Idők jelei

Ferenc pápa tényleg a kereszt bukásáról beszélt New Yorkban?

Ferenc pápa Egyesült Államokbeli látogatásával szinte minden médium foglalkozott, hiszen a világ szemében a Katolikus Egyház feje a kereszténység egy tekintélyes táborának képviselője, aki komoly befolyással bír híveire, így érthető módon mindenki kíváncsi véleményére, függetlenül attól, hogy mit gondol személyéről. A New yorki Szent Patrik katedrálisban tartott beszéde (prédikációja?) során egy olyan mondat is elhagyta száját, amit nem hagyhatunk kommentár nélkül. (A teljes beszéd angol nyelven)

A mondat, ami a pápa anyanyelvén hangzott el, és aminek a Vatikán által jóváhagyott angol nyelvű fordítása több hírportálon megjelent, a következő:

Angol nyelven:

“And if at times our efforts and works seem to fail and produce no fruit, we need to remember that we are followers of Jesus” and his life, humanly speaking, ended in failure, the failure of the cross.?

Magyarul:

“Amennyiben időnként erőfeszítéseink és munkánk látszólag nem képesek gyümölcsöt teremni [tükörfordításban: elbuknak a gyümölcstermésben], emlékeznünk kell, hogy mi Jézus követői vagyunk? és az Ő élete, emberileg fogalmazva bukással végződött, a kereszt bukásával.”

A kérdéses rész a pápa beszédéből (angol fordítással): LINK

A mondattal kapcsolatban több keresztény fórumon is indult beszélgetés (link, link), amelyek leginkább azzal foglalkoznak, hogy vajon a pápa egy látszólagos, a korlátolt emberi felfogás szerinti bukásról beszélt és csupán szerencsétlenül (“emberileg?”) fogalmazott, illetve beszédét szerencsétlenül írták meg számára, vagy valóban bukásnak tekinti Jézus áldozatát, ami által örök életünk van.

Tény azonban, hogy a Vatikán által jóváhagyott fordítás szerint a pápa Jézus bukásáról beszélt és semmilyen egyéb magyarázatot nem fűzött a gondolathoz, hogy egyértelműsítse mit is gondol valójában Jézus haláláról.

Az Igéből tudjuk, hogy közvetlenül Jézus keresztre feszítését követően tanítványai is hasonlóan éreztek1, egészen Uruk három nappal későbbi feltámadásáig, amikor is a bánatot öröm váltotta fel. A tanítványok kezdeti zavaráról inkább csak viselkedésük árulkodik és az evangéliumok írói is valószínűleg mosolyogva gondoltak vissza azokra a napokra, miközben évekkel később, már a Szent Lélek által, az elvégzett feladatot teljes egészében felfogva, Jézus életének legfontosabb mozzanatait leírták és megőrizték számunkra és maguk tesznek bizonyságot arról, hogy bár szemtanúi voltak az emberiség történelmének legjelentőségteljesebb eseményének, mégsem értették meg azonnal.2

A kereszt bukásáról azonban egyetlen szót sem olvashatunk könyveikben és leveikben. Ellenkezőleg. Az Újszövetség írói egytől egyik annak győzelméről tesznek bizonyságot.

“Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan pellengérre állította őket, diadalmaskodva rajtuk a kereszten.”3

“Tőlem pedig távol legyen, hogy dicsekedjem, hacsak nem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében.”4

“Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Isten ereje.”5

Gondoljunk továbbá Pál apostolra: ha valaki, akkor ő feljogosítva érezhette volna magát, hogy bukásról beszéljen saját életét illetően.

A Korinthusbeliekhez írt második levelében felsorolja, mi mindenen ment keresztül megtérése után:

“Többet fáradoztam, többször bebörtönöztek, többször megvertek, gyakran kerültem halálos veszedelembe. A zsidóktól ötször kaptam negyvenet egy híján. Háromszor megvesszőztek, egyszer megköveztek, háromszor hajótörést szenvedtem, éjjel-nappal hányódva a tengeren. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem körében, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis testvérek között, fáradságban és vesződségben, gyakori virrasztásban, éhségben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben.”6

A római gyülekezethez írt levelében ugyanakkor mégis arról beszél, hogy “mindezekben felettébb diadalmaskodunk az által, aki szeret minket”7.

A pápa amerikai útjának egy másik fontos aspektusa az ökumenizmus népszerűsítése, ami által sokak szerint a majdani világvallást készíti elő. Manhattanben mondott beszédében köszöntötte más vallások híveit, “elsősorban a muzulmánokat, akik az egy élő és kegyes Istent imádják és hozzá imádkoznak”.

A muzulmánok köszöntésével önmagában nincs is semmi gond, hiszen keresztényként legfőbb feladatunk elérni azokat, akik még nem ismerték meg Jézust személyesen. A probléma abban áll, hogy a hallottak alapján a pápa mintha magát a muzulmán vallást ölelné keblére és a Krisztusban való megváltás helyett, ami az egyetlen út az igazi békéhez, egy emberi megoldást próbál kínálni a konfliktusra. A konzervatív keresztények között sokan már a “Chrislam” (magyarul talán “Kereszlám”-nak lehetne fordítani) vagyis a kereszténység és iszlám szavakból képzett szóval jellemzik a pápa által képviselt vonalat.

Mindezek mellett nem tartozom azok közé, akik a pápát a Jelenések könyvéből ismert Hamis Prófétának gondolják8.

A fent említett beszédben is inkább az Ige erejének hiányát látom, ami nélkül az emberi bölcsességnek hitető beszédét kapjuk a lélek és az erő megmutatása helyett9.

Pál arra emlékeztet minket, hogy ne olyan beszédekkel prédikáljunk, amelyekre “az emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít, lelkiekhez lelkieket szabván”10. E nélkül, függetlenül attól, hogy milyen szerepet tölt majd be a pápa a jövő eseményeiben, könnyen előfordulhat, hogy így vagy úgy, de az Antikrisztus és kormányának szekerét tolja majd.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy Ferenc Pápának a többi vallás integrálásával kapcsolatos erőfeszítései egyre több katolikus hívőt ébresztenek rá arra, hogy valami nincs rendben, így Isten ezt is az Őt szeretők javára fordítja, amin persze nem lepődünk meg, hiszen ez is ígéreteink közé tartozik11.

– Thea

Kapcsolódó podcast: A készülő egységes világvallás

 1. János 20:9 []
 2. János 20:9 []
 3. Kolossé 2:15 []
 4. Galáta 6:14 []
 5. I. Korinthus 1:18 []
 6. II. Kor. 11:23-30 []
 7. Róma 8:37 []
 8. Jelenések 13:11-18, 19:20 []
 9. I. Korithus 2:4 []
 10. I. Korinthus 2:13 []
 11. Róma 8:28 “Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden összedolgozik a javukra.” (Csia Lajos fordítás) []
Előző posztKövetkező poszt

225 hozzászólás

 1. Kedves PALAS!
  2016/01/29 – 00:37

  ” Újra elmondom a Babilon nem a katolikus egyház ez rajta maradt, mint szamáron a fül. Be sem tudná azt tölteni. Babilon az Európai Unió lesz , remélem ezt nem kell most már jobban részletezni. Ha ezt most sem látni még, hogyan fonódik össze a világegyházzal az sok mást sem fog érteni!”

  Pár éve még én is úgy gondoltam, ahogyan te, mert hatottak rám azok az írások, spekulációk, amiket ezzel kapcsolatban mások írtak. De azután, hogy jobban elmélyedtem a témában, már nem azt látom. Bár, én Nagy Babilont nem kizárólag a róm kat egyházra látom ( aki egyben a nagy Parázna is), hanem az egész ökumenés összeborulásra.
  De nem szeretnék nagyon sokat írni erről, mert ne nekem higgy, hanem az írásnak ( hasonlítsd össze ezeket a verseket, és szerintem te is meglátod, hogy miről van szó bennük. De, ha nem is, a hasonlóságot biztosan felfedezed közöttük….! Azt meg gondolom, hogy te se gondolod, hogy az EU területét kell elhagyniuk Isten népének! Ráadásul, ezekben a versekben egyértelműen egy városról van szó….! Olyanról, akinek hatalma van/volt a föld királyai felett….!):

  Jel. 18,1 És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, a kinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől.
  Jel. 18,2 És kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé.
  Jel. 18,3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.
  Jel. 18,4 És hallék más szózatot a mennyből, a mely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:
  Jel. 18,5 Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.
  Jel. 18,6 Fizessetek úgy néki, a mint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint; a mely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki.
  Jel. 18,7 A mennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyászszal fizessetek néki; mert ezt mondja az ő szívében: Úgy ülök, mint királynéasszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok.
  Jel. 18,8 Ennekokáért egy nap jőnek ő reá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség; és TŰZZEL ÉGETTETIK MEG; mert erős az Úr, az Isten, a ki megbünteti őt.
  Jel. 18,9 És siratják őt, és jajgatnak ő rajta a föld királyai, a kik vele paráználkodtak és dobzódtak, mikor az ő égésének füstjét látják,
  ?Jel. 18,10 Nagy távol állva az ő kínjától való félelem miatt, mondván: Jaj! jaj! te nagy város, Babilon, te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted!
  Jel. 18,11 A föld kalmárai is siratják és jajgatják őt, mert az ő árúikat immár senki nem veszi;
  Jel. 18,12 Arany és ezüst, és drágakő és gyöngy, és gyolcs és bíbor, és selyem és skárlátczikkeket; és minden thinfát és minden elefántcsontedényt, és drágafából és rézből és vasból és márványkőből csinált minden edényt;
  Jel. 18,13 És fahajat és illatszereket, és kenetet és tömjént, és bort és olajat, és zsemlyelisztet és gabonát, és barmokat és juhokat, és lovakat és kocsikat, és rabokat és emberek lelkeit.
  ?Jel. 18,14 És a gyümölcs, a mit a te lelked kívánt, eltávozott tőled, és minden a mi ínyes és pompás, eltávozott tőled, és többé azokat meg nem találod.
  ?
  Jel. 18,15
  Ezeknek árosai, a kik meggazdagodtak ő tőle, távol állanak az ő kínjától való félelem miatt, sírván és jajgatván,
  Jel. 18,16 És ezt mondván: Jaj! jaj! a nagy város, a mely öltözött gyolcsba és bíborba és skarlátba, és megékesíttetett aranynyal, drágakövekkel és gyöngyökkel; hogy elpusztult egy órában annyi gazdagság!
  Jel. 18,17 És minden hajósmester és a hajókon levők mind, a sokaság és az evezők, és valakik a tengeren kereskednek, távol állának.
  ?Jel. 18,18 És kiáltának, látván az ő égésének füstjét, és ezt mondják vala: Mi hasonló e nagy városhoz?
  ?Jel. 18,19 És port hányván az ő fejökre, kiáltának sírván és jajgatván, és ezt mondván: Jaj! jaj! az a nagy város, a melyben meggazdagodott mindenki, a kinek hajói voltak a tengeren, annak drágaságaiból, hogy elpusztult egy órában!
  Jel. 18,20 Örülj ő rajta menny, és ti szent apostolok és próféták; mert az Isten büntette meg őt érettetek való büntetéssel.
  ?Jel. 18,21 És egy erős angyal egy nagy malomkőhöz hasonló követ felvőn és a tengerbe veté, ezt mondván: Ilyen módon nagy sebességgel vettetik el Babilon, ama nagy város, és többé meg nem találtatik.
  Jel. 18,22 És hárfásoknak és muzsikásoknak, és síposoknak és trombitásoknak szava te benned többé nem hallatik; és semmi mesterségnek mestere nem találtatik többé te benned; és malomnak zúgása sem hallatik többé te benned;
  ? Ésa.24,8 ? Ezék.26,13
  Jel. 18,23
  És szövétneknek világossága többé te benned nem fénylik; és vőlegénynek és menyasszonynak szava sem hallatik többé te benned; mert a te kalmáraid valának a földnek fejedelmei; mert a te bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a népek.
  ?Jel. 18,24 És abban prófétáknak és szenteknek vére találtatott, és mindeneknek, a kik megölettek a földön.

  Jel. 17,1 És jöve egy a hét angyal közül, a kinél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván nékem: Jövel, és megmutatom néked a NAGY PARÁZNÁNAK kárhoztatását, a ki a sok vizen ül;
  Jel. 17,2 A kivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai.
  Jel. 17,3 És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek hét feje és tíz szarva vala.
  Jel. 17,4 Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával,
  Jel. 17,5 És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a NAGY BABILON, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja.
  ?Jel. 17,6 És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől; és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt.
  Jel. 17,7 És monda nékem az angyal: Miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak titkát és a fenevadét, a mely őt hordozza, a melynek hét feje és tíz szarva van.
  Jel. 17,8 A fenevad, a melyet láttál, volt és nincs; és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe e világ alapítása óta) látván a fenevadat, a mely vala és nincs, noha van.
  Jel. 17,9 Itt az elme, a melyben van bölcseség. A hét fő a hét hegy, a melyen az asszony ül;
  ?Jel. 17,10 Király is hét van; az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött; és mikor eljő, kevés ideig kell annak megmaradni.
  Jel. 17,11 A fenevad pedig, a mely vala és nincs, az maga a nyolczadik, és a hét közül való; és a veszedelemre megy.
  ?Jel. 17,12 A tíz szarv pedig, a melyet láttál, tíz király, olyanok, a kik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal.
  Jel. 17,13 Ezeknek egy a szándékuk; erejöket és hatalmokat is a fenevadnak adják.
  Jel. 17,14 Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek is.
  Jel. 17,15 És monda nékem: A vizek, a melyeket láttál, a hol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek.
  Jel. 17,16 És a tíz szarv, a melyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és MEGÉGETIK ŐT TŰZZEL.
  Jel. 17,17 Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.
  Jel. 17,18 És az asszony, a melyet láttál, ama nagy város, a melynek királysága van a földnek királyain.

  ?
  Jel. 14,8 És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.
  Jel. 14,9 És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére,
  Jel. 14,10 Az is iszik az Isten haragjának borából, a mely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt;
  Jel. 14,11 És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, a kik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.

  Dán. 7,7 Ezek után látám éjszakai látásokban, és ímé, negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkivül erős; nagy vasfogai valának, falt és zúzott és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözék mindazoktól az állatoktól, a melyek előtte valának, és tíz szarva vala néki.
  Dán. 7,8 Mialatt a szarvakat szemlélém, ÍMÉ, MÁSIK KICSINY SZARV NÖVEKEDÉK KI AZOK KÖZÖTT, és három az elébbi szarvak közül kiszakasztaték ő előtte, és ímé, emberszemekhez hasonló szemek valának ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj.
  Dán. 7,9 Nézém, míg királyi székek tétetének, és az öreg korú leüle, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú; széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz;
  Dán. 7,10 Tűzfolyam foly és jő vala ki az ő színe felől; ezerszer ezeren szolgálának néki, és tízezerszer tízezeren állának előtte; ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg.
  Dán. 7,11 Nézém akkor a nagyzó beszédek hangja miatt, a melyeket a szarv szóla; nézém, míg megöleték az az állat, és AZ Ő TESTE ELVESZE, ÉS TŰZBE VETTETÉK ELÉGETÉSRE.

  Dán. 7,20 A tíz szarv felől is, a melyek a fején valának, és a felől, a mely UTÓBB NÖVEKEDÉK és három esék ki előle; és ennek a szarvnak szemei valának és nagyokat szóló szája; TERMETE IS NAGYOBB A TÁRSAIÉNÁL.
  ?Dán. 7,21 Látám, hogy EZ HADAKOZÉK A SZENTEK ELLEN, ÉS LEGYŐZÉ ŐKET.

  Jel. 13,1 És láték egy fenevadat feljőni a tengerből, a melynek hét feje és tíz szarva vala, és az ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve.
  ?Jel. 13,2 És e fenevad, a melyet láték, hasonló vala a párduczhoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyiszékét, és nagy hatalmat.
  Jel. 13,3 És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld követé a fenevadat.
  Jel. 13,4 És imádák a sárkányt, a ki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ő vele?
  Jel. 13,5 És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.
  Jel. 13,6 Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, a kik a mennyben laknak.
  ?Jel. 13,7 Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.
  Jel. 13,8 Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, a mely a Bárányé, a ki megöletett, e világ alapítása óta.

  Egyébként a róm kat honlapon olvastam egy próféciát régebben ( amit ide, a honlapra anno fel is raktam , de most nem találom, hiszen sok minden van ott… talán valamelyik pápa kapta, de nem biztos…mindenesetre, valamilyen fő…), amelyben arról van szó, hogy a róm kat egyház az idők végén újra hatalmat kap, és hatalmas vérengzéseket fog újra elkövetni, mint anno az inkvizíció idején….!

  De, természetesen nem szeretnélek semmire rávenni, vagy semmiről meggyőzni, csak hallgass a Szent Lélekre ezzel kapcsolatban is. Ahogyan az írás mondja is ( és én se mondtam soha mást), ott is van Istennek népe…, akiknek szól, hogy mit tegyenek, és miért…

  1. Kedves Ida!

   Ide másoljátok ezt a rengeteg mindent közben nem értitek ma mi történik a világban. Már rég nem itt kéne tartani csak vártok, sötétben tapogatóztok így tényleg váratlanul jön el Krisztus. Mire egyértelmű lesz minden nagyon kevés ember tud ahhoz alkalmazkodni, mert óriási lesz a pánik és mindenkiben teljes lesz a zűrzavar.
   Erikának is pár hónapja mondtam, hogy a Jel. 10. fejezetében lévő angyal az utolsó próféta a mi időnkben és most itt él a földön, de azt gondolta egy másik bolygóról jöttem.

   A harc egyre fokozódik, bár sokan úgy érzik nagy nyugalom van a földön. Tavaly júniusban ahogy írtam is kezdődött a számonkérés ideje, most januártól megkezdődött az aratás. Benne vagyunk a rostálásban. Európa felett összecsapnak a bukott angyalok és a Mihály vezette sereg.
   Ez a harc mindig lejjebb húzódik a földre és a legvégén a mi dimenziónkban is láthatóak lesznek a démonok, de csak a legvégén, ami a halállal ér fel.
   Mindig elfelejtjük a világgal most a sátán is meg lesz ítélve nem csak rólunk szól ez az egész.
   Bánt, hogy ezt kevesen értik. Ezért mindig visszajövök ne csüggedjen el senki.

   Egy városról írsz, persze, de Róma nem az UNIÓ területén van? Rómában építi fel a világvallás templomát a hamis próféta, ahogy írtam régen. Oda ül be az antikrisztus, de hogy lesz hatalma?Az UNIÓ politikusai felruházzák hatalommal ezt most nem vesézném ki, ha valaki kicsit jobban akarja érteni van hasonlóság, ahogy a Star Wars első három részében a demokráciából diktatúra lesz. Az emberek alig veszik észre. Az UNIÓ újjászerveződik abban nem nagyon kell részt venni. Magyarországnak egy sajátos küldetése van, de hogyan beszélhetnék erről, ha ezek sem érthetőek.
   Az igazi üldözés akkor indul el, ha a hamis próféta indítja az üldözést. Aki a hamis prófétát nem érti az antikrisztust sem fogja csak, ha már késő lesz. A hamis próféta már majd három éve itt van nagyon kevés idő maradt. Mikor XVI. Benedek meghal, addigra óriási lesz a zűrzavar. Ferenc pápának annyi köze sincs Krisztushoz, mint Júdásnak volt.

   1. Laci, a 2020-nak nagyon örülök, ÉRTED biztosan, és már tudom, hogy KÉSZÍTSÜK ELŐ AZ ÚR ÚTJÁT 🙂 Isten áldjon hogy visszajöttél egy kicsit 🙂

   2. Amikor majd lemond Ferenc pápa, akkor az itt leírt hamis próféciákon túl, jusson eszedbe az is Palas, hogy neked is kb. ugyanannyi közöd volt Krisztushoz, mint a Ferenc pápádnak.

    1. Adrian, nem érted hogy nem az övé? Meddig kínzod – őt is – ilyenekkel? Fogalmad sincs, arról a kétarcúságról, ami ezt a “formációt” jellemzi! A legsötétebb és a legszentebb Egyház! Nem ismered a szent arcát, én IGEN. Hagyd abba a gyakorlatot, légyszi.

    2. Ez a szegény Lászlód ( 🙂 ) sajnos meg mindig annak a MDM nevű hamis prófétának, csalónak az írásaiból táplálkozik, pedig már nem egyszer leírtuk neki (téged leszámítva), hogy rossz úton jár.
     Nagy kár, hogy téged ezek a hamisságok nem zavarnak. Ami pedig “az övé, nem az övé” kérdést illeti csak azt tudom mondani, amit máskor is,… Atya csak egy van!

     “Maga a magyar pápa szó (akárcsak a pap és a pópa) a görög pappasz szóból ered, amelynek jelentése ?atya? (?papa?). Ez a cím illette meg a 4. századig az összes keresztény püspököt is. A keleti egyházszakadás után az ortodox egyházak fejeit már szinte kizárólag a pátriárka címmel illették, és a római egyház vezetője a pápai cím egyedüli viselője lett.

     A legnagyobb katolikus egyházi méltóság több címet is magában foglal. A pápa teljes címe:

     Róma püspöke,
     Jézus Krisztus helytartója (vicarius Christi)
     Az Apostolfejedelem (Szent Péter) utóda (az apostolutódok, azaz a püspökök testületének vezetője)
     Az egyetemes Egyház legfőbb főpapja (az egész katolikus egyház pásztora, Pontifex Maximus)
     A Nyugat pátriárkája ? XVI. Benedek 2006-ban elhagyta e címet
     Itália prímása
     A római érseki tartomány metropolitája
     Vatikánváros Állam uralkodója
     Isten szolgáinak szolgája (Servus Servorum Dei)”

     “Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, a ki a mennyben van.” Máté 23:9

     Ennyit rólatok, az egyházatokról és annak “Szent Atyájáról”. Mert nincs “Pápa” egyház nélkül, egyház hívők nélkül illetve a hívők az olyan egyének nélkül mint például te is vagy. Mint látod, nélküled, a katolikus hívők nélkül a “Szent Atya”, a “Pápa” sem létezne. Nem Ferenccel van itt a baj Évikém, hanem veletek. Tehát nem is “az övé” a helyes megfogalmazás, hanem “a tiétek”.
     És a pokolba rohadjak meg, ha nem nekem és a többieknek lesz ezekkel kapcsolatban igaza.

    3. Tudom neked muszáj hozzászólnod bármihez, hogy szerepelhess, így az esélytelenek nyugalmával könnyű véleményt mondani bármire, kérdés a többieknek ez hasznos-e?
     Te a wikipédiáról szeded össze az infókat a pápákról neked az egyik olyan, mint a másik ez olyan racionális kereszténység. A te hited úgy épül fel, hogy azt fogadod el valósnak, ami belefér a komfortzónádba, hogy olyan divatos legyek.
     Bocs, hogy ezt leírtam, de meglepetések várnak majd és ez fájdalommal is jár, ezen egyszer túl kell esni, ha ragaszkodni akarsz egész lényeddel Krisztushoz nem csak olyan szellemi megváltással akarod beérni.
     Visszatérve, ha tudnád mióta készült Ferenc a Vatikánba minden idegszálával és csak az antikrisztus kedvéért lép majd hátra nem mondanál ilyeneket. Látni lehet majd, ha Benedek meghal nem lesz pápa és majd nem lesz mindennapi áldozat milyen lesz a világ, akkor tombolhat majd a gonoszság. Remélem hamar felfogod ezeket. Nem kell minősíteni az embereket milyen a hitük. Mindenkinek akkora lesz a hite, amennyit be tud fogadni Krisztus Szeretetéből. Amit itt sokan írnak újjá kell születni, de ez csak az első lépcső, kérdés hány lépcsőt tudok megmászni és hányszor esek vissza. Isten áldása kísérjen, hogy felismerd ezeket.

   3. Drága PALAS!

    Lehet, hogy csak vaktában tapogatózunk, és nem értünk, nem tudunk semmit, de az lenne a jó, ha te is elmondanád, amit te tudsz, látsz, vagy kaptál. Konkrétan! És, mások is, amit ők. És, valóban, én is úgy gondolom, hogy amíg az alapokat nem látja az ember, addig nehéz lesz felismerni a továbbiakat.

    Bár, a magam részéről, én úgy látom, hogy már a 10 király is végzi az Istentől kapott dolgát, hogy a királyságukat a nemsokára fellépő AK-nak adják . Hiszen már az EU minden országában (is, a világ számos más pontjával egyetemben) az amcsi katonák bázisokat kaptak, és ott állomásoznak, gyakorlatoznak, stb, mint előőrs. Teljes fegyverarzenállal. És a “rejtett” ellenséget/katonaságot is beengedték már az EU-ba( akik szilveszterkor is bebizonyították, hogy simán tudnak szervezetten reagálni a kapott parancsra, és akadálytalanul végrehajtani azt. ) Persze nem gondolom, hogy ezek a “királyok” ennyire ostobák lennének, hogy ne tudták volna előre is, hogy mi fog történni, ha ezeket is, és azokat is beengedik, de hát meg is van írva, hogy az Isten adta azoknak a szívébe, hogy az Ő akaratát cselekedjék, hogy hatalmukat a 3. fenevadnak adják….!
    A HP, ahogyan te is mondtad , már 3 éve pozícióban van, és a keresztény üldözés is folyik. Persze Európában még nem véresen, de közel-távol keleten igencsak úgy. Persze nem gondolom, hogy sok idő kell ahhoz, hogy ide is átterjedjen. A végrehajtók már itt vannak, csak parancsra várnak…..! Meg lehet, hogy még egy kis erősítésre….!
    A gógi háború is 1000-rel készíttetik …

    De én a magam részéről életbevágónak tartanám mindenki számára ezek mihamarabbi kiderítését:

    Nagyon gyorsan be kellene azonosítani az első fenevadat ( aki a sárkánytól kapta az erejét, a királyi székét, és nagy hatalmat, és aki szidalmazza Istent, és a mennyben lakókat, és aki hatalmat kapott a szentek felett, és legyőzhette őket…) , hogy ki ő, akinek a feje HP, aki az első fenevadat imádtatja a világgal ( és aki úgy szól mint a sárkány)? ( Itt javaslom, hogy az időbeliség miatt, a dánieli , és egyéb , idevágó próféciákat is figyelembe venni…!)
    Ha ez meg van, akkor át kellene gondolni, hogy pontosan hogyan, mivel, milyen beszédekkel , és jelekkel, és csodákkal , hitette el az egész világot, és kik voltak, illetve kik azok a szentek, akik felett hatalmat kapott, és akiket legyőzött, és akiket kiirtott/ kiírt? És, hogy azok pontosan mit is tanítottak, ami ennek nem felelt meg? ( Mert ugye más evangélium, más Jézus, és más szellem…! És az egész világ követi…!)
    Azután, ha ez tisztázva van, akkor jöhet a többi kérdés feltevése, illetve azok lehetőség szerinti megválaszolása….!

    “Magyarországnak egy sajátos küldetése van, de hogyan beszélhetnék erről, ha ezek sem érthetőek.”

    Azért ne add fel, szerintem soha senki semmit nem tudott volna megtanulni, ha a tanítók már az elején ( az általános iskola első osztályának az első tanítási napján) is feladták volna azzal, hogy ezt se tudjátok, meg azt se, akkor minek mondjak még mást is….!

    “Az igazi üldözés akkor indul el, ha a hamis próféta indítja az üldözést. ”

    Igen, ez már keleten megy is. Nem gondolom, hogy nem az ő keze van ebben a történetben benne….!

    “Egy városról írsz, persze, de Róma nem az UNIÓ területén van? ”

    Nem én írok városról, hanem a Biblia! De az a kérdés vár megválaszolásra, hogy ki a nagy parázna, a nagy Babilon, aki a fenevadon ül, és akinek a sárkány adta a hatalmát…? Akinek a kelyhe tele van a szentek vérével, és akinek hatalma volt/van a világ királyai felett. Aki elhitette az egész világot, a jelekkel, csodákkal, beszédekkel, amelyeket kapott, és cselekedett, és aki hatalmat kapott minden népen, nyelven, nemzettségen….? Azután! Ki az a fenevad, aki úgy néz ki, mint a Bárány, de a sárkány beszédeit szólja, és aki az első fenevadat imádtatja…? Majd később a 3.-at is…!

    1. Kedves Ida!

     Itt annyi mindent érintettél, hogy lehetetlenség végig venni. A Lélek majd úgy is segít amikor kell, ha felajánljuk magunkat és családjainkat.
     Már elkészítve a háború, mint száz éve csak ki kell robbantani. Ferenc előkészítette az üldözést. Ami most folyik az csak a bemelegítés.
     Itt Európában úgy fog kezdődni, mint mikor Jézust elfogták és egyből megbélyegzetté válik, aki ismeri. Megtagadják majd, mint akkor Péter és nyilván nem azok akik nem is ismerik.
     Papok, szerzetesek szembefordulnak és borzasztó belegondolni, hogy a hamis próféta hánynak okozza a halálát, akik nem hajlandók beállni majd a sorba. Ma ez elképzelhetetlen!
     Kereszténynek és zsidónak nem lesz sétagalopp.
     Magyarországról sokat kellene beszélni, de a lényeg innen indul el a sátán legyőzetése, ezért is gyűlöli országunkat nem azt tesszük, amit szeretne.
     Mikor a kápolna felépül és ott először jönnek össze imádkozni az emberek, akkor indul el és onnantól Mo. sorsa is változik nem mindig csak kapunk.
     Már rég meg kellett volna épülnie, de nem értünk meg rá. Erdő Péter kifejezetten tiltja, micsoda lelki harc ez pedig “csak” egy kápolna. Ferenc jól megkeverte a lelkét. Jézus megerősítette mindenképp megépül lehetőleg a püspöki karral, de ha nem akkor nélkülük. Én 1993 óta látom ezt a harcot a kápolnával nagy a tét valóban.

  2. Kedves Ida az az Antikrisztus TETTE lesz, a gyilkolás, amit a Jézus Krisztusban hívőkön követ el – egyértelmű. Azt, hogy “fussatok ki” egy adventista vezető magyarázta úgy hogy mindenkinek szól, mert a végidőkben a SZERVEZET olyan bűnös lesz, igen, mert előbb megvalósul a HAMIS ÖKUMENÉ így aztán tényleg mindenkinek ki kell futnia, nekünk azért nem “annyira” (egyrészt máris kinn vagyunk bizonyos értelemben) mert JÉZUS nem lesz már ott, úgy, ahogy MOST OTT VAN de ezt te nem érted. Laci igen 🙂

    1. Így látod Oszkár? Jó neked. ITT nem a nyusziról és piros tojásról van szó vagy BÁRMILYEN – gyerekes – vetélkedésről.
     Élet-halál kérdés, amikor az ember VISSZAMEGY az üldözése után oda, ahol az Úr várta ( vissza )! 🙂

     KI Ő ?!

   1. Kedves ÉVA!

    Szerintem olvasd el újra a Jelenések könyvét, ill a többi, idevágó próféciát is. Kissé figyelmesebben.

   2. “Azt, hogy ?fussatok ki? egy adventista vezető magyarázta úgy hogy mindenkinek szól,…”

    Ezt nem tudom, hogy ki és hogyan magyarázta, de én azt olvasom ott, hogy nem mindenkinek, csak Jézus népének szól…! A többiek maradhatnak.

    Azt pedig, hogy én mennyire értem azt, hogy te mire érted azt, hogy Jézus nem lesz már úgy ott, ahogyan most ( csak) ott van, szerintem ne próbáld meg eldönteni. Minden megáldott úrvacsorai bor, a szellemi síkon az Úr vére, és minden megáldott úrvacsorai kenyér, az Úr teste ( ugyanott). Függetlenül attól, hogy a protestáns hívők csak emlékeztetőnek tartják, attól még az az. Ezért voltak betegek az őskeresztények között is sokan, mert nem tudták ezt, és méltatlanul vették magukhoz, amivel ítéletet hoztak magukra. És ez nem csak a róm kat papok megáldása esetén lesz az Úr vére, és teste, hanem bármely hívő áldása esetén. Noha. lehet, hogy az illető nem is tud róla…! (Sajnos!) De, a Biblia erre fel is hívja a figyelmet, csak sokan nem olvassák, vagy nem értik meg azt. Persze, lehet kérdezni is Istentől, és meg is kapnák a választ.

    ?1 Kor. 10,16
    A hálaadásnak pohara, a melyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, a melyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é?

    1. Erről Te beszélsz?! A KENYÉRTÖRÉSRŐL?!

     Sajnos, sikerült megint azt a sarkot elkapni, kedves Ida ahonnan félre lehet érteni, sőt kiforgatni amit írtam. Még VÉLETLENÜL SEM írok katolikusokról, arról írtam, akik NEM VESZNEK RÉSZT pl. az ökumenikus imahéten. Sőt, minek tartják a római pápát …
     Mert azt mondja Vankó Zsuzsa – meg én is – hogy EGY NYÁJ lesz és egy PÁSZTOR 🙂 EGYÉRTELMŰ !

    2. Kedves ÉVA!

     “Erről Te beszélsz?! A KENYÉRTÖRÉSRŐL?!”

     Miért mi a problémád azzal, hogy én beszélek róla? Szerintem, erről már amikor az előző pápa írását feltetted erről a témáról, már akkor is írtam…! De, kérlek pontosíts, hogy mi a gondod azzal, hogy “erről én beszélek”!

     “Sajnos, sikerült megint azt a sarkot elkapni, kedves Ida ahonnan félre lehet érteni, sőt kiforgatni amit írtam. ”

     Nem akartam semmilyen sarkot elkapni, és kiforgatni, de ez az a pont, amit mindig kiemelsz , hogy ez csak nálatok, és csak a róm kat papok áldása miatt…! És, hogy ebből a szempontból nem lesz már ott az Úr…. Bocs, de a megfogalmazás miatt azt gondoltam, hogy megint erre gondolsz, mint olyanra, amit én nem érthetek…! Viszont, ha így fogalmazol, akkor kérlek máskor pontosan fogalmazd meg, hogy mire gondolsz, mint amit nem érthetek meg, illetve, amit mások nem érthetnek meg, csak a róm kat hívők…! (Hogy ne kelljen azt gondolnod, hogy kiakarja valaki forgatni a beszéded…!) Vankó Zsuzsát nem ismerem, de az egy nyáj egy pásztor, az már 2000 évvel ezelőtt is megtörtént. Mindenkinek, aki Jézusé, Ő a pásztora…! A Jó Pásztora…!

    3. Kedves Ida a NEM egy nyáj és egy pásztor – a botrányos külön-levés – az a kereszténység botránya, és nagyonis van 🙁

     más kérdés, hogy vannak – pulzáló tömeg – akik az Egyházhoz tartoznak, abban az értelemben pont, ahogy a Kat.Katekizmus is kijelenti és ahogy te is érted – mert nem “népszámlálási adatok” vagy egyházi adó fizetők szerint gondolja az egyháztagságot :). Sőt, egyes elszállt gondolkozók még az “anonim keresztényekről” is beszélnek (Karl Rahner).

     Nem “pap áldása” – akiknek utálata átjön tőled a Jelenések könyvének paráznája miatt – hanem Jézus FELHATALMAZÁSA melyről Pál apostol írt Timóteusnak: “Ne hanyagold el magadban a kegyelmet, amelyet a prófétai szó alapján a papságra avató kézföltétel által nyertél.” 1Tim4.14

     Hogy a hit mivé teszi a Vacsorát ? “nálatok” ? ti tudjátok … Én meg pont úgy gondoltam, igen, ahogy írtad is, és sokszor elmondtam, tényleg, DE nem “nálunk”, hanem az Úrnál 🙂 így oké ? 🙂

    4. Kedves ÉVA!

     “Kedves Ida a NEM egy nyáj és egy pásztor ? a botrányos külön-levés ? az a kereszténység botránya, és nagyonis van 🙁 ”

     Fizikai szinten gondolod? Mert az eklézsia szellemi, és minden Szent Lélek által újjászületett hívő szellemi szinten egy Pásztor ( a Pásztor) nyájához tartozik, noha valóban szétszórva laknak, élnek, a világon… És egységben vannak, mert ugyanaz a Szellem lakozik bennük, és krisztusi szellem jellemzi , és Isten Lelke vezérli őket. . Legalábbis, ha lehet hinni a Biblia beszédének, ott azt mondta Jézus, hogy Isten országa ( Jézus Krisztus Atyjáé) nem láthatóan jön el a földön, nem lehet azt mondani, hogy itt van, vagy ott van, hanem bennetek van… ( Már akkor kérdés az is, hogy a látható “Isten országa”, az melyik Isten országa….? Főleg, ha a cselekedeteiket is megnézzük ( akármelyikét! Mert nem csak a fizikai erőszak erőszak, hanem a szellemi is az, “szolgaság igája”…! ) …! Na meg még, ha azt is átgondoljuk, hogy azt is mondta Jézus ( a Biblia szerint), hogy ” és kivetnek benneteket a gyülekezetekből az én nevemért…”, akkor még az a kérdés is felmerülhet az emberben, hogy akkor pontosan azok a ( látható) gyülekezetek ( akik ugyancsak Jézus nevét vallják) pontosan kié is, ha Jézus nevéért kivetik a hívőket, és üldözik, illetve megölik őket…? )

     “Nem ?pap áldása? ? akiknek utálata átjön tőled a Jelenések könyvének paráznája miatt …”

     Kedves Éva! Téged is megkérlek rá, hogy ne keverjél össze engem magaddal, és ne vádaskodjál, és spekuláljál! Én bennem nem az a Lélek működik, aki benned, és nem olyan indulataim vannak ( és gondolkodásom), mint neked! Én nem utálok senkit, sőt maximálisan ki vagyok borulva attól a tudattól, hogy az emberiség nagy része ( ahogyan Dávid egyszer megjegyezte) “megy a lecsóba”! Mert nincs a nevük az Élet Könyvébe felírva, és ezért evilág Istenének a szellemével vannak átitatva….! ( De ezt már meg is írtam neked itt. És kérlek ne kezd itt nekem a bűneikről, meg hasonlókról írni, ami miatt ez történik majd velük, mert hidd el kérlek, hogy eléggé jól ismerem a bibliai szövegeket…! )

     “? hanem Jézus FELHATALMAZÁSA melyről Pál apostol írt Timóteusnak: ?Ne hanyagold el magadban a kegyelmet, amelyet a prófétai szó alapján a papságra avató kézföltétel által nyertél.? 1Tim4.14
     1Tim 4,14 nehogy elhanyagold a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet a prófécia által az elöljáró vének kézrátétele által nyertél,..

     Egyébként meg a Biblia szerint mindenki pap, és király, aki Jézusé. ( Az Atyja országában.)
     1 Pét. 2,9
     Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
     Jel. 1,6
     És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen.

     De mondjuk jobban szerettem volna, ha konkrétan elmondod ( és érthetően), hogy pontosan mire gondolsz. Amit írtam, azért írtam, mert arról egyszer már itt megjegyzést tettél, hogy valamelyik róm kat pap mondta, hogy “azért nem változik át Jézus testévé és vérévé az Úrvacsora a protestánsoknál, mert nem róm kat pap áldotta azt meg…”. (Ez a szöveged biztosan előkereshető itt az oldalon, úgyhogy erre gondoltam, amikor írtam…!)

     “Hogy a hit mivé teszi a Vacsorát ? ?nálatok? ? ti tudjátok ? Én meg pont úgy gondoltam, igen, ahogy írtad is, és sokszor elmondtam, tényleg,…”

     Igen, és én azzal nem is vitatkoztam, csak azt emeltem ki, hogy azért az csak abban az esetben üdvös, ha valódi hittel, és Jézussal, az Atyával, és a Szent Lélekkel való szellemi kapcsolattal társul.

   3. A fussatok ki azért hangzik el, mert ez egy menekülés lesz. Futás a hitünkért mert elveszhetünk. Nagyon zavaros világ jön ránk szellemileg. Ráadásul a lelkiismeret vizsgálat után lesz egy csomó megtérő olyan helyeken Ázsiában, ahol ma elképzelhetetlen lenne. Jézus mindenkiért harcol és nem is hiába. Az ember lelke lesz a hadszíntér. Hála Krisztusunknak a végére igaz főleg nem saját erőből, de többen maradnak Krisztus mellett, mint ellene.
    Katolikusnak egyszerűbb érteni, ha lesz hozzá ereje. Abba a templomban ahol Jézus már nincs jelen onnan valóban ki kell futni. De a többi kereszténynek is kerülni kell minden olyan helyet, közösséget, ami a lelkét megrontja. A világvallás az élet minden területét felöleli majd nyomasztó lesz annak, aki ezt nem akarja.