Tudomány és technika

Kopernikusz: a Biblia értelmezése és a Naprendszer

A protestantizmus történetéről szóló viszonylag új és igen alapos művet olvasok éppen Alister McGrath történeti teológia professzortól, aki nem mellékesen molekuláris biofizikus is. Könyvének sok fejezete húzott már a billentyűzet felé, de végül minden esetben írás helyett inkább az olvasás folytatása mellett döntöttem. Bár az alább megosztott fejezet témáját más munkáiban részletesebben taglalja, úgy gondoltam, hogy ez a viszonylag rövid összefoglaló, figyelembe véve az oldal olyan sok olvasóját foglalkoztató kozmológiai kérdéseket, a beszélgetések és az együtt tanulás hasznos platformja lehet, így most a könyv által felvetett gondolatok ízlelgetése közben, néhányat meg is osztanék.

A címben megfogalmazott kérdéskört is taglaló fejezet bevezetőjeként a professzor a természettudományok és a hit közötti kapcsolatról beszél, rámutatva, hogy sokak fejében a kettő közötti bármilyen pozitív összefüggés eleve kizárt vagy legalábbis megkérdőjelezhető, pedig a „vallás és a tudomány közötti háború” sztereotípia a késő XIX. század szülötte, ami modern tudományos körökben ma már elfogadhatatlan felvetésnek számít.


A tudomány és a vallás közötti kölcsönhatás túlságosan összetett és érdekes ahhoz, hogy ilyen végletekig leegyszerűsített és pontatlan formában közelítsük meg. A tudománytörténet fejlődése szerencsére lehetővé teszi a pontatlanságok helyreállítását.

Régóta ismert tény, hogy a Nyugat-Európára jellemző keresztény intellektuális környezet nagyban hozzájárult a természettudományok megjelenéséhez. A keresztény teremtéstörténet megerősíti a világegyetemben tapasztalható rendet és szervezettséget, illetve, azt a felvetést, hogy a természet tanulmányozása közvetett módon elismeri és tiszteli a természetben megmutatkozó isteni bölcsességet. Az utóbbi évek tudományos munkái azt is felvetették, hogy a természettudományok megjelenése nem egyszerűen a kereszténységnek, hanem különösképpen a protestantizmus elterjedésének köszönhető, jelentős részben a Biblia értelmezésében bekövetkezett változások miatt.

Ezt a változást, illetve a kereszténység igen összetett kapcsolatát a természettudományokkal, néhány konkrét esettel lehet a legjobban szemléltetni. Ezek közül az első a Kopernikusz felfedezései körül kialakult vita.

A protestantizmus egyik alapelve, hogy minden vagy legalábbis a legtöbb bibliaértelmezés feltételes, vagyis nem végleges, illetve, hogy az egyház feladata a szentírás értelmezésének folyamatos felülvizsgálata annak érdekében, hogy elkerüljék egy ilyen fontos szöveg helytelen, megszokásból elfogadott értelmezését. A középkorban a Bibliát néhány alapvető, és akkoriban biztosnak és állandónak vélt alapfeltevésből kiindulva értelmezték. Az egyik ilyen alapfeltevés volt, hogy a nap és valamennyi égitest a Föld körül forog. Az eredmény nyilvánvaló volt: a Bibliát ennek fényében értelmezték és úgy gondolták, hogy az alátámasztja a geocentrikus modellt.

1540-ben Nikolaus Kopernikusz lengyel csillagász ezt az alapfeltevést vonta kétségbe Az égi pályák körforgásai című művében, amit csupán halála után, 1543-ban adtak ki. A heliocentrikus modell felállításával a mű szenzációnak számított.  Kopernikusz leírta, hogy a rendelkezésre álló asztronómiai bizonyítékok legjobb magyarázata, hogy a bolygók keringenek a Nap körül és egyedül a Hold kering a Föld körül. Az elmélet még némi pontosításra szorult, annak végleges elfogadása pedig Johann Kepler részletes munkáinak kidolgozásáig, vagyis a XVII. század első néhány évtizedéig váratott magára.

Kopernikusz elméletének első védelmezőinek két tényezővel is meg kellett birkózniuk. Először is megfigyelésen alapuló bizonyítékokat kellett gyűjteniük arról, hogy a Föld és a többi bolygó kering a Nap körül, másodszor pedig demonstrálniuk kellett, hogy nézeteik összhangban állnak a Bibliával, amit addig egy geocentrikus világképet előfeltételezve értelmeztek.

Nem kérdés, hogy a heliocentrikus világkép elterjedése katolikus és protestáns körökben is arra késztette a teológusokat, hogy bizonyos bibliai részleteknek a korra jellemző értelmezését újravizsgálják. Még ma is széles körben elterjedt nézet, hogy Kálvin kategorikusan elutasította a heliocentrikus modellt, mert az, a vélt történet szerint, ellentmond a Bibliának. A történet forrása Bertrand Russell brit ateista filozófus sebtében összekapott, A nyugati filozófia története című könyve, amiben a szerző kijelenti, hogy Kálvin „ezzel a szövegrésszel rombolta le Kopernikuszt: ’megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon’ (Zsoltárok 93:1) és feltette a kérdést, hogy ’Ki helyezné Kopernikusz tekintélyét a Szent Lélek fölé?’”1

Russellt azóta számtalan szerző idézte és idézi a mai napig a forrás kritikus vizsgálata nélkül, ami elég sajnálatos, mert az „idézet” teljes mértékben kitaláció, a félrevezetés kiindulópontját pedig azóta sem sikerült teljes bizonyossággal beazonosítani. Egy biztos, Kálvin egyetlen írásában sem állított ilyesmit, ami egyébként sem állna összhangban teológiai módszereivel. Russell minden jel szerint Andrew Dickson White reménytelenül pontatlan, a Tudomány és a teológia közötti harc története a kereszténységben (1896) című művéből idézett, anélkül, hogy ellenőrizte volna annak igazságtartalmát.

A helyzet épp fordítva állt. Kopernikusz elmélete jelentős mértékben igazolta a protestantizmusra jellemző és Kálvin által kidolgozott teológiai módszert. Bár egyes bibliai részletek azt is sugallhatják, hogy a Nap kering a Föld körül [A leggyakrabban felhozott ilyen részek a Zsoltárok 93:1, 19:1-6 és a Józsué 10:12-14], Kálvin úgy vélte, hogy ezeket a részeket az ókori emberek felfogásához igazították és eszerint kell értelmezni őket. [Én mindenesetre fontosnak tartom megjegyezni, hogy bár számtalanszor olvastam a kérdéses részeket, soha nem jutott eszembe, hogy ezek egy geocentrikus világképet sugallnának, ami egyúttal azt is mutatja, hogy milyen fontosak a magunkkal hozott nézetek a Biblia, vagy történetesen bármilyen kérdés értelmezésénél.]

Kálvin ezzel alapvetően azt akarta kifejezni, hogy az isteni megnyilatkozás kulturális és antropológiai szemszögből is feltételes módon és formában érkezik, aminek eredményeként az értelmezést is ilyen megvilágításban kell folytatni. A megközelítés egyébként a judaizmus és a kereszténység számára sem számít újdonságnak.2

Kálvin úgy gondolta, hogy Isten alkalmazkodik az emberi elme és szív felfogóképességéhez és olyan képet fest Magáról, amit meg is érthetünk. Egy jó szónok tisztában van a hallgatóság korlátaival és ehhez igazítja üzenetét. Amikor Isten megnyilatkozik nekünk, nem úgy teszi, ahogy ezt Önmaga előtt tenné, hanem a mi emberi kapacitásunkhoz igazodva. Ezért olvassuk azt, hogy Istennek karja, szája vagy egyéb emberi tagjai vagy földi kellékei vannak, amik szemléletes szóképekként és saját intellektuális képességünk szintjén segítenek megérteni Isten lényegét.

Ezek az elképzelések komoly hatással voltak az angol nyelvterületek tudományos elméleteire, főleg a XVII. században. Edward Wright például azzal védte meg Kopernikusz elméletét a Bibliát minden tekintetben szó szerint értelmezőkkel szemben, hogy kifejtette, egyrészt a Biblia nem a fizikával foglalkozik, másrészt, hogy annak nyelvezete „a hétköznapi emberekhez alkalmazkodik, ahogy egy dadus szól a kisgyerekhez.” Mindkét megközelítést Kálvintól kölcsönözte.

Miközben a Kopernikusz körüli viták nagyrészt pozitív eredménnyel végződtek, fontos ösztönzést adva a Biblia tudományos értelmezésének, a XIX. század egy sokkal problémásabb vitát tartogatott a kereszténység számára, aminek bemutatása egy másik írás feladata lesz.

 1. Bertrand Russell, History of Western Philosophy, 2. kiadás (London: George Allen & Unwin, 1961), 515. o. []
 2. Stephen D. Benin, The Footprints of God: Divine Accommodation in Jewish and Christian Thought (Albany: State University of New York Press, 1993). []
Előző posztKövetkező poszt

38 hozzászólás

  1. Kabaré vagy szégyen ? ezen vitatkozni 2018-ban … Már a régi görögök is, ti. a Pitagoreusok KÖVETKEZTETTEK a Föld gömbölyű voltára és a Nap körüli keringésre, a látható “gömbölyded formák” miatt, lásd Hold fényváltozásai, Nap- és Hold fogyatkozások.
   Részemről minden tisztelet az övék: mire visz a normális emberi gondolkozás 🙂

   1. Igen ! Ez bizony a józan ész halála a hit nevében, vagy a hit megértése a józan ész túlélése által. Nem hiszem, hogy Isten az értelem halálát akarja, csak akkor, ha az a megtéréssel szemben áll. Itt nem erről van szó. Mit értettél az alatt a bálvány isten alatt, mikor Edua az Izrael Istenéről idézett.

    1. Megírtam ott. Bocs 🙂

     Ja, a túlságosan konkrétan vett szöveg – mely ellentmond a józan észnek – is lehet bálvány. Az pont ide tartozik. “Mert ők tudják jobban” 🙁

    1. Szia Jeromos ! Nem jó irányba mutat ez a fizikai relativizmus. Mert ami igaz lehet a relativitás elméletben (de még ott is van abszolút állandó, a fény sebessége), illetve az űrben vizsgált objektumokra (testekre, mezőkre), az nem biztos hogy igaz az egész Univerzumra. Főleg rossz hatással lehet a szellemi gondolkodásra, Istenre nézve, aki az abszolútum, és a zéro-végtelen is.
     Amúgy meg ha konkretizálni és pontosítani akarjuk a dolgot, akkor senki sem tudja pontosan az igazi mozgási-inercia rendszert az Univerzumban. Valójában még csak nem is a Föld kering a Nap körül.
     https://www.youtube.com/watch?v=g5AYO4M91ec
     https://www.youtube.com/watch?v=FYbDVnB-nWY

    2. Az sajnálatos. Nekem nem kóser, hogy egy önmagát Gábrielnek kiadó angyal (nyilvánvalóan nem a bibliai Gábriel volt) által sugallt vagy diktált szöveg alapján a kiválasztott aberrált (pedofil) és gyilkos Mohamed alapított hamis vallás bárminemű azonosságot mutat, ill megerősítésül szolgálhat bárminemű bibliai igazság tekintetében. Az ószövetség természet leírása biztos nem lexikális és szó szerint érthető infó, kedvenc példám a port evő kígyó, ami természetesen nem igaz ha szó szerint vesszük, ennek is plusz, mélyebb jelentése van.

    3. Mohamed nem az Ószövetségből másolt, hanem az egész Bibliából és ez sem szószerint értendő, mert verbálisan hallotta csak amit átvett, keresztényektől és zsidóktól.
     Ezen nem tudom, hogy miért lepődsz meg Arpiel, hiszen az ördög mindennel ezt csinálja, lévén újat nem tud kitalálni.
     Ha valaki lemásol valamit, azzal az eredeti, amit másolt, nem veszít az értékéből, feltéve persze, hogy valóban értékes dologról van szó. Például a hamis pénz vagy hamis festmények létezése, nem negálja az eredeti értékét. Sőt, azt mutatja, hogy egy értékes dologról van szó, mert ha nem így lenne, nem másolnák.

    4. Apropó, Oszkár is eltűnt. Vagy már csúnyábbakat ír mint korábban és azért nem jönnek át a kommentjei ?

    5. Vagy inkább jóvá nem hagyás után nem mennek át. Úgy látszik….

    6. HA csak a Napot és a Földet vennénk, “egyebeket” nem, akkor megállna amit írtál, kedves Jeromos: ha a Nap a középpont, a Föld kering, viszont mi a földről napkeltét-napnyugtát látunk ha mi vagyunk a megfigyelők.
     DE nem két objektum létezik, hanem az egész, bonyolult rendszer, tehát nem mondhatjuk, hogy földnézetből a Nap kering körülöttünk, függetlenül attól, hogy látjuk felkelni és lenyugodni.

    7. Te vagy a csúnya, Árpiel. 😛 Höhö!Most látom, hogy írtál.Kicsit túlösszeesküvéselméletezted a dolgot megint.A valóság sokkal szürkébb: az van, hogy nincs jelenleg számítógépem, és így -mindkettőnk szívfájdalmára- sajna csak nagyon ritkán tudok itt lenni, akkor is csak villámlátogatásra.

     Nem mellesleg, Jeromos észrevétele nagyon is jelentős.Ezt a bátor húzást kevesen merik meglépni, mert a szabadon kevésbé gondolkodók visszarántják őket meglátásaiknál fogva egy bizonyos szintre.A te reakciód is meglehetősen célratörő egyébként, hiszen te sem vagy buta gyerek, csak kissé babonás.Úgy cáfoltad Jeromost, hogy közben alátámasztottad.De ez bizonyára nem tűnt fel neked, mert nem olvastad el igazából még a saját hozzászólásodat sem.

     Ajánlom nektek barátsággal az alább linkelt könyvet, amit a “Kis herceg” című könyvvel együtt kölcsönöztem ki pár éve a salgótarjáni könyvtárból.És már nagyon bánom, hogy egyiket sem loptam el onnan… Ebből a könyvből jól felderíthető, hogy milyen összefüggésrendszer húzódik a “kopernikuszi fordulat” és az inerciarendszer fogalma (Newton) között, továbbá, ahogy nagyon-nagyon helyesen ráéreztetek, beleértve Einsten relativitás elméletét is.

     Éva csodálatos nanázós hozzászólásával meg nem tudok mit kezdeni.Csupán azt a magasságot közli, ahonnan ő valójában nagy ívben tesz erre az egészre…

     Árpiel, Jeromossal együtt egyformán jól látjátok.Ugyanis, ha minden relatív, akkor semmi sem az. 😉 :mrgreen:

     Íme a könyv:

     https://issuu.com/jeszenakjanos/docs/barbara_bienkowska_-_kopernikusz___

     Isten áldja ennek csodálatos a könyvnek a csodálatos feltöltőjét!

   2. A lègkör fènytörèsèt viszont nem ismertèk ezèrt nem is számoltak vele.2014 ben konkáv lencsèvel produkálták ugyan azt a megvilágítási modellt sík felületen mint ami fènytörès nèlkül adott görbületű gömbfelületen adódna.

   3. A hold fènyváltozásainál kellene látni az s faktor megjelenèsèt.A föld gömb árnyèka nèm fèlgömb alakban takarja ki a napot.Fènytani árnyèkkísèrletekben látható gömbfelületen gömb árnyèk s világos-árnyèk határ alakul ki.Ezt a holdnál soha nem figyeltèk meg.

  2. A hold fènyváltozásainál kellene látni az s faktor megjelenèsèt.A föld gömb árnyèka nèm fèlgömb alakban takarja ki a napot.Fènytani árnyèkkísèrletekben látható gömbfelületen gömb árnyèk s világos-árnyèk határ alakul ki.Ezt a holdnál soha nem figyeltèk meg.

  3. Amivel Focault kísèrletileg igazolta a föld stabil forgásat a giroszkóp.Kevesen tudják de Focault nem csak a föld forgását igazoló ingakísèrletről híres.A föld stabil tengelykörüli forgását a giroszkóppal promotálta.Az álltala elvègzett kísèrlettel csak az a baj a vèlemènyem szerint, 3 különböző helyen kellett volna elvègezni.Csak 1 terülten vègeztèk el a gömbön.Sehol nem találtam adatot arra , valaki elvègezte volna az èszaki sarkon ès az egyenlítőnèl.Egyedül a tèrítő környèkèn vègzett kísèrlet eredmènyèből következtet a sarki ès egyenlítői hatásokra de ezeket tènyekkènt mutatja be.Az Allais effektus amit manapság rengetegen vizsgálnak,mèg sóbánya mèlyèn is.Cáfolja a Focault inga a föld saját vèlt tengelykörüli forgását.A jelensèg amire nincs tudományos magyarázat abból áll,nap-hold-föld együttálláskor(napfogyatkozás jelensège)az adott területen a Fokault inga forgást bizonyító mozgása megszűnik illetve felgyorsul attól függően a napfogyatkozás felè vagy attól távolodik.Megállna a föld forgása másutt fegyorsul? Rossz következtetès a föld forgásának a bizonyítására.A masik találmánya a giroszkóp.1920-tól használták pl repülőgèpek irány,magasság,a gèp tèrbeli elhelyezèsènek a megállapítására.(műhorizont).tengeralattjárók irány ,szint ès tèrbeli elhelyezkedès ès szög megállapítására, mèrèsère.A harckocsik lövegállásának a menetközbeni cèlratartására.Mièrt?Mert a pörgölő súly megtartja a tengely irányt bármerre mozog alatta bármi.Legyen az a repülő,tengeralattjáró,harckocsi lejtőn lefelè.Ès hol van itt a föld pörgèse-forgása tengelye,napkörül,amin halad a harckocsi?Aminek a tengerèben uszik a vízalatt a tengeralattjáró?Aminek a lègkörèben repül a repülő.Ami alol Kelet-nyugat irányba folyamatosan eltèrül ès naponta 0,98 fokkal eltèr a napkörüli forgása miatt. Ne feledjük a gyorsúló,lassuló autóban is èrezzük a mozgás irányát erejèt,hogy van az nem èrezzük de mèg csak ki sem lötyög a kávènk a pohárból miközben pörgünk forgunk a föld kèpzeletbeli tengelye ès a nap körül.Nemrèg láttam egy prezentációt ahol a nap körül dugóhúzószerűen vele síkban száguldanak a bolygók miközben a nap a salyát átmèrőjènek a 2 szeresèt ugrálja egy nègyzetet leírva,de az összes bolygó veleszinkronban továbbra is tartja a pálya távolságokat.Mi mègse èrzünk a több millió km-es ráncigálásokból.Csupán hitre alapozva nem hiszem el a föld saját tengelykörüli forgását,a geocentrikus modellt.A gömb voltát.Minden ellene szól.

 1. Csak egy kis egyszerű tény:
  Ha Nap lenne a galaxisunk középpontja, nem lett volna logikus, hogy Isten azt teremti meg először?
  Ehelyett pedig pont, hogy a Föld lett megteremtve legelsőnek, a Nap és a Hold pedig csak egy-egy világító égitestként lett létrehozva a Föld felett az égboltozaton belül.

  Egyre több mérés lát napvilágot, hogy a Föld nem igazán akar görbülni, úgy ahogy azt “kellene” neki, hanem pont hogy sík egyenes végestelen végig. Ezért van az is többek között, hogy 50-60 km távolságból látszanak épületek, holott a görbület, a Föld gömb mivolta miatt azoknak már rég nem volna szabad látszódniuk.
  Érdemes beleásni magunkat a témába, igencsak meglepő dolgok fognak kiderülni, a nagy-nagy elhitetés, amit a jezsuiták agyaltak ki még anno Kopernikusz közreműködésével.

  https://nagybarnabas.com/blog/lapos-fold-25-a-katolikus-jezsuita-rend-foldgomb-hazugsaga-es-kopernikusz

   1. Amire itt mint dèlibábra hivatkoznak már bizonyították nem igaz.Egy csónakban ülve a dèlibabra irányított kamerával elindultak felè.Az állítólagos dèlibáb nemhogy nem tűnt el hanem egyre èlesebbè vált.Ha dèlibáb lett volna a látoszögváltozással eltünt volna.pl a tükörbe nèzve is csak bizonyos szögben látsz valamit.

   2. Kedves Thea a tenger párolgása valóban ki takar rèszeket ez időnkènt erősebb időnkènt gyengèbb.A felszíni vizek hőmèrsèkletètől függ.Ez a pára rèteg ha nagyon megvasztagodik köddè alakul.Akkor vègkèpp nem jön át rajta fèny a cèltárgyról.De ez nem bizonyítja a föld gömböcz voltát.Ezèrt jègfelületen való mèrès kiküszöböli a lègkörben lèvő vízpára torzító hatását.A rockwall tavon keresztènyek vègeztek lèzeresmèrèst ha jól emlèkszem 12 mèrföld távolságon.A jègen hómotorral mentek az adott távolságig.A lèzer hibahatáron bellüli szórásán kívül 2-4cm eltèrès lehetett.Ennyi a jègfelületbe is belefèr szerintem.Videóra vettèk az egèszet valahol fennt van a y-n.

    1. Nemzsi, te egészen tudományosan fogalmazol itt. De ez még kevés. Köd pedig nem a vastagodástól lesz, hanem a harmatpont elérésétől. Ez a lapos föld ügy pont olyan mint a szintén terjedő ószövetség Istene=Sátán tan. Nagyon kevesen hisznek benne, és azt hiszik, hogy biztosan nekik van igazuk, a többi keresztény, nem keresztény meg szerencsétlen megvezetett áldozat. Ugyanaz az abszurditás, hogy csak a Jehova tanúi fognak üdvözülni (azok sem mind).

    2. T Arpiel a köd valóban a harmatpont elèrèse miatt van ès a párolgás miatt.Hűvösebb időben melegebb víz jobban párolog.Tèlen ha hosszabb ideig hideg van a harmatpontnál jóval hidegebb nem párolog a lehült víz nem fogsz tapasztalni ködöt.

   1. Thea? Ha van ilyen asgardia állomás az csak a gonosztól lehet szerintem és a hivatkozott írásodban az Ige a válasz erre I.Kor.8:5-6 amit ott is idéztél ” Mert, ha vannak is ugynevezett istenek az égen, földön, mint ahogy sok isten és sok úr van, mindazonáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség és mi is érte vagyunk és egy Urunk, Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is Ő általa. Szerintem ezek az ufók és szürkék, sárgák stb lények nem lehetnek másak, mint démonok. /szerintem/. Hiába írják nekem egyik sem tűnik jó akaratúnak .

    1. Soraya nagyjából jól látod, de ezek a lények nem démonok (azoknak nincs még szellemi testük sem), hanem sátán királyságának állatkertje genetikai hibrid kreációi. Amelyik “jóakaratú” lehet, talán angyal, mert vannak kiköpött emberi lények is.

  1. Erre mondják, amiket összehordtál, hogy fele sem igaz. Pl. hogy a jezsuiták terjesztették el a gömbölyű fölg modellt. Bőszen ellenezték a Heliocentrikus modellt. De mindegy. Te ismered vagy tanítványa vagy az RHR (Reveal Hidden Reality) féle csapatnak ?

   1. Árpiel! Köszönöm a választ. Én is arra gondoltam, hogy ezek a lények genetikailag készített dolgok, csak nem mertem leírni, de ezek között én nem mernék angyalt látni sem jó akaratot, hanem elhitetik az embereket, hogy vannak akik a földet védik és jót akarnak nekünk. Nem gondolom, hogy a s. jót akarna nekünk kavarni és azt sem,hogy angyalok jelennének meg ilyen testben./de ez az én véleményem/. Igaz írja a Biblia, hogy tudtunkon kívül angyalokat vendégelhetünk meg. A föld gömbölyű alakjáról több helyen is ír a Biblia.

    1. A Biblia abszolút másra érti az “angyalok megvendégelését”! Azokkal a lényekkel, amikről fent írtatok, nem ilyen kapcsolatban vagyunk. Az “angyalok” a szegények, a kitaszítottak, akik EGYÁLTALÁN nem úgy néznek ki mint az angyalok, hanem visszataszítóak, mely a körülményeikből következnek, lásd a hajléktalan embereket.
     “Sok helyem volt ez időben a villamoson” mesélte egyikük a nehéz időkről. Mert igyekeztek tőle messze kerülni …:(

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend