Írások

Mennyire megbízható a Biblia?

Old-Bibles-on-shelfA Biblia egyedülálló könyv. Minden más könyvtől különbözik. Egyedülálló folyamatosságában és üzenetének egységében, harmóniájában.

Körülbelül 1400 éven keresztül, több, mint 40 szerző írta, akik különböző helyeken éltek, különböző időkben és különböző képzettséggel, személyiséggel rendelkeztek. Volt közöttük király, miniszterelnök, orvos, de halász, juhpásztor és adószedő is.

Több száz olyan alaptémát vetettek fel, amelyek az emberiséget régtől fogva izgatják, és amelyekkel kapcsolatban egyáltalán nincs közmegegyezés. Ebben a könyvben annak ellenére harmónia és egységes vélemény található ezekről a témákról, hogy olyan hatalmas időintervallumot fed le, és annyira különböző emberek írták. Központi témája, amely az egészen végigvonul: Hogyan menti meg Isten az emberiséget?

A Biblia egyedülálló abban is, ahogyan túlélte az időt, az üldöztetést, és a kritikák özönét.

The_Damascus_Document_ScrollEredetileg olyan anyagokra írták, amelyek idővel tönkrementek, papiruszra, pergamenre (állatbőrre), ezért újra és újra kézzel másolták, majd a másolatot is másolták sok száz éven keresztül, amíg fel nem találták a könyvnyomtatást. Ennyi idő alatt elveszhettek volna részek, vagy jelentősen megváltozhatott volna az eredeti szöveg a hibák, pontatlanságok vagy akár szándékos kihagyások, betoldások által. A későbbiekben részletesen meg fogjuk mutatni, hogy mindezek ellenére milyen pontos és megbízható formában maradt ránk ez a könyv.

2007-re a világon kinyomtatott Bibliák száma megközelítette a 7,5 milliárdot. Ez azt jelenti, hogy a föld minden lakójára jut egy példány. Egyetlen más könyvről sem lehet ugyanezt elmondani. A Biblia az összes valaha írt könyv közül a mindenkori bestseller!

Napjainkig a teljes Bibliát több, mint 450 nyelvre fordították le. Az Újszövetséget pedig közel 1400 nyelvre. Bár még mindig sok olyan nyelv és dialektus van, amelyeken nem áll rendelkezésre fordítás, mégis elérhető ma ez a könyv az emberiség 90%-a számára, mivel ezek a nyelvek számukra az elsődleges közvetítő nyelv szerepét töltik be. Egyetlen más könyvről sem mondható el ugyanez!

A Bibliával szemben gyakran fogalmazódnak meg olyan ellenvetések, hogy “a papok átírták, hozzátettek, vagy elvettek belőle” és “ez egy nagyon régi könyv, a mai ember számára nincs mondanivalója” vagy “azt csak emberek írták” vagy “amit ott olvasunk azt nem kell szó szerint érteni, csak jelképesen” stb…

Érdekes tapasztalat ugyanakkor, hogy a legtöbben azok közül, akik szinte gondolkodás nélkül kimondanak ilyen kritikát a Bibliával kapcsolatban vagy soha nem olvasták végig a Bibliát saját maguk, vagy csak nagyon felszínes, áttételes ismeretekkel rendelkeznek róla.

Sokan minden további nélkül elfogadják azoknak a történelemmel foglakozó könyveknek a hitelességét, amelyeket olvasnak. Ugyanakkor a Biblia hitelességét nagyon könnyen megkérdőjelezik. Vajon miért?

Ennek több oka is lehet, mégis igen gyakran összefügg azzal, hogy a Biblia abszolút igazságokat, és erkölcsi szabályokat fogalmaz meg. Amikor valaki ezekkel szembesül, látja, hogy saját értékrendje, életvezetése milyen nagymértékben eltér a Bibliában megfogalmazott elvárásoktól. Sokan ilyenkor, ahelyett, hogy komolyan végiggondolnák és mérlegelnék annak a lehetőségét, hogy a Biblia igaz, és kötelező érvényű rájuk nézve is, inkább intellektuális mentségeket találnak ki, azok mögé bújnak és nem is hajlandóak becsületesen végiggondolni és végighallgatni a Jézus Krisztus feltámadására, és a Biblia hitelességére vonatkozó tényeket és az ezeken alapuló érvelést.

Ezért ez az írás az őszinte, elfogulatlan keresőknek szól, akik nyitottak arra a lehetőségre, hogy a Biblia igaz lehet, és Jézus valóban az, akinek mondta magát.

Aki őszintén keresi az élet értelmét, és a végső kérdésekre az igaz válaszokat, az az ember egyszerűen nem teheti meg, hogy ne vegyen figyelembe egy olyan könyvet, amely az emberiség története során valaha írt írások között egyedülálló pozíciót tölt be.

I. A Biblia egyedülálló könyv

A. A Biblia egyedülállóan összefüggő

Képzeljük el, hogy megkérdeznénk 40 különböző embert vallási nézeteikről. Olyanokat, akik a legkülönbözőbb társadalmi-gazdasági háttérből jönnek… (a legszegényebb emberektől a leggazdagabbakig)
a legkülönbözőbb foglakozásúak …
(királyokat, szegényeket, államférfiakat, halászokat, költőket és orvosokat)
három különböző földrészről származnak …
(Ázsia, Afrika és Európa)
három különböző nyelven beszélnek …
(héber, görög és arámi)
más és más irodalmi műfajban írnak …
(költészet, történelem, polgári- és büntetőjog, etika, tanítás, példázat, életrajz, személyes levelezés …)
És mindezt egy több, mint 1000 évet felölelő időszak alatt!

Ha megkérnénk őket, hogy Istennel, és a legnagyobb létkérdésekkel kapcsolatos megfigyeléseiket, gondolataikat és érzéseiket foglalják írásba, vajon milyen könyv kerekedne ki ebből? Vajon mindannyian egyetértenének? Nem éppen. Valószínűleg óriási zagyvalékot kapnánk. A Biblia szerzői pontosan ilyen különbözőek; ennek ellenére az egész könyvön végigvonul a témák közötti harmónia, és egység, és a benne szereplő adatok összefüggenek! Ennek alapján a legkevesebb, amit elmondhatunk a Bibliáról az az, hogy egyedülálló.

B. A Biblia egyedülálló abban, ahogy túlélte az évszázadok viharait.

Ha a Bibliát összehasonlítjuk más hasonló korú írásokkal kitűnik, hogy több kézirat maradt fent belőle, mint bármely 10 klasszikus műből együttvéve!

Az Újszövetséggel kapcsolatban John Warwick Montgomery (kiváló filozófus és egyetemi tanár) a következő megállapítást tette:

“…ha valaki szkeptikus az Újszövetség könyveinek ránk maradt szövegével kapcsolatban, annak egyúttal az összes ókori klasszikus művet is sutba kell dobnia, mert egyetlen ókorból származó dokumentum sincs olyan szilárdan alátámasztva bibliográfiai szempontból, mint az Újszövetség.”

Bernard Ramm a héber Írások hitelességéről és a bibliai kéziratok számáról a következőt mondta:

“A zsidók úgy megőrizték őket, ahogyan soha egyetlen más kéziratot sem őriztek meg. A masszórában (az Ószövetség szövege a zsidó hagyomány szerint illetve a szöveghez kapcsolódó megjegyzések, feljegyzések) részletes nyilvántartást vezettek minden egyes betűről, szótagról, szóról és bekezdésről. Kultúrájukban voltak olyan emberek, akiknek az volt az egyetlen feladatuk, hogy megőrizzék és továbbadják ezeket a dokumentumokat gyakorlatilag tökéletes hűséggel. Megszámolta-e valaha bárki is Platón, Arisztotelész, Ciceró vagy Seneca műveinek betűit, szótagjait vagy szavait?”

IIHiteles, megbízható bibliai szöveggel rendelkezünk

A. Ezt alátámasztja a szöveg bibliográfiai, és belső vizsgálata

A Biblia megbízhatóságát ugyanolyan kritériumok alapján kell megvizsgálnunk, mint ahogyan bármely más történelmi dokumentumot megvizsgálnak.
A vizsgálatokat az alábbi három tényező alapján végzik:

– A fennmaradt kéziratok száma
– Az eredeti írás és a legkorábbi fennmaradt másolat közötti időköz.
– A szövegváltozatok aránya

Iliász, VIII. könyv - V. század
Iliász, VIII. könyv – V. század
1. A fennmaradt kéziratok száma

Az Újszövetségről több, mint 5300 görög nyelvű, több, mint 10.000 latin nyelvű és több, mint 9300 egyéb antik fordítás kézirata maradt fenn. Összesen tehát több, mint 24.000 kézirat másolattal rendelkezünk az Újszövetség részeiről, vagyis ez a legjobban alátámasztott kézirat.
Homérosz Iliásza a második… 643 fennmaradt másolattal.

2. Az eredeti írás és a legkorábbi fennmaradt másolat közötti időköz.

Az Újszövetségi írások Kr. u. 40 és 100 között keletkeztek. A legkorábbi másolat az Újszövetségről Kr. u. 130-ból származik (John Ryland kézirat). Az eredeti írás és a legkorábbi másolat közötti időeltérés tehát nem több, mint 90 év.
Ha ezt összehasonlítjuk más klasszikus művekkel, nagyon meglepő felfedezésre jutunk.

Homérosz kb. Kr. e. 900-ban írta meg az Iliászt és a legkorábbi fennmaradt másolat Kr. e. 400-ból származik. Az időeltérés tehát 500 év.

Más klasszikus szerzők művei még kisebb példányszámú másolatban maradtak fent és az eredeti és a legkorábbi másolat között eltelt időköz átlagosan 1000 év!

J. Harold Grenlee, az újszövetségi görög nyelv tudósa ezt írja:

“Mivel a tudósok általában megbízhatónak fogadják el az ókori klasszikusok írásait, annak ellenére, hogy a legkorábbi kéziratok oly sokkal az eredeti írások után keletkeztek, és a fennmaradó kéziratok száma sok esetben nagyon kevés, világos, hogy az Újszövetség szövegének a megbízhatósága ennek megfelelően garantáltnak tekinthető.”

3. Szövegváltozatok

A szövegkritika megfelelő alkalmazása lehetővé teszi, hogy a rendelkezésre álló kéziratokat összevessük egymással, és ily módon biztonsággal rekonstruálhassuk az eredeti szöveget. Az Újszövetség megközelítőleg 20.000 sort tartalmaz, amiből 40 sorral kapcsolatban merül fel kérdés. Ez tehát fél százalékot jelent.

Az Iliász körülbelül 15.600 sorból áll, amiből 764 sor kérdéses. Vagyis öt százalék. Ami azt jelenti, hogy tízszer annyi szövegváltozata van, mint az Újszövetségnek. Mindez egy olyan szövegben, aminek a terjedelme ez utóbbinak csupán háromnegyede. A birtokunkban lévő újszövetségi kéziratok teljes száma rendkívüli módon lecsökkenti a tévedés lehetőségét az eredeti dokumentumok helyes továbbadódásával kapcsolatban.

A 0,5%-nyi eltérő szövegváltozat mindössze egy nyolcad része tartalmaz olyasmit, ami túlmegy a stilisztikai különbségen vagy az elíráson. Időnként egy-egy betűkihagyás, vagy szórendi különbség figyelhető még meg, esetenként pedig kimaradt egy-egy szó.

De az Újszövetség összes szövegvariánsáról elmondható, hogy közülük csak mintegy 50 bír valódi jelentőséggel és egyetlen fontos keresztény tanítás sincs vitatott szövegvariánsra alapozva.

B. Régészeti vagy külső bizonyítékok

1. Régészeti bizonyítékok
Ézsaiás tekercse
Ézsaiás tekercse

Az 1947-ben felfedezett Holt Tengeri Tekercsek között megtalálták Ézsaiás tekercsének egy régi másolatát is. Ez a Kr. e. 100-ból származó tekercs a szöveg több, mint 95%-ában megegyezett a mai héber Bibliával. A maradék 5% főként nyilvánvaló elírásokból illetve helyesírási variánsokból áll.

Ez előtt a felfedezés előtt a legrégebbi Ézsaiás kézirat Kr. u. 900-ból származott, tehát a Holt-tengeri tekercsek 1000 évvel visszavittek minket az időben. És ez alatt az idő alatt semmilyen komolyabb változás nem történt a szövegben!

Az ismert zsidó régész, Nelson Glueck ezt írja:

“Kategorikusan kijelenthetjük, hogy soha semmilyen régészeti felfedezés nem mondott ellent a Biblia kijelentéseinek.”

William F. Albright, a világ egyik legismertebb régésze, a következő kijelentést tette:

“Nem férhet hozzá kétség, hogy a régészet megerősítette az Ószövetség történelmi hitelességét.”

Millar Burrows, aki a Yale egyetem régészeti tanszékének híres professzora volt, a következő kijelentést tette a makacsul kitartó hitetlen megközelítéssel kapcsolatban:

“Sok liberális teológus túlzott kételkedése nem a rendelkezésre álló adatok alapos vizsgálatán alapul, hanem a természetfölöttivel szembeni óriási előítéletükön.”

2. Bizonyítékok korai keresztény íróktól

Harold Greenlee, aki az Oral Roberts Egyetem újszövetségi görög nyelv tanára azt írta, hogy a korai keresztény írók műveiben olyan sok idézet szerepel a Szentírásból, hogy

“… az Újszövetséget virtuálisan rekonstruálhatnánk belőlük az újszövetségi kéziratok használata nélkül is.”

Ezt később alátámasztotta Sir David Dalyrimple is, aki ezt mondta:

“Tizenegy kivételével az Újszövetség minden igeverse megtalálható a második-harmadik századi írók műveiben. A korai egyházatyák műveiben több, mint 86.000 idézet található az Újszövetségből!”

A bibliakritika képviselői már mintegy kétszáz éve igyekeznek úgy feltüntetni a Bibliát, mint történelmileg megbízhatatlan művet. Az utóbbi hetvenöt év régészeti felfedezései azonban szisztematikusan megerősítették a bibliai feljegyzések hitelességét. Nézzünk néhány példát:

A liberális teológiai képviselői fennen hangoztatták, hogy Mózes nem írhatta a róla elnevezett 5 könyvet, mivel akkoriban még nem is léteztek törvénykönyvek. Ezért úgy gondolták, hogy ezeket a könyveket sok évszázaddal később állította össze több különböző szerző. A régészeti leletek azonban bebizonyították ennek az álláspontnak a tarthatatlanságát, mivel több olyan törvénykönyvet is találtak, amelyek még az ősatyák koránál is korábban keletkeztek, mint például Hamurabi törvényoszlopa Kr. e. 1700-ból, a Lipith-Isthar törvényoszlop Kr. e. 1860-ból, vagy Eshunna Törvényei Kr. e. 1950-ből.

1906 előtt, a Biblia történelmi megbízhatóságát vitató tudósok azzal is érveltek, hogy a Bibliában található feljegyzések a Hettita birodalomról későbbi betoldások, mivel úgy gondolták, hogy a Hettita Birodalom nem is létezett. Ezt az elképzelésüket arra alapozták, hogy addig az időpontig még nem került elő semmilyen fizikai bizonyíték a létezésére. Viszont 1906-ban a régészek feltárták a Hettita Birodalom fővárosát, az azt követő években pedig megtalálták egy erős és virágzó Hettita civilizáció kétségtelen bizonyítékait.

Később liberális tudósok abbéli igyekezetükben, hogy a bibliakritikát alátámasszák azzal érveltek, hogy János evangéliumát nem írhatta János, hanem sokkal később kellett keletkeznie az alábbi két tényező miatt:

1. Olyan szóképeket használt, amelyek előfeltevésük szerint későbbi gnosztikus hatást tükröznek. (Pl. olyan kifejezéseket, hogy ?világosság fiai? és ?sötétség fiai?).

2. Történelmi részletek állítólagos pontatlansága miatt. (Mint például a Bethesda medence ötödik csarnoka – János 5, 2 – mivel az összes feltárt júdeai medencének csak négy csarnoka volt).

A Bethesda medence
A Bethesda medence

Ugyanakkor, főleg Qumránban, megtaláltak olyan Újszövetség korabeli kéziratokkal egyidős, sőt még korábbi szövegeket, amelyek bizonyítják, hogy a korabeli zsidó írásokban már használták ugyanazokat az apokaliptikus kifejezéseket. És körülbelül nyolc évvel ezelőtt a régészek azon a helyen, amiről korábban azt feltételezték, hogy az a legkorábbi szint, a Bethesda térségében felfedeztek egy régebbi mikveh-t (medencét), aminek volt egy ötödik tornáca keresztben! Ezek után az ember azt remélné, hogy a kritikusok elismerik a bibliai leírás hitelességét.

Az ember dönthet úgy is, hogy elfordítja a fejét, és másfelé néz abban a reményben, hogy később majd azt mondhassa, nem is tudott erről az egészről. Én mégis inkább arra bátorítom az olvasót, hogy bátran vegye a kezébe az Írásokat és keresse az igazságot.

A fordítás túlnyomórészt Glenn Harris rabbi írása alapján készült
Fordította: Martini Zsolt
Közzétéve a szerko.com engedélyével

Hivatkozások:

 1. Montgomery, John W. History and Christianity.
  Intervarsity Press Downers Grove, IL, 1971, p. 29.
 2. Ramm, Bernard. Can I Trust My Old Testament?
  The Kings Business, Feb., 1949 pp. 230, 231.
 3. Kenyon, Frederick G. Handbook to the Textual Criticism of the New Testament.
  MacMillan and Co., London, 1901, p. 4.
 4. Kenyon, Frederick G. The Bible and Archaeology.
  Harper & Row, New York, 1940, p. 288.
 5. Glueck, Nelson. Rivers in the Desert: History of Negev.
  Jewish Publication Society of America, Philadelphia, 1969, p. 176.
 6. Albright, William Foxwell. Archaeology and the Religions of Israel.
  Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1956, p. 176.
 7. Albright, William Foxwell. The Archaeology of Palestine.
  Pelican Books, Harmondsworth, Middlesex, England, 1960, p. 127, 128.
 8. Burrows, Millar. What Mean These Stones?
  Meridian Books, New York, NY, 1956, p. 176.
 9. Greenlee, J. Harold. Introduction to New Testament Textual Criticism.
  Wm. B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, MI, 1964, p. 54.
 10. Free, Joseph. Archaeology and Bible History.
  Scripture Press, Wheaton, IL, 1969, pg. 1
Előző posztKövetkező poszt

168 hozzászólás

 1. Végül, úgy gondolom, hogy a kereszténység nevét egyáltalában nem a keresztfáról kapta eredetileg, hanem keresztelő szent János tevékenységéről, hiszen maga Jézus is “megkeresztelkedett” nála a Jordán vízében.

  A fakereszt kínHALÁL! A vízkereszt ÉLET!

  1. Kedves Erzsébet Jézus megkeresztelkedése a Jordán vizében a legnagyobb alázat jele volt. Keresztelő János azt mondta ELŐBB róla, hogy “utánam jön, nagyobb mint én” és elhárította a feltételezést, miszerint ő lenne a megígért Messiás. “Arra sem vagyok méltó hogy saruszíját megoldjam” – mondta.
   Mégis, Jézusnak ez a kérése, hogy keresztelje meg, olyan alámerülés volt a vízbe, mint amilyen alámerülés az Ő isteni mivoltának az emberlétbe. Neki nem volt szüksége bűnbánatra, hogy elhagyja előző, bűnös életét mégis megtette … mert EGY akart lenni közülünk (és lett majd a halálában). Ezért szólalt meg a mennyei Atya akkor “ez az én szeretett fiam kiben kedvem telik.” Halálát a búzaszemhez hasonlította: “ha a gabonaszem a földbe esik és meg nem hal, egymaga marad (elrothad) de ha elhal, bő termést hoz.” Ez Jézus FELTÁMADÁSA a halálból, amelyben minket megelőzve, előre ment … mi követjük és hogy is van a kereszttel? “Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen.” (Megtalálod a helyet is a Bibliában, csak rá kell keresni én most nem lapoztam fel).
   A keresztény szó pedig a “Krisztust követőből” származik, christianusból lett “magyarítva” (szerintem) De itt vannak vélemények http://kereszteny.blog.hu/2009/04/08/a_kereszt_es_a_kereszteny_szo_kapcsolata_1 és igen, bizony, Jézus Krisztus kínhalála jelenti nekünk az ÉLETET !
   Egy énekünk gyönyörűen mondja: “A halál és élet harcra szállt. Meghalván az élet, a halálon úr lett!” https://www.youtube.com/watch?v=azsDOzVsiMM húsvéti ének ! Alleluja !
   Örülök kedves Erzsébet, hogy így ismered az Úr halotti és FELTÁMADÁSI LEPLÉT ! Szeretettel Éva

  2. Kedves Erzsébet,

   a keresztények Krisztusról kapták, vették a nevüket. Eredeti jelentése: Krisztus követője, Krisztusos, magyarul: a Feltámadott híve. Khrisztianoi. A kereszt csak sokkal később kezdett hozzákapcsolódni és nagyrészt nálunk.

  3. Nem. A keresztény szó a görög christianos szóból alakult ki. A christianos szó jelentése: krisztusi, krisztushoz hasonló.

  4. A kereszteny a Krisztusi szobol ered sem a fakereszthez sem a vizben valo alameriteshez nincs SEMMI koze.
   PL angolul: Christ es Chrisian = Krisztus es Kereszteny
   Akit a Katolikus hagyomany Keresztelo Szent Janosnak nevez azt a szentiras igy : Alamerito Janos

 2. Történelmileg annyira hiteles az Ószövetség, mint amennyire hitelesek bármelyik másik korszak és kultúra történelmi leírásai.

  Bizony, az Ószövetség még akkor is legfeljebb egy nép történelmi “dokumentuma”, ha valóban van spirituális háttere is. Legalább annyira fontos irat, mint az egyiptomi kultúra többnyire még meg sem fejtett kőtáblának szövegei.

  Isten. Persze, MINDEN nép és kultúra a teremtőt keresi, de valamennyi kizárólag csakis saját mentalitásán, élet-és tudásismereteinek szintjén képes kifejezni felfedezéseit, tehát tökéletes szentírás még nem létezik.

  Illetve egy van. Jézus tanításai. Talán ő volt az a személy, aki legjobban ismerte a köznyelvben Istennek (isteneknek) nevezett teremtő intelligenciát, de még ő maga is bevallotta, hogy tudását nem tudja átadni tanítványainak, mert (nyilván a kor szellemi színvonalán) még ők sem foghatják fel azokat.

  Az Újtestamentum viszont NEM TELJES! 12 apostol közül mindössze három szerepel a vatikáni bibliában, holott, például Péter is, feltételezhetően a többi 11 is tudott írni, tehát nekik is lehetett volna vallomásuk és beszámolni valójuk Jézus működéséről. A Vatikán által elutasított apokrif irodalom jóval több információt ad Jézus és az apostolok működéséről, csak hogy azon iratok is erősen kötődnek egy Vatikánétól eltérő kultúra mentalitásához.

  Aztán az egyháztörténelmek is elég sok zavart okoznak avval, hogy működésük közben éppen Jézus tanításaival ellentétes, vagy éppen tiltott dolgokat műveltek, gondoljunk csak a boszorkányégetésekre, az inkvizícióra, más keresztény vallásoknál pedig a többi egyháztörténelmi hibára.

  Kérdés, hogy VAN-e ISTEN, vagy, mint a materialista tudomány állítja, az egész, matematikailag igazolható kozmikus világrend magától képződött és formálódott a SEMMIBŐL, vagy szükséges volt-e létezéséhez egy végtelen intelligenciára, amelyik megalkotta.

  Nos, ha egy végtelen intelligencia mindent tud, csak éppen öntudata nincs, akkor nem végtelen. Ha pedig van öntudata IS, akkor SZEMÉLYISÉG, bármilyen formában, akárhány térdimenzióban létezik is.
  Lehet nagyszakállas üregúrnak látni éppen úgy, mint Higgs bozonnak, a LÉNYEGÉN semmit sem változtat.

  Hogy Jézus milyennek látta, az egyetlen bibliaszövegből sem derül ki, de azt minden apostol vallja, hogy ATYÁNAK nevezte a teremtő intelligenciát, tehát személyiségről tett hitvallást, nem pedig a semmiről!

  Isten LÉNYEGÉT senki sem közelítette meg jobban Jézusnál tetteivel és tanításaival.

  És mindegy saját “evangéliumaként” itt hagyta bizonyságul a Torinó Halotti Leple arra az utókorra, amelyik előtt senki sem ismerte még azokat a technikákat, melyekkel igazolja saját létezését, szerepét és történetét.

  1. Örülök annak, kedves Erzsébet, hogy a végére Jézusnak azt bizonyságát írtad le, ami kizárólag napjainkban érthető, igazolható a különböző szaktudományok által! Mindent tudnak, csak azt nem, hogy kerültek az “égésfoltok” arra a korabeli vászonra: csak úgy, hogy abból Jézus FELTÁMADT! Bár nincs szükségünk erre, EZ EGY PLUSZ AJÁNDÉK hiszen a HIT elvezet Őhozzá. A HITÜNK viszont LEHETETLEN lett volna, ha az Ószövetség nem “írja meg előre” a Megváltó születését, a helyet és a módot (Bethelem, szűzi fogantatás a Szentlélektől, Egyiptomi tartózkodás) és főként halálát (“megvetett volt, a fájdalmak férfia” a kereszten mondott szavai… ) és feltámadását, sőt, még a zsidók hűtlenségét is! Hasonlóan a visszatérést is majd Megváltójukhoz (feltekintenek arra, akit átszegeztek: Zakariás 12. fejezet, ez még hátra van…).
   Jézus Krisztus élete a JELENBEN tehát nem “levegőben lóg” és csak az Újszövetség “érvényes” mert nem volna ENNYIRE igaz, igazolt az Ószövetség nélkül !
   A lepel említése írásaidban mindig arra buzdíthat, hogy azt megismerjék 🙂 Küldöm is ezért https://www.youtube.com/watch?v=EwK_cpQOYXY

   1. Tisztelt Éva!

    Természetesen eszem ágában sem volt olyasmit állítani, hogy az Ótestamentumban nincs szó spirituális ismeretekről is, egy vad vándornép saját történelme mellett. Végülis a teljes humánműveltség az istenkeresés eredménye, ami az állatvilágról egyáltalában nem mondható el, holott még ott is tapasztalható valamiféle ösztönös spiritualizmus.

    A vándorló népek persze több helyről szerezték be tudományukat mind az anyagi, mind pedig a szellemi szakon. Az Ótestamentum tehát egyáltalában nem tekinthető istenismeretből önálló forrásnak Miután a cikk címe azt firtatja, mennyire megbízható a Biblia, kizárólag erre az egyetlen kérdésre próbáltam véleményemet összpontosítani.

    Üdvözöllek, és Igen Boldog Új Esztendőt kívánok neked is, meg mindenkinek, aki csak próbálkozik megkeresni Istent, vagy megérteni Jézust.

    A Biblia két része, az Ó-és Újtestamentum viszont szinte teljesen ellentmond egymásnak. Az egyik főleg egy kegyetlen történelem dicsőitése, a másik Isten dicsőitése.

    1. Kedves Erzsébet!
     A két szövetség nem mond ellent egymásnak. Az új az ó beteljesedése. Ez az állítás már csak azért sem állja meg a helyét, mert nemcsak Jézus, de tanítványai és az Újszövetség valamennyi szerzője rendszeresen idézi és hivatkozik rá, Istenről pedig azt mondják, hogy Ő “szeretet”.
     Ezt a cikksorozatot ajánlom a témában: http://klub.idokjelei.hu/forums/topic/az-oszovetseg-istene/

     “a ki engem látott, látta az Atyát” – tehát nem lehet a kettő egymástól eltérő természetű.

    2. Kedves Erzsébet, köszönve a választ, abból a “spiritualizmus” szót ragadnám ki. Fontos a “testies” életmódból “lelkiessé” válni viszont a szellem világában (mondjuk inkább így, ennek ugyan mélyebb értelme van, hogy miért, most nem… ) jó és ROSSZ egyaránt létezik abban a világban ugyanúgy, mint amit látunk a szemünkkel.
     Azért, mert valami “spirituális” ott igencsak rossz dolgok várhatnak ránk mert az egyik része a sátán birodalma.
     Vannak utak, melyek arra visznek amit általában “ezotéria” néven foglalnak össze. Itt egy nagyszerű magyarázat Derek Prince-től https://www.youtube.com/watch?v=bVem3WIl1Fs&feature=em-subs_digest-vrecs
     ———————————————— Az Ó- és Újszövetséget nagyon merészen 🙂 állítod szembe, nem könnyű megérteni azt biztos, hogy készítette elő Isten az ő népét (először) az üdvösségre, az Új Szövetségre, de már ott van “Íme jönnek napok – mondja az Úr – amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor megfogtam kezüket hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről … ez lesz az a szövetség (melyben) törvényemet a belsejükbe adom és a szívükbe írom. … mindnyájan ismerni fognak engem, a legkisebbtől a legnagyobbig – mondja az Úr – mivel megbocsátom bűnüket, és vétkükre nem emlékezem többé.” Jeremiás 31.31-34.

 3. Dán 2.31 Amit láttál, ó király, az egy hatalmas szobor volt. Ez a szobor nagy volt és fényes, magasra emelkedett előtted, és rettenetes volt a tekintete.
  Dán 2.32 A szobor feje tiszta aranyból volt, melle és karjai ezüstből, hasa és ágyéka bronzból,
  Dán 2.33 lábszárai vasból, lábai meg részben vasból, részben agyagból.
  Dán 2.34 Ezt láttad, míg a (hegyről) le nem vált egy kő anélkül, hogy hozzáért volna valakinek a keze. Ez eltalálta a szobor vas- és agyaglábát és darabokra zúzta.
  Dán 2.35 Ekkor egyszerre összetört a vas, az agyag, a bronz, az ezüst és az arany, s olyanná lett, mint nyáron a szérűn a por, amelyet felkap a szél, úgyhogy nyoma sem marad. A kőből pedig, amely eltalálta a szobrot, egy nagy hegy lett, amely betöltötte a földet.
  Dán 2.36 Ez volt az álom.
  A jelentését is elmondjuk a királynak.
  Dán 2.37 Ó király, te vagy a legnagyobb a királyok között. Az ég Istene királyságot, erőt, hatalmat és dicsőséget adott neked.
  Dán 2.38 Kezedbe adta az emberek fiait, a mező vadjait és az ég madarait, bárhol vannak, és téged tett meg mindnyájuk urává. Te vagy az arany fő.
  Dán 2.39 Utánad egy másik birodalom támad, egy nálad kisebb, majd egy harmadik birodalom, amely bronzból való lesz, és uralma alá kerül az egész föld.
  Dán 2.40 A negyedik birodalom kemény lesz, mint a vas. A vas mindent összetör, és összezúz. Miként a vas mindent összezúz, ez is törni és zúzni fog.
  Dán 2.41 Mivel úgy láttad, hogy lábai és ujjai részben agyagból, részben vasból vannak: Az a birodalom meg fog oszlani, de azért lesz benne valami a vas szilárdságából. Azért láttad, hogy vas van keverve az agyag sarába.
  Dán 2.42 Mivel lábujjai részben vasból, részben agyagból vannak: az a birodalom részben szilárd, részben törékeny lesz.
  Dán 2.43 Ha a vasat agyagos sárral összekeverve láttad, ez azt jelenti: házasságok által össze fognak keveredni, de eggyé nem fognak összeforrni. A vas ugyanis nem vegyül az agyaggal.
  Dán 2.44 Ezeknek a királyoknak az idejében az ég Istene olyan birodalmat támaszt, amely nem szűnik meg soha. Ez a birodalom nem száll át más népre. Összetöri és elpusztítja az összes többi birodalmat, maga azonban állni fog mindörökké.
  Dán 2.45 Ezért tehát jól láttad, hogy a hegyről levált a kő anélkül, hogy valakinek a keze hozzáért volna, és szétzúzta az agyagot, vasat, bronzot, ezüstöt és aranyat. A nagy Isten megmutatta a királynak, mi fog történni egykoron. Az álom igaz, és megfejtése megbízható.”
  Dán 2.46 Ekkor Nebukadnezár király arcra borult, sőt Dániel előtt is leborult. Majd rendeletet adott ki, hogy hozzanak elé étel- és italáldozatot.
  Dán 2.47 Azután így szólt a király Dánielhez: “Valóban a ti Istenetek a legfölségesebb Isten, a királyok Ura és a titkok kinyilatkoztatója, különben nem tudtad volna megfejteni ezt a titkot”.

  Tehát mennyire is megbízható a biblia , tudni kell , hogy a biblia komoly harcokban jött létre , a vaskorban , vele ez a gond
  semmi más és a vaskort egyesek Róma korának nevezik . Tehát megbízható is meg nem is .
  Ja és ez kedvencem a történelem megértésében .

  1. Kedves T33!

   Nem értettem ezidáig, hogy mi a gondod ezzel a szöveggel. Hiszen ez olyan prófécia, amit még magyaráznunk se kell, hiszen innét, pár évezred távolából teljesen világos. Ráadásul, még magát is megmagyarázza.

   Dán 2.36 Ez volt az álom.
   A jelentését is elmondjuk a királynak.

   Dán 2.38 Te vagy az arany fő. (BABILON)
   Dán 2.39 .. másik birodalom támad ( MÉD-PERZSA),… majd egy harmadik birodalom( NAGY SÁNDOR), ….és uralma alá kerül az egész föld.
   Dán 2.40 A negyedik birodalom(RÓMAI BIRODALOM) ….Miként a vas mindent összezúz, ez is törni és zúzni fog.
   Dán 2.44 Ezeknek a királyoknak az idejében az ég Istene olyan birodalmat támaszt, amely nem szűnik meg soha ( KRISZTUS ELJÖVETELE, ISTEN KIRÁLYSÁGÁNAK MEGALAPÍTÁSA A FÖLDÖN. MOST MÉG LÁTHATATLANUL, SZELLEMI BIRODALOMKÉNT) . Ez a birodalom nem száll át más népre. Összetöri és elpusztítja az összes többi birodalmat, maga azonban állni fog mindörökké.( MILLENNIUM IDEJE, MAJD AZ ÚJ ÉG, ÉS ÚJ FÖLD.)
   Dán 2.45 Ezért tehát jól láttad, hogy a hegyről levált a kő anélkül, hogy valakinek a keze hozzáért volna, és szétzúzta az agyagot, vasat, bronzot, ezüstöt és aranyat. A nagy Isten megmutatta a királynak, mi fog történni egykoron. Az álom igaz, és megfejtése megbízható.?

   Tehát mennyire is megbízható a biblia , tudni kell , hogy a biblia komoly harcokban jött létre , a vaskorban , vele ez a gond
   semmi más és a vaskort egyesek Róma korának nevezik . Tehát megbízható is meg nem is . (????)

   1. Dán 2.41 Mivel úgy láttad, hogy lábai és ujjai részben agyagból, részben vasból vannak: Az a birodalom meg fog oszlani, de azért lesz benne valami a vas szilárdságából. Azért láttad, hogy vas van keverve az agyag sarába.

    Ez Római Birodalom egy keverék szerintem ami a Nyugat Római birodalom utáni irányítás alatt keletkezett .
    De a legnagyobb hatás 451-ben érte ami óta a biblia nem változott . Ekkor a Isten ostora támadta meg a birodalmat .
    Az agyag a Egyházat jelképez . Mert a vas országokat amik hódítanak .De egyek soha nem lesznek .
    És keveredik ami nem keveredhet .
    Dán 2.44 Jézus királysága , ha jó értelmezem fizikai királyság.
    Ebből következik a vallás és a tanítás is keverék !!!
    Ezért van egy embernek most nehéz dolga mostanában .

    1. Kedves T33!
     A végső idők megértése Dániel próféciáival kezdődik, abból is a 2. fejezettel. Akár ?A végső idők első leckéjének? is nevezhetnénk, mert olyan, mintha Isten ennek a próféciának a segítségével próbálna rávezetni minket a többi, nehezebben értelmezhető fejezet megértésére. Éppen ezért itt nem bízza a véletlenre a jelentést, hanem nagyon egyértelműen, félreérthetetlenül megkapjuk a pontos üzenetet, ami sokat segít a későbbi fejezetek értelmezésében.
     A Dániel 2:42: ?Lábujjai részint vasból, részint cserépből voltak; eszerint a királyság részint erős, részint törékeny lesz.?
     Itt már nem Rómáról van szó. Az ókori Rómát a vas lábak jelképezik, és nem is Jézus királyságáról van még szó, hiszen az csak két verssel később érkezik, a lábujjak, nem pedig a lábszárak korában.

     Tehát nem kell belemagyarázni olyasmit, ami nincs odaírva, mert Dániel elmondja, hogy ez a látomás ezt és ezt jelenti. A későbbi fejezetekben ez már egészen másképp van, hiszen ott pont azt tudjuk meg, hogy még Dániel maga sem érti az üzenetet, és ez csak azoknak adatik meg, akik az utolsó időkben élnek. (Dániel 12:8-9) Ráadásul szerintem ezek között is lesznek olyanok, ahogy a Jézus első eljövetelével kapcsolatos próféciák esetében is, amiket csak utólag fogunk megérteni.

     Szerintem fontos a pontos szövegértés és idézés, valamint, hogy ilyen fejezeteknél ne csak egy verset ragadjunk ki.

    2. Az állókép lábai valóban a római birodalmat jelképezik, a 10 lábújj pedig annak a birodalmi rendszernek azutolsó fázisát, amit Krisztus pusztít majd el a visszajövetelekor (Dán. 2:34-35, 44-45; 7:26-27; 9:11-13; Jel.17:14, 18:20).

    3. A láb a bevezető időszak mivel még agyag a vallások még csak alakulnak és
     földel is keverednek .
     A láb újak pedig a 10 nap megpróbáltatás idő vagyis 1000 esztendő .
     Amikor már a birodalmak erősebbek lesznek , de törékenyebbek is egyben .

   2. Így van, Antenor! Kösz a kiegészítést.

    Hiszen a római birodalom még nem szűnt meg, a pápa ül most a trónján!
    Jel. 13,2 És e fenevad, a melyet láték, hasonló vala a párduczhoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyiszékét, és nagy hatalmat.

 4. Kedves Hozzászólók!

  Egészen lenyűgöz az a határtalan energia, amit a Biblia sorainak értelmezésébe fektettek, ami csak egyetlen az emberiség szent könyvei közül. Vannak sokkal régebbi írásos emlékeink is, oly régiek, amikor Mózes még meg sem született… Lehet, hogy azokra nem mondjuk, hogy szent és ihletett Istentől. Csupán csak leírták azoknak az időknek a történéseit, amikor még Ábrahám is csak téblábolt Ur város környékén. Milyen csodás lenne, ha ezt a bőséges energiát az emberiség számára is hasznos tudás terjesztésére fordítanátok ahelyett, amit a papság adott a kezetekbe, hogy megvezesse az emberiséget.

  Igazán sajnálom és elnézéseteket kérem, mert annyira szeretnélek nem megbántani benneteket, de bármit is mondok abból, amit tudok, az nektek mind sértés. Én csak annyit szeretnék elérni, hogy ne legyetek annyira büszkék arra, hogy semmi mást nem olvastok, mint a Bibliát. Szó szerint ezt írta az egyik hozzászólásában például Erika.

  Ti jó szándékú emberek vagytok és hiszitek, hogy ezzel a szöveggel, amit itt előadtok, megváltjátok az embereket, valamiféle mennyei életre, pedig a tudás nélkül csak a sötét szakadék és az áldozati bárányság (birkaság?) várja azokat, akik újra és újra elhiszik nektek, hogy jön a Megváltó és benneteket, csakis Benneteket felemel majd, mert hisztek. Lassan kétezer éve várjátok és hitegetitek az emberiséget. Bárcsak olvasnátok arról, hogy mi minden történt ebben a szellemiségben Jézus születése után az első ezredév fordulóján. És azóta is rendszeresen. Bárcsak tudnátok, hogy miért is a keresztre feszített vérző Megváltó van minden katolikus templomban a főhelyen. Pedig ugye hitetek szerint Jézus nem a kereszten végezte, hanem dicsőségben emelkedett a Mennyekbe és ott ül az Atya jobbján. Vajon miért nem azt ábrázolják, mit gondoltok?

  Nektek, keresztény híveknek a vérző, megalázott, meggyilkolt Jézus képe lebeg a szemetek előtt, amikor hozzá imádkoztok. Gyermekeitek ezt pillantják meg először kereszteléskor, vagy amikor először kézen fogjátok őket és bevezetitek a templomba.

  Persze, nektek tilos mindenféle tudás az okkultizmusról, de azoknak, akik nem a dicsőséges és a halált legyőző Jézust állítják elétek, azoknak nem volt és ma sem tilos. Ők nagyon jól tudják miért kell a vérző, szenvedő Krisztus tinektek. Sajnos ti itt mind őket szolgáljátok, anélkül, hogy halovány fogalmatok is volna róla.

  1. Elég szomorú, hogy ez jön le a hozzászólásokból neked. Ezt minden szarkazmus nélkül mondom. Őszintén.
   Az a baj, hogy megint összekevered az emberek által létrehozott szervezeteket, tárgyakat, hagyományokat a hittel vagy Jézussal. “Isten a szeretet”. Szeret téged. Ismerd meg! Ehhez nem kell semmilyen könyv, nem kell semmilyen kép a fejedbe arról, hogy Jézus hogyan vagy hogyan nem néz ki. Miután személyesen is találkoztál vele, Ő maga fogja megmutatni neked, hogy mit olvass. Sokaknak megtette már. (Én mellesleg átlag heti 1 könyvet olvasok el a Biblia mellett… Megváltani azonban egyetlen könyv sem képes. A Biblia sem. Erre csak a testté lett Ige képes. “Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot,” János 5:39)
   Amúgy semmi sem tilos… “Minden szabad nekem, de nem minden használ.” Nem mindegy…

  2. Kedves Szofi!

   Lehet, hogy tévedek, és ezt a mondatodat, nem rám vonatkoztattad:
   “Szó szerint ezt írta az egyik hozzászólásában például Erika. “,
   – de ha mégis, akkor írd már le légy szíves, hogy mit is mondtam, és hol, mert sem az e mondat feletti, sem az alatta lévő mondatokban “nem ismerek magamra.”
   Rendben van, ha valaki idézi azt amit valóban mondtam, de ne idézzen olyat amit nem mondtam, vagy írtam.

   Köszönöm: Erika

  3. Kedves SZOFI!

   Nem haragszunk meg azért mert leírod a véleményed. Amíg nem találkoztunk személyesen Jézussal, addig mi is hasonlóan láttuk a dolgokat ( többnyire). Mi nem gondoljuk, hogy mi váltanánk meg a világot, hiszen azt Jézus már megtette. És aki akarja az igazságot tudni, annak ki is jelenti magát, és személyes kapcsolatba lép azzal. Viszont keresztényként, nem gondoljuk, hogy van az evangélium hirdetésénél hasznosabb dolog, tudás, amivel a javára tehetnénk a világnak.

   Mát. 16,26 Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért?
   Luk. 9,25 Mert mit használ az embernek, ha mind e világot megnyeri is, ő magát pedig elveszti vagy magában kárt vall?

   “…pedig a tudás nélkül csak a sötét szakadék és az áldozati bárányság (birkaság?) várja azokat, akik újra és újra elhiszik nektek,…”

   Igazából egyáltalán nem tudod, hogy mi egyenként milyen egyéb tudással , ismerettel rendelkezünk ezen kívül. De, többségünk nem is akarja itt részletezni azokat, amelyek nem Istenről, vagy Krisztusról szólnak. ( Szerintem Erika is arról beszélt, hogy az Istenről, és Krisztusról való ismereteit a Bibliából nyeri, és nem egyéb forrásokból. )

   Továbbá az itt hozzászólók között nem mindenki róm katolikus. Az okkultizmust pedig Isten tiltja.

   Arról pedig, hogy miért a megfeszített megváltót teszik a róm kat templomba a főhelyre?! Talán, hogy aki oda betér, az lássa, hogy ezt szenvedte az ő megváltásáért az Úr Jézus! És talán azért, hogy mindenki láthassa, hogy az ő, az én, a te, a mi bűneink szegezték oda Őt, azért, hogy megbékéltessen bennünket Istennel az Ő vére, és halála által! Ha akarjuk. És, hogy lássák, hogy : Ján. 3,16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

   Róm. 4,25 Ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.
   Gal. 1,4 A ki adta önmagát a mi bűneinkért hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint.
   ?1 Ján. 4,10 Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.

   “Nektek, keresztény híveknek a vérző, megalázott, meggyilkolt Jézus képe lebeg a szemetek előtt, amikor hozzá imádkoztok….” ( A keresztény élet Jézus keresztjénél kezdődik!)

   1 Kor. 1,17 Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangyéliomot hirdessem; de nem szólásban való bölcseséggel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen.
   ?1 Kor. 1,18 Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.
   1 Kor. 1,19 Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek bölcseségét és az értelmeseknek értelmét elvetem.
   1 Kor. 1,20 Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcseségét?
   1 Kor. 1,21 Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket.
   ?1 Kor. 1,22 Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcseséget keresnek.
   ?1 Kor. 1,23 Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot;
   1 Kor. 1,24 Ámde magoknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcseségét.

   1. Minden soroddal egyetértek kedves Ida de közvetlenül is válaszolok Szofinak. Áldás!
    Szeretettel
    Éva

  4. Drága Szofi!

   Próbáld meg pontosan meghatározni, hogy mivel-kivel is van bajod. Egy picit zűrzavaros, amit írsz. A legtöbben itt azt valljuk, hogy Jézus nem köthető semelyik “templomhoz”. Ezt még ő maga is megmondta:
   Csel 17,24
   Az Isten, a ki teremtette a világot és mindazt, a mi abban van, mivelhogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik.
   Én a magam részéről nem járok templomba, pont az általad leírt “okok” miatt, de Jézus az életem.
   Ami az okkultizmust illeti, nagyon sokat tudok róla.
   Csodálatos dolog megismerni Jézust, ahogy Thea is írta, Ő nagyon szeret Téged, hiszen Érted is meghalt.
   Ez csak Rólad és Róla szól, ott áll a szíved kapujában és zörget, ha beengeded minden kérdésedre választ kapsz és még sokkal többet. Egy csodálatos földi és örök életet azután. A döntés a Tied 🙂
   Isten áldjon!
   Szeretettel,
   Anikó

 5. Kedves Palas!
  Azt hiszem te jobban megfogalmaztad azt amit én is mondani akartam.
  Talán segít valakinek túllépni az eddig leírtakon a következő honlap:jezustanitasok.hu
  A Biblia Önmaga talán kevés,azért mert talán már nem tudunk az ott olvasottakra úgy tekinteni,ahogy kellene,mert talán mindannyiunkban van némi elfogultság valamilyen irányban.

  1. Kedves KB!
   Az a Jezus, akiben Palas testver hisz és az amelyikben te hiszel, lasd az altalad linkelt oldalt, nem azonos.
   Idezet az oldalrol.

   “A Felemelkedett Mesterek üzenetei, a spirituális fejlődés végtelen forrásaként szolgálnak” (mar onmagaban ez a mondat is eleg lenne a kepviselt iranyzat megalapitasara, de azert beteszem a tobbi reszet is).

   “Ez az internetes felület hatalmas mennyiségű spirituális tanítást tartalmaz különböző témakörökben a személyes fejlődéstől a világ helyzetéig.
   A megjelenő tanítások az emberiség egyetemes spirituális tanítóitól erednek, akiket általában Felemelkedett Mestereknek neveznek.
   A Felemelkedett Mesterek fénye és tanításai arra késztethetik Önt, hogy megtalálja a választ saját magában mindazokra a kérdésekre, amelyek a személyes életét érintik:
   Hogyan érjen el spirituális fejlődést?
   Hogyan jusson el magasabb tudatszintre, a megvilágosodáshoz?
   Mit jelent a spirituális pszichológia?
   Hogyan jusson túl az egón?
   Hogyan érje el a személyes Krisztusság állapotát?
   Mit jelent a Buddhaság?
   Mi a felemelkedés és hogyan érhető el?
   A személyes energiamező és annak karbantartása,
   a reakcióinkon való mesterszintű uralom,
   az érzékelés talánya.
   A Felemelkedett Mesterek magyarázattal szolgálnak a világ körülményeire vonatkozóan is:
   Mi a háborúk spirituális oka?
   Melyek a világ evolúciójának rejtett erői?
   Hogyan befolyásolják az uralkodó elit csoportosulásai a társadalmat?
   Mi a bukott tudatszint?
   A gazdaság spirituális megközelítése mit jelent?
   Mi a dualista tudatszint?
   A dualista tudatszint hogyan rombolta le a társadalom minden oldalát?
   Hogyan gyakorolhatunk pozitív hatást a világra?
   Hogyan segíthetünk a Felemelkedett Mestereknek a tömegtudat felemelésében?
   Hogyan lehetünk a szellemi energiák számára nyitott kapuk?”

   Kedves KB, az egik legrosszabb oldalra tevedtel, amelikre csak lehetett. Azok nem jezusi, hanem csurcsvaros ordogi tanitasok, de nevezhetjuk New Agenek is. Gondoltam figyelmeztetlek. A sajat erdekedben mondom, felejtsd el mielobb azokat a nem biblikus hamis tanitasaokat.

 6. Kedves Mindenki!
  Nem tudok annyit itt lenni, mint sokan és olvasni is ennyit, de a téma fontossága miatt fontos és remélem mire teljes káoszba fullad a világ lesz lehetőségem.
  Messziről indultam hosszú utat jártam be, de nyugodtam mondhatom a Biblia minden téren kiállja az idők próbáját. Ma azt mondanám a belső ember lelki világából haladjunk Isten felé. Fedezzük fel bennünk az Isteni képmást és akkor nem gyártunk magunknak. A Bibliából világít az Isteni rend a logika, amely a mienknél tökéletesebb. Vannak dolgok amiben a Teremtő nagyon is irgalmas, de van amiben nem ismer tréfát. Az Ő szavát nehéz lenne hamisítani egy ember számára, mert apróságokban lehet eltérés, de fő vonalakban nem. Az ember nem ér fel hozzá. Még egy csonkított Jehovák által használt Bibliából is simán meg lehet ismerni Istent. Mondtam is nekik még jó régen, miért nem azt mondjátok, ami benne van.
  Az Ószövetségben sem írhattak le bármit és nem is értették, de János apostolnak is fogalma sem volt miket ír le a Jelenések könyvében pedig jobban képben volt, mint mi. Jézus ma mikor magyarázza a Jel. könyvét szinte megdöbben az ember mik a jelentések.
  Fontos tudni a Bibliának a bizonyítás a feladata nem pedig a tanítás, láthatja is mindenki akár itt hányféleképpen értelmezzük az írásokat, remélem mindenki megadja magának a választ ez miért van így! Az egyház megszületett Jézus az apostolokra bízta a tanítást és ebből sokáig nem is volt gond.
  Már az elején sok olyan probléma adódott, amire a Biblia nem adhatott válasz. Egyrészt nem tartalmaz mindent és a Teremtő van, amiket szándékosan kihagyott. Az alázat egy kulcs soha nem spórolhatjuk meg. Ha valaki alázat nélkül olvassa az Írásokat semmit nem fog megérteni. Minél nagyobb alázattal olvassuk és nem állunk meg csuda dolgok világosodnak meg. Egy közösség nagyobb tisztánlátást kap, mint egy egyén bár akadnak kivételek.
  Az egyház minden megkeresztelt közössége és a mai időkben csak az fog megmaradni belőle, ami Krisztusi az összes többi összeomlik.
  Egy egyház van nincs több és ennek az egyháznak nemcsak földi dimenziója van, vannak akik már nem a földön élnek. A sátán szaggatja egyre több darabra, aki felekezetekben gondolkodik az homokra építi házát. Jézus senkit nem hív ki sehonnan annyira tiszteli az embert szinte döbbenet. Aki gyón az gyónjon továbbra is, aki nem éljen továbbra is úgy, hogy Istennek tetsszen.
  Ha picit is éreznénk mennyire vágyik a szeretetünkre sírnánk órákig. Mi általában magunkkal vagyunk elfoglalva és milyen jó hívők vagyunk.
  Aki áll vigyázzon el ne essen és ez rám is igaz. Ha beborul az ég nagy hitehagyás lesz annak is elszállhat a hite, aki úgy érzi stabil. Csak az marad állva, aki teljesen átadta 100%-ban magát Krisztusnak és rábízta a szabad akaratát, ami nagyon nehéz. Péter is nagyon fogadkozott.
  Sok ismérve van ennek. Egyik például.ha a hitem miatt bántanak örömmel tölt el és nem írok oldalakat, hogy védjem a mundért. Mindent kicsit sarkosítok, hogy érthető legyen.
  Az írásokból sok minden nem érthető, de ettől még egy egyszerű bennszülött is megélheti Krisztus Szeretetét mondjuk Afrikában, akinek esélye sincs, hogy Bibliája legyen.
  Nagyon sokáig csak élőszóban terjedt és olvasni sem tudtak, de egy pici gyermek is olyanokat él meg, hogy nem tudnád félrevezetni.
  Egy történet a Bibliából a végére, ami szintén elég homályos, de most aktuális. Még gyermekkoromban tudták és még 10 éve is egy templomban ahová már nincs értelme járni, szóval nem tették ki a betlehemhez a három királyt, mert ők nem voltak ott Jézus születésénél.
  A királyok akkor látogatták meg Jézust, amikor már 1 éves volt. A pásztorok szereztek egy házacskát Betlehem szélén egy utcában ahol sokszor meglátogatták. Jézus a saját lábacskáján kézen fogva kísérte ki a kedves vendégeket a tevéikhez és sokat nevetett velük. Jól jött az arany a menekülésnél. Nem tudom van-e még templom, ahol csak jan. 6-án rakják ki a királyokat?
  Ezt azért írtam le, mert nem biztos, hogy mindent pontosan látunk a bibliában, de ettől még a hitünk nem csorbul. Gondoljatok erre mikor apróságokból komoly viták keletkeznek itt az oldalon. Én is csak azért tudok milyeneket, mert nekem szükségem volt ilyenekre. Érdekelt pl. Jézus hogy élt Egyiptomban és Jézus ezeket megadja, ha szükségünk van rá.

  1. Kedves Palas!

   Kicsit jobban tartanod kellene magad az igeiséghez.

   “Fontos tudni a Bibliának a bizonyítás a feladata nem pedig a tanítás, …”

   2 Tim. 3,16 A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,….
   2 Tim 3,16 Az Istentől ihletett minden írás * hasznos a tanításra, feddésre, dorgálásra, az igazságban való oktatásra, ….
   (Káldi)

   “Az egyház megszületett Jézus az apostolokra bízta a tanítást és ebből sokáig nem is volt gond.”

   1 Kor. 14,26 Hogy van hát atyámfiai? Mikor egybegyűltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata. Mindenek épülésre legyenek.

   “Már az elején sok olyan probléma adódott, amire a Biblia nem adhatott válasz.”———pl?

   “Az Ószövetségben sem írhattak le bármit és nem is értették,….”

   Az “írástudók” nem azért voltak “írástudók”, mert tudtak írni olvasni, hanem, mert azoknak meg volt adva a Szent Lélek által, hogy értsék az írásokat.
   Ezsdr. 7,11 És ez mása a levélnek, melyet adott vala Artaxerxes király Ezsdrásnak, az írástudó papnak, a ki írástudó vala az Úr parancsolatainak beszédiben, Izráelnek adott rendeléseiben:
   Nehem. 8,13 Másod napon pedig összegyülének az egész népnek, a papoknak és Lévitáknak családfői Ezsdráshoz, az írástudóhoz, hogy megértenék a törvénynek beszédit.
   Dán. 4,6 Baltazár, az írástudók elseje, tudom, hogy a szent isteneknek lelke van benned, és semmi titok sem homályos előtted, az én álmom látásait, a miket láttam, és azoknak jelentését beszéld el.

   Ma is van ilyen ajándéka a Szent Léleknek. ( A régebbi Biblia fordításokban írásmagyarázásként van írva.)
   Róm. 12,6 Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük;
   Mát. 13,52 Ő pedig monda nékik: Annak okáért minden írástudó, a ki a mennyeknek országa felől megtaníttatott, hasonlatos az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából.
   1Kor 12,7 A Lélek ajándékai pedig kinek-kinek a közösség (az eklézsia) hasznára adatnak.
   ?1Kor 12,8 Némelyik embernek ugyanis az Lélek által megadatik, hogy az isteni bölcsességet szólja; a másiknak meg, hogy ugyanazon Lélek szerint az isteni ismeretet hirdesse; …..
   ?
   ” Ha valaki alázat nélkül olvassa az Írásokat semmit nem fog megérteni. ”

   De leginkább újjászületés, és a Szent Lélek kijelentése kell hozzá. Ján. 14,26 Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.
   Jn 8,47 Aki az Istentől származik, megérti az Isten beszédét; …..

   “Az egyház minden megkeresztelt közössége és a mai időkben csak az fog megmaradni belőle, ami Krisztusi az összes többi összeomlik.”

   Róm 8,9 Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
   Róm 8,10 Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek él a megigazulás által.
   Róm 8,11 Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, az megeleveníti a ti halandó testeteket is az ő bennetek lakozó Lelke által.
   Róm 8,14 Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.

   “Jézus senkit nem hív ki sehonnan annyira tiszteli az embert szinte döbbenet.”

   Jer. 51,44 Megfenyítem Bélt is Babilonban, és kivonom szájából, a mit benyelt, és többé nem futnak hozzá a nemzetek, Babilonnak kőfala is ledől.
   Jer. 51,45 Jőjjetek ki belőle, oh én népem, és kiki szabadítsa meg lelkét az Úr haragjának tüzétől.
   Jer. 51,46 És el ne olvadjon a ti szívetek és ne féljetek a hírtől, a mely hallatszik e földön, mikor egyik esztendőben hír jő, és a másik esztendőben is a hír, hogy erőszakosság van a földön, uralkodó tör uralkodóra!
   Jer. 51,47 Azért ímé, eljőnek a napok, és meglátogatom Babilon faragott képeit, és egész földe megszégyenül, és minden ő megöltjei elhullanak ő közötte.
   Jer. 51,48 És örvendeznek Babilon felett az ég és a föld és minden benne valók, mert észak felől eljőnek reá a pusztítók, azt mondja az Úr.
   Jel. 18,4 És hallék más szózatot a mennyből, a mely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:

   ? “Egyik például.ha a hitem miatt bántanak örömmel tölt el és nem írok oldalakat, hogy védjem a mundért. Mindent kicsit sarkosítok, hogy érthető legyen.”

   Nem mindegy, hogy a hitünk miatt, vagy Jézus miatt üldöznek valakit. Mármint, ha itt bármilyen üldözésről szó lenne! Azért azt nem lehet üldözésnek venni, ha valakit figyelmeztetnek arra, ha valamit nem az Ige alapján hísz.

   Luk. 6,22 Boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetik a ti neveteket, mint gonoszt, az embernek Fiáért.
   Ján. 16,2 A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy a ki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. Ján. 16,3 És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az Atyát, sem engem.

   Péld. 19,27 Szünjél meg, fiam, hallgatni az olyan tanítást, mely téged arra visz, hogy a bölcseségnek igéjétől eltévedj.

   1. Amit Palas ír, az mélyről jön a szívéből, és érződik, siet. Fontosabb megszívlelni az olyan mondatokat mint “ha picit is éreznénk, mennyire szeret, sírnánk órákig” mint formálisan akaszkodni egy-egy mondatba, sekély merüléssel igékkel hozakodni elő. A Szentírás mondatait lehet egymáshoz hajigálni, (szöveg)környezettől akár függetlenül, pro és kontra, már sokszor tapasztaltam.
    Más. Honnan lehet tudni, hogy az Úr őneki mit jelentett ki például akár Jézus 1 éves koráról (mellesleg tényleg jól jöhetett az egyiptomi meneküléshez az arany).
    Január 6-a valóban jeles nap, az Úr megjelenésének, kinyilvánításának ünnepe, “Theofánia”…

    1. “Amit Palas ír, az mélyről jön a szívéből, és érződik, siet. Fontosabb megszívlelni az olyan mondatokat mint ?ha picit is éreznénk, mennyire szeret, sírnánk órákig? mint formálisan akaszkodni egy-egy mondatba, sekély merüléssel igékkel hozakodni elő.”

     Ha siet, akkor írjon kevesebbet, de igeit. Ha már keresztényként szándékozik tanítani. Az pedig, hogy éppen ennél a témánál ( “Mennyire megbízható a Biblia?”) , mennyire “formális akaszkodás egy-egy mondatba” ( amikor az egész írása csak emberi “lelkizés”, és okoskodás, de igei alapja nincsen ), ha az Isten beszédével érvel valami ellen valaki, az elég érdekes feltevés. Bár valóban, nem minden “egyházban” az Isten Igéje az etalon. Elég, ha “mélyen a szívéből” mond valamit valaki….! És, ezért nem kellene ilyen “sekély merüléssel” Isten beszéde által megítélni azt.
     A pápátok is azt mondta, hogy “minden vallás jó, ha valóban hísz benne valaki….”! Szerintem “mélyen a szívéből mondta”! Nem akarom “sekély merüléssel” , igeileg cáfolni….! ” Fontosabb megszívlelni az ilyen mondatokat….”!

     ” A Szentírás mondatait lehet egymáshoz hajigálni, (szöveg)környezettől akár függetlenül, pro és kontra, már sokszor tapasztaltam.”

     Érdekes, de se Jézus, se a Sátán nem reklamált egymásnak anno, hogy a “szövegkörnyezetből” kiragadott igeversekkel dobálóztak…!

     “Más. Honnan lehet tudni, hogy az Úr őneki mit jelentett ki például akár Jézus 1 éves koráról …”

     Esetleg a Bibliából….?!

     Mát. 2,8 És elküldvén őket Bethlehembe, monda nékik: Elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki.
     ?Mát. 2,9 Ők pedig a király beszédét meghallván, elindulának. És ímé a csillag, a melyet napkeleten láttak, előttük megy vala mind addig, a míg odaérvén, megálla a hely fölött, a hol a gyermek vala.
     ?Mát. 2,10 És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének.

    2. Ha egy emberrel beszélünk akkor oda kell(ene) figyelni. Azt hallani amit mondani akar. A gúny – amit felém használsz kedves Ida – nem Isten gyermekeinek stílusába, kelléktárába való. Főleg, hogy a “minden vallás jó” gondolatot egy percig nem gondoltam így, sőt, hajjaj, és ez már kiderülhetett réges rég.

    3. Kedves Ida (még mindig): éppen Te fogadtad el, írtad egyszer, hogy napjainkig vannak kijelentések melyeket persze meg kell vizsgálni, de ez nem az a fórum ahol el lehet dönteni. Ezt nyitva lehetett (volna) hagyni, hiszen ez a tapasztalat KÖZELEBB vihette Jézushoz … Nem ez a fontos ?!
     Valóban, egy-egy mondat KÜLÖN megáll, nem kevésszer, sokszor.
     ———————————— DE itt volt olyan történet, amikor valakit elűztél, kegyetlenségeddel, amit “az ördög elfut előletek” idézettel támasztottál alá. Pedig nem “ördög” volt, hanem, egy katolikus lány tavaly, november elején forgatott beszélgetésekben. Nagyon hasonlított a történet az ideiekhez. 🙁 Paralel sztori az enyém (veled). Én azzal zártam le, hogy “ha valahol nem fogadnak be még a port is rázzátok le lábatokról” és ezt azért írtam, mert csak “biblikus szöveget fogadsz el” pedig ezt magyarul is el lehetett volna mondani, értsd: elhallgatok a társalgások után. Sőt, még arra is gondoltam, hogy megkérem Theát, töröljön MINDENT amit írtam, aztán, mégsem.
     Nézz a szívedbe, kérlek, és imádkozz ezért, hogy ne bántsd a testvéreid a jövőben: nagyon szépen kérlek ! A Biblia mondatai pedig nem “ráolvasásra” valók !

    4. Kedves Évi!

     Napok óta vajúdok azon, hogy a “had fájjon …” válaszodra írok Neked.
     Egyik oldalam azt mondja, hogy ne, mert nem akarok fájdalmat okozni vele, a másik oldalam, hogy de írj, és figyelmeztesd, hogy a “szakadék szélén táncol …” – és, hogy ez mennyire igaz, itt nagyon megmutatkozik. (Amit én nem voltam képes megtenni, azt Ida megtette helyettem ….)

     Évikém!
     A földi egyházak és Krisztus Teste, (a Mennyei Anyaszentegyház) között nagyon nagy különbség van!
     A földi egyházak MIND! elvesznek, – az időket pedig csak a Krisztus Teste fogja túlélni.
     Akik a földi egyházakba KAPASZKODNAK azok az egyházaikkal együtt VESZNEK EL !!!
     Mi nem az egyházakban vagyunk elrejtve, hanem KRISZTUSBAN, – a “testében”. Minket maga Jézus Krisztus Hordoz !!!
     2,2 Hogy vígasztalást vegyen az ő szívök, egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az ÉRTELEM meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére,
     2,3 Amelyben van a BÖLCSESSÉGNEK és ISMERETNEK minden kincse elrejtve.
     2,4 Ezt pedig azért mondom, hogy valaki titeket rá ne szedjen hitető beszéddel.
     2,6 Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok Ő BENNE,
     2,9 Mert Ő BENNE lakozik az istenségnek egész teljessége TESTILEG,
     2,10 És ti Ő BENNE VAGYTOK BETELJESEDVE, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak;
     (Kolossé 2. részből idézve)

     A földi egyházak “szükséges” dolgok, melyeket Isten a tökéletlenségei és gonoszságai ellenére használ, az Őt szeretők javára.
     Sátán is mennyire el akarta pusztítani Jézust, (már születése pillanatától kezdve.) Azt hitte, ha Jézus meghal, – mint minden más ember – akkor az ő sátáni hatalma uralkodhat tovább az egész földön. Egy pillanatig sem gondolta, hogy ha Jézust megöli, (megöleti) azzal a saját hatalmát “ássa alá” a Golgotán véglegesen! Gondolod, ha tudta volna, akkor megteszi?
     Isten megengedte a gonoszságnak ezt a lépését, méghozzá az Istent szeretők javára … Így van ez a földi egyházakkal is … De mégsem a földi egyházakban vagyunk elrejtve, hanem Krisztusban!

     Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de ha a Biblia jövendöléseit szem előtt tartjuk, akkor jó esély van arra is, hogy éppen a katolikus egyház nyissa meg a bukásnak ezt a sorát.
     (Csak érdekességként említem: félelmetes egyezősége van a Bibliával: a “homlokán a fenevad nevével és számával.”
     a pápai korona felirata, melyet a pápa a homlokán visel a koronájával együtt:
     “Isten fiának helytartója” “V I C a r I V s f I I L I I D e i”
     Ha összeadod a “nagybetűvel kiemelteket” mely római számértékkel bírnak, bizony kijön az “emberi szám” melynek értéke 666
     13,18 Itt van a bölcseség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat. Jelenések 13:18)

     Ha Istennek a Biblia által adott “ilyen intenzív figyelmeztetését” sem tudod komolyan venni, akkor az azért van, mert nem az Örökkévaló Istenhez ragaszkodsz, hanem valamilyen más, földi – emberi hatalomhoz, karrierhez, amit a szívedben dédelgetsz és nem tudod kivetni. Kérd Istent, hogy vizsgálja meg a szívedet, és hozza felszínre mindazt, amit ott rejtegetsz, és segítsen abban is, hogy a szívedben csak a Tőle jövő érték maradhasson meg, és mindent, ami e világ szemete, kivethess onnét. (Beleértve a “mazoista” fájdalmakat is, melyek szintén nem Istentől valók.
     Mert amikor az fáj nekünk, hogy emberek vesznek el Isten nélkül, az arra motivál bennünket, hogy olyan munkát végezzünk az emberekért, melyet maga Isten bízott ránk Jézus Krisztus által. Ezt pedig csak Krisztusban elrejtetten tudjuk végezni.)

     Szeretettel: Erika

    5. Kedves ÉVA!

     “Ha egy emberrel beszélünk akkor oda kell(ene) figyelni. Azt hallani amit mondani akar.”

     Évi! Én odafigyelek, és értettem, hogy mit akart mondani Palas. De nem csak azt mondta! És nem is válaszoltam volna, ha nem tanítani akart volna , mint keresztény. Viszont, ha nem csak sztorizunk, akkor oda kell nagyon figyelnünk, hogy mit mondunk, mert a tanítóknak nagyobb ítéletük lesz. Ráadásul így jönnek létre a hamis tanítások is, hogy, vagy nem figyelnek az igeiségre azok, akik beszélnek, vagy nem is igazán keresztények. Viszont aki keresztény ( vagy annak tartja magát), annak a Bibliát kell , mint Isten beszédét , etalonként használni, és a Szent Lélek kijelentésében szolgálni azzal. És figyelni arra, hogy azzal semmi ne legyen ellentétes amit mond, mert vannak idegen szellemek is, akik a világosság angyalaként igyekeznek beférkőzni! Még az apostolok idejében is ( amikor pedig sokkal hatalmasabb erővel működhetett a Szent Lélek), még akkor is a megítélésre nagy hangsúlyt fordítottak. És figyelmeztettek, hogy mindig ítéljük meg a mondani valót, még akkor is, ha egy angyal mondaná….! Mert vannak hitben erőtelenek is, akik bármit elhisznek, ha olyan valakitől hallják, aki szimpatikus nekik. stb.

     “A gúny ? amit felém használsz kedves Ida ? nem Isten gyermekeinek stílusába, kelléktárába való.”
     Szarkazmus volt inkább, de valóban bocsáss meg érte, mert nem kellett volna használnom. A “sekély merüléses” minősítésed miatt nem találtam megfelelőbb formát, amellyel igazán felhívhattam volna a figyelmedet erre a fent említett dologra.

     “Főleg, hogy a ?minden vallás jó? gondolatot egy percig nem gondoltam így, sőt, hajjaj, és ez már kiderülhetett réges rég.”

     Évi! Tudom, hogy te mit gondolsz arról. De szerettem volna felhívni a figyelmedet azzal a megjegyzéssel is, hogy nem lehetünk személyválogatók. Az egyiknek elnézem, a másiknak nem. Pedig ugyanannyira igeitlen mind a két beszéd. Sokan ezáltal fognak elveszni ( és vesztek már el) , hogy szeretnek és tisztelnek valakit, valakiket ( nem igei módon), és hisznek annak, amit mond, anélkül, hogy az Ige, és a Szent Lélek által megítélnék azt amit tanítanak nekik, és elvetnék, ha nem találtatik tisztának a forrás! ( Továbbá, az is csak szeretetből történik, ha szólsz az illetőnek, hogy “ugyan figyelj már oda, hogy merre tartasz, mit beszélsz, és milyen szellem működik benned …”.!)

     “… éppen Te fogadtad el, írtad egyszer, hogy napjainkig vannak kijelentések melyeket persze meg kell vizsgálni, de ez nem az a fórum ahol el lehet dönteni. …”

     Akármelyik fórumon el lehet dönteni, hogy Istentől származnak-e a kijelentések, vagy sem, ahol újjászületett, Szent Lélekkel telt, igeismerő keresztények vannak.

     ” Ezt nyitva lehetett (volna) hagyni, hiszen ez a tapasztalat KÖZELEBB vihette Jézushoz ? Nem ez a fontos ?!”

     Nem Évi! Az Igazság a fontos. Mert vannak más Jézusok, más evangéliumok, és más szellemek, amelyeket vehetünk! És csak a bibliai Jézus, a bibliai evangélium, és a Szent Lélek üdvözít. A többi nem a keskeny úthoz tartozik, és nem Istenhez! És vannak kijelentések, megtapasztalások, csodák, jelenések, és örömök, amelyeket a “világosság angyalai” , és szellemei okoznak, és becsapnak bennünket! És az azokhoz tartozó tapasztalat, nem az utóbbiakhoz, az igazihoz visz közelebb! És, ha szereted a te testvéredet, vagy felebarátodat, akkor nem hagyod, illetve megpróbálod kiráncigálni amazok kezéből, ha látod, hogy hitető lelkek kezébe került. Még akkor is, ha esetleg szeretetlennek tűnik az, ha az igazsággal hozakodsz elő! ( Az utolsó időket éljük, és már azok az erők működnek, amelyek a fenevad imádására ösztönöznek. És látod, az is meg van írva, hogy azok, akik nem fogják az igazságot, és az igazság beszédét szeretni, azokra Isten a tévelygés olyan mértékű erejét bocsátja, hogy mindenképpen hinni fognak a hazugságnak! És elvesznek! Ez is meg van írva!)

     “DE itt volt olyan történet, amikor valakit elűztél, kegyetlenségeddel, amit ?az ördög elfut előletek? idézettel támasztottál alá. ”

     Évi! Valamit rosszul értelmeztél. Bennem nincsen kegyetlenség, és rosszindulat. Johannának se úgy írtam, hogy a személyét kritizáltam, vagy minősítettem volna! Én kizárólag az abban az egyházban lévő vallási gyakorlatok, és tanítások ( az asszony tanítása) igeitlenségéről beszéltem. Az ” az ördög elfut előletek” idézet, pedig arra vonatkozik, hogyha megtérünk, és kitartunk az igazságban, akkor az ördög előbb utóbb elfut előlünk. Erre biztattam Johannát is.

     “Pedig nem ?ördög? volt, hanem, egy katolikus lány tavaly, november elején forgatott beszélgetésekben. ”

     Nem értem, hogy hogyan feltételezheted, hogy Johannára mondtam ilyet! És rád se, sőt senkinek nem a személyére vonatkoztattam a hozzászólásaimat. De, ezt már sokszor leírtam, de valamiért nem akarod tudomásul venni, vagy nem hiszed el nekem. ( De, nézd! Az Úr az , aki a szívünk indulatait is megítéli, és nem mernék elé állni úgy, hogy azt látnám magamban, hogy bármilyen helytelen indulat működött a szívemben a személyetek iránt!)

     “Nézz a szívedbe, kérlek, és imádkozz ezért, hogy ne bántsd a testvéreid a jövőben: nagyon szépen kérlek ! A Biblia mondatai pedig nem ?ráolvasásra? valók !”

     Évi! Én nem bántani akarlak. Viszont, az Úr , és a beszéde se tetszett mindenkinek, akkor, amikor a földön járt. Ha az igazsághoz ragaszkodunk, akkor hiába nem használunk durva kifejezéseket, akkor is sokakat bántani fogunk. És minél inkább ragaszkodunk az igazsághoz, annál inkább. Mert az igazság meghasonlást hoz, és éles elhatárolódást ( a bűntől is, és a szeretteinktől is, ha azok nem az igazságból valók, vagy nem teljesen szeretik az igazságot).
     A Biblia mondatai pedig az Igazságot mondják. Jobban, és élesebben választja el Isten Igéje az igazságot a gonoszságtól, mint amennyire mi azt meg tudnánk tenni a saját szavainkkal. ( Ráadásul a saját szavainknak nincs tekintélye ( mitől is lenne), de Isten Igéjének igen. És az ember nem a “vakvilágba” akar beszélni, ha már kinyitotta a száját, hanem használni azoknak, akik olvassák, vagy hallják.)

    6. Kedves Ida talán lezárhatjuk a vitát. Néhány dolog itt van a lapon, ha lelkiismeretedet nem terheli, akkor jó és persze, nem akarom fellapozni, hogy “a magam igazát” bizonyítsam ezzel.
     Számtalan prédikátor van, aki ÉPPEN olyan szavakat szeretne megtalálni, amelyek az Isten kinyilatkoztatását, a Bibliát magyarázzák. Nem megyek bele részletekbe csak egyet: a “vedd és olvasd” ének amit egy gyerek kántált egy kertben, nem tanítás szándékával történt, mégis, Ágoston AKKOR vette kezébe a Bibliát. Ja, azt a Szentlélek üzente 😀 persze, hogy így van.
     Fontos megérteni valakinek az állapotát nem pedig “csak a levegőbe” írni valamit, mert épp nekünk “arról az jut eszünkbe” – én hibáztam, amikor a LEGFONTOSABB érvet hiányoltam a cikkből és ezért jóvá is igyekszem tenni. Leteszek ide, amit csak tudok …
     Ami viszont itt felmerült, ha már ugye, a szöveghűségnél tartunk: a János 6. fejezet, ahol Jézus az Élő Kenyérről beszél.
     Nos, ez a VALÓSÁG az, ami ott tart, ebben az egyházban egyes központi tanításnak TŰNŐ eseménysor, kijelentés ellenére. Vannak teológusok, akik majd – mint teszik is – ringbe szállnak.
     Vajon, a kafarnaumi beszéd, és az azt követő történet, Jézusnak mondatai “ti is el akartok menni”? előtte: “kemény beszéd ez, ki hallgatja” ? pontosan modellezi azt a hűtlenséget, amelyet a reformáció tett az Úr Jézus abszolút KÖZPONTI tanításával. “Nálam nélkül semmit nem tehettek.” “Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet tibennetek” … Itt az eredmény, hol vagyunk a világ evangelizációjától? pedig a Szentlélekben, és az Úr nekünk hagyott égi ELEDELÉVEL már a stadionok mind azért épülnének, hogy befogadja az Istent dicsérő embereket (és nem a focinak).
     Általában úgy látom a közöttünk zajló beszélgetést szintén az Írásból: “a szúnyogot kiszűritek, a tevét lenyelitek” 🙁 sajnos … Ettől függetlenül nem szándékozom az írásaidat javítani.
     Imádkozom, hogy ISMERD meg teljes mélységében azt, amit az Úr itt hagyott nekünk, pontosan, a mindenki által olvasható szövegben a teljes valóságot !
     ———————– Amit meg állandóan ezzel az “asszony szellemével” szintén “ránk olvasol” ahhoz semmi közünk sincsen. Nekem nincs az biztos mert úgy utálom, hogy csak “repülök” a szöveg felett, nem vagyok hajlandó magamra venni. Sehol nincsen leírva, épp, a Biblifában, hogy a laodíceai gyülekezet a mostani kat.egyház lenne 🙁
     Isten áldjon meg és ismertesse meg Veled teljes igazságát, míg lehetséges (mert, majd visszavonja jelenlétét, ahogy üzente is … )
     Szeretettel
     Éva

    7. Kedves ÉVA!

     “Kedves Ida talán lezárhatjuk a vitát. Néhány dolog itt van a lapon, ha lelkiismeretedet nem terheli, akkor jó és persze, nem akarom fellapozni, hogy ?a magam igazát? bizonyítsam ezzel.”

     Nem vitáztam eddig se veled. Én elmondtam, amit elmondtam, és te is elmondtad , amit elmondtál. ( És ez vonatkozik másokra is.) Nem közös az alapunk, ezért nem is fogunk tudni “közös nevezőre” jönni egymással.
     És fellapozhatod , és előhozhatod azokat a hozzászólásaimat, amelyek bárki személyét bántották. Állok elébe, mert az én lelkiismeretem ez ügyben tiszta. ( Sőt, már másokat is kértem erre, hogy hozzák elő azokat!) Az meg egy másik kérdés, hogy az olvasó szíve milyen, és milyen indulatokat feltételez a másikról akkor, amikor olvassa a másik hozzászólását. Én, a tőlem telhető legnagyobb részletességgel, és odafigyeléssel írtam mindent , hogy utólag, lehetőleg ne lehessen félreértelmezni. De lehet. Persze többnyire én se értem amit te írsz, vagy mondani szeretnél.

     PL, ezt se teljesen, amire válaszolok. : “Fontos megérteni valakinek az állapotát nem pedig ?csak a levegőbe? írni valamit, mert épp nekünk ?arról az jut eszünkbe…?
     Rám éppen nem jellemző, hogy nem figyelek oda a másik állapotára, és csak a “levegőbe írok” valamit, mert az jut eszembe. De, ha te úgy gondolod, gondold úgy. ( Igazából lehetne keményebben is fogalmaznom, de éppen a megértés tart vissza attól.)

     Az egyházadról se szeretnék többet írni, mindent leírtam, ami azzal, az ottani dolgokkal kapcsolatos. És azt is, hogy Isten kegyelme által még ott is vannak Istennek gyermekei. Viszont azok valóban ragaszkodnak Krisztushoz, és az Isten Igéjéhez. Nem az “érzelmeikre”, és a “megtapasztalásaikra”, “jelenésekre” , és “csodákra” alapozzák a hitüket, hanem Istenre, Isten Bibliában kijelentett, és a Szent Lélek által értelmezett beszédére, és az Úr Jézus Krisztusra. De, ezt is leírtam már, ezért nem ragozom tovább, mert látom, hogy értelmetlen.
     Az Anti-Krisztus szelleme már bőven megtette a magáét. Már fölébe emelte magát mindennek, ami Istennek, és istentiszteletre méltónak mondatik ( már rég megtámadta a hitet ( Isten létét tagadja) , a keresztény ünnepeket ( karácsony, húsvét, pünkösd) , a keresztet, most már a Bibliát, mint Isten szavát nevezi hiteltelennek…, stb…), már közel van a fellépése, és akik eddig nem erősödtek meg Istenben, Krisztusban, az Igazság beszédében, és az igazság szeretetében, azokra a tévelygés bocsáttatik. Hogy higgyenek a hazugságnak….

     Én már elhagytam a “várost”, csak “visszakiabálok”, hogy hátha még hallja/hallhatja valaki…..!

    8. Kedves Ida!
     “Az Anti-Krisztus szelleme már bőven megtette a magáét. Már fölébe emelte magát mindennek, ami Istennek, és istentiszteletre méltónak mondatik ( már rég megtámadta a hitet ( Isten létét tagadja) , a keresztény ünnepeket ( karácsony, húsvét, pünkösd) , a keresztet, most már a Bibliát, mint Isten szavát nevezi hiteltelennek?, stb?)”
     Mi alapján keresztény ünnep a karácsony?

    9. Kedves Ida az AK nem emelte mindennél följebb magát mert Jézus fölé nem emelheti (az Ő lába alá vettetett minden + adaték néki hatalom bizonyos időre ez mind ott van a Bibliában megtalálod nem fontos helyet írnom).
     Az, hogy “vannak ott Istennek gyermekei” és a stílus, amiben részesítesz nyilván – ítéleteddel – engem nem sorolsz közéjük lelked rajta … Az, hogy “én már elhagytam a várost” és a többi igen rossz ízű/hangulatú visszakiabálás … látod én nem fogom elhagyni Őt soha … mint írtam, tudom, hogy majd visszavonja Jelenlétét mert NEM HAGY MINKET MAGUNKRA, EZT IS MEGÜZENTE ! gyümölcseiről tudom, hogy hiteles ( több helyen többeknek is ugyanezt).
     Érdekes,az Írásban, mondom: János 6, János 6, János 6 “az én testem VALÓBAN étel” … egy szavad sincs: REMÉLEM még megtalál az Úr téged ez ügyben 🙂 !
     Én nem kereslek, mert nem szeretnék hasonló gondolatokat – tévesen – “fejedbe, szívedbe” adni … bárkiről.

    10. Kedves Edua!

     “Mi alapján keresztény ünnep a karácsony?”
     Lehet, hogy már országunkon belül is, de nagyon sokan, – főleg a fiatalabb generáció – eleve nem tudja, hogy “minek az ünnepe” karácsony! Tudok olyanról, hogy a “karácsonyfát” és az ajándékait a mikulás hozza … No comment.

     Mi tudjuk, hogy a karácsonnyal Jézus születéséről emlékezünk meg. Vannak akik még ennyit sem tudnak …
     Mennyivel többen vannak olyan emberek, akik HIT NÉLKÜL tartják meg a karácsonyi “bulit” de csak a buli kedvéért, – no meg aki dolgozik, annak fizetett ünnep, ami arra való, hogy jól érezzük magunkat.

     Tényként el kell ismernünk, hogy Jézus születése, nem tudjuk, hogy milyen valós “naptári időre” esett. Nekünk keresztényeknek dec. 24.-e az a nap, amelyiken megemlékezünk a születéséről.
     Nem a “pontos időpont” a lényeg, hanem a születéséről való megemlékezés.
     De akik azt sem tudják, hogy karácsonyban miről is emlékezünk meg, azoknál a karácsony nem jelent többet, mint a bulik sorában az ügyeletes következő bulit.
     Sajnos nagyon sok ilyen ember, tart nagyon sok ilyen bulit …
     ehhez viszonyítva viszont kevés azoknak a száma, akik hittel, és tudatosan ünnepelnek.
     (Akiknél a karácsony nem evést és ivást jelent, hanem valódi ünnepet, Jézus születéséről való megemlékezést.)

     Szeretettel: Erika

    11. Kedves Erika!
     Valakinek a születéséről azon a napon szokás megemlékezni amelyiken született….
     Ha lényeges dolog lenne Jézus születéséről megemlékeznünk,akkor erre figyelmeztetne a Biblia,de legalább a dátum benne lenne.Jézus nem azt hagyta a részünkre,hogy a születésére emlékezzünk,hanem a halálára.

     “Lehet, hogy már országunkon belül is, de nagyon sokan, ? főleg a fiatalabb generáció ? eleve nem tudja, hogy ?minek az ünnepe? karácsony! Tudok olyanról, hogy a ?karácsonyfát? és az ajándékait a mikulás hozza ? No comment.”
     Én tudom minek az ünnepe,ezért is kérdeztem rá.És igen,a karácsonyfa sokkal közelebb áll a mikuláshoz,mint Jézushoz. Az okkult eredettel rendelkező fát körbelengő tisztelet(+a fa körüli táncolás guggolás )meg valahogy sokkal jobbanemlékeztet a bálványimádásra…

    12. Kedves Edua!

     Valóban nem hagyta ránk az Úr, hogy a születésnapját ünnepeljük mi keresztények, de azt se, hogy nem tehetjük meg önmagunktól, iránta való szeretetből. Egyébként úgy számolták ki, hogy kb mikor születhetett, hogy a halála időpontjától visszaszámoltak 33 és fél évet.
     Tudjuk azt is, hogy már az Ószövetségben is voltak olyan ünnepek ( pl Eszter könyvéből, Makkabeusok könyvéből…, stb) ), amelyeket nem közvetlenül Isten határozott meg nekik az elején, viszont fontos dologról emlékeztek meg azokon. ( És mindig Isten szabadítását ünnepelték akkor! ) Mi is így vagyunk vele. Többségünk számára is sokat jelent, hogy megemlékezünk az Úr születéséről. De, ahogyan az Ószövetségben is, a kijelölt napok ( még az Isten által kijelöltek is!) biztos, hogy valamilyen pogány bálvány ünnepe volt ( hiszen 365 nap van egy évben, és ha körbejárnánk a földet, biztos, hogy az év minden napja, darabonként legalább 3 bálványisten ünnepe lenne…!), de nem érdekelte őket, mert ők akkor az Isten szabadítását ünnepelték. Úgy bennünket se kellene, hogy érdekeljen, mert mi meg Krisztus születését ünnepeljük akkor, már elég sok évszázada. A világ meg mást. ( Kérdés, hogy mi dobjuk-e el az ünnepünket, amikor az Úr Jézus születésére emlékezünk, csak azért, mert a világ mást ünnepel akkor, vagy ne érdekeljen bennünket, hogy ők mit ünnepelnek….?! Pl, a zsidókat nem érdekli, hogy ki, mit ünnepel az ünnepeiken….! Ők Istent ünneplik….! És nem nevezik őket bálványimádóknak….! Vagy ha igen, akkor nem érdekli őket…! )
     És te is tudod, hogy az Ige azt mondja, hogy: Róm. 14,5 Emez az egyik napot különbnek tartja a másiknál: amaz pedig minden napot egyformának tart. Ki-ki a maga értelme felől legyen meggyőződve. A ki ügyel a napra, az Úrért ügyel: és a ki nem ügyel a napra, az Úrért nem ügyel. A ki eszik, az Úrért eszik, mert hálákat ád az Istennek: és a ki nem eszik, az Úrért nem eszik, és hálákat ád az Istennek.

     ( Fiatal keresztény koromban, engem is elkapott ez a “bálványünnep” “láz”, és nem tartottam a karácsonyt. Nem lettem tőle “gazdagabb” szellemileg, vagy testileg. És csak a Sátán, rajtam való “röhögését” hallom, hogy “lepucolt” akkor a szívemből egy olyan ünnepet, amikor szellemben a világ többi keresztényével közösségben lehettem volna, az Úr Jézust ünnepelve! ( “…ha ketten, vagy hárman összejöttök az én nevemben….!”)

    13. Kedves ÉVA!

     Annyira sajnálom, hogy ennyire nem értjük egymást!

     “…az AK nem emelte mindennél följebb magát mert Jézus fölé nem emelheti (az Ő lába alá vettetett minden + adaték néki hatalom bizonyos időre ez mind ott van a Bibliában megtalálod nem fontos helyet írnom).”

     2 Thess. 2,3 …. és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,
     2 Thess. 2,4 A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.

     “Az, hogy ?vannak ott Istennek gyermekei? és a stílus, amiben részesítesz nyilván ? ítéleteddel ? engem nem sorolsz közéjük lelked rajta ?”

     Én semmilyen negatív stílust nem használtam, és semmilyen ítéletem nem volt! Arról az egyházról beszéltem! Sajnos nem tudok mást mondani, mint ahogyan az Ige mondja: Mt 15,18 Ami azonban a szájon kijön, az a szívből jön. Az szennyezi be igazán az embert. Mert a szívből jönnek a gonosz gondolatok, gyilkosság, házasságtörés , szexuális bűnök, lopás, hamis tanúskodás és a gonosz beszédek mások ellen. Ezek szennyezik be az embert, és nem az, ha nem mos kezet.?
     1 Tim. 6,3 Ha valaki másképpen tanít, és nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeit és a kegyesség szerint való tudományt, Az felfuvalkodott, a ki semmit sem ért, hanem vitatkozásokban és szóharcokban szenved, a melyekből származik irigység, viszálykodás, káromlások, rosszakaratú gyanúsítások,

     ” Az, hogy ?én már elhagytam a várost? és a többi igen rossz ízű/hangulatú visszakiabálás ? ”

     ????? Mit tartasz rossz ízű/hangulatúnak? Hogy vigyázzatok….?!

     “Érdekes,az Írásban, mondom: János 6, János 6, János 6 ?az én testem VALÓBAN étel? ? egy szavad sincs: REMÉLEM még megtalál az Úr téged ez ügyben 🙂 !””

     1 Kor. 10,16 A hálaadásnak pohara, a melyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, a melyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é?
     Már kértelek, hogy írj rá igeverseket, hogy csak a róm kat papok által megáldott Úrvacsorára vonatkozik ez! ( Eddig nem olvastam azokat, amikkel bizonyítottad volna!)

     “Én nem kereslek, mert nem szeretnék hasonló gondolatokat ? tévesen ? ?fejedbe, szívedbe? adni ? bárkiről.”

     Évi! Mindenki a saját szíve indulata szerint vélekedik valakiről, vagy valamiről. Akiben a Szent Lélek, és Isten szeretete van, az nem gondol, és feltételez a másikról gonoszságot. És azt se, hogy bármit olyan indulatból tesz, vagy mond. Ezért is van az, hogy a keresztények jobban becsaphatóak, mert nincs bennük rosszindulat. És az a sok figyelmeztetés is ezért van az Igében arra, hogy vigyázzatok… ! Szerintem a saját szívedet kellene megvizsgálnod, hogy miért feltételezed folyamatosan másokról, hogy gonoszságból szólnak valamit, ha nem értenek veled ( vagy azokkal, akikkel te egyetértesz) egyet valamiben! Tudod, az igazi szeretethez tartozik az is, amikor őszinte (Eféz. 4,25 Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, ki-ki az ő felebarátjával: mert egymásnak tagjai vagyunk.) lehetek a másikkal, anélkül, hogy az megsértődne, félreértené, mindenféle gonoszsággal gyanúsítgatna, személyeskedne, és hasonló. ( Főleg, ha az még üdvösség kérdése is, amiről szó van, és az Ige alapján történik…! Lehetne az Ige alapján vitatkozni azzal, amivel nem értesz egyet, de eddig ez egyszer sem történt meg! Semmilyen igei ellenérvet eddig nem hoztál fel semmire, amiről beszéltem(tünk), csak kizárólag testi “érvekkel” ( gyanúsítgatásokkal, személyeskedéssel, és hisztivel, vagy emberi okoskodással) hozakodtál elő! ) De lelked rajta, viszont nekünk többieknek, azt mondja az Úr, hogy : Mát. 5,11 Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem.

     De mindentől függetlenül, szeretet van a szívemben irántad.

    14. Kedves Ida!
     A kérdésem az volt,hogy mi alapján keresztény ünnep a karácsony.Tehát emberi hagyományok/szokások (rendelések?!)alapján.

     “És csak a Sátán, rajtam való ?röhögését? hallom, hogy ?lepucolt? akkor a szívemből egy olyan ünnepet, amikor szellemben a világ többi keresztényével közösségben lehettem volna, az Úr Jézust ünnepelve! ( ??ha ketten, vagy hárman összejöttök az én nevemben?.!?) ”
     Ehhez nincs szükség a karácsonyra,ezt enélkül is megtehetjük minden nap.

     A bálványimádást konkrétan a karácsonyfa kapcsán említettem.(Ennek viszont tényleg semmi köze Jézus születéséhez)

    15. “Ehhez nincs szükség a karácsonyra,ezt enélkül is megtehetjük minden nap.”
     Nagypéntekre és húsvétra sincs szükség. Jézus nem hagyta meg, hogy a haláláról és feltámadásáról egy ünnepnapon emlékezzünk. Az úrvacsora kapcsán hagyta meg, hogy emlékezzünk az ő haláláról. Az újszövetségben az az iránymutató, hogy mindenki a saját meggyőződése szerint cselekedjen. Ha egyes napokat különbnek tart másoknál (akár karácsony, húsvét) az Úrért, jól teszi, ha minden napot egyformának tart az Úrért, azt is jól teszi. Szabad ünnepelni, és szabad nem ünnepelni. Egymást ilyenért megítélni viszont nem krisztusi lelkület. Én legalábbis ezt értem az Igéből. Személyes véleményem az, hogy Isten örömét leli abban, amikor az ő gyermekei ünnepelnek, nem véletlenül adott annyi ünnepet az Ószövetségben az ő népének. Ettől függetlenül elfogadom azt is, aki nem ünnepel, hanem számára mindennap egyforma az Úrért.

    16. Kedves Xenia!
     ” ?Ehhez nincs szükség a karácsonyra,ezt enélkül is megtehetjük minden nap.?
     Nagypéntekre és húsvétra sincs szükség. Jézus nem hagyta meg, hogy a haláláról és feltámadásáról egy ünnepnapon emlékezzünk. Az úrvacsora kapcsán hagyta meg, hogy emlékezzünk az ő haláláról.”
     Igen,pont erre gondoltam,amikor ezt írtam.És utána akartam írni először ezt: “És minden nap egyakarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel.Csel 2,46 “,aztán mégse,mert úgy gondoltam,hogy Ida biztos érti,hogy mire gondolok.
     Senkit nem ítélek meg/el ,(még csak azt sem írtam,hogy én tartom-e a karácsonyt) nagyon sajnálom, hogy ezt értetted belőle.

    17. Kedves EDUA!

     “A kérdésem az volt,hogy mi alapján keresztény ünnep a karácsony.Tehát emberi hagyományok/szokások (rendelések?!)alapján.”

     Ahogyan írtam is, emberi hagyományok alapján. ( De, az Igében is olvashatjuk, hogy a mennyei seregek ünnepelték, hogy született nekünk Megváltó: Lk 2,13 Hirtelen hatalmas angyali sereg jelent meg az angyal mellett, akik így dics?ítették Istent: ?Dics?ség a mennyben az Istennek, és a földön legyen békesség azoknak, akik úgy élnek, ahogy Istennek tetszik!?
     Miután az angyalok elmentek, hogy visszatérjenek a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: ?Menjünk el Betlehembe! Nézzük meg mindazt, amit az Úr mondott nekünk!?

     Bár Izrael papjai, és írástudói tudhatták volna (és persze tudták is, mert Heródesnek tudtára is adták, amikor megkérdezte őket, a pogány bölcsek megjelenésekor: Mát. 2,2 Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki.) , hogy kb mikorra fog a Megváltó megszületni, mégis, csak egy pár pásztorembernek ( akik várták Izrael Megmentőjét) jelentetett ki, hogy megszületett. Lk 2,9 Egyszer csak megjelent nekik az Úr angyala, és Isten dics?sége ragyogta körül ?ket. A pásztorok megrémültek, de az angyal így szólt hozzájuk: ?Ne féljetek, mert nagy örömhírt hoztam, ami minden embernek örömöt szerez majd! Ma megszületett nektek a Szabadító Dávid városában, aki az Úr Krisztus.
     És miután : Lk 2,17 Miután meglátták ?t, mindenkinek elmondták azt, amit err?l a gyermekr?l hallottak. Lk 2,20 A pásztorok eközben hazatértek. KÖSZÖNETET MONDTAK ISTENNEK ÉS DICSÉRTÉK ŐT MINDAZÉRT, AMIT LÁTTAK, ÉS HALLOTTAK. Minden pontosan úgy történt, ahogyan az angyal el?re elmondta nekik.

     Mi is, akiknek kijelentetett, és ismerjük, és megláttuk Őt, ezt tesszük minden karácsonykor. Hirdetjük, és ünnepeljük , hogy született nekünk Megváltó…! Már persze, akik akarják. )

     ?És csak a Sátán, rajtam való ?röhögését? hallom,…”
     “Ehhez nincs szükség a karácsonyra,ezt enélkül is megtehetjük minden nap.”

     Természetesen a Szent Lélek által folyamatos közösségben vagyunk egymással minden napon. De karácsonykor, mindenikünk az Úr megszületését ( a szívünkben is! “…hogy született nekünk Megváltó…”) ünnepli. Ekkor, ezen a napon, “így” is együtt vagyunk. Persze, ahogy az igeversekben is olvashatjuk, nem kell megünnepelnünk, de megünnepelhetjük. És az Úr örül annak, hogy mi hálásak vagyunk (közösen) neki ezért, ünnepeljük Őt .

     Persze nem szeretném, ha azt gondolnád, hogy “magyarázom a bizonyítványt”, csak én ezen látásra jutottam ezzel kapcsolatosan. És úgy látom, hogy Sátánt ez nagyon bosszantotta, hogy az Úr népe közös akarattal, együttesen ünnepli Megváltóját, az ő legyőzőjét. ( Ha nem így lenne, nem érdekelné a dolog ennyire. Látod, hogy Szűz Mária, ill a többi szent ünnepe, nem is téma….! )

     “A bálványimádást konkrétan a karácsonyfa kapcsán említettem.”

     Nem tudok erre mit mondani, mert nálunk a karácsonyfa csak dekoráció, hogy az ünnep, valamilyen módon meg legyen különböztetve a többi napoktól. Hogy látszódjon, hogy ez nem egy bármilyen közönséges nap. Mi nem térdelünk elé, nem álljuk körben, és semmi ilyet nem teszünk. Viszont szeretjük az illatát, és az említett célnak megfelelőnek tartjuk. ( Legalábbis nekem ez ügyben békességem van.)

    18. Kedves Edua,
     nem feltételeztem semmi rosszat részedről, csak leírtam, hogy én hogy látom.

   2. Kedves Edua!

    Tudom miről beszélsz:
    A Szemirámisz imádata, ünnepeinek “belopása” a kereszténységbe.
    (A “megtérített országok” jobban elfogják fogadni a kereszténységet, ha a pogányság ünnepeit “keresztény mázzal leöntve” gyakorolhatják tovább…
    Erről szól a feldíszített karácsonyfa is, és az eszem, iszom, dínom, dánom, ami a pogány istenimádat szertartásának része volt.)

    Ennek pogány istenimádatnak részeként gyakorolták a “termékenység isteneinek” ünnepét is, – mai megfelelője a “kiscsirke” “nyuszitojás”…
    Szerintem erről mindenki ráismer “húsvétra”. (A pogány húsvétra …)

    De nekünk keresztényeknek “más húsvétunk van” … Krisztus kereszthalála és feltámadása. Még akkor is, ha a “kétfajta ünnep” időpontja egy időre is esik, akkor is megemlékezünk róla.

    Szeretettel: Erika

    1. Kedves Erika!
     A húsvét időpontja a helyén van,nem helyezték egyik pogány ünnepre sem.Inkább a pogány ünnepeket igazítják hozzá.

    2. Kedves Edua!

     A “húsvét” helyesebben a Feltámadás ünnepe tényleg a helyén van Biblia szerint is. Míg Jézus születésének nincs időpont megjelölése, viszont ettől még megszületett valamikor.
     Amíg erre a születésre emlékezünk egy (általánosan elfogadott) időpontban, addig ebben semmi rosszat nem látok.
     Szeretteinknek megünnepeljük a pontos születésük napját.
     Felköszöntjük őket, egy asztalnál eszünk velük, annak függvényében, ki hogy tartja, vagy ünnepeli azt.
     Jézus születéséről pedig csak megemlékezni tudunk. Megszületett Isten Fiaként, emberi testben értünk. Hogy megváltson bennünket a bűntől, haláltól, hogy vissza vezessen minket az Atyához.

     Nem lenne ez rossz, ha az emberiség nem mosná össze a pogány kultusszal, karácsonyfa, eszem – iszom ünnep.
     Ma már sok embernél a karácsony csak a pogány kultuszt takarja, és az Isten Fiáról megfeledkezik … és nem csak karácsonykor, hanem a mindennapi életvitelében is.

     Szeretettel: Erika

   3. Kedves, Drága Ida!
    Tudom többet írok, mint kéne szinte vázlatokat, de mindig rájövök lehetetlen ennyi dologra reagálni, igyekszem arra törekedni, hogy olyan szűkszavú legyek, mint te.
    Mondtam, hogy sarkítok és a jövőben jobban kell, mert úgy látszik kevés. Előre mondom ne sértődj meg semmin a mai világban úgy is luxus. Miattad történik, hogy kicsit kizökkenj az automatizmusból.
    Biztos voltam benn te aki magolod az írásokat semmit nem értesz meg abból, amit írtam, mert vagy ugyanazt írtad le, amit én vagy teljesen mást válaszoltál.
    Nem tanítani jöttem, mert ezekben a témákban csak Krisztus taníthat.
    Ő azt mondta tegyetek tanítványommá minden népet és nem tanítványotokká! Tudom nagy a kísértés. Mikor mi történik mindenki döntse el!
    Nem az én világom így arctalanul gyúrni egymást,de ha egy picit is tudok segíteni valakinek már megérte. Jézus mindig biztat legyél itt, még, ha nincs is kedved.
    Tudom itt mindenki lesi az idők jeleit, de vigyázni kell, mert fel lehet őrlődni benne. Persze nehezebb lesz élni, de az igazi megpróbáltatás a hitehagyás megélése lesz, inkább a hitét erősítse valaki és utána a fizikai szükségletet.
    Ha a Jóisten is úgy akarja, míg az antikrisztus meg nem mutatkozik biztos itt leszek.
    Nem állok le szkanderozni igékkel, mert látható röpködnek itt oda-vissza, de kit talál el nem tudni.
    Nem reagáltam arra régebben, mikor azt írtad, amit kifejtettem nem sok értelme, mert nincs igei alapja.
    Olyan időket élünk, hogy sok rendkívüli dolog lesz a jövőben és nehéz lesz érteni.
    Rendkívüli dolgok történtek Jézus első eljövetelekor is és kevesen értették aztán még az ő hitük is elszállt.
    Mi lett volna, ha Pál apostol, aki akkor még Saul neki áll hisztizni Jézusnak, hogy nem jelenhet meg neki, mert sehol nincs leírva.
    Egy méregfogat ki kell húzni látom nagy probléma. Az egyház szó itt mumusként szerepel. Vagy valakinek egyáltalán nincs rá szüksége, aztán szerepel sátánista egyház, te egyházad, ilyen egyház, olyan egyház, Erika egyenest szükséges rossznak tartja az egyházat itt a földön.
    Ida akkor először kezdjük azzal, hogy neked mi az, hogy “igei” tőled szeretném hallani próbálok finom lenni nehogy el tűnj hetekre!
    Most maradjunk csak az Új Szövetségnél arra koncentráljunk, hogy érthető legyen az egyház.

    1. Drága PALAS!

     Nem írsz többet, mint kéne, csak nem pontosan fogalmazod meg azt, amit szeretnél mondani. Én azért vagyok “szűkszavú”, hogy biztosan azt lehessen érteni, amit mondani akarok! Mert lehet, hogy te úgy gondolod, és úgy érzed, hogy te azt mondtad, amit utána én írtam (“megismételtem, amit te mondtál”), de nem azt írtad! Sokan olvassák az oldalt, és lehet, hogy a hozzászólásokat is, ezért nem mindegy, hogy mennyire “dolgozzuk ki” amit leírunk. De ezt Évinek már leírtam, hogy miért….

     Én nem sértődök meg semmin, viszont itt nem értem, hogy mire gondolsz:
     “Miattad történik, hogy kicsit kizökkenj az automatizmusból.”

     “Biztos voltam benn te aki magolod az írásokat semmit nem értesz meg abból, amit írtam, mert vagy ugyanazt írtad le, amit én vagy teljesen mást válaszoltál.”

     Szerintem többet értettem meg az írásodból, mint te, és ezért is szóltam hozzá! Szellem által ítéljük meg a másik beszédét, az Ige alapján. ( Mármint a szellemi emberek.) A “magolod” az írásokat, megint csak érthetetlen kifejezés a számomra, mert az ember : Luk. 4,4 Jézus pedig felele néki, mondván: Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden ígéjével.
     Azt pedig, hogy miként is jutunk szellemi táplálékhoz, már többször leírtam. Viszont, ha ezt negatív dolognak tartod, akkor elég kérdéses, hogy te milyen “legelőn legelsz”, és milyen “kútfőből” meríted azokat az ismereteket, amelyeket megosztasz másokkal.

     “Nem tanítani jöttem, mert ezekben a témákban csak Krisztus taníthat.”

     Pedig azt tetted. A Szent Lélek az, aki megtanít bennünket mindenre, az Ige alapján, és Ő soha nem mond semmi olyat, ami nem egyezik meg az abban foglaltakkal. Viszont, ha te nem “magolod”, fogyasztod az Igét, akkor honnét tudnád, hogy az a szellem, aki téged tanít, az a Szent Lélek?! Mert a Szent Lélek tesz bizonyságot az írott Ige mellett (Isten beszéde mellett), és az írott Ige tesz bizonyságot a Szent Lélek mellett! Ha Isten dolgairól ( kijelentéseiről, megtapasztalásokról, csodákról, jelenésekről, stb) beszélünk, akkor az egyezik az Igével, és a Szent Lélektől van, ha nem egyezik azzal, akkor nem a Szent Lélek által beszélünk, és stb, , hanem idegen lélek által. És azt, aki Istentől van, meg tudja ítélni. Éppen az előbbiek alapján. Mert nem “magolásról” van szó, hanem arról, hogy aki Istentől van, az érti az Isten beszédét, és a Szent Lélek, és az Ige által megítéli azt, amit hall, olvas, lát.

     “Ő azt mondta tegyetek tanítványommá minden népet és nem tanítványotokká! Tudom nagy a kísértés.”

     Pontosan erről van szó! Jézus tanítványaivá kell tenni a népeket, és nem a sajátunkká. Viszont, aki nem Jézus tanítványa, mert nem az Isten beszédét szólja, az nem tehet senkit Jézus tanítványává! Mert aki Istentől van, és Istentől küldetett, az az Isten beszédét szólja: Ján. 3,34 Mert a kit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja; mivelhogy az Isten nem mérték szerint adja a Lelket.

     Senki nem “gyúr” téged, vagy mást. Csak figyelmeztet , hogy milyen veszélyekkel járhat, ha nem az Ige alapján beszélsz. Továbbá saját magunkat, a tapasztalatainkat, kapott kijelentéseinket is az alapján kell megítélnünk.

     “Tudom itt mindenki lesi az idők jeleit, de vigyázni kell, mert fel lehet őrlődni benne.”

     Szerintem itt mindenki ( a keresztények) helyén kezeli az idők jeleinek a figyelését. A világ az, és a világi emberek, akik “elhalnak a rettegéstől”, amiatt, amik e világra jönni fognak. Az itteni cikkek, hozzászólások, csak a figyelem felkeltést, a bátorítást , a készülődést, illetve a megmentés lehetőségét hirdetik.

     ” Persze nehezebb lesz élni, de az igazi megpróbáltatás a hitehagyás megélése lesz, inkább a hitét erősítse valaki és utána a fizikai szükségletet.”

     Igen, ezzel egyetértek.

     “Ha a Jóisten is úgy akarja, míg az antikrisztus meg nem mutatkozik biztos itt leszek.”

     Jól teszed.

     “Nem reagáltam arra régebben, mikor azt írtad, amit kifejtettem nem sok értelme, mert nincs igei alapja.
     Olyan időket élünk, hogy sok rendkívüli dolog lesz a jövőben és nehéz lesz érteni.”

     Sok rendkívüli dolog lesz valóban, és éppen ezért kellene megerősödni az Igében, a Szent Lélek kijelentése által. Mert bizony az van megírva, hogy sok csoda, hazugság, és hamis jel lesz, amivel be fogja csapni az embereket, mind a HP, mind az AK! És csak azok fogják ezt elkerülni, akikben az Igazság szeretete megvan. És, “a Te igéd igazság”, ahogyan az írva van. És még egyéb is meg van írva ezzel kapcsolatosan…!

    2. Kedves Ida!
     Próbálok itt lenni, hogy haladjunk. Már annak örülök, hogy több a saját kifejtés kevesebb az ide másolt dolog. Viszont megint a lényegre nem válaszoltál. Neked mi az Új Szövetségben az “Igeiség” és azt is elmondhatod, hogy neked mit jelent az egyház, hogy világos legyen a Biblia tanít az egyház vagy mindkettő?
     Valószínű a felismerés fájdalmas lesz de gyümölcsöző4

    3. Kedves PALAS!

     Folytatom:

     “Nem állok le szkanderozni igékkel, mert látható röpködnek itt oda-vissza, de kit talál el nem tudni.”

     Itt nincs szkanderozásról szó, de ha Isten dolgairól beszélsz, akkor a beszéded hitelességét az igével kell alátámasztanod. Ha nem tudod, akkor ne csodálkozz rajta, ha nem tudják azok elfogadni, akik ismerik Isten beszédét. ( Ha valami igei, akkor biztosan nem fogunk “belekötni”!)

     “Mi lett volna, ha Pál apostol, aki akkor még Saul neki áll hisztizni Jézusnak, hogy nem jelenhet meg neki, mert sehol nincs leírva.”

     Ha az Ószövetséget olvasod, ott elég sokszor találkozol angyali hírvivőkkel, jelenésekkel. Tehát nem volt, és ma sem meglepő, ha ilyen történik. De az, hogy Istentől van-e a hírvivő, vagy sem, az abból tudható meg, hogy milyen hírt hoznak. Az már az Isten beszédének a megfelelése alapján megítélendő, és eldöntendő. ( Mert világosság angyalaként is jöhetnek, a másik oldalról! )

     “Egy méregfogat ki kell húzni látom nagy probléma. Az egyház szó itt mumusként szerepel.”

     Nem tudom, hogy milyen méregfogról beszélsz?! Az egyház szó itt nem szerepel mumusként, csak mi különbséget teszünk az egyház, mint az Isten által létrehozott eklézsia, és az “egyház”, mint emberek által létrehozott struktúra között. Az első az szellemi, és a Szent Lélek otthona, temploma, amelybe minden Szent Lélek által újjászületett keresztény ( akikben Krisztus él, és ők is Őbenne, és akik meg is maradtak Krisztusban, és a benne való hitben) tartozik, és aminek a feje a Krisztus. A másik pedig, egy olyan “látható” szervezet ( akármelyik egyházról is van szó), amelyben nem feltétlenül csak újjászületett keresztények vannak, hanem magába foglal minden, az adott egyház által képviselt tanítást valló, akár csak vallásos ( meg nem tért, újjá nem született ) embereket is ( még megkeresztelve is akár). Ezeknek a feje (ura) nem feltétlenül a Krisztus, hanem a klérus, ami végül minden ilyen egyházban kialakul/t. ( Ettől még persze lehet egy-egy gyülekezet, amelyikben csak az eklézsia tagjai járnak, de ennek az esélye nagyon kicsi.)

     “…Erika egyenest szükséges rossznak tartja az egyházat itt a földön….”

     Erika is erről beszélt. Nem tartja szükséges rossznak, hanem különbséget tesz a kettő között. Mert csak azok menekülnek meg, akik a szellemi egyházhoz tartoznak, nem pedig csak a fizikaihoz. Mert csak azok a Krisztuséi, akikben a Krisztus Szelleme lakozik, és azok Isten gyermekei, akiket Isten Szelleme vezérel. És akikben nincsen Szent Lélek, azok nem tartoznak Isten egyházához.

     “Ida akkor először kezdjük azzal, hogy neked mi az, hogy ?igei? tőled szeretném hallani …!”

     Minden olyan tanítás, csoda, jelenés, prófécia, stb, amit az Ige, a Szentírás, a Biblia igazol, a Szent Lélek kijelentésében. Az, amire legalább két, vagy három megerősítő igeverset ( “… két, három tanú bizonysága által megáll…”) lehet találni abban, hogy az az Istentől származik. És nem lehet egyet sem találni, amely azt mondja, hogy, de az Ige nem ezt mondja, hanem….!

    4. Kedves PALAS!

     Mindenre válaszolok, nem szoktam elsunnyogni, de nekem is van dolgom, és ha mennem kell, akkor mennem kell. Azt, hogy amit addig leírtam, átküldtem, megértheted.

     ” Viszont megint a lényegre nem válaszoltál.”

     Mit értesz azon, hogy megint…? Én mindenre szoktam válaszolni!

     ” Neked mi az Új Szövetségben az ?Igeiség? és azt is elmondhatod, hogy neked mit jelent az egyház, hogy világos legyen a Biblia tanít az egyház vagy mindkettő?”

     Ezt mindjárt olvashatod, már leírtam. De az Egyház, az Eklézsia semmi olyat nem tanít, és taníthat, ami az Igével, a Bibliával, Isten beszédével ellentétes! Az az “egyház”, ami olyat tanít, az nem az Isten egyháza! Gal. 1,8 De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok. 2 Ján. 1,10 Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek;

     “Valószínű a felismerés fájdalmas lesz de gyümölcsöző4”

     Remélem kedves Palas!

     “Már annak örülök, hogy több a saját kifejtés kevesebb az ide másolt dolog.”

     Kár, hogy ezt mondod, mert az csak azt mutatja, hogy nem ismered, és nem érted az Isten Igéjét. Mert akkor tudnád, hogy miért idézem azt, és mit mondok.

    5. Kedves Ida!
     Szerintem volt szkander talán Legkisebb Atyafival és szerintem sehova nem jutottatok, de te tudod rengeteg energia, de nem is lényeges.
     Koncentráljunk erre a fergeteges témára az egyházra. Még a nevében is benne van egy. Látom már hol van a kutya elásva és megígérem neked jutunk valahova és egész másként fogod a dolgokat látni.
     Jó, hogy elmondtad, mert így tudni hol jön fals levegő.
     Tehát azt mondod mi különbséget teszünk egyházak között, kik azok a mi, kikből áll a szupercsapat?
     Én értem te miről próbálsz beszélni, de te érted?
     Arról az állapotról elmélkedünk, amikor már szétválasztották a búzát a konkolytól. Én eléggé képben próbálok lenni, de mondd már mikor maradtam le erről, hisz ti mondjátok kegyelmi időt élünk. Nincsenek bérelt helyek és a hitehagyás még ezután jön.
     Akkor itt nem is két egyházról van szó, hanem 623-ról legalább és őket ki irányítja, ha nem Krisztus? Ma már ahol nincs Krisztus azt a sátán elfoglalta. Ha pedig elfoglalta, akkor ott nem lehet Biblia. Ezek a szerencsétlenek pedig olvassák a Bibliát. Ez abszurd.
     Ida ezek az idők még nem jöttek el, de mondd és beszélj Péterről, aki nem olvasta az Új Szövetséget, mert nem volt hanem élte.
     Vagy egy őrült volt, ő nem született újjá? Mit csinált ez a szerencsétlen, Krisztus rábízta az egyházat és tönkretette az az ember aki megjárta a mélységeket és meghalt Jézusért? Vagy lehet így 2000 év távlatából mi sokkal okosabbak vagyunk, hallgatom.
     Azért örülök, hogy a saját szavaiddal írsz , mert így jobban képbe lehet kerülni mit gondolsz. Én úgy gondolom, aki idejön vagy ismeri a Bibliát és meg tudja keresni, amire szükség van vagy jelzi, hogy nem megy.
     Az evangéliumot lehet élni is, ahogy Péter és kevesebb idézet kell.

    6. Kedves PALAS!

     “Szerintem volt szkander talán Legkisebb Atyafival és szerintem sehova nem jutottatok, …”

     Nem szkander volt, hanem beszélgetés. És végül megértettük egymást. Pont azért, mert ismeri Ő is az Igét, és azzal érveltünk egymás között. Számunkra, az Eklézsia tagjai számára, Isten Igéje a döntő tekintély, nem pedig a saját véleményünk.

     “Koncentráljunk erre a fergeteges témára az egyházra. Még a nevében is benne van egy. Látom már hol van a kutya elásva és megígérem neked jutunk valahova és egész másként fogod a dolgokat látni.”

     Szerintem ne ígérj semmi ilyet, mert amit én látok, azt az Ige alapján látom, és ez megingathatatlan bennem.

     “Jó, hogy elmondtad, mert így tudni hol jön fals levegő.”——Tőletek!

     “Tehát azt mondod mi különbséget teszünk egyházak között, kik azok a mi, kikből áll a szupercsapat?”

     Már írtam, de bemásolom: “…minden Szent Lélek által újjászületett keresztény ( akikben Krisztus él, és ők is Őbenne, és akik meg is maradtak Krisztusban, és a benne való hitben) tartozik, és aminek a feje a Krisztus. ”

     “Én értem te miről próbálsz beszélni, de te érted?”———Én igen. Ha te értenéd, akkor nem kérdeztél volna rá! ( Sőt, még csak nem is beszélgetnénk erről!)

     “Arról az állapotról elmélkedünk, amikor már szétválasztották a búzát a konkolytól. Én eléggé képben próbálok lenni, de mondd már mikor maradtam le erről, hisz ti mondjátok kegyelmi időt élünk.”

     A kezdetek kezdetén lemaradtál róla. Ha megtért, és újjászületett , Szent Lélekkel betöltött keresztény lennél, akkor már megkaptad volna a kijelentést erről!

     Nincsenek bérelt helyek és a hitehagyás még ezután jön. ”

     Nem! Nagy Babilon már létrejött, a Nagy Parázna fősége alatt! A hitehagyó egyházak már szövetséget kötöttek vele, és már csatlakoztak hozzá! A szétválasztás is már zömében megtörtént, illetve még némi türelmi idő van arra, hogy Isten gyermekei (” népe”) , akik azokban vannak, és még nem jöttek ki belőle, mert még nem teljesen “vették” észre ezt , azok döntsenek végre, és kijöjjenek. ( Ha az Úrral járnál, tudnád. Mindenki szívében többnyire már eldőlt, hogy hová fog tartozni. A HP is fellépett már, és hiteti a világot, hogy imádják az első fenevadat (Róm kat egyház . Jel. 13,3 És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld követé a fenevadat. És imádák a SÁRKÁNYT, a ki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ő vele?), ami most újra megerősödik.).
     Azt, “aki” eddig is pusztította Isten népét, az Isten beszédéért, és a Jézus bizonyságtételéért! És, “akit” eddig is imádtak azok, akiket el tudott hitetni! Csak 2 egyház látható, és egyre élesebben fog a kettő közötti különbség látszani. Az egyik a hamis, a másik Krisztus teste, az Eklézsia! ( Igaz ez utóbbi most még mindig csak szellemben látszik, de az üldözések idején az is láthatóvá lesz! Ahogyan az az eddigi üldözések idején is volt! )

     “Akkor itt nem is két egyházról van szó, hanem 623-ról legalább és őket ki irányítja, ha nem Krisztus? Ma már ahol nincs Krisztus azt a sátán elfoglalta. Ha pedig elfoglalta, akkor ott nem lehet Biblia. Ezek a szerencsétlenek pedig olvassák a Bibliát. Ez abszurd.”

     Ha figyeltél volna arra, amit írtam, és értetted volna, akkor nem kérdeztél volna ilyet! Sőt, ha a Bibliát olvasnád, és értenéd, akkor is tudnád a választ! A Biblia olvasás a Sátánra nézve csak akkor probléma, ha azt valaki érti is. És akkor, ha valaki ahhoz tartja magát, amit abban olvas! ( Aki Istentől van, az érti Isten beszédét, mert a Szent Lélek kijelenti neki!) Egyébként pedig csak jól is jön neki, ha az emberek azt gondolják magukról, hogy azért mert xy gyülekezetbe, egyházba járnak, és olvassák a Bibliát is, akkor már keresztények is! A Sátán nem ostoba. Régen, elvette az Isten beszédét, hogy a saját tanítását, hatalmát megerősíthesse. Azután, amikor “napvilágra” került az, akkor gyilkolta Isten népét érte. Azután, amikor azt már nem tehette, akkor a régi trükköt vetette be, beültette a szolgáit ( a hamis tanítókat, hamis keresztényeket ( akik olyan indulattal, lelkülettel voltak, vannak, mint az Ő egyházából az övéi! ) Isten népe közé, azokba a gyülekezetekbe, egyházakba, ahol az igazságot hirdették. (Dán. 11,34 És miközben elhullanak, megsegíttetnek kicsiny segítséggel, és sokan csatlakoznak hozzájok képmutató beszédekkel.) (Mostanra pedig sikerült neki annyira lezülleszteni azokat, hogy még nálánál is hitványabbak lettek! Pl, homoszexuálisok házasságának “egyházi” engedélyezése, ….stb! Sok ilyen “egyház” “pásztora”, még Isten létezésében se hisz. Jézust erkölcsi tanítónak tartják, stb. Csak a fizetett “állás” az, ami miatt ott vannak! ) . Most már tudja, hogy üldözés nélkül, sokan csatlakoznak hozzá, és mézes-mázos beszédekkel rá lehet szedni az embereket arra, hogy imádják Őt! Régen is ezt csinálta, és bejött neki, most sincs ez másképpen! Pontosan tudja, hogy mit csinál. Neki éppen az a célja, hogy ha lehetne akkor még a választottakat is elhitesse! Tehát olyan tanítást terjeszt, amelyik “majdnem” olyan, mint a Biblia tanítása ( Jezábel) , és azoknak jónak néz ki, akik neki hisznek, és nem Ismerik az Igazság beszédét, se Jézust! Beszél Krisztusról, még az evangéliumról is, csak éppen hozzátesz a magáéból is! Hiszen Ő pontosan tudja azt ( a Bibliából, Isten beszédéből), hogy a “más evangélium, más Jézus, más szellem”! Neki nem az a fontos, hogy az emberek tudják, hogy Őt imádják ( hiszen olyanok is vannak, akik önként Őt imádják), hanem, hogy megtévessze azokat, akik nem Őt akarják imádni, de az “életüket” se akarják elveszteni Jézusért, és a többi követésével járót se akarták/ják felvállalni! Akik csak üdvözülni akarnak, de az Igazságot nem szeretik. ( Ezért is ígér/t könnyű üdvözülést, könnyű bűnbocsánatot, könnyű “keresztény” életet….! Csak ehhez az “üdvözítő egyházhoz” kell tartozni, annak tanításait , ceremóniáit, “üdvözítő programjait” elfogadni, és lám, már üdvözülhetsz is….!)

     Na, most a választottakat Isten hatalma őrzi azért, mert szerették az Igazságot, és az Igazság beszédét, Isten beszédét. ( Ha nem így lenne, akkor a választottakat is be tudná csapni!) Remélem nem gondolod, hogy valami olyan totálisan átlátszó tanításokhoz, és trükkökhöz folyamodik, azért, hogy megtévessze az embereket, amit csak az nem vesz észre, aki nem akarja.

     “Ida ezek az idők még nem jöttek el,…”

     Hát, de! És sajnos te lemaradtál arról, hogy észrevedd ezt!

     “.. de mondd és beszélj Péterről, aki nem olvasta az Új Szövetséget, mert nem volt hanem élte…”

     Nektek semmi közötök Péterhez. Még akkor se, ha benneteket ezzel hitetett is el a Sátán! Az Eklézsia, az Egyház, egyébként is Krisztusra épül, mint kősziklára, mert Ő az alap! És senki nem vethet más alapot! Péter pedig, csak “kövecske” volt.
     Továbbá, azt se kellene elfelejteni, hogy Péter, és a többi apostol is zsidó ember volt, akik ismerték az Írásokat! Az Ő Szentírásuk, az akkori, Ószövetségi szentiratok voltak! És, mivel az Ószövetségi írások Jézusról tesznek tanúságot, ezért abból tanítottak, a Szent Lélek kijelentésében! Pál is azokból tanított. (Csel. 17,2 Pál pedig, a mint szokása vala, beméne hozzájok, és három szombaton át vetekedék velök az írásokból, ?Csel. 18,28 Mert hatalmasan meggyőzi vala a zsidókat nyilvánosan, bebizonyítva az írásokból, hogy Jézus a Krisztus.) Ha ismernéd az Igét, akkor látnád, hogy az Újszövetség könyveinek tanításai, az Ószövetségre épülnek! És Péter is azokból idézett, tanított!

     De Antenornak van egy jó írása a ti Péteretekről. Én is valamelyik nap olvastam csak! ( Bár nekem az is elég volt eddig, amit az Ige ír ( hogy a “fenevad a Sátán ereje által jött fel a tengerből” … És tudjuk, hogy hogyan is jött létre az az “egyház”, és milyen dolgai, cselekedetei voltak….! Nem részletezem, mert mindenki ismeri azokat…!), de azért igen érdemes elolvasni ezt is!)

     http://churchofgod.hu/ -Biblia tanítások – A két Péter

     ” Vagy lehet így 2000 év távlatából mi sokkal okosabbak vagyunk, hallgatom.”

     Így 2000 év távlatából, már jobban értjük a próféciákat. A Jelenések könyvében leírtakat is. És látjuk, hogy mi történt már meg, és mi készült el már eddig.

     “Azért örülök, hogy a saját szavaiddal írsz , mert így jobban képbe lehet kerülni mit gondolsz.”

     Csak abban az esetben van ez így, ha nem ismered az Igét! Legtöbbször 1-1 igevers jelentése sokkal rövidebben elmondja azt, amit mondani akarok.

     ” Én úgy gondolom, aki idejön vagy ismeri a Bibliát és meg tudja keresni, amire szükség van vagy jelzi, hogy nem megy.”

     Én meg úgy gondolom, hogy hadd hulljon a “mag”. Aki meg az Úré, az egyébként is érti, és szereti Isten Igéjét….! ( Általában a Sátán szemét “csipi, és csípte” mindig az Isten tiszta Igéje! Meg az övéiét! Ésa. 30,8 Most menj, írd ezt táblára nálok, és jegyezd föl könyvbe ezt, hogy megmaradjon az utolsó napra bizonyságul örökre. Mert pártütő nép ez, apát megtagadó fiak, fiak, kik nem akarják hallani az Úr törvényét; Kik ezt mondják a látóknak: Ne lássatok; és a prófétáknak: Ne prófétáljatok nékünk igazat, beszéljetek kedvünk szerint valókat, prófétáljatok csalárdságokat!
     Hagyjátok el az útat, térjetek le már ez ösvényről, vigyétek el előlünk Izráelnek Szentjét!
     Azért így szól Izráel Szentje: Mivel megútáltátok e beszédet, és bíztok a nyomorgatásban és a hamisságban, és ezekre támaszkodtok:
     Azért e bűn olyan lesz tinéktek, mint a leesendő falhasadék, a mely már kiáll a magas kőfalon, a melynek aztán nagy hirtelen jő el romlása.Ésa. 30,15 Mert így szól az Úr Isten, Izráelnek Szentje: Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna; csöndességben és reménységben erősségtek lett volna; de ti nem akarátok; …)
     ?
     “Az evangéliumot lehet élni is, ahogy Péter és kevesebb idézet kell.”

     És azt gondolod, hogy Péter csak úgy “buta”, “bamba” halászként élte az evangéliumot…?! És nem ismerte az Írásokat…?! A pünkösdi beszédét olvasd el légyszíves…! Kinek a “könyvére”, próféciájára hivatkozik ….?! ( Ebből is csak az látszik, hogy milyen könnyű “evangélium” is a tietek….!)

    7. Kedves Ida !
     Élvezettel olvastam, amit írtál olyan volt mint egy kampánybeszéd tele szenvedéllyel érzelmekkel, mi vagyunk a legjobbak ti meg örüljetek, hogy még a földön lehettek. Ki az a ti, meg nektek, ti Péteretek?
     Nézek magam mögé, de épp nincs itt senki, még vártam azt mondod “Isten, hálát adok neked nem vagyok olyan, mint a többi ember”. Azért azt elárulom még, ha tök nullának is nézel hit dolgaiban én örülök, hogy te már ilyen tökély vagy én még oda kell forduljak az Úrhoz ne vessen el magától ,mindennap rászorulok irgalmára.
     A hitben nincs ti meg mi az csak egy érzelmi együttlét. Élete végén a halál pillanatában csak Isten van és a gyermeke, nem lehet félrebeszélni. Azt mondja Jézus, mikor halála után elé kerül egy lélek már azon csodálkozik, hogy Ő egyáltalán létezik. Milyen nehéz lehet ez.
     Ida Olyan vagy, mint egy beszélő baba, mondod, mondod még le nem merül az elem. A lényeget, olyan dolgokkal összehozol, amihez semmi közöm. Hagyj engem a sátánnal, volt vele már elég dolgom. Gyűlöli a családomat már sok lelket vettünk ki a karmai közül, azt hitte már az övéi. Még régen azzal kezdte, hogy fizikailag bántalmazott. Szerencsére az Istennel való kapcsolatunkba nem lát bele, ezért az arcunkról próbál olvasni.
     Nem sokat jutottunk előre, de nem baj. Soha ne bízd el magad, ha én mást mondok abból nem következik, hogy neked van igazad.
     Sokszor nem gondolod végig, amit mondasz és ellentmondásba kerülsz magaddal, inkább kevesebbet, de az legyen igen-igen, nem-nem.
     Szóval lemaradtam a szétválasztásról és a hamis szövetségkötésről. Elárulom, ha ez már megtörtént volna nem így írogatnánk egymásnak.
     Ezt is felveszem a listámra. Eredetileg csak azért jöttem, mivel nem könnyű felismerni a hamis próféta és az antikrisztus személyét legyen segítség, de akkor azt is jelzem, ha a hamis szövetség megkötődik és a szétválasztás igazi szakaszába lépünk.
     A szétválasztás már majdnem, de van még türelmi idő, szívükben már többnyire eldőlt! Mi ez pályaválasztás? Érdekes, ha konkrétumok vannak elbizonytalanodsz. Ezek mind látványos események lesznek.
     Nem tudom továbbra sem, hogy akkor lesz Biblia vagy sem? Azt mondtad régebben nem lehet majd bibliát kapni. Most meg azt mondod nem veszélyes csak, ha értik, akkor mégis miért veszi el? Meg azt mondtátok nincs meghamisítva, most mégis!
     Áruld el már ki a hamis próféta hátha van egy közös ismerősünk?

     Szegény Péterrel sem jutottunk sehova! Meg mi az, hogy el akarod venni a Péteremet meg, hogy kövecske. Szerintem Jézus nem Péterkét mondott bár te vagy az iparos. Próbáltam volna csak én kőszikla helyett kövecskét mondani.
     Most akkor Jézus bízott benne vagy sem , hisz ő kulcsember! Szentlélekben újjászületett volt vagy nem és mikor született újjá?
     Azért lenne fontos ezt tisztázni, mert Péteren keresztül be lehet mutatni milyen hitre lesz szükség ahhoz, hogy a hitehagyás, ha bedurvul ne essen el valaki.
     Azt mondod hulljon a mag, de hallottad már, hogy terített asztalnál is lehet éhen halni.
     Én nem gondolnám, hogy Péter buta és bamba halász volt, nekem példának az ő hite miután megerősödött bőven elég. Szerintem pontosan tudta, mi a feladata, mekkora a felelőssége és nem véletlenül bízta rá Jézus a Mennyország kulcsait.
     ” Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is.”
     Na ezt aztán főleg kevesen értik. Legalább nézzük meg Péterről, hol szakadt el a film.
     Megint Péternél jössz az Ószövetséggel a végén. Így nem jutunk előre. Péternek olyan problémákat kellet megoldania, amiben az Ószövetség nem segített, ha ezeket nem tudod akkor viszont neked nincs közöd Péterhez és akkor ő az én Péterem. Az ő tevékenysége hatja át ma is az egyházat és azt is megsúgom, hogy most az idők végén Péternek lesz szerepe az egyházban és hasonló, mint az elején, így keretbe foglalódik a történet.

    8. Kedves Palas!

     “A hitben nincs ti meg mi az csak egy érzelmi együttlét.”

     2, 19 Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Jakab 2:19

     A “többit”, – sem az iróniádat, sem a butaságod – még ennyire sem minősítem …
     1,1 Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül; Zsoltár 1:1

     17 Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai mondottak.
     18 Mert azt mondták néktek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolódók, akik az ő istentelen kívánságaik szerint járnak.
     19 EZEK AZOK, akik KÜLÖNSZAKADNAK, ÉRZÉKIEK, KIKBEN NINCSEN SZENT LÉLEK. (Júdás apostol levele)

    9. Kedves PALAS!

     Nem én írok szenvedéllyel, és érzelmekkel. Én az Isten beszédét írom, hogy kedvezzek neked, amennyire lehet, igeversek nélkül! ( Viszont látom, hogy csak érzelmi “érveket hoztál fel “vitaként” ellenem, ill a hozzászólásom ellen.)

     ” mi vagyunk a legjobbak ti meg örüljetek, hogy még a földön lehettek. ”

     Ha az Eklézsiába tartoznál, akkor nem mondanál ilyeneket. Tudnád, hogy annak, hogy odatartozzál , ára van. Az egyiket az Úr Jézus fizette ki, a másikat pedig, mi kell, hogy kifizessük, ha utána akarunk menni, és a tanítványai akarunk lenni Az evangéliumokban megtalálod az idevonatkozó verseket. És ebben az esetben tudnád, hogy aki Jézus után megy, és követi Őt, az egy se gondol magáról sokat. ( Erről gondoskodik a Szent Lélek, hogy megismerjük magunkat olyannak, amilyennek Isten lát bennünket! ” …nincsen az emberben (önmagából) semmi jó….”!)

     “Ki az a ti, meg nektek, ti Péteretek?”——–olvasd el Antenor írását. Igen jól összeszedte a róm kat egyház “Péterével” kapcsolatos fellelhető dokumentációkat, és nagyon jól összeállította. ( Bár, az Ige alapján is meglehet állapítani azt, hogy mennyire valós, a “körülmetélkedés” apostolának ( Gal. 2,8 (Mert a ki erős volt Péterben a körülmetélkedés apostolságára, bennem is erős volt a pogányok között).az “első római püspöki” mivolta….! Amire a róm kat egyház, és a hívek szeretnek hivatkozni, de jó az írása, érdemes elolvasni….!)

     “A hitben nincs ti meg mi az csak egy érzelmi együttlét. ”

     A mi hitünk ( házunk) a kősziklára ( az Úr Jézus Krisztusra ) kell hogy épüljön. És a házunk felépítéséhez szükségünk van Istenre ( aki építi a házunkat, a hitünket, és aki a Krisztust formálja ki bennünk. Továbbá, mint “szőlőműves” gondoz, és tisztogat bennünket. Illetve, ha nem termünk gyümölcsöt ( a Szent Lélek gyümölcseit) Krisztusban, akkor lemetsz bennünket! ) És természetesen a Szent Lélekre, aki által először is újjászületünk, taníttatunk, és Aki által munkálkodik bennünk, és általunk az Isten. Ő az Aki nálunk lakik, és velünk marad örökre ( ha mi is Krisztusban maradunk! Mert a Kereszténység, Krisztus bennem, én Őbenne!) , és Aki gyümölcsöt terem bennünk az üdvösségre. Továbbá, szükségünk van még az Isten beszédére, az Igére, mert azzal táplálkozunk szellemileg. ” …nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével….”! A Szent Lélek által ebből taníttatunk meg mindenre, és ezért írja János apostol, hogy ha Krisztusban vagyunk, és a Szent Lélek nálunk van, akkor “mindent tudtok”! 1 Ján. 2,20 És néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. 1 Ján. 2,14
     Írtam néktek atyák, mert megismertétek azt, a ki kezdettől fogva van. Írtam néktek ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten ígéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt.

     Viszont, ha csak “lelki érzelem általi együttlét” ( homok) az, amelyre a “házamat” építem, akkor arról azt írja az Ige, hogy a viharok, és az ár eljövetelével, összeomlik az egész. Természetesen nem azt mondom, hogy nincsenek szellemi, vagy lelki ( esetleg fizikai) megtapasztalások, örömök, stb a hitben, de nem ezek alkotják a hitünk alapját! Illetve nem alkothatják ezek azt! ( Mert akkor csak “köves föld” a szívünk, amelyikben gyorsan kihajt az evangéliumban való hit magja, de mivel nincs mélyen a gyökere annak, próbáltatások idején azonnal “elszárad”!)

     “Ida Olyan vagy, mint egy beszélő baba, mondod, mondod még le nem merül az elem. ”

     Csak válaszolok a kérdéseidre! Hátha van, akinek “van füle a hallásra”…! ( És, hátha a tiedet is megnyitja az Úr!)

     “Szerencsére az Istennel való kapcsolatunkba nem lát bele, ezért az arcunkról próbál olvasni.”

     Hát ez sajnos tévedés! Ha “fapofával” lehetne győzni a Sátán felett, akkor a keresztények már régen “lesmirglizték” volna az arcukat! A harcunk a lelkünkben, és az elménkben folyik a Sátánnal, és szolgáival. Ezért is kell felvennünk Isten minden fegyverzetét, hogy megállhassunk a Sátán minden ravaszságával szemben: Eféz. 6,11 Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.
     Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével; mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde:

     “Nem sokat jutottunk előre, de nem baj. Soha ne bízd el magad, ha én mást mondok abból nem következik, hogy neked van igazad.”

     Hát én nem bízom el magam. És számomra nem az a lényeg, hogy nekem legyen igazam, hanem, hogy azt beszéljem, amit az Isten mond az Igéjében. És eddig még a te beszédedet nem olvastam alátámasztva azzal. ( Csak olyan “jelenésekről” beszélsz, amelyekből az információdat szerzed, amely az Ige alapján megvizsgálva, nem Istentől van. A “kapott” információid se, és a beszédeid se! )

     “Sokszor nem gondolod végig, amit mondasz és ellentmondásba kerülsz magaddal, inkább kevesebbet, de az legyen igen-igen, nem-nem.”

     Na, ez egy olyan dolog, amikor azt kérem tőled, hogy pontosíts! Én tudom, hogy mit beszélek, és jól végig is gondolom, csak esetleg te nem érted, amit mondok! Szóval kérem, hogy idézd az ellentmondásaimat, és a meggondolatlan szövegeimet!

     “… Eredetileg csak azért jöttem, mivel nem könnyű felismerni a hamis próféta és az antikrisztus személyét legyen segítség….”

     Én tudom, hogy te miért jöttél. Bár lehet, hogy te nem pontosan ismered az indítékodat…! De abból, amiért jöttél, amiről azt gondolod, hogy jöttél, abból eddig semmit nem tettél . Csak “ideugrottál”, hogy “kevés az időd…”, “de azért egyenlőre ennyit”, és tulajdonképpen semmit nem mondtál . Az pedig, amit mondtál, azt az Ige által megvizsgálva, nem találtatott Istentől valónak.

     “A szétválasztás már majdnem, de van még türelmi idő, szívükben már többnyire eldőlt! Mi ez pályaválasztás?”

     2 Pét. 3,9 Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.

     Vannak még ezekben a földi egyházakban Istennek olyan gyermekei, akik emberi tanítások ( megfélemlítés) miatt, még nem tudtak kijönni Babilonból. A szívük az Úré, de még harc dúl bennük amiatt, hogy nem hűtlenséget követnek-e el azzal, ha otthagyják ezeket az egyházakat. Ezeket a harcokat meg kell harcolnia önmagában mindenkinek, és ez nem mindenkinél két perc! Továbbá, vannak olyanok is, akiknek a szíve még az egyházuké is, és az Úré is. ( Ezért írtam, hogy “többnyire mindenkiben eldőlt”…! De tudjuk, hogy “a pislogó gyertyabelet” nem oltja ki az Úr…! Most még! ) Nekik is dönteniük kell záros határidőn belül, mert egyszer bezárják a kaput, és akkor hiába dörömbölnek már, a válasz az lesz, hogy ” nem ismerlek benneteket….”! De az Isten kegyelmes még, az Őáltala megszabott időig! De a kiáltás, már elhangzott, hogy “készüljetek, mert jön a vőlegény…”.! És az is, hogy ” gyertek ki én népem…”! ( Gondolom, ahogy írtad, ha érdekel, hogy miről van szó az igeversekben, akkor elolvasod…!) Továbbá mindennek rendelt ideje van….!

     ” Érdekes, ha konkrétumok vannak elbizonytalanodsz. Ezek mind látványos események lesznek.”

     Igen, azok voltak. Csak nem ismerted fel azokat. Ahogyan a legtöbben nem ismerték fel.

     “Nem tudom továbbra sem, hogy akkor lesz Biblia vagy sem? Azt mondtad régebben nem lehet majd bibliát kapni.”

     Azt az AK fellépése utánra mondtam. ( És azt csak “én” mondtam, mert úgy “gondolom”, hogy akkor, az üldözés közepette ( mivel az Isten beszédéért, és a Jézus bizonyságtételéért lesz az üldözés, ahogyan eddig is történt mindig! Csak most intenzitásban felül fog múlni minden eddigit az Ige szerint), amikor már AK lesz az Úr, és megerősíti a fenevadi tanításokat, és azokat teszi “szentírássá”, az első dolga lesz, hogy elérhetetlenné tegye a Bibliát, az Isten beszédét ( amely egyik fegyver Isten fegyverzetéből, amellyel legyőzhető, és amely által látható lenne, hogy hazugságot beszél. Mert az az Igazság beszéde…!) ! Mert az az időszak már teljesen a Sátáné lesz ( persze még ekkor is csak Isten, neki engedett mértéke szerint!), és üldözni fog mindent, ami az Igazságból való. ( A Szentiratok elégetése, megsemmisítése, hozzátartozott eddig is a repertoárjához…!)

     ” Most meg azt mondod nem veszélyes csak, ha értik, akkor mégis miért veszi el?”

     Leírtam, de megpróbálom , hátha érthetőbb leszek. Mert most még nem teheti rá a kezét teljesen. De, ha “zöldet” kap, akkor megteheti, amit enged neki Isten. Most még a kegyelem ideje tart, és az Isten beszéde elérhető kell, hogy legyen mindenkinek, de eljön a sötétség ideje, amikor nem található majd meg a világosság.

     “”Áruld el már ki a hamis próféta hátha van egy közös ismerősünk?” Ferenc pápa. Ő az, akinek 2 szarva van, mint a báránynak, de úgy beszél, mint a Sátán. És Ő az aki beszédeivel “szimpatikussá” teszi az emberek előtt a fenevadat…!

     “Meg mi az, hogy el akarod venni a Péteremet meg, hogy kövecske. …” Petros, azt jelenti kövecse. Krisztus a kőszikla, akire az Egyház ( Eklézsia) , és a mi “házunk” is épül.

     “Most akkor Jézus bízott benne vagy sem …” – Bocs, de ezek olyan “kényszer” kérdések részedről, amire nem is érdemes időt fecsérelni.

     “Azért lenne fontos ezt tisztázni, mert Péteren keresztül be lehet mutatni milyen hitre lesz szükség ahhoz, hogy a hitehagyás, ha bedurvul ne essen el valaki.”

     Isten tartja meg hitben a gyermekeit, akik a már többször említett kritériumoknak megfelelnek. ( Erre megint a fél Bibliát idézhetném!)

     “Azt mondod hulljon a mag, de hallottad már, hogy terített asztalnál is lehet éhen halni.”

     Pontosan. Hiába a terített asztal, ha nem eszel arról. Ott az egész Biblia , Isten Igéje, amit a Szent Lélek kijelentésében, értelmezésében táplálékul adott az Ő népének, de ha nem “fogyasztod”, akkor éhen halsz szellemileg, és lelkileg.
     Viszont a “hulljon a mag”, azt jelenti : a “magvető”, az Isten Igéjét, beszédét veti. A, hogy milyen földbe esik , az a szívek állapotától függ. Ha jó földbe esik, akkor az meghozza a termését. Mert az Ige, és az evangélium olyan mag, hogy akár színből, akár szívből vetik, ha jó földbe hull, akkor az termést hoz! Ezért mondta Pál apostol, hogy mindegy hogy hogyan ( milyen szívből! Hívőből, hitetlenből, tisztából, vagy gonoszból…, stb! ), de örül, hogy a Krisztus hirdettetik. Fil. 1,18 Mert mit mondjak? csakhogy minden módon, akár színből, akár szívből, a Krisztus prédikáltatik: és én ennek örülök, sőt örülni is fogok.

     “Én nem gondolnám, hogy Péter buta és bamba halász volt,….”

     Értem én, de akkor mire mondtad, amit mondtál…?! Amire én ezt válaszoltam, hogy “remélem nem gondolod”….?

     “Megint Péternél jössz az Ószövetséggel a végén. Így nem jutunk előre. Péternek olyan problémákat kellet megoldania, amiben az Ószövetség nem segített, ….”

     Semmilyen probléma nem volt olyan, amiben az Ószövetségben ne lenne útmutatás! A baj az, hogy te nem ismered azt se. ( Az Ószövetségben elég sok világos utalás van arra, hogy amikor az Újszövetség megköttetik, akkor milyen feltételekkel, és parancsokkal fog az történni!) Természetesen az apostoloknak is meg kellett vitatniuk a dolgot egymás között, hogy ugyanarra a látásra jöttek-e abból, a Szent Lélek kijelentésében, és vezetésében.

     “…ha ezeket nem tudod akkor viszont neked nincs közöd Péterhez és akkor ő az én Péterem. Az ő tevékenysége hatja át ma is az egyházat ….”

     Mire gondolsz, mint “Péter apostol tevékenységére, amely ma is áthatja azt az egyházat”, amiről beszélsz…?! Inkvizíció, tömeggyíkosságok, népirtások, háborúk, kegyetlenkedések, gyilkosságok, hamis tanítások, bálványimádás,…..stb….?!

     “”….és azt is megsúgom, hogy most az idők végén Péternek lesz szerepe az egyházban és hasonló, mint az elején, így keretbe foglalódik a történet….”

     Ha nem ennek a “tevékeny Péternek” lenne a szerepe abban az “egyházban”, hanem Krisztusnak, akkor valóban más lenne az eddigi, és az ez utáni történet is….! Ahol az Igazságot hirdetik, és élik, ott nem vethet gyökeret a gonosz:
     Zsolt. 1,1… Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. …Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bűnösök az igazak gyülekezetében. …

    10. Kedves Ida!
     Nem vesztem el, de az Úr megpróbál a szenvedéseink felhasználja már csak így tartható a kegyelmi időszak, de így sem sokáig. Kaptam egy olyan családot ahol a nyolc éves lányom is a maga szintjén tudja miben élünk mi vár ránk és imádkozik, engesztel ez engem is vígasztal és ez neki teljesen természetes.
     Mind a hatan erősítjük egymást a hitben.
     A feleségem aránylag fiatalon is mennyit szenved már egy hónapja ki sem tud mozdulni otthonról. Tudtuk amikor összeházasodtunk, hogy nehéz lesz, hogy Jézus sebeit törölgetjük, de valamikor nagyon fájdalmas és ha elszakad nála a cérna akkor kifakad milyen élet a mienk!
     Már 2008 óta a Megváltó kegyelméből élünk teljesen, megsemmisültünk volna, de ez most nem fontos. Én nem írok fórumokra nem szeretem az arcnélküliséget, de Ő visszaküld ide és máshova is, ahogy bírom, mert sokan elvesztik a reményüket majd.
     A párbeszédünket nem akartam tovább fokozni, mert az erőre szükség lesz. Nem tudtalak kibillenteni egy érzésből még nem jött el az ideje. Péter apostolon keresztül annyi mindent meg lehet érteni, de nem tudtuk végig vinni.
     Arra akartam rámutatni, hogy itt sokszor elhangzik, valaki ujjászületett keresztény és akkor minden rendben. Pedig csak avval kezdődik az egész, ha a hitehagyás begyorsul kevés lesz. Péter is ujjászületett emberként simán megtagadta Jézust. Akkor tudott erős lenni a hitben, ha szenvedésben egyesült Krisztussal.
     Még nem érted igazán az Egyházat itt a földön nem tudod különválasztani az Isteni és az emberi arcát. A sátán napról napra egyre több darabra szagattja. Ahol látom hasznosságát tömören egyszerűen fogok reagálni.

 7. “Jól lenne már egy kicsit felébredni!” Ez volt a tartalmam kezdő szövege, elég hosszúra sikeredett, míg a teremtőm kérésére letöröltem az egészet és lerövidítettem Ismerd és szeresd önmagadat, mert csak akkor tudsz magadtól kérdéseidre választ kapni! Felébredt földi embernek nincs szüksége bibliára! A többi meg megy magától…. 🙂

  1. “szeresd önmagadat”
   A gond ezzel csak annyi, hogy ezt mondani sem kell, mert önmagát mindenki szereti (még az is, aki azt mondja, hogy utálja magát). Ez biztos, hogy nem visz előbbre. A Biblia szerint az utolsó időkben ez az énközpontúság különösen igaz lesz az emberekre. “És lesznek az emberek magukat szeretők….” 2Timóteus 3:2
   Jézus ezzel szemben arra tanított, hogy szeressük Istent és szeressük embertársainkat, mint magunkat.

 8. Kedves Évi!

  Beleolvasgattam a hozzászólásaidba, mert a többieké olyan, mintha a Bibliát lapozgatná az ember… 😀 … és csupán azt szeretném megemlíteni, hogy Johanna máglyán megégetése is csak legenda (!) . Tudom hihetetlen, de az egész történelmünk egy jó nagy hazugságáradat, úgy ahogy van. Amikor az ember igazán beleássa magát akkor jön rá, milyen mértékben van átverve az emberiség. Képzeld el, hogy mennyire igaz ez az átveréssorozat akkor egy olyan műre, aminek nem is alapkövetelménye a történeti hűség, mivel a HIT-re alapozták, amelyet tűzzel-vassal hirdettek. (Johanna férjhez ment egy francia nemeshez, leélte életét és szeretetben, az egyház által is megbecsülve a férjéve közös urnában a közösség templomának falában voltak őrizve a maradványai – égetés nélkül… 😀 )

  1. Kedves Szofi,

   1. Elolvastad a cikket?
   2. Tudtad, hogy a HIT fizikailag látható és bizonyítható dolgokat teremt és eredményez?
   3. El tudod képzelni, hogy mégis vannak még emberek akik nem hazudnak?
   4. Elképzelhető, hogy valahol te is át vagy verve?

  2. Kedves Szofi én is olvasom amiket írsz és másokat is – akik nagy-nagy “biblikus csalásra” hivatkoznak – ezt még nem hallottam (de, nem hiszem hogy nem lett volna ez így igaz Johannával, nagyon nem). Ha jól odafigyelünk, ebben a “csomagban” a végén kilyukadunk oda, hogy Jézusnak felesége volt (bocsáss, meg, Uram még az említést is ! a hazugságért, mert, ha Ő úgy gondolta volna, akkor tehette volna) Mária Magdolna, Jézus magyar volt és így tovább.
   PONTOSAN EZÉRT FONTOS, hogy miért IGAZ a Biblia nemcsak külső hitelességgel, hanem, amit írtam, “belső hitelességgel” az ELŐRE MEGÍRTAK beteljesedésével. Így sem az egyiket (nagyon szeretik az Ószövetséget “kihagyni” hogy az a zsidóké és nem “a magyaroké”) sem a másikat nem lehet hitelességétől megfosztani.
   Mint írtam, Ágoston mondatát: “az Ószövetségben az Új el van rejtve, az Újszövetségben az Ó ki van fejtve”.
   Van magyarázat ám, hogy miért is “olyan fontos” hogy ne legyen igaz … a Biblia, Jézus Krisztus megváltása: a BŰNÖK miatt … ugyanis most már ott tartunk, hogy nincs, hogy javaslatokat adnak pszichológusok, hogy tegyél, hogy semmit ne bánj meg (ami nem tiszta életet jelent) és ezt fokozzák a végtelenségig (most nem említem, de van egy ilyen film is… trilógia ami csak erről szól, ti. hogy “nincs bűn”). A magyarázat továbbá, lényegileg, hogy NEM BÍRJÁK A TISZTÁT ELVISELNI – Jézus Krisztust – egy házasság nem mocskol, az igaz házasság SZENT, csak a hazugság Őróla de, hát “miért ne”?!
   Nem tudják, milyen frissítő, újjászülő “fürdő” a bűnbánat, mit jelent olyan SZERETETHEZ odafutni, Aki végtelen, Aki megbocsát HA igazat mondasz … hogy “kiléptél az általa meghatározott rendből” – ezek a parancsolatok – amelyek éppen azért írattak le, mert úgy lehet boldogan élni.
   Felcserélése folyik a gonosznak a jósággal, a végtelen Jó Istennek tulajdonítva minden “kukkolást” és direkt büntetést, amikor Ő BÜNTETTE MEG SAJÁT MAGÁT a mi bűneinkért … Ilyen ember kitalálni nem tudhatott volna SOHA.
   No, ezért IS hiteles a Biblia, mert olyan szeretetről szól, olyan megoldásról és a csodálatos jövőről AMIT AZ EMBER MINDIG is vágyott, mert a szívébe van írva … amit egy gúnyos kacajjal, hogy ” mi nem igaz” – meg, hogy át vagytok verve (éppen, mi?) – nem lehet elintézni, csak ha nagyon ki akarsz szúrni magaddal.
   Az üzenet a Bibliából, Mózes V.könyvéből 30. fejezet: 9Bővölködővé tesz Istened, az ÚR kezed minden munkájában, méhed gyümölcsében, állataid ivadékában és földed termésében. Mert újra öröme telik az ÚRnak abban, hogy jót tegyen veled, ahogyan öröme telt atyáidban, 10ha hallgatsz Istenednek, az ÚRnak a szavára, megtartván parancsolatait és rendelkezéseit, amelyek meg vannak írva ebben a törvénykönyvben, és ha megtérsz Istenedhez, az ÚRhoz teljes szívvel és teljes lélekkel. 11Mert ez a parancsolat, amelyet én ma megparancsolok neked, nem megfoghatatlan számodra, és nincs távol tőled. 12Nem a mennyben van, hogy azt kellene mondanod: Ki megy fel a mennybe, hogy lehozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük? 13Nem is a tengeren túl van, hogy azt kellene mondanod: Kicsoda kel át a tengeren, hogy elhozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük? 14Sőt inkább nagyon közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van, teljesítsd hát azt!
   Kívánom, hogy ismerd meg az Ő szeretetét, kedves Szofi !

 9. Szia Éva!
  Figyelve írásaidat, azt vettem észre, hogy a multban csalódások értek egyházad részéről és ezeken nehezen tetted túl magad.
  Mindannyiunkat érnek csalódások, főleg ha olyanok vagyunk, hogy megbízunk emberekben.
  Én is jártam így korábban de akár még az elmult évben(2014)is. De az Úr megmutatta, hogy emberekben ill. emberek által létrehozott rendszerbe nem szabad hinnünk.
  118 Zsoltárok “Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni”
  “Jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni”
  Ezt ismét megtapasztaltam a közelmultban is.
  Azt látom. hogy napjainkban beteljesedik az az Ige is hogy ” az embernek még saját házanépe is ellensége lesz” sőt nem messze állunk attól, hogy ” családtagok áruljnak el és halálba adnak az én(Jézus)nevemért”-mondta az Úr Jézus.
  Igen Éva, ilyen korban élünk, de ez nem rendítheti meg a hitünket. A kősziklára épített ház megáll a viharok idején is.
  Nincs más megoldás, mint kilépni hitbe, és a vízen járni, mint Péter is. Viszont, ha a viharokra tekintünk, elsüllyedünk, mint Péter is. De Isten még ekkor sem hagy el, hanem kézenfogva kivezet mint Jézus tette Péterrel, a csónakba vezette.
  A vízen való járás egy kifejezés hogy nem a körülöttünk zajló láthatókra nézve cselekszünk, hanem teljes hittel Isten ígéreteire hagyatkozva élünk. Ehhez bizony az is fontos, hogy a megszokott vallásos vagy éppen világban szokásos hagyományokat, tradíciókat, berögződéseket elhagyjuk.
  Ez azért is fontos, mert az eljövendő új világ-“új eget és új földet teremt a Mennyei Atya”- alapjai nem ezekre épülnek.E világ totálisan meg lesz semmisítve. Ha ragaszkodunk e világ (beleértve a vallásokat is) rendszeréhez, nem tudunk lelkünkben elszakadni tőle, nem LEHET részünk az eljövendő új világban, mert a kettő ellentétes.
  Hálát adok Istennek, hogy ezt megérthettem és számomra a legfontosabb, hogy meg tudjam tartani ezt a kegyelmet.

  1. Minden mondatoddal egyetértek 🙂 kedves Laci … A kötelék, Jézustól el nem szakíthat már sosem 🙂 alleluja! Látom, Téged sem 🙂 örülök nagyon ennek. Nem vallás “rendszeréhez” tartozom, sőt.
   Akkor sem ahhoz tartoztam, ám, hogy jobban megértsem azt a zsákutcát, amibe a katolikus VEZETÉS halad szükséges volt “az a bizonyos” korszak, és az Úr terve, hogy abból kihozott, majd, újra visszavitt, egyszerűen tökéletes … Csak hálákat tudok adni, és Teérted is mert biztos, hogy a CSALÓT fel fogjuk majd ismerni, és ha kell életünket adjuk! Ámen!

 10. Kedves Évi!

  2,1 Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és A MI Ő HOZZÁ LEENDŐ EGYBEGYŰLÉSÜNKRE NÉZVE,
  2,2 Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak AMA NAPJA.
  2,3 Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert NEM JÖN AZ EL ADDIG, MÍGNEM BEKÖVETKEZIK ELÉBB A SZAKADÁS, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,
  2,4 Aki ELLENE VETI és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy ISTENTISZTELETRE MÉLTÓNAK MONDATIK, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.
  2. Tess. 2:1-4

  És az időtől fogva, hogy ELVÉTETIK A MINDENNAPI ÁLDOZAT, és feltétetik a pusztító útálatosság, ezerkétszáz és kilencven nap lesz.
  Dán. 12:11
  24,14 És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.
  24,15 Mikor azért látjátok majd, hogy az a PUSZTÍTÓ UTÁLATOSSÁG, a melyről Dániel próféta szólott, ott áll a SZENT HELYEN (a ki olvassa, értse meg):
  Máté 24:14,15

  Ti magatok is mint ÉLŐ kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.
  1. Pét. 2:5

  2. Tessalónika 2:1-4 ig miről is beszél? AZ ELRAGADTATÁSRÓL !!! (Ettől ÉLŐ kövek)
  Az ?ELRAGADTATÁS? nem jön el addig … amíg, be nem következik először a SZAKADÁS! , az a szakadás, ami ISTENTISZTELETNEK mondatik.
  (Ez a ?szakadás? meglesz
  1. a Krisztust követő KERESZTÉNYEK között csak úgy, mint
  2. az Atyát imádó zsidóság között is.)
  Erről beszél Jézus is! vissza utal Dánielre, és mivel Dániel a zsidókra vonatkoztatva mondja, Jézus pedig a keresztényekre is, ezért van zárójelben, ?aki olvassa? akár zsidó, akár keresztény, saját státusára vonatkoztatva értse meg.

  Bármilyen felekezetű keresztényeknek a templomokon belül hol van a Szent hely?
  Ott, ahol (református megfogalmazás szerint, – mert csak ebben vagyok járatos, – de más felekezetek másképp is hívhatják) ahol az ÚR ASZTALA van.
  Ott, ahol a kenyeret és a bort, (katolikusoknál az ostyát) az 1.Kor. 11:24-30 szerint magunkhoz vesszük, mert ez által valljuk meg, hogy Jézus Krisztuséi vagyunk. (Ezzel a szertartással Jézus Krisztus ELÉ JÁRULUNK MI, megvallva, hogy az övéi vagyunk!

  11,24 És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE. …
  Amíg tudunk, addig MI járulunk Jézus elé …

  11,26 Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, A MÍG ELJÖVEND.
  Amikor pedig ?MEGSZÜNTETIK A MINDENNAPI ÁLDOZATUNKAT? (nekünk, keresztényeknek) akkor mivel mi már nem tudunk Jézus elé menni, ezért EKKOR MÁR URUNK JÖN EL ÉRTÜNK !!!

  Miért? Mert ő a ?jó pásztorunk!?
  10,12 A béres pedig és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jőni, és elhagyja a juhokat, és elfut: és A FARKAS ELRAGADOZZA AZOKAT, ÉS ELSZÉLESZTI A JUHOKAT.

  Az antikrisztus pontosan e célból szünteti meg a ?mindennapi áldozatunkat, hogy Jézus elé ne járulhassunk. Mi legyünk a ?pásztor nélkül való juhok? De Urunk ezt nem engedi meg !, hanem Ő jön értünk és haza visz bennünket. Erről az ELRAGADTATÁSRÓL szólnak a 2. Tess. 2:1-4 versei !

  Az sem véletlen, hogy a földi KRISZTUST VALLÓ keresztényegyházakon ? bűneik ellenére sincs ? más hely és lehetőség az Úrvacsora szent jegyeit véve, a Krisztus elé járulnunk …
  A reformátusvallásban, (amely ugyan úgy tökéletlen, mint a többi egyház) van egy olyan mondat megfogalmazva, hogy: ?én az én Uramnak, méltatlan, de felkent szolgája …? ? ne feledjük, hogy ez a mondat azokra a földi egyházakra is vonatkozik, amelyek ugyanezt nem hangsúlyozzák ki.

  Kedves Évi! ezek után megkérdezném, hogy mi motivál Téged arra, hogy a Babilon kifejezést a ?világ keresztény egyházaira értsd??
  Mert szerintem az Isten nélkül élő ?világ? is elég nagy, és minden utálatos bűn is megengedett benne.
  Ki merem jelenteni, hogy napjainkra már nem csak megengedett, hanem ?érdem? is.

  Kicsit azon is meg vagyok lepődve, hogy miért kell egy Lacika által betett, egyébként áldásos anyagból ?ekkora hiúsági kérdést? csinálni, hogy ?rám vonatkoztatva van fogalmazva.?
  Írod: ?( nem fontos hogy rám vonatkozzék akár ) és ez MINDENKI számára megalázó,?
  Ha őszinte önvizsgálatot akarok tartani belőle, akkor ez a fogalmazás tökéletes. És a sorok végén még azt a kérdést is felteszem, hogy Isten vajon milyennek lát engem azzal szemben, amilyennek én látom magamat. És ha tudok Isten és emberek előtt alázatosságban járni, akkor még megalázónak sem érzem …

  Másik idézet Tőled:
  ? és van még kisöpörni való is, téves ?tudás? ami javára válhat, ha, nem akar ?hazudni? a kat.egyházról bizony. Nem hagyom hogy hazudjon csak azért, mert neki hazudtak ? ?
  Miért nem hagyod, hogy a Szent Lélek végezze el benne a munkát? Hatásosabb, mint az emberi erőlködés.
  Pál apostol keresztényeket ölt a zsidótörvények ?igazáért?. Benne is a Szent Lélek végezte el, hogy felismerhette a Krisztus igazságát, és megtalálhatta a bűnbocsánat helyét.
  Nekünk nem feladatunk sem számon kérni senkitől az ő bűneit, (vagy amit annak tulajdonítunk,) sem egyetlen földi egyház igazát sem. (Főleg, mert egyik sem tökéletes …) Ezzel csak Testvérek közötti háborút szíthatunk … Ez helyett inkább imádságos lélekkel hordozzuk egymást, és kérjük, hogy a Szent Lélek mindannyiunk szemét nyissa meg az Isten szerinti látással.

  Szeretettel: Erika

 11. Kedves Éva! Szerintem sokkal fontosabb az, hogy az életünkben valósággá válik-e Krisztus, minthogy az úrvacsora szimbolikus vagy valóságosan Krisztus teste-e. Az biztos, hogy Krisztus az életünkben valósággá kell, hogy váljon, és ez pedig látszik az életünkön. Gyümölcséről ismeritek meg a fát.
  Egyébként ha már itt tartunk, az egy szín alatti áldozásra nem találsz példát a Bibliában, és a katolikus egyház is csak “gyakorlati” megfontolásból teszi, nem az Ige alapján. Az Ige ezt mondja: “Bizony, bizony, mondom néktek: ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet tibennetek.” János 6:53 (nem mondja, hogy elég az ostyát enni, és “a szentáldozás minden kegyelmében részesül” az ember)
  Egyébként amikor szó volt arról, hogy Magyarországon bevezetik a zéró toleranciát, a rádióban hallottam, hogy a katolikus egyház a papjai számára kivételezést szeretett volna kieszközölni, mivelhogy gyakori, hogy az úrvacsorai bor vétele után vezetnek (mennek a következő misére a körzetben, ahol szintén vesznek úrvacsorai bort magukhoz). Pedig ha úgy lenne, ahogy hiszik, hogy nem bort isznak, hanem Jézus vérét, akkor nem kellene attól félniük, hogy kimutatja a szonda 😉
  Ezzel nem a vitatkozás volt a célom, ezért inkább megerősítem azt, amit az elején írtam: a kérdés az, hogy a mi életünkben valóságosan van-e jelen Krisztus, vagy csak beszélünk róla. Ez a kulcskérdés.

  1. Kedves Xénia az egyik a MI SZEMPONTUNKBÓL a másik pedig az Úr Jézus szempontjából, hogy ŐNEKI MI VOLT A SZÁNDÉKA és mi a VALÓSÁG … látszik, nem oda írtál, ahol ez felmerült, hogy lehessen – elnézést – keményen bemaszatolni (amikor nyíltan megírtam, és betettem a videót is) és ki is oktatni.
   Miután már több mint 50! éve foglalkozom teológiával, a Szent Ágostoni idézetet is fejből írtam, még a gimnazista évekből … aztán megkért – ma nagyon híres, kiadód üzemeltető szintén “idős” pap – hogy egy képsorozatra írjak (könyvet) és a NAPI munkám, ami “kivívta” az egyházüldözést, amikor is kimondottan ÖRÜLTEM, hogy üldöznek (tényleg). Majd a felvállalt teljes idejű szolgálat 1970-ben, amikor ugyanezért az üldözésben kitessékeltek a munkahelyemről, és hiába találtam, hitoktatói munkakörbe, odamentem a régi lelkivezetőm mellé, ahonnan aztán az egyházi “belső elhárítás” üldözött el …
   Vajon, ha most – 22 éve lesz – KIKÖTÖTTEM olyan erősen az Úr Jézus által rendelt “VACSORA” VAGYIS A SZENTMISE és a Valóságos Jelenlét mellett … akkor ez talán “szalmaláng” hogy a meggyőződésemet nem engedem elmaszatolni és “levakarni” innen?! Honnan tudod, hogy akik csak egy-egy mondatot írnak (mert jön a protestantizmus, egyebek) ŐK HOGYAN ÉLIK az Úr Jézusba vetett hitüket ?
   Az a természetes, hogy aki ide jön, az egy “tanuló” ? 😀 És Ti lennétek a tanárok … ezt már mások is viccesen jegyezték meg …
   Értsd meg, nem a magam szempontjából fontos ez, mert az AZ AJÁNDÉK, AMIT AZ ÚR AD nem a személyemet teszi fontossá, még a “hitemet” sem, mert MINDEN kegyelem … hanem, Őróla van szó: nem mindegy “kit és hogyan” fogadunk el …
   Neked nem fáj a mondat: “Ti is el akartok menni?” János 6.67.
   U.i. 1.Persze, lehet, azért írtál ide, mert már nagyon hosszú volt az oszlop …
   U.i. 2.Azért pedig, kérlek, ne aggódj, hogy milyen “gyűmölcsöket hozok” mert egyrészt az Úr kegyelme, másrészt több mint húsz éven keresztül igen meredek szociális munka nulla fizetségért … és még, amit most tervezek … inkább erre volna egy “amen” !

   1. A két szín vagy az EGY (ha már muszáj kritizálni): az egy is teljes, gyakorlati problémák vannak, DE van, ahol KETTŐ – és akkor tényleg teljesen be lehet rúgni Isten csodálatos szeretetétől: ahogy a beküldött himnusz is mondja: “melyből elég volna egy csepp hullni rá világ minden bűnét meggyógyítaná”…
    Miért nem tudod ezt “modellezni” az Úr Jézus szempontjából?! Ez nagy kérdés. Túlságosan dogmatikus vagy 🙂 kedves Xénia …

   2. Kedves Éva,
    Azért írtam ide, mert ott már nagyon egybemosódnak a hozzászólások, és kicsi a hely, ha valaki hosszabbat akar írni. Semmiféle rossz szándék nem vezetett, nem értem a feltételezésedet.
    “Honnan tudod, hogy akik csak egy-egy mondatot írnak (mert jön a protestantizmus, egyebek) ŐK HOGYAN ÉLIK az Úr Jézusba vetett hitüket ?”
    Ezt a kérdést sem értem. Én nem mondtam ilyet, hogy tudom, ki hogy éli a Jézusba vetett hitét, és nem is tudok róla, hogy megítéltem volna bármelyik hozzászólónak az életét. Azt mondtam, hogy ez a fontos, ez a kulcskérdés, hogy az életünkben valóságosan ott legyen Jézus. Ezt mindenféle személyeskedés nélkül mondtam, nem gondoltam senkire, amikor írtam, számomra is ez az alapelv – nem igazán értem a reakciódat. Nem értem, miért vetted úgy, mintha én számon kérném a gyümölcsöket az életedben (senki felé nem tennék ilyet, ezt mindenkinek magának kell végiggondolnia, hogy látja-e a gyümölcsöket a saját életében, tapasztalja-e, hogy Krisztus ott él benne, és formálja naponta), bocsánat, ha mégis úgy fogalmaztam, hogy ezt lehetett érteni belőle.

 12. A Biblia kötelező olvasmány,ez nem lehet kérdés,ugyanakkor mindenkinek javaslom olvasásra a Nag Hammadi gnosztikus könyvtár tartalmát aki olvasta a Bibliát,mert sajnos az egyházaknak köszönhetően jelentős torzulást szenvedett nagyjából 1700-1500 évvel ezelőtt,és ma már alig olvasható ki a lényeg(azt hiszem pont ez volt a szándék).
  Végül egy idézet az alapműből:
  “de ne tegyetek úgy mint a képmutatók,kik az utcákon harsogva és gyülekezetekbe gyűlve hirdetik az ő hitüket,hanem menjetek a ti belső szobátokba,és imádkozzatok ott!”

  1. Kedves KB!
   A Biblia semmilyen torzulást nem szenvedett sem az egyházaknak, sem senkinek köszönhetően. Isten azt torzítatlanul őrizte meg a mi számunkra, még akkor is, amikor az egyház mindent megtett azért, hogy ne juthasson az emberek kezébe (ha sikerült volna eltorzítania, akkor szívesen nyomta volna minden ember kezébe, mert akkor a saját hatalmát támasztotta volna alá). A gnosztikus irányzat a kereszténységből alakult ki a második században, és egy teljesen más irányt képvisel, mint a Biblia. Szabadságod van arra, hogy annak az irányzatnak higgy, az ő írásukat fogadd el, de tudnod kell, hogy a gnosztikus írások és a Biblia nem békíthető ki egymással, mert nem ugyanarról szólnak. Ha a hozzászólásokat elolvasod, észreveheted, hogy ez a téma már felmerült.

   Egyébként, ha idézel, az eredeti helyről pontosan érdemes idézni:
   “Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat. Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked.” Máté 6:5-6
   Ez a rész a képmutató imádságról szól, amit csak azért gyakoroltak, hogy az emberek lássák, hogy milyen “kegyes” életet élnek. A “hirdetik az ő hitüket” nem állja meg a helyét (nem tudom, hogy emlékezetből, vagy honnan vetted), merthogy Jézus éppen parancsba adta az ő követőinek, hogy hirdessék az evangéliumot (örömhírt) mindenkinek.

   “Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Máté 28:19-20

   1. Kedves Xenia!

    Az idézet valóban emlékezetből jött,sajnos régen olvastam utoljára a Bibliát,ezért elnézést kérek,hogy rosszul emlékeztem.
    Arra próbáltam rávilágítani,hogy Jézus tanításait nem kaptuk meg hitelesen a Biblia által,csak részben.Az egyházak sajnos a saját maguk által összeollózott történetből nem kívánnak engedni,és egyre több hazugságba keverednek,azonkívül nagyon nagy külső nyomásnak vannak kitéve.Ez nem azt jelenti,hogy az egyházi vezetők rossz emberek,hanem sok közülük nem őszinte,és idegen érdekek vezérlik őket,mint ahogyan a kormányaink vezetőit is(sokat közülük).Nem kell messzire menni az egyik utolsó ordító hazugsághoz:
    “2013 február 1-én az általunk csatolt bizonyítékok alapján (itccs.org), hivatalunk megállapodást kötött az európai nemzet képviselőivel és bíróságával, hogy elfogató parancsot foganatosítsanak Joseph Ratzinger, másnéven Benedek pápával szemben, az emberiség ellen elkövetett bűncselekmények és bűnügyi összeesküvésekben való részvétele miatt.”
    Az ITCCS Központi Hivatala által kézbesített vádirat a Vatikánba február 15.-én érkezett meg,nyilvánvalóan megelőzte a híre és nem volt más választás,a botrány elkerülése érdekében el kellett távolítani a pápát.
    Erről persze nem hallottunk szinte semmit,mert az egyház elintézte,hogy ne hallhassunk.
    Még valami:
    Figyelemre méltónak tartom,hogy számos evangélium ma már hozzáférhető amelyek nem szerepelnek a Bibliában,és eredetüket tekintve (persze ez szubjektív) hitelesnek mondják olyan kutatók,akik semmilyen oldalon nem állnak.
    Összegezve én nem akarom senkinek a gyülekezetét bántani,senkit a hitében gyengíteni,sőt ellenkezőleg.Azt gondolom,hogy a Földnek minél több igaz hitű emberre van szüksége,viszont ahhoz,hogy továbbléphessünk elengedhetetlen,hogy a mára összegyűlt óriási hazugsághalmazt ismertessük az emberekkel,amit eddig sokan próbáltak megakadályozni sajnos nagy sikerrel,és ennek részese volt sok nagy egyház is.
    A Biblia ettől függetlenül egy olyan alapmű véleményem szerint,amit mindenkinek el kellene olvasni,az értelmezése azt hiszem sokak számára nehézkes pont azért mert a teljes kép nem látható,vagy csak nehezen.
    Ha valakit sértett az,amit írtam,elnézését kérem,nem ez volt a szándékom.
    Üdvözlet mindenkinek!

   2. “Arra próbáltam rávilágítani,hogy Jézus tanításait nem kaptuk meg hitelesen a Biblia által,csak részben.Az egyházak sajnos a saját maguk által összeollózott történetből nem kívánnak engedni,és egyre több hazugságba keverednek,azonkívül nagyon nagy külső nyomásnak vannak kitéve.”
    Kedves KB, mint már korábban említettem, összeollózásról szó sincs. A Biblia Isten szavát közvetíti felénk. Ne keverd össze az egyházak gyakorlatával, a visszásságokkal, amiket látsz. Olvasd el a Bibliát, és nézd meg, hogy amit tapasztalsz, az benne van-e, a Biblia alapján teszik-e. Ezen az oldalon senki sem egyházat hirdet, hanem Isten Igéjét, azt, hogy Istennel kapcsolatba lehet kerülni az Ő szava és imádság által. Te is megismerheted Őt, és élhetsz tiszta, igaz, szabad életet, eltérőt attól, amit esetleg most tapasztalsz magad körül.
    “Figyelemre méltónak tartom,hogy számos evangélium ma már hozzáférhető amelyek nem szerepelnek a Bibliában,és eredetüket tekintve (persze ez szubjektív) hitelesnek mondják olyan kutatók,akik semmilyen oldalon nem állnak.”
    A hitelesség nem a szerzőre vonatkozik, hanem a korra, azt meg tudják állapítani, hogy melyik korból származik, tehát hogy nem jelenkori hamisítvány-e. Ezek a gnosztikus iratok azonban teljesen más irányt képviselnek, mint a Biblia. Erről te magad is meggyőződhetsz, ha beleolvasol. Pl. ha megnézed a Tamás evangéliumát, az teljesen a talmud-mentalitásra épülő zsidó hozzáállást tükrözi, hiszen az ortodox zsidó férfiak adnak hálát azért, hogy nem nőnek születtek. A Tamás evangéliumában ez olvasható: “Simon Péter mondta nekik: Bárcsak távozna Mária közülünk, mert az asszonyok nem méltóak az életre! Jézus mondta: Íme, én biztatni fogom őt, hogy férfiúvá teszem; hogy ő is élő szellemmé legyen, amely hozzátok, férfiakhoz hasonlít. Mert minden asszony, aki férfiúvá lesz, be fog menni a mennyek királyságába.””
    Ha ismered a Bibliát, akkor tudod, hogy a fenti idézet teljesen ellentétes a Bibliával, a Biblia szellemiségével. Persze dönthetsz úgy, hogy te mégis a gnosztikus iratoknak hiszel, de az könnyen belátható, hogy erkölcsi téren is a Biblia egy magasabb szintet képvisel. Jézus hozzáállása a nőkhöz teljesen más volt, és Istentől ez a fent idézett torz emberi gondolkodás nagyon távol áll.

  2. Én úgy érzem a cikk pont arról beszél, hogy a Biblia nem szenvedett torzulást. Ezt az egyház csak akkor tudta volna megtenni, ha birtokukban lett volna mind az 5300 eredeti görög kézirat, amiket az “új sztori” megírása után megsemmisítetek volna. Ezek az eredeti kéziratok szerte-szét voltak mindenhol, nagyon sok magán tulajdonban is. 1700-1500 évvel ezelőtt sok ezekből a kéziratokból már a föld alatt volt és arra várt, hogy archeológusok a múlt században feltárják. Ha az ember az igazságra kíváncsi, ne olvasson torzított változatokat, mivel a nem torzított is ugyanúgy elérhető. Ha már torzításokról beszélünk, a gnosztikus evangéliumok egy része egészen a 4. évszázadig datálható, ami sokkal későbbi, mint a négy bibliai evangélium. Ennyivel később keletkezett írásoknál sokkal valószínűbb az eredetitől való eltérés. És akkor még ott vannak Pál apostol írásai, melyek teljes összhangban vannak az evangéliumokkal, és amelyeket Pál isz. 67 előtt írt.

   1. Tragikomédia egyházi “szándékról” beszélni hamisítást illetően: erősen rosszindulatú.hozzáállás! Egybeesett a könyvnyomtatás kezdete a bibliafordításokkal, ez ilyen egyszerű.
    El kell(ene) olvasni, amit a katolikus anyagból átküldtem, vajon mi van abban ami nem elfogadható mai hívőnek legyen protestáns vagy szabadkeresztény? Írjátok meg! A Bibliatársulat elnöke is, például, evangélikus püspök és Szent Ágostonra hivatkozik, és nyilván az összes egyházatyára, aki(k) a “mieink” is: hol van itt “ártó szándék” hamisításra utaló jel bárhol ? Tudathasadást eredményezne…

    1. Ugyan nem derül ki számomra, hogy az én hozzászólásomra reagáltál-e, vagy máséra, de azért leírom, hogy én egy szomorú történelmi eseménysorozatra utaltam a hozzászólásomban, mégpedig arra, hogy rengeteg ember mártírhalált halt azért, mert Bibliát terjesztett, vagy egyszerűen csak birtokolt a saját nyelvén. Itt olvashatsz pl. az angliai helyzetről:
     http://www.nagykuzdelem.eu/vsv/14-a-kesobbi-angol-reformatorok/
     És ezenkívül még számos országban hasonló dolgok történtek.

    2. Kedves Xénia, köszönöm. A borzalmak, amelyeket véghez tudtak vinni … máglyán megégetni Johannát, majd “büszkének lenni” arra, hogy UGYANŐK avatták szentté … (ezt egy katolikus teológus írta le és még egy halom borzalmat) mit gondolsz, mit jelent ez nekem, mit jelentett … és mit jelent az Úr Jézusnak ez ?! mert, hogy mi szenvedünk, az semmi …
     Nem is értem: ahol gyilkolták egymást katolikusok és protestánsok még nem is olyan régen, Észak-Írországban egy-egy “ünnep” körül … hogy miért nem HATÁROLÓDTAK EL hogy nem, nem, azok nem katolikusok, akik üldözik a HITTESTVÉREIKET az Apostoli Hitvallás szerint … vagy, ezek, kérem, nem protestánsok, akik gyűlölködnek … érted ?! Nekem igazán nem kell sorolni a szörnyűségeket, jajjj, Magdolna mosodák szégyenek szégyene !
     Bernard Häring teológussal mondom: mindezt tudom, de “eretnek nem bírok lenni”! Már nem … Lacika jól írta: ha van bibliai igazság, az EGY van ! Ezt én határozottan állítom, hogy az a katolikus … hogy miért ? valamikor csak megtudod 🙂 Ölelés
     Éva
     Utóirat: emlékszel, egyszer említettem itt Ferit, akit a mindennapi.hu keresztény oldalon ismertem meg. Ontották a (múltbéli és talán mostani) borzalmakat ránk, és ő erre azt írta: “én voltam … ” és sorolta … “én voltam, bocsássatok meg nekem, testvérek!”
     Sajnos, én ezt nem tudom mondani! Nekem sajnos, csak az “elhatárolódás” és az elborzadás “marad” 🙁

    3. Kedves Éva!
     Az elhatárolódás teljesen helyénvaló, kár, hogy az egyház(ak) ezt nem teszik meg. Ezzel viszont teljesen ellentmondasz az elhatárolódásodnak: “Lacika jól írta: ha van bibliai igazság, az EGY van ! Ezt én határozottan állítom, hogy az a katolikus ” Ha a katolikus egyház nem határolódik el azoktól a dolgoktól, amiket a múltban tett (vagy akár a jelenben), akkor ennek fényében meglepő, hogy mégis a katolikusok által hirdetett dogmákat tartod bibliai igazságnak. Én egyébként nem ontani akartam a borzalmakat, csak azért hoztam fel, mert az egyház szándéka szóba került. Én a Biblia igazságában hiszek, nem egy egyházéban. És azt vallom, hogy minden tanítást/gyakorlatot a Biblia alapján kell megvizsgálni, és ha nincs benne/nem egyezik, akkor nem szabad elfogadni, akármilyen hagyományokra is hivatkoznak. Isten áldjon!

    4. Kedves Xénia ABSZOLÚT igei mérleg az, ami az igazságot jelenti számomra, és majdnem zéró hagyomány … meg vallásos “gyakorlatok”.
     Jézus kafarnaumi beszédének hatására sokan elhagyták János 6. fejezet szerint (példabeszéd az élő kenyérről) és megbotránkoztak benne “ez lehetetlen, hogy adhatja a testét eledelül nekünk”…
     “Ti is el akartok hagyni?” – kérdezte erre Jézus. “Hova mennénk, az örök élet igéi nálad vannak” felelték a tanítványok. Tehát ezért. Nem a régi bűnökért, amelyeket az EMBEREK tettek, és sajnos, előre látható hogy amint a zsidó főpapok, az ő egyháza is azt fogja Vele tenni… És miután még nincs a helyén az AK (szerintem ott lesz) nem “futok ki” majd, amikor az Úr nem lesz ott JELEN.
     Ugye, a konkoly és a búza együtt növekednek az aratásig … Idő előtt a konkolyt nem húzzák ki, majd amikor elérkezik az aratás, az angyalok szétválogatják, a konkolyt kiszórják, a búza meg megy az Úr “csűrjébe” begyűjtésre 🙂 – bizonyára ismered, saját szavaimmal írtam a példabeszédet.
     Téged is áldjon meg az Úr és küldje Szentlelkét az Ő ajándékaival! Éva
     U.i. 1.Az más kérdés, hogy a reformációra NAGYON rászorult ez az emberi alakulat csakhogy, kiöntötték a “fürdővízzel a gyereket” sajnos! Emberi alakulatról beszélünk, emberi bűnökről … Pont olyan ez a helyzet, amikor a világ szennyét vetik “Isten szemére” hogy miért hagyja … AZT az emberek teszik, nem világos ?
     U.i.2.Sajnálom, hogy nem ér el Hozzád a már többször említett testvérünknek, Ferinek bűnvallása az “én voltam … bocsássatok meg nekem, testvérek”! Szerintem óriási, én erre képtelen vagyok …

    5. Nem voltam egészen pontos: nem futok ki most hanem MAJD … hiszen az Úr üzente prófétája által, hogy majd visszavonja jelenlétét… Ez máris szaggatja a szívem!

    6. Kedves Évi!

     A ?saját szavaiddal ugyan? ? de egy nagyon nagy dolgot írtál le!
     Ugye, a konkoly és a búza együtt növekednek az aratásig ? Idő előtt a konkolyt nem húzzák ki, majd amikor elérkezik az aratás, az angyalok SZÉTVÁLOGATJÁK, a konkolyt kiszórják, a búza meg megy az Úr ?csűrjébe? BEGYŰJTÉSRE …? Máté 13:30)

     ?Nem voltam egészen pontos: nem futok ki most hanem MAJD ? hiszen az Úr üzente prófétája által, hogy majd visszavonja jelenlétét??
     (Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: … 1.Thess 4:17 )

     ?MAJD? sem kell kifutnunk belőle, ugyanis ha eljön az ideje, maga az Úr ?gyűjt be? bennünket a ?csűrjébe?!

     2,6 És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. (?a törvénytaposó?)
     2,7 Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: CSAKHOGY ANNAK, AKI AZT MÉG MOST VISSZATARTJA, FÉLRE KELL AZ ÚTBÓL TOLATNIA.
     (Ki tartja vissza még most? Krisztus Anyaszentegyháza! Azok az ?ÉLŐkövek?, akiknek egy része a földi egyházakban is megtalálhatóak, a földi egyházak tökéletlenségeinek ellenére is.!

     Miért is van szükségünk akkor a földi egyházakra?
     És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE. (1.Kor. 14:24-30)
     A földi egyházak bármennyire is bűnösek és erőtlenek, de mégis megkapták Istentől a hatalmat arra, hogy református kifejezéssel élve, és a fenti Igére hivatkozva, az Úrvacsorai közösségre. ?Hirdessék a bűnök bocsánatát, Krisztus halálát mindaddig, míg Krisztus a sajátjaiért el nem jön. ?

     Jézus főpapi imájában pedig ezt kéri az Atyától:
     17,15 Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy ŐRIZD MEG ŐKET a gonosztól.
     (János 17,15)

     Lacika71 2014/12/31 – 18:25 hozzászólásában pedig betett egy áldott írást Diriczi Tibortól, ami a földi keresztény egyházakat élethűen jellemzi, sőt, megmutatja azt is, hogy mit jelent hűen követni Krisztust. Értékes írás, hosszú, de érdemes elolvasni. Csodálatos útmutató, aki ezt elolvassa kénytelen dönteni a ?langyos keresztény? vagy a ?Krisztust követő? között.

     Szeretettel: Erika

    7. Kedves Éva!
     Érdekelne, hogy mire gondolsz gyerek alatt, ami a fürdővízzel együtt ki lett borítva.
     Én arról nem beszéltem, hogy hagyd el vagy ne hagyd el az egyházadat, ha úgy érzed, hogy ott van feladatod, amit Isten bízott rád, akkor nyilván maradnod kell. Az Igéhez való ragaszkodás a fontos, mindegy milyen közösségbe jár az ember, ezért nem látom helyén valónak azt, hogy “katolikus bibliai igazság”. A konkoly és a búza példázata arról szól, hogy az embereket nem szabad kigyomlálnunk (sajnos éppen ez történt a reformációkor, amikor rengeteg embernek meg kellett halnia, mert másképp láttak/értelmeztek dolgokat, és egyébként ez nemcsak a katolikus egyház számlájára írandó, hanem reformátorok számlájára is, lásd pl. Szervét Mihály). A tetteket, a tanítást/tanokat/gyakorlatokat viszont meg kell ítélnünk az Ige alapján, és csak azt elfogadni, ami megállja a helyét.

    8. A bibliai szövegeket illető csűrcsavarból most már elég ! (bocs)
     Ha ott van a Jelenésekben 18.4. hogy “fussatok ki belőle én népem, nehogy részetek legyen bűneikben és érjenek benneteket a csapásaik” akkor nem kell, mert majd az Úr begyűjt. Szándékosan írtam a saját szavaimmal, mert tudtommal “benne élünk” a szövegekben, vagyis, a szöveg(ek) bennünk (remélve ezt, hogy nem “negatívum” ha utalok a példabeszédre, bármire az Írásból).
     Tényleg jó amit Lacika idetett, olvastam is, persze hogy úgy – is – gondolom, csak az az elképesztő, hogy majd’ mindenkit “kezdő, langyos” kategóriába teszel/tesz más is és ráadásul ezt azért, hogy aki olvassa, okuljon ( nem fontos hogy rám vonatkozzék akár ) és ez MINDENKI számára megalázó, vissza is tart, a továbbiaktól. Én bírom, betudom a buzgóságnak, de, bárkit boncasztalra tenni, túlzás kedves lányok és fiúk.
     Most ez évben legyen másként … 🙂 Ámen !
     U.i. Néztem más írást, Lacival van még mit beszélnem, nem azért, hogy “megtérítsem” vagy KIJAVÍTSAM, hanem volt egy mondata, ami éppen a továbbgondolásra késztet(het) BÁRKIT ! és van még kisöpörni való is, téves “tudás” ami javára válhat, ha, nem akar “hazudni” a kat.egyházról bizony. Nem hagyom hogy hazudjon csak azért, mert neki hazudtak …

    9. Kedves Erika, az előbb nem szólítottalak meg, Neked címeztem, a témából látszik. De, mert felhoztad az “egyházak szükségességét a kenyértörésre” … igen, fájó és fontos pont ez. Miért fáj? Mert oly’ sokáig képes volt visszatartani az emberekben – egyháziakban – történt csalódás, a valós üldözés egyházamtól IS …
     De fáj – ha már felhoztad a főpapi imát, az “egy legyenek” könyörgése az Úr Jézustól “hogy így elhiggye a világ, hogy te küldöttél engem”. Ahogy ez mint CÉL jelenik meg, amelyet NEM TUDTUNK TELJESÍTENI és néz ki úgy a világ, ahogy … és ehhez MEGINT az Úr árasztotta ki LELKÉT a pünkösdi, a karizmatikus megújulásban, amely végigsöpört a világon … beleértve a Kat.Egyházat is. És ebben a megújulásban abszolút testvér bármely “fele-“kezetből érkezett, ezt megtapasztaltam ! És senki nem akarja a másikat ‘megtéríteni, mint itt a lapon … azonnal, haladéktalanul 🙂
     És itt válaszolok Neked, kedves Xénia, hogy “mi lett kiborítva” … János 6. Példabeszéd az élő kenyérről … és amit annyit írtam, hogy Jézus ez után, mert annyian elhagyták, megkérdezte: “ti is el akartok menni”?
     “Vitatkoztak a zsidók egymás közt: Hogyan adhatja ez a saját testét eledelül nekünk?” János 6.52. Ő mindent megtehet, mert Isten, Őneki semmi sem lehetetlen.
     Nemrég találtam, Barsi Balázs “jóváhagyta” hogy Kálvin az Úrvacsorát jelképnek és nem valóságnak tartotta, így tanította. Azért PERSZE – mondta Barsi Balázs ferences pap – mert Kálvin nem volt pap. BÁRKINEK a szavára nem is VÁLTOZIK az Úr Jézus valóságos testévé a kenyér és nem változik VALÓSÁGOS vérévé a bor … A kézfeltétel, melyet Pálnál találtok, Timóteushoz írt levélben, és a KÜLÖN SZENTSÉG ami a papságot jelenti, az a hatalom, amelyet az Úr adott az Írás szavaival … Az Egyház kezdettől ezt élte (és ehhez semmi köze, semmi, semmi köze nincs a “trón és oltár” egybeolvadásának, mely igen sajnálatos esemény volt … )
     Ez az, amit a reformátorok “kiöntöttek” … bár, már hallottam evangélikus lelkészt, aki a valóságos Jelenlétet magyarázta nekünk 🙂 Ez az, Ő az, Jézus, Aki itt tart és itt is fog tartani, ameddig nem vonja vissza jelenlétét, amikor majd “pusztító útálatosság” fog beköltözni a templom(ok)ba … és megmásítják a tanítást, amiért már előre sírok … Vajon mit érezhettek (volna) Anna próféta asszony, amikor meglátta a kis Jézust a templomban való bemutatásakor és Simeon, amikor békével távozott az élők sorából mert “meglátták szemei az üdvösséget” Lukács 2.38. ha TUDTÁK VOLNA, látták volna előre, hogy éppen a főpapok adták az Urat halálra (függetlenül, hogy ez meg volt írva, mégsem ezt látták a pici Jézusban).
     Nem leszek az oldalhoz “polkorrekt” és beteszem a szentmiséről/szentáldozásról ami egyszerre MEGTESTESÜLÉS (Karácsony ünnepe) és MEGVÁLTÁS (Húsvét ünnepe) … minden nap, odaadja magát az Úr, elképesztő, felfoghatatlan … “naponta százezerszer indul újra a Golgotára” (ez az én megfogalmazásom) https://www.youtube.com/watch?v=L2xX8tWaTx4
     Áldjon meg Titeket gazdagon!
     Éva

    10. Az előbb küldött himnusz magyarul (Aquinói Szt Tamástól, Babits Mihály fordításában):
     “Imádlak áhítattal, Isten, Rejtelem,
     aki e jelekben titkon vagy jelen,
     Néked egész szívem átadja magát
     mert Téged szemlélve elveszti magát.

     Szem, ízlés, tapintás megcsalódhat itt,
     de a hallás Rólad hittel biztosít,
     hiszem, amit hinnem Isten Fia ad,
     igédnél Igazság, mi van igazabb?

     Isten-volta rejtve volt a keresztfán,
     itt ember-arcát is rejti e talány.
     De én mind a kettőt hiszem, s vallhatom,
     kérve, amit kért a bűnbánó lator.

     Sebeid Tamással látnom nem lehet,
     mégis Istenemnek vallak Tégedet.
     Hadd, hogy egyre jobban hinni tudjalak,
     Tebenned reméljek, Téged vágyjalak.

     Isten halálára emlékeztető
     eleven kenyér és embert éltető
     add, hogy éljen lelkem Belőled csupán
     s jó ízét Tebenned ne veszítse szám.

     Kegyes pelikánom, Uram, Jézusom,
     szennyes vagyok, szennyem véreddel mosom,
     melyből elég volna egy csepp hullni rá,
     világ minden bűnét meggyógyítaná.

     Jézus, kit titokba fedve látlak itt,
     mikor lesz, hogy szomjas vágyam jóllakik,
     hogy majd fátyol nélkül látva arcodat
     leljem szent fényedben boldogságomat?”

    11. Kedves Évi!

     Megtaláltam amit írtál nekem, sőt választ is írtam, amit terjedelme miatt nem ide, hanem felülre teszek ki.
     Lényege az elragadtatás és az Úrvacsorai közösség közötti összefüggés, a földi keresztény egyházakban.

     “De, mert felhoztad az ?egyházak szükségességét a kenyértörésre? ? igen, fájó és fontos pont ez. Miért fáj? Mert oly? sokáig képes volt visszatartani az emberekben ? egyháziakban ? történt csalódás, a valós üldözés egyházamtól IS ?”

     Évikém! ne fájjon! hiszen minden földi egyház a maga nemében tökéletlen. Megtalálható mindegyikben hívő és hitetlen egyaránt.
     Az Igazi Egyház, a Jézus Krisztus Mennyei Anyaszentegyháza.
     Itt csak ÉLŐ HITŰ Testvérek lehetnek jelen!
     Hogy honnét “indult el” és “hova érkezik” ez az Anyaszentegyház, erről itt többet találsz: http://klub.idokjelei.hu/forums/topic/a-zsidosag-szerepe-az-ige-szerint/page/3/

     Szeretettel: Erika

    12. Kedves Erika, tévedésben vagy és olvasd a János 17-et “hogy egy legyenek mint mi Atyám” ne vigasztalj. Engedd, hadd fájjon az, amit Jézus már előre mondott: “hogyha eljön az Emberfia, talál-e hitet a földön?” Igenis fáj, hadd fájjon .. http://divinity.szabadosadam.hu/?p=10896 és sírok is … sokat a csodálatos vigasztalások ellenére …

 13. Az Újszövetség lényege az, hogy közvetlenül az Atya Szelleme dolgozik az emberben és az irányítja a hívőt.
  A Szellemi ismeretet nem lehet megtanítani másnak, az csakis Istentől jön. És ez igaz még akkor is, ha magát a szót esetleg embertől halljuk, vagy ember által leírott sorokból olvassuk. Isten teszi bennünk élővé akár a füllel hallott, akár a leírt és szemmel olvasott igét, igazságot.

  Erre saját életemben is volt példa:
  Még katolikus hívő koromban is olvastam a bibliát. A ne orozz( ne lopj) parancolatot az Ó szövetségben adta Isten az embereknek. Amit ha megszegtek akkor a főpapnak kellett ezekért a bűnökért is áldozatot bemutatni a sátorban évente egyszer-ha jól tudom. Ha Isten elfogadta az áldozatot, akkor a lopás bűnébe esett embernek is megbocsájtatott a bűne.A következő hónapokban vagy egy évben ha újra beleesett ez az ember a lopás bűnébe, ismét a főpap áldozatára volt szüksége a lopó embernek , hogy megbocsájtassék neki.
  Az Új szövetségben az Isten Lelke élővé teszi az ember szívében az igét.
  Ez történt velem is. AMIG katolikus hívőként olvastam a ne lopj parancsolatot, egyszerűen nem tudott működni az életemben mert “csak olvasott” ill. elmével felfogott ige volt(tudtam hogy a lopás bűn Isten beszéde szerint) A munka helyeimen “jó magyar szokás szerint” anyagokat loptam, hogy ebből fizetésemet kiegészítsem. Tettem mindezeket éveken keresztül pedig tudtam hogy a lopás bűn.Minden évben megvallottam a papnak gyónáskor, az meg mondta hogy imádkozzak x db. miatyánkot + y db üdvözlégy máriát aztán megbocsájtatnak lopásaim. Ezt meg is tettem, a lelkiismeretem megkönnyebedett, de eltelt pár hét és újra folytatódott a lopás bűne az életemben. Erre mondja az Ige , hogy a betű öl- mert a betű általi törvényt ismertem, de a szívembe nem elevenedett meg.
  Amint a Szentlélek ezt a megtérésem után a szívembe helyezte, ellene tudtam állni a lopásnak tehát soha többé nem loptam, nem vettem el más ember tulajdonát, sőt amilyen anyagok még megvoltak otthon, azokat visszavittem a munkahelyemre.
  Nem azért nem loptam többé, mert a gyülekezetben a pásztor állandóan a ne lopj igével bombázott, hanem, mert a szentlélek élővé tette Isten igéjét a szívemben.
  A Szellem tudatosítja a hívekben azt, amit az Írás valóban jelent, amit Isten azzal mondani kíván, vagyis az ige élővé válik bennünk. Ezen a téren pedig nincs és nem is lehet különbség az apostoli egyház, a korai keresztények és a modern keresztények között.
  A Szentírás az Isten papírra vetett igéje, Krisztus pedig az Isten élő Igéje, ahogy a Szellem által tudatosított igazságok is élő igék.
  Az Ige a Szentlélek elevenítő ereje nélkül nem működik. Isten beszédét akár Ő egyenesen (közvetítő nélkül is, más ember nélkül)az ember szívébe tudja helyezni.Pl. azok esetében is így volt akik az általunk olvasott igéket kapták egyenesen Istentől.
  Szerintem ez ma is működhet így és ekkor kizárható az emberi tényező általi tévedés. Bár sokak szerint a kinyilatkoztatás időszaka lezárult és az eddigi kinyilatkoztatások alapján kell a keresztényeknek eligazodni, földi életünket élni.
  Erre azonban Jóel próféta könyvében azért van cáfolat, amikor arról beszél, hogy az utolsó időkben az Isten kitölti az Ő Lelkét az emberekre és nem csak a “kiváltságosakra” vagy vezetőkre.
  Szerintem ez által és a régebbi kinyilatkoztatások által már képes a keresztény ember eligazodni a végső időkben is.
  Aki meg csak az Ige “szárazon fogyasztásával” akar látni, az eltéved, mert a hamis, sátán által manipulált ige nem tud megelevenedni az Isten Lelke által az emberi szívben.
  Lehet, hogy meredek a fogalmazásom, de a betű általi (akár az igazi-akár a hamis) Ige nem használ semmit(az öl) a Lélek általi Ige tesz szabaddá a bűntől.

  A testi, Isten Szellemével meg nem áldott ember nem ismeri fel Isten dolgait, akár olvassa, akár hallja azt.
  Akiben nem munkálkodik az Isten Szelleme az írások megértéséhez, az süket és vak marad. Tömve lehetnek a polcai a különböző kanonizált bibliafordításokkal, magyarázatokkal, konkordanciákkal, rabbinikus “bölcsességekkel” és héber/görög szótárakkal, ez mit sem számít, ha nincs meg az isteni értelem. János apostol ugyancsak határozott szavakkal mutat rá arra, mi által van bizonyságunk arról, hogy valami igazság-e vagy sem? Azért, mert le van írva, vagy mert kanonizálva van?
  Nem, hanem azért, mert a Szellem bizonyságot tesz afelől.
  Aki ismeri Istent, vagy akivel Isten megismertette Önmagát, az hallgat az igazság szavaira, mert az akár szóban, akár írásba foglalva jön, de Istentől való! A sok eltérő bibliaértelmezés közül pedig csak egy lehet igaz (az igazság szelleme szerinti), a többit a tévelygés szelleme adja. Ez pedig azt jelenti, hogy a több száz felekezeti értelmezés egy kivételével mind hamis és tévelygő.
  Tudjuk, Istent szellemben és igazságban kell imádni (Jn. 4:23), felszabadulva az emberi korlátoktól. Miként imádhatnánk Istent szabadon, szellemben és igazságban, ha mesterséges, emberileg felállított korlátok közé szorítjuk a szellemit és az igazságot? Mi sem bizonyítja jobban a szellemi vezetés szükségét, mint az, hogy a fentiek jelentőségét fel sem fogják a keresztény tömegek. Az apostolok nem féltek a szakadásoktól, sem a szellemi, doktrinális káosztól, mert a Szent Szellem valós egységet biztosított Isten választottainak. A kereszténykedők meg egymás után hozták a maguk farizeusi megkötéseit és mesterséges módon próbálták elérni az egységesítést.
  És ez zajlik napjainkban is Ferenc pápa által.
  Akiben Isten Szelleme lakozik, az látja és tudja hogy Ferenc pápa törekvései nem Istentől valók, mert nem az Isten beszédét tekinti közös pontnak. Ez a törekvés inkább a sátánra vall, aki hamisságával, csalásokkal, hazugságok soraival akarja megjátszani a “jóságos szerepet”

  1. Kedves Lacika, írod: “A sok eltérő bibliaértelmezés közül pedig csak egy lehet igaz (az igazság szelleme szerinti), a többit a tévelygés szelleme adja. Ez pedig azt jelenti, hogy a több száz felekezeti értelmezés egy kivételével mind hamis és tévelygő.” Ez nem lehet másként, ámen!
   A régi “vallásgyakorlatodhoz” azért hozzátennék valamit. A bűnbánat szentsége – ahogy írod – megkönnyebbülést hozott, ám újra és újra ugyanazt tetted. Ebben nem a szentség a hibás ! A szentség Jézus Krisztus halála által jön/jött létre mert Egyedül Isten bocsátja meg a bűnöket. [Vö. Mk 2,7.] Mivel Jézus az Isten Fia, önmagáról mondja: “az Emberfiának van hatalma a földön megbocsátani a bűnöket” (Mk 2,10), és ő maga gyakorolja ezt az isteni hatalmat: “Bocsánatot nyertek bűneid!” (Mk 2,5). [Vö. Lk 7,48.] Sőt isteni tekintélye folytán átadja az embereknek, [Vö. Jn 20,21–23.] hogy az ő nevében gyakorolják ezt a hatalmat.
   Egészen pontosan az utóbbi alapján: “Akinek megbocsátjátok bűneit, azé bocsánatot nyernek, akinek pedig megtartjátok, azé megmaradnak.”
   Ha emlékszel: a bánat mellett/után egy ún. ERŐS FOGADÁS HOZZÁ TARTOZIK a gyónás egészéhez, szavakkal is: “erősen fogadom, hogy a bűnt és a bűnre vezető alkalmat elkerülöm” a JÖVŐBEN, ugye ?! Vajon miért az Úr Jézus megbocsátását közvetítő emberben/gyóntató papban (fenti igék alapján) keresed a hibát, a rossz gyakorlatért ?!
   Gyökössy Bandi bácsi református lelkész-pszichológusként nagyon dicséretesnek tartotta a katolikus gyónási lehetőséget!

   1. Szia Kedves Éva!

    Irod hogy :
    Ha emlékszel: a bánat mellett/után egy ún. ERŐS FOGADÁS HOZZÁ TARTOZIK a gyónás egészéhez, szavakkal is: ?erősen fogadom, hogy a bűnt és a bűnre vezető alkalmat elkerülöm? a JÖVŐBEN, ugye ?
    Ez így van, ahogy leírod, hogy erősen fogadom…..
    Csak az a probléma, hogy az erősen fogadom kimondott szavak egy emberi gesztus vagy mondhatni kötelezően betanult szöveg részei és nem a Szentlélek által inspirált szavak.
    Kb olyan mint a szilveszteri fogadalom, tiszavirág életű.
    A megtérésem után viszont nem kellett semmiféle “fogadalmat tennem” ahoz, hogy a lopás bűnétől szabaddá válhassak, mert maga a Szentlélek a szívembe írta a törvényt és az élővé és hatóvá lett bennem.
    Ez a különbség egy vallásos cselekedet meg az Isten Lelke általi beavatkozás között. Szerintem az utóbbira van szükségünk mindannyiunknak, hogy mi is megváltozzunk és ez által a világ is jobb lehet.
    De mondhatnám, hogy szexuális területen is volt mit dolgozzon rajtam a szentlélek.
    A szitu ugyan az volt, gyónás+ima+lelki megkönnyebülés= további paráznaságok
    Ezzel szemben a Szentlélek a szívembe írta a ne kívánd felebarátod feleségét stb……Igét és akkor sikerült ettől is szabaddá válnom.
    Te hogy látod, a katolikus papok be tudják tartani ezt a parancsolatot?
    Úgy gondolom, hogy nem. A katolikus gyónási gyakorlat bűnmegvallás+ima az ő számukra sem ad szabadságot. A megoldást csak az Isten Lelke tudja elvégezni. De sajnos a Szentlélek nem vállal közösséget akkor valakivel, ha az idegen Istenek felé szolgál, mert Ő nem tud az idegen isten szolgájával ill. az idegen istennel egy közösségben lenni.
    A katolikus egyházban pedig sok más istent szolgálnak( pl. a különböző névű szentek, vagy a szűz mária, elhalálozott katolikus vezetők, pápak pl. Karol Wojtila meg a másik akit volt pápaként szentté avattak nem rég és a hívők hozzájuk imádkozhatnak)

    Vajon miért az Úr Jézus megbocsátását közvetítő emberben/gyóntató papban (fenti igék alapján) keresed a hibát, a rossz gyakorlatért ?!
    Nem a gyóntató papokban keresem a hibát, hanem egyszerűen az a rendszer, amihez tartoznak ill. amit szolgálnak, képviselnek az velejéig romlott.
    Mondhatom azt is , hogy bennem volt a hiba mert nem ismertem fel hogy a rendszer “hibás”, de hálát adok a Teremtö Atyámnak, hogy kegyelme által megismerhettem az igazságot és az szabaddá tett.
    Valójában a katolikus papok annyiban hibásak, mint én is voltam, hogy nem ismertem fel. Ők sem ismerik fel, vagy ha felismerik és szándékosan pl.érdekből nem fordítanak hátat neki akkor nekik fogják felróni az utolsó ítélet napján.Csak akkor már késő lesz.
    Martin Luther felismerte és elfogadta az Úr kegyelmét, amikor az ő életében ennek ideje elérkezett.
    Nem tudom ki az a Gyökössy Bandi bácsi. Az igaz, hogy bűneinket meg kell vallani, de egyébbként a katolikus egyház gyakorlata azért sem igei, mert nem kell minden bűnnel a paphoz vagy lelkészhez vagy pásztorhoz rohannunk.Vannak esetek, amikor az érintett személyeknek kell a bűnt megbeszélni, megbánni, majd a megoldást kidolgozni.PL értem itt a házasságtörést. Ha az asszony vagy a férj megcsalja a házastársát, azt egymás között kell felfedni bűnbánattal együtt, megbeszélni, megbocsájtani majd a helyes megoldást megtalálni.A lopásnál ugyan az a helyzet.Akitől én elloptam valamit, annak a személynek kell elmondjam(meggyónjam), hogy mit tettem, megbánást tanúsítsak, megbocsájtását kérnem, majd megoldásként vissza adnom azt ,amit elloptam tőle.
    AZ Istennel szembeni bűnöket pedig Istennek kell megvallani, megbánni, majd elfordulni attól a bűntől.
    Ha az előzőekben felmerült bűnöket egy pap, lelkész vagy pásztor négyszemközti beszélgetésével akarjuk megvallani és nem az érintett személyekkel, akkor nem éri el a bűn megvallása célját. Ugyan is a megbántott, megkárosított személy nem tud tudomást szerezni arról, hogy mi történt vagy ha még tudomására jut is, nem lesz képes arra hogy megbocsásson az ellene elkövetőnek . Ha a bűnt elkövető bevallással,megbánással és helyreállítási akarattal fordul a károsulthoz, akkor könnyebben megy a megbocsájtás is.,
    Aztán még az ún. gyónási vagy bűnvallási titok tartásról nem is beszélve. Sok-sok esetben szivárgott ki a bűnt megvalló személy beszélgetésének tartalma , ezzel még nagyobb kárt okozva az érintett embereknek.
    Az Úr a szívek és vesék vizsgálója: Ő tudja a bűneinket, mi két dolgot tehetünk. Megvalljuk,megbánjuk és szabaddá válunk tőlük vagy hordozzuk magunkkal a többi ránk rakódóval együtt, aminek lelki, szellemi és testi következmények lesznek a következményei.
    Végezetül egy nagyon jó keresztény filmet ajánlok: a bűn hordozásáról mint teher az életünkben szól.
    Ezen a linken elérhető:
    https://www.youtube.com/watch?v=WNloY-PKKDA
    Isten áldjon Éva

    1. Kedves Lacika
     örülök a válaszodnak. Azt gondolod, hogy én egy “normális” katolikus vagyok pedig nem. Itt az oldalon leírtam sokat, talán túl sokat is, és hogy nem kell “meggyőzz” a szörnyű hibákról és bűnökről, azt az épp EZÉRT leírt történetem fémjelzi. De miután nem kérem nem kérhetem hogy lapozz vissza, egészen röviden írom Neked hogy 22 évesen, az egyházüldözés sötétjében (1970) teljes idejű szolgálatot vállaltam és mindent elhagytam (kecsegtető állásajánlatot, otthont … ) az előbb üldözött, majd plébániára helyezett, 14 éves koromtól nevelőmnél, lelki-atyámnál. És ott ért a szörnyű csalódás első körben (mert már azelőtt engem is elért az állami üldözés… ) ott viszont az EGYHÁZI is! Személye külön megrázó “élmény” volt, majd a fiatal papok, akik azután vetették le a reverendát … Ám ezt ma kegyelemnek tartom, mert, ha nem ismertem volna meg BELÜLRŐL az egyházi légkört, visszásságokat, sőt, a személyemmel való különböző szinteken való visszaéléseket akkor VISSZA SEM VIHETETT VOLNA Jézus azzal a csodálatos kegyelemmel, ahogy végül visszavitt. Ennek immár 22 éve lesz, január 6-án, amit a második (igazi) születésnapomnak tartok.
     Nagyon durva: 20 évig nem tettem be a lábam templomba, házasságkötésre sem (máshol sem, mert az mit ér? – durva ! hűségesnek anélkül is lehet lenni 😀 ) a gyerekeimet nem kereszteltettem meg, mert majd “megtalálják” … csak a legkisebbet, de már az egyházi iskolában, ahonnan persze kiüldözték … Úgyhogy hidd el, nemcsak a langyosságról van fogalmam, hanem a brutális hűtlenségről is … ám ez az emberi/szervezeti rész (volt), ezek az “egyháziak” ! És egyáltalán nem áll szándékomban “mindent” másra kenni ! Elképesztő agyafúrt az ördög: jó színben tünteti fel a bűnt …
     Szükség van a gyermeki hit/szülői nevelés esetén is, felnőtt megtérésre (nekem 14 éves koromban kívülről is szembeötlő változásra). Szenzációs a 99-es Karizmatikus Találkozón elhangzott mexikói püspök megtérésének története! Most már annyit emlegetik a megtérést, hogy megint a ló másik oldalán vannak/vagyunk, már “minden nap meg kell térni” ez is túlzás … 😀
     ————————————————————-
     A gyónásra visszatérve: Ha “betanult szöveg” volt és nem ÁTÉLT akkor az egy langyos tett volt (ami utálatos az Úr előtt) és nem nevezhető bűnbánati cselekménynek, így szentségnek sem aminek oltalma alá épp, nem mentél be, de nem biztos hogy a te hibád. A GYAKORLAT hibás ebben. Ahol komoly hitélet van, ott külön választott lelki vezető van, aki a második/harmadik alkalom után keményen beszólt volna Neked, hogy tán már szárnytollaid is nőttek kedves Laci hogy “stabil” üzemi szarka lett belőled (bocs a fogalmazásért) ? Az külön elgondolkodtató, hogy az ilyesmit mennyire “bocsánatosnak” veszik 🙁 … pedig nem az.
     A “betanult szövegről” még: gondold csak meg, a házasságkötés során is “betanult, sablon” szöveget mondanak mégis mennyire komoly – nem ?
     —————————————————————-
     Ez aztán, hogy “sok istent szolgálnak” annyira TÉVES hogy teljesen kiütötte a biztosítékot ! Inspirál, hogy mindezt megmagyarázzam a Klubban a “Katolikus hitvédelem” témánál (arra, hogy folytassam, mert ebben a “közegben” úgy tűnt, szükséges … ugyanis hazugságokat nem hagyhatok … rátok!)
     —————————————————————–
     Teljesen igaz, amit írsz: legfontosabb, FELISMERNI és ELFORDULNI a bűntől főleg most tudni ezt, amikor annak létét is tagadni merészelik … Az Úr Jézus arra is rámutatott, hogy “aki csak asszonyra NÉZ és megkívánja, szívében paráznaságot követett el” és pontosan ez az a “szint” amely irányadó lehet nekünk.

     Nehogy azt gondold, hogy mert tudom a jó gyakorlatot, amiben régen részem lehetett, a lelki vezetőt illetően, most van!? Előttem egy olyan hitközösség lebeg, álmaimban, ahol az életünket tudják a többiek, ahol akár nyilvánosan is lehet bűnvallást tenni, ahol felkarolnak/felkaroljuk egymást és főleg: kifelé MEGJELENÍTHETJÜK az első keresztények szentségi közösségét, mert nem “mi magunk” vagyunk a cél, hanem a szolgálat … “mindenük közös volt” … és “látjátok, hogy szeretik egymást”?! Azt gondolom, hogy ez abszolút az Úr akarata (tudom, hogy vannak ilyen karizmatikus közösségek) de még nem találtam oda, még a formát sem … bár bízom abban, hogy egyre közelebb …
     ————————————————————————–
     Isten áldjon, kedves Laci, árasszon el a Szentlélek továbbra is csodálatos ajándékaival !
     Éva

    2. Kedves Éva!
     Említetted a karizmatikus mozgalmat.Megpróbálok egy írást betenni Diriczi Tibortól akit nem ismerek, de amit ír az teljesen úgy van.Én is megtapasztaltam ezeket.

     LAODICEA ? vallási zűrzavar az utolsó időkben

     KÁOSZ A KERESZTÉNYSÉGBEN

     Ma több tízezer keresztény közösséget tartanak számon a
     világon. Mindegyik a Bibliát tartja egyedüli alapjának.
     Mindegyik Jézus Krisztust tartja Urának. Az igaz egyházat
     kereső embernek nagyon nehéz dolga van. Megy egyikből
     a másikba, keresi azt a gyülekezetet, amelyik teljesen a
     Bibliára épül. Aki olyat keres, ami neki legszimpatikusabb
     a számára legmegfelelőbb programokkal rendelkezik,
     annak sokkal könnyebb dolga van. Bőven van miből
     választania. Aztán ha mégse érzi jól magát, odébbállhat.
     Szívesen látják egy másik közösségben is, egészen addig,
     míg nem emeli fel szavát az olyan dolgok ellen, ami nem
     állja meg helyét az Ige szerint, vagy nem szól a bűnök
     ellen. Aki viszont őszintén keres, annak nagyon nehéz
     dolga van. Lépten-nyomon szembetalálja magát azzal a
     ténnyel, hogy a kezdetben olyan szépnek tűnő
     gyülekezetben egyre több bibliaellenes gyakorlattal,
     hittannal találkozik. Végül belefárad a keresgélésbe. Az
     igaz testvéri közösség utáni forró vágyát nem tudja
     csillapítni. Vagy beletörődik abba, hogy közössége nem áll
     teljesen az Ige alapján, vagy magányos lesz. Lehetetlen
     volna minden egyház teológiáját, hit-gyakorlatát
     megvizsgálni. Egy néhány, már régóta fennálló közösség
     példájával élve (amelyik mind a sajátját tartja az igazinak)
     szemléltetjük azt a vallási zűrzavart, ami ma az egész
     világon uralkodik.

     MELYIK AZ IGAZI VALLÁS?

     Aki gyülekezetet keres, elsődleges szempontnak azt tartja,
     hogy a Biblián alapuljon annak hittana és hitgyakorlata.
     De ez csak az őszinte keresőnek jelent problémát. Annak,
     aki nem hasonlítja össze az Igével azt, amit ott hirdetnek,
     nincs különösebb problémája ezzel a kérdéssel. Egész
     egyszerűen elfogadja azt, amit hall. Nem úgy van, mint a
     béreabeliek, akik összevetették Pál apostol szavát az
     írásokkal, és csak utána fogadták be azt (Csel. 17: 11).
     Nagyon sok egyház mégis a Bibliára hivatkozik úgy, mint
     az ördög is Jézus megkísértésénél, hogy meg van írva.
     Arról már hallgat, hogy viszont az is meg van írva?
     Aztán vannak pontok, amikor egyszerűen azt mondja,
     hogy ennek vagy annak az Igének a megértéséhez ismerni
     kell a görög szöveget, a történelmi és földrajzi hátteret stb.
     Magyarul el kell végeznie hozzá egy teológiát. Ezzel
     egyszerűen kizárja azt a tömeget a Biblia tiszta
     megértéséből, akiknek erre nincs módjuk. Példa erre az a
     hivatkozás, hogy az apostol csak a korinthusi nőknek írta
     elő a fejbefedést (1. Kor. 11.) mivel Korinthus nagyon
     bűnös város volt és sok volt benne a prostituált, és ezzel
     lehetett megkülönböztetni a keresztényeket tőlük. A
     középkorban a legtöbb keresztény azt se tudta, hol van az
     a Korinthus, nem hogy történelmét ismerte volna. Van
     olyan közösség, amelyik a következő magyarázatot adja az
     örök kárhozattal kapcsolatosan: ? Néhány igeversből
     (Márk 3: 29; Máté 25: 46; Júdás 1: 13; Márk 9: 43-44) tévesen
     arra lehetne következtetni, hogy van örök kárhozat, pedig
     nincs.? Ennyi a magyarázat. Igaz, hogy ez van megírva, de
     ezt nem így kell érteni. És a gyülekezet legtöbb tagjának

     elég is ennyi magyarázat. De hát lehet, hogy az előző két
     példa csak kisebb jelentőségű. A lényegre kell figyelni!
     Például a szombat, amit egyértelműen ír az Ige, hogy azt
     kell megtartani! Ez bizonyítja, hogy melyik az igazi vallás!
     Csak azt az igeverset ne elemezzük, hogy sem-miképpen
     ne esküdjetek, és azt, hogy szeressétek a ti ellenségeiteket.
     Hiszen az egyház minden tagja (akire ez esett) felesküdött
     arra, hogy felettesének mindenben engedelmes lesz,
     beleértve azt, hogy ellenségét elpusztítja. Igaz, hogy ez
     teljesen összeegyeztethetetlen azzal, ami az újszövetség
     szelleme, de hát az egyház ezt nem tiltja, nem ellenzi;
     egyébként is szinte minden közösség ezt tette. Mihelyt a
     fegyverfogás megtagadásáért nem kellett már
     börtönbüntetést elszenvedni, hanem lelkiismereti okokra
     hivatkozva lehetett alternatív szolgálatot vállalni, mindjárt
     jelzett sokaknak a ?lelkiismerete?, hogy a fegyveres
     szolgálat nem bibliai. ?Elmenvén, tegyetek tanítványokká
     minden népeket? ? ez csak az apostolokra vonatkozott ?
     állítja az egyik gyülekezet. A másik dolog meg csak a ró-
     maiakra, a filippiekre, vagy éppen akinek írta az apostol.
     Nem ránk, mert mi azt éppen nem tesszük. ?De nálunk a
     fejbefedés még megmaradt a gyakorlatban, mert ezt
     tanította az apostol, és ezt szó szerint kell értelmezni. A
     lábmosás? Igaz, hogy azt Jézus mondta, de azt nem szó
     szerint kell értelmezni, hanem átvitt értelemben. Hogy az
     egyiket miért így és a másikat miért úgy? Azt nem tudjuk.
     Így tanultuk és ebben maradunk meg.? ?Hát nyelveken
     tudtok-e szólni, és ördögöket űztök-e?? ?Az csak akkor
     volt, mert?, igazából nem tudjuk, de nem ez a lényeg.?
     ?Dehogy nem! Aki nem szól nyelveken, abban nincs a

     Szent Lélek, egyértelműen mondja az Ige, hogy akik
     Őbenne hisznek, azokat ilyen jelek köve-tik.? (Márk 16:
     17). Sorolhatnánk oldalakon keresztül az ellentmondásos
     példákat. De most fontosabb számunkra az, hogy miért
     alakult ki ez a káosz a kereszténységben. Ha a
     közlekedésben mindenki ennyire sajátosan értelmezné a
     szabályokat, nem lenne ép autó az országban. Ebből a
     káoszból csak éppen a lényeg maradt ki. Hogy mi az, és
     miért, arra keressük a választ.

     AMI HIÁNYZIK BELŐLÜK

     Jézus Krisztus így szólt az Atyához: ?Hálákat adok néked,
     Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket
     a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek
     megjelentetted.? (Máté 11:25) Úgy tűnik, ez a kijelentés
     nem támasztja alá azt, hogy teológiai ismeret szükséges
     ahhoz, hogy valaki megértse az Igét. Akkor mindjárt
     felmerül a kérdés, hogy nem szükséges a bibliai ismeret?
     Erre is választ keresünk. Jézus azt mondta a zsidóknak:
     ?Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy
     azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, a melyek
     bizonyságot tesznek rólam.?(János 5:39) Sok vallási
     felekezet itt csúszik el. Tudakozza az Írásokat, keresi
     azokban az örök életet, és nem veszi észre, hogy azok
     Jézus Krisztusról tesznek bizonyságot, Őróla szólnak. A
     Biblia ismerete Jézus Krisztus ismerete nélkül holt
     tudomány. Erkölcsi útmutatásokat ad és sok alapigazságot
     tartalmaz a gyakorlati élethez, mint a népi bölcsesség, de
     új életet nem eredményez. A Biblia önmagában nem szül
     újjá senkit. Aki Krisztus ismerete nélkül olvassa és
     használja a Bibliát, az abból be tudja bizonyítani saját

     teológiáját. Alá tudja támasztani tévtanításait is, egész
     vallási rendszert állít fel belőle. Csak éppen a lényeg
     hiányzik: az Úr Jézus. Ezért van ma ekkora káosz a
     kereszténységben. Ezért is van ennyi felekezet, mert
     Krisztus nélkül, csupán emberileg értelmezni a Bibliát nem
     eredményez mást, mint egy új ideológiát, melyet teológiá-
     nak neveznek. Manapság átlagosan minden nap keletkezik
     egy új keresztény közösség. Nem azért, mert az Evangé-
     lium új területen érint meg és ébreszt fel embereket,
     hanem azért, mert a hitvallásban megkülönböznek és
     szétszakadnak a gyülekezetek. Ezért van ma leodiceai
     állapot a kereszténységben. Krisztus az ajtón kívülre került
     (Jel. 3: 20). Helyette a teológia, az érzelmeket felfokozó
     dicséretek, mindenféle emberileg szervezett programok és
     ünnepek vannak bent. Nem a kereszt tudománya, mert az
     nehéz. Az önmegtagadással, szenvedéssel jár együtt. Ha
     Krisztus lenne bent a gyülekezetben, akkor üldöznék a
     gyülekezetet. Azért, mert az igazságot soha nem szenvedte
     el a hazugság, Jézust mindig üldözték, amíg a földön járt.
     Ha Őt üldözték, akkor az Övéit is üldözik (János 15: 18-21).
     Nem azért van ekkora vallásszabadság ma, és nem azért
     gyűlnek össze a keresztény gyülekezetek háborgatás
     nélkül, mert a világ megváltozott és ma már
     toleránsabbak, támogatják a nemeset és a jót. Azért nem
     háborgatja a mai kereszténységet a világ, mert már a világ
     is bent van az egyházban és a világ fejedelme a Sátán nem
     harcol a saját fiai ellen Ha valaki az élő Krisztust hirdeti,
     Aki mindig megfeddette a bűnt, annak ma is
     háborúságban van része, leginkább saját egyházán belül.

     LAODICEA

     A Jelenések könyvének 2. és 3. részében Jézus Krisztus hét
     kisázsiai gyülekezethez üzen. Ha valaki megfigyeli az
     egyháztörténelmi korszakokat, felismerheti bennük az
     egymás után következő időszakokat, elkezdve az apostoli
     időktől egészen napjainkig. Az utolsó gyülekezet a
     laodiceai. Ebben a gyülekezetben semmi jót nem talált az
     Úr, amiért megdicsérhette volna, mint a korábbiakat. Erről
     a gyülekezetről jegyzi meg csupán, hogy elveti azt. A
     laodiceai gyülekezet első és legszembetűnőbb ismérve a
     langyosság. Sem hideg nem vagy, sem meleg! A langyos
     víz vagy úgy jön létre, hogy a forró és a hideg keveredik,
     vagy pedig úgy, hogy a forró kihűl. Mindkét példa
     érvényes az utolsó idők gyülekezetére. Az isteni rend
     alapja az ítélet, mely különválasztja a jót és a gonoszt.
     Különválasztja a tisztát és a tisztátalant, a sötétséget és a
     világosságot. A Sátán pedig ezt összekeveri. Összekeveri a
     gyülekezetben az istentiszteletet és a szórakozást. A
     dicséretekben lehet Isten nevét dicsérni és közben
     belekeverni abszolút ördögi elemeket is, mint pl. a rock.
     Lehet hangzatos Igét hirdetni, de bele lehet keverni néha
     egy-egy jó viccet is. Megfér együtt a bűnös és az igaz is.
     Nincs már gyülekezeti fegyelem, hanem a kegyelem
     palástja alatt maradhatnak azok is, akik bűnökben élnek,
     és vehetik szabadon az Úrvacsorát. Éppen ezért nincs
     szentség, elkülönülés. ?Elvégre mindnyájan bűnösök
     vagyunk? címen nagy a tolerancia, mintha nem is létezne
     hit általi megigazulás és megtérés. Összekeveri a
     keresztények életében a bűnt és az igazságos cselekedetet.
     Lehet adakozni és jót tenni, de közben lehet adót is csalni,

     hamis nyilatkozatokat tenni, ha a szükség úgy kívánja.
     Összekeveri a hívők céljait is: lehet kétféle célért is
     küzdeni. Lehet anyagi javak után is hajtani, meg persze
     lehet másokkal is jót tenni. Legalább karácsonykor segíteni
     a rászorulóknak. Lehet a Bibliát is olvasni és imádkozni is,
     de azért helye van a szórakozásnak is. Először csak keresz-
     tény filmek ? amikből persze a romantika nem hiányozhat
     ? utána pedig jöhet a többi. Összekeveri a hitet és a
     hitetlenséget. Lehet hinni abban, hogy a mindennapi
     megélhetés az Úrtól van, de közben be kell biztosítania az
     embernek az életét anyagi tartalékokkal. Csakhogy ebből
     az összekeveredésből maga Jézus Krisztus marad ki.
     Kimarad még akkor is, ha az igehirdetésekben Róla
     beszélnek, ha a dicséretekben az Ő nevét emlegetik. Ezért
     mondja, hogy az ajtón kívül áll és zörget. Neki már nincs
     helye bent a gyülekezetben. Ő soha nem tud közösséget
     vállalni a bűnnel, a világgal. Őbenne soha nem keveredik a
     sötétség és a világosság. Vagy legyetek jó fák, és teremjetek
     jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek
     romlott gyümölcsöt; mert gyümölcséről ismerik meg a fát.
     (Máté 12:33) A laodiceai állapotban Krisztus már csak
     névleg van bent. Ez már egyáltalán nem az Ő gyülekezete,
     hanem a legkeményebb ítélet sújtja: Kivetlek az én
     számból. Amikor János, a Jelenések írója meglátta Őt, szá-
     jából egy kétélű éles kardot látott kijönni. Ez az élő Ige,
     mely vág és különválasztja a világosságot a sötétségtől, a
     tisztát a tisztátalantól. Ott, ahol nincs helye már ennek az
     élő Igének, ott nincs helye Krisztusnak sem. Ezért veti ki
     ezt az egyházat a szájából, mely ezt a fegyvert már nem
     szenvedheti el. Olyan prédikáció kell, ami nem vág. Olyan,

     ami alatt mindenki jól érzi magát, vagy nyugodtan lehet
     szunyókálni. Amely csak a kegyelemről, a szeretetről és
     csak a pozitív dolgokról szól, de nem beszél a bűnről, nem
     szól a keresztről és az önmegtagadásról. A szoros kaput,
     keskeny utat csupán teológiai ismeretekre vagy
     hagyományokra korlátozza le, de nem azt hirdeti, hogy
     Jézusról nem csak beszélni kell, hanem önmagát
     megtagadva felvenni a keresztet és úgy követni Őt. Persze,
     mert akkor fény derülne a sötétségre, hogy mennyire
     megosztottak a szívek, hogy két úrnak próbálnak meg
     szolgálni. Ezért inkább nem kell ez az Ige; ezzel együtt
     pedig maga Jézus Krisztus sem. Ez a megosztott élet
     okozza a lelki vakságot. Ettől lesz az Evangélium leplezett
     azoknak, akik elvesznek, mert a világnak istene
     megvakította elméjüket, hogy ne lássák a Krisztus
     dicsőséges evangéliumának világosságát (2. Kor. 4: 3,4).
     Ezért szűnik meg a tisztánlátás és a legnehezebben
     áttörhető falba ütközik az igaz Evangélium, az
     önigazultságba: ?Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és
     meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem
     tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és
     szegény és vak és mezítelen.? Hogy lehet megközelíteni
     egy ilyen gyülekezetet, aki már kivetette az élő Igét és
     teljesen normálisnak tartja azt, amiben van? Mi abban a
     rossz, amit csinálunk? Hiszen járunk a gyülekezetben,
     hallgatjuk az igehirdetést, éneklünk, dicsőítjük az Istent.
     Jótékonysági megmozdulásokat szervezünk. Vannak
     megtérések, házasságkötések, társadalmi munkák. Azt le-
     számítva, hogy gyarlók vagyunk, nálunk minden rendben
     van! Élő gyülekezet vagyunk! *** Amíg a nyugati világban

     a keresztények dobszó mellett koncerteznek keresztény
     dicsőítés égisze alatt, addig hívő társaik Ázsiában és
     Afrikában börtönben várják sorsukat. Amíg a
     keresztények kényelmes imaházakban gyűlnek össze,
     addig sok hajlék nélkül maradt embertársunk fázik és
     éhezik. Amíg az apostolok veszedelemben, nyomorúság-
     ban, hidegben és éhezésben vitték az örömüzenetet az
     embereknek, addig a laodiceai kereszténység oda figyel
     arra, hogy minél komfortosabban éljen, úgy a
     gyülekezetben mint otthonában. Amíg évszázadokkal
     korábban a hívőknek mindenüket elraboltak, addig a mai
     kereszténység nagy pénzekkel gazdálkodik és biztonsági
     tartalékokat képez. Nem tudod, hogy te vagy a nyomorult
     és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen. Te, aki
     Krisztust hirdeted, olyan távol állsz attól, hogy hozzá ha-
     sonló önfeláldozó életet éljél. Mert azt gondolod, hogy
     azzal dicsőíted az Istent, hogy énekelsz Neki vagy részt
     veszel a dicsőítésen. És már régen nem tudod, hogy azzal
     dicsőítenéd őt, ha Őbenne maradnál és sok gyümölcsöt
     teremnél (János 15: 8). A Mester is abban dicsőítette meg az
     Atyát, hogy elvégezte azt, amit rábízott (János 17: 4).
     Nyomorult és nyavalyás vagy, mert Krisztus nélkül élsz,
     és a sok elfoglaltságod miatt ezt észre se veszed. Ha nincs
     egy állandó, élő imakapcsolatod Ővele, akkor nem is
     tudod, hogy Ő hiányzik az életedből. Ezt pótolod
     mindenféle vallási gyakorlattal, de ezek nem elégítenek ki.
     Úgy érzed, hogy gazdag vagy, pedig Őnélküle szegényen
     élsz. Ha Ő lenne a te gazdagságod, akkor nem vágynál és
     nem hajtanál földi értékek után.Akkor nem azt gondolnád,
     hogy csak így lehet megélni manapság, hanem átadnád

     neki az életedet, Aki gondot viselne mindennapi
     kenyeredről; téged pedig ez a bőség, amit Őbenne találnál
     meg, arra indítana, hogy másoknak is adjál belőle. A földi
     gazdagság olyan, hogy minél többet oszt el belőle az
     ember, annál kevesebb marad neki. A Krisztusban való
     gazdagság pedig olyan, hogy minél többet oszt belőle az
     ember másoknak, annál több lesz belőle neki is. Ha a mai
     kereszténység mennyei kincseket gyűjtene, gazdag lenne.
     Találóan fogalmaz egy lexikon a laodiceai állapotokról: ?A
     hívők dicsekvésének alapja saját teljesítményük. A szép
     épületek, nagyszerű berendezések, tüneményes zene és
     énekkarok, nagy bevételek, befolyásos egyháztagok. Ezek
     jellemezték a korabeli Laodicea gyülekezetét és jellemzik a
     ma élő hívőket is. Érdemes összehasonlítani a smirnai
     gyülekezethez írt üzenettel. Neki azt üzeni az Úr: ?Tudom
     a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet (de
     gazdag vagy)?? Ez a korszak a legkeményebb
     keresztényüldözés korszaka volt. Imaházaikat
     lerombolták, vagyonukat elkobozták, nincstelenek és
     hontalanok lettek, és mégis azt mondja róluk az Úr, hogy
     gazdagok. A laodiceai gyülekezet pedig mind ezekkel
     bővölködik, róla mégis azt mondja: nyomorult, szegény!
     Nem tudod, hogy vak vagy. Hogy lehetséges ez? Hát, aki
     nem lát, csak tudja talán, hogy nem lát. Igen, te látsz testi
     szemeiddel, de nem a lelkiekkel. Azért látod meg a
     kézzelfogható dolgokat, azért vonzóak azok számodra és
     azért áldozol értük olyan sokat. Ha lelki látásod is lenne,
     akkor a lelki dolgokért áldoznál, mert azok lennének
     számodra értékesek. Ezért fontosabb számodra az, hogy
     milyen ruháid vannak, hogy milyen autód van, mint az,

     hogy mi lesz az elveszett emberiséggel. Nem látod a
     lelküket, mert vak vagy. Ezért nem is aggaszt a sorsuk.
     Csak azt látod, amit kézzel meg tudsz fogni, ezért az az ér-
     tékes számodra. Mivel testi látásod van, a testi
     embereknek készült reklámok megfognak téged. De mivel
     lelki látásod nincs, az elveszett emberek sorsa nem
     foglalkoztat. Nem tudod, hogy mezítelen vagy. Akin ruha
     van, annak nem látszik mezítelenségének rútsága. Akin
     Krisztus fehér ruhája van, annak ez a ruha elfedezte
     minden bűnét, minden hamissá-gát. Azon az emberek nem
     a hamisságot látják, hanem Krisztus igazságát, mert ő
     Krisztust öltözte fel. Így ábrázolódik ki az Övéiben, így
     válik látható Ő maga őbennük. De a laodiceai
     keresztények nem Krisztust öltözik fel, mert nem akarnak
     átmenni a halálon, nem akarnak Mesterük sorsán osztozni.
     Ők jól akarnak élni, kedvük szerint berendezkedni. Ezért
     nincs fehér ruhájuk, hanem mezítelenségük rútsága
     látszik. Az emberek nem Krisztus életét látják rajtuk,
     hanem azt mondják, hogy ezek is olyanok, mint a világ,
     csak egy kicsit erkölcsösebbek. Kilátszik a régi élet, az ó
     ember, minden önzésével, harácsolásával,
     nagyravágyásával együtt. Ezt nem takarja be a vasárnapi
     ruha, a szép beszéd. Ezek alól mindig kilátszik a rútság,
     csak éppen annak viselője nem veszi észre, mert nem néz a
     tükörbe.

     VAN KIÚT

     Bár ez az állapot a legnyomorultabb, mégis van lehetőség,
     mégis van kiút. A kiút ugyanaz, ami volt az elmúlt
     évezredekben: Jézus Krisztus. Bár nagyon súlyos az
     elmarasztalás, de ott van az Ő szeretete: ?Akiket én

     szeretek, megfeddem és megfenyítem.? Járható utat ad a
     megtérésre, Ő maga adja a megoldást. Tőle kell kérnünk.
     Ehhez egy dolog feltétlenül szükséges: akarnunk kell,
     mégpedig őszintén és azzal az elhatározással, hogy meg is
     tesszük, amit Ő mutat, feltétlenül attól, hogy nekünk
     tetszik az, vagy nem. Végy tőlem tűzben megpróbált
     aranyat, hogy gazdag légy. ?Hogy a ti kipróbált hitetek, a
     mi sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált
     aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak
     találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor; (1 Péter 1:7). A
     hitet az arannyal hasonlítja össze. A Biblia tanítása szerint
     az igaz gazdagság a múlhatatlan, mennyei kincs, melyet az
     ember csak hit által szerezhet meg. Azt jelenti ez, hogy
     csak az küzd érte, csak annak érték, aki valóban hisz.
     Annak nem a mulandók, hanem azok az értékek, amik
     láthatatlanok (2. Kor, 4: 18). Mivel a laodiceai állapotnak
     egyik oka éppen a hitetlenségből adódó hamis értékrend,
     ebből kell leghamarabb megtérni. A hit Isten ajándéka,
     melyért tusakodni kell az embernek (Júdás 3). Amíg az
     ember nem jut élő hitre, nem ismeri fel, hogy amilyen
     keresztény életet eddig élt, az inkább csak szájvallomás
     volt, addig nem juthat tovább egy lépést sem. Nem ok
     nélkül tette fel a kérdést a mi időnkre vonatkoztatva az Úr
     Jézus: ?Mindazáltal az embernek Fia mikor eljön, avagy
     talál-é hitet e földön?? Az élő hit teszi helyre az emberben
     a dolgokat, sok időt és fáradozást szabadít fel az emberben
     a mulandók keresésétől és azoktól, amik elzárják az élő
     forrást. Azt tudnia kell, hogy ha élő hitet kér, akkor egy-
     úttal hitpróbát is kér magának, mert a hit csak próbában
     erősödik. ? és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és

     ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága. A fehér
     ruha a szentek igazságos cselekedete (Jelenések 19: 8).
     Amíg nincs élő hit, addig nincsenek igazságos
     cselekedetek. Egyrészt azért, mert ezek csak a hittel élők
     számára értékesek; másrészt pedig azért, mert – különösen
     az utolsó időkben ? a mulandók eléréséhez nagyon sok
     hamis, nem tiszta út vezet. Ez odáig megy, hogy azt
     mondja még sok keresztény is, hogy manapság nem lehet
     megélni teljesen tisztességes úton. Krisztus útja nem a
     verseny szellemisége, hanem a veszítés. Aki veszít, az
     nyer. Hogy lehet ezt megélni a mai gazdasági világban?
     Csak hit által. Az embernek el kell engednie az eddigi
     értékeit, hogy hit által nyerjen sokkal értékesebbeket. A hit
     általi megigazulás csak úgy lehetséges, ha az ember saját
     magát, akaratát, eddigi életét a halálba adja. Ha ez nem
     történik meg, nincs új élet, nincs átformálódás, nincs
     újjászületés. Akkor Krisztus fehér ruhája nem takarja el a
     régi életet, hanem kilátszik annak rútsága.

     ? és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. A
     tisztánlátás kezdete nem a Biblia kijelentéseinek tisztánlátása,
     hanem az igaz önismeret. Amíg az ember nem jut igaz
     önismeretre, saját nyomorult állapotának megismerésére, addig
     az mintegy vakság, mint egy hályog eltakarja előtte az igazi
     bibliaértelmezést. Sokan félreértik ezt az Igét, és teológiát
     tanulnak, ahelyett, hogy kérnék az Urat, aki valódi önismeret
     által eljuttathatja őket arra, hogy meglátva nyomorult
     állapotukat igaz megtérésre jussanak. Ekkor lesznek
     kisgyermekek, akiknek megjelenti Isten azt, amit elrejt a bölcsek
     és értelmesek elől. Egyedül ők ismerhetik fel Jézus Krisztust a

     Bibliában, akit a mai értelmes,teológiai ismeretekkel rendelkező
     kereszténység nem ismer fel, hanem sajátos értelmezésük miatt
     soha nem látott káosz keletkezett az egész kereszténységben.
     ?A KI GYŐZ, MEGADOM ANNAK, HOGY AZ ÉN KIRÁLYISZÉKEMBE ŰLJÖN
     VELEM, A MINT ÉN IS GYŐZTEM ÉS ÜLTEM AZ ÉN ATYÁMMAL AZ Ő KI-
     RÁLYISZÉKÉBEN. A KINEK VAN FÜLE, HALLJA, MIT MOND A LÉLEK A
     GYÜLEKEZETEKNEK.?

     Ingyenes példány, pénzért nem árusítható

     Kiadja: Dirici Tibor 6917 Nagyér Damjanich u. 49.

     berea14@freemail.hu

 14. Ez itt egy érdekes pszichológiai kísérlet arról, hogy az ember mennyire ragaszkodik az igazsághoz (ahhoz, ami teljesen egyértelmű a számára normális körülmények között) akkor, ha olyan emberek veszik körül, akik határozottan az ellenkezőjét állítják annak, amiről ő egyébként meg van győződve, hogy igaz:
  http://hu.wikipedia.org/wiki/Asch-k%C3%ADs%C3%A9rlet

 15. Meglep, hogy a Biblia megbízhatóságából a legfontosabb kimaradt: azzal, hogy alapvetően két különböző részből áll, az Ó- és az Újszövetségből, meg sem említtetett amit már az egyházatyák megfogalmaztak: “Az Újszövetség az Óban el van rejtve, az Ó az Újban ki van fejtve” vagyis, BETELJESÜLVE több mint 300 prófécia és abszolút mindegy, hogy foglalkozására nézve, stb. ki volt az Írója.
  Igazságára a VALÓSÁG nyomott hitelesítő pecsétet.
  Továbbá küldöm, tanulmányozásra http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=11#DV16 Tegyétek mérlegre magatokban a sokat ostorozott “papi” tanítást (ha egyáltalán végigolvassátok, hahh) nézzetek tükörbe őszintén, mennyire elfogulatlanul olvassátok mert ez katolikus irat … kedves keresztyén, szabadkeresztény testvéreim! Áldás, békesség!

  1. Kedves Éva!
   Szerintem fontosabb lenne azt nézni, hogy mennyi bizonyíték áll rendelkezésre, mint azt, hogy mi maradt ki ebből a téma fontossága és terjedelme szempontjából nagyon rövid írásból. Szerintem arra éppen elegendő, hogy aki valóban az igazságot keresi elinduljon a helyes úton.
   Nagyon sok jó könyv a témában. Amúgy az általad hiányolt téma már többször szerepelt itt az oldalon.
   Inkább te is add hozzá a fentiekhez az ismereteidet, hiszen a cél közös. 😉

   1. Bocsáss meg a kritikáért – nem annak szántam ám, éppen, hozzátenni akartam – valóban: a próféciák teljesüléseit illetően az oldal alapüzenete ez! Az Írásról azonban, a “belső bizonyíték” nézetem szerint, a leges-leges-legeslegelső és ilyen, valóban, egyáltalán NINCS ezen kívül, abszolút egyedülálló a “könyvek között” (mert szerintem éppen a belső bizonyítékok miatt még ezt sem lehet mondani).
    Szent Ágoston megtérésében fordulópont volt: hallott egy éneket a közelben, “Tolle, lege” ezt ismételte a gyerekhang … “Vedd és olvasd”!
    Akkor kezébe vette a Könyvet 🙂
    Köszönjük Neked, Urunk, a Bibliát !

    1. “Hogyan kezdjük el olvasni a Bibliát? Örömmel! Ahogy izgalommal vesszük kézbe édesanyánk levelét vagy látjuk e-mail üzenetét, úgy vegyük kézbe a Szentírást is, amelyből maga Isten szól hozzánk” írja itt http://bibliatarsulat.hu/?p=3261 a Bibliatársulat elnöke.

  2. Kedves Éva! Szerintem senki sincs a “papi tanítás” ellen. Éppen azt hangsúlyozzuk, hogy mindent az Ige mérlegén kell megvizsgálni. És ez nemcsak a katolikus egyház tanítására/gyakorlatára igaz, hanem bármilyen egyházéra/gyülekezetére.
   Amit írtál az ó- és újszövetségről valóban igaz, és nagyon szépen van megfogalmazva. Köszi 🙂

   1. Édesek vagytok, vajon végig is olvassátok …. ? szerintem annyira részletes, pontos, hogy magam még mit írjak? A két könyv viszonyánál fontosabb szerintem nincs.
    A mondat Szent Ágostoné – a szövegben csak utalnak rá – ÍGY maradt meg régtől bennem

 16. “Isten beszéde örökké megmarad, ha még az ég és a föld el is múlik. A sátán nem tudja eltörölni, megsemmisíteni azt, de meghamisítani annál inkább.”
  Igen, ez valóban így van, és éppen ez történik most. Az interneten mint a pestis terjed ez a minden valós alapot nélkülöző állítás, hogy a Bibliát többszörösen átírták, holott éppen az ellenkezőjére van bizonyíték. A sátán viszont nagyon jól meg tudja téveszteni az embereket. Biztos ismerős az az effektus számodra, hogy ha először hall az ember valami irtó nagy hülyeséget, akkor még kiröhögi, aztán amikor valaki mástól hallja ugyanazt, akkor már nem röhög, és minél többször hallja különböző forrásokból, annál inkább elgondolkodik rajta, hogy lehet, hogy igaz. És olyankor már nem az észérvek számítanak, hanem az, hogy ha olyan sokan mondják, akkor biztos úgy van. Hát ez történik most is. A sátán egy össztámadást zúdít Isten Igéjére, meg akarja hamisítani azáltal, hogy elhiteti az emberekkel, hogy hamisított. És mivel most úton-útfélen ezzel találkozol, elkezdesz rajta gondolkodni, hogy mi van, ha tényleg… Pedig a tények teljesen mást mondanak, hiszen ezer év alatt bizonyítottan nem történt semmilyen változtatás, a tapasztalataid is mást mutatnak, mert megtapasztaltad a Biblia igazságát. “De hát olyan sokan mondják az ellenkezőjét…. Biztos van benne valami” – na ez az, aminek nem érdemes helyet adnod. Ismerd fel a sátán módszerét és ne dőlj be neki! Ez az antikrisztusi szellem, ami már itt van a világban:
  “Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával; és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévelygés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek.” 2Tesszalonika 9-12
  Te ne tartozz közéjük! Te már megismerted az igazságot, ragaszkodj hozzá!

   1. Erre Jézus szavaival tudok válaszolni, ő mondta: “Én vagyok az út, az igazság és az élet”. Ő a testté lett Ige, tehát Isten Igéje az igazság. “Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság.” János 17:17

    1. Jézus mást is mondott.
     Jn 14.6
     ?Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet – válaszolta Jézus. – Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.

     Jn 8.31
     Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult: ?Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek,
     Jn 8.32
     megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.?

     Vagyis Jézus követése által, a szabadság elnyerése.

     Te szabad vagy?

    2. “Vagyis Jézus követése által, a szabadság elnyerése.”
     Így van. Valódi szabadságot csak Jézus Krisztus tud adni.
     “Te szabad vagy?”
     Igen.

 17. Akkor olvassuk tovább az Írást:
  Jn 19.40
  Fogták Jézus testét és a fűszerekkel együtt gyolcsba göngyölték. Így szoktak a zsidók temetni.
  Jn 19.41
  Azon a helyen, ahol keresztre feszítették, volt egy kert, s a kertben egy új sírbolt, ahova még nem temettek senkit.
  Jn 19.42
  Mivel a sír közel volt, a zsidók készületi napja miatt ide temették Jézust.

  Erre mit mondanátok?

  1. Köszönöm XENIA az előző beszélgetést.
   Lenne még egy kérdésem:
   Jn 19.40
   Fogták Jézus testét és a fűszerekkel együtt gyolcsba göngyölték. Így szoktak a zsidók temetni.
   Szerinted miért írta a szerző, hogy “Így szoktak a zsidók temetni.”?
   És valóban így temetkeztek a zsidók?

   1. “Vevék azért a Jézus testét, és begöngyölgeték azt leped?kbe illatos szerekkel együtt, a mint a zsidóknál szokás temetni.” János lényegesnek tartotta megjegyezni, hogy Jézus a zsidó szokások szerint lett eltemetve. Ebben nem látok semmi meglepőt. A halála a római szokások szerint történt (a keresztre feszítés római találmány), a sírba viszont már zsidó szokásnak megfelelően került.
    És igen, valóban így temetkeztek a zsidók. A Biblia természetesen igaz. Ráadásul János is zsidó volt, tehát tudta, miről beszél. Nyugodt lehetsz, a zsidók már rég megcáfolták volna, ha nem így lenne, hiszen nekik nem érdekük, hogy az Újszövetség igaz legyen. A zsidók illatszereket használtak a “szag” ellensúlyozására (ez nem ugyanaz volt, mint az egyiptomi bebalzsamozás). Vasárnap reggel az asszonyok szintén illatszerekkel megrakodva igyekeztek a sírhoz, hogy bepótolják azt, amit a szombat miatt nem tudtak megtenni.

    Itt olvashatsz magyarul a zsidó temetkezési szokásokról:
    http://mek.oszk.hu/09700/09764/html/raj1.htm
    Itt pedig angolul: http://www.shamash.org/lists/scj-faq/HTML/faq/11-06-05.html
    (ez utóbbi egy zsidó weboldal, tehát nyilván ismerik a saját szokásaikat; figyelmedbe ajánlom a “Tradition” pont alatt írottakat, egyébként a talmudra hivatkoznak, tehát ott is megtalálhatod)

 18. Édes Istenem , ennyi elvakult – dogmatikus baromságot összehordani !!
  Isten mindenkiben benne van , akár zsidó , akár rómaikatolikus , evangelista , jezsuita , indián , eszkimó, afrikai ,ázsiai ,paraszt , vagy tanult ember is legyen .
  A nagy biblia hívőknek : Mikor mondta Isten- Jézus , hogy fegyverrel kell megtéríteni a “pogányokat ” ??
  A Vatikán megáldotta a kardot , a lándzsát ,és keresztes hadjáratot indította “pogányok ” ellen – Ölt Isten nevében , miközben a szeretetről prédikált . Ez az Isten igéje ??
  Nem tudom idézni de valahol azt mondta Jézus , osszátok meg a szegényekkel a javaitokat – a papság adót szedett , meggazdagodott , mára több fegyvergyárnak a részvényese. Ez is Isten hagyatéka ??
  Na neeeee.
  Nem Istent tagadom , nem értek ma sem egyet az erőszakkal , a bibliában kételkedem . A papság kezében volt a másolási lehetőség évszázadokon keresztül , hiába mondják hogy minimális az eltérés .
  Én is annak a statisztikának hiszek amit én hamisítok .

  1. Kedves Maylo!
   Kérdezed: “Mikor mondta Isten- Jézus , hogy fegyverrel kell megtéríteni a ?pogányokat ? ??”
   A válasz: sehol.
   És ezt honnan tudod/tudjuk? A Bibliából.
   Azok után, amiket írtál, nem inkább a szervezett vallásban kéne kételkedned a Biblia helyett?
   Itt nem papok vagy a Vatikán igazáról, hanem az Élő Istenről és az Ő élő Igéjéről beszélünk. A hivatalos egyházi szervezetekben pedig éppen úgy megtalálod Isten gyermekeit, mint bárhol máshol, ahogy találsz ott olyanokat is, akik csak szavakkal “követik” Istent, de a szívük messze van Tőle.
   Szerintem a legjobb az lenne, ha személyesen is megismerkednél ezzel a könyvvel. Tudtad például, hogy Jézusnak is volt egy-két igen kemény szava az akkori vallási vezetőkhöz?
   És azt, hogy Jézus maga a testté lett Ige (Biblia)?
   Igen, Isten mindenkiben benne van, aki beengedi Őt és ez valóban teljesen független a származásától vagy társadalmi státuszától, éppen úgy, ahogy a Biblia írja.

   “Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: … Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, … Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” János 1

 19. Érdekelne! Ezt hogy magyarázzátok:
  Jn 19.38
  Arimateai József, aki Jézus tanítványa volt – bár a zsidóktól való félelmében csak titokban -, arra kérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte. Így elment és levette a testet.
  Jn 19.39
  Nikodémus is elment, aki annak idején éjszaka kereste föl (Jézust), s vitt mintegy 100 font mirha- és aloékeveréket.
  Római font (libra) = 0,32745 kg > 100 font=32,745 Kg
  Halottra minek ennyi? 32 kg?

  1. Minél nagyobb megbecsülésnek örvendett valaki, halálakor annál több balzsammal kenték meg. Nikodémus itt egy királynak kijáró mennyiséget visz Jézus testére.

   1. Mirha: http://aromax.hu/hu/termekeink/reszletek/mirhaolaj/
    A mirha használata legalább 3500 éves múltra tekint vissza
    Erős vírus és baktériumölő, gyulladáscsökkentő, sejtregeneráló, tonizáló, és hurutoldó.
    Különösen hatékony a szájnyálkahártya és a gége betegségeinek kezelésében. Elősegíti a sebgyógyulást, jó sebfertőtlenítő.
    Az illóolaj összetevői gyulladás gátló és fájdalomcsillapító anyagot tartalmaznak.

    Aloé:
    Az aloe vera olaj négyszer olyan gyorsan hatol a bőrbe, mint a víz. Gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban, aminosavakban és enzimekben. Több mint kettőszáz hatóanyagot tartalmaz.
    Négy fő tulajdonsága van: gombaölő, gyulladáscsökkentő, antibiotikus és regeneráló. Gyógyszerkönyvi minőségű alapanyagok felhasználásával készült, minden bőrproblémára ajánlott. Nem tartalmaz szín,- illat – és állati anyagot.
    Az Aloe verát bőrünkre gyakorolt egyedülálló hatása miatt széleskörűen alkalmazzák a kozmetikai iparban és az alternatív gyógyászatban. A benne levő rengeteg vitaminnak, a több mint húszféle ásványi anyagnak, nyomelemnek, enzimnek, aminosavnak és szacharidoknak köszönhetően az egyik legsokoldalúbb növény a világon.
    Ránctalanító, sejtmegújító, fiatalító és immunerősítő hatása közismert, nem csoda hát, hogy rengeteg biokozmetikum és más biotermék egyik nélkülözhetetlen alapanyagává avanzsált ez a kis csodaszer. Kiemelkedő sejtregeneráló hatása miatt alapösszetevője kozmetikumainknak, sebgyógyításra is kiválóan alkalmas. Külsőleg alkalmazva kitűnő vérzéscsillapító, sebgyógyító (égési sérülések esetén különösen jók az Aloe vera tartalmú krémek), de akár reumatikus és ízületi fájdalmakra is kiváló.
    A szépségápolásban az aloe vera olajnak a bőr hámosodását és regenerálódását elősegítő tulajdonságai kerülnek előtérbe a gyulladáscsökkentő és fertőtlenítő hatás mellett.

    Gyógyhatása: Sebek, égések, forrázások, karcolások, horzsolások, napfény okozta leégés, fertőzések elleni védelem, bőrápoló krémek.
    Kiváló hidratáló, nedvességfelvevő, nyugtató, gyulladáscsökkentő, sebgyógyító, fényvédő.
    Frissíti, simítja, védi a bőrt fokozza a vérkeringést és az anyagcserét, sejtregeneráló hatású kitűnő bőrtápláló.

    1. “Mielőtt azt akarnád kihozni mindebből, hogy az aloe vera halottak feltámasztására is alkalmas,…”

     🙂 🙂

  1. Kedves Antenor!

   Igen kellemesen megleptél ezzel az írásoddal. Már csak egy kérdésem van feléd:

   “Kétségtelen, Isten gondoskodó akarata és keze benne van a kanonizációban, ám bizonyára nem úgy, ahogy azt sokan feltételezik….Tisztában vagyunk viszont azzal, hogy Sátán nem tehet meg annál többet, mint amit Isten megenged neki. …Rövidre vágva: a kánont tekinthetjük egyféle Isten által kordában tartott sátáni csapásnak, ami “természetes” módon érte a kereszténységet. Isten tehát megengedte, s mivel megengedte, akaratában volt, hogy ez megtörténjen, s mi ezt el is fogadjuk fenntartások nélkül. Ha Sátánon múlt volna, valószínűleg ma egyáltalán nem lenne Szentírás a kezünkben, de Isten megszabta neki azt, hogy meddig mehet el valamiben. Vagyis a kánon Isten kijelentéseinek az a minimuma, amit a gondviselése már nem engedett Sátán által tovább szűkíteni…”

   Vagyis, akkor szerinted is, az abban foglaltak igazak?!
   (Pl, a kanonizált Szentírásban a Szent Lélek személyként van azonosítva, mint a : Ján. 14,26 Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, AKIT az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek. Ján. 14,17 Az igazságnak ama Lelkét: AKIT a világ be nem fogadhat, mert nem látja ŐT és nem ismeri ŐT; de ti ismeritek ŐT, mert nálatok lakik, és bennetek marad.Ef 4,30 És ne szomorítsátok meg Istennek Szentlelkét, AKI által elpecsételtettetek a megváltás napjára. Csel. 15,28
   Mert tetszék a Szent Léleknek és nékünk, hogy semmi több teher ne vettessék ti reátok ezeken a szükséges dolgokon kívül, 2 Kor. 13,13 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen. ) Mivel a Sátánnak nem volt megengedve, hogy a Szentírásba belepancsoljon…!

   .

   1. Kedves IDA!

    Természetesen a Bibliában foglaltak igazak. Az más kérdés, hogy az abban foglalt igazságokat miként értelmezik egyének, vagy felekezetek, hiszen a kismillió felekezetet éppen az eredményezte, hogy másképpen értelmeznek bizonyos kinyilatkozásokat. Ez nem a Biblia hibája, hanem az emberi okoskodásé. Az általad felhozott téma is azok közé tartozik, amit sokan sokféleképpen értelmeznek tanítanak, és ezek doktrínális kérdések, nem bibliahitelességi kérdések.

    Egyébként az írásnak van folytatása, ami szintén a ránk maradt Biblia különböz? szöveghagyományaival foglalkozik:
    http://churchofgod.hu/content.php?act=szeptuaginta-maszoreta

    1. Kedves ANTENOR!

     Éppen azt írtam, hogy mennyire kellemesen megleptél az írásoddal, hiszen pont azt is mondod, amit a Szentírás is, hogy a Szent Lélek által jutunk az Igéből világosságra, ismeretre, és minden igazságra….! Stb! Most pedig előadod az emberi okoskodásokról szóló történetet…!
     (Azontúl, hogy tőlem se olvashattál eddig mást ( már persze, ha megtiszteltél azzal, hogy elolvastad a hozzászólásaimat), azért még megkérdezném tőled, hogy én, a hozzászólásaim alapján, úgy nézek-e ki, mint akit különböző felekezetek tanításai befolyásolnak, és azok sodornak ide-oda?! )

     ” Az általad felhozott téma is azok közé tartozik, amit sokan sokféleképpen értelmeznek tanítanak, és ezek doktrínális kérdések, nem bibliahitelességi kérdések.”

     Biztos vagyok abban, hogy te is pontosan tudod, hogy nem is ezért (bibliahitelességi kérdések) kérdeztem tőled! De, ha azzal te is egyetértesz, hogy a Biblia az Isten által adott, és felügyelt minimum Szentírás, és annál lejjebb nem engedte a Sátánt “rostálni” ( sőt, még azokat a hivatkozásokat ( igeverseket) se engedte kivenni abból ( hogy azok, akik keresnek, majd találjanak még több ismeretet, világosságot, stb …) , amelyek más, Úr Jézus, az apostolok, illetve az őskeresztények ( előtte meg a zsidók) használtak, és a szentiratokhoz tartozónak vették azokat, akkor ezt az írást ( a Bibliát) vehetjük úgy, hogy az abba bekerültek, azok abszolút Isten felügyelete alatt történtek. Vagyis, ami abban van, az Istentől van! És ha, azt a Szent Lélek által értelmezzük ( mivel másként nem is lehet helyesen!), akkor abból egyértelműen az látszik, hogy a Szent Lélek személy. Az Istenség harmadik személye! Aki egyébként megismerhető, és teljességgel elkülöníthető személyiséggel rendelkezik, mind az Atyától, mind a Fiútól!) A saját írásod logikájával ( amelyben érzem a Szent Lélek vezetését) szerettelek volna, szeretnélek átgondolásra bírni ebben az ügyben! ( Persze, kijelentést is kérhetsz , és akkor megláthatod, hogy nem véletlenül van megfogalmazva a “Krisztus Lelke (Szelleme)”, az Isten Lelke ( Szelleme), és a Szent Lélek ( Szent Szellem), amely utóbbi Lélekként is említtetik. De, ezt rád bízom, mint olyanra, aki akarja a teljes igazságot ismerni.

     Más. Pár hónapja találtam egy írást, amelyet, ha érdekel megosztanék veled. Amiben kellő vizsgálat, és helyén kezelés után, van néhány elgondolkodtató dolog.
     Ha érdekel, kérlek írj egy e-mailt a címemre: b.b.ida @ freemail.hu

  1. Kedves Columba!

   Krisztus Egyháza nagyon a végidők eseményeit éli. Isten Szent Lelke az emberek között él, és mindenkit hív a megtérésre.
   Sátán is egyre intenzívebben munkálkodik, és igyekszik Isten kegyelmét “elragadni” az emberek elöl, és “ilyen elrettentő példákkal” eltorlaszolni a Kegyelem Királyi székéhez vezető utat.
   Isten kegyelméből ennek ellenére is vannak emberek, akik az ilyen csapdákat ki tudják kerülni, és eljutnak a megtérésre.
   A cikktől való “viszolygásod” jogos. Amit Isten el és meg ítél, Sátán azt felmenti, mert ellenségeskedik Istennel.
   De Te ne tedd! hanem fogadd el Isten kegyelmét az Úr Jézus Krisztusban, aki a kereszten legyőzte Sátánt, azért, hogy Neked is – és még sokaknak is – örök életed lehessen a győzelme által.

   Szeretettel: Erika

 20. Tisztelt mindenki.
  Megkövetlek bennetek Ti nagy tudású emberek. Szánom, bánom, hogy bele tiportam szűzies vallásos lelketekbe de hagy illesszek be néhány írás címét amitől talán kicsit fényesebb lesz amúgy is ragyogó tudásotok.
  Olvassatok bele ebbe a mocsokba és kiderűl, hogy miért írták, lopták össze a bibliának nevezett irományt.
  A zsidó törvények értelmében a lélek egyenlö a zsidóval, a nem zsidók és a kutyák egyértelmüleg ebböl kizártak. Talmud, Traktat Beytzah, 21 oldal, Mishnah Berurah Schulchan Aruch, Orah Hayyim 512 oldal . Ezzel egyértelmüleg meghatározzák, hogy ki az ember és ki nem, ez által az 1948 as Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata a nem zsidókra nem vonatkozik, értitek, Gójok?
  Na eredményes biblia tanulmányozást. Isten veletek.

  1. Kedves ATOS123!

   Nem tudtál bennünket “meglepni”, mert mi is “találkoztunk” már a talmud mocskaival!
   Egyrészt a talmudnak semmi köze, sem a Bibliához, sem azokhoz a zsidókhoz, akiket Isten magáénak vall !!!
   Azokhoz a zsidókhoz van köze, akikről Jézus is azt mondta, hogy “Sátán az ő atyjuk” !!!
   (Ez is benne van ám a Bibliában! … és nem azért, mert dicséretükre válik. Sőt, súlyos bűneik is néven van nevezve, és az ítéletük is benne van … Ha én “lopni akarnék” ilyeneket kihagynék belőle, mert nem alkalmas arra, hogy “fényezzen” és “jó színben” tüntessen fel … )

   De a Biblia nem arról szól, hogy a zsidókat fényezze !!! Viszont a Te gyűlölködésedet és hitetlenségedet megítéli, – bármelyik nemzethez tartozónak is vallod magad !
   A Biblia arról szól, hogy Isten üdvtervet készített az emberiségnek … Ennek az üdvtervnek a “fokozatai” vannak benne, és az, hogy a mi időnkben is még el lehet ezt fogadni annak aki szereti Istent … Ennek az elfogadásával milyen ajándékot ad Isten …
   Gondolkodj el azon is, hogy Te is része vagy-e az emberiségnek ?, szükséged van-e a kegyelemre?
   A döntés is a Tied, és a felelősség is! Mi több, ha igényed van rá, a kegyelem is a Tied lehet ingyen. (Ha elfogadod)

   1. Csatlakozom gondolataidhoz kedves Erika mert a legfontosabb bizonyítékhoz nyúltál: bizony, nem fényezték magukat az írók, de, Jézus közvetlen tanítványai sem! Lukács 24:25-26. szerint: Akkor ő így szólt hozzájuk: “Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták!
    Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie?”
    Éppen ez vezetett Scott Peck pszichiáter megtérésére (művei magyarul: Járatlan út, Tovább a járatlan úton) mert nagyon jól tudta, hogy “mester után tanítványnak lenni” és hirdetni amit mondott, nem lehet másként, mint úgy ha nekik is “becsületük” van ők is “valakik”. Azzal hogy rombolták a tekintélyüket, és egyáltalán nem fényezték magukat (de másban sem, pl. Péter tagadása, és még egy halom történet) bizonyították hogy igazat írtak 🙂

  2. Talán érdemes lenne a Bibliát elolvasnod a talmud és egyéb írások helyett 😉 Ég és föld. Ha sikerült volna átírniuk a Bibliát, akkor nem lenne szükség a talmudra, mert szépen beleírták volna a Bibliába, nem? Ha elolvasod a Bibliát, rájössz, hogy teljesen másak a szerzői, mint a talmudnak.

 21. Sziasztok!
  Köszönöm Xénia a linket. Elolvastam, volt benne olyan is , amit az általam talált források nem említettek meg.
  Ami szerintem a lényeg, hogy az eredeti írások nincsenek meg sem az Ó sem az Új szövetségről.Mondhatni, hogy a mai biblia másolatok irásaiból lettek átfordítva, ha jól gondolom? De továbbra is kérdés számomra, hogy az ún. másolatok amiből lett a biblia, mi úton-módon lettek leírva? Ha az eredeti tekercseket nem találták meg, akkor a qumráni tekercsek is csak másolatok ill. azokat mi alapján írták?
  Nem értem ezeket, az igazságot keresem. Nem akarok egyházról egyházra vagy gyülekezetről gyülekezetre járni, keresni az igazságot. Abból elég volt.
  Egy idézet az általad megadott link összegzéseként ezt írja:
  Összefoglalás
  Sok vita tárgya volt a RT és a CT de eddig nem született végleges megoldás. Mind a kettő
  verzió mellett lehet könyveket, azokban pedig meggyőző érveléseket találni, és ha valaki
  megérti azokat el tudja dönteni melyik verziót válassza. A legtöbb könyv szerzője azonban nem
  megy ilyen mélyre, hanem inkább abbak bízik amit tanult mert a professzornak biztosan igaza
  van. A pásztornak vagy az általunk tiszteletben tartott személynek tudnia kell hogy melyik Biblia
  verzió a helyes. Egy köny amelyet egy görög nyelvű biblia kutató írt, meggyőzhet bennünket
  mert neki tudnia kell a helyes választ. Ha az életemet kell a Bibliára építenem , akkor nem
  bízhatok 100%-ban amit valaki mondott nekem, ezért nekem kell az igazságot kikutatni. Isten
  megmutatja azt, amikor keressed az Ő igazságát. Ne bízz az emberekben, csak Istenben.

  Ez azért érdekesmegjegyzés:
  A legtöbb könyv szerzője azonban nem megy ilyen mélyre, hanem inkább abbak bízik amit tanult mert a professzornak biztosan igaza van. A pásztornak vagy az általunk tiszteletben tartott személynek tudnia kell hogy melyik Biblia
  verzió a helyes.
  A legtöbbb felekezetben a hívők ugyan így gondolkodva de ezáltal a felelösségüket áthárítva ill. kényelmi szempontból (elég az amit a pulpitus mögül hallok elven) időt “spórolva” élik a hit életüket.
  Mindenki maga választja, hogy mit tart követendőnek, ebben szabad akaratot adott a Mennye Atyánk,de a felelősség a miénk.

  1. “Ha az eredeti tekercseket nem találták meg, akkor a qumráni tekercsek is csak másolatok ill. azokat mi alapján írták?”
   Kedves Lacika, szerintem ez elég egyértelműen le van írva a fenti cikkben:
   “Eredetileg olyan anyagokra írták, amelyek idővel tönkrementek, papiruszra, pergamenre (állatbőrre), ezért újra és újra kézzel másolták, majd a másolatot is másolták sok száz éven keresztül, amíg fel nem találták a könyvnyomtatást.”
   Folyamatosan másolni kellett ahhoz, hogy fennmaradhasson a számunkra. Az eredetit nem tudom hogy konzerválhatták volna ahhoz, hogy évezredek múlva is fennmaradjon. Ráadásul ezeknek az írásoknak nem az volt a rendeltetése, hogy vitrinbe tegyék, hanem, hogy használják, olvassák, és ettől nyilván hamarabb tönkremegy. A másolásnak pedig szigorú előírása volt, ahogy az általam linkelt pdf-ben olvashatod:
   “A Masszoréta technika a mai számítogépeknél használatos checksum-hoz hasonló. A maszoréták mindent megszámoltak ami csak lehetséges volt. Minden mondatnak, szónak, és betűnek minden könyvben volt száma. Minden
   egyes betűnek még az előfordulási értéke is nyilván volt tartva. Ezzel a módszerrel ellenőrizni lehetett a másolat pontosságát és ha csak a legkisebb eltérés is előfordult, az új tekercset nem javították, hanem megsemmisítették és a
   másolást újra kezdték. Ez a rendszer Isten által volt inspirálva, így biztosítva hogy a szent szöveg hiba nélkül fentmaradhasson.”
   Természetesen a Qumráni tekercsek is másolatok, a jelentőségük abban rejlik, hogy korábbi időből származnak. Ahogy a fenti cikkben olvashatod, Ézsaiás könyvéből a legrégebbi irat Kr. u. 900-ból származott, a Qumráni tekercs Ézsaiás-töredéke viszont a Krisztus előtti 1. századból. Tehát a Qumráni tekercs megtalálásával egyrészt megcáfolódott az a vád, hogy a Jézusra vonatkozó ézsaiási próféciákat utólag toldották be, másrészt az a vád, hogy az iratokat folyamatosan átírták, hiszen kiderült, hogy a Krisztus előtti 1. századi másolat és a Kr. utáni 900-ból származó másolat lényegi különbséget nem tartalmaz. Ez a már fentebb említett szigorú másolási előírásoknak köszönhető.
   Az általad idézett összegzés pedig az RT/CT/MT szövegek közti különbségre utal (ami egyébként nem olyan óriási nagy különbséget jelent).
   “Nem értem ezeket, az igazságot keresem. Nem akarok egyházról egyházra vagy gyülekezetről gyülekezetre járni, keresni az igazságot. Abból elég volt.”
   Az jó dolog, hogy keresed az igazságot. Isten Igéje az igazság, olvasd, kérd Isten segítségét, és ki fogja jelenteni magát neked. Gyülekezetbe nem az igazság keresése miatt járunk, hanem azért, mert megtaláltuk 🙂 A gyülekezet Isten gyermekeinek a közössége, ezért miután Isten elvezetett az igazságra, javaslom, hogy keress egy közösséget, ahol tovább tudsz épülni. Egyik gyülekezet sem tökéletes, hiszen tökéletlen emberekből áll, de Isten mégis közösségre teremtett bennünket, és vannak olyan áldásai, amiket igazán csak az ő gyermekeivel való közösségben tudunk megtapasztalni. Kívánom, hogy megtaláld az igazságot, és utána találj egy olyan közösséget, ahol ezeket az áldásokat megtapasztalhatod.
   És itt van még egy link a Biblia eredetéről (bár lehet, hogy már sok új dolgot nem mond az eddigi cikkekhez képest):
   http://www.krisztus.ro/biblia1.php

  2. Kedves Lacika71!

   Amikor megtértél, és befogadtad Jézust a szívedbe, akkor milyen evangéliumra tértél meg? Amikor megtérésed után, olvastad a Bibliát, megnyílt az írás neked, értetted? Tudtad, hogy az az Isten beszéde? Sok áldást kaptál belőle, sok ígéretet? Tanított belőle a Szent Lélek téged?

   Jel. 3,3 Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád.
   1 Ján. 2,27 És az a kenet, a melyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem a mint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és a miként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne.
   Ján. 14,26 Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.
   2Jn 1,9 Továbbra is kövessétek a Krisztusról szóló igazi tanítást. Aki eltér ett?l, és nem egyedül az ? tanításait követi, abban nem él Isten. Aki pedig Krisztus tanításait követi, abban benne él az Atya-Isten és a Fiú is.
   2Jn 1,10 Ha valaki hozzátok érkezik, de nem ezt tanítja, azt be se engedjétek az otthonotokba, s?t, még csak ne is köszönjetek neki!
   2Jn 1,11 Mert ha befogadjátok az ilyen embert, akkor valójában részt vesztek abban a gonosz munkában, amit végez.

   Nem mostanában tértél meg. Sok megtapasztalásod volt Úr Jézussal, és Istennel. A Szent Lélek vigasztalásával is. Akkor milyen Igét olvastál, amikor ezek történtek? És, ha akkor tudtad, hogy az az Isten Igéje, akkor miért engeded most kicsavarni a kezedből az Ige kardját, a Sátán által?! ( Sokan “tanítják” mostanában, hogy azt csak emberek írták, és különböző szempontok szerint válogatták össze, és, hogy hamisítások vannak benne…, és stb. De, látni kell mindenkinek, hogy most az utolsó napokban ez a célja a Sátánnak, hogy bennünket megingasson az Isten szavában vetett hitünkben, mert akkor nincs mivel védekeznünk ellene. ( 2 Tim. 3,6 Mert ezek közül valók azok, a kik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat,…) A többi védekező “fegyverzetünk”, amelyet Isten adott nekünk, rövid idő alatt lehullik rólunk, ha nincs az Ige kardja. Mert a mi hitünk az Istenben, és az Úr Jézus Krisztusban, a Szent Lélek által, az írott Ige alapján van. )
   Nem az a kérdés, hogy a kanonizáció milyen emberi módszerrel, és kik által történt, hanem, hogy a Szent Lélek áment mond-e azokra benned, amiket olvasol. Hogy elég hatalmasnak tartod-e Istent arra, hogy megőrizze az Ő Igéjét?! Hogy olyanokra bízta a Szentírás összeállítását ( amelyen az Ő tanácsa szerint, a gyermekei hite alapul : Zsolt. 119,160 A te igédnek summája igazság, és a te igazságod ítélete mind örökkévaló. ?Ján. 17,17 Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te igéd igazság. 5 Móz. 6,6 És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. ), akik a Szent Lélek uralma alatt álltak, vagy hagyta, “ebek harmincadjára”?!. Vagy nagyobbnak tartod-e az emberi gonoszságot, mint az Ő hatalmát?! Vagy eleve bizalmatlan vagy Istennel szemben, és feltételezed róla, hogy át akar verni mindenkit, és előre örül annak, hogy majd dobhatja a kárhozatra az embereket?!
   Na meg azt is érdemes megfontolni, hogy: Jel. 6,9 És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, a kik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, a melyet kaptak. Jel. 20,4 …a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, …

   Ha az Isten beszéde nem elérhető tisztán, akkor miért is ölték meg őket?!

   1. Szia Ida!

    Amikor megtértél, és befogadtad Jézust a szívedbe, akkor milyen evangéliumra tértél meg? Amikor megtérésed után, olvastad a Bibliát, megnyílt az írás neked, értetted? Tudtad, hogy az az Isten beszéde? Sok áldást kaptál belőle, sok ígéretet? Tanított belőle a Szent Lélek téged?

    Amikor az ember megtér Istenhez még nem tudja, mi lesz ezután. Amikor beilleszkedik egy közösségbe és hallgatja az igehirdetéseket, nyílván nem kételkedik nem vizsgálgatja, hogy amit elmondott az igehírdető az igaz-e vagy sem. Egyszerűen elfogadja , amit mondott. De ahogy mulnak az évek és a hétköznapokban otthon is tanulmányozza és mélyre ásva keresi az igazságot, majd rájön arra, hogy amit a közösségben hírdetnek az nem működik és nem fedi a valóságot, akkor nyílván elgondolkozik hogy valami nem stimmel.
    Természetesen értek áldások , kudarcok is. Hálás vagyok az Úrnak, hogy minden helyzetben támogatott és megtapasztalhattam az Ő kegyelmét.

    Nem az a kérdés, hogy a kanonizáció milyen emberi módszerrel, és kik által történt, hanem, hogy a Szent Lélek áment mond-e azokra benned, amiket olvasol. Hogy elég hatalmasnak tartod-e Istent arra, hogy megőrizze az Ő Igéjét?

    Hát ebben nem értünk egyet, mert úgy látom, hogy ti el nem tudjátok képzelni azt, hogy a sátán Isten beszédét meghamisítja, úgy mint ádám-éva esetében, vagy az Úr Jézus kísértésekor a pusztában amikor Isten beszédét használta.
    Isten beszéde örökké megmarad, ha még az ég és a föld el is múlik. A sátán nem tudja eltörölni, megsemmisíteni azt, de meghamisítani annál inkább. Ezt teheti úgy is, hogy az ige hírdető tévtanítással megtéveszti a hallgatóságot. Isten igéje attól még létezik, a sátán leutánozza Isten munkáját sok esetben és beleszövi a hamisságát.
    Ezért van szükségünk hogy az Isten Szent Lelke által felismerhessük ezeket az ördögi csalásokat.
    Nem könnyű dolog ez. Én személyesen többször is hoztam rosz döntést, ami utólag kiderült.

    Vagy eleve bizalmatlan vagy Istennel szemben, és feltételezed róla, hogy át akar verni mindenkit, és előre örül annak, hogy majd dobhatja a kárhozatra az embereket?!

    Kedves Ida, nem feltételezem az Igazság Istenéről, hogy át akarna verni valakit, mivel Ő nem csellel akarja megnyerni magának az embereket.Ez a sátán technikája.
    De a végidők felé az ellenség még a választottakat is meg akarja téveszteni. Szerintem ha kérdéseink vannak, vagy nem értünk tisztán valamit azért az Atyánk nem fog elvetni magától. Ha viszont meggondolatlanúl vagy mondhatnám kételkedés nélkül mindent ” benyelünk” az ugyan úgy veszélyes lehet számunkra. Ezzel lehet hogy kiverem a biztosítékot nálatok, de én nem tagadom le Jézust meg az Atyát ill.a Szent Lelket. De ha le is tagadnám,- FELTÉTELES MÓDBA MONDOM-Isten kegyelmes arra, hogy megigazítson, lásd Simon Péter- aki 3 szor is megtagadta Jézust.
    Ne haragudj, hogy ezt mondom, de lehet kihívást intézni Isten felé, hogy márpedig mutassa meg az igazságot. A keresztény ember hívő legyen és ne hiszékeny, van különbség a kettő között.
    Örülök, hogy kulturált módon tudjuk kifejteni egymásnak a véleményünket még ha nem is értünk egyet dolgokban.
    Isten áldjon téged Ida

    1. Kedves Lacika71!

     Én nem bántani akartalak, hanem támogatni, segíteni! Éppen arra felhívni a figyelmedet, hogy akkor, amikor megtértél, ÉS ELKEZDTED TANULMÁNYOZNI AZ IGAZSÁGOT(!), miből tetted?! Ha akkor a Biblia számodra (is) az igazságot tartalmazta, és akkor éppen aszerint tudtad azt, hogy nem olyanok a tanítások x gyülekezetben, mint amik abban le vannak írva, akkor most ne vesd el azt, mint megbízhatatlant. Mert ha azt mondod, hogy a Biblia megbízhatatlan, akkor nem mondhatod azt, hogy x, vagy y gyülekezetben hamis tanítások vannak! Mert mi alapján ítéled meg azokat a tanításokat?! Egy megbízhatatlan szöveg alapján…?! Amit te annak idején igazságként fogadtál el?!

     Nézd, ne gondold, hogy másoknak nem kellett ugyanezeken végig menni. Mindenkinél (szerintem) megpróbálkozott a Sátán azzal, hogy megkérdőjelezze az Isten igéjét, mint valóságosat, igazat, és hamisítatlant! Én azt mondtam el neked, és azokat a kérdéseket tettem fel neked, amiket nekem is feltett az Úr, amikor ebben a szituációban voltam! És abban is biztos vagyok, hogy a kétezer év alatt, a legtöbb kereszténynek ezt a harcot meg kellett vívnia! ( Ahogyan az a Bibliában is írva van. Az egyik, legelső próba az édenkertben ( az Istennel való közösségben, ahová Krisztus által kerültünk ), hogy hiszünk-e Isten beszédének, vagy sem! )

     “Hát ebben nem értünk egyet, mert úgy látom, hogy ti el nem tudjátok képzelni azt, hogy a sátán Isten beszédét meghamisítja, úgy mint ádám-éva esetében, vagy az Úr Jézus kísértésekor a pusztában amikor Isten beszédét használta.”

     De! Eltudjuk képzelni! ( És meg is teszi mostanában, különböző felekezeteknél! De, az igazi feltalálható még mindig! De, amíg csak az igazi volt, addig is elégvolt hamis tanítókat “alkalmaznia”! ) Viszont mi nagyobbnak tartjuk Isten hatalmát, mint a Sátánét!

     “Isten beszéde örökké megmarad, ha még az ég és a föld el is múlik. A sátán nem tudja eltörölni, megsemmisíteni azt, de meghamisítani annál inkább. Ezt teheti úgy is, hogy az ige hírdető tévtanítással megtéveszti a hallgatóságot. Isten igéje attól még létezik, a sátán leutánozza Isten munkáját sok esetben és beleszövi a hamisságát. ”

     Erről beszélek! De arról is, hogy azt mondja Isten, hogy akiben a Szent Lélek van, és engedelmes neki, annak nem kell, hogy valaki tanítsa, mert Ő mindenre megtanít bennünket. És azt is mondja, hogy maradjunk meg abban a tanításban! Viszont ez a tanítás csak Isten igéjén alapulhat. Mert vannak idegen szellemek is, akik megakarnak bennünket téveszteni, és eltéríteni bennünket Istentől. De ezeket, csak akkor tudjuk felfedezni, ha van egy “etalonunk”, amit az igazság beszédének tartunk, és fogadunk el. Ha nincs ilyen, akkor nincs mihez viszonyítanunk a hazugságot. Hiszen, akkor ismerhetjük fel a hazugságot, ha ismerjük az igazságot!

     “Ezért van szükségünk hogy az Isten Szent Lelke által felismerhessük ezeket az ördögi csalásokat.”

     Igen, de ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha ismerjük, és elfogadjuk az Isten beszédét igazságnak! Különben nem lehet megkülönböztetni, hogy mi a hazugság, és mi az igazság, ha mindkettőben kételkedünk. Ezért írtam ezt az igeverset is, amely: Jel. 3,3 Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. …
     Mert ha az elején még mint igazságot fogadtad el, és azáltal tudtad megítélni a beszédeket, a tanításokat, akkor most se fog másként menni!

     “Kedves Ida, nem feltételezem az Igazság Istenéről, hogy át akarna verni valakit, mivel Ő nem csellel akarja megnyerni magának az embereket.Ez a sátán technikája.”

     Én se azért mondtam, mintha vádolni akartalak volna ilyesmivel, csak rámutatni, hogy a dolognak ( kételkedésnek) még egy ilyen vetülete is van, amivel érdemes számolnunk! Sátán nem fogja elmondani nekünk, hogy a “kétségeink” mi mindent tartalmaznak még! ( Ezekre a hitharcaink után jövünk rá! Ahogyan Éva is csak a “gyümölcsevés” után jött rá arra, hogy azért tudta becsapni a Sátán, mert kétséget tudott ébreszteni a szívében Isten beszédével kapcsolatban…! Addig nem lamentált rajta, hogy mi minden történt benne ahhoz, hogy végül is egyen a fáról…! Jött a Sátán Isten szavának elferdítésével, azután a hazugság, amely megkérdőjelezte Isten jellemét, és hazugnak nevezte a beszédét, jött a gyümölcs “felmagasztalása” ( “…olyanok lesztek, mint Isten….”!) , amely létrehozta a kívánságot, jött az Istenben, és a törvényében: “…ne egyél arról, mert….”) való hit megrendülése,…stb, azután jött a bukás!)

     “De a végidők felé az ellenség még a választottakat is meg akarja téveszteni. Szerintem ha kérdéseink vannak, vagy nem értünk tisztán valamit azért az Atyánk nem fog elvetni magától. ”

     Így van! És nem, nem fog elvetni magától Atyánk, de ezek “csak” hitharcok, amelyeket meg kell harcolnunk! Mindannyiunknak! És, “aki győz…”.!

     “Ha viszont meggondolatlanúl vagy mondhatnám kételkedés nélkül mindent ? benyelünk? az ugyan úgy veszélyes lehet számunkra. ”

     Nincs vita köztünk! “…Mindent megvizsgáljatok….”!

     “Ezzel lehet hogy kiverem a biztosítékot nálatok….”

     Miért tetted volna?! Szerintem jó, hogy megosztottad velünk a harcaidat, mert hátha segítségedre lehetünk! Mondom, nem vagy egyedül, nem csak veled történnek ilyen kísértések!

     “Ne haragudj, hogy ezt mondom, de lehet kihívást intézni Isten felé, hogy márpedig mutassa meg az igazságot. A keresztény ember hívő legyen és ne hiszékeny, van különbség a kettő között.”

     Nem haragszom! Ha tudnád, hogy én mennyi “kihívást” intéztem már Isten felé! Ezek azok a hitharcok, amelyeket meg kell harcolnunk! Mindegyikünknek a magáét! Amelyet Isten megenged az életünkben, azért, hogy a “mi hitünk kipróbált legyen….”!

     “Örülök, hogy kulturált módon tudjuk kifejteni egymásnak a véleményünket még ha nem is értünk egyet dolgokban.”

     Miért? Volt amikor nem kulturáltan beszélgettünk…?! ( Mint mondtam, csak megpróbálok segíteni neked ebben a harcodban, mint olyan, akinek már ezeket meg kellett harcolnia. Persze, minden segítség ellenére neked kell ebben győzelemre jutnod. Ezzel tisztában vagyok teljesen! )

     Téged is Isten áldjon!

    2. Szia Lacika!
     Gondolod,hogy a Mindenható Isten hagyná azt,hogy az egész világon csak a sátán hamisítványa legyen elérhető,és a tiszta hamisítatlan igéhez még a gyerekei se férhessenek hozzá?! (Mégis mit juttatna akkor a Szent Lélek az eszünkbe?)Hatalmában áll az Ő igéjét tisztán megőrizni,a sátán csak annyit tehet amennyit Ő megenged neki.
     A legbiztosabb úgy lehetsz a Biblia valódiságát illetően,ha kéred Istent,hogy jelentse ki neked az Ő Szent Lelke által,hogy ez a Biblia-e az az eledel amivel Ő táplálni akar.Ez-e az Ő írott igéje.Mi is a Szent Lélek kijelntése által vagyunk erről meggyőződve.
     Többünket is kísértett a sátán hasonló gondolatokkal,mivel tudja,hogy ha a legerősebb fegyverünket kiüti a kezünkből , könnyű prédává válunk számára.Ne add meg neki ezt az örömet!

 22. Mennyire hiteles egy olyan könyv amit a zsidók ollóztak össze a Mahabharata, a Szkíták és más ősi népek írott történelméből???
  Ez az iromány 1800 év alatt legalább százszor átíródótt a mindenkori hatalom igénye és parancsa szerint. Ebből következik az igazi hitelessége.
  Krisztus pedig Jézus neve a zsidók által kitalált név. A biblia Krisztus u. (nem Jézus) 200-és 300 között írodott amikor a rabbik össze dugták a fejüket, hogy a gójokat megtévesszék, az ősi 1Isten hitet elvegyék tőlük és a pénz Isten imádatát helyezték előtérbe.
  Ennyi, de lehetne sokkal több is.

  1. Kedves Atos123!
   Amit írsz elég gyakori “vád” a Biblia ellen, de minden logikát nélkülöz. Arról nem is beszélve, hogy azok a bizonyos “átírók” isteni hatalommal kellett bírjanak, ahhoz, hogy a sok ezer, a világ különböző pontjain őrzött héber, latin és görög kéziratot ilyen precizitással egyeztessék és hamisítsák, majd arról is gondoskodjanak, hogy a több évszázaddal korábban írt próféciák betűpontosság beteljesedjenek.

   Ha valóban érdekel az igazság, első körben ismerd meg Jézust személyesen. Fordulj magához a Mindenható Istenhez, aki minden további nélkül el fog vezetni téged az igazsághoz.

  2. Kedves Atos123,
   Én inkább azt kérdezném, hogy mennyire hiteles a te szavad?
   “Ez az iromány 1800 év alatt legalább százszor átíródótt”
   Elolvastad egyáltalán a cikket?????? Amit te mondasz, csak üres szavak, ami százával fordul elő az interneten, de semmi valós alapja nincsen. Ezzel szemben a valóság ez:
   “Ez előtt a felfedezés előtt a legrégebbi Ézsaiás kézirat Kr. u. 900-ból származott, tehát a Holt-tengeri tekercsek 1000 évvel visszavittek minket az időben. És ez alatt az idő alatt semmilyen komolyabb változás nem történt a szövegben!”
   A kumráni tekercsek pl. bizonyítékok arra, hogy az évszázadok során semmi számottevő változás nem történt az iratokban. Az Ézsaiás könyvében immár bizonyítottan EZER ÉV alatt nem történt változás, ellenben a próféciák egy része pontról pontra beteljesedett (az a prófécia, amit sokan utólagos betoldásnak tartottak, mivel annyira pontosan megjövendöli Jézus kereszthalálát).
   Javaslom, hogy nézz utána a dolgoknak, mielőtt mások által hangoztatott, valós alapot nélkülöző állításokat igaznak fogadsz el és terjesztesz.

  1. Ezen a fórumon már jó néhány éve szemlélem az eseményeket , volt amikor aktivan bekapcsolódtam a hozzászólók beszélgetésébe. Hasznosnak látom Thea munkáját és továábra is Isten áldását kívánom hozzá ill. a családjának is.Gyerek korom óta keresztény hitben neveltek.Igaz hogy 28 éves koromig katolikusként gyakoroltam a hit életet.A bibliát tanulmányoztam és kerestem a Mindenható Atyát. 30 évesen az Úr kihívott onnan és megtértem, Bemerítkeztem majd a SzentLélek kersztségben is részesültem a hit gyülekezetében. Itt aktívan részt vettem a gyülekezeti életben éveken keresztül.
   Én az Úrral való kapcsolatot komolyan gondoltam ill. gondolom most is. Nem ragaszkodom a földi dolgokhoz- amit itt átmenetileg élvezhetünk-feladva az örökkévalóságban lévő dolgokért. Nem a világ és annak “gazdagsága” érdekel, hanem a teljes igazság. A hit gyülekezetében eltöltött 11 éve alatt az Úr folyamatosan dolgozott bennem ill. formált. Sokat tanultam a hit gyülekezetében, de viszont sok dolgot megmutatott az Atya hogy emberi , sőt sátáni dolgok történtek. 3 évvel ezelőtt kijöttem közülük. Mialatt oda jártam sok dolgot nem értettem, ezért nem csak felületes keresztényként éltem, hanem mélyre ásva az igében tudni akartam az igazságot. Több dologról is kiderült , hogy nem igaz az amit mondanak, hirdetnek és az Igével félremagyarázva erősítik a mondanivalójukat. Most otthon, gyülekezetektől vagy egyháztól függetlenül gyakorlom a hitéletet. Több keresztény, internetes forumon valamint személyesen is tartom a kapcsolatot más keresztényekkel.A Biblia tanulmányozását továbbra is folytatom. Az elmult hónapokban magának a Szent Írásnak az eredetét tanulmányoztam. Az Újszövetséget eredeti görög nyelven próbálom átvenni egy fordító program segítségével. A Károli fordítását használtam és használom most is. A hit gy.-ben a pneuma szót csak szellemnek fordítják,azt mondva , hogy Károli rosszúl fordította léleknek. az eredetiben valóban pneuma szerepel, csak hogy a magyar megfelelője lehet lélek és szellem is. néhány helyen amit eddig átvettem, találtam ilyen megtévesztő fordításokat. Szerintem az a legjobb, ha az eredeti szöveget megpróbáljuk tanulmányozni.Ez hosszú folyamat és sok időt vesz igénybe , de szerintem így megtudhatjuk az igazságot. Én azt a következtetést vontam le, hogy a különböző keresztény közösségek tanításaiban a fordításnál “elcsúszó” szövegeket más-más módon magyarázzák a hívőik felé.
   A másik dolog pedig, ami már régebb óta foglalkoztat maga a biblia keletkezése, kanonizálása.
   Ezzel kapcsolatban is végzek kutatásokat. Az elmult hetekben is gyűjtöttem némi anyagot.
   Ha mélyre ásunk sok dolog kerül elő és megvizsgálva bizony kiderülhet, hogy amit eddig mondtak nekünk az nem biztos, hogy fedi a valóságot.
   Megpróbálok ide néhány tanulmányt feltenni, amivel nem az a célom, hogy a bibliát és az abban leírtakat megcáfoljam, ( én továbbra is hiszem, hogy Isten beszéde az Ige és az emberiségnek szól útmutatásként a földi élethez) de viszont nem zárható ki, hogy nem csak Isteni kinyilatkoztatás van benne , hanem emberi tanács is, valamint hogy kimaradhatott belőle néhány Isten által adott Ige.
   Pál apostolnak is van olyan kijelentése, mely nem Istentől származik, hanem az ő személyes rendelete volt.

   1.Korintus 7.12. Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr: Ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt.

   1.Korintus 7. 25. A hajadonok felől nincs ugyan parancsolatom az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint a ki irgalmasságot nyertem az Úrtól, hogy hitelreméltó legyek.
   26. Úgy ítélem azért, hogy jó ez a jelenvaló szükség miatt, hogy tudniillik jó az embernek úgy maradni.
   1.Korintus 7. 40. De boldogabb, ha úgy marad, az én véleményem szerint; pedig hiszem, hogy bennem is Istennek lelke van.
   A biblia kanonizációja is érdekes. Krisztus után kb. 325 re teszik a biblia kanonizálását 1.Constantinus római uralkodó nevéhez fűződik. Uralkodása idején a papokkal az ún. niceai zsinatot összehívva eldöntötték, hogy melyik ó ill. újszövetségi tekercseket teszik bele a bibliának nevezett könyvbe. Azt viszont tudni kell, hogy 1.Constantinus pogány háttérből származik, majd egy állítólagos Jézus jelenés következtében Istenhez fordult. Az életleírásaiban azonban eléggé kettős életfelfogásról számolnak be. A papok, akikkel a bibliát összeállíttatta viszont a római birodalom papjai voltak.Tehát lehet mondani, hogy a római egyetemes egyház döntése alapján állították össze a bibliát.
   Néhány forrást teszek ide, amik erről szólnak.
   A biblia kanonizálása

   A kánon szó görög eredetű és ?vesszőt?, ?vonalzót?, ?botot?, ?mérővesszőt? jelent. Valószínűleg közös eredetű a héber kaneh szóval, amely ?nád?, ?sás?, ?vessző?, ?mérővessző? jelentésű (Ezékiel könyve 40,3 és 42,16). Már az ókori klasszikus irodalomban is használták ?norma?, ?szabály?, ?példa?, ?minta? értelemben, és az Újszövetségben is megtaláljuk (Második levél a korintusiaknak 10,13, Levél a galatáknak 6,16 stb.).
   A kánon szó a bibliai iratokra alkalmazva a hit szabályát tartalmazó, az Istentől ihletett iratok együttesét, gyűjteményét jelenti. Már a 2. századtól fogva találkozunk a keresztény irodalomban olyan kifejezésekkel, mint az egyház kánona, az igazság kánona, a hit kánona. A kifejezést először és egyértelműen Nagy Szent Atanáz püspök alkalmazta a Bibliára Kr. u. 350 körül.
   A kanonikus irat a kánonhoz tartozó bibliai iratot jelent. A kanonikus gyűjtemény kifejezés arra utal, hogy a Biblia az Istentől ihletett iratokat teljességükben tartalmazza. A kanonizáció kifejezés azt jelenti, hogy az egyház elismerte az egyes iratok isteni ihletettségét és ezzel a kánonhoz való tartozását. Ha a kanonizáció folyamatáról beszélünk az ó- és újszövetségi egyházban, akkor arról van szó, hogy mikor, miként ismerték fel vagy ismerték el az egyes iratok kanonikus voltát és csatolták véglegesen a kánonhoz.

   A kanonizáció folyamata
   A zsidók és a keresztények egyaránt azt vallják, hogy a Biblia tanítása szerint Isten kiválasztott ?szent embereit?, a prófétákat használta fel arra, hogy az emberiségnek szóló üzeneteit tolmácsolják. A keresztények továbbá azt is vallják, hogy a prófétai írások megőrzését és minden néppel, emberrel való megismertetését pedig egyházára bízta. Pál apostol a zsidó nép jelentőségéről szólva az első helyen említi, hogy ?Isten rájuk bízta az Ő beszédeit? (Rómaiakhoz írt levél 3,2).
   A keresztény felfogás szerint a bibliai iratok által közölt kinyilatkoztatás az utolsó apostol halálával zárult le, bár a kánon csak az azt következő évszázadok során zárult le véglegesen.
   A (mind az ószövetségi, mind az újszövetségi) kánon kialakulása az egyházban egy folyamat volt, mely Kr.u. 382-ben zárult le Római Zsinaton, amikor is I. Damasus (366-384) volt a pápa. Ezért ezt a dokumentumot “Decretum Damasi”-nak nevezi az egyháztörténelem. Az egyház hivatalos megnyilatkozásai között találjuk meg ezt a iratot, amelynek gyűjteményes kiadását a keresztény közismeret ún. “Denzinger”-nek nevez,Henrich Denzinger (1819-1883) német jezsuita első szerkesztője nyomán. Tehát az római katolikus egyház első hivatalos dokumentuma a Szentírás teljes hivatalos listájáról a 179-180 számú szócikkekben található 91. oldalon. (Teljes cím a források közt található.)

   1. Hit gyülekezete? Szentlélek a hit gyülekezetében? Melyik? mikor mindenki össze-vissza rángatózik, rohangál, mint egy állat? Sajnos NEM vagy megtérve, sőt messze vagy még attól már bocs! Jobban tetted volna, ha inkább a katolikusok között maradsz, bár ez az oldal egyiket sem szívesen preferálja.
    Addig gyere ki az ilyen “hitgyüliből” ameddig lehet, egy pár tag már felakasztotta magát.
    Imakommandó átkozódások stb.
    Ha jót akarsz magadnak, akkor minél hamarabb lelépsz onnan a saját és környezeted érdekében. (Y)

    1. Dávid idézem Lacikát:
     “3 évvel ezelőtt kijöttem közülük… Most otthon, gyülekezetektől vagy egyháztól függetlenül gyakorlom a hitéletet”

    2. Bocsáss meg László elnéztem, köszönöm Thea a kijavítást. Elnézést.

    3. Szia kedves Dave!
     Én szívből kívánom neked, hogy te is megtapasztalhasd a Teremtő Isten jóságát, kegyelmét, szeretetét, amiben az Ő általa részesültem. Sok nehézségen mentem már át, de a Mennyei Atyám soha nem hagyott el. Ezért vagyok hálás Neki és nem akarom eldobni ezt a kegyelmet e világ kincseiért sem, még ha nehézségeket kell is átélnem földi életem során. Nem a láthatókra tekintve, hanem az örökkévalóság szemszögéből nézve élni napjaimat. Mert megtapasztaltam az egyetlen Teremtő Isten ,-aki Ábrahám, Izsák, Jákób Istene is-valódiságát, bár nem szememmel láttam őt.
     Kívánom neked kedves Dave, hogy Isten jelentse ki magát neked is és a felkínált lehetőséget ne szalaszd el. Ehhez megkapod a segítséget szerintem Theától is vagy más keresztény testvértől is. Vagy ha gondolod szívesen segítek én is.

  2. Kedves Lacika 71!

   Először is szeretettel üdvözlünk az oldalon!

   Örülök, hogy Istent kereső lélek vagy. Annak is, hogy “megmérsz” mindent, és vannak meglátásaid, amit meg is osztasz velünk.
   “de viszont nem zárható ki, hogy nem csak Isteni kinyilatkoztatás van benne , hanem emberi tanács is, …”
   Az általad idézett Igében Pál apostol igaz, hogy a “maga nevében beszél”, de nem szabad elfelejtenünk, hogy mivel Szent Lélekkel betöltött apostol, így a maga nevében azt mondja, amit a Szent Lélek jelentett meg neki.
   Akkor miért is a maga nevében mondja? Azért, mert nehéz dolgokról beszél … Egy hitetlen és pl. zsörtölődős, – vagy más, és kemény bűnökkel terhelt – házastárssal együtt lakni nagyon nehéz. Van aki képes elviselni, van aki nem …
   Ha Isten nevében adja ezt parancsba, és az aki már képtelen egy ilyen házastársat elviselni ezért elküldi, vétkezne Isten ellen … Lehetnek az életben olyan helyzetek, ahol egy “ilyen parancs” véghezvitelének erőltetése nem csak bűnbe, de akár tragédiába fulladhatna.
   (A hívő ember, amíg képesnek érzi magát az elviselésére, addig elviseli, – de ha már nem, akkor sem vét Isten ellen.)
   Ugyan ez vonatkozik az “ifjúságra” is. Ameddig a vérmérséklete engedi egyedül marad az Úrban.
   De ha “tovább nem bírja” akkor inkább alapítson Isten szerinti családot, mert ezzel sem vét az Isten törvényei ellen.
   Az apácáknál (van) volt ilyen “embertől való törvény” és bizony sajnos ez az emberi törvény sok apácát vitt a bűnbe …, csak úgy, mint a katolikus papok “cölibátusa”, hogy nem nősülhettek meg.

   “A biblia kanonizációja is érdekes.”
   “1.Constantinus pogány háttérből származik, majd egy állítólagos Jézus jelenés következtében Istenhez fordult. Az életleírásaiban azonban eléggé kettős életfelfogásról számolnak be.”
   Tény és való, hogy a katolikus egyház nevéhez fűződik a kanonizáció.
   Viszont azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a földi egyházak tették lehetővé, hogy a”kanonizált” teljes Biblia eljuthasson majd minden emberhez az egész világon.
   Constantinusnak “kettős életfelfogása” volt? Bűnös és tökéletlen ember volt?
   Igen. Mindannyian azok vagyunk, … és Isten mégis tud használni bennünket.
   Lásd Jónás példáját!
   A cél az volt, hogy az Istentől ihletett, teljes Biblia eljuthasson minden család asztalára.
   Erre a célra Isten egy tökéletlen embert használt … és a cél teljesült: a Bibliát ma már majd minden országban, minden ember megismerheti.

   Ennek fényében talán a következő idézeted is érthetővé válik:
   “- A keresztények továbbá azt is vallják, hogy a prófétai írások megőrzését és minden néppel, emberrel való megismertetését pedig egyházára bízta.
   – Pál apostol a zsidó nép jelentőségéről szólva az első helyen említi, hogy ?Isten rájuk bízta az Ő beszédeit? (Rómaiakhoz írt levél 3,2).”

   Mind a két meglátásnak van alapja:
   – Isten ÍROTT Igéje a Biblia elterjedése a keresztény egyház nevéhez fűződik, – mint fent láthattuk.
   – Az ÍGÉRETEKET, KINYILATKOZTATÁSOKAT, pedig a zsidók kapták.
   Mi több, maga Jézus is CSAK a zsidókhoz küldetett.
   15,24 … Nem küldettem, CSAK az Izráel házának elveszett juhaihoz. (Máté 15,24)

   Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy a “földi egyházak” mégsem azonosak a “Krisztus Anyaszentegyházával!
   Krisztus Mennyei Anyaszentegyháza Jézus feltámadása után alakult meg, az első pünkösdkor, a Szent Lélek kiáradásakor.

   Szeretettel: Erika

   1. Szia Kedves Erika!
    Pár észrevételre szeretnék reagálni.

    Az általad idézett Igében Pál apostol igaz, hogy a ?maga nevében beszél?, de nem szabad elfelejtenünk, hogy mivel Szent Lélekkel betöltött apostol, így a maga nevében azt mondja, amit a Szent Lélek jelentett meg neki.

    Hát mint említettem a hit gyülibe jártam jó pár éven keresztül. Ott is Szentlélekkel betöltött keresztények vannak.
    Ugyanakkor, még vezetők is olyan dolgokat művelnek, ami sátáni dolog(pl.megfélemlítés, de mondhatnék mást is ami nem csak egy emberi hiba vagy gyarlóság, hanem sátáni cselekedet), akkor erre is mondhatjuk, hogy szentlélekkel betöltött emberek a maguk nevében csinálják amit csinálnak, de a szentlélek jelentette ki neki.
    PL. amikor nem jártam már a gyülekezetbe hónapok óta, akkor a vezető, aki szentlélekkel teljes volt azt mondta, hogy ha én el megyek a gyülekezetből, akkor tönkre fog menni az életem, a családom, az anyagi életem stb..
    Isten Maga ilyet sose mond hogy ha elhagysz engem, akkor tönkre fog menni az életed. Lásd tékozló fiú példázata
    Akkor ezt is a szentlélek kijelentéseként kellett volna vegyem és ott kellett volna maradnom a gyülekezetben, ahol ördögi dolgok mennek(még csak nem is emberi gyarlóság

    1. Kedves Lacika!

     Tudom miről beszélsz:
     Nekem is van “ilyen ismerősöm” és szintén ugyan onnét 😀
     Ő is folyton arról beszél(t), hogy a “szent lélek mit ki nem jelentett neki”… Ezek démoni erők! Van ilyen is, és jó ha erről tudunk! Még jobb, ha meg is tudjuk különböztetni egymástól a kettőt.
     (Azt is meg tudom érteni, hogy akit egyszer megmart a kígyó, az már a gyíktól is tartózkodik.)

     Én Pál apostollal kapcsolatban arról a Szent Lélekről beszélek, akinek a kiáradárók pünkösdkor a Cselekedetek 2 fejezetében olvashatsz. Vagy:
     16 És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.
     17 Az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.
     26 Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az MINDENRE MEGTANÍT MAJD TITEKET, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. (János 14:16,17,26)

     Istennek Szent Lelke ma itt van köztünk, illetve bennünk. Tanít bennünket Isten útján járni, éppen ezért semmiben nem ellentétes az Isten törvényével és akaratával.
     Az is biztos, hogy nem ad elő “cirkuszi mutatványokat”, dicsekedni sem lehet vele.
     (Gondolok itt a “kötelező” nyelveken szólásra.)
     Tény és való, hogy sok helyen, sokan visszaélnek ezzel a “szóval” és megtévesztik azokat, akik megtéveszthetőek. Tapasztaltam hasonlókat magam is, de vannak az ellenkező példáim is és személyes tapasztalatom is.
     Aki egyszer megtapasztalja a “valódi” Szent Lelket, az meg fogja tudni különböztetni a démoni erőktől.

     Amikor el jön az Istentől rendelt ideje, Te is meg fogod tapasztalni, és ismerni fogod a kettő közötti különbséget.

     Szeretettel: Erika

   2. Szia Kedves Erika!
    Pár észrevételre szeretnék reagálni.

    Az általad idézett Igében Pál apostol igaz, hogy a ?maga nevében beszél?, de nem szabad elfelejtenünk, hogy mivel Szent Lélekkel betöltött apostol, így a maga nevében azt mondja, amit a Szent Lélek jelentett meg neki.

    Hát mint említettem a hit gyülibe jártam jó pár éven keresztül. Ott is Szentlélekkel betöltött keresztények vannak.
    Ugyanakkor, még vezetők is olyan dolgokat művelnek, ami sátáni dolog(pl.megfélemlítés, de mondhatnék mást is ami nem csak egy emberi hiba vagy gyarlóság, hanem sátáni cselekedet), akkor erre is mondhatjuk, hogy szentlélekkel betöltött emberek a maguk nevében csinálják amit csinálnak, de a szentlélek jelentette ki neki.
    PL. amikor nem jártam már a gyülekezetbe hónapok óta, akkor a vezető, aki szentlélekkel teljes volt azt mondta, hogy ha én el megyek a gyülekezetből, akkor tönkre fog menni az életem, a családom, az anyagi életem stb..
    Isten Maga ilyet sose mond hogy ha elhagysz engem, akkor tönkre fog menni az életed. Lásd tékozló fiú példázata
    Akkor ezt is a szentlélek kijelentéseként kellett volna vegyem és ott kellett volna maradnom a gyülekezetben, ahol ördögi dolgok mennek(még csak nem is emberi gyarlóságok)
    Aki nem vak az tud különbséget tenni Isten általi kijelentés, emberi kijelentés ill. sátáni dolog között.
    Kedves Erika ez a véleményem.

   3. a következő reakcio 1Konstantinussal kapcsolatos
    Constantinusnak ?kettős életfelfogása? volt? Bűnös és tökéletlen ember volt?
    Igen. Mindannyian azok vagyunk, ? és Isten mégis tud használni bennünket.
    Lásd Jónás példáját!
    A cél az volt, hogy az Istentől ihletett, teljes Biblia eljuthasson minden család asztalára.
    Erre a célra Isten egy tökéletlen embert használt ? és a cél teljesült: a Bibliát ma már majd minden országban, minden ember megismerheti.
    Életrajzából egy részlet:
    A Biblia története szempontjából kulcsfontosságú volt, a nicaeai zsinat! Krisztus után 325 -ben Nagy Constantinusz császár a nicaeai zsinaton, az akkori keresztény egyház(római katolikus) 300 összehívott vallásvezetője (püspöke) segítségével ?fogadta el? a ?hivatalos? evangéliumokat, melyek később a ma ismert Biblia anyagát jelentették. A zsinaton egyeztek meg az egyház dogmáiban, kitűzték az egyház fő irányvonalát, kimondták az Atya, a Fiú és a Szentlélek szentháromságát, Jézus isteni lényegét. Az alternatív nézeteket vallókat (pl. Arius püspök) elítélték, a szentként tisztelt evangéliumoktól eltérő mondanivalójú írásokat pedig betiltották. Innentől az el nem ismert evangéliumokat gnosztikus iratoknak nevezték. A gnosztikus szó töve, a gnózis görögül tudást jelent. A Gnózis az igazi tudás tana. A zsinat rendelkezéseivel egyet nem értők, a dogmák kihirdetése után elrejtették ezeket a dokumentumokat, mert azok eretnekséget hordoztak a püspökök szerint. A mai modern történettudomány összesen négy gnosztikus írásgyűjteményt tart nyilván, melyek mindegyike az ókori Egyiptomból származik, a Krisztus utáni 2. és 4. század közti időkből: Codex Askewianus, Codex Brucianus, Codex Berolinensis, és a Nag Hammadi-i apokrif iratok.
    Az ediktum után a keresztények előtt új lehetőségek nyíltak meg, versenghettek a pogány rómaiakkal a cursus honorumban a magas kormányzati pozíciókért, és a társadalom is jobban befogadta őket. Új templomokat szentelhettek fel, a keresztény püspökök pedig nyilvánosan állást foglaltak, ahogy más vallások képviselői nem merték volna. Ahol azonban kisebb közigazgatási egységekben keresztény vezetés jutott hatalomhoz, ott kisajátították vagy lerombolták a ?pogány? templomokat és helyenként pogromokat is rendeztek a ?pogányokkal? szemben.
    Constantinus Istentől elrendelt kötelességének tekintette a vallási zavargások elsimítását, és 314-ben összehívta az arles-i zsinatot adonatisták ellen, majd az első ökumenikus zsinatot: az első nikaiai zsinatot (325. május 20. ? július 25.) Ezek célja az volt, hogy rendet tegyen több, a korai kereszténységet zavaró tankérdésben .
    320-ban Licinius visszavonta a vallásszabadságra tett kijelentéseket, amit 313-ban a milánói ediktumban deklaráltak, és újabb keresztényüldözésbe kezdett. Ez ürügyet adott Constantinus számára az újabb polgárháborúra, ami 324-ben ért tetőfokára.
    Constantinus seregét létszámban feltehetőleg felülmúlta Licinius serege, mégis Constantinus aratott
    győzelmet.
    326-ban Constantinus bíróság elé állíttatta majd kivégeztette legidősebb fiát, Flavius Iulius Crispust egy hamis vád alapján, miszerint Crispusnak viszonya lett volna Constantinus második feleségével Faustával. Néhány hónappal később, amikor rájött, hogy a hamis vádak forrása Fausta volt, őt is kivégeztette.
    Eusebius azt írja, hogy Constantinus csak röviddel 337-ben bekövetkezett halála előtt keresztelkedett meg, más egykorú források nem említik keresztelkedését.

    Az ediktum után a keresztények előtt új lehetőségek nyíltak meg, versenghettek a pogány rómaiakkal a cursus honorumban a magas kormányzati pozíciókért, és a társadalom is jobban befogadta őket. Új templomokat szentelhettek fel, a keresztény püspökök pedig nyilvánosan állást foglaltak, ahogy más vallások képviselői nem merték volna. Ahol azonban kisebb közigazgatási egységekben keresztény vezetés jutott hatalomhoz, ott kisajátították vagy lerombolták a ?pogány? templomokat és helyenként pogromokat is rendeztek a ?pogányokkal? szemben.
    Constantinus Istentől elrendelt kötelességének tekintette a vallási zavargások elsimítását, és 314-ben összehívta az arles-i zsinatot adonatisták ellen, majd az első ökumenikus zsinatot: az első nikaiai zsinatot (325. május 20. ? július 25.) Ezek célja az volt, hogy rendet tegyen több, a korai kereszténységet zavaró tankérdésben
    A zsidó néppel szembeni v iselkedése:
    Constantinus római császár diadalíve Rómában. Konstantin bőkezűen támogatta a keresztények egyházát, templomokat építtetett, zsinatokon vett részt, de ugyanakkor megtartotta a “Pontifex Maximus” (legfőbb pap) pogány címet is, s a győzelmei megörökítésére emelt emlékművén Jézus neve nem szerepel.

    Konstantinus és a zsidók
    Constantinus több megszorítással is nehezítette a zsidók életét: a római szabad polgárokkal ellentétben nem volt szabad keresztény rabszolgákat tartaniuk vagy körülmetélni a rabszolgáikat. A keresztényeknek tilos volt áttérniük a zsidó hitre. A vallásgyakorlást is korlátozták, de Tisá beáv napján, a jeruzsálemi nagytemplom lerombolásának évfordulóján beengedték a zsidókat Jeruzsálembe. Constantinus azt is támogatta, hogy a húsvét és a pészah dátumát elválasszák egymástól (lásd még:kvatrodecimanizmus). Az első nikaiai zsinat után így írt egy levelében: ??méltatlannak tűnt, hogy az ünnepek ezen legszentebbikének megtartásában a zsidók szokásait kövessük, akik hatalmas bűnnel szennyezték be kezüket, emiatt megérdemelten sújtja őket a lélek vaksága. [?] Ne legyen hát semmi közös bennünk a megvetendő zsidó csőcselékkel, mert minket másképpen áldott meg a mi Megváltónk.?.
    A Nagy Konstantin életét megörökítő Eusebius Pamphilius szerint aztán Jézus a császár éjszakai álmában ismét megjelent, és elmagyarázta neki látomása értelmét. A legenda úgy szól, hogy a császár az isteni üzenet hatására megtért a kereszténységhez, katonáit pedig arra utasította, hogy Krisztus jelével a pajzsukon harcoljanak. Az égi segítségnek köszönhetően Konstantin seregei másnap győzelmet arattak az egyébként elhibázott taktikát követő ? feleslegesen nyílt ütközetet vállaló ? Maxentius felett, aki 312. október 28-án a Milvius híd alatt, a Tiberisben lelte halálát.
    Miután 313 során Konstantin ? Liciniusszal közösen ? türelmi rendeletet adott ki, később pedig aktívan részt vett a birodalomrészében dúló vallási vitákban, az egykori szövetségese ellen vívott 324-es háborúban már a keresztények védelmezőjeként reprezentálhatta magát, amivel nagyot lendített támogatottságán. Az új vallásnak is köszönhetően Nagy Konstantin később Licinius felett is győzelmet aratott, az egy évvel később összehívott niceai egyetemes zsinat pedig már azt is megmutatta, hogy a császár felismerte a kereszténység stabilizáló erejét.
    A legfőbb indokot abban lelhetjük meg, hogy a Diocletianus alatti üldözések dacára az új vallás már széles körben elterjedt a birodalomban, és minden valószínűség szerint az egymással rivalizáló császárok legionáriusai között is nagy számban harcoltak keresztények. Konstantin lépése tehát lehetett pusztán politikai indíttatású is, ami akár már a Milvius hídnál vívott csatában is komoly hasznot hozhatott az uralkodónak. Bármilyen módon is vélekedett a császár a keresztény hitről, a későbbi években az új vallás következetes pártfogója maradt, amivel a Maxentius elleni győzelem után még számos alkalommal jelentősen profitált.
    Ezek a “emberi tökéletlenségek”nem egyeztethetők össze Jónás próféta Istennel szembeni engedetlenségével.
    Úgy gondolom, hogy többek között 1.Konstantinus akinek köszönhető a biblia összeállítása, nem mondható róla, hogy Isten általi inspirációból cselekedte.
    Hogy akkor hol az igazság, őszintén megvallva nem tudom. Azt hiszem, hogy a qumráni tekercsek Isten kinyilatkoztatásai és hogy a Mennyei Atyánk beszédeit tudatta velünk, de hogy ezekhez mit tett hozzá vagy éppen mit hallgatott el -a római egyetemes egyház és azon keresztül a sátán megtévesztés céljából -amikor ez a zsinat döntött, hogy mi kerüljön bele a biblia irataiba és hogy mit tártak ki az emberek felé.

    1. Lacika értesz angolul? Tudnék küldeni néhány dolgot ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Mármint arról, hogy mi került be vagy maradt ki a Bibliából vagy Konstantin szerepével kapcsolatban. Sok a tévhit ugyanis ezen a területen (is).

    2. Kedves Lacika!

     ” Ne legyen hát semmi közös bennünk a megvetendő zsidó csőcselékkel, mert minket másképpen áldott meg a mi Megváltónk.?.

     Azt hiszem, hogy ettől a mondattól kezdődően, “vakvágányra” futott a “földi egyház.”
     Megtagadta a zsidó Jézust “mint megvetendő zsidó csőcselék” és “valaki mást fogadott be” Jézus Krisztus helyett.
     Démonokat, démoni erőket, akik jézusnak hazudták magukat.
     És ennek a “jézusnak” a nevében követték el minden undorító cselekedeteiket. Ez nagyban ugyan olyan, mint a hit gyüli “kicsiben”!!! Bár ez sem kisebb semmivel, mert az egyház életeket oltott ki, a hit gyüli pedig “lelkeket rabol” a hamis “szent lélek” által.

     Sátán már Jézus születésétől arra törekedett, hogy Jézust elpusztítsa. Egészen addig nem sikerült neki, amíg el nem érkezett erre az Istentől rendelt idő, a Golgotai Kereszt …
     És Sátán kihasználta a “kínálkozó lehetőséget” – nem gondolta volna, hogy ez az ő vesztét fogja okozni …
     Az Atya bárkit és bármit fel tud használni arra, hogy az “Övéit” védelmezze, vagy ha kell táplálja akár “mennyei kenyérrel” is.
     Arra is meg volt a hatalma, hogy az adott időben, az adott emberek által a Bibliába CSAK azok a könyvek kerüljenek be “mennyei kenyérként” ami Tőle származik.
     Mi akiket a gyermekeinek mond, ismerjük az Ő Nagyságát, Hatalmát, Szeretetét, Kegyelmét, ezért bízunk Benne.
     Erről szól a hitünk. (“Visszajelzésünk” Tőle, pedig abban van, hogy látjuk a szavait, ígéreteit beteljesedni amit a Bibliában elénk adott.)

     Szeretettel: Erika

    3. Ennek én is örülök Xenia! Nagyon jó, hogy van fent erről magyar anyag a neten. A klub könyvtárába is feltehetnéd.

 23. Fura hogy a biblia eredetiségére egy olyan iratköteget hoznak fel bizonyítékul ami egyben a jelenlegi keresztény és zsidó vallás végét is jelentheti(Most jönnek a felkiáltások hogy már miért te állat).

  A magyarázat egyszerű, mert a dokumentumok felfedezése után több kutató is arra a megállapításra jutott ahogy a jelenleg keresztényi vallásnak nevezett hitvilág egy régi ?szekta? és egyéb ókori ?hitvallás? alapjaiból összeollózott ?izé?.
  Itt egy hosszabb idézet:

  -?Könyvében felsorolja a feldolgozás komplikáltságából adódó mindennapi problémákat ? a rossz állapotban levő töredékek összeillesztésének, megfejtésének, kategorizálásának és katalogizálásának nehézségeit ?, valamint a személyes (politikai és vallási) ellentéteket, szakmai vetélkedést, a média intrikáit ? és mégis! A fél évszázados késedelmet nem a felsoroltaknak, hanem magas rangú és befolyásos konspirációs erőknek tulajdonította. Allegro meggyőződése volt, hogy vatikáni körökben komoly pánikot okozott a 4. barlang anyaga, amely megerősítette a régi sejtést, hogy az egyház kisajátította az esszén szekta ideáit.

  A néhai Edmund Wilson már 1955?ben hasonló megállapításra jutott. Az amerikai New Yorker nevű magazinban kifejtette, az egyházak mindent elkövetnek, hogy távol tartsák a köztudattól az új tudományos kutatások konklúzióját, amely kétségessé teszi a keresztény vallás eredetiségét és egyedülállóságát(*1), ugyanakkor új megvilágításba helyezi Jézus személyiségét és szerepét.

  Az évek folyamán, éppen a tekercsek anyagára támaszkodva a nemzetközi, elsősorban nyugat-európai szakirodalomban időnként megjelentek olyan tanulmányok, amelyek szerint a kereszténység “szülőanyja” a Qumránban élő esszén szekta volt. Az összehasonlítás eredményeképpen egyre inkább tagadhatatlannak látszott, hogy tanai, hitvilága és rituális szokásai sok tekintetben Jézus és a korai keresztények tanításaival kísértetiesen egyezőek.

  Mi több, újabb adalékok bizonyították, hogy ?a keresztény evangéliumok nemcsak a judaizmusból merítettek, hanem a perzsa zoroasztrizmusból, az egyiptomi Ízisz és Ozírisz vallásából és a görög pogány filozófiai tradíciókból.? Wilson, a kiváló író és irodalomkritikus a közel-keleti leletekre alapozottan kijelentette, eljött az idő a kereszténység új értelmezésének nyilvánosságra hozatalára, miszerint (az új vallás) nem a váltig propagált dogmákon nyugvó isteni kinyilatkoztatás, hanem csak egy epizód a sok közül az emberiség történelmében. Mondhatnánk az evolúciós társadalmi fejlődési ívének egyik parányi összetevője. ?

  És itt a forrás:
  http://empiriamagazin.com/miszcellanea/A%20Holt%20Tengeri%20Tekercsek%20Rejtélye.htm

  Most lehet megkövezni.

  U.i.: Mindezt mondom úgy hogy én vallásosnak tartom magam.

  1. Drága G.Freeman!

   idézek a cikkből:
   Érdekes tapasztalat ugyanakkor, hogy a legtöbben azok közül, akik szinte gondolkodás nélkül kimondanak ilyen kritikát a Bibliával kapcsolatban vagy soha nem olvasták végig a Bibliát saját maguk, vagy csak nagyon felszínes, áttételes ismeretekkel rendelkeznek róla.
   Sokan minden további nélkül elfogadják azoknak a történelemmel foglakozó könyveknek a hitelességét, amelyeket olvasnak. Ugyanakkor a Biblia hitelességét nagyon könnyen megkérdőjelezik. Vajon miért?
   Te miért?
   A tekercsek hitelesebbek számodra, mint a Biblia?
   Olvastad a tekercseket?
   Miért emberekre hallgatsz?
   Szerintem saját magad járj utána az igazságnak, ne hagyd magad befolyásolni.
   Tudod miért nem fogják tudni soha a Bibliát “megsemmisíteni”, mert nem a Biblia a kulcsszó, hanem az IGE:
   Zsid 4,12
   Mert az Istennek beszéde (IGE)élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.
   És még valami:
   Jn 1,1,14
   Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge
   14.
   És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
   Ő Jézus, akit azért küldött az Atya, hogy örök életünk lehessen 🙂 Neked örök életed van?
   Ha nincs, csak annyit kell tenned, hogy behívod Jézus a szívedbe. Itt az oldalon is találsz befogadó imát, de máshol is.
   Csak tőle kapsz IGAZ válaszokat a kérdéseidre. Jézus nem vallást kínál fel számunkra, hanem hitet.
   Isten áldjon,
   Szeretettel,
   Anikó

  2. “A magyarázat egyszerű, mert a dokumentumok felfedezése után több kutató is arra a megállapításra jutott ahogy a jelenleg keresztényi vallásnak nevezett hitvilág egy régi ?szekta? és egyéb ókori ?hitvallás? alapjaiból összeollózott ?izé?.”
   Hát ez a cikk eléggé összemos mindent, de ha nekik akarsz hinni, csak nyugodtan. A Nag Hammádi-i leletnek sok köze nincs a Qumráni tekercsekhez (ráadásul két különböző ország), a cikk mégis egy kalap alá veszi őket. A Nag Hammádi-i lelet gnosztikus iratokat tartalmaz. A gnoszticizmus a 2. században (!) alakult ki, Alexandriában, ami egy olyan irányzat, ami nem egyezik a bibliai kereszténységgel. Ha elolvasod Pál leveleit, ő is ír olyan irányzatokról, amik nem Istentől valók, mégis ugyanúgy Krisztus követőinek nevezték magukat.
   “a Holt-tengeri tekercsek és az egyiptomi Nag?Hammadiban talált írások összesítéséből egy új Jézus-kép kibontakozására hívja fel a figyelmet” – hát ha ezeket összemossa, akkor persze hogy új Jézus-kép bontakozik ki.
   Ez kb. olyan, mintha mondjuk egy irodalomtörténész összeszedné az Őrtorony újságokat és egy teljesen más istenkép kibontakozását látná – teljesen jogosan. A kérdés az, kedves G.Freeman, hogy kinek hiszel. Vagy a Bibliának, vagy az egyéb, azzal ellentétes iratoknak (lásd gnosztikus iratok), mert a kettő nem összeegyeztethető.
   Egyébként az Énókh könyvét magyarul is elolvashatod, megtalálod a neten, nem annyira titkos, mint amilyennek ez a cikk beállítja.

  3. Kedves G.FREEMAN!

   Két dolgon érdemes erősen gondolkodni.
   Az egyik: a holt-tengeri tekercsekben ( összegzésként), Jézus, az Atya(a legelső született) Isten Fia, Aki azért lett elküldve ide a földre az Atyjától, hogy bennünket, embereket megváltson az Ószövetség Istenének a hatalmából. Azéból, Aki ( egyes írások szerint 8.-nak, de van olyan írás, ahol többediknek) született, isteni, teremtői képességekkel. És azért lett Ő az utolsó született Isten, mert eléggé labilis érzelem, és elme világa volt/van, és féltékenységében azt kívánta, hogy ne legyen több Isten őutána( arról nem tud, hogy fölötte vannak Istenek, viszont az angyalai sejtik, ill tudják abból, hogy úgy határozta meg magát előttük,hogy “Ő, a féltékeny Isten”!). Azután Ő, a “8.” ( az Ószövetség Istene) lett a Teremtő Isten, aki (ezt) a világot( világegyetemet), és ennek a mennyei egeit ( dimenzióit) , angyalait, élőlényeit is, teremtette. De vannak más világegyetemek is, amelyeket az előzőek teremtettek. (Azokban nincs “gebasz” az örökkévalósággal kapcsolatosan. ( Azokban nincs örök kárhozat, tüzes tó, és hasonlók. ) Ezen írások szerint, Lucifer valóban fényhordozó, aki azért lett kitaszított az Ószövetség Istene által ( egyik-másik írás szerint) , mert nem akarta, hogy az embert ( akit szellemlényként már megteremtett, de kiderült, hogy okosabb lett mint Ő), féltékenységből a földre száműzze, és rabszolgaságban tartsa. Ezen írások szerint az Édenkert is azért lett megalkotva, hogy az ember elbukjon, és ezáltal Őfelé bűntudatban, félelemben, alázatban, és engedelmességben tartsa.
   És, ezen írások szerint, ennek az Istennek ( az Ószövetségének) , a memóriája se az igazi (pl, valójában azt gondolja, hogy Jézus az Ő fia, holott nem. Mivel Jézus úgy cselekedett itt a földön, “hogy az írások teljesüljenek”, ahogyan az a próféciákban az eljövendő Messiásról írva vannak, ezért hiszi azt. ), ezért nem mindent tudó. ( Eszerint a Vigyázók is a tudta nélkül jöttek a földre, az embernőkkel vegyülni. És ők is az embert szánták, a tudatlansága, és kiszolgáltatottsága miatt. ) Pl, cselekszik valamit, amit megbán azután, és elpusztítja azt. Továbbá kiválaszt népet magának a többi kárára, illetve embereket örök életre, és a saját imádatára, avagy örök kárhozatra, stb. Viszont ezen írások Jézusa is azt mondja ( ahogyan a Biblia Jézusa), hogy az Ő Atyjának a házában sok a hely, és aki akarja, és hísz Őbenne, és méltó lesz rá, annak kijelenti majd Magát, és az Ő Atyját, és az mehet oda hozzá, és az Ő Atyjához. (Aki nem, az majd maximum a “8.-at” fogja megtalálni, Őáltala! Vagyis, a Biblia Istenét.)

   Tehát ez azért valóban nem az a kereszténység, amit a Biblia elénk tár, és amit a keresztények vallanak.

   Mert a keresztények a Biblia Istenét vallják a mennyei Atyának. Aki, ha hiszünk a Jézus Krisztusban, mint az Ő Fiában, megalázzuk magunkat, és engedelmeskedünk, akkor magáénak fogad bennünket..

   Na most ez a másik, amit át kell gondolnunk, hogy miben is hiszünk. Ami azért is nagyon nehéz, mert a Biblia szerint is, “vannak más Jézusok, más evangéliumok, és más szellemek”. És ez még a bibliai kereszténységre is igaz, nem csak a nem arra épült hitekre. Vagyis a keresztény Szentírás szerint, ha valakik nem a teljes Bibliát vallják, és tekintik hitük alapjának ( bár egyébként kereszténynek vallják , és hiszik magukat), már azok is “más Jézust, más evangéliumot hisznek, és ezzel más szellem is jár.” A bibliai Jézussal “jár” a bibliai Isten, és a bibliai Szent Lélek. És mivel velük kapcsolatban vannak a Bibliát teljességében Isten beszédének elfogadó keresztények, ezért ahhoz, hogy a holttengeri tekercsekben megtalálható Jézust , Atya Istent, és Szent Lelket fogadják el, igazán sok szellemi bizonyíték, és szellemi kijelentés kellene nekik. Amit megint csak nehéz lenne nekik elfogadni, hiszen a Biblia szerint, a Sátán az ellenségünk, és mindent megtesz annak érdekében, hogy elveszítsen bennünket. Továbbá ő is tud “kijelentéseket”, csodákat, jeleket, és jelenéseket tenni.
   Vagyis ez azt jelenti, hogy nehéz lenne “a kereszténység új értelmezését” elfogadtatni a bibliai keresztényekkel.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend