Elmélkedések

Krisztus feltámadása történelmi tény

Forrás: wnd.com 

Hallottál már Theudásról vagy a galileai Júdásról? Mindketten önjelölt “messiások” voltak az első században. Hány követőjük van ma? Valószínűleg nulla.

Jézus Krisztusról ezzel szemben mindannyian hallottunk, az emberiség fele pedig nemcsak hallott Róla, hanem hisz is Benne. Vajon akkor is ez lenne a helyzet, ha Jézus nem támadt volna fel a halálból?

Hittől és társadalmi helyzettől függetlenül mindenkinek érdekében áll alaposan utánanézni, hogy mi is a helyzet ezzel a bizonyos Jézussal és a halálból való feltámadásával. Sok millió ember él ma a földön, aki gondolkodás nélkül félresöpri a kereszténységnek ezt a kijelentését, pedig egy ilyen döntésnek örök következményei lehetnek.

Az első Húsvétkor Jézus sírja üres volt. Tudtad, hogy ez egy történelmi tény? És azt, hogy ennek az eseménynek az első megkérdőjelezői maguk a tanítványok voltak? Mi történt, aminek hatására gyávaságukból Krisztust bátran hirdető vezetőkké váltak? Találkoztak a feltámadt Krisztussal.

A néhai Chuck Colson, aki a Fehérházban dolgozott Nixon idejében, a következőket mondta:

“Vessük össze a Watergate botrányt Krisztus feltámadásával. A Watergate esetében emberi összeesküvés történt és amikor lelepleződött, az egész összeomlott.”

A botrány kapcsán 80 ember került börtönbe, köztük Colson is.

Jézus esetében azonban semmi, se a kínzások, se a mártírhalál nem voltak képesek megállítani a tanítványokat, akik az egész világnak hirdették a feltámadt Krisztust.

Nem egy őszinte szkeptikus indult már neki, hogy megvizsgálja az eseménnyel kapcsolatos bizonyítékokat és vált hívővé a kutatás során.

56684_N_21-01-13-16-50-49Lew Wallace (1827-1905) egy hitetlen tábornok volt az amerikai polgárháború idején, aki azzal a céllal látott kutatásnak, hogy megcáfolja a kereszténység alapjait, ehelyett azonban maga is hívő lett. Később megírta a Ben-Hur: Egy történet Krisztusról című könyvet, ami az 1959-ben készült azonos című film alapjául szolgált.

A keresztény hit egyik legismertebb, ma is élő védelmezője Josh McDowell. Fiatal főiskolai hallgatóként azonban igen szkeptikus volt a kereszténység történelmi hitelességével kapcsolatban. Olyannyira, hogy kifejezetten azért halasztott a főiskolán, hogy alaposabban megvizsgálhassa a kérdést és a British Múzeum anyagainak segítségével megcáfolhassa a keresztény hitet.

Néhány hét komoly kutatást követően ráeszmélt, hogy tévedett és, hogy a keresztény hitet történelmi tények is alátámasztják, amelyekre minden nyitott elméjű kutató rábukkanhat.

Végül igazi elszánt hívő lett belőle, aki számos könyvet is írt a témában, köztük a bestseller “Bizonyítékok a keresztény hit mellett” cíművel. Jézus feltámadása szerinte “a történelem legfantasztikusabb ténye”.

C.S. Lewis (1898-1963), aki először az Oxford, majd a Cambridge egyetem irodalom professzora volt, a XX. század legnagyobb keresztény írójának számít. Fiatalemberként rendíthetetlen ateista volt, míg egy napon néhány érdekes körülmény a kereszténység alapjainak vizsgálatára nem ösztönözte. Az Öröm vonzásában című életrajzi könyvében leírja, hogy “1929 húsvét utáni időszakában beadtam a derekam, s talán mint olyan valaki, aki egész Angliában a legkedvetlenebbül és a leginkább vonakodva tért meg, rugdalózva, az utolsó pillanatig kibúvót keresve, de végül elismertem, hogy az Isten – Isten.”

Lee Strobel a Yale Jogi Egyetemen végezte tanulmányait és a Chicago Tribune jogi rovatainak szerkesztője volt. Intellektuális beállítottsága és erős szkepticizmusa arra hajtotta, hogy, amikor felesége megtért, minden tudását és oknyomozói tapasztalatát latba vesse a kereszténység állításainak, azok közül is a feltámadásnak alapos vizsgálatában.

Strobel volt annyira őszinte a keresésben, hogy kövesse a feltáruló bizonyítékokat, amelyek egyik professzortól a másikig vezették, míg végül cáfolat helyett maga is a feltámadt Krisztust találta meg. Kutatásairól számos könyvet írt, amelyek közül az egyik legismertebb, Jézus dosszié címen magyarul is megjelent.

Dr. Mike Licona, a Houston-i baptista egyetem professzora is kétségekkel küzdött fiatalemberként, így sok más őszinte keresőhöz hasonlóan vizsgálódásba kezdett, amiről a következőket mondja:

“Elhatároztam, hogy komoly kutatásba kezdek és hagyom, hogy a feltáruló bizonyítékok vezessenek. Több éves kutatómunka után arra a megdönthetetlen következtetésre jutottam, hogy Jézus valóban feltámadt a halálból és a keresztény evangélium igazat mond.”

Dr. Gary Habermas, a Liberty Egyetem történésze, Új Testamentum szakértő, aki Licona professzora is volt szinten megharcolt saját kétségeivel:

“Sok évig küzdöttem vallásos kétségekkel. Tíz éven át meghatározták életemet, de utána is elő-elő jöttek.

Miután a világ sok filozófiai irányzatát tanulmányoztam életemben, volt idő, amikor azt gondoltam, hogy buddhista leszek. A válaszok után kutatva egyetlen dolog adta meg a választ a legkeményebb kérdéseimre: Jézus Krisztus feltámadásának tanulmányozása.”

A tények őszinte vizsgálatát csak ajánlani tudom minden szkeptikusnak. Jézus feltámadt.

Előző posztKövetkező poszt

30 hozzászólás

 1. https://filippi314.wordpress.com/2015/04/06/a-zarandok-gyulekezet-magyarorszagon-1-resz/

  írta: Dr Kiss Ferenc

  Jelen írásomat két részre osztom: a reformáció előtti és a reformáció utáni történetre. Szeretném a testvérekkel ismertetni, hogy Magyarországon mi történt, és az országra milyen hatásuk volt ezeknek a mozgalmaknak. A kérdés tanulmányozása nagyon nehéz. (?) Először egy fontos igazságot szögezzünk le. Bár ezek a mozgalmak nem láthatók úgy, mint a Duna vagy a Tisza folyása, mégis az első gyülekezettől fogva mind máig ez a láncszem nem szakadt meg. Ezek a mozgalmak egymásnak adják az életet, amint a fáklyás futók egymásnak adják a fáklyákat. Nincs megszakítás. Az apostolok óta nem szakad meg ez a folyam. A kérdés az, hogy hol megy. Tekintsük át, hogy a reformáció előtt milyen fontos mozzanatok történtek itt, Magyarországon.

  Fel van jegyezve, hogy honfoglaló őseink a Dunántúlon találtak apostoli gyülekezeteket. A honfoglalók elől elmenekült a lakosság nagy része, de a hívők itt maradtak. Nagyon szívesen fogadták őket a honfoglalók. Megmondták, hogy ők hívők és semmi bántódásuk nem lett. Mi ezeknek további történetét nem tudjuk. Elmerültek a nem keresztyén világban. Lényeg az, hogy voltak.

  Kis tüzecskék voltak a Szávától és Dunától délre, a mostani Bosznia és Szerbia területén. Pál apostol járt a Balkánon. A közösségek élete olyan arányban nehezedett, ahogy a pápai hatalom nőtt. Az 1200-as években volt a legszörnyűbb korszak. A legrettenetesebb üldözések, inkvizíciók érték a gyülekezeteket. Azt mondják, ebben a korszakban is voltak Istennek gyermekei, de csak úgy, mint a homokban az aranyszemecskék. A nagy középkori sötétségben aranyszemecskékként csillogtak. Amikor a török Elő-Ázsiából előtört, akkor sok keresztyén nyomult előre nyugat felé. A Balkánon mentek keresztül. Ekkor a balkáni gyülekezetek nagyon megerősödtek. Virágzó gyülekezeti élet volt, annyira, hogy Boszniában és Hercegovinában a vezető keresztyénség a gyülekezeti mozgalom volt. Előkelő emberek, fejedelmek, uralkodók, királyok is együtt meneteltek a gyülekezetekkel. A gyülekezeteknek vezető szerepük volt a társadalomban. Ez viszont a pápának szemet szúrt. Mindent elkövetett, hogy ezeket elpusztítsa. Ezeket bogumiloknak hívták leggyakrabban [Bogumil szláv eredetű név, azt jelenti: ?Isten barátai?. Eredetileg a ?bogu mili? kifejezésből származott, és azokra vonatkozik, akik kedvesek és drágák Istennek]. Ez olyan nagy mozgalom volt, hogy Bosznia volt a keresztyénség központja: Kis-Ázsiától keletre és Franciaországig nyugatra. Ezeknek sok nyomuk maradt. Ahogy a törökök jöttek előre, olyan mértékben dühösködött rájuk a Vatikán. A pápa a magyar királyokat a balkáni hívők ellen uszította. Nagyon szomorú, hogy Hunyadi János és királyaink: Zsigmond, Hunyadi Mátyás odaadták magukat a hívők véres üldözésére. A pápa segítséget és pénzt ígért nekik. Ez ránk katasztrofális hatású volt. Nagyon sok magyar vér hullott ott el. Akik nem tartoztak szorosan a bogumilokhoz, azok is elfordultak a kegyetlenkedőktől.

  Mi történt ezután? Amikor a török újra a Balkánra jött, a nép inkább a törökökhöz szegődött, mert megutálta a pápai kereszténységet. A Balkán 450-500 évig volt török uralom alatt. A mi fejedelmeink és királyaink kezei véresek lettek a hívők vérétől. Csak az Isten tudja, milyen lépcsőkön, bukásokon, harcokon tántorogtunk Mohács felé. Nagy versengés volt az országban. Akik üldözték a hívőket ? a Hunyadiak ? saját családjukban gyilkosságot szenvedtek. Hunyadi János fiát lefejezték. A világi történetírók is feljegyzik, hogy a bogumilokat üldözők között nagyon sok feltűnő istenítélet volt. Maguk a világiak látták, hogy Isten keze nyúlt bele a történelembe. Nem kell azt gondolni, hogy csak a magyarok szenvedtek Mohácson. Minden népnek megvolt a maga Mohácsa. De sajnos, a szerbek és boszniaiak Mohácsához mi is hozzájárultunk. Érthető, hogy néhány évtized után nekünk is Mohácsra kellett mennünk.

  Amikor a török bejött Magyarországra, addigra nálunk teljes fejetlenség uralkodott. A mohácsi vészt a Dózsa-féle felkelést előzte meg. A vagyonilag üldözött szegény jobbágy és munkás nép újra és újra felkelt. Mohácsnál azért nem volt elég magyar katona, mert 12 évvel előtte, 1514-ben megölték azokat, akik Mohácsnál harcoltak volna. Ugyanaz történt nálunk, mint Boszniában. Olyan Mohácsunk lett, mint nekik volt. A nép elkeseredett lelki és anyagi okok miatt. A vezetők a törökkel szemben tehetetlenek voltak.

  A helyszínen én is jártam, és olvastam a kevésbé ismert kútforrásokat. Meg vagyok győződve róla, hogy II. Lajos nem a patakba fulladt bele, hanem saját üldözésének kelyhéből ivott. Saját embere, Szapolyai György szúrta át cseh karddal menekülés közben Dunaszekcsőn. Nem is fulladhatott bele a patakba, mert olyan kicsiny, hogy még én is átugorhattam. Csodálatos, világos összefüggések ezek. A szerbiai, boszniai hívők üldözéséből ránk nyomorúság, keserűség és Mohács lett. De mit tett Isten? Amikor a törökök jöttek előre, akkor a keresztyéneket nyugatra nyomták. Kiváló tudósok hozták a Szentírás szövegét, és vitték nyugatra. Kinyomtatták és száz és száz példányban terjesztették a görög és latin Újtestamentumot. Latinul tudtak az iskolázott emberek, görögül pedig sokan megtanultak, csakhogy olvashassák eredeti nyelven a Szentírást. Megértették, hogy amit eddig hallottak, az nem evangélium. Sok szem kinyílt és szörnyű kritikát gyakoroltak a Vatikán felé. Luther már csak egy gyufaszál volt a kazalnak. Maga a nép olvasta az evangéliumban, hogy szociális és vallási szempontból mit kellene csinálni. Megható olvasni, hogy micsoda bátor kritikát gyakoroltak a pápai kereszténység felett. Ezt a tüzet már eloltani nem lehetett. Mit tett Isten? A pápa nem gondolta, hogy balkáni üldözéseivel a tüzet nyugatra hozza. Figyeljük csak meg, hogy a mi királyaink, a haszontalan Zsigmond és a Hunyadiak hogyan ugrottak a pápa minden szavára.

  Nyugaton sokkal komolyabban vették az evangéliumot. Angliában tanult egy prágai Jeromos nevű fiatalember. Hazament és Prágában hirdette az Igazságot. Az északi szláv nép befogadta, és Husz János volt az egyike azoknak, akik először megértették az evangélium üzenetét. Nagy mozgalom támadt ebből. De a pápa nem nyugodott bele. Kezdte uszítani a magyar és osztrák uralkodókat ellenük. Nemzeti öngyilkosságot követtek el, amikor a hívők ellen mentek. Nagyon sok magyar vér kiömlött. A Balkánon a hívők nem avatkoztak bele a harcba. Ők inkább imádkoztak. A cseheknél viszont az evangéliumi mozgalomból nagy nemzeti fegyveres mozgalom lett. Összekeveredett az evangélium a fegyverrel. Nagy csaták dúltak, különösen Észak-Magyarországon. Ennek magva az evangéliumi ébredés volt. A csehek központi kérdése az úrvacsora volt. Ők nem ostyát vettek, hanem kenyeret és bort. Ezért harcosaik nagy kelyhet varrtak a mellükre és úgy harcoltak. Innen kapták a nevüket is: kelyhesek.

  Ezeknek a reformáció előtti közösségeknek a pápai egyházzal szemben három nagy pontjuk volt:

  1. Első dolog volt, hogy a Szentírás szerinti megtértek bibliai gyülekezeteket alkothassanak. Ne maradjanak elkeveredve a nem hívőkkel, hanem lelki közösségben jelenjenek meg, ahol egymás hite által épüljenek. A pápa viszont halált kiáltott rájuk. A hívők ragaszkodtak ahhoz, hogy a közösségekben csak megtértek legyenek együtt.
  2. A másik tétel volt, hogy úrvacsorát csak a közösség tagjainak adtak. A Szentírás szerint ez nem vonatkozik a világra. A pápa viszont azt mondta, hogy mindenkinek ki kell adni az úrvacsorát, vagyis az ostyát. Nem helyeselte, hogy az ostya helyett kenyeret és bort adtak. Ez is halálos ellentét volt.
  3. A harmadik nehéz kérdés volt a keresztség. A pápa szerint a világ s benne az egyház az övé. Be kell tehát szervezni már 8 napos korában az újszülöttet, hogy az övé maradjon. A hívők azt mondták, hogy a Szentírásban nem olvasunk keresztségről hit nélkül. Nincs példa sem az Írásban arra, hogy ne előzte volna meg a keresztséget a hit.

  Jegyezzük meg, hogy a bibliai közösségek az apostoli idők óta ezt a hármas igazságot képviselik. Ez okozza a nagy ellentétet. Az új protestáns egyházak is ezért a három dologért üldözték a közösségeket. Servet Mihály kiváló tudós orvos volt. Lehet, hogy sokat filozofált Isten felől, de a máglyán így kiáltott fel: ?Uram, Jézus Krisztus, Istennek Fia, vedd magadhoz az én lelkemet.? Ez nem lehetett istentagadó ember. Ő ezt életében is mondta. Azért kellett neki meghalnia, mert a közösségeknek adott igazat. De mind a mai napig ezért a három dologért kellett a közösségeknek különböző üldözéseket szenvedniük.

  Ebben a három dologban ma sincs különbség. Minden biblikus gyülekezet ebben a városban és az országban ezt a három kincset hordozza szívében. Nem szervezkedések (organizációk) ezek, hanem élő szervezetek (organizmusok). Nagy baj az, ha a fűző vagy a kötözőpólya tartja össze a testünket, és nem az életerő. Ha seb éri a testünket, akkor az élő szervezet arra igyekszik, hogy az minél előbb begyógyuljon.

  1. Lehet, hogy túl gyorsan futottam át az írást? Nem lelem az egyik főkolompos nevét Mohács kapcsán: Szerencsés Imre (Fortunátus)! Nézzük meg, mit írt róla Móricz Zsigmond az azonos c. drámájában – amit persze nem tanítottak az iskolában, de arról sem tudok, hogy valaha is színpadra került volna:

   MÓRICZ ZSIGMOND
   FORTUNÁTUS
   Történelmi szinmü három felvonásban

   http://mek.oszk.hu/06800/06873/06873.htm

   A Wikipédia így ír róla:

   “Szerencsés Imre eredeti neve Snéor ben Efraim, Sálmán ben Efraim, Salamon ben Efraim vagy Slomó ben Efrájim latinosan Fortunatus (? ? 1526. k.) alkincstartó II. Lajos uralkodása idején. Spanyolországból 1492-ben elűzött, majd Magyarországon letelepedett szefárd zsidó család leszármazottja.”

   http://hu.wikipedia.org/wiki/Szerencs%C3%A9s_Imre

   1. Kedves Tibor!

    Ez az írás az őskereszténység, kezdetektől való, folyamatos magyarországi, illetve közép-európai jelenlétét emelte ki. Valamint azt, hogy miután a fenevadnak behódoltak királyaink, és erőszakos áttérítésekkel ( a magyarokat), illetve Isten népének üldözésével, a magyarságot milyen istenítéletnek tették ki ( ami máig is tart). Én nem olvastam Dr Kiss Ferenc könyvét ( amit mindenképpen pótolni szeretnék), de lehet, hogy ezek az említett dolgok is szerepelnek benne.

    1. Köszönöm Ida! Nem csomót kerestem a kákán – csak nem látszik az egész káka – csak a ká….Én most megpróbáltam egy “k”-val kiegészíteni, de az “a” még mindig ..lszik. Üdvözlettel: Tibor

 2. Mindig rádöbbenek arra, hogy a farizeusok és többi vallási vezető TUDTA, hogy JÉZUS A MESSIÁS! Csak épp derogált nekik, mert ők az ördögatyától származtak (Ján. ev. 8.). (Kivételek: Gamáliel, Nikodémus és Arimátiai József.)

  Mt. 27.: “a főpapok és farizeusok mindannyian elmentek Pilátushoz. 63 Ezt mondták neki: ?Uram, emlékszünk, hogy ez a csaló még életében azt mondta: ?A harmadik napon fel fogok támadni.?”

  Értitek? Ők komolyan vették Jézus szavait, szemben a tanítványival, akik elbújva siránkoztak, pedig hányszor, de hányszor mondta nekik Jézus!
  És akkor kezdődik a világ megtévesztése:
  Mt. 28. “11 Az asszonyok még úton voltak, amikor az őrség néhány tagja bement a városba. Jelentették a főpapoknak, hogy mi történt. 12 Azok összegyűltek a rangidős vezetőkkel, és határozatot hoztak. A katonáknak sok pénzt adtak, hogy ne mondják el AZ IGAZAT senkinek. (…) Így azután ez a híresztelés terjedt el a zsidók között mind a mai napig.”

 3. Első alkalommal osztom meg gondolataimat, bár állandó olvasója vagyok a honlapnak – vegyes érzelmekkel, de kitartóan, mert az alap, amire épül stabil, állandó és elfogadható.
  Tehát: Einstein-ről tudjuk is, meg nem is a teljes igazságot. Arról perdöntő bizonyítékok állnak rendelkezésre, hogy első feleségétől, aki matematikus volt, enyhén szólva is kölcsön vett ezt-azt a fizikai állításainak alátámasztására.
  Statikus

  A lényegről , az Einstein és Krisztus feltámadása között láthatatlan szálként húzódó fizikai törvényszerűségről még senkitől sem olvastam – pedig annyira kézenfekvőnek tűnik, szinte felkínálja magát. Ennek megértéséhez be kell vonni a felvetésbe a Torinói Lepel lenyomatát, a negatív háromdimenziós képet Krisztus kereszthalálának a lepelbe beégett valóságáról.
  E=m×c2 – tömeg-energia ekvivalencia….Krisztus “m” tömegű teste “E” energiává vált és fényként távozott a lepel alól.
  Nyilván a magyarázat a hit területét is érinti. Ha csupán materialista oldalról közelítjük meg: léteznie kellett egy olyan technológiának, amit talán az emberiség is birtokolni fog rövid időn belül – de Krisztus korában valaki, vagy valakik -mások pl. földönkívüliek – birtokolhatták (ld. a Frigyládával kapcsolatos állításokat, ami az atomenergiát vonja be a tárgyalásba). Ha a hit felől tekintünk a feltámadásra, akkor maga Isten avatkozott be úgy, hogy az utólag e világi fizikai törvényeket is igazol.

  1. Fény? Milyen fény?
   Nekem nem rémlik semmilyen fényjelenség emlegetése, de nyitott vagyok a tévedéseimmel kapcsolatban.
   Ha már energiává alakul, akkor miért nem alfa-sugarak? Béta vagy mondjuk gamma? Miért pont fény? Mert nekünk valami misztikus, élet-szimbólumú? Az árnyék meg gonosz előjelű?

   Sehol nem említik ezt, azért, mert nem fontos, teljesen lényegtelen. Ez a fény – képes és elhalványítja Krisztus Jézus feltámadásának igazi jelentését és ígéretét. Ezért ha volt fény, ha nem, én kihagyom, ahogy kihagyta az Írás is. Semmi sallang; az igazi hit mindenre képes. Megtart, megerősít, elvezet a végcélig, segít elfogadni az Ő akaratát, és feltámaszt. Hogyan? Úgy, hogy csak hittel éri fel az ember, hogy Istennél minden lehetséges. E=mc2 minden fény nélkül is akár. 😉
   Hirdessétek bátran, ahogy ők is tették:
   Jézus él!

   Áldott húsvétot.
   Ricsi

   1. Nagyon valószínű, hogy volt fényjelenség a feltámadáskor. De, erről a lezárt sír miatt nem sokat hallhatunk. Viszont ez még nem igazolja a torinói lepel valódiságát, hiszen nem olyan módon temették el Jézust, ahogyan azon látszik a “lenyomat”. Arról az igében olvashatunk, ahogyan idéztem is: BEGÖNGYÖLTÉK a testét (több vászonba), és az arcán egy külön KENDŐ volt. Jn 20,7 ? is látta, hogy ott vannak a vásznak. Látta A KENDŐT IS, AMI JÉZUS ARCÁN VOLT, DE AZ TÁVOLABB FEKÜDT, KÜLÖN ÖSSZEHAJTVA.

    A fényjelenség persze inkább csak spekuláció, amelyet az ige alapján gondolhatunk, mert a mennyei testek ( amiben Jézus is feltámadt) igen fényesek. ( Általában, a mennybemenetel után, Jézus megjelenése mindig fényjelenséggel járt: Csel. 26,13 Délben látám az úton király, hogy mennyből a napnak fényességét meghaladó világosság sugárzott körül engem és azokat, kik velem együtt haladnak vala.
    1Kor 15,39 Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké, és más a halaké. ?Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége, és más a földieké. Más a nap fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége: mert egyik csillag fényességben különbözik a másik csillagtól. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban;

    Ahogyan az angyalok, ha nem földi testben jelennek meg, akkor fényt bocsátanak ki magukból: Csel. 12,7
    És ímé az Úrnak angyala eljöve, és világosság fénylék a tömlöczben: és meglökvén Péter oldalát, felkölté őt, mondván: Kelj föl hamar! És leesének a lánczok kezeiről.
    ?
    ?Ezék. 1,26 És a mennyezeten felül, a mely fejök felett vala, látszék mint valami zafirkő, királyi széknek formája, és a királyi széknek formáján látszék mint egy ember formája azon felül;
    És látám izzó érczként ragyogni, a melyet, mintha tűz vett volna körül derekának alakjától fogva és fölfelé; és derekának alakjától fogva és lefelé látám, mintha tűz volna. És fényesség vala körülötte,
    ?Mint a milyen a szivárvány, mely a felhőben szokott lenni esős időben, olyan vala a fényesség köröskörül. Ilyen vala az Úr dicsőségének formája, és látám, és orczámra esém, és hallám egy szólónak szavát.

    Még a földi testünkről is azt mondja az Úr ( ez az én régi fordítású Károlimban érthető leginkább, ahol azt írja, hogy “világosas, és sötétes lesz a bőrünk”) , hogy amikor a világosság teljes lesz bennünk, akkor a testünk (bőrünk) is világosabbá válik, és olyan formán fénylik, mint amikor: ” mintha egy mécses sugaraival megvilágítana téged.?: Luk. 11,34 A testnek lámpása a szem: ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz; ha pedig a te szemed gonosz, a te tested is sötét. Meglásd azért, hogy a világosság, mely te benned van, sötétség ne legyen. Annakokáért ha a te egész tested világos, és semmi részében sincs homályosság, olyan világos lesz egészen, mint mikor a lámpás megvilágosít téged az ő világosságával.

    Lk 11,34 A test mécsese szemed. Ha szemed egyszerű, egész tested világos, de ha rossz volna [szemed], egész tested sötét lesz. Nézz utána, hogy a benned levő világosság sötétséggé ne váljék. Ha tehát tested egészen világos, és nincs benne sötét rész, oly világos lesz mindenestől, mintha egy mécses sugaraival megvilágítana téged.?

    De ez valójában “csak” annyit jelent, hogy Jézus mennyei testben támadt fel. ( Amelyet eddig is tudtunk.)

    1. Kedves Ida,

     köszönöm a verseket. Valóban, hozzászólásom után végiggondoltam megint a fényjelenségre vonatkozó részeket, és én is erre jutottam. Ilyen megközelítésből persze elképzelhető a fényjelenség. Én csupán a materialista megközelítés ellen akartam elhelyezkedni, nehogy elmenjünk a lényeg mellett 🙂

    2. Kedves Pali!

     Értettem amit mondtál, és hogy miért, szerintem mások is. Ahogyan mondtam, és ahogyan te is látod, van a spekulációnak alapja az igében ( noha persze, nem ez az alapja a hitünknek). Mondjuk én Tibornál nem vettem “véresen” materialista szemszögből valónak a hozzászólását, de persze érthető volt a hozzászólásod alapja. Inkább szerintem arról szólt, hogy a mai, illetve jövőbeli fizika tudományi tudásunkkal is megmagyarázható lenne a feltámadás, illetve a lepelbe való képbeégés. ( Mondjuk sajnos Nagaszakinál, és Hirosímánál is volt olyan, amikor csak az emberek árnyéka volt megtalálható a betonon… Továbbá elektromágneses hullámokkal való kísérletek is folytak, amelyről tudható, hogy képesek hasonlókra, és még másokra is. De az csak a lenyomatot igazolná jelen pillanatban még. A feltámadásnál ( Krisztusénál), a test anyaga is megváltozott, azontúl, hogy a lélek, és a szellem is visszatért a testbe. A test anyagának megváltozása talán még magyarázható is lenne fizikával ( amelynek törvényeit egyébként is Isten állította fel, ahogyan ezt minden egyéb törvényről is elmondható), de az, hogy az életképes is maradjon, illetve a lélek, és szellem visszatérését, és életének folytatását, ebbe a hallhatatlanná vált testbe, nem hiszem, hogy megtudnánk magyarázni fizikával. Hiszen Úr Jézus is “isteni erővel” ( amely a Szent Lélek ereje, vagyis személyhez kötött) gyógyított, és támasztott fel halottakat, ill tett csodákat, ahogyan azt a vérfolyásos asszonynál határozottan olvashatjuk is. Márpedig nagyon úgy néz ki, hogy Sátánék is pont ezt szeretnék valahogyan megoldani, hogy önmagukban is lehessen életük, ahogyan ez az Istenségnek van. De ez a hatalom, és erő, kizárólag Istené ( és ahogyan azt a Fiának is adta, úgy ez csak tőle lenne beszerezhető) . Mert azontúl, hogy Sátánék, illetve az angyalok ( egyéb, más dimenziókban élő, teremtett intelligens lények) is, sok ismerettel, erővel, hatalommal, és tudással rendelkeznek.), de életadására saját hatalommal nem bírnak.

   2. Csatlakozok PAAL-hoz az alábbiakkal : És a cikkhez ;

    MÁTÉ EV. 17 : 19
    Ekkor a * tanítványok magukban Jézushoz
    menvén, mondának néki : Mi miért nem tud –
    tuk azt kiűzni ?
    MÁTÉ EV. 17 : 20
    Jézus pedig monda nékik : A ti hitetlensé –
    getek miatt. Mert * bizony mondom néktek :
    Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag …

    MÁTÉ EV. 21 : 20
    És látván ezt a tanítványok, elcsodálkozának …
    MÁTÉ EV. 21 : 21
    Jézus pedig felelvén, monda nékik : Bizony
    mondom néktek, ha van hitetek * és nem ké –
    telkedtek, nemcsak azt cselekszitek …

    —————————————————————-
    1-KIRÁLYOK 17 : 17-től, 24-ig
    2-KIRÁLYOK 4 : 31-től, 36-ig
    LUKÁCS EV. 8 : 49-től, 56-ig
    —————————————————————-

    LUKÁCS EV. 17:6
    Monda pedig az Úr : Ha annyi hitetek volna,
    mint a * mustármag …

    http://www.zalaclub.hu/APOCALYPSE/JELZES/InfoLap-2A.html

    MÁRK EV. 11:22
    És Jézus felelvén, monda nékik : Legyen hi –
    tetek Istenben .
    MÁRK EV. 11:24
    Azért mondom néktek : A * mit könyörgéstek –
    ben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnye –
    ritek, és meglészen néktek .

  1. Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

   A NÁZARETI JÉZUS legyőzte a halált, ORSZÁGA ÖRÖK, Eljön, hogy uralkodjék a világ és idő fölött!

   URAM, ISTENEM! Légy irgalmas azokhoz, akik szent nevedet káromolják, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!

   URAM, ISTENEM! Légy irgalmas azokhoz, akik botrányokozásokkal a világot betöltik, szabadíts meg őket a sátán szellemétől!

   URAM, ISTENEM! Légy irgalmas azokhoz, akik Tőled eltávolodtak, ajándékozd meg őket az Oltáriszentség édes üzenetének kenyerével!

   URAM, ISTENEM! Légy irgalmas azokhoz, aki eljönnek, hogy dicsőséges Szent Kereszted alatt bűneiket megbánják, ajándékozd meg őket isteni MEGVÁLTÓNK békéjével és örömével!

   URAM, ISTENEM! Irgalmasságod hozza le a földre a TE URALMADAT, és mentsd meg az emberiséget, amíg időt adsz neki a megtérésre!

   A Te időd közeledik: “BIZONY HAMAROSAN ELJÖVÖK”

   JÖJJ EL, URAM JÉZUS!

 4. Recommended reading:
  The Historical Jesus: Ancient Evidence for the Life of Christ Paperback – Gary R. Habermas
  Did Jesus Rise From the Dead? – William Lane Craig
  The Resurrection of Jesus: A New Historiographical Approach Paperback – Michael R. Licona
  also
  Christmas, Easter and Halloween – Vance Ferrell

 5. Ha Krisztus elfogadta, hogy Tamás hitetlen, és fizikai ismérvvel kell meggyőzni őt, miért ne fogadhatnánk el, hogy a “Torinói lepel” tudatosan hátrahagyott, meggyőzést szolgáló bizonyíték számunkra. Tények tények; nem kell misztifikálni se Istent, se Jézust, s normál esetben a tényeken alapuló, ismereteken felépült hitet, amennyiben valaki valóságként fogja fel ezeket, a rendkívül szerény képességekkel rendelkező emberként. Nem vagyunk “istenek”, hogy a “nagyságrendekkel magasabb rendszerek” törvényeinek teljes ismeretében foghassuk fel -jelenleg még- azokat a jelenségeket, amelyek amott maguktól értetődnek -s Krisztus számára is természetes eljárásként kerültek “bemutatásra”, az isteni valóság igazolásaként. A cikk csak arra bizonyíték, hogy akikre itt hivatkozás történt, megtértek. De milyen megfontolás vezette őket, ami számukra bizonyítékként szolgált, arról nem esik szó! Így helyes a cikk címe?

  1. Kedves Lajos!
   A cikkben nagyon sok mindenről nem esik szó, mivel igen rövid terjedelmű. A címe pedig helyes, mert az írója véleményét tükrözi. Ha benned például kételyek vannak ezzel a kérdéssel kapcsolatban és erről írsz egy cikket, akkor az lenne a helyes cím, hogy “Feltámadt-e Jézus?”. A kijelentőmód a szilárd meggyőződést tükrözi.

   1. Kedves Thea!
    A hozzászólásomra érkezett megjegyzését köszönettel véve, arra vonatkozóan – -válaszul- újabb megjegyzést fűztem, amit már nem látok az oldalon. Ez már a második eset, hogy nem találkozom a jegyzett gondolataimmal. Lehet, hogy túlságosan provokativ, esetleg nem ideillő szellemiség jellemzi a gondolkodásomat, esetleg csal elkeveredtek ezek az irományok? Előre is köszönöm a kedves válaszát. Tisztelettel Lajos
    (Az említett megjegyzésben téves megszólítást tüntettem fel. Elnézést kérek.)

    1. Kedves Lajos!
     Nincs függőben lévő megjegyzésed az oldalon. A spam mappát is ellenőriztem. Biztosíthatlak arról, hogy a provokatív vagy más szellemiségű hozzászólások is elférnek az oldalon, ha a cél a fontos kérdések feltárása, nem pedig mások bántása. Esetleg próbáld meg újra. Amennyiben hosszabb hozzászólásról van szó, érdemes szövegszerkesztőben megírni, mert bár szerencsére ritkán, de előfordul, hogy például a szerver túlterheltsége miatt elveszik.

  2. Többen térhettek meg a Torinói lepel bizonyítékát megismerve, ám az égésből származó nyomait nem kellett, hogy tudatosan hagyja hátra Jézus. A porban, iszapban ott marad az ember lába nyoma, hogy ne maradt volna ott egy rendkívüli FÉNY jelenség következtében? Ezt mondják a tudósok, akik vizsgálják hiszen magyarázatok “részletekre” vannak, de, hogy a képmás hogy került oda, arra nincs. . Nem véletlen, talán, hogy KÉTSZER is megégett a lepel, a valós korát így – akik nagyon akarják a középkorra tenni – nem tudják. De épp ezek az égés/tűznyomok mutatnak arra, hogy a szálak a képmás nyomon perzselődtek, így jött létre a NEGATÍV majd a fényképezéskor fordult pozitívra.
   A hagyomány szerinti “útja” – őrzése, mentése a lepelnek – a pollenvizsgálat szerint mind rajta van, ugyanúgy, ahogy a töviskorona nyomai 🙁 , Jézus szemére helyezett Pilátus-kori érme (ezt nem említi a “Jézus valódi arca” film, de Viz László szakértő könyve igen még egy sor bizonyítékkal, konkrétan római kori korbácsok ütötte sebek egész Testén.

   Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged, meg szent kereszted által megváltottad a világot és Feltámadásoddal megnyitottad számunkra az örök élet kapuját 🙂 !

  3. Ján. 20,7 És a keszkenő, a mely az ő fején volt, nem együtt van a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve egy helyen.

   Jn 20,5 Lehajolt, és meglátta, hogy ott vannak a vásznak, de nem ment be.
   Jn 20,6 Azután odaért Simon Péter is, aki mögötte futott, és bement a sírba.
   Jn 20,7 ? is látta, hogy ott vannak a vásznak. Látta A KENDŐT IS, AMI JÉZUS ARCÁN VOLT, DE AZ TÁVOLABB FEKÜDT, KÜLÖN ÖSSZEHAJTVA.

   1. A külön helyen lévő kendőről azt tudjuk, hogy jelzés volt arra, hogy aki összehajtotta már oda nem tér vissza, ez korabéli zsidó szokás volt. Az, hogy ez külön össze volt hajtva – más fordításbéli vélemények is vannak közben, különös: az pont arra utal, hogy “ugyanazon a helyen” de hagyjuk – a lényeg: hogy János apostol “látta és hitt” ! Ámen ! Alleluja !

    1. ” Az, hogy ez külön össze volt hajtva ? más fordításbéli vélemények is vannak közben, különös: az pont arra utal, hogy ?ugyanazon a helyen? …”

     ???? 😀

     Jn 20,5…. a vásznak….. (!!!!!!!)
     Jn 20,7… a vásznak.(!!!!!!!) Látta A KENDŐT IS, …..DE AZ TÁVOLABB FEKÜDT, KÜLÖN ÖSSZEHAJTVA.

     Jn 20,5 Betekintett, és—— vásznakat—– látott, melyek ott hevertek, be azonban még nem ment.
     Jn 20,6 …. Látta az ott heverő—— vásznakat—–,
     Jn 20,7 meg a keszkenőt, mely a fején volt, ——— de az nem volt együtt a vásznakkal———-, hanem—— külön—— feküdt egy helyen összehajtogatva. (CSIA)

     Jn 20,5 És lehajolván, látá a —– lepedő—-ket —–* letéve, de nem méne be. **
     ? Jn 20,6 Eljuta pedig oda Simon Péter is követvén őt, és beméne a sírba, és látá letéve a ——lepedőket, ——–
     ? Jn 20,7 és —–a kendőt——, mely az ő fején volt,—— nem a lepedők—-kel—- téve—, hanem ——külön—– egy helyen összehajtva. * (Káldi)

 6. Kívánok egészséggel teljes Húsvéti Ünnepet mindenkinek .

  ——————–
  A CIKKHEZ ;
  ——————–

  JEREMIÁS 2:27
  Ímé, én az Úr, Istene * vagyok minden testnek, vajjon
  van-é valami lehetetlen nékem ?
  1-MÓZES 18:14
  Avagy az Úrnak lehetetlen-é * valami ?

  LUKÁCS EV. 18.27
  Ő pedig monda : A mi embereknél lehetetlen, * lehet –
  séges az Istennél .
  LUKÁCS EV. 1:37
  Mert az Istennél semmi sem * lehetetlen .

  ÉSAIÁS 46:5
  Kihez hasonlíttok engem, és kivel tesztek * egyenlő –
  vé ? És kivel vettek egybe, hogy hasonlók volnánk ?

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend