Izrael

A Templom Intézet bemutatta a Harmadik zsidó templom első tervrajzait

Forrás: Templeinstitute.org

Chaim Richman, a Templom Intézet rabbija amerikai körútja során első ízben mutatta meg a nyilvánosságnak a harmadik zsidó templom szanhedrin termének tervrajzait. A szanhedrin, azaz főtanács gyűlésterme a Szentély központi eleme.

A Templom Intézet által kidolgozott részletes tervek a történelmi jelentőségű projekt első állomását jelentik. A terveket az Intézet által megbízott vezető izraeli építészek készítették a ?faragott kőterem? (2. Mózes 20:25) néven ismert szanhedrin gyűléstermére vonatkozó rendelkezések szigorú figyelembe vételével.

Ugyanakkor a tervek a modern építészei előírásoknak és elvárásoknak is megfelelnek, a tervek szerint lesznek internetes állomások, kábelnélküli kommunikációs hálózat, számítógépes adattároló rendszer, liftek, a helyiségek légkondicionáltak, a látogatókat pedig földalatti parkoló várja majd. Ezeket a modern rendszereket úgy építették a tervekbe, hogy azok ne törjék meg a templom lelki jellegének integritását.

A Szentély északi falánál elhelyezkedő faragott kőterem különös jelentőséggel bír, éppen ezért választották a tervezési folyamat kiindulópontjául. Jelentősége nem építészeti, mint inkább lelki jellegű. Ebben a helyiségben gyűlt össze az eredetileg Isten parancsára Mózes által kiválasztott 70 ember, akik a szanhedrin tanácsát alkották.

[vsw id=”vFnckQrgO7s” source=”youtube” width=”490″ height=”344″ autoplay=”no”]

Előző posztKövetkező poszt

12 hozzászólás

 1. Üdvözletem mindenkinek!

  Olvasom, hogy ilyeneket Írnak többen, hogy lezárul a kegyelem korszaka, a megtérés lehetőségének korszaka, nem lesz gyülekezet a földön az elragadtatás után, de ezek bibliailag nem igazak. Az Ige azt írja, hogy Isten kegyelme és jósága örökkévaló(136. zsoltár), tehát nem zárulhat le a kegyelem korszaka. Az antikrisztusi uralom alatt is lesz lehetőség a megtérésre(Jel. 9;20-21). A csak mártírhalálos megmenekülés teóriája nem megalapozott a Bibliából. Sehol nem olvastam róla. Hogy lesznek-e gyülekezetek a földön az elragadtatás után? Szerintem igen. Mire alapozom a kijelentésemet? Máté 7; 13-23

  1. Kedves Botond!

   írod:
   “Olvasom, hogy ilyeneket Írnak többen, hogy lezárul a kegyelem korszaka, a megtérés lehetőségének korszaka, nem lesz gyülekezet a földön az elragadtatás után, de ezek bibliailag nem igazak.”

   Ez a kegyelmi korszak zárul le! “A GYÜLEKEZET” nem lesz a földön! Róm. 11,25 Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, AMEDDIG A POGÁNYOK TELJESSÉGE BEMEGYEN.
   Amikor Krisztus visszajön, már az 1000 éves kiráyság kezdődik, amelyben már nem a Menyasszony, ill a mennyegzőre hívatalosok összegyűjtése folyik . Ott már Izrael helyreállítása ill Isten Izraelen keresztül történő megdicsőülése történik.
   Ezék. 37,28 És megtudják a pogányok, hogy én vagyok az Úr, ki megszentelem Izráelt, mikor szenthelyem közöttök lesz mindörökké.Ezék. 45,17 A fejedelem tiszte pedig lészen, hogy vigyen egészen égőáldozatokat és ételáldozatot és italáldozatot az ünnepeken és az újholdak napján és a szombatokon, Izráel házának minden ünnepein: ő teljesítse a bűnért való áldozatot és az ételáldozatot és az egészen égőáldozatot és a hálaadó áldozatokat, hogy megszentelje Izráel házát.
   Zak. 14,20 Azon a napon a lovak csengettyűin is ez lesz: Az Úrnak szenteltetett. És a fazekak az Úrnak házában olyanokká lesznek, mint az oltár előtt való medenczék. ?Zak. 14,21 És Jeruzsálemben és Júdában minden fazék a Seregek Urának szenteltetik, és eljőnek mind, a kik áldozni akarnak, és választanak közülök és főznek azokban; és nem lészen többé Kananeus a Seregek Urának házában e napon.
   írod:
   ” Az Ige azt írja, hogy Isten kegyelme és jósága örökkévaló(136. zsoltár)” “, tehát nem zárulhat le a kegyelem korszaka.”
   Igen, de pl ez nem jelenti azt, hogy valaki a halála után is megtérhet! Mert a Biblia egészében nem ezt tanítja! (Viszont ezzel az igeverssel akár egy ilyen tanítást is elő lehetne állítani!) Viszont az Ige azt írja, hogy amikor megjelenik a Vőlegény, azok AKIK KÉSZEN VANNAK bemennek a mennyegzőre, akik nem, azok “kint” maradnak! És az ajtó bezárul! ( És akkor már hiába “zörgetnek”, “az” az ajtó nem nyíttatik meg! Vagyis, a kegyelemnek “ez” az ajtaja bezárul!) És itt olvashatunk arról is, hogy amikor az “ajtót” bezárják, Isten a tévelygés lelkét bocsátja reájuk! Mert:
   2Thessz 2,9 A B?n Emberének megjelenése a Sátán munkájának eredménye lesz. Ennek az embernek a m?ködését nagy er?k, hamis jelek és csodák fogják kísérni. 2Thessz 2,10 Mindenféle gonosz trükkel igyekszik becsapni azokat, akik a pusztulás felé haladnak, MERT VISSZAUTASÍTOTTÁK AZ IGAZSÁGOT. Pedig, ha szerették volna, MEGMENEKÜLHETTEK VOLNA. 2Thessz 2,11 Éppen ezért KÜLDI RÁJUK ISTEN A TÉVELYÍTÉS MUNKÁJÁT, hogy a hazugságnak higgyenek, 2Thessz 2,12 HOGY ÍTÉLET ALÁ ESSENEK mindazok, AKIK NEM HITTEK AZ IGAZSÁGNAK, hanem az igazságtalanságban gyönyörködtek. ?
   ?
   írod:
   ” Az antikrisztusi uralom alatt is lesz lehetőség a megtérésre(Jel. 9;20-21).”
   Igen, az Ige azt mondja! Jel. 20,4… és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre;….
   (De ők már nem tartoznak a mostani eklézsiához. Tartozhatnának, csak nincs náluk “olaj”. Nem teljesednek be Szent Lélekkel. )
   De ezt is írja a Biblia: 2Thessz 2,9 A B?n Emberének megjelenése a Sátán munkájának eredménye lesz. Ennek az embernek a m?ködését nagy er?k, hamis jelek és csodák fogják kísérni. 2Thessz 2,10 Mindenféle gonosz trükkel igyekszik becsapni azokat, akik a pusztulás felé haladnak, MERT VISSZAUTASÍTOTTÁK AZ IGAZSÁGOT. Pedig, ha szerették volna, MEGMENEKÜLHETTEK VOLNA. 2Thessz 2,11 Éppen ezért KÜLDI RÁJUK ISTEN A TÉVELYÍTÉS MUNKÁJÁT, hogy a hazugságnak higgyenek, 2Thessz 2,12 HOGY ÍTÉLET ALÁ ESSENEK mindazok, AKIK NEM HITTEK AZ IGAZSÁGNAK, hanem az igazságtalanságban gyönyörködtek.
   ?
   írod:
   ” A csak mártírhalálos megmenekülés teóriája nem megalapozott a Bibliából. Sehol nem olvastam róla.”

   Jel. 13,15 És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, ÉS AZT MÍVELJE, HOGY MINDAZOK, AKIK NEM ÍMÁDJÁK a fenevad képét, MEGÖLESSENEK,
   (Lehet, hogy az én szövegértésemmel van baj, de nekem úgy tünik, hogy itt arról van szó, hogy MINDAZOK akik nem ímádják a Fenevad képét, megöletnek! Aki pedig ímádja, és felveszi a bélyegét, azok a tűzestóba kerülnek! Namármost, a keresztények valószínüleg az elöbbi csoporthoz fognak tartozni! ) És itt még további igeversek is eféléről beszélnek:
   Jel. 12,11 És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételöknek beszédéért; ÉS AZ Ő ÉLETÖKET NEM KIMÉLTÉK MIND HALÁLIG. Jel. 20,4 És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám AZOKNAK LELKEIT, AKIKNEK FEJÖKET VETTÉK A JÉZUS BIZONYSÁGTÉTELÉÉRT és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.
   Jel. 12,17 Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, HOGY HADAKOZZÉK egyebekkel az ő magvából valókkal, AZ ISTEN PARANCSOLATAINAK MEGŐRZŐIVEL, ÉS AKIKNÉL VALA A KRISZTUS BIZONYSÁGTÉTELE;

   (Jel. 6,9 És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, a kik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, a melyet kaptak. Jel. 6,10 És kiáltának nagy szóval, mondván: Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, a kik a földön laknak? )
   Jel. 6,11 Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák; és MONDATÉK NÉKIK, HOGY hogy még egy kevés ideig NYUGODJANAK, a míg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyjokfiainak száma, AKIKNAK MEG KELL ÖLETNIÖK, AMINT ŐK IS MEGÖLETTEK.
   Jel. 7,9 Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, a melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak;
   Jel. 7,13 Akkor felele egy a Vének közül, és monda nékem: Ezek, a kik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? Jel. 7,14 És mondék néki: Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, a kik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.

   Itt még lelkek vannak a királyiszék és a Bárány előtt! (Nem élőtestben kerültek oda!)

   Dán 11,31 És karhatalom állt rendelkezésre tőle; és megfertőztették a szentélyt, az erődöt, és eltávolították a mindennapi áldozatot, és letették az iszonytató utálatosságot. Dán 11,32 És akik hitetlenek vallásukban, azokat hittagadókká teszi hízelkedésekkel; de az Istenét ismerő nép erős lesz, és cselekedni fog. Dán 11,33 És a nép okosabbjai sokakat felvilágosítanak; és elesnek kard által, láng által, fogság által, zsákmányolás által napokig. Dán 11,34 De elestük által megsegíttetnek egy kicsiny segítséggel; és sokan csatlakoznak hozzájuk hízelkedésből. Dán 11,35 Az okosak közül is esnek el, hogy tisztítás legyen köztük és rostálás és fehérítés a vég idejéig; mert van még a szabott időig

   Mint látható a zsidóknak se lesz jobb!

   írod:
   ” Hogy lesznek-e gyülekezetek a földön az elragadtatás után? Szerintem igen.”
   Az Eklézsia , a gyülekezet ragadtatik el. Utána hatalmas üldözés (zsidó és keresztény) következik! Valószínüleg lesznek kisebb, néhány fős csoportok ideig-óráig, de a : Jel. 13,7 Az is ADATÉK NÉKI, HOGY A SZENTEK ELLEN HADAKOZZÉK, ÉS ŐKET LEGYŐZZE; ..

   Mire alapozom a kijelentésemet? Máté 7; 13-23

   Mit szerettél volna ezzel mondani? Esetleg nem elég meggyőzőek az előbbi igeversek?

 2. Emberek nagy bajban leszünk ha ez a templom elkezd majd épülni, mert akkor közel az elragadtatás!
  Márpedig Jézus csak azokat viszi el akiket a Szent Szellem tud vezetni és akik nem csak hallgatják a Mester szavait hanem meg is cselekszik és gyümölcsöt teremnek! Csak, hogy hiszünk Jézusban és egy gyülekezet vagy egyház tagjai vagyunk és hétvégenként fülig érő szájjal tapsikolunk és jó pofizunk az semmit sem ér Isten szemében!
  Mert a gyümölcstelen fát kitépik és tűzre vetik, a haszontalan szolgát megkötözik és a külső sötétségre vetik!

  1. Igen!
   Ez a jó látás!
   És lesz-e kegyelem a megtérésre, a megváltozásra, a gyümölcstermésre, (a lámpások olajjal történő megtöltésére) akkor, amikor már minden nyilvánvalóvá válik? Kell-e hit, amikor már saját szemeddel látod, hogy mi van?
   Be fog zárulni a megtérés lehetőségének (a kegyelemnek) az időszaka hamarosan.

   1. Szerintem az csak az Isten haragja során lehet. A két tanubizonyság is mindvégig prédikál. Azonkívül: “És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.” Jel. 4:20 Ezek az emberek a fenedvad uralma alatt haltak meg az Úrért és minden jel szerint uralkodni fognak Vele 1000 esztendeig.

    Egyébként szerintem lesz nagyon sok ember, aki a hét év végkifejlete után sem fogja érteni, hogy mi is történt és külön el kell majd magyarázni nekik utólag, hogy mi volt ez az egész. Nekik olyan ez (hit és Bibliaismeret nélkül) mintha egy szövevényes filmet számukra ismeretlen nyelven néznének. Hiába néznek, nem látnak vagy értenek semmit. Szóval szerintem tömegek lesznek, ahogy ezt már ma is egyértelműen láthatjuk, akik számára semmi sem lesz nyilvánvaló. Nem fognak hinni az Antikrisztus létezésében, akkor sem, amikor megjelenik a színen. Ők csak egy szuper képességű vezetőt látnak majd, aki minden problémát megold.

    1. Amikor a kegyelem időszaka lejár, és a megtérés lehetőségének ajtaja bezárul, akkor megjelenhet Illés és Mózes, saját testében, prédikálni a hitetlen nemzetek és az Antikrisztus ellen.
     De abban az időben talán már nem lesz lehetőség a megtérésre, hiszen talán már nem lesznek egyéb prédikátorok – sem gyülekezetek. Abban az időben már csak egyetlen döntést lehet hozni: túlélés, vagy fővesztés a hitedért…

     Ha én ma, az én saját időmben megláthatnám Mózest, vagy Illést, akkor éjt-napallá téve megaláznám magam, és a fölet túrva esedeznék bocsánatért.
     Mózes és Illés nem ilyen nemzedéknek fog megjelenni. Csak a hitetleneknek, akik nem ismerték fel a megváltást Jézusban. És elsősorban vádolni fogják őket, tényszerűen. Akik a tényszerűség ellenére sem lesznek hajlandóak elfogadni a megváltást.
     Aki viszont elfogadja abban az 1260 napban – feltételezhetően az elragadtatás után – annak az életét kell adnia a hitéért.

    2. Dániel 11:31 És seregek állanak fel az ő részéről, és megfertéztetik a szenthelyet, az erősséget, és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító útálatosságot.
     32 És a kik gonoszul cselekesznek a szövetség ellen, azokat hitszegésre csábítja hizelkedésekkel; ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekeszik.
     33 És a nép értelmesei sokakat oktatnak, de hullanak fegyver és tűz miatt, fogság és rablás miatt napokig.

     Tehát a pusztító útálatosság feltevése után is lesznek sokan “az Istent ismerők” közül, akik “sokakat oktatnak” és persze “hullanak” is, de nem törvényszerűen mindenki. Persze ezen már sokszor átrágtuk magunkat más cikkek alatt. Tudom, hogy te hogyan látod ezt. 🙂

 3. Értem már a templomot bemutató animációt látva,hogy az igazi sémitai zsidóság miért nem akar róla hallani sem.
  Az aula közepén stilizált Illuminati nap szimbólum,három karikával,ami az illuminati szabadkőművesség Nimród,Szemiramisz,és Tammúz ördögi szentháromságának imádati jelképe.
  Obama választási logója ugyan ez volt.
  Megdöbbentő, hogy a kereszténység negy részét mennyire be tudták csapni ennek az antikrisztusi templomnak a pozitívan való értékelésével,és egyenesen rajongással való várásával.
  Önmagában az épület,építészetileg nézve szép,de a motíváció,amellyel Isten ellen lázadva,Fia áldozatát meg tapossák ez által,az hihetetlen.
  Isten fia a Megváltónk volt a testben megjelent templom,az Isten kegyelmével való találkozás helye,akin keresztül kegyelmet nyilvánított ki mindazoknak,akik a Megváltó szavainak engedelmeskedve kezdtek új életet élni.
  Ezek után,ahogy az Atya vissza vitte fiát a menybe, az általa létrehozott szellemi Izrael műkodése fel váltotta a testi,Istennek mindenkor engedetlen zsidók nemzetét. Ez az eklészia,a babiloni hamis kereszténységből ki jött emberek,és a hamia babiloni talmudos júdaizmusbúl ki jött igazi sémitai zsidók gyülekezete,akik a Megváltó beszédeinek engedelmeskedve metélték körül akaratukat,hogy a Megváltó beszédeit cselekedve engedelmeskednek az Atyának.
  Istennél megengedhetetlen dolog,hogy az általa le zárt tőrvény korszakát bárkinek is meg engedje hogy vissza hozza, és az általa be tiltott templom felépítését bárki is megvalósítsa,mivel Őtőle mindig csak egy templom lehet jelen az emberi civilizációban.
  Az első volt a sátor,majd a kőtemplom.Ezek egyike sem tudta bevégezni Istentől rendel feladatát,mert az emberek mindegyiket megszentségtelenítették.
  Erre válaszul,hogy Isten el ne törölje az emberiséget, el küldte az Igazi,megszentségtalaníthetetlen sznt életű SZENT TEMPLOMOT az Ő fiát,aki először az emberi történelemben egyszer s mindenkorra be végezte üdvözítői feladatát.
  Miután vissza tért Atyjához,az Atya be jőve világunkba test nélküli formájában,mint Szent Lélek,meg építette a Krisztust követő szellemi templomot, az álkereszténységből ki váló (Babilonbók ki futó) szellemi Izrael számára. Amikor Izrael összegyűjtéséről beszél az ószövetség,akkor a tőrvény korszakot fel váltó kegyelmi időszakban élő Krisztus szellemi testének az eklésziának az összegyűjtéséről beszél,mert Isten csak a Krisztus szavainak engedelmeskedő embereket gyűjti össze a nyomorúság végén az elragadtatáshoz,a kürt zengésével.
  A templom megépítése,és azzal való egyet értés ,nyílt lázadás Istennel szemben,mert itt van a szellemi temploma,az Isten kegyelmével való találkozásnak a helye,az eklészia a földön,és a nagy nyomorúság végéig itt is marad a nagy egybegyűjtetéséig a szellemi Izraelnek.
  Ennek a templomak a megépítése a TŐRVÉNYSZEGÉS TITKOS BŰNE,mivel szervezői titokban az antikrisztus megjelenésére készítik a templomot hogy az antikrisztust,akinek testében sáátán lesz jelen,meg koronázhassák,mint a föld minden nemzetének királyát és istenét.
  Kívülről viszont az ószövetségi próféciáknak álcázzák.
  Sajnos,akik nincsenek tisztában azzal hogy mi a különbség a testi és szellemi zsidóság között,azok tudják csak örömmel fogadni ennek a PUSZTÍTÓ UTÁLATOSSÁGNAK a felépítését,mivel ennek a templomnak a királya rengeteg ember életét fogja kioltani.

 4. Ez kamu… -.- Csak nem képzeled, hogy az, aminek a 3d-s modelljét látod, az XD a 3. zsidó templom!?
  Ez még egy kisvárosi kultúrháznak is kicsi volna, nemhogy a zsidóság templomának.

 5. Épüljön fel isten temploma.imádkozzunk. adjunk dicsőséget istennek éjjel és nappal.ÁMEN

 6. A bibliai próféciák mind beteljesednek a szemünk láttára. Dicsőség Istennek!

 7. Minden beteljesedik a szemünk láttára, amit a Bibliából mi már régen olvastunk és vártunk. Sajnálom azokat, akiket váratlanul érnek majd az események.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend