Bibliatanulmányok

Elragadtatás a Nagy Nyomorúság előtt vagy utána?

A bibliai próféciák egyik legvitatottabb területe Jézus visszajövetelével kapcsolatos. A kérdés, hogy vajon az egész világot sújtó Nagy Nyomorúságként emlegetett 3 és fél éves időszak előtt vagy után következik be?

Az elragadtatás kifejezés nincs benne az angol nyelvű Bibliákban (A magyar Bibliában az I. Thessalonika 4:17-ben azonban ezt olvashatjuk: “Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.”), a kifejezés Szent Jeromos fordításából, a raptio szóból ered, és azt az eseményt írja le, amikor Jézus visszatér, hogy valamennyi megváltott, még élő vagy már korábban meghalt gyermekét magához vegye, elragadja második eljövetelekor.

Maga Jézus egyértelműen a nagy nyomorúság utánra ígérte visszajövetelét. Világosabban nem is fogalmazhatott volna!

Azok, akik a nagy nyomorúság előtti elragadtatásban hisznek, azt vallják, hogy Jézus titokban visszatér és magával viszi az újjászületett (megváltott) keresztényeket a mennyországba. Attól függően, hogy a nagy nyomorúság kezdetét mikorra helyezik el, ez vagy az Antikrisztus hétéves uralmának kezdetén vagy annak felénél következne be.

A Nagy Nyomorúság előtti elragadtatásban hívők elméletüket néhány olyan versre alapozzák, amely Jézus második eljövetelét egy tolvajhoz hasonlítja, aki az éj leple alatt tör a házra, valamint arra a feltevésre, hogy Jézus második eljövetele és az elragadtatás két külön esemény.

Visszatértét illetően maga Jézus azt mondta tanítványainak: “Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül. Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.” (Máté 24:36, 40-44)

Ezekben a versben az olvashatjuk, hogy Jézus eljön, mint tolvaj az éjszakában és ugyan abban az időben az emberek elragadtatnak a mennybe. Semmi sem utal arra, hogy két különálló eseményről lenne szó.

Egy másik versben, ami a ‘tolvajra’ utal Pál Apostol azt mondja: “Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek; Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel. Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek.” (1. Thessalonika 5:1-3)

A “hirtelen veszedelem” kifejezés és a szülési fájdalmakhoz való hasonlítás mutatja, hogy Jézus visszajövetele igen fájdalmas, megdöbbentő esemény lesz azok számára, akik nem ragadtatnak el, de semmiképpen sem lesz titok, mint ahogy azt a rejtett, Nagy Nyomorúság előtti elragadtatás elmélete állítja.

Maga Pál apostol is fontosnak tartja hozzátenni a következő versben: “De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket.” (1. Thessalonika 5:4)

A gondolat, amit ez a két Bibliarészlet próbál kifejezésre juttatni, hogy Jézus eljövetele hirtelen és váratlanul következik be, tehát figyelnünk kell az idők jeleit és követnünk kell a helyes utat, hogy készen álljunk az adott időben.

Egy harmadik bibliai vers, ami a ‘tolvajt’ említi, és amit az elragadtatásra alkalmaznak egyesek, tulajdonképpen egy figyelmeztetés, ami konkrétan az akkori Szardiszban (mai Törökország) élő keresztényeknek szól a Jelenések könyvében. Jézus azt mondja “Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád.” (Jelenések könyve 3:3)

Mi is tanulhatunk ebből a versből természetesen, hiszen a gondolat megegyezik az előző versek olvasottakkal: vigyázzunk, hogy szívünk a helyén legyen és kövessük az Urat, hogy mindig készen álljunk megállni Jézus előtt azon a napon, amikor meghalunk vagy elragadtatunk.

Egy harmadik vers, ami a “tolvajt” említi, és amit időnként belekevernek a témába, egyáltalán nem kapcsolódik az elragadtatáshoz, hanem a föld felszínének ezer évvel későbbi elpusztításáról és újjáteremtéséről szól a Millennium végén: “Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.” (II. Péter 3:10)

Most nézzünk meg néhány verset, ami a Nagy Nyomorúság utáni elragadtatást támasztja alá.

Közvetlenül a “tolvaj” hasonlat előtt Jézus a következőket mondta tanítványainak: “Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.” (Máté 24:29-31)

Tehát Jézus kijelentette, hogy a Nagy Nyomorúság után jön vissza, amikor elküldi az ő angyalait, hogy egybegyűjtse és elragadja valamennyi megváltott gyermekét. Ennél világosabban nem is fogalmazhatott volna!

Emellett Pál apostol elmagyarázza, hogy az Antikrisztus már hatalmon lesz és “Isten templomában” fog ülni, amikor bekövetkezik az elragadtatás. Azt is tudjuk más bibliai versekből, hogy ez az után történik, miután az Antikrisztus megszegi a ?szent szövetséget”, ami a Nagy Nyomorúság kezdetét jelenti: “Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, 4 A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.” (II. Thessalonika 2:3-4)

Pál azt is elmondja, hogy mindez az utolsó harsonaszó elhangzása után történik, ugyanazon harsona megszólalásakor, amire maga Jézus is utal Máté evangéliumának 24:31 versében: ?Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban; 17 Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.? (I. Thessalonika 4:16-17) “Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. 52 Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.” (I. Korinthusbeliek 15:51-52)

Végezetül pedig Dániel próféta (kb. i.e. 538-ban íródott) és a Jelenések (kb. i.sz. 90-ben írt) könyvében található próféciákból egyértelmű, hogy a szentek – azaz az újjászületett emberek – át fogják élni a Nagy Nyomorúságot, mivel az Antikrisztus harcolni fog ellenük. Számos bibliai részlet nagyon részletesen ír ennek az időszaknak a hosszáról.

“Látám, hogy ez a szarv [az Antikrisztus] hadakozék a szentek ellen, és legyőzé őket.  Mígnem eljöve az öreg koru [Isten], és az ítélet adaték a magasságos egek szenteinek; és az idő eljöve, és elvevék az országot a szentek. És [az Antikrisztus] sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig [három és fél évig].” (Dániel 7:21-22, 25)

Igen, a Nagy Nyomorúság sok megpróbáltatással jár majd, de Isten ezt is javunkra fogja használni és mindvégig velünk lesz, hogy segítsen győztesként átélnünk a nehézségeket. Dániel így ír ezekről az időkről: ?32 És a kik gonoszul cselekesznek a szövetség ellen, azokat hitszegésre csábítja hizelkedésekkel; ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekeszik.  És a nép értelmesei sokakat oktatnak, de hullanak fegyver és tűz miatt, fogság és rablás miatt napokig.? (Dániel 11:32-33)

A Nagy Nyomorúság ideje alatt sok ember fog az Úrhoz fordulni, mivel azok, akik ismerik Istenüket és értik, hogy mi történik a világban nagy dolgokat tesznek és sokakat nyernek meg Isten királyságának azok közül az emberek közül, akiket az Antikrisztus és az antikrisztusi diktatúra nem tudott megnyerni magának. A Nagy Nyomorúság trombitái Istennek a gonoszok, nem az igaz emberek feletti ítéletét adják hírül, hiszen az igazakat Isten pecsétje védi ez alatt az idő alatt.

“Ezek [a nagy tömeg, amely Isten trónja és Jézus előtt áll] azok, a kik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.” (Jelenések könyve 7:14) Más szóval ott voltak a Nagy Nyomorúság alatt. Isten azonban megvédi az övéit a nyomorúságon át, nem pedig kimenti őket!

“E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot.” (János 16:33)

Előző posztKövetkező poszt

99 hozzászólás

 1. Tim Lahaye-nak volt az Elragadtatásról egy sorozata, ott is ábrázolta ezt az eseményt.
  Ahogyan kimentette az Úr Noét az özönvíz elől, úgy lesz az elragadtatáskor is, hiszen Noé kora tér vissza napjainkban is. Akik nem lettek az Úréi, vallásos életet éltek, csakúgy, mint a hitetlenek, a világban maradnak. Ők lesznek azok, akik még megtérhetnek, őket fogják üldözni, ők válnak mártírokká, őket jelölik meg , és ha engedik, akkor örökre a kárhozatba kerülnek. Ha nem, akkor mártírokká válnak, vagy bujdoshatnak Jézus visszajöveteléig, ha nem fogják el őket. Az ő szenvedéseiket rövidíti meg Jézus . Ebből a nyomorúságból mennek fel a mennybe a szentek.
  Visszatérve Noéra, még egy párhuzam. Mielőtt az ítélet bekövetkezett volna, halál nélkül a mennybe ragadtatott Énók, aki előképe volt a mostani kor hívőinek is. Csak ezután történik meg az özönvíz ítélete. Noé ebből a szempontból a zsidóságot is kiábrázolja, akik ekkor fognak majd megmenekülni és a Messiáshoz térni. Ezután említi Metusélahot,aki pedig az ezeréves időszak előképe.
  Vagyis a nagy nyomorúság előtt van az elragadtatás, majd az antikrisztusi időszak következik. Végül Jézus visszatér királyként uralkodni.

  1. Kedves Saron!
   Emlékeztetőül.
   “És SENKI SEM MENT FEL A MENNYBEN, hanemha az, a ki a mennyből Szállott Alá, az embenek Fia, a ki a mennyben van.” János 3/13

   Jézus hazudott volna? Én nem hiszem. Akkor ki az, aki hazudik itt, vagy ki az aki téved?

   1. Jézus biztos nem hazudott, de te tévedsz ! Minimum két embert ragadott el testben Isten fel a mennybe. Énokot és Illést.
    ,,Hit által vitetett fel Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt, bizonyságot nyert a felől, hogy kedves volt Istennek.” (Zsidó 11,5)
    “Amikor azután tovább mentek (Illés és Elizeus), és beszélgettek, hirtelen egy tüzes harci kocsi jelent meg tüzes lovakkal, és elválasztotta őket egymástól. Így ment föl Illés forgószélben az égbe. Elizeus látta ezt, és így kiáltozott: Atyám! Atyám! Izráel harci kocsijai és lovasai! Azután nem látta őt többé.” (II.Királyok 2, 1-18)

    1. Arpiel! Ha Jézus nem hazudott, akkor nem én tévedek, hanem te. Esetleg ellentmondásos Isten? Szerintem nem az, így marad a te ellentmondásod. Megmagyaráznád?

    2. 😀 Ilyet még nem láttam ! 😀 Tudsz róla, hogy én csak mediátor voltam, citáltam két igét, azokkal vitázol nem velem. Annyira egyértelmű a szövegük, hogy a lelki szegények is megértik, félreérthetetlenek. 🙂

    3. Arpiel! Sajnos nem azt látom, hogy félreérthetetlen. És nem is lehet más végeredmény, akkor amikor csak egy-két verset ragadtok ki magatoknak. Azt ajánlom neked is olvasd el az egész Hebrews 11-et és akkor látni fogod tisztán azt, hogy mi történt Énokhkal(11:13!!!) Képzeld, ő is meghalt,…meghozzá hitben halt meg 🙂
     Énokh nem a saját halálát nem látta, hanem azt a halált, amivel azután az akkori, véglegesen romlott, világnak szembe kellett néznie, mert Isten vízzel pusztította el azt. A Biblia nem ellentmondásos, csak időnként nem értjük. Ez nem Isten hibája.

    4. Ja és majdnem elfelejtettem. Semmi bajom veled, sőt még bírom is azt benned, hogy te legalább nem vagy lukewarm 🙂

    5. Köszi, igen a langymeleget kiköpi. Nos én (meg szerintem a keresztények 90%-a) eddig azt hittem, hogy Énok és Illés elragadtatott a mennybe. Jézus ezen szavai valóban látszólag ellent mondanak a Bibliából ismert két (három) esetnek. Akkor legyen ez a kétmillió dolláros kérdés. De az amire te gondolsz, hogy ez a rész: “hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön”, kioltja ezt: “hit által vitetett fel Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt., mert felvitetése előtt, bizonyságot nyert a felől, hogy kedves volt Istennek”, nem fog megállni. Hogy Jézus miért nem tett kivételt az általa is ismert Énok és Illés esetével, nem tudom. Azt meg végképp nem, ha Illés nem ragadtatott a mennybe, akkor honnan a bánatból jött oda amikor Jézus elváltozott a hegyen Mózessel együtt (ezért szokták azt mondani, hogy Mózes is elragadtatott, nincs meg a sírja, de erre még visszatérek) ? Szóval már hárman vannak akik fent voltak Istennel a mennyben. Ezt honnan tudom ? A harmadik Mózes volt: “Pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá: Dorgáljon meg téged az Úr!” Ebből nem derül ki biztosan, hogy feltámadt és elvitetett a mennybe, de a korábban említett igeszakaszból már összeáll a kép: “Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s fölment külön velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. S íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele.” (Máté 17, 1-3) Van egy buta Jehova tanúi féle félremagyarázás erre (remélem te nem vagy az), nem igazából jelentek meg, ez csak látomás volt. Vicc. Látomásnak hajlékot építeni. 😀 Ha pedig ők föntről a mennyből jöttek, Énok otthon maradt (ő nem mintázta a törvényt és a prófétákat), akkor csak elragadtattak egyszer. Visszatérve a problémádra, Jézus a János 3,13-ban nem azt mondta, hogy senki nem került a Mennybe, hanem azt, hogy senki nem ment fel. Illés nem ment a Mennybe, hanem a Biblia meghatározása szerint tüzes szekér jött érte és vitte magával, Énokot meg máshogy vitte fel. Jézus esetében nem így volt. Ő egyszerűen fogta magát és felemelkedett. Jézus nem a Mennybekerülést zárta ki a fenti mondatával, hanem azt, hogy bárki is a maga erejéből betegye oda a lábát. Bevallom, hogy ez utóbbi mondat nem az enyém, kutakodás után jött, de elég logikus, főleg ha valaki utánanéz a görög nyelvtanának is, mert nagyon más a menni és a vinni. Szóval megvan a válasz, az ismeretlen tesóval közösen osztozunk, nem a pénzen, inkább Isten kegyelmén, tedd te is ezt ! 🙂

    6. Helyesbitek. Énokh nem az özönvíz elől lett “kimenekítve”, hiszen az 1000 évvel később következett be, hanem inkább egy békés halál által lett kimenekítve az akkori gonosz és erőszakos világból, ami aztán később el lett pusztítva.

    7. Nem vagyok JW tag, de a King James a Máté 17-ben valóban egy látomásról beszél, látomást fordít.
     De a Csia Lajos fordítás is. A revideált Karoli már nem.

     “And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of man be risen again from dead.”

     “Mialatt lementek a hegyről, Jézus megparancsolta nekik: “Senkinek se mondjátok el a látomás, míg az embernek Fia a halottak közül fel nem támad.”

    8. Kedves Zita ! Azért ha keresztény vagy, ilyen durván ne menj az igével szemben ! “Énók teljes életkora tehát háromszázhatvanöt év volt. Énók az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten”(I.Mózes 5, 22-23). A korábban említett Zsidókhoz írt levél részletét nem írom le még egyszer, de az még egyértelműbben fogalmaz.
     http://velunkazisten.hu/nno/0106_Adamtol_szamitva_a_hetedik

    9. Károliban ez van: “amit láttatok”. Megismétlem. Te értelmes dolognak tartod, hogy a tanítványok sátort akarnak készíteni a megjelent személyeknek, ha csak egy látomást kaptak ? Ez több mint nevetséges. De természetesen az ószövetségi igék erősítik meg, hogy minimum Énok és Illés nem halt meg, testben vitte el őket Isten, ami valójában semmilyen ellentmondásban nincs az általad hozott jézusi idézettel. Tudod, menni és vinni nem ugyanaz. 🙂

    10. Árpi! A te igemagyarázatod legalább olyan mesterkélt, mint Zitusé. A Biblia határozottan azt állítja, hogy mind Énok, mind Illés testben ragadtattak el az ÚRhoz. Viszont Jézus meg azt mondta….! ( A Biblia szerint!) És azt is, hogy Istent soha senki nem látta, csak az egyszülött Fiú, aki az Isten kebelében van… De, a Biblia azt is mondja, hogy ember élőn nem láthatja az ÚRat… De, pl János is látta a trónon ülőt. Meg Énok is. Mózesnek meg lett mondva ( a Biblia szerint!), hogy nem mehet be az ígéret földjére, csak a szemeivel láthatja azt. És az is meg van írva, hogy meghalt, és a hegyen lett eltemetve az ÚR által. Azután az is, hogy vetekedés is volt a teste felett.. Az is meg van írva a Bibliában, hogy mielőtt a Messiás eljön, előtte Illésnek kell eljönni. A Biblia szerint, Jézus azt mondta, hogy Illés már eljött a Keresztelő János testében…
     Azután még olyan szövegek is írva vannak, mint a szegény Lázár és a gazdag ember esete a pokollal és “Ábrahám kebelével” , valamint az egyik latornak Jézus által mondott ígéret, hogy “még ma velem leszel a paradicsomban…”. A jelenések könyvebéli jánosi látomásról pedig nem is kell sokat beszélni, hiszen ott elég sok lélek található már a mennyben… Leglábbis a biblia szerint.
     Továbbá, a Bibliai szövegek alapján úgy néz ki, hogy mind az ÚR, mind az ÚR angyalai, bármikor testet ölthetnek, és járhatnak kelhetnek az emberek között… Bár Illés és Mózes nem az angyalokhoz tartozik, de a Biblia szerint megjelenhettek Jézusnak, attól teljesen függetlenűl, hogy élve ragadtattak e el az ÚRhoz, vagy sem. Legalábbis a Biblia szerint..
     Tehát, a menni vagy vinni ez esetben teljesen mindegy, hiszen, ha Istent soha senki nem látta, csak az egyszülött által jelentetik ki ( és benne lakozik az Istenség teljessége) , akkor egyéb kérdésekkel is foglalkozni kell.

     “Akkoriban nefilim hibridek népesítették be a földet, és rontottak meg genetikailag is minden embert, kivéve Noét és családját. Ehhez képest, most még egész békés a helyzet, bár csinálják most is a hibridizációt, csak még titokban. Lásd.: Nefilimek visszatérése (Chuck Missler).”

     Az Énok könyvében van egy pár mondat, amelyben azt mondja az utolsó időkről, hogy az “Istennek fiai lejönnek ( vagy leszületnek a földre? – itt nem emlékszem már a pontos szóra- ) , és magjuk keveredni fog az emberek magjával…” A Bibliában van egy olyan szöveg, amikor azt mondja, hogy “…a teremtett világ…, sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését….” ( Persze ezt a bibliai részt többféleképpen is lehet értelmezni, de elgondolkodtató is lehet, ha ama énoki szöveget is hozzágondoljuk, mint amire esetleg célzás is lehetett az apostol részéről.) Viszont, ha ez a keveredés már történik, akkor a klima módosítási törekvések is más értelmet nyetnek, nyerhetnek…

     A Biblia szerint Jézus azt mondta, hogy amikor a gonosz lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeket keres…

    11. Arpiel!
     Inkább gondolkodj el ama látomás, mert nem volt az más, ertelméről. És most a többi.

     Bocsánatot kérek, nem tudom hol mentem szembe az ígével, de hibázni természetesen én is szoktam néha. Mindenesetre azért ajánlok a figyelmedben néhány dolgot, mivel továbbra is fenntartom azt a véleményemet, hogy Jézus Urunkat leszámítva senki se ment, vagy vittek a mennybe Istenhez, Isten által és azt is, hogy mindenki meghalt és várják a feltámadás dicső napját 🙂

     Ésaiás próféta 57:1-2 Az igaz elvész és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak és senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz; Bemegy békességbe, nyugosznak ágyaikon, a kik egyenes útaikon járának.(Károli)

     Ésaiás próféta 57:1-2 Az igaz ember elvész, és senki sem törődik vele. A hűséges emberek kimúlnak, és senki sem ügyel rá. A gonosz miatt múlik ki ugyan az igaz, de békességre jut; és fekvőhelyén pihen, aki egyenes úton járt.(Új fordítású)

     Isaia 57:1-2 The righteous perisheth, and no man layeth it to heart: and merciful men ARE TAKEN AWAY, none considering that the righteous is taken away from the evil to come. He shall enter into peace: they shall rest in their beds, each one walking in his uprightness. (King James)

     Zsidók 11:5 Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, ÉS NEM TALÁLTÁK MEG, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert a felől, hogy kedves volt Istennek. (Károli)

     Zsidók 11:5 Hit által ragadtatott el Énók, hogy ne lásson halált, ÉS NEM TALÁLTÁK MEG, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves.

     Hebrews 11:5 By faith Enoch was translated that he should not see death; AND WAS NOT FOUND, because God had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased God.

     A “nem találták meg” csak egy másik biblikus fogalmazás, szóhasználat arra vonatkozóan, hogy az illető meghalt, meghaltak, elmúlik, elpusztul.
     Ime néhány példa.

     Zsoltárok 37:35-36 Láttam elhatalmasodni a gonoszt és szétterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa; DE ELMULT ÉS ÍMÉ NINCSEN! kerestem, DE NEM TALÁLHATÓ.(Károli)

     Zsoltárok 37:35-36 Láttam egy erőszakos bűnöst: olyan volt, mint egy terebélyes zöldellő fa, DE EGYSZER CSAK ELTŰNT, NEM VOLT TÖBBÉ, kerestem, DE NEM LEHETETT MEGTALÁLNI. (Új fordítású)

     Psalm 37:35-36 I have seen the wicked in great power, and spreading himself like a green bay tree. YET HE PASSED AWAY, and, lo, HE WAS NOT: yea, I sought him, BUT HE COULD NOT BE FOUND. (King James)

     Lássuk megint a vereset Énokhról:

     Mózes 1. 5:24 És mivel Énókh Istennel járt vala; ELTŰNÉK, mert Isten magához vevé.(Károli)

     Mózes 1. Énók az Istennel járt, ÉS EGYSZER CSAK ELTÜNT, mert magához vette őt Isten. (Új fordítású)

     Genesis 5:24 And Enoch walked with God: and HE WAS NOT; for God took him.

     De mennyünk csak tovább. Józsefről, aki közben Egyiptom kormányzója lett, ugye a bátyjai azt hitték, hogy meghalt. Mikor Jákob elküldte őket Egyiptomban gabonát venni, kivéve a legfiatalabbikat, Benjámint, mert éhínség volt Kánaán földjén, József azonnal megismerte őket, de ők nem ismerik meg őt. Ez történt és ez hangzott el.

     Mózes1. 42:9-13 És megemlékezék József az álmokról, a melyeket azok felől álmodott vala. És monda nékik: Kémek vagytok ti, kik azért jöttetek, hogy az ország védetlen részeit meglássátok.
     És mondának néki: Nem uram, hanem eleséget venni jöttek a te szolgáid.
     Mi mindnyájan egy ember fiai vagyunk: igaz emberek vagyunk. Soha nem voltak kémek a te szolgáid.
     Ismét monda: Nem úgy van, hanem azért jöttetek, hogy az ország védetlen részeit meglássátok.
     Amazok mondának: Mi, te szolgáid, tizenketten vagyunk testvérek, egy embernek fiai, Kanaán földén; és ímé legkisebbikünk most atyánknál van, egyikünk pedig NINCSEN MEG. (Károli)

     Az Új fordítású Biblia a végét ugyanígy fordítja ezért most nem idézem.

     Genesis 42:13 :And they said, Thy servants are twelve brethren, the sons of one man in the land of Canaan; and, behold, the youngest is this day with our father, and ONE IS NOT. (King James)

     Mózes 1. 44:20 Akkor mi azt felelénk az én uramnak: Van egy vén atyánk, és egy kis gyermek, a ki az ő vénségében lett; ÉS ENNEK BÁTYJA MEGHOLT, és csak ő maga maradt az ő anyjától, és az ő atyja szereti őt. (Károli)

     Genesis 44:20 And we said unto my lord, We have a father, an old man, and a child of his old age, a little one; AND HIS BROTHER IS DEAD, and he alone is left of his mother, and his father loveth him. (King James)

     Jeremiás siralmai 5:7 Apáink vétkeztek; NINCSENEK; mi hordozzuk vétkeiket.(Károli)

     Jeremiás siralmai 5:7 Atyáink, akik vétkeztek, MÁR NEM ÉLNEK: nekünk kell hordanunk bűneik terhét. (Új fordítású)

     Lamentation 5:7 Our fathers have sinned, AND ARE NOT; and we have borne their iniquities.

     Újszövetségi példák.

     Máté 2:16-18 Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szerfölött felháborodék, és kiküldvén, megölete Bethlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alól, az idő szerint, a melyet szorgalmasan tudakolt a böcsektől.
     Ekkor teljesedék be, a mit Jeremiás próféta mondott, a midőn így szólt: Szó hallatszott Rámában: Sírás-rívás és sok keserves jajgatás. Rákhel siratta az ő fiait és nem akart megvigasztaltatni, MERT NINCSENEK. (Károli)

     Máté 2:18 “Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy MÁR NINCSENEK.” (Új fordítású)

     Matthew 2:18 In Rama was there a voice heard, lamentation, and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted, because THEY ARE NOT. (King James)

     Kezdek elfáradni. Szerinted hol van itt szó a mennyben való elragadtatásról?
     Szerinted hogy lehetet leírni azt, hogy Énokhnak EGÉSZ ÉLETÉNEK IDEJE Háromszáz hatvanöt esztendő VOLT, ha ő nem is halt meg és köszöni szépen jól van odafent a mennyben?

    12. Szia Ida ! Nem teljesen értem, te most rátromfoltál, hogy még mennyi nehezen illetve félre érthető dolog van a Bibliában ? 🙂 Tudom, hogy sok van mit még nem érthetünk teljesen, de legalább azt próbáljuk tisztázni, aki egyértelmű félreértés, belemagyarázás. Nem is én hoztam föl ezt a témát, Zitus jött ezzel a látszólagos ellentmondással. De már átlátok az ügyön meg talán a motivációján is. Egyébként mindig veszélyesebb mikor elbagatelizáljuk, elszellemiesítjük, ellátomásítjuk az igéket, főleg akkor ha az ige értelmét üzenetét elhomályosítja a korábban említett redukció. Te mit nem értesz mostanság, amin gondolkodsz ? A korábbi felvetést olvastad, ami a Divinity-n jelent meg (Elkárhoznak e a csecsemők) ? Ide idéztem részleteket a kommentekből (Steve), aminek lényege, hogy talán nem is létezik az ún. eredendő bűn, pontosabban az eredendő, öröklődő módja. Ezzel a magyarázattal több igét, Biblia részt lehet jobban megérteni. Az üzenőfalra írtam ezeket.

    13. Szia Zitus ! Látom kötöd az ebet….:-) Tudod már azt is kiderítettem, hogy ez egy szokásos dogmatikai dominóelv alapján történő hitvédelem amit csinálsz. Lefogadom, hogy azok közé tartozol, akik szerint az emberi lélek (szellem nincs is) nem él a testi halál után. Tehát Adventista lehetsz, ha nem Jehova tanúja. 🙂 Szóval azért kötitek az ebet a karóhoz, azaz csakis képletes, szimbólikus lehet mind Énok mind Illés elragadtatása, sőt Jézus “színeváltozása” eseménye meg látomás (gondolom a sátorépítés ötlete a tanítványoktól is benne van a kapott látomásban :-)), mert csak így áll a dogma, mely egyébként még attól igaz is lehet, hogy komolyan vesszük a két említett hithős halál nélküli mennybe kerülését. Szóval erre mondják, hogy a bizonyítványt magyarázni kell. Annyira erőltetett nekem az igékkel való érvelésed, mint pl. ez a “már nincsenek” és hasonló “bizonyítékok”, hogy kíváncsi lennék hány itteni olvasó fogadná el azokat. Mindig tudtam, hogy a bibliai liberalizmus által egykor elterjesztett szimbólikus értelmezés meg látomásnak gondolt valós események torzításai mennyire mérgező hatásúak lettek az egész kereszténységre nézve. Íme a példa. 🙁 De ha ragaszkodsz(tok) ehhez a fals látáshoz, azt is tudni kell, hogy mennyire értelmetlen vagy legalábbis sekélyes lesz az aktuális igék értelme, üzenete. Pl.: hogy lehet ezek után Illés az elragadandó egyház jele, Mózes meg az elragadtatáskor feltámadó korábban Krisztusban meghaltaké ? Nyilván sehogy. Én a magam részéről ezt a vitát hanyagolnám, ezen nem érdemes vesződni, mivel az alapelv (lélek nem “halhatatlan”) benned megelőzi és meghatározza a konkrét témát, ezért teljesen felesleges bármilyen egyértelmű igével is érvelni, nem fogsz ebből engedni. Egyébként azt is figyelmedbe ajánlom, hogy a Bibliában nem ez lenne az egyetlen “kivétel erősíti a szabályt” elv esete.

    14. Arpiel, én is látok, amit látok. Látom azt, hogy Illés a “mennyből” levelezgetett a földiekkél 🙂

     Krónikák 2. könyve 21:12 And there came a writing to him from Elijah the prophet, saying, Thus saith the LORD God of David thy father, Because thou hast not walked in the ways of Jehoshaphat thy father, nor in the ways of Asa king of Judah,……..

    15. Szia Árpi! Igen, rátromfoltam, de nem a nehezen, illetve félreérthető igeversekről beszéltem. ( Hiszen, ahogy te is írtad Zitusnak – és én is kiemeltem- , Énok és Illés esete teljesen nyílvánvalóan le van írva a Bibliában. Ahogy Mózesé is ( hol így, hol úgy…) , amit meg te kezdtél el logikázni…) A lényege a mondandómnak éppen az volt, hogy észre se vesszük, hogy a pontosan és egyértelműen érthető és értelmezhető ellentétes igeverseket is képesek vagyunk faramuci módon megmagyarázni ( és nem magunktól) , csak azért, hogy logikailag össze tudjuk hozni őket mint igazságokat, azzal, hogy valójában nem is mondanak ellent egymásnak. És mivel szellemi megtapasztalásaink vannak, ezért nem tudunk azon gondolkodni, hogy ezek az egymásnak ellentmondó dolgok minek köszönhetők, hogyan lehetségesek, és nincs e valami kutya elásva a dolog mögött, hanem azzal érvelünk ( valamennyien ), hogy ezek csak látszólagos ellentmondások, és csak azért vannak, mert valójában “még” nem értjük azokat.

     ” Tudom, hogy sok van mit még nem érthetünk teljesen, de legalább azt próbáljuk tisztázni, aki egyértelmű félreértés, belemagyarázás. ”

     Igen, ez lenne a lényege a dolognak, de ez csak akkor ér valamit, ha utána elkezdek gondolkodni azon is, hogy akkor most “mi van?”. Lehet e igaz ez is, meg annak az ellenkezője is? Vagy egyáltalán hogy fordulhat elő ilyesmi? Stb.
     Egyébként Zitusnak semmilyen hátsó, sötét motivációja nincsen, egyszerűen csak ő is megpróbálja a teljes bibliai szövegek alapján logikailag összehozni a dolgokat úgy, hogy a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon.

     “Egyébként mindig veszélyesebb mikor elbagatelizáljuk, elszellemiesítjük, ellátomásítjuk az igéket, főleg akkor ha az ige értelmét üzenetét elhomályosítja a korábban említett redukció. ”

     Ezzel teljesen egyetértek, de nem szabad elfelejteni, hogy e világ még a Sötétség és Gonosz hatalmában vesztegel, akinek nagyon nem érdeke az ilyen jellegű nyílt beszélgetések engedélyezése. ( Itt a belsőnkben, lelkünkben fellépő érthetetlen ellenállásról, félelelmről ( amely a biblia ismerete alapján nem is olyan érthetetlen) beszélek.) Hiszen akkor szó szót követhet , és a végén még feltárulhatnának a sötétség titkai.

     Az eredendő bűnről való tanítás a bibliában a megváltás alapja. Mert úgye azt mondja, hogy Ádám engedetlensége ( bűne) által…., és amiatt az mindenkire kihatott… , ahogy a megváltás és a kegyelem is Jézus engedelmessége által mindenkire kihat…. ( Persze itt azután még jön egy csomó bibliai igevers, amely hol ezt a másodikat erősíti, hol ennek a “mindenkire-nek” ellentmond….) Mert úgye Ádámék óta az ember lelkiismerettel, vagyis a jó és gonosz tudásának ismeretével születik. Vagyis annak az ismeretnek a birtokában van, amely csak a tiltott jó és gonosz tudásának a fájáról, bűn által volt megszerezhető . ( Mivel Ádámban az egész emberiség lett megteremtve, ezért mindenki bűnössé lett általa. Mármint a Biblia szerint.) Viszont Jézus meg azt mondta a biblia szerint, hogy ő az életét az egész világért is adja ( és az egész világért kifizette a váltságdíjat, amit a törvény követel) … Meg azt is, hogy “elvégeztetett”. Ha ezt nézzük, akkor – ahogy Oszkár szokta mondani – meg vagyunk váltva. Tetszik, nem teszik…. Azon meg el kell gondolkodni, hogy hogyan került mégis a bibliába ( evangéliumba) a válogatásról szóló és egyéb rész(szek), amely ennek a dolognak erősen ellent mond.

     Viszont az ítélet a biblia szerint a cselekedetek alapján lesz ( mármint abban az esetben, ha nem éppen ennek az ellenkezőjét mondja) , és nagy valószínűséggel a csecsemők még nem tudnak a halálukig annyi gonosz tettet begyűjteni, hogy ők kárhozatra mennének.

    16. Ida, most már leesett. Te a Biblia ellentmondásait, a gonosz (ószövetségi isten) verziónak tulajdonítod, csak most nem írtad le így. Emlékezve a régebbi időkre, mikor ezt kitárgyaltad. Én úgy gondolom, hogy belefér Istenbe a látszólagos ellentmondásosság (Oszkár által többször ecsetelt és tényleg elgondolkodtató kvantumfizikai hasonlatokkal párhuzamba állítva, ha ez igaz a fizikára, mennyivel inkább a végtelen Istenre), főleg ha azt is sejthetjük, hogy az a bizonyos kanonizáció koránt sem volt olyan tökéletes ahogy a keresztény rózsaszín köd mondatja és elvárja (kivettek, betettek, kész az ambivalencia).

  2. Kedves Saron
   Négy fajta elragadtatástan létezik a keresztény világban.
   Amit ha nézünk, legjobb esetben is egy igaz és három hamis.
   Amiről te is írsz, az az egyik, amit magyarországon a preferálnak és tanítanak pl. a hit gyülekezetben de más kisebb csoportokban is.
   Majd meglátjuk, de az biztos, hogy hamis tanítással meg lehet téveszteni az embereket és teljesen másra készülnek fel mint ami jön valójában.Veszélyes dolog ezzel játszani.
   Másik, írod Nóé napjait.Már most gonoszabb időkben élünk, mint annak idején Nóé napjai voltak.Sokkal-sokkal gonoszabb az emberiség, mint akkor volt.
   Azt tudjuk, hogy a gonoszság megsokasodik és tetőpontjára jut, akkor jön el az Isten haragja a földre és annak lakosaira.
   Kérdés, meddig mehet még így tovább? Nyílván a sátán, a gonoszság atyja a végtelenségig tudná fokozni a gonoszságot, ha Isten nem avatkozna közbe.
   A kérdés hogy mikor, meddig tűr még?
   Az nem lehet válasz, hogy majd ha olyan lesz mint nóé napjaiban, mert már- újra írom-gonoszabb az emberiség, mint akkor.

   1. Egyetértek azzal amit írtál az elragadtatásról, valóban négy lehetőség van, leginkább az időpontját tekintve. De azt nem tudom honnan veszed, hogy sokkal gonoszabbak a mai idők mint Noé idejében volt. Talán ott voltál, hogy így tudod ? Akkoriban nefilim hibridek népesítették be a földet, és rontottak meg genetikailag is minden embert, kivéve Noét és családját. Ehhez képest, most még egész békés a helyzet, bár csinálják most is a hibridizációt, csak még titokban. Lásd.: Nefilimek visszatérése (Chuck Missler).

    1. Arpiel! És hol vannak ama gonosz hibridek maradványai, Peruban? Hihihihi! Bocsi, de ezt nem hagyhattam ki 🙂

   2. Negatív a megítélése az elragadtatásnak a nem-keresztények körében: “persze, ők elmennek, mi meg itt maradhatunk a nyomorúságban” szövegekkel.
    Az eredeti szöveg a feltámadással kapcsolatban írja, hogy “akik még élünk elragadtatunk”. Hogy lehet ezt így (félre) értelmezni azt nem tudom. A világ bűnösségének útálata nem arra kell hogy ösztönözzön, hogy elmenjünk hanem, hogy felismerjék az igazságot, Jézust akik még nem.
    Úgy látszik, lesz időnk erre még https://www.youtube.com/watch?v=Spfu3cGMcR0 ez nagyon látszik 🙂

 2. 1). Kicsit vigyazzni kell szerintem az osszekapcsolasokkal mert se Palnak, se Danielnek, Sofonias, Eszaias se tobbi profetanak nem volt teljes lattasa errol, mind resz lattasuk volt, kiveve Janost.

  Ugyebar ha palnak reszlatasa volt es semmi mas nem igazolja, hogy az utolso trombita szo a 7ik trombita szo ami a vegszo/harag

  Nezzuk meg milyen trombita szok leteznek:
  -Az Ur szava az emberhez vagy igehirdetok/evangelistak/profetak szava (ami ugyanugy az Ur szava az emberhez)

  ” Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét, ” – Jel 1:10

  ” Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó vala a mennyben, és az első szó, a melyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja vala: Jőjj fel ide, és megmutatom néked, a miknek meg kell lenni ezután. ” – Jel 4:1

  ” Ó, én bensőm, ó, én bensőm! Elszorulnak szívem rekeszei! Háborog a szívem, nem hallgathatok! Hiszen kürtszót hall a lelkem, harci riadót! ” – Jeremias 4:19

  “Kiálts teljes torokból, ne kíméld! Emeld föl hangodat, mint a kürt, és jelentsd ki népemnek bűneit és Jákób házának vétkeit! ” – Ezsaias 58:1

  “akkor, ha valaki hallja a kürtszót, de nem hajlik az intésre, s azután eljön a fegyver, és utoléri, vére a saját fejére száll.
  Hallotta a kürtszót, de nem hajlott az intésre, tehát vére fejére száll. Mert ha hajlott volna az intésre, megmenthette volna a lelkét. ” – Ezekiel 33:4-5

  “És trombita harsogásához, és a mondásoknak szavához, melyet akik hallottak, kérték, hogy ne intéztessék hozzájok szó;” – Zsidok 12:19

  -Angyalok 7 trombita szoja:
  A hetedikre olyan csapasok vannak amik hatalmasok es szinte senkise elheti tul
  “Az első angyal azért trombitála, és lőn jégeső és tűz, vérrel elegy, és vetteték a földre; és a földnek harmadrésze megége, és az élőfáknak harmadrésze megége, és minden zöldelő fű megége. ”
  “A második angyal is trombitált, és mint egy tűzzel égő nagy hegy vetteték a tengerbe; és a tengernek harmadrésze vérré lőn;
  És meghala a tengerben lévő teremtett állatoknak harmadrésze, a melyekben élet vala; és a hajóknak harmadrésze elvesze. ”
  “A harmadik angyal is trombitált, és leesék az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fáklya, és esék a folyóvizeknek harmadrészére, és a vizek forrásaira;
  A csillagnak neve pedig üröm: változék azért a folyóvizek harmadrésze ürömmé; és sok ember meghala a vizektől, mivel keserűkké lőnek. ”
  “A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak harmadrésze; hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében ne fényljék, és az éjszaka hasonlóképen. ”
  “Az ötödik angyal is trombitált, és látám, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adaték annak a mélység kútjának kulcsa. Megnyitá azért a mélységnek kútját: és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemenczének füstje; és meghomályosodék a nap és a levegőég a kút füstje miatt. ……”
  “A hatodik angyal is trombitált, és hallék egy szózatot az arany oltárnak négy szarvától, a mely az Isten előtt van, ………….E háromtól öleték meg az emberek harmadrésze,”
  A többi emberek pedig, a kik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól,” – akkor az istentelen a maradek?

  ” És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak, ……… a hol a mi Urunk is megfeszíttetett…..városnak tizedrésze elesék; és megöleték a földindulásban hétezer ember neve; és a többiek megrémülének, és a menny Istenének adának dicsőséget. ”

  Nem az Ur 2 profetaja ez akit az Ur elragadot, hogy tanubizonysagok legyenek azokba az idokben mikor a kegyelem visszaadatot a zsidoknak es poganyokbol elragadta Jezus az oveit? Ez mar nem ugy hangzik hogy zsidokrol szol?
  ezutan jon csak a 7ik trombita ami a csapasok veget es uralkodas kezdetet jelenti

  Kerdes nem-e az utolso trombita szo az a trombita szo ami az Ur hozzank intezet utolso szava, meghozza epp ugy ahogy Janos elragadta mikor jelenesei voltak?(hiszen utana mar nincs kegyelmi idoszak es evangelizacio, a zsidokhoz is 2 profeta szal le)

  2). “a kik jöttek a nagy nyomorúságból” – Jelenesek konyvebol
  itt -bol van es nem utana, nem is aki tul eltek a nagy nyomorusagot vagy atveszeltek, szamomra eleg egy ertelmu, hogy akkor belole jottek ki

  3). Az Ur nem sulytot csapassal az igazakat a hamissakkal mikor nagy csapasok (teruletet ero) voltak
  – Noe es csaladja biztonsagos helyen voltak mig volt az ozonviz
  – Lot es csaladja eloszor kijott Sodomabol, az Ur nem pusztitotta el Sodomat ugy, hogy ok benne voltak

  “Mielőtt szűlne a végzés (mint a polyva száll tova az a nap!); míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja!” Sofonias 2:2

  “Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,” Thessalonika levél:5:9

  ugyebar a hetedik trombita szora mind a 7 harag pohar a foldre ontettet

   1. en nem mondtam, hogy a nagy gyomorusag ugyanaz mint a harag poharak de a harag poharak a nagy nyomorusagban toltodnek ki.

    Eleg szubjektiv (en is tudok ajanlani olyat amit valaki evekig dolgozot ki es nem csak 3-4 nyelvu bibliaval es a kovetkeztetes hasonlo), de nem lattam, hogy melyik ponttal nem ertesz egyet a fent irtam (kiveve a 3as pont)

    en sok mindennel egyetertek, de annak nekem inkabb az tunnik bizonyitotabbnak, hogy a nagynyomorusagbol ragadja ki minket (kik hisznek a 2profeta tanu bizonysaga elott, kik Jezusra alapozva elnek mar most) az Ur, ez azt jelenti, hogy mi itt leszunk a nagy nyomorusagban, de a vege elott ragadtatunk el es adatik a kegyelem ujbbol a valasztot nepnek.
    Az egesz allitas arra alapozodik, hogy Korinthusi levelben szereplo trombita = a jelenesek konyveben szereplo trombitaval, de figyelmen kivul marad az amikor zsidokhoz irt levelbe a trombita szonak mas jelentese van (hisz a harcra a trombita szo hiv, evangelizaciokor ez az emberben is harcra hivast jelent, ki enged a trombita hivasara, s van aki nem)

    -“Boldog nep aki megerti a kurt szavat” Zsoltarok, de mondhatnank itt kurt helyet evangeliumot is… vagy az Ur hivo szavat?

    Kerdes: ha az elragadtatas lezajlik, lesz evangelizacio ez utan? vagy utolso szo az Ur utolso szava utana elragadtatas es nincs tobb kegyelem a megteresre szamunkra?

    “Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, és kiáltsatok szent hegyemen! Rémüljön meg az ország minden lakója, mert eljön az ÚR napja, bizony közel van. ” – Joel 2:1

    mi van tovabb?

    “4. Olyan az alakjuk, mint a lovaké, és úgy száguldoznak, mint a lovasok.
    5. Amikor a hegyek tetején szökellnek, olyan a hangjuk, mintha hadi szekerek robognának, vagy mintha a tarlót emésztő tűz ropogna. Olyanok, mint az ütközetre kész hatalmas sereg.
    6. Megrémülnek tőle a népek, minden arc elsápad.
    7. Száguldoznak, mint a hősök, fölmásznak a kőfalakra, mint a harcosok. Mindegyik a maga útján halad, nem térnek le ösvényeikről.
    8. Nem akadályozzák egymást, mindegyik a maga útján halad. Nekirontanak a fegyvernek, és nem lehet megállítani őket.
    9. Betörnek a városba, futkároznak a kőfalon, bemásznak a házakba, betörnek az ablakokon, mint a tolvaj.
    10. Reszket előttük a föld, és megrendülnek az egek. A nap és a hold elsötétedik, a csillagok is elvesztik fényüket.
    ……………………………..
    27. Akkor megtudjátok, hogy én Izráel között vagyok, és hogy én vagyok az ÚR, a ti Istenetek, és nincs más! Soha többé nem kell pironkodnia az én népemnek.
    …………………………….
    30. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön: vért, tüzet és füstoszlopokat.
    31. A nap sötétté válik, a hold pedig vérré, mielőtt eljön az ÚR nagy és rettenetes napja. ”

    szerintem ez mar az mikor a kegyelem a zsidok kapjak, es Pal levelei alapjan ez csakis akkor tortenik meg ha mar a poganyok szama be nem megyen…..ja a titok itt is szerepel……

    Rom 11
    “25. Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegyen.”

    hisz elotto a zsidokon vaksag volt, utana le esik ez a fatyol es vissza ternek az Urhoz………..

    1. Kedves Zsolt!

     ?…a harag poharak a nagy nyomorusagban toltodnek ki.?
     Közel jársz az igazsághoz ebben is és a többi meglátásodban is.
     Annyit helyesbítenék, hogy nem a nagy nyomorúság, hanem a harag elől ragad el bennünket az Úr.
     Egyébként ezekre a kérdéseidre itt találsz kimerítő választ, Theától is és az én hozzászólásaimban is, amelyek éppen a Te általad felvetett Igék többségével van alapozva.
     http://klub.idokjelei.hu/forums/topic/elragadtatas/page/5/

     ?Kerdes: ha az elragadtatas lezajlik, lesz evangelizacio ez utan? vagy utolso szo az Ur utolso szava utana elragadtatas es nincs tobb kegyelem a megteresre szamunkra??

     Az antikrisztusi 7 év lezajlása után Krisztus 1.000 éves Királysága kezdődik a földön élő emberek felett. Erről mondja a Biblia, hogy nem lesz ott pár napot élő gyermek, azt hogy népem keze munkáját elhasználja, mert életük oly hosszú lesz, mint a fáké, hogy együtt legel a bárány és a farkas.
     Az antikrisztusi 7 évet túlélők, valamint a Királyság alatt született emberek számára pedig még mindig lesz megtérésre lehetőség.
     Erre a kérdésedre pedig itt találsz választ:
     http://klub.idokjelei.hu/forums/topic/a-zsidosag-szerepe-az-ige-szerint/page/2/
     Ez a második lapnak a #1464 es hozzászólása, valamint #1466 , és a harmadik lapon #1478

     Ha további kérdéseid vannak, a 2 topik közül valamelyik alatt kérdezz nyugodtan.

     Szeretettel: Erika

    2. “Annyit helyesbítenék, hogy nem a nagy nyomorúság, hanem a harag elől ragad el bennünket az Úr.”

     En is igy gondoltam, mivel az ketsegtelen, hogy nagy nyomorusag elol nem leszunk elragadva, csak belole

     es megnezztem a linket es en is evvel ertek egyet:

     “Egyébként ha az előző megjegyzésben megemlített “szókeresős” technikát alkalmazzuk, arra az érdekességre bukkanhatunk, hogy sem a trombita-ítéletek, sem a harag poharainak kitöltésekor nem találjuk sehol említve a szenteket! Ugyanis ők a hatodik pecsét után mindnyájan felkerülnek a Mennybe! ”

     ?Kerdes: ha az elragadtatas lezajlik, lesz evangelizacio ez utan? vagy utolso szo az Ur utolso szava utana elragadtatas es nincs tobb kegyelem a megteresre szamunkra??

     felreertetted, en ugy ertettem, hogy elragadtatas utan es az itelet kozott, mert mar az 1000 eves birodalom egy uj korszak, marmint a mi szamunkra.
     megkacsintottam a masodik linkedet es 1000 eves kiralysagos/elpecsetetesses[144.000] resszel egyetertek en is

    3. Kedves Zsolt!

     Ha “megkacsintottad” volna az elragadtatás topicban szereplő ajánlásunkat is, 😀 akkor erre a válaszra is rátalálhattál volna. De pótolható a hiányosság 😀
     A keresztények Krisztuséi, ezért a Gyülekezettel szokták azonosítani magukat. A maga idején a Gyülekezet elragadtatik a Földről.
     Az elragadtatás “átváltozást” is jelent. Emberi romlott testből a romolhatatlanba. Más szóval, “angyalok testébe” ami fölött már nincs hatalma a második halálnak. Ezért a “mi” számunkra NINCS TÖBB ÍTÉLET!!! “Ebben a testben – szellemi lényekként” uralkodunk Jézussal a királysága idején 1.000 esztendeig.

     Ez a Királyság itt lesz a Földön !
     – ahol olyan EMBERTESTBEN élő emberek IS fognak élni, akik túlélték az antikrisztusi időket “megtéretlen pogányokként”. Az antikrisztusi idők hatására jutottak Isten hitre, Krisztus felismerésére, – de az antikrisztusi időkben MÁR nem volt, (nem lesz) lehetőségük megtérésre, azaz Krisztus befogadására. Ők ezt a Királyság idején élve ugyan bepótolhatják, de már nem lehetnek – szellemi lényekként – Krisztus uralkodótársai. (Erről szól az “okos” és a “balga” szüzek példázata is.)
     – Valamint olyan emberek is élnek a Királyság idején, akik az antikrisztusi kor túlélőinek gyermekei, leszármazottai lesznek.
     Természetesen az ő számukra is lesz lehetőség a Krisztus befogadására.

     Az 1.000 év végén lesz egy újabb, “utolsó kísértés” az ekkor embertestben élők számára.
     Ennek végén következik el az “utolsó ítélet”, mert ez után már “IDŐ TÖBBÉ NEM LÉSZEN” (Jel.10:6) a további megtérésekre.

     Az 1.000 éves Királyság “megváltottai” is csatlakoznak Jézus uralkodótársaihoz, de már nem uralkodásra, hanem a mennyből alászálló “Mennyei Jeruzsálem” lakosaiként.
     21,17 És megméré annak kőfalát száznegyvennégy singre, EMBER mértékével, AZAZ ANGYALÉVAL. (Jel. 21:17)

     Szeretettel: Erika
     Az “utolsó ítélet” élőkre és holtakra egyaránt vonatkozik.

    4. azt a reszt is megnezztem de kimaradt ez:
     – “Ezért a ?mi? számunkra NINCS TÖBB ÍTÉLET!!! ” (hanem az elragadtatas az itelet)

     mivel en ugy ertelmeztem, hogy ez a valaha megtertekrol szol, mert a vilag a Jezus neveben nem gyogyit es tesz csodakat

     Mat 7:
     “Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: – Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon:

     Uram, Uram, hát nem a te nevedben jövendöltünk? Nem a te nevedben űztünk ördögöt? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? –

     Akkor kijelentem nekik: Sosem ismertelek benneteket. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők!”

     ez szerintem akik megtertek ugyan, sot a szent szellem ereje mukodot is egy idoben bennuk de az elso szeretet elhagytak vagy az Urat elhagytak es olyanok lettek mint a farizeusok (meszelt fal), ezert vellem ugy, hogy ez nem ugyanaz mint a mennyegzos pelda ahol az emberek a meghivas elutasitottak, mivel ha valaki elutasitja az evangeliumot akkor Jezus neveben nem fog csodat tenni, kicsit laodiciai gyulekezetre emlekezteto…

     Erdekesseg:
     1. trombita:és jégeső támadt, és tűz vérrel keverve, és lehullott a földre: megégett a föld harmada, megégett a fák harmada és megégett a zöld fű is mind
     1. pohar: csúnya, rosszindulatú fekély támadt azokon az embereken, akiken a fenevad bélyege volt,
     2. trombita: valami tűzzel égő nagy hegy zuhant a tengerbe, és a tenger harmada vérré lett: elpusztult a tenger teremtményeinek harmada, amiben csak élet volt, és megsemmisült a hajók harmada is
     2. pohar: és az olyanná lett, mint a halott vére, és minden élőlény elpusztult a tengerben
     3. trombita: égből egy nagy égő csillag hullott le, mint egy lámpás, és ráesett a folyók harmadára, és a vizek forrásaira
     3. pohar: folyókba és a vizek forrásaiba, és azok vérré változtak
     4. trombita: nap harmadát, a hold harmadát és a csillagok harmadát, hogy elsötétüljön harmadrészük, a nappal se legyen világos harmadáig, az éjszaka is ugyanígy
     4 pohar: hogy gyötörje az embereket annak tűző sugarával; és az emberek gyötrődtek a nagy hőségben
     5 trombita: gy csillag leesett az égből a földre, és neki adatott az alvilág mélységének kulcsa. Felnyitotta az alvilág mélységét….Sáskák jöttek ki a füstből a földre, és olyan erő adatott nekik, amilyen ereje van a földi skorpiónak. És megmondatott nekik, hogy ne bántsák a földön a füvet, se a zöldet, se az élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje…Királyuk az alvilág angyala volt, neve héberül Abaddón, a görögben pedig az Apollüón, vagyis a Pusztító nevet viseli. (5honapig)
     5 pohar: fenevad trónjára: országa elsötétült, nyelvüket rágták kínjukban, kínjaik és fekélyeik miatt káromolták a menny Istenét, de nem tértek meg cselekedeteikből
     6 trombita: lovakat és a rajtuk ülőket: tűzvörös, jácintkék és kénsárga páncéljuk volt…….Ez a három csapás ölte meg az emberek egyharmadát: a tűz, a füst és a kén, amely a szájukból ömlött…..A többi ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg…
     6. pohar: Eufráteszre, és kiszáradt a vize, hogy megnyíljék a napkeletről jövő királyok útja. És láttam, hogy a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lélek jön ki..mert ördögök lelkei ezek, akik jeleket tesznek, és elmennek az egész földkerekség királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a mindenható Isten nagy napjának harcára.
     7. trombita: nem lesz többé idő, hanem azokban a napokban, amikor megszólal a hetedik angyal trombitájának hangja: beteljesedik az Isten titka, ahogyan hírül adta azt szolgáinak
     7. pohar: a poharát a levegőbe, és hatalmas hang szólalt meg a szentélyből, a trónus felől: ?Megtörtént?. Ekkor villámlás, zúgás és mennydörgés támadt, és olyan nagy földrengés, amilyen nem volt, amióta ember született a földre: ekkora földrengés, ilyen nagy! A nagy város három részre szakadt, és a pogányok városai összeomlottak. A nagy Babilon is sorra került Isten színe előtt azzal, hogy adják oda neki Isten haragos indulata borának a poharát. És eltűnt minden sziget, a hegyek sem voltak találhatók sehol, talentum nagyságú jég esett az emberekre, és káromolták az emberek az Istent a jégeső csapása miatt. Ez a csapás ugyanis igen nagy volt.

     erdekes egy kicsit, nem osszeegyeztetnem a poharat a trombitaval, csak egymasutan olvasni

    5. a bakok peldazatabol, mintha ugy jonne ki, hogy az Ur egy belso kapcsolatot akar az emberekkel, olyan vezetes mint peldaul Palnak volt mikor a szent szellem iranyitotta, konkret kijelenteseket kapot es ez csak is-csak is ugy tortenhetet ha a teljes eletet atadta az Urnak, A-Z-ig , minden teruleten, mert tarthatunk meg teruleteket magunknak es lehet lesznek meg csodak is de ez nem hinnem, hogy mukodik hosszutavon….

    6. Kedves Zsolt!

     A Máté 7 nem azokról a keresztényekről ír, akikből az ?első szeretet kihűlt?, hanem a farizeusi lelkülettel rendelkező HAMIS prófétákról …
     (Akik ismerik ugyan Isten akaratát, mi több, tanítják is, – az sem kizárt, hogy hamisan tanítják ? viszont saját magukra nézve nem cselekszik. Úgy is szoktuk mondani, hogy ?vizet prédikál, de bort iszik.?)
     2,26 Mert amiképpen holt a test lélek nélkül, akképpen holt a HIT is CSELEKEDETEK NÉLKÜL. (Jakab 2:26)

     7, 15 Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok.
     7,16 Gyümölcseikről ismeritek meg őket… (Máté 7:15,16)

     Ezek az emberek SOHASEM VOLTAK MEGTÉRVE!
     Azok a keresztények, akik megkapták a ?lelkek megítélésének ajándékát? (ami csak arra vonatkozik, hogy 1-1 emberről megtudja állapítani, hogy melyik az Úré és melyik nem,) azoknál ez főleg ezen Igék alapján működik.
     Hiába mondja valaki nekem, hogy ő ?megtért keresztény?, Isten Szent Lelke vezetésével, a cselekedeteiből, vagy a beszédéből tudom, hogy nem az! Azt is tudom, hogy ?azért jön, hogy lopjon vagy raboljon, Testvéreket, vagy emberlelkeket fogságra vigyen?.
     Ők is képesek ?csodákat tenni? ? sőt még Jézus nevét is bele keverik, – de ha nem akarunk a fogságukba kerülni, (vagy másokat hagyni elrabolni tőlük) akkor fel kell tudnunk ismernünk őket.
     Egy másik fontos szempont, hogy a ?valóban hitben járó, de még fejletlen? Testvéreinket meg tudjuk különböztetni a hamis prófétáktól. (Kettő között csak a szándék különbözik.)
     Amíg a hamis prófétának a ?kukába? a helye, addig a fejletlen Testvéreinket ne szánjuk ilyen sorsra, hanem tudjuk táplálni, építeni és erősíteni.

     A ?trombitákat? és a ?poharakat? soha nem néztem még így párhuzamba rakva. Tényleg érdekes, de sok jelentősége nincs.
     – Ugyan is, a ?trombiták? időszakokat takarnak, míg a ?poharak? ítéleteket.
     A ?trombiták? a 7. pecsét felbontásával indul, és egy ?hosszú korszakot? takar, ?ítéletek kezdetétől az ítéletek bezárásának korszakáig nyúlik.
     (Tudjuk, hogy az antikrisztusi korban kezdődik, és az 1.000 éves Királyság végén következik el az utolsó ítélet.)
     – A ?poharak? pedig az ?antikrisztusi kor? ítéleteinek ?egy része?.
     – A 3 ?jaj? is érdekes: Kettő az antikrisztusi koré, a harmadik az utolsó ítéleté.

     A ?bakok példázatával? nem tudom, hogy melyik Igehelyre gondoltál … 😀

     Szeretettel: Erika

    7. Kecskek es nem bakok 😀 (en hibam)

     en is igy gongoltam hogy nem voltak megterve, de kicsit elbizonytalanodtam:

     Lukacs 9:49-50
     “Felelvén pedig János, monda: Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz; és eltiltók őt, mivelhogy téged nem követ mi velünk.

     És monda néki Jézus: Ne tiltsátok el: mert aki nincs ellenünk, mellettünk van.”

     “Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által;”

     “Senki sem mondhatja: Jézus Úr-, csakis a Szentlélek által”

     (utolso talan ugy ertelmezheto, hogy oszinten Urnak mondja a sajat elete felett, nem?)

     de az elso 2 kombinacioja es
     ” Márk 16:17 Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak,”

     arra enged kovetkeztetni, hogy ezekbe vagy Szent Szellem lehet egykor, hogy jeleket es csodakat tesznek vagy okkult erok, mert valamilyen lelek bennuk kelletet legyen vagy az Ure vagy az ordogge ahhoz, hogy csodakat tehesenek.

     Olyan elmelet is van, hogy az elragadotak szinte vagy teleg tokeletesek lesznek a Szent Szellem es nyomorusag/uldoztetes miatt (nagyobb nyomorusag, nagy kiaradas, minel nagyobb Szent Szellem kiaradas, annal jobban hasonlova valik az ember Jezus termeszettehez)
     Lassuk be van benne valami, mert Europa igaz, hogy mellveregetos kereszteny kontinens de talan itt a legkevesebb aki nem csak halgatoja, hanem cselekvoje is az igenek, az aki teljesen atadja az eletet, mig azert uldozeses orszagokban azert mintha elegge mas lenne a helyzet es tuz van.

 3. Xenia, eléggé önellentmondásos ez a hozzászólásod. Részint arra hivatkozol, mivel ha egy keresztény állandóan imádkozik, akkor mindig kötve kell, hogy legyen a feje. Másrészt meg arra hivatkozol, hogy akkor muszlimnak néznének? Nos, ha a muszlimok számára nem gond az, hogy állandóan kötött fejjel járjonak, akkor miért lenne gond egy keresztény számára? Félsz attól, hogy mit mond rád a világ? Akkor eleve ne is légy keresztény. Ha pedig valam talány számodra, akkor annak utána kell járni, mert a keresztény életet érint? dolgok fontosnak kell legyenek egy keresztény számára. Különösen akkor, ha véleményt alkot arról.

  1. Kedves Antenor,
   Én nem érzem igazán ellentmondásosnak, amit írtam, csak próbáltam több oldalról is megközelíteni. Azt nem mondtam, hogy a muszlim nők számára nem gond az, hogy bekötött fejjel járnak, csak ezt hivatalosan nem (sokan) merik bevallani. De a muszlimoknál ez akkor lép életbe, ha kimennek az utcára, vagy ha vendég (nem családtag) jön a házhoz, egyébként otthon nem hordanak fejkendőt. A keresztyén nőnek ezzel szemben – szerinted – állandóan (otthon is) bekötött fejjel kellene lennie. Erre mondtam azt, hogy Isten nem a kötöttségek Istene, szabadon imádkozhatunk hozzá bármikor, én pl. bármilyen helyzetben vagyok (akár ágyban fekszek, akár a fürdőszobában vagyok, akár utazok valahová) szoktam imádkozni, van úgy, hogy csak 1-2 mondatot, ha eszembe jut egy eset, vagy valaki, akit az Úr elé akarok vinni imában. Furcsa lenne, ha azért mondanék le az imáról, hogy “hoppá, most inkább nem imádkozok, mert éppen nincs befedve a fejem”. De gondolom, ezt neked hiába mondom, mert ti eléggé ragaszkodtok az ószövetségi törvényekhez, és nem sok mindent tudtok kezdeni ezzel az igével:
   “Mert a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak, hogy ne tegyünk több terhet rátok annál, ami föltétlenül szükséges: hogy tartózkodjatok a bálványáldozati hústól, a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek. Legyetek egészségben!” ApCsel 15:28-29
   Véleményt pedig nem alkottam a fejbekötésről, annyit mondtam, hogy szó szerint értelmezve azt, amit Pál mondott és ismerve azt az igét is, hogy “szüntelen imádkozzatok”, ez a dolog megvalósíthatatlan, tehát számomra ebből az következik, hogy valamit nem jól értelmezünk. Éppen ezért tettem fel a kérdést és voltam kíváncsi mások véleményére.

   1. Xena, nem tudom miért akarod belekeverni az Ószövetséget ebbe a dologba. Itt két, a férfit és a n?t érint? újszövetségi parancsolatoról megy a beszélgetés:

    1Korintus 11:4 Megszégyeníti fejét minden férfi, aki úgy imádkozik vagy prófétál, hogy a fején tart valamit.

    1Korintus 11:5-6 5 Megszégyeníti fejét minden nő, amikor fedetlen fejjel imádkozik vagy prófétál. Mert egy és ugyanaz, mint egy megnyírt nő. 6 Mert ha nem fedi le fejét a nő, akkor beretváltassa is le haját. Ha pedig éktelen dolog a nőnek, hogy megnyiratkozzék vagy megberetválkozzék, akkor fedje el magát!

    Az Ószövetségben az Istent szolgáló papoknak fejfed?t kellett viselniük, a keresztény férfiaknak ellenben tilos, hogy ima vagy prófétálás közben befedjék a fejüket. Ismétlem, ezek parancsolatok, és újszövetségiek, s mi több, Pál meg is adja e követelmények magyarázatait. Ami röviden:

    Az egésznek a lényege az, hogy alávetjük e magunkat az isteni rendnek. Ennek mikéntjét vázolja Pál az egész fejezetben, s a fej fedése (a nő esetében), illetve be nem fedése (a férfi esetében) az ennek a rendnek való alávetettséget jelenti.
    A férfinek azért nem szabad befedni a fejét, mert ? Isten dics?sége:

    1Korintus 11:7 Férfi ellenben nem tartozik befedni a fejét, miután ő [a férfi] Istennek (JHVH-nak) képe és dicsősége, a nő meg a férfi dicsősége.
    Az adott indok: a férfi Isten dicsőségének képmása. Tehát a férfi Isten képét és dicsőségét tükrözi, ez az oka annak, amiért “a férfi nem tartozik befedni a fejét”. Másszóval ez a vers lényegében azt közli velünk, hogy amikor Isten közvetlen jelenlétében vagyunk (a Szellemben való ima és prófétálás alkalmával), akkor nem fedhetjük el az Ő dicsőségét. Amikor tehát a férfi fedett fővel imádkozik, azzal a Felkentet becsteleníti meg, Aki dicsőségének megnyilvánulásában kell Isten elé állnunk (mert ő a férfi feje, akit nem fedhetünk el).

    1Korintus 11:3 Azt akarom, hogy tudjátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus (Messhia), s minden asszonynak feje a férfi, a Krisztusnak feje pedig az Isten.

    Ha pedig az asszony fedetlen fejjel imádkozik vagy prófétál, az olyan, mintha kopaszra lenne nyírva. Miért? Mert ha úgy fedetlen fejjel, mint kopaszon imádkozik, azzal megkerüli, illetve megtagadja a férfi fennhatóságát illetve tekintélyét, s vele az isteni rendet! Amikor a nő a maga dicsőségét (a haját) felfedi, vagy amikor leborotválja azt, akkor férfi fennhatóságának kizárásával vagy az önmaga női dicsőségében (a haja miatt), vagy pedig a férfi dicsőségében (a maga a nő) van jelen az ima közben.

    1. Kedves Antenor, én értem, hogy mit mondasz, a látásotokat a fejbefedéssel kapcsolatban olvastam. Az ószövetséget csak azért kevertem bele, mert én úgy látom, hogy ez a “mindig viselés” fizikailag megoldhatatlan, és ezenfelül nem egyezik az újszövetség szellemiségével, azzal a szabadsággal, amit Krisztusban kaptunk, azzal az igével sem, amit idéztem, illetve idézhetek még egyet: “A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szentlelket, mint ahogyan nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hit által megtisztította szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni?” Ezt az üzenetet vitte Pál, és miután ugyanő beszél a fejbekötésről, nem hinném, hogy terhet akarna a nők nyakába varrni. Ezért gondolom azt, hogy itt valami másról lehet szó, mint arról, hogy a nőnek mindig be legyen fedve a feje. A modern keresztyén irányzatok szerint szellemi befedezettségről van szó, de számomra az a magyarázat is egy kicsit sántít.
     A ti magyarázatotok szerint a haj a nő dicsősége, amit mindig el kell fedni. Akkor vajon miért teremtette Isten ilyennek a nőt, ha mindig el kell fednie? Semmit nem ér a hosszú haj, ha állandó fedettségben van, akár kopasz is lehetne alatta, és még a saját férje sem tud benne gyönyörködni. Isten azt mondja, hogy a nőnek ékessége a hosszú haj, ő teremtette ilyennek a nőt, tehát furcsa lenne, ha azt mondaná ezek után, hogy szép, szép, de azért takard el mindig, ne lássa senki.
     Szóval nekem még nincs kialakult látásom ezzel kapcsolatban.

    2. Kedves Xenia!
     Ebből a hozzászólásodból jöttem rá,hogy nem jól értettelek! ?mindig viselés? !Igen ez megvalósítathatatlan és nem is tűnik logikusnak.Az én meglátásom szerint nem ugyanaz,ha leborulunk Istent imádni,vagy csak a napi tevékenységek ,munka közöben “fohászkodunk”,hálát adunk,kérünk,beszélgetünk Istennel.Ha viszont valaki evangélizál,misszonárius,vagy gyülekezetbe megy,akkor akár egész nap(ezt se szó szerint értem)->ez volt az én”mindigem”Amit belinkeltem az egy misszionárius család,és inkább azt szerettem volna érzékeltetni,hogy szinte 100°/˛-os muszlim környezetben is lehet kendőt hordani úgy,hogy ne tűnjön muszlimnak.(egyébként enkem rettenetesen zavarna ha annak néznének!)
     Ha Pál apostol a “szüntelen imádkozzatok”-at egyenértékűnek tartotta volna a leborulva imádással,akkor egyszerűen írhatta volna azt is,hogy az asszonyoknak legyen befedve a fejük állandóan és ne csak imádkozás és prófétálás/írásalkalmával.

    3. ?A ti magyarázatotok szerint a haj a nő dicsősége, amit mindig el kell fedni. Akkor vajon miért teremtette Isten ilyennek a nőt, ha mindig el kell fednie? Semmit nem ér a hosszú haj, ha állandó fedettségben van, akár kopasz is lehetne alatta, és még a saját férje sem tud benne gyönyörködni. Isten azt mondja, hogy a nőnek ékessége a hosszú haj, ő teremtette ilyennek a nőt, tehát furcsa lenne, ha azt mondaná ezek után, hogy szép, szép, de azért takard el mindig, ne lássa senki.?
     Ezt én is pont így látom!Egyeltalán nem gondolom,hogy mindig el kéne fedni.Ez annyira logikátlannak és ellentmondásosnak tűnik.Erre a férjem ist azt mondja,hogy nem azért vett feleségül,hogy csak letakarva lásson 🙂

    4. “Kedves Edua, elfogadnám, hogy csak nyilvános helyen van jelentősége a dolognak, ha az angyalok nem lennének belekeverve. Az angyaloknak viszont abszolút nem számít a nyilvánosság.”
     “talán ebből kifolyólag nem szükséges konkrétan az egész fejet befedni(-mert ugye,abba az arc is beletartozik)és inkább nyilvános helyen van jelentősége”->ez nem az én álláspontom,azért is írtam,hogy talán.Viszont sokan így értik,érdekelt,hogy te mit gondolsz erről.

    5. Köszi, Edua, így már én is értem, hogy hogy értetted, amit írtál 🙂 Abban van logika, amit mondasz, hogy különbséget tenni a “formálisabb” ima és a mindennapos Istennel való beszélgetések között.
     Egyébként egy kis háttérinformáció a muszlim fejbekötésről: van a “normál”-fejbekötés, amikor az arca látszik a nőnek, és van a “szalafista”-féle, amikor tetőtől-talpig be van borítva a nő, csak a szeme látható (tehát igazából az sem egyértelmű, hogy nő van-e a lepel alatt) Ők azért fedik, mert előírás, és az a logika mögötte, hogy ne jelentsenek kísértést a férfiaknak. Igazából a férfiak nem hajlandók szembenézni magukkal és felismerni, hogy a bűnös vágy ott van bennük, attól függetlenül, hogy hogy öltözik egy nő, így viszont egyszerűbb mindent a nőre kenni. Itt, ha nemi erőszak történik, az emberek elsődleges reakciója az hogy “biztos azért, mert nem volt befedve a feje a nőnek” (tehát keresztyén). Ha kiderül, hogy befedett fejű muszlim nő volt, akkor “biztosan nem volt teljesen befedve (szalafista-módra), azért történt”. Ha kiderül, hogy tetőtől talpig fedve volt a nő, akkor meg az a reakció, hogy “miért nem maradt otthon?”. Tehát mindenképpen a nő a hibás a szemükben.
     Amikor 40 fokos melegben látok nőt tetőtől talpig feketében úgy, hogy még kesztyűt is visel, nagyon tudom sajnálni.

 4. Kedves testvérnők, akik ide hozzászóltok!

  Olyan területre léptetek, melyet Isten és az Ő Igéje nem enged meg számotokra. Senki sem ismeri közületek Pál figyelmeztetését? ?A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben.? (1 Timótheus 2:12) Függetlenül attól, hogy helyesek-e vagy sem a teológiai megállapításaitok, akkor sem szabadna férfiakkal vitába bocsátkoznotok, pláne nem tanítani, helyreigazítani őket! Ez sokkal súlyosabb probléma, mint annak eldöntése, hogy mikor is lesz valójában az elragadtatás. Az asszony taníthat más asszonyokat, gyermekeket, de nem helyes nyilvános fórumokon vitába bocsátkoznia. Tudom, hogy sok asszonyban buzog a vágy arra, hogy megossza másokkal az igei meglátásait, de Isten utasítása szerint ezt csak más asszonyok felé szabad megtennie! Kérlek gondolkozzatok el Pál szavain!

  1. Total igazad van Jozsef, én is mindig ezt vallottam és vallom még ma is, csakhogy ezzel az a probléma, hogy a nick nevekbol nem mindig lehet megallapitani, hogy nőkhoz vagy férfiakhoz szolunk-e. De ha még meg is allapithato, es mondjuk csak nőkhoz szeretnénk beszélni, hogyan valaszthatnank külön oket a férfiaktol? Egy forumon, ahol mindkét nem jelen van, miképp volna ez megoldhato? Esetleg minden egyes hsz-unk elott kérjük meg a férfiakat, hogy: – hey, most ne figyeljetek, nem nektek szol az üzenet! 🙂

  2. Kedves Hoffman József!

   Teljesen igazad van, az Ige azt írja! Sőt, még az asszonyok tanítását se engedélyezi az asszonynak , hiszen otthon kell a férjtől tanulni! Csak a háztartás vezetést, meg a férj tiszteletére, lehet tanítani az egyik nőnek a másikat! Meg, hogy a gyerekeiket szeressék!
   De, most tessék, megint kijavítottalak!
   Szóval bocsáss meg, kérlek nem az volt a szándékom, hogy tanítsalak, vagy helyreigazítsalak, vagy bármi ilyen! Többé nem fordul elő, se irányodba se más irányába!

   Isten áldjon Benneteket!

   1. Kedves Ida!
    “Többé nem fordul elő, se irányodba se más irányába!”Remélem ezt csak azokra a férfiakra értetted,akik a fórumon való hozzászólást,beszélgetést,véleménnyilvánítást tanításnak veszik.
    (tanítani gyülekezetekben és összejéveteleken szoktak-szerintem)Gondolom azért vagyunk itt páran akiket nem csak a férfiak meglátása,értelmezése és gondolatai érdekelnek. 🙂

    1. Kedves Edua!

     Nem csak azokra a férfiakra gondoltam. Igazából ez egy jó “végszó” volt Józseftől ahhoz, hogy azt tegyem, amit már igen-igen régóta akartam tenni, csak mindig elodáztam, egy “na ez lesz az utolsó” hozzászólással. Én most már úgy látom, hogy az Istennek való engedelmesség fontosabb mindennél. Fontosabb a lelkek mentésénél, vagy bárminél! Mert ez által is mutatjuk meg Istennek, hogy szeretjük.1 Ján. 2,3 És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. 1 Ján. 2,5 A ki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk; 1 Ján. 5,3 Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek.
     Igazából pl ebből az igeversből is úgy látom már, hogy anno, amikor az Úr a földön járt, és szolgált, akkor is “csak” az volt a fontos, hogy engedelmes volt abban, amit Isten rábízott! Pl: Luk. 10,13 Jaj néked Korazin! Jaj néked Bethsaida! mert ha Tírusban és Sídonban lettek volna azok a csodák, melyek te benned lőnek, régen zsákban és hamuban ülve megtértek volna. …..
     Régen, fiatal hívőként ezen az igeversen igencsak “kiborultam” ( illetve igen sok harcom volt a Sátánnal , ezekkel, ill az ilyen jellegű igeversekkel kapcsolatosan is). Nem igazán értettem , hogy ha ” Tírusban és Sídonban lettek volna azok a csodák, melyek Korazinban, és Bethsaidában történtek, és akkor azok régen zsákban és hamuban ülve megtértek volna. “, akkor miért nem odament az Úr csodákat tenni?! Minek “jajgat” emezeken, ha amazokhoz pedig nem is ment, holott azok örömmel fogadták volna, sőt még meg is tértek volna! (És közben azokra az elveszett lelkekre gondoltam, akik meghaltak anélkül, hogy látták volna azokat a csodákat, és megtérhettek volna….! Nem gondoltam, hogy az sokat számítana nekik, hogy az ítéletkor, majd vádolhatják őket…! ) De tudjuk, hogy az Úr akkor, nem küldetett csak Izrael elveszett juhaihoz! És, Ő azt tette, amit a mennyei Atya mondott neki, a többit pedig rábízta , hogy majd intézi, ahogy jónak látja!
     Szóval ezért is búcsúztam el én is, mert nekem is az a lényeg, hogy Isten legyen velem elégedett. (Mint látod, igazából nem lehet egy mondatot se úgy elmondani, hogy valaki azt ne tarthatná tanításnak, leuralásnak, vagy bárminek! Arra pedig, hogy csak úgy fecsegjünk bármiről, már nincs időnk se! Készülnünk kell, mert az Úr már nagyon-nagyon közel van! )

     Isten áldjon!

    2. Köszi, Ida, hogy ezt megosztottad. Valóban így van, hogy az Istennek való engedelmesség a legfontosabb. Sokszor hajlamosak vagyunk célt téveszteni (én legalábbis) és emberileg tevékenykedni az Úrért, holott azzal építjük a legjobban az Ő országát, ha azt tesszük, amit ránk bízott. Az Ő akaratát pedig úgy tudhatjuk meg, ha azt tesszük, amit Jézus (amikor a földön járt): ő órákat (sokszor éjszakákat) töltött az Atyja jelenlétében. Engem most szíven talált, amit írtál.

    3. Kedves Ida!
     Ha te igy érzed nem szólhatok bele a döntésedbe?pedig a te véleményed is érdekelt volna a nők fejbefedéséről.
     ? az Istennek való engedelmesség fontosabb mindennél.?Ez így igaz,teljesen egyetértek!(de nem az embereknek való engedelmesség)
     Azért a klubban itt leszel?Lesz pár kérdésem:)

    4. Kedves Xenia és Edua!

     Az Igéből tudhatjuk meg az Isten akaratát főképpen. Persze az imádság is fontos, de az Ige a támpont. Ha bármi olyat kapnánk imádság közben, ami nem egyezik az Igével, akkor tudhatjuk, hogy ki “ügyeskedik”. Én is amiatt döntöttem így, mert mostanában kaptam ezt: 1Kor 14,37 ………, ismerje el, hogy mindaz, amit nektek írok, az Úr parancsolata. 1Kor 14,38 Ha valaki ezt nem, ismeri el, őt sem ismeri el (az Úr).
     Na azért ezt nem szeretném.
     Kedves Edua! A “kendőviselésről” is azt tartom én is, amit az Ige mond. ( Bár őszintén szólva én is csak gondolkodok még rajta, hogy hogyan is tudnám megoldani, hiszen az ember folyamatosan imádkozik. De meg lesz a megoldás! Ha az emberben meg van az engedelmességre való készség( vagyis, kérjük, hogy legyen meg) , akkor az Isten elvégzi a többit is: Fil 2,13 Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghezvitelt, az ő jótetszéséből. )
     Egyébként természetesen, ha direktbe tőlem kérdezel, vagy kérdeztek valamit, akkor válaszolni fogok!

  3. Ha szükséges lefordítom, egy férfi válasza a látszólagos problémára: 😀

   There are three Scripture passages commonly used to support the idea that God forbids women from preaching, teaching, and performing various other duties in church. Before we look at them, let’s examine a few basic rules of Bible interpretation:

   1. All Scripture is to be interpreted in its historical context.
   2. All Scripture is to be interpreted in light of the verses surrounding it.

   3. All Scripture is to be interpreted in light of the overall message of Scripture. Since God’s Word cannot contradict itself, any interpretation that violates other Scripture on the same subject cannot be correct.

   With this in mind, lets take a look at the passages in question:
   The first example is 1 Corinthians 14: 34-35, in which the Apostle Paul instructs us to “Let the women keep silent in church…” This is indeed a very troubling verse, if it is not understood properly. If it is intended as an across-the-board prohibition of women speaking in church, then lets take it to its full conclusion: We must conclude that women are not allowed to sing and verbally praise and worship God. They are also forbidden from talking, visiting, and fellowshipping with one another. I thought these were some of the reasons we come to church in the first place!

   When we look at this passage in light of other Scripture, the intended context becomes much more obvious. It is Scripturally very clear that women did in fact pray aloud and prophecy in church services (1 Corinthians 11: 4-5.) What then, do these verses ultimately mean ? Verse 35 gives us some indication: “If they (the women) will LEARN anything, let them ASK their husbands at home.” Apparently, the problem Paul was dealing with was women causing disruption in the church services by asking their husbands questions in a disorderly manner.

   This interpretation fits perfectly into the overall context of this chapter, which is guidelines for the proper order of the service, particularly, but not limited to, Spiritual gifts such as tongues and prophecy. We see such statements as “Let all things be done unto edifying’ (verse 26,) “God is not the author of confusion, but of peace” (verse 33,) and “Let all things be done decently and in order” (verse 40.) In other words, whatever is being done in church, whether it be speaking in tongues, prophesying, or asking questions, let it all be done in a peaceful, edifying, and orderly manner.

   Next we will examine 1 Timothy 2:12, in which Paul states “I do not suffer (permit) a woman to teach, or usurp authority over a man.” In interpreting this verse, it is important to remember that the Greek words for “man” and “husband,” as well as the words for “woman” and “wife,” are the same. In the very next verse, Paul refers back to Adam being formed first, then Eve. From all indications, this passage is, by context, referring to the marriage relationship, not the church. Paul is not saying that men cannot learn from women. Rather, he is simply stating that women are not to be manipulative or domineering over their husbands. There is a big difference.

   In Acts 18:24-26, we read of a lady named Priscilla, who, along with her husband Aquila, “expounds the way of God more perfectly” to a brilliant Jewish man named Apollos, who would later become a mighty preacher of the Gospel. If 1 Timothy 2:12 was intended to totally forbid women from teaching men, then Apollos was sinning by accepting spiritual guidance from Priscilla. However, if this was the case, the Bible certainly doesn’t indicate it. Priscilla provides a beautiful picture of a woman who, in right relationship with her husband, uses her God given gifts to further the Kingdom of God in a powerful way. In fact, notice that when Priscilla and Aquila are mentioned, her name is usually mentioned first! (See Acts 18:1-4; 18-28; Romans 16: 3-4; 1 Corinthians 16: 19; 2 Timothy 2: 14).

   Finally, we will look at 2 Timothy 3:2, 12 and Titus 1:6, both of which teach that elders, deacons and other church leaders are to be “the husband of one wife”. As we discussed earlier, all Scripture must be interpreted in light of Scripture as a whole. With this in mind, if these verses were intended to be an absolute command that only married men are permitted to be church leaders, then Paul himself would be disqualified, as he was unmarried (2 Corinthians 9:5). If the title of “deacon” was solely reserved for men, how do we explain a lady named Phoebe, who is called a “servant of God” since the Greek word translated “servant” is diakonos, which is where we get the word “deacon?”

   We have numerous other examples in the Bible of female prophets, (Romans 16:1-2, 1 Timothy 3: 11,) and others who were “laborers in the Gospel” (Phillipians 4: 2-3.) In fact, Romans 16:7 refers to a woman named Junia, who was even recognized by the early church fathers as being a female Apostle! Is this a contradiction? Not at all. It simply illustrates that the intended meaning of this passage to be is a guiding principal: Church leaders, be they male or female, are to be faithful to their spouses.

   In summary, I would like to quote from Acts 2: 17-18, which is quoted in fulfillment of an earlier prophecy recorded in Joel 2: 28-29: “…and it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my Spirit on all flesh: and your sons AND YOUR DAUGHTERS shall PROPHESY…And on my servants AND ON MY HANDMAIDENS I will pour out in those days of my Spirit, and they shall PROPHESY.” In these verses, the Greek word for “prophesy” can also be translated “to proclaim,” “to declare,” “to sing,” “to write,” and yes, “to preach.”

    1. Inkabb az volna jobb Xenia, ha nem lenne leforditva, mert egy ilyet csakis egy gyenge és tehetetlen férfi irhatott le, aki – mint ilyen – a nőkre probalna atharitani minden olyan felelosséget, ami a férfinak, mint a csalad (vagy gyülekezet) szellemi vezetojének, az Isten altal megszabott feladata volna, aminek legmélyebb oka, a férfiak degeneralodasa a feminista mozgalom betörésével, amikor is a nő tkp. nem került feljebb, csak a férfi került lejjebb.
     A férfi es a nő, noha egyenértéküek, de nem egyfélék, Istentol valo rendeltetésüket, csak az Istentol előirt keretek között tölthetik be, amikor is Isten az asszonyt azért teremtette, hogy Adam “segitőtarsa” legyen. A 13-14. vers ezt mindjart meg is magyarazza: “Mert Adam teremtetett eloszor, Eva csak azutan, és nem Adamot vezette tévutra a kisértő, hanem az asszonyt es ő esett bunbe”. A férfi elsőségét akarcsak az 1Kor 11: 9, a bibliai teremtéstörténet indokolja. Ez az, amit a Thea altal beidézett sorok iroja nem értett meg, es akit inkabb a mai satani korszellem befolyasol, mint Isten Igéje. Eppen azért probalja azt kiforgatni, csürni – csavarni, nem a helyes szempontok, az irott ige szabalyi szerint és helyén alkalmazva azokat, mivel ot magat is athatotta az érzelgos utopistak, szentimentalis idealistak, nagyszivu és üresfeju emberbaratok és szektaalapitok elkorcsosult ideologiainak szele.
     A mai gyülekezetekben talalhato szamos probléma oka is onnan ered, hogy tulsagosan kevés az igazi férfi, mint ahogyan a különbozo forumokon is ugyanezért kell ( jobb hijan) a nőknek hirdetni az örömhirt. Es ezért van az is, hogy az igehirdetések es összejövetelek hangvétele inkabb nőiesen lelkies, mintsem férfiasan erőteljes.

     Ha pedig Koe Paal volna pl. egy igehirdeto valahol, tuti, hogy inkabb elfutnék onnan minthogy, egy prédikaciojat is végighallgassak; amennyire nem képes ő sem a megfelelő helyén kezelni az altala idézett igeverseket. 🙂

    2. Kedves Ria!
     Én abszolút nem vagyok a mai modern feminizmus híve, és a női tanítást is ellenzem a gyülekezetben az Ige alapján. Úgy látom, hogy azért nem helyes a gyülekezetben nőnek tanítani, mert azzal teljesen felfordul a sorrend a tekintélyt illetően, kiáll egy nő prédikálni, a férfiak hallgatják, abszolút nem egyenrangú kommunikáció, hanem a nőnek van tekintélye ilyen esetben, és ez egyáltalán nem igei. A papi (gyülekezeti elöljárói) szolgálatot férfiaknak adta Isten (eredetileg Áron és fiai), nem véletlenül.
     A Thea által idézett írásban, én nem vettem észre, hogy a gyülekezeti női tanítást propagálná, és a példák, amiket felhoz, szintén az Igéből valók. A többi ajándékot Isten adja nőknek is (pl. prófétai ajándék, tehát “szólhatnak” a gyülekezetben), az örömhírt is vinni kell a nőknek is (“mily szépek az örömhírt vivő asszonyok lábai”) Az itteni fórum pedig abszolút nem hasonlítható gyülekezethez, és tanításhoz sem. Itt mindenki elmondja a véleményét, senki sem tanítóként áll elő, akár férfi, akár nő, hanem mindenki a látását mondja el az Ige alapján, ennek teljesen helye van, hogy megbeszéljünk, megvitassunk dolgokat.
     Egyébként, még ha tanításról lenne is szó, az is megállná a helyét az ige alapján, hiszen Akvilla és Priscilla példája azt mutatja, hogy nő is taníthat férfit: ők maguk mellé vették Apollóst és magyarázták neki az írásokból a Krisztusról szóló üzenetet. De az egy egyenrangú kommunikáció volt, Apollós is hozzászólhatott, kérdezhetett, magyarázhatott, hogy ő hogy érti, stb (tehát ez nem olyan, mint mikor kiáll valaki a gyülekezetben prédikálni).

    3. Xénia, az idézett angol nyelvu szövegben a férfi azt irja, hogy a 2:12 versben, ahol ez all: “A tanitast pedig nem engedem meg az asszonynak”, az a hazastarsi kapcsolatra vonatkozik, de nem a church-re. Ezt pedig honnan veszi? Ha egyszer az a parancs, hogy a no nem tanithat, akkor, sem itt sem ott sem amott nem teheti, ami azzal van megindokolva a következo versben, hogy: ” Mert Adam teremtetett elsonek, azutan Eva”. Akit tehat Isten eloszor teremtett, az felelos a tekintélyért, aki utana, annak engedelmeskednie kell. “Mert nem a férfi van az asszonybol, hanem az asszony a férfibol. Mert nem is a férfi teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiért” (1Kor 11:8-9).
     Egészen mas az, amikor egy hazaspar vendégül lat egy férfi testvért (Aquila es Priscilla) és közösen beszélgetve, alaposabban megmagyarazzak neki az Isten utjat. A tovabbiakban pedig arrol van szo az idézett irasban, hogy Pal a romai gyülekezet szeretetébe ajanlotta Evodiat, es Szüntikét, akiket munkatarsainak nevezett, (de csak mint diakonisszakat nem pedig tanitokat), tovabba Priszkat, Fébét és mas aszonyokat, akik sokat munkalkodtak az Ur dolgaban (Rom 16) szintén, mint (csak) szolgalattevok, és nem, mint prédikatorok.
     A férfi irasanak utolso par szavai pedig ezek :”…and yes, ?to preach.?

     A szuverén Isten minden egyes teremtményének meghatarozta a helyét a maga rendjében. A férfira a különleges felelosséget ruhazta, a nonek pedig azt a szerepet adta, hogy férjének kiegészitoje legyen. Az Ur Jézus szivesen fogadta az asszonyok közeledését és értékelte is oket, mégsem volt a tanitvanyok között egyetlen no sem, mint ahogy az Urvacsora szereztetésénél sem volt jelen egyetlen no sem.
     Egyébként pedig mindegyikünk tegye azt és ugy, ahogyan kapta, én is aszerint cselekszem.:)
     Szia.

    4. Itt van még egy kis “érdekesség” Xénia:
     “… ezer közül egy igaz embert talaltam, de asszonyt nem talaltam azok között” ( Prédikator 7:28)

     Nem kicsit ciki ez rank, nokre nézve… vagy nem? 🙂 A következo ezerben talan megtalalhatna bennünket… nem igaz? 🙂

    5. Ria, úgy látom, hogy alapvetően hasonló a látásunk a női tanítás terén.
     “Egészen mas az, amikor egy hazaspar vendégül lat egy férfi testvért (Aquila es Priscilla) és közösen beszélgetve, alaposabban megmagyarazzak neki az Isten utjat.”
     Egyetértek. Itt, a fórumon is valami ilyesmi történik, közösen beszélgetünk témákról.
     A Prédikátoros idézethez: szerintem inkább az a ciki, hogy Salamon világosan látott dolgokat, és az élete végén mégis eltért attól a bölcsességtől, amit Isten adott neki. Ha az ezer asszonya között egy igaz nőt sem talált, az azért valahol őt is minősíti, lehet, hogy nem jó helyen keresett feleséget magának 😉 Egyébként így szól a szövegkörnyezet:
     “Azt találtam, hogy van olyan asszony, aki veszélyesebb, mint a csapda: szíve, mint a háló, karja, mint a bilincs. Akit Isten kedvel, az megmenekül az ilyen asszonytól, de a bűnös beleesik a csapdájába. Bizony, még a halálnál is keserűbb, ha valakit ilyen asszony ejt rabul! Azt mondja a Prédikátor: Mindent gondosan mérlegre tettem, és próbáltam a dolgok végső lényegét megtalálni, de nem sikerült, bár még mindig keresem. Igazságos férfit találtam ? ezer közül egyet ?, de asszonyt nem találtam.” Prédikátor 7:26-28
     És pont ebbe a kelepcébe esett bele Salamon: “Salamon szívét az asszonyai elcsábították, és rávették arra, hogy más isteneket tiszteljen és imádjon.” 1Királyok 11:4
     Én mindenesetre hálás vagyok azokért a női példaképekért, akikről a Bibliában olvasunk (hogy csak néhányat említsek: Anna (Sámuel anyja), Naomi, Ruth, Eszter, Anna (özvegy)), és annak is örülök, hogy Isten talált olyan nőt, akire rábízhatta a Fiát 🙂 Van kiktől tanulnunk.

    6. Még annyit, Ria, hogy érdekelne a véleményed a fejbekötésről.

    7. Na, ennek örülök Xenia, hogy “alapvetoen hasonlo” … 🙂 es amint latod, Edua ratapintott a lényegre (gondolom olvastad) és ugyanigy latom én is a helyzetünket. Amikor hivo vagy nem hivo férfiak kérdeznek bennünket, nem valaszolhatjuk nekik azt, hogy: – csak idaig, es nem tovabb, mert onnantol mar tiltva van nekünk. 🙂 Mert barmennyire is – szandékunk szerint – csak az örömhirt szeretnénk vinni az elveszetteknek, nem kerülheto ki, hogy az esetleges kérdéseikre ne adjunk semmiféle valaszt, amikor éppen az a cél, hogy megismerjék azt. Es, ha ez csak ily modon oldhato meg, akkor sajna, nekünk kell a bastyara allni, ha mar nincs (vagy csak kevés) férfi a lathataron.:) Egyszeruen elbujtak… és csak akkor merészkednek elo, amikor le kell tolniuk bennünket. 🙂 A kövek, – mint ahogyan Edua is irta – ,nem fognak beszélni helyettünk, mégha Isten tud is “kövekbol fiakat tamasztani” (Mt 3:9).:) Ezért irtam azt neked, hogy “mindegyikünk tegye azt és ugy, ahogyan kapta”, mint ahogy én is kaptam nemrégen az Urtol egy elhivast, mégpedig névre szoloan lettem küldve valakihez, “csodak – csodajara” egy férfihoz. (Amig élek nem felejtem el annak az élményét, ahogyan az történt – egészen különleges volt és egyedi.):)
     Amikor a férjemmel valami kapcsan elkezdünk beszélgetni a hitkérdésekrol miközben kérdéseket is tesz fel (annak ellenére, hogy sok mindent tud, csak éppen nem gyakorolja), nem valaszolhatom neki erre azt, hogy: – stopi stopi nem beszélhetek, mert nincs megengedve az asszonynak, hogy tanitson! – vagyis, nalunk sajnos forditott helyzet all fenn, amikor is nem én lehetek az, aki: “Hogyha pedig tanulni akarnak valamit, (az asszonyok) kérdezzék meg otthon az o férjüket”, hanem ellenkezoleg. :), ami igy azzal is jar, hogy minden olyan feladat és teher (kivéve az anyagi terhetek) , ami a férj feladata volna az isteni rendelkezés szerint, az mind az én vallamon van, amit persze szörnyen utalok, mert ez akarhogy is, de megkeményit egy not. Olyannyira, hogy mar -mar azt gondoltam, hogy sirni is elfelejtettem. 🙂 (Na de, történt velem mostanaban egy olyan esemény, ami altal megtudtam, hogy mégiscsak tudok, igy semmi gond.) 🙂 😉 –>

    8. A fejbefedésrol még irok Xénia késobb, most valami gond jött közbe.

    9. — > Együtt indultunk, csakhogy o közben le stand-olt… ha pedig én is ugyanezt tettem volna, a gyerekeink nem is tudom hol lennének. 🙂 (Errol a helyzetemrol egyébként, mar beszélgettem veled valahol itt, még a mult évben). 🙂 A fej befedésérol ugyszintén, de ha erre nem emlékszel mar, akkor most ujra elmondanam, hogy az 1Kor 11:5-6 szerint, ahol az a parancs adatott, hogy az asszony fedje be a fejét amikor imadkozik vagy profétal (mert ha nem teszi, akkor megcsufolja az o fejét, vagyis a férjét), akkor ehhez kell tartania magat. Ha pedig a férj nem feje a feleségnek, ( mert a férjnek nem feje Krisztus), akkor Krisztusnak kell engedelmeskednie mindenben. A fej befedésének a parancsa pedig az angyalok, mégpedig a gonosz angyalok miatt adatott, aminek indoklasa, az 1Moz 6:2-ben talalhato, amikor is a gonosz angyalok, “megkedvelve az emberek leanyait, feleséget vettek maguknak mind azok közül”. Igy tehat az asszony, a férje hatalmi jelét viseli a fején (mar, akinek a férje a feje) azaltal a hosszu haj altal, ami “fatyol gyanant adatott néki” (1Kor 11:15). Reszemrol a hosszu haj mellett döntöttem, mert különben befedett fejjel (pl. kendovel) kellene imadkoznom, ha rövid hajat viselnék, vagy amikor a gyülibe megyek. (Mar éppen készülök levagni valamennyit ebbol a fatylambol, mert hogy, hogy nem, mar kb. 7cm hijan a derekamig ér). 🙂

     A Prédikator 7:28-ban pedig nem feleséget keresett maganak Salamon, (akinek persze vénségére elment az esze), hanem csak tett egy olyan megallapitast, hogy ezer ember közül (nem pedig az asszonyok közül) egy igaz embert talalt csak. Ezért is emeltem ki a szövegkörnyezetébol csak azt a fél mondatot, mert ez az az eset, amikor az úgy, önmagaban is megall.
     Na és ugye, igy lesznek elsokbol utolsok…

    10. KedvesRia!
     “Reszemrol a hosszu haj mellett döntöttem, mert különben befedett fejjel (pl. kendovel) kellene imadkoznom, ha rövid hajat viselnék, vagy amikor a gyülibe megyek.”

     1Kor 11,5
     De ha egy n? imádkozik vagy prófétál, akkor be kell takarnia a fejét valamivel, különben szégyent hoz arra, aki a ?feje?. Hiszen, ha nem fedi be a fejét, az olyan, mintha kopaszra nyírták volna!
     ?1Kor 11,6
     Mert ha valamelyik n? nem takarja be a fejét, akkor akár le is nyírathatja a haját. De ha szégyen lenne a számára kopaszra nyírt fejjel járni, akkor inkább takarja be a fejét! /Károlyi/

     ?1Kor 11,5
     De ha egy n? imádkozik vagy prófétál, akkor be kell takarnia a fejét valamivel, különben szégyent hoz arra, aki a ?feje?. Hiszen, ha nem fedi be a fejét, az olyan, mintha kopaszra nyírták volna!
     ?1Kor 11,6
     Mert ha valamelyik n? nem takarja be a fejét, akkor akár le is nyírathatja a haját. De ha szégyen lenne a számára kopaszra nyírt fejjel járni, akkor inkább takarja be a fejét! /Egyszerű fordítás/

     1 Kor. 11,15
     Az asszonynak pedig, ha nagy haja van, ékesség az néki; mert a haj fátyol gyanánt adatott néki.
     ugyanakkor pedig a n?nek dísze a hosszú haja? Hiszen ez a természet-adta fátyol a fején!

     Az ígéből egyértelmű,hogy akkor kell az asszonynak befednie a fejét,ha nem akarja kopaszra nyírni a haját.A hosszú haj ékesség/dísz(1Kor.11,15),épp ezért kell betakarni,ha valaki nem akarja betakarni “vegye le”.(a 24 vén is leveszi koronáját mikor Istent imádja Jel. 4,10)

    11. Kedves Ria!
     Annyit az előzőhöz,hogy nem szerettelek volna megbántani vagy kioktatni,remélem nem úgy veszed.Szeretettel írtam.

    12. Kedves Ria, persze, tudom, hogy a prédikátori ige nem a feleségválasztásról szól, csak párhuzamba állítottam, hogy ha ilyet mondott Salamon, akkor nyilván a feleségei között sem talált igaz asszonyt, tehát valamit nagyon nem jól csinált.
     A fej befedéséről, nem megszólásképpen mondom, de eléggé sajátos módon értelmezed az igét, hiszen éppen az ellenkezőjét mondja. Ahogy az Edua által idézett igékből is látható, az Ige éppen azt mondja, hogy a nőnek be kell fednie a fejét, ha erre nem hajlandó akkor nyírja le (kopaszra). De ebbe annyira nem akarok igazából belemenni, mert nem látom, hogy a mai korban hogyan lehetne ezt megvalósítani, amikor annyira idegen a kultúránktól a fejbefedés, csak kíváncsi voltam a véleményedre.
     A női tanítás kapcsán, pont eszembe jutott, hogy vajon ez a férjed felé hogy valósul meg 🙂 Én biztos vagyok benne, hogy azzal, hogy válaszolsz a férjed hitbeli kérdéseire, egyáltalán nem csorbul a tiszteleted felé. És szerintem, még ha hitben van a férfi, az otthoni beszélgetés akkor sem hasonlítható a gyülekezeti prédikáláshoz, nem hinném, hogy az normális lenne, ha a férfi azt mondaná a feleségének, hogy, “Na akkor most ülj le és tanítalak az Igéről” vagy “most prédikálni fogok neked”. Hívő házaspárok épülhetnek egymás hite által, és az, ha megosztja a feleség is az igei látását a férjével nem jelenti azt, hogy akkor odalett a férj tekintélye.

    13. Szia Xenia,
     Arra a kérdésedre, hogy tisztelem-e a férjemet, nem tudok egyyértelmu igennel vagy nemmel valaszolni.Tudom tisztelni ot azért, mert anyagilag gondoskodik a csaladjarol, de nem tudom tisztelni azért a magatartasaért, amikor velem szemben (vagy akar a gyerekekkel szemben) megalazoan viselkedik, emellett ellene megy annak az isteni rendelkezésnek, miszerint: ” Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyhazat és Onmagat adta azért… …,ugy kell a férfinak szeretni az o feleségüket, mint az o tulajdon testüket……mert soha senki az o tulajdon testét nem gyulolte, hanem taplalgatja és apolgatja azt, (nyilvan szellemi értelemben is) miképen az Ur is az egyhazat…”(Ef 5:25-29).
     Azzal pedig semmiképpen nem csorbul a tiszteletem felé, amikor hit dolgokban kérdéseket intéz hozzam, sőt….

     A fejbefedésrol megirtam az én nézetemet, amihez tovabbra is tartom magam, és ha ti ugy latjatok igeinek, hogy a hosszu hajat még plusz be kell fedni kendovel vagy valami effélével, akkor tegyétek.

    14. Nem, egy pillanatra sem gondoltam arra Edua, hogy a hsz-oddal valamennyire is megbantani vagy kioktatni akartal volna, hiszen csak elmondtad a véleményedet a fejbefedés kérdésérol ugyanugy, mint ahogyan én is. Xénianak mar megirtam, hogy hogyan allok ehhez a kérdéshez, a te tovabbi érvelésedhez pedig még annyit szeretnék hozzafuzni, hogy a Jel 4:10 semmiképpen nem allithato parhuzamba, a fejbefedés témakörével (amikor is az, a teremtés rendjével lett megindokolva, nem pedig valami helyi szokassal, vagy egyéb massal), mivel ott egészen masrol van szo.

    15. Kedves Xenia!
     A mai korban is,még amikor annyira idegen is a kultúránktól a fejbefedés,akkor is nagyon egyszerű a megvalósítása 🙂 Csak elszántság kérdése.Több felekezetnél/gyülekezeteknél is gyakorolják(pl.,Nazarénusok,Menoniták,Oroszországi Baptisték,Charity Christian Fellowship,)

    16. Kedves Edua, én főként azért látom nehéznek a megvalósítását, amit Ida is említett, hogy igazából mi szüntelenül imádkozunk, és ez azt jelenti, hogy akkor állandóan be kellene lennie fedve a fejnek, ami szerintem megvalósíthatatlan. Istent nem olyannak ismertem meg az Újszövetségből, aki kötöttségeket akarna ránk tenni, itt ráadásul, ahol én élek, muszlimnak néznének, ha bekötném a fejem 🙂 Igazából azt nem tudom pontosan, mit ért az ige az alatt, hogy az angyalok miatt kell, ez még talány számomra.

    17. Kedves Xenia!
     Akiket említettem,nem csak a gyülekezetben/imádkozáskor hordanak kendőt,hanem mindig.És nem szokták őket muszlimnak nézni,pedig itt is rengeteg van belőlük.Valószínűleg azért,mert a muszlimok a nyakukat is sőt a homlokuk/arcuk egy részét is befedik,nem csak a fejüket.Én inkább ilyen fejbefedésre gondoltam: http://charitychristianfellowship.org/missions/ross-ulrich-family
     “1 Kor. 11,10 Ezért kell az asszonynak hatalmi jelt viselni a fején az angyalok miatt. ”
     Én ezt úgy értem,hogy az angyalok számára is fontos ,hogy az asszony elismerje a férfi hatalmát maga fölött.Mert a fejbefedés ennek a jele.JEL,talán ebből kifolyólag nem szükséges konkrétan az egész fejet befedni(-mert ugye,abba az arc is beletartozik)és inkább nyilvános helyen van jelentősége,mert a családban úgyis mindenki tisztában van a helyzettel(hogy alárendeli-e az asszony magát a férjének)Úgy tudom,otthon családjuk,rokonságuk előtt a muszlimok sem fedik be a fejüket.

    18. Esetleg érdemes lenne ezt a témát a klubba költöztetni… 🙂

    19. Kedves Edua, elfogadnám, hogy csak nyilvános helyen van jelentősége a dolognak, ha az angyalok nem lennének belekeverve. Az angyaloknak viszont abszolút nem számít a nyilvánosság. A többivel kapcsolatban meg lásd Antenornak írt válaszomat fent.

  4. Kedves Hoffman József!
   “Függetlenül attól, hogy helyesek-e vagy sem a teológiai megállapításaitok, akkor sem szabadna férfiakkal vitába bocsátkoznotok, pláne nem tanítani, helyreigazítani őket!”És ha valaki az igével merőben ellentétes dolgot ír -férfi létére- és a férfiak közül senki se reagál rá(volt már rá példa),akkor is legyünk csendben?Hátha megszólalnak a kövek….

 5. Máté 24:40-41 NEM az elragadtatásról szól. Máté egész 24. fejezete Jézus második eljövetelének jeleive foglalkozik, hiszen ezt kérdezték a tanítványok. “Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?” (Máté 24:3)
  Tehát a fejezet további részében Jézus az Ő eljövetelének jeleiről beszél.
  Az elragadtatásnál a hívőket ragadja el Jézus magához, és azok maradnak itt, akik nem hittek Jézus Krisztusban, mint Megváltóban. A Máté 24:40-41. versekben azonban az ?otthagyottak? fognak belépni a Királyságba, nem azok, akik ?felvétetnek?. Fontos ezzel tisztában lennünk!
  A 39. verset ha megnézzük, azt olvassuk: “És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is.”
  Itt az elragadás a hitetlenekre vonatkozik, akik mint Noé idejében, nem törődtek Istennel. Ők lesznek felvétetve az ítéletre, míg a hívők, akik a NNY alatt tértek meg, ott hagyatnak, és beléphetnek a Királyságba. Ők lesznek majd azok, akiknek gyermekeik születnek a Millennium alatt.
  A Máté 24-ben egyáltalán nincs szó az elragadtatásról, még a NNY végén sem, ami figyelemreméltó!

  (30) És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.
  (31) És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.
  Itt tehát egy látható megjelenésről van szó. A választottak összegyűjtése, pedig itt a földön lesz nem a Mennyben.
  János 14:3-ban Jézus azt mondja, hogy elviszi a hívőket oda, ahol Ő van. Tehát a Mennybe. “És ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. ”

  Az 1Thessz 5: 9. versben azt írja Pál, hogy ?Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,?
  Pál tehát azt mondja, hogy bennünket, hívőket Isten nem haragra rendelt. A NNY csapásait azonban az Ige több helyen is Isten haragja kiáradásának nevezi:
  Jel. 6.17 ?Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg??
  Az Úr napja az Ő haragjának napja, azaz időszaka. A 9. vers (1Thessz 5) szerit minket, hívőket Isten nem haragra rendelt, tehát az egyetlen lehetséges megoldás, hogy mi már nem leszünk itt amikor azok bekövetkeznek.
  A keresztyéneket mindig érte üldözés, és most is vannak országok, ahol üldözik őket. A betegségek, természeti csapások, éhség, nélkülözés és egyéb ínségek nem kímélték őket sem. Ezek a nyomorúságok azonban a romlott világ, a bűnös emberi természet és a Sátán irányából érték a hívőket. A NNY-ban azonban ítéletek lesznek,harag, melyek Istentől fognak származni! Formájukra nézve talán hasonlítani fognak a korábbi és mostani csapásokra, de más okozza őket: Isten. Márpedig Isten azt mondta, hogy a hívőknek már semmiféle ítéletben nem lesz részük. (Róma 8:1). Isten a hívőket fegyelmezi, de nem bünteti!

  Ezeken kívül még sok egyéb bibliai érv szó a mellett, hogy az elragadtatás meg fogja előzni a NNY csapásait. Úgy vélem, néhány igeverset nem elég körültekintően értelmeztek ennek a cikknek a szerzői. Én nem állítom, hogy az értelmezésem tökéletes. Mindenesetre elég meggyőzőnek látom az Igéből, hogy várjam Jézus minden pillanatbeli eljövetelét a szentjeiért, melyet nem kell megelőznie semmiféle más eseménynek, mint amelyek a NNY-ban be fognak következni.

  1. Egy kis szemelvény a Máté 24-ből:
   “Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!”
   ” Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért.”
   “De aki mindvégig kitart, az üdvözül.”
   “”Akkor, ha valaki ezt mondja nektek: Íme, itt a Krisztus, vagy amott: ne higgyétek!”
   “Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is.”
   ” “Okuljatok a fügefa példáján: amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő, az ajtó előtt.”
   ” Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!”
   Annak alapján amit írsz, Jézus szavainak ilyesmi lehetett a mögöttes tartalma: “Ti azt kérdezitek, hogy mi lesz a jele az eljövetelemnek, hát jó, megmondom, de azt már nem árulom el, hogy igazából lesz egy elragadtatás is, ami titkos lesz, tehát nem lesz semmi előjele, ezért erről inkább nem is beszélek, akkor majd titeket magamhoz veszlek, tehát ti már nem lesztek itt az eljövetelemkor. De mivel az eljövetelemről kérdeztetek, és nem az elragadtatásról, ezért arra válaszolok, elmondom a jeleket, amik ugyan semmit sem érnek számotokra, mivel ti már úgysem lesztek itt, a figyelmeztetéseim sem nektek szólnak, hanem azoknak, akik majd visszamaradnak az elragadtatásból.”
   Ez kábé olyan, mintha mondjuk mi ketten (te meg én) találkozót beszélnénk meg, mert tegyük fel, van egy dolog, amit megígértél nekem, és szeretném tőled átvenni. Egyeztetünk, és kiderül, hogy a közeljövőben egyszerre leszünk egy vasútállomáson, de nem ugyanazzal a vonattal utazunk, és csak 10 percünk lesz, hogy találkozzunk, mert mindkettőnk vonata megy tovább. Megkérdezem, hogy miről foglak felismerni, és erre te elmondod, hogy nézel ki, milyen ruhát fogsz viselni, mi lesz a kezedben, és utasításokat adsz, hogy pontosan merre forduljak, ha leszállok a vonatról. Figyelmeztetsz, hogy nagyon figyeljek oda, különben elkerüljük egymást. Ez eddig rendben is van, de igazából neked még vannak emellett mögöttes gondolataid. Te ugyanis tudsz róla, hogy még ezelőtt az időpont előtt az én városomban fogsz járni, és azt tervezed, hogy meglepetésként felbukkansz, és átadod azt, amiről beszéltünk. Ezzel lényegében a korábbi megbeszélésünk értelmetlenné válik. Te ugyan az igazat válaszoltad a kérdésemre, mert valóban ott leszel a vonaton, de az összes figyelmeztetésed (hogy szorítani fog az idő, stb.) felesleges volt, mint ahogyan az információ is, hogy mit fogsz viselni, stb.
   Jézus nem vágná így át az ő tanítványait. Azért mondta el nekik a jeleket, hogy tudják, mire számítsanak, és ne olvassák félre az idők jeleit. Ugyanez köszön vissza Pál apostolnál is:
   ” Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzá való gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim,
   hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia.” 2 Tesszalonika 2:1-3

   1. Ezzel kapcsolatban csak az a kérdésem, hogy miért “vágta át” Jézus a tanítványait, hiszen az Ő második eljövetele messze a tanítványok födi élete után fog majd csak bekövetkezni? Jézus próféciájának, amely a Máté 24-ben és a párhuzamos helyeken lett lejegyezve, nyilvánvalóan többes beteljesedése van. Egy részük már a tanítványok életében bekövetkezett (pl. a Templom lerombolása), más részük csak a jövőben fog bekövetkezni. Jézus mégsem mondta el a tanítványainak, hogy melyek lesznek az utóbbiak. “Átverte” tehát őket, hiszen olyan dolgokról beszélt nekik, amelyeknek ők úgysem lesznek részesei? Kissé erős feltételezés volna ez! Ezek a kijelentések nyilván az utókornak szólnak, akik majd olvasni fogják ezeket.
    Jézus földi szolgálatában Izráelre koncentrál, és igen keveset tanít a gyülekezeti korról. Azt majd az apostolok fogják megtenni. Nem meglepő tehát, hogy a visszajövetelét érintő kérdésekben a Gyülekezettel, az Ő Menyasszonyával nem foglalkozik. Hiszen ők (mi) nem leszünk részesei az itt (Mt. 24-ben) vázolt eseményeknek. Ebben a pillanatban a tanítványok sem voltak még újjászületett hívők, hiszen a Szent Lélek majd csak pünkösdkor vesz lakozást bennük. Így a hívők elragadtatásáról értelmetlen is lett volna tanítani nekik. Az elragadtatást majd csak a búcsúbeszédében említi meg nekik, amikor megígéri a Szent Lélek eljövetelét is. (János 14)
    A NNY szentjei nem a Gyülekezet szentjei, hanem azok, akik a NNY alatt térnek meg. Ők lesznek részesei a csapásoknak, és az ő kedvükért rövidítettnek meg a napok, hogy közülük maradjanak, akik beléphetnek majd a Királyságba, és ott gyermekeik születnek majd. Ha mindenki újjáteremtett romolhatatlan testben lépne be a Millenniumba, akkor kik fogják a szaporodóképes népességet alkotni. Hiszen az új testben lévők sem nem házasodnak, sem gyerekeik nem lesznek?
    Néhány különbség az elragadtatás (E) és a visszatérés (V) között:
    E: Jézus a levegőben jön el (1Th.4:16-17)
    V: Jézus a földre jön el (Zak. 14:4)
    E: Jézus a szentjeiért jön el (1Th.4:16-17)
    V: Jézus a szentjeivel jön el (1Th.3:13, Júd. 14)
    E: Jézus magához szólítja a menyasszonyát
    V: Jézus a menyasszonyával jön el
    E: Nem említi az ÓSZ (1Kor. 15:52)
    V: Az ÓSZ több helyen is megprófélta
    E: Bármikor bekövetkezhet, nincsenek előzetes jelek
    V: Sok jel előzi meg (Mt. 24:4-29)
    E: Áldás és vigasztalás ideje lesz (1Th.4:18)
    V: Pusztítás és ítélet ideje lesz (2Th. 2:8-12)
    E: Csak a hívőket érinti (Jn.14:1-3, 1Kor: 15:51-55, 1Th.4:13-18)
    V: Izraelt és a pogány nemzeteket érinti (Mt. 24:1-25:46)
    E: Egy pillanat alatt megtörténik, csak azok látják, akik Krisztuséi ( 1Kor: 15:51-52)
    V: Az egész világ számára látható lesz (Mt.24:27, Jel. 1:7)
    E: Elindítja a NNY-ot
    V: Elindítja a Millenniumot

    1. Azért vágta (volna) őket át, mert a tanítványok tudták, hogy Jézus elmegy tőlük, de azt nem tudták, hogy mikor jön vissza. Jézus maga sem tudta, hogy mikor fog visszajönni, ezt csak Isten tudta:
     “Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok az égben, sem a Fiú, hanem csak az Atya.” Márk 13:32
     A tanítványok szerették volna tudni, hogy mégis mire számítsanak, milyen előjelei lesznek Jézus eljövetelének, ezért tették fel a kérdést. Jézus elmondta nekik ezeket a jeleket, és így ők egész életükben tudták figyelni, hogy vajon beteljesednek-e, vajon az ő életükben jön-e el Jézus. Ugyanezt tették az utánuk jövő nemzedékek, és ugyanezt tesszük mi is. Pál apostol is tudta, milyen jelek előzik meg Jézus eljövetelét, ezért írta a tesszalonikabelieknek, hogy ne higgyenek azoknak, akik félre akarják őket vezetni, mert még nincs itt az Úr napja, mert bizonyos jeleknek előtte be kell következnie, ami még nem történt meg. Mi is jelenleg annyit látunk, hogy mintha minden készülődne a antikrisztus megjelenésére (próbálják előkészíteni az útját), de igazából a dánieli próféciák és a Jézus által említett jelek még nem következtek be, tehát biztosan nem állíthatjuk, hogy a mi életünkben fog bekövetkezni, viszont ha elkezdődnek azok a jelek beteljesedni, akkor tudni fogjuk, hogy közel az Úr.
     Jézus nem a levegőbe beszélt, nem titkos terve volt, amit nem akart a tanítványok orrára kötni, hanem a kérdésükre válaszolt, hogy milyen jelek lesznek, mire figyeljenek oda mindazok, akik várják Őt vissza. Ez akár az ő életükben is bekövetkezhetett volna. Minthogy a pontos idő Isten kezében van, a mi dolgunk a jelek figyelése.

    2. Még egyszer az elragadtatásról és az Úr eljöveteléről

     Ha jól akarjuk érteni a Biblia üzenetét, akkor fontos tanulmányoznunk azt a kulturális, társadalmi, politikai közeget, amelyben született. Különösen igaz ez a hasonlatokra, példázatokra. Akkor érthetjük ezeket helyesen, ha tisztában vagyunk az alapjukként szolgáló korabeli köztudattal.
     Jézus előszeretettel hasonlította Önmaga és a Gyülekezet viszonyát a Vőlegény és a Menyasszonya viszonyához. Érdemes feleleveníteni, hogyan is működött a korabeli kultúrában a házasságkötés intézménye.
     Az egész úgy kezdődött, hogy az apa kiválasztotta a fia számára a leendő menyasszonyt, és kifizette a lány apjának a menyasszonypénzt. Ez történhetett már sok évvel a tényleges menyegző előtt, akár a fiú és lány gyermekkorában. Az esküvő előtt a vőlegénynek gondoskodnia kellett a közös otthonuk, lakhelyük megteremtéséről. A tényleges menyegző időpontját a fiú apja határozta meg. Ha az apa elérkezettnek látta az időt erre, akkor utasította a fiát, és a vőlegény elment a menyasszonyhoz, és elvitte őt a közös otthonukba. Itt megtartották a menyegzőt, de csak szűk körben, a közvetlen rokonok körében. Ekkor a menyasszonynak át kellett esnie egy szertartásos alámerítkezésen, mely a megtisztulását szimbolizálta. A valódi lakodalom, melyre már sok vendég volt hivatalos, egy kis idővel később kezdődött, és akár egy hétig is tartott.
     [expand title=”Teljes hozzászólás”]
     Jézus tehát használta a menyegző hasonlatát, melyet ehhez a rendszerhez hasonlított, hiszen csak így lehetett érthető a hallgatói számára. Jézus minden hasonlatát a való életben is létező dolgokhoz hasonlította. Csak akkor volt esély rá, hogy a hallgatók megértsék a példázat szellemi üzenetét, ha pontosan tisztában voltak azzal, amihez Jézus hasonlította azt.

     Így van ez ebben az esetben is.
     A szereplők könnyen azonosíthatók:
     Az apa: a Mennyei Atya
     Vőlegény: Jézus Krisztus
     Menyasszony: a Gyülekezet, a valaha újjászületett hívők összessége.

     Jelen pillanatban ott tartunk, hogy Mennyei Atyánk kifizette értünk a menyasszonypénzt, amely emberi testet öltött Fia, Jézus Krisztus vére volt, és ezzel megváltott minket bűneinkből.
     A menyegző azonban még nem történt meg, az Atya még nem küldte el a Vőlegényt értünk, hanem még mindig várunk erre. Ahogy Jézus is mondta, eljövetelének időpontját csak az Atya ismeri, és Ő dönt róla. Most a Vőlegény, tehát Jézus helyet készít Menyasszonya számára (Jn. 14:1-3). [Ha Jézus visszajövetelekor a hívők azonnal visszatérnek a földre, akkor mi szükség van rá, hogy Jézus helyet készítsen nekünk e Mennyben?]
     A következő esemény a Menyasszony, a Gyülekezet elhozatala lesz az elragadtatáskor. Ekkor történik meg a szűk körű menyegző a Mennyben, melyen csak az Atya, a Fiú mint Vőlegény, A Szent Lélek, a Menyasszony és az angyalok vesznek részt. Ekkor történik meg a Menyasszony immár nem szimbolikus, hanem valóságos megtisztítása, és felöltöztetése romolhatatlan testbe és tiszta fehér ruhába. A lakodalomra valamivel később kerül sor, immár a millenniumi földön, Jézus visszatérése után, melyen már sokkal több vendég lesz jelen. A NNY alatt megtértek, és így a Millenniumba belépő emberek, ósz-i szentek.

     Mindez persze önmagában még nem bizonyítja, de megerősíti, hogy az elragadtatásnak és Jézus visszajövetelének két külön eseménynek kell lennie. Segítségünkre lehet abban, hogy helyesen értelmezzük az elragadtatásról és eljövetelről szóló verseket, ahol nem egyértelmű elsőre az események sorrendje. Nem arról van szó, hogy jóslatokat adunk az elkövetkező események időpontjára, hanem arról, hogy következtetünk azok sorrendjére addig a mértékig, amíg azt az Ige megengedi.

     Az elragadtatásról, és az azt követő eseményekről az egyik legfontosabb kijelentés az 1Thessz. 4:13-5:10-ben található. Általában azt mondják, hogy ebben az igeszakaszban Pál beszél az elragadtatásról, de nem beszél annak időzítéséről. Minél többet tanulmányozom azonban ezt az igerészt, annál inkább úgy gondolom, hogy ez nem egészen így van.
     Elsőként azt kell látnunk, hogy Pál nem teológiai kézikönyvet írt itt, hanem levelet, melyben konkrét problémákkal foglalkozott, kérdésekre válaszolt. Úgy tartják, hogy az 1 Thesszalonikai levél volt Pál első levele, és az ÚSZ könyveiből sem volt még szinte semmi leírva, talán Jakab levele kivételével. Még az Evangéliumokat sem írták meg. A thesszalonikai gyülekezetet Pál plántálta (ApCsel. 17:1-10), de nem volt lehetősége hosszasan tanítani őket. A legfontosabbakat bizonyára elmondta nekik, melyek között lehetett a Jézus visszajöveteléről szóló tanítás is. A thesszalonikaiaknak azonban még maradtak kérdéseik, különösen, miután felerősödtek a hívők elleni üldözések. A levélből világosan látszik, hogy tudtak az eljövendő NNY-ról, és úgy gondolták, már el is kezdődött. Pál tehát az 1Thessz. 4:13-5:10-ban eloszlatja az aggodalmaikat. A 4:15-ben Pál biztosítja őket, hogy akik még élnek, nem fogják megelőzni azokat, akik elaludtak (meghaltak). Miért gondolták azt a thesszalonikaiak, hogy megelőzik a már elhunyt testvéreiket, és miben előzték volna meg őket? Ha úgy tudták volna, hogy az elragadtatás és a feltámadás a NNY végén, Jézus eljövetelével egy időben fog bekövetkezni, miért aggódtak volna a már elhunyt testvérekért? Inkább örülniük kellett volna, hiszen ha a NNY elkezdődött ? ahogy hitték -, akkor ez azt jelentette volna nekik, hogy a feltámadás is közel van. Úgy érthetjük meg Pál válaszát, és a thesszalonikaiak aggodalmát, ha a válaszból rekonstruáljuk a kérdést, melyet Pálhoz intéztek. Ez valahogy így hangozhatott: ?Ha Jézus magához veszi a hívőket, mielőtt megkezdődne a NNY ? ahogy tanítottad nekünk -, akkor hogyan lehetséges, hogy az elhunyt testvéreink még nem támadtak fel? Talán nem jól mondtad ezeket nekünk?? Bizonyára nem pont ezekkel a szavakkal kérdezték, de valami ilyesmit kellett kérdezzenek.
     Pál válaszában tehát először is biztosítja őket, hogy a feltámadás biztos. Ahogyan Jézus feltámadt, őket ? és minden hívőt ? fel fog támasztani (4:13-14). Utána elmondja, hogyan fog ez történni, továbbá a feltámadás és a még élő hívők elragadtatása egyszerre fog megtörténni (4:15-17). Majd biztatja őket, hogy vigasztalják egymást ezekkel a beszédekkel. (4:18)

     Utána pedig témát vált, és az 5. fejezettől rátér a Jézus második eljöveteléhez vezető események taglalására. A témaváltást az 5:1-ben található ?Peri de? formula jelzi, mely az ÚSZ több más helyén is témaváltást jelöl (pl. ApCsel 21:25, 1Kor. 7:39-8:1).
     Így értendő tehát: ?De az időkről és időszakokról, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek?.
     A ‘de’ azt jelenti, hogy az elragadtatásról most áttér az ?Úr napjára?, vagyis a NNY eseményeire. Az ?Úr napja? általában olyan időszakot jelöl, amikor Isten ítéletet tart a hitetlenek, a gonoszok felett. Nem csak egyetlen nap, hanem egy időszak.
     Másodszor tehát Pál arról biztosítja őket, hogy a NNY még nem kezdődött el, az üldözések, melyek őket érik, nem annak részei.
     Az Úr Napja úgy kezdődik el, mint ahogyan a tolvaj jön el éjjel: titokban, csöndben, a ?lakók? vagyis a világ lakossága számára láthatatlanul. ?De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket.? (5:4) ? mondja Pál, vagyis a hívőket az a nap nem fogja meglepni észrevétlenül, hogy azon veszik észre magukat, hogy egyszer csak már a NNY-ban vannak. Lényeges, hogy a NNY alatt Isten fogja kiönteni a haragját a világra, a hívőket pedig Isten nem haragra rendelte (9. vers), tehát nem is lehetnek jelen ekkor. Ugyanezt mondja e levél 1:9-10 verse is, Róma 8:1-ben pedig azt mondja Pál, hogy a hívőknek semmiféle kárhoztató ítéletben nem lesz részük. Így lehet érteni a Jel. 3:10-et is, amely szerint Isten kimenti a hívőket a megpróbáltatás idejéből, mely eljön az egész világra (tehát nem csak bizonyos területekre). Akkor, azóta, és most is éri ? érte üldözés a keresztyéneket a világból, a Sátántól, de ez még nem a NNY. Akkor majd Isten fogja kiárasztani a haragját a világra, amikor is a keresztyének már a Mennyben lesznek az Úrral.
     Ugyan ezt erősíti meg Pál a thesszalonikaiaknak írt második levelében is az általunk 2. fejezetnek ismert részben. Megemlíti még Pál az elragadtatást az 1Kor 15:51-52-ben, ahol ?titok?-ként utal rá, vagyis olyan eseményként, amely előtte, az ÓSZ-ben nem volt kijelentve. Az ÓSZ beszél a Messiás királyként való eljöveteléről, de nem említi az elragadtatást. Az elragadtatás a Gyülekezetet érinti kizárólag, így az ÓSZ-ben ezért nincs is említve.

     Itt van aztán a Millennium szaporodóképes lakóinak problémája
     Három bibliai kijelentést kell itt megvizsgálnunk.
     Lukács 20:34-36
     ?És felelvén, monda nekik Jézus: E világnak fiai házasodnak és férjhez adatnak: De akik méltókká tétetnek, hogy ama világot elvegyék, és a halálból való feltámadást, sem nem házasodnak, sem férjhez nem adatnak: Mert meg sem halhatnak többé: mert hasonlók az angyalokhoz; és az Isten fiai, mivelhogy a feltámadásnak fiai.?
     Az első feltámadás, a hívők feltámadása az elragadtatással egy időben fog megtörténni. Akik tehát feltámadott testben lépnek be Jézus földi királyságába, nem házasodnak, így gyermekeik sem születhetnek.

     1Kor 6:9a ?Avagy nem tudjátok-e, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát??
     Ami azt jelenti, hogy nem hívők, tehát igazságtalanok, nem léphetnek be a Millennium korszakába.

     Jelenések 20:7-9
     ?És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából. És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövenye. És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat.?
     A kérdés tehát az, hogy kik lesznek, honnan származnak a föld négy szegletén lévő népek, akik majd fellázadnak Jézus ellen? Akiknek része volt az első feltámadásban, azok már nem tudnak vétkezni, és bizonyára ők alkotják a szentek táborának egy részét.
     A hitetlenek közül senki nem léphet be a NNY-ból a Millenniumba, hogy ott gyermekei születhessenek.
     Egyetlen lehetséges magyarázat létezik, mely bibliai alappal bír, hogy azoknak a leszármazottai lesznek ezek a népek, akik az elragadtatás után, a NNY alatt tértek meg, és így léphettek be a Millennium korszakába. Ők nem kapnak új, romolhatatlan testet, és bár bizonyára sokáig élnek a Millennium alatt ? lehet, hogy mind az ezer évig ? de ők házasodhatnak, és gyerekeik is születhetnek.
     Ha azonban az elragadtatás a NNY végén történne, akkor nem maradna olyan ember, aki úgy lépne be a Millenniumba, hogy gyerekeket tudna nemzeni.
     Esetleg lehet azt mondani, hogy Isten majd gondoskodik szaporodóképes emberekről, de ez eléggé valószínűtlen. Ekkor ugyanis Isten maga teremtené meg azokat az embereket, akikről előre megmondta, hogy fellázadnak ellene. Miért kellene ilyesmire gondolni, amikor van biblikus magyarázat arról, honnan származnak majd ezek az emberek?

     További bizonyíték, hogy a Jelenések könyve NNY-ról szóló leírásai nem említik a Gyülekezetet. Az ott szereplő szentek nem a Gyülekezet szentjei. Erre a magyarázat az, hogy a Gyülekezet nem lesz itt a NNY alatt.

     Mindent összevetve látható, hogy a NNY előtti elragadtatás nézete nem valami röpke hóbort, vagy fikció ? ahogy némelyek nevezik -, hanem igen is jól megalapozott a Bibliában.
     [/expand]

    3. Kedves József! Ez elég hosszúra és igen zavarosra sikeredett. 🙂
     Csak két dolgot emelnék ki:
     1. A nagy nyomorúság és az Isten haragja két külön esemény. A nagy nyomorúság alatt trombiták hangzanak el, az Isten haragja alatt pedig Isten haragjának poharai töltetnek ki az Antikrisztusra és követőire. Akkor a keresztények már nem lesznek itt.
     2. A Bibliából egyértelmű, hogy a Millienniumban lesznek pogányok is:
     Például: “És a pogányok, a kik megtartatnak, annak világosságában járnak; és a föld királyai az ő dicsőségöket és tisztességöket abba viszik. … És a pogányok dicsőségét és tisztességét abba viszik.” Jelenések 21: 24, 26

    4. Kedves Thea és Hoffman József!

     József hozzászólása nagyon jó, Szent Szellemtől vezérelt.
     Azt írja le, hogy Jézus tanítása a KERESZTÉNYEK elragadtatásról, (mint KRISZTUS menyasszonya) minden lépésében meg fog felelni, a zsidók akkori korában lévő tradicionális házasságkötési lépéseinek. (Mikor, miért, hova)

     Te azt írod, hogy:
     “A nagy nyomorúság és az Isten haragja két külön esemény. A nagy nyomorúság alatt trombiták hangzanak el, az Isten haragja alatt pedig Isten haragjának poharai töltetnek ki az Antikrisztusra és követőire. AKKOR A KERESZTÉNYEK MÁR NEM LESZNEK ITT.”

     Ez is így igaz.
     De ne felejtsük el, hogy ekkor még a földön élnek “szentek”, azok a ZSIDÓK, (Mózesi törvények szerint,) akik a nagy nyomorúság alatt elpecsételtettek ugyan, de a Gyülekezet elragadtatása után ismerik fel azt, hogy nem az igazi Messiást fogadták be, sőt azt is, hogy a Megfeszített Jézus Krisztus az igazi Messiásuk, és CSAK EZEK UTÁN lesznek képesek megtérni az Úr Jézus Krisztushoz.
     (Pontosan ezt a folyamatot hivatott betölteni a felépítés előtt álló 3. Templom, amit az AK. megszentségtelenít.)

     A 144.000 elpecsételése ugyan azt a “célt” fogja betölteni, mint az Egyiptomból való szabadulás történetében “Gósen földje.” A Gonosz nem árthat nekik, mert hordozzák a “JHV TULAJDONA” pecsétet.
     Ezek után láték négy angyalt állani a földnek négy szegletén, a földnek négy szelét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára.
     És láték más angyalt feljőni napkelet felől, akinek kezében vala az élő Istennek PECSÉTE; és nagy szóval kiálta a négy angyalnak, akinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek,
     Ezt mondván: NE ÁRTSATOK se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, MÍG meg nem pecsételjük a mi ISTENÜNK szolgáit az ő homlokukon.
     És H A L L Á M a megpecsételtek számát: Száznegyvennégyezer, az IZRÁEL FIAINAK minden nemzetségéből elpecsételve.
     AZUTÁN L Á T Á M, és ímé egy NAGY SOKASÁG, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak;
     Jelenések 6:1-9

     Míg a keresztények Jézus Krisztuséi, addig az Izrael az Istenéi.
     János a mennyben az “elpecsételtekről” csupán csak hall, addig a “nagy sokaságot” látja is ott a mennyben. (Tehát a Gyülekezet hamarabb felvétetik mint az “elpecsételtek”.)
     Ugyan ezt támasztja alá a Dániel próféciája is, ahol az AK. hétéves idejét két részre osztja:

     És mondá egyik a gyolcsba öltözött férfiúnak, aki a folyóvíz felett vala: Mikor lesz VÉGÖK e csudadolgoknak?
     És hallám a gyolcsba öltözött férfiút, aki a folyóvíz felett vala, hogy felemelé az ő jobb kezét és bal kezét az ég felé, és megesküvék az örökké élőre, hogy ideig, időkig és FÉL IDŐIG, és mikor elvégezik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek.
     (Idő az AK-nak meghatározott 7 éve. “fél időig” a hét év második 3,5 évének vége, amikor Izrael nyomorúsága véget ér.)

     Szerintem csak ennek a résznek a hiánya okozza a meg nem értést kettőtök párbeszédében, hiszen mind a ketten ugyan azt mondjátok a Gyülekezet elragadtatásával kapcsolatban.

     Szeretettel: Erika

    5. “Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” Gal. 3:28

    6. Kedves Thea!

     A Galata 3:28 a nagy nyomorúságból elragadtatott Gyülekezetre érvényes.
     De mi most itt “időről” beszélünk, amelyik alatt a Gyülekezet felemeltetik.
     Az idő, az AK 7 éve.
     Az első 3,5 évet “nagy nyomorúságnak” hívjuk, (mint ahogy Te is írtad), Gyülekezet elragadtatásának ideje lesz.
     Az AK második 3,5 évét pedig az Úr Napjának hívjuk. Ez az időszak az Úr Haragnapja. Ebben az időben viszont a pogányok előtt már bezáródott az ajtó és már csak a Mózesi törvények szerint élő, de elpecsételt zsidóknak (144.000) van lehetősége megtérni Jézus Krisztushoz.

     Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, AMEDDIG a pogányok teljessége bemegyen.
     Róma 11:25

     A Gyülekezet elragadtatásával ment be a pogányok teljessége is, (a Gyülekezet elragadtatásáig megtért zsidókkal együtt, ahol már nincs különbség sem zsidó, sem görög, sem férfi, sem nő között,) viszont a földön maradt, JHV törvényeit megtartó, hűséges (CSAK) a ZSIDÓK meg fognak térni Jézus Krisztushoz.
     Erről szól a fenti Ige.

     A Haragnap elmúltával azok a pogányok akik túlélték a Haragnapot, (millenium elején) szintén megtérnek Jézus Krisztushoz, de ők már emberként élnek tovább a földön, és nem lehetnek a Gyülekezet tagja.

     Szeretettel: Erika

    7. Kedves Erika!
     Ezzel nem értek egyet.
     Honnan veszed, hogy a Galáta 3 csupán arra vonatkozik? Merthogy magából a fejezetből nem az biztos. Akkor ezek szerint a Kolossé 3:11 vagy az I. Kor. 12:13 is csak egy bizonyos embercsoportra vonatkozik?

     Ami a hét évet illeti szintén eltér a véleményünk.
     Szerintem a Nagy Nyomorúság a 7 év felénél kezdődik (a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak – Dániel 9:27). Előtte lesz az a bizonyos korszak, amikor mindenki imádni fogja az AK-t, mert megoldja a világ problémáit és relatív béke és nyugalom lesz.
     Isten haragja ehhez képest valószínűleg csak néhány hét lesz. Erről elég sok anyag van fent a honlapom, úgyhogy nem ragozom. (Például: http://idokjelei.hu/2011/10/isten-haragja-end-time-info-podcast/)

    8. Kedves Hoffman József!

     Hogy kik fognak szaporodni a millennium alatt?!

     “1Kor 6:9a ?Avagy nem tudjátok-e, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát??
     Ami azt jelenti, hogy nem hívők, tehát igazságtalanok, nem léphetnek be a Millennium korszakába.”

     Isten országa most még bennünk van, ahogyan az Úr is ezt mondta! Ez az igevers nem arról szól, hogy a millenniumot nem örökölhetik az igazságtalanok, hanem a mennyet. Mivel az evangélium is Isten országáról, mint a mennyről ír! (Mát. 9,35
     … Jézus … hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, ?Mát. 10,7 … mondván: Elközelített a mennyeknek országa. ) Nekünk a menny van ígérve.
     Ján. 3,3 Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
     ?Ján. 3,5 Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
     Mát. 13,19 Ha valaki hallja az ígét a mennyeknek országáról …

     A millennium, még ehhez az emberi korszakhoz tartozik! (Amit Thea ídézett igeverset, az pedig már az új földhöz, és új éghez!)

     Viszont az Igét olvasva nem lehet senkinek kétséges, hogy a mill alatt itt lesznek a zsidók , megrostálva, megpróbálva, ( testi mivoltukban ( Hiszen az ő megmentésükre jön vissza az Úr. Ők azok a választottak, akikért megrövidíttetnek azok a napok, mert ha nem így lenne, nem maradna ember a földön! Továbbá, Armageddonnál fogja megdicsőíteni az Úr a nevét a pogányok szeme láttára! Amikor visszajön, akkor fogják Őt siratni a föld minden nemzetségei! (Eddigre, már keresztény egy szál se lesz itt a földön! Tehát nem ők fogják siratni! A zsidók ekkor fogják felismerni, hogy Jézus volt a Messiás, a többiek pedig, hogy tényleg igaz volt, amit hirdettünk!) ! ) Ráadásul Jézus, a királyok Királya, vaspálcával fogja a POGÁNYOKAT legeltetni! Tehát már ezért is logikus, hogy lesz kit! A millenium, a zsidók felvételének az ideje! A mill alatt rajtuk keresztül fogja magát Isten megdicsőíteni! Mert az lesz a sátoros ünnep, amelyre, ha nem mennek fel a népek megünnepelni, akkor csapásokat fognak kapni!
     Zak. 14,4
     És azon a napon az Olajfák hegyére veti lábait, a mely szemben van Jeruzsálemmel napkelet felől, és az Olajfák hegye közepén ketté válik, kelet felé és nyugot felé, igen nagy völgygyé, és a hegynek fele észak felé, fele pedig dél felé szakad.
     ?Zak. 14,6 És úgy lesz azon a napon: Nem lesz világosság, a ragyogó testek összezsugorodnak.
     Zak. 14,9 És az Úr lesz az egész földnek királya, e napon egy Úr lészen, és a neve is egy.
     Zak. 14,10 Az egész föld síksággá változik Gebától kezdve Rimmonig, déli irányban Jeruzsálem felé, és felmagasztaltatik és a maga helyén marad a Benjámin kapujától az első kapu helyéig, a szegletkapuig, és a Hananéel tornyától a király sajtójáig.
     Zak. 14,11 És lakni fognak benne, és nem éri többé pusztulás, és bátorságban lakoznak Jeruzsálemben.

     Zak. 14,12 És ez lesz a csapás, a melylyel megcsapkod az Úr minden népet, a melyek Jeruzsálem ellen gyülekeznek: Megsenyved a húsok és pedig a míg lábaikon állnak, szemeik is megsenyvednek gödreikben, nyelvök is megsenyved szájokban.
     Zak. 14,13 És azon a napon lesz, hogy az Úr nagy háborúságot támaszt közöttök, úgy, hogy kiki a maga társának kezét ragadja meg, és a maga társának keze ellen emeli fel kezét.
     Zak. 14,14 Sőt még Júda is harczolni fog Jeruzsálem ellen, és összegyűjtetik a köröskörül lakó népek minden gazdagsága: arany, ezüst és igen sok ruha.
     Zak. 14,15 És éppen olyan csapás lesz a lovakon, öszvéreken, tevéken, szamarakon és mindenféle barmokon, a melyek e táborban lesznek, a milyen ez a csapás.

     Zak. 14,16 És lészen, hogy AKIK MEGMARADNAK MINDAMA NÉPEK KÖZÜL, a melyek Jeruzsálem ellen jőnek: esztendőről esztendőre mind felmennek, hogy hódoljanak a királynak, a Seregek Urának, és megünnepeljék a sátorok ünnepét.
     Zak. 14,17 És lészen, hogy a ki nem megy fel e föld nemzetségei közül Jeruzsálembe, hogy hódoljon a királynak, a Seregek Urának: nem lészen azokra eső.
     Zak. 14,18 És ha nem megy fel, vagy nem jön fel az égyiptomi nemzetség, ő rájok sem lészen; de lészen az a csapás, a melylyel megcsapkodja az Úr a népeket, a kik nem mennek fel a sátorok ünnepét megünnepelni.
     ?Zak. 14,19 Ez lészen Égyiptomnak büntetése, és mindama népek büntetése, a kik nem mennek fel a sátorok ünnepét megünnepelni.
     ?
     Szóval marad itt még elég ember a szaporodásra, és arra is, hogy Sátán az 1000 év végén még újra fellázíthassa őket!

    9. Köszi a korrekciót. Igen, amit idéztem már az Új föld idejére vonatkozik. A Zakariás valóban jobb példa.

    10. “A hitetlenek közül senki nem léphet be a NNY-ból a Millenniumba, hogy ott gyermekei születhessenek.
     Egyetlen lehetséges magyarázat létezik, mely bibliai alappal bír, hogy azoknak a leszármazottai lesznek ezek a népek, akik az elragadtatás után, a NNY alatt tértek meg, és így léphettek be a Millennium korszakába. Ők nem kapnak új, romolhatatlan testet, és bár bizonyára sokáig élnek a …”

     Akik a nagy nyomorúság alatt megtérnek, azoknál (is) a Jézusról való bizonyságtétel lesz! Nekik pedig ez idő alatt a fejüket fogják venni!
     Jel 12,17 És… a sárkány… elment hogy harcba szálljon a..többi ivadékával, akik az Isten parancsolatait megtartják és Jézus bizonyságával rendelkeznek.
     ?Jel. 20,4..és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, …

     A zsidók közül, aki megtér Jézushoz, az kereszténnyé lesz, és annak a sorsa a “fejvétel” a N NY alatt ! De a zsidók, most csak mint zsidók fognak megtérni Istenhez. Az Úr Jézus Krisztushoz, ők csak akkor, amikor meglátják az ég angyalaival, és a szentekkel eljönni! ( Ha nem így lenne, akkor még vagy a gyülekezethez tartoznának, vagy a N NY szentjeihez, akiknél a Jézus bizonyságtétele van! És bár a zsidókat is üldözni fogják, hiszen azt az időt Jákób nyomorúságának nevezi a Biblia ( (ami persze nem azt jelenti, hogy nem az egész földön lesz nagy nyomorúság), de azok, akik közülük megtérnek az Úr Jézushoz akkor, azok még mindig a Krisztushoz fognak tartozni. Vagyis az Újszövetség szentjeihez! (Az Újszövetség szentjei közül pedig , halandó testben már senki nem lesz itt a mill alatt! ) De a többi megmaradt nép is akkor döbben rá, hogy Isten az Isten, és Jézus a Krisztus! De a mill most még “csak” Krisztus országa lesz.

    11. Kedves Thea és Ida!

     Tisztelettel tudomásul veszem, hogy Ti másképp értelmezitek az Igét.
     Nem célom győzködni csak azért, mert én az Ige által, más látást kaptam.
     A legfontosabb, hogy az Úrba vetett hitünket ne hagyjuk el, a többi pedig nem rajtunk múlik, minden Isten szava és akarata szerint fog történni, még pedig az Istent szeretők javára.
     (A Te, Ida, én, és a többi Testvér javára.) Nem azt nézem, ami elválaszt, hanem ami össze köt bennünket az Úr Jézus Krisztusban.

     Szeretettel: Erika

    12. Kedves Erika!

     Gal. 3,27 Mert a kik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.
     Gal. 3,28 Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.

     Krisztusban nincs se zsidó, se görög, se férfi, se nő! Mert mind KERESZTÉNYEK!

     írod:
     “Az AK második 3,5 évét pedig az Úr Napjának hívjuk. Ez az időszak az Úr Haragnapja. Ebben az időben viszont a pogányok előtt már bezáródott az ajtó és már csak a Mózesi törvények szerint élő, de elpecsételt zsidóknak (144.000) van lehetősége megtérni Jézus Krisztushoz.”

     A nagy nyomorúság ideje az utólsó 3 és fél év .A “harag napja” ennek a végén van (Jel. 6,12 Azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér;
     Jel. 6,13 És az ég csillagai a földre hullának, miképen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza.
     Jel. 6,14 És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik; és minden hegy és sziget helyéből elmozdíttaték.
     Jel. 6,15 És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejték magokat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba;
     Jel. 6,16 És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek mi reánk és rejtsetek el minket annak színe elől, a ki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától: Jel. 6,17 MERT ELJÖTT AZ Ő HARAGJÁNAK AMA NAGY NAPJA; és ki állhat meg?

     Sof. 1,14 Közel van az Úrnak nagy napja, közel van és igen siet; az Úr napjának szava keserves, kiáltoz azon a hős is.
     Sof. 1,15 Haragnak napja az a nap, szorongatásnak és nyomorúságnak napja; pusztításnak és pusztulásnak napja; sötétségnek és homálynak napja; felhőnek és borúnak napja.
     Sof. 1,16 Kürtnek és tárogatónak napja a megerősített városok ellen és a büszke tornyok ellen!
     Sof. 1,17 És megszorongatom az embereket és járnak, mint a vakok, mert vétkeztek az Úr ellen, és kiontatik vérök, mint a por, és testök, mint szemét.
     Sof. 1,18 Sem ezüstjök, sem aranyuk nem szabadíthatja meg őket az Úr haragjának napján, és az ő féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet; mert véget vet, bizony hirtelen vet véget e föld minden lakosának.) ( Ha ezalatt az idő alatt végig tartana, senki meg nem maradna! )

     AZ EKLÉZSIA A MENYASSZONY! Ő ELRAGADTATIK A FÖLDRŐL ( ITT JÖN A 10 SZŰZ PÉLDÁZATA, AKIK A VŐLEGÉNYT VÁRTÁK, ÉS VALAMENNYIEN SZÜZEK, VAGYIS HÍVŐ KERESZTÉNYEK VOLTAK, AKIKNEK LÁMPÁSUK IS VOLT! CSAK NEM VOLT +OLAJUK!) de akik nem voltak készen “ajtó nyitásra”, azok itt maradnak, és az elkövetkezendő 3 és fél év alatt megtértekkel együtt , náluk lesz “a Jézus bizonyságtétele”! Ezek még mindig “keresztények” lesznek, de nem a gyülekezet, nem a menyasszony szentjeihez tartoznak majd! A pogányok idejének az Úr 2. visszajövetelével lesz vége. Ott már minden szem meglátja Őt, tehát nem lenne “kunszt” hinni Benne!

     A többiek közülünk ( keresztények közül) ,akik nem hiszik az elragadtatást, éppen e miatt nem hiszik, mert az Ige szerint még mindig lesznek itt a földön keresztények a nagy nyomorúság ideje alatt. És ők úgy gondolják, hogy “vagy mindenki, vagy senki” !
     De az Ige nem csak “összemosva” keresztényekről ír, hanem abban is vannak “kategóriák” , Isten szerinti “leosztásban”: Jel. 17,14 ….uraknak Ura és királyoknak Királya; és az ő vele való HIVATALOSOK és VÁLASZTOTTAK és HÍVEK is.
     De mint láthatjuk, a zsidó elpecsételtek is más “kaszt”! Meg az Ószövetségi szentek is!

     Tudjuk, hogy az utolsó 3 és fél év az AK-é, és a HP-é! Ebben az időben osszák a pecsétet! Viszont az Ige egyértelműen azt írja, hogy azok vesznek részt az első feltámadásban, akik: Jel. 20,4 nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, AKIKNEK FEJÖKET VETTÉK A JÉZUS BIZONYSÁGTÉTELÉÉRT és az Isten beszédéért, és AKIK NEM IMÁDTÁK A FENEVADAT , sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.
     ÉS EZEK AZOK a:Jel. 7,14.. Ezek azok, a kik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. AKIK: Jel. 7,9 … egy nagy sokaság, a melyet senki meg nem számlálhatott, MINDEN NEMZETBŐL és ágazatból, és NÉPBŐL és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak;

     Tehát szó sincs itt arról, hogy a 144.000 lenne az aki ezen idő alatt megtérhet.

     írod:
     “Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt..”
     Ez a felismerés, az Úr visszatérésekor fog megtörténni, akkor látják meg, és ismerik fel Jézust, mint a Messiást!
     (Ha mélyebbre akarunk ásni, akkor tudjuk, hogy a lepel ami a szemüket fedi, az csak Krisztusban vétetik el! Ha meg “látja” Krisztust (megtér) , lehull a lepel! De erről van is igevers az Ószövetségben is: Ésa. 25,7 S elveszi e hegyen a fátyolt, mely beboríta minden népeket, és a takarót, mely befödött vala minden népségeket; )

     írod:
     ” Róma 11:25
     A Gyülekezet elragadtatásával ment be a pogányok teljessége is, (a Gyülekezet elragadtatásáig megtért zsidókkal együtt, ahol már nincs különbség sem zsidó, sem görög, sem férfi, sem nő között,) viszont a földön maradt, JHV törvényeit megtartó, hűséges (CSAK) a ZSIDÓK meg fognak térni Jézus Krisztushoz.
     Erről szól a fenti Ige.”

     Ennél az Igénél éppen arról van szó, ha a következő verset is elolvassuk, hogy :
     Róm. 11,25 Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, a meddig a pogányok teljessége bemegyen.
     Róm. 11,26….. ELJŐ Sionból A SZABADÍTÓ, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat:
     Róm. 11,27 És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket.

     Vagyis nekik ez a 3 és fél év lesz az, amikor :
     ?Dán. 12,7 .. elvégezik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek.

    13. Kedves Erika!

     Remélem, hogy ez az alap mindannyiunknál!

     Szeretettel: Ida

    14. Kedves Ida!

     Attól, hogy más, más látásmódot kaptunk, én még ugyan úgy szeretlek és tisztellek Benneteket.
     Ez egymás megbecsülésén nem változtat semmit a részemről.
     Szívemben a “gyökér” a zsidóságból ered, akit Isten azért “tett félre egy rövid időre”, hogy Isten üdvözítő kegyelme az egész Földre kiteljesedhessen. (A más nemzetbeliekre is.) És ha majd a “pogányok teljessége” eljutott az üdvösségre, akkor Izrael népe ismét kegyelmet talál ÉS MEGVÁLTÁST az Isten előtt.
     (Én erről nem tudok, és nem is akarok megfeledkezni. Mint ahogy arról sem, hogy majdan, mi keresztények is Izrael nevéről fogunk neveztetni.)

     Feltennék egy kérdést, érdekelne rá a válaszod:
     48,5 Most tehát a te két fiad, a kik néked Égyiptom földén annakelőtte születtek, hogy én hozzád jöttem vala Égyiptomba, az enyéim; Efraim és Manasse, akár csak Rúben és Simeon, az enyéim lesznek.
     1. Mózes 48:5
     Jákobnak (Izraelnek) volt 12 fia. Ezek mellé vajon miért “adoptálta” József két fiát Efraimot és Manassét? – akik ráadásul a zsidó vérvonalon túl más vérvonalat is hordoztak, hiszen Potiferának, a Fáraó papjának leányától születtek.

     48,16 Amaz Angyal, ki megszabadított engem minden gonosztól, áldja meg e gyermekeket, és VISELJÉK AZ ÉN NEVEMET és az én atyáimnak Ábrahámnak és Izsáknak nevét, és mint a halak szaporodjanak e földön.

     Figyelemre méltó a 48:17-20-ig terjedő “áldástörténete” is Izraelnek.
     Vajon mit szemléltet ez?

     Szeretettel: Erika

    15. Kedves Erika!

     Én szintén így vagyok vele!

     írod:
     “Szívemben a ?gyökér? a zsidóságból ered, akit Isten azért ?tett félre egy rövid időre?, hogy Isten üdvözítő kegyelme az egész Földre kiteljesedhessen. (A más nemzetbeliekre is.) És ha majd a ?pogányok teljessége? eljutott az üdvösségre, akkor Izrael népe ismét kegyelmet talál ÉS MEGVÁLTÁST az Isten előtt.”

     Mindannyiunk gyökere a zsidóságból származik. Mindannyian a “szelíd olajfába” vagyunk beoltva, és a Megváltónk is zsidó, aki által be lettünk oltva. És az Ő benne való hit által váltunk Ábrahám magjává. De ezzel itt nem sokan vitatkozunk. Tulajdonképpen nem értem a felvetésedet, mert ezt nem vitattam, én az időpontokat ( az utolsó időkét) , és a mikénteket látom másképpen az Igéből. És még csak nem is teóriákat gyártottam, csak leírtam azt, ami az Igében írva van. (Az Újszövetség, az Úr második eljöveteléig tart. Akik addig hitre jutnak Jézusban, azok keresztények. Teljesen mindegy, hogy milyen népcsoportból származnak. A zsidók addig, (ha nem lesz belőlük keresztény a Jézus Krisztushoz való megtérés által ) “csak” mint zsidók térnek meg az Atya Istenhez. Bár már nagyon várják a Messiást, de ők csak ( össznépileg ) a második eljövetelkor fogják felismerni, és megtérni , befogadni Őt. Ekkor lesz a szívük körülmetélve.

     írod:
     “(Én erről nem tudok, és nem is akarok megfeledkezni. Mint ahogy arról sem, hogy majdan, mi keresztények is Izrael nevéről fogunk neveztetni.)”

     Mi már most arról neveztetünk, mert mi a szellemi Izrael vagyunk.

     írod:
     “1. Mózes 48:5
     Jákobnak (Izraelnek) volt 12 fia. Ezek mellé vajon miért ?adoptálta? József két fiát Efraimot és Manassét? ? akik ráadásul a zsidó vérvonalon túl más vérvonalat is hordoztak, hiszen Potiferának, a Fáraó papjának leányától születtek.”

     Gondolom ezzel se sok vitatkozni valónk van, hiszen tudjuk, hogy József ( akit Isten előre küldött Egyiptomba, hogy a zsidóknak helyet és megmenekülést készítsen általa, az éhínség idejére, és amíg meg nem sokasodnak, és meg nem szaporodnak, és nagy nép nem lesz belőlük) , az Úr Jézus (egyik) előképe az Ószövetségben. És ahogyan Izrael magáénak fogadta József gyermekeit ( akik a pogányok közül származnak, de Ábrahám vére is csörgedez bennük ), úgy mennyei Atyánk is magáénak fogad bennünket, Jézus ( pogányokból származó) gyermekeit, akiben az Ő szelleme lakozik, és mi is viseljük az Ő nevét. Ill szellemileg nézve, Ábrahám, Izsák, és Jákób nevét is. . ….stb. Persze erről is lehetne még írni jó sokat.

     Szeretettel: Ida

    16. Kedves Ida!

     Köszönöm a válaszodat.
     “48,14 Izráel pedig kinyujtá az ő jobbkezét és rátevé Efraim fejére, pedig ő a kisebbik vala, az ő balkezét pedig Manasse fejére. TUDVA TEVÉ ÍGY KEZEIT, mert az elsőszülött Manasse vala.
     48,17 Látván pedig József, hogy az ő atyja jobbkezét Efraim fejére tevé, NEM TETSZÉK NÉKI, és megfogá atyja kezét, hogy Efraim fejéről Manasse fejére tegye át.
     48,18 És monda József az ő atyjának: NEM ÚGY ATYÁM; mert ez az elsőszülött, ennek fejére tedd jobb kezedet.
     48,19 Nem akará pedig az atyja és monda: Tudom fiam, tudom, Ő IS NÉPPÉ LESZ, ő is megnevekedik; de az Ő ÖCCSE NÁLÁNÁL INKÁBB MEGNEVEKEDIK, és az ő magja népek sokaságává lesz.

     Kedves Idám! Ezzel arra szerettem volna felhívni a Te figyelmedet is (és minden keresztény Testvérem figyelmét is), hogy ebben az áldásban KÉT NÉP fut EGYMÁS MELLETT párhuzamosan.
     Az idősebb fiú áldása (a 144.000 maradék Izrael minden törzséből.)
     és fiatalabbé a (Krisztus Testéé)
     Ezt akkor még József sem érthette, azért tiltakozott ellene, de Jákobnak a Szent Szellem kijelentette.
     Ezért a kettőt nekünk sem szabad “összemosni.”
     Mind a kettőnek más és más az útja a Krisztushoz való megtérésben.

     Szeretettel: Erika

    17. Kedves Erika!

     Én ezt nem a 144.000-re látom, hanem, hogy az Jézus “elsőszülöttje”, a zsidókból lett keresztények, kevesebben vannak, kisebb nép, mint a “másodszülötté”, a pogányoké. Mert a zsidók, “Izrael saját gyermekei”, Isten választott földi népe. Mi pedig Jézus által születtünk a családba, mind zsidók, mind pogányok. Persze Isten Igéje még sok mindent tartalmaz. Valószínűleg még sok üzenet van ebben az igeversben is, ha jobban “kutatjuk”. A 144.000-ről, azért nem gondolom, hogy ide tartozik, mert az nagyon konkrét szám, és nem “szaporodik”. Ennyi embert meg nem neveznék “nagy népnek”. Ráadásul nekik teljesen más az ígéretük, mint másoknak, akik az Újszövetség szentjeihez tartoznak. Továbbá, ők csak az AK idejében lesznek elpecsételve, és se előtte, se utána . De, ahogyan már beszéltük is, minél közelebb kerülünk a véghez, annál jobban kinyitja a Szent Lélek a próféciákat. Biztos vagyok benne, hogy még sok mindent megmutat nekünk valamennyiünknek az Igéből.

     Szeretettel: Ida

    18. Kedves Ida!

     Szólj nékik: Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én fölveszem a József fáját, mely EFRAIM kezében van, és Izráel nemzetségeit, az ő társait, és TESZEM ŐKET Ő HOZZÁ, a Júda fájához, és összeteszem őket egy fává, hogy eggyé legyenek az én kezemben.?
     Ezékiel 37:19

     – ?JÓZSEF FÁJÁT, MELY EFRAIM KEZÉBEN VAN?
     Ez József fiainak áldásáról szól, ahol Efraim a Krisztus Testét szemlélteti, amely magasabb rendű a Mózesi törvényektől, az Újszövetség idején.
     – ?IZRAEL NEMZETSÉGEIT? (Szintén az Újszövetségi időkből,) akik még nem tartoznak Krisztus Testéhez, mert még mindig a Mózesi törvényeket tartják be.
     a.) Izrael nemzetségeit, többes számba beszél, tehát a 12 nemzetséget érti alatta.
     (12X12.000=144.000) Jel. 7:4-8-ig. Egyébként Ők az elpecsételtek is. Jel. 7:3
     b.) ?AZ Ő TÁRSAIT? Ők az Efraimnak (Krisztus Testének) társai is, függetlenül attól, hogy még nem tartoznak a Krisztus Testéhez, mert még csak a Mózesi törvényeket fogadták be, de azt hűségesen betartják.
     c.) ?TESZEM ŐKET Ő HOZZÁ, A JÚDA FÁJÁHOZ? Azt jelenti, hogy a 144.000-et az Efraimhoz, aki a Júda fája.
     Aki Jákob áldásából bizonytalan abban, hogy Efraim a Krisztus Teste, azt itt megerősíti azzal, hogy Ő egyben a Júda fája is. (Mert Júda törzséből származott Jézus a Messiás)
     (Ha Manassé áldása a Krisztus Testének zsidó tagjait jelentené, akkor nem kéne hozzá tenni őket a Júda fájához, mert Jézusban eleve Júda fájának tagjai lennének.)
     d.) ?ÖSSZETESZEM ŐKET EGY FÁVÁ? Tehát a ?maga rendelt idején? a 144.000 is be fogja fogadni Jézus Krisztus. (Ez az idő nem azonos a pogány megtérők idejével. Az után fog megtörténni, miután a pogányok teljessége bement. Róma 11:26. Ide még egy fontos dolog: Első Pünkösdkor csak a zsidókra áradt ki a Szent Szellem. Az Anyaszentegyházat is csak a zsidók kezdhették építeni, a pogányok behívása Kornéliusszal kezdődhetett. Ugyan ez az ?ajtó? a pogányok után záródik be leghamarabb, de a zsidók utolsó csapata a 144.000 még a pogányok után bemegy. Ekkor záródik be végleg a mennyei Eklézsia ajtaja.)
     e.) ?EGGYÉ LEGYENEK AZ ÉN KEZEMBEN? Ez ?helymeghatározás? (az én kezemben) Ahol a Krisztus Testének lesz a helye az elragadtatás után, ugyan ott lesz a helye az utolsóként megtért 144.000-nek is ? a mennyben, Isten jelenlétében.

     A Jel. 7. részben közvetlen az Úr Haragnapja előtt vagyunk. János apostol elragadtatott állapotban a mennyben van. A mennyben hallja, hogy a földön, az elpecsételtek száma 144.000, és ugyan akkor látja a mennyben a nagy sokaságot is. Tehát két különböző csoportról van szó.

     Szeretettel: Erika

    19. Kedves Erika!

     írod:
     “Szólj nékik: Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én fölveszem a József fáját, mely EFRAIM kezében van, és Izráel nemzetségeit, az ő társait, és TESZEM ŐKET Ő HOZZÁ, a Júda fájához, és összeteszem őket egy fává, hogy eggyé legyenek az én kezemben.?

     Ezék. 37,19 Szólj nékik: Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én fölveszem a József fáját, mely Efraim kezében van, és Izráel nemzetségeit, az ő társait, és teszem őket ő hozzá, a Júda fájához, és összeteszem őket egy fává, hogy egygyé legyenek az én kezemben.
     Ezék. 37,20 És ha e fák, a melyekre írsz, kezedben lesznek szemök láttára:
     Ezék. 37,21 Szólj nékik: Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én fölveszem Izráel fiait a pogányok közül, a kik közé mentek, és egybegyűjtöm őket mindenfelől, és beviszem őket az ő földjökre.
     Ezék. 37,22 És egy néppé teszem őket azon a földön, Izráelnek hegyein, ÉS EGYETLEN KIRÁLY LESZ MINDNYÁJOK KIRÁLYA, és nem lesznek többé két néppé, és ezután nem oszolnak többé két királyságra. ”

     Ez itt már arról az időről szól, ha elolvassuk a hozzátartozó verseket is, amikor az 1000 éves királyság megkezdődött, és a Jézus, a KIRÁLY egyesíti Judát és Izraelt is. Nem lesznek többé két királyság. ( Szellemben nem lehet előbb, csak amikor már felismerték a Messiást a zsidók is. De ennek sincs sok értelme, hiszen mi most is a szellemi Izrael vagyunk. A Millenniumban pedig már mi , Isten kegyelméből, feltámadott testben leszünk itt, Krisztus feleségeként, vagy hivatalosként, vagy hívként. )

     írod:
     – ?JÓZSEF FÁJÁT, MELY EFRAIM KEZÉBEN VAN?
     Ez József fiainak áldásáról szól, ahol Efraim a Krisztus Testét szemlélteti, amely magasabb rendű a Mózesi törvényektől, az Újszövetség idején.
     – ?IZRAEL NEMZETSÉGEIT? (Szintén az Újszövetségi időkből,) akik még nem tartoznak Krisztus Testéhez, mert még mindig a Mózesi törvényeket tartják be.
     a.) Izrael nemzetségeit, többes számba beszél, tehát a 12 nemzetséget érti alatta.
     12X12.000=144.000) Jel. 7:4-8-ig. Egyébként Ők az elpecsételtek is. Jel. 7:3″

     Izrael, az újszövetség idején is Izrael. Örökkévaló szövetség köti őket Istenhez, noha átmenetileg szétszórattak, és megkeményítettek (miérettünk).( Viszont Manassé József elsőszülött fia. Józseftől született!) A zsidóknak, mint zsidóknak, ez az ígéretük:
     Ésa. 54,5 Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek Ura az Ő neve, és megváltód Izráelnek Szentje, az egész föld Istenének hívattatik.
     ?Ésa. 54,6 Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt; ezt mondja Istened:
     Ésa. 54,7 Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtlek;
     Ésa. 54,8 Búsulásom felbuzdultában elrejtém orczámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad; ezt mondja megváltó Urad.
     Ésa. 54,9 Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé özönvize; miként megesküvém, hogy nem megy át többé Noé özönvize e földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek.

     írod:
     “b.) ?AZ Ő TÁRSAIT? Ők az Efraimnak (Krisztus Testének) társai is, függetlenül attól, hogy még nem tartoznak a Krisztus Testéhez, mert még csak a Mózesi törvényeket fogadták be, de azt hűségesen betartják.
     c.) ?TESZEM ŐKET Ő HOZZÁ, A JÚDA FÁJÁHOZ? Azt jelenti, hogy a 144.000-et az Efraimhoz, aki a Júda fája.
     Aki Jákob áldásából bizonytalan abban, hogy Efraim a Krisztus Teste, azt itt megerősíti azzal, hogy Ő egyben a Júda fája is. (Mert Júda törzséből származott Jézus a Messiás)
     (Ha Manassé áldása a Krisztus Testének zsidó tagjait jelentené, akkor nem kéne hozzá tenni őket a Júda fájához, mert Jézusban eleve Júda fájának tagjai lennének.)”

     Szóval én ezért gondolom, hogy Manassé, József elsőszülötte a zsidókeresztényeket jelképezi:

     Ján. 10,16 MÁS JUHAIM IS VANNAK NÉKEM, a melyek NEM EBBŐL AZ AKOLBÓL VALÓK: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.

     írod:
     “(Ha Manassé áldása a Krisztus Testének zsidó tagjait jelentené, akkor nem kéne hozzá tenni őket a Júda fájához, mert Jézusban eleve Júda fájának tagjai lennének.)”

     Nincs is róla szó, hogy Manassét hozzáadnák . Csak “Efraim” lett Szellemben hozzáadva.

     ÍROD:
     “?TESZEM ŐKET Ő HOZZÁ, A JÚDA FÁJÁHOZ? Azt jelenti, hogy a 144.000-et az Efraimhoz, aki a Júda fája.”

     Nem tudom Erika, de nekem az a 144.000 teljesen más kategóriának tűnik. Nézd! Csak férfiak, Izrael minden törzséből:
     Jel. 14,1 És látám, és ímé egy Bárány áll vala Sion hegyén, és ő vele száznegyvennégy ezeren, a kiknek homlokán írva vala az ő Atyjának neve.
     Jel. 14,2 És hallék szózatot az égből, mint sok vizeknek zúgását és mint nagy mennydörgésnek szavát; és hallám hárfásoknak szavát, a kik az ő hárfájokkal hárfáznak vala;
     Jel. 14,3 És énekelnek vala mintegy új éneket a királyiszék előtt, és a négy lelkes állat előtt és a Vének előtt; és senki meg nem tanulhatja vala azt az éneket, csak a száz negyvennégy ezer, a kik áron vétettek meg a földről.
     Jel. 14,4 Ezek azok, a kik asszonyokkal nem fertőztették meg magokat; mert szűzek. Ezek azok, a kik követik a Bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a Báránynak zsengéiül.
     Jel. 14,5 És az ő szájokban nem találtatott álnokság; mert az Istennek királyiszéke előtt feddhetetlenek.

     És itt kifejezetten Izrael minden törzséből vannak. Nem csak Manassééból, ahogyan te értelmezed, hogy Manassé , József elsőszülötte a 144.000 -t jelenti. Itt Ők kifejezetten csak a zsidók , méghozzá minden törzsből, és még ráadásul CSAK az utolsó 3 és fél éveben lesznek elpecsételve. ( Még csak nem is azalatt a 2000 év alatt innen-onnan, amióta tart az eklézsia ideje. )

     írod:
     “d.) ?ÖSSZETESZEM ŐKET EGY FÁVÁ? Tehát a ?maga rendelt idején? a 144.000 is be fogja fogadni Jézus Krisztus. (Ez az idő nem azonos a pogány megtérők idejével.”

     Egy biztos, hogy az van megírva róluk, hogy Isten ( a Bárány Atyjának ) neve fel van írva a homlokukra ( tehát “zsidó zsidók”, és nem keresztények ), és követik a Bárányt, ahová csak megy. És hogy Ők zsengéül vannak Istennek és a Báránynak. ( Bár most még nem világos előttem a dolog, de ez olyan számomra, mintha inkább majd a királyságba lenne nekik inkább szerepük. (Persze majd anno a mennyeit nem kihagyva!) De spec nem tudom. De azt igen, hogy Ők nem az a kategória, akiknél az Isten beszéde, és a Jézus bizonyságtétele lesz, és ezért a fejüket veszik a nagy nyomorúság alatt. Nem az üldözött zsidók közül valók lesznek, mert még a csapások se fogják őket bántani. )

     írod:
     ” Az után fog megtörténni, miután a pogányok teljessége bement. Róma 11:26. Ide még egy fontos dolog: Első Pünkösdkor csak a zsidókra áradt ki a Szent Szellem. Az Anyaszentegyházat is csak a zsidók kezdhették építeni, a pogányok behívása Kornéliusszal kezdődhetett. Ugyan ez az ?ajtó? a pogányok után záródik be leghamarabb, de a zsidók utolsó csapata a 144.000 még a pogányok után bemegy. Ekkor záródik be végleg a mennyei Eklézsia ajtaja.)”

     Drága Erika! A kétezer év alatt mindig is tértek meg zsidó emberek, és lettek kereszténnyé! Közülük is voltak olyanok, akiket a mennyei Atya Krisztusnak adott. Tehát ez nem úgy történt, hogy Kornéliusz után már csak pogányok tértek, illetve térhettek meg Jézusban Istenhez, és most itt a nagy nyomorúság alatt, átmenetileg újra kinyílik az ajtó a zsidóknak is, és közülük ez a 144.000 térhet meg csak Hozzá. Izrael helyreállítása lesz a zsidóknak a felvételük. És azt csak az Ő Királyuk, akinek a Dávid Trónja adatott, Akinek a keresztjén az Ő kárhoztatásának az oka is fel lett tüntetve, Ő teheti meg! Amikor visszajön! Addig pedig még ez az üdvkorszak, az Újszövetség korszaka, a kereszténységé tart! Ez az pogányok ideje! Ha ez az idő betlik, akkor jön el az Úr, és állítja helyre Izraelt!

     Továbbá, itt az elpecsételés után, még mindig itt vannak Jézus bizonyságtévői is. Még arról tájékoztat bennünket az Ige, hogy a NAGY NYOMORÚSÁGBÓL jött az a sokaság, akinek a fejét vették Jézus nevéért! És ezek minden nyelvből, népből, és ágazatból vannak. Vagyis ezek, a pogányokból és zsidókból is lett keresztények. Tehát , a pogányok (teljessége akkor megy be teljes számban) ideje akkor telik be, amikor az Úr visszajön a nagy nyomorúság végén . A zsidók felvétele, a Millenniumban történik meg. Illetve, akkor térnek meg Jézushoz, amikor meglátják Őt visszajönni!

     Jel. 7,3 Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon.
     ?Jel. 7,4 És hallám a megpecsételtek számát: Száznegyvennégyezer, az Izráel fiainak minden nemzetségéből elpecsételve.
     Jel. 7,9 Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, a melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak;
     Jel. 7,10 És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az idvesség a mi Istenünké, a ki a királyiszékben ül, és a Bárányé!
     Jel. 7,13 Akkor felele egy a Vének közül, és monda nékem: Ezek, a kik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek?
     Jel. 7,14 És mondék néki: Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, a kik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.
     Jel. 7,15 Ezért vannak az Isten királyiszéke előtt; és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában; és a ki a királyiszékben ül, kiterjeszti sátorát felettök.
     ?Jel. 7,16 Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé; sem a nap nem tűz rájok, sem semmi hőség:
     Jel. 7,17 Mert a Bárány, a ki a királyiszéknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könyet.

     írod:
     “A Jel. 7. részben közvetlen az Úr Haragnapja előtt vagyunk. János apostol elragadtatott állapotban a mennyben van. A mennyben hallja, hogy a földön, az elpecsételtek száma 144.000, és ugyan akkor látja a mennyben a nagy sokaságot is. Tehát két különböző csoportról van szó.”

     Igen Erika, én is ezt mondtam végig, hogy két csoport, kétféle elhívás, kétféle jutalom. De azok az elpecsételtek, nem ehhez az üdvkörszakhoz tartoznak, vagy legalábbis nem úgy, ahogyan a gyülekezet, ill a nagy nyomorúság szentjei.

 6. Csak egy egyszerű kérdés a nyomorúság utáni elragadtatás híveinek: Mt 24:37-39 – úgy lesz az emberfiának eljövetele, miként Noé napjaiban volt. Az emberek ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek… – ekképpen lesz az Úr visszajövetele, és az elragadtatás (lásd 40-42 versek).
  Ez a kép mennyire illeszthető össze az armageddoni csatával? Ki fog akkor enni, inni, házasodni, és semmit észre nem venni (39a) abból, ami körülötte történik?
  Van még más érvem is: http://www.vimeo.com/40585504

  1. Kedves HOMMER LÁSZLÓ!

   Ez igazán jó! Köszönöm, hogy felraktad! Van benne olyan dolog amit nem tudtam, és igencsak érdemes elgondolkodni rajta! Pl, hogy a zsidó mennyegző egy hétig tart! És valóban bibliai példák is vannak rá. Pl Jákób hete Leával, és Ráhellel utána !

  2. Sziasztok!
   Csak egy egyszerű kérdés a nyomorúság utáni elragadtatás híveinek: Mt 24:37-39 ? úgy lesz az emberfiának eljövetele, miként Noé napjaiban volt. Az emberek ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek? ? ekképpen lesz az Úr visszajövetele, és az elragadtatás (lásd 40-42 versek).
   Ez a kép mennyire illeszthető össze az armageddoni csatával? Ki fog akkor enni, inni, házasodni, és semmit észre nem venni (39a) abból, ami körülötte történik?

   Az evés, ivás, házasodás szerintem azt jelenti, hogy az emberek alapvető létben élnek majd az időtájban. Ezt a megszokott életet fogják élni az emberek az Úr visszajövetelekor ill. az elragadtatáskor. Ha visszagondolunk a történelemben a háborúk alatt is ettek, ittak házasodtak (alapvető létben éltek) az emberek.Vagy nézzük meg mostani időkben.Ahol háború zajlik most ezekben a napokban, ott nem esznek, isznak, házasodnak az emberek? Ha nem ennének vagy innának, akkor éhen ill. szomjan halnának.Bár milyen háborús helyzet van egy országban az emberek esznek ill. isznak tehát az alapvető létben vannak, élnek.(bár nem annyit és nem olyan minőségű ételeket mint béke időben) ez igaz. De a biblia nem arról ír, hogy bőségesen esznek, vagy isznak. A házasodásról pedig, mint mindig az emberek házasodnak is, bár mai korban már ez sem teljesen igaz.Csak össze állnak, élettársi kapcsolatban élnek, homoszexuális kapcsolatban élnek. Észrevenni észreveszik az emberek a világ helyzetének a változását, észreveszik a mai közel keleti eseményeket is csak közömbösek iránta.A semmit észre venni kifejezés szerintem napjainkban nem azt jelenti, hogy nem hallják a fülükkel, vagy nem látják a szemükkel az eseményeket, hiszen a tv-ben mindent látnak és hallanak.Egyszerűen nem törődnek az eseményekkel, pedig a saját életükre is van kihatása. Az armagedoni csata során sem fog minden egyes ember harcolni megiddónál. Szerintem mint a történelem során a háborúk alkalmával a nők és a gyerekek otthon maradnak. A mai korban pedig sok országnak professzionális hadserege van, ami azt jelenti hogy már nem a régi besorozással hívják be a férfiakat katonának. Így gondolom a dolgokat

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend