Hit és vallás

A meg-nem-sütött torták története folytatódik – A nap háborítatlanul ragyog a felhők mögött

Meglepő fordulatot vett annak az észak-írországi keresztény párnak a története, akiket vétkesnek talált a bíróság, amiért nem voltak hajlandók egy meleg házasságot népszerűsítő tortát megsütni. A cukrászda nyeresége az ügy óta nőtt.

A cégtulajdonos McArthur család 2014-ben tagadta meg az LGBTQ aktivista Gareth Lee megrendelésének teljesítését, aki a „támogasd a melegházasságot” felirat mellett a QueerSpace nevű meleg szervezet logóját és a Szezám utca két egymást átölelő hímnemű szereplőjét akarta látni a cukrászterméken.

Amikor a házaspár ezt nem teljesítette, az aktivista panaszt tett, az észak-ír Egyenlőség Bizottság pedig polgárjogi eljárást indított ellenük. 2015-ben az elsőfokú bíróság a pár ellen ítélt, azzal az indoklással, hogy szexuális beállítottság alapján diszkrimináltak valakit, emellett több száz font bírságot is kellett fizetniük a felperes „érzelmeinek megsértése” miatt. A házaspár azonban nem hagyta annyiban. Fellebbeztek, majd 1016-ban a másodfokú eljárást is elveszítették.

Az ügy ezzel sem ért véget. Daniel és Amy McArthur, akiknek jogi képviseletét a brit Christian Institute, magyarul Keresztény intézet látja el, a brit legfelsőbb bíróság elé viszi az ügyet.

„Bátorító, hogy a Legfelsőbb Bíróság hajlandó tárgyalni az ügyünket és az is kiderült, hogy milyen fontos kérdésről van szó,”

nyilatkozta Daniel McArthur néhány napja.

Daniel és Amy McArthur
Daniel és Amy McArthur

A fiatal pár és ügyvédeik szerint a támadás egyértelműen a szólás szabadsága illetve hitbeli meggyőződésük ellen irányul.

„Saját lelkiismeretükkel összeegyeztethetetlen volt egy olyan termék előállítása, ami ellentmond hitbeli meggyőződésüknek, ráadásul az adott helyzetben arról is meg voltak győződve, hogy számukra ez kifejezetten bűn lett volna,”

nyilatkozta David Scoffield ügyvéd.

„Diszkriminálni csak egy személy, nem pedig egy elv vagy tárgy ellen lehet. Egy torta nem rendelkezik politikai vagy vallásos véleménnyel.”

Mindenesetre érdekes, hogy Észak-Írországban egy ilyen támadás alatt álló cukrászda, az Egyesült Államokban látott más esetekkel ellentétben, nem csődbe ment, hanem kifejezetten virágzik.

Az ilyen fajta elnyomás amúgy tipikus példája annak, amikor az ördög, tetemes mennyiségű kötélhez jutva, saját magát akasztja fel.

Ilyen példákat látva egyre több, egykor baloldali vagy progresszív beállítottságú gondolkodó fordít hátat korábbi táborának és választja a szólásszabadságot, ráeszmélve, hogy ha az államnak hatalmában áll megkövetelni, hogy mondjuk egy keresztény saját hitbeli meggyőződésével ellenkező módon éljen, beszéljen vagy vezesse vállalkozását, akkor ugyanaz az állam bárkivel megteheti ugyanezt.

Ha egy cukrász nem hajlandó egy adott fajta tortát megsütni, nem toleránsabb olyan cukrászdát keresni, amelyiknek nincs gondja egy ilyen megrendeléssel? Valóban az lenne a progresszív és toleráns megoldás, ha elvárjuk az államtól, hogy ráerőltesse az akaratunkat másokra? Az az állam, amelyik megkövetelheti egy vallásos segélyszervezettől, hogy abortusztablettákat finanszírozzon, bárkitől bármit kierőszakolhat.

Ez az út nem egy szabad társadalomhoz, hanem a diktatúrához vezet.

(Forrás: faithwire.com)

Előző posztKövetkező poszt

99 hozzászólás

 1. Kedves Éva, írod: “Edua, egyszer jó lenne végigmenni ezeken a témákon. Külön.Ugyanis ebből semmi nem igaz,amit írtál.NEM imádunk bálványt.NINCS jézus főpapságán kívül – aki a saját vére által meg be a Szentélybe nekünk üdvösséget szerezve – más közbenjárónk.”
  Rendben Éva, egyetértek, menjünk végig ezeken a témákon külön.
  1.”NEM imádunk bálványt.”
  Szóval akkor Mária, József, Antal, Rita, Anna, stb. Isten? Mert, hogy imádjátok őket az világos és egyértelmű. Pl.:
  http://www.plebania.net/hittanterem/?op=viewkat&kid=5
  http://www.plebaniahivatal.roszkenet.hu/hittan/imak.htm

  2.”NINCS jézus főpapságán kívül – aki a saját vére által meg be a Szentélybe nekünk üdvösséget szerezve – más közbenjárónk.”
  Nincs? Tényleg? Csak éppen pár idézet bizonyításképpen:
  “IMÁDSÁG MÁRIÁHOZ (Oltalmad alá futunk…)
  Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtôl, mindenkor dicsôséges és áldott Szűz! Asszonyunk, KÖZBENJÁRÓNK és szószólónk, ENGESZTELD MEG ÉRTÜNK SZENT FIADAT, ajánlj minket szent Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak!Ámen. ”

  “Ima a Csíksomlyói Szűz Máriához: …..Nyerd meg mindnyájunk számára a Mennyei Atya irgalmát, az Úr Jézus szeretetét és a Szentlélek kegyelmét,…….”

  “Imádság kegyelmek elnyeréséért Isten szolgája, II.János Pál pápa közbenjárására:
  Szentháromság Egyisten,hálát adunk neked,amiért az Egyházat megajándékoztad II. JÁNOS PÁL PÁPÁval,…..AZ Ő KÖZBENJÁRÁSÁRA ADD MEG NEKÜNK akaratod szerint
  a kegyelmeket, amelyekért esdeklünk,”

  “SZENT RITA Istentől csodákkal kitüntetett! Te ritka kegyelemben részesültél, hogy kétségbeejtő helyzetekben különös szószóló légy. Erős bizalommal térdelek előtted, könyörülő szeretetedre hivatkozva, hogy segítségedet kérjem jelen nagy szükségemben. Légy részvéttel irántam. Gyarló imámat vidd Isten trónusa elé és BUZGÓ KÖZBENJÁRÁSOD ÁLTAL NYERJ MEGHALLGATÁST KÉRÉSEMBEN. Tekints Jézus kiontott drága szent vérére szentséges, irgalmas szívére és gyarló hitemre. Oh Szent Rita! Segíts, hogy buzgó imám meghallgatást nyerjen. Megígérem, hogy egész eletemben hirdetni fogom jóságodat! Amen ”

  3. “van, aki nem atyának, hanem testvérnek szólíttatja magát, hogy még a LÁTSZATÁT is elkerülje, hogy “atya”. Nem vitatom És hány van akit atyának szólítanak?

  4.”Milyen további bűnök?”
  Pl.: pedofilia, homoszexualitás, paráznaság, gyilkosság, babona, okkultizmus, ……….

  5.”Olyan GYÜMÖLCSÖK nincsenek SEHOL mint amilyenek a katolikusok között teremtek !Tudod:”gyümölcseikről ismeritek meg őket” !”
  Így van.Túl sok a rothadt gyümölcs ahhoz, hogy jó fa lehessen.

 2. Adrian, írod: “Tudod sokan tanítják ezt manapság, mármint, hogy még kell változni, ha megtértél…különben nem üdvözülsz, de ez nem igaz. ” Szóval Jézus és az apostolok se mondtak igazat?
  “Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.
  Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.
  Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.”Mt.17-21

  “Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat,Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, a mely megemészti az ellenszegülőket.”Zsid.10.26-27

  “Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt a hit?…..Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában…..Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-é meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra?……Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből…..Hasonlatosképen pedig a tisztátalan Ráháb is, avagy nem cselekedetekből igazíttatott é meg, a mikor a követeket házába fogadta, és más úton bocsátotta ki?Mert a miképen holt a test lélek nélkül, akképen holt a hit is cselekedetek nélkül.”Jak.2.14-26

  “Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők, Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.”1Kor.6.9-10
  “Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában.”Ef.5.5

  “Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat.”Zsid 12,14
  ——————————————————————–
  “A ki ő benne marad, egy sem esik bűnbe; a ki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt.Fiacskáim! senki el ne hitessen benneteket: a ki az igazságot cselekszi, igaz az, a miként Ő is igaz:A ki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.Senki sem cselekszik bűnt, a ki az Istentől született, mert benne marad annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: a ki igazságot nem cselekszik, az egy sem az Istentől való, és az sem, a ki nem szereti az ő atyjafiát.”Ján.1 3.6-11

  “Annak pedig, a ki titeket a bűntől megőrízhet, és az ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel,Az egyedül bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mind örökké.Ámen”Júd.1.24-25

  Természetesen ha nem hiszel Isten mindenhatóságában, akkor abban sem hiszel, hogy megőrízhet a bűntől, vagyis lehet bűn nélkül élni. Pedig ez a szabadság! Nem az amit te hírdetsz, az pont hogy rabszolgaság.”Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, a ki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.”

  “A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; –>Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott!”Jn 14,21 + 1Kor 16,22

  1. Téged Edua az Isten küldött ! Mert ahogy Jézus, te is szeretted az igazságot, és ki is mondtad most, az itt elburjánzó sok félrebeszélés, zavart és kevert szellemiségű féligazság és idegen hamis tanítás özönére reagálva. Nagyon kezd elfajulni a kommentelési szellemi légkör. Most tisztább lett a szellemi atmoszféra. Áldjon meg érte az Úr !

   1. Örülök Arpiel, hogy te még itt vagy. Azok közül akik így látják a dolgokat sajnos már csak egy páran maradtunk itt.

 3. Nekem úgy tűnik, hogy a fenti történet minden szereplőjének, pró és kontra, az Evangéliumból csak azt a részletet sikerült megjegyeznie, amikor Jézus kirúgja a Templomból a kufárokat. 😀 Beleértve -azt a minden bizonnyal jó keresztényt is-, aki kitalálta ezt az “adjunk az ördögnek kötelet, hátha felakasztja magát vele” című mondatot.(A történetet elolvasva, megírva, magunk is a szereplőivé válunk.) Még szerencse, hogy azzal együtt amit mondani szoktam, miszerint a Biblia tükör, híradást is tesz a Megváltóról!Ez a kettő egyszerre igaz minden különböző helyzetre.És amikor belenézünk a Bibliába, látjuk ezt a Megváltót.És a Biblia tükör… Igaz, kissé homályos tükör.Mint ahogy néha a fürdőszobánkban szokott lenni a pára miatt.Ezért -csak hogy önkritikát is gyakoroljak-, biztosan én is odaadnám az ördögnek azt a kötelet.Pedig ez nagy hüjeség.Hiszen nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van.Olyan nagy, hogy a világ összes Bibliája és tükre sem fogadhatja be Azt.De mi még felnőhetünk Hozzá. 😉

  1. Szia Thea!Ezt az “ördögös-köteles” Isteni szikrát tudom, hogy nem te találtad ki, ezért nem is rád gondoltam azokat leírva az előbb ezzel kapcsolatban.Csak mert eszembe jutott, hogy ezt talán félreérthetően fogalmaztam meg.Rólad egészen biztosan tudom, hogy nem csak a kufáros részt jegyezted meg az Evangéliumból.

   1. Egyébként meg, teljesen hiába adnánk az ördögnek kötelet, mert úgysem ő akasztaná fel azzal magát, hanem mi, aki adjuk.Ezért ördög… 😉 👿 A fizikai síkon sokkal erősebb nálunk.Márpedig, a gyilkosság mindenféle módja a fizikai síkhoz rögzített gondolkodás.Még akkor is, ha a kötél “csupán” virtuális.

    Nem jó a kötél.
    Nem jó a gyilkosság, mert meghalunk.Mi halunk meg.Más módszer kell.Nem pedig a gyilkolás.Attól tartok, nem marad más, mint amit fentebb írtam a múltkor: a módszer az, hogy felnövünk Ahhoz, Aki bennünk van.

   1. Tudom, de ennyi játék részemről bőven belefér, hogy tompítsam egy ijen, kicsit agresszív szónak az élét.

    A lentebbi kérdéseddel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy egy egészséges ember egésznek látja a világot is.És ez lehet lényeges ezen a fórumon is.Rajtunk múlik.Nem akarom sorolni a neveket. “Tercsi, Fercsi, Kata s Klára, és még valahány név van a naptárba…” 🙂 Válhatunk egy testté is, mint ahogy egy test is vagyunk, voltunk mindig is, egyazon vérrel, egyazon Szülővel.Egy egész örökkévalóságunk adatott ennek a megélésére, és ennek a testnek génje lehetne ez a fórum is akár, amibe mint élő kövek, beépülünk.Nem kell ehhez -eme posztnál stílszerűen szólva- egymás f….át sz..i, még csak egyetértenünk sem kell, mert kezdetnek elég egymás véleményének a tiszteletben tartása, és megtűrnünk egymást ebben az Egy testben, ezen a fórumon.Figyelhetjük az idők jeleit, várhatjuk az idők jeleit, de azzá is válhatunk; azzá, ami(k) mindig is voltunk: az igazi idők igazi jeleivé.

 4. Oké, akkor maradjunk annál, amiről ez az eset szól.. szerintetek, mert kíváncsi vagyok a hitetekre, véleményetekre.
  Na szóval,…mi van, ha holnap bemegy valaki abba a “keresztény”-nek mondott cukrászdába és rendel egy ilyen díszítésű tortát? https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvrWhaSZkeVOP4AuiL-b0Jy3zGncMHU14vnXTey6Vs5UiclOs- Mi lesz a válasz?
  És ha holnapután bemegy például egy muszlim hitű, aki egy olyan tortát rendelne, amelyen ez legyen ráírva? Jesus the Messenger of ALLAH, peace be upon Him!
  Vagy mit szólnának egy Big Bang-es tortához? Vagy bármit, ami szembemegy kedves “keresztény” cukrászunk hitével, és ahogy ő maga nyilatkozta…”A Bibliával és Isten elvárásaival” (Erre ígérem még visszatérek).
  Azt is mondta, hogy a múltban már többször elutasított “pornó” jellegű torta rendeléseket is. Egy ágaskodó férfijú pénisz, vagy egy pár csokis női kebel tényleg a pornó kategória lenne? A pénisz meg a cici a sátántól való, vagy Istentől? Nem szeretnék most listát írni arról, hogy mennyi olyat lehetne rendelni, ami nem fér bele ennek a szerintem képmutató cukrász rendelés felvétel ízléseinek.
  Ennek tükrében most akkor kinek van igaza? Arról azért ne feledkezzünk meg, hogy olyan nincs, hogy keresztény cukrászda, de olyan van, hogy közszolgálatot, közkereskedelmet ellátó nyilvános cukrászda.
  Nem vagyok kíváncsi a mellébeszélésekre, vagy az ellenem indított akármilyen jellegű megjegyzésekre,…hanem azt mondjátok meg nekem mi van ilyenkor?

  1. Adrián, szerintem meg inkább neked kellene leírnod, hogy mit gondolsz erről. Az lenne a “nem mellébeszélés”.
   Ha valakinek nem összeegyeztethető a hitével egy adott tortadekoráció, akkor ne készítsen olyat, az államnak pedig ne legyen joga beleszólni abba, hogy egy magánvállalkozás, aminek megjegyzem semmi köze a közszolgálathoz, hogyan üzemel, ameddig betartja a vonatkozó törvényeket. Ha pedig a törvény és a hit nem összeegyeztethető, akkor tudjuk, hogy hol tartunk.

   1. Vannak olyan emberek, akik szeretnek sokat utazni.Sokan közülük országokat, kontinenseket is beutaznak, míg másoknak utazásból és világlátásból elég annyi, ha kinéznek otthon az ablakukon. 🙂 Szóval, mindenkinek megvan a maga hitbeli és mindenféle korlátja.Ezeknek az embereknek a történetben, pró és kontra, ennyire futotta, és itt ért véget a hitük.Igaz, egy bizonyos szűkös mozgástér után már nem tudom, hogy hitről-e vagy kétkedésről szerencsésebb beszélni… Az ilyen feliratok miatt nagy valószínűséggel én sem készítettem volna el a tortát nekik. 😳 Mert ciki.Mert kínos, mert szégyenérzetet kelt, és különben is: mit szólnának hozzá az ismerőseim, a rokonok, meg a família?Ujjal mutogatnának rám… Vége a jó híremnek.Brrrr!Igaz, hogy én nem vagyok tortakészítő, nem tökéltem el magamban ilyesmit, hogy aztán ezzel együtt kitegyem magam vásárlóim nemszokványos és nem hétköznapi kívánságainak.Ha egy kicsit is odafigyelnek önmagukra, itt a szereplők megismerhették korlátaikat, és Theának igaza van abban, hogy ha valakinek valamire nem futja a hitéből, akkor azt ne csinálja.”Mert ami hitből nincs…” Nekik pedig most ennyire futotta.Mind a két oldalra értendően.Ennyiből kellett sütniük, mert ennyi volt otthon a hitkészletben.(Persze igaz, akinek még többje van, annak még több adatik… 😉 ) De a hitben erőtleneket meg nem hazavágni kell, hanem… De ezt úgy is tudjátok.

    Minden esetre, nem szerencsés folyton azzal foglalkozni, hogy mit szólnak hozzánk az emberek.Mit szól hozzá az utca népe, a többi tortakészítő, meg az ilyen-olyan tisztes polgárok.Vagy éppen mit szól hozzá a többi homoszexuális, ha kiderül, hogy szubkultúrájukban valakinél ennyire elgurult a gyógyszer, hogy nem értik meg sem saját, sem önmaguk korlátoltságát.Persze, nem az a fontos, hogy mások mit gondolnak rólunk, hanem, hogy a Jóisten mit gondol rólunk.Szerintem ez egyértelmű (mármint, hogy Ő mikor mit gondol rólunk), de ezt már nem szeretném itt nyilvánosan eldönteni.Ki-ki úgy is önmagában tanakodja ezt meg.Másrészt meg, pont erről írogatunk itt évek óta… 🙂

    Elnézést, hogy belekotnyeleskedtem!

    1. “Nézd meg az előző hozzászólásod!Merő önsajnálat, és magaddal foglalkozol benne, rólad szól.Jaj, mi lesz velem”

     ki kell abranditsalak, nem magamrol irtam hanem atlag keresztenysegrol, sokan vannak akik szeretik Jezust s megbotrankoznak s mas gyulekezetet keresnek mert kiabrandultak ebbe abban, sajnos eleg jellemzo erre a korszakra, az altalam emlitett pelda bar nem Istenbol valo kiabrandulassal vegzodot, de nagyon sulyosan.
     Kicsit nehez onsajnalatot velni benne ha nincs benne “on”, vagyis en 😉

   2. Kedves Thea, van egyáltalán bármiféle jellegű törvény, ami a hittel összeegyeztethető? 🙂 Aki hisz, az törvényeket alkot.Mindenféle törvényt felül lehet írni, annak aki hisz.Persze, a szeretet törvényét semmi sem írja felül, és ez a legelképesztőbb és legcsodálatosabb dolog is egyben a világon.Méghozzá annyira, de annyira elképesztő és csodálatos, hogy ez egyenesen lehetetlen az embernél, és csak az Istennél lehetséges.De azért, naaaaagyon is lehetséges… 😉 A legnagyobb törvény csak az Istennél lehetséges, de ez éppen elég az embernek is.Hiszen Isten annyira szereti az embert, hogy ami Nála lehetséges, azt nekünk adja még az élete árán is.Annyira szereti a szeretet törvényét, hogy Nála az ember és a szeretet törvénye egy és ugyanaz.

    1. “Minden szabad nekem, de nem minden használ; minden szabad nekem, de nem minden épít.” 1. Kor. 10:23

    2. Mindez hit kérdése.De van ami még a hitnél is magasabb rendű.

    3. Egyébként, az egy hosszú ideig tartó önmagunkon való munka rájönni, megtanulni és kitapasztalni, végül pedig megszeretni azt, hogy mi az ami épít és használ.Sokszor belefutunk pofonokba, de mindig-mindig a saját pofonjainkba.Ezeken a pofonokon, a saját magunknak kiosztott pofonjainkon keresztül tanuljuk meg ezeket.Szóval, mivel van Isten, és ez az Isten Jóisten és az élők Istene, még ami nem használ is használ nekünk, és ami nem épít is épít minket. 🙂 Ezek szerint ez sem valami olyasmi, ami fekete-fehér… De kétségkívül hasznos és építő Bibliai idézet. 🙂 (Elnézést, hogy az előbb a “Bibliai”, nagy “B” kezdőbetűs szóval felülírtam a hejesírási szabájokat *törvényeket* ! 😉 😀 Valahogy nem bírom sem az Istenit, sem a Bibliait kisbetűkkel kezdeni.Szerintem az “Isteni” esetében talán így is helyes a vonatkozó szabályok szerint is, de ezt nem tudom biztosan. )

    4. Admin,
     Idézed: “Minden szabad nekem, de nem minden használ; minden szabad nekem, de nem minden épít.” 1. Kor. 10:23

     Ha megszabad kérdezni,..ez a cukrász hozzáállása ez esetben mit használt, mit épített a megnövekedett pénz bevételeken kívűl?

    5. Mindent szabad de nem minden hasznal.
     Igaz, errol szol a szabad akarat, errol szol a hivo elet is, onszantadbol, szabadakartbol adod at Az eleted Jezusnak (cselekedteid s szavaid tukrozik ezt), igy elveszited az oemberi eleted az orok eletert s Jezusert vagy eled a “Te” eleted s elveszited azt.
     Ugy mit hasznal ha megnyered a vilagot de udvosseged nincs?
     Mindent tehetsz de mindenek kovetkezmenye lesz, jonak is rossznak is, attol fuggetlen, hogy utana megbannod vagy sem, lehet epp az udvosseged nem megy ra de anelkul is lehet kar miatta vagy aldas, amit vetsz azt aratsz, cselekedeteinkre is igaz, aki nem gyujt az Urral, Az tekozol, nincs szurke arnyalat s igy erthetobb miert vall Pal mindent kar s szemetnek a regi eleteben.

    6. Szerintem a tetteink, donteseink olyanok mint a vizbe dobot kavicsok, mindenkep van kovetkezmenyuk/hullamuk, valamelyik kavics kisebb, valamelyik nagyobb de mindenkep hullamzik a viz tole.

    7. Zsolt igen hullámzik a víz,…például úgy is, ahogy azt Jézus elmagyarázza Máté 15:1-20-ban.
     A farizeusok nem haltak ki!

    8. Zsolt,
     Érted a Jézusi narratívát amikor a farizeusokkal, farizeusokról beszél? Hogy azok folyton másokra mutogatnak a törvényre hivatkozva, miközben ők sem képesek betartani azt. Az eszak-írországi/ cukrászdát eset sem másról szól tulajdonképpen, mert ha lenyalogatjuk ama torta mézes-mázas bevonatát, nem marad más mint a torta belső valós része, ami nem más mint a bűnös buzik feletti itélkedes.
     És, ha Pál szerint azok között, aki Krisztusba keresztelkedtetek meg, nincs se zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő,..vagyis buzi sincs, mert azok mindnyájan egyek a Krisztus Jézusban, akkor ki itt az álszent illetékes?
     De nem válaszoltál az elöző kérdésemre. Te már nem követsz el egyetlenen egy bűnt sem az életedben ? Tudsz, ismersz egyáltalan olyan embert, aki már nem ? Jó lenne levetközni ezt a sehová sem vezető, másokra mutogatós szellemiséget, mert több mint botrányos.

    9. Adrian, talán segítene, ha leegyszerűsítéve néznéd a helyzetet, mert úgy tűnik, ahogy Zsolt is írja, hogy összekevered a bűnös megváltását, illetve mások feltétel nélküli szeretetét, azzal, hogy támogatod-e a bűnt.
     Képzeld el, hogy leülsz egy meleggel beszélgetni és elmondod neki, hogy Jézus mennyire szereti, vagy képzeld el, hogy Jézus teszi ugyanezt. Elmondja neki, hogy meghalt érte, és nincs az a bűn, amit meg ne bocsátana neki. Vagy helyettesíts be ide bármit és bárkit. Ítélkező keresztényt, vagy Isten boccsá egy álszent farizeust. Azt is mellé tudod képzelni, hogy beszélgetés közben Jézus feláll és az arrajáróknak kijelenti, hogy “támogatom az azonosneműek házasságát” vagy “támogatom az álszentséget”? A testvéreimnek éppen úgy elmondom, ha kikérik a véleményemet, hogy valami biblikus, jó, helyes, stb-e. Sőt, a Biblia ezt nevezi igazi szeretetnek.
     Csak egy példa a sok közül: “Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél.” – Galáta 6:1
     Ettől még nem ítélkezel felette és nem kell, hogy azt gondold, hogy jobb vagy nála.

    10. Ott nem igazan arrol szol, itt nem itelkezes hanem egy dontesrol szol hogy nem tamogatjak a melegseget s nem hirdetik, vagy tudsz akarmilyen reszt a bibliaba ahol Jezus reklamozot volna akar egy bunt is?
     Ha meg sutik ez van, nem egy bunos megkovezeserol vagy farizeusi ketszinusegrol.

    11. es Adrian, nagyon eroltetett az amikor a bunben levo elest kevered avval, hogy valaki indirekt modon bunt kovet el, azert eroltetett mert tobbszor irtak/s Bibliaban is megtalalhatod, hogy a ket dolog nem ugyanaz, szerintem vilagosan lett irva, hogy 2 uton nem lehet jarni, az Urral is es sajat bunneineket is szandekosan megtartva, olyan mintha valaki meg megterese elott paraznalkodasba el, megteres utan is abba elne, az en kerdesem akkor o teleg megtert-e?
     szerintem nem.
     Hogy megcsinalnak-e egy melles s peniszes tortat? nem… igaz, hogy nem a satan csinalta az embert de vannak dolgok amiket kihasznalt, talan Pal is alszent volt mikor a nok oltozkedesrol irt? vajon mikor izrael nepe a pusztaban paraznasagba eset, az Istennek tetszo volt? pedig csak csabitottak oket, de mi lett a vege?
     ha te buzditasz valakit hogy lopjon, de te nem lopsz, akkor bunos vagy -e vagy sem, plane ha mas epp ezert esik bunbe?

    12. Szia Zsolt!
     Szerintem itt azért fontos hozzátenni, hogy minden, amit Isten teremtett “igen jó”. Kihasználni pedig bármit lehet. Kit mi kísért meg.
     Érdemes elolvasni például a Róma 14-et vagy az 1. Korinthus 8-at és vonatkoztasd egy bármilyen testrésszel kidekorált tortára.

    13. Thea, Adrián,
     ez nem könnyű helyzet, pedig mégis egyszerű.Aki békében van önmagával, másokat is békén hagy.Ezzel együtt, mégsem engedünk másokat, hogyha azt látjuk, hogy folyamatosan a falba veri a fejét.Ahogyan az is szent igaz, hogy mindenki a saját kárán tanul.Aki hallgat a jó szóra, azt el lehet téríteni ettől a szerencsétlen cselekedettől, de van aki tényleg a saját kárán tanul, és nekünk békében kell néznünk mindezt, mindaddig, amíg fel nem ismeri ezt a beteges folyamatot.Mi pedig ott vagyunk annál a falnál orvosi táskánkkal, és a kellő pillanatot felismerve -nem előbb és nem is később!-, a kellő és a szükséges gyógymóddal -nem mással, hanem csakis a kellő és a szükséges gyógymóddal-, jó szamaritánus módjára megsegítjük.Aki azonban nem ismeri fel a kellő időt a segítésre, sem a szükséges gyógymódot, az lesz szíves inkább önmagán kísérletezni… 😉

     Látjuk, ellentmondásos dolgokról van szó.Hagyni-e békén avagy hatni rá?Nem könnyű, de egyszerű.Ugyanis, aki békében van önmagával, megtalálja a békés megoldást, és aki maga is egészséges, képes lesz egészséget adni.A békében élő egészséges ember először is önmagában találja meg azt a “kapcsolót”, amit a hitben erőtlen emberen akarna piszkálni, hiszen éppen ezért békés és egészséges.Folyamatosan tanuljuk ezt, mert az élet folyamatosságot produkál, és ezért ne is várjuk, hogy most egy ilyen beszélgetésben felszínre tudjuk hozni a bölcsek kövét.De ez a fórum nagyszerű lehetőség a tanulásra.Köszönet Theának!Mivel itt mégis zöld ágra vergődhetünk, hiszen -emberek, ne felejtsük el, virtuális felületről van szó!!!-, nagyszerű terep az önismeretre, mert ha az önismeret folyamatát ilyen -nemvalóságos- körülmények között nem tudjuk működtetni, akkor vajon hol?… Itt a nagy lehetőség, hogy ne csak a virtuális szánkat járassuk, hanem egyszerre figyeljünk oda másokra és magunkra.A hozzászólásokon keresztül.

     Békén hagyni és beleavatkozni….mindkettő igaz egyszerre, és a saját magunknak kiosztott pofonjainkon keresztül világosan megérthető, hogy ezzel a kényes egyensúllyal hogyan bánjunk helyesen.A békés és egészséges ember nem ijed meg attól, hogy a helyes cselekvés az egyik esetben ilyen, míg a másik esetben azzal teljesen homlokegyenest ellenkező lesz.

    14. tudom hogy jo volt minden amit Isten teremtett de a testreszekrol annyit, hogy ertem azt hogy mi-kit kicseret, testi vagy szellemi embernek mas de tegyuk hozza azt, hogy peldaul e vilagban nem mindenki van a masikon egy szinten, kezdo kereszteny konyebben eleshet kisertesben (talan ezert), aki meg nem hisz arrol nem is beszelve, nagy atlag azert szogezuk le, hogy vannak azert olyan dolgok amik egy nagyobb reszt az emberisegbe ejt kisertesbe, ilyen biznyos testreszek (es nem ful s hajra gondolok :D) es ezek ha netalan kisertesbe ejtenek valakit/sot megbotrankoztatnak akkor ott vagyunk ahol a Kor 8, es en is ezt akartam kifejezni.

     “9.
     De meglássátok, hogy ez a ti szabadságtok valamiképen botránkozásukra ne legyen az erőteleneknek.
     10.
     Mert ha valaki meglát téged, a kinek ismereted van, hogy a bálványtemplomnál vendégeskedel, annak lelkiismerete, mivelhogy erőtelen, nem arra indíttatik-é, hogy megegye a bálványáldozatot?
     11.
     És a te ismereted miatt elkárhozik a te erőtelen atyádfia, a kiért Krisztus meghalt.
     12.
     Így aztán, mikor az atyafiak ellen vétkeztek, és az ő erőtelen lelkiismeretüket megsértitek, a Krisztus ellen vétkeztek.
     13.
     Annakokáért, ha eledel botránkoztatja meg az én atyámfiát, inkább soha sem eszem húst, hogy az én atyámfiát meg ne botránkoztassam.”

    15. Igen, Zsolt. Erre gondoltam én is az 1. Kor. 8-al. Van olyan helyzet, ahol bármilyen testrész lehetne a tortán, és van olyan, ahol még egy fül se, ha azzal megbotránkoztatunk valakit.

    16. Oszkar:
     “Aki békében van önmagával, másokat is békén hagy.”
     Ez esetben se pereskedes se ez a topik nem letezne 🙂

    17. Zsolt, bölcsen látod az ellentétek kibékítését, és lám csak, mivel a béke nagyon is lehetséges, máris világos lesz, hogy szó sincs semmilyen ellentétekről. 🙂 Másrészt, Jézus maga a világ legbotrányosabb botrányköve.Nem könnyű Őt szeretni, mégis egyszerű.Ő azonban mindig szeret mindenkit, méghozzá, életere-halálra… És éppen ebben van ez a bizonyos egyszerűség, és így lesz végül mégis nem csak könnyű de gyönyörűséges is az a bizonyos iga és teher.Őbenne minden és mindenki ki lett békítve, és miatta van az, hogy aki meghalt is, él.Ezt az egészet már “csak” el kell hinnünk… 😉 🙂

    18. Naná! 😀 De, Zsolt, mondom, hogy ez az egész itt csak virtuális! 🙂 Tegyük valóságossá és igazzá.

    19. Oszkar kicsit fura de bizonyos szemszogbol teleg igy van
     “Nem könnyű Őt szeretni, mégis egyszerű”

     hisz ha ugy allunk hozza hogy aki szereti Ot az megtartsa parancsolatait, sokan konyen kimondjak, hogy szeretnek valakit de igazabol tettekben mutatkozik meg, ott viszont mar nem olyan lovagiasok, foleg olyan helyzetekbe amik olyanok mint a press, kihozzak az emberbol azt ami tul megy a felszinen, nem ismer mas (pl komolyabb probak), ilyenkor mar a parancsolat megtartas, s szeretet se olyan konyen megy, pl mikor egy masik “hivo” ember akit testverkent szeretsz, megbizol, olyan dolgot tesz ami keskent lehet a szivedig hattol.
     (idozojel nem hiaba kerult oda, amugy ez egy pelda, meg annyi mas pelda is lehetne)

    20. Most elég durva dolgokat fogok neked mondani, Zsolt, de ne ijedj meg!Nem mintha ijedősnek tűnnél. 🙂 De az a kés egyedül csakis azért hatolhat a szívedig, mert van szíved.Sőt, minél nagyobb szíved van, annál komolyabb sebet kapsz.Szabadulj meg a szívedtől, és nem lesz többé megsebezve!Ha a karod botránkoztat meg téged, vágd le a karod.Ha a szíved botránkoztat meg téged, döfd le a szíved.Nos, én sem vagyok csonka.Van karom, és a szívem is dobog a maga helyén.Miért?Mert a levágott karom Jézusé volt, a ledöfött szívem is Jézusé volt.És Ő pedig újjáéledt, és minden egybe lett szerkesztve Őbenne, egy testté, és minden egésszé és egészségessé lett általa.Ha az eke szarvára tetted a kezed, ne fordulj hátra.Tagadj meg mindent és mindenkit, ami hozzád tartozik.Igen, a szívedet is, ha kell.Milliószorosan kapod vissza.Jézus szívét kapod vissza. (L)

     Nézd meg az előző hozzászólásod!Merő önsajnálat, és magaddal foglalkozol benne, rólad szól.Jaj, mi lesz velem, ha átvágnak és becsapnak, jaj, mi lesz a sebzett szívemmel, pedig én olyan jó keresztény vagyok… 😀 😛 Jaj, Istenem, mintha csak önmagamat hallanám/olvasnám… 😀 Mert ilyenek vagyunk.Te is.Én is.Pedig igazából, Isten igazából nem ilyenek vagyunk mi.Nem ez az igazi benső világunk.Hanem, aki bennünk van, nagyobb annál, mint aki a világban van.Vedd észre!Ha nem veszed észre, folyamatosan mész és mész és mész fejjel a falnak… Pontosabban, megyünk, mert megyek veled én is fejjel neki a falnak, meg mások is, ha a saját szívünket hordjuk belül, nem pedig Jézus szívét.Jézus szíve sebezhetetlen.

    21. “Nézd meg az előző hozzászólásod!Merő önsajnálat, és magaddal foglalkozol benne, rólad szól.Jaj, mi lesz velem”

     ki kell abranditsalak, nem magamrol irtam hanem atlag keresztenysegrol, sokan vannak akik szeretik Jezust s megbotrankoznak s mas gyulekezetet keresnek mert kiabrandultak ebbe abban, sajnos eleg jellemzo erre a korszakra, az altalam emlitett pelda bar nem Istenbol valo kiabrandulassal vegzodot, de nagyon sulyosan.
     Kicsit nehez onsajnalatot velni benne ha nincs benne “on”, vagyis en 😉

     a pelda szemleltetest szolgalta de amugy azt se hinnem oszinten szolva ha a legtobb ember avval intezne el amivel te, mikor elvesziti a hazat, mert a “testvere” atveri, igy a csaladja ugymond utcara kerul, ismerek kb 2 ilyen embert is (es egyik se en vagyok, hogy szogezuk le :D).

    22. ja es nem azert irtam a peldat, hogy mi helyes es helytelen ilyen esetben, csupan azert, hogy a Jezusba levo indulat ilyenkor sokaknak nehezebb mint mikor minden oke.

    23. Érdekes, hogy csak ezeket jegyezted meg abból, amiket az előbb írtam! 😀 Mentegetőzöl, szóval, már megint magadról írsz, ahogy az előbb.Csak azért, mert nem első szám első személyben fogalmaztál, még nem jelenti azt, hogy nem önmagadról szól, hanem azt, hogy másokra vetíted ki azt, amit önmagadból nemtudatosan érzékelsz.Egyrészt rám vetítetted ki amikor a végén első szám második személyben írtál, odáig pedig többes szám harmadik személyben beszéltél.Pedig nem kéne mentegetőznöd, mert veled együtt az előbb (is) magamat is belefogalmaztam, és önmagamat is önkritikával illettem.Első sorban azért a saját érintettségedet vetted észre a hozzászólásomban, mert az önkritika és az önvizsgálat ezen a weboldalon és fórumon sem elterjedt.Világos oka van ennek.De a lehetőség a változtatásra folyamatosan adott.Ez is világos.Ebből már érzékeltettem valamit az előbb, de te csak azt vetted észre, hogy rólad beszélek.Ettől még mondhatod azt, hogy szó sincs önsajnálatról, amikor közben már megint önmagadat mentegetted az előbb.

    24. Aruld el hogy mi oka lenne az onsajnalatomnak ha nem velem tortent esemenyrol van szo?
     Ellenbe epp te irtad, hogy nehez Jezust szereti, arra irtam peldat, mert ha nem arra ertetted amit irtam a probakkal s Jezusi hozzaallasal kapcsolatba akkor nem ertem mire irtad, hisz most arrol irtal hogy szived tested atadtad, akkor hogy lehet nehezen szeretni?
     Ne haragudj de nem ertem mert egyik szerintem ellentete a masiknal, viszont szerintem nagyon sokan nem tudjak teljesen atadni test s erzelmuket, ez inkabb nehez probaba derul ki, s ha valakinek nincs akkor szerintem nem derul ki, mivel proba nelkul nem vagy letesztelve ezert ha minden ok akkor az onsajnalat szerintem targytalan hisz miert sajnalkozna az akinek nincs semmi komoly problemaja?
     Job is probakkal volt tesztelve, hogy onsajnalkozo lennek vagy sem azt csak akkor latnam/latnad meg ha olyan helyzet lenne ahol kiderulne.

    25. Na ezért jó, ha van egy független harmadik fél, hogy eldöntse a vitát. Zsolt sehol nem írt önsajnálkozó vagy ön mentegető dolgokat, hanem egy általános a kereszténységen belüli kórképet írt le, aminek megtétele nem jelenti az illető szellemi vagy tudati kiskorúságát, jellemgyengeségét, amit a vádak sejtetnek. Legfeljebb nehezen érthető amit írsz, Zsolt. 🙂

    26. Admin és Zsolt,
     Nem keverek semmit semmivel. Fogjuk rövidre hitünket jó? És ha lehet külön külön. Majd visszatérek a cukrászra is, mert egy kicsit nyomoztam utána és egyháza után.
     Admin/Zsolt,
     a “buzik” a mennybe kerülhetnek, ha elfogadják, elhiszik azt, hogy Jézus az ilyen jellegű bűnökért is meghalt, vagy sem?
     Van különbség a bűnök között, azaz a melegség súlyosabb más bűnnel, vagy sem?
     Nem kell a rizsa, igen, vagy nem.

     Nem szép, hogy azt próbáljátok rámakasztani, hogy én a bűnt ünnepelem, reklámozom. Folyton no volt hangsúlyozva hogy mindannyian bűnösök vagyunk Isten szemében, hogy nincs kivétel. És azt, hogyha így van, márpedig így van, akkor nem szép például a melegekre mutogatni, még így indirekt módon sem.

    27. Adrian, ha nem világos a válasz, olvasd végig a korábbi hozzászólásokat, esetleg régebbi, ilyen témájú cikkeket. (Az admin szabadságon vagy, úgyhogy engedelmeddel én válaszolok)

    28. Adrian, ha abba hagyja akkor siman mehet a mennybe, ha nem akkor a pokolba, szerintem ez igy megy.
     Van e kulombseg a hazugsagot mondok(vagy irhatnak mast is) s melegek kozott bun sulyosagaban ?
     Szerintem nincs, hazugok is ugyanugy mennek a pokolba ha meg nem ternek belole s folytatjak megteres utan is (Ami azt feltetelezi, hogy meg se tertek igazabol).
     Jezus csodalatos kegyelemmel megbocsajt s eltorol minden bunt, de ha valaki szandekosan el vissza evvel s ragaszkodik megteres utan is az oemberi eletehez az Jezus szerint elvesziti azt, szerintem a lenyege az hogy aki szandekosan el bunbe utana is az sajat maga mond iteletet sajat magara avval, hogy bar tudja Jezus mit tett erte de szabadakartbol tovabb folytatja a bunos eletmodot, evvel megtapossa azt a vert ami erte ontatott ki, megbotrankoztat a szabad akarataval valasztot oember eletmodjaval az Urban kicsinyeket stb.
     En mint embert nincs jogom elitelni, mert megterhet kesobb de az eletmodjat ha javalom akkor a buneiben reszes vagyok, evvel nem magamat akarom szentnek feltuntetni de miert hozzon valaki magara bajt mikor bar senki sem tokeletes de torekednunk kell ra, ezert erdemes csak azt tovabb adni amivel egyetertunk s biblia igazsagaval osszeegyeztetheto, ugyanis nem farizeusi dolog de teleg felelosok vagyunk azert amit tovabb addunk.

    29. Árpiel, te mint független fél? 🙂 Viccelsz?Nehezen tudnál az lenni, hiszen itt mindenki tudja, hogy te vagy a legeslegjobb jó barátom és a legnyájasabb követőm itt, akitől a legtöbb figyelmet, figyelmességet, biztatást és becézést kapom.Ó, te kis huncut csacsi!Már megint megnevettettél…

     Zsolt, jó, jó, jó… Én mindössze csak azon csodálkoztam, hogy mindabból amit akkor írtam, csakis a közvetlenül rád utaló soraimat értékelted.Bizonyára azért, mert nem sikerült elég együtt érzően és barátian fogalmaznom, és csak addig a bizonyos falig mentem el veled.Néha titokban azon gyanakszom, hogy az önkritikus hozzáállás rövid úton megbuktatná ezt a weboldalt.Amit őszintén sajnálnék.Theával ellentétben azonban nekem nincs semmi veszteni valóm, és neki, valamint ennek a jó és hasznos kis fórumnak köszönhetően, azért a lehetőség mégis csak adott.Kincs az ilyen, ha élni tud vele az ember.Zsolt, sajnálom, hogy abban a hozzászólásomban csak a falig mentem el veled!Azonban biztosíthatlak, hogy a reggel írt soraimban már veled együtt le is fejeltem azt.Úgyhogy, most én is húzok szabira, és abból a bizonyos orvosi táskámból magamnak veszek elő egy kis gyógy-, de legalábbis, frissítő teát.(De fura volt most “h” betű nélkül írni… 🙂 (L) ) Javaslok neked is egy kis üdülést, és szürcsölgetést. 🙂

    30. Én azt nem értem, hogy mi a problémátok? Ez egy szép, civilizált történet, nem öllek meg senkit, mind két fél tanult belőle, mi is. Ha globálisan is sikerülne minden ügyet ilyen elfogadható keretek között rendezni, akkor előbb-utóbb egy békés bolygón élnénk.

    31. Oszkar, teleg tisztelettel irom, hogy teleg nem tudlak kovetni, egyszer jobbra, egyszer balra lepsz, sajnos en mar nem hogy valamifele falat de meg a te gondolataid fonalat se talalom 🙂
     (Bar bizonyara lehetseges masnak az enyem kicsit nehezkesebb, de most Arpiel kob-sac rahibazot hogy mit ertettem ott ahol valahogy a 2nd diszkurziosa elment egymas mellett)

    32. Szia Neverend!Látván, hogy felbukkantál, visszajöttem szabiról. 🙂 Múltkor kérdezgettél itt embereket, hogy mit is jelent igazából az újonnan született keresztény fogalma.Nem kíméllek, és én is elmondom erről a véleményem. 🙂 De a tapasztalatok azt mutatják, hogy szerencsésebb elmondanom első szám első személyben.Az újonnan született keresztény olyan, mint ahogy fentebb írtam.Olyan, mint én.Én, aki levágtam a karom, kivájtam a szemem, és ledöftem a szívemet.Azonban Jézusban újjászülettem, és visszakaptam mindent.Az én testem most már Jézus teste, és Jézus teste most már az én testem.Az újonnan született keresztény, tehát sem nem újonnan született, sem nem keresztény.De nem is buddhista, sem nem hindu, sem semmi efféle.Hanem egyszerűen “csak” önmaga.Nincsen újonnan született keresztény, hanem Jézus teste van.Ez a test pedig bennem van.Mert nagyobb az, aki bennem van, mint az, aki a világban van.

     Neverend, te és én ugyanaz a test vagyunk.Ezt elmondtam a többieknek is tegnap, de inkább megpróbálok senki nevében sem beszélni.Egyébként, ez megint paradoxon, és nem feltétlenül a racionális értelemnek szóló kommunikáció.Ugyanis, Pál apostol azt mondta, hogy ha eddig ismertük is Jézust test szerint, már nem így ismerjük Őt, hanem, mint megfeszítettet.Sőt, többé senkit sem ismerünk test szerint.Én sem.Még magamat sem.

  2. Tényleg érdekes !Közszolgálatot ellátó cukrászda? Az esküvő mióta közügy ?

   Az igazság az, hogy még a kákán is csomót keresel, Adrian ! Nem szoktak tortát készíteni tudományos ismeretek megörökítése céljából, mert a tortákat megeszik. Más üzenetekre sem, jut eszembe, hogy igen !
   Politikusok arcába dobni szoktak tortát, mint a”legfinomabb kritikát”ha a hatalom gőgje nagyon elhomályosította valakinek a látását …

 5. Vajon ha más tematikájú torta készítését tagadják meg, akkor mi a helyzet? Pl. egy ép lelkű cukrász náci vagy kommunista tortát sem csinál. Ha a házaspár egy marcipánhitler elkészítését utasítja el, akkor most nyilván hősök lennének.

 6. Nem szabad foglalkozni egyetlen alsorendu provokacioval sem. A figyelembol nyernek energiat, akar pozitiv, akar negativ; az elojele nem szamit. Ha nem kapnak figyelmet, felszivodnak.

 7. Szerintem meg, ha az a meleg pár igaz keresztény volna, Jézust befogadva, akkor simán elfogadja az érvelést, és nem kényszeríti olyan dologra féltestvérét, ami annak megbotránkozást okoz.

  Főleg pedig nem adják bíróságra az ügyet. Úgyhogy a hipotetikus kérdés ezzel meg is van válaszolva.

  Eleve a feltevés, hogy két igaz keresztény bíráskodik, nem állja meg a helyét. Ott az egyik közülük nem igazi keresztény.

  1. Zsolt,
   “Eleve a feltevés, hogy két igaz keresztény bíráskodik, nem állja meg a helyét. Ott az egyik közülük nem igazi keresztény.”

   LOL,
   Persze, az nem is az,…csak az, az igaz keresztény, aki az ellene hozott elsőfokú ítélet ellen fellebbez. Ketszínűség+kettősmérce=?

   1. fellebbezes szerintem inkabb onvedelem mint sem vadlas, ne haragudj, nem ismerem reszletesen, hogy a felperes mit kert a perbe de valoszinu, nem ertett egyet a vadlot vele ezert fellebezet mert nem ertett egyet vele.
    Nem tudom hogy vagy velem de minden ige ellenere ragaszkodsz az altalad velt igazsaghoz, az vegul mire lesz jo? en nem tudom-e hogy igaz kereszteny volt a vadlot, de egyertelmu, hogy aki perlekedik ilyesmin arrol elegge ketelkedek, hogy az lenne.
    Mindig avval josz hogy mint bunos embert itelik el s nem azert ami a tortara lett volna irva, ne haragudj, en se tettem volna meg, ha siman tortat kert volna akkor szerintem senkinek sincs ellenvettese, hogy meleg vagy nem, parazna, hazug, vagy akarmi/akarhogy el (de ugynugy hazugsagra buzdito uzenetet se csinaltam volna ra, vagy evoluciost).

 8. Hadd bontsak fel egy csontis dobozt.
  És mi van ha egy meleg pár hisz Jézus tettében, halála értelmében, az evangéliumban és így elfogadta azt a tettekben nem kiérdemelhető ajándékot?
  És mi van, ha pont azok követik el a hibát, akik nem akarnak tortát készíteni a melegeknek, akik nem tudnak megbocsátani? Tényleg a hit szabad gyakorlásáról szólnak ezek a történetek?
  Tudom, tudom…most megint én leszek az ördög ügyvédje, de nem bánom, nem az embereknek akarok én megfelelni.

  1. Csakhogy félre ne értsétek,…engem az erdekel, hogy melyik fél esik ki Isten kegyelméből, a buzi, aki hisz, vagy a cukrász, aki Jézussal + magában hisz? Félek, hogy egyesek még így sem tudnak követni.

    1. Kedves Adrian!
     Gondolom a kérdés csak költői!
     Mert mit jelent a hit nálad? Vagy kegyelem alatt van-e az az ember aki a melegházasságot reklámozza, miután hallotta az evangéliumot.
     Nekem a cikkből az jön le, hogy a cukrász az embert elfogatta, csak a reklamált feliratot nem készítette el, mert ez az ő hitébe, és ha az evangélium teljességet nézzük, akkor Istennek sem felel meg. Tehát nem értem a +magában hívést!

   1. Ezt nem a mi tisztünk eldönteni. Az egy dénárt mindenki megkapja, aki dolgozik a szőlőben. Hely mindenkinek van, készített Jézus. A mennyegzőre mindenkit meghívnak. A vőlegény mindenkiért eljön. Majd találkozunk ott azzal, akivel találkozunk.
    reklamálni persze lehet a szőlősgazdánál, de én emlékszem, hogy “kiosztotta” a munkásokat a történetben.
    Csak ugye van, aki nem akar a szőlőben dolgozni, nem megy el a mennyegzőre, nem lesz olaj a lámpásában, amikor jön a vőlegény. Tukmálni nem lehet, az nem szeretet, hanem erőszak.

  2. Teljesen jó kérdés. Itt azonban nem arról van szó, és ezt egy másik hasonló témájú cikknél külön ki is emeltem, hogy ne akartak volna tortát sütni melegeknek. Az amerikai esetnél a keresztény cukrász elmondta, hogy a meleg pár rendszeres vendég volt náluk. Csupán olyan tortát nem akartak készíteni, amin ilyen szövegek állnak. Ez tipikusan az az eset, amikor összekeverik azt, hogy valami bűn-e vagy megbocsátható-e. Jézus nem azt mondta a parázna asszonynak, hogy megbocsátok neked, menj és élj tovább úgy ahogy eddig. Vagyis a meleg semmivel sem kevésbé bűnös, mint bárki más, csak az mondja (nem mind: lásd ITT például), hogy az életvitelével nincs semmi gond.

   1. Admin,
    És mit szólsz hozzá, ha az a mondat valójában erről szólt?
    Jézus: Ezeknek MOST igazából velem volt bajuk, nem veled asszony. Csak téged akartak felhasználni arra, hogy megvádolhassanak. Szöval menj, én megbocsátok neked, de vigyázz ne vétkezz, ne csinálj többé ilyet, mert ezek a hipokriták leközelebb tényleg megfognak kövezni érte.

    Kizártnak tartód?

    1. Ha nem is ezekkel a szavakkal, de nagyjából ilyen helyzetet írt le János:
     “Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniok.” (János 8:6)

    2. Adrián, te egy igazi egyéniség vagy. Néha egy kicsit dühös, de az már neked fáj. 🙂 Akinek meg ez fáj, annak sem ez fáj, hanem a saját a mérge és haragja.

    3. És ez az asszony innentől kezdve soha, de aztán tényleg sohasem vétkezett.Még gondolati szinten sem jutott eszébe “olyasmi” gonosz kívánság okán.Soha.El tudja ezt valaki képzelni?Én mást képzelek erről.Még a legmagasabb tudatszinten kontempláló guru sem ura ennyire a gondolatainak.Márpedig, Jézus óta tudjuk, hogy aki akárcsak gondolatban is vétkezik, méltó a gyehenna tüzére.Mi hát a megoldás?Aki ezt a helyes/helytelen, jó/rossz dualitás és kettősség szétszórtságában, vagyis a Diabolos szemszögéből keresi, nem találja meg.(Ahogy Diabolos sem létező.)Csak az az ember találja meg, aki belátta, hogy már eleget szenvedett, és többé nem áll a saját pofonjainak zuhanya alá.Az ilyen ember végleg megtisztult, illetve, ráébredt eredendő tisztaságára.Ilyen egy-szerű.Ehhez két-ség sem fér.

    4. Oszkar olvasgasd kicsit Janos leveleit….
     Aki megtert tisztaszivbol tobbet nem vetkezik, de azt is irja hogy mindenki vetkezet s szoszolo ertunk Jezus, na ez hogy van?
     Az elso tudtommal eredetiben folyamatos jelen ido(magyar nyelvben nincs ilyen de pl angolul is van), s ebbol kovetkezik, hogy bunben el/=szandekosan vagy tudatosan lehetseges, az hogy tudatosan nem cselekszed az o ember buneit nem zarja ki annak a lehetoseget, hogy ne vetkez (de errol szol amint masodjara irt Janos).
     A gondolati bunokrol annyit, hogy arrol nem tehetsz hogy a madarak elszallnak a fejed felet de arrol igen hogy ne rakjanak feszket ra es jelenesek konyveben se olvastal olyat hogy valaki rosszra gondolt ezert nem udvozult, javits ki ha tevedek de en sehol se emlekszek ilyenre, szerintem a problema Ott kezdodik ha a bunos gondolatot elkezded forgatni az agyad/=szivedbe mert akkor mar teleg baj (gonosz kivansagga valhat, rosszat kivansz masnak stb stb – ezek mar mergezoek rad nezve is).

    5. Szemlelteto peldakep kepzeld el a kovetkezot…
     Kereszteny ember (pl ferfi) internetezik, ovhatatlanul Jon valahol egy kep amin egy gyengebben oltozot no van, ilyenkor egybol szokott egy dontes jonni, hogy engem nem erdekel vagy “hm, jol nezz ki, ….”,
     A masodik eseten a ferfi mar bunbe eset, s ha sokat morfondirozik eljuthat a kovetkezo melysegeig is a bunnek, pornografia ami egy elozo bun miatt van, a (gondolati) kivansag….
     Ugyanigy van a keseruseg ami felnovekedve nagy kart tehet, eleinte csak gondolatban valo ragodas de mar itt bun tarsul.
     A masik dolog meg buszkeseg/alszentseg lezuzzasa volt a cel Jezusnak amellett, hogy ramuttat igazabol az O kozbejarasa nelkul az Atyanal egy kereszteny se udvozulhet.

    6. Zsolt, tiszteletben tartom a véleményed, és ez szerintem sokkal fontosabb annál, mint hogy egyetértsek/egyetértsünk.Ezt tanultam itt az elmúlt bő két év alatt.Tiszteletben tartani a véleményeket, mert “minden vélemény számít”. 😉 Én már ezen poszt alatt nem keveset járattam a számat, és már nem érzem úgy, hogy különösebben bővítenem kéne itt a soraim számát.János apostol írásait kb 30 éve olvasgatom.(29 és fél éve. 🙂 ) Ha szerinted nem vittem sokra ez alatt az idő alatt, ezt a véleményedet is tiszteletben tartom, de az örök szabadságnál, ami nem csak a keresztények számára ajándék Jézusban hanem minden analfabéta számára is, már nem vágyom többet elérni.

     Megkeresésedet köszönettel veszem, és örömmel látlak máskor is.

    7. Zsolt,
     János azt tanácsolom fogad be a világosságot mig teheted ( János1.), mert senki sem üdvözül a cselekedetei, a törvény által csakis színtiszta hitből Jézus Krisztusban. A törvény azért kellett, hogy rámutasson a bűnre, hogy belássuk, megértsük, hogy mindannyian bűnösök vagyunk ill., hogy szükség van egy Megváltóra.
     At ajándekot, a kegyelmet csak hit által kaphatód meg. Ha tenni akarsz érte bármit is elveszted azt. Erre mondtam, hogy a Jézus +/és én/magam cselekedetei már nem működik.
     Tudod sokan tanítják ezt manapság, mármint, hogy még kell változni, ha megtértél…különben nem üdvözülsz, de ez nem igaz. Azt is megtudták, hogy az újjászületés, a megérés fentről van, vagyis szellemi változás(metanoia) aztán mégis azzal folytatják, hogy testben is meg kell újulnod különben nem mész semmire. Ez egy hazugság.
     Te Zsolt már mióta nem követsz el egyetlen egy bűnt se? És ha mégis elkövetsz egyet-egyet, akkor ilyenkor mi van? Mennyi az annyi, ami elég, hogy üdvözülj ? Hát nem látod, hogy így teljesen magadra maradtál, hogy már csak magadra kell folyton figyelned mert neked nem elég, amit Jézus tett érted is? Ez barátom nem szabadság, hanem törvényben raboskodás…és az ingyen kegyelem elutasítása. Törvény, cselekedetek által soha senki nem üdvözült és nem is fog.

    8. Még valami. Aki ebben a Jézus + én, test szerinti megújulásban is hisz, az valójaban nem tudja biztosan, hogy meg van váltva, így félelemben és bizonytalanságban tengeti nyomorult életet. Ez sem szabadság.

    9. Kedves Oszkár ! Mondasz néhány érdekeset. “Aki ezt a helyes/helytelen, jó/rossz dualitás és kettősség szétszórtságában, vagyis a Diabolos szemszögéből keresi, nem találja meg. Ahogy Diabolos sem létező.” Tehát a bibliai kép ami leírja a jót és a rosszat, az ördögtől van ? Sőt, az nem is létezik a maga valóságában, magyarul a csúnyán szétdobálónak fordítható lény ?

    10. Aki megelegszik Az olyan mint aki a talentummat elassa.
     Egy analfabeta vagy szellemileg problemas ember (most pl down kor s hasonlora ertem) is kerulhet a mennybe DE elfelejtettem, hogy mast var el Isten egy olyantol mint toled hisz talentum kulombseg is van, mert o nem olyan helyzetbe van mint te, jutalom is mas de az elvaras is, az viszont hogy te olyan szintentel beered mint az aki sokkal kevesebbet kapot nem biztos, hogy jo lesz majd.

     A megkeresesnel mire gondoltal?
     őt, sem meg nem ismerte őt.
     1. János 3:6 Aki őbenne marad, az nem vétkezik: aki vétkezik, az nem látta őt, és nem is ismeri őt.
     1. János 3:9 Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született.

     1. János 5:18 Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik: hanem a ki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt.

     1. János 2:1 Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.

    11. Adrian, elmondanád nekem, hogy mi bajod van neked a katolikusokkal? Miért zavar az téged, hogy bálványt imádnak, más közbenjárójuk is van Jézuson kívül, atyjuknak neveznek valakit a földön vagy Jézus egyéb parancsolatainak nem engedelmeskednek? Hiszen az a lényeg, hogy elfogadták Jézus áldozat ajándékát, nem? Nem kell megválzozniuk, nyugodtan gyakorolhatják ezeket is a többi bűnnel együtt. Miért nem hagyod őket békén?

    12. Edua, nem a katolikusokkal van bajom, hanem azzal a másik evangéliummal, amit hirdetnek. Már leírtám nem 1x nem 2x, de a kedvedért meg 1x kozzéteszem.
     Tridenti Zsinat, kánonok a Megigazulásról, 9. kánon: „Ha valaki azt állítaná, hogy a bűnös egyedül a hit által igazul meg… legyen átkozott”

     Tridenti Zsinat, kánonok a Megigazulásról, 11. kánon: „Ha valaki azt állítaná, hogy az emberek pusztán Krisztus igazságosságának a beszámítása révén, vagy egyedül a bűnök bocsánata által igazulhatnak meg, a kegyelem és a szeretet kizárásával, amelyet a Szentlélek áraszt ki szívükbe s az abban is marad, vagy azt állítja, hogy a bennünket megigazulttá tevő kegyelem csak Isten jóindulata: legyen átkozott.”

     II. Róma szerint a jó cselekedetek szükségesek a megváltáshoz. Nem gyümölcsei a hitnek [ahogy a protestánsok gondolják], hanem konkrétan az alapjai annak. Érdemszerző és üdvösségre juttató a jó cselekedet.

     Tridenti Zsinat, kánonok a Megigazulásról, 24. kánon: „Ha valaki azt állítaná, hogy a jó cselekedetekkel az elnyert megigazulás nem őrződik meg, s nem is nyer növekedést Isten szemében, hanem a tettek csak az elnyert megigazulás gyümölcsei és jelei, de nem növekedésének okai is: legyen átkozott.”

     Admin, bocsánat, hogy a hitedet firtatom szabadság alatt. Úgy néz ki, most már valamiért nehezedre esik leírni egy NEM-et, vagy egy IGEN-t. Tudod mit? Megértem. Remélem mások is megértik és javukra válik ez a “vita”.

     Az admin-ért nem kell megsértödni, te is tudod, én is tudom, hogy csak rajtad múlik, hogy megint megtiszteljelek a neveddel,…..illetve, hogy mi annak az oka, hogy most csak at admint erdemled ki.

    13. Adrian, sajnos a jelen helyzet kizárólag rajtad múlt. Mivel nem egyszer választottál olyan stílust, ami itt nem megengedett, a moderálás már marad, illetve, ha ezek után sem vagy képes az alapvető tiszteletet megadni a többi hozzászólónak, beleértve engem is, akkor a hozzászólásaid nem fognak megjelenni. A tiszteletnek pedig az is része, hogy amire valaki már válaszolt, mégpedig nem is egyszer, arra ne követelj ismétlést, hanem vedd a fáradtságot és olvasd el.

    14. Neverend,
     Nagyon egy alattomos helyzet van, így nem könnyű átlátni rajta. Itt Isten és főleg saját maguk ellenségei nem a “buzik”. Az áldozatok sem azok, akit elsőre gondolnánk. Azért jó tudni, hogy a “keresztényeket” sem kell félteni, amikor az “igazságuk” forog kockán. Sok esetben rosszabbak a hitetleneknél.

    15. Adrian szerintem tul egyszerusitetted.
     “II. Róma szerint a jó cselekedetek szükségesek a megváltáshoz. Nem gyümölcsei a hitnek [ahogy a protestánsok gondolják], hanem konkrétan az alapjai annak. Érdemszerző és üdvösségre juttató a jó cselekedet.”

     Akkor a tobbi ige ami a hitrol szol ami az udvosseghez kell az hamis?
     Jezus oldalan levo mindket ember elkarhozot? (vagy Jezussal valo kereszt halal kozben tettem valami jot?)

     Gondold vegig legyszives, Jezus halala (az Uj szovetseg ami nem torveny altal jott be) ingyen van, nem kell hozza semmi tenni, sot jot se tenni, hogy megkapd, lehetel azelott nagyon rossz ember stb de hogy megkapd az udvosseget nem kell semmit tegyel.
     Mi van ha egy nagyon rossz ember meghal miutan befogadta Jezust? szerintem udvozul…
     De mi van ha visszater elozo eletmodjahoz? Udvozul-e? Szerintem nem…
     A szovetseg azert szovetseg mert ket fel kozott van, az Ur nem valtoztatja meg az O oldalarol, de az ember megtudja, igy torhetik meg azt az ingyen/kegyelem altali szovetseget amit Jezust halala s feltamadasa altal jott letre, itt nem arrol van szo hogy bunt kovetel el s elkarhoztal hanem arrol ha bunt is kovetel el de nem bantad meg hanem neked igy jo.
     Oszovetsegben is van ra pelda, David is bunbe eset, de megtert belole, Salamon is bunt kovetet el de nem jott ki belole.
     Ez a kulombseg, hogy a melegseg nem egy bun, hanem bunos eletmod , nem az embert kell elitelni, de eletmodjat szerintem bun kovetni vagy hirdetni mint valami ami megengedet Jezus szerint, holott egyetlen egy iget nem tudsz szerintem mutatni ami arrol szol, hogy olyan valaki udvozul aki rendszeresen Isten rendelesevel ellentetes dolgot kovet el tudatosan.
     Ezert a kegyelem s szovetseg ingyen van de hogy tartsd magad a szovetseghez de ezt csak szabad akaratbol lehet.

     “házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás; irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.”

     Mikor gyumolcsokrol van szo, rendszeres s nem egyszeri dolgokrol van szo.
     Gyumolcs igazabol a sziv alapotat tukrozi, melyik iranyba halad valaki, mint ahogy a bunben eles is lazadas az Isteni rend ellen (hazas – paraznasag, igazsag – hazugsag, ferfi es no – melegseg, beketures – viszalykodas, stb).

     A jo cselekedetekben is meg mutatkozik az ember dontese, hogy melyik uton jar, de ugyanakkor evvel gyujt, meg hozza nem foldi vagyont…
     Ez nem mindig ugyanaz ami latszolag jo, peldaul Saul dontese se tunt rossznak de nem az tette amit az Ur megparancsolt neki,

     De szerintem van egy masik kategoria, azok akikre a jo cselekedet miatti itelet szol, akik soha nem hallotak Jezusrol/O altala bejott ujszovetsegrol, s ezek azok szerintem akik csak a cselekedeteik miatt lesznek megitelve s akik az 1000 eves korszakban poganyoknak neveztetnek.

    16. Kedves Zsolt ! Teljesen egyetértek veled, látásom szerint ez a bibliai igazság szerinti helyes látásmód. A végéhez pedig hozzátenném, hogy a sokak által ismert és félreértett kecskék és bárányok szétválasztásának leírása, ami a cselekedetekre irányul, a nemzetek (utolsó) ítélete lesz, a millenium végén. (Máté 25, 31-46)

    17. Edua, egyszer jó lenne végigmenni ezeken a témákon. Külön. Ugyanis ebből semmi nem igaz,amit írtál (kopizom):” mi bajod van neked a katolikusokkal? Miért zavar az téged, hogy bálványt imádnak, más közbenjárójuk is van Jézuson kívül, atyjuknak neveznek valakit a földön vagy Jézus egyéb parancsolatainak nem engedelmeskednek? Hiszen az a lényeg, hogy elfogadták Jézus áldozat ajándékát, nem? Nem kell megválzozniuk, nyugodtan gyakorolhatják ezeket is a többi bűnnel együtt.”
     NEM imádunk bálványt.
     NINCS jézus főpapságán kívül – aki a saját vére által meg be a Szentélybe nekünk üdvösséget szerezve – más közbenjárónk.
     Senki olyan nincs mint a mennyei Atyánk: van, aki nem “testvérnek” szólíttatja magát, hogy még a LÁTSZATÁT is elkerülje, hogy “atya”.
     Milyen további bűnök? Olyan GYÜMÖLCSÖK nincsenek SEHOL mint amilyenek a katolikusok között teremtek ! Tudod:”gyümölcseikről ismeritek meg őket” !
     Igaz, vannak nagy bűnök, de az Úr Jézus tiszta búzáról és a konkolyról való példabeszéde érvényes itt: “hagyjátok, hadd nőjenek fel az aratásig, akkor majd az angyalok szétválogatják” !

    18. Edua, benne maradt egy szó, helyesen: “nem atyának, hanem testvérnek szólíttatja magát – pl. Böjte Csaba testvér és a ferencesek általában – hogy elkerülje … még a látszatát is” !

     Általában elmondható, hogy ismeret-hiányban foglaltok állást “katolikusokról” !
     Ezzel a témát lezártam, vagy egy normális beszélgetés, vagy …

    19. Szegény Adriánnak egyébként igaza van. Most arra gondolok, amit egy ideje próbál itt előadni, kisebb-nagyobb sikerrel. Valamire rájött, olyanra, amit már hindu irodalomban is megtaláltam jóval érthetőbben. Ettől függetlenül én ezt nem fogadom el. Soha. Miért? Mert megtehetem. Legfeljebb itt maradok, mint a Bolygó Hollandi, addig amíg úgy nem lesz, ahogy én akarom.

  3. “Akik nem tudnak megbocsátani” ? Mégis, mit ? Azt hogy a buzi, buzi ? Vagy hogy nem fogadja el bűntelenségnek a fundamentalista hetero keresztény azt ami a Biblia szerint bűn ? Te kevered a szellemi Gizit meg a szellemi gőzekét. Már te is zöldségeket beszélsz. Igen azzal van a gond, hogy a ballibsi (nevén nevezve luciferánus) korszellem a polkorrektség nevében buzipárti és keresztényellenes. És ez csak rosszabb lesz.

    1. Adrián, ez azért most egy kicsit meredek volt… 🙂 Nem ijedtem meg, és azzal együtt, hogy egyetértek az öltözködés és az intelligencia ilyen össze-nem-függésével, azért nem hiszem, hogy utcára merészkednék olyan kalapban, mint amilyet például a dobos is visel. 🙄 😳

    2. Hatodik, nem kell parázni,…Mócföldön nincsenek utcák, csak medvék 🙂

  4. Nem a melegeknek nem akartak tortát készíteni, hanem nem akarták ráírni, hogy: „támogasd a melegházasságot”. Ha a megrendelő azt akarja ráíratni, hogy a lopás nem bűn, nincs Isten , Sátán az úr, akkor is “meg kellene bocsátani” és ráírni?
   Miért kellene egy hívő embernek olyan dolog népszerűsítésében részt venni, ami szembe megy Isten akaratával?

   “Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők, Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát. “

   1. Edua,
    De tényleg,…”nem szar, hanem kaka” jellegű, az a torta rendelés visszautasításának indoka.

    Hadd jöjjenek azok a hozzászólások kedves fórumtársak,..bátorság!… nem harap a bácsi 😉

    1. Bizony Sanity nagyon beteg ez a világ,….tele van nem csak “buzival”, hanem sok más bűnnel ill. bűnösökkel.

     “Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, a kik hisznek. MERT NINCS KÜLÖNBSÉG,
     MERT MINDNYÁJAN VÉTKEZTEK, ÉS SZŰKÖLKÖDNEK AZ ISTEN DICSŐSÉGE NÉLKÜL.
     Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,
     Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt,
     Az Isten hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, a ki a Jézus hitéből való.
     Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem; hanem a hit törvénye által.
     Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.” (Róma 3:22-28 )

     Mit gondoltok a buzik is beleférnek Isten kegyelmében? illetve abba, hogy hit által igazuljanak meg és nem a cselekedeteik, a törvény betartása szerint?

     Még írtam volna egy végszónak szánt, kritika jellegű mondatot nektek, de a békesség kedvéért úgy döntöttem inkább kihagyom és írók helyette egy másikat….egy sokkal fontosabbat.

     Dicsőség ISTENNEK, hogy Jézus Krisztus által minden bűnünk megbocsáttatott!!!

     “Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, a mely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára.” (Máté 26:28)

     “Erről a próféták mind bizonyságot tesznek, hogy bűneinek bocsánatját veszi az ő neve által mindenki, a ki hiszen ő benne.” (Apcsel 10:43)

     “Kegyelme dicsőségének magasztalására, a melylyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,
     A kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.” (Efezus 1:6-7)

    2. “Mit gondoltok a buzik is beleférnek Isten kegyelmében? illetve abba, hogy hit által igazuljanak meg és nem a cselekedeteik, a törvény betartása szerint?”
     Igen, természetesen ők is megtérhetnek, de ha utánna is előző cselekedeteiket gyakorolják, akkor ez vonazkozik rájuk (és rád is!): “Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat, Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, a mely megemészti az ellenszegülőket. “

  5. a csonti nincs kiasva, eleve egy ember ha hisz Istenben nem fog az Isten szamara utalatos dolgot reklamozni, vagy benne maradni. (keres ra ha nem hiszel)
   A hit cselekedet nelkul semmi, aki hisz annak a cselekedetein muszaly tukrozodjon….

   „Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből.”
   Jakab 2,24 (link is external).

   Igazabol akkor lesz hibazik a cukrasz ha megsuti, akkor reszese lenne a bunnek….

  6. Itt az a legnagyobb baj, hogy az egyik fél az állítólagos jogi egyenlőségért küzd, pedig ahogy a történetből kiderül, már most feléjük lejt a pálya.

   By the way, ha a meleg párt csak egy picit is foglalkoztatná Jézus tanítása, akkor egy ilyen eset után nem bíróságra menne árulkodni, hogy:”a csúnya keresztények nem csináltak nekünk tortát, biztos azért, mert homoszexuálisok vagyunk”, hanem elballagnának olyanhoz, aki hajlandó nekik ilyen tortát készíteni.

   Elég beteg ez a világ, és valószínűleg lesz ez még rosszabb is.

  7. Elfogadom, hogy létezik homoszexualitás, de nem tartom helyesnek, ergo nem is fogom támogatni, sem tettekben, sem szavakban. Nem reklámozom, és nem is segítek nekik azt reklámozni.
   Elfogadom továbbá Isten létezését és Jézus tanításait, intelmeit is, és mivel ezek a hitem középpontjában vannak, támogatom tettekben és szavakban (ha maradhatunk ezen kategóriáknál, csak félreértés ne essék). Így a döntésem a következő lesz: megrendelik a tortát, én pedig szelíden nemet mondok rá, ha kell, hitemet megvallva indoklást is adok. Nem megyek utána szemmiféle bíróságra a kérésük okán, nem átkozom őket, nem gyűlölködök, nem kürtölöm világgá, nehogy másokban gyűlölködést keltsek így. A cikkeket olvasva egyetértek a döntésükkel, még a fellebbezéssel is – hiszen én sem értenék egyet a büntetéssel.
   Ugyanígy döntenék a többi esetben is.
   Ha a homoszexuális pár hisz Jézusban, halála értelmében, az evangéliumban, akkor nem akar rávenni a fenti eseményre. Elutasítás esetén nem viszi bíróságra az ügyet. Gondolom nem kell külön magyarázni, miért is nem.
   Ricsi

 9. “A házaspár azonban nem hagyta annyiban. Fellebbeztek, majd 1016-ban a másodfokú eljárást is elveszítették.”

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend