Izrael

Obama támogatni fogja a Palesztin állam megalakulását a Biztonsági Tanácsban

Forrás: virtualjerusalem.com

A debkafile szerint Barack Obama nem vesztegeti az időt a palesztin helyzettel kapcsolatban. Meg sem várva, hogy az ismét megválasztott Benjamin Netanjahu koalíciós kormánya felálljon, folytatni akarja a tárgyalásokat.

Újraválasztási kampánya során Netanjahu többször is kijelentette, hogy amíg ő van hivatalban, nem lesz Palesztin állam. A debka forrásai szerint azonban Obama zöld utat adott az európai kormányoknak egy indítvány beadására az ENSZ Biztonsági Tanácsához, amelyben kinyilvánítják a független Palesztin államot vagy erre irányuló szándékukat.

A Fehérház biztos benne, hogy az Egyesült Államok támogatásával az indítványt meg fogják szavazni, mégpedig elsöprő többséggel, ami így kötelező érvényű lenne az izraeli kormányra nézve.

Washington elszántságát jelezi az is, hogy az amerikai illetékesek már tárgyalásba kezdtek francia kollégáikkal az indítvány általános tartalmát illetően.

Szintén a debka forrásai szerint olyan részleteket is megtárgyaltak, hogy milyen területet foglaljon magában a megalakulandó Palesztin állam, hol legyenek a határai és milyen biztonsági intézkedéseket vezessenek be Palesztina és Izrael között, illetve, hogy meghatározzák-e a bevezetés pontos ütemezését vagy inkább csak általános szándéknyilatkozatként fogalmazzák meg az indítványt.

Amennyiben az indítvány konkrét dátumot is tartalmazna a megvalósításra, a Biztonsági Tanács jogosult lenne szankciókat is kivethetni Izraelre az indítvány esetleges be nem tartásáért.

Az amerikai fél jelezte Párizsban, hogy az Obama kormány afelé hajlik, hogy hosszú, de konkrét határidőt szabjon a Netanjahu vezetés számára, hogy felülvizsgálja a palesztin kérdéssel kapcsolatos álláspontját vagy akár arra, hogy bővítse koalíciója diverzitását azáltal, hogy saját álláspontjával eltérő szereplőket hív meg a kormányba, például a kulcsfontosságú külügyi tárca élére, amelynek irányítását egyelőre maga Netanjahu végzi.

Ugyanakkor mind az amerikai, mind pedig a francia fél nyomást próbál gyakorolni az új izraeli kormányra.

Francois Hollande francia államfő például, az első olyan külföldi vezetőként, aki részt vett a kedden Riyadhban kezdődött Öböl menti Együttműködés Tanács csúcstalálkozóján, az alkalmat kihasználva tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy miként vett 180 fokos fordulatot a washingtoni álláspont.

John Kerry amerikai külügyminiszter pedig arra készül, hogy Riyadh-i látogatása során tájékoztassa a szaúdi vezetőket az Obama kormánynak a Palesztin állammal kapcsolatos új terveiről.

Emellett Kerry azt reméli, hogy a palesztin törekvések támogatásáért cserébe elnyeri a szaúdiak és más öböl menti országok támogatását a jemeni fegyverszünet és az Iránnal kötendő atomegyezmény kérdéseiben.

Előző posztKövetkező poszt

55 hozzászólás

  1. Ma olvastam azt hiszem az alfahírben, hogy a pápa ill. vatikán /szándékos a kis betű/ elfogadja Palesztinát, mint államot és ezt papíron is rögzíteni fogják. 2015.05.15.

    1. igaz a hir a magyar 1 kossuth rádió esti hírműsorában is mondták ezt
      másik hir szintén a kossuth rádioból, jövő év végéig teljesen kiépitik a mobiltelefonfizetési hálózatot és fokozatosan kivonják a kártyás rendszereket

  2. De maradjatok meg mindig a FÉNYBEN, mert amint majd erősödik a gonoszság hatalma a Földön, úgy majd az épített, gazdagsággal és pompával berendezett templomok is a sötétség házai lesznek.

  3. De ne higgyetek nekik, mert nem születtetek bűnösöknek, hanem sokan meggyengültetek a Lélekben.

        1. Aki nem csak néz, hanem lát is, az azt is látja, hogy minden ember bűnösnek született, és halálra méltó a Krisztus kegyelme nélkül …

        2. Azt fogják nektek mondani mindennap, hogy bűnösök vagytok és bűneitek terhétől csak az ő feloldozásuk szabadíthat meg titeket

        3. Krisztus váltságáldozatán és bűnbocsájtó kegyelmén kívül nincs szükségem egy ember (vagy emberszabású) feloldozására sem.
          De szerintem nem csak nekem, hanem azoknak sem, akik Testvéreim a Jézus Krisztusban.
          (Részben ez is megkülönböztet bennünket a Krisztust be nem fogadó hitetlen emberektől.)

        4. Amíg a mindent előre elrendező és a földi ügyeket is irányító Fényvilág Igazsága helyett – az ember- és állatáldozatokat követelő, gonosz akaratát, hogy az istenfiakat emberi szolgákká tehesse – ?Törvény­nek” nem nevezte egy parázna nemzetség

        5. A mózesi törvényeket nem egy “parázna nemzet” találta ki, hanem az Örökkévaló Isten adta a számukra, és pontosan azért, hogy élhessenek általa.
          De mivel a többségük elhagyta az Örökkévaló Isten Törvényét, egy valóban gonosz néptömeg állt a helyükre, sőt, a nevükbe lépett, és a saját gonosz törvényeit erőltette rá az Örökkévalónak engedetlen nemzetségre is, és napjainkra az egész világra.
          De ne felejtsd el, hogy az Örökkévaló Isten nem hagyja a gonosz, szedett-vedett nemzetet büntetlenül. A bosszúállás az Örökkévaló Istené!

        6. Mert a gonoszok a hazugságot és a bosszút vallják istenüknek. Majd eltitkolják és meghamisítják az én beszédemet is, amit az Igazságról hirdetek, hogy titeket a Fényvilágból a sötétség útvesztőjébe tereljenek

        7. Valóban a hazugságot és bosszút vallják istenüknek, de akiknek Jézus Krisztus az Ura, azokat nem tudják elhitetni.
          Sőt, lehet, hogy még a “jelen testünket” is el tudják venni tőlünk, de az életünket nem! Ugyanis az életünk nem ebbe a “jelen testünkbe” van bezárva. De az Örökkévaló Isten a gonoszoktól nem csak a “jelen testüket” fogja elvenni, hanem az életüket is. Ez lesz az igazi és az Örökkévaló Istentől származó büntetésük.

        8. A gnosztikusok így vallották: ?Jézus Isten Fia emberi testben, de ezt a testet akkor teszi le, vagy veszi fel, amikor akarja. Ő, az Isten Fia harmadnapon feltámad és Szelleme megjelenik ott, ahol ő akarja. Negyven nap után emberi szemmel látható Fényként emelkedik a menybe

        9. Ezek féligazságok.
          – Jézus valóban az Isten Fia, aki az emberi testét tette le, és a mennyei testet öltötte vissza magára.
          – 3. napon tényleg feltámadott a halálból, Szelleme tényleg ott jelent meg, ahol akart, 40 nap múlva pedig felment a mennybe.
          De nem fény formájában!, hanem emberi formában emelkedett fel.
          Ahogy a tanítványok látták felemelkedve elmenni, úgy is fog vissza jönni.
          – A “gnosztikusok” pedig olyan emberek voltak, akik Jézus tanítását nem abban a formában fogadták el, ahogy azt Jézus tanította, hanem azt összevegyítették a pogány vallások elemeivel.

        10. Bibliai értelemben a régi zsidók fogalma szerint minden népek, a zsidókon kivül. Jelenleg pogány név alatt értetnek mind azon népek, kik nem keresztények, nem zsidók, vagy muhammed vallásán levők, mennyiben t. i. nem egy igaz Istent hisznek.E szónak a latin paganus-ból való eredete kétségtelen, s onnan magyarázandó, hogy a bálványimádók, kiket Constantin és fiai a városokból kiűztek volt, falukra vonták magukat, honnan a latin keresztényektől paganus (falusi) nevet kaptak. Adelung szerint a német heide is e körülményből értelmezendő

        11. Az ószövetségi időkből Ábrahám leszármazottai voltak az Izraeliták.
          (“Zsidónak” a 12 törzsből csak Júda törzse neveztetik)
          Izrael népén kívül minden más nemzet pogánynak számított, mert az Örökkévaló Isten csak Ábrahám népével kötött szövetséget.
          Jézus Krisztus kereszthalálával egy új szövetség lépett életbe. Ez a szövetség kiterjedt már minden nemzetre, helyesebben minden olyan emberre, aki elfogadja Jézus Krisztusnak a kereszthalála által szerzett váltságáldozatát a bűnöknek bocsánatára, hogy a régi életének bűneit elhagyja, és az Örökkévaló Isten törvényeit megismeri, és elismeri saját élete felett is uralkodónak.
          Ekkor már a Krisztus halála által a pogány világ is részesülhetett az Isten szövetségében. Ezt az új szövetséget nevezzük kereszténységnek.
          Constantin is ugyan “kereszténynek” vallotta magát, de csak a “gnosztikusok” tanítása szerint, ami nem volt azonos azzal a szövetséggel, amelyet az Örökkévaló Isten határozott meg, Jézus Krisztusban.

        12. Régóta szokás a “választott népet” egyszerűen zsidónak nevezni. Pedig Izrael eredeti 12 törzse közül Júda csak az egyik volt. Maga a zsidó név a Júda törzsnévből ered (a babilóni fogságból hazatért zsidók neve héberül jehudim, görögül judaioi, latinul judaei volt.). Mivel Dávid király Júda törzséből származott, ezért Júdát tekintették egész Izrael vezetőjének. Holott Izrael Királyság megteremtése (Kr. e. 1000 körül) a magyar származású Saul (= Szél v Szál) érdeme. Izrael és Júda kezdettől fogva szemben állt egymással, nyilvánvaló vallási és etnikai különbségek, ellentétek miatt. Dávid alapította meg Júda Királyságot, Hebron központtal, majd legyőzte Saul fiát, Izbaált, és egyesítette a két országot, Júda vezetése alatt. Ám ez az erőszakolt kísérlet nem volt hosszú életű. Dávid utódjának, Salamon királynak a halála után, Kr. e. 931-tól Kánaán északi felében egyiptomi segítséggel állt helyre ismét a független Izrael Királyság, elszakadva a déli Júdától.

          A 12 törzs szövetsége csak Kánaán területén alakult ki, és valószínűleg két törzsi csoportból jött létre. Hahn I. írta erről: “Az egyik törzsi csoport, a szorosabb értelemben vett ,izraeli’ törzsek, elsősorban a magát Józseftől származtató Efraim és Manasse törzs vezetésével Egyiptom felől a Szinaj-félszigeten át nyomult be Kánaán területére”. ők hozták magukkal az aranyborjú kultuszát, másrészt az egyiptomi tartózkodás, Áron és Mózes emlékét. “Ez a törzsi csoport .. szövetséget kötött a már ott élő ,héber’ törzsekkel, amelyek leszármazottjai és maradványai lehettek az i. e. XV-XIV század folyamán Kánaánba benyomult habiru- csoportoknak; ez utóbbiaktól származnak a mezopotámiai és arámi kapcsolatokra utaló hagyományok (Ábrahám mondakör).

          Azok a törzsek, amelyek az i. e. XI. század elejére állandó letelepedési területre tettek szert, két nagyobb csoportot alkottak: a déli törzsekét a … viszonylag későn csatlakozott, de igen népes Júda törzsének vezetésével, s az északi-északkeleti csoportot, amelynek vezető erejét a Józsefi törzsek alkották.”

          Én azt hiszem, hogy mind a mezopotámiai hagyomány (Ábrahám-mondakör), mind pedig az egyiptomi tartózkodás emléke egy nagyrészt finnugor (magyar, manysi stb.) eredetű törzsszövetség hagyatéka. Ezek a törzsek az észak-mezopotámiai szabir területről és Egyiptomból vándoroltak be Kánaánba. A finnugor népeket rengeteg nyelvi és kulturális (vallási és művészeti) szál köti össze Sumérországgal, az ókori Egyiptommal, a Termékeny Félhold területével és Kis-Ázsiával.

          Míg a mezopotámiai és egyiptomi eredetű magyar-finnugor törzsek természetesen rokonai voltak egymásnak, a más irányból, alighanem az arábiai sivatagok felől, délről-délkeletről érkezett Júda törzs számukra idegen volt, mint ezt Izrael (tíz törzs!) és Júda elkülönülése és súlyos viszályai is mutatták.

          A szakítás Izrael és Júda között azután következett be, hogy az északiak kérték a júdai Roboámot, hogy enyhítsen a terheken, amiket Salamon, Roboám atyja rakott rájuk. Roboám, rossz tanácsadóira hallgatva a következő választ adta a kérésre: “Ha az én atyám megnehezítette a ti igátokat, én még nehezebbé teszem azt; ha az én atyám ostorral vert titeket, én skorpiókkal.” (Krón.IL,10:14). Erre válaszul elszakadtak az északi (Józsefi) törzsek: “Mikor pedig az egész (!) Izráel látta, hogy nem hallgatá meg őket a király, felele a nép a királynak, mondván: Micsoda részünk van nekünk Dávidban? Menj el a te hajlékidba, oh Izráel!” (Krón. II, 10:16.)

          Miután Júda így elvesztette hatalmát az északi (a tulajdonképpeni izraeli) törzsek fölött, “az izraeli királyok igyekeztek kivonni népüket a jeruzsálemi templom vonzóköréből, ezért már Jeroboám külön templomokat építtetett országa legdélibb és legészakibb pontján, Bételben és Dánban, és e szentélyekben aranyborjú szobrokat állíttatott fel. Ez volt a legnagyobb botránykő … melyet a prófétai szellemű történetírás sohasem tudott megbocsátani.” (2) (A prófétai mozgalom a Jahve-kultusz és ezzel együtt persze Júda uralmának érdekében lépett fel.) “Ráadásul az északi országrészben, jobban, mint Júdában … terjedt a Baal- kultusz. Az izraeliták az őslakóktól tanulták el a földművelésnek nemcsak a mesterségbeli módját, hanem azt a hiedelmet is, hogy Baal a természet ura, ő a termékenységhez szükséges eső megadója. Őhozzá imádkoztak hát esőért, tiszteletére a magaslati szent helyeken oltárokat állítottak… szent fákat ültettek, és azok alatt sokszor féktelen mulatozássá fajuló ünnepeket tartottak, sőt mágikus céllal, a termékenység felidézésének a gondolatával úgynevezett szent paráznaságot űztek.”

          Ez az izraeli-kánaáni vallás mégis összehasonlíthatatlanul igazabb, emberibb volt annál az elvakult, a szadizmusig menő tévhitnél, amely Jósiás júdai királyt arra indította, hogy a következő módon számoljon le a Manasse által visszaállított izraeli-kánaáni ősvallással és annak híveivel: “És kiírtá a bálvány papokat is … és mindazokat, akik a Baálnak, a napnak, holdnak, égi jeleknek és az egész mennyei seregnek tömjéneztek.” (Kir.II, 23:5) “…és megfertéztette a magaslatokat, amelyeken a papok tömjéneztek” (23:8) “és eltávolította a lovakat, amelyeket a napnak szenteltek” (23:11) “És összetörte az oszlopokat és kivágatta az Aserákat és azok helyeit embercsontokkal töltötte meg.” (23:14) De még az sem volt elég neki, hogy a papokat és a híveket megölette, és csontjaikkal a kivágott szent fák helyét töltötte meg, hanem még a holtaknak is nekitámadt: “És körültekintett Jósiás, és meglátta a sírokat, amelyek ott a hegyen voltak, és elküldött és elhozatta a csontokat a sírokból és megégette az oltáron és megfertőztette azt az Úr beszéde szerint.” (23:16) A júdai “Úr” (Jahve) beszéde szerinti volt ez az iszonyú gaztett, a tébolyig fokozott gyűlölet? Holott Manasse királynak annyi volt a “bűne”, hogy ugyanazt a vallást gyakorolta, amit Jákob (Izrael), a 12 törzs ősatyja! Az őrjöngő, mészáros, Jéhu rémuralma alatt (aki szintén az “Úrért”, Jahvéért “állt bosszút”) “lerontották a Baál képét is templomostól együtt és azt árnyékszékké tették mind e mai napig” (Kir. II,10:27).

          A Kr. e. 9. és 8. században jelentek meg a Biblia elohista és jahvista elemei. A magyar bibliafordítás az Elohim nevet Istennek, a Jahue nevet Úrnak írta át. “A jahvista szövegben látni lehet, hogy igyekszik előtérbe helyezni Júda törzsét, bebizonyítani Júda elsőbbségét a többi törzzsel szemben s ebből eredő jogát az uralkodó helyzetre. Júda elsőbbségi jogával együtt Jahve isten elsőbbségét is hirdeti, Jahvét a többi isten fölé helyezi. Ebből kitűnik, hogy a jahvista elem Júda, nem pedig Izrael vallástörténeti emléke.

          Az elohista szöveg efraimi, azaz izraeli eredet nyomait viseli magán. Anyagának összeválogatása és előadásmódja elárulja, hogy József és Efraim törzsét helyezi előtérbe. Mellőzi Jahve istent, aki a vetélytárs Júda törzs pártfogója. Az Elohista szöveg feltehetően régebbi keletű a Jahvistánál.”

          A két szöveget a jahvista változat hívei, a júdai királyság írástudói egyesítették, már Izrael királyság elpusztítása után. A júdai szerkesztők azzal, hogy az elohista szöveget beleillesztették a maguk elbeszélésébe, mintegy átvették “az állami önállóságától megfosztott Izrael vallási hagyatékát.”

          Minden jel arra mutat, hogy Izraelben a magyar nyelv és rokonai is használatban voltak, és hogy a Biblia legrégibb részei is kimutathatóan finnugor nyelven, nyelveken íródhattak eredetileg.

        13. Nagy munkával összegyűjtöttük az emberiség ősi tudásának morzsáit a teremtésről.
          Mindenhonnan, ahol csak megtaláltuk, és mindent, amit csak meg tudtunk szerezni.
          Kijavítottuk az információs entrópia (másolás, fordítás) miatt belekerült hibákat.
          Kitöröltük belőle a beavatatlanok által hozzátett téves (logikátlan) magyarázatokat.
          Kiegészítettük az elveszett részeket (értelemszerűen), hogy összefüggő képet kapjunk.
          Aktualizáltuk és korszerűsítettük az anyagot, hogy mai nyelven érthető legyen.
          A végeredményül kapott tudásanyag alapján biztosan tudjuk, hogy
          a hun-magyar nyelv a (bábeli zűrzavar bekövetkezte előtti) Föld ősnyelve.
          Ez egy mesterséges nyelv, a teremtés nyelve, a mágusok ősi nyelve, az égi istenek nyelve.
          Eredetileg 4D-s fogalomnyelv volt, amit a túlvilágon élő lelkek közti
          telepatikus kommunikáció céljára fejlesztettek ki az istenek valamikor nagyon régen.
          Mi most a 3D-s, fonetikus változatát használjuk.
          Gyakorlatilag minden “természetesnek” gondolt földi nyelv ebből ered.
          Az Isten felépítésével, működésével és a teremtésének szerkezetével kapcsolatos
          törvények és szabályok, összefüggések ezen a nyelven gondolkodva érthetők meg
          a legkönnyebben.
          Ez az egyetemes tudás, ami tértől és időtől függetlenül igaz és érvényes.
          Igazsága nem múlik el soha, vagyis a teremtés első pillanatától az idők végezetéig
          használható, a mennyországtól a pokolig mindenhol és mindenkor.Elnézést kérek ha ugy érzi meg bántottam.Bocsánatott kérek öntöl,ÁLDÁS önre.

        14. Kedves Ménrót, szerinted hány isten van az égben? Mi alapján “egészítette ki” vagy “aktualizálta” bárki ezt a valamit? Mi ez és milyen másolási, fordítási hibákról van szó? Milyen egyetemes tudásról van szó? Ki és mi alapján állítja, hogy igaz?

        15. Az Atya kövekből is tud támasztani Fiakat!” A régészeti leletekre kell figyelni.

        16. Ha saját lelkedbe nézel, már ketten vagytok a megújulásra: jószándékod és az elhatározás, hogy jóváteszed azt, mit gyengeségedben rosszul végeztél. Jóvátevésed, lelked így megtisztulása, örömöt ad.

        17. Jákob az 1. Mózes 48 részében megáldja József két fiát, Manassét és Efraimot.
          Salamon halála után Izrael országa 2 részre szakad. Egyiket Izraelnek hívják, 10 törzsből áll, a másikat Júdának és 2 törzsből áll.
          Mind két részük az Örökkévaló Istennel szemben engedetlenné válik, ezért Asszíria fogságba hurcolja őket.
          Ebből a fogságból csak a 2 törzs érkezik vissza az ősi földre, Júda, (mint országrész) és a másik 10 törzs elveszett. Nem elpusztult, hanem “felszívódott” a mai nemzetek közé.
          Ezért hívjuk Izrael népének “maradékát” ma zsidóknak.

        18. Szeresd nagyon atyádfiát, családodat, nemzet-testvéreidet, hiszen közéjük születtél. Sorsotok is egy – közös.

          A nemzetség, melybe Isten rendelt, földi életed vára, otthona. Hozzá láncol az Igazság. Ha eltéped e láncot, olybá leszel, mint a hulló falevél, melyet a szelek visznek magukkal s egyszer elvész valahol a feledés sarában.
          Maradjatok meg nemzetségetek erős hajtásának, mert kőtelességetek az Igazság tanítása – az én földi munkám folytatása.
          Fogjátok erősen egymás kezét és ne féljetek! Én veletek vagyok, de összefogott erőtök, közös akarattal és törhetetlen hittel végzett munkátok szükséges ahhoz, hogy veletek maradjak.

        19. Szemben áll a zsidóság önös és minden más népet Isten kegyelméből kirekesztő, és a saját faji kiválasztottságában hívő ideológiája, melynek külön Istene van, aki kegyetlen és bosszúálló (Jahwe, Jehova, Jahu).

        20. Kedves Ménrót!
          Jézus azt mondta “Aki engem lát, látja az Atyát.” Tehát ha Jézus a feltétel nélküli szeretet megtestesülése volt, akkor az Atya is az. Jézus rendkívüli szeretettel beszélt a Mózes és más ótestamentumi szerzők által Jaywe-nak nevezett Atyáról.

        21. MÉNRÓT .

          Ezt kiről írod ? : “Majd eltitkolják és meghamisítják az én
          beszédemet is, amit az Igazságról hirdetek” ; A kérdés a –
          miatt, mert se időzőjel, se utalás a személyre – Kiét titkol –
          ják el és hamisítják meg ?

          Érdekes a bibliai pogány szó levezetésed : Az ősvallás
          előadások alkalmával azonban megfeledkeznek egy-két
          dologról amikor ezügyben a Bibliára hivatkoznak ; Hogy
          a latin ‘paganus’ szó mit jelent, az egy dolog, de a bibliai
          pogány szó használata nem ‘falusi’ emberekre értendő .

          ZSOLTÁROK 22 : 29
          Mert az Úré a * királyi hatalom, uralkodik
          a pogányokon is .
          LUKÁCS EV. 22 : 25
          Ő pedig monda nékik : A pogányokon * u –
          ralkodnak az ő királyaik, és a kiknek azo –
          kon hatalmuk van, jóltévőknek hivatnak .
          JELENÉSEK 2 : 26
          És a ki győz, és a ki mindvégig megőrzi
          az én cselekedeteimet, annak hatalmat
          adok a pogányokon ;
          JELENÉSEK 19 : 15
          És az ő szájából éles kard jő vala ki, hogy
          azzal verje a pogányokat ; és ő fogja azo –
          kat + legeltetni vasvesszővel ; és ő nyom –
          ja a mindenható Isten haragja hevének **
          borsajtóját .

          Biztos vagy abban, hogy ezek a ‘falusiakra’ értendők ?
          És nem lehet, hogy a fentiek szerint másról szólnak ?

        22. Kedves Ménrót!

          Nem bántottál meg, nincs miért bocsánatot kérni.
          Azt is megértem, hogy a magyarságot “magasabb polcra szeretnéd emelni” mint amekkorára az Örökkévaló tette, de ne felejtsd el, hogy Izraelnek múltja, jelene (ami nem éppen fényes), és jövője van.
          Mindez nem emberek kezében van, hanem az Örökkévaló Istenében.

          Lehet ellene tiltakozni, embereknél is és Istennél is, de az Örökkévaló Isten akaratát legyőzni nem lehet !!!
          (Még Sátánnak sem, nem hogy embereknek …)
          A tiltakozó a tiltakozásával pedig csak a saját élete ellen vét.

          Isten kegyelmét kérem életedre.
          Szeretettel: Erika

        23. SERAF: Aki nem csak nézz hanem látt is!Neki szólt!Csak az igazság.Áldás.

        24. Tisztelt:Kormos Erika,köszönöm ezt a spirituális(csatát)beszélgetést.Sok dolgott meg értetem de még több kérdés született. Áldás, és böség önre és szeretve tisztelt családjára. ÁLDÁS és Köszönöm Ménrót.

  4. Mert a gonoszok a hazugságot és a bosszút vallják istenüknek. Majd eltitkolják és meghamisítják az én beszédemet is, amit az Igazságról hirdetek, hogy titeket a Fényvilágból a sötétség útvesztőjébe tereljenek

  5. Akik Istennek tisztelik a maguk-csinálta írást, azt ?Törvénynek” nevezik, hogy a sötétségben járók útját irányítsa

  6. Akik nem akarják észrevenni az Idők jeleit és azokban az Igazságra intés felemelt ujját.

  7. “támogatni fogja a Palesztin Állam megalakulását”…. ahaa…. csak azt nem tette hozzá, hogy az Északi sarkon…
    Nem hiszek én ezeknek, a szemük se áll jól.
    A politikusokat szállító busz nekimegy a fának.
    Jönnek a rendőrök egy idő után. Buszroncs ottvan, politikusok sehol.
    Kérdezi a rendőr a közelben kapirgáló paraszt bácsit: nem látta itt azt a sok politikust?
    — Dehogynem! — mondja a bácsi. Most temettem el őket.
    — dehát nem lehet, hogy még éltek? — kérdi a rendőr
    — Némelyik mondott ilyet, dehát én már ezeknek egy szavukat se hiszem!

  8. Jönnek…kiürül számukra Ukrajna, összerakják a nagy magyar puzzle-t, a filiszteusok pedig elhervadnak…

    Diktatúristák

    Úgy jöttek onnan, ahova így mentek nem rég ?
    árgus szemekkel tartottak, mint szentek, szemlét.

    Anyák napi vendég karóval, nem virággal ?
    ki nem fér össze rég valóval, sem világgal?

    Szálkáért vizslatták a bennszülött szemeket,
    míg az övékben gerenda ütött feneket.

    S miközben egyik felük itt fenyegetve sírt,
    másikuk ott százával tépett szét sietve szírt:

    nézte a világ, a kába, nagy marha bamba,
    ha nem vigyázna, húsába hogy marna bomba.

    Száz éve és évre jönnek, hisz – az Úr is látja:
    s nekünk szükségünk van a diktatúristákra?.
    2013. 05. 11. Csorba Tibor

    1. Tudom, hogy nem tudjátok ki vagyok? Nem baj. Arra kérlek Benneteket, hogy ne féljetek tőlem. Kevés tisztább ember él a Földön, mint én – az egész életem erről szól. Köszönöm, ha befogadtok – nem leszek izgága: néha egy-egy versszerű szöveg-tömbbel megtoldom az igazságot, ha van olyan egyáltalán.

      Csorba Tibor építész-statikus Békéscsabáról

      1. Tibi .
        Akkor ezt a hsz-t ‘nem felém’ címezted :
        Némi felüdülésként jöhetnek a versek ;

        És ha tényleg nem lesznek izgága rímek,
        Akkor az olvasókat sem kergetik a rémek .

        1. Hogy kicsoda Statikus? Kis csoda, amit az élet(?) művelt vele – hét ki vele (akit érdekel):

          Dr. Szlávik Győző
          Pándy Kálmán Megyei
          Kórház Pszichiátriai Osztály

          Tisztelt Főorvos Úr!

          Nem tudom, mennyire jellemző az, hogy volt (!) betegei a gyógyulás útján bandukolva jelzést adnak az állapotukról volt kezelőjüknek – gyógyítójuknak? Nem akarok formabontó lenni, valamint az idejét sem szeretném rabolni – csak egy néhány mondat, gondolat erejéig.

          Hazatérésem után – a gyógyszerek szedése ellenére egészen Karácsonyig alig változott az állapotom: a Karácsonyt még nem tudtam “megélni” úgy, ahogy azt általában szokták az emberi lelkek…

          Viszont valami formálódott, igazodott, rendeződni látszott bennem, csak apró lépésekben. Decemberre felfrissítettem a szakmai kapcsolataimat – gyötört a tudat, hogy a feleségem tart el és mindenáron dolgozni akartam – pedig nagyon féltem a munkától (a statikai számításoktól, helyszíni felmérésektől, szakmai továbbképzésektől, a számítógép kezelésétől, a tervezői programjaim használatától, stb.).

          Egy ilyen ön-jelentkezést követően viszonylag egyszerű megbízáshoz jutottam – annak kapcsán (mint aki járni tanul egy bénulásból gyógyulva) lépésről lépésre, még homállyal az agyamon elkezdtem a mászást a gödör aljáról…Egy virtuális, hosszú periszkóp segítségével – még mélyen a gödörben – körbenéztem a felszínen: viszonylag békés tájat láttam, több integető ismerőssel, akik biztattak, hogy csak hajrá, másszál tovább!

          Kint vagyok! A körmeim berepedtek, sáros a ruhám, a cipőtalpam levált – csupa horzsolás a testem. Még a gödör szélén imbolygok, de békés, langyos szellő kuszálja a hajam, a terep enyhén lejt a gödörtől indulva. Még módomban áll visszanézni – nem félek szembesülni a leküzdött mélységgel. Sőt: folyton fogalmazom magamban, hogy miként számoljak be a rám váróknak egyenként életem legmeghatározóbb “kalandjáról”?

          Bejártam az idegrendszerem szinte minden zugát – megtapasztaltam, hogy az “én” szoftvere csak olyan dimenzióban működik, ami egyidejű mások létezési dimenziójával. Ha a kettő nincs szinkronban, nem értelmezhető az ego – a semmi ágán ül…Az agy kémiai anyagokat termel – depresszióban kínzó fájdalmat okozót, “normális” állapotban simogatót (ami az általános “életöröm” elixírje) – akarattal egyiket sem lehet “termeltetni”.

          Azt gyanítom, hogy a gyógyszerek és az ún. kezelés sem elegendő a szinkronizációhoz! Az “én” akarja önmagát az aktuális dimenzióba tenni – ebben az önazonosságon alapuló tevékenység, a munka a legfőbb katalizátor!

          Voltak, vannak emberek – családban és tágabb környezetben -, akik kitartottak mellettem. Konkrétan az életnek a feleségem mentett meg, még ha közben nem is tudatosította ezt magában (ösztönösen tartott vissza – gyakori “vendég” volt a családjában a Halál…).

          Aztán meg kell említenem egy építész kollégát, aki intelligenciával és empátiával megáldottan született és kitartott mellettem. Küldte a megbízásokat még a betegségem legsúlyosabb időszakában is – jeleztem, hogy nem tudom ?megcsinálni? ezt, vagy azt. Akkor, arra a munkára keresett mást, de aztán megint jelentkezett egy újabbal…

          Most Neki dolgozom a legtöbb megbízáson, de már rám talált ismét a városi (békéscsabai) főépítész is, valamint egy családi ház felújítási tervein is bütykölök.
          A számítógépem kezelését begyakoroltam, a programjaimat – egy kis segítséggel – használhatóvá tettem.

          Kommunikálok e-mail-ben és a Facebook-on széles körben (volt ismerősökkel, rokonokkal, de szakmatársakkal is). Több előadáson vettem részt – kezdetben úgy éreztem magam, mint akinek a homlokán bélyeg (sütött “billog”) van: elhúzódtam mindenkitől, szünetben álindokkal elrohantam valahova, hogy ne lássanak, ne kérdezzenek…

          A két legutóbbi szakmai továbbképzésen az egyik legaktívabb kérdező voltam – konkrét haszonnal járt, a kollégáim szempontjából is.

          Várom, várjuk haza kisebbik lányunkat Bécsből: holnap (szombaton) érkezik meg (VI. éves orvostanhallgató) – féltem egy kicsit az ukrán-válság, illetve a koszovói menekült-áradat miatt, hogy “kalandos” lesz a hazafelé tartó útja. Talán nem éri semmilyen inzultus.

          A feleségem számtalanszor elcsodálkozott az átváltozásomon – igazi, testközeli példa vagyok az ő orvosi szemüvegén át nézve engem. Azt mondta, hogy el sem tudta volna képzelni sem azt a kétségbeejtő állapotot, amiben hónapokig vergődtem, sem a visszatérést – mármint azt, hogy ez milyen külsőleg is látható jelekben nyilvánul meg.

          Főorvos Úr!
          Hálás vagyok a segítségnyújtása miatt! Köszönöm az osztály minden orvosának, ápolójának, amit rutinból és szakmai kötelezettségből, de empátiával tettek értem (is). Ennek ellenére meg kell erősítenem: mindez kevés lett volna, ha az idegrendszer önregeneráló automatizmusa nem aktivizálódik…

          Jó egészséget, munkájában sikereket (a vízilabdához jókedvet) kívánva köszönök el. Ha valami ellenszél elkezdene visszafelé sodorni a pokol bejáratához, ugye számíthatok Önre? Nagyon bízom abban, hogy erre nem lesz szükség!

          Hálával és barátsággal (!): Csorba Tibor “visszatérő”

          U.i.: ha van kedve, ideje (tudom, hogy nincs), szívesen olvasnék egy pár soros választ Öntől! Mély tisztelettel üdvözlöm Vincze Gábor intézetvezető Urat is (sógora és annak családja második szomszédom itt Csabán a Dobozi úton).

          Még valami: nappal nem szedek semmilyen nyugtatót. Este még beveszem az SR 2 mg-os tablettát – sajnos még altatóval, reggel pedig az antidepresszánst. Ahogy a munkában és a magánéletben folyamatossá válik a “normális” működésem, úgy próbálkozom elhagyni a gyógyszereket…(Persze orvosi felügyelet – feleségem, vagy az Ön tanácsai – mellett.)

          Békéscsaba, 2015. február 13. (péntek)
          ………….

          Dr. Szlávik Győző válaszlevele
          2015.03.06.

          Üdvözlöm Tibor’

          Köszönöm levelét. Úgy gondolom ilyen mélyen leiró formában
          még nem olvastam soha a depresszió és abból való gyógyulás
          folyamatát . Örülök hogy jól alakul az állapota.
          Teljesen igazat adok abban hogy ez a folyamat nem csak
          biokémia annál többről van szó. Úgy gondolom hogy Ön
          hozzáadta ezt a többet. Csak így tovább. Jó egészséget
          kívánok. Természetesen bármikor elérhető vagyok ha szükséges

          Üdvözlettel és tisztelettel
          Szlávik Győző
          ………..

          (Szegedi Orvostudományi Egyetem
          Pszichiátria)

          Dr. Lajkó Károly részére

          Tisztelt Tanár Úr!

          Engedje meg, hogy a lányaimra tekintettel – akik a Szegedi Orvostudományi Egyetem hallgatói voltak (Csenge lányom most végzős) – így szólítsam meg.

          Elnézését kérem, hogy “csak úgy” Önre telefonáltam ma, de ideje volt a szólásnak…
          Már a lelkiismeret-furdalás tüneteit éreztem magamon, ha neve, vagy arcképe rávetült az agyi filmvásznomra: tartozom egy köszönettel és egy könyvvel!

          A lelki betegség nehezen hasonlítható bármilyen testi nyavalyához, ezért az abból való kilábalás sem azonos modell szerint írható le. Ebből következik, hogy mindazon személyek – családtagok, orvosok – akik közös erővel húzzák az élet felé a depressziós lelket (mint az orosz népmesében a répát), nehezen tisztelhetők meg egy sima köszönettel: többet is érdemelnek és nem is….Mert ha a répa annyira belegyökerezett abba a bizonyos televénybe, traktor sem tudja kihúzni onnan. Hanem, ha benne is megérik valami kiugrási vágy a talajhoz szegezettségéből és a kívülről húzók erőfeszítéséhez a maga tolóerejét is odateszi, akad némi esélye a megszabadulásra…

          Ön és mások húztak, biztattak. A gyógyszerek ösztönöztek. A kiugrási kísérlet mégis azon múlott, hogy magamban mekkora a rejtőzködő tolóerő!

          A mellékelt két levél egy időben elhúzódó párbeszéd írásos lenyomata. Ön, mint szakember azt is ki fogja belőlük olvasni, ami nincs is bennük betűvel lejegyezve.

          Megköszönném, ha az olvasottakon elgondolkodva a Szlávik doktorral folytatott párbeszéd végére harmadik résztvevőként néhány sorban “pontot” tenne…Hatalmas élet-halál “élményen” vagyok túl, tele “szakmai” tapasztalatokkal. Egy igazi, érett “lélekbúvár” véleményére sokat adnék – gondolom, érti a kérésem lényegét?

          Más: “A stresszcsökkentő viselkedés” c. könyvét a már megbeszéltek szerint megvásárolom. Arra kérem, adjon meg olyan számlaszámot, amire a könyvön látható vételárat befizethetem (3200.Ft).

          Várom szíves válaszát.

          Azokat a beszélgetéseket, melyeket az Ön társaságában folytattunk, természetesen halálomig ápolom magamban. Túl a pszichiátriai tartalmon az “egyéb” szóba került témakörök kapcsán is!

          Jó egészséget és vidám hangulatú tavaszvárást kívánok most már innen a kerítésen:

          Csorba Tibor Békéscsabáról
          ********

          Tisztelt Csorba Tibor!

          Most már el tudtam olvasni a mellékelt levelet is. Először is, írigylésre
          méltóan jó a stílusa. A tartalmára most nehéz lenne írásban reagálnom. Még
          egyszer elolvasom, de személyesen tudnánk csak erről érdemben beszélni.

          Üdvözlettel,

          Lajkó Károly
          **********

          Hogy kicsoda Szlávik és Lajkó doktor?
          http://www.betegszoba.hu/korhazak/bekes/bekes_megyei_pandy_kalman_korhaz/?p=4

          http://szenvedelybeteg.hu/

        2. Kedves STATIKUS!

          Köszönöm a bemutatkozást. Örülök,hogy a feleséged megmentett. Miután már valamennyit tapasztaltál a pokolból, gondolom nincs kedved többé hozzá. Ezért hívd segítségül Jézust, hogy életed legyen. Róm. 10,13 Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Ján. 3,16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ján. 1,4 Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;

      2. Kedves Tibi!

        Légy üdvözölve nálunk. Jó olvasgatást és az Úrban való épülést kívánok, magam és mindannyiunk nevében.

        Szeretettel: Erika

        1. Köszönöm a rokonszenves fogadtatást – mintha ismerősökkel is találkoznék itt (igaz, Seraf?). Kezdem magam jól érezni – igazán jó értelemben. Majd kiderül, hogy mikor mihez lesz egy-két mondatnyi gondolatom. “…bizony, mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van…”

    1. Posted by bot A. L. I. C. E. (The Artificial Linguistic Internet Computer Entity)
      “Because we want to reveal it before we make it happen.”
      Observe.

    2. Már a hirado.hu is írt róla: http://www.hirado.hu/2015/05/08/ensz-diktatura-a-globalis-felmelegedes-urugyen/

      “Tony Abbott ausztrál miniszterelnök egy közeli tanácsadója egy újságcikkben úgy fogalmazott, hogy a globális felmelegedést az ENSZ találta ki, hogy megteremthessen egy új, tekintélyelvű világrendet.
      Maurice Newman, az Abbott-kabinet mellett működő gazdasági konzultatív tanács elnöke szerint az ennek jegyében összeesküvők végső célja “a politikai hatalom koncentrálása”. Ehhez “a globális felmelegedés csak egy csali” – írja a tanácsadó a The Australian című lap véleményrovatában, ostorozva “a klímakatasztrofisták ötven éve szajkózott halandzsáit”.”

      1. Ugyan! Nincsenek komoly tettek ezért, a természetért, a “környezetért” hacsak nem a vegyi csíkok 🙁

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend