézának is, hogy a Biblia könyvei és az apokrif irodalmak nem összeegyeztethetők. Örülök, hogy látod, hogy az egyéb tanítások ellentétesek az isteni ihletésű könyvekkel 🙂
     Ha te más iratokat tekintesz valódi jézusi tanításoknak, és azokon keresztül valóban megismerted Jézust, találkoztál vele, akkor szívesen vesszük a beszámolódat, hogy ez hogyan történt. Érdekelne, hogy Jézust kinek tartod. Egy történelmi személynek, aki élt és meghalt? Őrültnek? Prófétának? Isten Fiának? Mi azért hiszünk a Bibliának, mert megtapasztaltuk, hogy igaz, és megismertük azt, akiről szól. Igazság csak egy létezik, és az Jézus Krisztus. Ő a lényeg, őt keresd 😉

    8. Kedves Xénia!

     írod:
     “…a Biblia könyvei és az apokrif irodalmak nem összeegyeztethetők. ”

     Az apokrifok inkább csak kiegészítik a Bibliában foglaltakat. Aprólékosabb információt adnak. ( Noha az üdvösséghez nem szükségesek!) A gnosztikus írások azok, amelyek ellentétesek azokkal az tanításokkal, amik a Bibliában vannak.

     A gnosztikusokban is lehet találni “Jézust”. Mert vannak “..más evangéliumok, más Jézusok, és más szellemek….!”
     És mint tudjuk, sokan vannak, akik azokat fogadták be…! ( De, sajnos vannak, akik még azok nélkül is más Jézust imádnak, mint a bibliai.)

    9. Kedves SZOFI!

     Csak annyit kell tenned, ha valóban eldöntötted magadban, hogy akarod tudni, és aszerint élni a továbbiakban, hogy megmondod Istennek, hogy az igazságot szeretnéd tudni, és csak arra vagy kíváncsi. És csak abban akarsz hinni ezentúl. És kérd, hogy jelentse ki neked Ő maga, hogy mi az igazság. Mond, hogy elengedsz mindent, amit eddig hittél, vagy “tudtál”, ha az nem egyezik meg az igazsággal.

     2014/12/21 – 08:26
     Kedves Kovács Géza! Nem tudom hol fog elpottyanni a hozzászólásom, mert ez az oldal nagyon rapszodikusan kezeli ezt a dolgot. 🙂 Azért remélem, hogy észreveszed majd.

     ??bármi megtörténhet az emberrel, de egy dolgot soha többé nem vehetnek el tőlem: azt, hogy tudom, hogy én nem csak elhittem, hogy van Isten, hanem meggyőződtem róla? ? írod. Míg olvastam soraidat és figyeltem sziszifuszi küzdelmedet, ismét megerősödtem abban a hitemben, hogy mennyire értelmetlen vitába elegyedni az olyanokkal, akik hisznek valamiben és minden mást elvetnek, amihez már a Tudás szükségeltetik. Kétségtelenül nagyon kedves emberek és türelmesen idézgetnek a Bibliából és a Bibliából bizonyítják, hogy milyen igaz minden szó a Bibliában 🙂 és közben teljesen figyelmen kívül hagyják, hogy emberek állították össze, sőt olyannyira emberek, hogy az Ótestamentumot Jézus által megvetett farizeusok fordították/ferdítették. Az Újszövetségről már jobb nem is beszélni, amit ugye különböző kis egyházak szent könyveiből szedegettek össze. Ami megfelelt az elképzeléseiknek, azt meghagyták, elnevezték valamelyik tanítvány nevét felhasználva Máté, Márk, Lukács, vagy János evangéliumának . Ez a valóság, amit ők isteni ?ihletettségnek? hisznek. Közben aztán rengeteg árulkodó jel maradt a Bibliában, csak a vak nem látja.

     Mégis Krisztus Egyházáról beszélnek, ? gondolom itt Jézus Krisztusra gondolnak, aki jószerint kimaradt a Bibliából. Nem csoda, hogy nem tudják megmagyarázni hová tűntek Jézus évei. Ez az igazi istenkáromlás az én szememben, mert egy olyan Krisztushoz ragaszkodnak, amelyet a korai keresztény egyházatyák hazudtak össze a Bibliában és a valódi jézusi tanításokra egyáltalán nem kíváncsiak, mert az ellentétes az ?isteni ihletésű? könyvükkel.

     Én megköszönöm neked a türelmet, amit itt kifejtettél. Nem csak én olvastalak, hanem többen, egyetértünk veled, csupán azért nem szóltunk hozzá eddig, mert teljesen reménytelen a hittel szemben tudással fellépni.

    10. “Az apokrifok inkább csak kiegészítik a Bibliában foglaltakat.”
     Attól függ, milyen apokrif. Én sem minden apokrifra értettem, hogy ellentétes a Bibliával. A gnosztikus evangéliumok is apokrif iratnak számítanak, és azok nem kiegészítik a Bibliát, hanem másról beszélnek, ahogy te is írtad.

    11. Kedves Xénia!

     Igaz. Elfelejtettem hozzátenni, hogy “az igében is hivatkozott apokrifok…”.

    12. Kedves előttem szólók hit és tudás kérdésében: szerintem Kovács Géza arról írt, olyan tudásról, amely már “túlnőtt” a hiten.
     “A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.” Zsidókhoz 11.1.
     Az első fele a mondatnak “valódi hit” mint reménylett valóság míg a másik már a meggyőződés, ami több mint hit, ezt nevezném azon túlmutatva/azt megerősítve meggyőződésnek=tudásnak.
     Ami annyira igaz, amiben ilyen módon “hiszek” hogy ha az nem igaz, akkor én nem vagyok igaz, vagy, “akár meg is halok az igazáért” és ezt igazán, mert a teljes létemet átjárja …

    13. Kedves Hölgyeim!

     Szép napot mindenkinek!
     Köszönöm a hasznos hozzászólásokat és a kedves, személyes intelmeket! Nem gondoltam, hogy így felkavarom a vizet. Csak “kacsáztatni akartam egy lapos kaviccsal, a tó sima felszínén”, egy lelki üdítőitalt kívántam, egy izgalmas beszélgetést, természetesen a válaszok keresésével. De nem vettem észre, hogy véletlenül egy sziklát hajítottam bele, amely majdnem szökőárhoz vezet.

     Következzen hát az egyik kérdésem. Próbálom kiválasztani azt, amelyik reményeim szerint nem okoz ekkora megosztottságot, bár nem tudom, hogy van-e ilyen. 🙂
     Az Írás értelmében, Isten növényevőknek teremtette az embert és az állatokat. Csupán az özönvíz után engedte meg a húsevést.
     Akkor mi lehet a magyarázat pl. a Tyrannosaurus Rex-re, vagy pl. a Raptorokra, vagy egyéb ragadozó fogazatra utaló állatmaradványokra?

     Szeretettel:
     Géza

    14. “Akkor mi lehet a magyarázat pl. a Tyrannosaurus Rex-re, vagy pl. a Raptorokra, vagy egyéb ragadozó fogazatra utaló állatmaradványokra?”
     Mondjuk az eltérő kormeghatározás. A dinoszauruszok nem az özönvízzel pusztultak ki, és még csak nem is előtte 😉

    15. OK!
     De akkor mi a baj a C14-es, avagy a radiokarbonos időmeghatározással, vagy akár az évmilliókra utaló üledékekkel, stb?

    16. Nem alakulhattak ki nem egész egy év alatt (az özönvíz ideje) elhalt mészvázas állatokból hegyóriások. Pedig ott vannak benne üledékként. De még évezredek alatt sem. Vagy mi vájta ki a Grand Canyon-t és hogyan?

    17. Kedves Géza!

     “Az Írás értelmében, Isten növényevőknek teremtette az embert és az állatokat. Csupán az özönvíz után engedte meg a húsevést.
     Akkor mi lehet a magyarázat pl. a Tyrannosaurus Rex-re, vagy pl. a Raptorokra, vagy egyéb ragadozó fogazatra utaló állatmaradványokra?”

     Az egyik apokrif, a Mózes apokalipszise alapján, úgy néz ki, hogy a bűneset után változni kezdtek az állatok is ( gondolom az átok miatt, ami kihatott az egész földre. A növények is változtak. ) :10. Szeth és Éva a paradicsom közelébe mentek. Ahogy mentek, Éva látta, hogy a vadállat fiával harcol. Sírva fakadt ekkor Éva és mondotta: Jaj, jaj, mert ha eljön a feltámadás napja, minden bűnös átkozni fog engem, mondván, hogy nem tartotta meg Éva Isten parancsát. Éva megijedve így szólt a vadállatra: – Óh, gonosz vadállat, hogy nem félsz Isten képmásával harcolni? Hogy nyithatod ki szádat? Ennyire megerősödtek fogaid? Hogy nem emlékezel alávetettségedre, hisz előzőleg alá lettél vetve Isten képének? 11. Ekkor a vadállat így kiáltott, mondván: – Siralmaidhoz és követelőzésedhez semmi közöm, hozzád azonban van közöm, mert tőled ered a vadállatok elseje. Hogyan nyújthattad ki kezed, hogy egyél a fáról, melyről Isten megtiltotta, hogy egyetek? Ezért változott meg a mi természetünk is. Most hát nem tudsz lekényszeríteni, ha elkezdelek cáfolni téged. ( A már linkelt oldalon olvashatod ezt is.)

     Továbbá azt is tudjuk, hogy amikor az angyalok (200) lejöttek a földre, akkor nem csak az embereket rontották ( genetikailag is) meg, hanem az állatokat is ( az ég madarait, és a halakat is). Elkezdtek az állatok fajaival, fajtáival kísérletezni, és idegen fajokat, fajtákat hoztak létre. ( pl itt is olvasható: http://www.sacred-texts.com/chr/apo/jasher/3.htm ) Nagy valószínűséggel lehet állítani, hogy ezek közé tartoztak a dinoszauroszok fajtái is.
     Ebben a könyvben pl arról van szó, hogy Nóé, konkrétan azt a parancsot kapta Istentől, hogy csak azokat az állatokat vigye a bárkába, amelyeket ő mutat neki. A többit ( és a nem általa teremtetteket), elpusztította az özönvízben.
     A húsevés pedig az embernek lett engedélyezve az özönvíz után. Az állatok közül valószínűleg addigra már, némelyek szaporulata ragadozóvá ” vált”. ( Gondolom, a teremtéskor alvó, és domináns géneket is kaptak, és ez előbbiek néhányuknál felcserélődött.)

 4. Itt van minden,ami volt,ami van, és ami eljövendő:www.masodikeljovetel.hu.Így fogadjátok el, ahogy le van írva.

  1. Richárd!
   Ne túráztasd magad! Tudjuk, hogy a démoni erők ott akarnak pusztítani, ahol van mit.
   Nem azt fogadjuk el amit a te “uraid” eléd löknek, hanem azt amit a mi Urunk ránk hagyott a Bibliában. Hihetetlen, hogy UFÓ hívőktől a hamis prófétákig a piaci légy erőszakosságával mindenki itt szeretne kampányolni.
   Bár hálát adunk érte Istennek, mert ezzel megmutatja azt is, hogy a “sátáni erők” ténylegesen az igaz hívőkre vannak “kihegyezve”, ezért egy pillanatra sem szunnyadhatunk el.

   4,7 Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.
   Jakab 4:7

  2. Talán hibás az elképzelés, és a magyarázat! Az idézet szerint amely napon Góg a földre teszi lábát, Isten haragra gyúl, és azon a napon Gógót megbünteti földrengés, stb által. Ezen a Gógon bemutatott ítélet miatt sok nép megismeri az Urat! Azon a napon! Nem 3,5 év múlva, hanem azon a napon. Ha ez a következtetés ennyire hibás, lehet hogy az egész írás helytelen levezetése a próféciáknak.
   Üdv.

  3. ?A Lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg!?
   1Thesszalonika 5:19?21

  1. “Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek.”

   “Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig: tudakozzák majd sokan,… az istentelenek közül senki sem érti; de az értelmesek értik,”

   “Amikor Jézus az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték: “Mondd meg nekünk: mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének?”” Jézus egy egész fejezeten át beszél nekik erről.

   (János 14:29, Dániel 12:4, 10, Máté 24)

   1. az hogy kő kövön nem marad azt nem szó szerint kell érteni, hanem úgy mint egyház összeomlás.
    nem lesz világvége, új föld új ég sőt új univerzum fog keletkezni, a JóIsten jóvoltából. Az lesz az igazi nagy nap.
    ne dőlj be a sátán sugallatának, mert nagyon bánni fogod, hogy rá hallgattál.

    1. Kedves Trini!
     Nem tudom mennyire ismered a cikkeket itt az oldalon, de nem győzzük kihangsúlyozni, amit te is írsz. Mégpedig, hogy az a bizonyos “világ vége”, amiről maga Jézus is beszél az idézett részben, nem a föld vagy a világegyetem végét jelenti, hanem az ember jelenlegi gonosz uralmának a végét a földön.
     Azt viszont megjegyzem, hogy nem szerencsés a “kő kövön nem marad” szavakat erre használni, ugyanis ez egy olyan prófécia ugyanennek a fejezetnek az elején, ami már beteljesült és nem az utolsó időkről szól (láthatod is, hogy a 3. verstől a helyszín is más). Amikor ugyanis a Rómaiak i.sz 70-ben felgyújtották és lerombolták a jeruzsálemi zsidó templomot (amiről Jézus beszélt) a templom díszítésére használt arany befolyt a kövek közé. A római katonák pedig szó szerint kövekre szedték szét a templomot, hogy az aranyat kikaparják.

    2. Így van kedves Thea. Az, hogy nem vitatkozol velem, nagyon köszönöm. Cserébe itt megtalálod az Egy Igaz Élő Isten törvényeit az elkövetkezendő 1000 évre (ha még nem hallottál róla): ujhang.extra.hu
     Kellemes örömteli vasárnapot mindenkinek
     http://www.youtube.com/watch?v=AAGpXIis8Hk

 5. Jo estet. Ha van kedvetekolvasatok el a Bibbliabol a zsoltarok 83:19 , Kronikak 7:14 jo utatt az igazsag utjan.

 6. Hali. hat azt hittem,hogy vegre egy ertelemes oldalra bukkantam,akik nagyon jol ismerik az iget,es kedvesek, tenyleg az embereken akarnak segiteni….de sajnos ez csak egy nagy csalas lehet…mert aki ennyire jartas az irasokban,es megis ekkora butasagokat hord ossze,az csak szandekos lehet.

  1. Ez aztán az építő hozzászólás. Joe és a magam nevében is köszönöm a feltételezést. Nyilván, aki másképp látja, mint te, azt a másik oldal küldte. Ennek a fejezetnek legalább ötféle értelmezését olvastam már és valamennyit olyan keresztények írták, akiket én mindenképp őszintének tartok.
   Talán “vizsgáld meg az oldal gyümölcseit”, az ítélkezést pedig bízd Istenre.

   1. Mar megbocsass….de en tenyleg komolyan gondoltam amit irtam. hogy lehet hogy mindent tudtok,es kozben semmit?
    es melyik masik oldal? felkeresnem ha nem gond….

 7. Ez az egész írás teljesen megtévesztő,bizonyára John Hagee,vagy Pat Robertson,és Kenneth Hagin,Szabadkőműves áltanítók tollából származik, mivel Oroszországnak a NAGY NYOMORÚSÁG idéjének végéig semmi köze Góg,és Magóg eseményeihez.
  Már a Jelenések könyve kronológiájával sem passzol össze,mivel Góg és Magóg gyülevésze az 1ooo éves uralkodásának lezárásával van összefüggésbe hozva,amikor is sátán ismét eloldoztatik,és hittetésével össze gyűjti azokat az embereket,akik igazából sohasem szerették az addig a Földön uralkodó Isten fiát,csak az alkalmas időre vártak,hogy megkíséreljék vissza állítani az elragadtatás előtt Isten által szétrombolt babiloni világrendszert. Az 1ooo év végén a szellemi izrael szellemi Jeruzsáleme ellen akarnak hadat indítani,amely a Megváltó, Szabadító uralkodási helye,mindazokkal egyben,akik vele együtt jöttek le Istentől az elragadtatás után. Ezt a szellemi 144ooo-ret,aki a Bárány menyasszonya, és a közepette fénylő dicsőséges Királyt akarják megtámadni,és ekkor Istentől megemésztő tűz száll alá,amely megsemmisíti Góg,és Magóg seregét. Ez az egész fenti okfejtés a Rothschild és Weishauptos Illuminatista ügynökök vallásspecialistáinak tollából származik, akik mindig az Ószövetségből magyarázzák tévesen az utolsó idők eseményeit. With all do respect az oldal szerkesztőjének, de ez ugyanolyan propaganda hittetés, mint ahogy a mai szellemi Jeruzsálemet,amely a Megváltó Szabadítóban hívő,és neki engedelmeskedő eklészia,meg próbálják a testi Izraelnek bemutatni,hogy igazolni tudják az Illuminati által a Balfour decretum-ban kierőszakolt palesztín területekre erőszakkal a 2.világháború alatt bezsúfolt embertársaink által létrehozott mai (ál)Izrael újbóli nemzetállamának létrejöttét, mint az ószövetség próféciáinak beteljesedése. Aki ismeri kicsit is az Isten kijelentéseit,annak tudnia kell, hogy az Asszír fogságban Isten végleg elhatározta a zsidóság nemzetállamának megmásíthatatlan beszüntetését, hogy az így a babiloni rabinikus okkultizmusra ráerőszakoló írástudók és korrupt vezetők rabsága alól ki hozhassa az izraelitákat egyenként,és majd az antikrisztus vérengzésekor,mint MARADÉKOT ismét fel vehesse,akik kilépnek a talmudos babiloni ál-júdaizmussal,és az Isten fiához fordulnak az üldözésben. Izrael állama sohasem fog kollektívan sajnos egy emberként meg térni Istenhez, hanem a gyülekezettel,amely ki jött a mai álkeresténység okkult babiloni gyülekezetrendszeréből,és lett a Krisztus menyasszony,együtt lesznek fel véve a nyomorúság végén az elragadtatáskor,mint Ábrahám kicsiny maradéka(néhány ezer valódi sémitai zsidó,nem a kaukázusi ashkenazim,és szephardim mű-zsidóság)és a gyülekezet, a szellemi izrael,mint 12x12ooo szellemi zsidó,akik áron lettek meg véve,és kilépve a mai babiloni álkereszténységből,nem fertőztették meg magukat a babiloni álkereszténység egyházaival,és gyülekezeteivel,hanem ki rohantak azokból,hogy ne legyenek részesei annak okkult bűneiben,hogy Isten csapását el kerülhessék a nyomorúság idején.
  A másik dolog meg az,hogy az 1ooo év alatt az országok nevei,és határai meg fognak változni,mert nagyon kevés ország fogja túlélni az illuminati jezsuiták rémuralmát, és így a föld népességének kb csak egynegyede fog megmaradni, amelyből új országok lesznek létrehozva új nevekkel.
  És hát az is óriási tévedés,hogy a küszöbön álló megiddói csata összhangba lett hozva Góggal,és Magóggal az 1ooo év végéről.
  Ha a szerkesztő nincs teljességgel meggyőződve arról hogy a fent említett írás 1oo%-ban megállja a helyét,akkor körültekintő utánajárás nélkül nem lenne szabad egy ilyen dolgot közzé tenni, mert ez a teória az illuminati programjának 3.templom építésének pusztító utálatosságával való együttműködésre ösztönzi a felületesen vizsgálódó Istent keresőket.

  1. Kedves, hogy minket is a szabadkőművesek közé sorolsz. A cikk elején elég egyértelműen fel van tüntetve, hogy ez saját írás.
   Talán az, hogy valaki tőled eltérően értelmezi Ezékiel próféciáját, még nem biztos, hogy ezt jelenti.

   Függetlenül Oroszország szerepétől, (ami szerény véleményem szerint amúgy is egyértelműen megmutatkozik majd az előttünk folyó eseményekben, tehát felesleges vitázni róla) az biztos, hogy a Jelenésekből ismert Góg és Magóg csatájának nincs köze Ezékiel 38. fejezetéhez, hiszen az utóbbiban egyértelműen egy földi uralkodóról olvashatunk, az 1000 év végén pedig Sátán személyesen irányítja majd a dolgokat, nem pedig egy emberen keresztül. Nem lehet, hogy te tévedsz?

   1. Kedves THEA !

    Semmi szín alatt sem szeretnék veled vitázni, de kérlek nézd meg magad a bibliában a fő címeket a Jelenések Könyvéven.
    Ha ki nyitod a Bibliád a Jelenések 2o-nál,akkor ott azt a fő címet találod,hogy SÁTÁN EZER ÉVRE MEGKÖTÖZTETIK.
    Amikor pedig a következő rész címét olvasod ott az áll,hogy: Góg és Magóg. Alatta egyből így kezdődik a mondat:
    ÉS AMIKOR ELTELIK AZ EZER ESZTENDŐ,A SÁTÁN ELOLDATIK…
    Nem állítom magamról,hogy mindenkinél tökéletesebben értem és ismerem az írott beszédét Istennek,és éppen emiatt belátom,nem vagyok tévedhetetlen. De itt most egy olyan egyszerű dologról van szó,hogy ehhez szinte semmiféle ismeret sem szükséges,pusztán csak az általam említett Jelenések 2o. rész sorait kell olvasni. Itt világosan kiderül, hogy nem csak az ezer év telt le,de az elragadtatás,és az azt megelőző álkeresztényi okkult babiloni világrendszert is el pusztította Isten teljesen.
    Ennek a pusztításnak a bevezetője a megiddói háború,ahol Góg és Magóg,akiket Sátán választ ki hadvezérnek az ezer év végén,hogy általuk meg kísérelje elpusztítani a Megváltó Szabadító uralkodási helyét,és akik az elragadtatásból vele le jöttek, az időbeli kronológia miatt nem lehetnek jelen Megiddónál. Kérlek te magad olasd át a Biblia ide vonatkozó részét a Jel.2o-nál.
    Amiatt pedig elnézést kérek,hogy te önmagadra vetted azt hogy a mai híres Szabadkőműves álprédikátorok félrevezetésének tulajdonítottam a fenti Oroszországgal kapcsolatos okfejtést. Nem tudtam hogy te írtad -e a cikket,vagy sem. Mindenesetre sokkal többre mész,ha elfelejted a mai híres Szabadkőműves álprédikátorok által készített leírását az utolsó idők eseményeinek,mert az egész egy nagyon ravasz propaganda munka,hogy az emberek magát az antikrisztust várják,mikor vagy hol bukkan fel, és nem az őt megelőző hamis prófétát,aki egyesíti a világ vallásait,és bele ötvözi a babiloni okkultizmussal megfertőzött ál-júdaizmusból létrehozott,szintén okkultizmussal,keleti misztériummal létrehozott álkereszténységet, és ezzel a keresztényinek látszó egyetemesített vallással és ami ebből utoljára létrejön,megevangélizálja, beteríti a világ összes országát, fogja fel szentelni a nagy HIRÁMOT,akinekl imádatába csalja bele az álkereszténység a világ összes nemzetét, az által,hogy engedelmességre ösztönzi a világ lakosságát,a g8 által választott politikusnak, hogy amit ő utasít,annak engedelmeskedjen.
    A Jelenésekben az áll,hogy az először csak 7,majd később 8 fejű fenevad,amely a g7 volt,és utoljára fel vették Oroszországot,így lett g8, képviseli az Egyesült Nemzetek országait vezető és Rothschild bankrendszere WTO,IMF,által azokat kontroláló UN-t,amely a fenevad királysága,amelynek 7 feje(később 8) és 1o szarva,(regionális vezetéje) van.
    Merkelt, Ahmadinejadot,Assadot, Kaddhafit, Arafatot,Husszeint, Saddamot,Hitlert,Sztálint,Erzsébetet,Rothschildet,és a pápát.
    Csak mindig polarizálva hozzák létre a konfliktust,mint egy színjátékot. Az első világháborúba az Antant,és a Központi hatalmak, a másodikban pedig Nácizmus és a felszabadító koalíció,mig a harmadikban az ál-kereszténység,és ál-júdaizmus(Anglia,Usa,Izrael,és szövetségeseik) az iszlám országokkal,és az őket támogató erős szövetségesek(Irán,Szíria,Oroszország,Kína,Kuba,Brazilia stb) Pike és Mazzini terve szerint ahogy ők az meg iratták a jezsuitákkal a zsidókra kenyve, a három monoteista vallást kísérlik meg elpusztítani úgy hogy a Közel -keleten Izraelt fogják be dobni a tűzbe,amelyet arra használnak, hogy általa ki robbantsák a megiddói csatát.
    A másik dolog pedig, hogy az álkeresztény Szabadkőműves propaganda prédikátorok nem mondják el az igazat, hogy a terrorista üldöző álcaháború miért is megy a Közel-keleten. Nem beszélnek arról, hogy Szíria,és Irán(Perzsia és Asszíria) a két sasszárny,amelyet Isten adott segítségűl a pusztába menekülő igazi sémitai zsidóságnak, hogy kösztük bujdosva, belőlük megtérjen az a maradék,amelyet Pál említ a leveleiben.
    Szíriában,és Iránban kb 5oo ooo igazi sémitai zsidó él,akik egyenes ágú leszármazottai Sémnek,Ábrahámnak,Izsáknak,és Jákóbnak. Ezek küzül több mint 5o ooo igazi sémitai genetikájú zsidó fogadta már el Messiásnak,a mi Istenünk Megváltó fiát.
    Ezt az Illuminati crepto-jew luciferiánusok nem jó szemmel nézik,hogy Szíria és Irán rejteget 5oo ooo igazi zsidót,mert tervükre nézve ez katasztrófális kimenetelű lehet,mert attól félnek hogy az igazi zsidók közül elő kerülhet egy ember,aki jogosan a főpap lehetne, és ez a személy le leplezné hogy a mai kazár-askenazim nép által létrehozott izrael,és a templomuk,a kinevezet pappal együtt kamu.
    Emiatt a nagy hűhó Közel-keleten. Az igazi zsidók kiírtásának a kísérlete folyik,akik most még Iránban,és Szíriában bújkálva vannak el rejtve, hogy ideje legyen a kicsiny MARADÉKNAK vissz térni Istenéhez,Krisztust megváltójukként elfogadva.

    1. Ezek szerint nem fogalmaztam egyértelműen. Azt szerettem volna kifejezni, hogy véleményem szerint az Ezékielben olvasható “Góg, aki Rós, Mesek és Tubál fejedelme” nem egyenlő a Jelenésekben olvasható Góg és Magóg csatájával. Szerintem két teljesen külön eseményről illetve eseménysorozatról van szó. Az egyik a Millennium előtt, a másik pedig utána lesz.

     Csak egyetlen példa: “és ott temetik el Gógot” Ez. 39:11
     Egyértelműen egy emberről van szó, akit eltemetnek.

     A Jelenésekben nem lesz Antikrisztus, csak a Sátán a maga személyében, aki mint tudjuk a végén a tüzes tóban landol, nem temetik el.

    2. Lehet hogy te jól fogalmaztál,csak én értettem félre.
     Nem tudom,de én nem emlékszem arra hogy az Ezékiel,vagy a Dániel kétszer említené Góg seregét,egyszer mint a megiddói csata vezetőjét, másszor mint az 1ooo év végén a lázadást szító szolgái az elengedett sátánnak.
     Az elragadtatás előtti megiddói csatában az antikrisztus lesz a vezér alak, az 1ooo év végén pedig Góg lesz az akit fűrerként használ sátán.
     Mind a két esetben személyeket használ a háború kirobbantásához,mert magát nem leplezheti le,mint nyíltan az embereket a vesztükbe meneteltető ördög.
     Ezért is álcázza a megiddói háborút vallási háborúnak,az utolsó három monoteista vallás egymás ellen ugrasztásával,hogy senki ne vegye észre hogy ez a háború valójában a föld népességcsökkentésének leghatékonyabb eszköze lesz.Ide hordják a nemzetek az embereket ebbe a húsdarálóba,ahogy azt az országok vezetői a Szabadkőműves páholyokban előre lezsírózták. Ezért a nagy eladósítás is,hogy a bankok becsapásai által mindenki nekik tartozzon engedelmeskedéssel, ugyanis amikor meg kezdődik az álkereszténység és áljúdaizmus leszámolása a szintén katolikus kreállta mohamedán vallás híveivel,akkor a mesebeli terroristák üldözésére és kiírtására úgy erőszakolják rá az embereket, hogy mindenkit akinek banki tartozása lesz azt kötelezni fogják hogy el menjen a nagy felszabadító háborúba a New World Order oldalán.

     Másik nagy szándékos csalást szeretnék azzal leleplezni, hogy el mondjam, hogy a Szabadkőműves álprédikátorok és hittető tanítók a Dánielnél használt MEDVE képet rá akasztották az Oroszokra,ugyanúgy ahogy az illuminati sasnak álcázott FŐNIX szárnyait az USA-ra.
     A dánieli előre jelzéseknél a medve kép Perzsia,a mai Irán volt,a Jelenésekben szereplő két sasszárny,amely az ASSZONYNAK (igazi sémitai zsidók) adatik segítséfül a pusztában,az Babilon(mai Irak) két szövetségese,az asszírok,és perzsák, akik védelmük alatt tartják a Rotschild,és a fekete pápa üldözőse elől menekülő-bulydosó igazi sémitai zsidókat,akik nem akarnak egyáltalán Rothschild tervének eleget tenni,és vissza települni,az általa erőszakkal létrehozott mai íizrael területére,mert tudják, hogy Rothschild,amikor szinte minden Kazár-askenazim embertársunkat be sikerült telepítenie Izrael területeire,akkor azt fogja hazudni hogy be teljesedett a prófécia, és ekkor a 3.templomba be ültetett bábkirálya által meg kezdi kiírtani szegényeket. (ezért nem szabad részt venni a 3.templom építésében, és rá kell beszélni a ma ott élő émbertársainkat hogy meneküljenek onnét,mert halálos veszedelemben vannak Izraelben)
     Amikor Rothschild bankrendszere utasítására a g8 országok megállapodást hoznak létre,hogy országaik fölött való vezetést,és ez által a UN vezetését át adják a pápa által reklámozott BÉKEMINISZTERNEK (antikrisztus),és engedélyt adnak Izrealben a 3.templom megépítésére, a templomot látva,az igazi zsidók el kezdik leleplezni a templomot,amely csak alaprajzában fog hasonlítani a salamoni templomre, díszeit illetve Illuminati szfinxekkel lesz tele,ezt felismerve az igazi sémitai zsidók, és az addigra az álereszténység gyülekezeteiből és egyházaiból ki jött igazi keresztények folyon elárulják az embereknek, hogy ez a templom a PUSZTÍTÓ UTÁLATOSSÁG,amely lucifer imádat jeleivel lesz teleaggatva.

     Emiatt tanácsoljuk mindenkinek,hogy minél előbb meneküljön mindenki a mai protestánsnak látszó,de valójában Szabadkőművesek által létrehozott és szervezett gyülekezet mozgalmakból, és egyházakból,mert ezek az elő-elragadtatás elméleteikkel az antikrisztus imádására veszik rá belső titkolt programjaik által a gyanútlan embertársainkat,az által hogy amikor az antikrisztus meg jelen,akkor az elragadtatásban hívőknek nem lehet majd elmondani hogy nem lesz elragadtatás csak a nyomorúság végén,mivel már itt az antikrisztus. Erre sajnos az lesz a magyarázat részükről hogy tévedés,nem lehet az az ember az antikrisztus,mert ők még nem lettek elragadva.

     Tisztelettel

     RHR

    3. Szép estét mindenkinek. Lenne egy kérésem.
     Ádám Évának lesz feltámadása? Mindenki fel fog emelkedni a levegő égbe? vagy csak a 1.44000 ?

    4. Szia Ramóna!

     Mindenki feltámad, testet kap és úgy meg ítéletre:

     1 Kor. 15,20
     Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak.
     Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is.
     Mert a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.
     Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután a kik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.

     Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.
     Jel. 20,4
     És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.
     Jel. 20,5
     A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás.
     Jel. 20,6
     Boldog és szent, a kinek része van az ELSŐ FELTÁMADÁSban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig.

     De mint látod, az 1000 esztendő végén , a többi halottak is megelevenednek!

     (A 144.000, azok csak a zsidók közül választott férfiak! Nem az Eklézsiához tartoznak, másra lettek kiválasztva. )

   2. Szerintem sem téved az úr, bár Ő igyekszik “képben” maradni. Én ettől egy kicsit gyakorlatiasabban, logikai úton közelíteném meg! Hosszú évezredekkel ezelőtt volt egy “Tudás” amely mentén éltek a Lelkek, és igyekeztek tudatossá válni. Ezzel szemben a Biblia a tudást vagy ahhoz való jutást eleinte teljesen, később pedig részlegesen tiltotta! A vallás csupán a Lélekről szólt,, és annak hatalmáról, elsőbbséget adva a tudattal szemben. /Tudjuk a gnosztikusokkal hogyan bántak el…/ Mi a tudás??? Ha létezett egy tan a világba, amely lényegében nem más, mint az emberi létezéshez egy használati utasítás…amely a Lélek neveléséről szól, abban az anyagi világban amit egyébként a tudat teremtett meg a számár,. jött egy vallássá lebutított tan, amely sajnos azzal terjed el, hogy Jézus szavait használták fel…egybe kötötték az Ótestamentummal…:-D és ez a tan arra ösztönözte az emberiség nagy hányadát, hogy elforduljon a tudástól. Erre lett ösztönözve!!! Megszűnt az individuális lélek, és a helyébe a “csoportos Lélek” került…hiszen könnyebb irányítani csoportokat, mint egyéneket…:-P Kivették az ember kezéből a gondolkodás és a döntés lehetőségét!!! Vagyis az Ősi tan ellen nevelték a Lelkeket. Tehát! Miért kéne hinni ebben a maszlagban??? Hiszen arról szól, hogy a zsidók részvétet, támogatást, hitet kérnek a csalásaik további lebonyolításához! Még szép, hogy ellenség Putyin!!! Ha nem lenne, már rég a fenevad uralkodna!!! 😀

    1. A Biblia semmilyen formában nem tiltja a tudást. Az is egy tévképzet, hogy a Jézusban való hitben elveszik az egyéniség. Én úgy gondolom, hogy éppen Rajta keresztül lehetünk igazán önmagunk. Az pedig, hogy szerinted a Biblia arról szól, hogy “a zsidók részvétet, támogatást, hitet kérnek a csalásaik további lebonyolításához” azt mutatja, hogy nem olvastad, ugyanis a Biblia a zsidó népről nem fest túl szép képet. Leír minden egyes alkalmat, amikor eltávolodtak Istentől, így Isten megengedte, hogy bajba kerüljenek, fogságba essenek, stb. Az egész történelmük egy ilyen hullámvasút: eltávolodás Istentől, büntetés, megbánás, visszatérés Istenhez és kezdődött előröl.

     A Biblia éppen, hogy az egyéni döntés fontosságáról szól, hiszen megváltásra is csak a saját döntésed alapján juthasz. Elkárhozni sem egy csoport vagy ország fog.

     Az Ótestamentumhoz pedig maga Jézus kötötte magát. “Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem: mert énrólam írt ő.” A Bibliát pedig pontosan azért küldte Isten, hogy minél könnyebben megtalálhassuk Őt. A vallásosság az egy más kérdés, nincs köze a hithez. Amiről te írsz, az is vallás, és szerintem igazi lelki zűrzavarhoz visz. Isten, aki maga a szeretet, megpróbálta minél egyszerűbbé tenni a Hozzá vezető utat: “Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet, senki sem mehet az Atyához, csakis Én általam.” János 14:6
     Fogadd be Jézust a szívedbe! 🙂

  2. Na ez a teljes mellémagyarázás! Ha az Asszír fogságban végleg eldőlt Izrael, mint nemzetállam sorsa, akkor hogy lehet, hogy Babilonból szózat jött ki, engedély és anyagi támogatás kíséretében arra, hogy hozzák helyre a várost, a templomot, az államot, és hogy lehetett az, hogy Jézus Izraelben végezte a szolgálatát? Babilon után, a Görög igáig önálló, utána provinciális állam volt! És most is az! Állam! A te Istened ilyen béna?
   A másik dolog meg az, hogy a Biblia szerint nem az emberiség 1/4-e marad meg a végidőkre, hanem ennél jóval többen lesznek életben.
   A harmadik dolog pedig az, hogy ha nem lesz 3. templom, mibe fog beleülni az antikrisztus???? A negyedik pedig az, hogy ha ekkora tanító és kinyilatkoztató vagy, amit előadsz, miért nem vállalod a nevedet, és az arcodat? A világosság fiai a világosságban járnak! Már le is lepleződtél!

 8. …háááááát ….. ISTEN …. eléggé erkölcstelennek és gonosznak…. látszik a BIBLIA szerint::.

  pl.: – állati sorban tartotta az első időben a 2 embert, míg a Sátán(!) felvilágosította Évát
  :: mit csinált erre??:: kegyetlenül megbüntette nem csak ezt a 2 embert, hanem az összes utódait!
  – s a 2 gyerekük közül csak Ábelnek kedvezett, Káint ellene fordította, s az , mikor megölte
  : Isten nagyon megbüntette
  – a végsőkig hagyta , hogy “elromoljon”(!) az ember az istenek fiai szexuális perverzitásai miatt,
  : s végül “Vízözönnel” ölte meg az összes, tehát az ártatlan embereket is…
  és..lehetne sorolni az ilyen ISTENI “CSALAFINTASÁGOKAT” a végtelenségig, a mai időkig!

  Mit szeressünk az ilyen “ERKÖLCSÖN”…, ahol….. a “”Tékozló fiú””…. mindent megkap…, míg a tisztességes, becsületes igazán jó szellemű fiú….. SEMMIT SEM ÉR??????????

  Ki tud erre mit válaszolni?

  1. Te hogyan olvastad a Bibliát,milyen lelkülettel?Isten gonosz lenne?Ádám és Éva nem élt állati sorsban,az Éden kert gyönyörűségeiben élt,és minden szolgált nekik.Semmi hiányuk nem volt,étel ital,örömök,állatok ,tudás,boldogság.Az Isten velük együtt sétált,minden kívánságukat teljesítette,és csak egy feltételt szabott,hogy ne akarjanak átlépni rajta,hanem bízzák rá magukat,hagyják vezetni a lelküket.Erre elkezdtek taktikázni,és azt gondolták,Isten tényleg nem akarja őket bevezetni a tökéletesség rejtélyeibe,nem bíztak meg benne.Ezért a gonosz hátbatámadásért száműzettek az édenből,és lettek megbüntetve.A Sátánra hallgattak nem pedig Istenre,aki kénytelen volt nehezíteni a sorsukon,elvette tőlük a tudást,és a kívánságok teljesülését,dolgozzanak meg a tudásért és a szükségleteikért a két kezükkel.A munka nemesít,legalább felfogják mit is veszítettek.Ádámnak nem két gyereke volt,az biztos ahhoz túl sokat élt Évával,és nem volt fogamzás gátlás sem.Ábelt pedig azért kedvelte az Isten mert áldott szeretettel adta az áldozatát,önzetlenül,és csupa jó indulattal a szívében.Káin kétkedő volt,az emberi életet sem tisztelte,miért nem volt boldog amikor Ábelnek elfogadta az Isten az áldozatát,miért kellett ezért megölnie?Miért nem örült Ábellel és kérdezte meg tőle hogyan csinálja,hogy Káin is kedves legyen Isten előtt?Az özönvizet pedig az emberek okozták,pont azzal,hogy olyan tudálékosok voltak,és a köveket addig bányászták,amíg baj nem lett belőle.A Föld szerkezetét csak Isten ismeri,és az emberek nem tudják mit okoznak a túlzott bányászattal,kövenként elbontottak mindent.Persze hogy özönvíz keletkezik és lerombol mindent ,mert a földnek is vannak rendszerei és az emberek mindent szétromboltak.Isten csak hagyta,hogy ez bekövetkezzen.A történelemben mindig az emberek okoztak maguknak tragédiákat,nem az Isten gonoszkodott velük,Sőt Ő minden alkalommal megmentette őket a saját vermükből.Az emberek voltak olyan hálátlanok minden alkalommal,hogy Isten helyett más tárgyakat kezdtek imádni,és istenekként tisztelni.Azért Isten szempontjait is figyelembe vehetnéd,és észre kellene venni a szerető gondoskodó Istent az ítélő isten mögött.

  2. Kedves Ádám!
   A BIBLIA… tudod…. az az általában fekete kötésben kapható könyv nem csak birtoklásra íródott, hanem annak olvasására és legfőképpen megértésére is! Vedd kezedbe …és ne olvasd mint könyvet mert akkor nem érted meg, hanem tanulmányozd azt, mert nem lineáris hanem mátrix rendszerben íródott műről van szó! A jelképrendszerét pedig saját maga oldja fel és megnyílik előtted az élet vize és ha ezt eléred, valószínű hogy bánni fogod a fenti sorokat! A jó Isten adjon hozzá erőt neked!

 9. Van pár “baklövés” ebben az értelmezésben:
  -Gómernek három fia volt, Askenáz, Rifta (vagy Rifat) és Tógarma. Szöges ellentétben a protestáns véleményekkel – akik szerint Gómer Németország -, Gómer elsősorban a belső- és délkelet-ázsiai népek ősapja. A németek meg baromira nem ázsiaiak, tehát a gómerekhez sincs semmi közük.
  [expand title=”Teljes hozzászólás” swaptitle=”Bezár”]
  -A föníciaiak építették a Társis hajóiként ismertté vált vízi járműveket. Már Krisztus előtt körülbelül ezer évvel kiváló tengerészek voltak. Hazájuk egy tengerparti keskeny földterület volt, melynek nagy része a mai Libanon területén feküdt. A briteknek semmi közük a főniciaiakhoz.
  -Oroszország és az USA, amióta léteznek, mindig is ellenségként néztek egymásra, így volt a cári időktől egészen napjainkig.
  -Mogog nevű hegy soha nem létezett a Kaukázusban, sem a Gog, sem a Magog szavak egyáltalán nem mutatnak bármilyen etimológiai kapcsolatot a szláv nyelvekkel (mert nemcsak az orosz szláv nyelv ugyebár). Ezek sumér nevek.
  -“Magóg nem más, mint Oroszország ősi neve” na, ekkora marhaságot is rég olvastam, Oroszország nevével kapcsolatban; az orosz szó jelentését nagyon rossz oldalról próbálod magyarázni, mert a nemzet nevét a “russz” szóra kellene visszavezetni (pl. Kijvei Rusz – Kijevi Fejedelemség), akkor közelebb lennél az igazsághoz. Tehát köze sincs Ros -hoz.
  -Mindenekelőtt fontos tudni, hogy Moszkva városa a rajta keresztülfolyó Moszkva folyóról kapta a nevét. Valójában tehát nem a város, hanem a folyó neve tisztázandó, és a Maszka+ava, azaz ‘medve+anya’ szóösszetételből származtatták az óoroszok. Különben is, Moszkva egy viszonylag új város, Oroszország korábbi neve nem véletlenül volt Novgorodi Fejedelemség (Novgorodi Rusz – ismerős a rusz szó?).
  -Tobolszk; város Oroszországban, Nyugat-Szibériában, az Irtis folyó partján, Tobolszk a Szibériai-alföld sík, tajgával és mocsarakkal borított vidékén, az Irtis és legnagyobb mellékfolyója, a Tobol találkozásától kicsit északra, az Irtis jobb partján fekszik. Szóval, a Tubal -al is nagyon mellélőttél.
  -A Kaukázus eredeti neve nem Góg-csazán, hanem Gog-haszannak és a magyarok ősei, a szkíták nevezték el, jelentése Góg Vára, ha pontos akarok lenni. Na, itt nem lőttél olyan nagyot mellé, de ahhoz eléggé, hogy butaságot írj le.
  -Góg és Magóg nevek híl – pontosabban szkíta eredetűek (a szkíta a híl nyelvcsalád része), tehát ősmagyar nevek, és ahhoz is elég öreg nevek, hogy a kereszténység csókolomot köszönjön nekik. Pardon, ezt is benézted.
  -Magóg nem egy ország neve, hanem egy királyé, egy ősmagyar király neve, akinek szintén csókolomot köszönhetne a kereszténység. Góg is személynév. Olyan van, hogy pl. Magóg földje, de Magóg nem egy ország neve volt.
  -Nem új keletű az a propaganda, amiképpen az USA antikrisztusnak állítja be Oroszországot, pontosabban a korábbi Szovjetuniót. Curchill személy szerint Sztálint nevezte antikrisztusnak és ezt a jenkik nagyon ügyesen átvették és terjesztik ezt a propagandát, amit a szellemi fogyatékos amcsik be is nyaltak. Nem véletlen, hogy náluk ilyen személyek a hősök, mint Charles Manson vagy Ted Bundy. Vagy a pszichopata sorozatgyilkosságok nem számítanak bűnnek Isten szemében?????
  -Oroszország nem fog bevonulni Izraelbe, mert Izrael nem egy fajsúlyú ország vele. Annak is több az esélye, hogy közvetlenül az USA-t támadja meg, minthogy egy számára semmit sem jelentő országba történő piszlicsáré hadműveletekre pazarolja el a pénzét. Moszkva főellensége az USA, ezt meg kéne tanulni.
  -Oroszország önmagában is éppen elég jelentős és erős hatalmat képvisel a dekadens nyugattal szemben, lásd, mit bénáztak Líbiában a NATO erői.
  -A te “elméleted” szerint az antikrisztus neve Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin? Hát, erre no comment…
  -Egyiptomnak nincs semmilyen drágasága vagy kincse a Níluson kívül. Az egykori kincseit már rég széthordták a britek és a franciák még a 19. században.
  -Az EMP pontos jelentése ElectroMagnetic Paralizer és nem képes minden elektromos dolgot tönkretenni, védelmül elég egy egyszerű Faraday-cella.
  -Etiópia jelenleg az egyik legszegényebb ország a világon, majdnem olyan szegény, mint a te fantáziád. Még élelmezésre sincs pénze, nemhogy bárminemű katonai akcióra.

  Szóval, mielőtt hazugságokat terjesztenél, legalább olvasnál utána a dolgoknak, hogy mi mit jelent és honnan ered, mik a gyökereik. Az ostobaság is bűn, ugyebár…

  És egy örök kedvenc idézetemmel búcsúznék, ami egy részlet Koppány dalából: “Nem kell olyan isten, aki nem tud magyarul, szabad magyaroknak nem kell ilyen úr”
  [/expand]

  1. A fenti tanulmány Ezékiel 38. fejezetének szerintem elég helytálló értelmezése és alapos kutatás áll mögötte. Természetesen nem ez az egyetlen létező megközelítés, és nem állítom, hogy ez lehet az egyedül helytálló, de a fenti értelmezéssel nem vagyunk egyedül. A végső időkkel kapcsolatban egyelőre sok mindent csak homályosan vagy körvonalazva látunk, de az alapfelállás egyértelmű. Ez a fejezet és tanulmány viszont nem ezzel foglalkozik.

   Nem tudjuk ki az Antikrisztus, de attól tartok hamarosan ki fog derülni. Azt tudjuk viszont, hogy hatalomra jutásában fontos szerepe lesz Európának és Oroszországnak is.

   Ami záró idézetedet illeti, az én Istenem minden nyelven beszél, de ezek között legfontosabb a SZERETET!

   Ajánlom te is tanuld meg, ?mert az Isten szeretet.? (I. János 4:8) 🙂

   1. Ostoba hírelhárítók, a globalisták a saját hírportálotokon hülyítik a fejeteket pro-izraeli neokon cionista propagandával! 8SS
    Nem látjátok, hogy a Világkormány felállításának EGYETLEN AKADÁLYA Oroszország és annak bődületes atomarzenálja? Nem egyértelmű? A világ csak azért nem pusztult el a hidegháború évtizedeiben, mert egyik félnek sem volt érdeke a kezdeményezés, mert tudták hogy annak egyenes ágú következménye lesz a kölcsönös megsemmisülés. Körülbelül a ’70 es évek elejétől van elegendő nukleáris fegyver a világon Orosz + NATO oldalon, hogy megsemmisíthessük a Földi életet…. Gyagyák…
    Oroszország nem eszköze hanem AKADÁLYA a világállamnak.
    Minden katonai értelemben (légierő, flotta, szárazföldi flotta) iszonyatosan “outnumbered” hátrányban van, de a hidegháborús szorgalomnak hála felállított és rendelkezik egy olyan interkontinentális atomarzenállal, ami legalább még 100 évre szavatolja a biztonságát…

    1. Az antikrisztus népe Izrael, ahogyan Ted Pike is megmondta:
     “A sors különös fintora hogy Krisztus és antikrisztus talán egyazon nép fiaiból kerül majd ki.” Mivel a Krisztus már eljött, megfeszíttetett, legközelebb már csak az Utolsó Ítélet idején jön majd el, szóval gondolom mondanom sem kell hogy a Krisztus és antikrisztus közül most melyiknek a világkorszakát éljük: hát az antikrisztusét.
     Aki ma az antikrisztus pártfogoltjait keresi, az a szentföldre tekintsen.
     Mert most az ő világkorszakát (felemelkedését?) éljük….sajnos.
     És ha már a dolog materiális (anyagi) oldalát is meg akarjuk vizsgálni, a spirituális mellett:
     Van neki cirka 200 atomtöltete(és ebből fogalmunk sincs mennyi plutónium és hidrogénbomba) és Jerichho 3-as 11ezer km hatótávolságú hordozórakétái….
     KÖTELEZŐ FILM ÖNÁLLÓAN GONDOLKODÓ EMBEREKNEK:
     http://www.youtube.com/watch?v=EoQxdxE1Uvw

    2. Kedves Magyar Harczos!

     A film jó, kösz!
     A hozzászólás: legközelebb “kifinomultabb stílust” is használhatsz, nem lesz gond, meg fogjuk érteni!
     Oroszország végső időkbeli szerepét, nem a mostani “leosztás”, hanem a Bibliai próféciák alapján próbáljuk beazonosítani!

    3. I Ján. 2:18 “Fiacskáim, itt az utolsó óra; és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt; ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.”
     I Ján. 2:22 “Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja hogy a Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút.”
     I Ján. 4:3 “És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már.”
     II Ján. 1:7 “Mert sok hitető jött e világra, akik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus.”
     Fentiekből kitűnik, hogy az antikrisztus nem egy adott személy, hanem egy bizonyos embercsoportra jellemző viselkedés formát takar, akik már János idejében megkezdték a hitetést! Akik tagadják Jézus Krisztusi mivoltát. Továbbá az antikrisztusi tevékenység nem a világ utolsó óráinak terméke, hiszen egyértelmű kijelentést tett János, hogy támadnak antikrisztusok.

    4. Kedves tévelygő Magyar Harczos/facebook/-os barátom,
     Jött egy nem túl jó hír számodra, …azért remélem nem dől össze benned egy egész világ,….kár lenne.

     http://idokjelei.hu/2012/12/bilderberg-van-rompuy-kozos-globalis-kormanyzast-akar-oroszorszaggal/

     Ha ezentúl egy kicsit szerényebbre fogod a figurát és hajlandó vagy több időt eltölteni ezen az oldalon, akkor magadtól is rá fogsz jönni, hogy az igazi megmenekülést csakis kizárólag Jézuson keresztül érheted el és nem holmi hamis földi hatalomtól.
     Majd elfelejtettem,…a zsidó nép nem az ellenséged, hanem vannak zsidó ellenségeid is, ahogy vannak mellette még magyar, amerikai, belga, olasz, orosz, iráni, török, brit, kínai, indiai, stb., stb-ik. És ők nem csak a magyar emberek ellen konspirálnak, hanem minden ember ellen aki ezen a világon él. A zsidó összeesküvés csak egy nagyon okosan kitalált forgatókönyv, a nem túl okosak és a kényelmesek részére, ez pedig a világ 90% jelenti, szerintem,….tehát ki van ez találva kérem szépen. Amikor már nem lehetett vagy nem akarják titokban tartani, akkor szépen “lerántják a leplet” egy újabb gonosz társaságról vagy rendszeröl. És mivel az embereknek nem az igazságot keresik, hanem a kényelmet, létbiztonságot és az álmodozás, elfogadják azt, így aztán tárt karokkal fogadják be majd az új és igazságosabb rendszereket, igazságszolgáltatást,………..vezetőt.

  2. Hát lehet, Kolovrat!

   Lehet, hogy te jobban tudod, hogy a szavak, nevek miből származnak.
   De, a lényeg, hogy: “…. Góg ellen a Magóg országában, Rós, Mesek és Tubal fejedelmére?…”?Egy idő múlva rendelkezést kapsz,…” “.Azon a napon, amikor megtudod, hogy népem, Izráel, biztonságban él,?…”?Eljössz lakóhelyedről,

   a messze északról

   sok néppel együtt, akik mind lovakon nyargalnak nagy sereg ez, roppant haderő?….”?Perzsák, etiópok, líbiaiak vannak velük, mindnyájan pajzzsal és sisakkal;? “….?továbbá Gómer minden csapatával, Bét-Tógarma

   a messze északról,

   minden csapatával ? sok nép van veled!?
   ?Készülj,állj készenlétben
   az egész sereggel együtt, amely köréd sereglett, és légy a vezérük!?
   … ?Úgy vonulsz föl népem, Izráel ellen, mint a földet beborító felhő.

   Az utolsó napokban

   hozlak el téged országom ellen, hogy megismerjenek engem a népek, amikor szemük láttára megmutatom rajtad, Góg, hogy szent vagyok.?
   Te vagy az, akiről megmondtam hajdanában szolgáim által, Izráel prófétái által, akik azokban a napokban és években prófétáltak, hogy elhozlak ellenük.?…..?Így mutatom meg, hogy nagy és szent vagyok, és megismertetem magamat a sok néppel, és megtudják majd, hogy én vagyok az ÚR.?

   Gondolom, az elég világos, hogy a “messze északról”, az az Izraelnek északról!

   És ha most azt vesszük, hogy a háttérhatalmak, szeretnének egy “kis” közel-keleti háborút “összehozni”?! Oroszország már sorakoztatja a seregét a határain, hogy Irán oldalán beszálljon a “buliba”, Izrael ellen?!
   Ez nem mond ellent annak, hogy Oroszországnak az USA az ellensége! Az USA is ott van, meg a NATO csapatok is !
   Nyílván, hogy nem magában az “izraeli birodalom” a “kihívás” az oroszoknak! ( Viszont egyik se “hülye”, hogy a saját területén háborúzzon, ott romboljon!)
   Ez meg:
   “…Gómer elsősorban a belső- és délkelet-ázsiai népek ősapja. ”
   még jobban passzol a kocepcióba! A kinaiak is jelezték, hogy nem igazán respektálnának egy Irán elleni támadást! ( Meg szerintem, már nekik is tele a bögyük az USA-val, és nem “bánnának” egy kis “jóokot” arra, hogy “odacsapjanak” egy kicsit.)
   Bár szerintem se Putyin az Antikrisztus, az inkább az EEÁ vezetője lesz. Putyin egyébbként is már régóta uralkodik!

   Az “ostobaság” egyébbként nem bűn, az egy állapot! Viszont a durvaság, ócsárlás, nagyképűség, gőgősség, szidalmazás, összeférhetetlenség, szeretetlenség, káromlás , az az!

   És egy örök kedvenc idézetemmel búcsúznék, ami egy részlet, a Bibliából:
   Péld. 10,28
   Az igazaknak reménysége öröm; az istenteleneknek várakozása pedig elvész.

  3. Na ez jó.
   Ezek szerint a Nagy Magyarok fogják lezúzni Izraelt és uralkodni a világ felett.
   Végre valami nem elrugaszkodott ötlet.
   Ez tényleg sokkal reálisabb gondolat.
   Köszönjük, hogy ilyen okos vagy.
   Akkor nosza, indulj és szerezd meg a világuralmat.
   De szólj a barátaidnak és együtt menjetek. Én innen szurkolok nektek.
   Hajrá.
   Bort, búzát békességet.
   Isten-Isten

 10. Na, 🙂 pontosan ezt hívják zsidó propagandának. A cikk szerzője leállhatna a cuccal, mert túl sokat hallucinál. Vagy világosítsa fel valaki, hogy gombából nem szokás muffint sütni. xd

   1. Szerintem -még ha nyers is voltam- elég konstruktívan fejeztem ki magam. 🙂
    Kedves Thea, bevallom férfiasan ez ellen nem kívánok érvelni.
    Az 5. versig sikerült -nagy megerőltetések árán- elolvasnom, de ott már leb**szta az ékszíjat a kartellvédő. Antikrisztus (ez ki, mi, hol, mi van? fogalomzavar?) maga oroszo., szövetségese perzsia, líbia, etiópia…OMG. WTF is this shit? Ez ugye nem csak nekem tűnik költői túlzásnak?
    A konstruktív kritikához kell egy jó alap, de ez csak egy ráérő ember agymenése. A kritika megírásának következménye, bizonyítása hogy a témának van valóságalapja, de mivel ennek nincsen, ezért kritikára szükség sincsen.

    1. Remek. 🙂
     Számomra is nehezen emészthető az írás, de nem a nyelvezete miatt, hanem a rengeteg fals, megalapozatlan, nem bizonyítható információ, találgatások miatt. Mert ez nem más, pusztán találgatás.

     A pillantás a jövőbe című írást is elolvastam, annak ellenére, hogy nem te vagy a szerzője. 🙂
     Ez meg leírja azt, hogy kb. hogyan mennek a dolgok a vadnyugaton. Semmi új infot nem találtam benne, minden ember minden nap szembesül ezekkel.

     Olyan írást kérek, amitől én is megtérhetek és megtudhatom a tutit. (bár nem áll szándékomban és vért fog izzadni az, aki ezt megpróbálja 🙂 )

    2. Ehhez nem kell írás, mert nagyon egyszerű. Napokig beszélhetnék neked arról például, hogy milyen a kedvenc tortám és akkor is csak körülírni tudnám. Soha nem fogod megtudni milyen is igazán, amíg meg nem kóstolod. Ez a hittel és Jézussal is így van.

     Elég, ha annyit elfogadsz, hogy ?Isten annyira szeret téged, hogy elküldte a fiát, hogyha elfogadod Őt (befogadod a szívedbe) örök életed lehet.? (János 3:16, 36) Amennyiben Isten létezik, nyilván van hatalma arra, hogy ezt megmutassa neked. Neked személyesen. Sablonosan hangzik, de igaz: A puding próbája az evés. Tehát egyszerűen kérd meg, hogy mutassa meg neked az igazságot erről és kérd meg Jézust, hogy jöjjön a szívedbe. Utána folytatjuk. 🙂

    3. Ok, aszongya’ hogy, Office 2010…naptár…új találkozó…ma…fontos…22:30…beszélni Jézussal. 🙂

    4. Tökéletes!
     És ez egy olyan találkozó, ahol a másik fél, ha netán késel is, megvár. De azért ne késs sokat! 🙂
     Jelenések 3:20

 11. kanku

  Beküldve: augusztus 10, 2012 – 5:55 DE.

  Először is nem vagyok a “szegénykéd”. Másodszor nem kérdezett senki.
  Harmadszor neked halvány fogalmad sincs arról mit jelent az “önként” és az ha parancsra KELL cselekedni! Arról nem én tehetek, hogy a hazámat irányító bűnöző politikus elit melyik hatalmi tömbhöz kötötte az országot. Én és a hozzám hasonlók a jelenlegi állás szerint végrehajtjuk a választott vezetők utasításait, mert ez a rend, pedig azok a nyomorultak inkább ólmot érdemelnek a fejükbe. Egyébként a “SHAME ON YOU” megszólítás az nekik jár, kik a parancsokat adják, és azoknak az eszementeknek akik megválasztották őket. Ha már ilyen szépen megvillantottad brilliáns angolszász műveltséged, írhatsz valamilyen bölcsességet ékes anyanyelveden is.

 12. Érdekes volt olvasni az antikrisztusról, ki mit magyaráz bele a dolgokba, de azt senki sem olvasta Ezékielnél, hogy felrepítették a fellegekbe? Sőt pontos mérnöki leírást adott az épületről és a szállítóeszközről. És mit ad Isten egy angol építész az akkori mértékegységeket átszámítva a mai mértékegységekre, a leírtak alapján megrajzolta és makettet készített az épületről. Tőle függetlenül az egyik legnevesebb NASA repülőmérnök megtette ezt a repülő szerkezettel, mivel érdekesnek találta és mit ad ég ez egy repülő csészealjra hasonlít. Később egy ember aki mindkettőt ismerte összehozta Őket és nahát, a repülő szerkezet illett pontosan az épület makettjébe. Nos Ezékiel földönkívüliekkel is találkozgatott? A fent leírtak egyébként igaz, nem kacsa és hülyeség. A mérnökök az mondják, hogy Ezékiel döbbenetes pontossággal jegyzett le mindent. Ha valaki olvassa a bibliát megtalálja benne. Tehát akkor hihetjük az antikrisztus mellett, hogy jönnek majd vissza aZ UFÓK is? Ezékielnél ez legalább kézzelfogható, a mértékegységek alapján reprodukálható (cca.) de a többinél, hogy mire gondol, az ahány ember annyi szempont alapján lehet értelmezni. Mert ugye, az egy méter az egy méter, de az egyéb csak találgatható.

 13. Jó sok marhaságot hord össze a cikk szerzője. A bibliai idézeteket nem vitatom, de az azt követő bele magyarázás egy nagy zagyvalék! Szegény Oroszországból már antikrisztust csinál a sok agresszív szektás neoprotestáns idióta. Ez a legjobb bizonyítéka annak, hogyan mossák át a nyugati közvélemény agyát a nemzetek feletti pénzhatalom sajtó termékei. Azok a körök akik, dróton rángatják az USA kormányát és új világrend megvalósítását akarják. A nemzetek feletti tőkés társaságok, nagybankok, tőzsdék urai, nevezhetjük őket globalista köröknek is! A világuralomra törekvésüknek csak egyik eszköze az agymosás és a bibliát idézgető szektás ember ellenes ideológia. Tele vannak szenteskedő nagyszájú észak-amerikai politikusokkal és üzletemberekkel, akik szerintük hivatottak titkos társaságaikon keresztül a pénz világot kereskedelmet és a világgazdaságot uralni. Ők rángatják Obamát és a mormom fanatikus Mitt Romney-t. A nemzetközi politikában több intézmény szolgálja a érdekeiket, az IMF, a Világbank,a WTO. Ez a nemzetek feletti oligarcha hálózat dirigál a nemzeti kormányoknak és bankoknak. Helyi érdekeltségeik révén manipulálják a fejlett ipari országok népességét, valójában a nemzetek feletti kamatszedő, uzsora pénzrendszert akarják kizárólagossá tenni. El akarják élni, hogy a formális demokráciává tett országok intézményei őket szolgálják és zsigereljék ki az alattuk lévő társadalmakat. Meg gyengítik a civil szervezeteket, az olcsó tömeg kultúrával, drog importtal lebutítják a társadalmakat. A globalista elit fel akarja számolni, szétdarabolni a nekik ellenszegülő régiókat és államokat. Ezért mentek neki korábban Iraknak, Líbiának. Kontrollt szereznek az erőforrásokban gazdag területek felett, Iránt is ezért akarják eltűntetni a térképről. A Szíria elleni agressziót is ezért pénzelik, ebben szövetségeseik a közel-keleti vahabita nőgyűlölő emberellenes rezsimek, mint Szaúd-Arábia és Katar stb… Oroszország ellene szegült ennek az új világrendnek, ezért gyűlöletes a szemükben. Lassan a mocskos propagandájuk antikrisztust csinál belőle. Nem sokára Kína és Irán is az antikrisztussal lesz azonosítva. PEDIG PONT EZEK AZ ORSZÁGOK AKADÁLYOZHATJÁK MEG EGY SZEKTÁS ELITISTA EMBERISÉGELLENES, PLUTOKRATA BAGÁZS VILÁGURALMÁT!

  1. Jó…jó! de tudsz valami újat is mondani ebből az általad remekül felvázolt fizikai valóságból vagy csak ismételgeted azt amit már nagyjából rég tudunk mindannyian?

   ps. 1. vajon miért buta szektások az elitisták?
   2. Oroszország, Kína, Irán..milyen jó is lenne, ha eltakarítanák helyettünk azt a szemetet, amiben mi élünk, szemét, amit mi tologatunk jobbról balra és balról jobbra a mai politika és politikusok helyben tartásán keresztül…….és tudod miért? mert az embereknek fogalmuk sincs erről az egészről………, hogy mit lehetne tenni? hát, az embereket felébreszteni ,…mivel? elsősorban információkkal…lehetőleg igaz információkkal, a dolgok valós helyzetéről,…persze ez nem egyszerű, de próbálkozunk…..itt is(időkjelei.hu) máshol is….míg lehet,….gondolom te is ezt teszed. Végezetül, úgy érzem, hogy attól, hogy nem értünk mindenben egyet, attól még egy oldalon állunk.
   Békét és persze.. élni és élni hagyni!

   1. A globális elit képviselői meg vannak győződve róla, hogy ők hivatottak a világ vezetésére, örökletes alapon a születés jogán. Az az elvük, hogy a tömegek egyébként is képtelenek lennének irányítani saját sorsukat.

    Lehet nem fogalmaztam tisztán: a buta szektás elitista politikus képviselője pl.: az elvakult amerikai felsőbrendűséget hirdető Mitt Romney és társai. Az USA vezető poltikusainak az első vonalába tartozók. Váltig megvannak győződve róla, hogy ők Isten választott népe, és el is hitetik ezt a maszlagot az átlagpolgárral. Habár ők is csak a kirakatban vannak, mutogatni való pojácák. A tényleges irányítók a Wall Street és a City urai.

    Egyébként, hogy mit lehetne tenni? Az emberek felrázása és az igazság terjesztése talán megoldás, ez lenne talán a bolygó szintű megoldás, az emberiség tudatának megváltozása, a megtérés, Jézus elfogadása, a bűnök megbánása, nevezzék bárhogy a folyamatot, kinek-kinek a saját hite, felekezeti hovatartozása szerint.

    1. Aztkell mondjam nem vagy kepben az amerikaiakrol, de nagyon. Te otthon elsz Magyarorszagon?

    2. Hát az lehet hogy keveset tudok az amerikaiakról. Ez tény, nem az USA teljes lakosságát akartam minősíteni! Csak a kártékony amerikai politikai elitet, a Wall Street urait, a tőkés társaságok világ uralmát és agresszív akarnok mentalitásukat! Hányingerem van attól amit az al-kaidás szalafita szaúdi, katari és török bűnöző haverjaikkal művelnek Szíriában! Egyébként most olyan helyen vagyok ahol látom a US Army hőstetteit test közelből! Ott ahol olyan iszlámista bűnözőket támogatnak, akik lerombolnak 800 éves keresztény templomokat és temetőket, a lakosokat elüldözik. És olyan jelvényeket hordok amikkel hazám kormánya küldött ki, hogy legitimáljuk a népirtást és ezeknek az iszlámista bűnözőknek a honfoglalását.Hát ezért kell hánynom a felsőbrendűségi tudatban szenvedő észak-amerikai politikai elittől, kezdve Clintonné asszonytól a szektás mormon idióta Mitt Romney-ig!

    3. Naukratisz!
     Szegénykém, milyen szőrnyű lehet neked,….ott valahol “test közelben”,….méghozzá a saját akaratodból. Elmentél és csinálod, legitimizálod azt, amitől annyira hányingered van, ráadásul azt is tudod, hogy mi is történik valójában(Szíria, jelenlegi helyzet).
     Szerintem kezdj el mielőbb hányni, de ezúton saját magadtól,.. SHAME ON YOU!!!

  2. Úgy látom az elit propaganda jól működik. Miből gondolod, hogy az oroszokat nem ugyanazok az erők támogatják a háttérben? Ők pénzelték Lenint, Sztálint, az egész forradalmat és végül Gorbacsovon keresztül véget vetettek a kommunizmus addigi formájának, hogy idővel újabb erővel és más stílusban bújhasson elő. Mi vette volna rá a globalista elitet, hogy visszaadja Oroszország szabadságát miután az egész terület a kezükben volt már? Nem logikus. Ugyanazt a taktikát használják, mint mindig, létrehoznak két egymással szembenálló erőt, hogy elérjék céljaikat. Mint a két párt az USA-ban. Csak színjáték az egész, azzal a különbséggel, hogy nem ólomkatonákkal, hanem hús vér emberekkel játsszák, akik az életükkel fizetnek a világon mindenhol, legyen az az USA, Oroszország vagy Irán.

   Csak egy példa: http://idokjelei.hu/2011/10/gorbacsov-az-uj-vilagrend-kibontakozasat-latja/

   1. A világkapitalizmus irányítói lehet, hogy hatalmasak, de ők sem mindenhatók. Tény, hogy a szovjet hatalom megszületésében benne volt az akkori imperialista hatalmak keze, de a bevatkozás félre sikerült. Az I. világháború vesztes hatalma és győztes hatalmai egyaránt megpróbálták manipulálni a oroszországi folyamatokat, csak épp nem az a végkifejlett lett belőle, amit reméltek. Inkább egy öntörvényű folyamat indult el és a hatalmas erőforrásokra támaszkodó Szovjetunió jött belőle létre, a maga diktatórikus rendszerével és állam által szervezett monolitikus gazdaságával. Nem épp a Nyugat urainak kívánsága szerint. A Szovjetunió sokáig ellensúlya volt a globalista nemzetek feletti hatalom által vezetett “szabad világnak”. Amikor a szovjethatalom összeomlott, hirtelen lehetőség nyílt a Pénzhatalom korlátlan mértékű kiterjesztésére a világ nagyobb részére. Ez volt az USA korlátlan dominanciájának időszaka, csak a világ nagyhatalmi viszonyai más irányban alakulnak. Nem biztos, hogy minden régió és erőpólus hagyja magát alávetni a nemzetek feletti pénz arisztokráciának! Ezekkel csak az akarom mondani, hogy Oroszországot és Kínát is számításban kell venni a világ további sorsának alakulásában. Nem az egész orosz elit áll a globalisták ellenőrzése alatt. Az Oroszországi Föderáció hatalmi struktúrái jóval összetettebbek annál, hogy a külső erők érdemben változtassanak rajta. A Jelcin-Berezovszkíj féle korszak külső bevatkozása, majdnem elérte, hogy Sorosék és gazdáik feldarabolják az országot, de a hadiipari komplexum és az állambiztonsági szervek más utat jelöltek ki a Föderáció számára! Nem a széthullást, hanem a megmaradást. Nem mondom, hogy a külső erők nem avatkoztak be, de meg lehetett akadályozni az állam felbomlását. Semmi mást nem akartam mondani, csak hogy Oroszország és Kína (ami a XXI. század új szuperhatalma lesz) ellensúly a globalista elit és törekvéseivel szemben! Ezért is indult világméretű támadás a még létező önálló nemzetek és entitások ellen.

    1. Szerintem a helyzet részben összetettebb másrész viszont egyszerűbb. Most valóban az USA és Oroszország (és szövetségesei) a két pólus, de azt nem mondanám, hogy bármelyik a “jó” oldalon állna és sok minden fog még változni. Ezért nem értik sokan a fenti tanulmányt sem, mert úgy gondolkoznak, hogy ez és ez az ország “jó”, a másik pedig “rossz”, de ezt már kifejtettük a kommentekben. A világ országai felett nem a jó, nem Isten uralkodik (Máté 4:8-9). Egyelőre. 🙂
     Örülök annak, amit kankunak írtál a megoldásról: “Jézus elfogadása, a bűnök megbánása” 🙂

    2. Sokkal rosszabb a helyzet mint gondoltam, iszonyú hiányosságaid vannak a valódi történelemmel kapcsolatban, mintha valami buta hivatalos történelem könyvet papagájoznál meg valami saját hirtelen improvizált képtelenséget……”Tény, hogy a szovjet hatalom megszületésében benne volt az akkori imperialista hatalmak keze, de a beavatkozás félresikerült.”……….mi vaan?..milyen imperialista hatalmak? mi sikerült félre? A cár megdöntését és a bolsevizmus bevezetését akartak, meg a többi dolgot….és azt meg is valósították,….jah! és a Szovjetunió nem csak úgy magától, spontán omlott össze,…mondom én….itt az alapokkal van baj…kevés benne a cement, ráadásul rossz fajta…..pedig lehet jót is találni, csak tudni kell hol keresni.

    3. Elmehetnél a Magyar Nemzethez vagy a Népszabadsághoz kommentelőnek! nem a jelzőkön van a lényeg, hanem a tartalmon! Imperialista vagy globalista egyre megy. A nemzetek feletti pénzarisztokrácia uralma és manipulációi a lényeg.

  3. Az lesz az Antikrisztus, aki mint Isten beül az Isten templomába Isten gyanánt mutogatva magát (II. Thesszalonikabeliekhez 2,4) és aki uralkodása alatt a hamis próféta azt cselekszi mindenkivel, hogy a fenevad bélyege nélkül senki se adhasson és vehessen (János Jelenések 13,17). Akkor majd megállapítjuk pontosan honnan jött. Addig meg figyelünk az esetleges lehetőségekre és a dolgok alakulására.

 14. De ez baromság…. A zsidók, akik embereket gyilkolásznak minden nap.Ölik a palesztinokat… Ők nem gonoszak. Nem ők az Antikrisztus?

 15. Kedves Thea!

  Nem tudom követed-e még ezt a régi írásodat, de szeretnélek megkérdezni, hogy véleményed szerint a Góg és Magóg értelmezésed megállja a helyét? Engem már régóta érdekel ez a két név és eddig úgy tudtam, hogy ők Noé unokái voltak, tehát élő személyek, ún. óriások a történelem előtti időkből.

  1. Tisztázzuk: ez nem az én írásom. Joseph állította össze és nem vagyunk egyedül ezzel a megközelítéssel a keresztények között.

   Ezékiel ie. 600 körül írt, így nem nevezhetnénk próféciának, ha egy számára múltbeli személyről írta volna. Ezékiel 38-ban Magóg egy területként kerül megemlítésre, ami valóban sokak szerint Noé unokájáról kaphatta a nevét. Góg pedig ennek a területnek a fejedelme. Szerintem a kommentekben már eléggé körbejártuk a témát.

 16. Ma azt irná ide a költő: “azé hülye még nem vagyok!”

  GÓG ÉS MAGÓG FIA VAGYOK ÉN…

  Góg és Magóg fia vagyok én,
  Hiába döngetek kaput, falat
  S mégis megkérdem tőletek:
  Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?

  Verecke híres útján jöttem én,
  Fülembe még ősmagyar dal rivall,
  Szabad-e Dévénynél betörnöm
  Új időknek új dalaival?

  Fülembe forró ólmot öntsetek
  Legyek az új, az énekes Vazul,
  Ne halljam az élet új dalait,
  Tiporjatok reám durván, gazul.

  De addig sírva, kínban, mit se várva
  Mégiscsak száll új szárnyakon a dal
  S ha elátkozza százszor Pusztaszer,
  Mégis győztes, mégis új és magyar.

  Na !

  Ja az oldal televan virussal mert nem lehet feljönni.

 17. Thea:
  antenorral teljesen egyetértek!

  Thea, nekem az oldalatok nagyon tetszik, nagyon jó hogy van, mert legalább 80%-90%ban, az igazságról szól és maradék 10-20% sem a ti hibátokból nem az, hanem mert mások is még sok esetben téves úton járnak és nem feltétlen rosszhiszeműen.

  Örülök, hogy érdekel és foglakoztat a Biblia, mert a jót, Isten igéjét valóban ki lehet olvasni belőle, ezt én sem tagadtam, hanem azt írom, hogy a csak akkor tudod ezt megtenni, ha ismered a megoldókulcsot.
  Lehet, hogy nálad ez a térképismeret. Nem tudom. A megoldókulcs, hogy megtalálod a megtévesztés és elkülöníted az Igazságtól.
  Az Igazságot a belső hangod tudja elárulni, ha azt meg tudod hallani.

  Az általános kikódolása az, hogy minden magyarázatot kihagysz, mintha ott sem lenne!

  Azért mert Isten egyszerűen, közérthetően, őszintén és nem bonyolultan fogalmazott és gondolkodott, hogy mindenki megérthesse szavait és ne csak a tanultak kiváltsága legyen.
  Ezért minden kimagyarázás, megmagyarázás az hazugság. Mindig az igaz, amire először gondol az, aki olvassa az igét. Ez persze nagyon nehéz már annak, akinek a fejét évtizedek óta tömik a papok a félremagyarázásokkal.

  És sajnos még akkor is van sok olyan dolog, ami csak azért került belel, hogy jobban manipulálhatóak legyen az emberek. Ezt nehezebb kiszűrni, főleg, hogy mostanában mindenki erre hivatkozik, hogy védje a helyzetét. Például a “szeresd felebarátodat.”

  Ez önmagában ellentmondás, hiszen ha valaki kiáll Isten és az igazság mellett az nem hagyhatja, hogy megtévesszék, manipulálják őt magát vagy más kételkedőket (például a Biblia érintetlenségében). Rá kell rácáfoljon a hazugságra – KÖTELEZŐ EZ TENNI (!) – , mert különben az ördög cinkosává lesz az aki ezt nem teszi meg, mert hallgatásával a rosszat erősíti és az Igazságot nyomja el.
  Ha pedig szembeszegülsz a rosszal, akkor előbb-utóbb meg kell védjed az Igazságot és Istent, akár az életed árán is, ez pedig nem abból áll, hogy birkaként, szeretettel a puskacső elé állsz és hagyod, hogy családod és téged is megöljenek azok, akik mindenkinek hazudnak.

  Jézus erről így szól:
  “Bárcsak hideg volnál, vagy meleg! De mivel langyos vagy, és se hideg, se meleg, elkezdelek kivetni a számból!”

  Tehát ha valaki nem foglal állást a jó vagy a rossz mellett (azaz hallgat, amikor az Igazságot elnyomják), akkor a rosszhoz tatozik, mert őt támogatja passzivitásával.

  heavenstreet.seven:
  Leírtam, hogy miért nem paradoxon, hogy saját magukat szidják a zsidók a bibliában, azért mert különben nem lehetne hitelesnek hinni. Olvasd el esetleg még egyszer.

  Ha jobban érdekel valakit az igazság vagy ez a téma, kérdezz az oldalunkon, mert rendszertelenül járok erre:

  http://letterapia.ucoz.com/

 18. Kedves Thea!

  Nem a fordítással van a baj, mint inkább az eredeti szöveg hiányosságaival. Ez a cikk az amerikai protestanizmus (és európai követ?ik) nézetetit vetíti ki, de a bibliai kronológiát alaposan felrúgja. A keleti federáció az antikrisztus ellenfele lesz, nem a birodalmának része. A legnyilvánvalóbb hibája az, hogy az Ezékiel 38 fejezetében leírtakat olyan id?pontra kívánja beszorítani, ami ellent mond a bibliai kronológiának és az egyéb idevonatkozó próféciáknak. Emiatt alaposan keveri az eseményeket is. Nem kívánok tolakodó lenni, de az alábbi írásban részletesen le van vezetve a szóbanforgó fejezet pontos kronológiája:

  http://www.churchofgod.hu/content.php?act=ezekiel3839

 19. Sziasztok.

  Van itt egy kis probléma.
  Maga a Bibliai alapja a Sumér civilizációtól származik vélhetően,amely kb 4000 ezer évvel csúnya szóval élve megelőzi a Szentírást.-Enúma elis-néven.
  Példának okáért egy meghatározó történet.Az özönvíz és Noé a sumér teremtéstörténetben.
  http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96z%C3%B6nv%C3%ADz_%28m%C3%ADtosz%29

  Végigolvasva tisztán látható,hogy teljesen megegyező a két történet,csak ahogy már említettem a sumér változat 4000 ezer évvel régebbi,és nem Noé a főszereplő,hanem Utnapistim.Ennyi a differencia.Lenne még példa a párhuzamokra.Úgy gondolom több mint érdekes.

  1. Így van Zsolt!

   Ajánlott irodalom e tárgyban: A Biblia világa MRT-Minerva Kiadó 1973.
   Szerkesztette,Rabcsányi László
   A Magyar Rádióban a ’70.-es évek elején elhangzott Mitoszok és legendák a Bibliában című sorozat hanganyagát szerkesztette könyvalakba a Rádió akkori Vallási és Kultúrális főszerkesztője Rabcsányi László.
   A korabeli vendégek között neves teológia professzorok,ismert rabbik voltak.
   Alapos,tudományos,kijózanító tanulmány.
   Ajánlom minden keresztény-cionista vallási fanatikusnak.
   Ha valakit érdekel ,a teljesség igényével, nevekkel is tudok szolgálni,naponta forgatom a könyvet.

  2. Amit leírtál és amire hivatkozol ,az csak azt bizonyítja, hogy az özönvíz megtörtént. Nagyon sok mitológiában ez szerepel.
   A Biblia alapja az Isten. Ő adta ezt az emberiségnek. Emberek írták, a Szent Lélek vezetése által. ( Gondolom,te ezt nem így hiszed…:-) Én -és sokan mások – pedig így .) Isten pedig az “Örökkévaló”, idő csak a mi dimenziónkban van.Isten előbb volt mindenkinél és a sumérokat is Ő teremtette… 🙂 Az észt is Tőle kaptuk…
   Ez hit kérdése. Ész és hit nem ellentétes dolgok.
   Nem baj , ha te más véleményen vagy.Nem kell mindenkinek kereszténynek lenni. 🙂 Mindenki a kapott talentum szerint lesz megítélve.
   ” Egyéni vélemény sok lehet, de igazság csak EGY VAN.”

 20. A fenti cikk, a tudatos és irányított tárgyi tévedések ellenére,alapos judeo-illuminátus dolgozat, a Jehova Tanuitól már megszokott(senki másokra nem jellemző nyelvi fordulataikkal) keresztény-cionista szellemben fogant.
  Tudom mit beszélek,sok-sok évig tévelyegtem ezen a szellemi sivatagon,igen-igen alaposan ismerem tanaikat,azok jahvista, szubjudaista, szellemi lényegét.
  Ami itt nóvum számomra,hogy az armageddoni csatát a Jelenések 16:14,16.-al szemben már nem mint a Mindenható Isten és a Fenevad(Jelenések 13:1)közötti végső összecsapásként jelölik,hanem a napi aktuálpolitikában állást foglalva a brooklini posztszadduceusi cionista szekta által imádott világpusztító((itt a prófécia ellenük!-Jelenések 11:17,18),uzsoraszedő,USA-csatlós Izrael és az ellen érdekű kétségtelenül jáfetita geneológiájú (Jáfet fiai:Gómer,Mágóg,Madai,Jáván,Thubál,Mésekh,Thirás–Gómer fiai:Rifáth,Tógármáh/aki a mai fináncjudeo-globál szubjudaista,okkult-kabbalisztikus rezsimet működtető kazrság ősatyja!/Askenáz-Genezis 10:2,3.)politikai,gazdasági erők közötti végső harcról beszél.

  1. A fenti cikket Joseph Candel barátom állította össze 35 év alatt gyűjtött tudása alapján és én fordítottam. Mint a legtöbb ember a világon én is találkoztam már Jehova tanúival, de kb. ennyi közöm, közünk van hozzájuk.
   Ha a fordításom nem tetszik azt megértem, nem tudtam, hogy egy bizonyos csoport stílusára hasonlít. Ezen nem tudok változtatni, bár csodálkoznék, ha igazad lenne.
   Komolyan gondolod, hogy oldalunk az illuminati pártján áll?
   Szerintem a kommented magáért beszél. (Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.) Lehet, hogy tévelygésed a sivatagban még nem ért véget?

   “A gyümölcseikről ismeritek meg őket.”
   Ha nem sértődsz meg javasolnám, hogy időnként olvasd el az I. Korinthus 13-at.

   1. A I korinthosz 13. részben foglaltakat azt hiszem én inkább a WASP stílusú neokon., Skull&Bones illuminátusoknak ajánlanám(engemet édesanyám öt éves korom óta ilyen és ehhez hasonló igehelyek bemagolására ,,fenyített” ha mint csintalan gyermek rossz fát tettem a tűzre,meg ilyesmire:Prédikátor 12:1-3.,15,.16.stb.,stb.),akik a végidők előre haladtával saját jól menő nemzetközi üzleteiket a judeo-náci apartheid államot burkoltan ajnározó(hivatkozva a Genezis 12:2.,3.-ra sok-sok más mellett Kre.430 körül babilonban kanonizált/Ezsdrás-Nehémiás/ plágiumra hivatkozván vallási dogmaként lásd:A Biblia világa Mrt-Minerva 1973. szerk.Rabcsányi László)keresztény-cionista(sajnos ennél nincs jobb kifejezés arra a tanításra ami itt Kru.397.-óta /Karthagoi zsinat/ folyik a vallási közéletben a világ ezen kultúrális fertályán) eszméiket a hivatalos (Fenevad)politikai kurzusok szintjén terjesztik.
    Persze jól tudjuk,hogy a harc a lelkek zsákmányul ejtéséért folyik,minden más csak anyagi eszköz a manifeszt világban.(okkult hadviselés,okkult eszközökkel,okkult célokért-a nimródi örökség,az isteni tudás,így hatalom megszerzéséért,a lelkek rabságba vetéséért….-lásd a kb Kre1520.körül játszódó,vagy ki tudja mikor? Jób-vitakérdés posztsumír példabeszéd.)
    Ezt a piszkos munkát el kell valakivel végeztetni a materiális világban: nos Széth (az egyiptomiak a sivatagban vadszamár hátán véres karddal nyargalva JÁÁHH-ként rikoltozó Hold-Éj démont hívták így is úgy is…)Kre.1943.-ban (Niszán 14)választott magának jegyest,amit a Brith Mil’ah-val meg is pecsételt nem sokkal.
    Majd vér tort ült rá Kre.1513. Niszán 14.én egy baljós teliholdas éjszakán,ott a Nilus partján…
    Higgye el kedves Thea a végtelenségig tudnám cizellálni ezt az okkult történetet,de nem azért,mert a társusi farizeus bóher által ajánlott erények hiányoznának belőlem-én azt megtaláltam már sok-sok éve a szelíd Pártus Herceg melchisedeki tanításában,(akinek jebuzeusi Nap kultusz központotját Jese, tömeggyilkos sarja törölt el végleg a föld színéről-D.) Él’o-Him és jegyese Istár(Őseink itt a Kárpát hazában vagy hétezer évig a Duna anyácskát hívták így,mindaddig amíg a ,,féltőn szerető,bosszúálló ” sivatagi démon tűzzel-vassal ki nem irtotta az emlékezetből)virágillatú szellemi ölelésében.
    Az Isten keresés(sivatagi bolyongás),a hozzá való közeledés pedig,hát persze,hogy folyamatos!-tanulással,kutakodással,önképzéssel.
    Ki mondhatja el közülünk,hogy már utam végéhez értem,már nincs több dolgom az Isten keresés munkájában?
    A fordítással sincs semmi bajom –stilisztikailag(nyelvi fordulatokat tekintve,olyan amerikai WASP,ha érted mire gondolok)olyan bibliakutatós-mormonos-hitgyülis,stb.
    …a gyümölcsök…hát…tudod…semmit nem tudsz rólam,itt pedig nem fogok feltárulkozni.

    Áldás!

   2. Hát bizony ez az írás pontosan az ellenkezője az igaznak.
    Kiknek is a szokása mindig és mindenkor és mindent hazudni?

    Két ember védheti ezt.
    1. A nagyon buta.
    2. A hazug. (benfentes)

    De bizony vannak erők és emberek még akik ellen
    ilyen cikket kell írni!

    MÉG NINCS VESZVE MINDEN.

  2. Félelmetes dolog belepillantást nyerni egyes emberek elméjébe. Olyan ez a komment, mintha valaki egy pszichiátriai osztályről küldte volna. ?Nem gyönyörködik a bolond az értelemben, hanem abban, hogy az ő elméje nyilvánvalóvá legyen.? Pl. 18:3

   Tökéletesen hibás helyzetelemzés, egyéni keserűségbe ágyazva, tele nagy szavakkal, amivel a tudományosságát igyekszik igazolni.

   Egyszer láttam egy videoklippet, amiben egy énekes elkezdett pörögni a szinpandon és közben rácsavarodott a mikrofon zsinór. Amikor a zsinór végre elfogyott, akkor az énekes megállt és gúzsbakötve leszédült a színpadról. Erről a kommentről valami miatt ez jutott az eszembe.

   1. Singer!

    Köszönöm a megtisztelő bókot,már ami az elmebeli állapotomat illeti.
    …de mintha elfogytak volna a történelmi és teológiai érveid.

    Marad a személyeskedés, keresztény felebarátunk nyilvános lehülyézése(,,mintha valaki egy pszichiátriai osztályról küldte volna…”),álszentmódon Pl 18:3.-ba csomagolva….ejnye,ejnye.
    Én senkivel sem személyeskedtem,a szöveg tartalmával,annak teo-logikájával kapcsolatban írtam le EGY véleményt,talán lehet,hogy tényleg egy kicsit konfúzusan..de van benne logika.
    ..singer..ez OLYAN név?,–mert ha igen akkor értem már a sivatagi indulatot és intoleranciát a nem OLYANnal szemben!

    1. Magmarci!

     Nem gondolod, hogy te is személyeskedtél, ítélkeztél, és nem igazán tisztelted a te tudásodtól eltérő véleményt???…
     Magyarázd meg kérlek,mit értessz “keresztény-cionista”, “judeo-illuminátus” cimkéken?
     A sátán az összezavaró…
     Nem olvastál túl sok Badinyi – Jós könyvet pl. ? 🙂 Miből gondolod, hogy te tudod a tutit? A többi meg mind hülye félrevezetett?
     Jobb ember lettél ettől a sok “tudástól”? Mert ez a lényeg. Nem az, hogy mennyi infó birtokában vagy. Szereted-e felebarátodat (szomszédodat, kollegádat, családtagjaidat…stb,.) mint önmagadat? Meg tudsz-e bocsátani? Elhiszed-e, hogy “csak” teremtmény vagy és nem pedig Isten? Mert ez a lényeg.
     Olvass, keress bátran, kételkedj, de te se ragassz címkéket azokra, akikkel nerm értessz egyet.
     ISTEN ÁLDJON! ÁRASSZA RÁD SZENTLELKÉT! 🙂

 21. Ni! Azt írod,hogy a zsidóknak maguk felé hajlik a kezük így a bibliát mindíg úgy szerkesztették át,ahogy megkívánta az érdekük,ezután meg írod ezt idézlek:”Isten, így Jézus sem szívelte a zsidókat, aki egyszer elolvasta a bibliát, az erre már bizonyára rájött! ” Nah ez szerinted nem paradox?Szóval az áll a bibliában/ami nem egészen igaz így ebben a formában/,hogy se Isten se Jézus nem szereti a zsidókat,ez eléggé ellentmond azzal amit előtte írtál,hogy a saját szájízük szerint szerkesztették a bibliát….mert ez nem épp fényes színben tünteti fel őket.A másik meg az,hogy a mostani zsidóság,már nem az ami régen volt,főleg nem Izrael politikusai nem,ők a farizeusok.Igen számtalanszor átírták a bibliát ez tény,de Isten ígéretet tett rá,hogy megőrzi az igét.Nah meg ha erre lett volna megírva akkor nem akarnák elnyomni,nincs még egy könyv amit ennyiszer és ennyire üldöznének mint a bibliát.

  1. Ha ezt a kérdést még felteszed, hogy miért szidják Bibliában a zsidókat és ez szerinted ellentmondás azzal, amit én írtam, akkor még nem ismered az embereket, a médiát és a politikusokat sem.

   Attól lesz hihető valami, ha NEM csak hazugság van benne, hanem igazság is marad, hiszen egyébként mindenki felismerni, hogy ez amit leírnak lehetetlen! Hülyeség.

   Kérdezek tőled valamit!

   Szerinted ma van-e 20 olyan megbízható és önfeláldozó ember, aki vérét és életét is adná az igazságért, azért hogy csak az igazság kerülhessen bele az embereknek szóló legfontosabb felvilágosító műbe?

   Nyilván van! Rendben.

   Szerinted éppen ők fogják írni ezt a fontos művet vagy azok akik a tűz közelében vannak és akit megbíz a főnökük, hogy az aktuális agymosás érdekében ezt és ezt kell leírni, nem számít mi az igazság.
   De jelzi azt is, hogy azért hogy hihető legyen hagyjon benne fontos, igaz dolgokat, legfeljebb utána magyarázza félre, úgy hogy éppen az ellenkezőjére világítson rá, mint ami eredetileg a lényege lett volna.
   Hagyjon benne olyan igaz dolgokat, amik nyilvánvalóak, mert ha nem ezt teszik, akkor megint hiteltelen lesz a mű.

   Ezt nehéz lenne megcsinálni? Bárki meg tudja csinálni főleg, ha ezért fizetik.

   A mai világ is erről szól. És erről szól már több ezer éve is… Ha tetszik, ha nem, nem szent emberek írták (zsidók írták) és így készül a biblia, mert ha a 20 mártír mégis megírta volna, akkor munkájukat elégették volna, és őket magukat kivégezték volna, aztán megíratták újból azokkal, aki betartják a főnök utasításait, hiszen az mégsem lehet, hogy az aktuális vezetői elit vesztesen jöjjön ki belőle, tehát maguk ellen szítsanak felkelést. Ezért kellett például bele pl. “szeresd a felebarátodat” is, holott ilyen nincs a 10 parancsolatban.

   1. Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!

   2. Isten nevét hiába ne vedd!

   3. Az Úr napját szenteld meg!

   4. Atyádat és anyádat tiszteld!

   5. Ne ölj!

   6. Ne paráználkodj

   7. Ne lopj!

   8. Ne hazudj, és mások becsületébe kárt ne tégy!

   9. Felebarátod házastársát ne kívánd!

   10. Mások tulajdonát ne kívánd!

   De a zsidók, akik magát a kereszténységet is “kitalálták”, besuvasztották ezt a blődséget, hogy a birkák nehogy harcoljanak véletlen az elnyomóik ellen.

   Ez csak egy példa, de sok ilyet lehetne írni!

   Miért van kétféle teremtés leírva??? Egyik oldal szerint így, másik szerint meg amúgy történt… Ilyen nincs!

   Már itt fel kellene ébredjen mindenkiben a kétely a biblia hitelességét illetően, mégsem történik meg legtöbbször, mert mindenki szentként tiszteli a vezetőket, holott általában azok a legkorruptabbak, azért vannak ott ahol…

   Tehát téged is kirúgnának a munkahelyedről, ha olyan igazságokról publikálnál, ami a cégednek kárt okoz.

   Hogy gondolja azt bárki is, hogy ez másképp volt a sötét középkor előestéjén?

   Tehát te csak akkor kapsz elismerést és fizetést, ha azt írod le, amit a főnököd elvár tőled…

   Ugye jól mondom?
   Ott is így volt!

   1. Számomra az egyik fontos érv a Biblia hitelessége mellett, hogy működik. A Biblia olyan, mint egy térkép az élethez. Nemcsak a végcélhoz, de a köztes állomásokhoz is segít eljutni. Persze vannak emberek, akik jó irányérzékkel vannak megáldva és térkép nélkül is eljutnak céljukhoz, én nem tartozom közéjük, térképet viszont nagyon jól tudok olvasni. 🙂

    Azt se felejtsd el, hogy akár manipulálták a Bibliát, akár nem, Isten abban az időben is jelen volt, és ha a Biblia összeállítása az Ő akarata volt, az egész világ sem akadályozhatta meg ebben. Most is hiába van az egész világ, a gazdaság és pénz az elit kezében, a végén mégsem ők győznek, hiszen Isten ellen nincs hatalmuk. Az utolsó szó az övé lesz.

    Azonkívül a Biblia összeállításakor nagyon sok fontos részt, lásd Dániel könyve, az akkori emberek nem értettek, mert a végső időkről, a jövőről szólt, ahogy azt Dánielnek is elmondta az Úr. Éppen ezért az összeállítók nem tudhatták, milyen jelentősége lesz később vagy hogy egyáltalán miről van szó benne. Newton annakidején azt mondta az összes felfedezését odaadná cserébe, ha megérthetné Dániel könyvét. Ez a vágya nem teljesült, mert azt csak azok érthetik meg, akik az utolsó időkben élnek. Azt igazán nem gondolhatod, hogy ezeket a jövőről szóló próféciákat is emberek találták ki, és átalakítani sem lettek volna képesek. Egyedül Isten tudja megmutatni a jövőt, mint ahogyan meg is tette számtalanszor a Bibliában.

    Aaron ezt írta kommentjében egy másik cikknél: ?Ha esetleg tudsz angolul, javasolnám Lee Strobel (aki azzal a szándékkal kezdett nyomozni a Bibliáról, hogy bebizonyítsa frissen megtért feleségének, hogy az egész egy hazugság csakhogy az ellenkezője történt) “The Case for the Real Jesus” című könyvét. Leírja, hogy több mint 5700 görög és kb. 10000 latin, antikvitásból származó Új Testamentum létezik, ami természetesen mind egyedi darab, mivelhogy akkor még nem sorozatban gyártották őket. A másolatok között valóban van sok számbeli különbség, de ez majdnem mind csak kötőszó, kiejtést segítő mássalhangzó, töltelékszavak, meg helyesírási hiba. Igazi értelmi változtatás egyikben sem található. Ahhoz, hogy a Bibliát “módosítsák” és az ne derüljön ki, a régebbi verziókat meg kéne semmisíteni. Viszont rengeteg nagyon régi verzió létezik a mai napig.?

    Az imáról se feledkezz meg, ami PÁRbeszéd Isten és ember között, tehát nemcsak az ember beszél Istenhez, hanem fordítva is. Én eddig csak megerősítést kaptam Istentől a Biblia hitelességére.

    Mindenesetre, ha tetszik ez az oldal, jó, ha tudod, hogy a Biblia (nem pedig egy vallás) útmutatása alapján szerkesztjük. 🙂

    ?Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.? ? Máté 24:35

 22. Elképesztő mennyi gyök van itt, akik csak több évtizede/-százada megdöntött ellenvetéseket tudnak felhozni a Biblia ellen, utána kéne nézni annak hogy mi is a válasz ezekre az ellenvetésekre nem csak pagályozni őket zeitgeit zombi és zsidózó módjára.

 23. Ha pedig zsidóvá kell válnia mindazoknak, akik a zsidók istenében hisznek, ezek szerint akik Jézusban hisznek, akkor én mégis inkább Góg-gal tartok. Inkább vesszek isten keze által, minthogy zsidóvá váljak!!! Ugyanis én magyar vagyok, s nekem csak a Magyarok Istene parancsol, éppen az, aki Nimród Istene. Az az isten pedig az Atya, vagyis a Teremtő, semmiképp sem lehet azonos az Ábrámmal zugszerződést kötő mezei-istennel, akinek egyik neve Jehova.
  Az általunk ismert Biblia, a zsidók által a nemzsidók számára összeállított könyv, melyet ők maguk nemigen forgatnak, még az abban kifejezetten nekik szánt parancsolatokat sem tartják be. Ha ennek a Bibliának Újszövetségi része a Föld minden emberéhez szól(na), akkor Jézus, aki magára vállalta a “megváltó” szerepét, miért csak a “lelkiekben zsidókat” menti? Mivel emberebb egy “zsidó” egy nemzsidótól? Egy Buddhistától, egy Sintoistától, egy Manicheistától?
  Ha pedig a zsidók vélt ellenségeit említi e könyv -akik őket valamiért mindig gyűlölték, miután megismerték, s minden korban ugyanígy-, hogyan másképp neveznék, mint szörnyszülött, hitetlen, bestia, stb… Én őszinte vagyok, nem szeretem a zsidókat, valahogy undorodom tőlük magyarként, s tudom ezzel magamra vonom haragjukat. De mégis azt kell mondjam, jobb lesz a világ, ha “elragadtatnak” közülünk. Nekik jutalom, nekünk büntetés(?) az Isteni beavatkozás, mely eltávolítja a népek sokasága közül azt az egy parazita fajt. De tévedés ne essék, az az egy, kettő. Ábrámnak ugyanis két “első” fia volt, s egyik nem különb a másiknál. Fel velük mind! Az égbe! Szálljatok, mint az áldozati füst! (bár nem jött össze sem Iszmáellel, sem Izsákkal)
  A fizikai cirkumcízió pedig a legfontosabb, el nem maradható azonosítójel! Aki e hit vallója, annak kötelezően alá kell vetnie magát a beavatásnak, különben nem részesedik a kegyben, jutalomban, örök életben. Írva van ugyanis, hogy Ábrám és mindenki, aki vele tartott a szerződés szerint körülmetéltetik, azután már ez a jel az egyezség jele, mely kötelezően érvényes a mai napig mindkét fél számára.

  2 Mózes 4
  24 És l?n az úton, egy szálláson, eleibe álla az Úr és meg akarja vala ?t ölni.
  25 De Czippora egy éles követ veve és lemetszé az ? fiának el?b?rét és lába elé veté mondván: Bizony, vérjegyesem vagy te nékem!
  26 És békét hagya néki. Akkor monda: Vérjegyes a körülmetélkedésért.

  Hogy is mehetne be Izraelbe az, akin nincs meg a jel? Főleg az utolsó időkben, mikor mindenki menekülni akar attól az iszonyattól, melyet az Úr jósol a gojoknak a jelenések könyvén keresztül, amelyet Jézus vezényel le második eljövetele alkalmából.

  Mert jó az Isten, jót ád…

  1. “A hol nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.” – Kolossébeliek 3:11

   “Mert az Isten szeretet.” – I. János 3:8

   1. Kedves Thea és Mindenki!

    A bibliát vagy 20-an szerkesztették össze, az éppen aktuális rend elvárásai és fizetése alapján. Akkor (is) a zsidók voltak a tűz közelében, természetesen maguk felé hajlott a kezük, éppen úgy mint ma is!

    Ugye nem gondolja azt senki komolyan, ha a főnöknek nem tetszik valamii egy tanulmányban, akkor az benne maradhat és egy ilyen munkáért jár fizetés! Gondolkodjunk már egy kicsit reálisan!
    Isten, így Jézus sem szívelte a zsidókat, aki egyszer elolvasta a bibliát, az erre már bizonyára rájött! Hogyan is kedvelte volna, amikor a jóra érdemes, igaz lelkű, hiszékeny, de szeretetre képes embereket szinte mindegyik kihasználta és félrevezette.
    A zsidók sohasem voltak ezért – nem is lehettek – a Isten népe, ez éppen úgy hazugság, mint ahogyan a biblia 80%-a is az! Akad azért benne igazság is, hogy hihető legyen.

    Az Úr, akikre a zsidók hivatkoznak az az ő aktuális, kinevezett Uruk, aki nem Isten, hanem jelenleg például Rothscild Úr!

    Ők mindent kiforgatva használnak, a sötét nagy úr, valójában az az Isten. A bibliai antikrisztus, az aki az Igazság Isten oldalára áll!

    Ugye azt senki nem gondolta egy percig sem komolyan, hogy az agresszor, népirtó USA és Izrael lenne valóban a krisztusi nép és azok akik elszenvedik az elnyomásukat és álszent manipulációjuk, provokációjuk áldozatai, akik a mindenkit elnyomó Új Világrend ellen igyekeznek fellépni azok lennének éppen az Antikrisztusok!

    Nos, hát ennyire lehet hinni a bibliának és gyakorlatilag az igazság az, hogy amik a magyarázatban vannak, azoknak általában éppen az ellenkezője igaz…

    Aki ma a nyugati világ szerint terrorista, az alighanem éppen az igazságot kutatja…
    Ha Jézus megjelenne ma a földön, akkor ő lenne az első számú terrorista, akit minden erővel üldöznének a CIA, az FBI, a NATO és az ENSZ, nehogy kiderüljön az igazság.

    Tehát, ha Oroszország, Kína, Irán, Törökország, Németország összefog, akkor ők távolról sem az antikrisztusok lesznek…

    1. Lehet, hogy nem sikerült megértened ennek a tanulmánynak a lényegét. Nem is egészen világos, miként jutottál a kommentedben leírt következtetésekre belőle, hiszen itt nem minősítettünk egyetlen népet sem ?jóként? vagy ?rosszként?, csupán az egymással szemben álló hatalmak alakulásáról szól a cikk.

     Ahogy többen is írtuk, ?Isten a rossz megbüntetésére használja a még rosszabbat.? Érdemes lenne más cikkeket is elolvasni az oldalon, mielőtt ilyen messze menő következtetéseket levonsz, ráadásul a fenti kommentemben pont azt a verset idézem, ami azt mutatja, Jézusban nincs különbség zsidó és nem zsidó között.

    2. Kedves Ni, és Mindenki

     A Biblia manipulálásáról, csak annyit szeretnék írni, hogy: a Bibliát kizárólag, megtért, újjászületett, Szentlélekkel telt emberek tudják megérteni, mivel ahhoz Isten világossága, kijelentése kell!!!!!!
     Egyébként nem értelmezhető! Régen az Írástudók is Isten Szelleme által értették meg az írásokat!
     Ha valamit nem értek meg, azt manipulálni se tudom. Vagyis, hiába adnák valakinek oda a “gazdák”, hogy válogassanak össze valamit, ami az érdekeiket szolgálja, ha az illetőnek, halvány gőze sincs, hogy amit olvas, az mit is jelent!
     Mi, akik értjük ( mi is amiatt értjük, amit leírtam!!!) tudjuk, hogy a Biblia Isten szava, és ettől ” száz lóval” se tudnátok bennünket elhúzni. Meggyőzni, meg nincs miről, mert tudjuk, hogy Ti nem érthetitek, mi meg tudjuk, hogy az Isten szava! A tudjuk-on van a hangsúly! Nem hisszük, TUDJUK!
     A lehetőség persze számotokra is adott, de ehhez meg kell térni!
     Egyébként meg, ha csak egy picit is értenétek a Bibliában leírtakat, tudnátok, hogy Isten féltőn szereti a zsidókat is, és Ábrahám magját.

 24. A Biblia egy mitólogizált történelemkönyv, amelyben a földrajzi, népi és a személyneveket egymással összekeverve, felismerhetetlenné torzítva, a “szentírók” szerkesztettek egy zsidó mitológiát Alexandriában a Kr. e. második században, az általuk addig ismert népek történeteiből. Így alkották a suméri szittya népek nagy tanítójából, Oannesből Jónást, a Mada népnévből Ádámot, a görög Eon-ból Noét, a valóban magas termetű Bóriakból óriásokat, Hierosolymából (azaz Szentsólyom) Jeruzsálemet, avarból Javant, A MÁGUSOK VALLÁSÁT KÖVETŐ SZKÍTÁKBÓL MAGÓGOT, és így tovább.

 25. Sziasztok! Elolvastam a cikket és a hozzászólásokat is, köszönöm szépen mindenkinek 🙂
  Főleg Thea, Singer, Amundsen és Adaware
  Nagyon érdekes dolgokat írtatok 🙂 Eddig is olvasgattam az oldalt, de azthiszem többször fogom 🙂 (facebookon néha meg is osztom, de nem is reagálnak rá:/)

 26. http://www.nagyfigyelmeztetes.com/index.php/profeciak-a-nagyfigyelmeztetes/1007-2/

  http://nagyfigyelmeztetes.com/index.php/a-nagy-figyelmeztetes/

  http://nagyfigyelmeztetes.hu/uzenetek-profeciak/uzenetek-patricia-mundorfnak-a-nagyfigyelmeztetes-a-csoda-a-buntetes/

  http://www.nagyfigyelmeztetes.com/letoltesek/beszelgetes_egy_titkos_profetaval.pdf

  Olvasva a Szentírást, a prófétákat, figyelve a világ eseményeit nyitott szemmel és nem elutasítva a mai kor “prófétáit” – mert Isten nem tesz semmit,anélkül, hogy prófétái által ne figyelmeztetne bennünket – szép lassan összeáll a kép, helyére kerülnek a dolgok…

  A belinkelt írásokat el lehet utasítani, de el is lehet gondolkodni rajtuk… Mi lesz, ha így lesz? Ha ez valóban meg fog történni?
  “Vizsgáljatok meg mindent! A jót tartsátok meg,a rossztól határolódjatok el!” 1 Tessz.5,19-22
  ” Ne oltsátok ki a lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg!” 1 Tessz 5,19-21.

  Szerintem is jó ez a honlap. 🙂 Sokat segit, hogy a dolgok mögé lássunk.

  1. Nem csak koporsók. Hanem koncentrációs táborokká alakitott FEMA táborok és guillotinok.
   http://www.youtube.com/watch?v=ujX8evzRXN0
   http://www.youtube.com/watch?v=dJBxdRIQx7Y
   Clinton se tagadta le:
   http://www.youtube.com/watch?v=BJ05vt7iURE&feature=results_main&playnext=1&list=PL5836DCD60302EBFF

   Most hogy a szenátus megszavaszta a határozatlan idejű fogva tartásról való törvény minden kész az új világrend ellenzői számára. Koncentrációs táborok, guillotinok, koporsók.

   Jel. 20.4
   És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.

   Ez ige beteljesedése a küszöbön van!

 27. …Hát részemről van egy másik verzió :Mések-Mecsek
  Tubál-Tubes stb
  aztán : a Dán nemzetsége, ne felejtsük el nekik soha!!!( Bírák könyve) “És elment az öt férfiú, és Laisba jutott, és látták a népet, a mely benne volt, hogy minden félelem nélkül lakik, a Sidonbeliek szokása szerint él csendesen és bátorságosan, és nincs senki, a ki őket bántaná az országban, vagy úr volna felettök, és távol vannak a sidoniaktól, és nincs senkivel semmi dolguk. ” itt bizony egy olyan népről van szó amelyiket nem neveznek meg csak egyszerüen a békességben lakó népnek neveznek!

  “Ők pedig elvitték, a mit Míka készíttetett, és a papot, a ki nála volt, és Lais ellen mentek, a nyugodtan és biztonságban élő nép ellen, és leölték őket fegyvernek élivel és a várost megégették tűzzel.”

  De keressétek még a bibliában ezt a kulcsfontosságú szót ” a békében lakó nép “(ugye azok vagyunk most is, és őseink is azok voltak ) mert beszélnek róla máshol is !

  akinek van füle az hallja !

  “És meglátják a népek igazságodat, és minden királyok dicsőségedet, és új nevet adnak néked, a melyet az Úr szája [rész 65,15.] határoz meg.

  62,3 És leszel dicsőség KORONÁJA az Úr kezében, és királyi fejdísz Istened kezében.

 28. Van egy kis probléma ezzel a tanítással. Góg és Magóg az ezer éves birodalom után jön el.
  Bizonyíték 1.
  Jel. 20.7-9.
  És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából.
  És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, a kiknek száma, mint a tenger fövenye.
  És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat.

  Részlet Ezékiel 38-ból, ahonnan a cikk szerzője is idéz.

  Bizonyíték 2.
  Ezék. 38.8
  Sok idő mulva kirendeltetel: esztendők végével bejösz a földre, mely a fegyvertől már megnyugodott, melynek lakói sok nép közül gyűjtettek egybe Izráel hegyeire, melyek szüntelen való pusztulásban voltak; és e nemzetség a népek közül hozatott ki, s aztán lakozék bátorságosan mindnyája;

  Izrael földje nem nyugodott meg a fegyvertől és nem lakoznak bátorságosan, sem nyugalomban!

  Ezék. 38.11
  És mondasz: Felmegyek a nyilt földre, jövök azokra, kik nyugalomban vannak s bátorságosan laknak; kik laknak mindnyájan kőfal-kerítés nélkül, sem zárjok, sem kapujok nincs nékik;

  Most épitik a falat az egyíptomi határon. Kőfal és kerítés ügyben nézd meg ezt a videot:
  http://www.youtube.com/watch?v=rnKoF2yvJv8

  Tehát Joseph Candel kövekeztetései híbásak és csak a zűrzavart növelik a keresztény fejekben. Valamint lejáratják a prófétákat. Olvashatná figyelmesebben a bibliát.

  Másik alap tétel, amiből a cikk kiindul is kérdéses. Izrael 1948-as állam alapítása, Istentől van, vagy sem?
  Ezt eldöntendő, tisztázni kéne a következő kérdéseket az ige alapján;

  Ki az Igazi Zsidó a szentírás szerint?
  Kik Abraham fiai?
  Feltétele-e Izrael összegyűjtésének a MEGTÉRÉS?
  Mikorra, milyen időre jelenti ki a szentírás az összegyüjtést, Izrael megtérését?
  Joga van-e megtérés nélkül Izraelnek az földhöz, a megígért örökséghez?
  Miért veszítették el a földüket és hogyan szerezhetik vissza, mely igéretek és feltételek alapján ?
  Kik öröklik a földet Jézus szerint?
  A kiválasztáshoz kell-e engedelmesség? (Vagy faji alapon megy?)
  Népe-e megtérés nélkül Izrael Istennek?
  Ki az atyja a megtéretlen Izraelnek, akik visszautasítják Jézust, mit mond erről Jézust?
  Ki a szelid olajfa? Jézus vagy a farizeusok követői?
  Kell e hírdetni az evangéliumot MINDEN teremtésnek?
  Vonatkozik e a megváltás minden népre nemzetre?
  Személyválogató-e Isten?
  Mit mond a biblia a palesztinok jövöjéről?

  Jó biblia kutatást!

  1. Köszönjük a fejmosást. 🙂 ? Szerény oldalunkkal a végső idők eseményeit szeretnénk minél több ember számára érthetővé tenni, de sehol sem állítottunk, hogy minden feltevésünk helyes, sőt a legtöbb tanulmányban kihangsúlyozzuk, mint ahogyan az Ezékiel 38 esetében is, hogy egyes próféciákat csak az idő előre haladtával fogunk pontosan megérteni.

   A Jelenések 20:7-9 viszont egyértelmű, hogy nem az Ezékiel 38-ban leírt eseményről beszél. Ezékielben Góg a ?messze északról? érkezik, a Jelenések 20-ban a ?föld négy szegletéből?, hogy csak egy példát említsek.

   A Jelenések 20-ban leírt Góg és Magóg csatája, ahogyan te is írtad, Krisztus ezeréves királysága után történik. Végigolvasva Ezékiel 38-at, nekem nem úgy hangzik, mintha Ezékiel a Millenniumot festené le ebben a fejezetben. Azt írja ?és hozlak téged az én földemre, hogy a pogányok megismerjenek engem.? Szerintem ezer év alatt mindenkinek lehetősége lesz megismerni Jézust, Góg eljövetele ehhez nem szükséges, hiszen ez alatt az ezer év alatt maga Jézus fogja igazgatni a földet.

   Ezékiel 39:4-ben azt olvashatjuk, hogy ?a ragadozó madaraknak, minden szárnyas állatnak és a mezei vadaknak adtalak eledelül.? A Millenniumban a korábban húsevő állatok is vegetáriánusok lesznek. 🙂 (Ézsaiás 65:25)

   A másik pedig, hogy sehol nem állítottuk, hogy Izrael államalapítása Istentől van, sőt ellenkezőleg. A hatalmi elit célja a II. Világháború kirobbantásával pont Izrael megalapítása volt. A Biblia rengeteg múlt és jövőbeli eseményt leír, ez nem azt jelenti, hogy Isten helyesli őket. Ahogyan a korábbi kommentekben is olvashatod a rossz megbüntetésére használja a még rosszabbat.
   A többi kérdésre szerintem hozzád hasonló választ adnék. 🙂

   ?Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, a ki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. A ki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.?

   1. Kedves Thea!
    Félre ne érts! Nagyra értékelem ezt az oldalt! Nagyon nagy hiányt pótól! Nagyon szinvonalas cikkeket hoz a világ eseményeiről. Köszönet mindazoknak, aki fáradoznak vele. Keresztény témák már hagynak kivánivalót szerintem. Visszatérve Észaiás 65.25-re, gondolod, hogy az egész földre vonatkozik? Szerintem nem, mert az irja: “Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén;” Nem azt írja hogy az egész földön. Mikeás 4.1 is ír az Úr házánk hegyéről. Akkor viszont megáll, hogy Ezékiel 38 az ezer éves birodalomról szól.

   2. Sziasztok!
    Nagyon érdekes témát boncolgat ez a cikk, ezért utánnanéztem az itthon található keresztény irodalomban, mert emlékeztem rá, hogy régen olvastam erről a témáról. Úgy rémlett, ott az Ezékielben olvasható északról támadó Gógot az utolsó időkben fellépő hatalmi tömbként írják le, de nem az Antikrisztus birodalmát jelöli, hanem egy közvetlenül előtte létrejövő eseményről tudósít. Vagyis Magóg földje valóban Oroszországot és a vele szövetségben álló államokat jelöli, és Góg lesz ennek a szövetségnek a vezéregyénisége,de nem ő az Antikrisztus. Itt arról van szó, hogy Oroszország és szövetségesei az utoló időkben megtámadják Izraelt. Talán napjainkban provokálja ki ezt a hatalmi elit azáltal, hogy előkészíti az oroszok támogatását élvező Szíria és Irán megtámadását. Elképzelhető hogy ha ez a támadás megvalósul, és Izrael is részt vesz benne, Oroszország ezen államok segítségére siet, és lerohanja Izraelt. Ez egy világháborús helyzetet teremthet könnyen, és ezen események hatására jelenik meg az Antikrisztus, és kínálja fel a végső megoldást, a világkormány megalakítását, mely szavatolná a világbékét.
    Részletesen foglalkozik ezekkel az eseményekkel Joachim Langhammer könyve, melynek címe: Mi lesz ezzel a világgal? Megjelent az evangéliumi kiadó gondozásában, 1995-ben.

  2. A Jelenések 20:7-9-ben leírt Góg és Magóg csatájának összekapcsolásáról Ezékiel 38-39-el a következőket gondolom:
   Az Isten haragját követő Armageddoni csatát az Antikrisztus vezet, akit az Ezékiel 38 a Magóg földjéről származó Gógnak nevez (Lásd Ezékiel 38 és 39). Ekkor győzik le a szentek seregei az antikrisztusi erőket és kezdetét veszi a Millennium. A Jelenések 20:7-10-ben leírt Góg és Magóg csatája a Millennium végén történik, miután a sátán eloldatik ezeréves fogságából ?egy kis időre?.

   A tény, hogy Góg és Magóg a Millennium elején és végén vívott mindkét csatában szerepel mutatja, hogy az ördög megpróbálja újraéleszteni az Antikrisztus birodalmát és ugyanazok a lelki erők munkálkodnak mindkettőben. A Góg és Magóg csatájában azonban az ördög nem egy embert használ majd, mint tette az Antikrisztussal, hanem személyesen próbálja meg felállítani sátáni birodalmát, a Millenniumot megelőző időhöz hasonlóan.

   A Millennium során élő emberek némelyike nem fogadja el Jézust, őket fogja az ördög elhitetni visszatérésekor. Ez alkalommal Istennek végleg elege lesz a lázadókból. ?Tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket.? Jelenések 20:9b
   Isten elpusztítja a lázadókat, sőt akkora tüzet bocsát le, hogy a föld teljes felszíne és atmoszférája felég és megtisztul. Isten megígérte Noénak, hogy nem bocsát özönvizet többet a földre, így ez alkalommal tűzet küld.
   A Jelenések 19:20 szerint ?de foglyul esett a fenevad és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette az ő nevében, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták az ő képmását: élve vettetett mind a kettő a kénnel égő tűz tavába.?

   Az Antikrisztus és a hamis próféta a tűznek tavában vannak. Az Armageddoni csatát egyébként a Zakariás 14 is leírja és elmondja, hogy érkezik le Jézus az Olajfák hegyére. Ekkor kezdődik Krisztus ezeréves királysága.

   A Jelenések 20:6-10: ?Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig. Amikor pedig eltelik az ezer esztendő, a Sátán elbocsáttatik börtönéből, és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot és Magógot is hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye. És felvonultak a fennsíkra, és bekerítették a szentek táborát és a szeretett várost, de tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket. Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké.?

   A 10. versben azt olvashatjuk, hogy az ördög a tüzes tóba vettetik, ahol a fenevad (az Antikrisztus) és a hamis próféta is van már ezer éve. Ez mutatja, hogy az Ezékiel 38-39-ben, Jelenések 19:17-21-ben, Zakariás 14-ben leírt Armageddoni csata nem azonos a Jelenések 20-ban olvasható Góg és Magóg csatájával.

   A falak kérdésével kapcsolatban annyit, hogy nem keverhetjük össze a palesztinok távoltartására épülő falat a régi időkben épített városfalakkal. A kettő szerepe teljesen más. A most épülő fal semmilyen védelmet nem nyújt egy háború esetén. Iránnak 150,000 rakétája irányul Izrael felé jelenleg, nincs az a fal, ami ezektől megvédene. A végső időkben a falaknak nincs védelmi szerepük és nem védik meg Izraelt egy katonai támadástól. A harcászat megváltozott.

   Ábrahám gyermekeivel kapcsolatban, remélem, ugyanarra gondolunk:
   ?Mert nem az részesül dicséretben, aki külsőleg zsidó, aki testén külsőleg van körülmetélve, hanem az részesül dicséretben – mégpedig nem emberektől, hanem Istentől -, aki belsejében zsidó, aki nem betű szerint, hanem szívében a Lélek által van körülmetélve.? ?Rómabeliek 2:28-29
   Tehát Jézust elfogadva lélekben mindenki zsidó.
   ?Akik hitből valók, azok Ábrahám fiai.? ? Galáciabeliek 3:7 Tehát ismét, Jézust elfogadva Ábrahám fiaivá válunk a lélekben.
   ?Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök.? Galáciabeliek 2:28-29

   Különbséget kell azonban tennünk a megváltás és lelki Izrael valamint Izrael fizikai területe között, ami valamilyen oknál fogva fontos az Antikrisztusnak és fontos szerepet játszik a végső idők eseményeiben és a zsidó-arab konfliktus egyik fő vitatárgya.

 29. Szerintem a népességet akarják csökkenteni erre tökéletes megoldás egy háború. megrendezése. Mivel nem a politikusokat küldik harcolni így mindegy nekik kifog nyerni.

 30. Számomra elég sok az ellentmondás a magyarázat és a jelenlegi helyzet között. Mivel Izraelt a cionisták irányítják, ezért igen nehéz elképzelni Izrael hadseregét a “jók” oldalán. Ebben a magyarázatban teljesen más a szereposztás mint, ahogyan azt saját szemünkkel is láthatjuk. Arról nem beszélve, hogy Isten tudja/tudta, hogy ezekben az időkben már nem karddal és pajzzsal harcolnak majd. Nem lehet, hogy ezt is egy kicsit megvariálták az idők során? Az átlag ember éppen attól fél, hogy Izrael támadja meg Iránt, ezzel kirobbantva egy újabb világháborút. Az a gyanúm, hogy az értelmezés nem pontos vagy kicsit belenyúltak az idők során. A tudósok körében a mai napig vita tárgyát képezi az is, hogy Mózes valóban a mai Izrael földjére menekült e népével. Az eredeti szövegben, Mózes végső célját megnevezni hivatott szót ugyanis többféleképpen is lehet értelmezni. Maradok annál, hogy Isten szavát a szívünkkel érthetjük meg a legjobban.

  1. Igen, igazad van: “Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.” – János 4, 24

   Viszont hol állítja a fenti prófécia, hogy Izrael a jó oldalon áll? Hiszen, pont az a lényeg, hogy Isten Gógot használja arra, hogy mebbüntesse Izraelt gonoszságáért. Én nem hiszem, hogy itt lesz jó és rossz oldal. Nézd meg a II. Világháborút. Bár Hitler gonoszságához nem fér kétség, mindkét oldalt az elit finanszírozta, mint ahogyan most is ezerrel manipulálják a politikai erőket.
   Azonkívül a fenti háború és megszállás valószínűleg az Antikrisztus uralma alatt történik, addig Izrael valóban az agresszor szerepét tölti be és még számos háború lehet és valószínűleg lesz is addig.
   Hamarosan meglátjuk…

  2. Én ebben a cikkben nem találtam arra utalást, hogy Izreel a ?jók? oldalán állna. Inkább az ellenkezőjére:

   ?Isten az Antikrisztuson keresztül bünteti meg Izraelt bűnei és önfejűsége miatt.?

   ?Egyenesen Góghoz szól: ?régóta mondom, hogy elhozlak téged ellenük.? Ismét Izrael ítéletére utal Gógon keresztül.?

   ?ez az üzenet személyesen Gógnak szól. Isten közli vele, hogy Izrael bűnei miatt engedi meg a megszállást?

   Itt inkább Isten a ?rossz? megbüntetésésre használja a még rosszabbat, ahogy a cikk is írja: ?Isten többször alkalmazta már ezt a megközelítést a múltban. Nem egyszer előfordult, hogy Isten egy gonosz, pogány népet használt saját népe megbüntetésére, majd később az ítéletét beteljesítető népet is megbüntette gonoszságáért.?

   Találunk erre egy másik pédát is a Jelenések 17:16-17 ben: ?És a tíz szarv, a melyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel. Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az Ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.

   Itt az antikrisztussal szövetkező európai erők pusztítják el az USA-t egy nukleáris csapással. Attól, hogy Isten szándékát cselekszik még nem jók, csak eszközök.

 31. Ja még egy dolog érdekesség képpen, ezt olvastam egy külföldi oldalon: ugye az EU parlamentben 679 ülőhely van. Minden ülőhely el van látva névvel, hogy az kinek melyik képviselőnek a helye.1-665-ig vannak névvel ellátva a székek majd 667-től folytatódik tovább. Merthogy a 666-os széken nem ül senki, ehhez a székszámhoz nincs név írva. És nem csak most. Mióta létrejött az EU parlament és ülésezik, soha egyetlen egyszer sem volt foglalt a 666-os számú szék. Tehát ez azt jelenti, hogy egy nagyon különleges személynek lehet fenntartva.

  “Itt bölcsesség szükségeltetik; akinek értelme van számolja ki a bestia/fenevad számát! Mert ez egy embernek a száma: és az ő száma hatszázhatvanhat.?
  Talán erre utalhatott a jelenések könyve?

 32. Igazából szerintem nincs mit találgatni, hogy ki lesz az antikrisztus, ha eljön és színrelép akkor úgy is megtudjuk 🙂 Másrészt meg elég ködösek a mai politikai viszonyok, mert az eddigi hírek alapján meg akarják alapítani az Európai Egyesült Államokat-(vagyis fel akarják támasztani a Római Birodalmat, elég megnézni az EU parlament épületét ami a bábeli torony mintájára lett felépítve)-aminek az élére pont Németországot akarják a viszonylag erős gazdasága miatt, másrészt meg Putyin nem hinném, hogy tárgyalna a cionistákkal. Sőt épp ellenkezőleg. Ugyanis az USA megerősíti afghanisztáni és iraki támaszpontjait (még több katonát küld oda) pont egy esetleges Oroszország elleni támadás miatt na meg Németország is csak NATO tagország. Harmadrészt nem mondanám zsidónak az antikrisztust, sokkal valószínűbbnek tartom (legalább is ez csak az én véleményem), hogy egy cionosta lesz vagyis kazári, merthogy a cionisták kazár ál-zsidók. Putyin is létre akarja hozni az Eurázsiai Uniót vagyis a volt Szovjet Uniot. Úgyhogy meglátásom szerint kétesélyes a dolog, hogy vagy orosz lesz az antikrisztus vagy pedig az Európai Egyesült Államok vezetője. Szerintem.

  1. Ehhez még hozzávehetjük, hogy Angela Merkel Adolf Hitler eltitkolt lánya, és még a német származású pápa is bekavarhat a sztoriba 😀

 33. Én csak egy valamit nem értek, hogy akkor az Antikrisztus most orosz lett? Mármint hogy Oroszországból jön. Régebben még az új “Európai Egyesült Államok” voltak a gonoszok (élükön az Antikrisztussal), és most meg az orosz. Akkor most hogy van ez? Vagy két Antikrisztus lesz? Egy európai meg egy orosz? Mert most a fenevad vagy oroszország vagy az új “európai egyesült államok”. Meg régen még úgy volt, hogy a Nyugat lesz a fenevad és kelet fog ellenállni, most fordítva van. Nem értem most ezt…..

  1. A Facebookon is erről folyik a csevej. Most még nem tudni, honnan és miként érkezik az antikrisztus. Ahogyan Jézusról is számtalan látszólag ellentmondásos prófécia létezett (az egyik szerint Bethlehemből, a másik szerint Názáretból a harmadik szerint Egyiptomból kellett jönnie), amikor eljött értehetővé váltak és nem volt semmilyen ellentmondás.
   Az antikrisztussal is bizonyára így lesz. A Dániel 8 szerint úgy hangzik egyiptomhoz is köze lesz, Ezékiel szerint orosz, más próféciák szerint zsidó és Európából emelkedik hatalomra. Amikor megjelenik meg fogjuk érteni, ahogyan a végső idők többi eseményeit is jobban értjük ma, mint tíz évvel ezelőtt.

   Figyeld a szövetségek alakulását a hírekben ennek a próféciának az ismeretében, a többi majd kitisztul amikor itt az ideje.

   1. Ti ilyen…hmm, neoprotestánsok vagytok?
    Vagyunk páran, akik találgatjuk a honlap készítőinek kilétét.

    Én csak annyit mondok, hogy nem tudhatjuk, mikor lesz Jézus eljövetele és így az azt megelőző eseményekre vonatkozó próféciákat sem lehetséges datálni.
    Semmi nem bizonyítja, hogy ez küszöbön áll, ahogy az ellenkezőjét sem.

    Így hát a jelen írásban foglalt konstrukció nagyon erőltetett és inkább megmosolyogtató.

    1. Pedig nem titok. Én személy szerint nem vagyok és nem is voltam soha tagja egyetlen egyháznak sem. Több, mint 20 éve tértem meg és azóta Jézus része életemnek.

     A próféciákat illetően véleményemet láthatod a Bibliatanulmányok oldalra feltett írásokban. Egyébként egyetlen cikkben sincs szó dátumokról, ne keverj össze azzal a bizonyos dél-amerikai prédikátorral. 🙂 A tanulmányokkal nem kötelező egyetérteni. Értsünk egyet a legfontosabban: János 3:16

     “Ő azonban így válaszolt nekik: ?Amikor esteledik, ezt mondjátok: Szép idő lesz, mert vöröslik az ég! Reggel pedig: Ma zivatar lesz, mert vörös és borús az ég. Képmutatók! Az ég arcát meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?” (Máté 16:2-3)

    2. Tiszta sor, hogy nagy léptékű változások részesei vagyunk.
     De miért éppen az Ítélet közelegne?
     Ez a válságörvény nem az apokalipszis, csak szimpla emberi butaság eredménye. Fellengzősség belekeverni Jézust.
     Egyszer el fog jönni Ítélni. De ennek idejét nem tudjuk – tartok tőle, nincs olyan szerencsénk, hogy közel lenne ez az idő.

     A honlap anyagai, ezek időszerűsége, frissessége, a fordítás színvonala ötös.
     Kivéve a végítéletről szóló értekezéseket.

    3. Kedves Thea!
     Azt írod (2011/12/09), hogy nem vagy tagja egyetlen egyháznak sem, és 20 éve tértél meg. Istentiszteletre azért szerintem egy megtért keresztény jár, vagy te nem?
     Egyébként a honlap jó.
     Kati

    4. Istent tisztelem bárhol is vagyok, ahhoz nem kell “járni” valahová. “Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” – Máté 18:20

     “A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt: “Higgy nekem asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát… De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának.” János 4:20-23

    5. I. Th. 5:2 Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel. Ezt szeretik idézni, akik úgy érvelnek mint te. De valamiért mindig elfelejtik tovább olvasni a fejezetet, ami így folytatódik a 4. versben: De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket.

     Vajon minek vesztegette volna Jézus az idejét a tanítványainak magyarázva (Mt 24) hogy milyen jelek fogják megelőzni az ő visszajövetelét. Név szerint utalva Dániel prófétára (Mt 21:15), aki még napi lebontásban is prófétál a vég idejéről (Dan. 12). Vagy minek van a Jelenések könyve egyáltalán a Bibliában? Miért vesztegetik János apostol idejét ilyen hiábavalóságokkal, mint hogy: ?Jőjj fel ide, és megmutatom néked, a miknek meg kell lenni ezután? (Jel 4:1) Később a Jelenések könyvének 11. 12. 13. fejezetében ugyanolyan napokra, hónapokra lebontott precíz időtartamokat kapunk, mint Dánielnél.

     Ma még nem tudhatjuk, mikor veszi kezdetét a visszaszámlálás, mert még több kulcsfontosságú esemény nem következett be. Nem lépett színre az Antikrisztus, nem szegte meg a szövetséget, nem állították fel a pusztító utálatosságot, stb. Amikor ezek bekövetkeznek, akkor már pontosan lehet ?datálni? az eseményeket. Ezért kell figyelnünk, és ismernünk a próféciákat, máskülönben észre sem vesszük, hogy hol tartunk.

     A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár: Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt.

     Ehelyett a keresztények döntő többsége félelemből vagy lustaságból tagadásban él, nem véve tudomás arról hogy, maga Jézus és számos próféta felkészített minket az Ő eljövetelére. Részben talán azért, hogy a visszatérését megelőző nehéz időszakot ebben a jól informált reményben könnyebben át tudjuk vészelni.

     ?Most mondtam meg néktek, mielőtt meglenne: hogy a mikor majd meglesz, higgyetek.? Ahogy Jézus mondta.

    6. Én személy szerint nem szeretnék azokhoz tartozni, akik “nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz, és mindnyájukat elragadá.” (Máté 24:39)

  2. Lehet valaki orosz és zsidó egyben, aki Egyiptomban él vagy nőtt fel. Nem lehetetlen feltételezés.

   Azt tudjuk, hogy a valahai római birodalomból, tehát Európából kinövő 10 király, az erejüket egyesítve az antikrisztust fogják szolgálni, aki lehet orosz vagy zsidó vagy mind a kettő egyszerre.

   Jel. 17: 12-13 ?A tíz szarv pedig, a melyet láttál, tíz király, olyanok, a kik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk; erejöket és hatalmokat is a fenevadnak adják.?

   Csak egy antikrisztusról beszél a biblila, akit fenevadnak is hív. Úgy tűnik, hogy az antikrisztus által vezetett Oroszország szövetséget köt Európával. Ennek az előjelei már most is jól láthatók Moszkva és Berlin közeledéséből. (Gazdasági kapcsolatok, energiaellátás stb) Putyin és Merkel sokat találkoznak és oroszul szoktak tárgyalni, mivel Merkel Moszkvában végezte az egyetemet.

   Ahogy Ezékiel 38-ból olvashattuk, az antikrisztus szövetségese lesz Gómer, azaz Németország.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend