Idők jelei

Ferenc pápa tényleg a kereszt bukásáról beszélt New Yorkban?

Ferenc pápa Egyesült Államokbeli látogatásával szinte minden médium foglalkozott, hiszen a világ szemében a Katolikus Egyház feje a kereszténység egy tekintélyes táborának képviselője, aki komoly befolyással bír híveire, így érthető módon mindenki kíváncsi véleményére, függetlenül attól, hogy mit gondol személyéről. A New yorki Szent Patrik katedrálisban tartott beszéde (prédikációja?) során egy olyan mondat is elhagyta száját, amit nem hagyhatunk kommentár nélkül. (A teljes beszéd angol nyelven)

A mondat, ami a pápa anyanyelvén hangzott el, és aminek a Vatikán által jóváhagyott angol nyelvű fordítása több hírportálon megjelent, a következő:

Angol nyelven:

“And if at times our efforts and works seem to fail and produce no fruit, we need to remember that we are followers of Jesus” and his life, humanly speaking, ended in failure, the failure of the cross.?

Magyarul:

“Amennyiben időnként erőfeszítéseink és munkánk látszólag nem képesek gyümölcsöt teremni [tükörfordításban: elbuknak a gyümölcstermésben], emlékeznünk kell, hogy mi Jézus követői vagyunk? és az Ő élete, emberileg fogalmazva bukással végződött, a kereszt bukásával.”

A kérdéses rész a pápa beszédéből (angol fordítással): LINK

A mondattal kapcsolatban több keresztény fórumon is indult beszélgetés (link, link), amelyek leginkább azzal foglalkoznak, hogy vajon a pápa egy látszólagos, a korlátolt emberi felfogás szerinti bukásról beszélt és csupán szerencsétlenül (“emberileg?”) fogalmazott, illetve beszédét szerencsétlenül írták meg számára, vagy valóban bukásnak tekinti Jézus áldozatát, ami által örök életünk van.

Tény azonban, hogy a Vatikán által jóváhagyott fordítás szerint a pápa Jézus bukásáról beszélt és semmilyen egyéb magyarázatot nem fűzött a gondolathoz, hogy egyértelműsítse mit is gondol valójában Jézus haláláról.

Az Igéből tudjuk, hogy közvetlenül Jézus keresztre feszítését követően tanítványai is hasonlóan éreztek1, egészen Uruk három nappal későbbi feltámadásáig, amikor is a bánatot öröm váltotta fel. A tanítványok kezdeti zavaráról inkább csak viselkedésük árulkodik és az evangéliumok írói is valószínűleg mosolyogva gondoltak vissza azokra a napokra, miközben évekkel később, már a Szent Lélek által, az elvégzett feladatot teljes egészében felfogva, Jézus életének legfontosabb mozzanatait leírták és megőrizték számunkra és maguk tesznek bizonyságot arról, hogy bár szemtanúi voltak az emberiség történelmének legjelentőségteljesebb eseményének, mégsem értették meg azonnal.2

A kereszt bukásáról azonban egyetlen szót sem olvashatunk könyveikben és leveikben. Ellenkezőleg. Az Újszövetség írói egytől egyik annak győzelméről tesznek bizonyságot.

“Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan pellengérre állította őket, diadalmaskodva rajtuk a kereszten.”3

“Tőlem pedig távol legyen, hogy dicsekedjem, hacsak nem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében.”4

“Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Isten ereje.”5

Gondoljunk továbbá Pál apostolra: ha valaki, akkor ő feljogosítva érezhette volna magát, hogy bukásról beszéljen saját életét illetően.

A Korinthusbeliekhez írt második levelében felsorolja, mi mindenen ment keresztül megtérése után:

“Többet fáradoztam, többször bebörtönöztek, többször megvertek, gyakran kerültem halálos veszedelembe. A zsidóktól ötször kaptam negyvenet egy híján. Háromszor megvesszőztek, egyszer megköveztek, háromszor hajótörést szenvedtem, éjjel-nappal hányódva a tengeren. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem körében, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis testvérek között, fáradságban és vesződségben, gyakori virrasztásban, éhségben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben.”6

A római gyülekezethez írt levelében ugyanakkor mégis arról beszél, hogy “mindezekben felettébb diadalmaskodunk az által, aki szeret minket”7.

A pápa amerikai útjának egy másik fontos aspektusa az ökumenizmus népszerűsítése, ami által sokak szerint a majdani világvallást készíti elő. Manhattanben mondott beszédében köszöntötte más vallások híveit, “elsősorban a muzulmánokat, akik az egy élő és kegyes Istent imádják és hozzá imádkoznak”.

A muzulmánok köszöntésével önmagában nincs is semmi gond, hiszen keresztényként legfőbb feladatunk elérni azokat, akik még nem ismerték meg Jézust személyesen. A probléma abban áll, hogy a hallottak alapján a pápa mintha magát a muzulmán vallást ölelné keblére és a Krisztusban való megváltás helyett, ami az egyetlen út az igazi békéhez, egy emberi megoldást próbál kínálni a konfliktusra. A konzervatív keresztények között sokan már a “Chrislam” (magyarul talán “Kereszlám”-nak lehetne fordítani) vagyis a kereszténység és iszlám szavakból képzett szóval jellemzik a pápa által képviselt vonalat.

Mindezek mellett nem tartozom azok közé, akik a pápát a Jelenések könyvéből ismert Hamis Prófétának gondolják8.

A fent említett beszédben is inkább az Ige erejének hiányát látom, ami nélkül az emberi bölcsességnek hitető beszédét kapjuk a lélek és az erő megmutatása helyett9.

Pál arra emlékeztet minket, hogy ne olyan beszédekkel prédikáljunk, amelyekre “az emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít, lelkiekhez lelkieket szabván”10. E nélkül, függetlenül attól, hogy milyen szerepet tölt majd be a pápa a jövő eseményeiben, könnyen előfordulhat, hogy így vagy úgy, de az Antikrisztus és kormányának szekerét tolja majd.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy Ferenc Pápának a többi vallás integrálásával kapcsolatos erőfeszítései egyre több katolikus hívőt ébresztenek rá arra, hogy valami nincs rendben, így Isten ezt is az Őt szeretők javára fordítja, amin persze nem lepődünk meg, hiszen ez is ígéreteink közé tartozik11.

– Thea

Kapcsolódó podcast: A készülő egységes világvallás

 1. János 20:9 []
 2. János 20:9 []
 3. Kolossé 2:15 []
 4. Galáta 6:14 []
 5. I. Korinthus 1:18 []
 6. II. Kor. 11:23-30 []
 7. Róma 8:37 []
 8. Jelenések 13:11-18, 19:20 []
 9. I. Korithus 2:4 []
 10. I. Korinthus 2:13 []
 11. Róma 8:28 “Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden összedolgozik a javukra.” (Csia Lajos fordítás) []
Előző posztKövetkező poszt

225 hozzászólás

 1. Kedves PALAS!
  2016/01/29 – 00:37

  ” Újra elmondom a Babilon nem a katolikus egyház ez rajta maradt, mint szamáron a fül. Be sem tudná azt tölteni. Babilon az Európai Unió lesz , remélem ezt nem kell most már jobban részletezni. Ha ezt most sem látni még, hogyan fonódik össze a világegyházzal az sok mást sem fog érteni!”

  Pár éve még én is úgy gondoltam, ahogyan te, mert hatottak rám azok az írások, spekulációk, amiket ezzel kapcsolatban mások írtak. De azután, hogy jobban elmélyedtem a témában, már nem azt látom. Bár, én Nagy Babilont nem kizárólag a róm kat egyházra látom ( aki egyben a nagy Parázna is), hanem az egész ökumenés összeborulásra.
  De nem szeretnék nagyon sokat írni erről, mert ne nekem higgy, hanem az írásnak ( hasonlítsd össze ezeket a verseket, és szerintem te is meglátod, hogy miről van szó bennük. De, ha nem is, a hasonlóságot biztosan felfedezed közöttük….! Azt meg gondolom, hogy te se gondolod, hogy az EU területét kell elhagyniuk Isten népének! Ráadásul, ezekben a versekben egyértelműen egy városról van szó….! Olyanról, akinek hatalma van/volt a föld királyai felett….!):

  Jel. 18,1 És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, a kinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől.
  Jel. 18,2 És kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé.
  Jel. 18,3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.
  Jel. 18,4 És hallék más szózatot a mennyből, a mely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:
  Jel. 18,5 Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.
  Jel. 18,6 Fizessetek úgy néki, a mint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint; a mely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki.
  Jel. 18,7 A mennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyászszal fizessetek néki; mert ezt mondja az ő szívében: Úgy ülök, mint királynéasszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok.
  Jel. 18,8 Ennekokáért egy nap jőnek ő reá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség; és TŰZZEL ÉGETTETIK MEG; mert erős az Úr, az Isten, a ki megbünteti őt.
  Jel. 18,9 És siratják őt, és jajgatnak ő rajta a föld királyai, a kik vele paráználkodtak és dobzódtak, mikor az ő égésének füstjét látják,
  ?Jel. 18,10 Nagy távol állva az ő kínjától való félelem miatt, mondván: Jaj! jaj! te nagy város, Babilon, te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted!
  Jel. 18,11 A föld kalmárai is siratják és jajgatják őt, mert az ő árúikat immár senki nem veszi;
  Jel. 18,12 Arany és ezüst, és drágakő és gyöngy, és gyolcs és bíbor, és selyem és skárlátczikkeket; és minden thinfát és minden elefántcsontedényt, és drágafából és rézből és vasból és márványkőből csinált minden edényt;
  Jel. 18,13 És fahajat és illatszereket, és kenetet és tömjént, és bort és olajat, és zsemlyelisztet és gabonát, és barmokat és juhokat, és lovakat és kocsikat, és rabokat és emberek lelkeit.
  ?Jel. 18,14 És a gyümölcs, a mit a te lelked kívánt, eltávozott tőled, és minden a mi ínyes és pompás, eltávozott tőled, és többé azokat meg nem találod.
  ?
  Jel. 18,15
  Ezeknek árosai, a kik meggazdagodtak ő tőle, távol állanak az ő kínjától való félelem miatt, sírván és jajgatván,
  Jel. 18,16 És ezt mondván: Jaj! jaj! a nagy város, a mely öltözött gyolcsba és bíborba és skarlátba, és megékesíttetett aranynyal, drágakövekkel és gyöngyökkel; hogy elpusztult egy órában annyi gazdagság!
  Jel. 18,17 És minden hajósmester és a hajókon levők mind, a sokaság és az evezők, és valakik a tengeren kereskednek, távol állának.
  ?Jel. 18,18 És kiáltának, látván az ő égésének füstjét, és ezt mondják vala: Mi hasonló e nagy városhoz?
  ?Jel. 18,19 És port hányván az ő fejökre, kiáltának sírván és jajgatván, és ezt mondván: Jaj! jaj! az a nagy város, a melyben meggazdagodott mindenki, a kinek hajói voltak a tengeren, annak drágaságaiból, hogy elpusztult egy órában!
  Jel. 18,20 Örülj ő rajta menny, és ti szent apostolok és próféták; mert az Isten büntette meg őt érettetek való büntetéssel.
  ?Jel. 18,21 És egy erős angyal egy nagy malomkőhöz hasonló követ felvőn és a tengerbe veté, ezt mondván: Ilyen módon nagy sebességgel vettetik el Babilon, ama nagy város, és többé meg nem találtatik.
  Jel. 18,22 És hárfásoknak és muzsikásoknak, és síposoknak és trombitásoknak szava te benned többé nem hallatik; és semmi mesterségnek mestere nem találtatik többé te benned; és malomnak zúgása sem hallatik többé te benned;
  ? Ésa.24,8 ? Ezék.26,13
  Jel. 18,23
  És szövétneknek világossága többé te benned nem fénylik; és vőlegénynek és menyasszonynak szava sem hallatik többé te benned; mert a te kalmáraid valának a földnek fejedelmei; mert a te bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a népek.
  ?Jel. 18,24 És abban prófétáknak és szenteknek vére találtatott, és mindeneknek, a kik megölettek a földön.

  Jel. 17,1 És jöve egy a hét angyal közül, a kinél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván nékem: Jövel, és megmutatom néked a NAGY PARÁZNÁNAK kárhoztatását, a ki a sok vizen ül;
  Jel. 17,2 A kivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai.
  Jel. 17,3 És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek hét feje és tíz szarva vala.
  Jel. 17,4 Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával,
  Jel. 17,5 És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a NAGY BABILON, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja.
  ?Jel. 17,6 És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől; és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt.
  Jel. 17,7 És monda nékem az angyal: Miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak titkát és a fenevadét, a mely őt hordozza, a melynek hét feje és tíz szarva van.
  Jel. 17,8 A fenevad, a melyet láttál, volt és nincs; és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe e világ alapítása óta) látván a fenevadat, a mely vala és nincs, noha van.
  Jel. 17,9 Itt az elme, a melyben van bölcseség. A hét fő a hét hegy, a melyen az asszony ül;
  ?Jel. 17,10 Király is hét van; az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött; és mikor eljő, kevés ideig kell annak megmaradni.
  Jel. 17,11 A fenevad pedig, a mely vala és nincs, az maga a nyolczadik, és a hét közül való; és a veszedelemre megy.
  ?Jel. 17,12 A tíz szarv pedig, a melyet láttál, tíz király, olyanok, a kik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal.
  Jel. 17,13 Ezeknek egy a szándékuk; erejöket és hatalmokat is a fenevadnak adják.
  Jel. 17,14 Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek is.
  Jel. 17,15 És monda nékem: A vizek, a melyeket láttál, a hol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek.
  Jel. 17,16 És a tíz szarv, a melyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és MEGÉGETIK ŐT TŰZZEL.
  Jel. 17,17 Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.
  Jel. 17,18 És az asszony, a melyet láttál, ama nagy város, a melynek királysága van a földnek királyain.

  ?
  Jel. 14,8 És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.
  Jel. 14,9 És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére,
  Jel. 14,10 Az is iszik az Isten haragjának borából, a mely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt;
  Jel. 14,11 És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, a kik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.

  Dán. 7,7 Ezek után látám éjszakai látásokban, és ímé, negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkivül erős; nagy vasfogai valának, falt és zúzott és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözék mindazoktól az állatoktól, a melyek előtte valának, és tíz szarva vala néki.
  Dán. 7,8 Mialatt a szarvakat szemlélém, ÍMÉ, MÁSIK KICSINY SZARV NÖVEKEDÉK KI AZOK KÖZÖTT, és három az elébbi szarvak közül kiszakasztaték ő előtte, és ímé, emberszemekhez hasonló szemek valának ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj.
  Dán. 7,9 Nézém, míg királyi székek tétetének, és az öreg korú leüle, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú; széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz;
  Dán. 7,10 Tűzfolyam foly és jő vala ki az ő színe felől; ezerszer ezeren szolgálának néki, és tízezerszer tízezeren állának előtte; ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg.
  Dán. 7,11 Nézém akkor a nagyzó beszédek hangja miatt, a melyeket a szarv szóla; nézém, míg megöleték az az állat, és AZ Ő TESTE ELVESZE, ÉS TŰZBE VETTETÉK ELÉGETÉSRE.

  Dán. 7,20 A tíz szarv felől is, a melyek a fején valának, és a felől, a mely UTÓBB NÖVEKEDÉK és három esék ki előle; és ennek a szarvnak szemei valának és nagyokat szóló szája; TERMETE IS NAGYOBB A TÁRSAIÉNÁL.
  ?Dán. 7,21 Látám, hogy EZ HADAKOZÉK A SZENTEK ELLEN, ÉS LEGYŐZÉ ŐKET.

  Jel. 13,1 És láték egy fenevadat feljőni a tengerből, a melynek hét feje és tíz szarva vala, és az ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve.
  ?Jel. 13,2 És e fenevad, a melyet láték, hasonló vala a párduczhoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyiszékét, és nagy hatalmat.
  Jel. 13,3 És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld követé a fenevadat.
  Jel. 13,4 És imádák a sárkányt, a ki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ő vele?
  Jel. 13,5 És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.
  Jel. 13,6 Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, a kik a mennyben laknak.
  ?Jel. 13,7 Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.
  Jel. 13,8 Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, a mely a Bárányé, a ki megöletett, e világ alapítása óta.

  Egyébként a róm kat honlapon olvastam egy próféciát régebben ( amit ide, a honlapra anno fel is raktam , de most nem találom, hiszen sok minden van ott… talán valamelyik pápa kapta, de nem biztos…mindenesetre, valamilyen fő…), amelyben arról van szó, hogy a róm kat egyház az idők végén újra hatalmat kap, és hatalmas vérengzéseket fog újra elkövetni, mint anno az inkvizíció idején….!

  De, természetesen nem szeretnélek semmire rávenni, vagy semmiről meggyőzni, csak hallgass a Szent Lélekre ezzel kapcsolatban is. Ahogyan az írás mondja is ( és én se mondtam soha mást), ott is van Istennek népe…, akiknek szól, hogy mit tegyenek, és miért…

  1. Kedves Ida!

   Ide másoljátok ezt a rengeteg mindent közben nem értitek ma mi történik a világban. Már rég nem itt kéne tartani csak vártok, sötétben tapogatóztok így tényleg váratlanul jön el Krisztus. Mire egyértelmű lesz minden nagyon kevés ember tud ahhoz alkalmazkodni, mert óriási lesz a pánik és mindenkiben teljes lesz a zűrzavar.
   Erikának is pár hónapja mondtam, hogy a Jel. 10. fejezetében lévő angyal az utolsó próféta a mi időnkben és most itt él a földön, de azt gondolta egy másik bolygóról jöttem.

   A harc egyre fokozódik, bár sokan úgy érzik nagy nyugalom van a földön. Tavaly júniusban ahogy írtam is kezdődött a számonkérés ideje, most januártól megkezdődött az aratás. Benne vagyunk a rostálásban. Európa felett összecsapnak a bukott angyalok és a Mihály vezette sereg.
   Ez a harc mindig lejjebb húzódik a földre és a legvégén a mi dimenziónkban is láthatóak lesznek a démonok, de csak a legvégén, ami a halállal ér fel.
   Mindig elfelejtjük a világgal most a sátán is meg lesz ítélve nem csak rólunk szól ez az egész.
   Bánt, hogy ezt kevesen értik. Ezért mindig visszajövök ne csüggedjen el senki.

   Egy városról írsz, persze, de Róma nem az UNIÓ területén van? Rómában építi fel a világvallás templomát a hamis próféta, ahogy írtam régen. Oda ül be az antikrisztus, de hogy lesz hatalma?Az UNIÓ politikusai felruházzák hatalommal ezt most nem vesézném ki, ha valaki kicsit jobban akarja érteni van hasonlóság, ahogy a Star Wars első három részében a demokráciából diktatúra lesz. Az emberek alig veszik észre. Az UNIÓ újjászerveződik abban nem nagyon kell részt venni. Magyarországnak egy sajátos küldetése van, de hogyan beszélhetnék erről, ha ezek sem érthetőek.
   Az igazi üldözés akkor indul el, ha a hamis próféta indítja az üldözést. Aki a hamis prófétát nem érti az antikrisztust sem fogja csak, ha már késő lesz. A hamis próféta már majd három éve itt van nagyon kevés idő maradt. Mikor XVI. Benedek meghal, addigra óriási lesz a zűrzavar. Ferenc pápának annyi köze sincs Krisztushoz, mint Júdásnak volt.

   1. Laci, a 2020-nak nagyon örülök, ÉRTED biztosan, és már tudom, hogy KÉSZÍTSÜK ELŐ AZ ÚR ÚTJÁT 🙂 Isten áldjon hogy visszajöttél egy kicsit 🙂

   2. Amikor majd lemond Ferenc pápa, akkor az itt leírt hamis próféciákon túl, jusson eszedbe az is Palas, hogy neked is kb. ugyanannyi közöd volt Krisztushoz, mint a Ferenc pápádnak.

    1. Adrian, nem érted hogy nem az övé? Meddig kínzod – őt is – ilyenekkel? Fogalmad sincs, arról a kétarcúságról, ami ezt a “formációt” jellemzi! A legsötétebb és a legszentebb Egyház! Nem ismered a szent arcát, én IGEN. Hagyd abba a gyakorlatot, légyszi.

    2. Ez a szegény Lászlód ( 🙂 ) sajnos meg mindig annak a MDM nevű hamis prófétának, csalónak az írásaiból táplálkozik, pedig már nem egyszer leírtuk neki (téged leszámítva), hogy rossz úton jár.
     Nagy kár, hogy téged ezek a hamisságok nem zavarnak. Ami pedig “az övé, nem az övé” kérdést illeti csak azt tudom mondani, amit máskor is,… Atya csak egy van!

     “Maga a magyar pápa szó (akárcsak a pap és a pópa) a görög pappasz szóból ered, amelynek jelentése ?atya? (?papa?). Ez a cím illette meg a 4. századig az összes keresztény püspököt is. A keleti egyházszakadás után az ortodox egyházak fejeit már szinte kizárólag a pátriárka címmel illették, és a római egyház vezetője a pápai cím egyedüli viselője lett.

     A legnagyobb katolikus egyházi méltóság több címet is magában foglal. A pápa teljes címe:

     Róma püspöke,
     Jézus Krisztus helytartója (vicarius Christi)
     Az Apostolfejedelem (Szent Péter) utóda (az apostolutódok, azaz a püspökök testületének vezetője)
     Az egyetemes Egyház legfőbb főpapja (az egész katolikus egyház pásztora, Pontifex Maximus)
     A Nyugat pátriárkája ? XVI. Benedek 2006-ban elhagyta e címet
     Itália prímása
     A római érseki tartomány metropolitája
     Vatikánváros Állam uralkodója
     Isten szolgáinak szolgája (Servus Servorum Dei)”

     “Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, a ki a mennyben van.” Máté 23:9

     Ennyit rólatok, az egyházatokról és annak “Szent Atyájáról”. Mert nincs “Pápa” egyház nélkül, egyház hívők nélkül illetve a hívők az olyan egyének nélkül mint például te is vagy. Mint látod, nélküled, a katolikus hívők nélkül a “Szent Atya”, a “Pápa” sem létezne. Nem Ferenccel van itt a baj Évikém, hanem veletek. Tehát nem is “az övé” a helyes megfogalmazás, hanem “a tiétek”.
     És a pokolba rohadjak meg, ha nem nekem és a többieknek lesz ezekkel kapcsolatban igaza.

    3. Tudom neked muszáj hozzászólnod bármihez, hogy szerepelhess, így az esélytelenek nyugalmával könnyű véleményt mondani bármire, kérdés a többieknek ez hasznos-e?
     Te a wikipédiáról szeded össze az infókat a pápákról neked az egyik olyan, mint a másik ez olyan racionális kereszténység. A te hited úgy épül fel, hogy azt fogadod el valósnak, ami belefér a komfortzónádba, hogy olyan divatos legyek.
     Bocs, hogy ezt leírtam, de meglepetések várnak majd és ez fájdalommal is jár, ezen egyszer túl kell esni, ha ragaszkodni akarsz egész lényeddel Krisztushoz nem csak olyan szellemi megváltással akarod beérni.
     Visszatérve, ha tudnád mióta készült Ferenc a Vatikánba minden idegszálával és csak az antikrisztus kedvéért lép majd hátra nem mondanál ilyeneket. Látni lehet majd, ha Benedek meghal nem lesz pápa és majd nem lesz mindennapi áldozat milyen lesz a világ, akkor tombolhat majd a gonoszság. Remélem hamar felfogod ezeket. Nem kell minősíteni az embereket milyen a hitük. Mindenkinek akkora lesz a hite, amennyit be tud fogadni Krisztus Szeretetéből. Amit itt sokan írnak újjá kell születni, de ez csak az első lépcső, kérdés hány lépcsőt tudok megmászni és hányszor esek vissza. Isten áldása kísérjen, hogy felismerd ezeket.

   3. Drága PALAS!

    Lehet, hogy csak vaktában tapogatózunk, és nem értünk, nem tudunk semmit, de az lenne a jó, ha te is elmondanád, amit te tudsz, látsz, vagy kaptál. Konkrétan! És, mások is, amit ők. És, valóban, én is úgy gondolom, hogy amíg az alapokat nem látja az ember, addig nehéz lesz felismerni a továbbiakat.

    Bár, a magam részéről, én úgy látom, hogy már a 10 király is végzi az Istentől kapott dolgát, hogy a királyságukat a nemsokára fellépő AK-nak adják . Hiszen már az EU minden országában (is, a világ számos más pontjával egyetemben) az amcsi katonák bázisokat kaptak, és ott állomásoznak, gyakorlatoznak, stb, mint előőrs. Teljes fegyverarzenállal. És a “rejtett” ellenséget/katonaságot is beengedték már az EU-ba( akik szilveszterkor is bebizonyították, hogy simán tudnak szervezetten reagálni a kapott parancsra, és akadálytalanul végrehajtani azt. ) Persze nem gondolom, hogy ezek a “királyok” ennyire ostobák lennének, hogy ne tudták volna előre is, hogy mi fog történni, ha ezeket is, és azokat is beengedik, de hát meg is van írva, hogy az Isten adta azoknak a szívébe, hogy az Ő akaratát cselekedjék, hogy hatalmukat a 3. fenevadnak adják….!
    A HP, ahogyan te is mondtad , már 3 éve pozícióban van, és a keresztény üldözés is folyik. Persze Európában még nem véresen, de közel-távol keleten igencsak úgy. Persze nem gondolom, hogy sok idő kell ahhoz, hogy ide is átterjedjen. A végrehajtók már itt vannak, csak parancsra várnak…..! Meg lehet, hogy még egy kis erősítésre….!
    A gógi háború is 1000-rel készíttetik …

    De én a magam részéről életbevágónak tartanám mindenki számára ezek mihamarabbi kiderítését:

    Nagyon gyorsan be kellene azonosítani az első fenevadat ( aki a sárkánytól kapta az erejét, a királyi székét, és nagy hatalmat, és aki szidalmazza Istent, és a mennyben lakókat, és aki hatalmat kapott a szentek felett, és legyőzhette őket…) , hogy ki ő, akinek a feje HP, aki az első fenevadat imádtatja a világgal ( és aki úgy szól mint a sárkány)? ( Itt javaslom, hogy az időbeliség miatt, a dánieli , és egyéb , idevágó próféciákat is figyelembe venni…!)
    Ha ez meg van, akkor át kellene gondolni, hogy pontosan hogyan, mivel, milyen beszédekkel , és jelekkel, és csodákkal , hitette el az egész világot, és kik voltak, illetve kik azok a szentek, akik felett hatalmat kapott, és akiket legyőzött, és akiket kiirtott/ kiírt? És, hogy azok pontosan mit is tanítottak, ami ennek nem felelt meg? ( Mert ugye más evangélium, más Jézus, és más szellem…! És az egész világ követi…!)
    Azután, ha ez tisztázva van, akkor jöhet a többi kérdés feltevése, illetve azok lehetőség szerinti megválaszolása….!

    “Magyarországnak egy sajátos küldetése van, de hogyan beszélhetnék erről, ha ezek sem érthetőek.”

    Azért ne add fel, szerintem soha senki semmit nem tudott volna megtanulni, ha a tanítók már az elején ( az általános iskola első osztályának az első tanítási napján) is feladták volna azzal, hogy ezt se tudjátok, meg azt se, akkor minek mondjak még mást is….!

    “Az igazi üldözés akkor indul el, ha a hamis próféta indítja az üldözést. ”

    Igen, ez már keleten megy is. Nem gondolom, hogy nem az ő keze van ebben a történetben benne….!

    “Egy városról írsz, persze, de Róma nem az UNIÓ területén van? ”

    Nem én írok városról, hanem a Biblia! De az a kérdés vár megválaszolásra, hogy ki a nagy parázna, a nagy Babilon, aki a fenevadon ül, és akinek a sárkány adta a hatalmát…? Akinek a kelyhe tele van a szentek vérével, és akinek hatalma volt/van a világ királyai felett. Aki elhitette az egész világot, a jelekkel, csodákkal, beszédekkel, amelyeket kapott, és cselekedett, és aki hatalmat kapott minden népen, nyelven, nemzettségen….? Azután! Ki az a fenevad, aki úgy néz ki, mint a Bárány, de a sárkány beszédeit szólja, és aki az első fenevadat imádtatja…? Majd később a 3.-at is…!

    1. Kedves Ida!

     Itt annyi mindent érintettél, hogy lehetetlenség végig venni. A Lélek majd úgy is segít amikor kell, ha felajánljuk magunkat és családjainkat.
     Már elkészítve a háború, mint száz éve csak ki kell robbantani. Ferenc előkészítette az üldözést. Ami most folyik az csak a bemelegítés.
     Itt Európában úgy fog kezdődni, mint mikor Jézust elfogták és egyből megbélyegzetté válik, aki ismeri. Megtagadják majd, mint akkor Péter és nyilván nem azok akik nem is ismerik.
     Papok, szerzetesek szembefordulnak és borzasztó belegondolni, hogy a hamis próféta hánynak okozza a halálát, akik nem hajlandók beállni majd a sorba. Ma ez elképzelhetetlen!
     Kereszténynek és zsidónak nem lesz sétagalopp.
     Magyarországról sokat kellene beszélni, de a lényeg innen indul el a sátán legyőzetése, ezért is gyűlöli országunkat nem azt tesszük, amit szeretne.
     Mikor a kápolna felépül és ott először jönnek össze imádkozni az emberek, akkor indul el és onnantól Mo. sorsa is változik nem mindig csak kapunk.
     Már rég meg kellett volna épülnie, de nem értünk meg rá. Erdő Péter kifejezetten tiltja, micsoda lelki harc ez pedig “csak” egy kápolna. Ferenc jól megkeverte a lelkét. Jézus megerősítette mindenképp megépül lehetőleg a püspöki karral, de ha nem akkor nélkülük. Én 1993 óta látom ezt a harcot a kápolnával nagy a tét valóban.

  2. Kedves Ida az az Antikrisztus TETTE lesz, a gyilkolás, amit a Jézus Krisztusban hívőkön követ el – egyértelmű. Azt, hogy “fussatok ki” egy adventista vezető magyarázta úgy hogy mindenkinek szól, mert a végidőkben a SZERVEZET olyan bűnös lesz, igen, mert előbb megvalósul a HAMIS ÖKUMENÉ így aztán tényleg mindenkinek ki kell futnia, nekünk azért nem “annyira” (egyrészt máris kinn vagyunk bizonyos értelemben) mert JÉZUS nem lesz már ott, úgy, ahogy MOST OTT VAN de ezt te nem érted. Laci igen 🙂

    1. Így látod Oszkár? Jó neked. ITT nem a nyusziról és piros tojásról van szó vagy BÁRMILYEN – gyerekes – vetélkedésről.
     Élet-halál kérdés, amikor az ember VISSZAMEGY az üldözése után oda, ahol az Úr várta ( vissza )! 🙂

     KI Ő ?!

   1. Kedves ÉVA!

    Szerintem olvasd el újra a Jelenések könyvét, ill a többi, idevágó próféciát is. Kissé figyelmesebben.

   2. “Azt, hogy ?fussatok ki? egy adventista vezető magyarázta úgy hogy mindenkinek szól,…”

    Ezt nem tudom, hogy ki és hogyan magyarázta, de én azt olvasom ott, hogy nem mindenkinek, csak Jézus népének szól…! A többiek maradhatnak.

    Azt pedig, hogy én mennyire értem azt, hogy te mire érted azt, hogy Jézus nem lesz már úgy ott, ahogyan most ( csak) ott van, szerintem ne próbáld meg eldönteni. Minden megáldott úrvacsorai bor, a szellemi síkon az Úr vére, és minden megáldott úrvacsorai kenyér, az Úr teste ( ugyanott). Függetlenül attól, hogy a protestáns hívők csak emlékeztetőnek tartják, attól még az az. Ezért voltak betegek az őskeresztények között is sokan, mert nem tudták ezt, és méltatlanul vették magukhoz, amivel ítéletet hoztak magukra. És ez nem csak a róm kat papok megáldása esetén lesz az Úr vére, és teste, hanem bármely hívő áldása esetén. Noha. lehet, hogy az illető nem is tud róla…! (Sajnos!) De, a Biblia erre fel is hívja a figyelmet, csak sokan nem olvassák, vagy nem értik meg azt. Persze, lehet kérdezni is Istentől, és meg is kapnák a választ.

    ?1 Kor. 10,16
    A hálaadásnak pohara, a melyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, a melyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é?

    1. Erről Te beszélsz?! A KENYÉRTÖRÉSRŐL?!

     Sajnos, sikerült megint azt a sarkot elkapni, kedves Ida ahonnan félre lehet érteni, sőt kiforgatni amit írtam. Még VÉLETLENÜL SEM írok katolikusokról, arról írtam, akik NEM VESZNEK RÉSZT pl. az ökumenikus imahéten. Sőt, minek tartják a római pápát …
     Mert azt mondja Vankó Zsuzsa – meg én is – hogy EGY NYÁJ lesz és egy PÁSZTOR 🙂 EGYÉRTELMŰ !

    2. Kedves ÉVA!

     “Erről Te beszélsz?! A KENYÉRTÖRÉSRŐL?!”

     Miért mi a problémád azzal, hogy én beszélek róla? Szerintem, erről már amikor az előző pápa írását feltetted erről a témáról, már akkor is írtam…! De, kérlek pontosíts, hogy mi a gondod azzal, hogy “erről én beszélek”!

     “Sajnos, sikerült megint azt a sarkot elkapni, kedves Ida ahonnan félre lehet érteni, sőt kiforgatni amit írtam. ”

     Nem akartam semmilyen sarkot elkapni, és kiforgatni, de ez az a pont, amit mindig kiemelsz , hogy ez csak nálatok, és csak a róm kat papok áldása miatt…! És, hogy ebből a szempontból nem lesz már ott az Úr…. Bocs, de a megfogalmazás miatt azt gondoltam, hogy megint erre gondolsz, mint olyanra, amit én nem érthetek…! Viszont, ha így fogalmazol, akkor kérlek máskor pontosan fogalmazd meg, hogy mire gondolsz, mint amit nem érthetek meg, illetve, amit mások nem érthetnek meg, csak a róm kat hívők…! (Hogy ne kelljen azt gondolnod, hogy kiakarja valaki forgatni a beszéded…!) Vankó Zsuzsát nem ismerem, de az egy nyáj egy pásztor, az már 2000 évvel ezelőtt is megtörtént. Mindenkinek, aki Jézusé, Ő a pásztora…! A Jó Pásztora…!

    3. Kedves Ida a NEM egy nyáj és egy pásztor – a botrányos külön-levés – az a kereszténység botránya, és nagyonis van 🙁

     más kérdés, hogy vannak – pulzáló tömeg – akik az Egyházhoz tartoznak, abban az értelemben pont, ahogy a Kat.Katekizmus is kijelenti és ahogy te is érted – mert nem “népszámlálási adatok” vagy egyházi adó fizetők szerint gondolja az egyháztagságot :). Sőt, egyes elszállt gondolkozók még az “anonim keresztényekről” is beszélnek (Karl Rahner).

     Nem “pap áldása” – akiknek utálata átjön tőled a Jelenések könyvének paráznája miatt – hanem Jézus FELHATALMAZÁSA melyről Pál apostol írt Timóteusnak: “Ne hanyagold el magadban a kegyelmet, amelyet a prófétai szó alapján a papságra avató kézföltétel által nyertél.” 1Tim4.14

     Hogy a hit mivé teszi a Vacsorát ? “nálatok” ? ti tudjátok … Én meg pont úgy gondoltam, igen, ahogy írtad is, és sokszor elmondtam, tényleg, DE nem “nálunk”, hanem az Úrnál 🙂 így oké ? 🙂

    4. Kedves ÉVA!

     “Kedves Ida a NEM egy nyáj és egy pásztor ? a botrányos külön-levés ? az a kereszténység botránya, és nagyonis van 🙁 ”

     Fizikai szinten gondolod? Mert az eklézsia szellemi, és minden Szent Lélek által újjászületett hívő szellemi szinten egy Pásztor ( a Pásztor) nyájához tartozik, noha valóban szétszórva laknak, élnek, a világon… És egységben vannak, mert ugyanaz a Szellem lakozik bennük, és krisztusi szellem jellemzi , és Isten Lelke vezérli őket. . Legalábbis, ha lehet hinni a Biblia beszédének, ott azt mondta Jézus, hogy Isten országa ( Jézus Krisztus Atyjáé) nem láthatóan jön el a földön, nem lehet azt mondani, hogy itt van, vagy ott van, hanem bennetek van… ( Már akkor kérdés az is, hogy a látható “Isten országa”, az melyik Isten országa….? Főleg, ha a cselekedeteiket is megnézzük ( akármelyikét! Mert nem csak a fizikai erőszak erőszak, hanem a szellemi is az, “szolgaság igája”…! ) …! Na meg még, ha azt is átgondoljuk, hogy azt is mondta Jézus ( a Biblia szerint), hogy ” és kivetnek benneteket a gyülekezetekből az én nevemért…”, akkor még az a kérdés is felmerülhet az emberben, hogy akkor pontosan azok a ( látható) gyülekezetek ( akik ugyancsak Jézus nevét vallják) pontosan kié is, ha Jézus nevéért kivetik a hívőket, és üldözik, illetve megölik őket…? )

     “Nem ?pap áldása? ? akiknek utálata átjön tőled a Jelenések könyvének paráznája miatt …”

     Kedves Éva! Téged is megkérlek rá, hogy ne keverjél össze engem magaddal, és ne vádaskodjál, és spekuláljál! Én bennem nem az a Lélek működik, aki benned, és nem olyan indulataim vannak ( és gondolkodásom), mint neked! Én nem utálok senkit, sőt maximálisan ki vagyok borulva attól a tudattól, hogy az emberiség nagy része ( ahogyan Dávid egyszer megjegyezte) “megy a lecsóba”! Mert nincs a nevük az Élet Könyvébe felírva, és ezért evilág Istenének a szellemével vannak átitatva….! ( De ezt már meg is írtam neked itt. És kérlek ne kezd itt nekem a bűneikről, meg hasonlókról írni, ami miatt ez történik majd velük, mert hidd el kérlek, hogy eléggé jól ismerem a bibliai szövegeket…! )

     “? hanem Jézus FELHATALMAZÁSA melyről Pál apostol írt Timóteusnak: ?Ne hanyagold el magadban a kegyelmet, amelyet a prófétai szó alapján a papságra avató kézföltétel által nyertél.? 1Tim4.14
     1Tim 4,14 nehogy elhanyagold a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet a prófécia által az elöljáró vének kézrátétele által nyertél,..

     Egyébként meg a Biblia szerint mindenki pap, és király, aki Jézusé. ( Az Atyja országában.)
     1 Pét. 2,9
     Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
     Jel. 1,6
     És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen.

     De mondjuk jobban szerettem volna, ha konkrétan elmondod ( és érthetően), hogy pontosan mire gondolsz. Amit írtam, azért írtam, mert arról egyszer már itt megjegyzést tettél, hogy valamelyik róm kat pap mondta, hogy “azért nem változik át Jézus testévé és vérévé az Úrvacsora a protestánsoknál, mert nem róm kat pap áldotta azt meg…”. (Ez a szöveged biztosan előkereshető itt az oldalon, úgyhogy erre gondoltam, amikor írtam…!)

     “Hogy a hit mivé teszi a Vacsorát ? ?nálatok? ? ti tudjátok ? Én meg pont úgy gondoltam, igen, ahogy írtad is, és sokszor elmondtam, tényleg,…”

     Igen, és én azzal nem is vitatkoztam, csak azt emeltem ki, hogy azért az csak abban az esetben üdvös, ha valódi hittel, és Jézussal, az Atyával, és a Szent Lélekkel való szellemi kapcsolattal társul.

   3. A fussatok ki azért hangzik el, mert ez egy menekülés lesz. Futás a hitünkért mert elveszhetünk. Nagyon zavaros világ jön ránk szellemileg. Ráadásul a lelkiismeret vizsgálat után lesz egy csomó megtérő olyan helyeken Ázsiában, ahol ma elképzelhetetlen lenne. Jézus mindenkiért harcol és nem is hiába. Az ember lelke lesz a hadszíntér. Hála Krisztusunknak a végére igaz főleg nem saját erőből, de többen maradnak Krisztus mellett, mint ellene.
    Katolikusnak egyszerűbb érteni, ha lesz hozzá ereje. Abba a templomban ahol Jézus már nincs jelen onnan valóban ki kell futni. De a többi kereszténynek is kerülni kell minden olyan helyet, közösséget, ami a lelkét megrontja. A világvallás az élet minden területét felöleli majd nyomasztó lesz annak, aki ezt nem akarja.

 2. Az olasz nyelvű Qotidiano.net(QN) hírportál szerint Ferenc pápánál, még egy éve októberben, egy jóindulatú agytumort diagnosztizáltak. A tumor állítólag műtétet nélkül is gyógyítható. A hír szárnyra kapott az olasz fősodrású médiában is, így Vatikánnak is nyilatkoznia kellett. Tagadták, hogy a láb problémáján kívül bármilyen “fej” problémái lennének.
  A felügyelő szakember egy Takanori Fukushima nevű japán idegsebész, aki már 2x is járt emiatt Ferenc pápánál, állítja az olasz hírportál az úriember blog bejegyzései ott látható fényképek alapján. Takanori úr titkársága is tagadja a híreszteléseket. Elismerik, hogy járt a Vatikánba, sőt még kezet is rázott a pápával, úgy mint másokkal is, de tagadták, hogy kivételesen ő miatta járt volna ott.

  Ha engem kérdeztek, ez nem egy véletlenül megszellőztetett pletyka. Tudatosan csinálják(Vatikan/jezsuiták), hadd spekuláljanak az emberek,….vajon igaz?, nem igaz?, illetve amikor jövőre lemond, mert tuti, hogy lemond,…egészségi okokra hivatkozva, mindenki azt fogja mondani: Látjátok? Mindvégig igazak voltak azok a meg nem erősített hírek. A pápa, biztosan beteg volt már 2014-ben, de ő annak ellenére is tovább dolgozott blábláblá. Szegény jóságos Ferenc pápa.

  Ui. ezzel szerintem a Jelenések 13:3-ra akarnak amolyan sejtelmesen utalni. Még az is lehet, hogy a későbbiekben tényleg lesz egy (kamu) rizikós agyműtét, amit csodálatos módon túl él. Aztán lemond.

  1. János 5:43 Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be; ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok.
   https://www.youtube.com/watch?v=iTjyCj2Cn5U (“A magam saját nevében és az egész katolikus közösség nevében…………” mondattal kezdi meg beszédét Ferenc pápa az ENSZ előtt a múlt hónapban).

   1. Ezt a mondatot a zsidóknak mondta Jézus. Az AK-t nyilván a zsidók fogják elfogadni, hogy más is, az persze – ettől függetlenül – úgy lesz sajnos. A LÉNYEG AZ a János 5.43-ban HOGY JÉZUST NEM fogadták el Messiásnak!

    Elméleted a lemondással nem állhat azért, mert az AK hét évig lesz uralmon… Egyelőre a HP a kérdés. Megjegyzem, igen keveset tudsz a jezsuitákról, ismert paneleket fedezek fel, melyeken azért nem csodálkozom (honnan is tudhatnád?)
    Ne felejtsük,: együtt nő a búza a konkollyal, ahogy az Úr mondta is.

  1. Kedves Liza!
   Köszönöm!

   Ritkán járok erre, így egy verset küldök neked az éteren keresztül! Meg persze mindenkinek!
   Szerintem csodaszép és jó helyről való.
   Balázs

   Kisfaludy György

   Élet hímnusza

   A Föld vagyok én, a Végtelen,
   az Óceán, a szárnyaló Értelem.
   Kezem a csillagokba ér,
   s nem teszek semmit mindezért.
   Az Ég, a Szél, a Fény vagyok.
   Én vagyok Istened, s angyalod.
   Én vagyok benned minden őserő,
   vágy, szerelem, mindent elnyelő akarat,
   csodák, minden alkotás,
   bosszú, gonoszság, és megalkuvás.
   Minden viruló parány önvaló,
   a múltnak árnya, s jövőbe szárnyaló.
   Jelenek szerelme, teremtő ölelés,
   herék tüze, életnedv, öled és fogant gyümölcse,
   színes lepkeszárny,
   libbenő szellő és gonosz árny.
   Viharnak villáma én vagyok,
   Apám a Nap és anyám a csillagok.
   Úgy lettek egy, hogy minden ér, patak,
   folyó és minden vad folyam
   már régen én voltam, én, magam.
   Én vagyok te és te vagy én.
   Mi vagyunk Krisztus az Olajfák hegyén.
   Öröklét vagyunk és sosem pusztulás,
   időknek tükre s irdatlan szárnyalás.
   Bennünk vibrál múltnak rezdülése,
   mi vagyunk asszonyunk ölelése.
   És mi vagyunk minden rút is,
   a szép, lépteink vezető út is.
   Mi vagyunk állatok, fák, ti vagy én,
   Anyagkáprázat az idők tengerén.
   A Föld vagyok én, mi eltakar,
   cigány vagyok, zsidó és magyar.
   Palesztin vagyok, s elűzött indián,
   kurd, afgán, néger vagy ausztrálián.
   Kis kínai vagyok minden tank előtt,
   én vagyok az is, kit törvényed lelőtt.
   Hit vagyok szívedben és éledő remény,
   szeretet, örömtánc, és zengő költemény.
   Aszály után az első csepp eső.
   Madárfióka, a kezedben verdeső.
   Jézusnak teste, a szádban a kenyér.
   Szeretet nélkül az életed, mit ér?
   Én voltam veled minden vad csatán.
   Kit dicsérsz helyettem lelki sarlatán?
   Érett gyümölcsnek íze én vagyok,
   végső bajodban reményt én adok.
   Szeresd kedvesed és az ölelést,
   gyönyör és minden pezsdülés
   hozzám zengi az élet himnuszát.
   Hisz én csináltam énalkotta szád.
   Belőlem, bennem, rajtam, általam
   mindenben Isten, Allah, Bráhma van.
   Hiába miriád és százezernyi nép,
   a perc olyan, mint a milliónyi év.
   Én vagyok bölcsőd és a sírodon a rög,
   egyek vagyunk s bennünk a lét örök.
   Szülőid ölére én alkottalak,
   léted kezdetén, csupa tiszta lap.
   Megéled, alkotod, gyűröd, mocskolod.
   Kétkedsz, vagy a hit vezet,
   ott te hallgatsz és te ítélsz magadról újabb életet.
   A Szeretet vezessen fiam!
   Ég veled.

 3. Kedves Thea!

  Kedves tőled, hogy elolvastad az írásomat, köszönöm. Az, hogy a fenti, hittel kapcsolatos Szentírási részeket hoztad fel az egyszerűség igazolására, nekem azt üzeni, hogy harmóniában van a hited az életeddel.Ez nagyszerű de nem mindannyian jutottunk el a keresztényi életnek erre a teljességére, s ez már önmagában is megbonyolítja az életünket. Azonban a hit, ha jól sejtem (javíts ki kérlek ha tévedek), egy olyan tényező, ami átszövi és mozgásban tartja az életünket, ami fontos azért, hogy ne egyhelybenjárás legyen az életünk. De az, hogy jó irányban haladunk-e, az egy másik dolog, az talán inkább azzal függ össze, hogy rátaláltunk-e életünk vezérlő csillagára, a szeretetre, vagyis meg tudtuk- e fogalmazni egyszerűen, hogy számunkra mit jelent szeretni. S ha már megvan a vezérlőcsillag, akkor talán másodrendűvé válnak azok az információk, amelyek azt sugallják, hogy ” még azt sem tudjuk, milyen rendezvényen vagyunk.” Amúgy én azért szeretem ezt a közösségi oldalt, mert itt igazán elkötelezett és lelkes keresztények vannak jelen.

  1. Kedves Johanna!

   Igen, a hit nagyon fontos és hála Istennek az Úr a hitünk táplálásáról is gondoskodott. Egyrészt a hitet a Lélek gyümölcsei közé sorolja (Galáta 5:22-23), másrészt nagyon egyértelműen megtudjuk azt is, hogy a hit növekedése és erősödése az Ige által van.
   “Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.” (Róma 10:17)
   Illetve:
   “Ha megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok,” (János 8:31)

   Ez a legfontosabb “vezérlő csillag” és ez által tudsz növekedni, a másik pedig a Szent Lélek.
   “de amikor eljön az, aki az igazság Lelke, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket kijelenti nektek.” János 16:13

   1. Kedves Thea!

    Most ugye arról beszélgetünk, mi a legfontosabb vezérlőcsillag, a hit és a Szentlélek, vagy a szeretet. Csakhogy ez olyan kérdés, mintha azt akarnánk eldönteni, melyik fontosabb : A forrás, vagy a folyam. Egyik sem létezik a másik nélkül. Én azért bátorkodtam vezérlőcsillagnak nevezni a szeretetet, mert a Szentírás szerint a legfontosabb a szeretetparancs, a parancsok közül, ez az ami mindent megelőz és mondhatni mindent visz. S hogy a hit hol helyezkedik el ? A hit nem a Szentlélek gyümölcse és az általad idézett Galata 5:22-23-ban sem szerepel, legalábbis az én Szentírásomban nem. A hit Isten kegyelmi ajándéka. Ha a hitről beszélünk fontos megemlíteni az engedelmességet is. Idézted a Róma 10:17-et. Azonban -e sor előtt közvetlenül az szerepel, hogy:” De nem mindnyájan fogadták engedelmességgel az evangéliumot. Azért mondja Izajás: “Uram. ki hitt annak, amit hallott tőlünk?” Tehát a Szentírás nem nevezi az engedelmesség nélküli hitet hitnek. A katolikus katekizmus szerint a hit az örök élet kezdete. S ha szabad így mondanom, a szeretetben fog kiteljesedni, mert a szeretet viszont már a Szentlélek gyümölcse. Légy áldott!

    1. Kedves Johanna!

     Amit írtam nem ellenvéleményként írtam, hiszen “Isten a szeretet”, ha egyszer már befogadtad a szívedbe, az Ő szeretete mindig benned lesz, a Szent Szellem csupán segít, hogy ez a szeretet túlcsorduljon másokra.

     Sajnos a Galáta 5:22-23 magyar fordítása hiányos, ezt ellenőriznem kellett volna, egyedül Csia Lajoséban szerepel a hit is, na meg persze a görög eredetiben 🙂

     “A Szellemnek gyümölcse ellenben: szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, jóságosság, derékség, hűség (hit), szelídség, önuralom. Az ilyenek ellen nincs törvény.”

  2. Kérlek nézzétek meg A kereszt szimbólum eredete című,alig negyed órás kisfilmet,lehet,hogy előbbre jutunk,de még én is csak kutakodok.

   1. Ez egy nagyon fontos dolog, bár senki nem reagált rá. A keresztet természetesen a sátán is felhasználja, de vannak a kereszttel, de inkább a feszülettel kapcsolatosan olyan fegyverek, amelyektől a sátán hanyatt homlok elmenekül.

 4. Kedves Ida!
  A jó szándék késztet ama felhívásra:amikor Igeverseket közölsz és sok hozzáfűznivalót—mert ezt kitűnőre tudod—csak a Szentlélekben való “bemerítkezéssel “,szabad a tanítványok felé továbbadni!Tehát,csak a Lélek örömteljes kinyilatkoztatása,és jézusi alázat által!Mert különben az egó(gonosz) munkálja,szól-(én mindent tudok)-belőled!Annyian-annyiszor felhívták erre a figyelmedet,többféle megközelítésből,de “átnézel” felette,mert jönnek a magyarázkodások,kifogások.Figyelj……,ha nem hiszed,olvasd el soraidat,nagyon ellentmondásba keveredtél, így remélem tudod hogy ki beszél belőled?!:
  2015/10/02-17:41
  “Én is Évi,valóban teljes szívemből kívánom,hogy az én ismereteim legyenek tévesek!(Isten látja lelkem,de nagyon örülnék neki,ha minden,amit eddig mondtam hülyeségnek bizonyulna!) Döbbenet!
  Hiszem, hogy segítőszándékod meg van benned,de kérlek vigyázz!!!
  Az Úr legyen veled!
  Liza

  1. Kedves LIZA!

   Köszönöm a figyelmeztetést, de mint írtam én minden rólam való véleménnyel is az Úr elé megyek, hogy ugyan valóban úgy van-e az amit mondanak. Ha valamire azt mondja az Úr, hogy igen, akkor azt megbánom, és abból megtérek. Ilyenkor bocsánatot szoktam kérni itt is azoktól, akiket esetleg félreértettem, vagy megbántottam akaratlanul. ( Természetesen akkor már nem, ha nem talál az Úr bennem gonoszságot. ) A Szent Lélekben ( kenetében) való szólásról pedig már én is sokszor írtam ( azt hiszem tegnapelőtt is Palasnak, tehát észben, és szívben tartom azt). A “mindent tudok – szól belőled” megjegyzéseddel nem tudok mit kezdeni, mert én magamtól semmit nem tudok ( és ezt nem egyszer leírtam már), hiszen senkinek semmije nincs ( ismerete se) , amit nem úgy kapott volna. Tehát dicsekedni valója sincsen senkinek. A Szent Lélek az, Aki mindent tud bennünk, és ha valaki folyamatosan Őrá figyel, és aszerint szól, ahogyan azt hallja, akkor valóban lehetséges, hogy azok, akik hallgatják ( és ők nem figyelnek eléggé Rá, illetve nincsen bennük Szent Lélek) azt gondolhatják emberileg/testileg megítélve , hogy az illető alázathiányban szenved, mert Ő ( a Szent Lélek) megítéli őket . ( Ezért is mondta az Úr, hogy fegyvert hozni jött a földre, mert mindenki, aki nem az igazságból való, illetve akikben az igazság ( teljes) szeretete nincs meg ( jobban szereti a sötétséget, és nem hagyja hogy a Szent Lélek a szíve mélységeiből világosságra hozza azokat a sötétségeket, amelyek benne vannak)), az harcolni fog az igazságból valók ellen. Ez van megírva, és nem várhatunk mi sem mást, mint amit az Úr ígért az Őt követőknek. És azt is tudjuk, hogy kik harcoltak leginkább az Úr ellen, amikor a földön járt. A Tőle kapott ígéreteink is hasonlóak. )

   Viszont hívő életünk során el kell jutnunk arra a pontra, amikor már nem embereknek akarunk tetszeni, és nem aszerint akarunk alázatosak lenni ( nem alázatoskodunk a mások elképzelése szerint, amely mindig azt jelenti, hogy annak az embernek, akivel éppen beszélünk, az elvárásai szerint legyünk azok ( de persze csak vele szemben, mert ha a másikkal is úgy bánunk, akkor már megvetendőek vagyunk, hiszen amannak emez igen sok hibáját látja, amelyet természetesen szeretné, ha mi is látnánk, és ezt szóvá is tennénk) , hanem csak az Úrnak, és ekkor már konfliktusok sokasága keletkezik azokkal is, akik hívők ugyan, de “szeretnék a maguk életét” is megtartani. És ha ide eljutunk, akkor azt is elmondhatjuk már Pállal, hogy: 1 Kor. 4,3 Rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy ti tőletek ítéltessem meg, vagy emberi ítéletnaptól; sőt magam sem ítélem meg magamat. ( Egyszerű ford: 1Kor 4,3 Én azonban nem tör?döm vele, mi a véleményetek rólam, és hogyan ítéltek meg engem. Az sem érdekelne, ha a bíróság ítélkezne felettem. S?t, még én sem mondok ítéletet magamról.
   1Kor 4,4 Bár lelkiismeretem tiszta, ez még nem bizonyítja, hogy ártatlan vagyok. Maga az Úr fog felettem ítélkezni! )

   “…Mert különben az egó(gonosz) munkálja,szól-(én mindent tudok)-belőled!Annyian-annyiszor felhívták erre a figyelmedet,többféle megközelítésből,de ?átnézel? felette,mert jönnek a magyarázkodások,kifogások.Figyelj??,ha nem hiszed,olvasd el soraidat,nagyon ellentmondásba keveredtél, így remélem tudod hogy ki beszél belőled?!:
   2015/10/02-17:41
   ?Én is Évi,valóban teljes szívemből kívánom,hogy az én ismereteim legyenek tévesek!(Isten látja lelkem,de nagyon örülnék neki,ha minden,amit eddig mondtam hülyeségnek bizonyulna!) Döbbenet! ”

   Drága LIZA! Nem szoktam magyarázkodni , legfeljebb magyarázni akkor, ha minden erőfeszítésem ellenére se “tudja” valaki megérteni amit mondok. ( És ezt is csak azért tettem eddig, mert jóindulatot feltételeztem mindig a másikról, és azt gondoltam, hogy esetleg én nem voltam elég jó a megfogalmazásban, és azért értetlenkedik valaki. Persze, már tudom az okát, és ezért már nem fogok időt fordítani ilyesmire.) Kifogásokat keresni pedig megint csak nem szoktam, hiszen az amit odaírok, az oda van írva, és azon nincs mit letagadni, vagy bármit. ( Másokkal ellentétben, számomra az amit leírok bizonyító erővel bír, és ezért is szoktam kérni, hogy idézzék nekem azokat, amivel vádolnak ( ahogyan azt az Úr is megkérdezte, hogy pontosan mik azok a beszédek, amik miatt vádolták) , de eddig még nem érkezett soha ilyen idézet. (Persze a saját írásával kapcsolatban nem mindenki van így, de ez nem az én problémám. )

   Azt meg nem tudom, hogy mi az ellentmondás, és “döbbenet” neked ebben, hiszen én ezt ÉVInek írtam akkor, és arra a hozzászólására, amikor a róm kat egyházat, mint az első fenevadat, Nagy Paráznát, és Nagy Babilont említettem, hogy azzal kapcsolatban is le írtam már a látásom, és ő ez ellen tiltakozott . És éppen arra mondtam ezt az idézett részt neki, hogy “én is” (szeretettel, és barátsággal gondolok rá, mert ezt írta ), és higgye el nekem, én örülnék a legjobban annak ( és teljes szívemből kívánom is), ha ezek, amit ezzel kapcsolatban eddig mondtam, minden hülyeségeknek bizonyulnának. Hiszen az igéből tudjuk, hogy a követői mennyien vannak, és mi a sorsuk. ( És még előtte azt is mondtam ( nem pontosan idézve, de lefordítva), hogy bár ezt Isten határozta el, hogy úgy legyen, ahogy írva van, de attól én még nagyon szenvedek annak az eljárásnak még a gondolatától is, és ha kicsit is ismerne engem, akkor tudná ezt….)

   De azért köszönöm az őszinteséged, és téged is Isten áldjon!

   Maradok szeretettel feléd:

   Ida

 5. Mondja már el nekem végre valaki, hogy miért tekintitek Ferenc pápát az ún. hamis prófétának?

  1. Én nem tekintem annak, MÉG NEM, pontosabban …. Úgy szokott lenni, hogy van egy “szürke eminenciás” aki a látható személy mögött dolgozik. Nagyon kemény lesz a büntetés, a tűznek tavában égni örökkön örökké az AK-val, úgyhogy erről a személyről nem tudom elképzelni ezt, és “fel is mentettem” amikor Thea rákérdezett, vagyis megmagyaráztam mert megértettem: “ha mindent meg tudnánk érteni, mindent meg tudnánk bocsátani” tartja egy francia mondás.
   Van egy “assisi folyamat” amelyben szerintem is az egy világvallást készítették elő, már annak előszele fújt ott és azóta csak folytatódik, EZ VEZET ELŐBB-UTÓBB KERESZTÉNY HITEHAGYÁSHOZ.
   Már ahol …

  2. Kedves Adrián!

   Itt az is egy kérdés, hogy komolyan kérdezed, vagy csak a hangulat fokozása miatt? Én itt már elég sokat beszéltem róla, de úgy látszik korai volt. Ahhoz, hogy ezt értsd először ismerni kéne hogyan mondatták le XVI. Benedeket, aki gyakorlatilag házi őrizetben van. Sokaknak azért nehéz felismerni, mert a katolikusok el sem tudják képzelni a többieknek meg egyik pápa olyan, mint a másik.
   Szoktam mondani az egyház végig fogja járni az utat szenvedésben, mint Krisztus annak idején.
   Már abból is lehet tudni a hamis prófétát, hogy Júdás apostoli körből jött és a hamis próféta most megfelelően püspöki körből jön. Fontos még tudni a pápa is püspök, rang szerint Róma püspöke a pápai titulus csak cím.

  3. Egy nyugdíjas pápa esetében(új jelenség) Vatikán a legbiztonságosabb hely a világban. Értsd, mindenféle képen érinthetetlen. Mondod, XVI. Benedeket lemondatták és házi őrizetben van. Na persze, de ahhoz még előtte meg is kellett választaniuk őt pápának, nem igaz?
   Ferenc pápa a tavaly bejelentette, hogy ha úgy érzi majd, néhány év múlva, XVI. Benedekhez hasonlóan, ő is lemond. Arra akkor mit fogsz mondani? Figyelj Palas. Én nem nyalom be Vatikán megtévesztéseit. Ez az egész vatikáni belháború, az “illuminatik meg a szabadkőművesek,….a jók vs. a rosszak,….a két “ellentétes” politikai oldal szokásos felállás…. egy nagy KAMU.
   Olyan ez mint a magyar, vagy amerikai belpolitika. Páholyból nézve…műcirkusz. Hogy miért mind ez? Megmondom. Mert kellenek a balekok a szavazófülkékben. Mert ők azok, akik ezzel legitimizálják az ún. demokratikus” rendszereket. “The Show Must Go On”, és ehhez te is kellesz. Az RK Egyház esetében ugyanez a helyzet. Kb. 2 évvel ezelőtt már elmondtam Jeromosnak is, a RKE nem tönkre megy, hanem átalakul és erősebb mint valaha. És lám-lám, pont ez az, ami azóta is történik. Átalakulni meg csak úgy tud, ha abban a hívei is követik. Így az egyház szép lassan átalakul, de erről persze csakis a beszivárgott gonosz tehet,…..a hívők, a jó katolikusak meg mindvégig kitartanak az egyházuk mellett, mivel hogy ők így harcolnak az egyházon belüli gonosz ellen. Minél jobban el akarják venni tőletek a hamis egyházat, annál jobban fogtok ragaszkodni hozzá. Röviden és tömören. Ezt is benyaltátok.
   Meg kell hagyni. Briliáns elméje volt annak az ismeretlen jezsuitának, aki mind ezt kitalálta.

   1. Kedves Adrián!

    Bár ez a téma kifújt muszáj reagálni néhány dologra. Te tapogatsz a sötétben és nem értesz semmit. Az egyház témának még egyszer nekifutok, ha most sem érted! Jézus meg is bolondulna, ha ennyi egyház lenne erre csak az embereknek van szükségük. Egy család, ha elmegy egy szigetre, ahol más nem él és születik egy gyermek ki kereszteli meg? Elsősorban az apa az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Onnantól ő Krisztus egyházának a tagja. Az, hogy ennyi részre szakadt az egyház egy másik történet. Ugyan ilyen a házasság is. Az első alkalom, amikor a jegyesek örök fogadalmat tesznek egymásnak Isten előtt elismert házasság, attól függetlenül, hogy templomban történt-e pap előtt! Igaz ezt a katolikusok sem nagyon tudják.
    Azért szoktam mondani, aki élettársi kapcsolatban él téved, ha azt hiszi nem felelős a másikért.
    Jókat derülök sokszor, amiket írsz és aggódsz értem. Engem mondasz naivnak, mikor te azt várod a hamis prófétától, hogy esetleg lemond ez tényleg jó!
    Te tényleg hiszel neki, amiket mondd? Megvezeti a világot. Nagyon régóta készült erre a szerepre, de 2005-ben még vissza kellett húzódni még nem jött el az ideje, de ezt most nem részletezném. A mostani megválasztásánál csak 20 bíboros tudta kit választ meg.
    Sok püspök kezd rájönni valami nem stimmel. Amikor azt mondta minden plébánia fogadjon be egy menekült családot emögött is teljesen más szándék áll. Nagyon jól ismeri az iszlámot. Igen emberileg agyafúrt, de Isten előtt ez semmi. Ez a nagy politika nem piti dolgok, igen majd félre áll, ha előkészítette az antikrisztus útját és felépíti a templomot, de az nem lemondás. Az igazi arcát majd ez után mutatja meg. Dönthetne másként, de már képtelen akárcsak Júdás.
    Nagyon rossz taktika az, hogy várok, mert mire egyértelművé válik nehéz lesz a jót választani. Mindenre fel lehetett már készülni Isten minden segítséget megadott.
    Egyszer mondta valaki a Torinói lepelnél! Elég sok a világosság ahhoz aki akar lásson és elég nagy a sötétség, hogy aki nem akar ne lásson. Erre is igaz ez. Tényleg valóság lesz, amit Jézus mondott, mint a tolvaj úgy jövök még akik várják azoknak is. Jézus születését sem sokan tudták. Nem nagyon értik a hívők, hogyan kell feltölteni a lámpásokat.

    1. Kedves Palas! Latom fogalmad sincs arról, hogy mit tanít a Biblia a megkeresztelkedésről. Vajon miért nem lepődöm meg ezen? Mondom a sorrendet. Egyszer hinned kell Krisztusban és csak utána lehet keresztelkedni. A kisgyerekek( ilyenkor még hitetlenek) megkeresztelése egyáltalán nem biblikus, hanem a hamis egyházatok hamis találmánya hamis haszontalan tradíciója. Persze ezt más egyházat is gyakoroljak,…. de ugyancsak tévesen. Inkább Bibliát olvass az egyházad meséi helyett.

    2. Kedves Adrián!
     Nem voltam mostanában, de attól tartok élvezned kell újra a társaságomat, mert az idők megkívánják. A keresztelésben sem jutunk közös nevezőre nem is kell erről sokat beszélnünk. Te Jézus oldalvizén haladsz a könnyebb utat választottad. Nem baj, ha nem tudod milyen fontos a keresztelés, nem bűn amiről nem tudsz, ellenben , ha én nem kereszteltetném meg a gyermekeimet hiába magyarázkodnék ez lehetetlen lenne.
     A Bibliában hogy lenne gyermekkeresztelés a nőket sem vették komolyan nem, hogy a gyermekeket! Komolyan veszi a hitét aki megkereszteli gyermekeit. Ennyi erővel a gyermek eldönthetné, hogy mi legyen az anyanyelve, vagy mikor járjon iskolába, pedig a keresztelés sokkal fontosabb. Azon túl, hogy kegyelmeket közvetít nagyon fontos a személyiség szempontjából. Akkor tudnánk erről beszélni, ha te is ismernéd ezeket. Mindenki annyit él meg Istenből, amit be tud fogadni.
     A meg nem született magzatok szinte könyörögnek, hogy kereszteljék meg őket, mert szerencsétlennek érzik magukat nevük sincs nem tud kialakulni személyiségük sem. Azt is kevesen tudják, hogy a meg nem született magzatokból csak kevés jut rögtön Istenhez, pedig nem követtek el bűnt csak nincs béke a szívükben és ezt meg kell előbb szerezniük, de így van ez a földről eltávozókkal is kevesen látják meg rögtön Isten arcát.
     A földön van csak az, mintha nem működnének Isten törvényei és látszólag mindenki azt csinál, amit akar, de ez már nem sokáig lesz így.

 6. Details about the recent school shooting in the US

  The killer selected Christians to execute
  http://nypost.com/2015/10/01/oregon-gunman-singled-out-christians-during-rampage/
  Hero Veteran
  dailycaller.com/2015/10/02/meet-the-30-year-old-army-vet-who-was-shot-five-times-shielding-classmates-from-oregon-shooter/
  Shooter was into occult and wicca
  wnd.com/2015/10/oregon-shooter-into-occult-wiccan/
  Armed veteran was prevented from shooting killer
  infowars.com/armed-air-force-vet-was-prevented-from-stopping-oregon-gunman/
  Gun free zones are government enforced death traps for law abiding citizens
  americanthinker.com/blog/2015/10/you_and_your_party_are_responsible_mr_president.html

 7. Mark Of The Beast CHURCH Technology!
  “Churchix is a face recognition based event attendance tracking software. Churchix facial recognition software is designed for Church administrators and event managers who want to save
  the pain of manually tracking their members”

  https://www.youtube.com/watch?v=wXpc_-0GE2Y

 8. Egyébként a kereszténység azért maradhatott fent, mert sokan álarcnak használják, használták, ha a bárányokon múlott volna már se híre se hamva nem lenne. Aki tiszta és keresztény akar maradni, annak ez a földi civilizáció nagyon nehéz hely. Már csak ez a jelenlegi biztonságos Magyarország is próbára teszi az embert és még nincs háború vagy olyan helyzet ahol a család vagy a saját túlélésért kellene moralizálni. Itt a Földön össze vannak eresztve a bárányok a farkasokkal, de vannak kutyák, hiénák stb is. Az a lényeg, hogy mindenképpen a valódi keresztény az áldozat. Ezért nem lepődök meg azokon az adventista irányzatokon, ahol minél hamarabb várják az isteni igazságtételt, amikor a szelíd emberek maradnak csak a világon.

  1. A Kereszténység a Szent Lélek munkálkodása miatt maradt fenn. A sátán, ha tehette volna rég letörölte volna a színről, de ez lehetetlen. Az egyházon a pokol kapui sem vesznek erőt, mert Krisztus maga a vezetője. Ettől persze az egyház egy része meg fog semmisülni.

   1. Nem volt az olyan szép történet, ne fogjuk a Szent Lélekre, ha valóban ő volt a helyében letagadnám. 🙂

    1. Látszik te sem ismered az egyházat! Az egyház emberi arca tele van gyarlósággal, bűnökkel és ezek szerint te csak ezt ismered. Bűnös vagyok én is te is nem tudsz anélkül élni és ezt Jézus is pontosan tudja. Az Egyház Krisztusi arcán nincs szeplő rengeteg kegyelem árad belőle és ehhez kell ragaszkodnunk, hogy a bűneinkből fel tudjunk állni mindennap. Nagyon jó, hogy az életünk napokra van osztva.

  2. Kedves NEVEREND!

   Egyáltalán nem azért maradt fenn a kereszténység, mert sokan álcaként használják, hanem
   az egyházat Krisztus alapította és a pokol kapui sem vesznek rajta erőt.
   Ez tény, mert az mondta akinél vannak a kulcsok, és amit bezár senki nem nyitja ki, és amit kinyit, senki sem zárja be. Az Ö menyasszonya az egyház, amit az Atya szerez számára, az Örökkévaló egy igaz Isten.
   A hamis egyház az, aki botránykeltő, hazúg, aki tévelygésbe viszi a híveit és elhiteti a föld lakóit.
   Az iszlám egyenes, mert nem titkolja gyilkos szándékát a keresztényeket illetően.
   A hamis egyház, használja Krisztus nevét az azonosításához, de szinte minden jézusi parancsolatot kiforgat és hagyományokat tesz elé, vagy másokat alkot. (Megváltoztatja az ídőket, ünnepeket, és Isten pozícióját magának követeli). Más szóval, hatalmi sruktúrát épít és a vezetés számára követeli az élet és halál feletti szuverén döntést. Az az ki élhet és ki nem.
   Vannak újabban alapított hamis karizmatikusok, akik kundalini szellemmel helyettesítik a Szent Lelket, Vagy a Szent Szellemet. Állandóan, valami új “látást, kijelentést kutatva, és a híveket állandó tanításban tartva, mintha kisdedek (laikusok) lennének, egyesek még kárhoztatják is híveiket, hogy nem foglalkoznak eleget az Ígével. Rengeteg ilyen van.
   Az igaz egyház rejtett. Akik még a hamis gyülekezetekben vesztegelnek, meg ott a hívó szó,
   hogy fussatok ki én népem közűllük…….
   A világot nem lehet megmenteni az ítélettől. Meg kell térni az embereknek. Ez az egyetlen igaz üzenet.
   KSI

   1. Kedves KSI!

    Nagyon fontos, hogy minden apróságot pontosan értsünk, mert ha a sötétség eláraszt mindent úgy járhatunk, mint Péter, de mi legyünk Jánosok.
    Az egyház még nem rejtett, mert Krisztus itt van köztünk még kegyelmi idő van. Lesz olyan, hogy sehol nem lesz egy üzenet sehol egy biztató szó csak a hitedre hagyatkozhatsz és akkor majd kiderül mennyit ér.
    Az egyházból nem lehet kifutni ez mindig visszatér, mint egy panelszöveg megint rossz Bibliai értelmezés, amit sokan átvesznek. Ez olyan, mintha azt mondnánk fuss le a földről, de hova? Hova fussak az egyházból?
    A világegyház ha teljesen felépül akkor majd rejtekbe kerül az egyház, de azt észre fogod venni. Babilonból kell kifutni, a hamis próféta és követői a cselekedeteikkel írják ki magukat automatikusan az egyházból. Ezeket fontos tudni.

   2. Kedves KSI,
    a mondandóm lényege a keresztény ember és a külső körülmények viszonya, de az egyháztörténet is belefér ebbe. Továbbra is tartom, hogy a keresztény egyház nem keresztény eszközökkel maradt fent. Olyan uralkodóknak, egyházfőknek köszönhetjük a megmaradását akik hasznot láttak benne. Pl ott volt Szent István aki brutális módon megölette Koppányt, a többiek okulva az elrettentő példán végül is keresztény ország lett Magyarország. Végül is “csak” a kereszténység legfontosabb szabályát szegte meg. Ezt szelíd emberek képtelenek volnának elérni. Az pedig, hogy most divat szidni a katolikusokat egyszerűen képmutatás. Majdnem 1500 évig tartották az egyházat, ha nem lettek volna nem lett volna miből protestálni, talán csak néhány történelemben jártas ember hallott volna a kereszténységnek nevezett kis szektáról. Eltűnt volna mint rengeteg más irányzat. A mai bizniszegyházak pedig egyenes ági leszármazottjai a régi sötét inkvizíciós csapatnak. A kereszténység is egyenlőre ugyanolyan utópia, mint a kommunizmus volt kiderül, hogy ebben a földi rendszerben működésképtelen. Jelenleg Magyarországon könnyű kereszténykedni, mert az állam megteremtette a viszonylag élhető környezetet. A kereszténység színvonala és a társadalmi/technológiai fejlődés gyakorlatilag egy és ugyanaz.

    1. Kedves NEVEREND!

     Az egyházat, mármint Krisztus egyházát, maga Krisztus tartja, tartotta meg az Atyával egyetemben, nem a katolikus egyház.
     A katolikus egyház története inkább hasonlít Arany János balladájára:

     “Ágnes asszony a patakban. Fehér lepedőjét mossa; Fehér leplét, véres leplét. A futó hab elkapdossa. Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. Odagyűl az utcagyermek:”

     KSI

    2. Jel. 17,4 Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával,
     Jel. 17,5 És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja.
     Jel. 17,6 És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől; és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt…

    3. Egyetértek, KSI hogy maga Krisztus TARTJA tartotta meg 🙂 a kat.egyház bűnei ELLENÉRE. Az utóbbi században pedig kiárasztotta a Lelket MINDENÜTT, OTT IS ami egy új Pünkösdöt hozott … más kérdés, hogy a tűz meddig égett, DE még mindig ott a parázs! Mindig hasonló kísértések …

    4. Ugyan megkésve, de így is elnézést kérek más Katolikus nevében is a pápa szavaiért! Sokan mentek fejjel a falnak mint én is, Urambocsá’ egy idejig hamis prófétának is néztük, amikor a jelenlegi Pápa zavaros, vagy igencsak kétértelműségre okot adó megfogalmazásait kellett értelmezni, ami táptalajt adott a liberális médiáknak hogy javukra hozzák fel a kijelentéseit! Ha a Pápa nyelve csetlik botlik az egy dolog, főleg hogy később korrigálja magát, de ha más írja neki a szöveget az komolyan összeszedhetné magát!

   3. De szerintem is azért maradt fent. A szent egyház csak egy duma, még hogy a pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Maszlag az egész, semmi köze Jézushoz.

 9. Itt az történt, hogy a fordító, nem érti azt amit lefordított (vagy félre akarja érteni). Nem kedvelem ezt a pápát különösebben, mert túltolta a liberalizmust, de ennek a szövegnek semmi jelentősége nincs legalábbis rossz értelemben. A látszólag és az emberien fogalmazva szavak tökéletesen kifejezik, hogy mire gondolt. Az emberien fogalmazva kicserélhetjük arra, hogy a jelenlegi emberi értékrend szerint. Arról van szó, hogy manapság senki nem akar szenvedni áldozatot hozni stb, hanem az a menő akinek pénze hatalma van és lazán éli a földi létet, aki segít másokon, önzetlen és meghal a kereszten az lúzer, mint Jézus. Az örök élet, mennyország, feltámadás stb nem motiválja az embereket. Valószínűleg azért, mert nem hisznek benne és inkább itt most akarnak jobban élni Tehát a nyugati fogyasztói társadalomban a kereszt lassan megbukik. A másik pedig az iszlám, fundamentalisták gyilkolnak a hitükért, a kereszt szintén veszélyben. Az emberek az erőszakos vallási fanatizmust választják a keresztény értékek helyett, a kereszt szintén vesztésre áll.
  Ez egy intelem, helyzetfelismerés volt a pápa részéről. Tévesen pedig azt gondolja, hogy puhítani kell az egyházat, hátha csábítóbb lesz a híveknek, de szerintem nincs igaza, mert rossz irány.

  1. Ha valaki nem egyesül a szenvedésben Krisztussal soha nem fogja megérteni a megváltást. Az angyalok ezt irigylik igazán az embertől, hogy ők nem tudnak szenvedni Jézusért. Páder Pió mondta, aki 50 évig viselte a Krisztustól kapott sebeket, hogy ahhoz, hogy átöleljelek át kell ölelnem a keresztet is, mert rajta függsz. A keresztből rengeteg kegyelem árad.

 10. Kedves THEA!
  Egy ideje nagy örömmel és mély tisztelettel figyelem munkálkodásotokat.A legújabb cikkel kapcsolatban szeretnék egy megértési, megismerési utat ajánlani.A jezsuiták beavatási útját részletesen bemutatja:Rudolf Steiner Jézustól Krisztusig című előadás sorozatának első fejezete. Ha eddig nem ismerted megvilágosodásszerű élményben lesz részed.( ha nem tudod könnyen beszerezni jelezd nekem, valahol van egy felesleges példányom. )

  üdv: Gábor

  1. Kedves Gábor!

   Köszönöm kedves szavaidat. Az ajánlást is köszönöm, bár nem biztos, hogy lesz időm Rudolf Steinert olvasni. A jezsuitákról elég sok mindent olvastam már, ezt-azt Steinerről is. A kettőt most nem biztos, hogy párosítanám. 🙂

  2. Kedves Faragó Gábor!
   Rudolf Steiner Krisztust minden esetben az okkulton keresztűl magyarázza, személyét szétszedi és
   saját rendszer szerint magyarázza. Ez a Steineri út a halálba visz. Persze roppant tudományosnak hat, a szellemi élményre vágyóknak légyfogó gyanánt működik. Ajánlom neked a Pendragon legenda című remek Magyar filmet, remek szereposztásban.
   KSI

   1. Tudomásom szerint egyetlen földön járt tanító sincs, akit mi, kik sokkal kevesebb tudással és kisebb mértékű szellemi odaadással létezünk ne tudnánk másodpercek alatt felül bírálni,igaztalannak hiteltelennek minősíteni,akár keresztre feszíteni is!!!!!!

    1. Kedves Gábor szerintem épp hogy nem érdemes elmenned hiszen mi ISMERÜNK Valakit, az emberré lett Istent, a Fiút, akit ugyan keresztre feszítettek, de harmadnapra, ahogy előre megmondta, feltámadt! Háromszáznál több prófécia van az Ószövetségben, melyek Jézusban beteljesedtek, még az is, hogy az Ő választott népe fogja kitaszítani, megölni.
     Az emberek elgondolásainak – filozófiáknak – se szeri se száma: a kereszténység Jézus útján az egyetlen, ami az Igazság!
     Mostanában elég vegyesen, kaotikusan magyaráznak, vesznek egy kicsit “innen” egy kicsit máshonnét, nagy a kavarodás, és ebben sokan jól érzik magukat. Nincs követelmény, nincs bűnök felismerése, és annak megbánása, majd boldogan az igaz útra térés: így könnyű … (?) DE nem érdemes!

     Jézus az Út az Igazság és az Élet! Örök élete van annak, aki benne hisz, így ígérte, feltámadásával előttünk ment a mennybe.
     Csak ajánlani tudom, hogy foglalkozz ezzel, értem ezalatt hogy a Bibliával, János evangéliumánál kezdve – ha nem ismered még, nem tudhatom – aztán a többi evangéliummal, az Apostolok Cselekedeteiben olvashatsz az Egyház első idejéről, nagyon érdekes – egy kicsit visszavágyunk,olyanok szeretnénk lenni – a Jelenések Könyvében pedig a jövőjét.
     Mi itt főleg ezzel foglalkozunk, mert már sok dolog igazolódott ebből ugyanakkor az Evangéliumban is ott van, hogy lesznek jelek, amelyek egy bizonyos korszakra utalnak: ez Jézus második eljövetele, amikor ítélni fog a világ felett! Rendkívüli korszakban élünk, “ne hagyd ki” 🙂

     Tudod, a zsidók annak idején egy hatalmas, erős, a rajtuk uralkodókat legyőző Messiást vártak és jött egy egyszerű Ember, aki úgy beszélt, mint soha mások nem addig, jeleket, csodákat tett, gyógyított, megszaporította az élelmet és sorolni sem lehet, milyen abszolút egyedülálló volt Ő a földön. Jézus ÉL, mert feltámadt és eljön majd dicsőséggel, de most nem szelíd “emberként” hanem éppen a világot megítélő Úrként!

     Minden apostol üldözést szenvedett: ha nem támadt volna fel, vajon a tanítványai nem csüggedten “abbahagyták volna-e a gyakorlatot” ami nyilván így lett volna, de mert feltámadt, ahogy előre megmondta (harmadnapra feltámad) a tanítványokat ez teljesen kicserélte! 🙂

     Elküldte később Isten Szent Lelkét – szintén előbb megmondva, hogy majd “vesztek erőt” Őtőle – mindez úgy is lett …

     Ahogy Jézust, úgy a tanítványokat is jelek és csodák övezték … és övezik ma is 🙂

     Hogy jön ehhez BÁRMILYEN filozófia, még ha “merít” Jézus Krisztus tanításaiból?!

     Kívánom, hogy találd meg Őbenne azt a boldogságot, amiről beszélt, amit megígért: “szem nem látta fül nem hallotta, emberi szív fel nem fogta amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt” (Korintusiakhoz írt első levélből, 2.9)

  3. Az lesz a szép, mikor egy keresztény oldalon megjelennek a nem titkoltan luciferiánus Rudolf Steiner tanításai.

    1. Kedves Gábor Egyszerűbb megfutamodni, mint szembenézni az igazsággal. Igaz?

 11. 2015. szeptember 27-én délután, itthon az Úr Jézus? – See more at: http://jezusuzenete.hu/2015-szeptember-27-en-delutan-itthon-az-ur-jezus/#sthash.P9fzvsvB.dpuf

  Drága gyermekeim! Nagyon szomorú idők várnak rátok. Vérkönnyeket sírok azok miatt, akik örökre el fognak veszni. Rengeteg lélek megy a kárhozatba. Azok a gyermekeim, akik hátat fordítottak Nekem, tobzódnak a bűn tengerében. Szerencsétlen süketek és vakok, annak örülnek, ami miatt jajveszékelni, sírni kellene és azért szomorúak, aminek örülni kellene. Ha keresztet kapnak Tőlem, zúgolódnak, káromolnak Engem, nemhogy örülnének, hogy meg akarom menteni a lelküket, mert a kereszt válik az üdvösségükre. Jaj, annak, aki nem kap keresztet, lemondott arról az Isten. Az ilyen lelkekért senki sem imádkozik.

  Drága kicsinyeim! Oly kevesen vagytok, akiket meg tudok szólítani, akik figyeltek szavamra. De a nagy tömeg süket és vak, és nem akar tudomást venni Rólam. Pedig én a keresztfán értük is kiáltottam: ?Szomjazom!? Az ő lelküket is üdvözíteni akarom.

  Drága kicsinyeim! Mentsétek meg őket! Szent Véremre kérlek, engeszteljetek a bűnösökért, imádkozzatok még többet és hozzatok még több áldozatot! Odaát ezeknek a megmentett lelkeknek fogtok a legjobban örülni, mert ők lesznek a ti kincseitek.

  Drága gyermekeim! Sötét felhők sorakoznak az égbolton, a próféciák beteljesülnek. Már itt van a nyakatokon a nagy üldözés. Rejtekből, a sátán eszközei manipulálják az embereket, hogy az iszlámot a keresztények kiirtására uszítsák. Pedig ti mindnyájan testvérek vagytok, a Mennyei Atya gyermekei.

  Drága keresztény gyermekeim, akik hamarosan elszenveditek a vértanúhalált, most hozzátok szólok: imádkozzatok ellenségeitekért, gyűlölőitekért, mert őket a sötét gonosz erők mozgatják, a sátánt pedig csak imával és böjttel lehet leküzdeni! Ti, akik véretek kiontása árán fogtok tanúságot tenni Rólam, örüljetek, mert nagy lesz a jutalmatok a Mennyben! Ne féljetek a haláltól! A halál utáni jövőre gondoljatok! Ott lesztek, ahol Én, és látni fogjátok a dicsőségemet. Országomban pedig ragyogni fogtok, mint a Nap, mert senkinek sincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja Istenért. Maradjatok rendíthetetlenek a hitetekben, valljatok meg Engem e bűnös nemzedék előtt, hogy Én is megvalljak titeket Atyám és szent angyalai előtt. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki odaadja Értem, megnyeri azt.

  Kicsinyeim! Az óra itt van. Lezárul ez a korszak. Aki átjön Hozzám, örüljön, mert az élők irigyelni fogják a holtakat. Meneküljetek a szárnyaim alá, mint kiscsibék a kotlós alá, hogy megvédjelek titeket a sátán dühétől, ami tombol, jobban, mint valaha, mert érzi a vesztét, és hogy elközeleg az ő megkötözésének ideje.

  Kicsinyeim, ezt a kis időt, ami még ebből a háborúkkal teli világból hátra van, töltsétek buzgó imában és kérjétek hitetek megerősödését! Mondom nektek, a választottak kedvéért megrövidítem ezt az időt. Utána egy új világ következik, az ezer éves béke uralma. Ekkor fognak beteljesülni a próféciák: ?Elméjükbe írom, és szívükbe vésem törvényemet. Istenük leszek, és ők népem lesznek. ?mindenki ismerni fog a legkisebbtől a legnagyobbig.?(Zsid 8, 10-11). Nem kell majd tanítani az embereknek az Isten ismeretet, mert maga a Szentlélek tölt el mindenkit.

  Kicsinyeim! Az idő itt van, készüljetek! Beteljesülnek szavaim. Hamarosan a véreteket fogják kiontani Értem, de ti ne a jelen szomorúságát lássátok, hanem a boldog örökkévalóságot, ami azután következik számotokra. Halálotok pillanatában fölviszlek titeket a Mennybe, Atyám színe elé, ahol örökké boldogok lesztek, hálát és hozsannát zengtek a dicsőséges Szentháromságnak, és Én letörlök szemetekről minden könnyet.

  Drága gyermekeim! Ne sajnáljátok odaadni az életeteket Értem! A test nem használ semmit, a lélek az, ami éltet. Lelketek örökké fog élni, de ti döntitek el, hogy hová megy a testetekből, amikor véget ér életetek a Földön. Csak két végállomás van: Mennyország, vagy pokol. Én örök életet szereztem nektek a keresztfán, amikor meghaltam a ti üdvösségetekért. Válasszátok az életet! Jöjjetek Hozzám mindnyájan még most, amikor hívlak benneteket! Már nem beszélek sokáig, szavaim igazak és ámenek, amelyek beteljesülnek a megadott időben, amelyet öröktől fogva elhatároztam. Ti alakítjátok a történelmet. Ami most következik, és ami gonoszság eddig is megtörtént, azt nem Én akartam. Az a ti döntésetek volt. Tiszteletben tartom szabad akaratotokat, azért megengedem ezt a sok rosszat. Az Én akaratom a szeretet és a béke uralma, de ti sokan mégis a gonoszságot választjátok, ezért vérkönnyeket hullatok értetek.

  Kicsinyeim! Hamar lezárul ez a korszak. Válasszátok az életet, térjetek meg Hozzám, hogy elnyerjétek az üdvösséget! Erre áldalak meg titeket Szívem túlcsorduló szeretetével, megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.?

  Szentírási megerősítés: 1 Tessz. 4, 15. ?Az Úr tanítása??
  – See more at: http://jezusuzenete.hu/2015-szeptember-27-en-delutan-itthon-az-ur-jezus/#sthash.P9fzvsvB.dpuf

  1. Csaba .

   “Mondom nektek, a választottak kedvéért *meg –
   rövidítem* ezt az időt” : Nem azt mondta Jézus,
   hogy a Teremtő / Atya rövidíti azt meg ? ; Nem a –
   dott senkinek olyan üzenetet, ami ellent monda –
   na a korábbi kijelentéseinek { Szerinted igen ? }

  2. Kedves Csaba!

   Nemrég hallottam, valakitől, aki a Máriás Papi Mozgalom tagja már kb. 10 éve, hogy ezeknek az üzeneteknek , amiből te is idéztél, jó részét az un. Kék könyvből ollózták össze, amely könyv Stefano Gobbi atya Szűzanyától származó üzeneteit tartalmazza és a Máriás Papi Mozgalom kézikönyve. Mit gondolsz erről?

   1. Kedves Johanna látatlanban válaszolok pedig Csabát kérdezted. Ezek az üzenetek egybehangzóak: milyenek is lehetnének ? 🙂

    1. Kedves Éva!

     Köszönöm, hogy megtiszteltél a válaszoddal. Szeretnék tőled még valamit kérdezni. Mit gondolsz azokról a jóravaló öreg, világ végi kis falvakban élő imádságos, templomba járó nénikről, akikhez nem jutnak el a kül. próféciák, üzenetek, valahogy nem fogják fel az idők jeleit. És egyébként is rendületlenül hisznek abban, hogy a Szentlélek vezeti a mindenkori pápát, így békében művelik naphosszat a kertjeiket. Ők menetelnek a végzetük felé, ha megérik?

    2. Nem, azt gondolom, hogy akár “nénik” akár fiatalok, a KEGYELEM MEGTART bár az Úr azt mondta, hogy az AK “megtéveszti, ha lehet, még a választottakat is”.
     Én egyébként már épp nem gondolom – Thea kérdésére “meggyőztem magam” (legalább :D) – hogy az AK a pápai széket kívánja megszerezni (ezt eddig is így gondoltam, hogy őt akarja majd “eltávolítani az útból mert visszatartja” határozottan nem tartom a hamis prófétának….
     A katolkus-honlap.hu oldalra utaltak valahol,ott valamilyen “fekete” misét említettek: nos, azt nem vagyok HAJLANDÓ megnézni sem. Már VI.Pál pápa megmondta, a 60-as években, hogy “az Egyház repedésein beszivárgott a sátán füstje” ez viszont nem éri el szerintem a “néniket” sem a fent említett, hűséges fiatalokat.

     Fáj a szívem (ez nem is kifejezhető) hogy megint azt történik az Úrral mint annak idején, hogy saját népének FŐPAPJAI fogják elárulni … Egyébként én nem találom a Malakiás-prófécia sorai között Ferenc pápát…. és az utolsót, mostanában értettem meg: “Péter, a római” pedig szerintem az Igazi Szent Péter lesz, hiszen megtörténik az ELSŐ FELTÁMADÁS! Gondolj csak utána 🙂

     Maradj hű továbbra is kedves Johanna! Dicsértessék mindörökké az Úr Jézus Krisztus!
     Éva

    3. Nem, azt gondolom, hogy akár “nénik” akár fiatalok, a KEGYELEM MEGTART bár az Úr azt mondta, hogy az AK “megtéveszti, ha lehet, még a választottakat is”.
     Én egyébként már épp nem gondolom – Thea kérdésére “meggyőztem magam” (legalább :D) – hogy az AK a pápai széket kívánja megszerezni (ezt eddig is így gondoltam, hogy őt akarja majd “eltávolítani az útból mert visszatartja” határozottan nem tartom a hamis prófétának….
     A katolkus-honlap.hu oldalra utaltak valahol,ott valamilyen “fekete” misét említettek: nos, azt nem vagyok HAJLANDÓ megnézni sem. Már VI.Pál pápa megmondta, a 60-as években, hogy “az Egyház repedésein beszivárgott a sátán füstje” ez viszont nem éri el szerintem a “néniket” sem a fent említett, hűséges fiatalokat.

     Fáj a szívem (ez nem is kifejezhető) hogy megint azt történik az Úrral mint annak idején, hogy saját népének FŐPAPJAI fogják elárulni … Egyébként én nem találom a Malakiás-prófécia sorai között Ferenc pápát…. és az utolsót, mostanában értettem meg: “Péter, a római” pedig szerintem az Igazi Szent Péter lesz, hiszen megtörténik az ELSŐ FELTÁMADÁS! Gondolj csak utána 🙂

     Maradj hű továbbra is kedves Johanna! Dicsértessék mindörökké az Úr Jézus Krisztus!
     Éva

   2. Kedves Johanna!

    Ez az egész történet már nagyon régen igazán 1846-ban La Salette-ben kezdődött, azóta folyik az emberiség felkészítése az idő végére. A fő üzenet mindig a megtérés, ima, bűnbánat és engesztelés. A felkészülés hosszú, mint Noé idejében. Az MPM mozgalom főleg a papokat próbálja összefogni, hogy legyenek jobbak, változtassanak életükön. Medjugorjét is megelőzi időben már a hetvenes évek óta kapta Don Gobbi az üzeneteket. Ebben mondja el Jézus anyja, hogy kérlelte a Mennyei Atyát sokszor és kiimádkozta a világnak II. János Pált. Mikor ő pápa lett a szabadkőművesség nagyon erős volt a Vatikánban. I. János Pál mellett több olyan személyt is meggyilkoltak, aki fel akarta ezt feddni.
    Őt is megakarták ölni, de ezt Mária megakadályozta. Fel lett ajánlva Oroszország 1984-ben, titokban még a Vörös téren is. II. János Pált nagyon gyűlöli a gonosz, mert saját elmondása szerint nagyon sok fiatalt ragadott ki a kezéből.
    Don Gobbi 1996-ban járt Mo-on. Székesfehérváron a Prohászka Templomban én is hallhattam. Egy picike, jelentéktelen nem szónoki tehetséggel megáldott valaki volt. Ilyeneket választ az Úr, akik a maguk erejéből alkalmatlanok lennének. Az a nyugalom, béke és hit, ami áradt belőle reménnyel töltötte el az embereket. Ő 2011-nem elhunyt már ismeri az igazságot és tudja mennyi embernek tudott segíteni.

    1. Kedves Éva és Palas!
     Köszönöm a kimerítő válaszotokat, annál is inkább, mert felnőtt megtérő vagyok, így elég hiányosak az ismereteim. Azt is szeretném leírni, mi volt az előző kérdésem hátterében: Amikor ráébredtem, hogy milyen nehéz kiigazodni még a katolikus valláson belül is a kül. lelkiségi mozgalmak között, akkor támadt egy olyan gondolatom, hogy a hitnek és az abból fakadó vallásgyakorlatnak lényegét tekintve nagyon egyszerűnek kell lennie. Az, hogy egy ilyen közösségi oldalt mint ez, komoly agymunka nyomon követni, nem jelenti azt, hogy ne lenne valami egyszerű útja az üdvözülésnek. Erre utalnak az ilyen és efféle jelmondatok is, mint az “Imádkozzál és dolgozzál” vagy az a tény, hogy Assisi Szent Ferenc,egyik legnagyobb szentünk( aki még a hitetlenek körében is népszerű),nem olvasta a Szentírást.

    2. Kedves Johanna!

     Jó volt olvasni a benned támadt gondolatról és biztos vagyok benne, hogy az Úr lelke munkálkodott benned, hiszen éppen ezt mondja a Biblia is.
     Nem véletlenül mondta Jézus, hogy gyermekké kell lennünk ahhoz, hogy miénk legyen a mennyeknek országa, hiszen ez annyira egyszerű, hogy sokaknak éppen az egyszerűsége miatt nehéz elfogadni. Egy gyereknél ez a nehézség nem áll fenn.

     Jézus földi életének legfontosabb feladata volt elhozni nekünk az üdvösséget és megtanítani mindenkinek, hogy ennek elérése rendkívül egyszerű.
     “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16) – mondta Jézus Nikodémusnak, aki éppen erről kérdezte Őt.

     De idézhetnénk Keresztelő Jánost: “Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van” (János 3:36) vagy Pál apostolt is “Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!” (Ap.Csel. 16:31)

     Igazából az oldalon az idők jeleivel kapcsolatos cikkek üzenete is rendkívül egyszerű, amit néhány mondatban össze lehet foglalni. Ezek éppen arra hivatottak, hogy rámutassanak, a Bibliában található, még be nem teljesült próféciák a szemeink előtt történnek meg és ezáltal a keresőket Jézus és az Ige felé fordítsa. (http://idokjelei.hu/2012/01/a-legjobb-felkeszules-a-jovore/)

    3. Kedvesek, az egyszerűségről eszembe jut megint Kis Teréz, aki a létező legegyszerűbb utat választotta a “kis utat”- és ezért egyháztanítóvá avatták 🙂 (!) nemrég – előbb sok misztikus olvasása után, akiket asszem elfelejtettem (vagy beépültek) az a mondata maradt meg, amit régen egy kármelita apácától hallottam személyesen, elérzékenyülve: “én a kis Jézus LABDÁJA szeretnék lenni!”

     Isten akaratára ennyire hagyatkozni, szerintem ez csúcs és mennyire kedves!

     Kozma Imre pedig úgy fogalmazta (amire egy plakátot is csináltam a ferencesekhez, nagyon régen) “Isten országába gyerekmagasságon felüliek nem léphetnek be!”

     Az Úr azért “is” mindenek felett áll, mert nem kell nagy előtanulmány, meg folyamatos elme-karbantartás hogy odataláljunk és Nála is maradjunk 🙂

    4. Thea,
     Szerinted is ilyennek kell lennie annak a gyereknek?

     2. Timóteus 4:2 Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.
     2. Timóteus 4:3-5
     Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;
     És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.
     De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangyélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.

    5. Adrian, miután az a gyermek átment az Ajtón, és újjászületett, nem maradhat “újszülött csecsemő”, hanem növekedni fog, növekednie kell, ha meg akar maradni az Úr beszédeiben. Pál tanácsa, figyelmeztetése, ahogy ez a szövegből ki is derül, a tanítóknak, evangélistáknak szól, nem pedig azoknak, akik még csak keresik az üdvösséget.

    6. Kedves Thea!Viszonylag rövid időn belül másodszor említetted meg a növekedés,fejlődés szükségszerűségét.Nem régen a visszaesésről is beszéltél,miközben a stagnálást is a visszaeséssel hoztad közös nevezőre.Egyet tudok veled érteni.

     Pár éve figyelemmel kísérem ezt a blogot.Legalábbis,időnként ide pillantottam.Az utóbbi fél évben kissé aktívabban,miközben hozzászólásokkal is bátorkodom.Engem is érdekel ennek a fórumnak az irányultsága,ami nem véletlen,hiszen aki a Bibliát olvassa,valahogy rááll erre a pályára.Jó ideje elég gyanús is nekem,hogy milyen sokan.Amin még el tudok töprengeni,hogy mennyire egy kaptafa köré gyűrűzik a különböző médiumok által irányozott sodrás,akár ezoterikus,akár politikai,akár Biblia közeli hírfelületről legyen szó.Nem túl változatos ez az egész… Pedig nem olyan konszenzusos bolygó ez.Úgy látszik,ez is olyasmi,amiről el lehet nagyon könnyen hitetni az emberekkel,hogy szükségük van rá.Ami döbbenet,hogy már a tálalással sem foglalkoznak.A lényeg,hogy az olvasók megkapják a maguk adagját a tálcán kínált idők fejekbe ültetett jeleiből.

     A te blogod milyen értéket tud mindehhez hozzáadni?Amennyire én látom,az utóbbi kb hat évben ugyanazok a panelek térnek vissza.Semmi változás.Mintha te csak emlegetnéd felénk a kényelmi zónánkból való kilépésünket,de nem gyakorlod.Ugyanez a helyzet az általad olyan fontosnak tartott fejlődéssel.A 2009-es chipes cikkeid kb ugyanarról szólnak,mint a mostaniak… Semmi gond,ha benne van az ember,nehezebben veszi észre.Igaz,hogy azokhoz a chippekhez fűződő gondolatok már 2009-ben is közhelyszámba mentek.Pláne azóta!Ugyanazokat a sematikus észrevételeket produkálod,teljesen elnagyolt közlési módszerekkel.Talán mindezt nem neveznéd stagnálásnak,mert ugye,mindezt te követted el.Hiszen felhívásaid a fejlődésre és a kényelmi zónánkból való kilépésre csak az olvasóid dolga…

     Te milyen fejlődést látsz blogoddal és az itteni közösségeddel kapcsolatban?Mennyiben sikerült mélyebben feszegetned Jézus üzenetét mint korábban?Mennyire sikerült egyértelműbbé tenned ezt az üzenetet?Egyáltalán,szerinted mennyiben változtál itt,mennyiben fejlődtél?Miért ugyanazok a kommentek köszönnek vissza jellegükben,mint évekkel ezelőtt?Miért tudnak itt nagyon csúnyán és rendszeresen egymásnak esni a hozzászólók,és miért nincsen soha ebből levonva tanulság?

     Nem akarlak zavarni és fárasztani további kérdésekkel.Hiszen nem nagyon szoktál válaszolni nekem.Privát megkereséseimre ugyan visszaírsz,de válaszolni nem válaszolsz.Itt sem.Habár pár hete az egyik érdeklődő kommentemre állításod szerint válaszoltál,igaz nagyon röviden és tömören,mondtad,de én ezt sem találtam.Azóta is már fordultam hozzád,de hiába.A hallgatás is válasz.Még annyit,hogy igazán nem értem,hogy a vehemensebb hangvételű írásaimra bezzeg válaszoltál régebben… 😀 Azokat a kritikusabb ízeket már nem szeretném felidézni,nem is fogom.Akár válaszolsz érdemben,akár nem. 🙂

    7. Kedves Lenin!

     Hány karakteres választ tekintesz kielégítőnek?

     Bár én magam látom a fejlődést, biztos lehetne látványosabb vagy gyorsabb is. A nyilvános előrelépéshez, fejlődéshez, legelőször a személyes életünkben, ez esetben, hogy konkrétan fogalmazzak, a saját életemben, tehát Istennel való kapcsolatomban és az Igében kell fejlődnöm, a többi csak ezután lehetséges. Ha neked ez lassú, akkor sajnálom, lehet, hogy túl sokat vársz tőlem. Amikor ez az oldal elindult (2011-ben, tudod a cikkeket lehet visszadatálni) nagyon sok minden az idők jeleivel kapcsolatban számomra is új volt, így én magam is sokat tanultam a cikkek fordításából és a többiek hozzászólásaiból.

     Az oldal első számú célja, Isten királyságának hirdetése, ugyanakkor nagyon egyszerű, amit saját fejlődésemtől függetlenül, akár egyetlen bibliai verssel át lehet adni. Ha például ez egy online Biblia oldal lenne, akkor milyen “mélyebb feszegetést” várnál tőlem? Új bibliafordítást?

     Sajnos a viták, amikre utaltál minden oldalon előfordulnak, nemcsak itt. Ezzel kapcsolatban te is tehetnél egyet s mást. Amúgy pedig fogalmad sincs arról, hogy milyen tanulságokat vonok le az itt folyó dolgokból, vagy mennyi ima, tanácskérés, és privát kommunikáció folyik a háttérben. A kritikákat, a tiédet is, megfontolom és az Úr elé viszem, hogy jogosak-e. Amikor azok, akkor igyekszem változni és változtatni. Ha ez lassú, akkor esetleg imádkozhatsz értem.

     Ami pedig a cikkeket, vagyis a híreket jelenti, nem én döntöm el, hogy mi történik a világban. Arról írok, amit az idők jeleivel kapcsolatban látok megtörténni. Ha például értesülsz valamiről, amit fontosnak tartasz, miért nem osztod meg velem/velünk, javasolva a hír posztolását, és mindjárt nem lesz olyan “egyhangú” a hírfolyam. 😉
     Amit írsz, összességében kicsit erre az Igére emlékeztet: “Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, a kik saját kívánságaik szerint járnak, És ezt mondják: Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert a mióta az atyák elhunytak, minden azonképen marad a teremtés kezdetétől fogva.” (2. Péter 3:3-4)

    8. Kedves Thea! 🙂 Igazán jól esik a figyelmességed,hogy már vissza is írtál!Soraid őszintesége felől most sincs okom kételkedni.Köszönöm meglehetős pontosságodat is!

     Engedd meg,hogy lényegre törő megjegyzésed végével kezdjem.Hiszen mégis csak csúfolódónak írtál körül.És már megint a Bibliát használtad (habár te még ezt nem tetted velem szemben korábban) arra,hogy szégyenbe kerüljek… 🙂 Nem kérem számon senkitől az “ő eljövetelének jeleit”,hiszen legutóbb is privát üzenetemben felhívtam a figyelmed arra a szerintem meglehetősen egyértelműre,hogy az Ő eljövetelének legfélreérthetetlenebb jele az,hogy megvagyunk váltva.Nem kérem számon,de ami miatt legalábbis hiányérzetem van az az,hogy kevés utalást találok itt arra,ami a Biblia első számú és egyben egyetlen üzenete.Vagyis,hogy Jézus e világban való jelenlétének köszönhetően halhatatlan szabadságot nyertünk – elsősorban félelmeinket illetően.Amikor csúfolódó hangvételt engedtem meg itt magamnak az azért volt,mert valóban szűk marokkal van itt mérve “az ő eljövetele ígéretének” hirdetése.Ezért nincsenek tisztában itt a legtöbben azzal,hogy VALÓBAN örök életük van.Szerintem minden ember úgy nevezett lételméleti válsággal küzd,vagyis nincsenek tisztában halhatatlanságukkal.A halhatatlanságtudat hiányzik.Ennél fogva mindannyian zsarolhatóakká válunk.Véleményem szerint nincs arra alkalmatlan idő,hogy hirdessük és megfontoljuk azt a lehetőséget,ami megszabadít mindenkit ebből a kiszolgáltatott állapotból.

     Ha megkérdezném tőled,hogy fejtsd ki egyszerűen,hogy mi a Biblia üzenete,talán te sem azt mondanád,hogy figyeljük az idők jeleit.Hacsak nem osztod a véleményemet abban,hogy az idők legvilágosabb jele,hogy Jézusnak köszönhetően visszavonhatatlanul megszabadultunk az elmúlás béklyójából.BIZTOSAN NEM VÉLETLEN,HOGY ALIG-ALIG TALÁLKOZNI EZZEL AZ ÜZENETTEL MANAPSÁG.Nagyon ritka dolog ennek a konkrét üzenetnek a markáns kifejtése a világban.Pedig mi lehet ennél fontosabb..?Minthogy erről beszéljünk úton-útfélen,alkalmas és alkalmatlan időben.Arról,hogy “halál,hol a te fullánkod?!”.Hogy van egy olyan név,amely olyan szó is egyben,ami előtt minden megnyílik,amiről azt hisszük,hogy az zárva van.Jézus.Ő pedig maga a Megváltás.Hogy ez társuljon a fejünkben ezzel a szóval.Jézus – Megváltás.Nem pedig utolsó idők…

     A viták,amire utaltam… Azt kifogásolom azokban is,amikről szólnak.Igazából nem is a hevességüket.
     Már előre megfogadtam jogos tanácsodat,és jó ideje visszavettem magam is abból,amiből vissza kellett vennem ezen a téren.

     Azt hiszem,válaszoltam neked arra is egyben,hogy milyen mélyebb feszegetésére számítanék itt a Bibliát illetően.

     Isten Királysága,mondod… Mi Isten Királysága?Ennyire a “világi” sajtó nyomdokaiban haladni szerintem nem Isten Királyságának hirdetése.Bocsáss meg,drága Thea!Szinte alig hallani arról a tényről valamit,hogy megvagyunk váltva.Itt is alig… Itt sincsenek sokkal jobban tisztában ezzel az emberek,mint az RTL Klub nézői.Szívből kérek bocsánatot mindenkitől,akit esetleg megbántottam.

     Tudom,hogy nem maradéktalan a válaszom a felém tett megszólításodhoz képest,de már így is elég sokat írtam.Legszívesebben az Üzenőfalra jegyeztem volna mindezt,de számomra kényelmetlenül sokáig tart legörgetni az alján található “üzenőablakhoz”.Én meg más módszert nem ismerek erre…

    9. Kedves Lenin!
     Én éppen azt látom, hogy nagyon sok oldal foglalkozik, még magyarul is a Jóhírrel, csakhogy ezek az oldalak kizárólag keresztényeket vonzanak. Az idők jeleiről írva tulajdonképpen kimegyek a világba az emberek közé, nem pedig egy közösségben várom, hogy bejöjjenek, akik még nem ismerik az Utat.

    10. Kedves Thea!Igaz,szoktam itt látni hozzászólásokat olyanok részéről,akik számára mindez új.Az is igaz,hogy nagyon-nagyon keveset.Ők is azt láthatják,hogy az itteni többség,akikről viszont messziről lerí,hogy tudják,mit is akarnak,többet beszélnek az Antikrisztusról,mint Jézus Krisztusról.Minden imád,előzetes egyeztetésed és jó szándékod ellenére,melyekről szerinted nekem fogalmam sincs.Én nem tudom,hol vannak azok az általad említett oldalak,melyek a Jóhírrel foglalkoznak,de akárhol is vannak,ezek szerint ezt a részt rájuk hagyod.Nem is értem…

     Jézus a vérét adta,hogy mi örökké élhessünk,hogy senki el ne vesszen.És nem is fog senki sem elveszni.OK.Majd tudatosítja mindezt más a többiekkel,amíg te az idők jeleiről írva mész ki az emberek közé.

     Én kis naiv,még nem régen pedig azt hittem,beszélgetni fogunk… (Hát nem aranyos..? 🙂 )

    11. Lenin!

     Te most templomot keresel itt, vagy netán valamilyen hittérítő oldalt?
     Most itt arról van szó, hogy a világ jelenlegi eseményei hogy illenek bele a Biblia kijelentéseibe, vagy próféciáiba !!!
     Ha valaki megkérdezi, hogy miért fontos ez, hidd el, kap rá kimerítő választ. Az itt olvasgatók többsége viszont tisztában van az evangélium üzenetével. Mi itt már a visszatérő Jézust várjuk többségében. Az evangelizáció is egy másik műfaj és az idők jeleinek figyelése is. Még akkor is, ha szorosan közel állnak egymáshoz, mert az egyik a másiknak a következménye.

    12. Kedves Erika!Én Téged kerestelek.Igaz,mindez idáig nem tudtam ezt.Köszönöm,hogy ilyen nagyon jól elmondtad nekem,hogy miről is van itt szó most.Válaszod valóban kimerítő volt,de azért még bírtam volna.De Te mégis megkíméltél… 😳 Kár,hogy ennyire nem tudtam eddig,hogy Téged kereslek!Habár kicsit félek,hogy majd csalfán visszapártolsz Idához,mégis igen repes a szívem,hogy megtaláltalak… (L) (L) (L)

    13. Olvasva ezt a diskurzust, meggyőződtem arról, hogy Lenin ismeri Jézust, az evangélium ügye a szívén van igazán és nagy “harcost” találtatok/találtunk személyében 🙂

     Ez a humor, amivel a dolgokat kezeli, már a nevében is ott van: egy érettségi dolgozatban volt elemi kérdés, ki volt V I Lenin, melyre valaki nagyon durvát írt: “minden oroszok cárja” volt, írta, mely után a töri tanár abba is hagyta a tanítást (a nekem a sztorit elmesélő szerint). Iszonyú fontos a humor, az, hogy ne kezeljük magunkat olyan komolyan mint egy vakbélgyulladást, pszt, ez itt kérem, már az alázat szépséges tájaira visz (ha valaki nem vette volna észre)!

     Persze, tudom, volt itt valaki, nem nevezem meg, akiről azt hittétek, hogy hívő, de később kiderült, hogy “nem annyira”! Talán ez a tapasztalat tesz titeket bizalmatlanná …

     Édes Thea, tudod, az igazi barát nem hízeleg, hanem őszinte “csontig”: a stílusból is inkább a féltő szeretet látszik, mint gúny 🙁 Ő tipikusan nem az a személy, aki nem törődik Jézus eljövetelével, és azzal, hogy ISMERJE meg mindenki a Világ Világosságát!

     Kedves Lenin, Theának ez az 1 oldala és sok munkát is jelent, és ahogy látod, az evangélium, a hit témái a cikkektől függetlenül áramlanak 😀 bánatára, vagyis mindig offolunk, és nem a fórumban beszélgetünk ezekről, nevesített témák szerint! Néha kedvesen figyelmeztet, “elküld” oda minket, de a legtöbbször hiába
     🙁 Ám, hogy így készült az oldal, szerintem nagyon jó!

     Kedves Erika, jó olvasni hogy akik itt írnak, ismerik már az Evangéliumot (kivéve, ha katolikusok? vagy egyenesen katolikus papok – lásd az előbbi diskurzust!)

     Örülök, hogy van előre lépés, diskurzusok (a kedves Johannával) és tán Theának nem lesz kötelező ELNYOMNI például a nagy keresztény ünnepeket, hanem “nyugodtan” lehet majd örülni, dicsérni Istent végtelenül nagy kegyelmeiért!

    14. Kedves Thea!Istvánnak múltkor bezzeg rendszeresen,napról napra,szinte óráról órára válaszoltál… 🙂 Most Johannának is válaszoltál.Nekem meg csak alkalmanként.Hát,ez diszkrimináció,kérlek! 🙂 Azt kell tapasztalnom kétségbeesetten,hogy amíg nagyban várom a válaszodat,én kis naiv,addig mások környékeznek meg gyanúsan udvarolván csekélységemnek… Sírva szakad fel belőlem a közhely: miért mindig az olyan nőknek kellek,akik nekem nem kellenek,és miért azok néznek levegőnek,akik után lelkesen érdeklődöm..?!Vajon mit tudott annyira jól az az István? 🙂 Pedig legutóbbi hozzád intézett soraimban nem is “kellemetlenkedtem” további kérdésekkel,csupán sóhajok szakadtak fel belőlem reménykedve…

    15. Kedves Lenin!

     Szó sincs diszkriminációról. Tegnap a Johannának írt válaszom után a fizikai világban támadt fontos dolgom és csak most ülhettem ismét gép elé. Amúgy pedig az ez előtti hozzászólásodban nem kérdeztél semmit tőlem, csak megismételted, hogy hiába, de rosszul végzem, ami szerinted a dolgom lenne. Erre én is csak sóhajtani tudok. 😉

    16. Ó,Éva!Anélkül,hogy előzetesen elolvastam volna a nekem szánt soraidat jegyzem meg örömmel,hogy téged mindig szívesen látlak!Sajnos nem tudok folyamatosan írni mindig,és nem vettem észre,hogy közben te is megérkeztél.Milyen jó! 🙂

    17. Nem most fordult velem először,hogy szabadkoznom kellett hölgyek társaságában… 😳

     Kedves Éva,igazán jól esett a bátorításod!Főleg,egy ilyen nem túl sikeres napomon,legalábbis munkailag.De a pénzkereseti és egyéb társadalom őrületi kihívások még sem tudnak annyira lelapítani,mert velem él annak a tudata,hogy minden ami számít az csakis Jézus,aki mindig megtalálja a módját annak,hogy kisebb-nagyobb ajándékokon keresztül megmutassa,hogy e látszat világ helyett igazából a Mennyei Királyságban élünk.Milliónyi ajándékát legtöbbször más embereken keresztül csillantja meg felénk.Azok tettein,szavain át.Amiket szerintem könnyebb észrevenni és értékelni,ha az ember azon bizonyos ajtó előtt virraszt naponta,annak az ajtónak a félfáját őrizvén.(Péld. 8:34) Számomra ez az ajtó a Megváltás.Beteges becsípődés ez nálam.Remélem! 🙂 Hiszen ez a Biblia egyetlen üzenete.

     A Példabeszédek ugyanezen részében Jézus (!) igazán szerelmes biztatással értésünkre adja,hogy gyönyörűségét leli az emberek fiaiban.Az emberek fiai pedig tovább,az emberek lányaiban,ahogy ebből remélem adhattam szösszenetnyi ízelítőt itt az elmúlt fél nap során! 🙂 😳 Gyönyörűségét leli bennünk,és ebből kiindulva teszem fel a kérdést: nem éri-e meg ezt folyamatosan észben tartanunk egészen más gondolatok helyett?Igen,Éva,szerintem is van ebben valami jó kis humor! 😉 Mondhatni,valami játszi könnyedség… Kicsit bővebben így hangzik az a Példabeszédek rész: “Mellette valék mint kézmíves,és gyönyörűsége valék minden nap,JÁTSZVA ő előtte minden időben.JÁTSZVA az ő földének kerekségén,és gyönyörűségemet lelve az embereknek fiaiban.” Nos tudom,hogy az ún. utolsó idők bővebb lére van eresztve a Bibliában,de ez a két vers számomra “mindent visz”. És ez csak két vers a millióból,azok közül,melyek elveszíthetetlen szabadságunk felől biztosítanak minket.

    18. Drága Thea!Bocsáss meg kérlek,ha túl toltam a nyomulást!Világos,hogy nem ülhetsz állandóan a számítógép előtt.Még szerencse!Csak azért vett elő engem a gyanakvó pánik 🙂 ,mert korábban több alakalommal is előfordult,hogy nem válaszoltál.Illetve,privát úton egyszer megjegyezted,hogy az egyik kérdésemre válaszoltál,de azt a válasz sehogyan sem találtam meg.Minden esetre köszönöm,hogy most visszaírtál! 🙂

     Hogy pedig rosszul végzed-e a munkádat itt?Ezt kettőnk közül bizony nem én mondtam,és barátsággal kérlek szépen,hogy ne is adj ilyen nyilatkozatokat a számba!Ahogy Éva írta,legalábbis nem hízelegtem.Ezzel szemben azt sem mondhatod,hogy nem fejeztem ki tetszésemet feléd,mert sokszor előfordult ez is.Legalább olyan mértékben,mint kritikáim.Továbbá szavaid őszinte voltát is kiemeltem már nem egyszer.Sőt,kifejezetten leírtam azt a mondatot is,hogy tetszik ez az oldal.Ezt sem egyszer tettem meg. 🙂 Ez az oldal,vagyis a munkád.Ezzel továbbra is így vagyok.Kérlek,vedd észre az ilyen irányú megjegyzéseimet is!Ugyanis én nem együtt sóhajtozni,hanem együtt lélegezni szeretnék veled! 🙂

    19. Kedves Thea!Hogyan tudnék hozzászólni a legújabb,vagyis a megváltásról szóló írásodhoz?A lap aljára görgetve nem találom a megfelelő ablakot,ahová bepötyöghetném gondolataimat.
     Köszönöm!

    20. Kedves Lenin!
     Például az üzenőfalon vagy a fórumban. Szeretném elkerülni, hogy egy olyan írás alatt, aminek legfőbb célja elvezetni a keresőket Jézushoz, netán viták alakuljanak ki és Isten szeretete helyett végül azt kapja az idelátogató.

 12. Mit lehet várni egy olyan tanítást követő,éltető,képviselők-től akik évszázadokon keresztül bűnbocsánat cédulákkal sokkal sikeresebben vették fel a harcot a bűnnel szemben mint az isten báránya aki átokká lett a fán. És ne feledkezzünk meg a gyóntatás és papi bűnbocsánat közvetítéséröl sem. Érdekes hogy csodálkoztok ezen a kijelentésén. Jezsuita.

  1. Kedves NEMZSI!

   Ezzel, amit írsz, nincs is bajom, csak szeretem, ha pontosak vagyunk, és HP ide, vagy oda ( vagy bárki), de ne mondjunk olyat róla, ami esetleg nem igaz.
   ( A reformált tanításokban is megtalálható pl az ilyen mondat ( hogy, ha csak emberileg ( test szerint) nézzük, akkor Jézus élete teljes kudarc volt, mert végül a kereszten végezte…), de ezen nem akadunk fenn, hiszen ha nem hívőként, nem szellemileg nézzük a dolgot, akkor valóban ez történt. Szertejárt jót cselekedvén, betegeket gyógyított, ördögöket űzött, tanította a népet Isten országának ismeretére, hirdette az evangéliumot, és ennek elismeréseként megfeszítették….! És tudjuk, hogy a tanítvány nem különb a mesterénél. Lásd pl, az apostolokat is, és a többi mártírt. De, még egyszer hangsúlyozom, hogy kizárólag test szerint nézve! )
   A másik pedig, amiért csodálkoznék, ha ilyet mondott volna, hogy azért semmiképpen nem gondolom ( persze ettől még lehet, hogy én nem gondolom!), hogy HP teljesen nyíltan fog Jézusnak, illetve a keresztnek neki menni bármikor is. Hiszen akkor teljesen nyilvánvaló lenne mindenki számára ( még a “vasárnapi keresztények” számára is), hogy valami nagyon nem stimmel, és nem gondolom, hogy akkor eltudná hitetni az egész világot . Tehát szerintem ezt a részt ( Jézus nevét, és a keresztet) nem fogja piszkálni, csak “más evangéliumot” hirdet ( az azzal járó hozadékokkal). Viszont azt is tudjuk, hogy a világ már most is tele van “más evangéliumokkal”, amikkel szellemileg nézve, azok is a fenevadat követik ( még, ha esetleg nem is tudnak róla).

 13. Ma reggel dolgozni készültem menni és már majdnem kiléptem az ajtón, amikor a következőt hallom a TV2 reggeli műsorban: Lehet nem szó szerint idézem, de én így emlékszem “Önnek szimpatikus Ferenc pápa lazasága?” 1. IGEN 2. NEM 3. NEM ÉRDEKEL. Ezek válaszok valamelyikére lehetett szavazni, már nem is tudod, talán valamilyen négy számjegyű, gondolom fizetős, számra SMS-ben. Akinek nem világos, annak mondom. De nem is, inkább kérdezem. Miért érdekli annyira a TV2 nevű szekuláris beállítottságú tévétársaságot az, hogy vajon mi az emberek véleménye a pápával kapcsolatban?

  1. Kedves Azele!

   Az általad “Igazság könyveként” nyilvánosságra hozott üzeneteket is a “tervezett helyzetnek” megfelelő hamis jósok adták elő, még akkor, amikor az emberiség tisztességes része nem láthatta azt előre, hogy a sátáni erők, illuminátusok, milyen helyzetet készülnek teremteni, és ezeken az utakon milyen csapdákat, és kiknek helyeztek el.
   Ugyan akkor a “tervbe beavatott” hamis jósoknak, így nem volt különösen nehéz előre vetíteni azt amire “emberi uraik” parancsot adtak nekik.

   1. Kedves Erika, látatlanban súlyos ellentmondásba keveredtél! Nem azért írom, hogy folytassuk a témát és ismerd meg a “könyvet” és teljes tartalmát, DE ha ismernéd, nem írtad volna ezt !

   2. 2010 óta közel ezer üzenetet adott át a látnok nő melyekben napi imára, böjtre, gyónásra, szent áldozásra szólít fel.
    Kérlek szépen vedd a fáradtságot és olvasgassál bele az üzenetekbe, nekem megerősítette a hitemet urunk Jézus Krisztusban.

    Szeretettel Azele

    1. Nekem is megerősítette, illetve arra buzdított, hogy ROHANJAK amíg JELENLÉTE tart … akár “hiteles” az üzenet, akár nem. DE Erikának szükségtelen ilyet írni, például Mária neve és szereplése vörös posztó mint itt többeknek, másról nem is szólva, ami a HIT lényegéhez tartozik körünkben és a protestánsokéból SAJNOS hiányzik: pontosan, ahogy a kafarnaumi beszéd után sokan elhagyták az Urat, mert megbotránkoztak benne … de mi “kihez mennénk?”
     Ezért úgy látom, hogy nem nekünk kell majd a Jelenések-béli felszólításra “kifutni belőle” hanem az Úr Jézus fog “eltűnni” …. de mi majd tudjuk hol találjuk 🙂 ! Újra rejtetten, üldözés közepette mint az őskeresztények.

   3. Kedves Erika!

    Már sokszor mondtam, amit nem értünk attól még lehet igaz. Én nagyon nem mennék ebbe bele, de a katolikusokon belül valóságos háború van emiatt. Igazán akkor keletkezett, amikor szó esett arról, hogy ki lesz a hamis próféta. Akik nem látják az egészet egybe fogalmuk sincs, hogyan dolgozik a gonosz. Ha nem ismeri valaki a gonoszt, nézze meg mit támad. Ő pontosan tudja hol kell teret nyernie, mit kell elfoglalnia. Ezek az üzenetek semmi olyant nem tartalmaznak, amit előtte ne tudtunk volna, de sokaknak segített, mert pár év alatt Jézus újra elmondott mindent. Nagyon fontos, hogy ez Jézushoz kötődik elsősorban nem Máriához. Egy sátán által uralt világban csak egy hamis próféta lehet népszerű.
    Két interjú is készült a prófétával, ahol mindenről kikérdezték és kiállta a próbát.
    A végére hagytam a magas labdát. Talán észrevenni, de én mindig ahhoz szólok hozzá, amit alaposan ismerek, mert csak így van értelme. Ha itt élőszóban lennének beszélgetések azok nem így zajlanának. A magas labda, amiben ti jók vagytok a Bibliaismeret.
    Ez a próféta Jézus elmondása szerint az utolsó próféta és ezért a Jelenések Könyvében megtalálható. Gondolom nektek nem lesz nehéz ezt fellelni.

    1. Kedves Palas!

     “Ez a próféta Jézus elmondása szerint az utolsó próféta és ezért a Jelenések Könyvében megtalálható.”
     Nem igazán tudom, hogy melyik prófétáról beszélsz, így megkeresni sem tudom.
     Amiről tudok, az Malakiás próféciája névre hallgat, (de nem azonos a Bibliában, – az Ószövetségben szereplő Malakiással), és az sem az utolsó prófétáról beszél, hanem a jelenlegi (Ferenc névre hallgató) pápáról, hogy ő lesz az utolsó pápa. Viszont erről sem a Jelenések könyve, sem a Biblia más könyve nem tesz említést. Mivel más forrásból “táplálkozunk”, kérlek pontosítsd, hogy Te mire gondoltál.

     Szeretettel: Erika

    2. Kedves Erika ez így kicsit valóban zavaros. Ez a Malakiás prófécia pápaválasztáskor szokott előjönni én nem szoktam vele foglalkozni, de ha már előjött! A lényege, ami a zavart okozza, hogy arról beszél Benedek után egy pápa lesz és azt Péternek fogják hívni. Ezért került a képbe akkor Erdő Péter. A jelenlegi pápát Jézus nem ismeri el pápának olyannyira, hogy a nevét sem említi és úgy beszél róla, aki a pápai székben ül. Azt mondja róla egyenlőre az igazság mögé bújik és semmi szeretetet nem érez Ő iránta.
     Jézus számára ma is Benedek a pápa még, ha nem is gyakorolja azt. Tudom ezekért a szavakért kiközösítenének, de ez az igazság.
     Mire Benedek meghal már csak a maradék lesz, tehát nagyon fel fog gyorsulni minden. Azt a maradékot Péter fogja irányítani a Mennyből. Tehát a prófécia jó még, ha furcsán is hangzik, de rendkívüli időket élünk. Utána nem kell több pápa, mert nem lesz idő, Krisztus Ezeréves országára Péterrel bezárul a kör.

    3. Kedves Erika!

     Az utolsó próféta, amit itt idéztek az szerepel a Bibliában. Vele készült két interjú. A Jelenések könyvével én nagyon csínján bánok. Még 1990-ben nekiálltam, hogy megfejtem igaz forrás is alig volt, de rájöttem embernek ez lehetetlen.
     Én csak azt világítom meg a Jelenések könyvében, amit Jézus kinyilvánít, mert csak ő tudja. Én egyben látok már majdnem mindent és természetes számomra, amik történnek.
     Nem szoktam, de most ide másolom és a Károli Bibliából, mert általában itt inkább azt olvassák gondolom. Elnézést, hogy a régi változat, de a régi Káldit és ezt kivéve pontatlanok a fordítások!

     Jelenések könyve 10. rész

     1. És láték egy másik, erős angyalt az égből leszállani, a ki felhőbe vala öltözve; és a fején szivárvány vala, és az orczája olyan vala, mint a nap, és a lábai mint a tűzoszlopok;
     2. És a kezében egy nyitott könyvecske vala; és tevé a jobb lábát a tengerre, a bal lábát pedig a földre;
     3. És kiálta nagy szóval, mint mikor az oroszlán ordít; és mikor kiálta, megszólaltatá a hét mennydörgés az ő szavát.
     4. És mikor a hét mennydörgés megszólaltatta az ő szavát, le akarám írni; és az égből szózatot hallék, a mely ezt mondá nékem: Pecsételd be, a miket a hét mennydörgés szóla, és azokat meg ne írd.
     5. És az angyal, a kit láték állani a tengeren és a földön, felemelé kezét az égre,
     6. És megesküvék arra, a ki örökkön örökké él, a ki teremtette az eget és a benne valókat, és a földet és a benne valókat, és a tengert és a benne valókat, hogy idő többé nem lészen:
     7. Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, a mint megmondotta az ő szolgáinak a prófétáknak.
     8. És a szózat, a melyet hallottam az égből, ismét szóla nékem, és monda: Menj el, és vedd el azt a nyitott könyvecskét, mely a tengeren és a földön álló angyal kezében van.
     9. Elmenék azért az angyalhoz, mondván néki: Add nékem a könyvecskét. És monda nékem: Vedd el és edd meg; és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz.
     10. Elvevém azért a könyvecskét az angyal kezéből, és megevém azt; és az én számban olyan édes vala mint a méz; és mikor megettem azt, megkeseredék az én gyomrom.
     11. És monda nékem: Ismét prófétálnod kell néked sok népek és nemzetek, és nyelvek és királyok felől.

    4. Kedves Palas!

     – Az első hsz-edben említett személyt szintén Malakiásnak hívják, de nem azonos a Biblia Ószövetségében szereplő Malakiással. Mivel tudjuk, hogy a pápaság intézményét már jó előre eltervezetten megsemmisíteni készülnek, így ezt “próféciának” próbálják “eladni” egy Bibliai próféta neve mögé bújva. Ez elsőre engem is megtévesztett, de csak addig, amíg elő nem vettem a Bibliát és el nem olvastam belőle, elejétől a végéig Malakiást, és máris tudtam, hogy valaki nagyon át akarja verni a keresztényeket. Ez nem Istentől jövő prófécia, hanem egy, az Illuminátus által előre megtervezett aljasság a pápaság intézménye ellen, amit a jövőre nézve véghez is fognak vinni, pontosan azért, hogy teljesen megsemmisítsék azt, amit napjainkban még a kereszténység és a Biblia képvisel. Csak ezt követően fogják tudni bevezetni az új “világvallást” aminek már semmi köze nem lesz sem a kereszténységhez, sem a Bibliához.
     – “Az utolsó próféta, amit itt idéztek az szerepel a Bibliában. Vele készült két interjú.”
     Ez a mondatod kicsit nagyon bizarrul hangzik. Az Újszövetség Jelenések könyve készült el legutoljára. János apostol írta le, száműzetésben, Pátmosz szigetén, kb. úgy isz. után 70-90 közé teszik a keletkezését. Abból a korból már egyetlen próféta, egyetlen apostol sem él. Interjút pedig csak élő emberrel lehet készíteni. Megemlíteném még azt is, hogy az “interjú” fogalma sem sokkal idősebb 20 évtől, tehát egyértelmű, hogy aki az “utolsó prófétaként” adott interjút, nem más mint egy csaló!
     – A Jelenések könyvének értelmezésében magam sem vagyok teljesen felkészült, van amit értek (vagy érteni vélek) és van amiről meg kell vallanom, hogy nem értem. Amíg valaminek nem találom meg az alapját, addig nem tanácsos “saját értelemmel” vagy elképzelésessel kipótolni azt, mert csak félre visz.
     Lehet, hogy tévedek, de a 11. versről elképzelhetőnek tartom, hogy az Antikrisztusi korban megjelenő két tanúbizonyságra utal. Egyértelmű és határozott választ nem tudok adni rá.

     Szeretettel: Erika

    5. Kedves Erika!

     Megmondom őszintén nem nagyon tudlak követni, próbáltam kibogozni mire akarsz kilyukadni, de már nem tudom.
     Malakiást te hoztad fel, de senki nem állította, hogy ő a Bibliai Malakiás lenne. Annyit mondtam, hogy amit leírt tényleg úgy fog történni.
     Tényleg támadás van a pápaság intézménye ellen, de ezek a zűrzavaros évek után, amik jönnek, utána azért zárul le Péterrel, mert nem kell több pápa. Ezért nincs jelentősége már annak sem, hogy ki milyen felekezetű, mert újra egységes lesz az egyház.
     Az viszont meglep, hogy nálad a kereszténységet képviseli a pápaság is, holott eddig a földi egyházról sem nagyon akartál tudomást venni.
     A végén padlót fogtam. A Jelenések könyve a mi időnkről szól azt éljük. János akkor lepecsételte a könyvet, most mi megérthetjük, segíthet nekünk felfogni miről is szól valójában a Jelenések könyve.
     János sem értette miket ír le, de hogy jön ide az, hogy mikor íródott?

 14. ?Amennyiben időnként erőfeszítéseink és munkánk látszólag nem képesek gyümölcsöt teremni [tükörfordításban: elbuknak a gyümölcstermésben], emlékeznünk kell, hogy mi Jézus követői vagyunk? és az Ő élete, emberileg fogalmazva bukással végződött, a kereszt bukásával.?

  Sajnos nem tudok angolul, úgyhogy nem vagyok a fordításban kompetens, de nem lehet, hogy úgy is lehet fordítani ezt az “emberileg fogalmazva”-t, hogy “csupán emberileg nézve” ( test szerint nézve)?! Mert úgy nincs probléma a mondattal. ( Persze jobban ki kellett volna akkor fejtenie, hogy arra gondol, hogy ha test szerint nem is látszik olykor a munkánk gyümölcse , attól még szellemi szinten gyümölcsöző lehet, és ezért nem szabad abbahagynunk…! Stb) Viszont az iszlámmal kapcsolatos megjegyzése, hogy ők is Jézus Krisztus Atyját imádják …?!
  Persze azt hallottam, hogy a róm kat papoknak, illetve a többieknek sem kötelező a Szentírás ismerete, mert számukra az egyház tanítása a tananyag. A Szentírás tanulmányozására van egy ” főosztályuk”, amely azután közzéteszi a számukra a megfelelő magyarázatokat, tanításokat.

  1. Próbáltam nem “szabadon” fordítani, hogy a magyar hűen tükrözze az angolt. Esetleg érdekes lenne hallani olyan valakinek a véleményét, aki érti az eredetit. Ha jól hallom, olaszul beszélt.

   1. Itt most nem olaszul beszél, hanem spanyolul. De aligha érteni egy-egy szót és azt is nehezen, az angol rábeszélés miatt.

   2. Többször meghallgattam miközben hegyeztem a fülemet és érteni, hogy mondja, idézem: “humanamente hablando”, ami annyit jelent “humanly speaking”. Vagyis az angol illetve Thea magyar fordítása is helyes.
    Innen kezdve már csak az a kérdés, hogy mit értet az “emberileg fogalmazva” alatt, abban a kontextusban, amiben használta azt. Mert, akik anno (és ma is ugyanúgy) nem hittek Ő benne, azoknak miért jelentett volna Jézus keresztre feszítése, a kereszt bukását? Így is lehet érteni, meg úgy is. Nem ez lenne az első eset, amikor Francesco játszani látszik a szavakkal.

    1. Lehet, de nem tudom ( spanyolul se tudok) . AZELE által linkelt oldalon így hangzik a fordítás:

     http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2015/09/papa-aki-globalizaciot-hivja-segitsegul.html#more

     “Emlékeznünk kell arra, hogy mi vagyunk Jézus Krisztus követői, és az élete emberi értelemben kudarccal végződött, a kereszt kudarcával.”

     Ez még értelmezhető számomra, de amabban a fordításban semennyire sem. ( Persze nem Thea fordítását, vagy a tiedet kritizálom, csak az a mondat úgy nekem teljesen értelmetlen.) De, ahogyan olvasom, volt ott más kijelentése is sajnos.

  2. Ez HATALMAS tévedés, kedves Ida! Mi az hogy nem kötelező a Szentírás ismeret? Nézz utána, hogy milyen tárgyaik, VIZSGÁIK vannak biblikumokból jó néhány éven keresztül … Ez már tényleg kimeríti a tisztességes hozzáállás hiányát … és összekeveri azzal, hogy a reformáció idejében kezdődött a könyvnyomtatás, addig a szerzetesek KÉZZEL MÁSOLTÁK A BIBLIÁT!

   1. Mint írtam drága Évi, ezt hallottam. És azt hiszem innen:

    “Dr. Walter Veith Prof. meggyőződéses ateista volt, aki az evolúciót tanította az egyetemen.
    Miközben gondosan tanulmányozta az evolúció kérdését, és bizonyítékokat keresett az evolúció elmélet alátámasztására, egyre jobban arról győződött meg, hogy az evolúció nem lehet igaz.

    Megtapasztalta, hogy Isten valóban létezik, és erőteljesen beavatkozik az életébe. Ez a tapasztalat teljesen megváltoztatta az életét.

    Érdemes megnézni ezt az érdekes élettörténetet, és a többi előadását is, ami a teremtés bizonyítékairól szól.”

    https://www.youtube.com/watch?v=E3jsR7Ifjac

    Persze, gondolhatod, hogy ez kimeríti a tisztességtelen hozzáállás hiányát, de még mindig jobb indulatú feltételezés ( hogy esetleg nem ismeri a Szentírást) , mintha azt a kérdést írtam volna le, hogy ugyan egy pápának, ha az az Isten Szent Lélekkel telt, és felkent szolgája, minek kell, hogy beszédet írjanak, illetve, ha leírták, és meg is értette, hogy mit írtak neki, akkor hogyan mondhatta azt el?!

    Azt meg nem tudom értelmezni, hogy hogyan lehet vizsgázni igeismeretből, illetve igeértésből. ( Mármint, ha erre gondoltál?! Mert az oké, hogy abból vizsgázik valaki, hogy milyen tanításai vannak egy egyháznak, és az egyháztörténelemből, de az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a Szentírást olvasta valaki valaha is. )

    1. Már írtam, hogy rendszerhibának tartom a pápaságot, a hatalmat. Ez elég komoly kijelentésem, de igen sok katolikus antiklerikális! Néha még Ferenc pápa is ezt mondja magáról!

     Ehhez, hogy “nem jelenti azt, hogy a Szentírást olvasta valaha is” már szinte képtelenség kommentárt fűzni…. de mégis megteszem! MINDEN katolikus templomban SORBAN kerül felolvasásra az evangélium, a levelek, három részben minden alkalommal!
     1. Olvasmány
     2. Szentlecke
     3. Evangélium
     Az olvasmány az Ósz-ból többnyire, a lecke a levelekből, az ApCselből, és az evangélium pedig a négy ev. valamelyikéből. Tehát a “mezei ” hívők is folyamatosan hallják ha otthon nem veszik elő!
     Kérdezem, hogy bárki, aki elutasítja a Szűzanya fogatatása-kor teljes bűntelenségét – melyet protestáns EGYETEMEN is így oktatnak – nem a pásztorától hallotta a gyülekezetben? Vagy van valaki aki SOHA nem járt gyülekezetbe és ott nem hallott semmit?!

     Magam annak idején Bulányi páter – aki életfogytiglant kapott az ötvenes években a papi szolgálatért (kiscsoportokért) majd később szabadult, asszem a 60-as években végül – ott voltam az ifi csoportban, voltunk öten-hatan. KÖTELEZŐ volt görögül tanulni, és az evangéliumi szavakat “szétszedték” hatalmas munkával, a kontextust elemezve…. ez a mű a “Keressétek az Isten Országát” (a KIO) ki is adták. Civilek dolgoztak benne 🙂 én is egy kicsit …

     Ez a panel, amit a Szentírás nem-olvasásáról szól, annyira elvakult, VALAMILYEN RÉGI protestáns brossúrából van. Hihetetlen, hogy te mindezt látatlanban a “fejükre olvasod”! Te ilyenkor bocsánatot szoktál kérni …

     NINCSEN külön tanítása az egyháznak, egy keresztségünk van, “mindössze” a HIT nem kopott ki, mint ahogy a prot. egyházak sajnos szegényebbek …

     Ezt is az Úr oldotta meg, amikor az utolsó században csodálatosan kiárasztotta Szentlelkét: a Megújulásban már nincs protestáns, katolikus, hanem EGY vagyunk, nem abban az értelemben, ahogy az ökumenét szervezik, hanem természetes módon, ám kegyelemből!

    2. Kedves Thea!
     A Szeptuagintáról jóval többet tudunk, mint azt sokan gondolják. A Szeptuagintával nem az a baj, hogy nem elérhet?, nem ismert, titokzatos, stb., stb., hanem az, hogy kihívást jelent a rabbinikus judaizmus által szerkesztett Maszoretikus írásoknak. Vagyis, a szöveghagyományok ütköznek, s nem ok nélkül ütköznek. Az alábbi írás rámutat az ütközés néhány okára:
     http://churchofgod.hu/content.php?act=szeptuaginta-maszoreta

    3. Kedves Antenor!

     El fogom olvasni, bár hétfőnél előbb nem lesz időm erre, így érdemben válaszolni is csak később tudok. Amúgy nem az a gondom a Szeptuagintával, hogy nem elérhető. Majd erről is küldök valamit privátban (nincs linkem és angolul van), amint elolvastam a te írásod.

    4. Kedves Ida!

     Egy valamit magára adó papnak ismernie kell a Szentírást. Sőt tud latinul, héberül, ógörögül. Pont azért, hogy hitelesebben tudja közvetíteni az Evangéliumot. Ha ma valaki képben akar lenni a hit dolgaiban MO-on hallgasson Barsi Balázst. Nem beszél konkrétan mi fog történni, de látja, hogy gyengül a hit. Tavasszal nyíltan kimondta, ha
     azok a változások, bekövetkeznek, amit terveznek ő sem a püspökének sem a pápának nem fog engedelmeskedni. Ferencesként ezt könnyebben megteheti. Tőle nagyon sokat lehet tanulni. A feleségem csak stylist papoknak hívja azokat akik úgy elvannak az egyházban ezek rájuk természetesen nem állnak.

     Én nem gondolom egyébként csak az ismeri a Szentírást, aki állandóan igehelyeket tesz ki. Egy diák az iskolában sem úgy felel, hogy állandóan jelzi, hogy amit mond az hányadik oldal, hányadik bekezdés a könyvben.
     Az értelmezés sokkal fontosabb, látszik itt az oldalon hányféle.
     A hitnek nem csak a Szentírás, hanem a tanítás és az imádság is fő pillérei.

    5. Kedves Éva!

     Ha Jézus komolyan vette Pétert, nekünk is komolyan kell vennünk. Hogy ő szegényként együtt bujdosott a többi kereszténnyel attól még gondoskodott róluk. Isten mindig választ vezetőt. Noé, Mózes stb.
     Pétert ma is nagyon megbecsülik a Mennyben még Mária is alárendeli magát és tiszteli. Sokan elfelejtik, hogy Péter hatalmat kapott itt a földön Jézustól. Ma még nem látszik, de a hamis próféta nem véletlenül ült bele abba a székbe.

    6. Palas,
     “Pétert ma is nagyon megbecsülik a Mennyben még Mária is alárendeli magát és tiszteli.” Te Palas szedsz valamilyen gyógyszereket ?

    7. Adrian, könnyesen nevettem a kérdéseden, DE ne felejtsd, Laci nekem írta, és így ez TELJESEN MÁS 🙂
     Van egy rendszer a kat.megvallásban, látásban, hitben. Ha ezt ismernéd, ezen nem csodálkoznál, és lehet, az Írásból be tudnám bizonyítani – ha tényleg meg akarnád érteni sikerülne is – de ezt igazán, most minek?

   2. Kedves Évi!

    “Ez HATALMAS tévedés, kedves Ida! Mi az hogy nem kötelező a Szentírás ismeret? Nézz utána, hogy milyen tárgyaik, VIZSGÁIK vannak biblikumokból jó néhány éven keresztül ”
    – Én is úgy tudom, hogy nem Szentírást tanítanak, hanem Teológiát.
    Mi a különbség a kettő között?
    A Szentírás Isten kijelentett szava, míg a Teológia Isten szavának a különböző zsinatokon elfogadott különböző irányzatokból kifejlesztett filozófiai magyarázata.
    Ilyen például a Niceai Zsinat. De említhetném a Kalkedóni Zsinatot is (451-ben), ahol az akkori kor modalista, valamint trinitarista irányzatai alapján Jézust az Atyával egyenrangúvá tették, valamint tagadják, hogy az Atya és Jézus különálló lények lennének. Itt iktatták be katolikus tanításként, hogy az egy Atyában három személy lakozik. (Atya, Fiú, Szent Lélek.) (Szentháromságtant).
    – Ez eleve nem a Szentírás tanításán alapul, és részben ezért, részben értelmileg, ezt magyarázza el nekem valaki is, hogy hogy van ez?
    — Márk 12:29 Jézus pedig felele néki: Minden parancsolatok között az első: Halljad Izráel: Az Úr, a mi Istenünk EGY Úr.
    5Móz. 6:4 Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, EGY Úr!
    1Pét 1,3 Áldott az Isten, és a mi Urunk Jézus KrisztusNAK ATYJA, …
    Ján 17,3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, ÉS AKIT ELKÜLDTÉL, a Jézus Krisztust.
    (Az Atya Isten saját magát küldte el?…)
    1Ján 4:10 Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő ÁLDOZATUL a mi bűneinkért.
    (A halhatatlan Atya Isten halt meg a mi bűneinkért? …)
    2Kor 13,4 Mert noha megfeszíttetett erőtelenségből, mindazáltal él ISTENNEK HATALMÁBÓL. (A halhatatlan Atya Isten saját magát támasztotta fel? …)
    – Ez az értelem nélküli szentháromságtan ma is élő a katolikus tanításban, és 1.500 év alatt “bele kövült” a híveibe. Szinte alig észrevehető ez a hamis tanítás, de mégis beláthatatlan mélységű következményekhez vezet …

    Szeretettel: Erika

    1. Kedves ERIKA!

     ” Itt iktatták be katolikus tanításként, hogy az egy Atyában három személy lakozik. (Atya, Fiú, Szent Lélek.) (Szentháromságtant).
     ? Ez eleve nem a Szentírás tanításán alapul, és részben ezért, részben értelmileg, ezt magyarázza el nekem valaki is, hogy hogy van ez?”

     Én úgy tudom, hogy az egy lényegű ( isteni fajú) , de 3 személyű Istenség a tanításuk, és nem az, hogy az Atya mind három személy. ( Bár vannak más egyházak, akik viszont azt tanítják, hogy az Atya a másik kettő is ( arra alapozva, hogy Jézus azt mondta, hogy “én és az Atya egy vagyunk…”), csak éppen más megjelenési formában ! De azok éppen nem a kat egyházak. )

     http://uj.katolikus.hu/lelkiseg.php?h=13

     “HISZEK AZ EGY ISTENBEN, mindenható Atyában,
     mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.
     Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,
     aki az Atyától született az idő kezdete előtt.
     Isten az Istentől, világosság a világosságtól,
     valóságos Isten a valóságos Istentől.
     Született, de nem teremtmény,
     az Atyával egylényegű és minden általa lett.
     Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből.
     Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától
     és emberré lett.
     Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,
     kínhalált szenvedett és eltemették.
     Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,
     fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
     de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat
     és országának nem lesz vége.
     Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
     aki az Atyától és Fiútól származik,
     akit éppúgy imádunk és dicsőítünk
     mint az Atyát és a Fiút,
     Ő szólt a próféták szavával.
     Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.
     Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.
     Várom a holtak föltámadását
     és az eljövendő örök életet. Amen. ”

     ” De említhetném a Kalkedóni Zsinatot is (451-ben), ahol az akkori kor modalista, valamint trinitarista irányzatai alapján Jézust az Atyával egyenrangúvá tették… ”

     Ennek is meg van az igei alapja ( még akkor is, ha maga Jézus mondja, hogy ” az én Atyám nagyobb nálamnál …” , meg, hogy ” ….az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez….”, és még idézhetnénk jó pár igeverset erről ) :

     Fil. 2,5 Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,
     Fil. 2,6 A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ——- ő az Istennel egyenlő,

     1 Kor. 8,6 Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, a kitől van a mindenség, mi is ő benne; és —— egy Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által van a mindenség, mi is ő általa.
     Kol. 1,15 A ki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született;

     ?Kol. 1,16 Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;
     ?Kol. 1,17 És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.

     Zsid. 1,1 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által,
     Zsid. 1,2 A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a világot is teremtette,
     Zsid. 1,3 A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban,

    2. Kedves Ida!

     Én sem akarok sokat foglalkozni a kérdéskörrel, olvass utána.

     https://hu.wikipedia.org/wiki/Khalk%C3%A9d%C3%B3ni_zsinat
     “A második ülésen fölolvasták a nikaiai hitvallást és Leó pápa levelét a HÜPOSZTATIKUS egységről.”
     ?Ez a szentatyák és az apostolok hite. Mi is ezt hisszük. Leó által Péter szólt!? fölkiáltással egyhangúlag ELFOGADTÁK A PÁPA TANÍTÁSÁT.”

     Hüposztatisz szó jelentése:
     https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Hypostasis_%28philosophy_and_religion%29&prev=search
     (Trinitárius meghatározások alatt keresd)
     “így a képlet “három hüposztaszisz egy ousia” jött fogadható el megtestesítője a ortodox tanítás a Szentháromság.”

     A folytatással megbirkózol magad is.
     Szeretettel: Erika

    3. Kedves ERIKA!

     Akkor most te azt mondod, hogy dobjuk ki a Bibliát, mint hiteltelen , nem az igaz Isten beszédeit tartalmazó könyvet?! Mert ugye én abból idéztem azokat az igeverseket ( illetve azok közül néhányat), amelyek megfelelnek az egy Istenség, de 3 személy tanításnak. Ebben az esetben pedig, hogy “a pápa tanítását” fogadták el (!) , ez csak puszta ellenségeskedésnek tűnik , hiszen a Szentírás ezt írja, amit idéztem.
     Mert ha az ige bizonysága ellenére mi mégse fogadjuk el ezt, akkor elkezdhetjük megint annak a boncolgatását, hogy tulajdonképpen mennyire megbízható is a Biblia ( tekintettel arra is, hogy a fenevad által lett kanonizálva ( aki harcolt a szentek ellen, és legyőzte őket… ), és hogy az abban található evangéliumok, illetve levelek mennyire lettek átírva, vagy esetleg utólag szerkesztve, stb, hogy megfeleljen annak az elvárásnak, amit e világ Istene támaszt a hívők felé…! Mert azt is tudjuk, hogy azokat az egyéb írásokat, amelyek nem feleltek meg az ízlésének elégette, vagy hozzáférhetetlenné tette …! ( Amelyet mi most, csak nem ihletett írásoknak tartunk…!)

     Szóval szerinted mit tegyünk? Wikipedia, vagy Biblia?

     Én is szeretettel!

    4. Drága Idám!

     Egy pillanatig sem mondtam, hogy a Bibliát ki kell dobni. Viszont ha meg is akarjuk érteni, akkor azt sem árt tudnunk, hogy az elmúlt évszázadok alatt a Biblia egyes pici részleteit (szavait) milyen eredeti szövegről milyen “bevitt” szövegre változtatták, és milyen célból, – saját filozófiájuk bizonyítására, illetve milyen tételt szeretnének vele bizonyítani.

     Engedd meg, hogy hozzászólásaid egy jelentős részénél előforduló “szívfájdalmamat” – ami szintén a Biblia eredeti szövegének félrefordításán alapszik – megemlítsem, betömörítve.
     Természetesen mind ezt tisztelettel és szeretettel tenném.
     A Bibliában az “Isten, isten, istenek” szóra az eredetiben több kifejezést használ.
     Szemléltetésként mindegyikre hoznék 1-1- példát.
     Az Atyára: “El, Eloah, El-Sadaj, HaElohim stb”
     Jézusra: “Elohi, Mal’ak, stb”
     Angyalokra, -bukottakra is- (de emberekre is vonatkozhat) “Elohim”
     Mind ezeket a mai fordítások natúrban csak “Istennek, istennek, (Úr) vagy isteneknek” fordítja. Pedig a szavak pontos fordításának nagyon fontos jelentősége lenne abban, hogy egyértelműen megállapítsuk, hogy egy adott Bibliai idézet kiről, vagy kikről beszél félreérthetetlenül. Egy ilyen pontatlan fordítás – az eredeti ismerete nélkül, – rendkívül alkalmas bármilyen elmélet téziseinek bizonyítására, sőt az Istentől való kijelentés ellenkezőjének állítására.

     Szeretettel: Erika

    5. Drága ERIKA!

     2015/10/02 – 09:50

     Értem. Vagyis a Biblia már régen nem tartalmazza Isten eredeti szavát, beszédét, és ezért megbízhatatlan.
     Természetesen ezzel együtt az én hitem is, miután az ( a bibliai) Jézusra, és ezekre ( a Bibliában található) az igeversekre alapozódott, a Szent Lélek kijelentésében. Persze innentől kezdve, már az a Lélek is megkérdőjeleződik , amelyik bennem van, és amelyik a számomra eddig gondolt “világosságot” szolgáltatta, hiszen “más evangélium, más Jézus, más Lélek…”! Mert a Szent Lélek, csak az eredeti evangéliumhoz, és az eredeti Jézushoz kapcsolódik, az eredeti ige ( Isten beszéde ) alapján. Viszont, mint írod, az meg nem áll a rendelkezésünkre.
     Már csak annyi a kérdésem, hogy a te/ti hitetek akkor Isten melyik/milyen beszédén áll, és honnét tudod, illetve tudjátok, hogy az az Istennek a tuti biztos, valódi, hamisítatlan beszéde?
     Illetve, hogy hogyan tudod/tudjátok eldönteni, hogy pl az, amire te/ti hivatkozol/tok, az Isten beszéde, amire én, az hamisítvány, és szívfájdalom. Viszont van úgy, hogy olykor te is hivatkozol arra, amire én, viszont amikor te teszed, akkor az az Isten beszéde, ha én, akkor nem? Vagy pontosíts kérlek, mert nem pontosan értelek!

     Pl, az eredeti beszélgetésünk tárgya az volt, hogy az ige alapján ( ha azt most mégse vesszük hamisítványnak) a róm kat egyház Szentháromság tana igei- e, vagy sem, és Jézus egyenlő rangban van-e Istennel, vagy sem?! ( Erre idéztem neked az apostoli hitvallásukat, és az ahhoz kapcsolódó igék némelyikét, amely azt bizonyítja, hogy az igeileg rendben van. ( Ha a Bibliát most mégse vesszük hamisítványnak…!)
     Viszont azt mondod, hogy tévedek, mert a Biblia hamisítvány. Persze nem nagyon, csak kicsit, de akkor is az. Viszont honnan tudjuk akkor, hogy mi benne a hamisítvány, és mi nem az? Mert igazából azt sem tudjuk, hogy mikor is kezdték el hamisítani az írásokat…! ( Lehet, hogy már az ószövetséget is keményen hamisították, akár Jézus születése előtt , mondjuk 1000 évvel…! Ha meg az újszövetség könyveire gondolunk, akkor ( ha mégiscsak van bennük némi igazság, és ez, amit most írok is igazság belőle) már Pál is figyelmeztette a hívőket arra, hogy a nevükben simán írosgatnak némelyek leveleket, amelyeknek ne dőljenek be. Vagyis honnét tudhatjuk, hogy nem egy-két-három, vagy akár több ilyen levéllel van dolgunk az újszövetség könyvében ?

     Szóval megkérlek rá, hogy írd le pontosan, hogy mi is a látásod erről, és ezekről a kérdésekről.

     Szeretettel:

     Ida

     .

     Egy pillanatig sem mondtam, hogy a Bibliát ki kell dobni. Viszont ha meg is akarjuk érteni, akkor azt sem árt tudnunk, hogy az elmúlt évszázadok alatt a Biblia egyes pici részleteit (szavait) milyen eredeti szövegről milyen ?bevitt? szövegre változtatták, és milyen célból, ? saját filozófiájuk bizonyítására, illetve milyen tételt szeretnének vele bizonyítani.

     Engedd meg, hogy hozzászólásaid egy jelentős részénél előforduló ?szívfájdalmamat? ? ami szintén a Biblia eredeti szövegének félrefordításán alapszik ? megemlítsem, betömörítve.
     Természetesen mind ezt tisztelettel és szeretettel tenném.
     A Bibliában az ?Isten, isten, istenek? szóra az eredetiben több kifejezést használ.
     Szemléltetésként mindegyikre hoznék 1-1- példát.
     Az Atyára: ?El, Eloah, El-Sadaj, HaElohim stb?
     Jézusra: ?Elohi, Mal?ak, stb?
     Angyalokra, -bukottakra is- (de emberekre is vonatkozhat) ?Elohim?
     Mind ezeket a mai fordítások natúrban csak ?Istennek, istennek, (Úr) vagy isteneknek? fordítja. Pedig a szavak pontos fordításának nagyon fontos jelentősége lenne abban, hogy egyértelműen megállapítsuk, hogy egy adott Bibliai idézet kiről, vagy kikről beszél félreérthetetlenül. Egy ilyen pontatlan fordítás ? az eredeti ismerete nélkül, ? rendkívül alkalmas bármilyen elmélet téziseinek bizonyítására, sőt az Istentől való kijelentés ellenkezőjének állítására.

     Szeretettel: Erika

    6. Kedves Idám!

     Tudom, hogy egyszerűbb a ?Szent Lélek? nevére hivatkozva ?egyéni szájízlésnek megfelelő ? meghatározásokat, kijelentéseket tenni, mint az igazságot kutakodva megkeresni.
     Szeptuaginta a Héber Biblia görög nyelvű fordítása. Kr. e. 300 körül íródott, az egyiptomi Alexandria városában II. Ptolemaiosz egyiptomi uralkodó idejében.
     https://hu.wikipedia.org/wiki/Septuaginta
     Napjainkig hozzáférhető, akár itt is.
     http://www.sbl-site.org/assets/pdfs/bibletexts/Septuaginta/SEPTUAGINTA_SBL.pdf
     Ha veszed rá a fáradságot, akkor állításom valóságtartalmáról akár magad is meggyőződhetsz.

    7. Kedves Erika!
     A Septuaginta inkább minden idők legkérdésesebb bibliafordítása, amit sok furcsaság vesz körül. A keletkezésének története inkább a legendák körébe tartozik. Amúgy beszélsz görögül és héberül, hogy ezt így meg tudod állapítani róla?

    8. Egyébként pedig ez a minden idők legpontosabb Biblia fordítása.

    9. Drága ERIKA!

     Nem a Héber Biblia, görög nyelvű fordításának az ideje volt a kérdés. Ha megtennéd, hogy a kérdéseimre válaszolsz, annak nagyon örülnék, és igazán hálás lennék érte. Örömmel venném, ha azokat a világosságokat, amiket ezekről a kérdésekről kaptál, megosztanád velem, velünk. Kezdve az ebben a hozzászólásomban ( IDA 2015/10/01 – 08:04) idézett igeversek értelmével, illetve, hogy mennyire lehet azt tudni, hogy akkor ezek most hamisítottak-e, vagy sem. És még azt is, hogy azt honnét lehet tudni? Azután pedig az utóbbi válaszomban feltett kérdéseimre is várom a válaszod.

     Előre is köszönöm!

     Ida

    10. Kedves Thea!

     Ha szükségem van rá, akkor a görögben és a héberben is jártas segítőm, ill. segítőim vannak, akik rendszeresen fordítanak az adott nyelveken Bibliát.

     Szeretettel: Erika

    11. Kedves Ida!
     – ?Az idézett igeversek értelmét? már elmondtam. Az Isten/Úr kifejezés fogalmát nem mindegy, hogy kire húzzuk rá.
     Zsolt.82:6 Én mondottam: Istenek (elohim) vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan:
     – ? … illetve, hogy mennyire lehet azt tudni, hogy akkor ezek most hamisítottak-e, vagy sem.
     Talán nem ártana még egyszer végig olvasnod, hogy melyikünk miről beszél(t), vagy kettőnk közül ki ?hamisítványozott?.

     Kormos Erika 2015/10/02 – 09:50
     ?Egy pillanatig sem mondtam, hogy a Bibliát ki kell dobni. Viszont ha meg is akarjuk érteni, akkor azt sem árt tudnunk, hogy az elmúlt évszázadok alatt a Biblia egyes pici részleteit (szavait) milyen eredeti szövegről milyen ?bevitt? szövegre változtatták, …?

     Ida 2015/10/02 – 16:41
     ?Értem. Vagyis a Biblia már régen nem tartalmazza Isten eredeti szavát, beszédét, és ezért megbízhatatlan.?
     ?Illetve, hogy hogyan tudod/tudjátok eldönteni, hogy pl az, amire te/ti hivatkozol/tok, az Isten beszéde, amire én, az hamisítvány, …?

     Ha a Zsolt. 82,6 versét nem az Isten szóval fordították volna, hanem az eredeti héber elohim szóval, akkor arról lehetne tudni, hogy az a szellemi teremtményekre utal… (és nem az embert nevezi istennek)
     Honnét tudhatod? Megnézed a Héber Bibliában, vagy a 70-es görög fordításban használt szó jelentését.

     – ?Lehet, hogy már az ószövetséget is keményen hamisították, akár Jézus születése előtt , mondjuk 1000 évvel?!?
     Ismét cinikus és rosszindulatú a megjegyzésed. Főleg, ha figyelembe vesszük, hogy Jézus is ismerte, élte és tanította az Ószövetséget, mint amire épül az Újszövetség, az Ő váltságáldozatáért. Ugyan ez vonatkozik a Septuangitára is, amely már Krisztus előtt 300 évvel korábban Héber, ill. arámi nyelvből Görögre fordíttatott. Ha hamisan fordították volna, szerinted Jézus engedte volna fennmaradni?
     Mindenesetre, legyen neked a TE hited szerint.

    12. Drága ERIKA!

     Gratulálok! Már megint semmi köze a válaszodnak a kérdéseimhez, amelyekre kértem a válaszod!

     Erről beszélünk:

     2015/10/01 – 00:57

     “Ilyen például a Niceai Zsinat. De említhetném a Kalkedóni Zsinatot is (451-ben), ahol az akkori kor modalista, valamint trinitarista irányzatai alapján Jézust az Atyával egyenrangúvá tették, valamint tagadják, hogy az Atya és Jézus különálló lények lennének. Itt iktatták be katolikus tanításként, hogy az egy Atyában három személy lakozik. (Atya, Fiú, Szent Lélek.) (Szentháromságtant).”

     “(Az Atya Isten saját magát küldte el??)”
     “(A halhatatlan Atya Isten halt meg a mi bűneinkért? ?)”
     “(A halhatatlan Atya Isten saját magát támasztotta fel? ?)”
     “? Ez az értelem nélküli szentháromságtan ma is élő a katolikus tanításban, és 1.500 év alatt ?bele kövült? a híveibe. Szinte alig észrevehető ez a hamis tanítás, de mégis beláthatatlan mélységű következményekhez vezet ?”

     EZ VOLT A VÁLASZOM, AMELYET NEM FOGADTÁL EL AZZAL AZ INDOKKAL, HOGY A SZAVAKAT ROSSZUL FORDÍTOTTÁK:
     IDA
     2015/10/01 – 08:04
     Kedves ERIKA!

     ? Itt iktatták be katolikus tanításként, hogy az egy Atyában három személy lakozik. (Atya, Fiú, Szent Lélek.) (Szentháromságtant).
     ? Ez eleve nem a Szentírás tanításán alapul, és részben ezért, részben értelmileg, ezt magyarázza el nekem valaki is, hogy hogy van ez??

     Én úgy tudom, hogy az egy lényegű ( isteni fajú) , de 3 személyű Istenség a tanításuk, és nem az, hogy az Atya mind három személy. ( Bár vannak más egyházak, akik viszont azt tanítják, hogy az Atya a másik kettő is ( arra alapozva, hogy Jézus azt mondta, hogy ?én és az Atya egy vagyunk??), csak éppen más megjelenési formában ! De azok éppen nem a kat egyházak. )

     EZ A RÓM KAT APOSTOLI HITVALLÁS, AMELYBEN NINCS SZÓ ARRÓL, HOGY AZ ATYA LENNE MINDHÁROM SZEMÉLY ( ÉS AMIT EBBEN A HOZZÁSZÓLÁSOMBAN KI IS EMELTEM!):

     ?HISZEK AZ EGY ISTENBEN, mindenható Atyában,
     mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.
     Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,
     aki az Atyától született az idő kezdete előtt.
     Isten az Istentől, világosság a világosságtól,
     valóságos Isten a valóságos Istentől.
     Született, de nem teremtmény,
     az Atyával egylényegű és minden általa lett.
     Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből.
     Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától
     és emberré lett.
     Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,
     kínhalált szenvedett és eltemették.
     Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,
     fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
     de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat
     és országának nem lesz vége.
     Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
     aki az Atyától és Fiútól származik,
     akit éppúgy imádunk és dicsőítünk
     mint az Atyát és a Fiút,
     Ő szólt a próféták szavával.
     Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.
     Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.
     Várom a holtak föltámadását
     és az eljövendő örök életet. Amen. ?

     ÉS EZEK (ITT ALUL) AZOK AZ IGEVERSEK , AMELYEK ÉRTELMÉT KÉRTEM, HOGY ELŐSZÖR MAGYARÁZD EL, HOGY PONTOSAN MIT JELENTENEK, HA SZERINTED A BIBLIÁT KÉNYÜK-KEDVÜK SZERINT TOLDOZGATTÁK-FOLDOZGATTÁK ( AMI EBBEN AZ ESETBEN ANNAK MEGHAMISÍTÁSÁT JELENTI! MÉG AKKOR IS, HA KICSIT TETTÉK CSAK, AHOGYAN ÍROD! MERT AKKOR MEGBÍZHATATLAN!) :

     ? De említhetném a Kalkedóni Zsinatot is (451-ben), ahol az akkori kor modalista, valamint trinitarista irányzatai alapján Jézust az Atyával egyenrangúvá tették? ?

     Ennek is meg van az igei alapja ( még akkor is, ha maga Jézus mondja, hogy ? az én Atyám nagyobb nálamnál ?? , meg, hogy ? ?.az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez?.?, és még idézhetnénk jó pár igeverset erről ) :

     Fil. 2,5 Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,
     Fil. 2,6 A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ??- ő az Istennel egyenlő,

     1 Kor. 8,6 Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, a kitől van a mindenség, mi is ő benne; és ?? egy Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által van a mindenség, mi is ő általa.
     Kol. 1,15 A ki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született;

     ?Kol. 1,16 Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;
     ?Kol. 1,17 És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.

     Zsid. 1,1 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által,
     Zsid. 1,2 A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a világot is teremtette,
     Zsid. 1,3 A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban,

     ÉS ERRE A HOZZÁSZÓLÁSRA VOLT EZ A VÁLASZOD, AMELYBEN JELEZTED, HOGY AKKOR IS CSAK A PÁPA TANÍTÁSÁT FOGADTÁK EL ( FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ EBBEN AZ ESETBEN MEGEGYEZIK A SZENTÍRÁS TANÍTÁSÁVAL) :

     KORMOS ERIKA
     2015/10/01 – 21:52

     ….?A második ülésen fölolvasták a nikaiai hitvallást és Leó pápa levelét a HÜPOSZTATIKUS egységről.?
     ?Ez a szentatyák és az apostolok hite. Mi is ezt hisszük. Leó által Péter szólt!? fölkiáltással egyhangúlag ELFOGADTÁK A PÁPA TANÍTÁSÁT.?….

     IDA
     2015/10/02 – 07:27
     Kedves ERIKA!

     Akkor most te azt mondod, hogy dobjuk ki a Bibliát, mint hiteltelen , nem az igaz Isten beszédeit tartalmazó könyvet?! Mert ugye én abból idéztem azokat az igeverseket ( illetve azok közül néhányat), amelyek megfelelnek az egy Istenség, de 3 személy tanításnak. Ebben az esetben pedig, hogy ?a pápa tanítását? fogadták el (!) , ez csak puszta ellenségeskedésnek tűnik , hiszen a Szentírás ezt írja, amit idéztem.
     Mert ha az ige bizonysága ellenére mi mégse fogadjuk el ezt, akkor elkezdhetjük megint annak a boncolgatását, hogy tulajdonképpen mennyire megbízható is a Biblia ( tekintettel arra is, hogy a fenevad által lett kanonizálva ( aki harcolt a szentek ellen, és legyőzte őket? ), és hogy az abban található evangéliumok, illetve levelek mennyire lettek átírva, vagy esetleg utólag szerkesztve, stb, hogy megfeleljen annak az elvárásnak, amit e világ Istene támaszt a hívők felé?! Mert azt is tudjuk, hogy azokat az egyéb írásokat, amelyek nem feleltek meg az ízlésének elégette, vagy hozzáférhetetlenné tette ?! ( Amelyet mi most, csak nem ihletett írásoknak tartunk?!)

     Szóval szerinted mit tegyünk? Wikipedia, vagy Biblia?

     ÉS ERRE ITT A VÁLASZOD, AMELYBEN ÉPPEN ARRÓL ÍRSZ, HOGY A SAJÁT SZÁJÍZÜK SZERINT VÁLTOZTATGATTÁK A BIBLIÁT ( AMELY MÉG MINDIG AZT JELENTI ( AZ AZ ÉRTELME) , HOGY HAMISÍTOTTÁK): “Viszont ha meg is akarjuk érteni, akkor azt sem árt tudnunk, hogy az elmúlt évszázadok alatt a Biblia egyes pici részleteit (szavait) milyen eredeti szövegről milyen ?bevitt? szövegre változtatták, és milyen célból, ? saját filozófiájuk bizonyítására, illetve milyen tételt szeretnének vele “bizonyítani.
     PERSZE AZ ÁLTALAD IDÉZETT SZAVAK FORDÍTÁSÁNAK A FENT EMLÍTETT IGEVERSEKKEL KAPCSOLATBAN NINCS JELENTŐSÉGÜK ( HA CSAK NEM TUDSZ VALAMIT AZOKKAL KAPCSOLATBAN IS FELHOZNI, HOGY AZOK IS FÉLRE LETTEK FORDÍTVA! ILLETVE MOST MÁR AZ IS A KÉRDÉSEK KÖZÉ TARTOZIK, HOGY HONNÉT TUDJUK, HOGY EGYÁLTALÁN EZEK A LEVELEK VALÓDIAK-E ..?! ):

     KORMOS ERIKA
     2015/10/02 – 09:50

     Egy pillanatig sem mondtam, hogy a Bibliát ki kell dobni.

     Engedd meg, hogy hozzászólásaid egy jelentős részénél előforduló ?szívfájdalmamat? ? ami szintén a Biblia eredeti szövegének félrefordításán alapszik ? megemlítsem, betömörítve.
     Természetesen mind ezt tisztelettel és szeretettel tenném.
     A Bibliában az ?Isten, isten, istenek? szóra az eredetiben több kifejezést használ.
     Szemléltetésként mindegyikre hoznék 1-1- példát.
     Az Atyára: ?El, Eloah, El-Sadaj, HaElohim stb?
     Jézusra: ?Elohi, Mal?ak, stb?
     Angyalokra, -bukottakra is- (de emberekre is vonatkozhat) ?Elohim?
     Mind ezeket a mai fordítások natúrban csak ?Istennek, istennek, (Úr) vagy isteneknek? fordítja. Pedig a szavak pontos fordításának nagyon fontos jelentősége lenne abban, hogy egyértelműen megállapítsuk, hogy egy adott Bibliai idézet kiről, vagy kikről beszél félreérthetetlenül. Egy ilyen pontatlan fordítás ? az eredeti ismerete nélkül, ? rendkívül alkalmas bármilyen elmélet téziseinek bizonyítására, sőt az Istentől való kijelentés ellenkezőjének állítására.

     EZZEL PEDIG ( “Egy ilyen pontatlan fordítás ? az eredeti ismerete nélkül, ? rendkívül alkalmas bármilyen elmélet téziseinek bizonyítására, sőt az Istentől való kijelentés ellenkezőjének állítására.” ) ELÉGGÉ EGYÉRTELMŰVÉ VÁLT, HOGY NEM MEGBÍZHATÓ A BIBLIA, MINT ISTEN BESZÉDE, MERT AMIBŐL AZ ELLENKEZŐJÉT IS BETUDOM BIZONYÍTANI VALAMINEK, AZ AZÉRT NEM NEVEZHETŐ ABSZOLÚT KORREKTNEK!

     ÉS A KÖVETKEZŐ HOZZÁSZÓLÁSOM ERRE A TÉNYRE HÍVJA FEL A FIGYELMEDET ( ÉS EZZEL KAPCSOLATBAN INTÉZTEM HOZZÁD KÉRDÉSEKET, AMELYEKBEN ÉRDEKLŐDÖM, HOGY TE/TI AKKOR PONTOSAN MILYEN ÍRÁSOKRA ÉPÍTETTED A HITEDET, ÉS HOGY AZOK MITŐL BIZTOS, HOGY MEGBÍZHATÓAK ?):
     IDA
     2015/10/02 – 16:41
     Drága ERIKA!

     2015/10/02 ? 09:50

     Értem. Vagyis a Biblia már régen nem tartalmazza Isten eredeti szavát, beszédét, és ezért megbízhatatlan.
     Természetesen ezzel együtt az én hitem is, miután az ( a bibliai) Jézusra, és ezekre ( a Bibliában található) az igeversekre alapozódott, a Szent Lélek kijelentésében. Persze innentől kezdve, már az a Lélek is megkérdőjeleződik , amelyik bennem van, és amelyik a számomra eddig gondolt ?világosságot? szolgáltatta, hiszen ?más evangélium, más Jézus, más Lélek??! Mert a Szent Lélek, csak az eredeti evangéliumhoz, és az eredeti Jézushoz kapcsolódik, az eredeti ige ( Isten beszéde ) alapján. Viszont, mint írod, az meg nem áll a rendelkezésünkre.
     Már csak annyi a kérdésem, hogy a te/ti hitetek akkor Isten melyik/milyen beszédén áll, és honnét tudod, illetve tudjátok, hogy az az Istennek a tuti biztos, valódi, hamisítatlan beszéde?
     Illetve, hogy hogyan tudod/tudjátok eldönteni, hogy pl az, amire te/ti hivatkozol/tok, az Isten beszéde, amire én, az hamisítvány, és szívfájdalom. Viszont van úgy, hogy olykor te is hivatkozol arra, amire én, viszont amikor te teszed, akkor az az Isten beszéde, ha én, akkor nem? Vagy pontosíts kérlek, mert nem pontosan értelek!

     Pl, az eredeti beszélgetésünk tárgya az volt, hogy az ige alapján ( ha azt most mégse vesszük hamisítványnak) a róm kat egyház Szentháromság tana igei- e, vagy sem, és Jézus egyenlő rangban van-e Istennel, vagy sem?! ( Erre idéztem neked az apostoli hitvallásukat, és az ahhoz kapcsolódó igék némelyikét, amely azt bizonyítja, hogy az igeileg rendben van. ( Ha a Bibliát most mégse vesszük hamisítványnak?!)
     Viszont azt mondod, hogy tévedek, mert a Biblia hamisítvány. Persze nem nagyon, csak kicsit, de akkor is az. Viszont honnan tudjuk akkor, hogy mi benne a hamisítvány, és mi nem az? Mert igazából azt sem tudjuk, hogy mikor is kezdték el hamisítani az írásokat?! ( Lehet, hogy már az ószövetséget is keményen hamisították, akár Jézus születése előtt , mondjuk 1000 évvel?! Ha meg az újszövetség könyveire gondolunk, akkor ( ha mégiscsak van bennük némi igazság, és ez, amit most írok is igazság belőle) már Pál is figyelmeztette a hívőket arra, hogy a nevükben simán írosgatnak némelyek leveleket, amelyeknek ne dőljenek be. Vagyis honnét tudhatjuk, hogy nem egy-két-három, vagy akár több ilyen levéllel van dolgunk az újszövetség könyvében ?

     Szóval megkérlek rá, hogy írd le pontosan, hogy mi is a látásod erről, és ezekről a kérdésekről.

     EZEK A VÁLASZAID PEDIG MÁR TELJESEN ÉRTELMETLENEK , NEM A TÉMÁHOZ TARTOZNAK ( ILLETVE EDDIG EGY VÁLASZOD SE VOLT OLYAN, AMELY KAPCSOLÓDOTT VOLNA KICSIT IS A TÉMÁHOZ!):

     KORMOS ERIKA
     2015/10/02 – 18:23
     Kedves Idám!

     Tudom, hogy egyszerűbb a ?Szent Lélek? nevére hivatkozva ?egyéni szájízlésnek megfelelő ? meghatározásokat, kijelentéseket tenni, mint az igazságot kutakodva megkeresni.
     Szeptuaginta a Héber Biblia görög nyelvű fordítása. Kr. e. 300 körül íródott, az egyiptomi Alexandria városában II. Ptolemaiosz egyiptomi uralkodó idejében.
     ….
     ITT MÉG REMÉNYKEDTEM, HOGY ESETLEG VÁLASZOLSZ A KÉRDÉSEKRE:
     IDA
     2015/10/02 – 20:53
     Drága ERIKA!

     Nem a Héber Biblia, görög nyelvű fordításának az ideje volt a kérdés. Ha megtennéd, hogy a kérdéseimre válaszolsz, annak nagyon örülnék, és igazán hálás lennék érte. Örömmel venném, ha azokat a világosságokat, amiket ezekről a kérdésekről kaptál, megosztanád velem, velünk. Kezdve az ebben a hozzászólásomban ( IDA 2015/10/01 ? 08:04) idézett igeversek értelmével, illetve, hogy mennyire lehet azt tudni, hogy akkor ezek most hamisítottak-e, vagy sem. És még azt is, hogy azt honnét lehet tudni? Azután pedig az utóbbi válaszomban feltett kérdéseimre is várom a válaszod.

     Előre is köszönöm!

     DE NEM! SIKERÜLT MEGINT TELJESEN MÁSRÓL BESZÉLNED, ÉS MÉG ROSSZINDULATTAL IS GYANÚSÍTGATSZ ENGEM, MERT EZ VALÓSZÍNŰLEG KÉNYELMESEBB MINT PÁR MONDATBAN LEÍRNI AZOKRA A KÉRDÉSEKRE A VÁLASZT, AMIKET KÉRDEZTEM, ILLETVE LEÍRNI A TE LÁTÁSODAT A “SZENTHÁROMSÁGGAL” KAPCSOLATOSAN, ÉS ELMAGYARÁZNI, HOGY AKKOR MIÉRT IS HAMIS TANÍTÁS A RÓM KAT EGYHÁZ APOSTOLI HITVALLÁSA, HA AZT AZ IGE ( AMI MOST MEG SZERINTED MÉGSEM HAMISÍTOTT, CSAK ÉN ÁLLÍTOM, HOGY AZ, MERT TE NEM IS ÚGY ÉRTETTED…) IS AZT TANÍTJA…?!) :
     KORMOS ERIKA
     2015/10/03 – 00:51
     Kedves Ida!
     ? ?Az idézett igeversek értelmét? már elmondtam. Az Isten/Úr kifejezés fogalmát nem mindegy, hogy kire húzzuk rá.”

     SEMMIT NEM MONDTÁL EL ERIKA! EZEKNEK AZ ÍRÁSAIDNAK SEMMI KÖZÜK A TÉMÁHOZ!

     Zsolt.82:6 Én mondottam: Istenek (elohim) vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan:
     ? ? ? illetve, hogy mennyire lehet azt tudni, hogy akkor ezek most hamisítottak-e, vagy sem.
     Talán nem ártana még egyszer végig olvasnod, hogy melyikünk miről beszél(t), vagy kettőnk közül ki ?hamisítványozott?.

     Kormos Erika 2015/10/02 ? 09:50
     ?Egy pillanatig sem mondtam, hogy a Bibliát ki kell dobni. Viszont ha meg is akarjuk érteni, akkor azt sem árt tudnunk, hogy az elmúlt évszázadok alatt a Biblia egyes pici részleteit (szavait) milyen eredeti szövegről milyen ?bevitt? szövegre változtatták, ??

     Ida 2015/10/02 ? 16:41
     ?Értem. Vagyis a Biblia már régen nem tartalmazza Isten eredeti szavát, beszédét, és ezért megbízhatatlan.?
     ?Illetve, hogy hogyan tudod/tudjátok eldönteni, hogy pl az, amire te/ti hivatkozol/tok, az Isten beszéde, amire én, az hamisítvány, ??

     Ha a Zsolt. 82,6 versét nem az Isten szóval fordították volna, hanem az eredeti héber elohim szóval, akkor arról lehetne tudni, hogy az a szellemi teremtményekre utal? (és nem az embert nevezi istennek)
     Honnét tudhatod? Megnézed a Héber Bibliában, vagy a 70-es görög fordításban használt szó jelentését.

     ? ?Lehet, hogy már az ószövetséget is keményen hamisították, akár Jézus születése előtt , mondjuk 1000 évvel?!?
     Ismét cinikus és rosszindulatú a megjegyzésed. Főleg, ha figyelembe vesszük, hogy Jézus is ismerte, élte és tanította az Ószövetséget, mint amire épül az Újszövetség, az Ő váltságáldozatáért. Ugyan ez vonatkozik a Septuangitára is, amely már Krisztus előtt 300 évvel korábban Héber, ill. arámi nyelvből Görögre fordíttatott. Ha hamisan fordították volna, szerinted Jézus engedte volna fennmaradni?
     Mindenesetre, legyen neked a TE hited szerint.

     SZÓVAL BOCS ERIKA, DE EZ ÍGY NEM KIELÉGÍTŐ VÁLASZ, ILLETVE EZEK NEM VÁLASZOK!

     Ettől még természetesen maradok feléd szeretettel, és remélem, hogy a kérdéseimre mégiscsak megkapom tőled a válaszokat!

     Ida

    13. Kedves Idám!

     – Nem csak most, nem csak másodjára vagy harmadjára fordul elő, nem csak velem fordul elő, hogy nem érted meg amit mondanak.
     Sajnos ezen nem segíthetek, nem vagyok “csodadoktor.”
     – Értem, hogy nem tudod megérteni azt a leírt mondatomat sem, hogy a Szentháromság tanát én sem értem.
     (Sem úgy, hogy “egy Istenben lévő 3 személyiség”, sem úgy, hogy “egy lényegű ( isteni fajú) , de 3 személyű Istenség”.)
     1. Már csak azért sem, mert az Írás, (Ó és Újszövetség) határozottan kijelenti, hogy csak EGY igaz és örök Isten van.
     2. Ha (Jézusban) csak az Istenség egyharmad része jött el, halt meg, támadt fel,
     a.) – akkor Jézusnak csak a teste halt meg, az istensége nem, így a váltságáldozata hamis lenne, mert nem halt meg teljesen.
     b.) – Ha az egy Istenben (3 személy, isteni lény, faj) lakozik ELVÁLASZTHATATLANUL) akkor mind a háromnak meg kellett volna halni, de akkor Jézust ki támasztotta fel?
     c.) Ha csak a Jézus (mégiscsak elválasztható) részének istensége halt meg, az nálam matematika problémát okoz, mert szerintem 1+1=2
     Mind a két Szövetség pedig kihangsúlyozza, hogy CSAK EGY igaz és örök Isten létezik, – aki volt, van, és lesz örökkön örökké, mert MEGHALHATATLAN.
     d.) A c. pont már önmagában is kizárná, hogy Jézus tényleg meghalhatott-e valójában.
     Végeredmény, a Szentháromság tan elfogadása esetén, mondhatnánk úgy is, hogy hamis az evangélium örömüzenete. Jézus halála csak egy közönséges emberi halál, amiben nincs megváltás. A feltámadása innéttől pedig egyszerű hazugság, kitaláció. Ezt vallja az, aki ezt a tant elfogadja, – még akkor is, ha ezt akaratlanul és tudatlanul teszi. Ráadásul megsérti, bűnbe viszi az első és legnagyobb parancsolatot is …

     Bocsáss meg, hogy ilyen bonyolult gondolatokkal terheltelek, de csak hangosan gondolkodtam…
     Ez előfordul velem, mert az én Istenem nem az értelmi fogyatékosok Istene, ezért megengedi azt is, hogy a kijelentett Igéi felett elgondolkodjunk, és ne csak “mantra” szerűen értelem nélkül szajkózzunk I(i)stennek tulajdonított, betanított szövegeket. Egy-egy tézisnél még azt is megmutatja, hogy az adott tézis Istenét kis i-vel, vagy nagy I-vel kell-e írni.

     Szeretettel: Erika

    14. Kedves ERIKA!

     Köszönöm az írásodat, de szerintem az is elég lett volna, ha csak a kérdéseimre válaszolsz, az “csodát tett volna”! Persze ez most sem történt meg, de sebaj, már nem is vagyok kíváncsi rá. ( Bár megjegyzem, mintha nem én lennék az, aki nem érti meg, hogy neki mit mondanak, hanem nem nevesített illetők veled együtt, még a saját beszédüket sem értik. Noha, valóban Isten azt mondja a Bölcsességek könyvében, hogy Ő nem gyönyörködik, illetve nincs szüksége az ostoba gyermekek sokaságára, azért én reménykedem továbbra is, hogy nagy az Ő kegyelme, és értelmet, és bölcsességet ad mindazoknak, akik kérik tőle, mert Ő “csodadoktor”! Már persze, ha felismerik a hiányosságaikat. )

     Az pedig nagy bátorságra vall tőled, hogy ha te nem értesz meg valamit ( ami elég sokszor előfordul) , akkor azt gondolod, hogy mások se értik azt, és neki állsz lehordani valakiket ( a kezdeti vitában, most éppen a róm kat hívőket) , hogy azzal kapcsolatban hamis tanításban vannak, amit te egyébként nem értesz ( ezért még eldönteni se tudnád, hogy igaz-e), de az ige arról tesz bizonyságot, hogy az éppen igei. Még akkor is, ha te nem érted azt , illetve nem látod át, hogy hogyan van ( holott már nem egy hasonló beszélgetésünk volt erről a témáról… Sikertelenül.). Persze vannak egyéb számos tanításaik, amik nem igeiek, de pont az nem az amibe beleakadtál. ( Mármint akkor, ha a Biblia megbízható!)

     “? Értem, hogy nem tudod megérteni azt a leírt mondatomat sem, hogy a Szentháromság tanát én sem értem.”

     Ez már nem én leszek, aki megint megpróbálja neked ezt megmagyarázni, de ha megkéred rá az Urat, szerintem Ő megtudja tenni!

     “2. Ha (Jézusban) csak az Istenség egyharmad része jött el, halt meg, támadt fel,…”

     Figyelj kérlek! Van a férjed, Te, és a gyermeketek/fiatok. Ti egy család vagytok, és mindenben egyek/egységben/egyetértésben vagytok. Ugyanaz az érzelem, értelem, indulat, lelkület, szellem, stb van bennetek, és mindhárman az emberi fajból származtok. A férjed a főnök, övé az utolsó szó, de a szeretetkapcsolat által, ami köztetek van ez soha nem erőszak, vagy hatalmi döntés. Egyenrangúak vagytok a kapcsolatban, de Ő a főnök. ( Viszont soha nem hozna olyan döntést , amibe mindannyian bele ne egyeznétek.) És ti hárman megbeszélitek, hogy a gyermeketeket/fiatokat lekülditek a földre, megváltani az embereket. A gyermeketek /fiatok beleegyezésével. Ha nem egyezett volna bele, akkor nem lenne megváltás.

     Jézusban az Istenség 2. személye jött el, és nem mint Isten halt meg a kereszten , hanem mint ember, Embernek Fia! Ezért lehet a megváltónk, mert ( isteni természetétől megüresítette magát amikor emberi formában volt / félretette azt/nem élt a hatalmával) mint embernek Fia bűntelenül élt, és ezért az Atya feltámasztotta ( mert a bűntelensége miatt a halál nem tarthatta vissza/fogva) , és elfogadta az Ő áldozatát, mint szeplőtelen helyettesítő áldozatot a mi bűneinkért, és a világért is. Mint Isten nem válthatott volna meg bennünket ( hiszen Isten, és Ő a teremtőnk) , abban az esetben csak bűnbocsánatot gyakorolhatott volna. Istenként nem győzedelmeskedhetett volna a bűn, és a bűn törvénye fölött, hiszen Istenként nem is közelíthetett volna az hozzá. Istenként nem fegyverezhette volna le a trónokat, hatalmasságokat, fejedelemségeket, mert akkor az nem győzelem lett volna felettük, hanem a teremtőjük egyszerű parancsa, hogy “na szevasztok fiuk, ennyi volt”. stb.

     “a.) ? akkor Jézusnak csak a teste halt meg, az istensége nem, így a váltságáldozata hamis lenne, mert nem halt meg teljesen.”

     Emberként, emberi lélekkel halt meg.

     “b.) ? Ha az egy Istenben (3 személy, isteni lény, faj) lakozik ELVÁLASZTHATATLANUL) akkor mind a háromnak meg kellett volna halni, de akkor Jézust ki támasztotta fel?”

     Nem elválaszthatatlanok, hiszen mindhárom különálló személy, és mindháromnak önmagában is van élete! Ez azt jelenti, hogy amennyiben közülük 2 meghalna, a harmadik akkor is élne. Csak az isteni fajnak van önmagában élete.

     “Jézus halála csak egy közönséges emberi halál, amiben nincs megváltás. A feltámadása innéttől pedig egyszerű hazugság, kitaláció.”

     Jézus halála egy tökéletes, bűntelen ember halála ( aki éppen azért tudott az lenni, mert Istentől született) , ami miatt Isten feltámasztotta Őt, és mint hibátlan áldozati bárányt , helyettesítő áldozatként elfogadott Isten az egész világra nézve. ( Nem véletlenül van úgy említve, hogy az “embernek Fia”. Isten elküldte az Istenség 2. személyét, az egyszülött Fiát, hogy emberré legyen feláldozza magát mindenkiért. Aki testi és lelki formájában Máriától ( asszonyembertől) , és a Szent Lélektől született ( szellemben, ahogyan az újjászületésben azután Isten többi “fiai” is) , ami által elsőszülötté is vált az Isten gyermekei között.

     Szeretettel: Ida

    15. Kedves Erika!

     Élményszámba mennek ezek a viták Idával. Megint nem az a lényeg ki hogyan fordított, de azt fontos tudni, hogy a fordítási hibák alapjában nem befolyásolják a hitünket, azok apró hibák.
     Te olyan dolgot erőltetsz, mintha azt mondanánk valakinek, hogy Jézus nem létezik, pedig ő mindennap beszél Vele és jót mosolyogna rajtunk.
     Megint előtérbe kerül az, hogy akkor milyen is a személyes kapcsolatunk Istennel?
     Isten nem azért közölte, hogy több személyből áll és ezt teljesen megértsük, hanem a Szeretet miatt. Isten Szeretet . Aki egyedül van nem tud szeretni, mert nincs kit, nem tudja gyakorolni. Isten a teremtés előtt sem volt egyedül. Emellett teljesen más a hangja A Mennyei Atyának, Jézusnak és A Szentléleknek, földi szóval fogalmazva teljesen más a habitusuk.
     Ha ezeket megérted új kapuk fognak kinyílni.

    16. Kedves Palas!

     – Bevallom, hogy én nem igazán élvezem. Nem szeretem az erős hangot, bár a nagyot halló nagyapámmal is hangosan kellett beszélnem, ha azt akartam, hogy meghallja, amit mondok.
     De mikorra már elfogyott a türelmem, csak legyintettem, és azt mondtam, hogy ?hosszú.?
     – ?nem az a lényeg ki hogyan fordított, de azt fontos tudni, hogy a fordítási hibák alapjában nem befolyásolják a hitünket,?
     A hit szempontjából tényleg nem fontos a fordítási hiba, ha az sem fontos, hogy miben hiszünk!?
     Sőt még akkor sem fontos, ha nem olvasunk Bibliát. De ha mégis kézbe vesszük és olvassuk, – akkor én legalább is, ? nem csak olvasni szeretem, hanem érteni is.
     – ?Isten nem azért közölte, hogy több személyből áll és ezt teljesen megértsük,?
     Minden kijelentésnek megvan az oka és alapja. Semmi nem lóg a levegőben. Ha nem találjuk az alapját, akkor vissza kell keresni, le kell ásni az alapokig. Ha nem így cselekszünk, akkor könnyen valami kakukktojásra építkezünk, és nagyon fogunk csodálkozni, amikor az építményünk összedől.
     – ?Te olyan dolgot erőltetsz, mintha azt mondanánk valakinek, hogy Jézus nem létezik,?
     Ha figyelmesen elolvasod amit írtam, akkor én pontosan arról beszélek, hogy létezik, sőt, még az üdvösségünk is létezik, mert az Egy Igaz Istennek gondja volt ránk. Ne hagyjuk ott, ne menjünk el mellette süketen és vakon! A Biblia nagyon bölcsen kijelenti, hogy csak EGY Igaz Isten van. Ha mégis hármat találunk a helyén, akkor nézzük már meg, hogy a másik kettő hogyan is került oda. Mert ?azt az Egyet? nem lehet helyettesíteni, de a másik kettőt igen! (Az Antikrisztus és a Hamis Próféta is ezt fogja tenni !!!, a másik kettőnek a helyébe lép.)
     – ?Emellett teljesen más a hangja A Mennyei Atyának, Jézusnak és A Szentléleknek, földi szóval fogalmazva teljesen más a habitusuk?
     Ha nem hallod meg a Mennyei Atya szavát sem, hogy ?csak Őt imádd, az Egyedüli Igaz Istent? akkor hogy akarod felismerni Jézus hangját és a Szent Lélek erejét?
     – Olyan hangra fogsz hallgatni amelyik azt mondja: ?Isten a teremtés előtt sem volt egyedül.?
     Mért, kivel volt a Mennynek és Földnek Teremtője a teremtés előtt? Egy másik istennel?
     Azt kívánom Neked, hogy ismerd meg az Örökkévaló szavát, (Szentírást), hogy felismerhesd Jézus Krisztus hangját, és megtapasztalhasd a Szent Lélek erejét.

     Szeretettel: Erika

    17. Drága ERIKA!

     Nekifutok még egyszer, hátha…! Nem magam miatt kértelek, hogy magyarázd meg azokat az igeverseket, amelyeket idéztem. Nem árt tudni, hogy ki is a Megváltód.

     Szerinted ezek az igeversek kiről szólnak, és mit jelentenek :

     Jn 1,1 A világ kezdete el?tt már létezett az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.
     (Jel 19,11 Láttam! Megnyílt az ég, és egyszerre egy fehér ló tűnt [fel], a rajta ülőt Hűségesnek és Igaznak nevezik. Igazságosan ítél és hadakozik.
     ?Jel 19,12 Szeme tűzláng, fején sok korona. Írott név van rajta, melyet senki sem ismer, csak Ő.
     ? Jel 19,13 Köpeny burkolja be, mely vérben ázott. Neve így hangzik: az Isten Igéje. )
     ? Jn 1,2 A világ kezdete el?tt az Ige együtt volt Istennel.
     ?Jn 1,3 Minden általa lett, és nélküle semmi nem jött létre.

     Jn 1,9 Az igazi világosság már készen volt arra, hogy megjelenjen, és világosságot adjon minden embernek.
     (Ján. 8,12 Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.)
     ?
     Jn 1,10 Az Ige már a világon volt, és bár ez a világ általa lett, a világ mégsem ismerte fel ?t.
     ?Jn 1,11 A saját világába jött, de az övéi mégsem fogadták el.
     ( Jn 1,10 E világon volt már (az igazi világosság), és jóllehet a világ Őáltala teremtetett, a világ mégsem ismerte el Őt.
     ?Jn 1,11 A maga tulajdonába jött, és az övéi nem fogadták el Őt. … Kol 1,16 Azért van ez így, mert Isten Jézus által teremtett meg mindent a Mennyben és a Földön: minden látható és láthatatlan lényt, még a trónokat, urakat, uralkodókat és fejedelmeket is. Isten mindezeket a Fia közrem?ködésével és Fia számára teremtette.
     Kol 1,17 A Fiú minden teremtménynél el?bb létezett, és hatalmával ? tartja fenn az egész világmindenséget. )
     ?
     Jn 1,14 Az Ige emberré lett, és közöttünk élt. Mi láttuk az ? dics?ségét, mint az Atya egyetlen Fiának dics?ségét. ? telve volt kegyelemmel és igazsággal.
     (Kol. 1,15 A ki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született;
     Kol. 1,16 Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek; Kol. 1,17 És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn. )
     Zsid 1,1 Régen a próféták által beszélt Isten ?seinkkel. Sokszor és sokféleképpen szólt hozzájuk.
     Zsid 1,2 De most, ezekben az utolsó napokban a saját Fián keresztül beszélt velünk. A Fia által teremtette Isten a világot, és mindent neki adott örökségül.
     Zsid 1,3 A Fiú az Isten dics?ségének kisugárzása, és benne mutatkozik meg igazán, hogy Isten kicsoda és milyen. Hatalmas szavával a Fiú tartja össze és irányítja az egész Világmindenséget. ? az, aki az embereket megtisztította b?neikt?l, azután a Felséges Isten jobb oldalára ült a Mennyben.
     Zsid 1,8 De a Fiúról így beszél: ?Trónod, ó Isten, örökre megmarad, igazságos ítéletek által uralkodsz királyságod fölött.
     Zsid 1,10 Ezt is a Fiúról mondja Isten: ?Kezdetben te alapoztad meg a Földet, Uram, és a Menny is kezed munkája.
     ?Zsid 1,11 Azok el fognak t?nni, de te örökre megmaradsz. Azok elhasználódnak, ahogy a ruhák elkopnak,
     Zsid 1,12 és összehajtod ?ket, mint egy köpenyt. Újakra fogod ?ket cserélni, mint az elkopott ruhákat, de te mindig ugyanaz maradsz, és életed évei soha nem érnek véget.?

     Jn 1,18 Istent soha senki nem látta. Az egyetlen Fiú ismertette meg velünk milyen az Isten. ? maga Isten és nagyon közel van az Atyához.?
     ?
     Jn 1,34 Én pedig láttam, és tanúsítom, hogy ? az Isten Fia.?

     1 Ján. 5,7 Mert hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Íge és a Szent Lélek: és ez a három egy. (!!!!!!!!)

     És még egy gondolkodni való :

     1 Móz. 9,26 Azután monda: ÁLDOTT AZ ÚR, SÉMNEK ISTENE, néki légyen szolgája Kanaán!
     1 Móz. 9,27 TERJESSZE KI ISTEN JÁFETET, lakozzék Sémnek sátraiban; légyen néki szolgája a Kanaán!

     Az Úr, Sém Istene, akinek a sátorában Jáfet lakozik, akit Isten kiterjesztett!

     Mát. 22,42 Mondván: Miképen vélekedtek ti a Krisztus felől? kinek a fia? Mondának néki: A Dávidé.
     ?Mát. 22,43 Monda nékik: Miképen hívja tehát őt Dávid lélekben Urának, ezt mondván:
     Mát. 22,45 Ha tehát Dávid Urának hívja őt, mi módon fia?

     Szeretettel: Ida

   3. Kedves PALAS!

    “”Egy valamit magára adó papnak ismernie kell a Szentírást. Sőt tud latinul, héberül, ógörögül. Pont azért, hogy hitelesebben tudja közvetíteni az Evangéliumot. …”

    Az a bajom ezzel a kijelentéseddel, hogy nincs olyan, hogy magára valamit is adó pap. Vagy Isten gyermeke valaki ( a Szent Lélektől való újjászületés által, és ekkor mindenki pap lett ( és akár analfabéta is lehet az illető), mert ebben a korszakban ezt az időszakot éljük), vagy nem, és akkor csak egy világi rang az, hogy valaki “pap”, “püspök”, “lelkész”, stb…! És ez utóbbi esetben akármilyen nyelven is olvashatja a Szentírást, az semmit nem tesz hozzá az általa prezentált evangéliumhoz, és írásmagyarázáshoz, mert az csak Szellem által érthető meg, és csak a Szent Lélek ereje/kenete által hirdethető. Mivel Isten igéje szellemi, ezért a testi ember azt fel nem foghatja, és csak a Szent Lélek az egyetlen, aki annak értelmét feltárhatja, és megtaníthatja az Isten gyermekeinek. ( Illetve azoknak, akik hallják azt.) És mindenkinek ugyanazt tanítja belőle, és nincs más magyarázata annak, csak amit a Szent Lélek tanít nekünk. Még akkor is, ha Krisztusban, hitben, és ismeretben növekszünk, és ugyanazon igevers mélyebb, és mélyebb értelmét is ismerjük meg, és elmondjuk azt másoknak is, az Isten gyermekei akkor is tudják, hogy igen, ez az Istentől van. Mert a Szent Lélek, Isten nyelvét, a mennyei nyelvet tanítja meg minden gyermekének. És az csak 1 nyelv! Ezért nincsenek különböző magyarázási, vagy értelmezési lehetőségei az igének a mennyei népnél. Mert ahogyan írva van, aki Istentől származik, az érti az Isten beszédét. És azok nem értik, akik nincsenek Istentől.
    Csak a nagy Babilonban lehet minden “nyelvet” “szeretetben” elfogadni, és tolerálni azokat a tanításokat is, amelyek nem a mennyei nyelven szólnak. Ott lehet arra hivatkozni, hogy az egyik így értelmezi, a másik úgy, a harmadik amúgy, de ennek nincs jelentősége, mert “testvérek” vagyunk, és a “szeretetbeni” egység a fontos…! A mennyei nép ismeri , és érti a pásztor szavát, és nem követnek idegeneket, és idegen hangokat. ( És az, hogy azoktól elfordulnak a juhok, nem a szeretetlenség jele, hanem tudják, hogy az nem a pásztor hangja, és ezért nem is követik azt, azokat, mert a pásztorhoz ragaszkodnak.)
    Ezért is mondta az Úr Jézus, hogy ” vesztek erőt, miután a Szent Lélek eljön rátok, és lesztek nékem tanúim”. Csak a Szent Lélek erejében lehetünk az Úr tanúi. Még akkor is így van ez, ha 15 nyelven is eltudjuk olvasni, vagy mondani az evangéliumot. Mert minden plánta, amelyet nem a mennyei Atya plántált kitépetik. Ez áll a tanításokra is ( amelyek nem Istentől vannak), és áll azokra a “hívőkre” is, akik nem a Szent Lélek által ( hanem emberi hitető szavakkal) lettek beplántálva a gyülekezetbe.

    “Ha ma valaki képben akar lenni a hit dolgaiban MO-on hallgasson Barsi Balázst. ….”

    Én meg azt mondom, hogy mindenki figyeljen az Úrra, és a Szent Lélekre, akkor képben lesz minden felől. Persze nem azt mondom, hogy Istennek más gyermekeit nem érdemes meghallgatni ( és azokat, amik jók megtartani), de ha a Pásztor előttünk megy, és bennünk van, és mi is Őbenne, valamint a Szent Lélek is, és az Atya Isten is, akkor nem szükséges a számunkra, hogy embereknek engedelmeskedjünk hit dolgaiban se.

    “Én nem gondolom egyébként csak az ismeri a Szentírást, aki állandóan igehelyeket tesz ki. …”

    Valóban nem kell feltétlenül igehelyeket idézni ahhoz, hogy tudjuk, hogy ki ismeri a Szentírás, vagy ki nem. Hiszen akik a mennyei nyelven beszélnek, azok anélkül is tudják, hogy valaki az ige szerint beszél, vagy sem. Viszont az igehelyek idézése referenciaként számít akkor, amikor valaki valamit az Isten igéje szemszögéből akar magyarázni, vagy megvilágítani. Mert olyankor rámutatsz arra, hogy ez, és ez a látásom, erre, és erre az igeversre alapozódik. Én legalábbis mindig szívesen venném ( ha valaki nem a saját véleményét mondja valamiről, hanem az Isten igéjének a szemszögéből akar valamit magyarázni), ha azokat igeversekkel is alátámasztaná, amiket mond. ( Továbbá én azért is hasznosnak tartom azok idézését, mert soha nem lehet tudni, hogy éppen kit találnak meg/el azok az igeversek….)

    “A hitnek nem csak a Szentírás, hanem a tanítás és az imádság is fő pillérei.”

    Igen, és az a fontos, hogy valamennyien Istentől tanítottak legyünk. A tanító is….

    1. “Isten a szeretet.”-ahogy írod. És a gonoszság? Az kié?
     A Sántáé? És az kié?
     Miről beszélünk? Istent keressük? Hát akkor csak nézzünk körbe, nem is láthatsz mást. A dolgok közös lényegébe belelátni. A szeretet az a kohéziós erő mely világunk és Isten lényege. Csakis önmagát szereti még bennünk is, hisz nincs más mint Ő. Az, hogy elfelejtjük kik vagyunk(innen a szétválasztódás és elkülönültség élménye) az is a terv része. De, hogy teremtő erővel rendelkezünk az nem kérdés. Isten nem fogja levezényelni a nagy háborút és megmenteni igaz híveit. A megmentés megtörtént vagy megtörténik, lehet egy pillanat vagy egy folyamat. Egyedül a hit számít, de vigyázzunk gondolatainkra, mert hinni bármiben lehet, akár még a Pápában is.:-)
     A Biblia emberekkel került kapcsolatba, így nincs miről beszélni, hogy torzították e vagy sem.
     Isten nem szeret egyikünket sem jobban mint a másikunkat, hisz benne, belőle és általa vagyunk.
     A gyilkos iszlamista VALÓJÁBAN nincs távolabb Istentől mint a szent életet élő jogi vagy bárki. Persze az egyensúly fontos, kell a rossz is a világba, hogy lehessen jó. A viszonylagosság világában(ahol élünk) nem is lehet másként. A
     Azt hiszük Bibliaidézetekkel eljutunk a nagy mennyországba.
     Hát amit itt egy-két hölgy, meg pár elvadult idézgető itt művel az minden csak nem tisztánlátás. Persze melyikünk is látna teljesen tisztán? Az vesse rá bárkire is az első követ aki a tökéletes tisztánlátás birtokában van itt. Okíthatjuk egymást meggyőződéssel, de ez igen karcsú. Isten mindenkihez szól mindig, kérdés, hogy meghalljuk-é. Tehát a mi vevőkészülékünkben van a gond, csak a mértéke más.
     Egyben mindannyian egyet értünk: Jézus az utat mutatja.

    2. Balázs, gondolatodat folytatva, hogy “csak magát szereti” teljesen ellentmond a szeretet lényegének. PONT ITT került elő feljebb/előbb a Szentháromság, vagyis a KETTŐ: az Atya és a Fiú Akiknek szeretetét személyesíti a Szentlélek! Szeretni annyit tesz, mint kilépni önmagunkból legalább 🙂 Vö. Jézus főpapi imájával János 17-ben: “Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged…”

     “Mindent általa és érte teremtett” írja Pál apostol a Kolosszeieknek írt levélben, az 1.15-17 szerint: ‘”Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülötte. Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatóakat és láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemséget és hatalmasságokat.. Mindent általa és érte teremtett. Ő előbb van mindennél és minden benne áll fönn.”

     Majd beszélhetünk a Szentélekről máskor 🙂

    3. Kedves Éva!

     Nem mond ellent a szeretet lényegének. Csak a szétválasztottság illúziójában.
     Semmit sem kell akarnunk(kevéske is az), minden történik, csak hagyni kell és hálásnak lenni. Még Istent sem kell akarni, mert úgy távolodik és valamiféle céllá lesz. Tisztának lenni sem kell lenni emberi értelemben, csak annyi a döntésünk, hogy felé vagy elfelé. A tetteink vagy segítenek emlékezni vagy még mélyebbre nyomnak a tudatlanságba.
     Elérni semmit nem lehet, az csak egós cél, hogy majd egy szép napon olyan tiszta leszek, hogy eléállhatok. Bűneink ugyanolyan fontosak mint szent cselekedeteink. Bűnök(sötétség) nélkül nincs üdvözülés. Ha már nem lesz igényünk a bűnre(mert megértjük kik vagyunk) és már azt sem ítéljük el ha valakinek igen, akkor kezdünk érteni valamit.

   4. Kedves Adrián!

    Nem azért írok le mindent, hogy rögtön megértsd, hanem mert fontos később majd érthető lesz. A matematikában egy egyenletnél kijön egy részeredmény, valaki érti hogyan jutottunk ide valaki nem, ez is ilyen.

    1. Te is egy kedves valaki lehetsz kedves Palas és ezt őszintén mondom, de ugyanakkor borzasztóan naiv is. És ami még ennél is rosszabb,…félelmetesen tájékozatlan. Ezek a tények….sajnos.

  3. Kedves Ida!

   “Persze azt hallottam, hogy a róm kat papoknak, illetve a többieknek sem kötelező a Szentírás ismerete, mert számukra az egyház tanítása a tananyag. A Szentírás tanulmányozására van egy ? főosztályuk?, amely azután közzéteszi a számukra a megfelelő magyarázatokat, tanításokat.”

   Megkérdezhetem, hogy honnan vagy ilyen “jól” informált? A bejegyzésedből ítélve úgy gondolom, hogy sajnos, nem ismered a papi szemináriumok tananyagát, de a Katolikus Egyház tanításait sem. Ezért kérlek, ne írj le olyat, ami nem igaz. (Az az érzésem, hogy te nagyon ki vagy hegyezve a Katolikus Egyházra. Csaba bejegyzésére szeretném felhívni a figyelmedet. Ezt az üzenetet, és még több kötetben összegyűjtött sok másikat egy magyar katolikus hölgy kapja Jézustól már sok-sok éve. Azt gondolom, hogy ez magáért beszél.) Nem volna szabad a katolikus embereket, vagy néhány megtévedt hívő cselekedeteit, szavait magával a Katolikus Egyházzal azonosítani. Egy államban is vannak jó és rossz szándékú emberek, vannak bűnözők, és tisztes családapák, mégsem lehet azonosítani egy-egy rossz emberrel az egész ország lakosságát. Vannak jó és rossz orvosok, az emberek mégis elmennek orvoshoz, ha betegek. Egyszerűen nyitott szemmel, nyitott szívvel, és szeretettel kell járni. Tévedések, “botrányok márpedig mindig lesznek”.

   Üdv.
   Agnes

   1. Elnézést az előző bejegyzésemben van egy félreérthető mondat, kimaradt egy jelző, és bizony így nem azt jelenti a mondatom, mint amit gondolok, vagy, amit mondani szerettem volna. A mondat helyesen így hangzik:

    “Nem volna szabad a tévedésben lévő katolikus embereket, vagy néhány megtévedt hívő cselekedeteit, szavait magával a Katolikus Egyházzal azonosítani.”

    (Ezzel azt akartam mondani, hogy minden csoportban vannak és lesznek olyan emberek, akik nem azonosulnak 100%-osan az adott csoport szellemiségével. Ez a Katolikus Egyházra nézve azt jelenti, hogy sajnos, vannak olyan, magukat katolikusnak (kereszténynek) mondó, vagy egyszerűen csak katolikus családban született emberek, akik a világ útjait választották, és a világ “bölcsességével” kívánnak élni, mivel nem fogták fel teljesen Krisztus üzenetét. Akik nem hajlandók a hitüket erősíteni, ismereteiket fejleszteni, sajnos, nagyon sok tévedést hangoztatnak, és igazából tévedésben élnek. Ez viszont nem azt jelenti, hogy a Katolikus Egyház egy szörnyeteg lenne, hiszen szerencsére, sok igazi hívő tartozik hozzá.
    Az előítéletek száma pedig az Egyház kezdete óta egyre szaporodik, és mindig nagyon sok támadást kapott, és fog is kapni, ezek a támadások kívülről és belülről (tehát tagjai sorából) is érkeznek.)

    1. Kimaradt egy szó? Szavakkal (Hangokkal) sosem fogod pontosan elmondani mit is hogyan értesz, ugyanis ez lehetetlen.
     Innen a sok félreértés még élőbeszédben is, nemhogy írásban -hangsúlyok nélkül.
     Próbálunk ráutalóan fogalmazni, de ez a nyelvek korlátja miatt csak részlegesen lehetséges.

     Olyan mulatságos mikor térítenek és magyarázzák Istent, miközben még az őszibarack ízét sem tudják elmagyarázni (ugyanolyan lehetetlen- nem mellesleg) annak aki még nem kóstolta.
     Ahhoz a pár viszonyítási ponthoz térnek mindig vissza (ami egyébként szintén tapasztalati úton ismer) ami közismert, édes, fanyar, savanykás stb. de lényegileg semmit sem tud mondani róla.
     Persze fontos, hogy szavakkal is kutassuk Istent (ha már ez a lehetőség adatott), de nehogy már elhiggyük a sok különféle(többnyire kamu) szövegértelmezést.
     Csakis tapasztalati úton ismerhető meg minden.

    2. Remek a példa az őszibarackkal kedves Balázs …. Mégis, képesek vagyunk megérteni egymást, ha az a SZÁNDÉKUNK … ez néha annyira sikerül, hogy a másik még hozzá is tesz, nem pedig sziszifuszi küzdelemmel kell leírni elemi dolgokat … igen, ismétlem, azért, mert van egy “eleve elrendelés” vagyis ELŐÍTÉLETEK bebetonozva 🙁 ez pedig éppen idevaló, a katolikus-témához ….

    3. Kedves Éva!

     “Előítéletek bebetonozva”- ez jó, ezt használom majd ha túl sokat akarok vagy elvárok.
     Szóval a szavak mégse őszibarackok:-)

    4. Kedves Balázs!Engedd meg,hogy Éva után csatlakozva megvéleményezzem azt a leírásodat,miszerint a szavak esetlegesek.Egyébként tényleg nagyon zűrös dolgokat tudunk okozni szavainkkal.Amennyiben ilyen nehezen megfogható,kifejezhető dolgokról van szó,szerintem egyszerűsíteni kell.Tényleg nem könnyű a barack ízvilágát körülírni egy olyan ember felé,aki még nem kóstolta.Azonban ha onnan közelítjük meg a dolgot,hogy a barack valami olyasféle gyümölcs,amibe ha beleharapsz örömet okoz és esetleg még a szomjadat is oltja,egyben táplál is – talán felkeltettük az érdeklődést.Valamit ugyanis ki kell találnunk,mert a “térítést” ahogy előbb írtad,vagyis,hogy elmondjuk a véleményünket Jézus jelenlétének fontosságáról,nem adhatjuk fel. 🙂 Ahogy Éva is írta,persze kell,hogy legyen egy befogadásra hajlamos fél mindehhez.Miközben valójában MINDENKI (legfeljebb nem tud róla) alig várja,hogy Jézusban a Megváltóját megláthassa.Még sem járunk mindenkinél sikerrel a Jóhírt illetően.Ám a barackkal szemben itt akad egy jelentős különbség!Habár,ha kell nem csak a kövek,de a barackok is megtudnak szólalni… 🙂

   2. Kedves AGNES!

    “Megkérdezhetem, hogy honnan vagy ilyen ?jól? informált? A bejegyzésedből ítélve úgy gondolom, hogy sajnos, nem ismered a papi szemináriumok tananyagát, de a Katolikus Egyház tanításait sem. Ezért kérlek, ne írj le olyat, ami nem igaz.”

    Az egyik információforrásomat már megjelöltem Évinek, de ezenkívül még jó pár bizonyságtételt is felhozhatnék “kiugrott” róm kat papoktól, illetve magasabb rangúaktól, akik éppen akkor szakítottak a nevezett egyházzal, amikor a Szentírást elolvasták. pl az egyik: https://www.youtube.com/watch?v=ZxF_G6wTxuc ( Ebből nekem logikusan az következik, hogy bár valakit felszentelnek pappá, attól még nem jelenti azt, hogy a Szentírást el kellett valaha is olvasnia. Elég volt csak az egyház tanításaival tisztában lennie. )
    Továbbá, hogy lássuk mi is a tananyag:

    http://www.kpi.hu/a-hittudomanyi-kar.html

    A Hittudományi Kar (HTK) a Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek által 1635-ben alapított Egyetem Hittudományi Karának jogutódja. Egyházi fakultás. A Karon három szakon alapképzés, egy szakon kiegészítő alapképzés is folyik. Az alapképzést nyújtó mindhárom szakon, illetve a doktori kurzuson ugyanaz a 12 tanszék látja el az oktatást.

    A teológus szak célkitűzése hármas: a teológia tudományos kutatása, s ezzel a magyar nyelvű teológia előmozdítása és irodalmának gazdagítása; a hallgatók tudományos felkészítése doktori fokozat megszerzésére; s végül a hallgatók (papnövendékek és világiak) magas szintű képzése, hogy a katolikus tanítás alapos ismeretében felkészülten vegyenek részt az Egyház evangelizációs tevékenységében.

    A középiskolai és az általános iskolai hittanár szak célja olyan hittanárok képzése, akik teológiailag jól felkészültek, és a katolikus tanítást az Egyház hitéhez és tanításához hűségesen, ugyanakkor korszerűen képviselik a magyar fiatalság előtt. A teológus és középiskolai hittanár szak a nappali tagozaton, az általános iskolai hittanár szak a levelező tagozaton működik.

    A Kar legfontosabb kutatási területei: dogmatika, biblikum, keresztény bölcselet, morálteológia, egyháztörténelem és a patrológia egyes részterületei. A Kar kitüntetetten építi be kutatási tevékenységébe a doktori képzést. Az Egyház hagyománya szerint a teológiai bakkalaureátus után a doktori fokozatot megelőzi egy közbenső fokozat, a licenciátus. A doktori fokozatot három specializálódási területen lehet megszerezni: Isten és az Ő megismerése; Krisztológia; az Egyház misztériuma és élete. A doktori program katolikus hittudományi doktorátussal zárul, ami államilag elismert PhD.

    Továbbá, a róm kat egyház tanításairól innen is ( !) tájékozódtam: http://lexikon.katolikus.hu/

    Azután pedig van egy Róm Kat fordítású Bibliám is ( ezt még kezdő hívőként vettem, amikor még abban a hitben leledzettem, hogy mindenki keresztény, aki annak mondja magát) , amely lábjegyzetben tele van “igemagyarázatokkal” is , amelyek abszolút értelmetlenek, és köszönőviszonyban sincsenek az ige értelmével. ( Igaz nem olvastam az összeset belőlük, mert annyira gyengék, hogy nem töltöm vele az időmet. ) Továbbá, ha valami érdekelt, akkor beleolvastam a katolikus blogok valamelyikébe, illetve megkerestem az a témát.

    Van még egyéb is, amit már leírtam itt is, de most nem szeretném már újra.

    Viszont azt már megfigyeltem, hogy szerintetek azok “nem ismerik a katolikus tanításokat”, akik nem találják azokat igeinek. Tulajdonképpen jogotokban áll ezzel kapcsolatban is azt gondolni, és hinni, amit akartok. Viszont én meg úgy látom, hogy ti nem ismeritek, és nem is értitek, se a Szentírást, se az egyházatok tanítását.

    Arról pedig, hogy én általánosítok, és egy kalap alá veszek mindenkit ( illetve, hogy összemosom a hatalmi ágát annak az egyháznak, a valódi hívőkkel, akiket azért még ott , Jezabel asszony tanít. ) , megint nem szeretnék sokat mondani, mert erről is írtam már sokszor. ( Meg arról is persze, hogy ki is a jelenések könyvebéli első fenevad…! Vagy a Nagy Parázna, vagy a Nagy Babilon…! )

    Az pedig számomra nem kérdéses, hogy a prófétálás ajándéka ma is működik, de azok a próféciák nem mondanak ellent a Szentírásnak.

    1. Kedves Ida, ez elképesztő amit írtál, és azon a feltételezésen alapszik, hogy nem a Szentírás az alapja – és a hagyomány, ami nélkül azt sem tudnánk, melyek a könyvek! ugye, ezt hagyományból? tudjuk csak! ha belegondolnál … – tehát KIZÁRÓLAG AZ AZ ALAPJA MINDEN egyházi tanításnak, papképzésnek! Ezt hogy lehetne elgondolni a Szentírás ISMERETE nélkül?

     Ami pedig a magyarázatokat illeti: van, amivel nem értek egyet, pl az “ezerév” magyarázatával, de ez nem lényeges dolog. Azt gondolom, hogy a vezető pozíciót EL FOGJA FOGLALNI AZ Antikrisztus, de előbb még a protestánsokat is “le akarja nyelni” egy egyesített “egyházban” az oldalon is olvasható egyvallással, hogy azzal MINDEN ISTENBEN hívőt el tudjon pusztítani!

     Azt gondolom, hogy a KÖZEL jövőben fog a AK a pápa trónjára ülni “de előbb el kell távolítani aki/ami még visszatartja” mint ismerjük ezt az Írásból. Ez tehát NEM a jelen, hanem a jövő … “csak” ennyi az eltérés. Ezért pedig teljesen fölösleges ujjgyakorlat a Kat.Egyházat ostorozni…
     —————————————————
     Póriasan: a gombhoz varrod a kabátot, hiszen TUDJUK hogy a Kat. Egyházat a Jelenések-béli “nagy paráznának” tartod, vagyis az Antikrisztus jegyesének, és nem KRISZTUS jegyesének! A katolikus tanítás egyébként MINDENKIT egyház-tagnak tart, aki hisz az Úr Jézus megváltó művében, és a feltámadásban!

     Egyes teológusok még tovább is mennek ennél, de ezt hagyjuk (látens, anonim-keresztényeknek nevezi) … azokat,akiket éppen mi nem voltunk képesek elvinni az evangélium világosságára (vö. “vak vezetők” – magatok nem mentek be az Isten Országába,akik meg be akarnak menni, azoktól elálljátok az utat).
     Jelzem feléd kedves Ida, hogy ezzel a gyűlölködéssel sokaknak Te is elállod az útját!
     Barátsággal gondolok rád (én nem írom,amit szoktatok: és “térj meg” … csak azt kérem, GONDOLJ józanul utána tévedéseidnek ami nem meglepő ismeret-hiányban)…

    2. Kedves Ida!

     Nem kívánok túl hosszú választ adni neked, mert régóta ismerem a bejegyzéseidet, és tudom, hogy milyen álláspontot képviselsz. Egyet azonban nem igazán értek. Hogy lehet az, hogy te egyedül mindenre “olyan jól” tudod a választ, jobban mint előtted 2000 évig bármelyik keresztény, és mindenki, aki nem te vagy, vagy nem a ti társaságotok tagja, arra azt mondod, hogy “nem ismeritek, és nem is értitek, se a Szentírást, se az egyházatok tanítását.” Persze te minden ember lelkét kiválóan ismered ……..
     A Katolikus Egyház tanítását megveted, de te magad “tanítasz” a saját gondolataid szerint. Kinek a felhatalmazásából teszed ezt? Ki mondta neked, hogy minden hazugság, amit nem te írsz le? Nekem itt valahogy hiányzik az alázatosság. A válaszaid, nemcsak amit nekem írsz, hanem amit másoknak is, az esetek túlnyomó többségében kioktatóak, és azon alapulnak, hogy “te ezt nem tudhatot….., csak én”. No ez nem igazán meggyőző számomra. Elnézésedet kérem, de egyáltalán nem találom helyesnek az Evangélium hirdetésének ezt a módszerét. Alapvetően az ellenkezésre építesz, és nem tűröd, ha más “megkérdőjelezi” a te hatalmas ismeretedet.

     Bocsi, hogy mégis hosszú lett.

    3. Kedves ÉVI!

     Mint oly sokszor elmondtam már, most is elmondom. Én hiszem, hogy az Úrnak ott is voltak/vannak báránykái, és Istennek gyermekei, az Ő kegyelméből. Mert bárki, bárhol keresi az Igazságot, és Istent , az megtalálja, ha megvan benne az igazság szeretete.

     “… ez elképesztő amit írtál, és azon a feltételezésen alapszik, hogy nem a Szentírás az alapja ? és a hagyomány, ami nélkül azt sem tudnánk, melyek a könyvek! …”

     Ha feltételezzük ( és az ige alapján ezt kell feltételeznünk, ha feltételezzük, hogy az nem hamisítvány) , hogy csak 1 igazság létezik, akkor azt is feltételeznünk kell, hogy ami nem azonos azzal az 1 igazsággal, az nem az igazságból van. ( Ezt János apostol írta az első levelében. Szabadon idézve.) Továbbá, ha hihetünk az evangéliumi, és az apostoli levelekben közölt dolgok igazságában, akkor azt is tudjuk, hogy arra az igazságra kizárólag a Szent Lélek által juthatunk el, ahogyan Isten igéjét is csak Őáltala érthetjük meg úgy, hogy az megfeleljen annak az 1 igazságnak. Vagyis azok a tanítások, amelyek nem felelnek meg annak az 1 igazságnak, nem a Szent Lélek tanítása által születtek, hanem emberi okoskodások, vagy hitető szellemek által. Függetlenül attól, hogy esetleg igeversek vannak odaírva hivatkozási alapul, mint olyanok, amelyek alapján azok a tanítások létrejöttek. Azután, azok a tanítások továbbadódnak, mint “igazságok”, holott nem azok, mert a Szent Lélek az ige alapján nem tesz rájuk pecsétet, mint igazakra.
     Viszont idővel minden “egyház” saját tanokat alkot ( természetesen az igére hivatkozva) , legtöbbször teológiát végzett, de akár megtéretlen, újjászületetlen emberek segítségével ( akikben nincsen Szent Lélek, viszont elég buzgósággal rendelkeztek/nek ahhoz, hogy az “egyházi” ranglétrán eljussanak arra a szintre, ahonnét már tanításokat is elfogadnak tőlük) , amit azután változatlan formában megkövetel minden annak az “egyháznak” a klérus tagjaitól, hogy azt tanítsák.
     (Viszont azok, akik a Szent Lélektől tanultak, meg tudják ítélni az ige alapján, hogy az egyezik-e az Isten beszédével, vagy sem. )

     ” ? tehát KIZÁRÓLAG AZ AZ ALAPJA MINDEN egyházi tanításnak, papképzésnek! Ezt hogy lehetne elgondolni a Szentírás ISMERETE nélkül?”

     A fent említett módon lehetséges .

     “Azt gondolom, hogy a KÖZEL jövőben fog a AK a pápa trónjára ülni ?de előbb el kell távolítani aki/ami még visszatartja? mint ismerjük ezt az Írásból.”

     Nem fog a pápa trónjára ülni, hanem meggyűlöli a Paráznát ( a 10 királlyal együtt) , és a testét tűzzel égeti meg.

     “Jelzem feléd kedves Ida, hogy ezzel a gyűlölködéssel sokaknak Te is elállod az útját!”

     Semmilyen gyűlölködés nincs bennem Évi! Ha kicsit is ismernél, tudnád, hogy mennyire bánt engem az az egész eljárás, amit a Bibliában olvasok.

     “Barátsággal gondolok rád (én nem írom,amit szoktatok: és ?térj meg? ? csak azt kérem, GONDOLJ józanul utána tévedéseidnek ami nem meglepő ismeret-hiányban)?”

     Én is Évi, és valóban teljes szívemből kívánom, hogy az én ismereteim legyenek tévesek! ( Isten látja a lelkem, de nagyon örülnék neki, ha minden, amit eddig mondtam, hülyeségnek bizonyulna!)

    4. Kedves Ida
     Ágnes sorai “bátrak”: én így nem mertem volna írni Neked.
     De mert ő bátor volt, megírom, hogy állok elébe, hogy meggyőzzelek, és bemutassam neked azt a Teljességet, amit KIZÁRÓLAG az eredeti, a megmaradt, az apostoli időkre visszavezethető HIT jelent! Tényleg.
     Áldást!
     Éva

    5. Kedves Éva!Habár még a múlt éjjeli szösszenetemre sem válaszoltál,engedd meg,hogy idebökjek egy rövidet.Biztos,hogy álmaid netovábbja lenne meggyőzni itt bárkit is?Légyszi fogadd meg kéretlen javaslatomat mielőtt falat kezdenél hányni a borsóra 😉 ,és nézz szét,mi is folyik itt!Nem utolsó sorban,Ágnes már megfogalmazta az egésznek az alapját.Csekélységem szerint ehhez már nem lehet hozzá tenni,legfeljebb elvenni belőle.Lám,azóta sem érkezett válasz soraira…

    6. Kedves ÉVI!

     Ugyanezeket, amiket ÁGNES leírt, te is leírtad már. Ha nem is egyszerre. Nincs is ezzel semmi gondom, meg szoktam vizsgálni az Úr előtt ezeket a véleményeket, és ha azt mutatja, hogy jogosak, akkor elfogadom azokat, és megtérek belőlük. Nem is értem, hogy miért kellene ehhez különösebb bátorság. De persze jobban örültem volna az igén alapuló “ütköztetéseknek”, mint ezeknek a személyeskedéseknek, amikkel sorban előrukkoltok, és ami inkább arról győz meg, hogy igei érveitek nincsenek. De, valószínűleg az az oldal nem is annyira érdekes a számotokra.

    7. Kedves HATODIK LENIN!

     “… ,és nézz szét,mi is folyik itt! …”

     Bizony kedves LENIN, a “Nagy Babilonban” minden “nyelvet”, “népet”, “nemzetet” és ágazatot, tanítást, vallást, és mindenkit “szeretettel” fogadnak. Ott végtelen sok “igazság, út, és lehetőség van “, amely mind Istenhez vezet. Kizárólag csak az Isten beszédéért üldözik, és fogják üldözni azokat, akiknél a Jézusról való bizonyságtétel van….! Mert azok valahogy nem elég alázatosak ahhoz, hogy “szeretetben” elfogadjanak igazságnak egyebet is, mint Isten beszédét, a Szent Lélek kijelentésében….!

     “Nem utolsó sorban,Ágnes már megfogalmazta az egésznek az alapját.Csekélységem szerint ehhez már nem lehet hozzá tenni,legfeljebb elvenni belőle.Lám,azóta sem érkezett válasz soraira?”

     Ugyan mit kellett volna válaszolnom ÁGNES soraira , hogy ő (!) elég “alázatosnak” tartson?! Hogy ez is igazság lehet, meg az is, meg amaz is…? ( “Sőt, mond, hogy mit tartsak igazságnak, és akkor én azt fogom annak tartani, hogy neked megfeleljek…?!” )

     Aki Istentől származik, az érti az Isten beszédét…! Aki nem Tőle, az nem érti, és annak minden igazság lehet…! Aki Istentől van az hallgat ránk, aki nem, az nem hallgat…!

    8. Kedves Ida!

     Ha “személyeskedésnek” veszed a megállapításaimat, akkor nem igazán gondolkodsz el azon, amit írtam. Javaslom, hogy néha olvasd vissza a saját kommentjeidet, és számold meg, hogy hány “személyeskedő” bejegyzést írtál már másoknak. Úgy gondolom, néhány igen erősen sértő. A katolikusokat pedig különösen ki szoktad “oktatni”……vajon miért?
     Az, hogy a kommentelők általában nem írnak olyan hosszú bejegyzéseket, amiket te, nem másolják ki a teljes Bibliát a megjegyzéseikhez, még nem jelenti azt, hogy tudatlanok, hogy nem ismerik a Szentírást, és hogy nincs hitük, hogy nem kapták meg a Szentlélek adományát (csak, és kizárólag te). Te pedig ilyen szólamokkal igyekszel mások hitét megkérdőjelezni, ítéleteket mondani. Olyan érzése támad az embernek, hogy csak te egyedül vagy igazi hívő ember, mindenki más tudatlan, “analfabéta”. A szószátyárkodás nem biztos, hogy a hit mélységét tükrözi.

    9. Kedves ÁGNES!

     “Javaslom, hogy néha olvasd vissza a saját kommentjeidet, és számold meg, hogy hány ?személyeskedő? bejegyzést írtál már másoknak. Úgy gondolom, néhány igen erősen sértő. A katolikusokat pedig különösen ki szoktad ?oktatni???vajon miért?”

     PL: “….” ?????

     Mielőtt elküldöm is elolvasom a kommentjeimet, és utána is, de nem emlékszem olyanra, amely személyeskedést tartalmazott volna. Kérlek idézd azokat a személyeskedő kommentjeimet ( valószínűleg nem lesz nehéz, ha te ezek szerint több olyat is olvastál ), amelyeket másoknak szoktam írni, és amelyek közül a néhány igen sértő. Azért kérlek erre, mert én valóban nem emlékszem olyanra, és amennyiben tényleg volt olyan, azt nem vettem észre. (Tehát, akárhányszor is olvasnám el azokat, akkor se fedezném fel azokat.) Bár persze jobban szerettem volna, ha már ilyeneket tapasztaltál tőlem, akkor eleve idézted volna is őket, hogy szembesülhessek vele.
     Ezért kérlek, hogy segíts ebben nekem azzal, hogy idézed azokat. A katolikusok “kioktatásával”
     kapcsolatos írásaimat is kérlek, hogy idézd. Mármint, ha nem arra gondolsz kioktatásként, hogy olykor-olykor szóltam a nem igei bejegyzések okán. De azok csak figyelmeztetések voltak, amelyek éppen a szeretet miatt történt. De, persze többször is hozzátettem már, hogy mindenkinek jogában áll abban hinni amiben akar, hiszen mindenki maga ad számot magáról, és a hitéről is. Viszont azt sem szeretném, ha valakik meg esetleg arra hivatkozhatnának majd az ítéletüknél, hogy én láttam, hogy a hitük nem igei, de mégsem szóltam.

     “…. Te pedig ilyen szólamokkal igyekszel mások hitét megkérdőjelezni, ítéleteket mondani. ”

     Hát, szerintem, ha értenéd amit mondok, akkor azt is értenéd, hogy miért mondom. Többnyire a hitünk alapjaira, illetve a mikéntjére, és hogyanjára szoktam felhívni a figyelmet. ( Mármint a Szentírás szerintire.) Azokét, akiknél a hozzászólásaikban látszik, hogy nem azokon az alapokon állnak. De, természetesen az Úr soha nem azt mondta, hogy majd lelkesen fognak ezért bennünket fogadni. ( Régebben ( és nem sokára) a máglya halál, és a többi is a repertoire-ban volt ilyesmiért…!)

     ” Olyan érzése támad az embernek, hogy csak te egyedül vagy igazi hívő ember, mindenki más tudatlan, ?analfabéta?. ”

     Ha ez az érzésed, akkor lehet, hogy az Úr előtt kellene megvizsgálni a hiteted. Biztos vagyok abban, hogy nem tőlem van az az érzésed. ( Bárki mástól is ezt éreznéd, akik ugyanazt elmondhatnák , amit én szoktam. ) Én csak az igéről beszélek azzal a dologgal kapcsolatosan, amelyről éppen szó van. ( Isten beszédét szólom, anélkül, hogy bármit is bárkire rá akarnék kényszeríteni, vagy bárkit bármiért is elítélnék ( hiszen nem is lehetne, mert senkinek sincs semmije, amit nem úgy kapott volna. ) . Mindenki megvizsgálhatja, és ha valami nem igei abból, amit mondok, lehet ellenérvelni az ige alapján, a kellő igei alátámasztással. )

     ” A szószátyárkodás nem biztos, hogy a hit mélységét tükrözi.”

     Lehetséges, hogy csak annak jelent szószátyárkodást, aki egyébként nem érti, hogy miről van szó a szövegben. Részemről nem annak készül, hanem szeretem pontosan leírni amit mondani akarok, a félreértések elkerülése végett. ( Az pedig mindig mindenkinek a saját döntése, hogy megtisztel-e azzal, hogy elolvassa-e a hozzászólásaimat.)

   3. Ágnes! Vő: még Kormos Erika. Azt nem értem én se, hogy veszettül rátámadnak mindenkire, aki nem az ő véleményükön van. Kormos Erika még ennél is tovább ment: Hogy a Biblia hamis. Szegény, ha tudná, hogy igaza lenne, akkor már a világ rég megitétetett volna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pedig a hamisitás csak most jön!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Én római katolikus vagyok, de voltam már református, görög katolikus és evangélikus misén is, furcsa volt nekem is, DE SOHA NEM JUTOTT ESZEMBE, HOGY ODA MENJEK HOZZÁJUK, ÉS KIOKTASSAM ŐKET. El kell fogadni. Sátán már 500 éve próbálkozott a reformációkor, de Isten kegyelméből megtartotta őket is magáénak, de persze vannak hamis tanok is, mint pl. jehova, és amik napjainkban alakulnak: hit gyüli stb.

    Ami napjainkban a katolikus egyházat illeti: sátán emberei már belül vannak, már készitik a csaló útját…Isten megengedi, hogy a pelyva elváljon a búzától, vagy is már a jelenések és Dániel könyvében leirt próféciákat éljük napjainkban.

    Még egy érdekesség: A kánon szerint XVI. Benedek, hogy lemondott most is Pápa, igy most valójában két pápa van, az egyik hamis, tudjuk ki, akik nyitott szemmel járnak, azok tudják. Sátán mindenben leutánozza az Úr Jézust, ahogy ellett küldve az ő követe Keresztelő János személyében, Sátán az antikrisztusnak is ellett küldve az ő követe a hamis próféta személyében, és apránkét adagolja be a hazugságokat, hogy a hivők ne ismerjék fel. Sátán taktikája abban rejlik, hogy ne ismerjék fel, mert ha felismernék, mindenki megtérne….

    1. Látom, értelmezési nehézségeid vannak, mert én nem ezt mondtam.
     Fuss neki még egyszer, és próbáld újra elolvasni azt amit írtam.
     Sok sikert hozzá.

    2. Csaba.
     “Ami napjainkban a katolikus egyházat illeti: sátán emberei már belül vannak, már készítik a csaló útját?Isten megengedi, hogy a pelyva elváljon a búzától”

     “Isten megengedi, hogy a pelyva elváljon a búzától” Ezt meg, hogy érted? Pontosan hogyan válik el a pelyva a búzától? Mert én azt látom, hogy történjen ott bármi is, te és a hozzád hasonló igaz katolikus, nem akarnak el/kiválni az egyházuktól/ból.
     Ott tartottunk, hogy sátán emberei már belül vannak. Innen folytasd kérlek.

    3. Igen egyszerű – feltéve, ha valaki végigolvassa, a már említett próféciákat, üzeneteket, az ír látnoknőtől például – hogy éppen JÉZUS fog “kimenni” – vagyis tovább nem JELEN LENNI ott úgy, ahogy egyébként VAN – tehát nekünk teljesen felesleges “kimenni” …. hiszen nem vagyunk “hamis vallásban”‘! Ha majd átalakul, azt észre fogjuk venni, ahogy most is látunk már jó néhány dolgot, “előkészületet”.
     Vankó Zsuzsának az a véleménye (adventista, főiskolai tanár, rektor) hogy MINDEGYIK szervezetből “ki kell majd menni” mert nem egy akol lesz és egy pásztor, hanem egy NYÁJ és azért nem vesznek részt semmilyen ökumenikus imában, ilyen találkozókon, stb.

    4. Kedves Adrian! Azt úgy értem, hogy a nagy nyomorúság idején, ami már hamarosan kezdődik, fog majd mindenkinek megmutatkozni a hite. Vagy is csak szinleljük vagy az Istené vagyunk. A gyávák és képmutatók nem örökölhetik a Mennyek országát. A nagy nyomorúság idején előfog mindenkiből jönni, hogy a félelem vagy az igaz Isten szeretet munkálkodik benne….

     Idézek!

     “Gyermekeim! Ezek az utolsó figyelmeztetéseim. Beteljesülnek szavaim. Templomaimat feldúlják. Papjaimat felkoncolják. Nem lesz többé Szentmise. Tanításomat lábbal tiporják. Akik mégis kitartanak Mellettem, azokat meg fogják ölni. De Én ezt mondom nektek: ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de semmi egyebet sem tudnak tenni. Attól féljetek, aki a testet a lélekkel együtt a kárhozatra viheti. Ez pedig maga a sátán, az őskígyó, aki félrevezette Évát, mert szóba állt vele. Ti ne álljatok vele szóba! A kísértést azonnal vessétek el magatoktól! Tartsatok ki Mellettem mindhalálig”

     Idézek máshonnan is:

     ” ? A negyedik jel a gyalázatos szentségtörés, amit az követ el, aki Krisztussal szembehelyezkedik, vagyis az Antikrisztus. Behatol Isten szent templomába, és helyet foglal trónusán, és Istenként imádtatja magát.?? és nyilvánvalónak kell lennie a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki Isten fölé emelkedik és minden fölé, ami szent. Jöttét a Sátán közreműködésével mindenféle feltűnő tett, szemfényvesztő jel és hamis csoda kíséri, meg mindenféle gonosz csábítás?? (Tessz 2)

     ?Akkor majd meglátjátok a szent helyen a Dániel próféta által megjövendölt gyalázatos pusztulást, ? aki olvassa, értse meg?? (Mt 24, 15)

     Szeretett fiaim, hogy megértsétek, miben áll ez a rettenetes gyalázat, olvassátok el, mit jövendölt róla Dániel próféta.

     ?Eredj Dániel, mert el vannak zárva, és le vannak pecsételve ezek a szavak a végső időkig! Sokat kiválasztanak, megtisztítanak, és próbára tesznek, ám a gonoszok tovább folytatják gonoszságukat. A gonoszok közül senki sem jut el a belátásra, de az értő szívűek meg fogják érteni.

     Attól az időtől kezdve, amint megszűnik a mindennapi áldozat és felállítják a ?vészt hozó undokságot?, ezerkétszázkilencven nap lesz. {~ 3,56 év}

     Boldog, aki bízni tud és megéri az ezerháromszázharmincötödik napot.? (Dán 12, 9-12) {~ 3,66 év}

     A szentmise, a mindennapi Áldozat, a tiszta felajánlás, amit az Úrnak ajánlanak fel mindenfelé napkelettől napnyugtáig.

     A szentmiseáldozat a Kálvárián Jézus által felajánlott áldozatnak a megújítása és megjelenítése. Elfogadva a protestáns tanítást, azt mondják majd, hogy a szentmise nem áldozat, csupán a szent vacsora, vagyis annak emléke, amit Jézus az Utolsó Vacsorán végbevitt. És így eltörlik majd a szentmise gyakorlatát. A szentmiseáldozat mindennapi bemutatásának az eltörlése jelenti a gyalázatos szentségtörést, amit az Antikrisztus visz végbe, aminek három és fél év lesz kb. az időtartama, vagyis ezerkétszázkilencven nap {~3,56 év}”

     https://hu-hu.facebook.com/nagyfigyelmeztetes/posts/404997056203999

    5. Bocsi Kedves Csaba, de nem bírlak követni. Próbáljuk meg lassan egyenként. Van egy római katolikus egyház, ami szerintetek Isten egyetlen és igazi egyháza és aminek te is a hű követője illetve tagja vagy. Ezt eddig meg van, tehát értem. Aztán van az, hogy Sátán ügynökei beszivárogtak hozzátok. Ezt is értem, de innen már felvetődnek bennem bizonyos kérdések. Nem akarok megint összezavarodni ezért egyenként kérdezem. Egyáltalán mit csinálnak, mire készülnek ezek ott bent az egyházban?

    6. Ja, még valami, mert nagyon fontos. Ferenc pápa is hozzájuk tartozik,..mármint ő is a sötét oldalt szolgálja?

    7. Ok! Kedves Adrien, kezdjük a legelején 🙂

     Kezdjük egy evangéliumi idézettel 🙂

     “Erre megkérdezte őket: ,,És ti kinek tartotok engem?? Simon Péter válaszolt: ,,Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.? Jézus azt felelte neki: ,,Boldog vagy, Simon, Jónás fia! Mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én Atyám, aki a mennyekben van.

     És mondom neked: Te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat, s az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyekben is. Máté Evangéliuma 16,13-19”

     A Pápaság és, hogy ma Rómában székel, ez Szent Péter utódlása (Szent Péter ott is halt meg, ha jól tutom maradványai is ott vannak a Szent Péter Bazilikában).

     Ebből remélem már lekövetkeztetted, hogy Isten miért Rómát és mi a Pápaság intézménye (Szent Péter volt az első Pápa és vele is fog majd befejeződni a pápaság intézménye /Malakiás lista/, és a püspökök és papság, A Pápaság Szent Péter utódlása , ahogyan az Úr Jézus ráhagyta. A római katolikus egyház is az őskerszténységből alakult ki.

     Sátán ezt a kezdetektől támadta, de Sátán is csak annyit tehet, amennyit a Mennyei Atya és az Úr Jézus megenged neki.

     Nos megint idézni fogok: http://jezusuzenete.hu/2015-szeptember-21-szentsegimadason-jezus/

     “Gyermekeim! Az idő lejár. Életetek véget ér. Utána a számonkérés következik. Mindnyájatoknak meg kell állni ítélőszékem előtt. Mindenkinek megfizetek tettei szerint. Ami most következik, az a bűnök következménye. A pokol összes ördögét kiszabadították bűnös cselekedeteikkel az emberek. Ezért ne csodálkozzatok azon, ami a világban zajlik. Legfőképpen ne Engem okoljatok, hanem magatokat. Kezdjetek el imádkozni! Akkor mérsékelhetitek a csapásokat”

     Ugye lekövetkztetted, hogy az AK hatalomra fog jutni, (látod te magad is, hogy milyen bűnös világban élünk, ahol szinte már minden szentség megyalázásra került: Házasság szentsége: csak együtt élés, bűnös módon való gyermekáldás, Magzat elhajtás, ez csak egy amely szentséget már semmibe vesznek sajnos a hivők is 🙁 mi magunk hivjuk életre az AK a bűneinkkkel és ezért viselni fogjuk annak következményeit is a bűneink miatt, amelyet a Mennyei Atya büntetni fog.

     Kik szivárogtak be Isten ellenségei: illuminatinak is nevezzük őket, ők sátán emberei (A sátánnak nincs isteni hatalma, ügynökökre van szüksége, hogy munkálkodni tudjon). Mivel bűneink már túlmutatnak minden tűrés határon, isten megfogja engedni ezt az utálatot, hogy próbára legyen téve mindenki hite. Ez a búzáról és konkolyról való példa beszéd értelme, csak rajtunk, szabadakaratunkon múlik, hogy búza vagy konkoly vagyunk, már nem tart sokáig a kegyelem állapota, felváltja az isteni igazságosáág.

     Hogy Ferenc Pápa a HP-a?, igen ő az, XVI. Benedeknek nagy szerepe lesz a kersztény üldözés alatt, sajnos őt is majd megfogják majd gyilkolni. 🙁

     Az AK-ól még annyit, először beül Szent Péter trónjára (amely majd a végzete is lesz), s majd onnan kivonul Izraelbe, ahol majd Megiddóban elbukik. Szinre lépésére a csel pedig a III. Világ Háború lesz., amit ő robbant ki.

    8. Szia Csaba.
     Ezt olvasd el kérlek. http://kegyelem.orgfree.com/cikkek/Peter_nem_elso.pdf
     Továbbá nem találok semmilyen bizonyítékot azzal kapcsolatban, hogy Péter egyáltalán Rómában járt volna, arra sem, hogy ott halt volna meg, mint ahogy a Rómában található csontjaira sincs semmilyen bizonyíték. El kelne egy kis segítség.

     ‘Az AK-ól még annyit, először beül Szent Péter trónjára…..”

     Biztos, hogy erről a Péterről beszélsz?
     “És lőn, hogy a mint Péter beméne, Kornélius elébe menvén, lábaihoz borulva imádá őt.
     Péter azonban felemelé őt, mondván: Kelj fel; én magam is ember vagyok.” Apcsel 10:25-26

    9. Kedves Adrián!

     Megint ez az egyház elhagyás!
     De kérdezhetném Idától is hol beszél Jézus arról vagy a Biblia, hagyja el az egyházát vagy fusson ki az egyházából valaki is. Jézus nagyon is tiszteletben tartja ki hova született. Arról ezek szerint nincs fogalmatok ma mi Babilon az nem egy egyház, pedig már kiszúrja az ember szemét.

    10. Kedves Adrián!

     Nem csodálom, hogy Csaba erre már nem reagált. Már Idának mondtam egyszer, hogy Péter és az apostolok szerinte tiszta idióták lehettek és nem tudták mit kell tenniük, mégis az egyház alapjai nagyon korán le lettek rakva már Krisztus után 110-ben. Péter mindig kérdezett és még sem jutott sehova? Annyira világosan le van írva minden, de mindent meg lehet magyarázni. Péter visszajött a mélységből nagy utat járt be. Mi a különbség Péter és Júdás bűnbánata között? Ez ad magyarázatot mindenre.
     Adrián nagyon tetszik ez a kavics egyház. Ti igazán egy szellemi egyházat építetek Erika a földi egyházról tudni sem nagyon akar, akkor minek ide kavics? Még logika sincs ebben az egészben. Te akkor kiharcoltad, hogy a kavics egyházhoz tartozol.

    11. Kedves PALAS!

     “Megint ez az egyház elhagyás! De kérdezhetném Idától is hol beszél Jézus arról vagy a Biblia, hagyja el az egyházát vagy fusson ki az egyházából valaki is. ”

     Itt:

     Jel. 18,2 És kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé.
     Jel. 18,3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.
     Jel. 18,4 És hallék más szózatot a mennyből, a mely ezt mondja vala: FUSSATOK KI ÉN NÉPEM, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:
     Jel. 18,5 Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.
     ?Jel. 18,6 Fizessetek úgy néki, a mint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint; a mely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki.
     Jel. 18,7 A mennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyászszal fizessetek néki; mert ezt mondja az ő szívében: Úgy ülök, mint királynéasszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok.
     Jel. 18,8 Ennekokáért egy nap jőnek ő reá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség; és TŰZZEL ÉGETTETIK MEG; mert erős az Úr, az Isten, a ki megbünteti őt.
     ?Jel. 18,9 És siratják őt, és jajgatnak ő rajta a föld királyai, a kik vele paráználkodtak és dobzódtak, mikor az ő égésének füstjét látják,
     ? Jel. 18,10 Nagy távol állva az ő kínjától való félelem miatt, mondván: Jaj! jaj! TE NAGY VÁROS, BABILON , te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted!
     Jel. 18,11 A föld kalmárai is siratják és jajgatják őt, mert az ő árúikat immár senki nem veszi;
     Jel. 18,12 Arany és ezüst, és drágakő és gyöngy, és gyolcs és bíbor, és selyem és skárlátczikkeket; és minden thinfát és minden elefántcsontedényt, és drágafából és rézből és vasból és márványkőből csinált minden edényt;
     Jel. 18,13 És fahajat és illatszereket, és kenetet és tömjént, és bort és olajat, és zsemlyelisztet és gabonát, és barmokat és juhokat, és lovakat és kocsikat, és rabokat és emberek lelkeit.
     Jel. 18,14 És a gyümölcs, a mit a te lelked kívánt, eltávozott tőled, és minden a mi ínyes és pompás, eltávozott tőled, és többé azokat meg nem találod.
     Jel. 18,15 Ezeknek árosai, a kik meggazdagodtak ő tőle, távol állanak az ő kínjától való félelem miatt, sírván és jajgatván,
     Jel. 18,16 És ezt mondván: Jaj! jaj! a nagy város, a mely öltözött gyolcsba és bíborba és skarlátba, és megékesíttetett aranynyal, drágakövekkel és gyöngyökkel; hogy elpusztult egy órában annyi gazdagság!
     Jel. 18,17 És minden hajósmester és a hajókon levők mind, a sokaság és az evezők, és valakik a tengeren kereskednek, távol állának.
     Jel. 18,18 És kiáltának, LÁTVÁN AZ Ő ÉGÉDÉNEK FÜSTJÉT, és ezt mondják vala: Mi hasonló e nagy városhoz?
     Jel. 18,19 És port hányván az ő fejökre, kiáltának sírván és jajgatván, és ezt mondván: Jaj! jaj! az a nagy város, a melyben meggazdagodott mindenki, a kinek hajói voltak a tengeren, annak drágaságaiból, hogy elpusztult egy órában!
     Jel. 18,20 Örülj ő rajta menny, és ti szent apostolok és próféták; mert az Isten büntette meg őt érettetek való büntetéssel.
     Jel. 18,21 És egy erős angyal egy nagy malomkőhöz hasonló követ felvőn és a tengerbe veté, ezt mondván: Ilyen módon nagy sebességgel vettetik el Babilon, ama nagy város, és többé meg nem találtatik.
     Jel. 18,22 És hárfásoknak és muzsikásoknak, és síposoknak és trombitásoknak szava te benned többé nem hallatik; és semmi mesterségnek mestere nem találtatik többé te benned; és malomnak zúgása sem hallatik többé te benned;
     Jel. 18,23 És szövétneknek világossága többé te benned nem fénylik; és vőlegénynek és menyasszonynak szava sem hallatik többé te benned; mert a te kalmáraid valának a földnek fejedelmei; mert a te bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a népek.
     Jel. 18,24 És abban prófétáknak és szenteknek vére találtatott, és mindeneknek, a kik megölettek a földön.

     Jel. 17,1 És jöve egy a hét angyal közül, a kinél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván nékem: Jövel, és megmutatom néked A NAGY PARÁZNÁNAK kárhoztatását, a ki a sok vizen ül;
     Jel. 17,2 A kivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai.
     Jel. 17,3 És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek hét feje és tíz szarva vala.
     Jel. 17,4 Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával,
     Jel. 17,5 És az ő homlokára egy név vala írva: TITOK; A NAGY BABILON, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja.
     Jel. 17,6 És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől; és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt.
     Jel. 17,7 És monda nékem az angyal: Miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak titkát és a fenevadét, a mely őt hordozza, a melynek hét feje és tíz szarva van.
     ?Jel. 17,15 És monda nékem: A vizek, a melyeket láttál, a hol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek.
     Jel. 17,16 És a tíz szarv, a melyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és MEGÉGETIK ŐT TŰZZEL.
     Jel. 17,17 Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.
     Jel. 17,18 És az asszony, a melyet láttál, ama nagy város, a melynek királysága van a földnek királyain.

     “Jézus nagyon is tiszteletben tartja ki hova született. Arról ezek szerint nincs fogalmatok ma mi Babilon az nem egy egyház, pedig már kiszúrja az ember szemét.”

     Hát lehet, hogy te azt gondolod, de itt eléggé egyértelmű! ( Szerintem egy kis igeolvasás elkelne.)

     ” Már Idának mondtam egyszer, hogy Péter és az apostolok szerinte tiszta idióták lehettek és nem tudták mit kell tenniük, mégis az egyház alapjai nagyon korán le lettek rakva már Krisztus után 110-ben. ”

     Nocsak! Én meg azt hittem, hogy már pünkösdkor megtörtént…! Vagy te melyik “egyházra” gondoltál…?

     “…Annyira világosan le van írva minden, de mindent meg lehet magyarázni. ”

     Igen, én is ezt mondom!

     “Adrián nagyon tetszik ez a kavics egyház. Ti igazán egy szellemi egyházat építetek Erika a földi egyházról tudni sem nagyon akar, akkor minek ide kavics? Még logika sincs ebben az egészben. Te akkor kiharcoltad, hogy a kavics egyházhoz tartozol.”

     Ha olvasnád az igét, akkor lehet, hogy te is rájöhetnél ( illetve megmutatná neked a Szent Lélek), hogy Jézus a kőszikla, és az egyház Őreá épül fel ( itt megint a fél újszövetséget kimásolhatnám neked, amely éppen erről szól!) . És ebben a korszakban Isten országa nem láthatóan jön el, hanem a keresztényekben van. És ebben a korszakban, csak a keresztény személyeken keresztül nyilvánul meg Isten országa. Amit a világ “egyháznak” lát ma, az csak egy többé-kevésbé vallásos szervezet/tek, amelyekben lehetnek/vannak olyan személyek is, akik az eklézsiához, Isten országához tartoznak.
     Van benne logika, csak nem feltétlenül az emberi.

    12. Kedves Ida!

     Erre a válaszra számítottam, de nem ez volt a kérdés! Örülj, hogy nem bíróságon kell védened az igazadat, mert mindig azt mondaná a bíró legyen szíves a kérdésre válaszoljon. Nyugodtan megmutathatnád hol szerepel az egyház a szövegekben, de természetesen sehol. Ráadásul ezek régi panelek, még csak nem is gondolkoztok, akik a kavics egyházban bíznak. Ha kicsit gondolkoznál rájöhetnél, ha úgy imádkoznánk még az ország Babilonból ki is maradhatna. Krisztus is elmagyarázza mi a Babilon én is mondtam, de minek! Ehhez nincs mit hozzátenni. Sokan mondják nekik a Szentlélek mutatja az utat, mégis mennyire különböznek a Krisztus képek, de ez egy külön történet.

    13. Kedves PALAS!

     Annak örülök, hogy nem te vagy a bíró a bíróságon! Én is mindig azt mondanám, hogy én a kérdésre felelek, csak a bíró Úrnál van a vételi zavar….! ( Bár az ítélet valószínű, hogy ettől nem változna…!)
     Megjegyzem, most még zavarban is lennék, mert nem is értem, hogy mit szerettél volna mondani. ( Azt mondjuk értettem, hogy nem gondolkozok kicsit se, és valami kavics egyházban bízásról is beszélsz…!) A Jelenések könyve az egyháznak, az eklézsiának szól, és szerintem nem kell túl sok gondolkodás arról, hogy mi lehet a nagy Babilon, illetve a nagy Parázna, ahol /amelyben Isten népe is megtalálható, és amelyből ki kell jönnie ahhoz, hogy az annak kimért csapásokból ne részesüljön ….!

     “Krisztus is elmagyarázza mi a Babilon én is mondtam, de minek! ”

     Krisztus magyarázatát ismerem ( azt idéztem), de a tiedről lemaradtam! Megtennéd kérlek, hogy elmondod újra?!

     Köszönöm!

     Ehhez nincs mit hozzátenni. Sokan mondják nekik a Szentlélek mutatja az utat, mégis mennyire különböznek a Krisztus képek, de ez egy külön történet.

    14. Kedves Ida!

     Bár nem fedezlek itt mostanság fel, de lehet más is olvassa. Adós vagyok egy örökzöld témával, amit újra és előhozunk és nem értjük. Újra elmondom a Babilon nem a katolikus egyház ez rajta maradt, mint szamáron a fül. Be sem tudná azt tölteni. Babilon az Európai Unió lesz , remélem ezt nem kell most már jobban részletezni. Ha ezt most sem látni még, hogyan fonódik össze a világegyházzal az sok mást sem fog érteni!

   4. Kedves Ágnes!

    Csak a pontosság kedvéért jegyzem meg, hogy Mária Julianna először református volt csak később lett katolikus, de még mielőtt kapta volna az üzeneteket, de ez szerintem még érdekesebbé is teszi a dolgot.
    Azt megerősíthetem, hogy ennek a hölgynek az üzenetei nem a mai internetes világ terméke.
    Majdnem az elejétől 1989-től ismerem őket, mert ahol dolgoztam a kolléganőm ismerte őt. Annyit még megjegyeznék, hogy elmondása szerint ismeri valamelyest halálának körülményeit, mert azt közölte, amikor meghal utána már durva világ jön, de ezt már rég közölte.

    1. Kedves Palas!

     Köszönöm a kiegészítést. Valóban nagyon elgondolkodtató.

     Nekem még megerősítést ad John Henry Newmann bíboros, aki anglikán plébános, professzor és hitszónok volt. Eleinte azt vallotta, hogy a babonás római katolicizmus és az eretnek protestantizmus között az anglikán egyház van hivatva megvalósítani az igazi, ősi katolikus kereszténységet. Ezt az elméletet az ősegyháznak, elsősorban az egyházatyák műveinek szenvedélyes tanulmányozásával iparkodik tudományosan alátámasztani. Tanulmányai azonban ellenkező eredményre vezettek. ?Az ősegyház tükrében megláttam arcomat és megdöbbenve láttam, hogy eretnek
     vagyok.? Az atyák lapjain az eretnek tanok közt, amelyek ellen azok harcolnak, sorra ismer rá korának protestáns (és anglikán) álláspontjaira, Róma pedig akkor is ugyanazt az álláspontot képviselte, mint ma.

     Érdemes kutakodni……

 15. Van az az MDM látnoknő. Sorra jönnek be az írásai, melyeket Ferenc pápa megválasztása előtt olvastam hogy miket fog csinálni XVI Benedek utódja. Lépésről lépésre jönnek be. Többszörösen visszatért az üzik közt hogy nyomni fogja az “ÖKOMENIKUS” szót. Meg a globális felmelegedést. Meg a szegények védelmét. Meg bármit, aminek semmi köze a Krisztusi tanokhoz. “Ami a bűnöket illeti, Isten a mi oldalunkon áll” ezt Ferenc mondta. “Azon országok vezetői, akik kerítést emelnek más népek elé, keressék Isten bocsánatát”. ezt Ferenc mondta. “Aki követ engem twitteren, annak kevesebb időt kell tölteni a tisztítótűzben” ezt Ferenc mondta. Van aki komolyan veszi ezt a pápát? Ateisták körében egyre népszerűbb azt mondjuk el kell ismerni.

  1. Kedves XYZ!

   Szerintem nem a “látnoknő” ennyire ügyes, hanem inkább régóta tud arról a cselvetési tervről, ami már XVI. Benedek korától, (vagy még korábbról) megterveztek a jelenlegi pápa és a Vatikán hatalmának eltörlésére. El tudom képzelni, hogy olyan “beépített ember” van Ferenc mellett, aki a beszédeit írja, vagy az utazásait, látogatásait koordinálja, és már régtől tervezett csapdákba vezeti.
   Malakiás kitudja mikortól napvilágot látott jóslata is azt bizonyítja, hogy a jelenlegi “menekült áradat” már több éve, évtizede tervbe lett véve. A hozzátartozó politikai helyzettel pedig kiszámíthatóan lehet manipulálni. (Malakiás jóslatokról pedig maximum az internet létezése óta tudhat a “nagyérdemű” függetlenül attól, hogy hazug szájak, vagy csaló kezek mikorra datálják a keletkezését.)

   Szeretettel: Erika

  2. Ez a twitteres üzi szörnyű … Sajnos lazasággal és barátságossággal nem lehet jóvátenni sok évszázad bűnét DE ennek semmi köze ahhoz hogy az Úr letette az alapokat, azok OTT VANNAK és AZON a pokol kapuinak NINCS hatalma (egy pápa vagy “a papok” miatt sem).

  3. Kedveseim!

   Itt fentebb, egy 9 hó 30.-án tett hsz-em látható. Akkor még nem ismerhettem ezt a mai 10. 06-án lehozott cikket, (mégis “fején találtam a szeget”) amit figyelmetekbe ajánlok, a Benedek elleni cselszövésről, azért, hogy Ferenc nyerhesse meg a pápaságot. Nem titkoltan azért, hogy a vallást fellazítsa, (utat készítsen az újvilágrendnek – sic) Nem tartom kizártnak, hogy még Ferenc sem tudja, hogy őt is nagyon gyorsan félre fogják állítani, csak úgy mint Benedeket.
   http://www.atv.hu/kulfold/20151005-vatikani-maffia-buktatta-meg-benedek-papat

 16. – Lehet, hogy tényleg csak egy akaratán kívüli “nyelvbotlás volt” (bár egy átnézett, és jóváhagyott nyilatkozatban ezt nehezebb elképzelni, de ha ez megtörténhet, annál inkább hangsúlyossá válik. ). Nem tartom valószínűnek, hogy szándékosan ilyen “szarvashibával” leleplezze a Vatikánt, – még akkor sem, ha esetleg magában tényleg így vélekedne.
  A Bibliából viszont láthatjuk, hogy Isten a prófétái által olyan kijelentéseket is adott, amit még maga a próféta sem értett. (Dávid is sok próféciát “tudatlanul” megénekelt a Zsoltáraiban, vagy az Istennel ellenségeskedő Bálám is mondott akarata ellenére való próféciát Izraelről.)
  Erre a célra Isten bárkit képes felhasználni, barátot vagy ellenséget, tudatosan vagy akár tudattalanul is…
  – Nem tartom sokra Malakiás jövendöléseit az utolsó pápáról, amely szerint “Ferencünk” lesz az utolsó pápa. (Ez a Malakiás nem azonos a Biblia Malakiás prófétájával.) Mégis figyelemre méltó.
  Miért?
  Egyre inkább mindenki előtt kezd nyilvánvalóvá válni, hogy Ferenc a pápaságának “végnapjait” éli. Ha ehhez hozzá vesszük azt is, hogy a muzulmán világ “véletlen” éppen ebben az időben özönli el a keresztény Európát, ebből jól látszik a malakiási jövendölés mikéntje is és miértje is. “Miért lesz Ferenc az utolsó pápa.”
  A Bibliából pedig a keresztény Európa lakosainak sorsa. (Fejüket veszik a Jézus bizonyságtételéért.)
  Ebből látnunk kéne a sátáni erők felerősödésének működését. Akkor most min is csodálkozunk?! Azon hogy a Biblia kijelentései beteljesednek?! Vagy abban ringatjuk magunkat, hogy “Isten ments” ez velünk úgysem történhet meg?…

 17. Kedves Éva!
  Nem én forgatok kést sem a te ,és senki más szívében.
  Sok ember nem akar hinni a fülének, szemének, és a követett minta-személyt valóban felmagasztalja. Nem fogad el róla semmi negatív dolgot.
  Ezért fontos, hogy a Jézust és feltámadásának tanúinak bizonyságtételét fogadjuk el az evangéliumot, az élet útvesztői között bizos útjelzőként. Akkor a Szentlélek (Szent Szellen) vezetni fog. Ő sosem mond ellent az evangéliumban leírt, Jézus és apostolainak tanításának, a szent próféták üzeneteinek.
  Akkor nem téveszt meg a kundalini szellem, mert akit Isten Szelleme vezet azok Istennek a fiai.
  Ferenc pápa amikor Jézus haláláról beszélt, de nem említette a feltámadását és, hogy az Atya jobbjára űltette, amíg mindent a lábai alá nem vet, azt jelenti, hogy elvett az Igéből és jezabeli megtévesztő tanítással, félrevezeti a híveket. Nagyon súlyos bűn.
  Ferenc pápa kiállt már az evolúció mellett is. Az iszám dicsőítése, akik a Fiú nélkül fordulnak Istenhez, ha ugyan azt az Istent értik e Allah altt, megint csak lázadás, mert csak a Fiún keresztűl mehetünk Istenhez.
  Óriási a baj. Az a nagyokat mondó száj…. beszél.
  KSI

  1. Az “ezt üzente Krisztusnak” mondatodra írtam mert nagyon fáj ! Tudom, hogy nagyon nagy a baj … Az írásod elejére ÁMEN 🙂

  1. Kedves Jaryd!
   Ez csak a kezdet. Lesz ez sokkal durvább is. Bocs, hogy ide szúrom be ki küldi a menekülteket, de a
   Törökországnál már úgysem olvassa el senki. Ferenc látom jó téma pezseg ilyenkor a fórum.
   Vele kapcsolatban már annyi mindent elmondtam, így már röviden reagálok majd, de muszáj. Hát igen ha valami nem gyökeredzik mélyen az ember kb. 2 hétig emlékszik valamire ezt szavazásoknál a pártok ki is használják. Fontos még, hogy a következő időkben aki csak a médiából tájékozódik kutya nehéz lesz, mert szinte mindent a sátán ural nagy tisztán látásra lesz szükség.
   Tehát emlékszik még valaki arra, hogy főleg a németek, hogyan balhéztak a görögökkel még tavasszal. Márciusban a görög védelmi miniszter azt üzente a németeknek, hogy rájuk engedik a menekülteket. Ez az egyik vonal. Nem tűnik furcsának, hogy USA szinte hallgat, eddig mindig egyeztettek most csönd.
   Májusban USA megígérte a görögöknek, hogy számítanak rájuk és az ő nyomásukra megszavazták nekik a csomagot. Ez az egész áradat nagyon meg van szervezve. Sokan nem értették, honnan vesznek le pénzt a bevándorlók milyen számláról. A görögök nyitnak számlákat a vonulóknak, aki fontos lehet, természetesen EU katonákat nem akarnak látni.
   A másik szuper ország Törökország, akit soha nem vettek be az Unióba, de Amerikának fontos szövetségese. A háta közepére nem akarta a menekülteket, de megtette, hogy majd neki engedje őket Európának.
   A szíreknek eszük ágában sem volt Európába jönni azt sem tudták hol van Németország. Kellett egy jó propaganda naiv embereknek ígérni autót, házat! Az elindulást olyan egyszerűen fokozták, mert sokan ott nem táborokban éltek, hanem a törökök között, hogy elkezdték fokozatosan emelni az árakat, hogy ne tudjanak a pénzükből kijönni és előbb utóbb elindultak.
   Rengeteg terroristát is átjuttattak kb. 5000-et. Röhögnek Európán, ami nagy szégyen nekünk.
   Háborús övezetből emberek így áradnak felénk még 20 éve is elképzelhetetlen volt, de mára a gonosznak sokkal nagyobb a hatalma.
   Lángolni fog Németország, ha mozdulni fognak a terroristák az újnácik meg rátesznek egy lapáttal. Dióhéjban ennyi elég.

   1. Azt nem írtam le a terroristák főleg afgán tálibok, akik talán még rosszabbak, mint az ISIS, de így együtt a kettő igazi csemege!

 18. Egy átnézett és jóváhagyott fordítás nem véletlen.
  Az amerikai látogatáson számítani lehetett nagy horderejű bejelentésekre. Ez most megtörtént.
  Ezt üzente Krisztusnak.
  KSI

    1. Általában nem vagyok “rajongója” – hajaj – a pápaságnak, ott lett elrontva, még a konstantini fordulatnál. Annyira el lett rontva, hogy már nem is tud mit csinálni, mert, ahogy valaki fogalmazta, “nem csinálhatunk zöldmezős beruházást”. Tehát máris innen kell nézni, hogy “pápáról mi a véleményem”miközben csak HÁLÁS lehetek, hogy a “szervezet” megőrizte mindazt, a lényegest, amit Jézus nekünk hagyott (a teljes hagyatékra gondolok, értsd: kafarnaumi beszéd…)

     Egyszerűen nem tud mit tenni mint kedveskedik, azt gondolja, ez a szeretet …. azt gondolja, hogy így tudja vigasztalni azokat, akik a világ szemében vesztesek! Mindennek HÁTTERÉBEN az elrontott viszonyok vannak (pedig az Úr Jézus másként oldotta meg a hatalmi kérdést: a lábmosással) a “híresség” a “nagyság” meg, hogy mit csinál a pápa púp a hátunkon és az övén is, látszik! ugyanúgy, mint a hierarchia, aminek fordítottnak kellene lenni: a kicsinyek, a szegények kellene hogy parancsoljanak. EZT Ferenc pápa így oldja meg …

     Különös, hogy ha nem lettem volna két évtizedig TÁVOL – képtelen voltam templomba menni a súlyos csalódások miatt, de az Úr visszavitt 🙂 – és nem tanultam volna a karizmatikus protestáns egyetemen, nem látnám így…. miközben ők ott maradtak, hűségesen, ezt hozzá kell tenni! Tehát a tisztelet a hűségért, a “megértés” csak a fájdalmat jelenti, nem ítélem el.

     A teremtésvédelem meg kutyakötelességünk, amit erről mondott, azt már mindenkinek illik tudni, az viszont jó, hogy a pápa “is” 🙂 erről beszél. El kell számolnunk, mit tettünk a gyönyörű világgal, ami ránk bízatott!

     Szörnyűnek tartom, hogy nem az evangélium erejével jár körben a világban mint Bonnke … mondjuk 🙂 és ahogy nekünk kötelességünk … hiszen a bűn már “nem létezik” lassan, így a megváltás sem: persze, gondoljuk el, ha a bűnök miatt “ostorozná” hallgatóságát …

    1. Nem vagyok az egyensúlyomból kibillenthető, mert az egyensúlyom Jézusnál van 🙂 Hogy valami fáj nekem, hát hadd fájjon, az Úrnak jobban fáj :'(( Érted?!
     Légyszi 🙂 … egyébként köszönöm a szeretetteljes aggódást …

    2. Kedves Éva!Szeretetteljes aggódásnak vetted?Jobb,mintha valami másnak.Mondjuk,merő szarkazmusnak.Mert szoktam itt (is) ilyesmit elkövetni,pengeélre állítva a…szeretetteljes aggódással. 🙂 Inkább holmi púpozott adag támogatásnak szántam ezt feléd.

     Szóval,Jézusnál van az egyensúlyod..?Hát,nem aranyos..?! 🙂 Mindannyian ezt mondjuk,aztán Péterré leszünk,aki háromszor tagadta meg.Ellentétben veled viszont azt mondom,hogy még se fájjon,mert Jézusnak meg pláne nem fáj.Szerintem.Mi,akik azt mondjuk,hogy Jézus jelenti az egyensúlyunkat,szeretjük a fájdalmat.Adni is,kapni is.Kifejezetten utáljuk még csak elképzelni is,hogy valami nem fáj.Úgy utáljuk elképzelni a “végtelen fájdalommentességet”,mint ördög a szenteltvizet. :mrgreen: Elkerülve a titokzatosságot,kiigazítanám ezt a “végtelen fájdalommentességet”,méghozzá a Jézusban való halhatatlan békességre.Sajnos,az a rossz hírem van,hogy el kell felejtenünk a fájdalmat.Ami működik is addig,amíg hasonló helyzetbe nem kerülünk,mint Péter apostol.Jó hír: pontosan itt lép be a történetbe Jézus.Ugyanis Jézus nélkül ez nekünk is lehetetlen kihívás lenne,meg a buddhistáknak is.Ez,mármint a Megváltás,mindannyiunk számára pedig mégis egy lehetőség.Pontosabban,a Lehetőség.Csak éppen úgy néz ki,hogy a buddhisták számára mégis mi vagyunk ez a lehetőség.Mert ahogy írtad,egymás közbenjárói is vagyunk.A másik mellett ez is tetszett,amit a múltkor írtál.
     Persze,ez az egész csak az én véleményem.Egyelőre legalábbis így látom a dolgokat.Szeretnék nem tévedni.

    3. Minden Oroszok Cárja kedves Lenin
     tisztában vagyok azzal, hogy leszünk Péterré, bár NEM VOLT SZÁNDÉKUNKBAN viszont Péter apostol Jézus előző mondata szerint: “mikor MEGTÉRSZ te erősíted meg testvéreidet” – most tekintsünk el az evangéliumi helytől, keress rá 🙂
     Éppen azt látom, hogy az Úr ilyen ÖSSZETÖRT szíveket tud használni, akik önmagukban már EGYÁLTALÁN annál jobban Őbenne bíznak, ott az “egyensúly” mert ott van MINDEN!
     🙂 magyarul: épp azért mert minden, hát az egyensúly is 🙂

     A hagyomány szerint Péter apostolt fejjel lefelé szegezték keresztre, mert azt mondta, nem méltó úgy meghalni, ahogy az Úr Jézus! ezért van a pápai trónon – pszt – fordított kereszt … nem “sátánista” jelkép természetesen!

     Úgy tűnik, hogy ezt az összetörést tartja az Úr a kellő nevelésnek, lám Pál apostolt is megfordította, ő hogy is tarthatta volna magát “valamire” amikor ingyen kegyelemből térhetett meg?!

    4. Kedves Éva! 🙂 Nem azért írtam azokat,mintha nem lennél velük tisztában.Tudom,hogy tisztában vagy ezekkel.Bárkit is kérdeznénk innen,beton keményen tisztában lenne ezekkel.(Hát,nem aranyos..? 🙂 ) Mindent nagyon tudunk idézni a Bibliából.Még olyat is,ami nincs is benne.Például,másoknak útbaigazítást adni belőle a pokol felé… :mrgreen: Ez már elég jól megy itt.A pokolba vezető út is az idők jeleivel van kikövezve…

     Az,hogy a pápa trónján miért díszeleg fordított kereszt,nem foglalkoztat.Az sem,hogy van-e neki trónja.Az sem,van-e pápa egyáltalán… De (ha esetleg mégis van),miért ne lehetne ő a sátán?Hiszen Péter apostol is az volt.Én is az vagyok.Te is az vagy.Már tettem utalást arra itt korábban,hogy egy kis hülyeség miatt sosem kell másra mutogatnunk.Oké,hogy ez egy természetes emberi reakció,amelynek során az egó védelmezi önmagát (mármint a másra való mutogatással),de ha ennek széles teret engedünk,lemaradunk a vonatról.Azt akarom mondani ezzel,hogy folyton másra,a pápára,az Antikrisztusra,az illuminátusokra stb….stb….mutogatva csak eltereljük a lényegről a figyelmet.Mindezt miért?Ahogy korábban írtam: nehogy a végén még véletlenül fájdalommentességben élhessünk.Ne haragudj,de nem osztom veled álláspontodat,hogy Jézus az összetörést használná felénk izé…kellő nevelésnek.(Még csak nem is akármilyen nevelés… K E L L Ő nevelés. 🙂 ) Foghatjuk Istenre is éppen,de önmagunknál sikeresebben más nem foglalkozik saját összetörésünkön. http://www.demotivalo.net//pic/1322829455.1503-Igylegyet2-f.jpg Ezzel együtt természetesen tisztelem a véleményedet.Még ha nem is értünk egyet.

     Kár,hogy nagyon szorgalmasan törjük magunkat azon,hogy fájdalmak árán tegyük magunkévá azt az egyébként kegyelemből való megtérést,amit Pál apostollal kapcsolatban is megemlítettél.Így hát,nem is vagyunk keresztények,legfeljebb buddhisták.Illetve,ha mégis ez lenne a kereszténység,akkor köszönöm… Az itt (is) látottak alapján nekem nagyon úgy tűnik,hogy keresztény az,aki elszakíthatatlanul a keresztre emlékezik.Még akkor is,ha az üres.Akkor meg pláne..!Hiszen akkor végre odavetítheti saját magát!!!! (A pszichológia ezt projekciónak nevezi.) Sosincs egyéb mulatságunk,mint a szorongásainktól úgy megszabadulni,hogy beletemetkezünk azokba.Micsoda élvezet…

     Há’ milyen keresztény az,aki még csak nem is szenvedik..?!Hát nem?Hát de!
     (Pedig nem.) 😀

    5. Érdekes, Lenin, hogy bizonyos húrokon nagyon egyetértünk, van amit félreértettél, most késő van 🙁 és sokat írtam már …. Az összetörés az a bűneink következménye, persze, és ami megváltoztat, az a kegyelem … pontosan!
     Itt a végén csak kiderült, milyen a szíved (és az is, hogy tényleg van egy “stichje” ennek a lapnak, elég elrettentő DE megedződtünk … ugyanakkor nem mondunk le senkiről 🙂 – ha már ezt csakis Őtőle, Jézustól tudtuk megtanulni! Ha … 🙂

    6. Kedves Éva!Örülök,hogy bizonyos dolgokban egyet tudunk érteni!Én is inkább az egyetértésre szeretnék törekedni.Komoly kihívás ez egy ilyen csatamezővé moderált körösztényi ódalon.Úgyhogy kár,hogy nem fejtetted ki bővebben ezt a jó kis egyhúronpendülésünket!Lestrapáltad magad,mire rám került a sor? 🙂 És legalább megérte?Még nem olvastam el,amiket írtál.
     Apropó,kereszténység!Turkálva a nagyvilág dolgaiban,éppen most futottam bele egy hírbe.Tudod,hogy lelőttek 10 embert az USA-ban… 🙁 Az elkövető állítólag megkérdezte áldozataitól,hogy keresztények-e.Eljátszva a gondolattal próbáltam elképzelni,hogy mi lett volna,ha én vagyok olyan helyzetben,hogy nekem szegeződik ez a kérdés – a puskacsővel együtt.Biztosan te is elképzelsz néha dolgokat,úgyhogy érted.Igaz,más így itt a kényelmes,biztonságos,fűtött (!) szobában kiagyalni efféléket…
     Szóval,nem tudom,mit feleltem volna.Már azt sem tudom,mi az,hogy keresztény.Az egyik keresztény azt tudja mondani a másiknak,hogy te nem is vagy keresztény.Miközben ő annak tartja magát.Ki keresztény?Bennem három ember ötlik fel. 1. az irgalmas szamaritánus 2. a vérfolyásos asszony 3. a római százados A hit és a cselekedetek szerencsés találkozásai… Érdekes,hogy mind a három esetben fontos szerepet játszik a meggyógyulás.Hogy ne mondjam,a Megváltás.
     Na,de azért kérem..!Három botrányos módon kívülálló személyről van szó!Micsoda arcpirító atrocitás! 😀 Igaz,igaz… Talán disztingválnom kéne.Meg firtatni azt,hogy nem felesleges-e ez az egész..?Hiszen Isten nem keresztény.
     Ha már ebbe a topic-ba írtam,bele kéne kevernem Ferenc pápát valahogy.Mondjuk,elfilózom azon,hogy Ferenc pápa keresztény-e.No,és vajon tényleg pápa..?

    7. Kedves Lenin
     erre tényleg nem válaszoltam – te meg azt írod, hogy nem olvastál el mindent … de nem baj – viszont kérdésed volt az egyhúronpendülés: azt úgy értettem, hogy nem is a szóból konkrétan, hanem szinte “zeneileg” értem amit mondani akarsz azon túl amit mondasz.
     Jó dolog hogy néhányat találtál aki keresztény, a vérfolyásos asszonynak örülök, nem szokták emlegetni, a százados “csak” őszinte volt és ez nem kevés.
     Az irgalmas szamaritánus meg? Nagyon fontos példabeszéd és személy, MÉGIS ezen fog megfordulni hogy “tényleg pápa” és a többi: úgy látjuk sokan, hogy lesz egy világvallás, ahol fontos lesz a szeressük egymást, de Jézuson KÍVÜL! a MEGVÁLTÁSON kívül, pusztán humanizmus! béke, nagyon jó, de valakiket csak nem fognak elfogadni: a keresztényeket, akik merészelnek arról beszélni, hogy bánjuk meg a bűneinket, mert az Úr Jézus MÁR MEGHALT azért, hogy el legyenek törölve!

     Amit a nekünk esetleg szegezett puskacső és egyebekről írsz: az biztos, hogy már az elején felmerül, ahogy hívő lesz az ember és LÁTJA a vértanúkat, hogy vajon én …. aztán elkezdi VÁGYNI a vértanúságot, aztán meg nem …. Az őskeresztényekről írt egy teológus, azt, hogy annyian akartak tanúságot tenni és ezzel azonnal meg is halni, hogy egy püspök már “szólt”: valaki már akarjon ÉLNI is ! Ez az, szerintem ez alkalomadtán nehezebb … 🙂

    8. Kedves Éva!Nem reklamálásnak szántam,hogy (akkor még) nem válaszoltál arra a korábbira… 🙂 Mindenesetre köszönöm,hogy most megtetted,én is elolvastam azóta,amiket írtál.Habár látom,megint akadt pótolnivalóm… 🙂

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend