Podcastok

Honnan érkezik az Antikrisztus? – End Time Info Podcast

?Azok közül az egyiken egy kis szarv tűnt elő, és igen nagyra nőtt délen, keleten és az ékes földön.? – Dániel 8:9

Ezékiel 38. fejezetével foglalkozó tanulmányunkban beszéltünk arról, hogy Góg, aki a legtöbb kutató szerint az Antikrisztus, Magógból, azaz Oroszországból érkezhet. Ugyanakkor más bibliai próféciák arra engednek következtetni, hogy az Antikrisztus máshonnan, például az egykori Görög birodalom egy bizonyos területéről, talán Egyiptomból érkezik. Ebben a podcastban Joseph és Johnny többek között ezeket a látszólagos ellentmondásokat veszik sorra. (Hangalámondással)

A podcastban említett bibliai hivatkozások: Dániel 8:5, 21, 8, 22, 9, 23; Dániel 7:8; Dániel 7:7, 24; Jelenések 17:12, 13, 17; Dániel 11:21.

Lejátszás (25:42p):

Javaslatok, kérdések a podcast adásokkal kapcsolatban

iTunes | Mobil podcast oldal | Letöltés (Jobb egérgomb) | Embed kód:

Előző posztKövetkező poszt

42 hozzászólás

 1. Angolul:www.thewarningsecondcoming.com,itt kicsit előrébb járnak az üzenetek.Minden szava igaz.

 2. Itt vannak a végidők próféciái.www.amasodikeljovetel.hu.Imádkozom, hogy mindenki elfogadja, megértse , elhiggye azokat.Magyarázni nem szabad,úgy kell elfogadni, ahogyan van,mert Isten szava szent, és kőbe van vésve.

 3. Kedves Thea! A két bizonyságtevő, /tanúbizonyság/ szerintetek mikor fog megjelenni és hol?
  A Siratófalnál, ahogyan az “Otthagyottak” cimű 3 részes filben láttam.
  Az albaref.hu -n. A filmből nem tudok mindent elfogadni, de nagyon tetszik.
  A hívek “megseggíttetnek kis segítséggel” erről mit gondoltok?
  Ráér! majd látom a címet, ha erről írtok. Köszönöm szépen. vali

  1. A két tanúbizonyságról nagyon konkrét számokat mond nekünk a Biblia.
   ?És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak, gyászruhákba öltözve, ezer kétszáz hatvan napig.?
   Tehát tudjuk, hogy 1260 napig tesznek bizonyságot.
   Majd ?a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenök, és legyőzi őket, és megöli őket ? De három és fél nap mulva életnek lelke adaték Istentől ő beléjök, és lábaikra állának; ? A hetedik angyal is trombitála? (Jelenések 11:3-15)
   A hetedik trombitaszó maga az elragadtatás, innen visszaszámolva az 1260 nap szerintem elég pontosan a hét év fele. Tulajdonképpen ők lesznek az első feltámadók, akiket követnek majd a többi szentek.

   http://idokjelei.hu/2011/01/elragadtatas-a-nagy-nyomorusag-elott-vagy-utana/

 4. Valóban túl sok az okoskodás. A Biblia pedig megírja, hogy ? zsidó származása mellett ? mely nemzetb?l kerül majd ki az antikrisztus. Ez pedig asszíria. A Mikeás 5:1-3 ugyanis Krisztusról, a Messiásról beszél, Aki akkor szabadítja meg népét ? mert ?Ő lesz a béke? Izraelnek ?, amikor:

  Mikeás 5:4-5 4 ? Ha majd eljön az asszír a mi földünkre és behatol házainkba, kiállítunk ellene hét pásztort és nyolc főembert; 5 és azok legeltetik Asszúr földjét karddal, és Nimród földjét lándzsával, és Ő [Messiás] megszabadít minket Asszúrtól, amikor az majd országunkba jön és tiporja határainkat. (Ézs.10:5,12; 14:24-27; Zak. 10:11)

  Itt az asszír, egyes számban, egy személyre vonatkozóan nem más, mint az antikrisztus, a ?kemény orcájú?, aki tehát asszír lesz, de mindenképpen zsidó vérből származik, s?t a dávidi vérvonalon.
  ?Ha majd eljőn az asszír a mi földünkre.. ? kijelentések egybeesnek Dánielnek a Szentföldre bevonuló antikrisztusra utaló próféciáival, aki még Krisztus ellen is harcolni fog:

  Dániel 11:41 Bevonul a dicsőséges országba is [“az asszír” antikrisztus, az asszírok katonai erejével, Mik. 5:4], sokan elesnek

  Dániel 8:24-25 24 A hatalma megerősödik, de nem a maga erejéből, és hihetetlen mértékben pusztít majd mindent, és sikert is arat tetteivel. Megöli majd a hatalmasokat és a szentek népét 25 kénye-kedve szerint. Sikeres lesz a cselszövés a kezdetben, és szívét nagy dolgokra irányítja; mindenben bővelkedve igen sokakat megöl, sőt a fejedelmek Fejedelme ellen is támad; de elpusztul, anélkül, hogy emberi kéz illetné.

  Itt és ekkor töri össze Asszíriát a Seregek JHVH-ja, országában, a Szentföldön (Ézs. 14:25; 30:31-32; 2Tessz. 2:8; Jel. 17:12-14; 19:15, 19-21). Erre az időre szól hát Ézsaiás próféciája, miszerint:

  Ézsaiás 10: 5 Jajj Asszíríának ?

  Hogy ki asszíra? Looky looky:

  http://churchofgod.hu/content.php?act=asshur

  1. Egy dologban azért a legtöbben egyetértünk: az Antikrisztus zsidó származású lesz.
   Egyébként szerintem legkönnyebben a tetteiről ismerjük majd fel.

 5. Hű de nagy kavar van itt.
  A fenevad nem azonos az antikrisztussal! A biblia igéit megmagyarázzák mindent sok más igével
  Sok feltevés és nem sok bibliai alátámasztás.
  Senki semmiképpen el ne hitessen benneteket hogy itt a krisztus vagy ott a krisztus!
  Se az antikrisztus! Szerintem a Máté ev. 24. része Dániel könyve 11. sokat segíthet.

  1. Elég szűkszavú a hozzászólásod, így nem tudni mire gondolsz, de fenevadként a Jelenések könyve hívja az antikrisztust, viszont figyelembe kell venni, hogy ott két különböző fenevadról is szó van. Az egyik az antikrisztus, a másik a hamis próféta. Lásd a Jelenések 13-at. A Máté 24 nem tér ki arra, hogy honnan érkezhet az antikrisztus, ez a podcast pedig kifejezetten ezzel foglalkozik.
   Azt pedig furcsállom, hogy kevesled a bibliai alátámasztást, mert az egész anyag szinte másból sem áll.

 6. Honnan jön az antikrisztus? Jel könyve13. rész
  11 És láttam, hogy a földből feljön egy másik fenevad; két szarva volt, amely hasonló volt
  a Bárányéhoz, de úgy beszélt, mint a sárkány. 12 Ez gyakorolja az első fenevad teljes
  hatalmát az ő nevében, és rábírja a földet és lakóit, hogy imádják az első fenevadat,
  amelynek meggyógyult a halálos sebe. 13 Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az
  égből a földre, az emberek szeme láttára; 14 és megtéveszti a föld lakóit azokkal a
  jelekkel, amelyeket képes megtenni a fenevad nevében; és azt mondja a föld lakóinak,
  hogy készítsenek bálványképet a fenevad tiszteletére, akin a kard által ejtett seb van, de
  életre kelt.

  Szerintem a föld mint kép Izraelt jelzi. Hogy zsidó származásúnak kell lenni egyértelmű. Hiszen Isten templomába (még ha ezt emberi tervek alapján építik fel is) a megváltó(?) nem lehet más csak aki zsidó, hiszen akkor hogyan fogadnák el mint messiást? A földből és nem a (népek) tengeréből.
  Szomorú de elhiteti a választottakat is, ahogy a próféciákban és Jézus szavaiban is benne van. Persze mikor a félév (3 és félév) közepén észre fogják venni ki is ő, menekülniük kell ahogy Jézus mondta hogy fussanak ahogy csak tudnak, mert üldözés lesz. Akik Jeruzsálemben lesznek onnan, kik máshol onnan el kell jönniük, és vándorló életet folytatni Ez mint Izrael hithűire mint a keresztényekre akiknél van a Jézus bizonyságtétele vonatkozik. De a jó hír: Jézus elragad bennünket hogy megmentsen!

  1. Szia Bundi!

   Ez a Hamis Próféta lesz!
   Lesz egy Fenevad, ami egy birodalom lesz.
   Jel. 13,1
   És láték egy fenevadat feljőni a tengerből, a melynek hét feje és tíz szarva vala, és az ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve.
   ?Jel. 13,2
   És e fenevad, a melyet láték, hasonló vala a párduczhoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyiszékét, és nagy hatalmat.
   Ennek egyik feje esik el fegyvertől, de meggyógyul.

   Lesz egy Fenevad, aki az Antikrisztus.
   A birodalom vezetője.

   Dán. 11,31
   És seregek állanak fel az ő részéről, és megfertéztetik a szenthelyet, az erősséget, és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító útálatosságot……
   Dán. 11,36
   És a király a maga tetszése szerint cselekszik és felfuvalkodik és felmagasztalja magát minden isten felett, és az istenek Istene ellen is vakmerőn szól, és szerencsés lesz, mígnem betelik a harag; mert a mi elhatároztatott, az végre is hajtatik.
   ?Dán. 11,37
   Nem gondol atyáinak isteneivel, nem gondol az asszonyok kedvenczével, és egy istennel sem; hanem mindennek fölibe magasztalja magát.
   Dán. 11,38
   De a helyett tiszteli az erődök istenét annak helyén; és azt az istent, a kit nem ismertek az ő atyái, tiszteli aranynyal, ezüsttel, drágakövekkel és becses ajándékokkal.

   el. 13,5
   És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.
   ? Jel.11,2
   Jel. 13,6
   Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, a kik a mennyben laknak.
   Jel. 13,7
   Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.
   ? Jel.11,7 ? Dán.7,21
   Jel. 13,8
   Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, a mely a Bárányé, a ki megöletett, e világ alapítása óta

   Mindenképpen egy személynek kell lennie, mert mint látod :
   Jel. 19,20
   És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, a ki a csodákat tette ő előtte, a melyekkel elhitette azokat, a kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének:

   És lesz egy Fenevad(akiről Te is írsz) aki a Hamis Próféta!
   Jel. 13,11
   Azután láték más fenevadat feljőni a földből, a kinek két szarva vala, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány;
   Jel. 13,12
   És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, a melynek halálos sebe meggyógyult vala;
   ? Jel.13,1-3 ? Jel.19,20
   Jel. 13,13
   És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára.

   Miután :”, Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az
   égből a földre, az emberek szeme láttára; ” a zsidók azt fogják hinni, hogy Illés Próféta jött el hozzájuk( mint Te is tudod, Illés is ezt tette!), amint az ígéretben áll, hogy a Messiás eljövetele előtt:
   Malak. 4,5
   Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja….

   (Márk. 9,11
   És megkérdezék őt, mondván: Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljőnie?
   ?Márk. 9,12
   Ő pedig felelvén, monda nékik: Illés ugyan előbb eljövén helyre állít mindent; de hogyan van az embernek Fiáról megírva, hogy sokat kell szenvednie és megvettetnie?
   ?Márk. 9,13
   De mondom néktek, hogy Illés is eljött, és azt cselekedték vele, a mit akartak, a mint meg van írva ő felőle.
   ?Mát. 11,14
   És, ha be akarjátok venni, Illés ő, a ki eljövendő vala.)

   És mivel Ők nem ismerték fel Úr Jézust, mint Messiást, és még mindig várják, ezért fogja tudni (ha lehet még a választottakat is) becsapni a “föld lakóit”.
   Ezért biztos, hogy zsidó származásu lesz az Antikrisztus is, különben ahogy Te is mondod, kizárt, hogy “Messiásként” elfogadtathassa őt, és a képét bevitethesse a Templomba! Ha pedig “meg jött” a Messiás, akkor már nem lesz szükség a “mindennapi áldozatra”!

   Többségünk úgy gondolja, hogy a Birodalom az EEU lesz, az Antikrisztus ennek a feje. ( inkább ez a valószínű mint az USA, mivel az armageddoni csatára is inkább európai, ázsiai, és afrikai népek gyűlnek össze! (?))

   Jel. 16,12
   A hatodik angyal is kitölté az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufrátesre; és kiszárada annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készíttessék.
   ?Jel. 16,14
   Mert ördögi lelkek azok, a kik jeleket tesznek; a kik elmennek
   a földnek és az egész világnak királyaihoz,
   hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára
   (????)
   Ezék. 38,2
   Embernek fia! vesd tekintetedet Góg ellen, és Mágóg földjén, Rós, Mések és Tubál fejedelme ellen, és prófétálj felőle.
   ? Jel.20,8
   Ezék. 38,3
   És mondjad: Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én ellened megyek Góg, Rós, Mések és Tubál fejedelme.
   ? 1 Móz.10,2 ? Zsolt.120,5
   Ezék. 38,4
   És elcsalogatlak, és horgokat vetek szádba, és kivezetlek téged és egész seregedet, lovakat és lovagokat, kik mindnyájan teljes fegyverzetbe öltözvék, nagy sokaságot, nagy és kis paizszsal, fegyvert viselők mindnyájan;
   ? Ezék.29,4 ? Ésa.37,29
   Ezék. 38,5
   Perzsák, szerecsenek, libiaiak vannak velök, mindnyájan paizszsal és sisakkal;
   ?
   Ezék. 38,6
   Továbbá Gómer és minden serege, Tógarma háza messze északról minden seregével, sok nép van veled.
   ?
   Ezék. 38,7
   Készülj hozzá és készítsd elő magadat te és minden sokaságod, kik te hozzád gyűltek, és légy nekik vezérök.
   ? Ezék. 38,8
   Sok idő mulva kirendeltetel: esztendők végével bejösz a földre, mely a fegyvertől már megnyugodott, melynek lakói sok nép közül gyűjtettek egybe Izráel hegyeire, melyek szüntelen való pusztulásban voltak; és e nemzetség a népek közül hozatott ki, s aztán lakozék bátorságosan mindnyája;
   Ezék. 38,9
   És feljösz, bemégy mint a szélvész, és leszel mint a felleg, hogy beborítsd a földet, te és minden sereged s a sok nép veled.
   Ezék. 38,12
   Hogy zsákmányt vess és prédát prédálj, hogy fordítsd kezedet a már népes pusztaságok ellen s a nép ellen, a mely a pogányok közül gyűjtetett egybe, mely jószágot és gazdagságot szerez s lakozik a földnek köldökén.
   Ezék. 38,16
   És feljössz az én népem, Izráel ellen, mint a felleg, hogy beborítsd a földet, az utolsó időkben lészen ez, és hozlak téged az én földemre, hogy a pogányok megismerjenek engem, mikor megszentelem magamat rajtad az ő szemök láttára, Góg!

 7. Sziasztok. Szerintem a kereszténység, pont mint a sátánizmus, (kart, karba öltve haladnak) nem egy alakban fog kiteljesedni, hanem a társadalom hanyatlásában. Mindegy honnan jön, és hová tart, mert itt van! “Mélységesen mély a múltnak kútja, ne nevezzük inkább feneketlennek” Ami megtörtént, az megtörténik újra, és az egymásra rakodó események, képek adnak egy személyt, aki Krisztus, vagy Antikrisztus. Mindkettő bennünk él, de Te/Én/Mi döntjük el, hogy mit teszünk. Amitől félsz, az bekövetkezik. A félelmeinkből, frusztrációinkból, aberrációinkból táplálkozik a Rossz. Liberalizmus=Szabadság? Van amit nem szabad, nem illik, nem etikus. Manapság nincsenek tabuk, nincsenek példaképek, nincs kiben bízni, nincs kire felnézni. És így lesz az ember kívülálló!

  “Én az ellen a rendszer ellen hirdetek végső háborút, amely berendezkedéséből fakadóan, szisztematikusan megaláz, ellehetetlenít, sőt egyenesen halálra ítél milliárdokat, miközben egy szociopata kisebbség, a felső 1 százalék az erőforrások feletti totális ellenőrzés lázálmától hajtva mindenkit kollektív pszichózisban tart, eladósít, rabszolgává tesz, végsőkig kizsákmányol. Lételeme a féktelen önzés, a kapzsiság, a háború, a másik leigázása, a természet elpusztítása, az értékek tönkretétele, a hazugság, a manipuláció.”

 8. Sziasztok!
  Sokan gondolják , hogy az antikrisztus személye zsidó származású ember lesz.Egyesek szerint Orbán Viktor, bár ő nem zsidó származású.Mások úgy vélik hogy Sárközi a francia elnök az antikrisztus.Ő az anyja részéről zsidó származású, apja oldaláról magyar- roma nemzetiségű.Hát minden esetre érdekes korban élünk.Szerintem hamarosan meglátjuk.

 9. Én még arra is gondolok, vagyis a következő elgondolás közelebb áll hozzám:
  azt tudjuk, hogy a zsidók többsége még mindig a Messiást várja. Mi van akkor, ha az antikrisztus zsidó ember lesz?
  Még az is eszembe jutott, hogy azt is tudjuk, hogy a sátán mindig utánozni akarja Jézust. Szerintem esélyes az az elgondolás, hogy az antikrisztus is be fogja tölteni azokat a próféciákat, amiket Jézus is betöltött. Mivel a megtévesztés embere lesz, ezért miért ne vonatkozhatna az is rá, amiket Jézusról írtak? Mármint a Názáret-Betlehem-Egyiptom esetében…
  Egyik kedves ismerősöm mondta azt, hogy egy hamisítvány annál jobb, minél jobban hasonlít az eredetihez.
  Ti ezt hogy látjátok?

  1. Ez szinte biztos, hogy így lesz. Már a neve is ezt sugallja: ANTI-krisztus, hamis messiás, aki a valódi messiást utánozva, akit a zsidók elutaítottak, mert ők egy evilági királyt akartak, megadja nekik, amit a kezdetektől akartak: világuralmat, élén az Antikrisztussal, aki istennek kiáltja ki magát.
   “A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.” “Nem törődik ősei istenével” (II. Thesz. 2:4, Dán. 11:37)

   Ebben a podcastban nem a származását, hanem azt feszegettük, hogy melyik ország élén vagy segítségével emelkedhet hatalomra.

   1. Akkor én értettem félre, mert nekem teljesen úgy hangzott, hogy vagy Orosz országból fog származni, vagy Egyiptomból .. Oké, így már tiszta , tehát egyre gondolunk 🙂
    Még azt szeretném kérdezni, hogy milyen címre lehet írni neked egy személyesebb hangvételű üzenetet, vagy egyáltalán lehet e ?

    1. A podcastban többször is elhangzik, hogy valószínűleg zsidó származású lesz. Joseph leír egy lehetséges forgatókönyvet, ami szerint például egy Egyiptomból az üldözés elől Oroszországba menekült zsidó család sarja is lehetne vagy akár fordítva. Sok a találgatás, de a lényeg, hogy amikor színrelép felismerjük.

 10. Szerintem, egy amerikai NEM TUDJA MEGKÖTNI A BÉKÉT ( lásd Opama : )
  Miért is?
  mert nem fogadnák el, az arabok,és a zsidók sem.
  Ha időközben olyan helyzet állna elő, hogy mind az arabokat,mind a zsidókat valamivel sakk-ban tudnák tartani, csak akkor legfeljebb.
  akkor inkább, Putin, William, vagy a jordán király, vagy ki tudja.
  Putin és William nagyon sok dologban egyeznek a biliában leírtakkal.
  De,az is lehet hogy egy nevető harmadik lesz.
  De 100 %-ék, hogy már nap mint nap,hallunk róla, s látjuk is.
  1. —ismertető jelei -( véleményem szerint egy nagy atomháborút fog majd megakadályozni, de ebben és itt is hazudni fog. tehát amit mondanifog,abból semmi sem lesz igaz !!! )
  2.—Béke ( arab- izraeli ) a változatosság kedvéért,itt is hazugsággal fogja majd elérni a célját !
  3—Elragadtatás ( amikor Jézus gyermekei a mennybe mennek ) itt szintén hazudni fog, mert ő nem tud igazat mondani.
  HAZUDNI,—-HAZUDNI,—-ÉS HAZUDNI—-FOG ADDIG, AMÍG:
  Jézus vissza nemjön, majd harmadjára és VÉGLEG VÉGET VET A SÁTÁN dolgainak itt a földön !!!
  lucifer—-
  GAME OVER
  🙂

 11. Előrebocsájtom, hogy nem vagyok keresztény, mégis hasznosnak találom ezt az oldalt! Két-három éve furcsa álmokat éltem át, melyek keresztény vagy éppen ellenkezőleg a kereszténység által tételezett sötét oldal szimbólumaival, alakjaival voltak terhesek. Ezért is kezdtem foglalkozni a különféle vallások idő és végzet felfogásaival, valamint a modern és kevésbé modern összeesküvés-elméletekkel. Ezek azelőtt nem igazán késztettek töprengésre. Törekedtem arra, hogy sokféle értelmezést elolvassak és feldolgozzak. Így a Biblia vonatkozó részeinek karizmatikus -amerikai- protestáns (legalábbis ilyen indíttatású) értelmezését nem tartom kizárólagosnak. Sőt, olyan rendszerek vagy vallások elképzeléseivel is tárgyszerűen próbáltam foglalkozni, melyek nem keresztények, és melyek érvényességét a /szellemében számomra/ kizárólagos, azaz zsarnoki módon felfogott kereszténység: helyteleníti. (Ismerem az ide vonatkozó érveiket is, ám ezekkel nem tudok mit kezdeni). Mindazonáltal figyelmébe ajánlok mindenkinek egy bizarr könyvet. : A világ titkos története. Meglehetősen terjedelmes és színes-marketing külseje ellenére, elég figyelemreméltó. A szerző rekonstruálja benne, az ezoterikus titkos társaságok történelem-filozófiáját. Meghökkentő, hogy befolyásos és hatalmas emberek mi mindenben is hittek. Nos a könyv 2007-ben jelent meg és az utolsó fejezetében azt írja, hogy a titkos társaságok véleménye szerint, a XXI. század legelején, feltétlenül testet kell öltenie a Sátánnak. Ők úgy tartják, hogy ez már egyszer megtörtént i.e. 3112-ben Lucifer alakjában. Most pedig Ahriman alakjában fog megtörténni. A két gonosz közül ez utóbbi a borzalmasabb, hiszen lényege a materializmus esszenciája, törekvése az emberi szellem teljes elpusztítása, az ember anyaggá degradálása, eszköze pedig a bornírt tudományos világkép. Utalnak rá, hogy ebben az évben várható ez a színre lépés. Véleményezik, hogy majdan jó 5000 év múlva még egyszer testet ölt a gonosz, Szoráth alakjában és akkor végleg elveszik. Mindezeket a Rózsakeresztességből kinövő antropozófia atyja Rudolf Steiner (valdorf iskola, euritmia) is így hiszi, illetve egy múlt század elején tartott előadásában, ezt az évet meg is nevezte. /A rózsakeresztesség és a szabadkőművesség szorosan összefonódott./ Érdekes, hogy ő, Amerikát jelölte Ahriman testet öltésének helyeként, ugyanakkor Oroszországnak és közép-Európának döntő jelentőséget tulajdonít az elkövetkezendő időkben. Nos, ez csak egy olvasat. Én ezzel sem értek egyet. Azt azonban elképzelhetőnek tartom, hogyha bizonyos nagy hatalmú egyének hisznek ilyesmiben, ráadásul nem a szelíd vagy világos értelmezésében, akkor mindent elkövethetnek, hogy valamilyen önigazoló és őket igazoló színjátékot az emberiségre tukmáljanak. Szerencsére vannak olyan időfelfogások is melyek, a kereszténység vagy a materializmus vagy a fent hivatkozott ezoterikus világkép időfelfogásánál hatalmasabb, ciklikusabb és végtelenebb időkkel dolgoznak. Természetesen ezen világképekben is vannak, lezáró szakaszok (visszahúzódások) ám ezek nem örök érvényűek. Mindenesetre az előttünk álló évek, keservesnek, sötétnek, és hosszúnak tűnnek világnézettől függetlenül.
  A szerkesztők munkája dicséretreméltó és hasznos! Őszinte köszönet illeti őket, őt (Thea) érte!

 12. Adaware!Több mint valószinű,hogy történni fog valami az olimpián,1995 körül kiadtak egy kártyát az “illuminati kártyát” egyes lapok megtörtént eseményeket ábrázolnak/wtc ,járványok stb ezek később történtek mint amikor a kártyát piacra dobták,nah és vannak lapok amik még nem következtek be és az egyik lap egy terrortámadást jelöl ami Londonban lesz.Itt egy video ami ezt taglalja

  http://www.youtube.com/watch?v=pmgxmvXt2LI

  1. Menjetek kirándulni, szeressétek a kedveseteket!

   hagyjátok ezt a sok összeesküvés elméletet… londoni olimpiai atomrobbantás, meg antikrisztus… ezek akkor léteznek ha mi emberek a tudatunkkal létrehozzuk…

 13. Sziasztok.

  Naponta olvasom az oldalt,számomra tetszik.
  Gratulálok hozzá.

  A cikkel kapcsolatban megjegyezném szkeptikus vagyok ami az Antikrisztust illeti.Miért?Nem vagyok egy templomba járó ember,de teljes mértékben ateista sem.Ezek csupán találgatások a Biblia alapján,amelyekre semmilyen bizonyíték nincs.Hit kérdése úgy gondolom,volt már két világháború rengeteg ember odaveszett értelmetlenül.Isten nem jött segíteni sajnálatos módon,bizonyára ennek is van Bibliai magyarázata-Bibliai-Amennyiben a harmadik is bekövetkezik(Remélem nem),akkor még több ember veszíti majd el életét mint az előző kettőben,ismét értelmetlenül.Ebben az Antikrisztusi változatban nem hiszek,maga az ember okozza saját maga tragédiáit,ez eddig mindig így történt.Soha nem tanul.Amúgy pedig ellentmondásos is a dolog,jelenleg az USA/Izrael/EU az esetleges háború kitörésének legnagyobb oka-Hozzáállásuk-A világot is ők nyomorítják a bankok és diktátumok által-
  Akkor az Antikrisztus aki mindezek ellensége lesz állítólag-Oroszországból-Ő lesz a gonosz?Tulajdonképpen ebből a szempontból nézve az USA és Izrael Isten oldalán áll?Ezt erősen kétlem.Szóval nem meggyőző eme változat.

  1. Kedves Zsolt! Isten az igazság oldalán áll. Nézd át a többi cikket is, leginkább a Bibliatanulmányokat. Ez a podcast önmagában nem elég, ahhoz átlásd a helyzetet és ezzel kapcsolatos szerény véleményünket. Sehol sem állítottuk, hogy ez vagy az lenne a “jó” oldal, sőt az Ezékiel 38 cikknél külön hangsúlyoztuk, hogy úgy tűnik Isten a ?rossz? megbüntetésésre használja a még rosszabbat.
   “az ember okozza saját maga tragédiáit” mondod, és igazad van. Isten egyelőre nem állítja meg az embert, mert ha egy esetben megtenné már Évánál kezdhette volna. Ennek ellenére eljön a nap, amikor meg fogja tenni.

   “Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.” II. Péter 2:9

   1. Kedves Thea.

    Igen tudok róla az oldal által.
    A rossz megbüntetésére használja a még rosszabbat állítólag,de akkor eme logika mentén mégis csak az USA avagy Izrael a jó?Vagy mondjuk a kisebbik rossz?Ha már az Antikrisztus Oroszországból érkezik aki majd bünteti azt a bizonyos kisebbik rosszat”aki végül is jó”.-Ez bőven kétséges-

    Igen,Isten az igazság oldalán áll.
    De vajon mi a valódi és teljes igazság?Ezt csak maga Isten tudja,nem az ember.Amennyiben maga az Antikrisztus egy valós személy lesz,az nem Oroszországból érkezik majd meglátásom szerint.Tehát számomra ez felvetés nem reális.Rothschild és társai nem az említett országban találhatóak,ők pedig nem éppen a jó Isten tanításait követik.Ellenkezőleg.

    1. Ahogy mondod, a teljes igazságot csak Isten tudja. Ami az Antikrisztus kilétét illeti, arról most még csak találgatunk. A Biblia ismeretében viszont könnyebb lesz felismerni, amikor megjelenik a színen.
     A világot és benne a legtöbb országot az elit irányítja, sok helyen már nemcsak a háttérből. Lehetnek még igaz, vagy őszinte emberek fontos pozíciókban, de számuk sajnos egyre fogy. Én szívesebben nézem azt, hogy egy adott személy vajon kinek az oldalán áll, egy kormány, így vagy úgy, de már csak egy oldalon állhat.
     A II. világháború jó példa. Ott sem volt feketén fehéren jó és rossz oldal. Országok szövetségest váltottak és mindkét oldalt ugyanazok pénzelték. Csak sok év távlatából érthettük meg, mi is történt valójában és még mennyi mindent nem igazán tudunk most sem.
     Ennek a podcastnek is az a lényege, hogy felveti a különböző lehetőségeket.

 14. Magógnak a mágus vallású szkítákat is hívták.

  “Szcitiával szomszédos keleti tájon pedig ott voltak Góg és Magóg nemzetei, akiket Nagy Sándor elzárt a világtól? Az embereket, akik rajta laknak, közönségesen dentű-mogyereknek nevezik a mai napig, és soha semmiféle uralkodó hatalmának az igáját nem viselték? Szcitiának első királya Magóg volt, a Jáfet fia, és az a nemzet Magóg királyról nyerte a magyar nevet. Ennek a királynak az ivadékából sarjadt az igen nevezetes és roppant hatalmú Attila király? Hosszú idő múlva ugyanazon Magóg király ivadékából eredt Ügyek, Álmos vezér apja, kinek Magyarország királyai és vezérei a leszármazottjai?”

  Még valami. Nem árt majd oda figyelni a Londoni Olimpiára. Már csak a logóját megnézve is látszik rajt a ZION szó. Nagyon készülnek valamire. Olvastam is erről egy komplett szimbolika elemzést no meg egy rakat számmisztikai elemzést is. Kissé bonyolult de az eléggé érthetően lejött, hogy akkora az elit készül majd valamivel.

  1. Itt Egyiptommal is csak az a baj, hogy arabok. A cionisták meg pont azért akarják kirobbantani a 3. vh-t, hogy az arabok és a zsidók elpusztítsák egymást. Szóval szerintem itt sántít az elmélet. Az a gond a biblia kutatókkal, hogy nem igazán veszik figyelembe a valós dolgokat.

 15. Kedves szerkesztők ! Testvérek !

  Hasznos és jól tájékozottak vagytok, ez rendjén is van, én is úgy látom a végső
  időket éljük ! Amikor 2008 júniusában arról tájékoztatták a világot, hogy összeomlottak az amerikai hitelpiacok, akkor tudtam, hogy elkezdődött a : “Final count down !”
  A végsővisszaszámlálás : beléptünk az utolsó apokaliptikus korba, amely az
  antikrisztus valamint a nagy nyomorúság !!!
  Nos, ?! – Mit tehetünk ! – semmit?!?! – “Távol legyen!”, ahogy Pál is mondja.
  Imádkozzunk környezetünkért, adjunk “mindenben hálát !” ( Róma 8: 28 )
  Éljünk istenfélően , engedelmesen, tegyünk bizonyságot !
  Ez az isteni menetrend ! 1978 júliusában hallottam először, hogy az Úr Jézus visszajön
  ! Töltsük engedelmes várakozással földi tartózkodásunkat !
  Isten nekem a közelmúltban, azt a kinyilatkoztatást adta, hogy sokkal inkább a jó,
  pozitív dolgokkal foglalkozzam !!!

  Tudjátok a próféciák hamarosan be fognak teljedeni ! Furcsa paradoxont mondok :
  jó dolog tudni, hogy ránk mi vár, ám ne feledjétek Pál szavait : “tükör által homályosan
  látunk !” ( Korinthus ) …”akkor pedig színről színre !”
  Az én életemben is sok a káosz ! (a rejtett mozaik !)
  Pl. egy napja eltünt a 17 éves szeretett lányom !

  Szeretettel üdvözöl Benneteket : Zoli
  Várom válaszotokat !

  1. Kedves Zoli! Örülök, hogy tetszik az oldal. Igazad van, fontos a pozitív dolgokra koncentrálni. A végső időkkel kapcsolatban ez például az a tudat, hogy az egésznek jó vége lesz, hiszen Jézus visszatér, hogy megtanítsa az embernek, hogyan lehet szeretetben irányítani a földet. Addig pedig ?használjuk ki az időt, mert a napok gonoszak.? A ránk váró (és tulajdonképpen már elérkezett) nehéz időkre úgy lehet a legpozitívabban felkészülni, ha tisztában vagy azzal mi miért történik, ahogy Jézus mondta: ?Az igazság szabadokká tesz titeket.?
   Imádkozunk érted, hogy szeretett lányod megkerüljön.

 16. Sziasztok!
  ?n azt szeretném kérdezni, hogy a régebbi podcast-okhoz is meg tudnátok azt csinálni, hogy letölthetőek legyenek, mint ennél?

  Üdv:
  Márti

   1. Köszi!
    Én is minden nap olvasom az oldalt, nagyon tartalmas és építő.
    Utolsó idők “rajongó” vagyok, minden nap követem a hireket a neten,
    ha valami fontosat találok azt kinyomtatom:-) Van már pár ezer oldalas gyűjteményem. Innen is rendszeresen gyűjtöm a híreket, tanulmányokat.
    Igazából a hírek nyomtatásával van gondom. Ugyanis ha rákattintok a nyomtatásra, akkor az adott cikknek a töredéke jelenik csak meg a papiron, és emiatt külön ki kell másolnom word-be, és onnan nyomtatom ki a teljes cikket. Erre tudtok valami megoldást, vagy marad a ctrl+a – ctrl+c – ctrl+v ?

    1. Nekem tökéletesen működik a nyomtatás. Elképzelhető, hogy a nyomtatóbeállításoknál kell keresni a problémát…

    2. Köszi a tippet, utána nézek.
     Azért is kérdeztem rá igazából, mert más oldalaknál flottul megy a nyomtatás, semmi nem marad le a cikkekből, de ha innen nyomtatok, akkor a hír vagy tanulmány harmada lemarad a papírról 🙁 Csak az első pár sor jön ki, a többi meg üres lap pár kommenttel vagy reklámmal.
     Na majd azért utánajárok, legrosszabb esetben csinálom úgy ahogy eddig.
     Azért köszi hogy írtál!

     Üdv:
     Márti

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend