Elmélkedések, Írások

Valóban Jézus a Messiás?

Sok száz, sőt, sok ezer évvel, mielőtt Jézus világra jött volna Betlehemben, az ótestamentumi próféták megjósolták eljövetelét. Próféciáik nem olyasfajta általános jóslatok voltak, mint ?eljön majd a Messiás, a megváltó” stb., hanem határozott jövendöléseik pontos helyszíneket, időpontokat és eseményeket jelöltek meg, amelyek kizárólag egyetlen személyben teljesedhettek be, a Názáreti Jézusban. Az alábbi rövid tanulmányban a Szentírás eredeti szövegét idézve időrendi sorrendbe állítottunk néhányat a legkiemelkedőbb, Messiásról szóló ószövetségi próféciák közül, melyeket a prófécia Újszövetségben említett beteljesedése követ.

A Messiás születése

Prófécia: Csaknem 750 évvel Krisztus születése előtt az ószövetségi próféta, Ézsaiás megjósolta: ?Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, és nevezi azt Immánuelnek.” Ézsaiás könyve 7,14. (Károli-féle Bibliafordítás)

Beteljesedése: A prófécia pontos beteljesedéseképpen Máriát ? egy fiatal szüzet, ki Józsefnek, egy názáreti ácsnak a jegyese volt ? meglátogatta Gábriel angyal, és elmondta neki, hogy gyermeket fog szülni: ?Mária megkérdezte az angyalt: ?Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?” Az angyal így válaszolt neki: ?A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.”” Lukács Evangéliuma 1,26-35. (Immánuel azt jelenti, ?velünk az Isten” és nekünk, akik befogadtuk Jézust a szívünkbe, Ő valóban az; Isten velünk van.)

Prófécia: ?Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az Ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme.” Ézsaiás könyve 9,6 (A prófécia Kr.e. 740-ben adatott.)

Beteljesedése: E szerint a prófécia szerint a régen élt zsidók ? ellentétben a maiakkal ? hittek abban, hogy Istennek van egy Fia, Akinek világra kell jönnie, és Akiről a prófécia azt írja, ?Erős Isten”.

Prófécia: Mikeás, aki a Kr.e. 8. században prófétált, pontosan megjósolta a falu nevét, ahol a Megváltó megszületik: ?Te Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen; akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.” Mikeás könyve 5.2. [utolsó szakasz a Károli-féle Bibliafordításból](A prófécia Kr.e. 710-ben adatott.)

Beteljesedése: Az Újszövetség azt írja: ?Megszületett Jézus a júdeai Betlehemben.” Máté Evangéliuma 2,1. Habár a zsidók tudták, hogy a Messiásnak ott kell megszületnie, (Máté Evangéliuma 2,4-6) mint nemzet, mégsem fogadták el Őt uralkodójukként. A prófécia szerint azonban ?uralkodni fog”. Ez most lelki értelemben vonatkozik mindazokra, akik önszántukból elfogadják Jézust megváltójukként. A prófécia azonban hamarosan szó szerint is be fog teljesedni, amikor Jézus második eljövetelekor erős kézzel átveszi a hatalmat.

Jézus létezése örök, mint ahogy a prófécia mondja: ?eleitől, öröktől fogva”. Jézus ezt mondta: ?Mielőtt Ábrahám lett volna (kb. Kr.e. 2.000-ben), Én vagyok.” (János Evangéliuma 8.58). Itt arra utal, hogy Ő ugyanaz az örök Isten, Aki égő csipkebokor képében jelent meg Mózes előtt, mondván: ?vagyok, aki vagyok” (Mózes 2. könyve, 3,14), Isten örök Fia. (János Evangéliuma 1,1-3;14).

DICSŐSÉGES BEVONULÁS JERUZSÁLEMBE

Prófécia: Zakariás próféta az Úr lelke által erre utasította az embereket: ?Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán…” (Zakariás könyve 9,9). (A prófécia Kr.e. 487-ben adatott.)

Beteljesedése: Öt nappal keresztre feszítése előtt, Jeruzsálemhez közeledve, Jézus ezt mondta tanítványainak: ?Menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt: oldjátok el, és vezessétek Hozzám…. A tanítványok elmentek, és ahogy Jézus parancsolta nekik, odavezették a szamarat a csikójával együtt, … Jézus pedig ráült… Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: ?Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban!” (Máté Evangéliuma 21,2-10).

Micsoda látvány! ? A királyok Királya, a megtestesült Isten szamárháton vonult be Jeruzsálembe. Alázatosan, egy szamár vemhén ülve pont úgy, ahogy azt Isten prófétája, Zakariás 500 évvel korábban megjósolta. ? És nemcsak Jézus teljesítette be a próféciának ezt a részét, de a jeruzsálemi sokaság is, akik ?örvendeztek” és ?dicséretet kiáltottak”, ahogy megérkezett a városba. Ez további bizonyítéka annak, hogy a Názáreti Jézus valóban az ?a Király”, akiről Zakariás prófétált.

Jézus elárulása

Prófécia: Zakariás ezt is megjósolta: ?Akkor ezt mondtam nekik: Ha jónak látjátok, adjátok meg béremet! De ha nem, akkor tartsátok meg! Ekkor kifizették a béremet: harminc ezüstöt.” (Zakariás könyve 11,12). (A prófécia Kr.e. 487-ben adatott.)

Beteljesedése: ?Akkor a tizenkettő közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és így szólt: ?Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám Őt?” Azok harminc ezüstöt állapítottak meg neki.” (Máté Evangéliuma, 26,14.15).

Prófécia: ?És monda az Úr nékem: Vesd a fazekas elé! Nagy jutalom, amelyre becsültek engem. Vevém azért a harminc ezüstpénzt, és vetém azt az Úrnak házába, a fazekas elé.” – Zakariás könyve 11,13 – Károli-féle Bibliafordítás (A prófécia Kr.e. 487-ben adatott.)

Beteljesedése: ?Amikor pedig Júdás, aki Őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, … ő a templomba hajítva az ezüstöket, eltávozott, ment és felakasztotta magát. A főpapok pedig felszedték az ezüstöket, és így szóltak: ?Nem szabad ezt a templom kincséhez tennünk, mert vérdíj.” Aztán határozatot hoztak, és megvásárolták belőle a Fazekasmezőt, az idegenek számára temetőnek.” – Máté Evangéliuma 27,3-6. A harminc ezüstpénzt szó szerint ?a fazekas elé vetették az Úr házában”.

Jézus pere

Prófécia: ?Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül ki törődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés.” – Ézsaiás könyve 53,8. (A prófécia Kr.e. 712-ben adatott.)

Beteljesedése: Jézust a főpapok katonái tartóztatták le – Máté Evangéliuma 26,57. Miután a főpapok alkotta bíróságon vád alá helyezték, és halálra ítélték, megkötözték és Pilátus, a római helytartó kezére adták. – Máté Evangéliuma 27,1-2. ?Mialatt Pilátus ítélkezett, … főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, …Jézust veszítsék el.” – Máté Evangéliuma 27,19-20. Végül Pilátus átadta Jézust a zsidók kezébe. – János Evangéliuma 19,16. Pilátus jól tudta, hogy Jézus ártatlan, semmiféle halálos bűnt nem követett el, és a vallási vezetők csupán féltékenységből akarták kivégezni. Így a vallási vezetők politikai eszközökhöz nyúltak, hogy Pilátust rávegyék Jézus keresztre feszíttetésére. – János Evangéliuma 18,28-40; 19,1-16; Lukács Evangéliuma 23,13-25; Máté Evangéliuma 27,18.

Jézus keresztre feszítése

Prófécia: Körülbelül Kr.e. 1000-ben Dávid király ezt jövendölte: ?Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átlyukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek.” – Zsoltárok könyve 22,17-19. (A prófécia körülbelül Kr.e. 1000-ben adatott.) (Lásd még: Zakariás könyve 12,10; 13,6)

Beteljesedése: Ezt Dávid király írta, aki természetes módon halt meg (a haláláról szóló feljegyzés a Királyok 1. könyvének 1. fejezetében található meg), tehát itt nem önmagáról beszélt. Mivel azonban próféta volt, megjövendölte Krisztus halálának módját. Ahogy azt az Újszövetség írja, ?a katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust (átszúrták a kezeit és lábait), fogták felsőruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybe szőve. Ekkor ezt mondták egymásnak: ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen.”- János Evangéliuma 19,23.24.

A zsidók azonban nem gyakorolták a keresztre feszítést, mint kivégzési módot Dávid idejében. (megkövezéssel végezték ki az elítélteket.) – Dávid mégis ilyen halált jósolt a Messiásnak – olyan módot, ami egy évezreddel később a római birodalom fő kivégzési formájává vált.

Prófécia: A következő prófécia szintén Dávidtól származik, és az ?Igazról”, vagyis a Messiásról szól: ?Sok baja éri az igazat, de… Ő (Isten) megőrzi minden csontját: Egy sem törik el közülük.” – Zsoltárok könyve 34,20-21. (A prófécia körülbelül Kr.e. 1000-ben adatott.)

Beteljesedése: Isten igaz szolgái közül sokaknak eltörték a csontját, különösen azoknak, akik mártírhalált haltak. Jézus volt azonban ?az igaz”, ?az igaz szolga”, ahogy Isten nevezte Őt, Aki halálával ?sokakat tett igazzá”. – Ézsaiás könyve 53,11-12. Bizonyítékul, hogy Jézus volt ?az igaz”, aki ?sokakat tesz igazzá”, Isten nem hagyta eltöretni egyetlen csontját sem.

Jézust a pászka ünnepének előestéjén feszítették keresztre. Mivel a zsidók nem akarták, hogy a két tolvaj és Jézus teste a kereszten maradjon a szent ünnepen (a kereszthalál ugyanis néha napokig is elhúzódott), eltörték a tolvajok lábát, így testük összecsuklott, ami meggátolta a légzést, és gyors halált idézett elő. ?Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az Ő lábszárcsontját nem törték el.” – János Evangéliuma 19,31-33.

Jézus volt ?Isten Báránya, Aki elveszi a világ bűneit” (János Evangéliuma 1,29). A pászka ünnepének előestéjén feszítették meg, egy olyan vallási ünnepen, amikor minden zsidó családban a bűnökért való áldozatként megölnek egy bárányt. Éppen ekkor halt meg Jézus – ?Isten Báránya” -, az emberiség bűneiért. Isten parancsolata szerint a pászka bárányának egyetlen csontja sem törhetett el (Mózes 2. könyve, 12,46). Jézus halála ennek a konkrét utasításnak is eleget tett.

Jézus temetése

Prófécia: ?A bűnösök közt adtak sírt Neki, a gazdagok közé jutott halála után.” – Ézsaiás könyve 53,9.

Beteljesedése: Jézus ádáz vallási ellenségei bűnözőnek, gonosztevőnek tekintették Őt. Halálakor ?két rablót feszítettek meg Vele együtt.” – Máté Evangéliuma 27,38. Halála után pedig ?eljött egy gazdag ember, név szerint József, …és elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét… És elvitte a testet, …elhelyezte a maga új sírjába.” – sírt adtak Neki a gazdagok között. – Máté Evangéliuma 27,57-60.

Jézus feltámadása

Prófécia: ?Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba.” – Zsoltárok könyve 16,10. (A prófécia körülbelül Kr.e. 1000-ben adatott.)

Beteljesedése: Dávid királyt, aki ezt megjövendölte, halála után eltemették, és a teste elenyészett. Jézus azonban három nappal halála után feltámadt. Így lelke nem maradt a holtak hazájában (a sírban), és teste nem látott rothadást. – Apostolok Cselekedetei 2,27-31. Ahogy azt az angyal mondta a gyászolóknak, akik Jézus sírjához jöttek: ?Nincsen itt, hanem feltámadt. Mit keresitek a holtak között az élőt?” – Lukács Evangéliuma 24,6.5.

Jézus él! A Szentírás szerint, feltámadását követően 40 napot töltött még a Földön, és sok száz követője látta Őt. – Apostolok Cselekedetei 1,3; Korinthusiakhoz írt 1. levél, 15,4-6. Ezután felemelkedett a Mennyországba, ahol Isten trónjának jobbján ül.- Márk Evangéliuma 16,19.

Keresztre feszítésének

Pontos éve

Prófécia: ?Tudd meg azért, és értsd meg: Attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépüléséről, hét hét fog eltelni a fejedelem felkenéséig. Azután még hatvankét hét (összesen 69 hét), és újjáépülnek a terek és a falak nyomorúságos időkben. A 62 hét eltelte után megölik a felkentet, senkije sem lesz.” – Dániel könyve 9,25.26. (A prófécia Kr.e. 538-ban adatott.)

Jeruzsálem városát a babiloni seregek földig rombolták, amikor Kr.e. 586-ban a zsidókat fogságba ejtették, és Babilonba hurcolták. 133 évvel később, Kr.e. 453-ban azonban Artaxerxes Longimanus, a perzsa birodalom uralkodója parancsot adott ki, miszerint a zsidók a fogságból visszatérhetnek Izráel földjére, hogy ?újjáépítsék Jeruzsálemet”.

Tudjuk, hogy a parancsot Kr.e. 453-ban adták ki, és Jézust Kr. u. 30-ban ?ölték meg”. Így, ha a 453-hoz hozzáadjuk a 30-at, pontosan 483-at kapunk. Nézzük meg, Dániel konkrét időpontra vonatkozó jövendölése mi módon esik ezzel egybe!

Mennyi idő is telik el a prófécia szerint a parancs kiadásától a Messiás-Fejedelem haláláig? – ?7 hét és 62 hét” – vagyis 69 hét. 69 hét, azaz 69×7, ami 483-mal egyenlő. Dániel jóslata szerint tehát 69×7 év, vagyis 483 év telik majd el a Jeruzsálem újjáépítéséről szóló parancs kiadásától a Messiás kiirtásáig. – Pontosan ennyi idő telt el Kr.e. 453 és Jézus halála, Kr.u. 30 között. – Milyen csodálatos pontossággal teljesült be ez a prófécia is! Ez a megdöbbentő jövendölés Kr.e. 538-ban adatott, azaz csaknem 600 évvel Jézus, a Messiás keresztre feszítése előtt. Az is figyelemre méltó, hogy ez a 483 éves időszak két részre volt felosztva. Az első időszak 7 hét (49 év), a második pedig 62 hét (434 év). Történelmi ismereteink szerint a parancs kiadásának időpontjától 49 év telt el, míg ?újjáépülnek a terek és a falak Jeruzsálemben”. Jeruzsálem újjáépítése után pontosan 434 évvel (62 héttel) Jézust, a Messiást keresztre feszítették.

Dániel próféciájának további soraiban tagadhatatlan bizonyítékra lelünk Jézus messiási voltát illetően.

Jeruzsálem pusztulása Jézus eljövetelét követően

Prófécia: ?A hatvankét hét eltelte után megölik a felkentet, senkije sem lesz. És a várost (Jeruzsálemet) és a szentélyt (a zsidó templomot) elpusztítja egy eljövendő fejedelem népe.” – Dániel könyve 9,26. Más szóval, a prófécia szerint a Messiás halála után Jeruzsálem városa és a zsidók temploma elpusztul. Megtörtént-e ez? Igen! Mindössze 40 évvel Jézus halálát követően.

Beteljesedése: Vajon mi történt Jeruzsálemmel és a zsidók templomával, miután Jézust kiirtották (vagyis keresztre feszí-tették Kr.u. 30-ban)? Kr.u. 70-ben Vespáciánus, római császár légiói (?a fejedelem népe”), a császár fiának, Titus tábornoknak a vezetésével bevonultak Jeruzsálembe, földig rombolva és felégetve a várost és a szenthelyet úgy, hogy kő kövön nem maradt.

40 évvel a katasztrofális események megtörténte előtt maga Jézus jósolta meg mindezt egy bámulatosan részletes és pontos prófécia sorozatban. (Lásd: Máté Evangéliuma 24,1-2; Lukács Evangéliuma 19,42-44; 21,20-24)

A keleti kapu bezárása Jézus eljövetelét követően

Prófécia: ?Azután visszavitt engem a szent terület keletre néző külső kapujához, de az zárva volt. Akkor ezt mondta nekem az Úr: Ez a kapu zárva marad, nem nyithatja ki senki, és nem mehet be rajta senki, mert az Úr, az Izráel Istene ment be rajta, ezért marad zárva.” – Ezékiel könyve 44,1.2. (A prófécia Kr.e. 572-ben adatott.)

Beteljesedése: Amikor Jézus (?az Úr, Izráel Istene”) szamárháton győzedelmesen bevonult Jeruzsálembe, az Olajfák hegyéről jött, és Jeruzsálem keleti kapuján át jutott be a városba (Máté Evangéliuma 21,9-12), azon a kapun, amely a templom udvarába vezetett, ?a szent terület keletre néző külső kapujának útjára.”

Kr.u. 70-ben Jeruzsálem városa romokban hevert, és így is maradt több száz évig. 542-ben azonban a muzulmán Szulimán Szulejmán újjáépíttette a város falait. A zsidók, akik elutasították Jézust, hitték, hogy a Messiás még nem jött el, és majd ezután fog dicsőségesen bevonulni Jeruzsálembe. Szulimán, el akarva kerülni a zsidók esetleges lázadását a ?Messiás” eljövetelekor, befalaztatta a ?keleti kaput”. Bezárta, és ezzel akaratlanul is beteljesítette Ezékiel ősi próféciáját: ?Be lesz zárva, … mert az Úr (Jézus), Izráel Istene ment be rajta.” A keleti kapu a mai napig zárva van.

A legtöbb zsidó szerint a Messiás még nem jött el, de e két valós történelmi tény – 1. Jeruzsálem pusztulása, 2. a keleti kapu befalazása – alapján a Messiás már eljött. – Ha pedig nem a názáreti Jézus az, akkor kicsoda?

Ki más született szűz gyermekeként Betlehemben, kit neveztek Istennek, aki szamárháton, győzedelmesen vonult be Jeruzsálembe, akit 30 ezüstpénzért elárultak, ártatlanul elítélték, és igazságtalanul keresztre feszítették, míg a katonák szétszaggatták a ruháit, bűnösökkel barátkozott, egy gazdag ember sírjába temették, és végül feltámadt a halálból – mindezzel beteljesülnek a messiási próféciák. A válasz egyértelmű. Senki más nem lehet a Messiás, csak Jézus Krisztus. – Tanulmányunkban csupán néhányat említettünk a csaknem 300 konkrét ószövetségi prófécia közül, amelyeket Jézus töltött be.

Miért?

Miért halt meg Jézus a kereszten? – Mert szeretett minket. Annyira szeretett, hogy halálával magára vállalta büntetésünket, megvált Atyjától, hogy elhozhassa nekünk Isten szeretetét és az örök életet. Mint ahogy azt egy másik prófécia is írja: ?Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr Őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Nem beszélt álnokul, és az Úr akarata volt; fel is áldozta (Jézus lelkét) jóvátételül, …igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és Ő hordozza bűneiket.” – Ézsaiás könyve 53,6.9-11. (A prófécia Kr.e. 750-ben adatott.)

Jézus értünk halt meg. – Isten ezeket a próféciákat azért adta, azért íratta le, és őrizte meg évezredek során, hogy erősítsék hitünket, hiszen ?úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” – János Evangéliuma 3.16. Vajon hiszünk Benne?

Előző posztKövetkező poszt

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend