Bibliatanulmányok

Az Idők Jelei: üldöztetés

Időkjelei: Szomorú aktualitást ad Joseph alábbi írásának az a tegnapi hír, amelyben arról értesültünk, hogy az Iszlám Állam líbiai szárnya 21 egyiptomi kopt keresztényt fejezett le és “Vérrel írt üzenet a kereszt népének” címmel videót is közzétett erről.

Joseph Candel összeállítása

Az elmúlt hetek során számos cikkben érintettük a Jézus által felsorolt “idők jeleit”. Ezek közül az egyik az üldöztetés. Bár a téma nem kellemes, mégis fontos beszélni róla, ha szeretnénk megérteni a körülöttünk folyó eseményeket és a ránk váró időket. A felkészülés a legjobb védekezés és ez a lelkiekre is igaz.

Nézzük meg, mit ír erről a Biblia. Tudjuk, hogy a Nagy Nyomorúság három és fél éve alatt az Antikrisztus “hadat indít a szentek ellen”:

“És adatott neki nagyokat mondó és istenkáromló száj, adatott neki hatalom a cselekvésre negyvenkét hónapon át; és megnyitotta száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a mennyben laknak. Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket, megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett.” (Jelenések 13:5-7)

Az üldöztetésnek erről az időszakáról olvashatunk Dániel próféciáiban is, például ezeken a helyeken: Dániel 7:21, 25, Dániel 8:24-25, Dániel 12:7.

A Dániel 9:27-ből arra következtetünk, hogy az Antikrisztus egy hét évre szóló szövetséget vagy szerződést köt majd, amikor kezdetét veszi a Jézus visszajövetelét megelőző utolsó hét év.

A Biblia több helyen is említi ezt a szerződést. Mivel a Dániel könyve 11,28-30-ban ?szent szövetségnek? hívja, valószínűleg részben vallásos egyezmény lesz, feltehetően valami olyasmi, ami megoldást kínál a kiélezett zsidó-muzulmán-keresztény konfliktusra, és ami által Jeruzsálem nemzetközi várossá lesz, szabad vallásgyakorlattal mindenki számára. Úgy tűnik, ez lehetőséget biztosít majd a zsidóknak arra, hogy végül újra felépítsék templomukat Mória hegyén, és elkezdjék a rituális állatáldozatokat.

A “mindennapi áldozat” arra a zsidó szertartásra utal, melynek során egy meghatározott állat vérét vagy húsát áldozatként ajánlják fel Istennek az egyetlen igazi zsidó Templomban a bűnök megbocsátásáért. Ezt a zsidók szemében legfontosabbnak tartott szertartást kénytelenek voltak felfüggeszteni, amikor a második zsidó templomot lerombolták.

Az említett Dániel 9:27-ből azt is megtudjuk, hogy az Antikrisztus a hét év felén megszegi ezt az egyezményt:

“És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak”

Két fejezettel odébb, a Dániel 11:31 szintén erről beszél:

“Parancsára előállnak csapatai. Meggyalázzák a megerősített szentélyt, megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felállítják az iszonyatos bálványt [pusztító utálatosságot].”

Megtudjuk belőle, hogy az aláírását követő három és fél év után az Antikrisztus megszegi az egyezményt és megszállja a zsidó Templomot, a “megerősített szentélyt”, ami addigra felépül, hiszen most még nem létezik. Véget vet a mindennapi áldozatnak és a Hamis Próféta, az Antikrisztus jobbkeze, valahol a Templom területén belül felállítja a “pusztító utálatosságot” (Lásd: Jelenések 13:11-18).

Több mint 500 évvel a fenti prófécia lejegyzését követően Jézus maga is szó szerint idézte Dániel szavait, amikor a visszatérését és az ember jelenlegi korszakának végét megelőző jelekről beszélt:

?Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen – aki olvassa, értse meg! -, “Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha.” (Máté 24:15, 21)

Akármi is lesz ez a “pusztító utálatosság”?, tudjuk, hogy képes lesz “beszélni” és valahogy elérni, hogy “hogy mindazokat, akik nem imádják a fenevad képmását, megöljék.” (Jelenések 13:14-15)

Ez alatt az idő alatt egy új pénzrendszer is felállításra kerül, amiben a Fenevad Bélyege nélkül senki sem lesz képes vásárolni vagy eladni:

“És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma. Itt van helye a bölcsességnek! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat.” (Jelenések 13:16-18)

Ez lehet egy mikrochip vagy hasonló eszköz, de jelen pillanatban még nem tudhatjuk, hogy milyen technológia hozza el ennek a próféciának a beteljesedését.

Amit viszont tudunk, hogy ezt a három és fél éves időszakot Nagy Nyomorúságnak hívja a Biblia. A Jelenések 13:5 negyvenkét hónapként, a Jelenések 11:3 és 12:6 pedig 1260 napként utal rá, ami szintén három és fél év. (Dániel idejében a babiloni naptárt használták, amelyben egy év 360 napból állt.)

Bár ez az időszak soha nem látott “nyomorúságot” hoz az emberiségnek, Isten megígérte, hogy ?akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez, és a nép értelmesei sokakat oktatnak,? hozzátéve persze, hogy “fegyver, tűz, fogság és fosztogatás miatt elesnek egy időre.” (Dániel 11:32-33)

Isten gyermekei, de valószínűleg sokan mások is visszautasítják majd az Antikrisztus imádatát és a Fenevad Bélyegét. Isten pedig védelmet ígér számukra. (Jelenések 12:6, 14)

Ezekből a versekből egyértelműen látszik, hogy a keresztények üldözése erősödni fog, tetőfokát pedig a Nagy Nyomorúság alatt éri el, de mi a helyzet napjainkban? Létezik most is keresztényüldözés, és ha igen, mennyire súlyos?

Az idők jeleivel kapcsolatban többször idézett magyarázatának elején Jézus azt mondta, hogy “?akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.” (Máté 24:9) Tehát ez az üldözés nem csupán az utolsó évekre lesz jellemző, hanem az idők többi jeléhez hasonlóan fokozatosan erősödik.

Így annak ellenére, hogy a fent említett Nagy Nyomorúság időszaka még nem érkezett el, a keresztényüldözés jeleit már most is észrevehetjük.

A világon jelenleg 100 millió keresztény tekinthető üldözöttnek és ezzel a kereszténység tekinthető a legüldözöttebb vallásnak. Az üldöztetés sok formában jelentkezhet, köztük kifejezetten az üldözött egyén hite miatti bebörtönzés, kínzás, nemi erőszak, és halál.

“Még a keresztény többségű államokban is soha nem látott mértékű kirekesztést, diszkriminációt és erőszakot tapasztalunk,”

mondta David Curry, az Open Doors USA elnöke.

“A 2015-ös Globális Figyelőlistából kiderül, hogy hihetetlen számú keresztény válik az intolerancia és az erőszak áldozatává a hite miatt. Egyre több ember kényszerül bizonyos mértékig titkolni hitét.”

Az Open Doors adatai szerint az üldöztetés erőszakos és erőszakmentes formái is erősödnek a világon.

A keresztényüldözés azokat az ellenséges megnyilvánulásokat, tetteket foglalja magában, amelyeket valaki Krisztussal való azonosulása miatt szenved el.

2013-ben csaknem kétszer annyi esetet jegyeztek fel, amelyben valaki keresztény hite miatt halt meg, mint az előző évben. 2014-et pedig egyenesen a keresztény népirtás évének hívják egyesek, mivel soha ilyen mértékű keresztényüldözés nem történt még a történelem folyamán és csakis az Ókori Róma korából ismert első nagy keresztényüldözéshez lehet hasonlítani, amikor a hívőkre bűnözőként vadásztak a Római Birodalomban.

Bár gyűlnek a viharfelhők a láthatáron, mégsem kell félnünk. Isten azt mondja, hogy ?Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Menedéked az örökkévaló Isten, örökkévaló karjai tartanak.? (Ézsaiás 41:10, V. Mózes 33:27) Egy percre sem hagy cserben. ?Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig,? ígérte Jézus. (Máté 28:20)

A béke, amit Jézus ad ?minden értelmet meghalad?. (Filippi 4:7) A nehézségek közepette is jelenlévő bizalom pedig a legteljesebb béke formája, amit a vihar próbája által ismerünk meg.

Előző posztKövetkező poszt

116 hozzászólás

  1. Éva ! Köszönöm ezt a szép éneket. + Oldalt megláttam Ny-i cigány megtérteket, aki földieim. Nagyon örűltem neki. Bizony még mi Metodista fiatalok is jártunk hozzájuk. Szép emlékezést adtál nekem. s

 1. Wesley Jánosról írt könyvet találták most meg nekem egy antikváriumban, ott olvasom újra az anglikán egyházból kényszerűen kivált metodisták történeteit, Wesley hatalmas életművét, amelyben az egyházi borzalmas üldözéseknek voltak kitéve, már gyerekkorában “a gyülekezet tagjai a lelkészlakot lángba borították”! Édesanyja úgy nevezte őt, mert a lángokból kapták ki hogy megmentsék, hogy “tűzből kikapott üszök” és ez a könyvnek is a címe.
  Ezt a történetet szeretném különböző szempontokból feldolgozni és feldobni ide különböző cikkekhez, még a “zöld mozgalom sem titkolja kommunista szándékait” cikkhez is, ott is voltak polémiák, és ebben itt a válasz.
  Találtam olyan jelentős mondatokat, amely az EGÉSZ, a XVIII. században kezdődött mozgalom eredménye volt, mely átírta Anglia történelmét úgy, hogy nem söpörtek végig rajta a véres polgári forradalmak. Már előbb ugyanis a munkások megtérése – és mártíromsága a “kommunista forradalomban” – rendezte a dolgot a mártírok vérével (elnézést az erős fogalmazásért).
  A forradalomnak ugyanis a szívben kell lejátszódnia. Wesley példája – és főként, hogy bemutatta: egyetlen ember mire képes (mellette a testvére, Károly segítségképpen) – rávilágít a sokat kérdőjelezett hit és cselekedetek viszonyára, a leghűbb evangéliumi pontossággal.
  Az “Előszóban” találtam – igen, így van esetemben is – hogy “Wesley felfedezésének egyik oka, hogy az utóbbi években erőteljesen feltörő ún. karizmatikus mozgalmak egyik lelki atyjukat látják benne, és sokat hivatkoznak is rá. Tény, hogy a metodista mozgalom nyilvánvalóan pneumatikus jellegű mind indításában, mint tartalmában.” A könyvet a Metodista Egyház adta ki, fel nem lelhető a példányon hogy mikor – az eredeti mű 1965-es – de, hogy 65 Ft volt akkor ez a könyv, be tudjuk mérni ezt időben 😀
  Nézem még a bejelölt idézeteket, még más cikkhez is viszem, így az “egységes világegyházhoz” is mert útjelzői pontosak!
  Az üldözéshez szándékozom írni de még elöljáróban a korról:
  “A 18. században Anglia a világ legnagyobb rabszolgakereskedő állama volt. …A ‘kereskedelem’ ahogy röviden a rabszolgaszálíltást nevezték, nemcsak eredményes üzlet volt, hanemn a nemzet érdekeinek is tekintették. Jogszerűségét királyi privilégium (évszámoktól ugye eltekintetek) parlamenti törvény és nemzetközi megállapodások biztosították … az id.Pitt tette politikájának fő CÉLJÁVÁ e ‘kereskedelem’ fejlesztését” !… “A brit lakosság nagy része húzott hasznot a ‘kereskedelemből’. Az 1783-1793 között, egyedül Liverpoolban útnak induló hajók 300.000 embert szállítottak Nyugat-Indiába, és 15 millió fontért adták el őket.” “Az alsóház tagjai közül sokan a rabszolga-kereskedelemből gazdagodtak meg … ”

  (most majd jöhet Szofi – várlak – és írhat, hogy magyarok, véreim, nincs új a nap alatt 🙂 és ha ezt mondja majd, MEG mellé, meg hogy mi mennyire szeretünk szenvedni – nem! – HOGY miért, akkor jöhet Ida és magyarázhatja, hogy azért üldöznek általában, “előszeretettel”, mert a bűnt bűnnek nevezzük és meg is mondjuk, hogy a gonosz az GONOSZ ! )

  “De a fizikai üldözés csak látványosabb része volt a Wesley és társai elleni támadásnak. Az erőszak hátterében a kimondott, kinyomtatott, vagy elsuttogott szavak álltak: ezek alakították, akkor épp úgy, mint ma, a közvéleményt. Csak 1740-ben több mint száz röpiratot adtak ki a Wesley fivérek és Whitefield ellen. A szószékeket nemcsak elzárták előlük, hanem a szószékekről is rágalmazták őket. “Minden vasárnap kiátkoznak bennünket – jegyzi meg Wesley Károly. – Azt állították, hogy pápisták, jezsuiták, ámítók és a trón veszélyes ellenségei vagyunk.
  Sok és különféle rágalom érte őket, amelyek sokszor ellentmondtak egymásnak. Angliában azt mondták, hogy pápisták és franciabarátok, Írországban hogy a pápaság ellenségei és angolpártiak. Egy pap házasságtöréssel vádolta őket, meg azzal, hogy az öntödében nyilvános házat tartanak fenn. Egy püspök azt mondta, hogy a vallási követelményeket olyan magasra emelik, hogy az emberek elbátortalanodnak, és meg sem próbálják elérni azokat. Egyesek felróják, hogy a szegények iskolázását követelik, mások, hogy semmibe veszik az intellektust: némelyek szerint önfejű diktátorok, mások szerint minden döntést, gyáván Istentől várnak. Minden bunkó jó volt arra, hogy lesújthassanak vele. De általában nem a bunkó volt a lényeges, hanem az indíttatás, az érzés, a szándék, hogy egyáltalán rájuk emeljék a bunkót.”
  …………………………………………………………… és másutt erről:
  “Sokkal súlyosabb megpróbáltatás volt számukra, ha asszonyaikat és gyermekeiket üldözték. ‘Amikor hazatértem – írja Nelson János – sokkal jobb állapotban találtam a feleségemet, ámbár nyilván sohasem lesz egészen egészséges, amiatt az üldözés miatt, ami Wakefieldben esett rajta, amikor Mr.Larwoodot megtámadta a csőcselék. Miután bántalmazták őt, a feleségem más asszonyokkal a bristalli útra fordult. A tömeg követte őket a mezőre. Amikor utolérték őket, feleségem szembefordult velük és beszélt hozzájuk: erre a férdiak mind megfordultak, és nem nyúltak hozzájuk, de az asszonyok követték őket, amíg egy kapuhoz értek. Ott megállították őket, és átkozódva azt mondták: ‘Te Nelson felesége vagy, és itt halsz meg!’ Látták, hogy feleségem áldott állapotban van, mégis olyan kegyetlenül megverték (…………….. ezt nem írom le). … Amikor hazaérkezett, rögtön elfogták a koraszülés kínjai.
  Erre a bánásmódra élete végéig emlékezni fog, de Isten bőségesen kárpótolta szenvedéséért, betöltötte szívét szeretettel és békességgel.”

 2. Kedves Thea!

  Tudom, hogy már unod a “vitát”, de kérlek, még ezt az egyet tedd fel…! :((

 3. Kedves Dávid!

  Ahhoz, amit írtam, még egy kis adalék:

  Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, hiszen az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghezvinni azt. (Róma 7,18 ? Ufo. 2014)

  A Róma 6 arról beszél, hogy Krisztussal együtt meghaltunk, a Róma 7-ben az új és a régi élet harcáról olvasunk; a Róma 8-ban pedig a Szent Szellemben való győzelemről. A Róma 6,6 és 11 egyaránt azt mondja, hogy az óemberünk, azaz az énünk meghalt. Miért van akkor, hogy oly sokan, akik hiszik ezt az igazságot, mégsem tapasztalják meg a Róma 8-ban leírt győzelmet? Azért, mert még nem vallottak kudarcot teljesen.

  Isten addig hagyja a hívőt újra és újra elbukni, míg az nincs kész önként elismerni: ?A bűn rabszolgája vagyok. Semmi jó nem lakik bennem!? Csakis ekkor fog rájönni, hogy hacsak egy kívülről jövő erő nem segít rajta, reménytelen és tehetetlen önmagában. Akkor azonban felkiált: ?Én nyomorult ember! Ki szabadít meg engem?? Amikor tényleg fölfogja, mennyire romlott is valójában, akkor megérti és elismeri, hogy hacsak Krisztus nem jön segítségül, nem fog tudni győzni a bűn felett.

  Watchman Nee

  https://hitunkcelja.wordpress.com/2015/02/25/kudarcbol-gyozelemre/

  1. A semmi jó – bármennyire tisztelem Nee-t – ha a törvény “egészen közel van, a szádban és a szívedben” és, az ember Isten képmása DE az Úr Jézus is mondta: “ha ti, miközben gonoszok vagytok, tudtok JÓT ADNI gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja azt a mennyei Atya nektek” – megint túl sötét a kép … csak a TELJES IGAZSÁG vezet bűnbánatra, az, hogy mennyiben van valaki BECSAPVA pl. a “korszellemtől” és a gonosztól … Ennyire nem kell az embereket elkeseríteni mert ÍGY soha nem ébred a szívükben az a szeretet, amit az Úr táplál, gondoz majd. A jót is meg kell(ene) vallani (hozzátartozik az igazsághoz) az viszont biztos, hogy az kegyelemből …

   1. Drága Évi!

    Nem csak Pál apostol, de Isten minden gyermeke megtapasztalja, és megfogja ezt tapasztalni, aki Jézust követi, és fejlődik szellemben. E nélkül nem lehet nagykorúságra, a Krisztusban való felnőtt férfiúságra jutnia senkinek. Nem véletlenül van az igében leírva. Ez a keresztény útja addig, amíg nem lesz minden és mindenben Krisztus. ( Persze vannak olyanok is, akik szellemi csecsemők maradnak, és életük végéig csak bocsánatot kérnek az elkövetett bűneikért, de nem jutnak el odáig, hogy 1Jn 5,18 Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti.)
    De egyébként ezt Dávidnak küldtem vigasztalásul. Hogy tudja azt, hogy a körülmények által, mit munkál Isten bennünk, ha hagyjuk magunkat.

    1. Kedves Ida
     éppen most szerettem volna Erikának küldeni, de a téma itt van, és miért szedjem “onnan” elő ami “mindössze” egy általános viselkedés és vélekedés.
     Tehát, ezt szerettem volna a sok-sok tanácsra, mely nagyon sok esetben nem a kellő időben és “nem a kellő embernek” – hanem általában – íratik ide.
     Én is elkövettem ezt a hibát kiskoromban, értem ezalatt, hogy évtizedekkel ezelőtt. Azt gondoltam, hogy azért, mert én olyan SZOROS szövetséget kötöttem Istennel, más(ok) nem, és elkezdtem velük úgy beszélni és mennyire tévedtem. Persze, megkaptam, a legjobb barátnőmtől, akinek HITÉLETÉT NEM ISMERTEM hiszen más dolgok kötöttek minket össze “idáig” nem jutottunk el, hogy “talán azt hiszed, csak neked van bejárásod Istenhez”? valahogy ilyenformán történt a “reklamáció” 🙂 : milyen jogos volt !
     Ezt látom rajtatok is. Azzal majd a másik írásod után, hogy minek tekintesz, szoborimádónak, stb. tehát erről nem most.
     Arról viszont igen, hogy hányan maradnak el, és MOSOLYOGNAK a hölgyeken, hogy ENNYIRE AGGÓDNAK a hitükért, esetleg valamiben előbb járnak, tenném hozzá… Ez egy ALAP felállás a részetekről.
     Olyan, mint annak a vizsgáztató tanárnak a véleménye, hogy “az anyagot a Jóisten tudja jelesre, a professzor négyesre, én közepesen, a diák csak kettest kaphat!.”
     Talán megérted hogy miről beszéltem, mások biztosan 🙂
     Nem haragszom, ez egy ILYEN lelki állapot, és fel sem szólítalak “megtérésre”. Belátás, az bizony kellene, egy kicsi …
     Ha ÁLLANDÓAN a másik szeméből szándékozunk szálkát kivenni, hitéletében NEM HISSZÜK EL hogy az egyáltalán létezik, mélységbe DEHOGY látunk bele, akkor megtörténhet, ahogy az Úr Jézus erre felszólított, hogy esetleg nem vesszük észre: a MIÉNKBEN némileg nagyobb van, netán gerenda.

    2. Kedves Éva!

     Dávid, egy 20 éves, nem túl régen megtért fiú, akit a Sátán keményen szorongat! Nincs senki olyan a közelében személyesen, aki a “lábát megmoshatná” azzal, hogy beszélgethet vele Jézusról, Istenről, a hit dolgairól, bátoríthatná, és esetleg tanácsot adhatna neki. Vagy meg magyarázná, hogy mi, és miért történik az életében. Vagy aki segíthetne a terhét cipelni addig, amíg nem tudja azt az Úrra vetni! ( Nem magamtól találtam ki, ha esetleg vitatkozni szeretnél ezzel!)
     Hitéletünk elején sokunknak nem ártana ha lenne valaki olyan, aki megérti azt, hogy miben vagyunk, és tudna nekünk a miértekre is válaszokat adni, és ezzel is megkönnyítené a terhünket, harcainkat. ( Jó az, ha tudjuk, hogy a terhünk nem “ólom”, hanem “arany”!) Nem mindenkinek adatik ilyen ember, emberek, ha esetleg ezt te nem is tapasztaltad. Továbbá nem mindenki lesz azonnal tökéletes sajnos, hanem sokunknak kemény fegyelmezésen, és tisztogatáson kell átmennie (legalábbis a fiaknak, akiket Isten fiaiul fogadott). És van aki nem a “szálka kipiszkálását” végzi a másik szeméből (mert semmilyen személyeskedés, és kárhoztatás eddig nem történt senkivel szemben ), hanem csak segíteni akar annak a terhei cipelésében. Bátorítani akarja, és megosztani vele azokat a tapasztalatait, amiken ő már keresztül ment. Továbbá, hogy mit hogyan csináljon ahhoz, hogy megtudjon egyedül is állni az Úrban. ( Persze azt, hogy ezt a segítő szándékot, munkát, ki hogyan ítéli meg, az az ő szíve, és gondolatai állapotától függ! )

    3. És, kedves Éva!

     “…Arról viszont igen, hogy hányan maradnak el, és MOSOLYOGNAK a hölgyeken, hogy ENNYIRE AGGÓDNAK a hitükért, …”

     Sajnálom, ha azért maradnak el. És addig nincs is gond azzal se, hogy most mosolyognak az “aggódásunkért”. Remélhetőleg ez a mosoly akkor is meglesz, amikor Krisztus ítélőszéke előtt állnak. Mármint remélhetőleg egyáltalán oda állnak…, és kívánatos ítéletet kapnak. ( Meg persze mi is!) Mert az is meg van írva, hogy akkor majd sokan lesznek, akik azt mondják majd, hogy “Uram, Uram….”! Meg az is meg van írva, hogy “szoros az a kapu, és keskeny az az út…, és csak kevesen találják meg azt…”!
     1 Pét. 4,18 És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös? Róm. 8,9 De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
     Ha pedig azt gondolod, hogy minden Isten gyermeke, mindig, és mindenkor, ugyanott tart hitben, alázatban, szentségben, ismeretben, szeretetben, és nincs szellemi fejlődés senkinél, azt csak a te állapotodat jelzi. ( Lehet, hogy még mindig “kiskorodban” tartasz.)

    4. “Tehát, ezt szerettem volna a sok-sok tanácsra, mely nagyon sok esetben nem a kellő időben és ?nem a kellő embernek? ? hanem általában ? íratik ide.”

     Annak pedig örülök kedves Éva, hogy Isten tanácsadója lettél, és erről engem is értesítettél. Jó tudni, hogy ezentúl tőled kell megkérdeznem, hogy “mikor van a kellő idő, és ki a kellő személy”, ha valakinek írok, vagy válaszolok. Természetesen kérlek, hogy ha arra is van felhatalmazásod Istentől, hogy téged kell megkérdezzelek, hogy mit írhatok, akkor ezt is írd meg!

     Köszönöm!

    5. Erre a borzalmas gúnyra mit lehet mondani. Ki értette így? Egy témát indítok majd, hogy ne legyen ennyi off, azt a klubban: Beszélgetés, eszmecsere, vita és botrány címmel, technikailag most nem találom és nincs több időm, de még egyet Jean d’Arckról ha megtalálom a válasz végét, mert az is botrányos volt. (Ő volt a protestáns, és az üldözők a katolikusok brrr. Ebben semmi igazság nincsen 🙁 és szomorú vagyok azért, hogy aki ilyet írt, ennyire tévedett.)

    6. Kedves ÉVA”

     “Erre a borzalmas gúnyra mit lehet mondani. Ki értette így? ..”

     Semmilyen “borzalmas gúny” nem volt a részemről, csak egyenes beszéd a hozzám szólásodra. Ha nem “így értesz” valamit, akkor írd úgy le, ahogyan érted, mert nem várhatod el tőlem a gondolatolvasást. Viszont a hozzám szólásodban egyértelmű volt, hogy te úgy gondolod, és tartod magadról, hogy jobban tudod, hogy nekem, mikor, kinek, és mit kellene mondanom, mint én magam. Ezért gondoltam, hogy “előléptettek”, és ezért bátorkodsz ilyeneket írni.

     “…de még egyet Jean d?Arckról ha megtalálom a válasz végét, mert az is botrányos volt. (Ő volt a protestáns, és az üldözők a katolikusok brrr. Ebben semmi igazság nincsen 🙁 és szomorú vagyok azért, hogy aki ilyet írt, ennyire tévedett.)”

     Nem tudom, hogy mit, és miről, beszélsz már megint( persze, nem először fordul ez elő, hiszen szerintem el se olvasod, amit írnak neked, nemhogy még értelmezd is azokat. Én inkább ezt tartom botrányosnak, és nagyon szomorúnak. ). Senki nem mondta Szent Johannáról, hogy “protestáns” volt. A történet lényege éppen az volt ( ahogyan már megint (!!!!) jó párszor leírtam), hogy hiába volt a róm kat egyház elkötelezett híve is egyben, mert az Isten beszédéért, és a Jézus bizonyságtételéért őt is üldözte, bebörtönözte, és megölte az, ahogyan az összes többi ott található Isten gyermekével is tette/teszi ( eretnekeknek kikiáltva azokat, akik valódi hitre jutnak közöttük)!

     “…Ő volt a protestáns, és az üldözők a katolikusok brrr. Ebben semmi igazság nincsen …”

     Melyik hozzászólásban olvastad ezt? Ő volt a valódi keresztény. És az üldözők…? Az üldözők kik voltak, ha nem a róm kat egyház…? Mit tudsz…? Mi az igazság akkor…? Kik küldték máglyára?

     “…és szomorú vagyok azért, hogy aki ilyet írt, ennyire tévedett.)”

     Remélem, akkor majd megtudom, hogy miben tévedtem!

 4. http://churchofgod.hu/content.php?act=ezsdras4

  4 Ezra 16.

  [1] Jaj neked, Babilon és Ázsia! Jaj neked, Egyiptom és Szíria!

  [2] Öltözz zsákruhába és szőrruhába, és jajgass gyermekeidért és sirasd őket; mert a te pusztulásod közel van.

  [3] A kard már elküldetett terád, és kicsoda fordíthatná vissza?

  [4] Tűz lett elküldve rád, kicsoda olthatná ki?

  [5] Csapások lettek rád küldve, és ki tudná elfordítani azokat?

  [6] Kikerülheted-e az éhes oroszlánt az erdőben, vagy elolthatod-e a tarlót emésztő tüzet, ha már elkezdett lángolni?

  [7] Visszafordíthatsz-e egy erős íjász által kilőtt nyilat?

  [8] Az Úr Isten küldi a csapásokat, és kicsoda fordíthatja el azokat?

  [9] Tűz árad ki az Ő haragja miatt, és kicsoda olthatná el azt?

  [10] Villámot lobbant fel, és kicsoda ne félne? Menydörgést hallat, és kicsoda ne rettegne?

  [11] Az Úr megfenyít, és kicsoda ne lenne egészen megrendülve az Ő jelenlétében?

  [12] A föld és annak alapjai megrendülnek, a tenger a mélységekig felkavarodik, és annak hullámai és a halak is abban háborognak az Úr jelenlétében, és az Ő erejének dicsősége előtt.

  [13] Mert az Ő jobbja, amely az íjat feszíti, erős, és a nyilai, melyeket kilő élesek, és nem tévesztenek célt, miután kilövik őket a világ szélei felé.

  [14] Íme, a csapások ki lettek küldve, és nem térnek vissza, amíg le nem győzik a földet.

  [15] A tűz fellobbant, és nem oltatik ki, amíg meg nem emészti a föld alapjait.

  [16] Ahogyan az erős íjász által kilőtt nyílvessző nem tér vissza soha, éppígy nem fordulnak majd vissza a földre kiszabott csapások.

  [17] Jaj nekem! Jaj nekem! Kicsoda ment meg engem azokban a napokban?

  [18] A szomorúság kezdetén, amikor sok lesz a kesergés; az éhezés kezdetén, amikor sokan elpusztulnak; a háborúk kezdetén, amikor a hatalmasságok megrettennek; a csapások kezdetén, amikor mindenek megrendülnek. Mit fognak tenni [az emberek] ilyen körülmények között, amikor bekövetkeznek a csapások?

  [19] Íme éhezés és járvány, üldöztetés és szorongattatás lesznek elküldve, hogy megjavuljon az ember.

  [20] Azonban még ezek által sem fognak elfordulni romlottságuktól, sem nem fognak figyelmezni az ostoroztatásra.

  [21] Íme, az élelmezés/ellátás annyira olcsó lesz a földön, hogy az emberek azt képzelik majd, a béke garantált számukra, és akkor fognak a csapások elterjedni a földön ? a kard, az éhezés, és nagy zűrzavar.

  [22] Mert sokan a föld lakói közül éhségtől vesznek majd el; és akik túlélik az éhséget, kard által halnak meg.

  [23] És a holtak kivettetnek akár a trágya, és nem lesz senki, aki vigasztalja őket; mert a föld elhagyatott lesz, és a városok romba dőlnek.

  [24] Senki sem marad majd, hogy művelje a földet vagy vessen belé.

  [25] A fák gyümölcsöt hoznak, és kicsoda gyűjti össze?

  [26] A szőlőfürtök megérnek, és ki fogja kisajtolni azokat? Mert minden helyen nagy elszigeteltség lesz;

  [27] Az ember vágyakozik majd, hogy láthasson egy másik embert, vagy akár csak hallja valaki más hangját.

  [28] Mert egy egész városból csak tízen maradnak meg; és kint a mezőn csak ketten, akik elrejtőztek a sűrű ligetekben, és sziklahasadékokban.

  [29] Ahogyan egy olajkertben három vagy négy olíva marad csak fenn minden fán,

  [30] Vagy ahogyan egy szőlőlugasban néhány fürtöt hagynak csak ki azok, akik figyelmesen szüretelnek a szőlőben,

  [31] Így azokban a napokban is csak három vagy négy [ember] marad meg, akiket meghagynak azok, akik karddal kutatják át a házakat.

  [32] És a föld kietlen lesz, és mezői tüskebokornak lesznek átadva, és útjai és minden ösvényei tüskét fognak hajtani, mert nem lesznek birkák, akik járjanak azokon.

  [33] A szüzek gyászolnak majd, mert nem lesz vőlegényük; az asszonyok gyászolnak majd, mert nem lesz férjük; leányaik gyászolnak majd, mert nem lesznek segítőik.

  [34] A vőlegényeiket háborúban ölik meg, és férjeiket az éhség pusztítja el.

  [35] Halljátok ezeket a dolgokat, és értsétek meg, ó szolgái az Úrnak.

  [36] Íme az Úrnak beszéde, fogadjátok be; ne hitetlenkedjetek az Úrnak beszédében.

  [37] Íme a csapások már közel vannak, és nem késnek.

  [38] Ahogyan a viselős asszonynak a kilencedik hónapban, amikor közeledik a szülés ideje, nagy fájdalmai vannak a méhében már két vagy három órával korábban is, a gyermek pedig nem késlekedik egy percet sem, amikor kibújik a méhéből,

  [39] Épp így a csapások nem fognak késlekedni, hogy kiáradjanak a földre, és a világ nyög majd, és fájdalmak fogják el minden oldalról.

  [40] “Halljátok szavam, ó én népem; készüljetek a csatára, és a csapások közepette legyetek olyanok, mint az idegenek ezen a földön.

  [41] Hadd legyen az, aki elad, olyanná, mint aki menekül; legyen a vevő olyanná, mint aki veszít;

  [42] Legyen az, aki üzletel, olyanná, mint aki nem termel hasznot; és legyen az, aki házat épít olyanná, mint aki nem fog abban élni;

  [43] Legyen a vető olyanná, mint aki nem fog aratni; és ugyanígy a tőkét metsző olyanná, mint aki nem fogja a szőlőt szüretelni;

  [44] Azok, akik házasok, olyanná, mint akiknek nem lesznek gyermekeik; és akik nem házasok, olyanná, mint az özvegyek.

  [45] Mert akik munkálkodnak, hiába dolgoznak;

  [46] Mert idegenek fogják szüretelni gyümölcseiket, és fosztogatják javaikat, és ledöntik házaikat, és fogságba viszik gyermekeiket; mert fogságban és éhezésben nemzik gyermekeiket.

  [47] Akik üzleti vállalkozást vezetnek, kifosztatnak; minél jobban imádják városaikat, házaikat és vagyontárgyaikat, és saját magukat,

  [48] Annál inkább leszek dühös rájuk a bűneik miatt” mondja az Úr.

  [49] Ahogyan egy tiszteletreméltó és erényes asszony utálja a szajhát (irtózik tőle),

  [50] Éppígy fogja gyűlölni az igazságosság a romlottságot, amikor az feldíszítgeti magát, és szemébe mondja a vádakat; amikor eljön Ő, aki kikutat minden bűnt a földön, kicsoda védelmezheti meg.

  [51] Ezért ne legyetek olyanok, mint ő (nőnemű), vagy az ő tettei.

  [52] Mert íme, csak egy kis idő még, és a gonoszság eltöröltetik a földről, és igazságosság fog uralkodni felettünk.

  [53] Ne mondja egyetlen bűnös sem, hogy nem vétkezett; mert Isten parázsló szenet éget mindazok fején, akik így beszélnek: “Nem vétkeztem Isten és az Ő dicsősége előtt.”

  [54] Íme, az Úr ismeri az emberek minden tetteit, elképzeléseiket és gondolataikat és a szívüket.

  [55] Így szólt: “Legyen meg a föld”, és az előállt; “Legyen meg a menny”, és az előállt.

  [56] Szavára helyükre kerültek a csillagok, és Ő ismeri a csillagok számát.

  [57] Ő az, aki kutatja a mélységeket és azok kincseit, aki kimérte a tengert és minden benne lévőt;

  [58] Aki körülkerítette a tengert a vizek közepette, és szavával a vizek fölé függesztette a földet;

  [59] Aki kiterjesztette az egeket mint egy boltozatot, és a vizeken vetett neki alapot;

  [60] Aki vizek forrásait helyezte a sivatagba, és vízgyűjtőket a hegyek tetejére, hogy folyókat indítson a magasból, hogy öntözzék a földet;

  [61] Aki megalkotta az embert, és szívet helyezett a teste közepébe, és lélegzetet és életet és értelmet adott neki,

  [62] És a Mindenható Isten szellemét; aki minden dolog alkotója, és aki kikutatja az elrejtett dolgokat a rejtekhelyeken.

  [63] Bizony ismeri elképzeléseiteket, és hogy mit gondoltok szívetekben! Jaj azoknak, akik vétkeznek és el akarják rejteni bűneiket!

  [64] Mert az Úr szigorúan megvizsgálja majd minden tetteiket, és nyilvános látványosság lesz mindannyiótokból.

  [65] És amikor bűneitek kiderülnek az emberek előtt, szégyenre adnak titeket; és azon a napon a saját bűneitek fognak vádolni benneteket.

  [66] Mit fogtok tenni? Vagy hogyan rejthetnétek el bűneiteket Isten és az Ő angyalai elől?

  [67] Íme, Isten a bíró, féljétek Őt! Hagyjatok fel bűneitekkel, és felejtsétek el a ti gonoszságaitokat, hogy sose kövessétek el azokat többé; akkor Isten vezet majd benneteket, és megment minden nyomorúságtól.

  [68] Mert egy hatalmas sokaság lángoló dühe íme fellobbant ellenetek, és néhányatokat elvisznek majd, hogy olyasmivel etessenek, ami bálványoknak volt áldozva.

  [69] És azok, akik beleegyeznek, hogy egyenek, gúnyolódásnak és megvetésnek lesznek kitéve, és lábakkal megtapostatnak.

  [70] Mert sok helyen és a szomszédos városokban nagy lázadás/felkelés lesz azok ellen, akik félik az Urat.

  [71] Olyanok lesznek, mint az őrültek, senkit sem kímélnek, hanem kifosztják és elpusztítják azokat, akik továbbra is félik az Urat.

  [72] Mert lerombolják és fosztogatják az ő javaikat, és kiűzik őket otthonaikból.

  [73] Akkor az én választottaimnak kipróbált értéke nyilvánvaló lesz, mint a tűzben edzett aranyé.

  [74] “Halljátok, én választottaim” így szól az Úr. “Íme, a megpróbáltatás napjai közel vannak, és én majd megszabadítlak benneteket.

  [75] Ne féljetek vagy kételkedjetek, mert Isten a ti vezetőtök.

  [76] Ti, akik megtartjátok parancsolataimat és tanításomat” azt mondja az Úr Isten “ne engedjétek, hogy bűneitek lerántsanak titeket, vagy a ti gonoszságaitok legyőzzenek benneteket.”

  [77] Jaj azoknak, akiket fojtogatnak az ő bűneik, és akiket elárasztanak/ki sem látszanak az ő gonoszságaik, ahogyan egy mezőt fojtogat a bozót, és annak ösvényeit ellepik a tüskék, annyira, hogy senki sem járhat rajta!

  [78] Lezárják azt és tűznek adják, hogy megeméssze.

  1. Ugyanonnan: [33] Én, Ezsdrás, azt az utasítást kaptam az Úrtól a Hóreb hegyén, hogy menjek Izraelhez. Amikor közéjük jöttem, ők elutasítottak engem, és megtagadták az Úr parancsolatait.

   [34] Ezért ezt mondom néked, ó nemzet, amely hall és ért, ?Várjad a te pásztorodat; ő örökkévaló nyugalmat ad majd neked, mert ő, aki az idők végén eljön, közel van.

   [35] Légy kész a királyság jutalmaira, mert örökös fényesség fog világítani rájuk mindörökké.

   [36] Menekülj ennek a kornak az árnyékából, részesülj a te dicsőségednek örömében; nyíltan felhívom a Megmentőt tanúnak.

   [37] Fogadd el, amit az Úr rád bízott és légy vidám, hálákat adva Neki, aki elhívott a mennyei királyságokba.

   [38] Kelj fel és állj talpra, és lásd meg az Úr ünnepnapját, és azoknak nagy számát, akik el lettek pecsételve.

   [39] Azok, akik eltávoztak ennek a kornak az árnyékából, dicsőséges öltözéket kaptak az Úrtól.

   [40] Jöjj tisztába magaddal, ó Sion, és állítsd össze a te népednek listáját, akik fehérbe vannak öltözve, akik betöltötték az Úr törvényét.

   [41] Gyermekeid száma, akiket vágytál, immár teljes; könyörögj az Úr erejéért, hogy a te néped, akik a kezdetektől elhívottak voltak, megszentelődjenek.”

   [42] Én, Ezsdrás, a Sion hegyén nagy tömeget láttam, amelyet nem számlálhattam meg, és mind énekekkel imádták az Urat.

   [43] Volt közöttük egy hatalmas termetű ifjú, magasabb mindenkinél, és mindegyikük fejére koronát helyezett, de ő magasabb rangú volt náluk. És lenyűgözve álltam ott.

   [44] Aztán kérdeztem az angyalt, ?Kik ezek, én uram?”

   [45] Ő válaszolt, mondván: ?Ezek azok, aki letették a halandó öltözetet és felöltözték a halhatatlant, és megvallották az Isten nevét; most megkoronáztatnak, és pálmaágakat kapnak.”

   [46] Akkor így szóltam az angyalhoz, ?Ki az az ifjú, aki koronákat tesz a fejükre és pálmaágakat a kezükbe?”

   [47] Ő válaszolt, mondván: ?Ő az Isten Fia, akiről tanúságot tettek a világban.” Így hát dicsérni kezdtem azokat, akik bátran megálltak az Úr nevéért.

   [48] Akkor az angyal így szólt hozzám: ?Menj, mondd el népemnek, mily hatalmasak és számtalanok az Úr Isten csodái, amelyeket láttál.”

  2. No kedves Ida!

   Ezt nagyon köszönöm Neked. Nagymamámtól hallottam a 27. versről és a “kevés ember marad a földön”-ről, … és sose tudtam meg, hogy honnét szedte… Kerestem a Bibliában is, de persze, hogy nem találtam.
   (De vajon Ő honnét tudhatott róla, amikor Bibliája sem volt? Legalább is, én ott nőttem fel, és egy darabot nem láttam belőle a lakásba soha sem… Egyébként pedig katolikus volt, és nem hinném, hogy az egyház ilyeneket is tanít.)
   Feldobtad nekem a “magas labdát” – és úgy érzem érdemes lesz elkapni…

   Szeretettel: Erika

   1. Kedves Erika, azért a Biblia is ír err?l:

    Ézsaiás 24:1-6 1Íme, az Úr elpusztítja a földet,
    és feldúlja azt;
    felforgatja felszínét,
    és szétszórja lakóit. 2Mint a nép, olyan lesz a pap,
    mint a szolga, olyan az ura,
    mint a szolgáló, olyan az úrnője,
    mint a vásárló, olyan az eladó,
    mint a kölcsönadó, olyan a kölcsönvevő,
    mint a hitelező, olyan az adósa. 3Teljesen elpusztul a föld,
    és egészen kifosztott lesz.
    Bizony, az Úr mondta ezt az igét. 4Gyászba borul, lepusztul a föld,
    elfonnyad, elhervad a földkerekség,
    elfonnyad a magasság a földdel együtt. 5A föld gyalázatossá lett lakói alatt,
    mert áthágták a törvényeket,
    megszegték a rendelkezéseket,
    felbontották az örök szövetséget. 6Ezért átok emészti meg a földet,
    és megbűnhődnek lakói;
    ezért elfogynak a föld lakói,
    és csak kevés ember marad meg.

    1. Kedves Antenor!

     Én ekkor még nagyon kicsi gyerek voltam, csak néhány éves, és ezért a Mamám úgy magyarázta, hogy sok napot kell gyalogolni ahhoz, hogy rátaláljunk egy másik emberre. És ha ez megtörténik, akkor azok az emberek örülni fognak egymásnak. Örülni fognak annak is, hogy beszélhetnek egymással.

     Egyértelmű, hogy a Mamám ennek az apokrifnak a szövegéről beszélt. És persze mindezt egy “szegény, és értelmileg sötét, eldugott faluban” amelyikben csak bigott Római Katolikusok éltek…
     Petróleumlámpával világítottunk sokáig, mert talán még a faluba sem volt behozva az áram. Nem volt elektromosság, sem világítás, sem Rádió. A falu többségének “akkora volt Magyarország ismerete” ameddig el tudott gyalogolni, vagy a jobb anyagiakkal rendelkezők biciklivel vagy lovasszekérrel eljutottak … (a szomszéd faluig.)
     És egy ilyen faluba “valaki ismeri a Bibliát” pedig nincs is Biblia a háznál, hanem csak “imakönyv” – és most döbbentem le, – hogy ezt az apokrifot is ismerte…

     Szeretettel: Erika

    2. http://magyarmegmaradasert.hu/erdekkorok/legendak-rejtelyek/joslasok/item/2945-alois-irlmaier-azt-mondta-amit-l%C3%A1tott

     Érdekességként (?!):
     Lássuk hát a kinyilatkoztatásokat:
     “Mi okozza a háborút?”

     “Amikor ez bekövetkezik, a Közel-Keleten háború és forradalom tör ki (…..?!……), ami hirtelen lángol fel. A Földközi-tengeren nagy haditengerészeti erők néznek ellenségesen szembe egymással (……?!……..) – a helyzet rendkívül feszült. De a gyújtószikra a Balkánon gyullad be. Látom egy “magas valaki” bukását, egy véres tőr fekszik mellette – hatás hatást követ.”

     “A harmadik világháború eljön, de, hogy melyik évben, azt nem tudom megmondani.

     “Két férfi meggyilkol egy magas rangú harmadikat. Őket más emberek fizetik.”

     “A harmadik meggyilkolása megtörtént. Ezután kezdődik a háború.”

     “Az egyik gyilkos egy kicsi fekete ember, a másik kicsit magasabb világos hajjal. Úgy gondolom, ez a Balkánon fog megtörténni, de ebben nem vagyok biztos.”

     “A háborút megelőző év nagyon gyümölcsöző lesz, sok gabona és gyümölcs fog teremni (……?!……….). A harmadik meggyilkolása után egyik napról a másikra elkezdődik minden. Igen világosan látok három számot, két nyolcast és egy kilencest, de, hogy ezek milyen időpontot jelölnek, azt nem tudom megmondani. A háború napkeltekor kezdődik, egy esős éjszakát követően, röviddel az aratás ideje után. Mig a bajorok egy fogadóban kártyáznak, furcsa, idegen katonák néznek be az ablakokon és az ajtókon. Egy teljesen fekete menetoszlop fog keletről érkezni (………..?!……..http://idokjelei.hu/2014/06/az-ilia-terrorszervezet-iraki-ternyeresenek-elhallgatott-hattere/ ) . Minden hirtelen és gyorsan történik. Az Arany Városból (Prága) indul ki minden. Az első féreg a Duna kék vizétől északnyugatra a svájci határig megy. Regensburgnál nem áll többé híd a folyón, de a déliek nem jönnek el a kék víztől. A második nagy nyomás Szászországon keresztül nyugatra a Ruhr-vidék ellen lesz. A harmadik katonai hadoszlop északnyugatról Berlinen keresztül nyugatra halad. Mindannyian nagyon sebesen és gyorsan haladnak. A Dunától a tengerpartig a Szürkék által lesz ellenőrizve. Két menekülő csoport átkel a folyón, de a harmadik elveszik az ellenség által körülvéve. Münchennek, Dél-Bajorországnak és Ausztriának nem kell félni.”

     “Az ellenség központja egy vörös tetejű kolostor, amelynek oltára északra néz [Freyung?].”

     “Akkor hatás hatást követ. Megerősített egységek menetelnek Belgrádba majd tovább Olaszországba. Ezt követően három páncélos ék halad előre azonnal villámgyorsan a Dunától északra Nyugat-Németország fölött a Rajna felé – minden előzetes figyelmeztetés nélkül. Ez az eset olyan váratlanul fog történni, hogy a lakosság teljes pánikban fog menekülni nyugatra. A rengeteg gépkocsi eltömíti az utakat – ha otthon maradtak volna vagy nem a főutakat használnák. Bármit, ami akadályozza a tankok haladását az autópályákon, eltapossák. Alig marad valami Frankfurt nagy városából. A Rajna völgyét pusztítják…főleg a levegőből.”
     “Látok három harcoló alakulatot érkezni: az alsó alakulat az erdőn jön keresztül, de aztán felhúznak északnyugatra a Duna mellé. A határvonal például Prága, a Bajor-erdő és északnyugat. A második alakulat keletről nyugatra jön Szászországon keresztül, a harmadik északkeletről délnyugatra. Látom a Földet magam előtt, mint egy labdát, amelyen repülőgép kötelékek lépnek ki (kirepülés), amelyek most felszállnak, mint fehér galambok raja a homokból. Az orosz nem áll meg sehol, amíg a három ék halad előre. Éjjel és nappal futnak előre a Ruhr-vidék elérése érdekében, ahol sok gyár és kohó van.”

     “A második alakulat Nyugatra megy Szászországon keresztül a Ruhr-vidék felé, pontosan olyan, mint a harmadik, amelyik északkeleten, Berlinen keresztül megy nyugat felé.”

     “A visszavágás azonnal megérkezik a nagy vízen keresztül. Azonban a sárga sárkány megszállja Alaszkát és Kanadát ugyanebben az időben. De a bosszú megérkezik, nincs messze…”

     “Látom a Földet, magam előtt, mint egy labdát. Amellett, ahol a fehér galambok felrepültek, egy nagyon nagy szám emelkedik ki a homokból. És akkor sárga por kezd hullani egy vonalban. Ez akkor kezdődik, amikor az Arany Város (Prága) elpusztul. Mint egy sárga vonal fog felmenni az öbölparti városig. Tiszta éjszaka lesz, amikor elkezdik kiszórni. A tankok még haladnak, de akik a tankokban ülnek, teljesen feketévé válnak. Ahol ez leesik, minden meghal, nem lesz sem fa, sem bokor, sem szarvasmarha, sem fű. Minden elszárad és megfeketedik. A házak megmaradnak. Nem tudom mi ez, így nem tudok róla beszélni. Ez egy hosszú vonal. Aki keresztül megy ezen a vonalon, meghal. Az alakulatokban minden lerobban. Északra kell menniük. Mindent eldobnak, ami náluk van. Senki nem tér vissza többé…”

     “A repülőgépek a sárga port a Fekete-tenger és az Északi-tenger között dobják le. Így egy halálos csík keletkezik a Fekete-tengertől egyenesen az Északi-tengerig, olyan széles, mint fél Bajorország. Ebben a zónában nem tud többé fű nőni, az emberi életről nem is beszélve. Az orosz utánpótlás megszakad.”

     “Galambok raja emelkedik ki a homokból. Két kötelék eléri a csatateret nyugatról délnyugatra. A századok északnak fordulnak és elvágják a harmadik hadsereg vonulását. Rengeteg lánctalpas van ott keletről. De a lánctalpasokban mindenki meghal azonnal, a járművek még gördülnek, de sorban fokozatosan megállnak automatikusan. Itt a pilóták szintén kiszórják kis fekete, kb. 25 cm-es dobozaikat. Ezek sátáni dobozok. Felrobbannak, mielőtt elérnék a talajt és zöld meg sárga füst vagy por szóródik ki belőlük. Bármi, ami érintkezik vele, halott lesz, akár ember, akár állat, akár növény. Egy évig semmilyen élő dolog nem léphet be erre a területre, különben a legnagyobb halálos veszélynek teszi ki magát. A Rajnánál a támadást végül visszaverik. A három hadseregből egyetlen katona sem tér haza többé. Rengeteg halott lesz ott…fekete testek ezrei, a rothadó hús leesik a csontokról.”

     “Aztán egy magányos repülőgép érkezik keletről. Ez veti a “semlegesítő”-t Angliánál a nagy vízbe. A víz egy nagy darabban megemelkedik, olyan magasra, mint egy torony, majd visszahullik. Egy földrengés és egy hatalmas hullám keletkezik, ami elönt mindent. Elsüllyed Anglia egész területe és az európai partok Berlinig, kivéve néhány hegycsúcsot. A tengerparti országok nagy veszélyben lesznek, a hullámok olyan magasak lesznek, mint egy ház, habosak lesznek és a víz a mélyben főni/forrni fog. A szigetek eltűnnek és éghajlatváltozás lesz. ”

     “Ezzel párhuzamosan egy új föld emelkedik ki, amely már korábban létezett (Atlantisz). Három nagyváros viszont elsüllyed. Az egyiket (London) a tenger lerombolja, a másikat (New York) olyan magasan lepi el a tenger, hogy csak a templomtornyok(?) látszanak ki, a harmadik (Róma) összeomlik.”

     “Olaszországban is rossz dolgok történnek. A papokat hat kivételével megölik, a pápa elmenekül.”

     “Aki a Duna déli részén él, nem kell aggódnia az oroszok miatt, a Watsman hegyek és Wendelstein közt élő embereknek sem kell aggódni, el lesznek zárva.”

     “A háború alatt eljön a nagy sötétség, amely 72 órán át tart.”

     stb…..

    3. Kedves Antenor
     talán emlékszel, hogy a mindennapi.hu-n hogy kellett küzdenünk az elvakult hívő reformátusok ellen – sajnos – akik még David Wilkerson szolgálatát, és más karizmatikus szolgálatot (közöttük katolikus) a sötétség szolgálóinak, sátánhoz tartozónak minősítettek…
     Ezt a lelkiállapotot nagyon súlyosnak tartom szintén akkor amikor éppen IDA HOZOTT IDE egy Wilkersonnak mondott üzenetet: “legtöbbet értem a karizmatikus katolikusok fognak szenvedni”. Ettől függetlenül a kígyó-béka ömlik Ida szájából és még aki(k) ennek tapsikolnak.
     Ha a Mennyei Atya így tervezte a Megváltó születését, vajon, ne tartsuk TISZTELETBEN (és NEM imádatban) ahogy miránk “olvassák” ?!
     Időutazásban vagy, ez a véleményem, mert igaz, hogy AZT a “trónt” fogja elfoglalni az AK – meglátjuk! – és fel is fogjuk ismerni, ebben biztos vagyok. Így viszont, hogy szinte gyűlölet ég benne csak azért mert EMLÍTEM az Úr Jézus Édesanyját, a szűzi fogantatást (ahogy az Írásban van) máris ömlik a szitok … A mindennapi.hu-t EZÉRT zárták be. Ha valaki ezt az üldözést nem bírja így volt ez tavaly: “az ördög elfutott” zárták le az ügyet.
     Gábor is olvassa, figyeli hogy mi történik, és szomorú. Van rá ok. Neked van előttük némi tekintélyed 🙂 kérlek, szólj egy szót ne miattunk, hanem a MENNYEI ATYA SZÁNDÉKA MIATT hogy így tervezte és valósította meg EMBERI SZABAD AKARATTAL – és ez Názáreti Máriáé – megváltásunkat … Szent Bernát egy kicsit beleélte magát, érezte a feszültséget, ami, bizonyára, hatalmas volt …
     Mint azt már írtam – és bizonyítottam – nem valószínű, hogy Jézus úgy dobta el az Édesanyja testét AKIBEN kifejlődött és VELE/BENNE ÉLT … mint egy használt papírzsebkendőt …
     Isten áldjon! Köszönöm!
     Éva

    4. Kedves Évi!

     “Ezt a lelkiállapotot nagyon súlyosnak tartom …”
     “Ettől függetlenül a kígyó-béka ömlik Ida szájából és még aki(k) ennek tapsikolnak.”

     Milyen lelkiállapotot tartasz súlyosnak, és milyen “kígyó-békáról” beszélsz, ami ömlik ki a számon? Én az Igét, Isten beszédét idéztem. Attól, hogy te nem ismered fel, hogy miről/kiről/kikről van benne szó, attól az még nem “kígyó-béka” . Nem hiába íratta le az Úr János apostollal ezeket a dolgokat, hanem azért, hogy észrevegyük. Továbbá, én nem személyeskedtem, gyűlölet sincs bennem ( miért is lenne), de attól még a helyet/szervezetet/személyt az ige alapján be lehet azonosítani igen-igen pontosan. ( Meg a történelem alapján is!) Azért, ha csak pl Szent Johannára gondolsz ( mást már ne is említsünk), ott is csak azt láthatod, hogy mindent elkövetett a fenevad (olyan módszerekkel, ahogyan azt írtam is), hogy megtörje, és megtagadja a hitét…! Azután tette vele azt, amit mindenkivel, aki nem őt imádta, hanem Úr Jézust…! De ez történt a többi Isten gyermekével is, akik ott Jézusról, és az Isten beszédéről, bizonyságot tettek. Sőt, ez fog történni ott mindenkivel, aki Krisztushoz fog ragaszkodni, és nem azt az “egyházat” és a tanítását imádja ( akit az “asszony”, Jézabel tanítása szellemi paráznaságra nem csábít ). De ezzel nincs is gond, az ige ezt írja, és így is volt ez mindig! ( Mint már mondtam ( ahogy nekem az Úr mondta), ahol az evangélium magja is szóratik (még akkor is ha, gyommagokkal együtt is ), ott az, ha jó földet talál, kinő és gyümölcsöt hoz.
     Azt pedig te írtad éppen, hogy szerinted az az igaz egyház ( tanításostól, és mindenestől ). Akkor mi a problémád, ha valaki meg nem úgy látja az Isten beszéde alapján! Az az “asszony” nem tért meg, hiába adott neki időt az Úr…! És továbbra is részeg a szentek vérétől, és továbbra is azt gondolja magáról , hogy “ülök, mint királyné asszony”!

     “Ha a Mennyei Atya így tervezte a Megváltó születését, vajon, ne tartsuk TISZTELETBEN (és NEM imádatban) ahogy miránk ?olvassák? ?!”

     A Megváltó ( ahogyan már írtam párszor) azt mondta: Mát. 12,48 Ő pedig felelvén, monda a hozzá szólónak: Kicsoda az én anyám; és kik az én testvéreim? És kinyujtván kezét az ő tanítványaira, monda: Ímé az én anyám és az én testvéreim! Mert a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám.
     A mennyei Atya pedig azt mondja: Csel. 4,12 És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.
     Eféz. 2,18 Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. 1 Kor. 3,11 Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, a mely vettetett, mely a Jézus Krisztus.
     Jel. 19,10 És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de monda nékem: Meglásd , ne tedd; szolgatársad vagyok néked és a te atyádfiainak, a kiknél a Jézus bizonyságtétele van; Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. ?Jel. 22,9 Az pedig monda nékem: Meglásd, ne tedd; mert szolgatársad vagyok néked, és a te atyádfiainak a prófétáknak, és azoknak, a kik megtartják e könyvnek beszédeit. Az Istent imádd. (Szolgatárs…!)

     ” Így viszont, hogy szinte gyűlölet ég benne csak azért mert EMLÍTEM az Úr Jézus Édesanyját, a szűzi fogantatást (ahogy az Írásban van) máris ömlik a szitok ? ”

     Említenél a szitkok közül egyet legalább…? Hogy tudjam, hogy mire gondolsz…! Továbbá ha megemlítenéd azt a “gyűlöletbeszédet”, amelyet szóltam…!

     “… Ha valaki ezt az üldözést nem bírja …..”

     Milyen üldözésről beszélsz? ( Remélem nem azt akarod mondani, hogy anno az őskeresztények, és a protestánsok üldöztek benneteket az Isten igéjével, és a hitből való megigazulás tanával, és a többi, Istentől kapott világossággal , és ezzel rákényszerítettek benneteket, hogy máglyára vessétek őket, és hasonló cselekedeteket tegyetek Jézus, és Isten nevében….?! Már csak azért, mert mintha most is az Isten beszédének idézése lenne az, ami “gyűlölködésnek”, és “üldözésnek” számítana…! És mintha pont olyan “rábeszélés” lenne, mint anno is volt ( a máglya, és stb, előtt) , hogy “ugyan már…, vonjam vissza azt a nézetemet, miszerint annak az “egyháznak” a tanításai, és gyakorlatai nem egyeznek a Szentírás kijelentéseivel, Isten beszédével…”!)

     “Gábor is olvassa, figyeli hogy mi történik, és szomorú.”

     Mitől szomorú? Ha újjászületett keresztény, és táplálkozik az Isten beszédével a Szent Lélek kijelentésében, és hallja az Úr szavát, és követi Őt, akkor nincs miért szomorkodnia! ( A Szent Lélek majd elvezeti minden igazságra! Téged meg senki nem bántott. )

     “Mint azt már írtam ? és bizonyítottam ? …”

     Semmit nem bizonyítottál ( ahogyan már ezt is írtam), csak emberi, lelki , spekulációkkal álltál elő! ( Van már olyan is, hogy “homoszexuális keresztény gyülekezet” ( vagy valami hasonló a nevük), és olyan “kedvük szerint” “magyarázzák” Isten beszédét, hogy képesek kihozni abból, hogy a “szeretet a lényeg, és tulajdonképpen Istennek nincs is ellenére a homoszexualitás, csak ne váltogassák a partnereket…! Stb…!” Na ők is csak ilyen spekulációkat gyártottak a Szentírás “alapján”.)

     “…nem valószínű, hogy Jézus úgy dobta el az Édesanyja testét AKIBEN kifejlődött és VELE/BENNE ÉLT ? mint egy használt papírzsebkendőt ?”

     Miért gondolod, hogy ha valakit a keresztények közül, nem jelöl ki Úr Jézus “társmegváltójává”, illetve “imádandó személlyé”, akkor az “el lett dobva, mint egy papír zsebkendő…”?! Isten szentjeinek meg volt, és meg van, a maguk feladata, amire kiválasztotta őket Isten. Mindenkinek azt a feladatot kell ellátnia, betöltenie, amire Isten kijelölte, elhívta. De meg van írva, hogy ” az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj…”!

     Ésa. 46,5 Kihez hasonlíttok engem, és kivel tesztek egyenlővé? És kivel vettek egybe, hogy hasonlók volnánk? Kitöltik az aranyat az erszényből, és ezüstöt mérnek a mértékkel, és ötvöst fogadnak, hogy abból istent csináljon; meghajolnak, leborulnak előtte. Vállukra veszik azt és hordozzák, majd állványára helyezik és veszteg áll, helyéről meg nem mozdul, ha kiáltasz is hozzá, nem felel, nyomorúságodból nem szabadít meg.
     Ésa. 46,8 Emlékezzetek meg erről, és legyetek erősek, vegyétek eszetekbe, pártütők!

     Ésa. 46,3 Hallgassatok rám, Jákób háza és Izráel házának minden maradéka, a kiket magamra raktam anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta;
     ?Vénségtekig én vagyok az, és megőszüléstekig én visellek; én teremtettem és én hordozom, én viselem és megszabadítom.

    5. “Milyen üldözésről beszélsz? ( Remélem nem azt akarod mondani, hogy anno az őskeresztények, és a protestánsok üldöztek benneteket az Isten igéjével, és a hitből való megigazulás tanával, és a többi, Istentől kapott világossággal , és ezzel rákényszerítettek benneteket, hogy máglyára vessétek őket, és hasonló cselekedeteket tegyetek Jézus, és Isten nevében?.?!”

     És drága Évi, ehhez még hozzátenném, hogy az először üldözött “protestánsok”, azok mindig a róm kat egyház keresztényei voltak, akik befogadták az Igazságot, megtértek, újjászülettek, és az igazságban jártak, és hirdették is azt….! Akiknek az Isten beszédéért, és a Jézus bizonyságtételéért vették el az életüket.

    6. Kedves Ida odáig gyakorlatilag lapozhatunk – és ha megváltozol, abbahagyod a szidalmunkat nem is vitázom többször – hogy “az az igazi egyház”: természetesen az Egyház láthatatlan, és mindenki oda tartozik az Egyházhoz: aki(k)nek Feje az Úr Jézus. Szent Johannára: igen, UGYANAZ az “egyház” avatta szentté, amelyik megégette, sőt, ezt még büszkén le is írták (Küng: A katolikus Egyház). Mindettől függetlenül, ez a “formáció” a létező LEGGAZDAGABB hit-titkok tekintetében. Ahogy az Úr a MAGOT elvetette …és hogy hova szóródott, azt a példabeszédben is megmondta 🙁
     Miután ez volt – és lényegében VAN – a legteljesebben, a hűtlenségekkel pedig mindenki el fog számolni az Ítéleten (és nagyon nem irigylem őket, ezért nem is szidom) SAJNOS tragikus szakadások történtek. A Mag az ott van, a mai napig, melynek alapja az Írás, a fejezeteket, részeket már többször megírtam. Sőt azt is megírtam az Írások alapján, a protestáns tanítók alapján, hogy KICSODA az Úr Jézus Édesanyja… nem az a Személy, akiket itt gúnyoltok! Ha nem hallod amit mondok, mert nem akarod hallani… ez ilyen, sajnos !
     Eddig csak azt “varrtátok a nyakunkba” hogy bálványimádók vagyunk, szobrok, stb. NEM ! ezt sem vagy hajlandó megérteni, hogy ez az igen-igen-nem-nem beszéd, amit az Úr Jézus is mondott!
     Most már – itt a cikknél valahol – már saját kis “fenevadat” adtál nekem/nekünk mintha az Úr Jézus Édesanyjának, az Ige megtestesülésének (Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, ma) bibliai szövegének – Angyali üdvözlet – alapján erre kellene asszociálni. Ezért mondom, hogy nagyon súlyos ez a lelkiállapot !
     Ezért görgettem a churchofgod lapról a szöveget egy kicsit lejjebb: lám ott nem a pusztulásról volt szó (ugyan, mit is kezdünk magunkkal, ha ki akarunk “maradni” belőle vagy, mások pusztulnak hogy is tudunk segíteni – miért is kell ennyit hangsúlyozni, ijesztgetni?) hanem lejjebb TANÚSÁGTEVÉSRŐL ! erre kell készülni kedves Ida !
     Kétségem nincs, hogy innentől nyugvópont csak akkor lesz, ha elfogadod, hogy a katolikusok bizony Isten Gyermekei – ha van közöttük bálványimádó akkor máshol is van, mert pl. a szolgálatunk is lehet bálvány! hogy mást ne mondjak, nem kell ahhoz szobor 😀 – mégpedig ÉDES gyermekei, mert az ajándékokkal hihetetlenül el vagyunk árasztva … ezek az ajándékok a HITNEK ajándékai az Úr Jézustól!
     Egyetlen Üdvözítőnk van, miért löksz ki minket – most már számtalan tanúságtétel után – az EGYHÁZBÓL ?!

    7. Kedves Ida és Erika utalva arra, hogy nagymamád katolikus volt és “abban a faluban csak bigott katolikusok éltek”: Erika, ezt HONNAN tudod? ismered a hitüket, vagy … nagyon összekevered a dolgokat 🙁 és nagyon fontos dologban – a hitük dolgában – felületesen ítélsz. Persze, ezzel azt mondtad: katolikus=bigott: a többit is ismerjük, ennek kapcsolt részeit).
     Utólag, bocsánatot kellene kérni, mert BIZTOS hogy az Úr Jézus adott annyi kegyelmet, hogy a hitük VALÓDI lehetett!
     Már megint ide jutottunk, előszedtétek az üldözéseket: kedves Ida, már azt is közöltem, hogy azokhoz az erőszakmentes – katolikus – csoportokhoz tartoztam, akiket itt a XX. század második felében épp a Katolikus Egyház vetett ki magából Magyarországon, aztán mégsem, mert még a Híradó is bemondta annak idején, hogy Bulányi György “tanait” az erőszakmentességről a Hittani Kongregáció elfogadta (Joseph Ratzinger). Nagyon szimpatizáltam ezekkel a csoportokkal,minden ilyen csoporttal, “akár” protestánsok voltak 🙂 és tudjuk, hogy éppen, mert nem fogtak fegyvert, ezért voltak annyiszor vértanúságra ítélve … amit végre is hajtottak a legtöbbször.
     Kedves Ida tehát már megint előjött a “társmegváltó”: Itt a kolosszei levél 1.24 “Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára.” Vajon “hiányzik-e” valami az édes Jézus szenvedéséből? Nem. Ezt írta Pál apostol? Igen. Erről ennyit, fölösleges tovább szót vesztegetni.
     Amit katolikusok tettek protestánsokkal és viszont, az szörnyű és nem lehetne most már a verbális bántásokat ABBAHAGYNI ITT EZEN A PORTÁLON?!
     Az elmúlt évszázadokban én tettem vajon?! Van valaki, egy internetes lapon írta, felsorolva azt a sok-sok bűnt, amit a katolikus egyház tett, és azt mondta: “Én voltam! bocsássatok meg nekem testvérek!” (de ezt már írtam máskor is). Ezt hatalmas dolognak tartom, mert én legfeljebb “elhatárolódom”.
     Most olvasom megint az általam is nagyon tisztelt Wesley János életét, elképesztő, hogy egy ember (és a testvére) mit tudott tenni a képmutató anglikán keresztények között, ÜLDÖZVE tőlük, mégpedig irtózatosan! DE ha most arra emlékeztetek, hogy az anglikán egyház úgy lett, hogy a király másodszor akarva nősülni (tehát házasságtörő volt) amit nem tehetett volna meg katolikusként… és KIVÁLTAK, ezért megtehette .. most akkor MINDEN anglikán hívőt házasságtörőnek kellene tartani ?! Ja és mellesleg kivégeztette a katolikus Morus Tamást …
     —————————————————————————————-
     Milyen csodálatos az Úr kegyelme, hogy ilyen gyalázatos hit-élet – miközben hatalmas szentek születtek és haltak meg – öldöklések(!) ennyi hűtlenség és bénáskodás után, századokon át …mégis KIÁRASZTOTTA Szentlelkét különösen a XX.században !
     A karizmatikus gyülekezetekben NINCS hitvita ! Ezért küldöm Nektek a Szentlélek Tüzét, ezzel a videóval: https://www.youtube.com/watch?v=wVw84t45rbA
     Szeretet Lelke jöjj, tölts el!

    8. Drága Évi!

     Már megint nem értem, hogy mit írsz, és ahogyan látom, te se, hogy én mit, és miért írok. Eddig se szidalmaztalak benneteket, és ezután se foglak ( a személyes fenevadad, az egyházad, és nem Mária). Sajnálom, hogy nem értjük egymást, és azt még inkább, hogy nem is fogjuk. Máriát pedig nem gúnyoltuk. ( Ha arra gondolsz esetleg, hogy Erika véletlenül lehagyta a nevéből a “a” betűt. Másra nem igazán tudok gondolni ezzel a “gúnyolódás” kifejezéssel, de nem tartom semennyire se valószínűnek, hogy Erika nem véletlenül tette azt. ) Az “ijesztgetésről” írt mondatoddal se tudok mit kezdeni, mert ha az igét olvasod, és benne Jézus szavait, hogy mennyiszer mondja, hogy vigyázzatok, és hogy ez, és ez jön a világra, és rátok.., akkor …?! Beszélhetünk persze a millennium majdani nagyszerűségéről is, de most még nem ott tartunk. És éppen egy olyan nyomorúságnak (szellemi, és fizikai) áll még előtte az emberiség ( amiknek meg kell előbb lenniük), amelyet nem lehet eléggé sötéten ábrázolni ahhoz, hogy némelyeknek, akik eddig nem tették, felhívd a figyelmét arra, hogy a lelkükre is gondoljanak.
     (De őszintén szólva leginkább nem értem, hogy mit beszélsz, és azt se, hogy mire válaszolsz a hozzászólásaimból! )

    9. Kedves Antenor ha kicsit erősen fogalmaztam itt-ott pl. Idának, utána kell gondolni: HA valakire azt mondják, aki(k)nek a LEGSZENTEBB gondolata, hite az Evangéliumból van és TŐLE, akit személyesen is ismerünk 🙂 Aki az Úr: Jézus és azt mondják, bálványimádó vagy (mert a templomokban “emlékeztető” szobrokat állítottak régen) vagy, azt hányják szemükre, hogy igen régen “ősök” hogy üldözték protestáns testvéreiket (ahogy pl. engem fiatalkoromban a saját egyházam) és azt akarják “számon kérni”, vagy, ahogy szoktam írni: “ráolvasni” ezeket …akkor tudd, hogy ez a Tőled IS jövő hátszéllel lehetséges, és ezt kérlek, értsd meg, hogy milyen dolog, milyen érzés… Bocsánat, hogy “kígyót-békát” írtam, de a “bálványimádáshoz” képest nem is erős! Ida “legalább” megszólal, TŐLED maximum annyi érkezett, hogy a katolikusok nem keresztények.
     Kérlek, hogy ha Te ehhez nem értesz ahogy én sem az általad ide hozott “Ézsdra” szövegekhez, ezzel más célom volt: hogy MÁST is lehet olvasni mint a “sötét jövőt” miközben ránk kimondottan csodálatos JÖVŐ vár … ezért kérlek, hogy ezt vedd már le a “műsorról” és ha a római “székbe” majd beül az AK az nem a “mostani AK” ezt nyugodtan elfogadhatod, hiszen az idők jelei alapján elég valószínű… és valószínűleg bekövetkezik de MÉG NEM TARTUNK OTT …
     Testvéri szeretettel üdvözöllek, légy áldott Istentől a mi Atyánktól és Jézusunktól
     Éva

    10. Itt “álljon meg a menet” kedves Ida, hogy a “fenevad” az egyházam… az, hogy KIK fogják itt megragadni a hatalmat, és kisajátítani, az a “jövő zenéje” aminek vannak már jelei, így igaz, és majd ha BEKÖVETKEZIK az a hitehagyás, amit az Írásban olvasunk, akkor majd fogom tudni/fogjuk tudni hogy mit teszünk (és hova húzódunk vissza: azokkal, akik NEM hagyják el a hitüket). Nekem ennyi bőven elég, az “egyházamról” mint “fenevadról” … ahhoz képest, hogy más, BIZONYÍTOTT igazságok (kizárólag a Bibliából) válasz nélkül maradtak részedről: ez nem is olyan fontos! Az viszont igen, hogy milyen lelkiállapotban vagy, hogy TÁPLÁLOD magadban … amit le is írtam, nem ismétlem.
     Senki embernek joga nincs ahhoz, hogy más embernek hitét – ami AZ ÚR JÉZUSBAN VAN – megtapossa!

    11. Most már “csak” azt kellene tudni kedves Ida – visszanéztem ezt a hsz-t – 2015/02/25 – 09:31 és látom, nagy hirtelen a “katolikus egyház protestánsai” voltak azok, akiket “mi” (amiben ugye én is benne vagyok ?!?!?!?!?! még mennyit tegyek ide) máglyára küldtünk … na látod, ezért mondtam, hogy a szívedben tégy RENDET … (nem mondtam, hogy ENGEM is üldözött a SAJÁT egyház-szervezetem/a békepapság?) nem kell nekem bemutatni.
     Arról az IGAZSÁGRÓL van szó, amit Jézus ELVETETT mint magot … és HITBEN itt van a legnagyobb gazdagság, nem véletlen, itt termettek a legnagyobb hitvallók, tanúk (és máshol persze).
     Ezért mondom, hogy eltévedtél, mégpedig a szívedben … hogy is hozol “össze” ezzel a máglyás-üldözős alakulattal, nem értem 🙁
     Kérlek, hogy ezt FEJEZD BE ! NINCS alapja … sárba taposod Isten kegyelmét …

    12. Drága Évi!

     Már megint miket beszélsz! Ki bántott téged, és az Úr Jézusban való hitedet! Az egyházadba vetett hitedet terjeszted ( ami, mint látható sokkal nagyobb, mint az Úrban való hited) , és az az, ami nem “érdekel” engem. Továbbá, én mindenre válaszoltam, amit előhoztál, és utána nézhetsz. ( Lehet, hogy a válaszaim nem tetszettek neked ( bár látom, hogy nem is értetted meg azokat), de attól még, azoktól nem tudok eltérni!) A “lelkületemet” meg nem gondolom, hogy megtudnád ítélni, hiszen még azt se érted amit írok.

     Antenort pedig hagyd ki ebből, mert engem speciel semmilyen “hátszél” nem irányít, és nem érdekel, és neki (se) végképpen nincs köze az én látásomhoz. Ha valamit jónak, igeinek, találok az oldaláról, azt ajánlom másoknak is, de vele se értek egyet mindenben. És ezt ő is tudja.

     Szerintem hagyjuk már az egyházadat. Én maradok szeretettel feléd!

     Ida

    13. Kedves Éva!

     Nagyon szépen megkérlek, hogy ne csinálj ebből az oldalból is “homokozót” és ne akard ezt is a “mindennapi.hu” sorsára juttatni … !

     Ha a katolicizmust akarod reklámozni, – semmi gond – de ne itt, hanem csinálj magadnak egy másik honlapot, mert ez nem kifejezetten katolikus oldal.
     Velem együtt sokaknak van “kiütése” tőle. A stílusoddal pedig Te sem a katolikus szimpátiát erősíted.
     Ne kelljen már mindenkinek a Te hisztidet elszenvedni az oldalon.

     Köszönöm: Erika

    14. Köszönöm a “hisztit” a hathatós és erős érvekre, melyeket nem a “katolicizmus” reklámozására írtam, hanem az igazság “reklámozására” és amelyek MIND, kivétel nélkül az Írásból vannak.
     ————————————-
     Az sem tartozott ide, amikor éppen IDA által küldött tanítás – melyet köszöntem, mert fontos és jó – után küldtem egy videót, mely egy picit helyre tette volna az “igék írását” és az isteni Ige fogalmát. Nem katolikus mondta bizony.
     Vannak akik értik ezt.

    15. Drága Évi!

     “Köszönöm a ?hisztit? a hathatós és erős érvekre, melyeket nem a ?katolicizmus? reklámozására írtam, hanem az igazság ?reklámozására? és amelyek MIND, kivétel nélkül az Írásból vannak.”

     Nem olvastam azokat az igeverseket, amelyek alapján a a róm katolicizmus igazságait védted! Továbbra is csak spekulációkat olvastam!

     “Az sem tartozott ide, amikor éppen IDA által küldött tanítás ? melyet köszöntem, mert fontos és jó ? után küldtem egy videót, mely egy picit helyre tette volna az ?igék írását? és az isteni Ige fogalmát. Nem katolikus mondta bizony.”

     Ha ismernéd a Szentírást, akkor tudnád, hogy miről van szó abban a tanításban. Jézus, az Isten Igéje , aki maga is Isten. A megtestesült Ige is Jézus, aki emberként megszületett itt a földön. Az írott ige, Isten beszéde szava, a Biblia. Az írás, amely róla tesz bizonyságot, és Isten gondolatairól, beszédeiről, cselekedeteiről. ( Sokszor nevezzük a Szentírást Isten írott igéjének. Mert maga a Biblia is így hivatkozik rá. ). Mindenesetre, ahogyan azt már az üzenőfalon is írtam, csak az írott ige által nem ér senki semmit. Viszont írott ige nélkül nincs meg bennünk az Isten beszéde, és az igazság beszéde. De, ha elolvasod a Bibliát figyelmesen, akkor te is meglátod, hogy az Isten beszéde, és a Jézus Krisztus bizonyságtétele együtt jár! (Jel. 1,2 A ki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, a mit látott.) De, mint láthattad, éppen ő is az Isten igéjéből, szavából tanított, és magyarázott. Az pedig nem perdöntő, hogy nem róm katolikus. Senkinek nem azért hiszünk, vagy nem hiszünk, mert ez, vagy az.

     “Vannak akik értik ezt.”

     Igen, és vannak, akik azt hiszik, hogy értik. ( És éppen most dobták ki Isten beszédét az ablakon, mint szükségtelent…!)

     ” Szent Johannára: igen, UGYANAZ az ?egyház? avatta szentté, amelyik megégette, sőt, ezt még büszkén le is írták (Küng: A katolikus Egyház). Mindettől függetlenül, ez a ?formáció? a létező LEGGAZDAGABB hit-titkok tekintetében.”

     Kérdés, hogy kinek a leggazdagabb hit-titkáról, és ki által létrehozott formációról beszélünk.
     Johannával kapcsolatosan meg annyit: mindig így csinálta a fenevad! Előbb üldözi, bebörtönözi, megöli őket, azután meg szentté avatja, hogy “legyen még egy szent, akihez lehet imádkozni, és segítségül hívni” ( Úr Jézus helyett)…..! ( Azután kezét a feje mögött összekulcsolva, kinyújtott lábakkal ül egy széken, és huncutul vigyorog magában, hogy “…na, ezzel is megvolnánk….!”)

     “.. SAJNOS tragikus szakadások történtek….”

     Mármint arra gondoltál, hogy kijöttek onnét azok, akik az Úréi…?! (keletiek, koptok, ortodoxok, protestánsok,…stb?!)

     ” Sőt azt is megírtam az Írások alapján, a protestáns tanítók alapján, hogy KICSODA az Úr Jézus Édesanyja?”

     Az írások alapján ( legalábbis nem a Szentírás alapján) semmit nem írtál ( velem ellentétben). Az pedig, hogy protestánsokra hivatkozol, megint csak nem jelent semmit. Azok között is vannak Istennek emberei, de azért ne felejtsük el, hogy ott se mindenki az. A szentírási igeverseket kérem!

     “Eddig csak azt ?varrtátok a nyakunkba? hogy bálványimádók vagyunk, szobrok, stb. NEM ! ezt sem vagy hajlandó megérteni, hogy ez az igen-igen-nem-nem beszéd, amit az Úr Jézus is mondott!”

     Te nem vagy hajlandó megérteni, hogy az, hogy te, vagy ti, azt mondjátok, hogy “nem” vagytok bálványimádók, az nekünk semmit nem jelent! Ha az Isten igéje azt mondja, hogy “de”, akkor az az igaz. (Ameddig Szűz Mária, és egyéb szentek, Angyalok, szobrait cipelitek körmenetekben, imádkoztok hozzájuk, segítségüket kérve, a szobor lábait csókolgatjátok, templom épületeket emeltek az imádatukra, és stb, addig ne akard a “csak tiszteljük” című szöveget eladni nekünk. Amíg a pápátok számotokra, “Krisztus helyett”-ese itt a földön ( holott meg mondta az Úr, hogy veletek leszek minden napon….” ), és stb…!)
     És, mint mondtam, már “vitánk” elején is, nem az a kérdés, hogy te (!) teszed-e ezeket (mert mint már sokszor elmondtam, hogy nem személyeskedésről van szó), hanem, hogy az az “egyház” támogatja-e ezeket a cselekedeteket, és biztatja-e a híveit a tanításaival ezekre, vagy sem! ( És, hogy a Bibliában hol találsz utalást arra, hogy ez Isten szerinti dolog?!)

     “Kétségem nincs, hogy innentől nyugvópont csak akkor lesz, ha elfogadod, hogy a katolikusok bizony Isten Gyermekei ? …”

     Mint már jó sokszor mondtam is, közöttük is vannak Isten gyermekei, az evangélium hirdetése ( még, ha gyommaggal együtt történik is), és Isten kegyelme által ! Főleg a nem róm katolikusok között. De a róm kat “egyház” gyermekeire, akik a fent említett cselekedeteket teszik: Jel. 2,22 Íme én ágyba vetem őt, és azokat, a kik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből….gyermekeit megölöm halállal…

     “? mégpedig ÉDES gyermekei, mert az ajándékokkal hihetetlenül el vagyunk árasztva ? ezek az ajándékok a HITNEK ajándékai az Úr Jézustól! ”

     Azért érdemes a Szentírás alapján megvizsgálni azok származását. Jel. 13,12 És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, a melynek halálos sebe meggyógyult vala; ..Jel. 13,14 És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, a melyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt;…

     “Egyetlen Üdvözítőnk van, miért löksz ki minket ? most már számtalan tanúságtétel után ? az EGYHÁZBÓL ?!”

     Melyik egyházból “löklek ki” ? Az eklézsiába, amelyik számít, születés által kerülünk. Onnét csak Isten távolíthat el bennünket, senki más. Ha abba nem születtünk bele Szellemtől, akkor meg teljesen mindegy, hogy milyen földi szervezethez tartozunk.

     “Már megint ide jutottunk, előszedtétek az üldözéseket..már azt is közöltem, hogy azokhoz az erőszakmentes ? katolikus ? csoportokhoz tartoztam, akiket itt a XX. század második felében épp a Katolikus Egyház vetett ki magából…”

     Elsőre is megértettem a veled kapcsolatos dolgokat, nincs ezzel semmi baj. De akkor most üldöző az az “egyház”, vagy sem?!

     “… tehát már megint előjött a ?társmegváltó?

     Most akkor tervbe van véve azon “egyház” részéről, vagy sem? Mert ha igen, akkor ha esetleg megtennéd, hogy igeverssel ( és nem spekulációval)…!

     “Az elmúlt évszázadokban én tettem vajon?!”

     Ezt is többször leírtam már neked! Ott vagy, abban az egyházban, amelyik ezeket tette, teszi. Követed. Tehát egyetértesz vele. Nem erőszak miatt vagy ott. Az igében is azt mondja az Úr, hogy azért gyertek ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek a bűneiben…! Mert akkor az ítéletében is részesek lesztek…!

     “Itt ?álljon meg a menet? kedves Ida, hogy a ?fenevad? az egyházam? ”

     Igen, még ha nem is tudom megláttatni veled ezt az ige alapján. Ez nem a jövő zenéje sajnos, mert ha megnézed az egyházad cselekedeteit, tanításait, a kezdetektől, és amit az évszázadok alatt tett, és beszélt, akkor azt azért nem mondhatod, hogy azok krisztusiak voltak….! Viszont igen ördögiek…! ( Embergyilkos volt kezdetektől fogva…!)

     “… aminek vannak már jelei, így igaz, és majd ha BEKÖVETKEZIK az a hitehagyás, amit az Írásban olvasunk, akkor majd fogom tudni/fogjuk tudni hogy mit teszünk (és hova húzódunk vissza: azokkal, akik NEM hagyják el a hitüket….”

     Erről ti nem fogtok tudni, mert most se tudtok…! A ti “egyházatok” hívei sokasodni fognak, és nem csökkenni…!

     “Nekem ennyi bőven elég, az ?egyházamról? mint ?fenevadról? ? ahhoz képest, hogy más, BIZONYÍTOTT igazságok (kizárólag a Bibliából) válasz nélkül maradtak részedről…”

     Semmi nem maradt részemről megválaszolatlanul, de egy db igei bizonyítékot se tudtál eddig felhozni, az igazságaitokra!

     “…és látom, nagy hirtelen a ?katolikus egyház protestánsai? voltak azok, akiket ?mi?…”

     Nem” nagy hirtelen” lettek azok, hanem csak megpróbáltam felhívni erre a lényeges tényre a figyelmedet, mert nem “láttam” rajtad, hogy tényleg megértenéd azt, hogy mit csinál/csinált az “egyházad”, a (közülük is “származó”) valódi keresztényekkel, az Isten valódi gyermekeivel, akik otthagyták a tanításait, és az ő imádatát, és az Isten beszédéhez, és a Jézus bizonyságtételéhez ragaszkodtak helyette…! “…mindenki ellen harcolt, mindenkit üldözött, és elpusztított, akik nem imádták őt…”! Ahogyan az igében is írva van: ” …és harcol a szentek ellen, és legyőzi őket….”! ( De, látom, hogy még mindig nem világos…!)

     “Arról az IGAZSÁGRÓL van szó, amit Jézus ELVETETT mint magot ? és HITBEN itt van a legnagyobb gazdagság, nem véletlen, itt termettek a legnagyobb hitvallók, tanúk (és máshol persze).”

     Vagyis azt akarod mondani, hogy minél több a gaz, konkoly, a búzaföldön, annál szebb…?! ( Persze a külsőségeket nézve valóban úgy van, de a végén csak a búza takaríttatik be….!)

     “Ezért mondom, hogy eltévedtél, mégpedig a szívedben ? hogy is hozol ?össze? ezzel a máglyás-üldözős alakulattal, nem értem ”

     Ott vagy, és közösséget vállalsz velük. ( Ahogyan az Úr is mondta, “ti magatok tesztek bizonyságot arról, hogy azok fiai vagytok, akik megölték a prófétákat..”.!)

    16. Kedves Ida, közösséget nem “velük” vállalok hanem a Biblia azon TELJESSÉGÉVEL melyből sajnos a reformáció elhagyott. Vitát innen nem kezdek elölről, hanem lezárok.
     Érdekes ha a sokszor “felkapott” billentyűzetet, rengeteg időt, minek minősíti Erika, Te. Meg a “kiütéseket kapok” is talán .. 🙁 talán AZ hisztéria, nemde? a “MENJ INNEN” IS gyönyörű: a legtöbb írásom anyagom már régen nem katolikus egyházi… OTT IS, ha írtam valamit, még a megértésre sem volt “méltó” vagyis, az odafigyelésre sem.
     A másik helyen majd elemzem a botrányt, hogy jön “vitából” létre, romlik el lépésről-lépésre. Rend tehát majd ott és remélem, hogy világos is lesz, ahogy illik !

    17. Kedves ÉVA!

     “…. közösséget nem ?velük? vállalok hanem a Biblia azon TELJESSÉGÉVEL melyből sajnos a reformáció elhagyott. Vitát innen nem kezdek elölről, hanem lezárok.”

     Vita eddig se volt , mert az, az érvek ütköztetéséről szólna, de itt olyan nem történt. Már mondtam, hogy azt teszel, és hiszel, amit akarsz. Nem nekem tartozol számadással. Viszont az meg rám tartozik, és az Istenre, hogy én mit gondolok, hiszek, mondok, és teszek.

     “Érdekes ha a sokszor ?felkapott? billentyűzetet, rengeteg időt, minek minősíti Erika, Te…..”

     Megkérlek rá, ha valakivel gondod van, akkor annak válaszolj, és ne nálam reklamálj, és ne tőlem várj választ. Én eddig senkinek nem mondtam ( és nem is tartanám elképzelhetőnek, már csak azért se, mert nem az enyém a blog, és én pont olyan vendég vagyok itt, mint bárki más. ), hogy menjen innen, vagy, hogy “kiütést” kapok tőle. A legerősebb “tanácsom” csak annyi volt, annak/azoknak, akik a blog témájának megváltoztatását sürgették, hogy ne akarják azt tenni, mert minden szolgának azt kell tenni, amit az ő Ura bízott rá. És, ha ez a téma zavarja, akkor más oldalakon bizonyára megtalálja azt, amit keres.
     A “billentyűzet ütögetését”, és a “hisztit” vállalom, mert ahogy látom, most is csak az történt, anélkül, hogy értenéd, hogy mit írtam.

   2. Kedves Erika .

    A ‘kevés ember marad a Földön’ jelzés az Új-Szövetségben
    is szerepel : Pontosabban az Evangyéliumokban ; Ez Jézus
    végidőkre vonatkozó kijelentése – De ez egy másik fejezete
    a történetnek …
    Jelenleg ott tartunk, hogy minden ateista / hazug / harácsoló
    elgondolkodhat azon, hogy valami nem stimmel az istentelen –
    séggel, mert ha az alábbi festményt nem az ufók tologatták
    össze, akkor bizony a Bibliában leírt / jelzett végső elszámol –
    tatás nem olyan mese, mint a darwinista evolúciós ( majom –
    származás / átfejlődés ) mitosz .

    EGY IGAZ MESE + ZENE :
    Hol volt, hol nem volt, “volt” egyszer egy Festő …
    Hol volt, hol nem volt, ‘van’ Neki egy festménye …
    {{deepskycolors.com/archive/2010/10/22/orion-from-Head-to-Toes.html}}

    A kép maga egy előzetes bizonyosság / ítélet : Engem ezzel
    kapcsolatosan különben egy dolog érdekelne ; A kérdés ál –
    talános és nem a személyedre szóló – Milyen istentisztelet
    az, hogy annak mondom magam, közbe engedem, hogy a
    gyerekemnek ateizmust tanítsanak az iskolába ? Mert a kér –
    dés lényege, hogy az emberek választják meg azokat a veze –
    tőket, akik a tananyagot is előírányozzák ( közbe megeshet
    az is, hogy a templomba az első sorban ácsingóznak )

   3. Kedves Erika!

    Antenornak köszönd, mert ő fordította le, és rakta fel végre az oldalára! (Én is köszönöm neki! Ha még esetleg a Jásár könyvét is….?!)
    Antenor már leírta, hogy természetesen a Bibliában is szerepel ez ( hiszen nem is ajánlanék olyat, ami azzal ellentétes). De a nagymamád nem erről az apokrifról beszélt, hanem a népi próféták próféciáiról. ( Bár itt a népnyelv “táltosoknak” nevezi őket, meg “jósoknak”, de tudjuk, hogy a próféciák nem szűntek meg. A nép pedig nem tudott különbséget tenni közöttük. ) Ezekből tudnak a 3 napos sötétségről, és a többi dologról ( ami a Bibliában is szerepel….!)

    http://magyarmegmaradasert.hu/erdekkorok/legendak-rejtelyek/joslasok/item/2944-t%C3%A1ltos-volt-e-a-tekny%C5%91kapar%C3%B3

    http://magyarmegmaradasert.hu/erdekkorok/legendak-rejtelyek/joslasok/item/2945-alois-irlmaier-azt-mondta-amit-l%C3%A1tott

    Szeretettel

    Ida

    1. Kedves Ida!

     Antenornak a fordítást nagyon köszönöm, Neked, pedig azt (is), hogy ezzel akaratlanul is felhívtad a figyelmemet arra, hogy ez az apokrif 1960-ig, (vagy körül) ismert volt más nyelven, de még nem jelenhetett meg magyarul …
     Tehát számára ez az információ is “hallomásból” juthatott el, mint annyi más is … – mint pl. a Bibliai történetek, vagy az evangélium lényegének ismerete … (Biblia nélkül)

     Szeretettel: Erika

    2. Kedves Ida!

     Látom most már minden jön csőstül. Te pedig nagyon szigorúan vetted, hogy csak a Biblia. Múltkor is előjöttek régebbi üzenetek és céloztam rá nem lehet összerakni az eseményeket és nem is fog minden megtörténni. Akkor már vannak újabbak azokkal többre mész.
     Te tudod, ha sok az energiád, de hiányozni fog minden perc! A nép nem volt buta meg tudta különböztetni az üzeneteket. A táltosoknak semmi köze nincs az Isten üzeneteihez.
     Régen is olyanok olvasták, akik csak a fülüket akarták birizgálni és azok a jóslatok úgysem kérnek semmit.

    3. Kedves PALAS!

     “Látom most már minden jön csőstül.” ???

     ” Te pedig nagyon szigorúan vetted, hogy csak a Biblia.”

     Igen, ez most is így van! Ahogyan a Szentírásban írva van. ( És vannak egyéb szentiratok is, amelyek nem mondanak ellent a Szentírásnak. Ezek is hasznosak azoknak, akik a Szent Lélek kijelentésében olvassák azokat.) De a próféciák nem szűntek meg, és Isten ma is, és régen is közölte a szolgáival, amit tenni szándékozik. Az ige alapján ítéljük meg, hogy mi az, ami Istentől származik, és mi az, ami nem. ( Ami Istentől származik, az teljesül. 5 Móz. 18,22 Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog: ez az a szó, a melyet nem az Úr szólott; elbizakodottságból mondotta azt a próféta; ne félj attól! )

     ” Múltkor is előjöttek régebbi üzenetek és céloztam rá nem lehet összerakni az eseményeket és nem is fog minden megtörténni. ”

     Nem azért lettek a próféciák az Igében leírva, hogy ne teljesüljenek. És össze lehet rakni az eseményeket, mert a Szent Lélek az, aki megismerteti azok magyarázatát. Persze magunktól valóban nem megy.

     “A nép nem volt buta meg tudta különböztetni az üzeneteket.”

     Bizonyára azért van a sok figyelmeztetés, hogy vigyázzatok…! Meg arra, hogy hamis tanítók, és próféták, és Krisztusok fognak jönni. Továbbá, hogy veszedelmes eretnekségeket fognak tanítani, amelyek miatt az igazság útja káromoltatni fog….! ( Ezért is történt meg, mert a nép a saját “okossága” után ment.)

     “A táltosoknak semmi köze nincs az Isten üzeneteihez.”

     Azoknak nincs. De azért mert a nép nem ismeri azt a szót, hogy próféta, és valakit “táltosnak” hív, még nem jelenti azt, hogy az is.

     “Régen is olyanok olvasták, akik csak a fülüket akarták birizgálni és azok a jóslatok úgysem kérnek semmit.”

     Nem tudom, hogy mire gondolsz, de pl én Szent Nílus “jóslatát” is értékesnek tartom. Segédletnek, az idők jeleinek a pontosításához. Bár ezt , csak a Szentírásból is meg lehet tenni ( a Szent Lélek kijelentése által), de nem vetem el azt azzal, hogy csak “fűl birizgálásra való”. Persze te megteheted.

    1. Idám!
     Egyértelműen felismertem a 27-es verset! Majdnem, hogy szó szerint mondja ugyan azt.
     17 éves koromig még arról sem tudtam, hogy létezik egy Könyv, amit Bibliának hívnak, és ebben vannak leírva az Isten szavai…
     Ezt a Mamámtól sohasem hallottam!
     Viszont amikor kaptam valakitől az első Bibliámat, és megtaláltam benne József történetét, (gyermekkorom legkedvesebb “meséjét”), akkortól EZT a “27-es” idézetet is elkezdtem keresni benne …
     Tudom, hogy vannak erre vonatkozó más Igék is, de azok mégsem azok amit én kerestem. Ebben az apokrifban találtam meg!

    2. Oké, drága Erikám!

     Nem bosszantani akartalak, csak nekem elég furcsa volt, hogy egy kis faluban, ahol “a madár se jár”, egy apokrif írással “ismertetik” meg az embereket. De, kérlek ne légy elfogult, és olvasd el érdekességként, amiket átküldtem.
     Továbbá a katolikus imádságokban az evangélium lényege is benne van, ezért “hallotta” azt a nagymamád.

     (Most csak ezt találtam : http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/fo-imadsagok/ )

     Szeretettel

     Ida

    3. Drága Idám!

     Egy pillanatig sem bosszantottál, sőt, …
     Nagyon örülök a bemásolt idézetednek, és annak a felismerésnek is, hogy részben a falu elmaradottsága miatt, részben pedig a magyar fordítás hiánya miatt sem a “saját környezetéből” jutott ismeretre.
     Egyébként pedig a “katolikus szobrait” is félredobta az életéből.
     Mikor megtaláltam, “jót játszottam velük” és csak ez által tudom, hogy “Szűz Mári meg Szent Antal”
     És ez már egy “ráhatás” volt az életében…

     Szeretettel: Erika

    4. Drága Erika!

     “Egyébként pedig a ?katolikus szobrait? is félredobta az életéből.
     Mikor megtaláltam, ?jót játszottam velük? és csak ez által tudom, hogy ?Szűz Mári meg Szent Antal?
     És ez már egy ?ráhatás? volt az életében?”

     Gondolom találkozott az Úrral személyesen, és befogadta Őt….! Utána már úgy is a Szent Lélek vezeti az embert, ha hagyja….!

     Szeretettel

     Ida

    5. Kedves Erika (és Ida, aki folytatta a stílust) NEM TI választottátok Názáretben Máriát, hanem öröktől fogva a Mennyei Atya. Nem kedvez ez a lelkiállapot az elkövetkezendőkre, amikor ellenségeinket IS szeretnünk kell (és köszönöm, több választ nem kérek). Holnap a “Gyümölcsoltó” ünnepe lesz, egy imát még hozok ehhez …

     A király kívánja szépségedet

     Szívembôl ünnepi ének árad,
     zengem dalomat a királynak.
     Figyelj, leányom, nézz, fordítsd ide füled,
     feledd el népedet és atyádnak házát!
     A király kívánja szépségedet,
     ô urad neked, közeledj hát odaadón!
     Tirus leánya ajándékokkal deríti örömre arcodat,
     a leggazdagabb népek
     aranyba foglalt drágakövekkel.
     A királylányt színpompás öltözékben
     viszik a királyhoz.
     Hajadonok kísérik, és barátnôit hozzá vezetik.
     Ujjongva, vidám énekkel vonulnak oda,
     bevonulnak a király várába.
     Atyáid helyett fiaid születnek,
     fejedelmekké teszed ôket országok felett.
     Nevedet hirdetni fogom nemzedékrôl nemzedékre,
     így a népek mindörökre magasztalnak téged.
     (Zsolt 45.)

    6. Az angyal várja válaszod!
     (Szent Bernát írása)

     Hallottad, Szent Sz?z, az angyal szavát. Az angyal várja válaszod!
     Ideje, hogy visszatérjen Istenhez, aki ôt küldte. De mi is várjuk, ó
     Úrnônk, az irgalom szavát, kiket irgalmatlanul földre sújt a kárhozat
     ítélete. Íme a kezedben van megváltásunk. Rögtön szabadulunk, ha beleegyezel.
     Az Isten örök igéjére lettünk, és íme, meg kell halnunk. A
     Te örök válaszodtól kell, hogy új erô szálljon belénk, és újra éljünk.
     Ezt könyörgi Tôled, ó kegyes Sz?z, a Paradicsomból szám?zött Ádám
     nyomorúságos nemzetsége, ezért könyörög Ábrahám és Dávid nemzetsége.
     Ezért esedeznek az egész világon elébed borulva. Méltán, amikor
     a te ajkadtól függ a nyomorultak vigasztalása, a foglyok szabadulása,
     az elítéltek fölmentése és az egész világ üdvössége. Ó Úrnô, mondd ki
     a szót! Erre vár a Föld, az alvilág és a mennyország. Maga a mindenség
     Ura és Királya kívánja szépségedet (Zsolt 45,12), és még jobban kívánja
     beleegyezô válaszodat, hiszen ettôl tette függôvé a világ üdvösségét! És
     akinek tetszett hallgatásod, annak most már még jobban tetszik majd
     válaszod. Ha szavadat hallatod elôtte, az üdvösségünket tárja fel elôtted.
     Hát nem ezt kéred? Nem ezért sírsz? Nem ezért sóhajtozol éjjelnappal
     imáidban? Mire vársz hát? Te vagy, akinek ez az ígéret szólt.
     Vagy mást várjunk? Te vagy, és senki más. Te vagy a megígért, a várvavárt,
     aki után epedtünk. Te vagy, akitôl Jákob, szent atyánk a halálhoz
     már közelítvén, az örök életet remélte, midôn mondta: az Úr szabadítá-
     sára várakozom! (Ter 49,18.) Te vagy, akiben végre is Istenünk a világ
     megváltását tervezte. Miért reméled mástól, amit tôled várnak? Gyorsan
     válaszolj tehát, az angyalon keresztül magának az Úrnak! Mondd ki az
     egy igét, és fogadd méhedbe az Igét! Elhagyja ajkadat egy röpke szó, és
     ölelve Tiéd az Örökkévaló. Miért késlekedel? Miért remegsz? Higgy,
     szólj, és fogadd el Gyermekedet! Az alázatosság legyen most merész, a
     sz?zi félénkség bizakodó! Most semmiképpen sem helyénvaló, hogy a
     sz?zi szerénység megfeledkezzék az okosságról. Csak most az egyszer
     ne félj, ó okos Sz?z, hogy túlzásba esel: mert bár kedves a csendes szemérem,
     most inkább szükség van a szeretô igére. Nyisd meg, ó Boldogságos
     Sz?z, a hitnek szívedet, nyisd meg ajkadat az igének, nyíljék meg
     méhed a teremtô Istennek! Íme kint a kapunál zörget, aki után vágyakozik
     minden nemzet (Agg 2,8). Kelj föl, siess, nyiss ajtót! Kelj föl hittel
     telve, siess fölserkenve, nyiss ajtót igent rebegve!

    7. Drága Évi!

     Nem érdekel a fenevadad ( az első), és az ő hitetése! Pont azt teszi, amit eddig is tett mindig, hogy először megpróbálja “nyájas beszéddel”, azután hisztizéssel, utána meg erőszakkal rávenni az embereket, hogy imádják őt, és fogadják el a tanításait…! (Róm. 16,18 Mert az ilyenek a mi Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak; és nyájas beszéddel, meg hízelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak szívét.) Ahogyan tette azt a kezdetekben is ( nyájas beszédekkel), az inkvizíció idején is (erőszakkal), és máskor is, mindenekkel, akik Isten szentjei voltak! Annak az “egyháznak”, ahol Jézabel tanít, nincs más ígérete az Úrnak, csak : Jel 2,22 Egyszer csak ágyba vetem őt, azokat is, akik vele házasságot törnek, nagy szorongattatásba, ha [el nem hagyja] tetteit, és nem tér új felismerésre. Jel 2,23 Gyermekeit halállal fogom sújtani, úgyhogy meg fogják tudni az eklézsiák mind, hogy én a veséket és szíveket fürkészem. Mindnyájatoknak a tettei szerint fizetek majd.
     Sajnálom, hogy te már nem veheted észre, hogy milyen “körmönfont” beszédeket, magyarázatokat mondasz, és hiszel , és azt is, hogy sokan követték, és követik, és fogják majd követni, mert el lesznek hitetve általa.( Hazug beszédei, jelei, csodái, és a többi által, amit mond, és cselekszik!) De azért adta Isten nekünk a Bibliát ( amit nem hiába tiltott anno) , az Isten beszédeit, hogy azokat olvasva, a Szent Lélek kijelentése által, tudhassuk, és megítélhessük, hogy mi az a beszéd ( vagy csoda és jel), ami Istentől van, és mi az, ami nem Tőle. És, ha valaki inkább hallgat emberi hitető beszédekre, és tanításokra, Isten beszéde helyett, annak sajnos az az ára, ami Úr Jézus idejében is volt azoknak, akik többre tartották a farizeusok, főemberek, papok, és az írástudók tanítását Istenénél. ( Azok álltak Jézus keresztjénél ( elhitetve a papok, és főemberek által), “feszítsd meg”-et ordítva, mert nem ismerhették fel Benne a Megváltót….!)
     Egyetlen egy “egyháznak” volt/van a föld királyai felett hatalma, mégpedig a Nagy Paráznának, aki a nagy Babilon is! Rajta pedig Isten ítélete van, és Ő azt, tűzzel égeti meg azt. Annak fejét pedig, a hamis prófétát, aki annak imádatára csábítja, bírja az embereket, megint csak a tüzes tóba veti.

    8. Lukács 1.26-38. amiről írtam. Ott nincs fenevad kedves Ida, ráadásul: birtokos személyraggal “ajándékozod” nekem. Én a helyedben nagyon szégyellném magam az Úrért …
     Az előbb is legörgettem a szöveget, HÁTHA más is van benne mint pusztítás és sötétség (amivel nem lehet készülni hiper-szuper szeretetre és megbocsátásra) és volt: ezért utána kellene nézned a szívedben ki és mi ad ilyen tanácsokat !? Így nem lehet készülni, ilyen szívvel a NAGY FELADATRA a tanúságtételre !

  3. Úgy vélem ez a kiválasztott népre vonatkozik. A keresztények azaz keresztyének ellen egyenlőre valami félrehallás miatt folyhat a terror akiválasztottakkal a háttérben.

   1. Kedves ÚTKERESŐ!

    Ezek a próféciák általában kettős beteljesülésűek. Megtörtént Izraellel is, de a Jelenések könyve szerint megtörténik a keresztényekkel is, és az egész világgal is. ( Tulajdonképpen minden, ami Izraellel megtörtént, az megtörténik a szellemi néppel is.)

    26. 1. És én válaszoltam, mondván: ‘Az eljövendő nyomorúság hosszú ideig tart-e, és ez a szükségszerűség sok évet fog-e magába foglalni?

    27. 1. És Ő felelt, és mondta nekem: ‘Az az idő tizenkét időszakra lesz elosztva, és mindegyikben az történék, ami arra [az időszakra] lett meghatározva.
    2. Az első időszak a zavargások kezdete lesz.
    3. És a második időszakban megölik majd a hatalmasokat.
    4. És a harmadik időszakban sokan elhullnak halál által.
    5. És a negyedik időszakban elküldetik a kard.
    6. És az ötödik időszakaszban éhínség [jön] és az eső visszatartása.
    7. És a hatodik időszakaszban földrengések és iszony.
    8 [várakozás]
    9. És a nyolcadik időszakban a szellemek tömegei és a Shedim [démonok] támadásai.
    10. És a kilencedik időszakaszban a tűzáradat.
    11. És a tizedik időszakaszban fosztogatás és nagy elnyomás [jogtalanságok].
    12. És a tizenegyedik időszakban gonoszság és erkölcstelenség.
    13. És a tizenkettedik időszakaszban káosz mert minden együtt [egyszerre] fog megtörténni, ami az előzőekben fel volt sorolva. Mert ezen időszakok beteljesedésére van az az idő fenntartva, és [az események] váltani fogják egymást és egymást fogják szolgálni [kiegészíteni].
    ….

    28. 1,2 Mindenesetre azok, akik megértik [az eseményeket], értelmesekké válnak. 3 Mert….

    29 1. És JHVH válaszolt és ezt mondta nekem: Az, ami akkor fog megtörténni [a végidőkben], azt az egész világ elszenvedi. Mindenki, aki [akkor] él, tapasztalni fogja.
    2. Akkor csak azokat oltalmazom meg, akik akkor e földön élnek
    3 És amikor megtörténik mindaz, aminek meg kell történnie e helyen, a Felkent hamarosan megnyilvánul. És a Behemót megmutatja magát a [rejtek] helyéről, és Leviatán előbukkan a tengerből, a két hatalmas szörnyeteg, amelyeket a teremtés ötödik napján teremtettem meg, s amelyeket megtartok [rejtve] addig az ideig. És táplálékául lesznek azok számára, akik megmaradtak [Izrael maradékának].

    …..

    84. 1. Íme! Megtudattam hát veletek (mindezeket a dolgokat), amíg élek: mert megmondtam, hogy meg kell ismernetek ezeket a nagyszerű dolgokat; hiszen a Felséges parancsolta meg nekem, hogy tanítsalak titeket: és én elétek teszek néhányat az Ő ítéleteinek határozataiból, mielőtt meghalok.
    2. Emlékezzetek arra, hogy Mózes egykoron az eget és a földet szólította tanúként ellenetek, amikor ezt mondta:
    3. ‘Ha megszegitek a törvényt, akkor szétszórattatol, ha viszont megtartod, akkor megtarttatol.’
    4. És más dolgokat is elmondott nektek, amikor ti, a tizenkét törzs együtt voltatok a sivatagban. És a halála után elvetettétek azokat magatoktól: s emiatt jöttek rátok mindazok a dolgok, amik előre meg lettek mondva.
    5. És Mózes ismételten figyelmeztetett benneteket, mielőtt ezek eljöttek, és íme, ezennel eljöttek.
    6. Mert elhagytátok a törvényt,

    85. 1. Mindemellett tudjátok, hogy az elmúlt időkben és a régmúlt nemzedékek idején az atyáink segítségére voltak az igaz emberek és a szent próféták:
    2. Mi több, saját földünkön voltunk [s megsegítettek bennünket, ha vétkeztünk], és közbenjártak értünk Annál, aki teremtett minket, [mert bíztak a maguk munkáiban], és a Hatalmas [Isten] meghallgatta imáikat és megbocsátott nekünk.
    3. Mostanra azonban az igazak egybe lettek gyűjtve és a próféták is elaludtak, mi pedig elhagytuk földünket, és Siont elvették mitőlünk, semmink nem maradt, csak a Hatalmas [Isten] és az Ő törvénye.
    4. Ha pedig szívünket úgy irányítjuk és késztetjük, visszakapunk mindent, amit elvesztettünk, sőt, sokkal többet annál, amit elvesztettünk.
    5. Mert amit elvesztettünk, az a romlás alá volt rendelve, de amit kapni fogunk, az nem lesz romlandó.
    6. [Emellett a babiloni testvéreinknek is megírtam mindezt, hogy nekik is bizonyságuk legyen mindezen dolgok felől.
    7. Tartsátok hát mindig szem előtt az itt elmondottakat, mert még mindig a szellemben és a szabadságunk erejében vagyunk.
    8. Mindazonáltal a Felséges türelmesen bánik velünk itt, és megmutatta nekünk azt, amik meg fognak történni, és nem rejtette el előlünk a dolgok végkimenetelét.
    9. Így, mielőtt az ítélet behajtja önmagát, és az igazság érvényre jut, készítsük fel a lelkünket arra, hogy mi birtokoljunk, ne pedig birtokká váljunk, hogy reméljünk és ne valljunk szégyent, és hogy nyugodalomba menjünk az atyáink mellett, és ne legyünk ellenségeink által gyötörve.
    10. Mert a világ ifjúsága elmúlt és a teremtés ereje már kimerült, és az idők beteljesedése nagyon közel van, Igen, ezek elhaladtak; és a korsó közel van már a kúthoz, és a hajó a kikötőhöz, és a vándor a város közelébe ért, és az élet a beteljesedéséhez.
    11. Ismétlem hát, készítsétek fel a lelketeket, hogy ha leszálltok a hajóról, nyugalmatok lehessen, és ne ítéltettessetek meg a partraszálláskor.
    12. Mert íme, amikor a Felséges bevégzi mindezeket, akkor már nem lesz többé helye [a megtérésnek,] sem az idők korlátozásának, sem az órák időtartamának, az utak [cselekedetek] megváltoztatásának, nem lesz már az imának helye, nem küldhetünk fohászokat, nem kaphatunk tudást, nem adhatunk szeretetet, s nem lesz helye a lelkek megtérésének sem, nem vezekelhetünk az áthágásokért, nem járnak közbe az atyák, nem imádkoznak a próféták, s az igazak sem segítenek meg.
    13. Ott a romlás ítélete, a tűz útja, a Gyehennához vezető ösvény.
    14. Ennélfogva egy törvény van, egy korszak és egy végzet azoknak, akik ebben élnek.
    15. Akkor pedig megtartja azokat, akiknek megbocsáthat, és elpusztítja azokat, a bűntől megromlottakat.

    86. 1., 2. Amikor hát megkapjátok e levelet, olvassátok fel figyelmesen a gyülekezeteitekben, 3 és különösképpen azokon a napokon elmélkedjetek el rajta, amikor böjtöltök.

    87. 1 És úgy történt, hogy miután befejeztem ezen levelem minden szavát, amelyeket oly szorgalmasan írtam végig, [levelemet] összehajtogattam és óvatosan lepecsételtem, majd egy sas nyakába kötöttem és azt szabadon engedve küldtem el.

    …. fordítás folyamatban …

    http://churchofgod.hu/content.php?act=baruk2

  1. Mondjuk azt nem tudom, ebből hogy szűröd le, hogy az iszlám-ellenes propaganda terméke lenne. Azt nem tudom, hogy a film hogy készült, milyen effekteket tettek vagy nem tettek bele, de nem iszlám-ellenes erők hajtották végre a lefejezéseket. Nézz utána a líbiai helyzetnek, jelenleg nem hivatalos becslés szerint kb. másfél millió egyiptomi dolgozik Líbiában (muszlimok, keresztények egyaránt). Ha dzsihádisták kezébe kerülnek, az egyiptomi kormány hozzáállásának köszönhetően úgy néz ki, hogy a muszlimokat sem fogják kímélni, de a keresztények sorsa mindenképpen (emberileg) meg van pecsételve.

 5. Kedves Erika!
  Én nem menekülni akarok a problémák elől, de sajnos minden napom “sok” nem kapok levegőt.
  Imádkozom, kérek, esedezem, de állandóan alkalmazkodni nem tudok. Kb 2 éve van ez az állapot. A legelején sokkal könnyebb volt nem az Istenhez fordulás hanem a helyzet amiben voltam vagy nevezzük helynek.
  Tudom, hogy ez az élet egy hazugság, én nem a világ dolgaiba szeretnék elmerülni vagy visszamenekülni, hanem erről a helyről elmenekülni, sajnos ez egy meghatározott időhöz van kötve, bár a sok hazugság miatt ez a végső időpont is simán változhat.
  Tudom, hogy a keresztény élet a megtérés az NEM egy egyszeri alkalom, hanem egész életemen át tart. Nem “a már megtértem”-et jelenti nekem sem. Ez egy minden napos harc, mint ahogy írjátok és én ezt tudom, de úgy érzem, hogy addig ez a probléma nem tud megoldódni míg ott vagyok.
  Nem Istent akarom faképnél hagyni, hanem onnan szeretnék megszabadulni.
  Esetleg leírom privátba ha szeretnéd Erika vagy megadom az email-t és írnék neked.

  1. Kedves Dávid!

   A klubban tudsz privát üzenetet küldeni és ott Te is megtudod adni az emailodat és én is az enyémet. Várom a leveledet.

   Szeretettel: Erika

  2. Kedves Dávid!
   A klubban “Dávid19 alatt” új privát üzeneted van.

   Szeretettel: Erika

 6. Kedves Mindenki!

  Kicsit (nagyon) félve írom az első hozzászólásomat. Abban sem vagyok biztos, hogy jó e ha ide írok. Ha nem probléma, írnék egy kis bemutatkozást, hogy tudjátok nagyjából ki pötyögi a karaktereket a monitor túloldalán. Egy 22 éves lány vagyok. Nincs túl nagy tapasztalatom az életben. Pláne nem a hitbeli dolgokban. Kicsi koromtól kezdve katolikus családban nevelkedtem, ahol a vasárnaponkénti templomba járás egy közös program volt, a karácsonnyal és az összes többi ünneppel együtt. A hitem eléggé átlagosnak volt titulálható. Gyermekként úgy hittem mint a gyermek, tizenévesen úgy lázadtam mint a legtöbb tinédzser, aztán a vallás csak egy olyan dolog volt ami ha szóba jött megemlítettem, hogy hiszek Istenben, de nagyjából itt ki is merült nálam a keresztény téma. Elkopott a gyermeki hitem és felnőtt lettem. A mindennapi dolgok foglalkoztattak csak. Hova helyezkedjek el, legyen munkám stbstb.
  Aztán egy nap, ( ez eléggé nevetségesnek fog tűnni, pláne így leírva) valami teljesen megváltozott. Mindig is szerettem a meséket, és nosztalgiából a párommal, megnéztük valamelyik szabad esténken a Hófehérkét. A ,,nagy esti mozizás” közben, párom hívta fel a figyelmem egy furcsa jelre, ami az egyik jelenetben a gonosz mostoha varázskönyvében szerepelt. Akkor hallottam életemben először a háttérhatalom és a hasonló dolgokról. Párom már régebben is ismerte az ilyen teóriákat, de nem igazán hitt bennük. Aztán azt vettem észre magamon, hogy egész nap csak erről olvasok. A céljaikról, a módszereikről. Minél többet olvastam róluk, annál biztosabb voltam benne, hogy kinek is szolgálnak ők. Mivel Isten csupán egy sejtelmes érzés volt nekem akkoriban, Sátánról még ennyit se gondolkodtam. De ahogy néztem a háttérhatalom módszereit, hogy mit akarnak elérni, a világkormány létrehozását, olyan volt mintha belebámultam volna a fenevad arcába, aki felfegyverkezve állna előttem, én meg ott állnék mezítelenül, kiszolgáltatva, menetelve a vele elleni harcba. Ez a felismerés viszont, hogy a gonosz ennyire kézzel fogható, és itt működik a világban, ráébresztett, hogy Isten akkor ennél még valóságosabb. A nagy kutakodásban, sok oldalra tévedtem, vegyes dolgokkal találkoztam és úgy éreztem, az a biztonságos kis ,,hitvilágom” ami annyiból állt hogy vasárnap templom (vagy az se) kezd széthullani. Olvastam ezoterikus írásokat, olyan cikkeket amik azt feszegetik, hogy nincs Isten, vagy ha van az nem olyan mint a Biblia Istene, de volt olyan írás is amiben ott volt Isten és a rossz fiú is csak teljesen szerepet cserélve, s mindezt olyan körmönfont hitető mázzal leöntve tálalta, hogy én már sírva aludtam el és hosszú idő után imádkoztam, hogy legyen vége ennek a nagy kavalkádnak és valaki mutassa meg nekem az igazságot, az utat, mert úgy éreztem, elvesztem. A Lelkem a sok olvasástól, az ,,élet csak illúzió” nézettől, vagy a ,,mind istenek vagyunk” írástól, nyugtalan volt és depressziós lettem. Nagyjából ilyen állapotban találtam erre az oldalra, kicsit kevesebb mint egy éve. És itt találkoztam végre azzal a nézettel, ami a lelkemben is ott volt és amit kerestem. Van Isten, létezik a jó és a rossz közötti harc és minden ma lefolyó esemény ehhez köthető. Ez olyan nagy lelki erőt és örömet adott, amiért a mai napig nagyon hálás vagyok az oldal üzemeltetőjének, és nektek kedves hozzászólók, mert a különböző nézetetek és eszmecserétek, akár higgadt vagy hevesebb viták közepette is történtek, mindenképp segítettek nekem, hogy jobban átlássak bizonyos dolgokat. A hitem erősödött, nincs olyan nap ami Isten nélkül lenne, mert ha 5 percig nem is gondolok rá, utána biztos eszembe jut. Még ha nem is szólok hosszú imákat, mint valami, ami már teljesen a részem ott van velem. Nem tudom sajnos érthetőbben leírni.
  Az ok amiért most billentyűzetet ragadtam, az ez a cikk volt. Már jelentek meg hasonlóak és már nagyon sokszor akartam írni, de nem mertem ezt a hosszú ömlengést az oldalra rakni. Mivel nem olyan régóta foglalkozom az igaz hittel, és a Bibliát se olvastam végig (bár már sokkal többet olvasom mint régen) az ilyen hírek nagyon megrendítenek. És bár Istent ismerve, hogy van és hogy a hitem is valóságos, boldogsággal tölt el, ezek a hírek viszont nagyon megijesztenek. Csak most tudom azt mondani, hogy keresztény vagyok, de még így sem igaz keresztény, csak próbálok az lenni, vagy legalább hasonlatos egy keresztény emberhez. Ám ez a cél ilyenkor elveszettnek tűnik nekem és reménytelennek. Mert akiben félelem van, abban nincs igaz szeretet sem. Az igaz szeretetet kéne magamban kimunkálni, ami nagyon nehéz ilyen körülmények között. Nekem nagyon boldog gyerekkorom volt és nagyon boldog családban élek. Vannak szüleim és testvéreim akivel jó a kapcsolatom. Nagyon szeretjük egymást és a páromat is, úgy érzem megtaláltam, akivel az életemet terveztem leélni. Tehát emiatt a félelem még nagyobb bennem, mert nagyon sok mindent veszíthetek. Mivel a hitem még gyerekcipőben jár, emiatt elmegy az erőm ezektől a hírektől. Nincs bennem szeretet csak a pánik és félelem.
  Úgy érzem, későn ébredtem fel. Nincs fegyverem és az idő közel. És elborzadok attól a gondolattól hogy ilyen helyzetben ha a félelem eluralkodna rajtam esetleg megtagadnám a Krisztusom. És mégsem bírom azt mondani, hogy biztos kitartanék, mert nem tudhatom, hogy az ilyen helyzetek mit hoznak ki egy átlag emberből, mint amilyen én is vagyok.
  Ezért írtam most nektek, mert a környezetemben aki hívő, nem így hisz mint én, és kinevetnek ha a közelgő időről elmélkedem. A többiek pedig még csak nem is hisznek Istenben és nem látnak tovább a politikán.
  Sajnálom, hogy ilyen hosszasan írtam, vagy ha esetleg nem a megfelelő helyre. Még nincs nagy gyakorlatom ebben. Nem igazán tettem fel semmi kérdést amire válaszolni lehetne, de úgy éreztem ki kell adnom magamból, mielőtt megemészt ez az érzés.
  Köszönöm, hogy végigolvastátok. Már ha csak meghallgattatok, az is segítség nekem.
  További szép napot mindegyikőtöknek. Remélem egész nap ilyen szépen fog sütni a nap mint most.:)

  Egy kereső lélek

  1. Kedves Withanae!

   Isten hozott és köszönöm, hogy megosztottad velünk a gondolataidat. Külön öröm pedig, hogy az oldal segített neked megtalálni hited.
   A kérdés, amiről írsz, szerintem mindannyiunk számára nehéz és örök küzdelem. A jó hír, hogy a Bibliában nagyon sok ígéretünk van segítségre ebben a harcban.
   Az egyik kedvencem: “Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, a ki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.” (I. Korinthus 10:13)
   Akárki, akármit mond, mindenkinek meg kell küzdenie félelmekkel időnként. Van persze, akinek ez nehezebb, de ez más kérdés. Ezzel nincs probléma. Az lenne a baj, ha megadnánk magunkat ezeknek a félelmeknek, ahelyett, hogy küzdenénk ellenünk. A küzdelem első számú, illetve egyetlen fegyvere pedig az Ige, illetve az ima.
   “hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre,” II. Kor. 2:4-5

   Egy kedvenc idézetem szerint “a félelem egy hazugság”. Gondolj bele, hogy honnan jönnek a félelmek? Mivel a “teljes szeretet (Isten) kiűz minden félelmet”, tudjuk, hogy Sátántól, ő pedig a hazugság atyja.
   Tehát azon túl, hogy erősödsz az Igében, ne azon járjanak a gondolataid, hogy “mi lesz ha ez vagy az történik”. A felkészülés nem ezt jelenti. “Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért,” mondta Jézus.
   Dwight L. Moody-tól megkérdezte egyszer két hölgy, hogy megvan-e a kegyelme a halálra, mire Moody azt válaszolta, hogy “nincs”. Látva a két hölgy döbbent arckifejezését, hozzátette: “Még nem haldoklom.”

   Szóval szerintem teljesen jó úton haladsz, csak ne add fel!

   (Ezt a témát esetleg érdemes a klubban is felvetni… Ezt a filmet láttad már? Sok egyéb mellett ezzel a kérdéssel is foglalkozik: http://klub.idokjelei.hu/forums/topic/vilagossag-atyja/)

  2. Kedves WITHANAE!

   Isten hozott ! Szeretettel köszöntelek az oldalon!
   Nem kell félned írni, mert nekünk is csak jó, ha tudhatjuk, hogy a hozzászólásainkkal segíthetünk valakinek. Továbbá, nem tudhatod, hogy te most nem segítettél-e másoknak azzal, hogy leírtad az eddigi életed, és a keresésed. Lehet, hogy mások is vannak még hozzád hasonlóan. És bár nem kérdeztél semmit, de az írásod alapján tudunk egy-két dolgot mondani, ami segítségedre lehet.

   “Aztán egy nap, ( ez eléggé nevetségesnek fog tűnni, pláne így leírva) valami teljesen megváltozott. Mindig is szerettem a meséket, és nosztalgiából a párommal, megnéztük valamelyik szabad esténken a Hófehérkét….”

   Nem nevetséges, mert soha nem lehet tudni, hogy kit, mi indít el az Istenkeresés útján. Nem vagyunk egyformák, és sokszor olyan banális dolgok is lehetnek azok, amelyekre nem is gondolunk. ( Pl, egy orosz házaspárt ( még a “kommunista” időkben, a nagy Istentagadás közepette ), a hüvelykujj léte volt az, ami elindította őket azon az úton! Mindig rácsodálkoztak arra, hogy milyen mesterien van megtervezve az emberi kéz, és valahogyan nem tudták elfogadni, hogy az csak úgy “kialakult”….!)

   “A hitem erősödött, nincs olyan nap ami Isten nélkül lenne, mert ha 5 percig nem is gondolok rá, utána biztos eszembe jut. Még ha nem is szólok hosszú imákat, mint valami, ami már teljesen a részem ott van velem. Nem tudom sajnos érthetőbben leírni.”

   Értjük. Ajánlom neked, hogy kérlek nézd meg ezt a rövid filmet, és a benne elhangzott befogadást, ha valóban komolyan döntöttél magadban arról, hogy Istené akarsz lenni ( az Úr Jézust hívd be a szívedbe, mint megváltódat, Uradat, és Királyodat) tedd meg: https://www.youtube.com/watch?v=mxXyZYFoOPM

   Továbbá, az Újszövetséget olvasd naponta, és gondolatban, vagy szóban is, beszélgess Istennel, és az Úr Jézussal. ( Miután befogadod Jézust a szívedbe, újjászületsz (új szívet kapsz) , és személyes kapcsolatba kerülsz Vele. ( Valld, és bánd meg a bűneidet, és kérj értük bocsánatot. A Szent Lélek segítségedre lesz ebben! Ezt javaslom Jézussal kettesben tedd meg, mert sok sírással, sok kesergéssel, és sok bánkódással jár, amit nem jó, ha megzavarnak mások!) A Biblia is megnyílik a számodra, és igen élvezetes szellemi eledellé válik majd a számodra. Csel. 11,14 Ő szólni fog hozzád olyan ígéket, melyek által megtartatol te és a te egész házadnépe.) Amit Dávidnak írtam (lent) erről, azt neked is mondom. Minden gyengeségedet, hibádat, és mindent, amit magadról meglátsz, valld meg Istennek, és kérj tőle szabadulást belőle.

   A hírek valóban félelmetesek, de Isten békessége, amit a szívedbe fogsz kapni, az sokkal nagyobb, mint ami ezek alapján indokoltnak lenne nevezhető! ( Talán éppen e miatt a bennünk lévő békesség miatt ( ami miatt mi nem rémülettel kezeljük ezeket a híreket), szoktak reklamálni itt olykor a hozzászólók, hogy “ijesztgetés megy”! Talán ezért nem értjük, hogy pontosan miért is mondják ezt, mert mi ezt nem érezzük igazán.)

   ” Csak most tudom azt mondani, hogy keresztény vagyok, de még így sem igaz keresztény, csak próbálok az lenni, vagy legalább hasonlatos egy keresztény emberhez. Ám ez a cél ilyenkor elveszettnek tűnik nekem és reménytelennek.”

   A kereszténység Krisztus bennem, és én Őbenne. A Szent Lélek az, Aki megtermi bennünk azokat a gyümölcsöket ( békességes tűrésünk által), amelyek olyanokká tesznek bennünket, amilyen Ő. Az Ő arcát szemlélve változunk el fokról-fokra olyanná.

   ” Mert akiben félelem van, abban nincs igaz szeretet sem. ”

   Nem, ez nem így van. ( Az az igevers nem arról szól, amit gondolsz, de ezt most nem magyaráznám el, mert hossz lenne , ha igazán mélyen belemennénk.) A szeretetet ( Isten szeretetét, Krisztus szeretetét, és a testvérek iránti szeretetet) újjászületésünkkor tölti ki Isten a szívünkbe. Ebben növekedhetünk is, ahogyan a szentségben is, és hitben . Viszont az Istenfélelemnek mindenképpen meg kell maradnia, mert ha az nincs meg, akkor nem fogunk változni.
   1 Tim. 6,6 De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel;
   (?Zsolt. 55,20 Meghallja Isten és megfelel nékik, (mivelhogy ő eleitől fogva trónol, Szela), a kik nem akarnak megváltozni és nem félik az Istent.)

   “…Tehát emiatt a félelem még nagyobb bennem, mert nagyon sok mindent veszíthetek. Mivel a hitem még gyerekcipőben jár, emiatt elmegy az erőm ezektől a hírektől. Nincs bennem szeretet csak a pánik és félelem.”

   Azt egyikünk se tudja, hogy meddig él. Nem tudhatjuk, hogy akár az estét megérjük-e…! Ne ezektől a hírektől ess kétségbe, hanem azon légy, hogy mihamarabb Jézus legyen a szívedben. Hogy ő legyen a te Megváltód, Urad, és, hogy a bűneid meglegyenek bocsájtva…! Mert igazán akkor veszítünk sokat, ha nem nyerjük meg a mi (és házunk népe) lelkünket…! Mert meg van írva: Csel. 16,31 … Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házadnépe!
   Kérd a Szent Lélek keresztséget is.

   “Úgy érzem, későn ébredtem fel. Nincs fegyverem és az idő közel.”

   Nem magunkra nézünk, hanem Krisztusra! A latornak se volt sok ideje a kereszten, de ahhoz teljesen elég, hogy üdvösségre jusson. És amint láthatjuk, mind a két lator meghalt ( ahogyan mindenki meghal egyszer, ha nem is azon a módon…!), de csak az egyik élt a lehetőséggel, hogy kegyelmet kapjon…! A többit Isten fogja elvégezni bennünk, ha őszinték vagyunk vele, kérjük, és engedjük neki. És a lehető legrosszabb dolog, ha bármiben is magunkban bízunk. Igazából, majd mindannyian átlagemberek vagyunk, és nem található bennünk Krisztuson kívül semmi jó. ( Ő a mi bátorságunk is. Ha tudjuk magunkról, hogy gyávák vagyunk, az teljesen jó! Akkor már csak meg kell vallanunk Istennek, és kérni a szabadítását belőle. Plusz bátor szívet..! A rosszabbik az, ha azt gondoljuk magunkról, hogy nem…, és csak későn derül ki, hogy mégiscsak…!)

   “Ezért írtam most nektek, mert a környezetemben aki hívő, nem így hisz mint én, és kinevetnek ha a közelgő időről elmélkedem. A többiek pedig még csak nem is hisznek Istenben és nem látnak tovább a politikán.”

   Maradj itt, és majd imádkozz értük.

   Isten áldjon meg!

  3. Kedves Withane,

   Isten hozott közöttünk. Már az előttem hozzászólók is bizonyították, én is csatlakozok hozzájuk: küzdelmes úton megyünk végig életünk során, de a remény itt van a szemed előtt. Ahogy elnézem, jó úton haladsz, hiszen rossz út nincs, ami Isten felé vezet, legfeljebb rögös. Na de a rögök meg pont arra vannak, hogy formás kis lépcsőt építsünk belőle 😉
   Saját előéletemből kiindulva ennyit osztanék meg tapasztalataimból most: Isten felé haladni olyan ebben a világban, mint amikor sötét éjszakán kis lámpással a nyakunkban rendíthetetlenül haladunk a hajnali nagy fény felé. Nem tudni, milyen messze van a fény, de látható már messziről. Ahhoz, hogy odaérjünk, folyamatosan abba az irányba kell néznünk, ám fél szemmel figyelni kell, hogy hova lépünk, és néha nem árt a sötétségre is nézni, hogy be tudjuk tájolni magunkat, lássuk, merre nem szabad haladnunk. Itt most egymás mellé vezérelt Isten az utunkon, így jobban tudjuk egymást támogatni, nehezebben tévelyedünk el a sötétben. Jó, hogy Te is itt vagy.

  4. Drága Withanae!

   Csodálatos volt olvasni a soraidat. “Látni”, hogy a helyes úton lépkedsz, hogy ilyen fiatalon, mennyire elszántan keresed az igazságot és a szeretetet. A mai fiatalok általában nem evvel vannak elfoglalva sajnos. Nem felhánytorgatás, csak szomorú tény, pedig a szívünk mélyén mindannyian ugyanarra vágyunk 🙂
   Az Úrnak biztosan nagy tervei vannak Veled! Kerülj minél közelebbi kapcsolatba Vele és ha bármiben segíteni tudunk neked, bátran tedd fel kérdéseidet. Nincs tabu téma 🙂 Egymást erősítjük a hit nemes harcában.
   Nagyon örülünk neked, Isten hozott 🙂
   Szeretettel,
   Anikó

  5. Kedves WITHANAE!
   Bevallom őszintén, régen olvastam ilyen alázatos, ilyen őszinte sorokat. Hiszem és tudom, hogy Isten szereti nagyon az ilyen lelkeket. Mindannyian keresünk, kutatunk, mindannyian szeretnénk megtalálni a mennyei Atyához vezető utat. És ez az út csak is Jézus Krisztus által vált elérhetővé, ahogyan azt többen is leírták.
   Isten ereje a mi gyengeségünk, ezt mondja az Írás. Mindannyiunknak meg vannak a maga félelmei, küzdelmei. Nem szeretnék a magam személyes életéről írni – bár magánban szívesen megteszem-, elég annyit, hogy születésem óta vakon élek. Minden nap egy kaland, minden nap egy új kihívás így, ami azért edzeni tudja rendesen az embert. De amióta Istent és az Ő fiát választottam, azóta tudom, hogy Őáltala látom a tiszta utat, az igazi világosságot!
   És egykoron meg fogom Őt látni úgy amint van.
   Ami pedig a félelmeket illeti. Az lenne a furcsa, ha nem félnél. Olvasd csak el a zsoltárokat! Ott is hányszor és hányszor írja a zsoltáros, hogy fél, de Isten a félelmeiben és a reménytelenségeiben is vele van.
   Gondolj csak Dávidra Siklágnál. A gyerekeket és a nőket elrabolták, mert Dávid könnyelmű volt, és nem figyelt oda. A katonái már azon gondolkodtak, hogy megölik. És ekkor, ebben a reménytelen helyzetben megerősítette az Ő szívét az Úrban. És Isten megsegítette!
   Isten tudja a mi formáltatásunkat, félelmeinket, tudja, hogy esetlenek és gyengék vagyunk. De ezért küldte az Ő fiát. Jézus szegénnyé lett, hogy mi gazdagok lehessünk őáltala! Ő félt a legnagyobb rettenettől, amitől még talán ember soha sem félt. Attól, hogy a bűn terhe, amit helyettesünkként cipelt, örökre elszakítja Atyjától. Ő vállalta érted és értem mindezt a borzalmat! S ha megtartatunk az Ő halála által, mennyivel inkább megtartatunk az Ő élete által!
   Bátorításként javaslom, hogy a “ne félj” kifejezésre keress rá a Bibliában. Minden napra jut egy, mert összesen 365 ilyen ige van. A teremtő áldjon mindannyiunkat!

 7. Sziasztok!
  Több mindenre szeretnék reagálni.
  Tény, hogy egyre nagyobb méreteket ölt a keresztényüldözés. Hogy mikor ér el ide, és hogy ki által, azt csak a Teremtő tudja.
  Arra azért jócskán vannak bizonyítékok, hogy az Isis amerikai kreálmány, vagy talán Izrael keze is benne van.
  A jobbikról csak annyit:
  Szélsőséges párt, de nem biztos, hogy ők lesznek a jövő magyar vezetői.
  A radikális baloldal, amely a liberalizmus zászlaja alatt hirdeti a toleranciát. Ebbe belefélr a melegek dicsőítésétől kezdve egészen sok minden.
  És ez sokkal aggasztóbb, mert alattomos. Nyiltan ateista, istenkáromló, és a tolerancia álcája mögött valójában a legnagyobb sátáni megtévesztés.
  Nem véletlen, hogy ezek a liberálisok annyira dicsőítik az európai egyesült államokat. Ez felszámol minden nemzetet, köztük a magyart is.
  Nyiltan dicsőíti a darvini evolúciót, káromolja Istent, és gyalázza az Ő fiát, Jézus Krisztust.
  Mert gondoljátok csak el, milyen dolog az, hogy a szakállas nőként ismertté vált tranvvercita jön magyarországra énekelni? Ez kell a magyar ifjúságnak, nem igaz?

  Dávid hozzászólásához csak annyit: Isten tudja, kinek mennyit enged meg. A tiszta szívért való ima elengedhetetlen. Ebbe minden benne van. Én is mindig azt szoktam kérni Istentől, hogy csak akkor engedjen bele egy üldözésbe, ha ezzel erősíteni akar, és ha tényleg kibírom. Mert nem szeretném megtagadni őt és az Ő fiát, Jézus Krisztust.
  Ida, gyönyörű az ének. Minden sorával egyet értek. A teremtő áldjon benneteket az Ő fiában, Jézus Krisztusban!

 8. Magyarországról csak a Bonum TV ment ki és csinált riportot kopt keresztény férfival http://bonumtv.hu/news/musorok/comment:-kopt-keresztenyek-martirhalala-egyiptomban-8838 azt mondja: “ez még csak a kezdet”.
  Némi részvét http://inforadio.hu/hir/belfold/hir-703966, http://inforadio.hu/hir/belfold/hir-703993 és büntető feljelentés nemzetközi bíróságon http://www.hirado.hu/2015/02/16/szijjarto-a-nemzetkozi-buntetobirosag-fougyeszehez-fordul-az-egyiptomi-keresztenyek-kivegzese-miatt/

  1. Kedves Éva!
   Mivel Magyarország engesztelő ország fontos küldetése volt, van és lesz. Példát kell majd mutatnia és fog is és ehhez kap kegyelmeket most még nem részletezném. A gonosz nagyon támadja és kikéri magának, hogy elpusztítsa, de egy ponton ez majd megváltozik. István király ma is küzd értünk. Ő olyan ritka király, hogy itt a földön is elismerték és a Mennyben is van szava. Egy Julius Caesar vagy Nagy Sándor halála után nem sok vizet zavar.

   1. Köszönöm, könnyek között derülök 🙂 és jó hogy írtál végre … én is vigasztalni vagyok és görgetek arra a pontra köveket a szívemről miközben a támadást közvetlenül én is megélem (családom) !

 9. 2012-ben egyik ismerősömnek mondtam, érdekes ez a jobbik.

  ( MONDTAM IS NEKI, ELKÉPZELHETŐNEK TARTOM HOGY EGY 10 -ÉVEN BELÜL HATALOMRA FOGNAK KERÜLNI )
  nevetett…
  kinevetett 🙁

  egyből eszembe jutott hitler és
  a Nácipárt hatalomra jutása,
  lassan alattomosan,
  bekúsztak.
  később egyre nagyobb párt lettek, sok sok ember támogatottságával az oldalukon.

  MA MAGYARORSZÁGON UGYAN EZT CSINÁLJA A JOBBIK 🙁

  minnél szegényebbek lesznek az emberek, minnél nehezebb lessz fizetni a számlákat
  rosszabb lessz a közbiztonság stb, stb .
  Úgy fognak ők is, hatalomra kerülni,
  felemelkedni.

  NE LEGYEN IGAZAM,
  de sajnos mszp, már sehol
  egyedül
  a jobbik az aki,
  HAZUGSÁGGAL, ÉS MÉG TÖBB HAZUGSÁGGAL
  ha nem figyelnek oda
  második pártból, első lessz….

  na most 2018 ban, vagy 22-ben
  ez,
  reális lehet szerintem.
  BÁR,
  REMÉLEM EZ NEM ÍGY LESSZ….

  az biztos,
  a rasszizmus, és a fasiszta nézeteket valló
  csak a jobbikban látok reményt felfogású embrek tábora sajnos nőtt…..

  Hitlerre is figyelmeztettek annak idején, kinevették őket.
  a jobbik is megerősödött, és ha viktor így csinálja a dolgokat, akkor…
  sajna
  ők a második legerősebb párt most
  Magyarországon.
  Véleményem szerint Európában hamarosan csak náci,
  fasiszta pártok lesznek hatalmon,
  lásd Greece…pl.

  ÉBRESZTŐ MAGYARORSZÁG !!!
  A VESZÉLY VALÓS !!!
  NEM SZERETNÉK NÁCI FASISZTA MAGYARORSZÁGOT !!!

 10. Sziasztok
  Mai világunkban sok minden nem az aminek látszik.
  De így volt ez már a 20 század elején is.
  1928 ban jött a gazdasági világválság, amit szándékosan gerjesztettek. Ez időben került adolf hitler az előtérben és kezdett el a politikai pályára lépni( vagy mondhatnánk léptették be a háttérhatalom szereplői.)
  Az ő gazdasági programjukkal elérték(no meg a német nép nemzeti érzelmének megerősítésével), hogy fokozatosan felemelkedett és végül választásokat nyert.
  Eddig hasonló a helyzet itt magyarországon is.
  Jól kidolgozott forgatókönyv szerint csalással és hazugsággal(a lengyelekre kenték rá a Reichstag felgyújtását)kirobbantották a 2. világháborút 1939.szeptember 1-én. Az iskolában azt tanultuk, hogy a németország és oroszország ellenségek voltak.
  Nemrégen láttam egy dokumentum filmet, ahol azt mutatták be, hogy 1941 őszéig-1942 tavaszáig Sztálin orosz elnők küldte németországnak vagonokban a gabonát és az élelmet valamint a vasércet a fegyvergyártáshoz.
  A két ellenség között az üzlet még a háború alatt is folytatódott miközben ezresével estek el a háborúba toloncolt katonák ill. a polgári lakosság közül.A vezetők meg szépen elvoltak mind két oldalon.
  Miből gondolnánk, hogy ez napjainkban más képp lenne.Azóta csak jóbban növekedett a csalás és a hazugság jelenléte.
  Tömegeket vezetnek félre, mossák ki az agyukat , hogy ne ismerhessék fel a hazugságot és hogy ne tudjanak ellene tenni.
  Napjainkban és magyarhonban is ez zajlik. A jelenlegi Fityesz kormányzat 8 év agresszív, hazug, képmutató, egoista(mi minden tudunk és megoldjuk) politikájával 2010 ben hatalomba került.Ezzel párhuzamosan épült fel a Jobbik szintén agresszív, gyűlölködő sátáni propagandájával ma már 2. politikai erővé vált. “Érdekes” módon, ahogy erősödik a Jobbik úgy enyhíti az agresszív, gyülölködő, szélsőséges viselkedését.Ezzel becsapnak sok-sok embert, mert az emberek azt hiszik, hogy megváltoztak.De mint tudjuk kutyából nem lesz szalonna. Hatalomra jutásuk után(aminek nagy realitása van)előveszik a “régi” sémát és megvalósítják céljukat.Ehhez pedig a fityesz az előkészítést adja.A magyar nép pedig ismét nem tanulva a multbeli rossz döntésekből a vesztes oldalra kerül.A balsors ami régen tépi a magyarságot ismét megmutatta magát.Lehet mondani azt, hogy miért nem szólalnak fel miért hallgatnak az emberek. Hitler idején is voltak, akik felszólaltak, voltak akik nem szólaltak meg, de csendben tevékenykedtek minél több ember megmentésén fáradozva sokszor életük kockáztatása árán is.
  Az utolsó időkre szóló próféciák is be fognak teljesedni, ezeket a keresztények az imáik által sem tudják visszatartani.Aminek meg kell lenni az meg lesz.
  A hazugság és a hitetés már nagy erővel működik.Mi annyit tehetünk ,hogy az emberek figyelmét felhívjuk erre és Istenhez “tereljük” őket, aki el végzi bennük a munkát és ez által a megtévesztett emberek is látni fogják a hazugságot.

  Véleményem szerint az Orbán kormány tökéletesen előkészíti a terepet a

 11. ISIS = C.I.A.
  C.I.A. = sátán
  Ukrajnában is szerintem, ott van az amerikai titkos szolgálat…
  nem lennék meglepve,
  ha ők robbantották volna ki, az oroszokkal a Krím félszigeti priblémát….

  Közel keleten is,
  biztosan ők csinálják, burkolva, megjátszva, előre eltervezve ,
  az ISZLÁM ÁLLAM nevében, a szörnyűségeket…( keresztények megölése, kivégzések, állatias -ördögi tettek )
  Egy biztos,
  semmi sem az aminek látszik ….
  pláne amit Tv-ben látunk, rádióban hallunk….

  NEM LENNÉK MEGLEPVE,
  Ha a C.I.A – célja az lenne ,hogy csináljanak felfordulást, nagy problémát jó sok helyen…. ( Ukrajna-Közel kelet )
  Ukrajna nekiugrasztása Oroszországnak.
  hátha kitör a 3. Világháború….
  (ÉN AZT LÁTOM, HOGY AZ ILLUMINÁTUS, sátánimádó rendszer már nagyon türelmetlen…
  és próbálná már siettetni a dolgokat….
  talán, az is meglehet hogy tolnák befelé az AK- t ??? )
  báár ahhoz, még néhány dolognak megkell lennie….
  egy biztos, egy Világháború kitörése esetén, felgyorsulnának az események !!!

  Isten adjon kegyelmet nekünk, hogy a sátáni, hazug, ügyeskedő ügynököknek ( CIA = ISIS=sátán )
  ez,
  NE SIKERÜLJÖN !!!

  IMÁDKOZZUNK HÁT A BÉKÉÉRT
  és hogy
  NE LEGYEN VILÁGHÁBORÚ !!!

  János Evangéliuma:14:13
  És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt,
  hogy
  dicsőíttessék az Atya a Fiúban.
  😀 Ámen !!!

  1. Kedves Kiru!
   A harmadik világháborút már nem lehet megakadályozni ahhoz már túl sok a bűn a földön. Nem fog
   sokáig tartani. A békéről fognak beszélni, de nem tesznek érte semmit. Egy házasság is, ha csak papíron létezik attól még tönkre megy.
   Ne csüggedj imádkozz, mindig hasznos tudsz lenni kicsiben, egy országért a családodért sokat tudsz még tenni. A fatimai gyermekek imái által Portugália kimaradt a 2. világháborúból. Medjugorjéban a boszniai háború alatt sok bomba leesett a bazilika körül, de egy sem robbant fel.

 12. És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, akiknek FEJÖKET VETTÉK a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. (Jel. 20:4)

  És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, akik MEGÖLTEK az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. (Jel. 6:9)

  Idézet a cikkből:
  ?21 egyiptomi kopt keresztényt fejezett le …?

  A ?megöltek? kifejezésbe bele tartozik a ?fejüket vették? gyilkossági mód is. Láthatjuk, hogy a keresztények gyilkolásának minden módja ?megengedett? Sátán számára, de a legvégsőbb idők közeledtével a ?fejüket vették? fog dominálni, mint ahogy ennek megjelenése már napjainkban is látszik.
  Érdemes elgondolkodni azon, ha Isten Igéje ?ennyire pontos? és ?teljesedik?, akkor nem csak ez a része lesz pontos, és teljesedő, hanem az a ?jutalom? rész is, amit az ?állhatatosaknak? ígér ezért az Úr.
  (Egyébként pedig minden ember előtt ott áll a halál, amely előbb, vagy később, de eljön mindenkiért, az elragadtatottak kivételével senkinek nem lesz esélye elkerülni azt.
  Az ?általános halálnak? nincs ?jutalom? ígérete, de azoknak, akik ilyen körülmények között is vállalják a halált, azoknak van.
  ?… ÉLTEK és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.?
  ?Előre is tudhatják?, hogy megnyerték a FELTÁMADÁS reménységét, és ezzel a ?halállal? csak a ?romlandó testüket? vetették le, hogy megkaphassák a ?romolhatatlan? testet.

  Szeretettel: Erika

  1. Kedves Erika!

   A “Fejüket vették” igére szeretnék reagálni, kérdést feltenni. Te mennyire tartod hitelesnek az újabb ISIS videót amelyben 21 kopt keresztényt fejeztek le? Egyáltalán ez az egész lefejezős “játék” valódi, vagy Amerikának egy újabb ok, hogy bemehessen rendet tenni, olajkutakat szerezni?
   Esetleg ezekről a lefejezésekről van olyan videó, amely ténylegesen mutatja, hogy a túszokat lefejezik? Sajnos én eddig még nem leltem egyet sem.
   Nem kételkedem, hogy van ilyen nagyon sok és még több lesz, csak ez az “ISIS” videókkal nem tudok mit kezdeni.

   1. Sajnos nem játékról van szó, illetve a sátán játékáról. A valódi ok nem Amerika törekvése, hanem az, hogy a sátán képes ennyire megtéveszteni embereket. Aki a szélsőséges iszlám terjedése mögött Amerikát látja, nagyon el van tévedve, nem lát semmit a szellemi erőkből. Pedig elég lenne csak utánaolvasni a Korán szerzőjének, hogy milyen transzban kapta az üzeneteit, amely évszázadok óta egyre több követőt szerez, és mindjárt nyilvánvalóvá válik a szellemi háttér. Vagy elég csak meghallgatni a vezető szavait ezen a kopt videón, amikor egyértelműen a kereszt és a kereszt népe elleni harc mellett teszi le a voksot.
    “Esetleg ezekről a lefejezésekről van olyan videó, amely ténylegesen mutatja, hogy a túszokat lefejezik? Sajnos én eddig még nem leltem egyet sem”
    Inkább az a sajnos, hogy őket már hiába várják haza a családtagjaik 🙁

    1. Kedves Xenia!

     Szerintem már kevés olyan ország létezik a földön, amelyik vezetőinek nem a Sátán az ura. És tudjuk, hogy szellemi erők dolgoznak a háttérben, de nem csak a muszlim, és egyéb vallású országokban! Gondolj arra, hogy a “keresztény” országokban milyen keresztényüldözést rendeztek a “kereszténynek” nevezettek….! ( És nem csak a közép, és újkorban…!
     http://www.hajnalcsillag.net/files/wumbrand-megkinozvakrisztusert.pdf )

     Továbbá nem gondolom, hogy a semmiből egyszerre csak előáll egy komplett, igen-igen jól kiképzett, és felszerelt hadsereg, egyik napról a másikra, és akadálytalanul vonul végig, mindenre lőve, ami mozog….! És senki nem állította meg őket…! ( Amikor még a gyanú miatt is lelőnek embereket, és kiirtanak családokat….!)

     Azért, ha van időd és kedved, szerintem olvasd el ezt itt. Bár szerintem ez is csak a felszín…!

     https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://postaimre.net/pdf/john_perkins_-_egy_gazdasagi_bergyilkos_vallomasai.pdf

    2. “És tudjuk, hogy szellemi erők dolgoznak a háttérben, de nem csak a muszlim, és egyéb vallású országokban!”
     Ezzel egyetértek, egy szóval sem mondtam, hogy csak muszlim országokban vannak sötét szellemi erők.
     “Továbbá nem gondolom, hogy a semmiből egyszerre csak előáll egy komplett, igen-igen jól kiképzett, és felszerelt hadsereg”
     Nem, nem a semmiből áll elő. A sátán felhasznál mindent és mindenkit, aki hozzá tartozik. Az teljesen egyértelmű, hogy ezek az emberek agymosottak, és ez nem Amerikának köszönhető (legfeljebb kihasználja, felhasználja a céljainak megfelelően), hanem sokkal mélyebb gyökerű.

    3. Kedves Xénia!

     “Nem, nem a semmiből áll elő. A sátán felhasznál mindent és mindenkit, aki hozzá tartozik. Az teljesen egyértelmű, hogy ezek az emberek agymosottak, és ez nem Amerikának köszönhető (legfeljebb kihasználja, felhasználja a céljainak megfelelően), hanem sokkal mélyebb gyökerű.”

     Az rendben is lenne, de azért valakik, valahol “agymosták”, kiképezték, és felszerelték őket….! Itt nem csak egy gonosz “csőcselék” összeverődéséről van szó, akik mindannyian tesznek amit akarnak, hanem egy jól megszervezett, hierarchikus rendről. ( Ahogyan az a hierarchia , amely a mennyben volt, Sátánnál is megmaradt! És eddig minden földi “szervezet”, hatalom, amely eddig hatékony volt, az mind úgy is épül, és épült fel…! ) Mert, ha pl Afrikában szétnézünk a “lázadók” között, akkor ott többnyire csak ilyen összeverődött bandákat láthatunk, akik “csak” lopnak, ölnek, gyilkolnak, fosztogatnak, csonkítanak,….,azután továbbállnak. De nem tudnak egyik napról a másikra létrehozni egy államot, bürokráciával, és a többi velejárójával együtt…! ( Azt meg ugye tudjuk, hogy Kádár idejében, még Magyarországon is képeztek ki “terroristákat”, annak fejében, hogy itt ne legyenek ilyen akciók!)

    4. “Az rendben is lenne, de azért valakik, valahol ?agymosták?, kiképezték, és felszerelték őket”
     Éppen azt mondom, hogy az agymosás nem Amerikából indul. Nézd meg azt a sok európai muszlimot (sokan közülük “fehérek”, csak áttértek muszlimnak), akik Európából mentek csatlakozni és harcolni az iszlám államhoz. Amerikának köze nincs az agymosásukhoz. Nem Amerika mondja nekik, hogy menjenek, és öljék a keresztényeket. Itt mindenki a saját érdekei és ideológiája szerint harcol, mindenki a saját érdekeit nézi, és legfőképpen a vezetőjük, a sátán, aki meg főleg a saját célját próbálja megvalósítani. A muszlimok alapvetően utálják Amerikát, ugyanakkor meg is akarják fejni, amennyire tudják, Amerika meg szintén próbálja a MÁR AGYMOSOTT embereket amennyire lehet a saját céljai elérése felé irányítani. És egyik csoport sem irányítja a másikat, hanem a sátán irányítja mindkét csoportot. Csak éppen nem látják. És pont ez a cél.

    5. Kedves Ida elgondolkodtat, hogy szerinted már kevés ország létezik a földön, amelyiknek nem a sátán parancsol … annyira remélem, hogy kishazánkat nem fogja … MOST jött a hír, tegnapi ítélet: “vesz-te-ge-té-sért” három év börtönre ítélték Zsák Ferencet, aki az Audi környezetpusztítása során tárgyalt, és természetvédelmi célokra kért “kompenzációt” az ottani Natura 2000 terület rombolásáért, környezetpusztításért “cserébe”. Ezt úgy fogja fel ez a korrupt ország, hogy “vesztegetés” csak azért mert pénzt vett át … Milyen CÉLRE, könyörgöm ?! Ilyen alapon az összes pénztáros dolgozót meg lehet büntetni, hogy a kasszában MÁSNAK a pénze van, azt “söpri be”?!
     Ő, aki azt üzente a börtönből – előzetesből – hogy “annyi szépet és jót kaptam a természettől – a Jóistentől – hogy igazán nem nehéz egy kicsit szenvedni érte”?! Aztán kiengedték, az igaz emberek örültek. És most itt van ez …

    6. Kedves XENIA!

     Én értem amit mondasz, csak szerintem te nem érted amit én mondok. Nézd, az teljesen korrekt, hogy Sátán áll a szellemi háttér mögött , minden országban. Én se mondtam mást. Ez mindig is így volt, amióta az emberek ölik egymást. Az Úr Jézus nevéért pedig mindig is üldöztek mindenkit. (Ján. 16,2 A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy a ki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. )
     Ez így van megírva, de ezzel nem mondok neked újat. Viszont nem a Sátán az, aki személyesen odamegy, és tanítja, kiképzi, és felszereli őket. Hanem azok a szolgái ( akik esetleg nem is tudják, hogy neki szolgálnak, mert akár még ők is meg vannak tévesztve), akiknek már ő parancsol ( ahogyan az Al-Káida magját se a “kecskepásztorok” képezték ki) . Az se vitás, hogy innen-onnan is csatlakoznak hozzájuk, de az már nem is lényeges, mert nem mindenkit kell “kiképezni” ( és a tervbe beavatni), hiszen csak a központi mag a lényeges, akik irányítani, szervezni, és parancsolni képesek! Gondolj csak Hitlerre, vagy Sztálinra! Meg volt a propaganda gépezetük, amivel az embereket “agymosták”, elhitették ( “ha elég sokszor ismételsz egy hazugságot, akkor azt az emberek egy idő után igazságként fogják értékelni…”) , és a nép többsége már ment is utánuk, és imádták őket! Meg volt a hadsereg “magja”, akik magasan képzettek voltak, képesek voltak szervezni, és parancsolni az embereknek (és maguk is “hittek”), és ez elég is volt nekik. A többiek csak a szükséges töltelékek, “gyalogok” voltak, akik önként mentek utánuk, teljes meggyőződéssel, semmit nem kételkedvén abban, amit mondtak nekik.( Nem pedig különálló emberek, akik a saját érdekükben tettek, amit akartak….! ) ( Ahogyan azt a HP is teszi majd, és sikerrel, mint tudjuk…!) Természetesen Sátán állt emögött szellemileg( felhasználva az emberi bűnös természetet), de akkor se ő volt az, aki személyesen harcolt a frontokon. Nem ő rakta fel a marhavagonokra az embereket. Nem ő személyesen végezte ki azokat az embereket, és nem ő küldte azokat a gulágokra se! ( És még ítéletre se ő fog menni ezekért….!) De akármelyik kort nézed is, mindig ugyanez a felállás.
     Pl, láttam a II. vh-ról egy dokumentumfilmet, amelyben arról volt szó, hogy a japánoknál ugyanaz a propaganda ment, mint a németeknél. Hogy ők felsőbbrendű faj, mint pl a kínaiak, vagy a koreaiak, stb. Illetve, hogy azok nem is emberek. Úgyhogy, pont ugyanolyan kegyetlen kísérleteket végeztek a kínaiakon, mint amit a náci lágerekben a zsidókon, és a többieken. Élveboncolás, és a többi…! És éppen egy tudós beszélt erről, aki maga is részt vett benne, mint már akkor is orvos. És mondta, hogy egyszerűen képtelen azóta is felfogni, hogy mi történhetett, de ők, akkor és ott, teljesen elhitték, és rendjén valónak, és megkérdőjelezhetetlennek tartották ezt az elméletet, és azokat a cselekedeteket is, amelyeket akkor tettek. Azt mondta, hogy akkor kezdett megingani ezzel kapcsolatosan, amikor egyszer egy kínai katonát daraboltak élve ( természetesen altatás, és fájdalomcsillapítás nélkül) , és az nem ordított, és nem könyörgött kegyelemért…..! Akkor kezdte úgy érezni, hogy valami mégse stimmel ezzel az elmélettel….!
     De akkor is kellett hozzá “egy” földi hatalom is a szellemi mellett, ami ezeket az embereket befolyásolta. Nem csak úgy “összeverődtek” bandába, és mindenki csinált, amit akart. ( És még csak nem is lehet azt mondani, hogy az emberek a saját érdekeiket nézték, mert az emberek érdeke a béke, és a szabadság…! )

     Továbbá nem tehetjük a “rozsdás bökőt” a nyakunkra egy ország vezetőiért se, mert nem tudjuk igazán mélyen, hogy most, ebben a világban, milyen hatalmi, és politikai játszmák folynak. Nem fogják az “orrunkra kötni”. ( Noha, azért vannak olyanok, akik kiszivárogtatják azt amit tudnak, mert nem akarják a lelkiismeretüket terhelten hagyni. Persze azt mindenkinek magának kell eldönteni, hogy mi az, amit elhisz, és mi az, amit nem. Viszont az igazság attól még nem változik meg, hogy én elhiszek-e valamit, vagy sem.) Sőt, még arra se “vehetsz mérget”, hogy ők azok, akik a “szálakat mozgatják”, földi, “testi” értelemben. (Azt pedig a történelem alapján is tudjuk, hogy azért a “független” országok kifejezés soha nem állt meg a gyakorlatban. Mindig volt legalább egy erősebb, szervezettebb, amelyik pusztította, és uralma alá hajtotta a többit. ( Vagy legalábbis megpróbálta. Minden háború csak azért volt, hogy a másikat a szolgájává tegye a támadónak.) És ez most sincs másképpen, mert az ember, és a hatalom nem lett jobb az idők múlásával, hanem éppen rosszabb! Pl, ahogyan Angliának, Francia-országnak, ill a többinek, megvoltak a gyarmatai, akiket leuraltak, fosztogattak, most ugyanúgy megvan a gyarmati rendszer, ha nem is így nevezik azt …!)

     Ráadásul most már ott tartunk, hogy nemsokára betelnek az emberiség bűnei, és Isten ítélete jön a világra ( ha meg nem térnek. Persze tudjuk, hogy nem térnek meg sajnos…! És itt nem csak a “kisemberek” bűneiről van szó, hanem a hatalmasok bűneiről is! Jer. 9,3 Felvonták nyelvöket, mint kézívöket, hazugsággal és nem igazsággal hatalmasok e földön; mert gonoszságból gonoszságba futnak, engem pedig nem ismernek, azt mondja az Úr.) ! Az Ige meg ezt mondja a mostani időről:
     Zsolt. 2,1 Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiábavalóságot a népek?
     A föld királyai felkerekednek és a fejedelmek EGYÜTT tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen: Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket!

     Ehhez pedig a Felkent népét kell kiirtani. ( És ehhez tökmindegy, hogy milyen vallású népet használsz, mert Jézus nevéért akármelyik is öldökölni fog. A “keresztény” is! Mt 10,34 ?Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békét hozzak a földre! Nem azért jöttem, hogy békét, hanem hogy kardot hozzak. Azért jöttem, hogy: ?szembeállítsam a férfit az apjával, a leányt az anyjával, és a menyet az anyósával. Így az embernek a saját családtagjai lesznek az ellenségei.?) Ott a muszlimok , másutt a buddhisták, amott meg az ateisták, vagy akármilyenek öldökölnek.
     (Persze értem én, hogy mit mondasz arról a vallásról, de tudjuk, hogy minden vallás, amelyik : 1 Ján. 4,3 És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, a melyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már. ?2 Ján. 1,7 Mert sok hitető jött e világra, a kik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus.)

    7. Kedves ÉVI!

     “…szerinted már kevés ország létezik a földön, amelyiknek nem a sátán parancsol ? annyira remélem, hogy kishazánkat nem fogja ?”

     Most őszintén, ha körbenézel az országunkban, amelyet seperc alatt újra a 3 millió koldus országává tettek, és közben néhányan ( érdekes módon a mindenkori kormány és parlamenti körökből, és azok barátai, ismerősei, családtagjaikból) ugyancsak seperc alatt multimilliárdosokká váltak ( és ebben nincsenek is benne azok, akik külföldön tartják az összes pénzüket), akkor gondolom, hogy te se Isten áldásának gondolod …?! Vannak azért olyan történelmi tények ( jó sok évre titkosítva!), amelyek még a “rendszerváltás” előttről szólnak ( pl “6 párti egyeztetés….”, amelyről pl csak kevesen tudtak ( én is csak pár éve hallottam ), és még most is csak kevesen tudnak teljes mélységében) , amelyek arról szólnak, hogy már a “rendszerváltás” előtt el lett adva az ország bagóért, és a saját rongyos kis életükért ( no meg persze vagyonszerzési lehetőségért számukra) cserébe…! Védelmet biztosítottak nekik ezért ( az akkori amerikai nagykövet által) , arra az esetre, ha a nép mégiscsak elégedetlenkedne, és elszámoltatást akarna…..! No meg, amit még nem is tudhatunk….!

     Az, hogy vannak tisztességes emberek is, az nem vitás. Csak az a baj, hogy azért haladunk Armageddon felé, mert nem sokan vannak…!

    8. ?Esetleg ezekről a lefejezésekről van olyan videó, amely ténylegesen mutatja, hogy a túszokat lefejezik? Sajnos én eddig még nem leltem egyet sem?

     Szia!
     Van róla videó, de ha az idegeid nem bírják akkor ne nézd őket.
     Liveleak.com, syria fül, azok a videók amik mature felirattal vannak. Rengeteg nyílvános akasztás, főbelövések gyomorfogató az egész. Nem hinném hogy ezeket photoshoppolják. Minden naposak a kivégzések. Ugyanígy megtekinthetők videók a ukrajnáról is. Mondom aki nem bírja a látványt meg ne nézze!!!!!!

    9. Kedves Ida .

     Remélem más is így van vele : Engem lenyűgöztél
     a történelmi ismertetővel ; Ez is kell, mert általában
     a többség leragad a szellemi irányítónál és elfelejti,
     hogy a kizsákmányolást / gyilkolást ( stb – stb ) mind
     emberek végzik { ahogyan a vallásos köntösbe bújt
     hamis hivatkozást / hazudozást / agymosást is }

     A bibliai kiemelés ( Zsolt. 2,1 ) is tetszett és az aláb –
     biakkal csatlakozok hozzá, hogy teljesebb legyen a
     kép ; A Zsoltár 2,1-nél a lenti igerészek is fontosak .

     zalaclub.hu/APOCALYPSE/DL-HUN/BIBLIA/Biblia-2A.html
     zalaclub.hu/APOCALYPSE/DL-HUN/BIBLIA/Biblia-2B.html
     zalaclub.hu/APOCALYPSE/DL-HUN/BIBLIA/Biblia-2C.html
     zalaclub.hu/APOCALYPSE/DL-HUN/BIBLIA/Biblia-2D.html

    10. Kedves SERAF!

     Szerintem előbb-utóbb mindenkinek így kell, hogy legyen ezzel a dologgal. Mert ha valaki elgondolkodik azon, hogy mi emberek fogunk ítéletre menni, ahol mindenki a cselekedetei szerint lesz megítélve ( akár Krisztus ítélőszéke előtt, akár az utolsó ítéletnél, a Nagy Fehér Trón előtt), akkor világos kell, hogy legyen, hogy semmit nem tolhatunk a Sátánra úgy, mint aki kényszerített bennünket. És a Szentírás is arról tesz bizonyságot, hogy akik nem Isten beszédében, és/vagy az igazságban járnak, azokat csaphatja be Sátán.
     Jel. 12,9 …Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, …
     2 Thess. 2,9 A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak; Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.

     “A bibliai kiemelés ( Zsolt. 2,1 ) is tetszett és az alábbiakkal csatlakozok hozzá, hogy teljesebb legyen a kép ; A Zsoltár 2,1-nél a lenti igerészek is fontosak .”

     Igen, és ezt az igeverset a hozzászólásom előtti nap kaptam. Az “ütő is megállt bennem. Bár tudom, hogy nagyon-nagyon közel vagyunk, és nem is értem, hogy miért, de ez akkor is megdöbbentett. Ami igerészeket hozzáraktál, azok is aktuálisak, és fontosak természetesen.

    11. Kedves Ida .

     A fentiekkel kapcsolatos információkat az alábbi oldal
     tartalmazza : Mint látom ( ellenőriztem ) egy link hiány –
     zik, de hamarosan pótolom .

     http://www.zalaclub.hu/DL-Hun.html

     Az oldal körülbelül 3 vagy 4 éve készült és azóta elér –
     hetőek rajt a fent említettek .

   2. Kedves Dávid!

    Ezek profi “reklámfilmek” a “kényesebb gyomrú, és ízlésű” nyugati világ emberei számára. ( Ahogy látni lehet, még erre is “adnak”, és ennek az elkészítésére is ki vannak képezve ( ?!). Mármint, ha valóban ott a helyszín, ahol mondják, és nem valami műteremben készülnek…, valahol…! Gondolom egy hozzáértőnek nem lenne gond akármelyik szerverre átirányítani, nyomokat eltüntetni, stb…!) Holott, egyébként elég “gyenge színvonalon” szokták hozni az ilyen jellegű “anyagot”!) Ami viszont nem jelenti azt, hogy “ha már ott vannak” nem is ölik meg azokat az embereket. (Ennyi “veszteség” nem hiszem, hogy gondot okozna nekik….!) Ha nem így lenne, akkor elég lenne filmre venni a mindennapi ténykedésüket az ottani keresztények, és a nekik nem engedelmeskedő egyéb vallásúak között. Mindennaposak a keresztre feszítések, lefejezések, kibelezések, kínzások, stb.

   3. Kedves Dávid vannak ilyen videók a neten, bocs, ha nem hozok … láttam azt a kislányt, akinek a képét forgatják a neten 🙁 … Erősítsük a köteléket az Úrral, hogy úgy tudjunk Érte élni és halni ha kell, ahogy István: imádkozott hóhéraiért “ne tudd be nekik bűnül” (ApCsel 7). És amikor már haldoklott látta “a megnyílt eget” …
    Ezért kell az “eget nyitogatni” mielőbb 🙂 – nézetem szerint a MEGBOCSÁTÁS az, ami megnyitja az eget, így volt Jákobnál is, abban a hajnali küzdelemben.

   4. Kedves Dávid!

    Bevallom ilyen videókat nem nézek meg, egyrészt, mert a szívem szakadna meg tőle, másrészt gyűlölöm a vérengzés minden fajtáját. Így erre a 21 kopt keresztény videójára korrekt választ nem tudok adni.
    Természetesen lehet benne politikai kérdés is, “rendcsinálás” ürügyével, de sajnos egyre több hír jön – akár menekültektől, akár szemtanúktól, – arról, hogy hajlandó vagy-e megtagadni Jézust, vagy a fejedtől válasz-e inkább meg …
    Valahol olvastam, hogy egy ilyen helyzetben egy asszonyka megtagadta a hitét.
    Ennek ellenére neki is, és a kisgyermekének is levágták a fejét …

    (Valószínű annak is van politikai oka, hogy “véres” felvételeket nem tesznek közszemlére. Hogy felhorkant a világ Izraelre a közzé tett véres Palesztin felvételektől… Ilyen felvételek szerintem az ISIS-t is hátrányosan befolyásolná.)

    Fellelhetők a neten olyan segítségkérések, (sokszor tolmácsolásban), hogy “imádkozzatok értünk” mert hitünkért sokakat megöltek közülünk, és a mi létünk is bizonytalan …
    Úgy, hogy egészen biztos vagyok abban, hogy ez nem csak a Bibliában van megírva, hanem már javában zajlik a földünk különböző területein.
    Az igazi megdöbbenést, és tudatosulást bennünk pedig az fogja okozni, amikor személy szerint minket is fenyegetni fog ez a veszély. Akkor fogjuk tudni igazán felmérni és megérteni ennek a jelentőségét.

    Szeretettel: Erika

    1. Kedves Ida, Éva és Erika!

     Nekem eleinte ilyen megrendelésszerűnek tűnt ez az egész, mintha meglenne játszva, de most, hogy ennyi mindennel alátámasztottátok már elhiszem és tudom, hogy ez az igazság amit leírtatok.
     Egyetértek veletek és én voltam naiv, hogy politikai propagandának fogtam fel az egészet, holott ez már konkrétan a VÉG IDŐKRŐL szól.
     Én is szoktam ezen gondolkodni, hogy mi lenne ha én lennék ott, engem fejeznének le, kínoznának meg vagy lőnének agyon!
     Hogy ilyen helyzetben mit tennék? Megmondom őszintén: Fogalmam sincs!
     Van az az ige, hogy “? aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom mennyei Atyám előtt. De aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei Atyám előtt!” (Mt 10,32)
     Tehát ha megtagadom, akkor a pokolra kerülnék! Inkább akkor öljenek meg, de az örökkévaló gyötrődést, rettegést kínzást még a legtökösebb börtönviseltek is csak egy másodpercig bírnák!
     Nem tudom, hogy lehet-e olyat kérni imával Jézustól, hogy adjon kegyes halált és ne kelljen ilyen helyzetbe kerülnöm!
     Hamarabb kapnék agyvérzést vagy infarktust a félelemtől, minthogy megölnek! 🙁

     Az Úr Jézus Áldjon meg benneteket!

    2. Kedves Dávid!

     Igen ez már a végidőkről szól.
     Kérheted azt is az Úrtól, de szerintem jobban Isten akarata szerint való, ha azt kérjük, hogy tegyen bennünket méltókká, bátrakká, hűségesekké, kitartókká (Péld. 18,10 Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen. ?Zsolt. 51,12 Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. ), és ne engedje, hogy megtagadjuk Őt, semmilyen körülmények között se! Szerintem mindenképpen Benne kell bíznunk ezzel kapcsolatban is, mert hihetetlen kegyetlenségekre képesek az emberek.

    3. Találtam egy éneket:

     1. Maradj velem, mert mindjárt este van, Nő a sötét, ó, el ne hagyj, Uram; Nincs senkim és a vigaszt nem lelem, Gyámoltalannal, ó, maradj velem.
     2. Kis életem fut s hervadásba hull, Bú lesz a vígság, fényesség fakul, Csak változást és romlást lát a szem; Változhatatlan, ó, maradj velem.
     3. Minden múló perc Hozzád visz közel, Kegyelmed űzi kísértőmet el, Nincs más vezérem, Nincs más Mesterem, Fényben, borúban, ó, maradj velem.
     4. Ellenség ellen áldásod fedez, A könny nem sós, a kór is könnyű lesz, Sír, halál-fúlánk, hol a győzelem? Győztes leszek, csak légy, Uram, velem.
     5. Hunyó szemembe vésd keresztedet, Ködöt foszlatva láttasd szent eged. Föld árnya fut, menny fénye megjelen: Halálban is Te légy, Uram, velem.
     Fordította: Áprily Lajos

    4. Kedves Dávid, kedves Testvérek! Egészen biztos, hogy Isten nem próbál meg minket erőnkön felül. Mit fogunk kapni feladatul, hogy teljesítsük? A végsőkig hirdetni Isten szeretetét és a MEGBOCSÁTÁST KRISZTUSBAN MAJD, az után adjuk az életünket? Gyorsan elveszik az életünket? Lassan veszik el az életünket ?
     Tanúja voltam egy orvosi kísérletnek, anyósom szenvedett tőle, hólyagrákban, számtalan TŰ – azon keresztül ment a méreg a daganatnak – a nagyon érzékeny helyen … és ha megmoccant, szúrtak, meg a többi. A folyosón pedig a dicsőséges orvostudomány hirdetménye, milyen haladást értek el .. (miközben vannak módszerek, ilyen szenvedés nélkül, és gyógyítanak is, ezt mellékesen). Sok-sok betegség nagy kínokkal jár.
     Mostanában olvastam Maximilian Kolbe ferences szerzetes pap áldozatáról részletesen, egy egész könyvet, szemtanúk beszámolóit. Tudtam arról, hogy náci haláltáborban egy kétgyermekes apa helyett ő jelentkezett az éhhalál-büntetést vállalni … DE hogy ez milyen volt ? Meztelenre vetkőztették őket rögtön és egy hideg kis cellába zárták mindannyiukat. A haláltáborban ismerték ezt: büntetés volt egy szökésért… Amikor ők kerültek oda, nem a “megszokott” ordítás és átkozódás hallatszott onnan, hanem először csend, majd énekek és imák … akkor már nem tudtak velük mit csinálni. Időnként kivittek tőlük egy-egy csonttá soványodott ember-maradványt… Kolbe mindenkit elkísért így utolsó útján, gyóntatott, bűneik bocsánatának tudatával haltak meg. Ő bírta a legtovább, három hétig … Ővele egy méreg-injekcióval kellett végezni … aki ezt látta, beszámolt arról, hogy megdicsőült, boldog arccal, és már merev, de boldog tekintettel nézett a túlvilágra … Az igaz, hogy ő régóta készült arra, hogy életét adja Jézusért.
     Ne féljünk, erre készüljünk, hogy még van, akiket meg kell menteni, aki(ke)t majd vigasztalni kell 🙂 ! Foglaljuk el magunkat azzal, hogy hálát adunk Isten szeretetéért és ne ítéljünk senkit (el): az Úr Jézus szeretete még sokakat utolér! https://www.youtube.com/watch?v=C4kD7Ein-0c
     Ők, a 21-ek már az Úr előtt zengenek Néki örökké tartó háladalt ! 🙂 Biztassuk és erősítsük egymást!

    5. Kedves Dávid!

     Nyugodtan kérhetsz jó halál kegyelmét sokaknak megadatik.
     Akik nagyon sokat szenvednek azokat felkészíti az Úr, nem kér tőlünk erőnkön felül.
     Pió atya 50 évig viselte magán Krisztus sebeit. Végig véreztek a sebek, áldozat bemutatásnál jobban vérzett a szív sebe. Nap közben többször elájult. Ilyen állapotban minden reggel 5-8-ig tartott a szentmiséje és utána 8 órát gyóntatott. Hosszú sorok ban vártak rá. Rögtön ujjászülettek emberek, nem volt gond elmondani vétkeiket, mert tudott róluk. A sátán borzasztóan támadta volt, hogy fizikailag is bántalmazta . Másik támadás, hogy elöljárói hosszú időre eltiltották a misézéstől és gyóntatástól. Nerm tudták elviselni, hogy 3 órát tart a mise. Reggel 5-kor tömve volt a templom.
     A vértanúk sokszor már elragadt, önkívületi állapotba kerülnek szinte már megszűnik a külvilág és nem éreznek fájdalmat.
     Zaragózai Szent Vincét annyira megkínozták, hogy kikészült a kínzója is. Többek között megégették és mikor sütögették odaszólt kínzójához, hogy fordítsák a másik oldalára, mert az még friss.
     Bernadett Lourdesben a jelenés alatt nem érezte az égő gyertya forróságát a kezén, hol normális esetben az ember elkapja.stb.

    6. Kedves DAVID!

     Nem értek egyet Évivel, és Palassal abban, hogy ne foglalkozzunk a mártíromság kérdésével, mert hogy “Isten nem tesz bennünket nagyobb próba elé, mint amit el tudunk hordozni….”! ( Sokan lettek/vannak azzal próbára téve, és sokan meg is tagadták/tagadják Jézust! És lehetséges, hogy csak azért jutottak odáig, mert nem foglalkoztak a kérdéssel, és nem harcolták meg magukban azt addig, amíg még volt rá idejük! Vagy pedig azt gondolták magukról, hogy bátrabbak, mint amilyenek valóban voltak….! Az Úr is imádkozott az Atyához, hogy “ha lehetséges, akkor múljon el tőlem ez a pohár…, de mindazonáltal, ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tied….”! Szerintem, nekünk is így kell hozzáállnunk ehhez a kérdéshez. Viszont, ahogy látod, az Úrnak is meg kellett harcolnia azt magában előre, és elfogadnia azt, amit Isten akart Tőle! Noha Ő, az írásokból tudta előre, hogy milyen halállal kell neki meghalnia, és nem is olvasunk arról, hogy ezzel gondja lett volna, de mégis számára is volt egy idő, amikor konkrétan szembe kellett néznie azzal, és Isten kezébe tenni azt. )
     Mi csak Krisztusban tudjuk elhordozni a próbáinkat, magunkban nem. Ezt is. Ráadásul ezzel a kérdéssel minden kereszténynek foglalkozni kell ( mert mindenkinek “eszébe jut” , szerintem már a hitélete elején ) , és döntenie, hogy hogyan akar válaszolni arra a “kihívásra”, ha eljön az ideje…! Lehet, hogy személyesen nem leszel mártír ( hiszen nem mindenki lesz az), de a készségnek mindenkiben meg kell lennie, hogy az életemet is adom az Úrért. (Bár ez az igevers szellemileg is értendő ( vagyis úgy, hogy ha ragaszkodsz a régi, óemberi lelki életedhez, és nem akarsz az újember, az újjászületett szellemi ember szerint járni ), de fizikai értelemben is : Márk. 8,35 Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt. )
     És mivel te, szerencsére őszinte ember vagy, és többnyire ismered magadat, hogy pl gyáva vagy emberileg ( többé-kevésbé majd mindenki az! Mert a vakmerőség nem egyenlő a bátorsággal….!) , ezért azt tudom mondani, hogy mond el az Úrnak, hogy: …. Uram, én szeretném, de gyáva vagyok. Adj nekem bátor szívet, és Lelket, és tarts majd meg engem akkor, amikor erre sor kerül….! Hogy semmilyen körülmények között se tagadjalak meg Téged! ( Egyébként, akármilyen hiányosságot tapasztalsz magadban, amit látsz, hogy nem krisztusi természet, ezt kell tenned (nekem is, és mindannyiunknak) , hogy az Úr elé viszed, megvallod neki, hogy ilyen, és ilyen vagy, és kéred, hogy szabadítson meg attól, és tegyen téged olyanná, mint Ő…! Mert az Isten hozza a bennünk lévő sötétséget világosságra, és nekünk az a dolgunk, hogy elismerjük azokat, és megvalljuk, és kérjük Isten szabadítását azokból…! ) Fil. 4,13 Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít.

     Mert ugyan, pl ez az oldal “fújja a kürtöt”, hogy vigyázzatok, mert közel van…, de a személyes hitharcaidat senki nem tudja helyetted megharcolni! Amelyik csatát pedig nem harcolod meg magadban akkor, amikor itt az ideje ( semmi nem véletlenül jut eszünkbe, és semmivel nem véletlenül foglakozik a szívünk), hanem félreteszed azzal, hogy majd ráérsz akkor foglalkozni vele, ha ott leszel ( vagy azzal teszed félre, hogy “bízzunk Istenben, hogy ott se leszel..”.!) , akkor valószínűleg azt ott, amikor “élesben” megy a dolog, el is veszíted. ( A katonáknak se csak szórakozásból, és időtöltésből kell a kiképzésen részt venniük “békeidőben”, hanem azért, hogy amikor bevetésre mennek, ne akkor kelljen azzal szembesülniük, hogy még a puskát se tudják betárazni, kibiztosítani, stb….! De így van ez pl a munkákkal is. Előbb megtanuljuk , és csak azután csináljuk….! (Jó esetben…!))

     Az Úr Jézus Áldjon meg !

    7. Kedves Ida, előbbre tette a lap a válaszom. Igazad van, küldtem egy képeslapot is 🙂

    8. Kedves Ida!

     Nyilván a felkészülés a legfontosabb és ez most van. Ez a bölcsesség. Ezért kell a végidőkre felkészülni, hogy bármilyen helyzetben helyt tudjunk állni.
     Én is ezt teszem, mármint ahogy tőlem telik. Ezt nagyon sok tényező befolyásolja, hogy ki lesz felkészült vagy ki nem.
     Élethelyzetek. Akinek kilátástalan a jövője, nincs pénze és tengődik egyik napról a másikra az bocsánat nem leszarja, hogy Isten létezik-e vagy sem?
     Ez egy örök rejtély marad, hogy ki miért született oda ahova, milyen családba és milyen háttérrel indul tehát a kettő befolyásolja egymást.
     Miért nem lehet megadni legalább azt az embereknek, hogy ne rettegésből álljon a nap?
     Akit éppen kilakoltatnak gyermekekkel a nyakán annak Isten jár a gondolataiban? Lehet, hogy 1% igen.
     A hitet befolyásolja az egzisztenciális lét. Hagyjuk most, hogy mit mond a Biblia, hogy elégedj meg azzal amid van, ha a legtöbb esetben még az sincs meg.
     Én problémákat akarok megoldani és NEM elfogadni az életemben! Nem hazugságban akarok élni! A Biblia sokszor arra tanít, hogy mindenbe bele kell törődni és az úgy van rendjén. Ez nem felfogás kérdése.
     Különben meg sokszor annyira NEM érdekel ez az egész “hit” hogy le se szarom.
     Én teljes mértékben értem amiről te beszélsz vagy tik beszéltek ne érts félre kérlek.
     Annyi minden van amit letudnék írni, de mi a francnak? Fölöslegesen utálom tépni a számat.
     Te is megérted amit én mondok és én is amit te vagy mások az, hogy ki gondolja jobban vagy tudja, hogy az úgy van az megint más kérdés.
     Már így is hosszú lesz, de még elmondom, szerintem ebbe az egész HITBE meg Bibliás mindenbe nem fogom beleölni az életem.
     Elszállt a gyerekkor nem is volt tartalmas, rohadt sok mindenről lemondtam, talán a semmiért. Nincsenek emlékek, nincsenek örömteli pillanatok, amire visszagondolnék. Egyszóval hiányzik a “minden”
     Engem nem az érdekel, hogy mi lesz 20 év múlva ha most szar érted? Nem csak én vagyok így vele, de az Istent keresni próbálók túlnyomó többsége akiket itt-ott hozzám sodor a szél egy pillanatra, utána meg eltűnnek.
     A “majd” az kit érdekel? Tudok várni, de nem éveket! Egyszer azt hallom, hogy Jézust követni csak annyi, hogy “megtartod a parancsolatokat és jót cselekedsz” A gyakorlatban meg rohadtul nem így csapódik le.
     “Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát,
     vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem. A Bibliában nyíltan kivan mondva, hogy mi vár arra aki Jézust akarja követni, de ez nem elég!
     Na mindegy, mert normálisan össze sem tudom szedni a gondolataimat és vitázgatni meg magyarázkodni nem fogok senkinek, legalább én tudom, hogy mit gondolok és az elég.
     Egyébként az én helyzetemben meg így van rendjén és azoknak is akiket ismerek ilyen napi 5 percekre email beszélgetésekből.

    9. Kedves Dávid!

     “Tudok várni, de nem éveket! ”
     Mi nem is az éveinket adjuk az Úrnak, hanem az egész életünket.
     Tudod miért?
     Azért, mert ebben a világban NEM ÉRDEMES Isten nélkül élnünk !!!
     Ebben az értelemben az e világi ÉLET nem más, mint “optikai csalódás”. lidércfény! Nincs olyan! Ami van, azt pedig nem szabad életnek nevezni, mert hazug, csalárd, szenvedésekkel és félelmekkel teli.
     Ha felcseréled az Örökkévaló Istent, és Krisztusát egy rövid ideig tartó “lidércfényre” (amivel valószínű magad sem leszel megelégedve, legfeljebb most csak kísért,) akkor később mi lesz?
     Kihez tartozónak fogod mondani magad? Hova menekülsz az élet nehézségei elől? Ki lesz a napi gondjaidban a Személyes Gondviselőd? …
     Érdemes az Örök Életet elcserélni egy pillanatnyi, örömtelen kacatra?!
     http://www.keresztenymagyarorszag.hu/bongeszo/enekek/T%FCzed,+Uram,+J%E9zus,+sz%EDtsd+a+sz%EDvembe
     Zenés változata: https://www.youtube.com/watch?v=XIEOzuA6gnI

     Szeretettel: Erika

    10. Drága DAVID!

     Én teljesen értelek téged, de nem tudom magamat helyetted odaszánni Istennek teljes szívemből. Az a nagy probléma, hogy benned még a valódi, teljes szívedből való megtérés előtti harc dúl, és ezt még nem tudtad eldönteni magadban, hogy akarod-e valóban teljesen, és kizárólagosan Istennek adni magadat, vagy sem! Hogy rá tudod-e, vagy rá akarod-e bízni magadat teljesen, hogy tegyen veled, és az életeddel azt, amit akar ( azt, és úgy ahogyan akarja, és akkor, amikor akarja…!). Ez akarati döntés, és nem érzelmi. Viszont komoly belső akarati, és érzelmi harc, valóban! ( Nézd, én is ismerem ezt, tudom, hogy nem könnyű! Nekem se volt az! Ez az az időszak, amikor még a Sátán is harcol értünk, és igyekszik megakadályozni abban, hogy valóban Istenéi legyünk….! Ekkor kell átgondolnunk, hogy valójában a világi életet szeretnénk-e , és hogy azt meddig, és hogyan fogjuk előreláthatólag leélni. És arról is gondolkoznunk kell ilyenkor, hogy és mi lesz utána. És ekkor van az, hogy eldöntjük, hogy belépünk-e egy ismeretlen életbe, Istenben, és Istenre bízva azt, hogy mi és hogyan lesz, és hogy gondoskodjon rólunk, mind szellemileg, mind fizikailag, vagy folytatjuk tovább az ugyancsak előttünk ismeretlen földi, világi életünket ( tart, ameddig tart), még akkor is, ha eddig “szar” volt ugyan, de legalább a jól ismert, megszokott “szar”….!

     “Nyilván a felkészülés a legfontosabb és ez most van. Ez a bölcsesség. Ezért kell a végidőkre felkészülni, hogy bármilyen helyzetben helyt tudjunk állni.”

     Csak akkor tud Isten felkészíteni bennünket, és méltókká tenni arra, hogy megállhassunk Krisztus előtt, ha teljesen neki adjuk, és odaszánjuk neki magunkat! Amíg saját kívánságaink vannak, és saját akaratunk az életünkkel kapcsolatban, addig nem tudja megtenni azt,mert szabad választásunk van mindenben! Mi pedig nem tudjuk magunkat elkészíteni, mert ahhoz nincs hatalmunk, és erőnk! Csak a Szent Lélek az, Aki képes arra!

     ” Ezt nagyon sok tényező befolyásolja, hogy ki lesz felkészült vagy ki nem.”

     Aki teljes szívéből megtért, és rábízta az életét Istenre, az a felkészült! Annak a szíve a “jó föld”, amely gyümölcsöt tud teremni Krisztusban. Akinek az élethelyzetek határozzák meg meg a hitüket, azok a: Márk. 4,7 Némely pedig a tövisek közé esék, és felnevekedének a tövisek és megfojták azt, és nem ada gyümölcsöt. Márk. 4,19 De a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejővén, elfojtják az ígét, és gyümölcstelen lesz.
     De, megmondhatod Istennek, hogy tegye “jó földdé” a szívedet! (A nekünk szükséges világi javakról pedig Isten gondoskodik, ahogyan az meg van írva: “…keressétek először Isten országát, és amazok megadatnak néktek…”! Továbbá a “kilátástalan helyzet” csak a világban van, és a testi embernél, akinek még világi boldogulási, érvényesülési vágyai is vannak. Ezekről is le kell mondanunk, ha az Urat akarjuk követni! Ezt pedig úgy tesszük, ahogyan minden mást is, hogy megvalljuk, hogy még ilyen gondunk, és vágyaink is vannak, és kérjük Istent, hogy szabadítson meg belőle bennünket, hogy tudjuk akarni az Ő akaratát az életünkre…!)
     ?
     “Miért nem lehet megadni legalább azt az embereknek, hogy ne rettegésből álljon a nap?”

     Lásd fent! Megadja, de neked el kell engedned a rettegést is, és rábíznod magad! “…Ne aggodalmaskodjatok semmi felől, mert azzal nem tudjátok megnövelni a magasságotokat 10 centivel se…” (nyers idézetben).

     “Én problémákat akarok megoldani és NEM elfogadni az életemben! Nem hazugságban akarok élni!”

     Én is azon vagyok, hogy a problémára rávilágítsak, és ne hazugságban élj! ( Ha többször kifakadnál, akkor többször tudnánk segíteni! Persze ez is valami, csak úgy gyorsabb lenne talán!)

     ” A Biblia sokszor arra tanít, hogy mindenbe bele kell törődni és az úgy van rendjén.”

     A Biblia arra tanít, hogy higgy, és bízz Istenben, és Jézusban! És arra, hogy hívd segítségül Őt, a nyomorúság idején is! ( Ne a magad értelmére, és erejére támaszkodjál!)

     “Annyi minden van amit letudnék írni, de mi a francnak? Fölöslegesen utálom tépni a számat.”

     Pedig, muszáj lenne megbeszélni!

     “Már így is hosszú lesz, de még elmondom, szerintem ebbe az egész HITBE meg Bibliás mindenbe nem fogom beleölni az életem.”

     Csak “úgy” ne öld bele! Viszont gondold meg, amit fent írtam, és ha odatudod odaszánni magadat, akkor tedd! https://www.youtube.com/watch?v=mxXyZYFoOPM

     “Elszállt a gyerekkor nem is volt tartalmas, rohadt sok mindenről lemondtam, talán a semmiért. ”
     Nem vagy egyedül, de biztosan sok pozitív élményben lesz részed, ha a világot választod….?! Vannak reális kilátásaid, lehetőségeid…?! ( Így a mostani helyzetet is nézve…!)

     “Engem nem az érdekel, hogy mi lesz 20 év múlva ha most szar érted? ”

     Pontosan értem! De Isten nélkül, lehet, hogy 20 év múlva is csak “szar” lesz! ( Vagy még “szarabb”!)

     “A ?majd? az kit érdekel? Tudok várni, de nem éveket! ”

     Akkor most dönts, és add magad teljesen Istennek!

     Az Úr Jézus áldjon meg!

    11. Kedves Ida!

     ( tart, ameddig tart), még akkor is, ha eddig ?szar? volt ugyan, de legalább a jól ismert, megszokott ?szar??.!
     Ezzel a mondatrésszel sikerült megnevettetned 🙂 Függetlenül ettől teljesen komolyan vettem.

     “Az a nagy probléma, hogy benned még a valódi, teljes szívedből való megtérés előtti harc dúl”

     Ebben is igazad van Ida, de sajnos azt kell mondjam, mint Erikának is, hogy ameddig ezen a helyen vagyok addig nem tudok tovább lépni.
     Erőmön felül vagyok próbára téve és fáradt vagyok, testileg, lelkileg egyaránt.
     Nagyon jó igével támasztottad alá, hogy melyik fázisban vagyok.

     “Akinek az élethelyzetek határozzák meg meg a hitüket, azok a: Márk. 4,7 Némely pedig a tövisek közé esék, és felnevekedének a tövisek és megfojták azt, és nem ada gyümölcsöt. Márk. 4,19 De a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejővén, elfojtják az ígét, és gyümölcstelen lesz.
     De, megmondhatod Istennek, hogy tegye ?jó földdé? a szívedet! (A nekünk szükséges világi javakról pedig Isten gondoskodik, ahogyan az meg van írva”

     Ez igaz, de ameddig a helyzet nem változik, addig nem tudok tovább lépni sajnos.
     Esetleg megadnám az email címem a club-ban és írnék email?

     Az Úr Jézus Áldjon meg

    12. Drága DAVID!

     “Ebben is igazad van Ida, de sajnos azt kell mondjam, mint Erikának is, hogy ameddig ezen a helyen vagyok addig nem tudok tovább lépni.
     Erőmön felül vagyok próbára téve és fáradt vagyok, testileg, lelkileg egyaránt.”

     Tudom, hogy undorítóan hangzik, és nehéz elfogadni, de pont ott vagy ahol lenned kell! ( Hacsak nem becstelenségre kényszerítenek. Mert akkor nemet kell mondanod, és rábízni magad Istenre, hogy lesz, ami lesz, ha kirúgnak, kirúgnak..!) Mert Isten rendezi el a körülményeinket is, azon céljainak megfelelően, hogy a Fia képmására tudjon bennünket formálni. Az Ő tervei, elképzelései, útjai, pedig nem egyezik a mi elgondolásainkkal általában. ( ?Ésa. 55,9 Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál! ) Mert, ha a szívünkben látja Isten, hogy döntöttünk, és akarjuk Őt, és akarunk vele járni, akkor kezelésbe vesz bennünket, és Isten munkálja bennünk a megtérést, az akarást, és a cselekvést is. (Fil. 2,13 Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.) És Ő olyan körülmények és események közé tesz bennünket, amelyek tökéletesen megfelelnek annak a célnak, amit szeretne bennünk elvégezni! ( Zak. 13,9 És beviszem … a tűzbe, és megtisztítom őket, a mint tisztítják az ezüstöt és megpróbálom őket, a mint próbálják az aranyat; ő segítségül hívja az én nevemet és én felelni fogok néki; ezt mondom: Népem ő! Ő pedig ezt mondja: Az Úr az én Istenem! )Természetesen nehéz ezt így látnunk, és elfogadnunk ( főleg hitéletünk elején, és még akkor is, ha ezt előre közli is velünk, hogy mit fog tenni), hiszen mi csak azt látjuk, hogy bevágtak bennünket a “kemencébe, vagy az oroszlánok közé”, és nem látunk semmilyen kiutat a helyzetből! ( Sőt, olykor még irigykedünk is más keresztényekre, mert azt gondoljuk, hogy azoknak könnyebb, mert esetleg más bánásmódot látunk Istentől velük szemben ..! Olykor még azért is sipítozunk, mert azt gondoljuk, hogy Isten nem csak a “kezeinkbe, és lábainkba” veri azokat a szögeket, de még olykor el is véti a kalapáccsal….! De, nem teszi! Pontosan tudja, hogy hová, és mikor, és meddig…! ) Az meg nem jut eszünkbe általában ilyenkor, hogy ez pont a “kereszt” az életünkben, amelyen óemberünknek meg kellene halnia valóságosan is, hogy teljesen az újember, a krisztusi ember szerint járhassunk!
     Továbbá ez az a hely, ahol önmagunkban erőtelenné, tehetetlenné is válunk ( , és eljöhet, az az idő, amikor azt tudjuk mondani Istennek, hogy “na akkor ennyi volt Uram, én nem tudok magamtól többet tenni”, akkor vezess engem, és élj bennem Te tovább….! Róm. 10,4 Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára.
     (Ha megakarsz szökni arról a helyről, ahová Isten helyezett, hogy elvégezze benned a szűkséges tisztítást, és a szükséges munkát, akkor lehet, hogy meg tudod tenni, de azzal csak tovább húzod az időt. Mert Isten azt mondja, hogy ezt, meg ezt, el kell előbb végezni, azután meg, azt, meg azt, és…, de addig, amíg az “ezt, meg ezt” el nem végzi, nem fog az “azt, meg azt”-hoz hozzá…! ( Ha házat építesz, és nem jön meg időben a beton az alaphoz, akkor nem kezded el a fal építését ….! Mármint, lehet, hogy mi megtennénk, de Isten nem teszi meg! )
     Meg azután ezzel egyidőben alázatra is megtanít bennünket (Zsolt. 119,67 Minekelőtte megaláztattam, tévelyegtem vala; most pedig vigyázok a te szódra.), és az engedelmességre is ( Zsid. 5,8 Ámbár Fiú, megtanulta azokból, a miket szenvedett, az engedelmességet;)!
     Szóval nagyon összetett munkát végez bennünk Isten( és nagyon-nagyon precízen!). Ezért kell hitben megragadnunk azt az igét, hogy : Róm. 8,28 Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak.

     Tudom, hogy nehéz, de kitartás, mert : Róm. 10,11 Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, a ki kegyelemben gazdag mindenekhez, a kik őt segítségül hívják. Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
     Ján. 16,33 Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: és meggyőztem a világot.

     Az e-mail címem: b.b.ida @ freemail.hu

     Az Úr Jézus Áldjon meg

    13. Kedves Ida!

     Azt mondod készüljünk a mártíromságra . Általában hirtelen jön és Jézus felkészít rá. Nyomasztó úgy élni, van aki direkt mártír akart lenni. Szent Antal még Spanyolországban élt és azt tervezte barátaival elmennek a mórokkal harcolni meghal és Istenhez jut. Aztán nem így alakult elég fiatalok voltak hazahozták őket.
     Nem azért tagadja meg valaki Jézust, mert nem készült fel a mártíromságra. Pétert nem tudtuk átbeszélni, pontosan tudni miért tagadta meg Jézust, pedig ujjá született ember volt és miért nem tagadta meg később és bátran keresztre ment.
     Pontosan ezeket ismétlem, ha eljön a hitehagyás és aki el akarja kerülni, hogy úgy szétszaladjon, mint az apostolok akkora a gyermekkori hitből át kell lépni a felnőttkorira.
     Fel kell ismerni az egyház Krisztusi és emberi arcát enélkül nagyon nehéz lesz, mint bármelyik közösségnek.
     Amellett óriási a megtévesztés ma mindenki Jézus nevére hivatkozik és mennyiféle módon. Ma mindent meg lehet csinálni vele de ez változik majd. Azt mondta legyen hitetek szerint. Akit meggyógyított azt mondta hited meggyógyított. Persze helyre tudja tenni a dolgainkat, de nagyon mélyre kell menni.

    14. Kedves PALAS!

     “Azt mondod készüljünk a mártíromságra . Általában hirtelen jön és Jézus felkészít rá.”

     Azt mondom, amit írtam. Mindent meg kell szellemben “harcolnunk” előre ( ez a felkészítés :Luk. 21,36 Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy MÉLTÓKKÁ TÉTESSETEK arra, ….és megállhassatok az embernek Fia előtt! ) , mert aki csak úgy felkészületlenül “belecseppen” egy ilyen szituációba hirtelen, az nem biztos, hogy nem zavarodik össze, és hogy készen van arra, hogy az életét is adja az Úrért. És nem véletlenül mondta el már az Úr, még életében, hogy vigyázzatok…, és azt, és hogy mi fog történni az Őt követők egy részével. ( Azt, hogy az Úr, aki tudta, és mondta is a tanítványainak, hogy milyen halállal kell neki az Istent megdicsőíteni, és mégiscsak, neki is meg volt a maga “Gecsemáni kertje”, nem írom le még egyszer.) Neked is csak Szent Johannát említeném ebből a szempontból példaként, ahogyan Évinek is tettem. Tudta, hogy az Úr szól hozzá, hogy Ő küldte, hogy Ő tartotta meg, és Ő vitte győzelemre, és stb,.. és még azzal se lett volna gondja, ha a csatatéren elesik, de amikor a “nagytiszteletűek” elkapták, és sarokba szorították, akkor megzavarodott, és először megtagadta Őt ( elfogadta, hogy a Sátán csapta be…!). De, ahogyan írtam is, sokan tették ezt mások is, amikor felkészületlenül kerültek abba, vagy hasonló szituációba.

     ” Nyomasztó úgy élni, van aki direkt mártír akart lenni.”

     Nem nyomasztó úgy élni, mert ha már “megharcoltad”, és lehetőségként elfogadtad, és Istenre, az Ő akaratára bíztad magadat, stb, akkor nem ezen töröd az agyadat, vagy a szíved gondolatait…! ( Viszont a “lehetőségként elfogadás”, nem azt jelenti, hogy meggondolatlanul csak megvonjuk a vállunkat, hogy “…ja, hát persze, hogy …!”. Nem gondolom, hogy hasonlíthatnánk magunkat az Úrhoz, és az általa a kereszten elvégzett munka se ugyanaz, amit mi végezhetünk, de azért még neki is vért kellett izzadni a harc közben. És természetesen ellenséges szellemi erők is voltak ott, akikkel meg kellett küzdenie ekkor, de nálunk is ott vannak/lesznek. És, ha már “legyőztük” őket egyszer, akkor nem ott kell majd felvennünk a harcot velük is, és önmagunkkal is! )

     “Nem azért tagadja meg valaki Jézust, mert nem készült fel a mártíromságra. ”

     Mk 14,38 Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen.”
     Isten világosságra hozza szívünk azon tulajdonságait is a tisztogatásunkkor, amelyekről nem tudunk, illetve azt gondoljuk, hogy azok talán nincsenek is meg bennünk. Ez az önismeret, a magunkról való igazság megismerése. Ha valaki azért kerül ilyen helyzetbe váratlanul, mert nem fogadta el, vagy nem törődött vele, és nem vitte a kegyelem trónja elé szabadulást kérve, az így meglátott világosságot, és igazságokat önmagaráról, amikor meglátta a világosságot ( már persze, ha engedte, hogy Isten világosságra hozza azokat) hanem a sötétséget szerette, akkor igencsak váratlanul fogja érni a helyzet. És bizony a legtöbb esetben, ott azonnal dönteni kell. És azokban a dolgokban, ahol nem a világosság lakozik bennünk, ott a sötétségünk szerint fogunk eljárni.

     “Pétert nem tudtuk átbeszélni, pontosan tudni miért tagadta meg Jézust, pedig ujjá született ember volt és miért nem tagadta meg később és bátran keresztre ment.”

     Péter akkor még nem volt újjászületett ember, mert az újjászületés, csak az Úr feltámadása után volt lehetséges, hiszen ezt is a kereszten szerezte meg nekünk a halála által. A tanítványok újjászületése, a feltámadás után történt, amikor Jézus rájuk lehelt, mondván ” vegyetek Szent Lelket”. És ez történt a többi 500-al is. De, még ekkor is azt mondta nekik Jézus, hogy maradjanak Jeruzsálemben addig, amíg a Szent Lélek ( keresztségként) eljön reájuk. Mert csak azután, a Szent Lélek erejében, tudtak az Ő tanúi lenni széles e világon. És ekkortól tudott az evangélium Isten szerinti módon terjedni. ( Ekkor még nem kellett tűzzel-vassal terjeszteni…! Mondjuk akkor, amikor így történt, már nem is az evangélium volt konkrétan terjesztve, hanem az illető “egyház” tisztelete, imádata.)
     De Péter, éppen azért is tagadta meg az Urat, mert nem volt önismerete. Többnek, bátrabbnak gondolta magát, mint amilyen volt valójában. Azt gondolta magáról, hogy akár a halálba is követné az Urát ( és ezt őszintén is gondolta!), de még nem tudta magáról, hogy nem olyan, mint ahogyan azt gondolja. ( A többieknek nem volt ilyen gondjuk, mert ők rögtön elszaladtak. Ők már akkor felmérték a saját bátorságukat. ) Amíg Jézus mellett volt, kész lett volna fegyverrel harcolni érte, és meghalni is akár közben, de ahogyan Jézus nem volt már mellette, és látta, hogy mi történik vele, már egy szolgálótól is megrémült. ( Meg az esetleges következményektől.) Kb erről van szó ezzel, hogy bizony előre meg kell ezt harcolnunk nekünk is, ha nem akarunk úgy járni mint Péter járt.

     “Pontosan ezeket ismétlem, ha eljön a hitehagyás és aki el akarja kerülni, hogy úgy szétszaladjon, mint az apostolok akkora a gyermekkori hitből át kell lépni a felnőttkorira.”

     A hitehagyás már eljött. ( Nézd meg az “egyházak” állapotát. Már nem Isten adja a törvényeket, hanem a világ, és az “egyházak”. Amit a világi hatalom törvénybe hoz, azt az “egyházak” magukévá teszik, csak hogy ne üldözzék őket. Akik pedig teljes szívvel az Úréi voltak azokban, már többnyire kijöttek belőlük, mert azok nem alkudhatnak meg az Isten ellenes világi törvényekkel, és cselekedetekkel, tanításokkal, az egyházban. Azok pedig, akik még ott vannak azokban, és Jézuséi , de még az emberektől való félelem miatt “haboznak”, azok is rövidesen döntéshelyzetben lesznek , hogy hallgatnak-e az Úr szavára, amellyel azt mondja, hogy “gyertek ki én népem…”, vagy pedig addig halasztgatják a döntést, amíg az “ajtót be nem zárják” előttük. ( Persze itt nem az elő hitű, Jézussal és Istennel a Szent Lélek által szorosan együtt élő közösségekről van szó.) És az éppen arról szól, hogy Istenbe, és Jézusba vetem e a hitemet, vagy egyházakba, azok tanításaiba, tanítóiba, illetve a saját “erőmbe, okosságomba, elszántságomba, stb. ( Továbbá a növekedést Isten adja ( ahogyan az az Igében is írva van) azoknak, akikben megvan az igazság szeretete. És azoknak, akik követik Őt.)
     Ezt a hittől való elszakadást pedig, ti nem érzékelhetitek testi szinten, mert éppen abba az “egyházba” tartoztok , amelyik most a végidőkben megerősödik újra (Jel. 13,3 És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld követé a fenevadat. És imádák a sárkányt, a ki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ő vele? És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.), és nem hogy csökkenne a hívei száma, hanem növekedni fog. Mert a hamis próféta: Jel. 13,11 Azután láték más fenevadat feljőni a földből, a kinek két szarva vala, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány; És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, a melynek halálos sebe meggyógyult vala;

     “Fel kell ismerni az egyház Krisztusi és emberi arcát enélkül nagyon nehéz lesz, mint bármelyik közösségnek.”

     Továbbá azt is, hogy az Isten egyháza, nem azonos az emberek által létrehozott szervezetekkel. És el kell döntenie mindenkinek, hogy melyikbe szeretne elsődlegesen tartozni.

     “Amellett óriási a megtévesztés ma mindenki Jézus nevére hivatkozik és mennyiféle módon. ”
     Ma mindent meg lehet csinálni vele de ez változik majd.”

     Régen se volt másképpen. Jó sok mindent megtudtak Jézus nevére hivatkozva tenni, ami miatt az igazság útja káromoltatik. A változás pedig csak annyi lesz, hogy azoknak, akik az Isten beszédéhez, és Jézus bizonyságtételéhez ragaszkodnak, a fejüket veszik.

    15. Kedves Ida!

     Nekem kimaradnak napok aztán alig találom mag a cikket!
     Sokmindenre reagálniék, de csak,ami fontos nagyon fogy az idő.
     Persze Klasszikusan újjászületés Pünkösdkor volt, de neked az is mindegy, mert az egyházat nem érted. Jézus sokkal egyszerűbb. Aki elfogadja a Szentháromságot és megkeresztelkedik az Egyház tagja. Nincsenek felekezetek most meg már egyáltalán nem, egy akol és egy Pásztor lesz. Aki a hús vér Egyházban halála után is ott lesz. Az Egyház áll több részből (küzdő, dicsőséges és szenvedő).
     Jézus halála előtt is magával ragadta az embereket sőt a bűnöket is megbocsájtotta, vagy a lator Diszmasznak mondta velem leszel a Paradicsomban ő már ettől megváltozott.
     Az a hitehagyás még nem jött el amire én gondolok. Az hirtelen jön el, mint Jézus elfogása és sokan elvesztik a hitüket.

    16. Kedves PALAS!

     “Persze Klasszikusan újjászületés Pünkösdkor volt, de neked az is mindegy, mert az egyházat nem érted. ”

     Szerintem te nem érted az újjászületés, és a Szent Lélek keresztség közötti különbséget. Annak pedig örülök, hogy részlegesen bár, de megértetted az “egyház” mibenlétét.

     “Jézus sokkal egyszerűbb. Aki elfogadja a Szentháromságot és megkeresztelkedik az Egyház tagja.”

     A te Jézusod egyszerűbb valóban, de a bibliai Jézusnak ennél több kritériuma van arra, hogy ki az egyházának a tagja.

     “…vagy a lator Diszmasznak mondta velem leszel a Paradicsomban ő már ettől megváltozott.”

     Ekkor még a megtérés, és a “valaki segítségül hívja az Úrnak nevét, megtartatik…” történt. A megváltozás az újjászületés által lehetséges, de ez Jézus haláláig nem volt lehetséges. Akkor nyerte meg az Atyától nekünk ennek lehetőségét.

     “Az a hitehagyás még nem jött el amire én gondolok. Az hirtelen jön el, mint Jézus elfogása és sokan elvesztik a hitüket.”

     Ahhoz egy elragadtatás szintű dolognak kell, hogy megtörténjen. Akkor valóban sokan megbotránkoznak majd Jézusban, és elhagyják Őt. De ez nem az a hitehagyás, amiről a Bibliában szó van.

    17. Kedves Ida!

     Sajnos nem tudok midig időben reagálni, pedig nagyon kéne a fontosakra fogok, amig a rend fel nem borul.
     Senki nem beszélt Lélek keresztségről. Puzzle-ként próbálod összerakni a szellemi Krisztust, de a fizikai Krisztzus távol áll tőled.
     Az Egyházhoz tartozz meg kell keresztelkedni az Atya a fiú éa a Szentlélek nevében ahogy Jézus mondta, hirtelen veszélyben akár a saját gyermekem is megkeresztelhetem.
     Ida nincs te Jézusod meg én Jézusom nincs különböző egyház, ha ezeket nem próbálod most megérteni még egy igazi lehetőség lesz. Krisztus attól is nagyon szenved, hogy nem vagyunk képesek egy időben ünnepelni a Húsvétot, de az ember már csak ilyen.
     Krisztus valakiben ragyog, ha bűnt követ el akkor nyomorultul érzi magát, de Jézus csak egy van.
     Mindig arra válaszolsz amihez kedved van. Nem arról volt szó mi által lehetséges az újjászületés, hanem mikor.
     Pünkösd előtt az apostolok nem tudták hirdetni az igét vagy gyógyítani erre Pünkösdkor kaptak megerősítést.
     Jézus Menybemenetelekor még semmit sem értettek. Azt kérdezték :Uram, talán most állítod helyre Izrael országát?
     Látom ez az elragadtatás egy szlogennal felér, de majd a helyére kerül. Kinek milyen hite van az nem sokára ki fog derülni. Ahogy a pénz értéktelenedni fog közben a hit is egyre nagyobb problémát fog jelenteni. Most még könnyű, mert még van útmutatás, de lesz amikor ez megszűnik.

    18. Kedves Palas!

     Nem, nem arra válaszolok mindig, amihez kedvem van, hanem a kérdéseidre. Viszont azokat nem válaszolom meg újra, amiket eggyel előbbi hozzászólásomban megtettem már. De, látom, hogy egyébként se érted a válaszaimat.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend