Bibliatanulmányok

A templom és az utolsó hét év

Joseph Candel

A bibliai próféciák szerint az az esemény, ami az Antikrisztus hét éves uralkodásának kezdetét jelöli, egy különleges egyezmény aláírása lesz: “Erős szövetséget köt (az Antikrisztus) sokakkal egy hétre [hét évre]” (Dániel könyve 9,27a). Dániel könyvének 11,28-30 verse ezt “szent szövetségnek” nevezi, ezért valószínű, hogy valamilyen módon köze lesz a valláshoz, vagy a vallási jogokhoz.

Sokan egyetértenek abban, hogy a szövetség lehetővé teszi majd a zsidók számára, hogy újraépítsék a Nagytemplomukat Mória he­gyén Jeruzsálemben. A templom újjáépítése igen fontos eseménye az utolsó éveknek, hiszen döntő jelen­tőséggel bír más bibliai próféciák beteljesedésében. Például lehetővé teszi a régi zsidó véráldozatot, amit csak a jeruzsálemi Nagytemplomban lehet végrehajtani. (A véráldozatot Krisztus után 70-ben szüntették be, amikor a rómaiak földig rombolták a templomot.)

A Templomi Szövetség vezetésével, ami a régi Jeruzsálemben székel, a templom újjáépítésével foglalkozó új mozgalom éledt világszerte a zsidók között. Hírek keringenek arról is, hogy különböző épületrészeket már másutt felállítottak, csak össze kellene rakni őket. A Templomi Szövetség már rendelkezik az áldozatok bemutatásához szükséges áldozati edényekkel és palásttal. Ezek a Szövetség központjában készen állnak a használatra. A fent említett tárgyak fényképét meg lehet tekinteni a Templomi Szövetség internetes oldalán.

dome-of-the-rock-jerusalemAz első templom Salamon király uralkodása alatt és irányításával épült Krisztus előtt 960-ban (Krónikák 1. könyve 22,1-19; Királyok 1. könyve 5. és 6. fejezet). A tartó­fal a Mória-hegy tetejére épült, és az azt körülvevő falak kiszintezve köréje kerültek. Ennek a védőfalnak – amit ma Sirató Falnak neveznek – egy része még mindig áll. A régi oltárnak az alapja az a szikla, amin Ábrahám akarta feláldozni Izsákot. Miután a babilóniaiak első ízben kifosztották a templomot (Királyok 2. könyve 24,13), a babilóniai király, Nabukodonozor porig égette Krisztus előtt 586-ban (Királyok 2. könyve 25,9,13-17).

Círus, Perzsia királya (aki legyőzte a babilóniai birodalmat), haza­engedte a zsidó foglyokat, visszaadta a Nabukodonozor által elrabolt templomi relik­viákat, és megengedte, hogy újjáépítsék a templomot, amit Kr.e. 516-ban fejeztek be (Ezra könyve 1. fejezet).

Kr.e. 19-ben Nagy Heródes, a rómaiak által kinevezett jú­deai uralkodó, elkezdte bővíteni és csinosítani a templomot. A munkálatokat Kr.u. 64-ben fejezték be, II. Agrippa király uralkodása alatt. A templomot 6 évvel később a rómaiak porig rombolták, beteljesítve ezzel Jézus próféciáját, amit Máté Evangéliuma 24,2-ben olvashatunk: “Hát nem látjátok mindezt [a templom épületet]? Bizony mondom néktek, nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának.”

Krisztus után 687-ben, Abd al-Malik, az arab Umayyad dinasztia ötödik kalifája, egy kegyhelyet, az úgynevezett Szikla Mecsetet épített arra a sziklára, amit a régi templom oltársziklájának tartanak. Ez a szikla azért is fontos a muzulmánok számára, mert úgy tartják, hogy egy éjszaka Mohamed innen emelkedett az égbe. A Szikla Mecset még ma is ott áll, és ez a probléma gyökere. A muzulmánok soha nem egyeznének bele, hogy lerombolják a Szikla Mecsetet, és a helyén a zsidó Nagytemplomot építsék újjá. Az viszont biztos, hogy a zsidók sehol máshol nem akarják a templomukat felépíteni.

Nem tudjuk, hogy ezt a problémát hogyan fogják megoldani, de az Antikrisztussal kötött hét éves egyezmény talán erre is megoldást talál. Jeruzsálem a zsidó nép legszentebb városa. Mekka és Medina után ez a harmadik legfontosabb városa a Muzulmánoknak, sőt ez a keresztények számára is szent, ezért elképzelhető, hogy Jeruzsálemet egy olyan nemzetközi várossá nyilvánítják majd, ahol minden vallás követői szabadon gyakorolhatják a hitüket.

Két új keletű fejlemény, aminek a bib­liai prófécia szempontjából jelentősége lehet, és mindkettő a zsidó templom újjáépítéséhez kapcsolódik: 2005 januárjában, 1600 év óta először, összehívták a Szanhedrint, ami a legmagasabb vezető tanács a zsidók között. Két hét múlva, 2005. február 9-én, a Szanhedrin a templom újjáépítését, és a mózesi törvények szerinti ősi állati áldozattételt megfontolás tárgyává tette.

A sarkalatosabb probléma annak a megállapítása, hol voltak az eredeti templom alapjai. A Szanhedrin álláspontja szerint két lehetőség áll fenn. Az egyik, hogy a templom a mai Szikla Mecset helyén állt. A másik teória szerint a templom kicsit északabb­ra feküdt. Dr. Asher Kaufman, aki a második teóriát vallja a magáénak, nézetét bizonyos archeológiai kutatások eredményére alapozza.

Ha ez a második teória bizonyul igaznak, akkor ez azt jelenti, hogy a templom a Szikla Mecset mellett, zavartalanul épülhet fel.

Az a tény, hogy a Szanhedrin, most 2000 év után, a templom építését tervezi, rendkívül fontos a bibliai próféciák szempontjából. Köze­ledünk vajon ahhoz a végső eseményhez, ami Jézus második eljöveteléhez vezet? Minden bizonnyal!

Érdekes összeállítás a templom újjáépítéséről a zsidók és az arabok szemszögéből (angol nyelven).

Előző posztKövetkező poszt

13 hozzászólás

 1. Figyeljetek! Egy biztos! Amikor Jézus meg fog jelenni, azt MINDENKI látni fogja akárhol is van!!! Olyan nem lesz, hogy valaki hírből fogja hallani, hogy “Te, Szlovákiában látták Jézust” stb…
  Tehát ha én nem a saját szememmel fogom látni -azzal az emberrel együtt aki több ezer km-re van tőlem- ahogy lejön, akkor nem Ő az! Ennyi!

 2. Üdv mindenkinek!

  “Meg figyeltem,hogy az elő-elragadtatás maszlagot ott hirdetik a leginkább,ahol a legnagyobb az engedetlenség a gyülekezetekben.
  Nem furcsa ez egy kicsit ?” (RHR)

  Igen.
  Elnézve a mai állapotokat a kereszténységben, nos hogyan is gondolhatja bárki is azt, hogy megtörténhet az elő-elragadtatás?
  Isten kegyelme az, hogy nem történik meg, mert akkor bizony nagyon sokan lemaradnának 🙁
  Tudjuk a Szentírásból, hogy Isten megpróbál azért, hogy valóságos, szeretetből fakadó engedelmességen alapuljon az Istennel való kapcsolatunk.
  A nyomorúság ilyen próba, eszköz.
  Amikor DÖNTENI kellesz, nyíltan, egyértelműen, mindent vállalva!
  Nem csak szájjal, hanem valósággal!
  Dönteni kellesz a “békesség, biztonság, anyagi jólét stb” és az üldöztetés, a nyomorgattatás stb között, ahogy tette ezt Mózes is és a többi hithős! 🙂 és amelynek vége az lesz, hogy meglátjuk Atyánkat és Fiát színrl-színre!
  Nem kicsi a tét, és nem kicsi az odavezető Út sem 🙂
  Nem lenne jó úgy járni, mint az az ember, aki bejutott a menyegzőre, de kidobták a külső sötétségre, mert nem volt menyegzői ruhája!
  Gondojunk csak bele!
  Ott volt, láthatta a királyt, de Ő kidobatta!!!
  Nincs ennél nagyobb nyomorúság ….

  Mivel nagy a tét, ezért már most, ebben a békeidőben, amit Urunk ad kegyelméből, arra kell törekednünk, hogy minél szorosabban járjunk Ővele, és tegyük lehetővé engedelmesség, önátadás által azt, hogy Atyánk be tudja fejezni a munkát bennünk, amit elkezdett akkor, amikor igent mondtunk hívására! 🙂
  Akkor olyanok leszünk, mint a bölcs sáfár, akit nem ér meglepetésként bármikor is érkezik haza az ő URA!
  Ezért ténylegesen ÚRNAK kell lennie Krisztus Jézusnak az életünkben.

  Szép napot! 🙂

  1. Remélem a Szentírásban leírt engedelmességről beszéltél, és erről nincs különvéleményed?

 3. Nem,nem furcsa RHR,mert én pl.nem jarok sem karizmatikus gyülekezetbe,sem pünkösdibe,sem katolikusba,sem reformatusba,sem baptistaba stb,mégis hamisnak es zagyvanak tartom,amiket te beszélsz.

 4. http://www.youtube.com/watch?v=Nfhl18np1bo
  ?Mert készakarva nem tudják azt,hogy egek régtől fogva voltak, és föld,

  mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára;

  Amelyek által az akkori világ? vízzel elboríttatván elveszett:

  A mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltettek,

  tűznek tartatván fenn,az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára?

  Péter második levele 3.-ik rész 6-7 verseiben!!!!

  1. II Thes. 2

   1. Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve,
   2. Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja.
   3. Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,
   4. A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.

   Tehát először az antikrisztusnak kell megjelenni, és uralkodni az újjáépített jeruzsálemi templomban, és csak azután jön vissza Jézus. De a templomhoz még hozzá sem fogtak és az antikrisztus sem jelent meg, így szinte kizárt a 2011 májusi időpont, mint ahogy 2012 is.

   1. Így igaz!
    Ezzel vannak az emberek megetetve, hogy előbb Jézus fog megjelenni, pedig az lesz a Hamiskrisztus és azt fogják imádni! Sajnos meg vannak vakítva és süketítve!
    A templom megépítése után fog a mi Urunk vissza jönni, és az Atya búsult haragjában megbünteti mindazokat, akik a fenevadat imádják, és többre becsülik a véráldozatot, és így meggyalázzák mind azt, amit Jézus Krisztus véghez vitt érettünk!
    Pedig ez az egyetlen Áldozat felülír mindent, és ha meggyőződéssel hiszünk, megmenekülünk, de csak Ő általa!
    Dicsőség Istennek és Jézus Krisztusnak ezért a remek tervért, amit megalkottak és véghez vittek a mi Üdvösségünkért!
    Ebből kiindulva pedig az elő-elragadtatás sem működhet, ugyanis ha megnézzük a Bibliát, Mózest sem ragadta el a nyomorúság elől, Noét sem, Lóthot sem, és senkit sem, mert azt mondja az ige,
    “Ján 17:15 Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. “

    1. Kedves Ditke,Lajos,és Kovács Imre !

     Nagyon boldog vagyok hogy azt láthatom,hogy világszerte az a tendencia,hogy az őszinte szívvel Isten kereső híveket Isten ki hozza abból a hittetésből amelyet az Illuminati Szabadkőműves-Jezsuita hamispásztorai,és áltanítói bele programoztak 3-4 évtizeden keresztül a mit sem sejtő hívek millióinak az elméjébe,a 3.templommal,Izrael összeszedésével,az elő-elragadtatással kapcsolatosan,és napról napra ezrek hagyják el a Jezsuiták és Szabadkőművesek által létrehozott és kontrolált hamis kereszténységből,amely egy propaganda eszköze az antikrisztust váró Illuminati háttérhatalomnak,ahhoz hogy a rejtett okkultizmust gyakorló álkereszténység által az egész világon rá szedjék az embereket,hogy az antikrisztust az igazi Krisztusként tiszteljék.

     Kívánom,hogy továbbra is milliók eszméljenek fel,és rohanjanak ki a Jezsuiták által szervezett álprotestáns felekezetek ezreiből minden nap,hogy ez által milliók váljanak szabaddá a rejtett okkultizmust gyakoroltató Napkultusz álkeresztenységből,hogy ez által valósággal üdvözülhessenek,és Isten személyesen kommunikálhasson mindenkivel,aki a fia utasításait gyakorolva Istennek engedelmeskedő életformát él meg óránként.

     Üdvözlettel

     RHR

    2. Ézs 57:1 …. és az irgalmasságtevők elragadtatnak és senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz;

    3. Tisztelt Herceg71

     Az ön által felhozott ószövetségi igeversnek semmi köze az elragadtatáshoz.
     A megkérdezettek 98%-ka egyedül ezt az igeverset tudja felhozni,amikor a Hit Gyülekezet által propagandált elő-elragadtatás kerül nagyítólencse alá.
     Az ószövetségben egyedül Dániel próféta beszél az elragadtatásról,és Isten fiának kinyilatkoztatásával megegyezően,a nagy nyomorúság végére teszi.

     Dán 12:1 És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig. És abban az időben megszabadul a te néped; aki csak beírva találtatik a könyvben.
     Dán 12:2 És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra.

     Ezzel teljesen össze függ Jézus prófétálása:

     Máté 24:29 MINDJÁRT PEDIG AMA NAPOK NYOMORÚSÁGAI UTÁN a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.
     Máté 24:30 És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.
     Máté 24:31 És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.

     A másik ige,amire az elő-elragadtatás hívők hivatkoznak Krisztus kijelentésével szemben az a következő:

     2Thess 2:7 Működik ugyan már a törvényszegés titkos [bűne]: csakhogy annak, aki [azt] még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.
     2Thess 2:8 És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;

     Ezzel azt állítják hamisan a Szabadkőműves -Jezsuita álpásztorok(mint N.Sándor, Pat Robertson stb) hogy a Szent Lélek tolatik félre az egyházzal együtt,és ekkor kivétetik a Szent Lélek és az egyház és hátra maradnak a bűnosök.

     De Ebben csak azok tudnak hinni,akiket a szószékről a Jezsuita-Szabadkőműves álpásztorok beprogramoztak, és nem ismerik a görög eredeti szövegét.

     Ugyanis ha valaki jól megnézi a görög eredetit ezen a helyen,akkor azonnal rá kell hogy jőjjön arra hogy a görög itt nem arról szól hogy a Szent Lélek helyet változtat,hanem erőszakkal távolítja el a fenevad birodalma az ellene propagáló igazi keresztényeket és igazi zsidókat,akik leleplezik az antikrisztusi 3.templomot, és az előelragadtatás hamis tanát .
     A másik két nagyon fontos dolog,ami meg cáfolja azt a hamisítást hogy a Lélek ki vonatik az egyházzal a következőek:
     1. Isten Lelkét senki sem tudja félre tologatni. Sem sátán,sem az antikrisztus. Milyen is lenne akkor Isten ha ez igaz lenne? Nevetséges.

     2.Isten a szeretet Istene,nem az önzésé,akiben az elő-elragadtatás hívei hisznek.Ha tényleg Isten el vinné népét az igazi keresztényeket,akik el hagyták a ma látható álkeresztényi gyülekezeteket,és egyházakat,amit a Napimádó okkultista Jezsuiták és Szabadkőművesek hoztak létre propaganda csapdaként az Istent kereső de sajnos naív emberek számára.
     Ezt az álkeresztényi gyülekezet rendszert a benne folyó rejtett okkultizmusa miatt nevezi Isten a Jelenések könyvében Babilonnak, a rejtett okuultizmusa miatt,az Istenhez hűtlenné váló feleségnek,paráznának. Ezt a hamis gyülekezetrendszert a szövetség szegése miatt Isten ugyanúgy meg fogja verni, mint a paráznávű váló zsidó nemzetet.
     Mindazok akik hisznek az elő-elragadtatás tanában,Isten elleni önzésben élnek,és itt maradnak a nagy nyomorúság utáni elragadtatáskor,mert nem akartak Istennek a tervében fáradozva lelkeket menteni sem a békeidőben,sem az azt követő nyomorúságos időkben.
     Isten nem a meghátrálás Istene,azokkal szemben akik nem gondolnak azokra az emberekre,akik a nagy nyomorúságban eszmélnek fel a hittetésből.és jönnek ki az álkereszténységből az utolsó pillanatig.
     DITKE jól látja. Mózes, és Noé előképei az elragadtatásnak, a szellemi Egyiptomból,és szellemi Gomorából mint a mai modern Babilon paráznaságából,és rabszolgásításából való kimenekítésnek.
     Ha Isten kegyelmes volt és az utolsó éjszakáig várt Mózesnél azokra akik meg gondolták magukat,és várt a vízözönnel Noénál ugyancsak az utolsó éjszakáig,akkor várnia kell az utolsó trombita szaváig is,az antikrisztus birodalmának csapásaikor is.Ez a szeretet Istene.
     Elképzelhetetlennek tartom,hogy akik ma a gyülekezetekben kundalini jóga hatása alatt démonokkal töltekeznek be, és nyelveken szólnak Isten szigorú parancsolata ellenére:
     1Kor 14:27 Ha valaki nyelveken szól, kettő vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza meg:
     1Kor 14:28 Ha pedig nincsen magyarázó, hallgasson a gyülekezetben; hanem magának szóljon és az Istennek.

     el ragadja azokat akik ezekben az álkeresztényi felekezetekben nyiltan Isten parancsai ellen cselekszenek,azokat el ragadja bármikor is.
     Meg figyeltem,hogy az elő-elragadtatás maszlagot ott hirdetik a leginkább,ahol a legnagyobb az engedetlenség a gyülekezetekben.
     Nem furcsa ez egy kicsit ?

     Tisztelettel:

     RHR

    4. Szia Herceg71!

     Az általad idézett Ige nagyon igaz, dicsőség az Úrnak! 🙂
     De figyelembe kell venni más Igehelyeket is, amik a témához tartoznak, és az nem kevés… én a Zakariás 13. fejezetét említem most, és az utolsó két Igét :
     ” Zak 13:8 Úgy történik az egész országgal ? így szól az ÚR ?, hogy kétharmad része elpusztul, és elvész, csak egyharmad része marad meg.
     Zak 13:9 És a harmadrészt is tűzbe viszem, és megtisztítom őket, ahogyan az ezüstöt tisztítják, megpróbálom őket, ahogyan az aranyat próbálják. Segítségül hívja majd a nevemet, és én felelni fogok neki. Ezt mondom: Népem ő! Ő pedig azt mondja: Az ÚR az én Istenem!”

     Tehát el lesz raagdva az igaz, de előtte megtisztíttatik, megpróbáltatik, hogy ne legyen semmi szeplő, sömör, vagy afféle 🙂
     Ez pedig nem a “békeidőben” tud megtörténni, hanem amikor valóságosan a kemencébe kerülünk és ott és akkor megláttatik, mi is van a szíveben… lsd. a Dániel 3. fejezetében az ifjak történetét.

     Szép napot!

  2. Szia Imre

   Olvastam egy fórumon, amit írtál:
   ” Évekkel ezel?tt tudomásunkra jutott a Bibliából,
   hogy az özönvíz Krisztus el?tt 4990-ben következett
   be. Újabban pedig arról értesültünk, hogy az Ítélet
   Napja 2011 május 21-én fog bekövetkezni. Az
   id?számításunk szerinti 2011-es év, pontosan 7000
   évre a Kr.e. 4990 után van.
   Nem sokkal az áradat bekövetkezte el?tt, Noét
   arról értesítette Isten, hogy pontosan hét nap múlva
   elkezd?dik az áradat. (lasd 1 Móz 7:4, 10-16). Péter
   apostol második levelében a 3.-ik fejezet 8.-ik versének
   nyelvezetével élve, – miszerint egy nap, annyi mint
   ezer esztend?-, Isten a hitszónok Noét (lsd 2 Péter 2:
   5) használja fel arra, hogy kihírdesse azt, hogy az
   emberiségnek 7 nap, illetve 7000 év áll rendelkezésére
   arra, hogy megmeneküljon a pusztulástól.? Mivel I.sz.
   2011 pontosan 7000 évre Noé figyelmeztetése után
   lesz, Isten ezáltal csodálatos bizonyítékot nyújt az
   emberiségnek arról, hogy az Ítélet Napja pontosan
   2o11-ben fog bekövetkezni.
   Isten ráadásul megkett?zte a kijelentést, hogy
   ?egy nap annyi, mint ezer esztend??, és ezt azért
   tette, hogy jelent?sen megnövelje bizonyosságunkat
   azt illet?en, hogy ez Isten rendelete, és így nemsokára
   bekövetkezik. (1 Móz, 41:32)”
   és
   ” Pontosan,már régen megtörtént mindez,meg a többi esemény is,már 23-ik éve teljes hatalommal pusztít a Sátán,jelenleg a “nagy nyomorúság” utolsó napjaiban vagyunk!!!!
   A Jelenések könyvének 3-ik rész 3ik versében ezt írja a Biblia:
   Megemlékezzél azért,hogyan vetted és hallottad és tartsd meg és térj meg!
   Hogyha tehát nem vigyázol,elmegyek hozzád,mint tolvaj és nem tudod,
   mely órában megyek hozzád” ”
   Ezeket 2011. januárjában írtad…

   Azóta mi a helyzet?
   Van már újabb időpont?

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend