Bibliatanulmányok

Dániel könyvének 8. fejezete

Írta: Joseph Candel

Krisztus előtt 552-ben, még mielőtt az uralkodó görög városállam, Macedónia hatalomra jutott volna a nyugati világban, a zsidó Dániel próféta a görögök és perzsák közötti háborúról és annak kimeneteléről jövendölt. Több mint 200 évvel később, i.e. 333-ban Dániel jövendölése be is teljesedett, pontosan úgy, ahogy megjósolta!

Ez a nevezetes prófécia megtalálható Dániel könyvének nyolcadik fejezetében a Bibliában. (A prófécia az első verstől a 14-ig tart, a magyarázata pedig a 15-27-es versekig.)

Ugyanebben a fejezetben a próféta elvisz minket a jövőbe, és bepillantást nyerünk a végső idők korába, amiben most élünk.

Prófécia: “Belsazár király uralkodásának harmadik esztendejében látomás jelenék meg nékem, Dánielnek, annak utánna, a mely először jelent meg nékem. És láték látomásban; és mikor láték, Susán várában voltam, a mely Elám tartományában van; és láték látomásban, és ímé az Ulai folyam mellett valék. És felemelém szemeimet és látám, és ímé egy kos álla a folyam előtt, és két szarva vala; és az a két szarv magas vala, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedék. Látám azt a kost szarvaival öklelkezni napnyugot, észak és dél felé; és semmi állat sem állhata meg előtte, és senki sem szabadíthata meg kezéből, és tetszése szerint cselekedék, és nagygyá lőn.” (Dániel 8, 1-4)

Magyarázat: “És lőn, hogy mikor én, Dániel, látám e látomást és keresém az értelmét: ímé előmbe álla egy férfiúhoz hasonló alak. És emberi szót hallék az Ulai közén; kiálta pedig és monda: Gábriel, értesd meg azzal a látást! És monda: Ímé, én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén? Mert a végső időre szól. Az a kétszarvú kos, melyet láttál, Médiának és Persiának királya.” (Dániel 8, 15. 16. 19. 20.)

A Médek uralta birodalomhoz tartozott a perzsa törzs. Krisztus előtt 552-ben, Cyrus (később a nagy Cyrus) a perzsa Anshan feje volt. Cyrus lázadást szított és a szimpatizáns médek segítségével 550-ben győzedelmeskedett a Méd birodalom felett, majd megalapította a Perzsa birodalmat. Mivel méd segítséggel jutott hatalomra, hagyománnyá vált, hogy a médek töltötték be a második legnagyobb tisztséget a királyságban. “Két szarv, az egyik nagyobb, a másiknál.”

Prófécia: “És míg én szemlélém, ímé, egy kecskebak jöve napnyugot felől az egész föld színére, és nem is illeté a földet; és ennek a baknak tekintélyes szarva vala az ő szemei között. És méne a kétszarvú koshoz, a melyet láték állani a folyam előtt; és feléje futa erejének indulatában. És látám a koshoz érni; és néki dühödött és leüté a kost, és letöré két szarvát, és nem vala erő a kosban megállani előtte, és leüté a földre és megtapodá, és nem vala a kosnak senkije, a ki őt megmentse annak kezéből. A kecskebak pedig igen nagygyá lőn.” (Dániel 8, 5-8a)

Magyarázat: “A szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, a mely szemei között vala, az az első király.” (Dániel 8, 21)

Itt egy bakról van szó és annak “nagy szarváról”, (Nagy Sándor), aki dühödten megtámadja a kost (Perzsia). I.e. 333-ban a Nagy Sándor vezette görög sereg a Pinarusi folyón átkelve könnyedén győzedelmeskedett Dárius serege felett az issusi csatában, majd 331-ben Gaugamelában újabb csapást mért rájuk, kiterjesztve ezzel hatalmát a perzsa birodalomra.

Prófécia: “A kecskebak pedig igen nagygyá lőn.” (Dániel 8,8a)

Magyarázat: Nagy Sándor 20 éves korában kezdte katonai pályafutását és elfoglalt minden általa fontosnak tartott területet, Görögországtól Indiáig, dél-Oroszországtól Észak-Afrikáig mindössze 8 év alatt. Nem kétséges, hogy a gyors győzelemsorozat miatt jelképezte az Úr szárnyas leopárddal Dániel 7, 6-ban. “Mint a párducz, és négy madárszárnya vala a hátán.” Nagy Sándor hatalma csúcsán, “amikor elhatalmasasodott”, csupán 33 évesen meghalt.

Prófécia: “De mikor elhatalmasodék, eltörék a nagy szarv, és helyébe négy tekintélyes szarv növe az égnek négy szele felé.” (Dániel 8, 8b)

Magyarázat: “Hogy pedig az letöretteték, és négy álla helyébe: négy ország támad abból a nemzetből, de nem annak erejével.” (8, 22)

Amikor Nagy Sándor meghalt, generálisai háborút vívtak birodalmáért, megosztva azt a “négy égtáj felé”. Ezt a négy gyengébb birodalmat jelképezte az Úr a négyfejű párduccal a látomásban, a 7. fejezet 6. versében.

9. versnél a prófécia hirtelen a jövőbe ugrik, a végső idők eseményeihez. “És azok közül [a négy szarv közül] egy kis szarv támada, és nagyon megnőve délre, napkeletre és a kívánatos föld felé [Izrael].”

Prófécia: “És azok közül [a Nagy Sándor halála után kialakult négy birodalom] egyből egy kis szarv támada, és nagyon megnöve délre, napkeletre és a kívánatos föld [Izrael] felé.” (Dániel 8, 9)

Magyarázat: Az angyali üzenethozó, aki megjelentette Dánielnek ezt a látomást, egyértelműen elmondta három helyen is, a 17. 19. és 23-ik versben, hogy ez a “kis szarv” az utolsó időkben nő ki.

Más bibliai versekből, mint pl. Dániel 7, 8-ból is tudjuk, hogy ez a “kis szarv”, a hamarosan színre lépő világuralkodó diktátor, más néven az Antikrisztus lesz. A Biblia több helyen is említést tesz az uralkodásáról, noha az csupán hét évig tart majd. (Dávid 9, 27)

“És ezek országai után [az utolsó időken, közvetlenül Jézus visszatérése előtt], mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orczájú, ravaszságokhoz értő király.” (Dániel  8, 23)

Itt Dániel az Antikrisztusra utal, aki “kemény orcájú király”, a Dániel 11, 21 pedig “utálatos” személynek nevezi. A 2 Thessalonikabeliek 2, 3-ban Pál a “bűn emberének, a veszedelem fiának”, “törvénytaposónak”, más Bibliafordítások pedig “gonosznak” nevezik. A Jelenések könyvében a “Fenevad” megtestesítőjeként szerepel.

Nem teljesen egyértelmű, hogy az Antikrisztus melyik Nagy Sándor által birtokolt földrészről érkezik majd. Néhányan úgy gondolják, hogy talán Egyiptomból, mert a terjeszkedése – dél felé, (Afrika), kelet felé, (Közel-kelet, talán Ázsia) és a Dicsőséges Föld felé lesz. A zsidó Dániel próféta számára nyilvánvalóan ez Izraelt jelentette, de pontosan nem tudhatjuk. Az viszont egyértelmű a Bibliából, hogy az Antikrisztus később megszállja Izraelt. (Ezékiel 38, és Dániel 11, 40-43).

Máshol a Biblia az “észak királyának” nevezi (Ezékiel 38, 14-16. Dániel11, 40-43). Ezékiel 38, 2-ben az Antikrisztus neve “Góg”, aki a Magóg földjéről való. Szintén ő Rós, Mések,  és Tubál hercege. “Rós” vagy “Rus” a Volga folyó mentén letelepedett nép neve és innen származik az “orosz” szó is.

Hogyan jöhet az Antikrisztus Egyiptomból, és végül észak-Oroszországból? Talán Egyiptomból való, vagy szoros kapcsolatok fűzik ehhez az országhoz, hatalomra viszont Oroszországban kerül?

Pillanatnyilag nem tudjuk, pontosan honnan jön majd, ez is része a végső idők rejtélyeinek, de érdemes szemünket Egyiptomon és Oroszországon tartani.

Prófécia: “És megnöve [a kis szarv, az Antikrisztus] mind az ég seregéig; és a földre vete némelyeket ama seregből és a csillagokból, és azokat megtapodá.”   (Dániel,8, 10)

Magyarázat: Ebből és más bibliai versekből tudjuk, hogy az Antikrisztus támadásáról van szó, az Istenben hívők vagy a “szentek népe” ellen, az Antikrisztus uralmának utolsó 3 és fél éve, a Nagy Nyomorúság idején, ahogy azt a 24. versben olvashatjuk.

“És annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, és csudálatosképen pusztít és jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek népét.” (Dániel 8, 24)

A Jelenések könyve 12, 9 és 13, 2 verséből tudjuk, hogy az Antikrisztus az erejét a sátántól kapja. Az is ismert más ige helyekből, hogy “nagy dolgokat és káromlásokat szól” (Jelenések 13, 5), megkísérli az időt és a törvényt megváltoztatni (Dániel 7, 25), minden vallást eltöröl, csak őt lehet majd imádni és szolgálni és vallástól függetlenül üldözni fog minden igaz hívőt (2Thessalonikabeliek 2, 3.4). “Hitszegésre csábít hízelkedéssel” (Dániel 11, 32), harcol Isten emberei ellen és győzedelmeskedik 3 és fél évig (Jelenések 13,7).

Azért nemcsak rossz dolgok történnek Isten követőivel. A Biblia azt ígéri, hogy a Nagy Nyomorúság ideje alatt, “az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik, és a nép értelmesei sokakat oktatnak” (Dániel 11, 32. 33). Azok az emberek, akik gyűlölik az Antikrisztus egyeduralmát, kétségbeesetten keresik majd az igazságot, akik pedig ismerik Isten igéjét milliókat tanítanak és bátorítanak majd. Az ördög és serege támadásai dacára, Isten sok millió gyermeke a végsőkig kitart majd és nem adja fel a harcot. (1Thessalonikabeliekhez 4, 16. 17)

Prófécia: “És a seregnek fejedelméig növekedék, és elvette tőle a mindennapi áldozatot, és elhányattaték az ő szentségének helye.” (Dániel 8, 11)

Magyarázat: A seregek fejedelme (a fejedelmek fejedelme a 24. versben) Istent vagy Jézust jelképezi. 2 Thessalonikabeliek 2, 4 meg is erősíti ezt, ahol az Antikrisztus “fölébe emeli magát mindennek, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik.”

“Elvette [az Antikrisztus] tőle a mindennapi áldozatot.” Ez a “mindennapi áldozat” az a rituális állat áldozat, amit a jeruzsálemi templomban végeztek a zsidók, és aminek végeszakadt, amikor a rómaiak i.sz. 70-ben lerombolták. Úgy tűnik azonban, hogy a zsidók valamikor a Nagy Nyomorúság kezdete előtt újra felépítik a templomot a jeruzsálemi Moria hegyén, és folytatják az oltári áldozatok bemutatását. Az Antikrisztus hétéves uralkodásának a felén, amikor ?minden vallás fölébe emeli magát?, véget vet ennek a gyakorlatnak. (Dániel 9, 27. 11, 31. Máté 24, 15. 21.)

Az Antikrisztus világkormánya ott a szent helyen, a jeruzsálemi templomban fogja felállítani az Antikrisztus képmását, ami akár egy számítógépvezért robot is lehet. Ez az a “pusztító utálatosság”, amiről Dániel és Jézus is beszélt a Dániel 11, 31. és a Máté 24, 15-ben. Az Antikrisztus megparancsolja majd, hogy az egész világ leboruljon az ő képe előtt, az ellenszegülőket pedig halállal bünteti. (Jelenések 13, 14-18.)

“És elhányattaték az ő szentségének helye.” Nem valószínű, hogy az Antikrisztus elpusztítja a templomot, valószínűbb inkább, hogy elfoglalja, ahogy a 2 Thessalonikabeliek 2, 4 írja: “Maga ül be mint Isten, az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.” Talán azt jelentheti az ?elhányattaték?, hogy a templom nem minősül többé szent helynek, “bepiszkolódott?” lesz, szentségtelen (Dániel 11, 31) a fenevad képmása miatt.

Prófécia: “És sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen, a vétek miatt; és földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van.” (Dániel 8,12)

Magyarázat: A “sereg” utalhat az Antikrisztus követőire is, nem feltétlenül a szervezett, karhatalmi erőkről van szó, bár ez nem egyértelmű. (Dániel 11, 31)

“És földre veti az igazságot.” Ennek végső beteljesülése akkor lesz, amikor az Antikrisztus megparancsolja, hogy az egész világ Istenként imádja őt. Krisztus és Isten ellenes propaganda, már most is jelen van a világban, különösképpen a médiában. “Itt az utolsó óra; és a mint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt; a honnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra [utolsó idők].” (1 János 2, 18)

“És a maga eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság [más fordításban boszorkányság] az ő kezében, és szívében felfuvalkodik és hirtelen elveszt sokakat; sőt a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad, de kéz nélkül rontatik meg.” (Dániel 8, 25)

Az Antikrisztus rettentő büszke, öntelt ember lesz, megpróbálja minden eddigi vezető vagy politikus fölé emelni magát, azt állítva, hogy ő maga Isten. (Dániel 11, 36. 37, 2 Thessalonikabeliek 2, 4)

“A fejedelmek fejedelme ellen is feltámad, de kéz nélkül rontatik meg.” Az Antikrisztus és követői még Isten, Jézus  és a mennyei seregek ellen is megpróbálnak harcolni (Jelenések 17, 12-14), de az armageddoni csatában végül vereséget szenvednek (Jelenések 16, 12-16  19, 11-21). Itt teljesül be szomorú sorsuk, Jézus követői számára pedig új, boldog világ kezdődik.

Ha még nem ismered Jézust vagy nem részesültél az örök élet ajándékából, itt remek alkalom. Nem kell mást tenned, mint elmondani ezt a rövid imát:

Köszönöm Uram, hogy kifizetted a hibáim és vétkeim árát, hogy bocsánatot nyerhessek. Kérlek Téged Jézus, hogy gyere be a szívembe, bocsáss meg nekem, és add nekem az örök élet ajándékát. Ámen.

Előző posztKövetkező poszt

10 hozzászólás

 1. ?Nem teljesen egyértelmű, hogy az Antikrisztus melyik Nagy Sándor által birtokolt földrészről érkezik majd. Néhányan úgy gondolják, hogy talán Egyiptomból, mert a terjeszkedése ? ?dél felé, (Afrika), kelet felé, (Közel-kelet, talán Ázsia) és a Dicsőséges Föld felé lesz. ?

  De igenis egyértelm?, ha nem csak egy kiragadott próféciát veszünk alapul, hanem összevetjük azt több más odavonatkozó bibliai próféciával. Ezek a birodalmak, amelyeket a Biblia ?fenevadak? ? nak is nevez. Egymást követték hatalomban. Tudjuk, hogy a nagy sándori utódbirodalmak közül kett? kapott fotnosabb próféciai, amelyek aztán vetélytársak lettek a ?dél? és az ?észak? királyságaiként.? A déli Egyiptom volt, a szír pedig az északi. Az északi dinasztia egy királya, Antióchus Ephiphanus követte el a pusztító útálatosságot, így az ?észak királya? az a grékó/szír birodalom volt. A szír birodalmat a rómaiak foglalták el, amivel a birodalom, s az ?észak királya? titulus a római fenevadhoz került. Ennek a rendszernek lesz egy utolsó feje, vagy feltámadása a végid?kben, s fog színrelépni az örökölt titulussal, mint az ?észak királya?.

  http://churchofgod.hu/content.php?act=daniel-11

  1. Kedves TAMÁS!

   Tegnapelőttig még azt gondoltam én is, hogy ez a szám, és ez a prófécia még most a végidőkben is fontos. Azután ( éppen a kérdésed miatt) újra átolvastam, és most úgy látom, hogy a Makkabeusok idejében, (Antióchus Ephiphanus) volt az egyik, majd Izrael “utolsó napjaiban”, 70-ben volt a prófécia 2. beteljesülése. Dániel, Izrael népének a sorsáról kapta a próféciákat. A Jelenések könyvében, ami az eklézsiának adatott, nem olvashatunk ilyen számról.

   1. Ahogy írok és lapozok előre hátra, úgy kezd egyre inkább összeállni a kép 🙂
    Való igaz, a Jelenések könyvében konkrétan nem szerepel 2300 nap 🙁 azon még matekozok 🙂

 2. Oroszország, Anasztázia és a fia. Jelenleg nagy népszerűségnek örvend, ami egyre nő. A felnövekvő fiú, ma úgy húszon egynéhány éves. Úgy nőtt fel hogy a mai társadalom agymosása nem hatott rá. Ki tudja milyen képességekkel van megáldva. Ahogy Jézus gyermekkoráról és neveltetéséről sem tudunk semmit, amikor megtanulta, amit meg kellett és kialakították a képességeit. Mit gondoltok?

 3. Tudom hogy itt páran nem hisznek a Nagy Figyelmeztetés üzeneteiben de van benne jó sok üzenet az AK-ról és az egyikben elmondja hogy keletről fog származni.

  1. Szia DawE!

   Lehet, hogy keletről származik. Én most a magamrészéről abban vagyok, hogy AK-nak zsidónak, a Dávid vérvonalából valónak kell lennie, és még szerintem Betlehemben születettnek is. Mert a zsidók még mindig a Messiást várják, és ahhoz , hogy elfogadják AK-t annak, tejesűlnie kell azoknak a feltételeknek, amik az Ószövben megvannak írva a Messiásról( mármint most ezt gondolom).
   De én úgy vagyok ezzel, hogy nem szabad túlzottan semmilyen elképzelésünkhöz ragaszkodni, mert úgy látom, hogy “eszméletlen” sebességgel kezdi a Szent Lélek “kinyítni” a próféciákat. Az ember jó sokszor olvassa azokat, és valahogy mégse látott meg bennük olyan dolgokat, amik mostmár “kiverik” a szemét. Pl, mint itt alul, amit írtam. Meg a Jelenések könyvéből is, hogy AK megjelenését és működését, hatalmas csodák fogják követni. Gondolkodik az ember a “pecsétben”, meg hasonlókban, és ez valahogy nem is tudatosúlt benne eddig teljesen, hogy itt egy olyan “berobbanásról” lesz szó, amiről a hívők számára azonnal felismerhető kell, hogy legyen! Nem holmi “jólfésűlt ” , “nagydumájú”, szimpatikus fickóról van szó, ahogyan az eddigi politikusok közül néhány volt, hanem egy komoly szellemi hatalommal rendelkező emberről, akin keresztűl hasonló csodák fognak történni, mint amilyenek Úrunk által történtek! És a HP is ilyen lesz.
   2Thessz 2,9
   akinek eljövetele a Sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával,

   De hát, meg is van írva, hogy ahogyan közeledünk a korszak vége felé, egyre több világosságot fogunk ezekről kapni.

  2. Kedves Ida!

   Nagyon jó a meglátásod. Tényleg most kezdenek nyiladozni a próféciák. – Mert hamarosan szükségünk lesz az Isten szerinti tudásra…
   Sokszor magam is megdöbbenek azon, amit “kapok” és rácsodálkozom… mint valami gyönyörűséges kis virágra.

 4. “Máshol a Biblia az ?észak királyának? nevezi (Ezékiel 38, 14-16. Dániel11, 40-43). Ezékiel 38, 2-ben az Antikrisztus neve ?Góg?, aki a Magóg földjéről való. Szintén ő Rós, Mések, és Tubál hercege. ?Rós? vagy ?Rus? a Volga folyó mentén letelepedett nép neve és innen származik az ?orosz? szó is.”

  Még nemrégig én is úgy gondoltam, hogy Góg lesz az AK, de eszembe jutott, hogy Góg el lesz temetve az Ige szerint:
  Ez 39,11
  Azon a napon nevezetes sírhelyet adok Gógnak Izráelben, a Vándorok völgyét a tengertől keletre, és az elzárja a vándorok előtt az utat. Ott temetik el Gógot egész seregével együtt. Ezért fogják azt a Góg serege völgyének nevezni.

  Ezért valószínű, hogy csak egy lesz azok közül a “királyok” közül, akik az armageddoni csatánál gyűlekeznek AK oldalán. Mert tudjuk, hogy AK-t a HP -val együtt a tűzestóba vettetik elevenen.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend