Bibliatanulmányok, Kiemelt

A réselmélet – Egy hézagos elképzelés?

Forrás: answersingenesis.com – Fordította: Hargitai Bálint

“Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.” (1.Mózes 1:1-2)

Sokan feltételezik, hogy nagy időbeli eltérés van Mózes első könyvének első és második verse között. A legtöbben azért gondolják ezt, hogy összeegyeztessék a Föld feltételezett több milliárd éves korát a bibliai teremtéstörténettel. Az elméletük valahogy így hangzik: több milliárd éve Isten megteremtette a tér-idő-anyag univerzumot, majd a földtörténet évmilliárdjai során bekövetkeztek a földtani korok. Kialakultak az élet különböző formái, melyeket ma a fosszíliák őriznek. Ezek a létformák képviselik a földtani korokat, a kambriumi gerinctelenek, a krétakori dinoszauruszok, stb. végül a jelenlegi korszakot közvetlenül megelőző harmadidőszakból való emlősök, madarak és ‘majomemberek’.

Az elmélet szerint azután, e földtani korok végén, egy világkatasztrófa következett be, amikor a Sátán fellázadt a mennyben, és sok angyal követte ebben. Ezért Isten levetette őt a mennyből a földre, ahol egy hatalmas kataklizma során a föld ‘kietlen és puszta’ (a Jakab királyi fordítás szerint “alaktalan és üres”) lett, ahogy az 1.Mózes 1:2 leírja. Ezt egyes teóriák Lucifer özönvizének nevezik. (Ezzel további problémák is felmerülnek, amire az alábbi angol nyelvű cikk részletesebben rávilágít: LINK)

Az elmélet szerint – melyet általában “rés- vagy hézagelmélet” néven ismernek – ezt követően Isten újjáteremtette vagy megújította a földet az 1. Mózes első fejezetében leírt teremtéstörténetnek megfelelően, szó szerint hat nap alatt. Tehát szerintük a második verset úgy kéne olvasni, hogy “a föld kietlen és puszta LETT” (ezért néhányan ezt úgy fordítják, hogy “a föld puszta és néptelen lett”), mintha előtte egy gyönyörű világ lett volna itt, de a világkatasztrófa miatt lepusztult romhalmazzá vált. Tehát megváltozott az állapota – kietlen és puszta lett.

A ‘volt’ azt jelenti, hogy ‘volt’

Ezzel az elmélettel kapcsolatban az egyik jelentős probléma, hogy a ‘volt’ szó héber megfelelőjét csakugyan ‘volt’-nak, nem pedig ‘lett’-nek kell fordítani. A szó a héber létige (hajah), és rendszerint egyszerűen a ‘volt’ a helyes fordítása. Az Ószövetség összes mértékadó fordításában így hangzik ez az igevers. Egyes szokatlan esetekben a szó fordítása lehet ‘lett’ vagy ‘vált’, ha a szövegkörnyezet így követeli. Erre van néhány példa az Ószövetségben.

Azonban ezt az igét az esetek túlnyomó többségében egyszerűen a ‘volt’ szóval adják vissza. Ha a közvetlen szövegösszefüggés nem utal arra, hogy állapotváltozásról van szó – vagyis valami olyanná vált, amilyen nem volt -, akkor rendszerint azt kell feltételeznünk, hogy egyszerű kijelentéssel, az akkori aktuális helyzet leírásával van dolgunk. Az Isten teremtő ‘legyen’ szavának hatására létrejött föld eredetileg kietlen és puszta volt.

Néhányan az Ézsaiás 45:18-at hozzák fel érvként az 1. Mózes 1:2-ben található ‘volt’ ‘lett’-ként történő fordítása érdekében. Ebben a versben Ézsaiás azt mondja, hogy Isten a földet “nem kietlennek teremtette, hanem lakóhelynek szánta” az Új Bibliafordítás szerint, a Károli féle fordításban pedig a ‘hiába’ szó szerepel a ‘kietlen’ helyett. A ‘kietlen’ szó megfelelője ugyanaz a “tohu”, amelyet az 1.Mózes 1:2-ben (Károli Bibliában) is ‘kietlennek’ fordítottak. Tehát a réselmélet támogatói azt mondják, hogy mivel Isten nem kietlennek alkotta a földet, nyilván azzá kellett válnia. Azonban ezúttal is fontos a szövegkörnyezet. Az Ézsaiás 45:18-ban a szövegösszefüggés a ‘nem hiába’ fordítást igényli. Vagyis a földet Isten nem ok nélkül teremtette, hanem lakóhelynek. Mózes első könyve ezután elmondja, hogyan formálta meg Isten a kezdetben alaktalan földet, és hogyan népesítette be az üres világot. Valójában csak a teremtés hat napjának leteltével készült el, amikor Ő kijelentette ezt.

Maga a ‘tohu’ szó mintegy 20 helyen szerepel az Ószövetségben, és tízféleképpen fordították. Az Ézsaiás 45:19 is tartalmazza, és ott a ‘hiába’ és a ‘kietlen’ szavak is megfelelnek. Ez a fordítás az Ézsaiás 45:18-ban is helyénvaló. A szövegkörnyezettől függ, hogyan kell értelmezni. Az 1.Mózes 1:2-ben a szövegkörnyezet egyszerűen azt jelzi, hogy a föld még nem volt felépítve. Nem volt megformálva, még csak nem is volt gömb alakú, csupán a föld anyagának alapvető elemeit tartalmazta.

Eseménysorozat

Továbbá fontos megjegyezni, hogy az 1.Mózes 1:2 (az angol fordításban) egy kötőszóval (és) kezdődik, és ez a kötőszó vezet be minden egyes verset az első fejezetben, tehát történések sorozatát lehet megfigyelni. Itt volt ez a történés, aztán az történt, majd ez, és aztán amaz…, mindegyik közvetlenül a másik után jön. Amikor azt olvassuk, hogy Isten megteremtette a mennyet és a földet, s a föld kietlen és puszta volt, az arra utal, hogy ez közvetlenül a teremtés utáni állapot volt.

Egy másik érvet is felhoznak a réselmélet támogatói, mégpedig azt, hogy a ‘sötétség’ szó azt érzékelteti, hogy valami rossz a teremtésben. De az Ézsaiás 45:7 szerint Isten alkotta a sötétséget. Ahhoz, hogy lehessen nappal és éjszaka, ami Isten és az emberek későbbi földi munkálkodásához elkerülhetetlen, szükség volt sötétségre és világosságra. Tehát Istennek ténylegesen létre kellett hoznia a sötétséget. Önmagában nincs semmi gond a sötétséggel. Isten alkotta olyannak, amilyen. A sötétség később vált bizonyos összefüggésben a gonosz jelképévé – a világosság ellentéteként -, mivel “az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség” (1János 1:5). De az 1.Mózes 1-ben a szövegkörnyezet nem sugall semmit, amiből a sötétséget gonoszként értelmezhetnénk.

Ugyanakkor a réselméletből sok komoly problémát vet fel, így nem elfogadható az 1.Mózes 1:2 lehetséges magyarázataként. Azt az elméletet, hogy a földtani korok az 1.Mózes 1 első és második versei között játszódtak le, eleve kizárja a tízparancsolat világos bibliai kijelentése, ahol Isten azt mondja: “Mert hat nap alatt alkotta az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van…” (2Mózes 20:11). Vagyis meghagyta az embernek, hogy hat napon át dolgozzon, és a hetediken pihenjen, mivel Isten is hat napig dolgozott, és egy napig pihent. Azután azt olvassuk a szövegkörnyezetben, hogy hat nap alatt készült el minden az égen és a földön. Nem maradhatott tehát semmi, ami ne a hat nap alatt készült volna el.

Viszont a réselmélet azt állítja, hogy csak a föld felszíne lett újjáteremtve. A föld magja és szerkezete, a dinoszauruszok maradványait tartalmazó fosszilis leletek stb. – mindezek megelőzték a teremtés hat napját. De Isten kimondottan állítja, hogy a földön, az égen és a tengerben minden hat nap alatt teremtetett.

Halál a bűn előtt?

Teológiai szempontból is igen komoly gond van a réselmélettel. A Biblia szerint addig nem volt bűn és halál, amíg az ember be nem hozta a világba. A réselmélet szerint azonban már több milliárd évi szenvedés és halál volt a világban, amint az a fosszíliákból és a földkéreg üledékes kőzeteiből látható, melyek segítségével manapság a földtani korokat próbálják meghatározni. A réselmélet szerint a földtani korszakok végén a Sátán vétkezett, ezért száműzték a földre, melyet emiatt világkatasztrófa sújtott, tehát eszerint a földtani korok a több milliárd éves szenvedéssel és halállal a Sátán bűne előtt és kétségkívül az ember bűnbeesése előtt következtek be.

A Biblia viszont egyértelműen kimondja, hogy “egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál” (Róma 5:12) – tehát nem volt halál a világban, mielőtt az ember be nem hozta. De a réselmélet több milliárd év szenvedést és halált feltételez, mielőtt az ember vagy a Sátán vétkezett volna, és ez azt jelenti, hogy közvetlenül maga Isten lenne felelős a bűn megjelenéséért a világban. Isten nem lehet a bűn szerzője. Tehát a réselmélet teológiailag is kizárható.

Tudománytalan

A réselmélet tudományos szempontból sem működőképes, mivel az egész földtani korrendszer, melyet egyesek a réselmélet segítségével próbálnak elfogadtatni, a geológusok által uniformizmusnak nevezett feltevésen alapul, mely szerint a ma megfigyelhető folyamatok zökkenőmentesen visszavetíthetők az ősi időkbe. A földtani korok rendszerének már a váza is azon a feltételezésen alapul, hogy a múltban is a mai folyamatok zajlottak, méghozzá ugyanilyen sebességgel. A földtani korok rendszerében nincs helye annak, hogy egy világméretű katasztrófa megszakítsa ezeket a folyamatokat.

Ez az oka annak, hogy soha egyetlen geológus se fogadná el a réselméletet. Ahhoz, hogy egy olyan világkatasztrófa jöhessen létre, ami elpusztítja a katasztrófa előtti hegyeket, és a tengerbe veti őket, hogy mindenütt ‘mélység’ legyen, majd több milliárd tonna hordalékot röpíthessen az égbe, hogy sötétség legyen mindenütt a mélység fölött, amint az 1.Mózes 1:2 leírja – ehhez egy óriási atomrobbanásra vagy vulkánkitörésre lenne szükség, ami hatalmas mértékben megrongálná a föld kérgét, a földtani korokat azonosító fosszíliákkal és üledékekkel együtt. Tehát a réselmélet lerombolná a földtani korok “bizonyítékát” annak érdekében, hogy megfeleljen nekik! Tudományos szempontból ez egy önmagát cáfoló elmélet, amely súlyos tudományos problémákat vet föl. Egyetlen geológus sem fogadná el.

Következésképpen el kell utasítanunk a réselméletet, mint az 1.Mózes 1:2 értelmezését. Biztosak lehetünk benne, hogy a bibliai följegyzések egyszerű és lényegre törő, szó szerinti értelmezése minden valódi földtani ténnyel összhangban lesz.

Előző posztKövetkező poszt

328 hozzászólás

 1. Kedves Adrian !

  Próbálok válaszolni a kérdésedre, remélem nem provokációnak szánod. Bár azt hiszem ennél jobban kevés téma lett itt kivesézve (különös tekintettel Antenor hozzászólásaira). Azért van annyi zavar és ütközés meg vita a Rés elmélet körül, mert ez az a terület ahol igénybe kell jobban venni a rációt, a tudást, akár a képzelőerőt is, és meg kell próbálni tudományosabban gondolkodni, mint általában szokás, és ez sok kereszténynek nem megy. Ez nem is feltétlenül baj, mert a kereszténység nem gondolkodás vagy filozófia meg tudomány, hanem Krisztus követésének életmódja. Először is azt a hamis és már hazug eszmefuttatást szeretném cáfolni (mielőtt rátérnél), hogy a Rés az evolúciós világnézet barátja vagy az azzal kiegyező kompromisszumot kereső álláspont. Ez nem csak hamis, hanem logikátlan is. Csak az mond ilyet, aki tipikus felületes ítélkező, tudatlan és félreérti vagy csak benyeli ezt a tanítást (gondolkodni sem akar, sajnos ez sem ritka keresztényeknél). A Rés nem barátja az evónak, ahogy a kreacionisták sem. Nem azért feltételez évmilliárdokat, mert hasonul az uralkodó korszellem eszméjéhez, hanem mert ezt olvassa ki az Igéből és a természetből is. Az Rés-elmélet tehát a I.Mózes 1,1-et veszi a teremtés kezdetének, és a fejezet többi részét újjáteremtésként látja, amelynek során Isten újjáteremtette a Földet a mai formájában, és az embert is elhelyezte abban. Felveti annak a lehetőségét, hogy a világegyetem “kezdetben” való megteremtése és a Genezis 1. rész által leírt “hatnapos teremtés” között lehetett akár egy vagy több “másik világkorszak” vagy “preádámi kor” is, mert ezt a Biblia szövege nem zárja ki, sőt egyes értelmezések szerint halványan sejteti. Ez egy nagyon érdekes elmélet, amely megválaszolja az összes problémás tudományos kérdést, ugyanakkor harmóniában van azzal is, amit Isten mond a teremtésről az Igében sőt, azokat a bibliai anomáliákat helyre is teszi, amiket a kreacionizmus (6000 éves teremtés) nem ! Én nem mondanám magamról, hogy “hiszek” a réselméletben, legföljebb egy megfontolásra érdemes bibliai álláspontnak tartom, valószínűsítem, hogy ez történhetett, de a konkrétumokról és részletekről szinte semmit nem tudunk. Szerintem van abban logika, hogy Isten általában nem teremt “tohú vá bohú”-t és a Földet sem annak teremtette: “Ezt mondja az ÚR, aki az eget teremtette, ő, az Isten, aki a földet formálta, alkotta és megszilárdította, nem kietlennek (tohu) teremtette, hanem lakóhelynek formálta: Én vagyok az ÚR, nincs más !” (Ézs. 45:18) Ráadásul azt a mondatot, hogy “a föld kietlen és puszta [tohú vá bohú] volt”, lehet úgy is fordítani (a héber szöveg megengedi), hogy “kietlen és puszta [tohú vá bohú] lett”. A másik igei bizonyíték (amit már Antenor is leírt) a héber teremt szavak jelentéskülönbsége. ?Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet?. Itt a “bara” szó áll, ami azt jelenti, hogy a semmiből megteremteni valamit (“a láthatatlanokból álltak elő a láthatók”). A feltételezett pusztulás után: (?A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött?) a későbbi ún.helyreállító teremtésnél a “megalkotta Isten” helyén az “asza” szó áll, ami azt jelenti, hogy tette, csinálta. Miért nem ugyanaz a teremtés szót használja Mózes ? Mert Isten nem a semmiből teremtette akkor a bolygókat, Napot, stb., hanem megcsinálta, hogy jól működjenek a pályáik, helyreállította őket. Aztán teremtette meg az állatokat és az embert (a növényeket előtte). A természettudomány területén belül egy sor olyan anomália van (főleg csillagászati), melyekre jobb és az igazsággal kevésbé kompromisszumot kötő megoldást ad a Gap. Az Univerzum tényleg marha nagy. Nem hiszem, hogy Isten 6000 évvel ezelőtt úgy teremtette meg, hogy a fényét idehozta több milliár fényév távolságból, mintha már jönne idefelé annyi év óta. Ha tényleg ennyi idős lenne a Kozmosz, akkor csak a 6000 fényéven belüli csillagokat látnánk. Az olyan spekulációk meg, hogy a fénysebesség sokat változott az időben, nem korrekt. Semmivel sem biztosabb, mint a Rés, sőt. Érdekes tény, hogy a Földünk felszíne (de amúgy a Naprendszerben a többi bolygóé is, sőt a Holdunké is) tele van olyan “sebhelyekkel”, amelyek olyan mértékű katasztrófákról tanúskodnak, hogy ha azok olyankor történtek volna, amikor emberek éltek a Földön, akkor vagy említenie kellene a Bibliának, vagy kétséges, hogy azok után egyáltalán hogy maradhatott volna bárki emberfia életben. Pl. a Földön vannak több km átmérőjű meteor (üstökös) becsapódási kráterek, melyek kizárják, hogy a Föld annyi idős mint az ember. A Naprendszer tele van olyan anomáliákkal, melyek pont a Gap pusztító (ítélet) és helyrehozó elvét erősítik. A Plutó pályája, a Neptunusz forgási tengelye (a bolygó kvázi gurul az ekliptika síkján), A Neptunusz Triton holdja visszafelé kering, a Vénusz visszafelé forog, a Marsnak olyan kicsi a mágneses ereje, hogy az szinte lehetetlen, arról nem beszélve (ez már paratudomány), hogy tele van intelligens élet nyomaival, főleg építmények nyomaival. Ja meg ott van a Kisbolygó övezet (az biztosan egy kozmikus kataklizmának a következménye, de ez is benne van a Bibliában, lsd.: Ráháb, de nem a nő). A Hold üreges (kong), a Naprendszerben egyre több jel mutat arra, hogy van legalább egy nagyobb méretű bolygó (Nibiru, X Planet) még egész távol a Kuiper övben, stb. http://aranylaci.freeweb.hu/nibiru/nibiru.htm Tudom, hogy az özönvízzel kapcsolatos események nagyon sok mindenre magyarázatot adhatnak, de korántsem mindenre. Az sem mindegy teljesen, hogy az eredetmítoszok (miért csak akkor figyelünk rájuk, ha épp bibliai jellegű történetet erősítenek, pl.özönvíz) is beszélnek ember előtti lényekről, kultúrákról. A Sumér Tiamat bolygó (Ráháb) és Marduk (Nibiru) esete stb. Ennek is van, bár homályos bibliai leírása, lsd.: http://churchofgod.hu/content.php?act=tiamat
  A teremtett flóra és fauna fosszilis maradványinak megismerése (paleontológia) is arról ordít, hogy teljes ökológiai képtelenség lett volna az özönvíz előtti korba mindezt belepréselni a maival együtt. Nemcsak tudománytalan, hanem még elméleti szinten is értelmetlen a mai emlős uralkodású fauna mellé az egykori hüllő domináns faunát erőltetni. Minek teremtette volna azokat az állatokat Isten, hogy aztán (Hovind szerint) a bárkában túlélve az özönvizet, az ember rövid idő alatt kiirtsa őket. Egyébként ők irtották volna ki az emberi fajt (de mindegy). Ez ugyanolyan butaság amit jogosan mondanak a kreacionisták az evósoknak, minek lett az ember csupasz, hogy aztán szőrmebundákba bújjon a hideg elől. Van még egy érdekes ige, ami a Rés elmélethez köthető. “Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, a kik saját kívánságaik szerint járnak, És ezt mondják: Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert a mióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Mert kész-akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára; A melyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett: A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára.” (II.Péter 3,7) Elsőre olvasva azt hihetjük, hogy itt a noéi özönvízre gondol Péter, de nem. Ha jobban megnézzük és elgondolkodunk, látjuk, hogy “mostani egeket és földet” mond, nem csak földet (az özönvíz után). De melyik után ? Mert a Nóé idejében történt csak a Föld felszínét pusztította el, az egeket nem ! Viszont a Rés feltételezte esetben a sátán bukása és bűnei miatt lett az egész minimum Naprendszer elpusztítva, és vízzel ! De mint tudjuk több özönvíz már nem lesz. Egy elég korrekt cikket is találtam a ritka magyar nyelvű felhozatalból, azt ajánlom neked, olvasd el ! Aki nem akar hinni Istenben, az nem lesz attól hívővé, ha mutatok neki egy elméletet arról, hogy esetleg hogy férnek össze az évmilliók meg az őslények a Bibliával, és fordítva is. Ez a mostani világ bizonyosan el fog múlni – de aki a reménységét Istenbe veti, az végignézheti, hogy teremti meg az újat. 🙂 http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/200004/jovore_az_edenkertben

  1. Több féle réselmélet létezik. Van olyan is, amely kizárja az Evolúciót, egyrészt mert, maga a tudomány sem tudja bizonyítani, pusztán csak elméletek vannak, másrészt Isten kész dolgokat teremtett a semmiből. Az Evó amúgy sem a kezdetekkel foglalkozik, hanem a végbemenő változásokkal. Bizonyíték persze mind a mai napig nincs, a fajok közötti átmenetre. De ez más téma?Ha Ádám korát próbálnák meghatározni a teremtése után, milyen eredményeket kapnánk? Biztos nem percekben mérnénk a korát, holott még csak valóban annyi idős lenne. Hogyan határozom meg valaminek a korát, ami hirtelen, előállt a semmiből? Úgymond készterméket hív elő, a láthatatlanból! Másrészt, arról sem szabad elfeledkezni, hogy Isten az idő fölött áll. Mikor teremtette a világmindenséget, teremtett időt is, ami előtte nem volt. Tehát nem mérvadó, hogy hány ezer fényévnyire lehetett egy csillag, a teremtés után, mert Ő állítja be a fénysugarakat, Ő határozza meg, hogy hol tartsanak egy adott időpontban, a teremtés pillanatában. Tehát nem mondhatjuk, hogy Ádám 25 éves volt a teremtése után, mert a csontjai méreteiből erre lehet következtetni. Így a fényévnyi távolságok sem mérvadók szerintem. Ha valaki, a nyolcadik napon geológusokat szabadított volna a Földre, milyen eredményeket kaptak volna, egyes kormeghatározási vizsgálatokkal?
   És van még más, időintervallum kérdőjel is. Ádám és Éva mennyi időt töltött öregedés nélkül, a bűnbeesés előtt az édenben. Tudjuk, hogy mennyi ideig élt Ádám, de ez az idő már beszámít az édeni korszakba is? ?Kezdetben teremtette Isten a mennyet ?és a földet? És mennyi idő telt el a mennybéli lázadásig? Lucifer két óra múlva lázadt fel, vagy 2 millió év múlva? Addig a Föld csak várta az élet teremtését, kietlen és puszta állapotában? Tehát, az én réselméletem szerint az első és a második bibliai mondat között eltelhetett sok év, ami a Föld korát illeti. Az élet viszont csak 6000 éves. Ha viszont a lázadások, a Mennyben és a Földön is igen rövid időn belül következtek be, akkor abban az esetben minden, csak 6000 éves körüli lehet. Ez azonban ellent mond a tudományos vizsgálatoknak, (már, ha lehet hinni nekik)?amint az a fosszíliákból és a földkéreg üledékes kőzeteiből látható?. Tehát, mi az igazság? Idős Föld, vagy fiatal?

    1. A föld kora most is becslés. Az emberek meglepődnénk ha egy egy földtörténet kori mérésbe belelátnának.

     Gondolok itt az Urán bomlására az anyaizotópból , leányizotópjaira. Vagy a C14 szerves anyagokból vett mintáira..

     itt egy könyv ami részletese kifejti..

     a 4. fejezet foglakozik a témával.

     ftp://bitflow.dyndns.org/hungarian/WernerGitt/Hungarian-Kerdesek_A_Kezdethez_2003.pdf

     Konzekvencia: valójában nem tudjuk mennyi idős a Föld és a kőzetek. Mivel nem zárt rendszerről van szó. Éppen ezért fordulhat elő hogy egy fosszília különböző testrészei akár több száz ezer vagy akár millió évvel is idősebbek vagy fiatalabbak a kormeghatározás szerint.

   1. Sokmindennel nem értek egyet a cikkben szereplő információkkal.
    Meggyőződésem szerint. Idő hiányában kicsit tudománytalanul írom a saját véleményemet a témával kapcsolatban.

    “Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.” (1.Mózes 1:1-2)
    a “még” és a “de” szócskákat én nem találom, ez így alaposan megváltoztatja a képet.
    Meggyőződésem, hogy hibás az az elképzelés, amit így a mondat sugall.
    Azt hihetnénk, hogy egy kezdeti, kiinduló állapotot mutat, ahonnan elkezdődik az építkezés.

    A tohu bohu, mindenképpen ítéletet jelent. Az egek pedig a dimenziókat jelölik.
    Első ég: az általunk ismert 4 dimenzó (téridő)
    Második ég: Sátán királysága
    Harmadik ég: Menny, Isten királysága

    A sötétség biztosan nem a fizikai sötétséget jelenti. A “legyen világosság!” mondat pedig nem azt, hogy valaki valaki kapcsolja már fel a villanyt! A negyedik napon teremtette a napot, csillagokat, holdat, világító testekül…

    A sötétség, a mélység az első versszakban egy szellemi állapotot jelöl, Lucifer (és a tekintélye alá tartozó angyalok) bukását, és Sátánná (ellenálló, ellenszegülő, lázadó) válását.
    Isten ezt a bűnt felszínre hozta, nyilvánossá tette. “Sötétség volt a mélység színén”
    “Isten szelleme lebegett a vizek felett”. A vizek a dimenziókat pontosabban “egeket” elválasztó határvonalat jelenti. Isten különválasztotta a harmadik és második eget, Isten Szelleme erővel, hatalommal volt jelen – szerintem ez nem egy statikus nyugalmi állapot, inkább egy hadsereg képe jelenik meg, aki hadrendben áll.
    A Föld Lucifer szolgálati helye volt a bukás előtt. (Círusz próféciák). Fontos helyszíne lehetett a bukást követő lázadásnak, ezért került ítélet alá (tohu, bohu).

    “nem volt bűn és halál”
    Bűn mindenképpen volt, hiszen Lucifer és angyalai elbuktak, Luciferből Sátán lett.
    Sátán bukása nem az ember bukása után következett be.
    Halál nem volt, hiszen az angyalok, szellemi lények nem tudnak meghalni.
    Tehát az az ige, hogy egy ember által jött be a bűn és a halál, nem a szellemi lényekre vonatkozik, hanem az emberiségre.
    Érdemes megemlíteni, hogy amikor a második nap teremtési eseményeit követően nem olvassuk, hogy “látta isten, hogy jó” (elválasztja az egeket az egektől” . Szerintem ez egy valódi csillagok háborúja volt aminekaz egyik következménye volt, hogy már létező Föld és a Második Ég el lett szeparálva az Első Égtől. A Harmadik Ég (általunk ismert anyagi világ) teremtését olvassuk a további napokban.
    A réselmélet meglétét cáfolni/bizonyítani nem érdemes.
    Szerintem nem az a lényeg. Az első két versszak eseményei nem az idő dimenziójában történtek. Idő a Harmadik Ég alatt van.
    Pontosan ezért határozza meg az eseményeket napokban.
    Mert ha van egy bolygónk, ami körül nincs semmilyen tájékozódási pont, az egyetlen, amihez deffiniálni tudjuk, a nap. (egy bolygó teljes fordulata önmaga körül.)
    Ez persze nem jelenti azt, hogy ez 24 óra alatt történt volna.
    Mert nem tudjuk az ős Föld átmérőjét, forgási sebességét.
    Az ítélet során a Földátmérője, felszíne, sebessége változhatott.
    A tohu bohu, mindenképpen ítéletet jelent. Logikus, hogy Isten megteremti a bolygót, majd ítélet alá helyezi? Vagy a fizikai sötétséget elválasztja fizikai világossággal, majd napokkal később teremt csillagokat, holdakat világító testekül?
    Isten világosság, akiben nincs semmi sötétség- olvassuk. Tehát a sötétség és világosság jelzők szellemi, erkölcsi állapotot is jelentenek.
    Elválasztotta az egeket az egektől – olvassuk.
    Ez nem teremtést jelent, hanem már meglévő dolgok átrendezését.
    Mondjuk van egy csarnok, benne egy pulpitus. Kérdés: hogyan tudom a pulpitust áttenni a csarnok melletti főút közepére úgy, hogy nem érek hozzá!
    Egyszerű: átépítem a környezetet. Lebontom a csarnokot, az utat meg úgy vezetem, hogy a pulpitus az út közepére kerüljön. Valahogy úgy képzelem el, mint amikor van egy házad, aminek a belső falait mozgatni tudod és teljesen meg tudod változtatni ez által a belső kialakítást. Ezt jelenti az egek szétválasztása.
    Tudható, hogy miért lázadt fel Sátán, milyen vádakkal, rágalmakkal támadta Istent?
    Mik voltak az esemény kiváltó okok? Mi volt Isten válasza erre?
    Persze. Ehhez ismerni kell az Ember teremtésének okait, és az Ember/emberiség küldetését.
    Kérdezni kell, az a kulcs. Ha van kérdés, van válasz!
    Miért írja le az Ember teremtésénél (1Mózes 26-27) háromszor, hogy az Ő képére teremtette az embert?
    Miért bukott el az első emberpár?
    Ki bukott el először?
    Miért nem született gyerekük a bűnbeesés előtt?
    Miért lett Ábel juhok pásztora?
    Miért keresztelkedett meg Jézus?

    Nna ezek a jó kérdések!
    Ha tudod a választ, velem vagy! 🙂
    Bocsánat a slendrián, pongyola stílusért, de most csak ennyi dőm volt….

  2. A Biblia viszont egyértelműen kimondja, hogy “egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál” (Róma 5:12) – tehát nem volt halál a világban, mielőtt az ember be nem hozta.

   Itt megjegyezném, hogy igenis volt halál, de nem az ember számára. Mert mikor is Ádám és Éva látta a kert közepén álló Tudás fáját, amelyről Isten azt mondta: hogy ne egyetek arról, mert azon a napon bizony MEGHALSZ… tudniuk kellett hogy mi az a szó,hogy Halál. Tehát láthatták, hogy az állatok időközönként kimúltak, meghaltak,elrohadtak stb..
   De érdekes, hogy nem azon a napon haltak meg, mikor ettek belőle, hanem ezer éven belül. Egy nap ezer esztendő, és ezer esztendő mint egy nap. Matuzsálem 969 évig élt. Senki nem élt ezer esztendőnél többet.

   Ha van valakinek hozzászólása írja meg.

   1. Én azt gondolom, hogy a szöveg ÍRÓJA tudta, hogy mi a halál. Szerintem Ádám/Éva azt tudta, mi az élet ott a Paradicsomban. A figyelmeztetés az lehetett, hogy “ennek vége”, ezt elveszíted. A halál említése azért furcsa tényleg, mert addig sem haltak – volna – meg, viszont a kígyó pontosan ezzel csapta be őket, hogy “nem haltok meg”, de ebben mi lehetett a vonzó ?
    Kétségtelen, hogy az, mert az ember állandóan ebbe a gödörbe esik: “olyanok lesztek mint az Isten”!
    Azt akarta elhitetni hogy az Isten hazudott. Ezért SZEGLETKŐ Jézus és a Benne való HIT – mert a megváltás IGAZ és elég ezt elfogadni szemben a paradicsomi tévedéssel …

   2. A szellemi halál azonnal bejött az életükbe. A halálnak több formája van, nem csak a biológiai.

 2. Halál a bűn előtt ? Inkább gonosz a halál előtt…

  Először azt kell tisztázni ,hogy nem egy világ van hanem minimum Három világról beszél ISTEN igéje.Ha egy világ lenne akkor az ember fertőzte meg a menyországot is ?
  Nagyon sok keresztény úgy gondolja ,hogy a réselmélet tagadásával meg kell védeni ISTEN igéjét. A Róma 5:12 -ben az eredeti fordításban nem a világ szerepel hanem {világrend ,világkorszak } szerepel…..Ugyanazt magyarázzák mint az evolucionisták ,hogy hamarabb volt a tojás mint a tyúk mi ez a nagy hazugság ? A Bűn atyjától vagyis a sátántól származik a bűn ! Már lassan azt akarjátok beállitani hogy az ember a bűn atyja ??? Nem az embertől származik a bűn ,hanem az ember bűnbeesése által jött be ebbe a világkorszakba pontosabban teremtési szakaszba. Halál, hol a te fullánkod ? A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény.
  I.korinthus 15. A sátán fertőzte meg a bukott angyalokat valószínű ,hogy a halál angyalának sem ez volt az eredeti neve mint ,hogy lucifer lett a sátáná. Maga a halál angyalának a fullánkja a bűn ! Vagyis nem az embertől van.

  1. Sztem az egész Írás fel nem bontható és akkor 1 nap az Istennél ezer esztendő 🙂 2Pét 3:8
   A BŰN nem más,mint Istentől /élet forrásától / való elszakadás.
   Az 1 Móz 1-beli illetve 2-beli ember teremtése is különböző–azt is össze szokták mosni. Pedig a “látható a láthatatlanból állt össze-az Isten szavára.
   Van még 1 “rés” a Bibliában, amit szintén okoskodással próbálnak magyarázni:
   Jelenleg kispályán ül a világ 2ezer éve…várva,hogy Isten a meccset folytassa tovább…a zsidó néppel.
   Pedig egyszerű a válasz:
   Kol 3:10 És felöltöztétek amaz új [embert], melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt:
   Kol 3:11 Ahol nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad,
   hanem minden és mindenekben Krisztus.

   Szóval van még sok titok,amiben a kijelentést csakis Isten Szelleme képes megadni az Írások alapján!

 3. A Teremtés titkába belenézni egy embernek maga a pusztulás mélysége.A bolygók élőlények,szívük,testük van,és nedveiknek áramlása,hasonlatos a tetvek testnedveinek áramlásához.A Teremtéstörténet Isten tulajdonsága a dolgok megszületésében,hét lelkének szellemi kiteljesülése.Isten élőt alkot,és minden világ életet ad,a holdak a bolygók szülöttei,ahogy az aszteroidák is bolygó szülöttek.A Föld nőisége megtermékenyült a férfiasságától,és a Hold a méhéből született meg. A holdak feladata minden anyabolygó fenntartása az isteni erőknek eloszlatása,és minél nagyobb egy bolygó,annál összetettebb mozgásra kell bírni,hogy az isteni életerők,eloszoljanak a felszínén.A Szaturnusznak ezért van szüksége gyűrűre,és a holdak segítségével elvezetni az életet a bolygóra,és eloszlatni a felszínén,vagy étert,vagy fundamentumot.Az ott élő embereknek,és állatoknak szüksége van erre.Minden világon élnek emberek,de azok nem jönnek ide,mert nekik az a világ a létük.A legfejlettebbek a Napon élő emberek,hatalmasak,és magas a frekvenciájuk,elégetnék a bolygónkat ha a közelébe jönnének.Mivel a Napon élnek,és sokkal fejlettebbek és szebbek a földieknél.Földi évben számolva,egy napbeli ember ezer évet is élhet,de nem képesek az időt mérni,mert hát ők a Napon laknak a középpontunkban.Soha nem tartanánk bizonyítékot a létezésükre,ahogy a többi világ eberei sem fognak földi koponyákat szorongatni,mert külön világuk van,nekik nem marad csontvázuk a halál után.Különben ez lenne a normális,hogy a testi élet után a testet is elvinni,ezt sok ember átélte a Földön Ádám óta,még Jézus is vitt el embereket testestül.Ez a csontvázas rothadós földi halál a bűzével ez csak földi emberekre jellemző divat hogy úgy mondjam.
  A Földön a sarki-fény származása sem a Nap,hanem az Isten termékenyítő ereje áramlik a mindenségen át.Olyan ez mint egy csillogó diszkógömb,amit Isten végtelenre alkotott.
  A fény forrása sem a Nap ez tévedés,nincs szükség a fényhez Napokra,a fényt Isten adja senki más nem képes rá.A napok hatalmas bolygók és legfeljebb a hatalmas gázállapotuk miatt tükrözik vissza Isten fényét.
  Az angyalok világából nézve a galaxisok sötét foltok csupán,amik nem sugároznak csak halvány saját fényt maguk köré.

  1. Kedves Bealina!

   Én a Tiedtől csodálatosabb teremtéstörténetet ismerek!
   Az 1. Mózes 1. és 2. részben van leírva. Olyan teremtéstörténet, amelyet maga Isten osztott meg velünk emberekkel. (Valószínű célja volt azzal, hogy ezekről az “állomásokról is” informálja teremtményeit.)
   Tudom, hogy “felületesen” olvasva nem lehet megérteni… De ha belemélyedsz, imádságos lélekkel, és Istentől kérve hozzá az értelmet is, akkor egy egész “világegyetem” bontakozik ki előtted. Nem lesz szükséged arra, hogy más bolygók, és “idegen civilizációk” után hamis forrásokból informálódj!

   Szeretettel: Erika

  2. Ez egy rejkis,fényszektás kotyvalék ! semmi köze az Isten igéjéhez… és ráadásúl fehér mágia !
   Okúltizmus ! Az Ur adjon neked kegyelmet ,hogy a Szent Szellem { Szent lélek} elvezessen minden igazságra ,hogy megismerd az igazságot aki egy személy JÉZUS KRISZTUS.

 4. A réselmélet elfogadóinak egy kérdés: Miért írta le Isten a 10 parancsolatban, hogy mindent 6 nap alatt teremtett és A HETEDIK napon megpihent?
  2 Mózes 20:10
  Kihangsúlyozva 2 Mózes 31: 17
  Véleményem szerint az első vers nem más mint, hogy tisztázva van, hogy Isten teremtet mindent…
  Mehetnék tovább, de mint ahogy már mások is említették Kent Hovind tanítás sorozatának első két részét ajánlom megnézésre! Ingyen letölthető/megnézhető/terjeszthető itt http://www.teremtes.com/index.php

  1. Én hiszek a réslméletben ! És nem mindent teremtett 6 nap alatt mert vannak olyan dolgok amit nem a 6 nap alatt teremtett pl. a víz, én azt tartom nagyon valószínűnek ,hogy a 2.Péter levél 3 -ban leírtak “Mert kész-akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára; tehát az anyag vízből lett…. A teremtés könyvében nem olvasod mikor teremtette az UR a vízet ,csak azt ,hogy mikor választotta el a vizeket a vizektől…

   1. A Genezis annyira egyértelmű – szinte már szájbarágós, hogy azt nem lehet másképp értelmezni, mint 6 szoláris nep.

    1. Szerintem tévedsz Jeromos ! A Biblia legrejtélyesebb vagy inkább nehezen értelmezhető része a legeleje és a vége (Jelenések). Nem véletlenül. Az ember gyarló lény, még ha hívő is, rászorul Isten kegyelmére, nem lett tökéletes még. Mindig magából indul ki, ahogy most te is. Neked szájbarágós, nekem meg egy speciális (súlyosan leegyszerűsített, a kor embere számára) üzent. Nem lehet szó szerint értelmezni, minden részletét, mert az ellent mond a józan észnek és hitem szerint Isten bölcsességének és jellemvonásainak is. Ráadásul ebből nem kell hitkérdést csinálni (amint egyes kreacionisták kisajátítva a témát betegesen teszik, lejáratva közben az egész kereszténységet is), mert én is hiszek benne, hogy Istentől van a kijelentés is, és a teremtés kivitelezése is. Napnál világosabb, hogy Isten nem is tudta volna elmondani Mózesnek, hogy pontosan hogyan és mi történt anélkül, hogy totál össze ne zavarodjon. A titkok az Úréi ! Hogy gondolod, hogy a mindenható Isten (Jézus által) teremtésműve, ami egy fölfoghatatlan összetett aktus volt, majd a pórnép (mert a Biblia neki íródott, és nem a filozófusoknak) szókincsével és szájbarágással leírható ? Gondolod a mi kedvünkért elbutította az egész művet, vagy ti vagytok akkora fejek, hogy felértek hozzá ? Ez már nem naivitás, hanem inkább Isten leredukálása emberi színvonalra és szintre ! Majdnem blaszfémia ! Direkt íratott és mondott el egy lebutított verziót Mózesnek, hogy ő közölhesse velünk, de hát aki ebből csinál központi kérdést, üdvösségi meg Biblia hitelességi szempontok alapján, az -már megbocsáss- valóban bigott dogmatista ! Nem bibliai keresztény alapon áll, felhasználva a bölcsességet, amit szintén Isten adott. Ez egy vallásos hitpótlék, nekem nem ettől lesz szilárdabb a hitem, nem ettől lesz hitelesebb a kijelentés, és nem ettől lesz jobb kapcsolatom az Úrral, csak a pszichémet zárom dobozba, és szellemi emberből lelkivé fajulok. De nem teszem, te se tedd ! Az hogy hogy történt az angyalok teremtése és mikor, hogy mikor és hogyan bukott el Lucifer, hány dimenziót teremtett Isten, minek teremtett és ki (!) pokoli hüllőuralmú (dinoszauropodák), NEM tudjuk !!! Aki azt mondja, pontosan tudja, az egy hazug vagy nem tudja mit beszél. Lehetnek koncepcióink, hipotéziseink, ilyen a Rés elmélet (ami a legjobb modell amit eddig láttam, megismertem), de biztosan nem tudhatjuk, főleg azért, mer Isten nem is akarta hogy tudjuk.

    2. Magad példázod a logikai bukfencet: “mint 6 szoláris nap” Solaris (Nap) nélkül….Nincs az a gondolkodó ember, akit ezzel a szöveggel ne kergetnél el a Bibliától és a megtéréstől. 😉

    3. Kedves Árpád,
     Engem érdekelne, hogy mi az pontosan amiben hiszel és hogy honnan vetted azt?

  2. Nem beszélve arról,hogy a NULLADIK napon kiszólta KEZDETBEN az egeket és a Földet—ami egyébként az ÉG ellentétje.

 5. Bocs, hogy vitatkozom, de nyilvánvalóan nem tudsz héberül. Félreértés ne történjen nem a réselméletet akarom védeni, de a héber létigét lehet úgy fordítani, hogy lett, vagy vált. (Tökéletes fordítás angolra a a to be is, és a to become is) Tévedésed oka nyilvánvalóan az, hogy a magyar használatot vetíted ki erre a szóra. DE az héber létige nem a mi használatunk szerinti létige. Ez már az eredeti héber biblia olvasása alapján is kiderül, hát még ha más szövegeket is olvasnál. Azt is megjegyezném, hogy egy szó jelentését nem határozza meg, hogy egy adott szövegben, jelen esetben a Biblia második mondatában sosem fordították úgy.

  1. Kedves Garizim!

   írod:
   “Bocs, hogy vitatkozom, de nyilvánvalóan nem tudsz héberül. Félreértés ne történjen nem a réselméletet akarom védeni, de a héber létigét lehet úgy fordítani, hogy lett, vagy vált. (Tökéletes fordítás angolra a a to be is, és a to become is) Tévedésed oka nyilvánvalóan az, hogy a magyar használatot vetíted ki erre a szóra. DE az héber létige nem a mi használatunk szerinti létige. Ez már az eredeti héber biblia olvasása alapján is kiderül, hát még ha más szövegeket is olvasnál. Azt is megjegyezném, hogy egy szó jelentését nem határozza meg, hogy egy adott szövegben, jelen esetben a Biblia második mondatában sosem fordították úgy.”

   Az nem gond, hogy vitatkozol, sőt jó is, hiszen próbáljuk megfejteni a teremtés titkát….! Csak azt nem tudjuk, hogy kinek írtad? Melyik hozzászólásra? Továbbá mire gondolsz, mit javasolsz ezzel : ” hát még ha más szövegeket is olvasnál” ?

   1. Kedves Ida!
    Ez most egy technikai üzenet.
    Nagyon nagy segítség lenne és a hozzászólásaidat is könnyebb lenne olvasni, ha nem másolnád be a hozzászólást, amire reagálsz. Egy-egy mondatrész vagy rövid idézet még elmegy, de például a jelen esetben mindenki számára egyértelmű lenne a mondanivalód az idézet nélkül is, hiszen egyszer már ott van felette.
    Vannak olyan fórumok, ahol ez kifejezetten tilos. Ennek egyik oka a tárhellyel való takarékoskodás.
    Előre is köszönöm a segítséged ebben. 🙂

    1. Kedves Thea!

     Bocsánat! ( Ezt csak azért szoktam, mert több hozzászólás után , már nem igazán lehet követni, hogy ki , mire válaszolt….!)
     De nem teszem többé!

    2. Ahhoz elég, ha megcímzed. Ha újraolvasod a hozzászólásod, amire reagáltam, láthatod, hogy az általad írt mondatban benne van, hogy mire reagáltál.
     Én próbálom az összképet nézni és hidd el, így sokkal követhetőbb.
     Természetesen olyan is van, amikor sok különböző dologra egyenként reagálsz és olyankor segít, ha idézel, de azt is lehet röviden (olyankor nem is szokott gond lenni ezzel).

  2. Foltozott teremtés

   A nyolcadik napon jelentkeztek a teremtett lények az Úrnál, hogy panaszt tegyenek a teremtés hibái miatt.
   A növények azt panaszolták, minden élő élősködő, belőlük zabál, rajtuk tapos.
   Az Úr elgondolkodott, és azt mondá: igazatok van. De nem tehetek értetek mást, mint néktek adom a tűrés, és az alkalmazkodás képességét, hogy ez által mindenhol, minden körülmény között meg tudjatok élni. És ti nőhettek ezen túl a legnagyobbra, minden élő közül, és ti élhettek a legtovább.
   Az apró állatok azt panaszolták, hogy üldözik, és felfalják őket a nagyobbak, erősebbek.
   Az Úr elgondolkodott, és azt mondá: Nektek adom az elrejtőzés, és a hasonulás képességét, hogy üldözőitek nehezen találjanak rátok, és adok néktek tollakat és szárnyakat, hogy elrepüljetek, ha veszélyben vagytok.
   A nagyobb állatok azt panaszolták, hogy őket szintén üldözik a náluk is nagyobbak, az erősebbek, sőt vannak túl nagyok, akik mindent felfalnak, elpusztítanak.
   Az Úr elgondolkodott, és elpusztította a túl nagyra nőtt állatokat, míg a többieket magára hagyta, intézzék vitáikat egymás között.
   Ádám és Éva utolsónak maradt. Övék volt a legtöbb panasz. Nékünk nincs bundánk a hideg ellen, nincs karmunk, erős fogunk a ragadozók ellen, nincs fürge lábunk, hogy elfuthassunk, szárnyunk, hogy elrepülhessünk.
   Az Úr elgondolkodott, és azt mondta. Adok néktek barlangokat, hogy elbújhassatok. Néktek adom a tüzet, hogy melegedjetek. Javítok a mancsotokon, hogy használjatok eszközöket, és néktek adom a beszédet, hogy együttműködhessetek a többi élő ellen.
   Egy idő múlva az állatok együtt mentek az Úrhoz. Rettenetes a mi sorsunk Uram! Ez a szőrtelen kétlábú állat legyőz, elpusztít mindnyájunkat! Felfalja a fű magját, fák gyümölcsét, madarak tojását, kicsinyeinket, borjainkat, mindent, Magunkat szolgaságra vet. Lehúzza, és magára ölti bőrünket, bundánkat. Minket pusztít az erősebb, a többi állat, Őt egyikünk se bírja elpusztítani! Elpusztulunk mindnyájan, ha nem segítesz rajtunk Uram!
   Az Úr elgondolkodott, és azt mondta, igazatok van. De mit tehetnék? Sokféle nyelvet adott nékik, hogy többé ne érthessék meg egymást. Adott nékik vallásokat, nézeteket, melyek miatt ellenségekké válnak, és kapzsivá tette Őket, megadva nékik, hogy egymást megöljék, mert Őket valóban nem írtja semmi más élő!
   Végezetül a teremtésről kiderült hibák miatt az Úr úgy elkeseredett, hogy eldöntötte, nem toldoz-foldoz tovább. Menjen minden a maga útján, a maga törvényei szerint. Azóta megy, döcög, a pusztulás felé!

   1. Elég régóta tudjuk, hogy MIATTUNK döcög a pusztulás felé. Kisiskolában tanultunk a “biológiai egyensúlyról” aztán született egy Gaia elmélet, mert nemcsak külön-külön álló rendszerek – életközösségek, tápláléklánc, stb. – élnek, hanem az “egész”:
    mert mondta Isten, hogy mindaz, amit teremtett, nagyon JÓ ! 🙂

 6. most akkor nem kapok teljes választ?
  azt tudom hogy a 4. napon teremtette őket. És a bolygóinkat is.
  De azt seni sem mondta el hogy hogyan.
  Kitértek a válasz elől és veszekettek a nézeteitekkel.

  1. Kedves Eszter!

   Az első feltett kérdésed alatt már válaszoltam, (lehet, hogy nem láttad, vagy nem találtad meg.)
   Kiegészítésként annyit hozzáfűznék, hogy a Biblia az “ősföld” keletkezéséről, annak körülményeiről nem túl sokat árul el. Legalábbis arról nem, hogy mikor és milyen módon keletkezett.
   Van még ugyan róla más információ is, de az az üdvösségünk szempontjából egyrészt nem fontos, másrészt nem mindenki lenne képes a befogadására.
   Viszont magából a teremtéstörténetből nagyon sok mindenre fény derül.
   Nem akarom ide is bemásolni, a hozzászólások felső 1/3-dig legörgetve megtalálod.

   Szeretettel: Erika

   1. Megértem ERIKA és köszönöm a segítséget, de én még mindig nem értem.
    a holdat hogyan? hogyan csinálta meg? a tudosok találtak sok földhöz hasonló dolgot a holdon. tehát a földből jöhetett létre. például ugy mint Éva ádámból.
    Neki is a saját testéből alkodta meg.

    és az Uránusz miért forog az oldalán? miértnem ugy mint a többi bolygó? és még nem rakom bele a Vénusz ellentétes forgását és a Pluto olda forgását sem. És a Szaturnusz gyűrűi. A tudosok kikutatták hogy a Szaturnusz gyűrűinek küső részét egy hold táplálja gőzzel amit a vulkánjábol lő ki. És van 2 hold amik formálják a gyűrűt és nem engedik kiszabadulni a krátereket. Tehát terrelők.

  2. Kedves Eszter!

   Kaptál választ, csak “elbújtatva” : Isten szólt , és meglett! ( Ez olyan, mint a ház építés pl. A világegyetem terve, azt működtető törvények, az anyaga, stb ( ami még szükséges hozzá, de még nem ismerjük) már kész volt Isten “fejében”, csak szólni kellett, és minden ami meg lett tervezve, meglett.

   1. nem érted. nekem az van a fejemben hogy hogyan.
    hogyan született meg a holdunk és a többi bolygó. csak ez érdekelne. Még maga Kent Hovind sem beszél erről. csak a földről. és a holdunk? én kíváncsi vagyok rá. vagyhogy az Uránusz miért forog oldalán.

    Tudom hogy mit akartok mondani. De akkor is miért nem mond senki semmit erről? legalább a holdrol beszéljenek
    és azt hallottam a tudósoktól hogy a hold fokozatosan távolodik a földtől.
    Szerintetek elveszítjük?

    1. Kedves Eszter!
     Nagyon sok csodálatos dolog van a világban, amit nem értünk. A Bibliából nem nem derül ki a hogyan (mármint a teremtéssel kapcsolatban). Itt a földön is folyamatosan tanulunk, de a mostani agyunk valószínűleg sok dolgot nem képes befogadni, így bőven marad tanulnivaló arra az időre, amikor már nem ebben a testünkben leszünk.
     Most ?hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható.? (Zsidók 11:3)
     Nem tudom, hogy mennyit foglalkoztál az evolúció témájával, de a hold keletkezésére vonatkozó világi elméletek nem állják meg a helyüket, de sajnos ettől még sok tudós nem fogadja el azt, amit a Biblia mond.

     Igen, a hold távolodik a földtől, és ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis, ha az evolúció igaz lenne, akkor néhány százezer évet visszaszámolva is olyan közel kellett volna lennie a földhöz, hogy belezuhant volna (egyéb problémák mellett). És az evolúció mostani álláspontja szerint a naprendszer 4,6 milliárd éves.
     Ugyanakkor ha a Föld csupán 6000 éves, ahogy a Biblia mondja, akkor nincs semmi gond ezzel, mert az évenkénti 3,82 cm távolodás (6000 év alatt 230 m) nem okoz gondot. A hold pontosan ott van, ahol lennie kell és ezzel karbantartja az óceánokat, stabilizálja a Föld dőlésszögét és az évszakokat, amellett, hogy éjszaka világít, iránytűként és naptárként szolgál.

    2. tehát nem veszítjük el? és szerintem hogyan születhetet a hold.
     mert a NASA szennyein kívűl nincs más . csak az hogy egy mars méretű égitest belecütköuött a földbe és összeolvadt vele.
     a törmelékből meg lett a hold.
     na ez bűzlik. a dudosok honnan a fracból ttudják hogy egy másik bolygóval ütközöt a földünk csak azért mert fele földi anyag és fele más bolygó anyag alkotja a holdat?

     És elnézést a sok kérdésekért. De szeretek veled beszélni és a csillagászat is nagyon érdekel.
     egyszerűen lenyűgöző! tudtad hogy a szaturnusz gyűrűit 3 hold segiti fentartani?
     az egyik holdja a vulkánjábol vízgőzt fuj ki az ürbe és ezzel rajzolja a külső gyűrűt.
     A másik kettő hold pedig terelő munkát végez. formálja a gyűrűt és nem engedik hogy kiszabaduljanak a kráterek.
     Az Uránusz meg vicces hogy szó szerint gurul a nap körűl. 🙂 de Neptun a kedvencem. Az a mély kék lenyűgőz.
     tudtad hogy rajta van a legerősebb szél a naprendszerben? 2000 per órás sebességel sűvit. 🙂

     ja egy másik kérdés. Szerinted a NASA hazudik mikor mondja hogy csomó földhöz hasonló bolygót találtak? és hogy a Titánon lehet élet?

    3. Bízhatsz benne, hogy Isten tökéletesen kikalkulálta, nemcsak a Föld, de az összes bolygó szerepét, helyzetét, élettartamát. Tehát nem kell attól tartanod, hogy bármi “elveszhet” az Ő tudta nélkül.

     A másik kérdéseddel kapcsolatban készült egy nagyon jó dokumentumfilm, de sajnos csak angolul: https://www.youtube.com/watch?v=ClarWNaCEVM Szakemberek elmondják benne, hogy, bár a nagy számok törvénye alapján azt gondolhatnánk, hogy sok bolygón kialakulhatott élet, ez nem így van. A Föld nagyon sok szempontból különleges.

    4. Igen. Csak nehezen lehet elképzelni hogy egyszercsak odapottyant a hold a föld mellé egy szóra. 🙂 😉

    5. Kedves Eszter!

     Isten !!! szavára. Természetesen valószínűleg meg volt a “forró” időszaka is, mind a holdnak, mind a bolygóknak. De ez gondolom rövid ideig tartott. ( Mármint időben nem tartott hosszú ideig, csak, amíg a gömbformát fel nem vették.) Akkorra már az összes természeti törvény, amit Isten hozott, már működött.)

  3. Eszterke!
   Hát nem tetszenek a válaszok? 🙂 Pedig van miböl válogatnod! Nem szimpi egyik magyarázat sem? Akkor csukd be szemed és képzeled el a teremtést! Ez legyen a Te verziód, … hidd el lesz olyan jó, mint bármelyik disszertáció! 🙂
   Áldott napot!

  4. Ha a Biblia els? sorát a ?Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet? A réselmélet fényében nézzük, akkor így néz ki a történet: Ekkor lett megteremtve a föld és a mennyek, vagyis az univerzum (a héberben az egek, illetve mennyek többesszámban van kifejezve). Emellett, itt a teremtés a ?bara? szóval van kifejezve, aminek jelentése valamit a semmib?l megteremteni. Ez tehát az eredeti teremtés, az univerzum, benne a földdel és az égitestekkel.

   Ezt követte a második mondat ?A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.?

   Vagyis a káoszba borult földdel elkezdett dolgozni az Isten (szelleme), hogy létrehozza az ádámi élethez szükséges körülményeket. A Biblia két els? sora között, tehát évszázmilliók telhettek el. A továbbiakban pedig az ádámi teremtés menetét látjuk. A konkrét kérdéses srész ez lenne:

   13Így lett este, és lett reggel: harmadik nap. 14Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. 15Legyenek ezek világító testek az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. 16Megalkotta Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka; meg a csillagokat.

   Ha megfigyeled, már volt este és volt reggel, miel?tt Isten a napot és a holdat ?megteremtette? volna. Nos, nap nélkül egyszer?en nincs napi ciklus [hogyan is lehetne?] vagyis lehetetlen lett volna a napok számlálása a nap és a hold nélkül. Látszólag valami nincs rendben. A problémát részben a héber szavak jelentés oldja fel. Itt nem a teremtés szó van használva, hanem egy teljesen más szó, az ?asza?, aminek jelentése, tenni, csinálni, alkotni. A tohu-wá bohu, azaz a káosz az univerzális méret? volt, s itt isten azt okozta, hogy a káoszba torkollott univerzumot és naprendszert ?beállította?, az általa kívánt módon. A napot és a holdat nem ekkor teremtette meg, hanem azt ?tette?, ?okozta?, vagy ?csinálta?, hogy a megfelel? pályán és módon funkcionáljonak. Nem mellékesen, itt tudatja velünk azt is, hogy az ádámi teremtés számára megadatott azonosító jeleket, az ünnepeket, és kijelölt napokat, éveket (Jubileumokat] jelölik. Vagyis, az univerzális káoszból helyre lett állítva a bolygók pályái, újra láthatóvá lettek az égitestek, amik meghatározták a napokat és az adott id?ket [Isten ünnepeit].

   Namost, az ember és az állatok a hatodik napon lettek megteremtve, amikor már minden a megfelel? helyén volt: a növényvilág, és az égitestek megfelel?en funkcionáltak. S miel?tt bári a 2. Fejezet ?második? ?eltér?? teremtéstörténetét vetné fel, a 2. fejzet, az els? fejezetben említett 6. nap eseményeit vázolja fel részletesebben.

   1. Kedves Antenor!

    Köszönöm a héber nyelv szerinti nagyon jó kiegészítésedet, számomra még inkább helyére tette azt amit eddig nem tudtam, vagy nem egészen értettem.
    Fényes bizonyítéka annak, ha valamit Isten kijelent, akkor az úgy is van, még akkor is, ha a mi “emberi agyunkba” nem fér bele, és lehetetlenségnek látszik.
    Én a héber szavakat sem olvasni, sem értelmezni nem tudom, és ezek az itt felvetett és megmagyarázott kérdések bennem “sötét foltot” képviseltek, függetlenül attól, hogy kérdés szintjén bennem is megfogalmazódtak.
    (Na így néz ki az, ha valaki Istentől kérdez, Isten megadja rá a választ is, – még, akkor is, ha a kérdező “saját értelme” kevés is a “saját” Bibliából való vezetésre. Most ezt Testvéren keresztül a héber Írás magyarázatával tette. Éppen azokra a kérdésekre kaptam a választ, amit kérdeztem. Isten áldjon meg érte.)

    Szeretettel: Erika

    1. A Szentírás legels? sorában (1Móz. 1:1) Isten úgy mutatja be a földet, mint az univerzum legfontosabb planétáját. Az Írásban nem az áll, hogy Isten megteremtette a mennyeket és az Alfa Centaurit, vagy bármely más bolygót, hanem az, hogy Isten megteremtette a mennyeket ÉS A FÖLDET. Az egész univerzum számtalan bolygólya közül ez az egyetlen egy, amely így ki van emelve. A Szentírás magyarázatot ad arra, hogy a földünk miért élvez ilyen kiemelt pozíciót. Ugyanis ezen a bolygón fog megvalósulni nagy Isten terve, s az univerzum központja ide lesz helyezve, ahogy Isten lakelye is a föld lesz.
     Hogyan jött létre az univerzum és a föld? A Szentírás szerint, Isten megparancsolta a létrejöttét, s a fizikai mindenség e parancsszóra jött létre a semmib?l:

     Zsoltárok 148 1(Alleluja!) Dicsérjétek az Urat a mennyből, dicsérjétek a magasságban! 2Dicsérjétek, angyalai mind, dicsérjétek, égi seregek! 3Dicsérjétek, nap és hold, dicsérjétek, fénylő csillagok! 4Dicsérjétek, egeknek egei, dicsérjétek, minden vizek az ég felett! 5Dicsérjék az Úr nevét, mert az ő parancsára lettek! 6Odaállította őket minden időkre, törvényt szabott nekik, amely el nem évül.

     Az univerzum és a föld tehát Isten parancsszavára állt el? a ?semmib?l?, az egész egyszerre (!), és azonnali módon. Az univerzum a maga olyan törvényszer?ségeivel lett megteremtve, mint pl. a gravitáció, ami stabilitást biztosít ezen a létrehozott renden belül. A világmindenség valamennyi égiteste a gravitáció által van össze és fenntartva, ahol a kisebb égitesteket a nagyobb égitestek gravitációs vonzereje tarja fenn a pályályukon. A holdak a bolygók körül keringenek, a bolygók a csillagok körül, a csillagok pedig a galaktikus központok körül. Ugyan ez megy a galaxisok szintjén is. Mindennek az lenne a lényege, hogy a hold nem létezhet a föld nélkül, a föld nem létezhet a nap nélkül, ahogy a nap sem létezhet a mi Tejútrendszerünk nélkül, a Tejút pedig a galaxis nélkül, és így tovább. Így az univerzum egészének egyszerre, hirtelen módon kellett létrejönnie, a semmib?k megteremtve, pontosan úgy, ahogyan azt a 148:5 Zsoltár is kifejti.

     A fizikai id? azzal az pillanattal kezd?dött meg, amikor az univerzum létrejött és ezzel a pillanattal kezd?dött meg az Isten korszakokat átfogó terve is. Hogy ez egész pontosan mennyi id?vel ezel?tt történt meg, az nem lett kinyilatkozva, nem tudhatjuk, de az bizonyos, hogy évilliárdokról beszélhetünk. Egy dolog azonban biztos: az univerzum nem keletkezhetett 6000 évvel ezel?tt.
     A nap, hold és csillagok negyedik napos ?teremtése? a fiatal föld elmélet leggyengébb pontja. Ezt követi az Ádám el?tti korszakok él?világának összemosása a 6000 éves teremtéssel.

     Ezek fényében, az alábbi linken olvasható felekezeti néz?pon minimum megfontolandó:
     http://churchofgod.hu/content.php?act=tiamat

    2. Annyit tennék hozzá a leírtakhoz, hogy Isten(JHVH) nem egészen a semmiből teremtette a mindenséget, ezt már Einstein híres e=m*c2 egyenlete bebizonyította, csak sajnos a tudósainknak nem sikerült belőle levonni a megfelelő következtetéseket Isten létét, és a teremtés mikéntjét illetően. Az egyenlet annyit mond ki, hogy anyagból lehet energia, az atombomba is így működik, az urán atom két kisebb atomra bomlik, melyek össztömege nem éri el az urán atom tömegét, az elveszett tömeg pedig hatalmas mennyiségű energiává válik(energia=tömegszer fénysebesség négyzete). Ez a folyamat azonban visszafelé is igaz, tehát ha valakinek nagyon sok energiája van csinálhat belőle anyagot, ha tudjuk, hogy volt idő amikor nem létezett anyag(nem volt semmi) csak is energiából jöhetett létre az anyag. A világunk létrehozásához borzalmasan sok energia kellett, amit már csak “motiválni” kellett az átalakulásra. Nem kérdés, hogy kinek lehetett ennyi energiája, és döntött róla úgy, hogy anyaggá változtatja.

   2. Antenor, amellett, hogy nem zavar, ha valaki arról filozofál, hogy mi lehetett a “kezdetben” előtt (ez egy izgalmas téma, ami sok embert érdekel, én is szívesen olvasok róla), nemcsak a földről tudható, hogy fiatal, hanem az egész tejút rendszerről és minden spirális galaxisról. Emellett számos más csillagászati bizonyítéka van a világegyetem fiatal korának. Persze Isten teremthette úgy a világot, hogy az fiatalnak tűnjön az emberek számára, amikor pedig idős, de miért akarna megtéveszteni ebben? Lásd az általam sokszor belinkelt anyagokat.

    1. Kedves Thea!
     Igen, ismerem az általad vallott nézetet, annak érveit, de az én esetemben azok véreznek több sebt?l. Persze legyen mindenkinek a meggy?z?dése szerint. De gondolom az Téged sem zavar, hogy ha már az adott cikk felkerült, akkor a téma ne legyen egyoldalú, hanem a másik oldal nézetei érvei is legyenek reprezentálva.

    2. Szia Antenor!
     Nem véletlenül írtam, hogy nem zavar.
     És abban is biztos vagyok, hogy sok meglepetés vár majd mindannyiunkra ezekben a kérdésekben is a Menyegzőn. Jót fogunk beszélgetni. 🙂

    3. 🙂 A menyegzőn már ki akar egymással beszélgetni….?! Amikor ott lesz a vőlegény….?! 🙂 🙂

   3. Nem beszélve arról,hogy a NULLADIK napon kiszólta (br’) KEZDETBEN az egeket és a Földet—ami egyébként az ÉG ellentétje.

    Amit írtál:az is elmélet.
    Mivel az első teremtésben Isten SZÓLT és meglett.Így az embert is kiszólta.
    1Móz 1:27 Teremté (br’) tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.
    Viszont a 2.részben FORMÁLTA.
    1Móz 2:7 És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.

 7. “Szerelmes” Eszter! 🙂
  Ha, megengeded röviden a teremtés(paradoxonjairól=látszólagos ellentmondásairól)anomáliáiról!
  Az egyik, a legyen világosság 1.nap és a 4.nap, miszerint “legyenek világító testek(nap és hold) …” közti látszólagos ellentmondásának a feloldására!
  A válasz a 2.nap történésében van elrejtve!
  Képzeld el, hogy a föld kietlen és puszta, vizek voltak a földfelszin alatt és felett amit a Teremtö el-, vagy szétválasztott a 2.napon! Az 1.napon viszont már mondta Isten, hogy legyen világosság! Igaz? Vagyis a nap/Solar/Helio már már müködött ami adott (némi) világosságot a föld számára!
  NE FELEDD, HOGY A FÖLD SZEMPONTJÁBÓL TÖRTÉNNEK AZ ESEMÉNYEK! EZ FONTOS A MEGÉRTÉSHEZ! 🙂
  Szóval olyan ez, mint amikor sürü sötét felhök vannak az égen(nem látjuk a napot) de azért világosság van !
  A 4.napi legyenek világító testek(nap+hold+csillagok!), vagyis legyenek láthatóak a kontúrjai a napnak, a holdnak és a csillagoknak! Amit persze most is csak felhömentes nappal és éjszaka láthatunk! Így már világos a “világosság”? 🙂

  A teremremtési napok/korszakok hosszát illetöen RIA FIGYELJ TE IS! 🙂 nem helyes sem a 24 órás földi nap, de még az 1000 éves korszak=Istennél egy nap=1000 esztendö intervallum sem!
  Miért?
  A megoldás kézenfekvö: “Isten a 7.napon megnyugovék az Ö kezének alkotásaitól”, vagyis mi a 7.nap/korszakában élünk!
  Számoljunk csak, eddig eltelt közel 6.000 év! Igaz? ..és kell még egy 1000éves milleniumi Krisztus Királysága is, hogy végül minden és mindenki alávettessen Istennek/Teremtönek/ÚRnak a lábai elé! Még a Fiú is!!!
  Ami így 7.000 évet, vagyis egy teljes teremtési napot/korszakot jelent!

  Az a kérdés, hogy Isten a 7.teremtési nap/korszak után mit fog tenni, arról a Jelenések azt írja, hogy “új tekercsek/fejezetek fognak nyittatni”! Vagyis, NINCS MIT SPEKULÁLNI RAJTA! Egyenlöre!

  Kedves IDA! és THEA!
  Ken Hovind, csak egy ember és amit tudni lehet róla – elöadásaiból + vikipedia+ józan paraszti eszem/megérzésem – azt súgja(mi persze mindenkivel szemben is egészséges szkepticizmus NÁLAM!), hogy ” ne bízzatok(feltétel nélkül, vakon, elfogultan) ember fiában akinél nincs megmentés!”
  Ez az ÉN meglátásom! De, mint mondottam volt : ettöl még mondhat okosságokat! Viszont a háttérinfo kissé árnyalja Öt magát!
  Egyéb iránt Kedves Thea, téged jobban ismerlek(na jó ez gyengéd túlzás!) és a Te véleményed, tapasztalatod és bölcsességed jobban éredekel, mint a hivatkozásaid!
  Ami -régebbi – cikket ajánlottál, ahol az elemzed(vagy vki elemzi!), hogy a keresztény(i) értékek, az emberekre vetíttve miként dönti el, hogy “rendes” vagy “rendetlen” az egyén!
  /Persze ezt most nagyon leegyszerüsítettem, bocsi!/
  De, ami nekem lejött – ahogy sok másból is – az, hogy hogyan hat ránk az információ, ami származhat Istentöl vagy máshonnan!
  És itt indukálódik egy újabb gondolat/kérdés, mi az a zsinórmérték ami az ember “értékét méri”? A hit? A cselekedetek? Mindkettö? Vagy a lélek hangjai?

  Ahol a józan ész csödöt mond, onnan kezdödik a lélek müvészete!

  Békesség és áldás akik éhezik és szomjazzák az igazságot…:)

  1. Nekem úgy tűnik kettős mércét használsz Wiiking. Egyrészt ideteszel egy Wikipedia bejegyzést, viszont elveted, ha más szintén egy linkkel válaszol.
   Ugyanez igaz arra is, hogy írod: “a Te véleményed, tapasztalatod és bölcsességed jobban éredekel, mint a hivatkozásaid”. Ez nagyon megtisztelő, de én semmi problémát nem látok abban, ha az ember idéz másokat vagy hivatkozásokat használ. Egyrészt hihetetlen arrogáns lenne azt feltételezni, hogy minden gondolatunk “eredeti” és csakis mi találtuk ki őket. Mindenkit befolyásolnak az olvasott, látott dolgok és nincs egyetlen elfogulatlan ember sem. Szerintem ez egyszerűen büszkeség, ami nemhogy erény, de egy bizonyos angyal bukását eredményezte. És mennyivel hitelesebb, ha átfogalmazom azt amit korábban olvastam, annál, mintha ugyanezt pontosan idézem?
   Ehhez kapcsolódik még egy dolog, amit megemlítenék. Nagyon gyakran használsz idézőjelet olyan gondolatokra, amiket te fogalmaztál meg, illetve átfogalmaztál. Ez szerintem megtévesztő és korrektebb lenne elhagynod az idézőjelet ilyenkor.

   Végül utoljára a személyes vádaskodásokról. Szerintem ettől óvakodnod kellene, mert ez tudjuk kinek a fegyvere és Jézussal is pontosan ezt tették. “”Ti pedig vigyázzatok magatokra: mert bíróságoknak adnak át titeket, zsinagógákban vernek meg, helytartók és királyok elé állítanak énértem, bizonyságul nekik.” Márk 13:9
   “Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak,” János 15:20

   1. @ Thea!
    Nekem meg úgy tünik Te is ugyan azt az (elfogult) kettös mércét használod! 🙁

    Ha, az boldogabbá tesz, akkor nem vagyok kíváncsi a véleményedre, mert ezek szerint nincs önálló véleményed?
    Ha, a tudományunk nem több az írástudók és sadducceusok tudásánál, … ugye ismered?
    Ha, csak linkelgetünk és másoljuk a Biblia idézeteket akkor hol a bölcsesség?

    Kérlek ne írd, hogy elvetek valamit, mert ezt én nem írtam! Igaz?

    Ha, neked az emberi magyarázat több mint Isten Igéje, akkor élj vele! Én biztos nem vetek rád e miatt semmit!
    Az a bajod, hogy nagyon szelektíven olvasol/értelmezel(kiforgatsz), sajnálom!
    Azt írtam a szóbanforgó személyröl, hogy a mondandója ennek ellenére lehet logikus, mondhat okosságot!

    Hadd döntsem el magam, hogy én kit/mit fogadok el autentikusnak! Ez is része lenne a keresztényi tulajdonságnak “Az Úr szolgája pedig nem akaratos, …szelíden inti az ellenszegülöt!” Nemdebár!
    A Rendes/Rendetlen ember-es cikkedre reagálva már elmondtam, hogy a fellelhetö ismeret személyünkön mért hatása az amivel én is egyet értek! Te, pedig megsértödsz, ha a személyes véleményedet kérdezem? Mit gondolsz? Mennyivel lesz/el hitelesebb, ha mindig másokra hivatkozol? Legyen egyensúly ebben is, ez a véleményem!

    Az pedig, hogy több órás videókat és több oldalas angol szakszöveget nem tudok- fizikai képtelenség – alaposan átvizsgálni, Te személyes sértésnek veszed! Miért? Neked talán van mindenre idöd és szellemi kapacitásod?

    Nem tudom – mivel nem ismerem az összes körülményt, ahogy Te se! – hol a pontos igazság ezért én is csak a link/háttérinfóra (ahogy Te is!) tudok hagyatkozni!
    Nekem az jött le : Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!

    Egyébként én is idézném a János 15:20-szat a magam igazsága védelmében!
    1:1 … döntsön az Isten!

    U.i.
    Ha, a szövegdoboz adna lehetöséget szövegszerkeszteni, akkor szívesen elhagynám a “*” -ket!

    1. “Legyen néktek a ti hitetek szerint”
     Én továbbra is szívesen veszem a linkeket és az idézeteket, ha neked nem kell, ne olvasd el.

     “Nem tudom ? mivel nem ismerem az összes körülményt, ahogy Te se! ? hol a pontos igazság ezért én is csak a link/háttérinfóra (ahogy Te is!) tudok hagyatkozni!”

     Csakhogy nem mindegy, hogy merre keresed az igazságot. Nem egy ügyvéd elmondta már, hogy nincs egyetlen ember sem a fejlett országokban, akire ne tudnának legalább három törvénysértést rábizonyítani. Ki az emberek vádolója? És ki a mi szószólónk?

     “Az pedig, hogy több órás videókat és több oldalas angol szakszöveget nem tudok- fizikai képtelenség ? alaposan átvizsgálni”

     Miért nem? Senki nem várja tőled, hogy azonnal tedd. Honnan informálódsz, ha nem olvasol? Szakszöveget nem küldtem. Ha pedig az angol nyelv okoz gondot, kérlek jelezd. Ezért senki sem fog lenézni.

    2. @ THEA
     Látod!
     Mindenkinek más a információ kezelés és feldolgozási súlypontja! De, miért is lenne ettöl az egyik jobb a másiknál?
     A Tiéd is olyan “thea”-s stílusú! 🙂
     Kinek a pap, kinek a paplan! 🙂

     Jó dolog a sok/rétü info, de mint említtem volt, “sok bába közt …”! ´Én más módszerrel analizálok!
     De, ez magán ügy! Nem gondolod?
     Az, pedig, hogy hol van és mi az igazság – gondolom Te se mennél tüzbe érte(kivéve a bibliait!)-, régen se, de ma sem meghatározható! Mondhatnám: szubjektív dolog!
     ” A történelmet a gyöztesek írták!” A ma történéseit pedig, … – ugye nem kell magyaráznom az értelmét!
     Azt, hiszem ennek a hitszónoknak a monográfiája nem lesz perdöntö sem az én, de biztos, hogy senki más megváltásában sem! (Persze ez az Isten dolga!) ” Nincs senkiben más megmentés, és nem adatott a földön más név amiben megtartatunk, mint ….!” – folytathatod!

     Az angol tudásom, jelenleg szintén nem a túlélésem záloga! Értsd: vonzó a nyelvtudásom csiszolása, de jelenleg nem kardinális kérdés! Az idö pedig, … élet!
     Vagyok olyan nagyfiú, hogy eldöntsem mit és honnan fogyasztok! Köszönöm!

  2. Kedves Wiiking!

   írod:
   “A válasz a 2.nap történésében van elrejtve!
   Képzeld el, hogy a föld kietlen és puszta, vizek voltak a földfelszin alatt és felett amit a Teremtö el-, vagy szétválasztott a 2.napon! Az 1.napon viszont már mondta Isten, hogy legyen világosság! Igaz? Vagyis a nap/Solar/Helio már már müködött ami adott (némi) világosságot a föld számára!”

   Nem a nap működött, hanem fényt (világosságot) teremtett az Isten a világegyetembe, aki egyébként maga is a 1Tim 6,16 aki egyedül halhatatlan, aki hozzáférhetetlen FÉNYBEN lakik, akit még ember nem látott, sem nem képes meglátni, övé a dicsőség és a (világ)korszakra szóló (aioni) hatalom, Ámen.(Vida Sándor)

   írod:
   “A teremremtési napok/korszakok hosszát illetöen RIA FIGYELJ TE IS! 🙂 nem helyes sem a 24 órás földi nap, de még az 1000 éves korszak=Istennél egy nap=1000 esztendö intervallum sem!”

   Én a Bibliánál maradtam ( és csak azokat írom le, ami abból bizonyítható) , de amit te írsz, azon is érdemes gondolkodni, az is megfontolandó.

   írod:
   “Az a kérdés, hogy Isten a 7.teremtési nap/korszak után mit fog tenni, arról a Jelenések azt írja, hogy ?új tekercsek/fejezetek fognak nyittatni?! Vagyis, NINCS MIT SPEKULÁLNI RAJTA! Egyenlöre!”

   Új föld, új ég!

   írod:
   Kedves IDA! és THEA!
   Ken Hovind, csak egy ember és amit tudni lehet róla ? elöadásaiból + vikipedia+ józan paraszti eszem/megérzésem ? azt súgja(mi persze mindenkivel szemben is egészséges szkepticizmus NÁLAM!), hogy ? ne bízzatok(feltétel nélkül, vakon, ”

   A magam részéről nem teszem. Az előadásaira is azt használom, hogy mindent megvizsgáljatok….! De szerintem mások is. Viszont vannak tőle is megfontolandó gondolatok!

   írod:
   “Ez az ÉN meglátásom! De, mint mondottam volt : ettöl még mondhat okosságokat! Viszont a háttérinfo kissé árnyalja Öt magát!”

   Tudod, hogy Jézusról is elég negatív “háttérinfók” is voltak abban az időben, amikor éppen a földi szolgálatát végezte…! ( Megbízható emberek, a farizeusok, és a papok állították róla….!) Persze ettől még bárkiről, bármi kiderülhet, hiszen éppen Isten az, aki mindent a világosságra hoz, amit esetleg elakarnak titkolni azok, akik a nevéről nevezik magukat….!

   Békesség!

   1. @ IDA!
    Amit írsz és hivatkozol, az tény! Nem is ragoznám! Egyébként sem sorsdöntö a megmentést illetöen! 🙂
    Azt azért megjegyezném, hogy a föld a NAP-rendszerben található és a Genesis könyve a föld teremtését/az ember számára lakhatóvá tételéröl szól!
    Tehát, nem írás ellenes, ha a NAP fényéröl beszélünk, ugyanis az is Isten Fénye! Igaz? 🙂

    Az új Föld(?!) és új Ég(?!) pontosan mire vonatkozik? Hát azt – egyenlöre csak Isten tudja! 🙂

    Jézusról is sok háttérinfo volt! Ez is igaz!
    Azért, nem túl szerencsés Isten Fiát és egy tökéletlen/kéteshírü embert egy lapon említeni! Ugye?

    Szelídség és türelem!

    1. Kedves Wiiking!

     írod:
     “Azt azért megjegyezném, hogy a föld a NAP-rendszerben található és a Genesis könyve a föld teremtését/az ember számára lakhatóvá tételéröl szól!”

     Nem igazán. ?1 Móz 1,1 Kezdetben * teremté Isten a mennyet és földet. **
     Itt a kezdetekről beszél, ahol először a mennyet( mennyeket, világokat, dimenziókat, a bennük lévő lényekkel) teremtette meg Isten, és azután , vagy ezzel egy időben a (harmadik dimenzióban) földet, amellyel még csak ezután kezd majd komolyabban foglalkozni….!
     Azután a 3. dimenzióba is beteremtette a fényt, amely nem egyenlő Istennel, AKI maga is fény (világosság) , és fényben( világosságban) lakozik. Ez a teremtett fény olyan tulajdonságokkal bírt, amely a megteremtendő növények életéhez szükségeltetik. Amit azután majd lecserél Isten az égitestekre! De a galaxis, ill a galaxisok még ebben a dimenzióban nem léteznek, csak ekkortól :1 Móz 1,16 És alkota Isten két nagy világítót, ? a nagyobbik világítót, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világítót, hogy uralkodjék éjjel, ? és csillagokat.
     ? 1 Móz 1,17 És helyezé azokat az ég erősségébe, hogy világítsanak a földre, 1 Móz 1,18
     és uralkodjanak nappal és éjjel, és válaszszák el a világosságot és sötétséget. És látá Isten, hogy jó.
     És lőn este és reggel, negyedik nap.
     írod:
     “Tehát, nem írás ellenes, ha a NAP fényéröl beszélünk, ugyanis az is Isten Fénye! Igaz? :)”

     Nem így van! A Teremtő fényét , nem lehet a teremtett fénnyel összehasonlítani. De egy égitest fényével sem! Ő egy kimondhatatlan, megközelíthetetlen öröktől lévő Fény, és fényben lakozik ( ami tulajdonságai, részei Neki), emezek pedig a teremtett életet táplálják. 1 Kor 15,41 Más a nap fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége; még a csillag is különböző a csillagtól fényességre. (Káldi)

     írod:
     ‘”Az új Föld(?!) és új Ég(?!) pontosan mire vonatkozik? Hát azt ? egyenlöre csak Isten tudja! :)”

     Igaz. Nem egyértelmű, hogy fizikai megsemmisítésről, és új teremtésről van- e szó, vagy “csak ” megtisztításról. Viszont ott már gonoszság nem lesz.

     írod:
     “Jézusról is sok háttérinfo volt! Ez is igaz!
     Azért, nem túl szerencsés Isten Fiát és egy tökéletlen/kéteshírü embert egy lapon említeni! Ugye?”

     Sarkítani akartam a mondanivalót. Hiszen, ha még a tökéletest is megtudták vádolni, és hazudni tudtak rá, akkor mit várhatunk magunkról?! ( Illetve éppen Ő mondta nekünk, hogy számíthatunk ilyesmire : Mát. 5,11 Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. )

     Békesség!

    2. 1 Móz 1,16 És alkota Isten két nagy világítót, ? a nagyobbik világítót, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világítót, hogy uralkodjék éjjel, ? és csillagokat.

     ez a 2 a napra és a holdra vonatkozik ugye?
     A nagyobbik a nap a kicsi a hold amely éjjel uralkodik.

    3. @IDA
     IDA! IDA! 🙁
     Te most komolyan írod/gondolod ezt?
     ” Itt a kezdetekről beszél, ahol először a mennyet( mennyeket, világokat, dimenziókat, a bennük lévő lényekkel) teremtette meg Isten, és azután , vagy ezzel egy időben a (harmadik dimenzióban) földet, amellyel még csak ezután kezd majd komolyabban foglalkozni?.!
     Azután a 3. dimenzióba is beteremtette a fényt, amely nem egyenlő Istennel, AKI maga is fény (világosság) , és fényben( világosságban) lakozik. Ez a teremtett fény olyan tulajdonságokkal bírt, amely a megteremtendő növények életéhez szükségeltetik. Amit azután majd lecserél Isten az égitestekre! De a galaxis, ill a galaxisok még ebben a dimenzióban nem léteznek, csak ekkortól :1 Móz 1,16 És alkota Isten két nagy világítót, ? a nagyobbik világítót, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világítót, hogy uralkodjék éjjel, ? és csillagokat.”

     Már megint küzdesz/hadakozol a széllel? Genesis=Teremtés könyve 1:1 tényét (!) nem kell megvédened!
     Világos mindenki számára!
     A többi tudományos/nak ható/ fejtegetésed pedig – maradjunk abban, hogy – nem bibliai eredetü!
     Ha, mindenáron csillagászatba szeretnél rutint szerezni, akkor ajánlanám figyelmedbe az ” Utazás az Universum peremére” c. filmet! Nem csak ismeretterjesztö, de e mellett élményszerü kikapcsolódás is! http://www.youtube.com/watch?v=4k0UlaRZC8k
     @
     ” Nem így van! A Teremtő fényét , nem lehet a teremtett fénnyel összehasonlítani. De egy égitest fényével sem! Ő egy kimondhatatlan, megközelíthetetlen öröktől lévő Fény, és fényben lakozik ( ami tulajdonságai, részei Neki), emezek pedig a teremtett életet táplálják. 1 Kor 15,41 Más a nap fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége; még a csillag is különböző a csillagtól fényességre. (Káldi)”
     Csak ismételni tudom magam: Ne akarj bölcsebb lenni/felettéb ne bölcselkedj, mint azt az Úr adta kinek-kinek képességei szerint!
     Vagyis, maradj meg a Biblia mellett és ne ess bele a spekulációk világába!
     / Bevallom, én nagyon évezem, hogy ilyen kreatív(fantázia dús vagy!) 🙂 /
     Csak pontosítás végett : a FÉNY(fönév) és FÉNYESSÉG(jelzö) két különbözö fogalom! Jelentésük is ennek megfelelö!
     Nem kétséges, hogy különbség van a csillagok fényessége/dicsösége közt!
     Ha, a napunk fényességét 1-nek vesszük akkor a Syrius csillag ennek a 22xerese és akkor még ne beszéltük a vörös óriásokról, fehér törpékröl, a kvazárok vagy neutron csillagok fényességéröl!!! / Csak megjegyzem! A fény sprektuma az infra vöröstöl az ultra ibolyáig terjed. Az elektro mágneses, röntgen vagy gamma “fény/sugárzási” spektrumáról még nem is beszéltünk!
     Nem is ragoznám tovább!
     Bár a Biblia nem csillagászati könyv mégis direkte/allegórikusan sok érdekeset mutat nekünk!
     Nem lenne bölcs felettébb bölcselkednünk, mint szükséges!
     Valljuk be öszintén nem vagyunk tudósok, csillagászok, asztro-fizikusok! Igaz?

     Thea írta : A mondandóra koncentrálj! – Hovindra utalva!
     Vagyis, “ne bízzatok emberben, sem embernek fiában, akinél nincs megmentés!” – én ehhez tartom magam.
     Ha, ez bün, akkor bünös vagyok, vállalom!

     Boldogok a békességre igyekvök!

    4. Kedves Wiiking!

     írod:
     “Már megint küzdesz/hadakozol a széllel? Genesis=Teremtés könyve 1:1 tényét (!) nem kell megvédened!
     Világos mindenki számára!”

     Ahogyan láttam, nem mindenkinek. Hiszen ezért kezdtünk ebben a témában beszélgetni újra, mert kérdés jött efelől ..! De ez nem is érdekes, mert már mondtam, hogy a hozzászólások/válaszok nem csak neked szólnak. Mivel itt esetleg többen is olvassák, és én szeretek annyira tapintatos lenni, hogy úgy írjak, hogy más is megértse, ha elolvassa amit írtam!

     írod:
     “A többi tudományos/nak ható/ fejtegetésed pedig ? maradjunk abban, hogy ? nem bibliai eredetü!
     Ha, mindenáron csillagászatba szeretnél rutint szerezni, akkor ajánlanám figyelmedbe az ? Utazás az Universum peremére? c. filmet! Nem csak ismeretterjesztö, de e mellett élményszerü kikapcsolódás is! ”

     ÉN SEMMIT NEM ÍRTAM, AMI NEM BIBLIAI EREDETŰ! ( Még akkor sem, ha némelykor azon apokrif írásokból említek is valamit, amit a Biblia megbízható forrásként említ! Kizárólag az Igében is leírt dolgokat említek! ) És felettébb se szoktam bölcselkedni annál, mint ami adatott nekem! Ez mind oda/bele van írva, és megtalálható abban a könyvben ( Persze nem árt az egészet ismerni/olvasni, mert az egész az, amiben az egész kép benne van, és látható!) ! Attól, hogy neked nem jelentetett ki , illetve te a Bibliában ezt nem látod/hatod, értheted meg , nem jelenti, hogy mások se, illetve, hogy nem így van! (Bár én nem ismerem ezeket az elméleteket, de mint látod a Biblia alapján mások is látnak/tak, felismertek/ megértettek más lehetőséget is, mint a szó-szoros értelemben vett 6/24 órás teremtés, és csak annyi, ahogyan az oda van írva! Persze most nem mentegetőzni akarok…, hogy mások is…! Mert nem érdekel…! ) A filmsorozatot én is láttam, de attól még nem az a mérvadó a számomra ( bár valóban érdekes, és elgondolkodtató)! És az se, hogy te, vagy más, milyen véleménnyel vagy/vagytok esetleg az én ismereteim nagyságáról, ill mélységéről. Továbbá az se túlzottan érint kellemetlenül, hogy az intellektuális képességeimet is minősíted, ill minősítik!

     írod:
     “Csak ismételni tudom magam: Ne akarj bölcsebb lenni/felettéb ne bölcselkedj, mint azt az Úr adta kinek-kinek képességei szerint!”

     Esetleg magadra is vehetnéd amit mondasz. Tudod, van az úgy, hogy ha nem értem amit mellettem beszélnek, az lehet hogy azért van, mert nem értek azon a nyelven ! Nem feltétlenül az adóban van a hiba, lehet, hogy a vevő nincs bekapcsolva, ill behangolva, nincs benne elem, vagy nincs a konnektorba dugva, vagy csak elromlott…, stb….! ( Ne veregess vállon leereszkedően, és ne hülyézz le kérlek másokat, ahogyan azok szokták tenni , akik még csak nem is értik, hogy miről beszélsz….! Tudod, ..”.a mégis mozog a föld…” történetek (is)…..! )

     írod:
     “Vagyis, maradj meg a Biblia mellett és ne ess bele a spekulációk világába!”

     Én, mint mondtam “abból” beszélek!

     Írod:
     “Csak pontosítás végett : a FÉNY(fönév) és FÉNYESSÉG(jelzö) két különbözö fogalom! Jelentésük is ennek megfelelö!”

     Csak pontosítás végett: Ján. 1,1 Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge…..Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett. Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága/FÉNYE; És a VILÁGOSSÁG/FÉNY a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. …
     Ján. 1,8 Nem ő vala A VILÁGOSSÁG/FÉNY, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról/FÉNYRŐL.

     ? Ján. 1,9 Az igazi VILÁGOSSÁG/FÉNY eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert.
     ?
     Jn 1,3 A Mindenség általa (Rajta keresztül) lett és nála nélkül (Tőle különválasztva) semmi sem lett, ami lett.
     ?Őbenne élet volt és az élet volt az emberek FÉNYE/VILÁGOSSÁGA
     Jn 1,5 és a FÉNY a sötétben ragyog (világít) és a sötétség azt nem tartóztatta fel.
     ?….Ez tanú(bizony)ságtételre jött, hogy tanúskodjék a fényről/VILÁGOSSÁGRÓL, hogy mindenki higgyen általa.
     ? Jn 1,8 NEM Ő VOLT A FÉNY, hanem (jött), hogy tanú(bizony)ságot tegyen A FÉNYRŐL.
     ?Jn 1,9 AZ IGAZI FÉNY/VILÁGOSSÁG MÁR ELJÖTT a világba és fénybe borított minden embert. (Vida)

     írod:
     “Nem kétséges, hogy különbség van a csillagok fényessége/dicsösége közt!……”Nem is ragoznám tovább!”

     Igen, éppen erre szerettem volna a figyelmedet felhívni, hogy különbség van az Isten , mint Fény, és mint a fénye/világossága ( 1 Ján. 1,5 És ez az az üzenet, a melyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság /fény és nincsen ő benne semmi sötétség.), azon fény, amiben lakozik , és az Isten teremtményeinek a fénye között! De ezt abban a hsz-omban már leírtam….! (És a klub oldalon is beszéltünk már a teremtett fény mibenlétéről!)

     írod:
     “Bár a Biblia nem csillagászati könyv mégis direkte/allegórikusan sok érdekeset mutat nekünk!
     Nem lenne bölcs felettébb bölcselkednünk, mint szükséges!”

     Ezt már másutt mondtam, hogy a magunk értelmével nem érthető meg a Biblia, csak ” bölcselkedhetünk” felette ! Se a szellemi mondanivalója, se az egyéb! Gondolkozhatunk rajta sokat, de csak a Szent Lélek tudja nekünk megvilágosítani azt. És annyit belőle, amennyit Ő akar…!

     írod:
     “Valljuk be öszintén nem vagyunk tudósok, csillagászok, asztro-fizikusok! Igaz?
     Thea írta : A mondandóra koncentrálj! ? Hovindra utalva!”

     Én a mondandómra koncentráltam!

     Békesség!

    5. Kedves Eszter!

     írod: “1 Móz 1,16 És alkota Isten két nagy világítót, ? a nagyobbik világítót, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világítót, hogy uralkodjék éjjel, ? és csillagokat.ez a 2 a napra és a holdra vonatkozik ugye?
     A nagyobbik a nap a kicsi a hold amely éjjel uralkodik.”

     Igen! Bocs, nem értettem jól, hogy mi volt a kérdés. A Nap, a Hold, és a csillagok a 4. napon lettek teremtve!

  3. Ha mi a jelen földi életünkben a “7.nap/korszakában élünk!”. akkor a Krisztus 1000 éves kiralysaga (a millenium) mar a 8. nap/korszak lenne, igaz Wiking?

   “Tovabba: az 1Mozes 2:2-3-ban azt olvassuk,hogy Isten a 7. napon megpihent, ami egyszeruen csak elmondja, hogy Isten nyugalmat élvezte mert a teremtésre vonatkozo munkajat befejezte. Kesobb olvassuk, hogy Isten megparancsolta a szombat megtartasat es, hogy az embernek ez mennyire nem sikerült; de sehol nem olvassuk mégegyszer, hogy; “megszunék Isten minden munkajatol” (itt csak a vilag, benne az élolények megteremtésének a munkajatol szünt meg) sot ellenkezoleg: “Az én Atyam mind ez ideig munkalkodik, én is munkalkodom” (Janos 5:17) A szombatot – a szo szorosan vett es tulajdonkeppeni értelmében – csak akkor lehetett ünnepelni, amikor valoban nem volt semmi tennivalo. Ezt csak egy be nem mocskolt tiszta teremtésben lehetett megünnepelni… olyan teremtett vilagban, ahol a a bunnek egyetlen szennyfoltjat sem lehetett felfedezni. Isten nem tud nyugodni ott ahol bun van, és az embernek csak széjjel kell néznie maga körül es azonnal rajön, hogy teljesen lehetetlen, hogy Isten a mai teremtett vilagban nyugalomnak örvendjen. Igy hat Istennek munkaban kell lennie, nem nyugalomban. Hogy tudna Isten tövisek es bogancskorok között pihenni? Sohajok, könnyek, jajok, fajdalmak, betegsegek, halal, közepette e mélyre süllyedt, bunbe merült, lepusztult vilagban, hogy pihenhetne? Ilyen körülmények között ülhet-e Isten ugyszolvan tétlenül,és ünnepelhet-e szombatot? Tehat mivel a teremtés muve megromlott a bun miatt, a szombatnapi nyugalom félbeszakad; és igy a bunbeeséstol Jezus megszületéséig Isten munkalkodott; Jezus megszületésétol a keresztfaig a Fiu-Isten; es pünkösdtol egész mostanaig a Szent Szellem-Isten munkalkodik. Jezus hol töltötte a szombati napot? A sirban!!! Mit mond ez nekünk? Tudott volna-e Isten Fia a 7.napon sirban feküdni, békében nyugalomban, ha nem abban a teljes tudatban, hogy nem maradt semmi tennivalo? Lehetetlen!”
   A 7. bibliai évhét még nem kezdodott el.

   1. @RIA
    Ok RIA!
    Számoljunk! 🙂
    Kb. 6000 év telt el eddig az emberi történelemböl! Igaz? Plusz Krisztus 1000 éves Királysága = 7.000 év. Igaz? Ez lenne Isten TEREMTÉSI MUNKÁJÁNAK/KORSZAKÁNAK utolsó, A PIHENÉSI NAPJA amelyen Isten megnyugodott és megszünék minden munkájától! /Ahogy Te is helyesen idézted!/ A 7-es szám misztikájába most ne menjünk bele, jó?
    Akkor leszögezhetjük : 1. Isten a föld(i) teremtésével kapcsolatos munkájától megszünt, vagyis a 7. teremtési nap Isten szombatja=pihenö napja! Igy van?
    2. De, Isten munkálkodik! Ez is igaz! Nem keverendö össze a földdel kapcsolatos teremtési munkájával! Hiszen az Universum/aminek a jelentése ; Uni=egy , versum=szó , ez lehet az Isten Szava/Igéje ami elmegy és nem tér vissza hozzá terméketlenül, hanem megcselekszi mindazt amit Isten akar(még az universumban tenni!) Így jó lesz RIA?

    Egyenlöre ennyi! Remélem így már mindketten elmondhatjuk : Legyen világosság! …és lön világosság! 🙂

    Áldott éjszakát!

    1. En nem kevertem össze semmit semmivel, te tartasz mar megint ott, hogy mindent mindennel összekutyulsz. A te egyik titkos foglalkozasod nem terelo juhasz ugy egyébként?
     Neked is legyen aldott az éjszakad, olyannyira, hogy a tiszta igazsagot hozza eléd.

    2. @RIA
     Az lehet, hogy én összekutyulok mindent! 😀
     DE, az én világomban, csak aki néz és nem lát az érez káoszt! 🙂

     A “titkos foglalkozásom”-ról pedig egy vallomás!
     Azért vagyok itt, hogy elvegyem az emberek pénzét, reményeit, hitét és csak álmokat/illuziókat adjak helyette! ELHISZED?

     Csak Egy valaki ismer, aki mindent tud rólam, … nekem Ö a legfontosabb mit is tagadjam!

     Tökéletlen, önzö és gyáva vagyok kihasználok mindent és mindenkit! Modorommal megsértek sokakat, gyakran hibázom/vétkezem és csalok! ELHISZED?
     Kommentjeimmel akit csak lehet félrevezetek, mert ettöl nö nagyra az ego-m! Az alázatot/taníthatóságot hírböl sem ismerem, én mindent jobban tudok mindenkinél! ELHISZED?

     ” Akinek sokat bocsátanak meg az JOBBAN SZERET!” ELHISZED?

     Így már minden tiszta és világos? /skype-on elérhetö vagyok, arccal-hanggal! senior-ti néven megtalál akinek még ezek után is kétségei vannak!/

     Jó éjt, szép álmokat! 🙂

    3. ELHISZEM Wiiking. 🙂

     A Skype-ozasra valoszinu, hogy a “melegszivu anyukad” elsoként jelentkezni fog, 🙂 részemrol ez még nagyon korai volna.
     Jo ejt neked is, én pedig remélem, nem veled fogok almodni. 🙂

 8. Kérdeznék valamit Idatol és Theatol. Mert ugy latom hogy ti nezeteitek nagyon hasonlók az enyéimhez.

  A kerdes elott szolok hogy szerintem a kereszteny hitt nem vallas hanem hitt es kapcsolat a teremtovel. Marmint Istennel. A vallasok mind torvenyekbol alnak amit emerek hoztak letre hogy tudjak uralni az embereket mint a birkakat.

  A keresztenyseg viszont nem. De azert vannak kivtelek akik megproblajak bemocskolni ezt.

  Mindegy. szoval a kerdesem feletek az hogy tudom hogy a nap es a hold mint őrök akik segitenek nekunk sok mindenben ami ebben a fizikai dimenzioban szukseges.
  Es ezek a3. napon szulettek es kesobb a csillagok hogy fenyukkel valaszak el sotetet a napaltol.
  Namost. A föld elöbb volt mint a napunk es a holdunk? Es a nap hogyan alakult ki ha nem voltak csillagkodok amik most a csillagok szuleteset es taplalasat szolgalja.
  Es a bolygok? Ami csodalatos es egyedi bolygoink? Ok hogyan?
  szeretnem tudni a mi kulonleges naprendszerunk valodi kialakulasat es nem azt amit a hulye NASA add a TV ben.

  A fold valojaban csak par ezer eves es nem millio. A naprendszerunk fiatal nagyon.
  Az elso ember kb 4000 evvel ezelott szuletett es nem millio.
  Es a jegkorszak. Ez az amikor az ozonviz idelyen tel volt es befagyott a viz.
  Es a kontinensek ekkor valtak szet mert eredetileg egybe voltak.
  Az ozonviz nagyon atalakitotta a fold eredeti arcat.
  Ja es orulok az ozonviznek mert igy legalabb a bukottak nem tudtak tobbet kiserletezni es hulyesegekre tanitani az embereket.

  Imadom a teremtot. Mindig a javunkat akarja o egy igazi apa.

  1. Bocsánat Eszter!
   Jók a kérdéseid! A válaszokra én is kíváncsi vagyok! 🙂
   Áldás

  2. Kedves Eszter!

   írod:
   “A kerdes elott szolok hogy szerintem a kereszteny hitt nem vallas hanem hitt es kapcsolat a teremtovel. Marmint Istennel. ”
   A keresztenyseg viszont nem. De azert vannak kivtelek akik megproblajak bemocskolni ezt.”

   Ezt nem pontosan értem, hogy mit szerettél volna mondani, de a kereszténység az a Krisztus bennem, én Őbenne! és Kapcsolat Istennel, Jézussal, és a Szent Lélekkel, a Szent Lélek által, az Úr Jézus Krisztusban, az Ő értünk hozott áldozata, megváltása által!

   írod:
   “Es ezek a3. napon szulettek es kesobb a csillagok hogy fenyukkel valaszak el sotetet a napaltol.
   Namost. A föld elöbb volt mint a napunk es a holdunk? Es a nap hogyan alakult ki ha nem voltak csillagkodok amik most a csillagok szuleteset es taplalasat szolgalja.
   Es a bolygok? Ami csodalatos es egyedi bolygoink? Ok hogyan?”

   A 4. napon lettek megteremtve az égitestek. Isten kezdettől fogva a Fiával (Jézussal, és a Fia által és a Fiára nézve ) , és a Szent Lélekkel, teremtett mindent! Szólt és meglett! ( Ez olyan, mint a ház építés pl. A világegyetem terve, azt működtető törvények, az anyaga, stb ( ami még szükséges hozzá, de még nem ismerjük) már kész volt, csak szólni kellett, és minden ami meg lett tervezve, meglett. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett az jó!)(Természetesen Jób. 38,4 Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem?…Ésa. 45,12 Én alkotám a földet, és az embert rajta én teremtém, én terjesztém ki kezeimmel az egeket, és minden seregöket én állatám elő.)

   Eről az oldalról javaslom ezt a “könyvet” olvasd el: http://churchofgod.hu/content.php?act=jubilkonyve1

   írod:
   “A fold valojaban csak par ezer eves es nem millio. A naprendszerunk fiatal nagyon.”

   Kent Hovind foglalkozik ezzel. Itt megnézheted:

   https://www.google.hu/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=kent+hovind+magyarul

   ( Majd még írok, de most “sorállás” van a géphez…! 🙂 )

   írod:
   “Imadom a teremtot. Mindig a javunkat akarja o egy igazi apa.”
   A Fiát is ismered?

   Békesség!

   1. Ida

    Hogy ismerem e őt? Ő az en szerelmem!
    Egyepkent en mar lattam Kent Hovind oszzes videojat.
    Csak azt nem ertem hogy miert tavolittottak el őt.
    Bortonbe zartak es megoltek. A kormany eltorli azokat akik az igazat harsogjak.
    Sok mindenre utana kutattam. Es eok jo infot szurtem le a sok roszbol.
    A tudomany kez a kezben jar a teremtovel. Az ivszi tudomany es nem amit az evolucionistak kantalnak.

    1. Kent Hovindal valami történt.
     Börtönbe záradták mert az egyik alkalmazott bakizott a pénz terén. aztán azt hallotam hogy megölték őt.

    2. Kedves Eszter!

     Én nem hallottam arról, de én nem vagyok mérvadó. Szerintem az itt lévők majd válaszolnak erre a kérdésedre.

    1. Oké, de mi a lényeg benne, amire fel akartad hívni a figyelmet?

    2. Bár mondjuk én csak nem régiben ismerkedtem meg Hovind magyarázataival. Persze lehet köpködni rá, de ez közelebb van a teremtés, Bibliában, ill egyéb vallásokban megőrzött teremtéstörténetekhez, mint a “majmos sztori”. Egyébként pedig ( 2 Pét. 3,5 Mert kész-akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára; ) valószínűleg van még egy-két írás, amely elveszett…………

    3. IDA!
     Ez nem köpködés! Csupán háttérinfo! Ettöl még mondhat okosságot! Bááár az a 6napos (6×24 óra!) …hmmm… tudom Istennél semmi sem lehetetlen, nade pont Ö az ész-szerüség, tudás és bölcsesség Istene is!

     De, tudod, hogy én kicsit másként nézek/látok mint az “átlag ember”!
     (Végignéztem a videóját és észrevettem olyat is rajta, ami felett néhányan lehet, hogy átsiklanának!!)

    4. Kedves Erik

     Nem rád mondtam a “köpködést” ! Csak általánosságban, hiszen tudom, hogy sokan nem “értékelik” Hovindot, és mondanak rá is sok mindent. A háttér információk begyűjtése természetesen nem árt, illetve igen hasznos.
     A 6/24-es teremtésben én se hiszek. De itt valahol erről én már többször írtam, csak nem olvastad. ( Még a Bibliában is benne van, hogy “az Istennél 1000 év egy nap, és 1 nap 1000 év! És más apokrifban erről szó is van. Azt hiszem pont azt linkeltem be Eszternek. )

    5. Kedves Erik!

     írod:
     “Végignéztem a videóját és észrevettem olyat is rajta, ami felett néhányan lehet, hogy átsiklanának!!)”

     Na erre lennék kiváncsi! ( Én még nem láttam végig a videóit!)

    6. Ha eddig nem tudtad volna Wiiking, Istennek 6000 évig tartott kimondania (6x 1000 évig) egymas utan azt az egyetlen szot, hogy: “Legyen!” Bezony! Az “O szolt és meglett, parancsolt és eloallott”-at… (Zsolt 33:9). Amikor példaul, a Biblia elso lapjan, az elso fejezet 3. versében azt olvassuk, hogy: ” Es monda Isten: Legyen vilagossag; és lőn vilagossag”, akkor ezt az egyetlen parancsszavát egy 1000 évi idotartam leforgasa alatt sikerült csak kinyögnie. Remélem segithettem. 😉 (Bocsass meg Uram!)

    7. Csak hogy agyilag követhető legyen:

     Az én Istenem szólt, lett, és gyönyörködött benne 1 napig ( az adott napi teremtésében)! Ami az én Istenemnél az Ő igéje szerint 1000 földi év! De az, hogy a föld meddig állt: ?”a föld puszta és üres volt, és sötétség volt a hullámár színén; és Isten szelleme ült a vizek színén. “, azt nem tudjuk. Csak azt, hogy az első nap a fényt, a világosságot teremtette. De “az egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára; “.
     (És nem ” 6000 évig tartott kimondania (6x 1000 évig) egymas utan azt az egyetlen szot, hogy: ?Legyen!?, mint azt némelyek “kilogikázták!” )

    8. Haat. Aki mar 2008-2009-ben beszelt illuminatus osszeeskuvesrol, vilagkormanyrol, chemtrailrol es tervezett nepirtasrol, azt en is mihamarabb bortonbe zartam volna ha a regnalo hatalom fejevel gondolkodom.
     Adocsalast pedig a mai vilagban barkire ra lehet huzni, ugyebar – ha arra gondolsz, hogy Hovind eppen emiatt van bortonben jelenleg. Olvass utana kicsit melyebben annak is, hogy tulajdonkeppen miert es hogyan iteltek el es csuktak le.
     Velemenyem szerint tipikus “eltakaritas” akcio. Szememben ez csak emeli a tekintelyet.

    9. Ugy, ugy Sharky, jol mondod. Olvastad netán a börtönbol irt leveleit is (2016-ban szabadul) amiben mindent pontosan leir, mi hogyan történt? Ezek a levelei itt körbementek a gyülikben.

    10. Thea, Shark!
     Hovindról csak annyit, hogy az elérhetö infók alapján – ugyanis azt hiszem egyikünk sem ismeri személyesen ! – csupán emberi ízlés, hogy mennyire fogadják el autentikusnak egy-egy témában!
     A kalsszikus újságírói példát hoznám fel. ” A feladat az volt : ?rjunk egy-egy cikket a hétköznapi dologról. A téma : Egy ellopott kabát. Az egyik cikk címe ez volt : Egy szegény ember akinek ellopták a kabátját, a másik címe : Egy ember kabátlopási ügybe keveredett.”
     Mit gondolsz melyikre kapják fel a fejüket az emberek? Motiválni az embereket nagyon könnyü!
     Az embereket megggyözni(szinte) lehetetlen, de megvezetni, …. játék! Igaz?
     Tárgyilagosan/objektíven Ítélni, vagy megítélni egy ember, vagy esemény, szinte lehetetlen!!!

     Ezért vagyok egészségesen szkeptikus! …vagy már kezd benöni a fejem lágya??? 😀

    11. Mi lenne, ha a mondanivalójára koncentrálnál és az ítélkezést Istenre bíznád?
     Kent Hovind éppen annyira bűnös, mint én.

   1. Thea tudod mit gondolok?
    azt hogy a mi naprendszerünk a legszebb. A bolygók egyediek és gyönyörűek. És rendezetten vannak elhejezve nem pedig össze vissza. Az én kedvenc bolygóm a Neptunusz mert olyan szép mély kék. A másik kettő az a Föld és a Szaturnusz.
    És neked?

  3. Kedves Eszter!

   A teremtéstörténetben van több ?furcsaság is? mint amiről kérdezel.
   1,1 KEZDETBEN teremté Isten az eget és a földet.
   1,2 A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
   – (Tehát itt a Föld ALAPJA már megvan, még az első ?teremtési nap? előttről.)

   1. NAP: 1:5
   1,3 És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
   1,4 És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztja Isten a világosságot a sötétségtől.
   1,5 És nevezé ISTEN a világosságot NAPPALNAK, és a sötétséget nevezé ÉJSZAKÁNAK: és lőn este és lőn reggel, első nap.
   – (Ez egy ?VILÁGÍTÓ TESTEK NÉLKÜLI? világosság, melyet ELVÁLASZT a ?kezdetben? teremtett Föld sötétségétől. Tehát nem olyan világosságot kell érteni alatta, mint amilyet a Nap fénye jelent, – sőt a sötétség sem az éjszaka sötétjét jelenti… ? hanem valami olyat, amit Isten maga nevezett a nevén …)

   2. NAP: 1:8
   1,6 És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektől.
   1,8 És nevezé Isten a mennyezetet égnek: és lőn este, és lőn reggel, második nap.
   – (A menny és a Föld SZÉTVÁLASZTÁSA, mert az ?ősföld? nem volt elválasztva a mennytől)

   3. NAP: 1:13, 2:5-8
   (Földünkön való munkák: víz és a szárazföld SZÉTVÁLASZTÁSA, NÖVÉNYVILÁG teremtése: 1:9, 1:11 és + még valaKi … ÁDÁM TEREMTÉSE )
   2,5 Még semmiféle mezei növény sem vala a földön, s még semmiféle mezei fű sem hajtott ki, mert az Úr Isten még nem bocsátott vala esőt a földre; és ember sem vala, ki a földet mívelje;
   2,6 Azonban pára szállott vala fel a földről, és megnedvesíté a föld egész színét.
   2,7 És formálta vala az Úr Isten az EMBERT a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.
   2,8 És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, a kit formált vala.
   – (A 2,6 ?pára szállt fel?arról tanúskodik, hogy a növényvilág teremtése előtt, de talán még a vizek és szárazföld szétválasztása előtt a 3. napot Ádám teremtésével kezdte Isten.)

   4. NAP: 1:19, 2,16-17
   1,14 És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy ELVÁLASSZÁK a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.
   1,16 Teremté tehát Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel; és a csillagokat.
   – (NAP, Hold, Csillagok teremtése ? NÖVÉNYVILÁG TEREMTÉSE UTÁN! ? ÉL A NÖVÉNY NAPFÉNY vagy VILÁGOSSÁG NÉLKÜL? ? ÉS AZ EMBER?… csak a gonoszok járnak sötétségben…)
   2,16 És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél
   2,17 De a JÓ ÉS GONOSZ TUDÁSÁNAK FÁJÁRÓL, arról NE EGYÉL; mert a mely napon ejéndel arról, bizony MEGHALSZ.
   – (Akkor mit is jelent az ?ELVÁLASZTÁS? vagy ?SZÉTVÁLASZTÁS? fogalma?, sötétség vagy világosság, bűn vagy engedelmesség, élet vagy halál. Ezért teremtetett a Nap, a növényvilág után, mert az nem a növények életét volt hivatott védeni, hanem az emberét. NAP/ FÉNY = Isten szava, törvénye)

   5. NAP: 1:23
   – (Állatvilág teremtése 1:20-22, ahol már ÁDÁM (szava) nevezi el az állatokat 2:19-20
   Ennek következménye Éva teremtése.)
   6. NAP: 1:31,
   Éva teremtése … 1:26-31, 2,21

   Tehát a ?teremtéstörténet? nem elsősorban csak a materialista (anyagi központú) világunk megteremtését jelenti, hanem azt a ?szellemi harcot? is, amelyet Krisztus oldalán Sátán ellen vívunk.

   Szeretettel: Erika

    1. Kedves Eszter!

     Megtértél Jézus Krisztushoz, és befogadtad Őt életed Urának?, ugyanis ez az üdvösség kérdése, és a számunkra a legfontosabb kérdés. Istenünk az üdvösség felé vezető út egy-egy rejtélyét felfedi előttünk, pontosan azért, hogy könnyebben rátalálhassunk erre az útra, vagy könnyebben gyökerezhessünk benne, láthassuk szeretetét, kegyelmét, nagyságát, hatalmát, és tudjuk Őt szívből dicsőíteni érte. A hívő ember az Atyához és a Fiúhoz ragaszkodik, és nem az Isten egyébként csodálatos teremtéseihez. Talán ezért sem tartotta fontosnak (és esetleg másért sem) megosztani a bolygók teremtésének “gyártástechnológiáját.”
     Isten gyermekeként, adj hálát, dicsőítsd Őt, hogy ilyen csodálatos kincsekkel ajándékozta meg az emberiséget, és mondd el Néki, hogy Te ilyen hatalmas, csodálatos Isten gyermekeként szeretnéd vele élni az életedet az Úr Jézus Krisztus által.

     Szeretettel: Erika

    2. Erika. én ha ránézek a alkotásokra egyre erősebben hiszek az alkotóban. mert tökéletesen hibátlanul, és megtervezve van minden. PL : felfedezték hogy az Uránusz szép gyűrűinek fentartásában 2 3 hold játszik szerpet.
     Az egyik hold krátereiből gőzt lövel ki a világürbe és ezzel megrajzolja a külső gyűrűt.
     A másik kettő hold meg egyfajta terelő és formáló műveltet végez. Hogy ne szabaduljon el semmilyen kráter a gyűrűből.
     Hihetetlen nem? oh és a csillagködök formái is gyönyörűek. A teremtő nem csak mérnök hanem kitünő művész is.
     nekünk vannak a legszebb és a legváltozatos bojgóink. Sehol máshol nincs ilyen. A bolygók rendszeres elrendezése a holdak szerepe befojása a bojgóknak egyszerűen szuper!

     nagyon örűlök hogy a teremtő lehetőséget adot rá hogy megmutassa hogy milyen csodálatos és hihetetlen a világűr, és azt is hogy mi milyen picik vagyunk.

    3. Kedves Eszter!

     Nagyon megértelek. Hányszor, de hányszor, én is rácsodálkozok a természet szépségéből Istenre … Nem véletlen mondja Roma 1:20 verse:
     1,20 Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva AZ Ő ALKOTÁSAIBÓL MEGÉRTETVÉN MEGLÁTTATIK; …
     Az a szomorú, hogy habár minden ember, (akinek van fizikai látása) szintén láthatja a természet gyönyörűségeit, – akár a föld növény, állatvilágában, tengere, hegyek, természeti jelenségekben – mégsem érik fel ésszel, hogy ezeknek a szépségnek van mérnöke, művésze, Teremtője.
     Én ilyenkor mindig hálát adok Istennek a nagyságáért, hatalmáért, hogy még mindig van olyan teremtése a világban, amire így rá lehet csodálkozni. Tudom, sajnos, hogy amire az ember “ráteszi a kezét” ott elpusztít mindent. Hálával tudom megköszönni, ha egy csodálatos dolog megmenekül az embertől.

     Szeretettel: Erika

 9. Kedves Attila!

  – Az a legnagyobb gondod, hogy Te csak az embert látod, és az embert ?működtető? ?szellemvilágot? és annak cselekedeteit, hatalmát már nem …
  Azt sem látod, hogy Sátán alattomos harcot indított az Örökkévaló Isten és annak minden alkotása ellen, így az ember ellen is.
  Mivel ezt Isten is tudja, – sőt tudta már a teremtés kezdetén is – ezért védi Isten a Néki, engedelmeskedő emberiséget Sátán minden praktikája ellen. (Ezt a célt szolgálta az egyetlen tiltó parancs is, hogy ?a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert meghalsz tőle.?)
  Akik nem engedelmeskednek, azok ez által elhagyják a védelmet jelentő oltalmát. (Oltalmának helye, pedig elsősorban a törvényeinek a helye; az ezen túl lévő hely pedig ?frontvonal? ahol bárkit és bármilyen sérülés érhet.) Az egyik legsúlyosabb sérülés a ?szív sérülése? ahol az oltalmat elhagyó embert olyan ?hatások, befolyások érhetik? – és érik is, – hogy az által Isten, vagy oltalmazott népének kifejezett ellenségévé és gátlástalan pusztítójává váljon.
  Az ószövetségi időkben Isten az ilyen népek kiirtására adott engedélyt, akik szíveikben ellenséges érzelmeket tápláltak Izraellel, illetve nem csak érzelmeikkel, hanem tetteikkel
  is kifejezték ezt. Emberi szemmel nézve tényleg kegyetlen dolog a gyermekek megölése. De Isten, aki a szívek és vesék vizsgálója, jól tudta, hogy aki kígyót melenget a keblén, azt előbb utóbb megmarja az, amikorra felnő. Bibliában van arról is híradás, hogy aki ellenséges területen lakott ugyan, de nem viseltetett Izraellel ellenségesen, azt Isten meg is mentette.
  (Kérlek, engedj meg egy szeretetteljes és jóindulatú megjegyzést: A hozzászólásodból kitűnik, hogy Téged is érnek ?ilyen? hatások. pl. – ?ha nem tudod legyőzni, állj az élére?, ?ezért kifejlődött a kiválasztottság koncepciója? – Vigyázz velük, mert ezek az érzelmek mérgezőek és halálosak.)

  – ?Visszatérve Józsefre? A helyzet még mindig az, hogy szabad emberből lettek rabszolgák,?
  ?Tehát kiszolgáltatottá tenni a népet, hogy örüljenek a végén, hogy nem halnak éhen.?

  Ha figyelmesen elolvasod a történetet, akkor látod, hogy először van 7 bő esztendő, majd utána 7 szűk.
  – Ha Isten nem jelenteti meg Józsefnek az álom tartalmát, ha József a 7 bő esztendőben nem szedi be a termés 1/5! részét, (5 kg-ból csak1 kg-ot adtak le) AKKOR ÉHEN HAL EGÉSZ EGYIPTOMNAK MINDEN LAKOSA, még a 7 szűk esztendő letelte előtt!
  Miért?
  A 7 bő esztendő alatt ELPOCSÉKOLTÁK a terményeik nagyobb részét!!!
  József 1/5 részből etette őket a 7 szűk esztendőben, mert a lakosságnál maradt 4/5 részből nem tettek félre semmit.
  (Azt ne mond, hogy nem jutott volna, ha Józsefnek az 1/5 rész is elég volt, az életben tartásukhoz is, + még ?vetőmagnak? is jutott belőle!)
  A ?bűn? már csak ilyen: szeret dobzódni, és nem gondol a holnapra …
  – Tehát József nem jobbággyá, kiszolgáltatottá tette a népet, hanem ÉLETMENTŐJÜKKÉ LETT, mert önmaguktól meghaltak volna a bűneik miatt.
  – Elvette a ?maradék vagyonukat? igen, mert abban bíztak Isten helyett! ? ami egyébként sem tartotta volna meg őket Isten gondviselése nélkül.
  – Sőt még a ?saját? földjükről is el kellett költözniük a kijelölt fölre!
  És hova?
  oda ahol nincs több kísértés!

  – ?Amikor már teljes volt a káosz, és az emberek már nem tudtak különbséget tenni jó és rosz között, Isten elküldte fiát, hogy tegye helyre a kisiklott világot.?
  Jézus nem azért jött, hogy ?helyre tegye a kisiklott világot?, hanem, hogy a Benne való hit által, bűneinkre bűnbocsánatot nyerhessünk általa, és ez által megszabadítson a haláltól, hogy nekünk adja az örök élet ajándékát!

  – ?És nyilván ők szerkesztették azt, amit ma Bibliaként ismerünk. Érdekes, hogy ennek ellenére a középkorban Európában egy nemesember, ha a Bibliára esküdött akkor a 4 evangéliumra tette a kezét és nem a két szövetségre.?
  Tagadhatatlan, hogy Sátán igyekszik mindenkit, akit csak lehet, elhitetni azzal, hogy a teljes Biblia nem Isten szava, emberek írták, – minek hinni, és engedelmeskedni neki?
  Téged is el lehet ezzel hitetni? Mert ha hiszel az Örökkévaló Istenben és Jézus Krisztusban, akkor nem hiszel a ?hitetőnek?
  Jézus is az Ószövetség Igéiből olvasott fel a zsinagógába, és hirdette Isten kegyelmét… Aki nem hiszi, hogy a teljes Biblia Isten kijelentése, az sem Istenben nem hisz, sem Jézus Krisztusban sem, mert ez által megkérdőjelezi az Újszövetség kijelentéseit is.
  – A papírnyomtatás úgy az 1600-1700-as években indult el világszerte, úgy hogy terjedelmesebb dolgokat is ki lehessen nyomtatni mint a Bibliát.
  Az első teljes Biblia, (ha jól emlékszem a Vizsoly) az 1700 évek elejére került kiadásra. (Rendkívül drága volt, még az 1800-as években is kevesen engedhették meg maguknak a megvásárlását.)
  Viszont a 4 evangélium sokkal korábbtól és jóval olcsóbban beszerezhető volt.
  Pusztán csak ennyi volt az oka annak, hogy a ?középkorban a nemes emberek erre a 4 evangéliumra esküdtek.?

  Szeretettel: Erika

 10. Dear Sister/Brother!
  Drága Testvérem/Felebarátom! 🙂

  Gondoltaid látható formájából=szavaidból kiderül, hogy Te is “éhezed/szomjazod” az igazságot! Ez igen dícséretes!
  Már megbocsáss, de Te olyan kérdéseket teszel fel amire a válaszok a keresztények számára Szent Irásnak(értsd: az utolsó betüje is úgy igaz ahogy ma látják leírva) tekintett Bibliából próbálnak érvelni amit Te fenntartásokkal tudsz csak elfogadni!
  Ez még önmagában nem is lenne baj, csak néha olyat kérdezel amire nincs konkrét, “leírt válasz”.
  Így, bizony csupán a logika meg a “szerintem …/úgy gondolom” válaszok jöhetnek!
  Magyarul : amely kérdésre nincs írott válasz, vagyis Isten nem íratta le, arról “vitatkozni” nem túl bölcs. 😀
  Téged se nyugtat meg a ” szerintem…/úgy gondolom” válasz, és a keresztényeknek is csalódás, hogy nem tudnak “segíteni” Neked!

  1. ( A Biblia szerint!) Ádám és Éva tökéletes(felnöttek!) voltak! Isten “képmására alkotva”(isteni jellemvonásokkal, tulajdonságokkal és “korlátozott/basic”, de fejleszthetö tudással).
  Magyarul : Megértették a Teremtö szavát, hogy “ne egyenek a jó és gonosz TUDÁSÁNAK fájáról”.
  Nem volt sem bonyolult, sem érthetetlen számukra ez!
  De, az elsödleges jelentésén túl egy sokkal fontosabb üzenetet hordozott ami szintén kiderül a Bibliából.
  ” Vajon semmiért féli(engedelmeskedik) Jób/Ádám-Éva/ az Istent?” A haláltól való félelem/rettegés miatt vagy szeretetböl?

  ( Szerintem/logikailag!) Isten lehetöséget adott a tökéletes(=pontosan tisztában voltak a képességeikkal és döntésük következményeivel) embernek, hogy bebizonyítsa Teremtöje szava és Személye iránti engedelmességét/szeretetét!
  Ahogy egy szeretö szívü gyerek is képes rá!

  Ha, engedelmeskedik Teremtöje szavának akkor(most jön a következmény!), örök élet vár rá és leszármazottaira, ha NEM akkor ennek ellentéte, a halál/ a nem létezés! Ez így világos?

  Továbbá, egy erkölcsi kérdést is felvet! KI DÖNTI/DÖNTHETI EL ( kinek a joga eldönteni?), mi a “jó és gonosz”? A Teremtönek vagy a teremtménynek!
  Ha, a gyerek már “felnött módon/éretten” gondolkodik a jó és gonosz közti különbség eldöntésére akkor, ” légy bölcs fiam és örvendeztesd meg az én szívemet, hogy megfelelhessek annak aki engem ócsáról”(vagyis a sátánnak)!
  Ugyan is a sátán(=ellenálló, lázadó) az ördög(=rágalmazó) azt állította, hogy NEM HALTOK MEG!
  A tényeket ismerjük, meghaltak!
  De, az ördög rafinált módon még egy “mézes madzag” érvvel elhitette/becsapta öket!
  ” Hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek róla, megnyilatkoznak a szemeitek és hasonlók lesztek Istenhez/a Teremtöhöz, jónak és gonosznak tudói!” Itt nem a tudáson van a hangsúly, hanem a definició, vagyis KI határozza meg a jó és gonosz FOGALMÁT! / Ez mindmáig örök dilemma! /
  Nem elemezném tovább ezt az idézetet! Az ördög ezt a tényt/igazságot nyakon öntötte egy egy jó adag ? igazsággal és így pontosan célba ért, … ” kezdte az asszony kívánatosnak tekinteni, …és evett róla, majd adott az Ö férjének is!”

  Egyenlöre ennyi, de ha komolyan érdekel a további kibontakozás, … én itt vagyok! 🙂

  Áldott napot!

 11. Nem akarok kekeckedni, de egy relative kis nép eredetmitológiáját nem kellene olyan nagyon komolyan venni, hogy hozzá kelljen igazítani az egész földtörténetet.
  Az Ószövetségben igen sok olyan logikai és erkölcsi bukfenc van, amit egy univerzális (katolikus??) erkölcsi alapon nehéz feloldani.
  Sajnos azt már nagyon nehéz kimagozni, hogy az “eredeti” írásokban mi volt és mi az amit nekünk tudni hagyta a jó farizeusok, akik monopóliumot formáltak Isten szavainak tolmácsolására.

  Itt van mindjárt a bűnbeesés… Két tudatlan, naív, de kíváncsi embert “rászedett” a gonosz kígyó…
  Rászedett? tulajdonképpen igazat mondott, hogy menyilatkoznak szemeik…
  Ezután Isten haragra gerjedt… Ok… megbüntette a bűnösöket, igaz, innen nézve kicsit erős volt a büntetés… De megátkozni a Földet miattuk ? Ennek mi értelme van? A Föld semmiről sem tehet….Mi a magyarázat ?
  Aztán viszályt szított a nő és a kígyó között, majd férj és feleség között…

  Ez nem lehet ugyanaz a szerető Atya, akiről Jézus beszél.

  1. Kedves Attila! Nem kívánlak elkeseríteni, de ennek az ideje igencsak lejárt. Mármint, a Bibliát elhitelteleníteni kívánó megjegyzések korrigálásának ideje. Legyen hitetlenséged szerint, ám tartsd figyelembe, hogy a hív?l számára a Biblia kikezdhetetlen. Jöttél, láttál, megmondtál, menj Isten hírével? Akik ismerik Istenüket, azok számára az ilyen berottyantások már semmit nem számítanak.

  2. Kedves Attila!

   Először is nagyon egyetértek Antenorral.
   Másodszor pedig kiegészíteném:

   ” De megátkozni a Földet miattuk ? Ennek mi értelme van? A Föld semmiről sem tehet?.Mi a magyarázat ?”
   – Lehet, hogy Te (és még sokan mások sem) nem érted, hogy miért lett megátkozva az emberért a Föld, -és ezt Istennek rovod fel hibaként – de attól, hogy valami magasabb rendű dolgot nem ért az ember az Isten cselekedeteiben, gondolkodásában, az nem azt jelenti, hogy Istent kárhoztassuk ezért. Hanem azt jelenti, hogy legyen bennünk annyi ALÁZAT, hogy elismerjük a Teremtő nagyságát akkor is, ha a mi értelmünk nem is nőtt fel ahhoz, hogy megismerjük az Ő cselekedeteinek indítékait, és EZ UTÁN KÉRJÜNK Tőle ÉRTELMET, hogy megérthessük, hogy mit és miért tett.
   – Az sem egy utolsó szempont, – ha már valamit oly nagyon kritizálni akarunk – ha legalább ismerjük a “kritizálásunk” tárgyát, ez esetben a Bibliát, és nem állítunk róla nyilvánvaló hülyeségeket.

   “Aztán viszályt szított a nő és a kígyó között, majd férj és feleség között?”
   – nem a nő és a kígyó között, hanem a nő MAGVA és a kígyó MAGVA között …
   – és nem viszályt szított, hanem a gonosz megsemmisítés általi büntetését helyezte kilátásba, sőt annak folyamatairól ad kijelentést.
   – A férj és feleség közötti viszályt maximum a saját, vagy környezeted családjából olvashatod ki, mert a Bibliában nincs semmi viszály szítás. Az “epekedsz” kifejezés büntetése Évának az után a férfi után, akit Éva az Isten szava iránti engedetlenségével “elveszejtett”.

   1. Antenor és Erika,

    Én nem Istent kritizálom.
    Egyszerűen nem tudom összeegyeztetni az Ószövetség Istenét és az Újszövetségét.
    még pénteken az egyik haragvó és bosszúálló, de vasárnap már szerető és megbocsátó.

    Az Újszövetséget magaménak érzem, és eszembe se jutna kritikával illetni.

    És számomra Isten és és a törvények univerzálisak, azaz nem függnek időtől és nézőponttól.
    Nem kötözködni akarok, és talán tanulhatok is valamit, de régóta zavar néhány dolog.
    Valahogy kimaradt a Bibliából, hogy az Ószövetség egy előszó az Újszövetséghez és nem az Újszövetség az Ószövetség függeléke.
    Itt van egy nem teljes lista, ami kételyeimet erősíti, hogy a két szüövetség Istene azonos lenne:
    – Először is a haragvó, bosszúálló és a megbocsátó, szerető Isten közti kontraszt…
    – A vízözön…
    – Noé megátkozza a mezítelenségét felfedező, de amúgy jóindulatú fiát, és nemzetségét Kánaánt, amit később kegyetlenül ki is irtanak a “hazatérő” zsidók.
    – Ézsau és Jákob története, csalás, hazugság… És Isten a csalót szereti, a megcsaltat gyűlöli.
    – Ábrahám hazugsággal férkőzik a fáraó bizalmába.
    – József gyakorlatilag rabszolgaságba dönti Egyiptom népét, amikor a hét bő esztendő alatt megtermelt élelmet a hét szűk esztendő alatt pénzért, jószágért majd szabadságért eladja nekik. Nekik mi volt a bűnük?
    – Mózest várják a zsidók, sokig, türelmetlenül… Áron javasolja nekik, hogy készítsenek aranyborjút. Úgy is tesznek… Mikor Mózes megérkezik a 10 parancolattal …( 5. Ne ölj…), Áron, Mózessel együtt irtja az aranyborjú készítőit és a benne hívőket.
    – Az egyiptomi kivonulás előtt Isten MEGKEMÉNYÍTI a fáraó szivét… tehát Isten teremti meg azt a helyzetet, hogy megmutathassa hatalmát…. Meg is lágyíthatta volna a fáraó szivét… de nem azt tette.
    – Kánanán elfoglalása…. lényegében egy tömegmészárlás… Isten parancsára.
    – Számtalan helyen olvasható az “én vagyol a te Istened, Ábrahám Istene, a Izrael Istene, ne imádj más Isteneket… Alapvetően nem egy “egyistenhívő” szövegkörnyezet ahol meg kell határozni hogy melyik Istenről van szó.

    Ezt nehezen tudom összeegyeztetni az Atyával, aki annyira szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta megváltásul.

    Szerintem Isten szava, a szentírás mindenkihez kell hogy szóljon, egyszerűen, hogy teológiai végzettség nélkül is világos legyen, ne kelljen nyakatekert magyarázatokkal meg “Isten útjai kifürkészhetetlenek” szerű maszatolással terelni.

    Ezért nem csoda, hogy sokan a Biblia isneretében nem tudják, hogy mikor kell a fogat-fogért, és mikor a másik orca elvét alkalmazni.
    Ezért fordulhatott elő, hogy milliókat irtottak ki a Bibliát lobogtatva, hogy ki kell irtani a bálványimádókat…

    1. Kedves Attila!

     Köszönöm, hogy elmondtad, hogy mi az amivel nem tudsz mit kezdeni.
     (József történetével beloptad a szívembe magad, mert ezzel sokáig én sem tudtam mit kezdeni, és nekem is voltak harcaim vele, – de megkaptam rá a választ is, és az csodálatos.)

     – Az embernek az édeni bukása után megváltozott a “teste” – hallhatatlanságból halandóvá lett.
     Ez a “halandó test” pedig kiszolgáltatottá vált a “bukott angyaloknak”, annyira, hogy az “Isten fiai az emberek leányait” vehessék feleségül, és azok gyermekeket szülhessenek nekik.
     Az ilyen formában történő szaporodása az emberiségnek, nagyon súlyos lelki, és genetikai torzulásához vezethetett volna az özönvíz nélkül …
     (Gondolj bele, hogy amit “mitológia” néven tanítanak a szfinxekről, kentaurokról, emberfejű állatokról, az ott, akkor, valósággá vált. Sőt már napjainkban is vannak ismét szörnyszülöttek, emberfejű állatok néven a google is mutat belőle párat.)
     – Özönvíz után felszaporodott az emberiség. De, ha megfigyeled a Bibliát, továbbra is voltak óriások, – tehát a gonosz továbbra is betört az emberi fajba.
     – A “meg nem rontott emberi példányok közül” ekkor Isten Ábrahámot választotta ki, őrizte meg, tette nemzetté. Ennek a nemzetnek törvényeket adott, (amit úgy érdemes felfogni, mint “védőoltást”, az ellen, hogy a gonosz által ne lehessen őket is megrontani.)
     – Azt is megfigyelhetjük a Bibliából, hogy Isten Izraelt használta arra, hogy az “erős, óriás” (fertőzött) népektől megtisztítsa a földterületeket. Azért tudott győzni Izrael az ellenségei felett, mert Isten vezette őket a harcban. Az Ószövetségben ezek a harcok hasonló szerepet töltenek be, mint az özönvíz, csak nem egyetemesen az egész föld népeinek kipusztítását jelentik, hanem Isten által “szelektált” népekét.
     – Sok esetben elfertőződött Izrael is. Ilyenkor “büntetés” néven fogságba került, és az ellenség volt az, aki “kiirtotta” közülük a nem odavalókat. A “maradék” pedig meg tért Istenhez, aki kiszabadította őket.

     – Egyiptomi fogságuknak és szabadulásuknak, prófétikus jelentősége is van: A “gonosztól” és a “bűntől” való teljes szabadulást jelképezi. Fáraó, akinek megkeményedett a szíve, maga Sátán, a 10. csapásnál elpusztított FIA az Antikrisztus pusztítását szemlélteti.

     – József története: József azt a vagyont veszi el Egyiptom népétől, ami miatt az ember képes a “pénzben és vagyonban” bízni Isten szabadító kegyelme helyett.
     És mit ad helyette?
     Életet és túlélést jelentő “gabonát” – kenyeret. (Az életnek kenyerét) Ebből a “hozam 1/5 részét kell beszolgáltatni.
     Gondolkozz el azon, hogy ma a “vérünkkel keresett éhbérünknek” hány százalékát veszik el a sátáni helytartók? Magyarországon 60 %-ot a fizetésből kézhez sem kapsz, mert levonják, a maradék 40 % kevés a “sorban álló” számlák kifizetésére. Mi marad Neked? Adósság!
     Mit hagyott József a “ránézésre kifosztott” egyiptomiaknál? 4/5 részt! Akkor melyikünk is a kifosztott? Ők vagy mi?

     Szeretettel: Erika

    2. Erika,

     Köszönöm, hogy nem söpörted félre gondolataimat, mit sokan mások.
     Nekem is fontos, hogy rendbe tegyem ezeket a dolgokat, de egyedül elég röcögős.

     Visszatérve Józsefre… A helyzet még mindig az, hogy szabad emberből lettek rabszolgák, és innen nézve a 20% nem látszig túl gavallér ajánlatnak… Valószínűleg a 80% éppen elég az életben maradáshoz.
     Valahogy a kolhozosítás, vagy a jobbágyosítás általános tervének tűnik az egész.
     Tehát kiszolgáltatottá tenni a népet, hogy örüljenek a végén, hogy nem halnak éhen.
     Értem én a vallási célzást, de szerintem meggyőzőbb lenne szabad emberek szabad akarátából való Isten felé fordulást tanítani, mint “beleéheztetni” őket.

     Persze elfogadom, hogy a teremtés során Isten szándékai ellen alakulhattak a dolgok az óriásokkal és Isten fiaival…
     De valahogy még mindig zavar az a kegyetlenség, ahogy Isten igyekezett rendbe rakni a dolgokat.
     Megoldható lett volna a gonoszok szaporodását megakadályozni például.
     A Kánaán földjén élőkről se voltak hírek, hogy kifejezetten gonoszok lettek volna, egyszerűen Hám leszármazottjai, akik nem kaptak külön instrukciókat. Azt nem értem, hogy agyerekeket miért kellett kiirtani.

     A saját fejem után való spekulácók a következő feltételezéseket hozták.

     A világon, “alapból” egy, a kereszténységhez hasonló szeretetvallás alakult ki. Ez logikus, mert az emberi együttélésre ez a formáció a legalkalmasabb. Az ókori Egyiptomban is létezett a Ma’at, ami nagyjából a “ne kívánd másnak amit magadnak nem kivánsz” alapokon volt. De Mezopotámiában is volt hasonló vallási felállás. Érdekes, hogy ezeknek is egyfajta kereszt volt a jelképe.
     Aztán jött a “bűnbeesés”… Voltak, akik rájöttek, (elképzelhető, hogy egy genetikusan authista, szociálisan kevésbé érzékeny csoport) hogy ha túlnyomó többség szigorúan normakövető magatartást mutat, egy kis csoport normaszegő komoly előnyökre tehet szert. Ehhez kellett valamilyen legalitás, ezért kifejlődött a kiválasztottság koncepciója.
     Erre a koncepcióra építve környezetükben monopóliumot szereztek Isten szavainak értelmezésére.
     És elkezdődőtt a körmönfont magyarázatok és félremagyarázatok kora, amit ugye a farizeusoknak tulajdonítunk.
     Amikor már teljes volt a káosz, és az emberek már nem tudtak különbséget tenni jó és rosz között, Isten elküldte fiát, hogy tegye helyre a kisiklott világot.
     Nem gyilkolt, nem állt bosszút, hanem az áldozatnak olyan példáját mutatta, ami sokkolta a népet és tömegesen ismerték fel a helyes utat.
     A farizeusok látták, hogy Jézus testi elpusztításával nem tudják megállítani a világ “gyógyulását”, így a lélek mérgezését tervezték el. Azt az elvet követték a terjedő kereszténységgel szemben, hogy “ha nem tudod legyőzni, állj az élére”.
     Így az emberek többségéhez az Evangéliumok az Ószövetség szűrőjén keresztül jutottak el… Ekkor Európában a Római Birodalom terjeszkedett, ami Káin és Ábel történetéhez hasonlóan szintén egy testvérgyilkos ideológiára épült.
     És nyilván ők szerkesztették azt, amit ma Bibliaként ismerünk. Érdekes, hogy ennek ellenére a középkorban Európában egy nemesember, ha a Bibliára esküdött akkor a 4 evangéliumra tette a kezét és nem a két szövetségre.
     A fenti sebtében összerakott és erősen hézagos elgondolást alátámasztják a keleti keresztény áramlatok, amelyek nem igyekeznek az Ószövetségen kereszül megmagyarázni Jézus tanításait.
     Egyszerű józan paraszti ésszel azt mondhatnám hogy az Ószövetségen keresztül szemlélni az Újszövetséget, az olyan mint teniszütőn keresztül almát enni…
     Az Isteni és a felebaráti szeretetet nem lehet bosszúval és népirtással magyarázni. Vagy a mindenhatóság vagy a szeretet csorbul.

     Sajnálom, ha kicsit hosszú és zavaros ez itt fent, de a gondolataim ennél is hosszabbakk és zavarosabbak ez ügyben.

    3. Kedves Attila!
     Ezek a kérdések másokban is felmerültek és hidd el, a válaszok, bár ebben a testünkben sok mindent csak tükör által homályosan látunk, nem annyira bonyolultak és rendelkezésre állnak a kereső embereknek.
     Első körben ajánlanék néhány cikket, amikhez itt egy helyen megtalálod a linkeket: http://klub.idokjelei.hu/forums/topic/az-oszovetseg-istene/

     Ha beszélsz angolul, kérlek, jelezd és tudok küldeni neked könyvet is emailben, ami még részletesebben foglalkozik ezekkel a kérdésekkel.

     Ma már nem kell találgatni, nagyon pontosan ismerjük a Biblia alapjául szolgáló írások forrását (több ezer eredeti ősi dokumentum maradt fenn), eredetét és hidd el, ha ezek nem lennének autentikusak, a Biblia ellenségei nemcsak üres frázisokkal támadnának ellene (mint hogy meghamisították, stb.), hanem konkrét bizonyítékokkal állnának elő. Erről is sok jó könyv létezik.

    4. Jo iras, Erika.
     Azt se felejtsd ki, hogy jelenleg kishazankban a leadozott penzedert amikor napi hasznalati cikkeket vasarolsz, azokon is ott van meg plusszban az AFA…. 😀
     Ehhez kepest a “sotet kozepkor” tizede, meg kilencede is kanaan volt.
     A legtalpasabb jobbagyok is tudtak tartani allatokat szep szammal.
     Erdemes kiszamolni, hogy a mai vilagban el tudnal-e tartani egyetlen darab lovat, peldaul?
     Szep napot!

    5. Szia Erika,

     Köszi a linkeket, el is olvastam őket.
     Talán én vagyok fafejű, de nagyon magasra teszik ezek a linkek a lécet.
     Isten nyilván mindenkinek megnyilatkozik és nem kell műelemzőnek lenni ahhoz, hogy megértse a “komolyabb összefüggéseket”.
     A keresztényég nem kifejezetten elit-vallás, és az általános hittan oktatások sem igazán magasröptű elmélkedésekre sarkallnak, és ebből azt szűröm le, hogy Isten szándéka és bárki számára érthető és elfogadható kell legyen aki elég nyitottan közeledik felé.
     Ehhez a nyitottsághoz a kulcs a szeretet, és amióta ezzel a kulccsal nyitogatják az embereket, azóta valóban növekszik a keresztények száma.
     A Bibliából nem derül ki egyértelműen, hogy a kiirtott népek mind olyan gonoszok lettek volna.
     Sem Egyiptom népe nem “érdemelte” meg a mesterségesen megkeményített szívű fáraó bűnéért a büntetést, se Kánaán népe. Nekik csak az volt a bűnük, hogy azon a földön laktak, amit Jahve az ő népének adott. Viszont “legitim” példát adtak későbbi koroknak élettér kibővítésre, földfoglalásra és népirtásra.
     Az egyik link amit adtál, taglalja Biblia-kritikákat, és felosztja őket azerint, hogy Istennel van problémájuk vagy a Bibliával.
     Én azok közé tartozom, akik szerint nem azt a Bibliát ismerjük, amit valóban ismernünk kellene.
     Szerintem bármi a saját lelkünkön/lelkiismeretünkön keresztül kell megszűrnünk, mert rengeteg a hamisság a világban.
     Nekem az Ószövetség fennakadt ezen a szűrőn.
     Hogy is van ? “…hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem léleké; mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít.”
     Tehát nem biztos, hogy komoly erőfeszítéseket kell tenni az Ószövetség betűinek az általános erkölcsbe való beillesztésére, mert azt csak bonyolult áttételekkel lehet…
     Mert el kell tudni dönteni végre: Isten valóban csak egy intellektuálisan kedvezményezett csoport számára létezik, akik fel tudják oldani ezeket a logikai és szövegértelmezési paradoxonokat, vagy bárki számára, aki elfogadja Jézus nagyon is egyszerű és lényegretörő tanításait a legegyszerűbb emberek számára megfogalmazott példabeszédeivel?

     Egyébként beszélek angolul, és köszönettel veszek bármit a témában, ami előbbreviszi vagy megvilágosítja ezt a számomra kusza problémát. / pozitivvisszacsatolas@gmail.com /

    6. Kedves Attila!

     A linket Thea küldte, de én is írtam Neked. A legfelső hozzászólást a sor elején. Kicsit hosszabbra sikerült, és ezért nem ehhez a sorhoz kapcsoltam. Valószínű, hogy ezt nem vetted észre és Thea hozzászólására válaszoltál nekem, de nincs probléma. 🙂
     Teljesen igazad van abban, hogy ránk az Újszövetség, (a szeretet törvénye) vonatkozik. 🙂
     A számodra “emészthetetlen Ószövetség”-ről csak annyit, hogy mint a felső hsz-ben is írtam, azok a népek mutatták a “fertőzöttségnek jeleit” és szerető Istenünk így gondoskodott mint Izrael, mint a világ későbbi népeinek a megóvásáról. Még Dávid is az óriás Góliáttal mérkőzött, “aki szidta Izrael Istenét.”
     Ezt pusztán csak azért írom, hogy tudd, hogy az Ószövetség Istene sem igazságtalan, függetlenül attól, hogy sokan nem látnak rá az igazságosságára, sőt kifejezetten kegyetlennek tartják, pusztán csak azért, mert nem értik, hogy mit miért cselekedett. Ez az “emberi vakság” igaz, hogy Isten nagyságát el tudja homályosítani, de ettől még az Ő valódi igazságosságából, szentségéből nem von le semmit.
     Minden esetre, Jézus kereszthalálával az Ószövetség törvénye eltöröltetett, és ránk már az Újszövetség törvénye vonatkozik. Aki pedig ezt elfogadja, biztonságban van Jézus Krisztusban, akár érti az Ószövetség “építkezését”, akár nem.

     13,8 A SZERETET SOHA EL NEM FOGY: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ISMERET, ELTÖRÖLTETIK.
     13,9 Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:
     13,10 DE MIKOR ELJŐ A TELJESSÉG, A RÉSZ SZERINT VALÓ ELTÖRÖLTETIK.

     Szeretettel: Erika

 12. Kedves Datoja!
  Jó lenne néhány dolgot tisztázni, ahhoz, hogy ez a párbeszéd segíthessen megtalálni a válaszokat, amiket (remélem) keresel.
  A hozzászólásaidból nem egyértelmű, hogy a Bibliával van-e gondod vagy Istennel. Esetleg mindkettővel.
  Én hiszem, hogy Isten a szeretet és bár nem mindent értek, akár a saját életemmel, akár a világ sorsával kapcsolatban, tudom, hogy mindennek jó oka van és eljön a nap, lehet, hogy nem ebben a földi testemben, amikor már nemcsak tükör által homályosan, hanem színről-színre láthatok és megértem ezeket is. Nagyon gyakran viszont még itt fény derül a homályos dolgokra és a válasz sokszor triviális.
  Egy biztos: “akik Istent szeretik, minden javukra van, [javukra dolgozódik ki].” Róma 8:28

  Csak azt tudom tanácsolni neked, hogy kérd meg Jézust, hogy jöjjön a szívedbe és segítsen megérteni az Igét, ugyanis enélkül tényleg csak latin betűket fogsz látni, nem pedig Jézust magát, aki a megtestesül Ige. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint amikor egy jó termőtalajjal megrakott cserepet elkezdesz öntözni. Hiába a jó talaj, a víz és a napfény, ha nincs benne mag, nem kezd el nőni benne semmi. Először a magot ültesd el. 🙂

 13. ?A Biblia szerint addig nem volt bűn és halál, amíg az ember be nem hozta a világba,,
  Ehhez az egy mondathoz lenne néhány gondolatom: ? Az állatoknak, a növényeknek, a Föld összes többi élőlényének miért kell meghalnia? Ők milyen bűnt követtek el? Valamilyen konkrét bibliai hivatkozással, ha lehet!
  -Ha Ádámnak és Évának, s utána az összes leszármazottjának azért kell halállal bűnhődnie, mert evett a tudás fájáról,akkor a tudás csak az evést követően vált az ember részévé, előtte tudatlan volt.Tudatlanul viszont honnan tudhatta volna, hogy ő nem ehet abból a gyümölcsből? Mert az Úr mondta? ? A tudatlan gyermeknek is hiába mondjuk, hogy ne egyen meg ezt-azt, attól még képes megenni, s eszünkbe se jutna halállal büntetni őt. Aki tudatában van az evés tilalmának, s ennek ellenére ráveszi a tudattalant az evésre, csak az érdemel büntetést, bűnhődést. Ezt diktálja számomra a Teremtőtől kapott logikám.

  1. Kedves Datoja!
   Ádám és Éva nem a tudás fájáról evett és egy cseppet sem voltak tudatlanok. A szabályokat is jól ismerték. Lehet, hogy nem értették a következményeket, de tudták, hogy nem ehetnek róla.
   “Ezt parancsolta az Úristen az embernek: A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod.” I. Mózes 2:16-17

   A növényeket (bizonyos növényeket) Isten eledelül adta az embernek és később, a megváltozott körülmények miatt, az állatokat is. (I. Mózes 2:9, I. Mózes 9:3)

   Tudod az élet és halál kicsit más jelentést kap, ha a Biblia tükrében nézed.

   “Bizony, bizony, mondom néktek: ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz.” János 12:24

   Ahhoz, hogy nekünk örök életünk lehessen Jézusnak meg kellett halnia. Utána viszont Ő maga is feltámadt, hogy “első zsengéje legyen mindazoknak, akik követik majd”. (I. Kor. 15:20)

   Amikor Jézust befogadod az életedbe, a szívedbe a régi önmagad meghal, hogy Krisztusban újjászülessen.

   “Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.” II. Kor. 5-17

   1. Nem győztél meg. 🙁 A gyermek sem teljesen tudás nélküli.A gond vele pont az, hogy a jót a rossztól nem tudja megkülönböztetni, ezért eszik meg mindent. ( vagy legalább is próbál) Hiába mondanád neki ezerszer is, hogy ezért halál a büntetése, azt meg még nem képes felfogni.A halállal azt illett volna büntetni, aki a tudatlanságukat kihasználta.
    A növényeken kívüli élőlények többsége egyáltalán nem az emberek táplálkozását szolgálja. / vírusok, baktériumok, rovarok,stb./ mégis a halál, a pusztulás vár rájuk. A dinoszauruszoknak – a növényevőknek- mi volt a bűnük, hogy mindnyájuknak el kellett pusztulnia?

   2. Kedves Datoja!

    Ádám nem volt tudatlanságban, és nem gyermeki értelemmel rendelkezett, mert maga Isten volt a Tanítómestere!
    Ádámot a 3 ! napon teremtette Isten, még mielőtt az Édenkert elkészült volna. Az Édenkert elkészüléséig pedig Isten jelenlétében kellett, hogy éljen, ahol Isten Ádámot megtanította mindenre AMI A JÓ FOGALMÁHOZ TARTOZOTT:

    2:5 Még semmiféle mezei növény sem vala a földön, s még semmiféle mezei fű sem hajtott ki, mert az Úr Isten még nem bocsátott vala esőt a földre; és ember sem vala, ki a földet mívelje;
    2:6 Azonban pára szállott vala fel a földről, és megnedvesíté a föld egész színét.
    2:7 És formálta vala az Úr Isten az EMBERT a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember, élő lélekké.

    Az igaz, hogy Ádám csak a jó fogalmát ismerhette meg Isten mellett, – a gonosz fogalmát nem, sőt a halálét sem, – de a jó fogalmának ismerete elégnek kellett volna lenni ahhoz, hogy ellenálljon a kísért(ő)ésnek.

    Szeretettel: Erika

    1. Válaszod megmosolyogtat. Isten, aki mindent tud, már a teremtés pillanata előtt is tudta, hogy Ádámék fognak enni a tiltott gyümölcsből, hisz ő teremtette őket olyannak, amilyenek lettek. Innentől számomra minden csak színjáték.Ha azt akarta volna, hogy ne egyenek azokból a gyümölcsökből, akkor nem teremti oda azokat a fákat. – A tyúkjaim nem három napja, hanem több mint egy éve élnek körülöttem, mégsem értik, hogy a kert számukra tabu. Pedig minden nap elmondom nekik. 🙂 -Ennek ellenére nem büntetem őket halállal. Arra pedig, hogy miért nem a Sátánt, hanem az embereket büntette Isten, erre a mai napig senkitől nem kaptam még választ. 🙁

    2. Kedves Datoja!

     írod:
     “.. Isten, aki mindent tud, már a teremtés pillanata előtt is tudta, hogy Ádámék fognak enni a tiltott gyümölcsből, hisz ő teremtette őket olyannak, amilyenek lettek. Innentől számomra minden csak színjáték.Ha azt akarta volna, hogy ne egyenek azokból a gyümölcsökből, akkor nem teremti oda azokat a fákat. “”-Ennek ellenére nem büntetem őket halállal. Arra pedig, hogy miért nem a Sátánt, hanem az embereket büntette Isten, erre a mai napig senkitől nem kaptam még választ. 🙁 ”

     Igen , Isten tudta, hogy mi lesz, hogy Ádámék elbuknak! És már akkor , mielőtt a teremtés megtörtént volna, már akkor elrendelte Jézust, mint megváltót! Minden teremtmény meg lett próbálva! Az angyalok is! És Sátánék ott is elbuktak! Isten elhatározott egy napot, amikor majd ítéletet tart, és addig Sátánék, korlátozottan ugyan, de szabadon élhetnek! De Sátánéknak is csak addig van idejük, amíg az ítélet el nem kezdődik! Továbbá, pl, a bukott angyalok, akik az emberlányokkal házasodtak, azok a sötétségre vannak vetve, leláncolva….! Amíg meg nem történik az ítélet…!

     Vannak dolgok, amiket nem tudunk megemészteni, bevenni, felfogni, csak tudomásul venni! De ettől még nem az a jó megoldás, hogyha letagadom az Istennel kapcsolatos, számomra érthetetlen, és felfoghatatlan tényeket, amit Ő maga jelentett ki a Bibliában!
     Mert akkor egy másik Istenről beszélek, és nem a Biblia Istenéről….!

    3. Mivel Isten, aki mindent tud, már a teremtés előtt tudta, mi lesz a Földön élő élőlények sorsa, tudomásul kell vennünk, hogy minden eleve elrendeltetett. Akinek a pokol, annak az, akinek a mennyország, annak az.A Biblia is annak bizonyítéka, hogy a jövő is meg van írva. – Vagyis már rég elmúlt, csak mi még most éljük át. – Vagy most éljük át sokadszorra. 🙁 Nincs választás, nincs demokrácia, :),madzagon rángatott bábfigurák vagyunk, akiknek azt kell cselekedni, ami meg vagyon írva.Hízeleghetünk magunknak, áltathatjuk egymást, hogy lehet változtatni, csak rajtunk múlik, de a valóság, hogy a Teremtő már réges rég eldöntötte, milyen lesz az életünk, a sorsunk, mi vár még ránk. A Te sorsod, hogy abban higgy, amiben hiszel, s annak igyekezz érvényt szerezni, a mohamedán, a buddhista, a taoista, a materialista, mind- mind a sajátjának.
     Ezt lehet elfogadni, lehet ellene lázadni, de a madzag nem a te kezedben van. 🙁

   3. A másik kérdésedre a válasz, hogy az állatok mit vétettek, hogy el kell nekik is pusztulni?

    3,17 Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: ÁTKOZOTT LEGYEN A FÖLD te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban.

    Az állatok is a föld növényvilágát ették, ami az átok következtében megromlott. A Biblia ezt nem írja, de valószínű, hogy a növényvilág megváltozása okozta az állatvilág pusztulását is.

    1. Mint te is írod, “a Biblia ezt nem írja,, . Akkor erre ne hivatkozz!
     -Azért jó lenne, ha egyszer erre is választ kapnék!

  2. Róma 8:20-23 20Hiszen a teremtett világ hiábavalóságnak van alávetve, nem önként, hanem az által, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, 21hogy a teremtett világ is felszabadul majd a romlandóság szolgaságából Isten fiai dicsőségének szabadságára. 22Tudjuk ugyanis, hogy minden teremtmény együtt sóhajtozik és vajúdik mind ez ideig. 23De nemcsak azok, hanem mi is, akik magunkban hordjuk a Lélek zsengéit: mi magunk is sóhajtozunk bensőnkben, s várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását.

   1. A szavaidat értem. A mondataid viszont nem. 🙁 Számomra idegen nyelv, amit írsz.El tudom olvasni a latin betűket használó nyelvek szövegét, de érteni nem értem.A te hozzászólásod ráadásul csak magyar szavakat használ.Örülnék, ha egyszer megérthetném őket!

    1. Kedves Datoja!

     Ahhoz, hogy érthesd az Igét, be kell fogadnod Jézust a szívedbe, és újjá kell születnek ,mert csak Krisztusban hullik le a lepel az Isten beszédéről, amely eltakarja annak értelmét!
     A másik kérdésed! Sajnos az a helyzet, hogy Ádámék engedetlensége miatt, mint egy dominó, úgy a földi élet is a halandóság alá lett vetve! ( Pl, Sátán bukott, és az angyalai meg vele tartottak! ) Mert a földet az embernek adta Isten, hogy uralkodjon rajta, és az állatokon is! Az ember bukott, és vele az egész földi teremtés is! Még szerencse, hogy az állatok is halandók lettek ! Gondold el azt a sok kegyetlenséget, amit az ember csinál…!
     Tudom, hogy mi ezt nem tartjuk fairnek, de nem is kérdeztek bennünket! 🙁

 14. Tudod kedves Thea már régen ismertem és érzékeltem sőt gyógyítottam az emberi lélekkel, de még mindig nem tudtam, miképp született az élet. Igaz gyermekkoromtól kezdve 3-4 szer megmentette az életemet egy fekete részecskéiben izzó, durva formájú hatalmas alak, ha nem jeleníti meg magát és én nem kapok frászt tőle és nem menekülök el adott helyről, akkor régen nem élnék. De hiába láttam ismételten több év kihagyással, mai gondolkodással nem hittem el!

  Csak akkor döbbentem rá hogy igaz volt e látomás miután megjártam a Földünk belsejét és szembesültem az eredeti Isteni energiával a Mag előtt állva amikor megnyílt a fala és egy tudatos, fantasztikus szépségű de hatalmas erejű energiával szembesültem.

  De valamit elszúrtam utána valamit nem értettem meg, mert attól kezdve hogy visszatértem a Föld bárhol jártam mozgott alattunk a kocsink alatt a házunk alatt itt és más országban is amerre csak haladtunk. Akkor egyszer nagyon berágtam és leüvöltöttem az Istent szidalmazva mocskolódva megátkozva, (mert a családom már pánikba volt a földmozgások miatt) s ez után éltem át életem legcsodálatosabb pár percét, amikor kirántotta fel magasra a lelkemet raportra, hogy ne szitkozódjak tovább! Akkor láttam egyszerre, mindkettőjük jelenését, és iszonyú hatalmas erejüket láttam, érzékeltem miután összevitatkoztak– az életet tilos megközelítenie a teremtő erőknek– ezt sejtettem meg a kettőjük vitáját látva.

  Tehát ez azt jelenti, hogy bizony nekem már 8 éves gyerekként meg kellett volna halnom! aztán meg kellett volna halnom 23 évesen és meg kellett volna halnom 28 évesen– de mind három esetben a Fekete Jelenés megakadályozta a tragédiát.
  Ugyan igy vezetett rá arra hogy felálljak könyvelésből és elmenjek ismét tanulni, klinikára dolgozni EÜ elvégezni és bújni a könyvtárakat, hogy ne féljek a képességeimtől a testből való kilépéstől és a mások fura érzékelésétől- pl hogy valaki áll mellettem és én megéreztem azt, hogy nem sokára meghal, mikor már tanultam és klinikán dolgoztam akkor már diagnózist is alkottam a villamoson is– ez az ember rákos – és szóltam az illetőnek, menjen orvoshoz kivizsgálásra. S igy terelgetett a Fekete Jelenés a Földünk belseje felé is valószínűleg azzal hogy egyre kíváncsibbá váltam és egyre több kérdés ébredt bennem!

  Viszont ahogy megtapasztaltam, a Kettőjük vitáját, (amely iszonyatos volt!!!!) az életet az élőket bármilyen képessége van egy embernek, akkor is tilos megközelíteni!
  A szellem isteni jelenése csak olyan embernek a lelkét rántja ki akié fellazult a testétől amilyen az enyém is, és minden olyan emberré valószínűleg aki éhezik, vagy akit a klinikai halálból hoztak vissza az orvosok– máskülönben meghalna az ember a lélek kirántásától! De csak ugy lehetséges látni és érzékelni azt amit hang rezonancia formájában sugároz, emberi beszédet utánozva!

  Az isteni Jelenést a valódi látással nem látja az ember csak lélekformaként, mert hullám energia. A valódi látással esetleg csak világosabb lesz minden a fénytől, mert a Szellemi Isten, maga a Földünk FÉNY- LELKE.

  1. Viktória, ez a jelenés bizony elég “fekete”. Isten a szeretet és nincs benne semmi sötétség.

   Imádkozni fogok érted, hogy ezek az “alakok” és vitázó “teremtők” békén hagyjanak legalább egy kis időre, hogy megismerd és megtapasztald “mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és megismerd a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét.” (Eféz. 3:19)

 15. Kedves Thea A Teremtők valójában CSODÁLATOS ÉLETET ALKOTTAK és nem hibáztak, azt én csak hozzá tettem abból ítélve, ahogy az ember fajunkat látom amelyik mióta világ a világ azóta pusztítja saját faját lelkiismeretlenül.

  Amit elmesélek az úgy igaz, ha valami fenséges és varázslatos ha valaha igazi boldogságérzés öntötte el a lelkemet az csak egyszer volt életemben, amikor az isteni szellem Jelenése, kirántotta az én lelkemet raportra, fel a felhők fölé. Azt gondolod kedves Thea nem ismerem Istent, a szellemi nagyságot? Tévedtek ha valaki ezen a Földön ismeri és megérteni volt képes a mai tudással már, az bizony egyedül csak én vagyok senki más! Mert sehol senkitől nem olvastam, nem hallottam hasonló, lélekként való megtapasztalást!
  De saját magam is szembesültem vele úgy AMI Ő valójában, amiből elvéve megalkotta a Jelenését.
  Azt kérdezed hol van Isten szelleme? Felettünk van ránk borulva részben a többi a Földünk Magjában vagy is szívében.
  Ti és a vallások vannak eltájolva amikor kihelyeztétek az élet Teremtőjét az univerzumba! — ha olyan messze kint van ugye akkor nem is szükséges igazolni se bizonyítani mi is valójában a Teremtőnk nem igaz? hisz elérhetetlen…

  Pedig nem! Mivel itt van a Földünkben, és mind kettő, a Szellemi és a Teremtő erő is,mint Földünknek született két pólusú, csodálatos Energiája. Az egyik a Magban tömörült, a másik az anyagában áramlik s mivel a teremtő aktus leállt, azóta a Fekete- Energia maga a gravitációs erő, és a HALÁL szelleme, mint a testhalála után felszabadult lelkeknek, Isten szellemi energiájához terelgető, vagy megsemmisítő halálnak ereje!
  Sajnos a Földünk halálának ereje is! Ez az univerzumi természet törvénye.

  1. Oké Viktória! De, ha a föld szellemei teremtették a földet, és a rajta lévő élőlényeket, akkor kik teremtették az univerzumbeli napokat, bolygókat, holdakat, stb-ket????! És, ha azok is valami ilyen “földszellemek”, akkor ezek honnét lettek ekkora számban, amennyi az univerzumot alkotja?! És honnét tudták külön- külön, hogy hogyan kell bolygókat, napokat, illetve életet teremteni?! Ráadásul ez utóbbit mint mondtad csak véletlenül “csinálták”!

   1. Kedves Ida.Nem szabad össze keverni a földi szellem világot az univerzum keletkezésével. A kettő nem egy ugyan az! Az univerzum önmagától a kezdeti megfelelő állapotától keletkezett és vele együtt a Földünk is vagy itt de inkább máshol és csak idetévedt és foglyul ejtette a Nap gravitációs ereje.
    A Földünk épp úgy egy bolygó mint bármelyik az univerzumban, legfeljebb anyagi összetétele más különböző. Tehát a Teremtőnknek semmi köze az anyagának keletkezéséhez!
    A bolygónkból felszabadult energia vált ketté és lett két csodálatos energiája a Földünknek, mint írtam az előbb. S mint minden energia épp igy képes információt érzékelni, felvenni, továbbítani– de megőrizni is képes, miért? mert “saját farkába harap” vagy is egy zárt energiává lett, amely lehetővé tette, hogy szellemi tudattá fejlődjön– mint ahogy a Te lelked a szellemi tudatod azon születik a gondolat és örökre megmarad és… folyamatosan száguldozik képtelen vagy nem gondolkodni. Abban különbözik az emberi tudat az isteni szellemtől, hogy nekünk van agyunk vagy is képi memóriánk igy nincs szükségünk ahhoz hogy valamit lássunk mert akkor is van képi adatunk. Amig az isteni teremtőknek vagy csak képi memóriája van vagy a szellemi Istennek csak gondolati tudata van- vagy is ahhoz hogy pl egy emberi lélek képes legyen valamire gondolni ahhoz látni és érzékelnie szükséges és csak az adott valamire koncentráltan születnek az újabb gondolatok. amig az élő embernek már az agy segítségével fantáziája van.

    Tehát ezért maguknak a teremtőknek valójában csak mindig a fél tudatuk van meg vagy a gondolat vagy csak a képi ezért a Teremtést nem csak az Isteni szellem alkotta egyedül hanem bizony a fekete tömörítő erejére és képi adataira is szüksége volt- együtt alkották az életet a teremtő aktus során amikor egymást keresztezték állandó mozgásukkal a földfelszín közelben!
    Vagy a Földünk keletkezett mint egy átlagos bolygó és valószínűleg nem itt, hanem máshol és lehűlt a leghidegebbre, amitől differenciálódott energia szabadulhatott fel benne miután a Napunk életre keltette– csak arra gondolj hogy a számgép memóriája csak azért működik, mert lehűtötték az erre szolgáló alkatrészét. Vagy a Földünk mielőtt ideért és csak aztán kezdett belülről kifelé haladva felbomlani és energia szabadult fel belőle.

    Egyébként a Föld szívéig kell mennie a léleknek a halál után és belépni a Földünk isteni Magjába eggyé válva, azonosulva az isteni Szellem energiával.
    Egyébként valaki meghalt két éve múlt és annak az illetőnek is elmesélhettem,,, vagy bevallhattam inkább az életem furcsaságait és azt amit ebből tanultam, akkor az illető nevetett és egy szavam se hitte valószínűleg.. de halála után eljött a lelke hozzám és megfogta a vállam igy köszönt el vagy így kívánt bocsánatot kérni. nagyon szerettem az illetőt, de ő nagyon sok fájdalmat okozott nekem amíg élt, de halála előtt eszébe jutottam– előtte három nappal amikor segítséget kért, arra riadtam hajnalban, hogy valaki sürgetőn ütögeti a vállamat mintha segítséget kérne– mert valami tragédiát szenvedett el aztán három nap múlva miután meghalt, eljött megint egy érintés erejéig.

    Majd ha egyszer eljutsz a végére” jusson eszedbe az amit most írtam neked- még lehet időd pár perc arra is hogy valakitől elköszönj akit szerettél de nem volt a közeledbe.

   2. Kedves Ida. kérdésedre válaszolva
    Nem szabad össze keverni a földi szellem világot az univerzum keletkezésével. A kettő nem egy ugyan az! Az univerzum önmagától a kezdeti megfelelő állapotától keletkezett és vele együtt a Földünk is vagy itt de inkább máshol és csak idetévedt és foglyul ejtette a Nap gravitációs ereje.
    A Földünk épp úgy egy bolygó mint bármelyik az univerzumban, legfeljebb anyagi összetétele más különböző. Tehát a Teremtőnknek semmi köze az anyagának keletkezéséhez!
    A bolygónkból felszabadult energia vált ketté és lett két csodálatos energiája a Földünknek, mint írtam az előbb. S mint minden energia épp igy képes információt érzékelni, felvenni, továbbítani– de megőrizni is képes, miért? mert “saját farkába harap” vagy is egy zárt energiává lett, amely lehetővé tette, hogy szellemi tudattá fejlődjön– mint ahogy a Te lelked a szellemi tudatod azon születik a gondolat és örökre megmarad és… folyamatosan száguldozik képtelen vagy nem gondolkodni. Abban különbözik az emberi tudat az isteni szellemtől, hogy nekünk van agyunk vagy is képi memóriánk igy nincs szükségünk ahhoz hogy valamit lássunk mert akkor is van képi adatunk. Amig az isteni teremtőknek vagy csak képi memóriája van vagy a szellemi Istennek csak gondolati tudata van- vagy is ahhoz hogy pl egy emberi lélek képes legyen valamire gondolni ahhoz látni és érzékelnie szükséges és csak az adott valamire koncentráltan születnek az újabb gondolatok. amíg az élő embernek már az agy segítségével fantáziája van.

    Tehát ezért maguknak a teremtőknek valójában csak mindig a fél tudatuk van meg vagy a gondolat vagy csak a képi ezért a Teremtést nem csak az Isteni szellem alkotta egyedül hanem bizony a fekete tömörítő erejére és képi adataira is szüksége volt- együtt alkották az életet a teremtő aktus során amikor egymást keresztezték állandó mozgásukkal a földfelszín közelben!
    Vagy a Földünk keletkezett mint egy átlagos bolygó és valószínűleg nem itt, hanem máshol és lehűlt a leghidegebbre, amitől differenciálódott energia szabadulhatott fel benne miután a Napunk életre keltette– csak arra gondolj hogy a számgép memóriája csak azért működik, mert lehűtötték az erre szolgáló alkatrészét. Vagy a Földünk mielőtt ideért és csak aztán kezdett belülről kifelé haladva felbomlani és energia szabadult fel belőle.

    Egyébként a Föld szívéig kell mennie a léleknek a halál után és belépni a Földünk isteni Magjába eggyé válva, azonosulva az isteni Szellem energiával.
    Egyébként valaki meghalt két éve múlt és annak az illetőnek is elmesélhettem,,, vagy bevallhattam inkább az életem furcsaságait és azt amit ebből tanultam, akkor az illető nevetett és egy szavam se hitte valószínűleg.. de halála után eljött a lelke hozzám és megfogta a vállam igy köszönt el vagy így kívánt bocsánatot kérni. nagyon szerettem az illetőt, de ő nagyon sok fájdalmat okozott nekem amíg élt, de halála előtt eszébe jutottam– előtte három nappal amikor segítséget kért, arra riadtam hajnalban, hogy valaki sürgetőn ütögeti a vállamat mintha segítséget kérne– mert valami tragédiát szenvedett el aztán három nap múlva miután meghalt, eljött megint egy érintés erejéig.
    Majd ha egyszer eljutsz a végére” jusson eszedbe az amit most írtam neked- még lehet időd pár perc arra is hogy valakitől elköszönj akit szerettél de nem volt a közeledbe.

    1. Kedves Viktória!

     Ebből az írásodból gondoltam, hogy a földet is ők teremtették..!
     “Az ég és Föld megalkotása? Először a Teremtők születtek meg és aztán az ózon ezért KÉK az egünk és ahogy növekedett a Teremtők ereje és nagysága,bevonva a felszínt, és felszínre hozva vizet és gázokat, és hegyeket formáztak és repedt a Föld kérge. Igy változott a földünk felszíne és Igy alakultak ki véletlenül (!) az első kezdetleges életek és így tovább egyre bonyolultabbak ahogy a Teremtők szelleme és tudása is bővült.”

     Viszont akkor, ha azt mondod, hogy az univerzum magától alakult ki, akkor az azt jelenti, hogy evolúció…?! Hát, azt sehogyan se tudnám felfogni, hogy ilyen bonyolult rendszerek, törvények, lények, csak úgy, véletlenül…!

 16. Azt gondolom a tapasztalataimból kiindulva, hogy Mózes a maga kora és a maga tudása szerint fogalmazhatta meg mind azt amit megtapasztalhatott– feltételezésem szerint Fekete Jelenés sugározta azt a tudást képek formájában a fejére.

  Az Ó-testamentum írásaiban sehol nem olvastam Mózesnek a testből való kilépés képességét . Viszont az isteni Jelenéssel való szembesülést csak azzal lehet megtapasztalni.

  Viszont a Fekete teremtő ERŐ jelenését valóságos látással is láthatja ember. A Fekete Jelenés a közhiedelemmel ellentétben nem sátán nem ördög és nem egyéb butaság. Egy hatalmas Teremtő erőnek részletként Jelenése- segíteni akar időnként az embernek ha annak vannak különleges képességei és energetikailag is nagyon erős, ha valamiért de megérzi és felfigyel a gondjaira. Ő képes sugározni képeket és így segít, mert szólani képtelen.

  Ami pedig bűnt illeti hogy a rés elmélet de a biblia szerint is az ember teremtette— NEM A Bűnnek meg volt teremtés általi gyökere– az élet azt követeli élni kell, bármi áron–következésképpen leölni egy másik lényt, vagy elvenni mástól a vizet az élelmet,mert nekem nem sikerült de éhezem és szomjazom– az utódaimat is védeni kell–leölöm a támadómat!
  Ezek a hajlamok, vagy tudás, és erő, a Teremtés által adományozott genetikai kódok azért hogy túlélni tudjon mindent az élet legyen az állat vagy épp az ember.

  Az egy más kérdés, hogy ezt a képességét a szellemi tudásának fejlődése révén, már nem csupán azért használja hogy életbe maradjon, hanem szükségtelen módon aljas szándékkal is. A hatalomért, a gazdagodásért, az aljassá vált természetének kielégítésére!

  Azt gondolom a Teremtők akkor tévedtek amikor az emberi fajt genetikailag fejlődni képes intelligens fajnak alkották, mert úgy látszik a szellem, a tudás fejlődése nem felfelé vitte az embert isteni magasságokba, hanem lefelé az önpusztítás felé..

  A Rés-elmélet igyekszik modernnek látszani amikor a mai geológiát és fejlődés elméletet veszi segéd eszközül a biblia sorai mellé. Valójában fogalma sincs arról MI Isten, mi volt a Teremtő aktus és HOL van Isten?– Alátámasztani igyekszik olyan geológiai érvekkel, amelyek valójában egyáltalán nem jók mert csak spekulációk még mindig a Földünkkel kapcsolatban!

  Az ég és Föld megalkotása? Először a Teremtők születtek meg és aztán az ózon ezért KÉK az egünk és ahogy növekedett a Teremtők ereje és nagysága,bevonva a felszínt, és felszínre hozva vizet és gázokat, és hegyeket formáztak és repedt a Föld kérge. Igy változott a földünk felszíne és Igy alakultak ki véletlenül (!) az első kezdetleges életek és így tovább egyre bonyolultabbak ahogy a Teremtők szelleme és tudása is bővült.

  1. Viktória, szerinted ezeket a “Teremtőket” ki teremtette?
   Mert mi Őt próbáljuk megmutatni neked. Akikről te beszélsz, akik “hibáztak” és még ráadásul “feketék” is szerinted, nem teremtők, hanem teremtmények, akik fellázadtak Isten ellen és egyetlen céljuk van: minél több embert elszakítani Isten ismeretétől és szeretetétől, hogy velük együtt elbukjanak. Ezért próbálják elhitetni veled és másokkal, hogy ők istenek, hogy ezzel az Igaz Isten és közéd álljanak.
   Már sokszor kérdeztük tőled, de nem szeretnél megismerkedni A Teremtővel? Azzal a Teremtővel, aki nem hibázik és aki szeret téged. Csak kérned kell! 😉

  1. Nevetnem kell, hogy Perry Stone tanításaival próbálkozol itt bármit is bebizonyítani. Ajánlom nézz utána az emberednek mielőbb. Igen, híres a manus, de nem jó értelemben, hanem a hamis tanításairól.

   1. Adrian, kinek a pap,kinek a papné. Nekem nem tanítóm Perry, bár annak ellenére, hogy minden szempont figyelembevételével nem vagyok híve, ez egyike a jobb tanításainak. Lehet valamit kritizálni, de csak úgy, ha fel mutatsz valamit ellenérvként. Mert egyébként üres beszédnek mi a leve?

 17. Szia Ida!

  Azt lattam jobb feljebb a HOZZASZOLASOK A KATEGORIABAN resznel, hogy:
  Ida irta marcius 20, 2014 (11:28)-en tobbek kozott azt, hogy:

  “Teológiai szempontból is igen komoly gond van a réselmélettel. A Biblia szerint addig nem volt bűn és halál, amíg az ember be nem hozta a világba.”

  Namost kedves Ida, ha mar annyit irtal a hozzaszolasodban, amennyit es ha annyira tudomanyosan akartad kifejteni, amennyire, akkor ezt ne vedd sertesnek, de olyanokat ne irj, ami nem allja meg a helyet a valosag talajan. A bunt nem az ember hozta be ebbe a vilagba, hanem a satan, az ember csak elfogadta, alarendelte magat ennek, mert inkabb a halalt, a satannal valo azonosulast valasztotta az Urnak valo engedelmesseg helyett. Egyertelmuen a satan maszott be az Edenbe kigyo formajaban, hogy megtevessze az emberiseget, ami sajnos sikerult is neki.

  A MASIK, ami szinten NAGYON fontos, hogy a satan vilaga, birodalma az maga a halal!!! A halal az ugye a kereszteny Biblia szerint nem egy alvasi allapot, ahol nem tortenik semmi, mintahogy sajnos ezt sok tevtanito szekta hangoztatja, hiszen, ha ugy lenne, akkor Jezus nem mondta volna, hogy ha teged a jobb kezed bunre visz, akkor inkabb vagd le, mert jobb neked csonkan bemenned az Isten Orszagaba, mint ep testtel az orok tuzre vettetni…..es azt is mondta, hogy ott lesz siras es fogcsikorgatas…tuzuk ki nem alszik, ferguk el nem mulik…ezenkivul a Lazar es a Gazdag ember tortenete meg egy csomo dolog a Bibliabol, ami igazolja, hogy van POKOL!

  Namost ha van POKOL, mert ugye van, akkor az maga a Halal. A Halottak Orszaga, Seol, Pokol, egy helyiseg, ami az Orokkevalo Sotetseg, ahol nincs semmi remeny, szeretetet es soha nincs ott Isten es nem is lesz!

  Ez az allapot, ez a HELY pedig mar letezett az emberek teremtese elott is!!! Ez a hely eppen a satannak es a melle allt bukott angyaloknak keszult, ez az o buntetesuk helye! ES MINDENKI, aki akkor a satan melle allt, meg joval az emberiseg teremtese elott, ok mind azon a helyen talaltak magukat, tehat a halalban, az orokkevalo sotetsegnek azon a szornyu helyen! Ha igy nezzuk es nem lehet maskepp nezni, mert a POKLOT nem az emberiseg hozta letre, akkor mar az ember elott is letezett Pokol es Halal.

  Es ha a FOLDON az emberiseg elott is eltek olyanok, akik a satan melle alltak, akkor ok is reszesedtek a HALALBOL, ami egy helyiseg is es egy allapot is!

  Azert oszinten megmondom, hogy aki komoly keresztenynek erzi magat, es tenyleg a Bibliat olvassa az hogyhogy ilyeneket nem lat meg benne, hiszen benne van feketen-feheren!

  Ennyi lett volna az uzenetem:) Nem kotekedesnek szantam, csak azert lassuk mar at, hogy itt mi is van a hatterben, hogy Isten Igeje nem teologizalas, meg ures vallasoskodas, meg az sem, hogy ki tud tobbet, mert o tanulta meg olvasta az o gyulekezetenek tankonyveiben, hanem Isten Igeje egy nagyon sulyos es kemeny Valosag….

  1. Ezt egyaltalan nem reklamnak szanom, mert szerintem ezen az oldalon nem is nagyon reklamozhato egy ILYEN STILUSU BLOG, de ezt a temat, amirol az elobb irtam meg jobban kifejtettem a Biblia alapjan ITT:
   http://www.lezuhanva.blogspot.com

   remelem, nem torlik, mert tenyleg nem reklamozasnak szantam, es nincs is rajta semmi vilagi dolog csak a Biblia alapjai.

   1. Kedves Roland!

    Tényleg nem dicsőíti az Úr Jézust ez a beszéd, ez a stílus amit ezen az általad ajánlott , és szerkesztett blogon használsz!

    Jak. 1,26 Ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét, annak az istentisztelete hiábavaló.
    Jak. 3,2 Mert mindnyájan sokképen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.
    Jak. 3,6 A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától.
    Jak. 3,8 De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes.
    Jak. 3,9 Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, a kik az Isten hasonlatosságára teremttettek:
    Jak. 3,10 Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni!
    Jak. 3,11 Vajjon a forrás ugyan abból a nyílásból csörgedeztet-é édest és keserűt?
    Jak. 3,12 Avagy atyámfiai, teremhet-é a fügefa olajmagvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképen egy forrás sem adhat sós és édes vizet.
    Eféz. 5,1 Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek:
    Eféz. 5,2 És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul.
    Eféz. 5,3 Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, a mint szentekhez illik;
    Eféz. 5,4 Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás.
    Eféz. 5,5 Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában.
    Gal. 5,22 De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
    Gal. 5,23 Az ilyenek ellen nincs törvény.
    Gal. 5,24 A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.
    Gal. 5,25 Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.

    Ráadásul nem az a dogunk, hogy mi kárhoztassuk a világot, és a világban élő embereket, hanem, hogy könyörögjünk értük , és hogy készek legyünk a Krisztusról való hiteles bizonyságtételre feléjük . Mint olyanok, akik maguk is azon az úton jártak, és kegyelmet kaptak! Mert mi is kegyelemből tartattunk meg!
    Eféz. 2,1 Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,
    Eféz. 2,2 Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;
    Eféz. 2,3 A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is:
    Eféz. 2,4 De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, melylyel minket szeretett,
    Eféz. 2,5 Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!)
    Eféz. 2,8 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
    Eféz. 2,9 Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.

    1. Igen Ida, valoban dicsoiti az Urat az IGAZSAG kimondasa. Mert VAN, AKIKNEK IGY kell megmondaniuk, mert a mai vilag elkarhozott nepe nem ert maskepp….olvass utana a Bibliaban, hogy voltak olyan profetak, akik ennel sokkal radikalisabban mondtak meg a dolgokat, volt, aki meztelenre vetkozve predikalt, ha jol emlekszem 3 even at, OLVASD CSAK EL, de felre ne erts, en nem tartom magam profetanak. Megmondtam egy bizonyos szinten levo elveszett, elkarhozott kozegnek az IGAZAT, hogy megijesszem, megfenyitsem es a jonak a valasztasara buzditsam oket….valoszinuleg nem neked szol az a blog, te mar biztos elfogadtad Jezus Megvaltodnak, tehat nem hozzad szol. Innentol nem megyek bele jobban ebbe, mert amint latom ez mar csak teologiai meg erzelmi kerdes lenne na meg illemtan, hogy mit illik es mit nem. Jezus Krisztusnal nincsenek illemtani kerdesek, ezert is szeretem OT nagyon! Es IGENIS Jezus nagyon sokakat karhoztatott! Foleg a kepmutato irastudokat, akiket meszelt siroknak, rokaknak, halott csontokkal teli undormanyoknak nevezett. Mindegy…nem megyek bele, mert soha nem volt kedvem ahhoz, hogy lealljak valakivel teologiai karatezni, hogy ki tud tobbet, meg ki tud tobb Iget idezni…..Elhiszem, hogy TE IDA tobbet tudsz nalam, TE IDA nagyobb hivo vagy, mint en, es TE IDA jobb, SOKKAL JOBB kereszteny vagy, mint en:)) ELHISZEM! Isten aldjon, orulok, hogy jobb kereszteny vagy nalam es maradj is az! Szeva.

    2. Meg annyi, hogy ha van maganban kerdesed, AMIT NE ERTS FELRE, mert nem udvarolni akarok:))) meg nem is arra kerlek, hogy baratkozz velem vagy ilyesmi…hanem egyszeruen csak, ha van, vagy ha lesz valami kerdesed, akkor ez a mailem, ez egy privat, de igazi, letezo mail: lezuhanva@notsharingmy.info

    3. Kedves Roland!

     Nem versengésből írtam, amit írtam, hanem figyelmeztetésből! Mindannyian kegyelemből tartattunk meg, de mindannyiunknak igyekeznünk kell azon, hogy a megszentelődésünk végbe menjen. Mert szenteknek kell lennünk, ha nem akarjuk azt hallani majd, hogy “távozzatok tőlem…”! És ahogyan te is leírtad, hogy az igazság kimondása dicsőíti az Urat, én is csak azt tettem, hogy kimondtam az igazságot arról, hogy nem a világ nyelvén kell az igazságot elmondanunk, elbeszélnünk, hanem Kánaán nyelvét kell megtanulnunk. Vagyis, igyekezzünk azon, hogy ne jöjjön ki semmi tisztátalan a szánkon, ami tönkre teszi a bizonyságtételünket. ( És az igeverseket is csak azért raktam be, hogy ne gondold, hogy én mondom…! ) De, mint mondtam, ez simán csak testvéri szeretetből történt, hiszen át is léphettem volna rajta, mint olyanon, amiről majd te adsz számot..!
     Shalom!

    4. 🙂 🙂 🙂 Vágom Roland, nagyon is ! 🙂 🙂 🙂

  2. “Es ha a FOLDON az emberiseg elott is eltek olyanok, akik a satan melle alltak, akkor ok is reszesedtek a HALALBOL, ami egy helyiseg is es egy allapot is!
   Azert oszinten megmondom, hogy aki komoly keresztenynek erzi magat, es tenyleg a Bibliat olvassa az hogyhogy ilyeneket nem lat meg benne, hiszen benne van feketen-feheren!”
   Kedves Roland, már megbocsáss, de az egyáltalán nincs benne a Bibliában sem feketén, sem fehéren, hogy a földön az emberiség előtt élt bárki is. Vannak, akik belelátnak ilyeneket, megint mások pedig nem olvasnak ilyeneket ki belőle (én pl. az utóbbiakhoz tartozom)

   “Olyanokat ne irj, ami nem allja meg a helyet a valosag talajan. A bunt nem az ember hozta be ebbe a vilagba, hanem a satan, az ember csak elfogadta, alarendelte magat ennek, mert inkabb a halalt, a satannal valo azonosulast valasztotta az Urnak valo engedelmesseg helyett.”
   A Biblia ezzel szemben ezt mondja:
   “A bűn egyetlen ember ? Ádám ? által lépett be a világba. A bűn által pedig bejött a halál is, amely mindenkit elért. Mindenkinek meg kell halnia, mert mindenki vétkezett.” Róma 5:12

   A sátán bukása az emberé előtt történt valóban, és a pokol is az ő és az ő angyalai számára készíttetett. De ez nem a mi világunkban volt. A sátán ugyan bejött kísérteni, de ha Ádám (és Éva) nem enged neki, akkor mi nem ismernénk a halált (szenvedést stb.). A bukás előtt a bűn, a halál a világunkon kívül volt, az első emberpár bukásával pedig bejött a világBA.

  3. Kedves Roland!

   Nem találom ezt a hsz-mat, de ez csak az ügyetlenségemet jelzi valszeg! Szerintem, ha írtam ilyet, akkor csak idéztem ezt a mondatot, valakitől , mert én se a 24 órás, 6 napos teremtésben hiszek! ( De, ha valahogy betudnád idézni, hogy mit mondtam ebben a hsz-ban, és hogy hol ( melyik téma alatt) van, megköszönném!) De azért azt nem mondanám, hogy az , amit te mondasz ezzel kapcsolatosan, az megállja a helyét: “Namost kedves Ida, ha mar annyit irtal a hozzaszolasodban, amennyit es ha annyira tudomanyosan akartad kifejteni, amennyire, akkor ezt ne vedd sertesnek, de olyanokat ne irj, ami nem allja meg a helyet a valosag talajan. A bunt nem az ember hozta be ebbe a vilagba, hanem a satan, az ember csak elfogadta, alarendelte magat ennek, mert inkabb a halalt, a satannal valo azonosulast valasztotta az Urnak valo engedelmesseg helyett. Egyertelmuen a satan maszott be az Edenbe kigyo formajaban, hogy megtevessze az emberiseget, ami sajnos sikerult is neki. ”

   Róm. 5,12 Annakokáért, miképen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek;

   Nézd, akárhogyan is forgatjuk, magyarázzuk, és szépítjük mi a dolgot, Isten úgy veszi, hogy az ember ( ÁDÁM) által jött a világba a bűn, és a halál is! És mint tudjuk, Isten szava a döntő!

   Mert, ha elég alaposan olvassuk, és értelmezzük a teremtés könyvében az ádámi faj teremtésére vonatkozó verseket, akkor azt láthatjuk, hogy : Isten megteremtett egy bolygót, ahová teremtett egy kertet, amelybe ültetett egy olyan fát, amely a leendő csúcsteremtésének ( az (ádámi ) embernek, akit teljesen tudás, ismeret nélkül, ártatlanságban lett abba helyezve) a halálát okozza majd ( a kívánság miatt). ( És a leszármazottainak a legnagyobb része, amiatt a kárhozatba, pokolba kerül majd!) Amelyről Ő, mint mindentudó, és mindent előrelátó Isten, eleve tudott. Ráadásul, szabad bejárást biztosított oda, egy óriási hatalommal rendelkező , ellene fellázadó teremtménynek, aki a Biblia, Isten beszéde szerint, gyűlölettel viseltetett kezdetektől fogva az ember ( ek) iránt! És eme teremtmény is úgy lett teremtve, hogy még a teremtése előtt, már tudta Isten, hogy elbukik, és mekkora bajt hoz majd mind az angyalaira, mind az emberiségre….! Tudjuk továbbá azt is, hogy az Ő engedélye nélkül kísértés se történhet…. Sőt, miután előre tudott, látott mindent, már a megváltását is megtervezte a bukott emberiségnek ( akik ekkor még meg se lettek teremtve), és közülük, már akkor kiválasztott magának olyanokat, akik az élet könyvébe be lettek írva, mert az üdvösségre lettek kiválasztva, amikor még a világ alapjai se lettek lerakva……! ( És vannak olyanok, akik azért lettek megteremtve, hogy : 2 Móz. 9,16 Ámde azért tartottalak fenn tégedet, hogy megmutassam néked az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Vagy: Róm. 9,17 Mert azt mondja az írás a Faraónak, hogy: Azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Vagy: Csel. 13,48 ….és a kik csak örök életre választattak vala, hivének.) De, szerintem te is ismered a történetet! Bár nagyszerű magyarázatokat tudunk arra, hogy mi , miért történt, de ez van odaírva fehéren-feketén! De nem az a lényeg, hogy mi hogyan látjuk, olvassuk, vagy értelmezzük, hanem, hogy Isten azt mondja, hogy a bűn és a halál, Ádám által jött a világba!
   De, mint mondtam már többször is, én se a 144 órás teremtésben hiszek. A Biblia ,főképpen az ádámi faj a földre teremtésének a története, kiegészítve a világ teremtésének a leírásával. Viszont, ha elmélyedünk a teremtéstörténet értelmezésében, akkor többen eljutunk(eljutottunk) oda a szavakat, kifejezéseket értelmezve , logikailag, szorosan a bibliai verseket nézve ( egyéb “külsős” magyarázó anyag nélkül), hogy nem csak 1 teremtés volt a földön. De nincs ismeretünk arról , hogy Sátánnak milyen hatalma volt anno, amikor még “Édenben” járt ( ami nem az az Éden, ami a földi Édenkert!). (Sajnos nem tudom, hogy hogyan tudnám, a hsz-aimat “lehívni”, és megkeresni, mert ezzel kapcsolatosan már írtam , és nem szeretném újra .)

   írod:
   “Es ha a FOLDON az emberiseg elott is eltek olyanok, akik a satan melle alltak, akkor ok is reszesedtek a HALALBOL, ami egy helyiseg is es egy allapot is!

   Azert oszinten megmondom, hogy aki komoly keresztenynek erzi magat, es tenyleg a Bibliat olvassa az hogyhogy ilyeneket nem lat meg benne, hiszen benne van feketen-feheren!

   Ennyi lett volna az uzenetem:) Nem kotekedesnek szantam, csak azert lassuk mar at, hogy itt mi is van a hatterben, hogy Isten Igeje nem teologizalas, meg ures vallasoskodas, meg az sem, hogy ki tud tobbet, mert o tanulta meg olvasta az o gyulekezetenek tankonyveiben, hanem Isten Igeje egy nagyon sulyos es kemeny Valosag?.”

   Bocsáss meg, de tényleg nem értem, hogy miről szerettél volna írni nekem. Számomra a pokol (is) valóság, és nem kérdőjelezem meg, amit a Biblia mond ezzel kapcsolatosan (se). És, ha megtisztelsz, hogy olvasod a hozzászólásaimat, akkor láthatod, hogy én az apokrifokat is használom a teremtés titkainak, és történeteinek a megértéséhez. ( Szóval nem tudom, de ha leírnád, hogy hogyan kell kikeresni a hozzászólásaimat, megköszönném! Ezt is, amit említesz, szívesen elolvasnám, már kíváncsivá tettél.) 🙁

  4. ”A Biblia szerint addig nem volt bűn és halál, amíg az ember be nem hozta a világba,,
   Ehhez az egy mondathoz lenne néhány gondolatom: – Az állatoknak, a növényeknek, a Föld összes többi élőlényének miért kell meghalnia? Ők milyen bűnt követtek el? Valamilyen konkrét bibliai hivatkozással, ha lehet!
   -Ha Ádámnak és Évának, s utána az összes leszármazottjának azért kell halállal bűnhődnie, mert evett a tudás fájáról,akkor a tudás csak az evést követően vált az ember részévé, előtte tudatlan volt.Tudatlanul viszont honnan tudhatta volna, hogy ő nem ehet abból a gyümölcsből? Mert az Úr mondta? – A tudatlan gyermeknek is hiába mondjuk, hogy ne egyen meg ezt-azt, attól még képes megenni, s eszünkbe se jutna halállal büntetni őt. Aki tudatában van az evés tilalmának, s ennek ellenére ráveszi a tudattalant az evésre, csak az érdemel büntetést, bűnhődést. Ezt diktálja számomra a Teremtőtől kapott logikám.

 18. Pötty. Először is nem neked írtam, hanem annak akinek a hozzászólása után jött a válasz (Edua). Másodszor én nem keverek semmiféle David Icke-ot, főleg nem sci-fi-t. Azt hittem itt olyanok vannak akik túl vannak már a mainstream média lejárató stílusán. Tévedtem. Most volt egy hónapja egy UFO-idegen cikk, az jó volt, ha én mondok valamit, az már nem az ? Ezek nem mesék, elég nagy félelmet keltettek a szemtanúkban. Ezzel az erővel mondhatnád mindenre ugyanazt amit a világiak, ahonnan a reakciódat vetted, hogy ördög sincs meg démonok csak a mesében.

  1. Ne haragudj, de azt hittem, ezt a hatást akartad elérni, mert azt írtad: “De hogy tovább borzoljam a kedélyeket…” és el is érted.

   Eduának címezted a hozzászólásodat, de ez nem e-mail, hogy ne írhatna Neked akárki más is.

   Az, hogy az ufó-jelenségek azonosítjuk a Sátán angyalaival, addig elfogadom az ufó-témát, mert eredetileg is így gondoltam.
   De az, hogy itt az ufók nemzetségeibe meg nemeibe meg fajaiba meg tudomisén belemenjünk, nekem borsódzik a hátam, mert nem “ufó”, hanem “a Sátán és az angyalai”. Az meg, hogy milyen izgalmas Tolkien-regénnyel bolondítja a Hazugság Atyja a naív vagy éppen elkötelezett sátánista embereket, nem tudom, miért lehet érdekes egy keresztyén hívő számára. Tény, hogy a gondolkodásod, már nem egyszer kicsapta nálam a biztosítékot, és nem értem, hogyan válogatod össze, hogy mi hihető és elfogadható, és mi nem.

   Mint korábban is, ismét mondanom kell: nem lehet kétfelé sántikálni (1.Kir.18.20-40), döntened kell, hogy kinek hiszel, és azután pedig teljes szívből! – és arra az életedet és lelkedet bízod rá (ezzel együtt a gondolkodásodat is.) (Lk. 10.27.)

   1. Kemény ítélkezőek ezek a szavak Pötty (nem az Igéről beszélek). Nem gondolom, hogy neked kellene megfelelnem és a te elvárásodat teljesíteni. Szóval köszönöm az aggódást, de megnyugtatlak, hogy jó kezekben vagyok, csak talán a szabadságom nagyobb. Arról meg nem tehetek, hogy kis áramerősségű biztosítékaid vannak. Nem értem, akkor miért jössz ide, egy keresztény konteós blogra (az egyetlenre itthon). Van sok konzervatív (nem érték konzerválásra gondolok, hanem gondolkodásában maradi) és vélemény kontrolláló más keresztény honlap, ott jogos lenne a hőbörgésed, itt nem hinném. Szóval megkérnélek, hogy ilyen estben (főleg, hogy nem is neked írok) ne kommentáljál. Köszönöm. Még egy utolsó kérdést engedj meg. Te nő vagy ? Üdv

    1. A szabadságodat én nem tudom korlátozni, csak felhívtam a figyelmedet… Ha úgy akarod, többet nem szólok.

    2. Írhatsz nyugodtan, nem zavar. De a válaszból azt vettem ki, hogy nő. 🙂 Jóccakát

    3. Úgy is mondhatnám, hátrányosan megkülönböztetett.
     Te pedig azt áruld el, mennyi idős vagy! A függetlenségi törekvésed alapján 20-nál nem több.

    4. Elrágcsáltam egy darabig ezt a “keresztény konteós blog” kifejezést, uyanis ha keresztyén szemel nézünk a világban lévő nagy összeesküvésre, akkor “a Sátán és angyalai”-ról beszélünk valójában és nem “ufók”-ról. Az ufó egy fedőnév, egy mese, amivel az emberek megtévesztése zajlik napjainkban a Sátán részéről. Régen és kultúránként más fedőneveket és más fedősztorikat használtak. Te nem így látod? Mert én erről beszéltem.
     Az, hogy ma találunk egybecsengő ilyen történeteket, logikus, de csak azért nem vagyunk megvezetve általuk, mert kezünkben lehet a Biblia, a szívünkben meg a Szent Lélek.
     Ezért nagyon nem mindegy, hogy az ember honnan meríti az ismereteit, sőt, mit enged belsővé válni. És fontosnak tartom, hogy úgy nevezzük a dolgokat, amik azok valójában, mert igen könnyű összezavarodni. És azt főleg, hogy a hangsúly ne kerüljön át másra, mint amire Isten helyezte.
     2.Tim.4.3-5:
     “3 Azért írom ezt, mert eljön az idő, amikor már hallani sem akarják többé az egészséges tanítást. Inkább olyan tanítókat keresnek majd maguknak, akik azt fogják mondani, amit a közönségük hallani szeretne. 4 Akkor az emberek elfordulnak az igazságtól, és inkább a kitalált, misztikus történetek és legendák érdeklik őket. 5 Te azonban őrizd meg a józanságodat, és bármilyen nehézséggel kell szembenézned, viseld el! Hirdesd az örömüzenetet, és kitartóan végezd mindazokat a szolgálatokat, amelyeket Isten rád bízott!”

    5. Szia Pötty ! Hát azt az életkort nyugodtan megszorozhatod kettővel. De kösz a bókot (bár ez az én dolgom lenne elvileg, feltéve ha még mindig nő nemű vagy. :-)) Amúgy meg független vagyok, tehát nem függök az okkultizmustól való félelemtől sem. 😉 Szólni akarok neked, hogy ne lásd rosszabbnak vagy veszélyesebbnek ezt a konteós témát mint ami. Az UFO név “nem egy fedőnév, egy mese”, hanem azt jelenti: Unidentified Flying Object (Azonosítatlan Repülő Tárgy, így lehetne ART is). Ez egy tudományos definíció, persze nem a hivatalos tudomány által elnevezve, mert nekik tabu a téma, hisz a uraik ezt megtiltották, nekik meg sátán (le ne bukjon). Megértem az aggodalmaidat (mintha egy Hitgyülist hallanék), és Igei alapon igazad is van, abban az esetben, ha van olyan újjászületett hívő akire ez a téma ilyen súlyosan hat. Csak így ez általánosítás. Mondhatni elfogult és előítéletes skatulyázása mindenkinek aki ezekkel a témákkal foglalkozik. Ott van Gay Malone UFO kutató, aki beszélt az idegenek leleplezése videóban, amit Thea okosan betett ide, mert ide való. Azt láttad ? Ajánlom, mert szélesíti a látásodat, és helyreteszi a dolgokat szélsőség mentesen. Ő egy valódi UFO kutató. Akkor ő egy sátán embere ? Dehogy. Keresztény hívő, és gondolom már kismillió embernek tett bizonyságot, és már többször elzavarta a korcsokat Jézus nevében. Szóval összeegyeztethető ami szerinted összeegyeztethetetlen. Csak a prioritásra kell figyelni. Pontosabban Jézusra, a vele való személyes kapcsolatra. Nem pedig a “minden bokorban démon van” jelige alatt gyakorolt, okkultizmustól való félelem rossz megélését. Üdv

    6. No, ugyanarról beszélünk. Csak az előítéleteidet felejthetnéd már el velem kapcsolatban…
     A korod magánügy, mint ahogy a nemem, a felekezetem, a végzettségem, stb.is, ami mentén próbálsz bepakolni a csak a Te agyadban lévő kategóriákba. Teljesen félreértékelsz és félreismersz már nagyon régóta. Nincs jelentősége, csak jelzem.

 19. Csakhogy lássuk, ilyen is van, mert a másik oldal számos írást, videót ajánlott már, legyen ilymódon ez az oldal is reprezentálva. Az oldalon a szöveg mellett egy rövid video ís van, de az egész angol.

  http://www.thegaptheory.com/

  1. Azt hiszem nem ártana azt a kis 11 perces videót lefordítani. De jó lenne ! 🙂

  2. Kedves Antenor,
   Megtudnátok mondani nekem ki vezeti azt azt oldalt és ki írta azt a tanulmányt. Mert az úgy korrekt ha tudjuk, hogy ki vagy kik állnak mellette. Tudod, ha valakinek a véleménye őszinte, akkor nincs takargatni valója és vállalja az abból eredő esetleges kritikát. Nekem eddig nagyon elkerülte a figyelmemet a szerző kiléte, ebben segítsetek nekem legyetek szívesek.

   Keresztény körökben így szokták kinyilvánítani véleményüket és ezt jó lenne észben tartani.
   http://www.oldtestamentstudies.org/my-papers/other-papers/recent-creationism/what-about-the-gap-theory/

   Szép napot.

 20. Az ?Apokrif? Báruk II. Apokalipszise sok minden elárul Leivathánról és Behemótról (Nekünk köszönhet?en, Báruk II. És III. Apokalipszise hamarosan elérhet? lesz a könyvtárunkban, ? szívesen :))

  II. Báruk 29:1-4
  1 És JHVH válszolt és ezt mondta nekem: Az, ami akkor fog megtörténni [a végid?kben], azt az egész világ elszenvedi. Mindenki, akki [akkor[ él, tapasztalni fogja.
  2 Akkor csak azokat óltalmazom meg, akik akkor e földön [a Szentföldön] élnek
  3 És amikor megtörténik mindaz, aminek meg kell történnie e helyen, a Felkent hamarosan megnyilvánul.
  4 És a Behemót megmutatja magát a [rejtek] helyér?l, és Leviatán el?bukkan a tengerb?l, a két hatalmas szörnyetek, amelyeket a teremtés ötödik napján teremtettem meg, s amelyeket megtarok [rejtve] addig az ideig. És táplálékául lesznek azok számára, akik megmaradtak [Izrael maradékának].

  Ezekb?l megtudhatjuk, hogy e két lény Isten teremtménye, vagyis e földkorszak él?világához tartoznak. Viszont a leírások szerint nem annyira állatfajokról, mint inkább két egyedi példányról van szó, amelyek ?hibernálódnak? az utolsó id?kig. E két állatnak semmi, de semmi köze nincs a dinoszauruszokhoz, amelyek fajok voltak, és tisztátlanok. Ugyanis, e két állat bibliailag tiszta állat, mivel táplálékul fognak szolgálni Izrael maradékának, ami azt jelenti, hogy Behemót az hasított patájú és kér?dz? állat, Leviatán pedig pikkelyes és uszonyai vannak. Leviatán iszonyatosan nagy méret?, nagyobb a legnagyobb dinoszaurusznál, a zsidó hagyományok szerint húsát hónapokig eszik és a kifeszített b?re alatt h?sölnek az izzó nap hevében. Egy zsidó áldás így hangzik: ?Lakj a Leviatán b?réb?l készült sátorban?, értsd, éld meg a Messiás eljövetelét és oltalmát, amikor Leviatánt odaadja eledelül és b?rét hajlékul.

  Behemótot egyféle szuberbölényként ábrázolják, tehát kinézetre valszeg a bölényhez (ami szintén tiszta állat) hasonlít, csak jóval nagyobb és er?sebb.

  Amikor Jób megemíti Leivatánt, ott egy utalást tesz Énok egy csak töredékben megtalált levelére (az Óriások könyve), ahol Shemjaza két óriás fia Ohya és Ahya (ezek még a bazinyagy fajtából) küzdöttek Leviatánnal, miel?tt elpusztultak az özönbízben. Erre a harcra utalt Jób, amikor leírta bizonyos tulajdonságait.
  Szóval Behemót és Leviatán nincs rokonságban a dinoszauruszokkal.

  1. “Szóval Behemót és Leviatán nincs rokonságban a dinoszauruszokkal.” Ok,és a (szárnyas)sárkány?

   1. Milyen szárnyas sárkány ? Gondolom nem a Quetzalcoatlus-ra gondolsz (ami furcsa módon a Mexikói tollaskígyó isten neve is).

    1. Erre gondoltam:
     “A nyomor és szorongatás földén keresztül, a honnan nőstény és hím oroszlán és viperák és szárnyas sárkányok jőnek ki (Ésa. 30,6)
     “Ne örvendj oly nagyon Filisztea, hogy eltört a téged verőnek vesszeje, mert a kígyó magvából baziliskus jő ki, a melytől szárnyas sárkány származik.”( ?Ésa. 14,29)
     Meg erre,igaz,hogy ez nem szárnyas:
     “Avagy nem te vagy-é, a ki Ráhábot kivágta, és a sárkányt átdöfte? “(Ésa. 51,9)
     ” benyelt engem mint a sárkány,” ?(Jer. 51,34)
     “És Babilon kőrakássá lesz, sárkányok lakhelyévé, csudává, csúfsággá és lakatlanná lesz.”( Jer. 51,37)

    2. Szia Edua ! Szerény véleményem szerint (ez nem biológiai kérdés), ördögi lelkekről ír mikor a sárkányokat emlegeti. Kígyó magjából írja, nyilván nem a kígyókra mint állatcsoportra gondol és azon hímivarsejtjeire. Sárkány egyértelmű hogy sátán, és ahogy ír a Biblia ördögi lelkekről, ezek a sárkányok is azok lehetnek. De hogy tovább borzoljam a kedélyeket, az UFO-lógiában van egy csúcson álló “arisztokrata-harcos” elit csoport, mármint idegen, úgy hívják őket, hogy sárkányok (Drakoniak) !!! A szemtanúk szerint 3-5 m magas denevérszárnyú, gonosz fejű, hosszú farkú sárkányszerű lények. Ezek uralják az összes többit (kis és nagy szürkék, reptiliánok stb.) Ebből egy kereszténynek nem nehéz összerakni a sztorit. Rád bízom.

    3. Árpi, kímélj meg, kérlek! A 6 napos teremtést nem sikerül lenyelni, az ufó-fantasy-t meg simán belekevered?! Ugye nem David Icke története ez?

     Edua, Én az EFO-Bilbiában kerestem rá ezekre az igehelyekre. Nekem is úgy tűnik, hogy nem konkrétan a sárkányokról beszél, hanem csak hasonlatként említi, ebben a fordításban nem is mindenhol sárkánynak fordították, a Jer. 51.37-nél pl. sakálok tanyáját írtak. Az Ézsaiás 51:9-nél a lábjegyzetben ez áll: “Ráháb – Legendás tengeri szörny. Isten ellenségeit jelképezi.” Mindenesetre az tény, hogy hasonlatként olyan dolgot szokás megemlíteni, amivel segíti a (közvetlen) hallgatók/olvasók megértését és közismert, mindenkinek magyarázat nélkül ugyanaz jut(ott) eszébe. (Az én véleményem, hogy azért került be a köztudatba, mert léteztek ilyen állatok, legalább annyira mit a kígyók, amik szintén a Sátánt képesek szimbolizáni. )

    4. Legalább annyi helyen nevezi az ige kígyónak a Sátánt,mint sárkánynak.Ugyanakkor létezik kígyó,mint állat is,aminek a létezését nem vitatjátok.Ugyanígy kellett,hogy létezzen sárkány is,mint állat,amit az akkori emberek igencsak jól ismerhettek.Teljesen értelmetlen valamit-valakit egy ismeretlen vagy nemlétező dologhoz hasonlítani.(De úgy tűnik,hogy csak pötty értette meg mit akarok ezzel mondani.) Annyira léteztek ,hogy még forrást is elneveztek róluk:
     “És kimenék a völgynek kapuján éjjel, és pedig a sárkányok forrása felé,”( ?Nehem. 2,13)

    5. Ja! Szinte az ufókról jut eszembe…
     Ézsaiás 30.6-7, UFO-Biblia (mármint új fordítás, Magyar Bibliatársulat):
     “6Fenyegető jövendölés Dél Behemótja ellen: A nyomorúság és elnyomás országába, ahol a nőstény és a hím oroszlán, a vipera és a repülő sárkány él, oda viszik szamarak hátán vagyonukat, tevék púpján kincseiket a haszontalan népnek, 7Egyiptomnak, melynek segítsége üres hiábavalóság. Ezért nevezem őt tehetetlen szörnyetegnek”
     Így szinte minden együtt van 🙂

    6. Szia Árpád!

     Én egyetértek veled ebben, hogy ez itt, nem csak ( olyan megfoghatatlan) láthatatlan, testtel nem rendelkező ( távoli, “meseszerű”, csak “kísértő”) lényekre utal, hanem a “második égben” élő entitásokra, akik, ha akarnak számunkra is látható fizikai testben is megjelenhetnek! Hiszen elég kicsi részét látjuk a fényspektrumnak, úgyhogy simán itt vannak közöttünk, ahogyan az angyalok is, csak éppen mi nem tudjuk érzékelni őket! ( Pl, emlékszünk, hogy amikor Istvánt megkövezték, és felnézett, akkor a szemei megnyíltak, és belátott a mennyekbe, amik most előttünk ( Éváék esete óta) zárva vannak! Pedig ott vannak azok, csak mi nem láthatjuk! Énok szerint, pedig a bukott angyalok, akik a földi nőkkel elegyedtek, az 5. égből (dimenzió?) származnak! )

     Eféz. 6,12… a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
     ?Kol. 1,16 Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremtettek;

     És, ugye azzal is tisztában vagyunk, hogy ezek a lények, majdan, az ítéletkor ugyanúgy a tüzestóban végzik, mint az emberek! Méghozzá testben!

    7. Kedves Edua!

     Én nem vitatom a tűzokádó sárkány létezését (se)! Minden nép “mítoszaiban, meséiben” előfordul, és a Bibliában is! Arról pedig tudjuk, hogy nem mese! Szerintem az a gond velünk, hogy túlzottan sokat adunk a saját eszünkre, és azokat, amik számunkra “nevetséges” dolognak tűnik, azt elvetjük, mint valóban olyat, csak hogy ne kelljen magunkat “bután” éreznünk. Hiszen, amíg nem voltunk keresztények, és nem voltunk más istenben hívők se, azt tanították nekünk, hogy az elmúlt korok emberei, a régiek, csak meséket mondtak, meg csak féltek még az árnyékuktól is ( mert olyan buták voltak, hogy…), és azért találták ki ezeket a meséket, mert nem tudtak magyarázatot adni rájuk…, stb….! És ez az emberben annyira rögzűl, hogy nehéz utána már elvetni ezeket! ( Hiszen óemberünk szövetségese is ott van mögöttünk…!)

    8. Ráháb megint egy érdekes kérdés. Ráháb a sumér Tiamat megfelel?je, s a sumér történet szerint az volt az a vízzel borított ?sföld, miel?tt az istenek lázadásakor kettészakadt. Azon volt egy óriás vízikígyó, amit tulajdonképpen azonosítottak magával a bolygóval, mert ugyan azt a nevet viselte: Tiamat, azaz, Rahab.

     Nos a Tiamat sztorit az Enuma Elis cím? ?smitológia ?rzi meg, de a Biblia néhány versszakban szintén kitér erre a történetre, nem véletlenül a Biblia talán legarchaikusabbnak mondható könyvében, Jób könyvében:

     Jób 26: 4De kinek nyilatkoztattad ki a szavad? És kinek a lelke szólt belőled? 5Összerezzennek még az árnyak is, megijed a víz is, s mind, ami benne él. 6Előtte az alvilág mezítelen fekszik, nincsen eltakarva. 7Északot feszíti az üresség fölé, és a semmi fölé a földet függeszti. 8Ő sűríti össze a vizet felhőkbe, s nem szakad le alattuk az ég boltozata. 9Ő az, aki elfödi a telihold arcát, felhőtakaróját fölé borítja. 10A vizek színe fölé egy kört rajzol, ott, hol a sötétség a fénnyel határos. 11Az ég oszlopai inogni kezdenek, reszketnek korholó szavától. 12Ereje fölkorbácsolja a tengert, bölcsessége Rahab fölé kerekedik. 13Hogyha rálehel, újra ragyog az ég, és a fürge sárkányt átdöfi a keze. 14De ez mind csak szegélye útjának, suttogó szavakat hallottunk csak tőle! Eget rázó tetteit ki tudja felfogni?

     Ulvassuk csak lassan a sorokat, látható, hogy a teremtéstörténettel van kapcsolatban. Az 5. Vers a vízbe pusztult szellemekr?l beszél, majd a hetedikben pedig a föld újáteremtése van vázolva, a mi 6000 éves földünk ?rendbeszedése?. A történet visszatér Rahabhóz, Tiamathoz, az ?sföldhöz, a rajta lév? óriási vizikígyó (akit oroboroszként is ismerünk) szétszakításához. Némely angol fordításban ?Ketté szakította Rahábot?, ami tökéletes pontossággal adja vissza Tiamat kettészakadását. Ezt azzal zárja, hogy csupán érint?leges információt adott az óriási tetteir?l.

     Rahab mindössze három helyen van megemlítve a Szentírásban ezek a: Zsolt. 89:10; Jób. 9:13; 26:12; ezek kontextusa pedig ugyan ez a sztori.

    9. Ráháb, mint Tiamat a sumér mitológia(?) eleme: talán volt akkora hatása a környező kultúrákra, mint pl. a Baal-kultusznak, nem tudom. De Antenor, én nem tudok erre a mitológikus dologra így, tényként, történelemként tekinteni, mert ez, amit és ahogy Te elmondasz, számomra (“csak”) annyit jelent, hogy az, amitől mindenki retteg, Isten előtt csak egyszerűen kettétörik. Ezzel elbagatelizálja az emberek félelmének a tárgyát (hasonlóan, mint Jer.10.1-5-ben a nagyhatalmú bálványok jelentőségét), és jelzi a kicsinységét, jelentéktelenségét, cserébe megnyugtatólag hat Isten népe számára, hogy Istene nem csak hatalmas, de szerető és gondoskodó.
     Ez az üzenet, és nem a teremtés hogyanjára próbál utalni, szerintem, mert az kb. nem is lényeges az egészet tekintve, tulajdonképpen nem ránk tartozik, különben le lenne írva egyértelműen. (Tulajdonképpen nem tudhatod, hogy ott Jób a sumér eredetű hiedelemről beszél, ami valszeg közismert volt, vagy netán a teremtéstörténetről, amiről ő lehet, hogy többet tudott, mint mi? Ez se biztos.)
     Annyiban kapcsolódhat esetleg a teremtéshez amennyiben a teremtésnél is írja az Ige, hogy “De Isten Szelleme ott lebegett[a] a mélységes vizek fölött”, lábjegyzet: “lebegett – Azt is jelenti: ?szárnyaival betakarta, mint madár a fészkét és fiókáit? (EFO, 1 Mózes 1:2) Azt hiszem, teljes nyugalommal állíthatom, hogy egyszerűen ennyi az üzenete ennek, és ennyi elégnek kell lennie számunkra.

     Azért is, mert ha a Biblia főmondanivalóját nézzük, szintén ez az üzenete: “Isten szeret”, “ne félj”, “szeresd az Urat”, “bízz az Úrban” és ehhez hasonló az, ami rendkívül hangsúlyos! (Ezt onnan is lehet tudni, hogy eredetileg hallás útján szólt Isten az emberekhez, ezért van annyiszor, hogy “halld, Izrael”, és emiatt használ a Biblia gondolati rímeket, többszöri ismétlést, mert amit többször hallasz, jobban megjegyzed. Ami többször elhangzik, az hangsúlyosabb.) Vagyis ezek szerint az Istennel való kapcsolat jelenti a megmenekülést és az erőt a Sátán ellen, nem pedig az ismeret. Ami rejtve van, az rejtve van. (Nem tudom, Neked feltűnt-e, de az okkultizmus különböző válfajaiban kb. mindenhol a “titkos tudás” eléggé központi dolog. Én mint Krisztus-hívő pedig, amikor valami ilyesmi nagyon titokzatos ismeretről értesülök, valahogy lelepleződik előttem, hogy hazugság – kicsit foglalkoztam korábban az ezoterikával valamiért.)
     A lényeget pedig nem szabad háttérbe szorítani (netán elfelejteni) a részinformációk és érdekességek érdekében.

    10. Szia PÖTTY.
     Eleve iszonyatosan rosszul közelíted meg a dolgot. Úgy fested, mintha arr alapozna az ember. Tudod egyeltalán azt, hogy mi a mitológia? No nem az intelektuális meghatározásra gondolok.

     De hogy érzékeltessem a mitológia erejét: Az ?si kultúrák meg?rizték a Nefilim történetet, ahol az istenek a halandókkal háltak és Titánokat nemzettek. Bizonyára azt is tudod, hogy a Gilgames történet meg igen alaposan vázolja az özönviz történetét. Ami egyébként korábban íródott, mint a héber Biblia, s emiatt mondják sokan azt, hogy a ?zsidók összelopkodták? az ?sibb népek történeteit és abból áll a Biblia. Ez természetesen hamis. Viszont az igaz, hogy a pogány népek, az isteneik által átadott ismereteket leírták, s maguk a történetek alapjai (mint az özönvíz és a titánok) igazak. Az egyetlen különbség az, hogy a mitológiák a bukott rend értelmezése szerint ?rzik meg a történetek lényegét, tanúságát, míg a Szentírás az Igaz Isten által adott igaz verzió. Számos mitológiai elemnek megtaláljuk a bibliai változatát is, csak mint írtam, röviden, érint?legesen. Ilyen a Rahab Tiamat sztori is. No lehet az ismeretek hiányában úgy értelmezi a Jób idézeteket, hogy ott Isten csak a hatalmát fitogtatta, de a történet ismeretében valahogy nyomatékosabbá válik az ereje, s viszonyíthat az ember a bukott rend által el?adott verzióhoz. Tehát Jób nem a sumér történetet ismételte, hanem annak a történetnek az igaz verzióját. Ahogy Mózes is az özönvíz igaz verzióját írta le, nem a sumérok Gilgamesét.

     A magyarországi kereszténység nagyobb része még a Nefilim dolgon is kiakad, elakad, megtorpan és nem hiszi. Itt tartanak. A kisebbség elfogadja, de nem megy visszább a Gap elé. Más meg visszamegy, mert van róla információ, szellemi ismeret és az ebb?l fakadó meggy?z?dés. Igaza van Árpádnak, aki kiakad rajta, nem tudja megemészteni, az ne foglalkozzon ilyesmivel maradjon meg a maga szintjén békében. A facebook-on számos olyan keresztény oldal van, ahol igerészeket, áhitatos képeket, szép szavakat osztanak meg, és jól el vannak. Akinek az kielégít? szellemi gyakorlat az tegye azt. De legyen igényesebb hely is. Ez az oldal valami ilyesminek nézne ki vagy mi?

    11. Egy fontos, idevonatkozó bibliai idézetet elfelejtettem korábban megemlíteni:

     Ézsaiás 51:9-10 9Kelj föl, kelj föl! Öltözz erőbe, karja az Úrnak! Kelj föl, mint a hajdankor napjaiban, mint a régmúlt nemzedékek idején. Vajon nem te hasítottad ketté Ráhábot, és nem te döfted keresztül a sárkányt? 10Nem te szárítottad ki a tengert, és a hatalmas örvény vizét, hogy úttá változtasd a tenger mélyét, és megváltottjaid átkelhessenek rajta?
     A 9. vers Tiamat kettévágására és az óriáskígyó elpusztítására utal (amikor a bolygó ketté szakadt). A 10. vers ben ahhoz a csodához hasonlítja azt az esemént, amikor Isten KETTÉ választotta a vizeket az izraeliták el?tt. De ne higgyük azt, hogy ez megintcsak csak aféle pólipaizmus.

     1Mózes 1:2
     Tehom (Hebrew: ????????), literally the Deep or Abyss (Greek Septuagint: ábyssos), refers to the Great Deep of the primordial waters of creation in the Bible. Tehom is a cognate of the Akkadian wordtamtu and Ugaritic t-h-m which have similar meaning. As such it was equated with the earlier Sumerian Tiamat.
     Forditás:
     A héber tehóm szószerint mélységet jelent, a görög Septuaginta ábysszosz megfelel?je, s a bibliai teremtéstörténetben a mélységes ?svizekre utal. A tehóm, az akkád tamu és az ugariti t-h-m rokonszavai, és azonos ételmük van. Ílymódon egyenl? jelentése van a korábbi sumérok Tiamat-szavával.

     Hogy hova hoz ez bennünket? Bezony a rés elmélethez.

    12. Ezt éppen a Dailyweekee-r?l, de ha beütöd a Tiamat Rahab szókombinációt, vagy Tehom Tiamat kombinációkat a Google-be, akkor számos enciklopédiai utalást kapsz.
     http://www.dailyweekee.com/daily/Tehom
     Ellen?rizz le egy párat, aztán gyere vissza beszéljük meg 🙂

    13. (“Csak érdekelt, miből dolgozol.”
     Hozzáteszem, eddig is mindig csak amiatt nyaggattalak a források és hivatkozások miatt, mert az érdekel, hogy miből táplálkozol. Információt ugyanis gyűjthetek amennyit és amilyet csak akarok, ezért sosem az információ érdekel elsősorban, hanem az, akivel beszélek, vagyis Te – most éppen -, és az, hogy miért mondod.
     De ez így most korrekt volt, köszönöm.)

  2. Köszi Antenor. De akkor melyik az a tengeri kígyó, ami a mélységben tartózkodik ?

 21. Kedves Árpád,ha jól szűröm le a lényeget,ti úgy gondoljátok,hogy az óriási őshüllőket Sátán hozta létre,amiket Isten elpusztított,hogy utána ezekhez nagyon hasonló hüllőket teremtsen,csak kisebbeket.Ez előszőr is teljesen logikátlan,másodszor nagyon veszélyes elmélet,azt sugallja,hogy Sátán nagyobbra képes,mint Isten.

  1. Szia Edua ! Én azt nem mondtam, hogy ők hozták létre mint teremtményeket a dinoszauruszokat. Sátán nem tud teremteni. De Isten azt is hagyta, hogy emberszerű, tehát még hozzá is sokkal hasonlóbb lényeket hozzanak létre a bukott angyalok, a nefilimeket. Akkor miért gondolod, hogy hasonló módon (genetikailag) ne hozhattak létre állatokat, már meglévő állatokból ? Az hogy sátán ettől nagyobb lenne mint Isten, meg annak jut eszébe, aki nem tud semmit (annak sokkal inkább eszébe jutna a nefilimektől ugyanez) vagy paranoid.

   1. Hmmm………..! Hát végülis, a bukott angyalok ( az 5. égből jövők! Akiknek a “nefilimek”, és a többi vegyes genetikájú , “emberszabású” lény köszönhető) az állatvilágot is megrontották. És tudjuk, hogy Isten a bárkába csak a tiszta fajokat , azokat amelyeket Ő teremtett, csak azokat engedte be…! A többit “elvitte a víz”! ……………? Végülis , elképzelhető.

    1. Igen Ida,így elképzelhető nekem is. Nekem úgy elképzelhetetlen,hogy az előző földön éltek.Ha a az óriáshüllők az előző földön éltek és Isten elpusztította őket,akkor miért teremtett erre a földre hozzájuk hasonló hüllőket,csak kisebbeket (pl.sárkányokat)?Hogy a sárkányokat a bukott angyalok “alakították át” dinókká,az elfogadhatóbb.Így nem kérdés az sem,hogy hogyan maradhattak itt a csontjak.A “kietlen és pusztába” fogalmába nekem nem férnek bele a csontok sem.

    2. Kedves Edua, Ida ! Csak megértjük egymást. 🙂 A képlet egyszerűbb lett. Vagy Rés elmélet (ez mást is megválaszolhat) vagy a nefilimek garázdálkodása okozza a dinoszauruszokat és minden más biológiai anomáliát. De a kihalásuk biztos az özönvízzel. Viszont Edua, sárkányokat Isten nem teremtett, olyanok ma nincsenek. Azok mögött mindig (özönvíz után) szellemi lények állnak. Ezt Ida látod jól, szerintem. Még nekem is új ez az 5. dimenzió (mem világi értelemben). Én úgy tudtam (Biblia), hogy 1., 2. 3. ég. Első a látható, második a szellemvilág szerinti (bukott lények főleg), harmadik a Menny.

    3. Kedves Árpád,írod: De a kihalásuk biztos az özönvízzel. “Viszont Edua, sárkányokat Isten nem teremtett, olyanok ma nincsenek. Azok mögött mindig (özönvíz után) szellemi lények állnak.”
     Akkor miért neveztek el róla(az özönvíz után)forrást?És milyen sárkány van a tengerben?
     “És kimenék a völgynek kapuján éjjel, és pedig a sárkányok forrása felé,”(Nehem. 2,13)
     “Ama napon meglátogatja az Úr kemény, nagy és erős kardjával Leviatánt, a futó kígyót, Leviatánt, a keringő kígyót, és megöli a sárkányt, mely a tengerben van. “(?Ésa. 27,1)

    4. A legenda szerint a 12 állatövi jegy úgy keletkezett, hogy Buddha magához hívta a Földön élő állatokat. Hívására tizenketten jelentek meg, és az évek az állatok érkezési sorrendjében kapták meg nevüket.

     Elsőként érkezett a Patkány, majd a Bivaly, utána jött a Tigris, a Nyúl, a SÁRKÁNY, a Kígyó, a Ló, a Kecske, majd a Majom, a Kutya, és végül a Disznó.

    5. Igen Adrian, de itt mi most a Bibliában szereplő sárkányról beszélünk!

     De Árpád, én nem látom továbbra se a második angyali betörést! A sárkányról a Bibliában Isten úgy beszél, mint az Ő teremtményéről!

    6. Kedves Árpád!

     http://churchofgod.hu/content.php?act=enok2

     Arról, hogy Énok felvitetett a második égbe

     7. 1. És azok a férfiak felvettek és letettek a második égben. Mutatták, és láttam a sötétséget, nagyobbat, mint a földi sötétség. És ott tartják őrizet alatt a foglyokat, félretéve, várva a mérhetetlen ítéletet. És ezen angyalok megjelenése sötétebb volt, mint a földi sötétség. És szakadatlanul sírtak, egész nap.

     2. És mondtam a férfiaknak, akik velem voltak: ?Ezek miért kínoztatnak szüntelen?’ És válaszoltak: “Ezek azok, akik elfordultak az Úrtól, akik nem engedelmeskedtek az Úr parancsolatainak, hanem saját akaratukból szövetkeztek és uralkodójukkal fellázadtak, és azokkal is, akik az ötödik égben tartózkodtak.?

     3. És nagyon megsajnáltam őket, és azok az angyalok leborultak elém és ezt mondták: ?Isten férfija, könyörögj értünk az Úrnak!? És válaszoltam, mondva: ?Ki vagyok én, egy halandó ember, hogy imádkozhatnék angyalokért? Ki tudja, hová megyek, és mi történik velem? Vagy ki fog értem imádkozni??

     Érdemes végig olvasni!

    7. “de itt mi most a Bibliában szereplő sárkányról beszélünk!”
     Nemcsak. Az Adrian által hozott példa jól mutatja, hogy a korábban élő emberek számára a sárkány ugyanolyan állat volt, mint a többi (patkány, tigris stb.) – tehát az, hogy a sárkányok ma már kihaltak, nem jelenti azt, hogy nem Isten által teremtett élőlények voltak, akárcsak a többi állat. Az Edua által említett bibliai igeversek is azt mutatják, hogy az akkor élő emberek számára teljesen természetes élőlényről van szó.

 22. Árpi, még valamit a “mennydörgő gyíkokhoz”: szóban szerintem könnyebb lenne megbeszélni, mert írásban lehet, úgy tűnik, mintha vitatkozni szeretnék, pedig egyáltalán nem. Csak szeretném, ha több oldalról megvizsgálnád a kialakult vagy kialakulóban levő látásodat, hogy vajon tényleg megállja-e a helyét a Biblia alapján. Próbáld meg úgy minden előfeltételezéstől függetlenül elolvasni a Jób 40-41-et, és végiggondolni, hogy miért van leírva ilyen részletesen ez a két állat. Én úgy látom, hogy Isten nem véletlenül erről a kettőről beszélt, a hatalmát akarta rajtuk keresztül szemléltetni Jób és barátai számára. A Leviáthánról ezt írja:
  “Felkavarja a mély vizet, mint a fazekat, a tengert olyanná teszi, mint a festékedény. Maga után világos ösvényt hagy, azt hinné [valaki,] a tenger meg?szült. Nincs e földön hozzá hasonló, a mely úgy teremtetett, hogy ne rettegjen. Lenéz minden nagy állatot, ? a király minden ragadozó felett.”
  Egy olyan hatalmas állatról van szó, ami a tengerben jó nagy nyomot hagy maga után, képes felkavarni az egész tengert. Ha te a dinoszauruszokat ennél nagyobbnak gondolod, és ráadásul nem Isten teremtményének, akkor az enyhén szólva nevetségessé teszi Jób könyvét, mert akkor az olyan, mintha Isten ezt mondaná: “Nézd a krokodilt, én teremtettem, ő a ragadozók királya, a leghatalmasabb állat.” Olyan, mintha Isten csak erre lenne képes, a bukott angyalai meg T-rexeket, Argentinoszauruszokat stb. is létre tudtak hozni.

  1. Xenia, ugyananzon a szerintem rossz rugón jár az eszed mint Eduának (hölgy talán ő is?). A végéről kezdve. Isten csak krokodilokra képes, sátán meg Argentinosaurusra (volt nagyobb is: Amphicoelias altus kb.: 120T és hosszabb is: Amphicoelias fragillimus=60m! ) ? Hát ez elég butuska összevetés és logika, mert hát nem a méret a lényeg. Ezzel az erővel (lsd.: Edua) összehasonlíthatnál engem (177cm) meg egy nefilim óriást (állítólag volt 12m magas is). Aki nagyobb az mutatja a létrehozója erejét ? Ez olyan animista őskultuszra hasonlít a logikáját illetően, hogy inkább nem is gondolok rá. Szóval nem így működik az Úr (hál Istennek :-)). A szörnyekre rátérve meg (Leviatán, Behemót) most nem akarok és tudok belemenni a teológiájukba, de se nem dinoszauruszok voltak, se nem mai állatok. Csak egy példa, pont abban a Bibliaszövegben amit idéztél: “Nincs e földön hozzá hasonló..”. Tehát ha dinoszaurusz lett volna, biztos hogy lenne. De nem az volt. El tudod képzelni milyen világ lett volna az ókorban ha ott nyüzsögtek volna a két lábon futó, négy lábon cammogó, óriás szárnyakon repülő, tengerben cirkáló kismillió őshüllő. A mai emlős-madár fauna eltörpült volna, és az egész emberi történelem másként alakul (csak a képekre, írásokra, szövegeke gondolsz), de sokkal inkább eltűnt volna, kihal.

   1. ?Felkavarja a mély vizet, mint a fazekat, a tengert olyanná teszi, mint a festékedény. Maga után világos ösvényt hagy, azt hinné [valaki,] a tenger meg?szült.”
    Létezik tengeri krokodil?

    Őslénytant nem tanultam egyetemi szinten, ezért szegénységemben a wikipediára futja, Árpi, és nem tudom, mennyire lehet komolyan venni. http://hu.wikipedia.org/wiki/Amphicoelias
    De ez a leírás eléggé kétes számomra. Az Amphicoelias fragillimusból egy csigolyát meg egy valszeg combcsont darabot találtak, és a többi említett fajból se sokkal többet. Biztos vannak módszerek, hogy az ember minél több infót kapjon belőlük. De azért ebben a szövegben az A.fragillimus történeténél van egy pát mondat, ami a dolog furcsaságát erősíti:

    “Carpenter (2006-ban) megjegyezte, hogy a fosszília rendkívüli mérete és rejtélyes eltűnése miatt Cope A. fragillimus leírását kétkedés fogadta, egyesek azt feltételezték, hogy tipográfiai hibák kerültek a mérési eredményekbe. Carpenter kijelentette, hogy minden ok megvan arra, hogy Cope-ot komolyan vegyék, megjegyezve, hogy az őslénykutató hírneve forgott kockán. A felfedezés a Csontháború idején történt, és Cope riválisa O. C. Marsh aki ?mindig készen állt megalázni? Cope-ot, sosem vonta kétségbe ezeket az állításokat. Marsh ismert volt arról, hogy kémekkel figyeltette Cope felfedezéseit, és emiatt az Amphicoelias fragillimus csontjainak hatalmas mérete igazolt lehetett. Henry Fairfield Osborn és C.C. Mook 1921-ben, valamint John S. McIntosh 1998-ban szintén kétkedés nélkül elfogadták Cope adatait az áttekintésekben.”
    Gyakorlatilag falaztak egymásnak, mint akik egy követ fújnak, és mintha politika lenne az egész (ahol szintén a látszólag ellentétes erők is jó cimborái egymásnak). És fontos megjegyezni, hogy akkoriban terjedt el ill. terjesztették el nagyüzemben az ateizmust (mint ahogy ma a globalizmust, nem hinném, hogy a hajtóerő más lett volna, mint manapság!), szinte muszáj volt leleteket produkálni… Azt meg tudjuk, hogy az ateizmus az evolúció-elmélet (és őslénytan) nélkül nem igen lehetett volna működőképes és elterjeszthető ilyen nagy mértékben. (Megjegyzem, a globalizmus sem a természetes működése a társadalmaknak, ugyanígy ezért is nagy erőforrásokat kell befektetni. Nagy befektetést igényel pl. a GMO-k, GM-élelmiszerek kutatása és elterjesztése is, és hiába tudomány, egy szavukat sem hiszem).

    Azon is gondolkodtam, hogy vajon biológus szemmel a szóval teremtés mennyire elfogadható és érthető, ha az is nehéz, hogy egy növényevő ragadozóvá vált (egyébként szintén ugyanannak a Valakinek a szavától). Nekem az a gondolat segített újraértékelni az egyetemen tanultakat, hogy az egyetemen (logikusan) annak a szakértőjévé nevelik a kedves hallgatóknak a gondosan megválasztott tanárok – főleg a kényes területeken -, amit a pornépnek is hallania kell, a bennfentes információk pedig nem nekik valók.
    Nem tudom, Te hogy látod…

    1. Már leírtam a véleményemet. A növényevőkből ragadozókká válást elhiszem, de magyarázni nem tudom (más sem). A maistream tudomány agymosását pedig ugyanúgy látom mint te. Csak ez szerény formában a keresztényeknél is előfordul (amennyiben nem az Igéből kiindulva, de annak hatáskörén túl dogmatizálnak). Üdv

    2. Érdekes egy állat,ha levágjuk a lábait óriáskígyó lesz belőle.Talán a kígyónak is volt lába kezdetben.

 23. Azért van ám itt egy-két igen érdekes kérdés, mint pl. Mikor lázadt fel Sátán.
  A fiatal föld elmélete megkívánja maga az univerzum is egyid?s a földdel, így a világmindenség is fiatal, csupán 6000 éves (enélkül ugyanis eleve bukik a fiatal föld elmélet). Azt tudjuk, hogy amikor a fizikai világmindenség meg lett teremtve, az angyalok ujjongtak örömükben (Jób 38:7). A lázadás kés?bb történt, mert Sátán a mennyei édenben járt, a ?tüzes kövek között? (Ezékiel 28:13-15). Csakhogy eszerint a sátáni lázadásnak a föld és az univerzum megteremtése után kellett megtörténnie, pontosabban a teremtés els? és hatodik napja között. Vagyis öt napja volt ahhoz, hogy fellázítsa és maga mellé állítsa az angyalok egyharmadát, univerzális kataklizmát okozzon, majd b?nbe vigye az embert is. Nem, maguknak a fiatal földeseknek is, akik erre a pontra azzal érvelnek, hogy Lucifer ?bizonyára? 100 évvel a teremtés után bukott el, mert az Édenben még Isten mellett volt. Csakhogy ez azt jelentené, hogy Ádám és Éva addig csak jól elvoltak az Édenben, viszont milyen státuszban, hiszen Isten a próba után döntött az örök sorsuk fel?l? Halhatatlan lényekként , arra várva, hogy Sátán elbukjon és végre ?k is elbukhassonak?
  Ráadásul Sátánról tudjuk azt hogy gyilkos volt a kezdett?l fogva (Jn. 8:44), illetve b?nös volt a kezdett?l fogva (1Jn. 3:8). Csakhogy ha egy kezdet van, mégpedig a ?kezdetben teremté az Isten a földet?, akkor Sátánnak már e kezdetnnél lázadónak kellett lennie! De hát Sátán tökéletesnek volt teremtve. Akkor hogy is van ez?

  1. Tudjuk, hogy az ember teremtése után mikor történt a bűnbeesés?
   Tudjuk, meddig tartott az a bizonyos “kezdet” egész konkrétan?

   Ez az érvelés nem csak játék a szavakkal?

   * * *
   Nem éppen fiatal föld elmélet, de nem is rés-elmélet, amit Berkes Sándor mond erről, szerintem egyénként elfogadható, sőt evidens: hogy napokkal mint 24 órás ciklusokkal csak az égitestek megteremtésétől kezdve számolhatunk a negyedik naptól kezdve. Az előző teremtési napok ciklusok: az örökkévalóságban.
   http://www.apokaliptika.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=35:sorrend&catid=7:teremtes-apokaliptika&Itemid=12
   és: http://www.apokaliptika.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=32:ap-teremtes-elv&catid=7:teremtes-apokaliptika&Itemid=12
   Annyi biztos, hogy volt idő mindenre, amit felvetettél, és meg is történt.

   De ehhez nem kell feltétlenül a rés-elmélet.

 24. Tisztelt kommentelő Társaim, megjegyeznék valamit,amit érdekesnek találtam,mindenféle filozófikus meghatározást félretéve, ragaszkodva a tudomány és a teremtéselmélet egyszerűbb körülhatárolásához.
  Mint tudjuk a biblia nem tudományos mű,ellenben pontos ott,ahol tudományos kérdéseket érint.
  Valószínűsíthető,mondjuk inkább úgy,hogy összhangban van a valóban tudományos felfedezésekkel és ismeretekkel. Továbbá a teremtés sorrendjével,ezen belül az állati élet létrehozásával kapcsolatos feljegyzése,itt mindenképpen megemlíteném a Mózes teljes első fejezetét…
  A bibliának az a megállapítás,hogy a föld kerek vagy gömb alakú…/ Ézs 40:22 / ” Ki ül a föld kereksége fölött, amelynek lakói mint sáskák előtte, ki az egeket kiterjeszti mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort, lakásra “… és a térben, a “semmire” van felfüggesztve,jóval megelőzte a tudományos feltevéseket…. / Jób 26:7 / “Ő terjeszti ki északot az üresség fölé és függeszti föl a földet a semmiség fölé.”
  Továbbá a modern kori fiziológia kimutatta, mennyire igaz az írások azon kijelentése, “miszerint nem minden hústest ugyanaz a hústest “,vagyis minden faj testének a sejtfelépítése különbözik a másikétól,ebből a szempontból az ember teste teljesen egyedülálló… / 1Kor 15:39 / “Nem minden test azon egy test, hanem más az embereknek teste, más a barmoknak teste, más a halaké, más a madaraké.”
  Ha a figyelmünket kicsit a Mózes harmadik könyvére helyezzük,akkor megfigyelhetjük,ami már a zoológiai területhez tartozik,például a kérődző állatokhoz sorolja a mezei nyulat. Érdekes,hogy volt idő,amikor ezt tudatlanságnak rótták fel,viszont a tudomány azóta már megállapította,hogy a nyúl újra megemészti az eledelét.
  Érdemes megfigyelni,hogy az orvostudomány napjainkban alapvető igazságként fogadja el,azt a megállapítást,miszerint a”hústest élete a vérben van” / 3Mózes 17:1114 / “Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést.
  Azért mondtam Izráel fiainak: Egy lélek se egyék vért közületek; a köztetek tartózkodó jövevény se egye meg a vért.
  És ha valaki Izráel fiai közül, vagy a köztök tartózkodó jövevények közül vadászásban vadat vagy madarat fog, amely megehető: ontsa ki annak vérét, és fedje be azt földdel.
  Mert minden testnek élete az ő vére a benne levő élettel. Azért mondom Izráel fiainak: Semmiféle testnek a vérét meg ne egyétek, mert minden testnek élete az ő vére; valaki megeszi azt, irtassék ki.”
  De számtalan esetben lehetne párhuzamosan összeállítani,hogy a biblia mennyivel előbb kifejtette,bizonyos tudományos modern kori felfedezéseket,avagy meghatározásokat. Jóllehet Istennek nem az volt a szándéka a biblia leíratásánál,hogy tudományosan kifejtse mi módon hozta létre az egész teremtésművét,mert nagyon sok tényezőt ma sem értenénk még meg,ahogy ezt igazolja is az orvostudomány,sok terület van,amire képtelenek válasz adni…
  Egy nagyszerű írást találtam a tudomány neves képviselőjétől,nevezetesen a világhírű magyar agykutatótól,Freund Tamás professzortól. Mindenképpen érdemes elolvasni,érdekes dolgokat ír ,különösen érdekes vallomást tesz az Isteni teremtésről,avagy a tudomány?
  Ha van időtök mindenképpen olvassátok el !

  http://altertuf.blog.hu/2014/01/13/a_vilaghiru_magyar_agykutato_dobbenetes_vallomasa_istenrol

 25. Xénia és Pötty ! Paleontológiai kérdésekben nem kívánok veletek vitázni (gondolom ti nem tanultatok ilyesmit, nem lenne sportszerű), csak annyit kérek tőletek, hogy Istenkereső emberek előtt ne nagyon hangoztassátok eme totálisan tudománytalan (nem az evolúcióról beszélek) nézeteiteket, vagy előtte tanuljatok egy kis őslénytant meg ökológiát, és rájöttök magatok is miről beszélek. Komolyan mondom, hogy ízelítőt kaptam egy kis “tudományos” inkvizícióból. Köszönöm, érdekes érzés volt kicsit átérezni Giordano Bruno és Nikolausz Kopernikusz szituációját. 🙂

  1. Én nem is kívántam veled vitázni, Árpi. Azt próbáltam magyarázni, hogy elég sok olyan keresztyén tudós van, aki tanulta mindazt, amit te, és ennek ellenére egyáltalán nem tartja tudománytalannak azt, amit a Biblia ír. Ha jobban tudnál angolul, talán könnyebb lenne hozzá anyagot találni. Ajánlom az answersingenesis.org-ot, ők elég körültekintően utánajárnak mindennek, mielőtt cikkeket megjelentetnek. De ha nem látod megalapozottnak, amit ott találsz, nyugodtan írhatsz nekik, vitába szállhatsz velük, biztos vagyok benne, hogy válaszolni fognak, ők talán kicsit megfelelőbb vitapartnerek számodra.

   1. Még annyit, hogy az inkvizíciót nem tudom, mire érted, éppen te vagy az, aki el akarsz minket tiltani attól, hogy beszéljünk. Én nem mondtam neked ilyet soha, de szerintem más se 😉
    Én a Bibliának feltétel nélkül hiszek, függetlenül attól, hogy a tudomány éppen milyen álláson van, de ettől függetlenül nem látnám logikusnak, hogy mást higgyek, csak azért, mert te mondod (meg még egy páran), holott vannak hozzáértő keresztyének, akik még honlapot is működtetve vállalják ezt a nézetet, válaszolnak a kritikákra stb.

   2. Xénia ! Helyesbítenélek. Sehol nem írtam, hogy tudománytalan amit a Biblia ír ! Tehát ne adj olyan szavakat a számba, melyek nem lettek bepötyögve. Ok ? Én egy a Bibliában NEM szereplő teljesen tudománytalan, logikátlan, és kereszténység összképét rossz irányba (értsd, feleslegesen bigott és maradi, a középkori elképzelések és világlátás irányába) mozdító elmélet (a dinók túlélése) kritizáltam, melyet te és még itt többen is, megbocsássatok ha tévedek, de úgy vélem vallásos (pejoratív értelemben) és dogmatikus módon, az Ige vélt tekintélyének csorbulásának félelméből erőltettek. Remélem érthető voltam. Ez az én véleményem. Nem kell elfogadni, de elgondolkodni el lehet rajta. De azért fölteszem a kérdést, hátha logikailag van valami meglepetés adu a tarsolyodban, mert tudományos és bibliai biztos nincs (arról tudnék). Tehát ugyan miért teremtett volna Isten olyan óriási, a környezeti erőforrásokat halmozottan fölélő, emberre igen veszélyes (kérem ne hasonlítsuk ezeket a jószágokat a mai fauna ragadozóihoz, mert amennyire ismerem őket állítom, hogy a Föld majdnem minden pontján nem lehetett volna az ember biztonságban, és pár óránál többet csak fegyverekkel élt volna túl) hüllőket (is) azért, hogy a bárkában Noé által az özönvizet túlélve, utána úgy kihaljanak, hogy mára írmagvuk se legyen (mielőtt hidasgyíkot vagy komodói varánuszt említ valaki, nem érvényes) ??? Ha erre kapok logikus választ, akkor…majd kitalálom addig, sőt lehet egy kérésed felém és teljesítem. 🙂 Pá !

    1. Hát, a mamutok is kihaltak, meg egy csomó faj az ausztrál kontinensről (ahogyan megjelent ott a “fehérember” 🙁 ), meg a többi földrészről is! Szóval Nóé miért vitt be ilyen élőlényeket a bárkába, csak azért, hogy a végén kihaljanak…..?! 🙁

    2. Ida ! Jó a logikád, csak az a bibi, hogy nem az emberek irtották volna ki a dinókat, hanem fordítva ! A másik meg, ki mondta, hogy a mamutok bementek a bárkába ?

    3. Árpi, akkor ez itt egy olyan élőlény, amit Noé bevitt a bárkába, hiszen 3600 évvel ezelőtt halt ki, és ráadásul még a réselmélet előtti világban is létezett (4-5 millió évvel ezelőtt)?:
     http://hu.wikipedia.org/wiki/Mamut

    4. Kedves Árpád!

     Minden állatból egy pár, a tisztákból 7 pár! (1 Móz 7,2 Minden tiszta állatokból * vígy be hetet-hetet, hímet és nőstényt; a tisztátalan állatokból pedig kettőt-kettőt, hímet és nőstényt. Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényt, hogy fajuk megtartassék az egész föld színén.) A többi kipusztult az özönvízben! ( Egyébként, nevess ki, de szerintem a dinók fajtáinak nagy részét megették a “nefilimek”, meg azok gyermekei! Énoknál, meg a Jubileumok könyvében olvashatjuk, hogy az emberek összes termését felzabálták, azután amit találtak, embert, állatot, egymást….!) Én azt gondolom, hogy az a párfajta sárkánygyík, és dinófajta, ami kicsúszott a kezeik közül ( amiről a többiek is beszéltek) , azt bevitték a bárkába, de azután amely még maradt a földön, azok közül némelyik testmérete valószínűleg lecsökkent apránként ( a nyomás változás miatt), a többit meg idővel az emberek kipusztították!

    5. Egyébként a ragadozóvá válás is Ádámék által jött be a világba! Addig az oroszlán is füvet evett, most pedig fegyver nélkül nem sokáig maradnánk életben egy éhes oroszlán mellett se…! 🙁

    6. Tudom. És ez oly annyira felfoghatatlan biológus szemmel, hogy inkább bele sem megyek. Minden sértés nélkül, ezért jó a tudatlanság, akkor nincsenek ilyen felfoghatatlan korlátok (nem rád értem). 🙂

    7. “az Ige vélt tekintélyének csorbulásának félelméből erőltettek.” – ez abszolút nem így van, de ennek alapján én is mondhatnám, hogy te pedig a tudomány vélt tekintélyének csorbulásának félelméből erőlteted a látásodat 😉 De nem mondok ilyet, mert én úgy látom, hogy egyszerűen arról a szemüvegről van szó, amiről John Mackay beszél (amit már korábban belinkeltem: http://www.baptistadebrecen1.hu/B002/index.php?option=com_content&view=article&id=30:johnmackay&catid=22:hirek&Itemid=15 ): vannak a tények, és attól függően olvasunk ki belőlük dolgokat, hogy milyen szemüveget veszünk fel. Az evolucionisták mindent az evolúció szemüvegén keresztül néznek, a keresztyének pedig a Biblián keresztül. Nálad azt látom, hogy szeretnéd a Biblián keresztül nézni, de nem tudod teljesen letenni az evolúción alapuló tudomány szemüvegét. Tudom, hogy nem fogadod el az evolúciót, de nekem úgy tűnik, hogy keverednek benned a dolgok, pl. ami az évmilliókat illeti, hogy a dinoszauruszok előbb éltek, mint az ember, illetve uralták a földet – ezek nem tények, ezt a szemüveg adja. Ha ezen a szemüvegen keresztül olvasod a Bibliát (nem vagy egyedül, Bibliafordítók is megtették), akkor nem csoda, ha a Jób 40-41-ben vízilóról meg krokodilról olvasol. Ha viszont tárgyilagosan nézed, elég nagy fantázia kell ahhoz, hogy ezeket az állatokat vízilónak/elefántnak meg krokodilnak nézze valaki, hiszen egyik ma élő állatnak sem felel meg a leírásuk. Számomra egyértelmű, hogy két óriáshüllőről van szó, egy ragadozóról és egy növényevőről. A ragadozó uralhatott egy bizonyos területet, de nem az egész földet. A növényevő is félelmetes volt, óriási méretű (a Jordán vize, ha megáradt, az álláig ért), nem ismerte a félelmet – de igazi veszélyt nem jelentett az emberre, mivel növényevő volt.

    8. Kedves Xenia ! Folytatod Ida és Pötty által kezdett utat, ami sehová nem vezet (már a kölcsönös megértést illetően). Csak tudnám miért. Nem is nagyon akarok válaszolni, mert úgy érzem meddő vita. A megértés árnyékát sem látom, pedig egy oldalon állunk. Azt mondod: “te pedig a tudomány vélt tekintélyének csorbulásának félelméből erőlteted a látásodat”. Ezen én is csak mosolyogni tudok. Úgy vagyok a tudománnyal mint a vallással. Utálom ! Hisz arról szól, hogy intézményesített módon manipuláljuk az igazságot. Szóval a diagnózisod téves. Én szeretem az igazságot, nem csak keresztény értelemben, hanem a maga valóságában is. Ezért nem tudom elfogadni azt, ami nem valósághű, nem életszerű. A mamutokra visszatérve meg pont wikipedi-ra hívatkozol ? Ez elég nagy váltás a Biblia után. Kreacionizmus után evolucionizmus ? Nem értem a nőket. 🙂 A “mennydörgő gyíkok” kérdésén pedig többet nem rugózok. Majd a mennyben megtudjuk. 🙂 Üdv

    9. “Nem értem a nőket. 🙂 ” Nem baj, ők sem értenek téged, legalábbis úgy tűnik az itteniekről 🙂
     Azért hoztam fel a wikipediát, mert az őslénytanra hivatkoztál, és aszerint a mamut ekkor élt. (és a bibliai példákat hiába hoztam fel) Szerintem valamit kezdened kell a mamuttal, mert a többmillió évekkel dobálóznak az evolucionisták, de ha egy állat kihalására valami közeli időpontot mondanak, (mondjuk 3000 vagy 2000 év: http://www.alapinfo.hu/?cikk=214&tema=5) akkor azt gondolom azért teszik, mert van rá valami forrás, hogy ekkortájt még az ember találkozott velük (ergo a bárkában ott kellett lenniük). De hagyjuk a témát nyugodtan, én nem azért hoztam fel eredetileg sem, hogy meggyőzzük egymást, hanem elgondolkodtatásképpen.
     “Hisz arról szól, hogy intézményesített módon manipuláljuk az igazságot. Szóval a diagnózisod téves. Én szeretem az igazságot, nem csak keresztény értelemben, hanem a maga valóságában is. Ezért nem tudom elfogadni azt, ami nem valósághű, nem életszerű. ” Nem ragaszkodok a diagnózisomhoz, de azt lehet kiolvasni a hozzászólásaidból, hogy sokmindent azért nehéz elfogadnod a Bibliából, mert mondjuk biológus szemmel nézed (a tudományból kiindulva) pl. a növényevő-ragadozó kérdést (hogy eredetileg növényevő volt minden állat). Számomra nem okoz gondot elfogadni, hogy növényevő volt minden állat, aztán ragadozó lett, és aztán a millennium idején ismét növényevők lesznek, mert a Biblia ezt írja. De egyébként napjainkban is létezhet vegetáriánus oroszlán 😉 Itt lehet olvasni (angolul) Little Tyke-ról
     http://www.vegetarismus.ch/vegepet/tyke.htm
     Itt pedig egy bibliai magyarázatról ebben a kérdésben:
     http://www.answersingenesis.org/articles/2009/03/30/no-taste-for-meat#fnList_1_1

    10. Kedves Árpád!

     Mi értünk téged. 🙂 Csak azt gondoltuk, hogy majd tudunk érvekkel ( akár igei, akár tudományos ) beszélgetni ezekről a dolgokról veled, de úgy látszik te is csak olyan vagy mint a többi férfi! Csak beszél, csak beszél, csak mondja a magáét ( többnyire ugyan azt…! És még csak oda se figyel arra, hogy mit mond a másik neki…!), amíg a nők , meg nem unják, és azt nem mondják, hogy “na tudod mit?! Igazad van….!” 🙁 🙁

  2. Van egy ausztrál kreacionista kutató, akivel személyesen is találkoztam: John Mackay. Magyarországra többször is jött előadást tartani Evolúció vagy teremtés témakörben. Ő is a fiatal föld elméletének a híve, és erről is szokott beszélni az előadásain. A tolmácsa mondta el, hogy ő maga John Mackay egyik ilyen előadásán tért meg. Már öngyilkosságra szánta el magát, nem látta az életének az értelmét, és akkor meglátott egy plakátot erről az előadásról. Azt gondolta, hogy ad még egy utolsó esélyt, hogyha Isten tényleg létezik, akkor megmutathatja magát, elmegy erre az előadásra. Így is tett, és ott találkozott Isten szeretetével, és átadta az életét Istennek. Érdekes, én személy szerint nagyon szeretem az ilyen előadásokat (több előadáson is voltam egyetemista éveim alatt, nemcsak John Mackay-én), de nem gondoltam volna, hogy egy totál hitetlen ember ezen keresztül megtérhet, pedig mégis van ilyen. Szóval nem kell elhallgattatni az embereket, mert akkor a kövek szólalnak meg 😉
   Egyébként biztos vagyok benne, Árpi, hogy ha találkoznál John Mackay-vel, hasznodra lenne. Ő nem egy tudálékoskodó ember, tényleg ott van benne Krisztus szeretete és nagyon közvetlen, a laikusok kérdéseire is türelemmel válaszol. Tudok arról is, hogy valaki szeretett volna egy nyilvános vitát szervezni Magyarországon, amin ő és egy evolucionista vesz részt, akár tévés közvetítéssel, de sajnos nem sikerült olyan evolucionistát találni, aki ezt vállalta volna. (Más országokban ő már csinált ilyet korábban is)
   Itt van egy magyar nyelvű összefoglaló az egyik magyarországi előadásáról:
   http://www.baptistadebrecen1.hu/B002/index.php?option=com_content&view=article&id=30:johnmackay&catid=22:hirek&Itemid=15
   Ez egy hozzá kötődő honlap:
   http://www.creationresearch.net/
   Itt pedig érdekességképpen dinoszauruszos kérdések, amikre válaszol:
   http://www.askjohnmackay.com/search/results/search&keywords=dinosaurs&searchButton=Search/

   1. Xénia. Örvendetes hogy megtért ez az ember, és az Úr kiragadta a pokol szájából. Ismered bármi áron megvegyétek az alkalmat, főleg ha megtérésről van szó. Nem hiszem, hogy a dinoszauruszok bárkába bemenetelétől tért meg az a jóember. Megtérni csak Jézustól az Igétől és a Szent Szellem érintésétől lehet. Egyébként én is nézem és kedvelem Hovindot, csak nem értek vele mindenben egyet. Ő is ember tévedhet. Üdv

  3. Kedves Árpád!
   Egy Istenkereső ember nem dicsekszik és főleg nem büszkélkedik olyan tanok elsajátításával, amelyek ferdítéseken ill. hazugságokon alapszanak, lásd az őslénytant. Már ne is haragudjál.

   1. Nem haragszok. De kijavítanálak. Nem dicsekedtem és nem büszkélkedtem azzal, hogy értek hozzá, csak azt az egyszerű logikus emberi viselkedést fejeztem ki fordítva, hogy ha valaki nem ért egy dologhoz, az ne úgy álljon hozzá mintha értene. Most gondolj arra amihez jól értesz (szakmád, ilyesmi) és odamegyek (úgy hogy nem értek annyira hozzá mint te) és leállok vitázni, hogy az nem úgy van. Így már világosabb. A másik meg, hogy én nem fogadom el az őslénytan azon részeit, melyek biztos ellent mondanak a Bibliának. Üdv

  1. Szia Adrian ! Lehetne úgy, hogy mi is értsük ? A replanish szó eredti jelentéséről van szó, ugye ?

   1. Szia Árpi,
    Biztosan lehet, csak én nem igazán érek rá lefordítani. Úgy lenne értelme, ha az egészet, az elejétől a végéig értenéd és nem csak egy amolyan “nagyjából” jellegű fordítást. Próbálkozz Theánál, talán ő megtudja oldani a kérdést.

   2. Olyan sokan tudnak itt angolul, de válaszolni azt már nem annyira. Pedig csak egy szó volt. Nem baj volt aki vette a fáradságot és lefordította mind ezt az egy szót. Inkább újra betöltést jelent mint betöltést. Konklúziót nem kell magyarázni.

    1. Egészen röviden arról szól a cikk, hogy nemcsak az eredeti héber male’ szó, hanem annak angol fordítása, a “replenish”, ahogyan azt a fordítás idejében használták, is azt jelenti “megtölteni” vagy “betölteni”. Erről olvashatsz nagyon kimerítően benne.

    2. Thea, köszönöm. Bár akitől kérdeztem, azt mondta (nem Antenor), hogy inkább újra kitölteni, megtölteni a szó jelentése, mint kitölteni vagy megtölteni.

 26. PÖTTY, az igazán megtisztel?, hogy már szinte nem tudsz megírni egy hozzászólást anélkül, hogy ne említenéd meg a nevem. Ez már szinte egy obsession a részedr?l. Viszont a Gap teória nem az én szüleményem, vagy tanításom, hiába próbálod nekem tulajdonítani. Én meg vagyok gy?z?dve igazságtartama fel?l, mert ezt támasztják alá a modern tudományos tények, az ?si mitológiák és természetesen maga a Biblia is. De az USA beli keresztények messze dönt? többsége szintén vallja ugyan ezt. Annak a kevés ?lapos föld? hív?nek a kivételével, akik Hovindnak biztosítják a jó megélhetést. Tehát itt egy rendkívül széleskör? tanításról van szó, amit ha elítélsz MIATTAM, akkor elítéled a keresztény világ jelent?s részét is. A téma azért lényeges, mert tagadása egy sor sátáni trükköt kivesz a képb?l, ami miatt majd felkészületlenül és bamba arccal fogják majd nézni a nem várt eseményeket.

  1. Szia Antenor!
   Ez most nekem is rosszul esett. 🙁
   Egyrészt az igazságon nem változtat, hogy hányan hisznek benne. Én nem vagyok szakértője az amerikai keresztényeknek, de innen nézve nem tűnik túl mérvadónak, amit gondolnak, vagy hisznek. Mindenesetre nem ez alapján kellene megítélnünk valaminek az igazságtartalmát. “A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy a ki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik.”
   A másik pedig, hogy a réselmélet elvetése az én véleményem szerint nem jelent rossz értelemben vett maradiságot. Nekem éppen hogy a réselmélet tűnik tudománytalannak. Ami pedig Kent Hovindot illeti, számomra a videói leginkább azért hasznosak, mert magyarul is elérhetők, az övéin kívül nagyon sok jó könyv és videó van a témában, amiket nem tudok linkelni mert papíron és DVD-n vannak meg és csak angolul.
   Azt pedig végképp nem értem, hogy ez a téma hogyan befolyásolhatja a felkészültségünket. ❓

   1. Thea, nem értem miért esett rosszul? A kereszténység számtalan felekezetre bomlik, amelyek tanításokbeli különbségek miatt térnek el egymástól. Hovind egy ember, aki képvisel egy adott nézetet. Mások, pedig mást képviselnek, mindenkinek el kell döntenie melyiknek ad hitelt. Mert nem lehet igaza mindenkinek, ha a nézetek eltérnek. Egy ilyen forúm lehet?séget ad az egyeztetésre, aminek az eredménye még az is lehet, hogy valaki esetleg változtat a korábbi álláspontján.

    A számokról csupán azért írtam, mert pötty azt szetette volna érzékeltetni, hogy ez az egész nem egy sokak által elfogadott álláspont, hanem csupán az én találmányom, s ha valaki hisz ebben, az engem követ.

    Sokak szükségb?l, egyes egyedül azért támogatják a fiatal föld elméletet (Igen, a 6000 éves teremtést Young Earth Theory-ként nevezik), mert azt hiszik, hogy az megdönti a Nefilim valóságának a tényét. Ez a téma ugyanis az alábbi dolgokat érinti:

    Volt-e élet, köztük emberformájú élet a földön Ádám el?tt?

    Ha volt, ki uralta, és miért lett elpusztítva.

    Van-e köze a Nefilim támához, s ha igen, mi módon.

    Tegyük fel, hogy a fiatal földeseknek nincs igazuk, akkora a kérdések fényében sok mindenr?l le vannak maradva, amely ismeretek hiányában a felkészültségük esetleg nem lesz megfelel?.

    1. Antenor, szerintem te ugyanazt csinálod, ami miatt Pöttyöt kritizálod, nevezetesen: úgy tűnik a hozzászólásaidból, hogy Kent Hovindnak tulajdonítod a fiatal föld elméletet, és mindenki, aki ebben hisz, Kent Hovind követője. Valószínűleg nem így gondolod, de ezt lehet kiolvasni a hozzászólásodból, mint ahogyan te is hasonlót olvasol ki Pötty hozzászólásából, pedig szerintem ő sem úgy gondolja, ahogy te értetted. Csak a tisztánlátás érdekében: létezik az answersingenesis.org, amely szintén a fiatal föld híve, és Kent Hovind sok érvelésével nem értenek egyet. Szóval az a “kevés lapos föld hívő” nem mind Kent Hovindnak biztosít megélhetést 😉

    2. Azért nem látom a logikát, mert a lényegen nem változtat, hiszen “a mi harcunk nem test és vér ellen folyik”. Az, hogy nefilimek voltak nem kérdés, a vita inkább azon folyik, hogy ez egyszer vagy többször történt. Ugyanakkor a mi szempontunkból, az utolsó időkben ez miért számít? Az ellenség ma ugyanaz, mint 6000 éve, és a fegyvereink sem változtak. Hogy a démonok embereken keresztül vagy saját testet öltve vagy mindkét formában lesznek itt, nem igen változtat semmin szerintem. “Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben,” mondta Pál és fel is sorolja, hogy mik ezek. Ez a legfontosabb felkészülés. Igazságszeretet, a békesség evangéliuma, hit, üdvösség, az Ige.

    3. Egyetértek veled Thea, egy dolgot kivéve, hogy a fegyverik nem változtak. Pont azok változtak meg a módszereik, és ugyan a mi fegyvereink mivel Istentől vannak tényleg nem változtak, de a világ hamisságával és manipulálásával tisztába kell lennünk, naprakésznek. Én úgy tudtam főleg ezért van ez a honlap. De a győzelemé legyen a végszó: Igazságszeretet, a békesség evangéliuma, hit, üdvösség, az Ige. Ámen !

   2. Kedves Thea ! Ne haragudj, hogy én is belemártom az orromat, de nem ismerek rád. Meg kell hogy védjem Antenor-t, nem csak azért mert már lassan ezen téma kapcsán kéz a kézben járunk, hanem mert tényleg én sem éreztem semmi sértőt rád vagy bárki másra nézve (talán Hovindot kivéve). Abban igazad van, hogy a Rés elmélet elvetése nem jelent maradiságot, de azt állítani, hogy a komplett ősvilági hüllő flottát bevinni a hajóba és utána a középkori mesékre fogni a kihalásukat, finoman szólva az ! Sőt tudománytalanabb mint a Geocentrikus világkép vagy amit Antenor is kissé gúnyosan megjegyzett (lapos föld). Hidd el ezt nem valami önigazoltságból vagy makacsságból írom, nem ez vezérel, hanem az az igazság, hogy itt a valóság is fontos, nem csak az igazság. Szóval egy természettudományos kérdésben nem lehetünk ennyire mesehívők, csak hogy a vélt Bibliahitelesség meg ne inogjon. A másik probléma pedig az lesz (vagy volt), hogy ez túl nagy béka egy megtérőnek vagy Istenkereső embernek (főleg ha otthonosan mozog a természettudományokban), főleg hogy nincs benne a Bibliában (a dino elmélet). Miért kell nagyobb falatot adni, mint amekkora egyáltalán van az Igében ? Az az utolsó értetlen mondat pedig nagyon is ide vág, hisz erről szól a honlap. Idők Jelei. Mert az utolsó időkben vagyunk az antikrisztus eljövetele, és az igaz Jézus Krisztus visszajövetele előtt. Azok az események amiket sátán királysága készít elő, és nemsokára sokkolni fogják a világot (a konteó hívő világiakat kevésbé), a felkészületlen (nem szellemi értelemben) keresztényeket is sokkolhatják. Ezért több értelmi és ismereti nyitottság kellene ezekhez a dolgokhoz, az igei alapon álló vizsgálat mellett. Tehát az ún. sátáni trükkök képből kivétele nem ebbe az irányba visz, hanem akár a világi mainstream, egyfajta tudatlan és felkészületlen alvásba. Én így értettem. Remélem tudtam segíteni. Üdv

    1. Kedves Árpi! Bocs, hogy én (is) válaszolok.

     Annyi igaz, hogy tetszik a fiatal föld elmélet, és jobban tetszik, mint a rés-elmélet, de egy nemhívővel eszemben sincs ezzel kapcsolatban ölre menni! Egyébként is a rés-elmélettel eddig olyan változatban találkoztam, ahol résbe az evolúciót pakolták és nem a nefilimet. És egyénként nekem sokkal meseszerűbbnek hat egy “angyalok rémtettei” történet, már csak azért is, mert a könyvpiac is tele van ilyesmit izgalmas fantasy-val, ezért én inkább úgy érzem, hogy egy természettudományos gondolkodású nemhívő egy ilyen elmélettel előbb körberöhög, mint a fiatalföld-elmélettel. Ne haragudj, így látom és így tapasztalom.

     Egy nemhívőt nem ezzel fogok traktálni, hanem arra igyekszem, hogy megismertessem az Atya és a Fiú szeretetével. Ugyanis ez volna a keresztyénség lényege. A többi dolog a megváltás szempontjából -jó esetben! – lényegtelen.
     És ez is nehéz, sokszor amiatt, mert maga Isten léte és személye is a mese vagy nagy-átverés kategóriában fut sok és talán egyre több ember agyában. A teremtés hogyanja ehhez képest sokadlagos kérdés.

     A többi mondanivalómat pedig már Thea és Xénia elmondták helyettem.

     Még talán annyit mondanék, hogy az utolsó időkre és a Sátán gonoszságára nem hinném, hogy fel tudsz készülni máshogy, mint úgy, hogy elmerülsz Isten dolgaiban. Az ember önmagában nem győzheti le a Sátánt, Jézus viiszont megtette. És azóta sem hagyta magára az embert. A Szent Lélek tud megfelelőe felkészíteni. Ha viszont azzal töltöd az idődet, hogy a Sátán szörnyűségeit tanulmányozod, nos, van egy mondás: amerre nézel, arra visz a lábad. És ez nagyon rossz stratégia! Nem lehetsz elég okos a Sátánnal szemben főleg nem a Sátán módszereivel. Ezért mondom, hogy nem lehet kétfelé sántikálni!

  2. Kedves Antenor!

   Xénia részben válaszolt helyettem (köszönöm, Xénia 🙂 ), ezért ezt a rész nem taglalom még egyszer.
   Árpinak már írtam, hogy a rés-elmélettel eddig úgy találkoztam, hogy az evolúcióval tömték meg a rést, nem pedig nefilimmel. Ezenkívül Árpi rendszerint szinte kizárólag Téged nevez meg forrásként, és minden mást pedig fundamentalizmusnak nevez, a “pólipalizmust” csak az az ő esetére találtam ki. Természetesen tudom, hogy nem a Te találmányod a rés-elmélet, de az, ahogy más gondolatokkal összepárosítod, az összességében a Te elméleted. Ilyen kombinációk mindenki fejében léteznek, mert az ember így alkot (szubjektív) képet, ha tetszik elméletet, az őt körülvevő világról – ezért nevezem a Te kombinációdat a Te elméletednek.

   Önmagában a rés-elmélettel nincs bajom, mert általában nem gondolom, hogy üdvösség-kérdés volna, és nem tartom lényegesnek, hogy hogy is volt a teremtés valójában..Viszont a Te elméleteddel (úgy is mondhatnám, hátha jobban tetszik így: az általad képviselt elmélettel) szemben azonban az a bajom, hogy már másodszor tudok arra a következtetésre jutni, hogy valamit csorbít a Biblia igazságán. A nefilimes témánál többen le tudtuk vezetni azt, mintha a megváltás nem vonatkozna mindenkire, ergo Krisztus nem végzett teljes munkát. Ebben a mostani esetben is eljutottunk egy ilyenre. Ezért kértelek külön is, hogy adj választ, mert a következtetés megint elég aggasztó:

   “?Amit Isten teremt, az mind valóban jó, és azzal célja van.
   A Nefilim nem Isten teremtménye volt, Istennek nem volt célja velük, viszont a bukottaknak volt?. csakhogy ki lettek pusztítva, meg ki lesznek pusztítva.?

   A nefilim az angyalok és emberek gyermeke, ugye? Ha az angyalok is és az emberek is az Isten teremtményei, akkor az utódok létrejöttében ne vett volna részt legalább megengedőleg?! Kicsúszott a kezéből az irányítás?! Isten a mindenható vagy az angyalok?
   Nem is kell ehhez nefilim: A ?gonosz? emberek gonosz embergyermekeit ki engedi létezni? Meddig mehetnek el a gonoszságukban a ?jók? rovására? Mi a célja ezzel Istennek?
   Milyen válasz létezhet?
   1. Isten nem mindenható
   2. Isten élvezi a ?jók? szenvedéseit és akár halálát ? ebben az esetben a ?jó? Isten egy kétarcú valaki
   3. egyéb: ?”

   1. Kedves PÖTTY!
    Most id? hiányában csak az els? részre válaszolok, a többire kés?bb reagálok majd.
    Árpád valszeg csak azért nevez meg engem gyakran forrásként, mert mástól nem nagyon ismer magyarnyelv? anyagot ebben a témában. Megvallom én sem sokat. De ett?l még nem feltétenül az én szellemi szüleményem (bár szellemi meggy?z?désem). A COG egésze abban a fajta rés eleméletben hisz, amit én is próbálok felvázolni, s amit te sajátos Nefilim kombinációnak nevezel (a meghatározásoddal nincs is gondom, mert valóban így van). Ezt csak azért, hogy tudd, az elméletnek nem csak az evolúciós változata létezik. S?t van egy harmadik is, de azt most hagyom.
    Az alábbi Nefilim írás egy COG írás, már szóba került egyszer, csak azért ajánlom, mert az utolsó két bekezdése nem csak válaszol az általad feltett kérdésekre, de példázza azt is, hogy ez nem csak pólipalizmus, hanem a COG bevett vonala:
    http://www.ccg.org/english/s/p154.html
    Mivel én a témában sokat kutattam, és gyakran alaposabban kitérek a téma alelemeinek a fontosságára (Atlantisz, stb.) azokban az elemzésekben talán el?fordul némi pólipalizmus, csakhogy ez az oldala a dolognak itt még nem került megvitatásra így irrelevens.

    1. Rendben, köszönöm!
     A “pólipalizmusért”, kérlek, ne haragudj, nem bántani akartalak, hanem Árpival akartam érzékeltetni, milyen az, amikor bekategorizálnak. Tudom, hogy COG-tanítás, és néha kiegészíted, már kb. képben vagyok.

 27. Árpi, írod, hogy:
  “Sőt el is fogadom. Hogyan jönnék ahhoz hogy ami nem tetszik azt kiveszem vagy ilyesmi (sokan csinálják ezt).”
  “Én nem vagyok Rés elmélet hívő, csak azt tudom, hogy a klasszikus 6 napos teremtéselmélettel nagyon nehéz (ha őszinte akarok lenni magamhoz is, inkább lehetetlen) összeegyeztetni a józan emberi logikát, és sok természettudományos kérdést, ami persze lepattan a legtöbb hívőről.”

  Árpi, úgy veszem észre, hogy hiszel a tudomány igazságában és ártatlanságában, szerintem ez naivitás. A tudomány olyan, mint az ember, mert az ember rakja össze. Azonkívül (önmagát is megcáfolva) folyton változik, szebben fogalmazva fejlődik. Isten viszont bizonyítottan nem mond mást, mint ami igaz, és az állandó örökké.
  Az Igéhez hozzátenni ugyanolyan súlyos dolog, mint elvenni belőle (Jel.22.18-19). És a tudományt Isten Igéje elé tenni pedig olyan, mint a bálványimádás Izrael történetében a pusztai vándorláskor és a honfoglalás utáni időkben.

  A tapasztalt jelenségek leírása és publikációja mindenképpen hasznos, de a magyarázatok pl. épp a leletekre adott magyarázatok talán nem a legmegfelelőbb módszereken alapulnak: hogyan validálsz egy szénizotópos mérést? A validálás során pl. a mérés linearitását hogyan igazolod, ha extrapolálni nem lehet linearitás-vizsgálatnál? Továbbá nincs referenciamintád sem… Érted a problémát?
  Dajkanyelven: tapogatózás a sötétben. Ergo a rossz mérés is jó, csak Istennek ne kelljen igazat adni. És itt most nem Rólad beszélek és nem a tapasztalható és megismerhető dolgokról, hanem a tudományról (az adott magyarázatokról, illetve paradigmákról), a tudományról beszélek, ami az ateizmus alapja.
  Ez azt is jelenti, hogy nem lehet kétfelé sántikálni – mint ahogy itt sem lehetett: 1.Kir.18.20-40.

  * * *

  Írod: “Ez egy isteni logika, nem lehet teljesen emberi és természetes módon leírni azt, ami nem emberi (még csak nem is földi) és nem természetes.”
  Isten a szeretet. Ennyi. És ez a Biblia fő mondanivalója is az embernek. Isten annyi információt közölt velünk, amennyit tudnunk kell, a többit nem kell tudnunk, bizonyítottan megbízhatsz Benne. A teremtéstörténetnek is nagyon valószínű (mivel az egész Biblia nagyon koherens), hogy szimplán ennyi a mondanivalója, vagyis az, hogy “Ember, én teremtettelek és szeretlek”, és ezzel megmenti a babonás (maira lefordítva “tudományos”) képzelődésektől (feltevésektől) és (potenciális) félelmektől.
  Az 1 Mózes 1:2-ben a “lebegett” az egyszerű fordítású Biblia lábjegyzete szerint azt is jelenti: ?szárnyaival betakarta, mint madár a fészkét és fiókáit?. A “látta Isten, hogy jó” szöveget is úgy fordították, hogy “megvizsgálta (…), és örömét lelte benne.” (Ez az EFO a tartalmi mondanivalót igyekszik visszaadni, nem a szó szerinti és nyelvtani szerkezet visszaadására törekszik.)
  A Sátán érdekében áll az, hogy az ember még véletlenül se viszonozza Isten szeretetét, nehogy bizalma legyen iránta. Hogy ne azzal foglalkozz, hogy amikor létrehívott, betakart, mint a madár a fiókáit, hanem azzal, hogy talán nem is úgy volt, ahogy Ő mondja, hanem így volt meg úgy volt (ami pedig teljesen mellékes, mert nem ezért vagyunk itt a földön). (Hogy miért vagyunk itt a földön, Jézus elmondja Nikodémusnak, János ev. 3.1-21)

  http://www.youtube.com/watch?v=ViauUQ2MiHA

  Üdv.
  .

  1. Pötty, teljes mértékben egyetértek azzal amit a tudományról szóltál. Én nem azért nem vetem el teljesen a Rés elméletet, mert hiszek a C izotópos marhaságokban, hanem mert ennél sokkal nagyobb dolgokkal nem tudunk mit kezdeni (pl. a dinoszauruszok). Nem vagyok elkötelezett ebben az irányban. Csak az Ige és Isten tévedhetetlen. Viszont az már közel áll a blaszfémiához, hogy Isten a szeretet és ennyi. 🙂 Nem csak ennyi, sokkal több. Az hogy a bibliai teremtéstörténet “világosság” kifejezését vagy a “napok” időrendiségét józan ésszel megérteni nem lehet (ne is próbáld meg újra megmagyarázni, amit lenyomtatok Eduával, az már egy kereszténynek is nehezen emészthető és elviselhető). Ettől még hitelesnek tartom, csak nem értem. Na ez ennyi. 🙂 Üdv

   1. “Viszont az már közel áll a blaszfémiához, hogy Isten a szeretet és ennyi.”
    Isten logikájára értettem: meggyőződésem, hogy jó oka van rá, hogy ne mondjon el többet ennél, amit el is mondott nekünk a teremtésről, és ez szeretetből van így. (Isten szeretet, “=”-et is mernék közé tenni, 1Ján.4.8) Nem érdemes találgatni sem, mert nem tudod kitalálni, a többi szóba jöhető magyarázat pedig nagy eséllyel hazugság lesz.

    “Az hogy a bibliai teremtéstörténet ?világosság? kifejezését vagy a ?napok? időrendiségét józan ésszel megérteni nem lehet (ne is próbáld meg újra megmagyarázni, amit lenyomtatok Eduával, az már egy kereszténynek is nehezen emészthető és elviselhető).”
    Ne haragudj, de most nem tudok visszaemlékezni, hogy mit nyomtunk le Eduával.
    Viszont alapozva a Biblia erős koherenciájára, javaslom, írd be egy bibliai keresőbe a “világosság” szót, pl. itt 87 találatot adott 5 oldalon http://szentiras.hu/UF/vil%C3%A1goss%C3%A1g
    Nem igazán van közte olyan igehely, ahol a “világosság” kifejezést hétköznapi, fizikai értelemben veszi. Nem hinném, hogy a legmegfelelőbb szavakkal mondom, de megpróbálom:
    Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a teremtés első napján Isten elválasztotta a “jó”-t (“igazságot”?) a “gonoszság”-tól, Tehát “látta Isten, hogy a világosság jó” – gyakorlatilag értékrendszert teremtett a jó és rossz viszonylatában és állást foglalt a jó oldalán. Ezután pedig minden teremtményt “jó”-nak és “igen jó”-nak teremtett. Ez azt is jelenti, hogy rosszat nem teremtett, de mint “sötétség” értelmezhető mint a világosság hiánya szellemi és fizikai értelemben is egyaránt.

    A dínókkal kapcsolatban nem mennék bele, de nagyon tudom, javasolni, hogy ha tényleg az igazság érdekel, Póli Pali tanításáról kapcsolódj le és arra figyelj, hogy maga a Szent Lélek hogyan magyarázza neked az Isten Igéjét. Póli Pál nem egyenes ember, ezt már bebizonyította. Amúgy az özönvíz utáni kultúrákban számos nyomuk van a dinoszauruszoknak, nem csak az Igében, egészen a középkorig, amikor egyszerűen kihaltak, mert hősies dolog volt “sárkányt” ölni, gondolj a sárkányölő Szent György legendájára, vagy sok más ilyen történetre, de Kent Hovind egész sor ilyen példát tud mutatni leletekkel együtt Babilontól a vikingekig http://www.teremtes.com/media/adinoszauroszokesabiblia.php sőt napjainban is van még 1-2 elbújva itt-ott.

    1. Írod: “Isten logikájára értettem: meggyőződésem, hogy jó oka van rá, hogy ne mondjon el többet ennél, amit el is mondott nekünk a teremtésről, és ez szeretetből van így.”

     Egyetértek, a gyermekeimnek sem mondok el mindent, amit egy felnőttnek elmondanék, szintén szeretetből teszem ezt velük.
     Sőt, a szőlőnek sem engedjük, hogy össze-vissza nőjön, mert akkor nem hozna jó és bőséges termést; mi pedig sokkal fontosabbak vagyunk Isten számára, aki céllal teremtett minket, áldassék a Neve. 😉

    2. ?Kedves? és ?nagyonegyenes? PÖTTY! Kicsit befestetted magad a sarokba. Írod:

     Ezután pedig minden teremtményt ?jó?-nak és ?igen jó?-nak teremtett. Ez azt is jelenti, hogy rosszat nem teremtett, de mint ?sötétség? értelmezhető mint a világosság hiánya szellemi és fizikai értelemben is egyaránt.

     Igen, Isten miután teremtett, rámondta, hogy jó. A bárkán meg is mentette a jónak teremtett lények mindegyikét.
     De ha a Dinókat Isten teremtette, akkor két lehet?ség van:
     1. Isten mégsem teremtett mindent jónak, mert ha a dinókat kipusztította, nem mentette meg, akkor annak csak egy oka lehetett, valami nem sikerült jól.
     2. Isten kissé szeszélyes, s habár jónak termtette, de gondolt egyet, és hopsz, kipusztította ?ket.

     Amit Isten teremt, az mind valóban jó, és azzal célja van.
     A Nefilim nem Isten teremtménye volt, Istennek nem volt célja velük, viszont a bukottaknak volt…. csakhogy ki lettek pusztítva, meg ki lesznek pusztítva. Talán ez a kulcs a dínók esetében is?

    3. Viszont van egy dilemma, amit nem ártana tisztázni! Szóval, ha minden Krisztus által lett, ami lett, és nélküle semmi se lett , ami lett, akkor a Sátán rajta keresztül teremtett?

    4. Az viszont igaz, hogy semmi olyan nem lett teremtve, amire Isten nem azt mondta volna, hogy jó! És a sötétségről se mondta, azt, hogy rossz, hanem csak a világosságra ( fény) , hogy az jó! És ezen az első napon, még nem volt szellemi sötétség, mert még ekkor teremtődött a menny is, és az angyalok is. Sátán bukása még nem történt meg. Úgyhogy itt még csak a “fizikai” fény hiányáról beszélhetünk. ( Most itt lehet hogy ez más “hullámhosszú”, mint ami Istenből árad, vagy más “részecskékből”, vagy mindegy, de nem egyezik a kettő, mert különben nem kellett volna teremteni világosságot ( fényt)!)

    5. Van egy harmadik lehetőség, az, ahogy a (kanonizált) Biblia írja az én olvasatomban:
     3. Isten mindent jónak teremtett, de a Sátán fellázadt Isten ellen és a sötétséget választotta. Ezután belerondított mindabba, amit Isten jónak teremtett, és romlottá vált.
     A többi teremtménnyel ellentétben az ember felelős a saját romlottságáért, mert a szabad akarat felelősséggel jár. De a többi teremtmény romlottságáért is az ember tehető felelőssé, mivel Isten az emberre bízta a Földet, amikor azt mondta, hogy “uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a többi állatokon, amelyek a földön élnek és mozognak.” (1Móz.1.28b), az uralom is éppolyan felelősséget jelent, mint a szabad akarat, tehát az ember bukása okozta a teremtett világ megromlását is: “Ezért megátkozom a földet miattad…” 1.Móz.3.17-19

     * * *
     A dínók mellett még számtalan állatfaj kipusztult és kipusztul napjainkban is. Attól még nem nefilim. Inkább értek egyet Hovinddal. Erről felesleges vitáznunk, nem fogunk egyetérteni.

     Írod, hogy:
     “Amit Isten teremt, az mind valóban jó, és azzal célja van.
     A Nefilim nem Isten teremtménye volt, Istennek nem volt célja velük, viszont a bukottaknak volt?. csakhogy ki lettek pusztítva, meg ki lesznek pusztítva.”

     A nefilim az angyalok és emberek gyermeke, ugye? Ha az angyalok is és az emberek is az Isten teremtményei, akkor az utódok létrejöttében ne vett volna részt legalább megengedőleg?! Kicsúszott a kezéből az irányítás?! Isten a mindenható vagy az angyalok?
     Nem is kell ehhez nefilim: A “gonosz” emberek gonosz embergyermekeit ki engedi létezni? Meddig mehetnek el a gonoszságukban a “jók” rovására? Mi a célja ezzel Istennek?
     Milyen válasz létezhet?
     1. Isten nem mindenható
     2. Isten élvezi a “jók” szenvedéseit és akár halálát – ebben az esetben a “jó” Isten egy kétarcú valaki
     3. egyéb: …

     Nagyon érdekelne a válaszod.

    6. Szia Pötty ! Hát mit a dinoszauruszokról mondtál, ne haragudj, hidd el igazán nem vagyok kárörvendő és nem szoktam mást kinevetni, de ezen tényleg csak nevetni lehet. Ezt inkább soha ne mond el egy világinak, mert tudod ők nem tartják vissza magukat és ezzel úgy el rúgod a pöttyöst náluk, hogy meg sem lehet találni. Egyszerűen ha van már viccesen szánalmas elmélet, akkor ez az. Tényleg ne vedd sértésnek, lehet én vagyok túl realista és egzakt gondolkodású. Szóval ennek a cáfolatába inkább bele sem mennék. Az a baj, hogy a teremtés leírását még abból sem értem amit te magyaráztál el szájbarágósabb módon, mert itt már filozófiai és szubjektív módon tudunk csak rendet tenni, úgy meg nem lehet. Teológizálni sem. Szóval ez az Úr titka marad. Azért kösz, hogy megosztottad a gondolataidat. Üdv

    7. A dínókkal kapcsolatban:
     Számomra nagyon ésszerű, amit Kent Hovind mond, ami amúgy egy nagyon rövid verziója annak a hihetetlen mennyiségű jó anyagnak, ami erről olvasható és látható a neten.
     Egy fontos dolog, hogy a dinoszauruszokon kívül is nagyon sok állat halt már ki. Ráadásul ma is vannak a mi emberi agyunk számára rossznak tűnő élőlények.
     Egy másik dolog, ami igazából csak most ötlött fel bennem, hogy ha már szóba kerültek a Nefilimek és Énok könyve, ott azt olvashatjuk, hogy a bukott angyalok és a nefilimek az állatok génjeinek megfertőzésével is kísérleteztek. Lehet, hogy némelyik dinoszaurusz az ő művük volt? Nem tudom.
     Amúgy a legegyszerűbb válasz, hogy az özönvíz utáni földön nem olyanok voltak a körülmények, ami kedvezett volna nekik és egész egyszerűen kipusztultak, legalábbis a nagyobb fajok, hiszen ?szörnyű gyíkok? ma is vannak, csak kisebbek, mert rövidebb ideig élnek.
     Árpád, azzal kapcsolatban, amit Pöttynek írtál, csak annyit mondanék, hogy nem alakíthatjuk az álláspontunkat aszerint, hogy kinevetnek-e bennünket. Jézust is kigúnyolták és ?az utolsó időben csúfolódók támadnak?.

    8. Bocsánat Pötty, nem nevetlek ki ! De nem tudom komolyan venni ezt a sztorit. Üdv

    9. Árpi, nyugodtan nevethetsz rajtam, de a dínókkal kapcsolatban nem mondtam semmit, csak utaltam Hovindra, pontosabban amiket ő felsorol: különböző tárgyak, épületek díszítésében, barlangrajzokon, és mondákban, eposzokban, stb., ahol előfordulnak az özönvíz után. Szent György és a sárkánya (Kr.u. 275) a 189. dián kerül szóba, egy a rengeteg közül. Meg van nevezve számos forrás is, ahonnan utána is lehet nézni. A dínóészlelések sorolása, kicsit olyan hangulatú, mintha ufóészlelésekről szólna, de érdekesmód az paleoasztronautikát meg nagyban kampányolod…?!

     Szoktam evolúció-hívőkkel vitatkozni, de ők alapból nem ezen az elgondoláson nevetnek, hanem az egész Biblián, Istenen és a követőin, amit értek. De Te keresztyénnek nevezed magad, ezért nem tudlak megérteni.
     Miért gondolod, hogy Te vagy a Teljes Ismeret birtokában?
     Ha épp azt mondod, hogy “jó, ezt nem tudjuk”, akkor miért nevetsz ki, csak azért, mert ami felé én tapogatózom, az nem a rés-elmélet és a nefilim, mintha Te tudnád, miközben Te sem tudod? Póli Pál tanítása és a Biblia számtalan ponton ütközik, ezért nevezd magad inkább PóliPál-hívőnek, mint Krisztus-követőnek.
     Miért beszélsz mindig úgy velem, mint egy behemót troll? Miért játszol arra, hogy heves érzelmeket válts ki a hozzászólókból és a párbeszédet a fontos kérdésektől a parttalan viták felé igyekszel terelni?

  2. Eredetileg Tibornak szántam a válasz, csak ide került. A világosságról szóló részt tényleg átvittem az erkölcs (?) irányába, és az valóban filozófia, ami humán-, és nem természettudomány, de attól még rendet lehet tenni, mégha Árpi, Te nem is tudsz a beállítottságod miatt – bár ebben nem vagyok biztos! Koe Paal értette, amit mondtam. Isten nem csak a természettudományban alkotott nagyon, hanem MINDEN tudományterületen egyszerre – a tudományterületek meg csak próbálják kiszimatolni, hogy hogy is van ez a teremtett világ…

   A mondanivalóm veleje kb. ennyi:
   A teremtéstörténetnek is nagyon valószínű (mivel az egész Biblia nagyon koherens), hogy a mondanivalója az, hogy ?Ember, én teremtettelek és szeretlek?, és 1 Mózes 1:2, ?szárnyaival betakarta, mint madár a fészkét és fiókáit? a mélységes vizeket. Ebben a szövegkörnyezetben itt is lehet sejteni, hogy itt sem fizikai dologról van szó, mint ahogy a “világosság” esetében sem… (mint ahogy a tenger a Jelenések könyvében sem a nagy tömeg H2O-t jelenti, hanem Jel.17.15. – én most azt nem tudom, valóban van-e konkrét összefüggés ezen két víztömeg között.) Csak azt, hogy a mondanivaló nagyon szívhez szóló:

   ?Ember, én teremtettelek és szeretlek!?

   1. Szia Pötty ! Még egyszer elnézést kérek, hogy kissé elragadtattam magamat az elméleted miatt. Nem nevetlek ki, de sírni sem akarok. Nézd azért tűnök ilyen pökhendinek, mert én meg a biológiához értek valamit (bár nem vagyok paleontológus), és mind a valóság leírásának, mind a kereszténységnek nem tesz jót, ha ilyen erősen meseszerű elméleteket mutogattok. Én nem vagyok Hovind hívő (mert bizony úgy tűnik itt vannak többek akik azok), ő egy (nem is túl jól képzett) keresztény ember. Ilyen alapigazságok kérdésében mégis miért tűnik magányos farkasnak ? Ilyen területen nem egy, két ember tudja az igazságot, legfeljebb ő jól menedzseli a témát és bizniszt is csinált belőle, ez elismerésre méltó, és hogy tanít is (elvégre tanár). De. Az elméletei saját kútfőböl (nem szellemi értelemben) is jönnek, nem minden keresztény tudós és kutató véleményét tükrözik. Amiket mond többnyire Biblikusak, de néhol túl fantáziálja a dolgokat. Pl. a dinoszauruszoknál. A paleoasztronautikáért meg dehogy kampányolok, pont azt írtam, hogy rossz jöhet ki belőle ha rá épít az ember. Póli Pállnak sem vagyok a hívője, ha elolvastad volna azt a levelet amit írtam neki, ott elég sok kétkedő kérdést föltettem neki. Akkor rossz Pál hívő lehetek. Inkább Ex Saul Pál hívő vagyok. 🙂 De ha igaza van Póli úr látásának, és ott van az “újra” szó az eredeti Ószövettségben, akkor nem Póli hívő leszel te sem, hanem maradsz Bibliahívő és Isten hívő, ugyanis nem Póli írta a Mózes könyvét. De ettől még gondolkodnod lehet, hogy vajon mit akart mondani a szöveg írója azzal a “népesítsétek be újra a Földet”-el. Én nyitott vagyok és leszek is, csak arra kell ügyelni, hogy az Igében maradjon az ember. Komolyan mostanában itt azt érzem, mintha (ne vegye senki nagyképűségnek) valami középkor végi csillagász (amatőr csillagászkodok jut eszembe:-)) lennék, te meg a Római Kat. Egyház. 🙂 Végül reagálnék az általad is bemutatott (egyébként szintén a paleoasztronautika eszköztárából kölcsönzött) régészeti leletekkel kapcsolatban (pl. ősállat és ember lábnyom egymás mellett stb.), ezek a dolgok ugyanúgy logikus egésszé állnak a Rés elmélet alapján is, vagy csak az özönvíz előtti idők együttélését bizonyítandólag is, és nem kell ragaszkodni a “középkorig éltek őshüllők” meseszerű elmélethez ilyen görcsösen, mert akkor ez nagyon messzire és nem kívánt irányba viheti a kereszténységet, és az ő szavahihetőségét is (középkori legendáriumokat is újra fogják frissíteni?). Most komolyan kérdezem. El tudod képzelni, hogy világi embereknek evangelizálsz és ha történetesen értelmiségi rétegből jöttek (pl. orvos az illető), akkor azt kell nekik beadni, hogy az őshüllők azonosak voltak a középkorban kihalt (lovagok által kiírtott?) tűzokádó sárkányokkal ? Okulásul nézzenek meg pár sárkányos filmet, úgy is egy csomót csinált Hoolywood ? Ja hogy azok így fejezik ki hálájukat sátánnak mesterüknek és így népszerűsítik a mögöttük álló szellemi sötétséget. Szóval ez úgy vak vágány ahogy van. És akkor még el sem kezdek agyalni konteós ésszel, hogy még nagyobb disznóság állhat esetleg mögötte. Ezt hagyjuk is. Ez a téma érdekes, nekem inkább intellektuális kihívást jelent, és nem hiszem hogy komolyan érintené a hit mélységeit, Istennel való kapcsolatot vagy más fontos keresztény kérdést. Szóval ezt másként gondoljuk, ettől még Jézusban egy vér szerinti testvérek vagyunk és ez a lényeg. Isten áldjon !

    1. Írod: ‘…mert akkor ez nagyon messzire és nem kívánt irányba viheti a kereszténységet, és az ő szavahihetőségét is (középkori legendáriumokat is újra fogják frissíteni?)”

     Nem tudom, mi lehet az a nem kívánt irány. Ki tudnád fejteni?

     Vagy a középkori legendáriumok irányára gondolsz? Ne felejtsd el, hogy a ókori keresztyénségben is voltak ehhez hasonló “érdekességek”, ők sem olvastak el és vettek komolyan mindent, sőt a gnoszticizmus is Jézus nyomán virágzott fel: a kanaonizációnak éppen ebben áll a nagy jelentősége. A COG pedig – az én látásom szerint – beleesett abba hibába, hogy a kanonizált Biblia mellé még hozzá- (vagy vissza-)pakolt “autentikus forrásként” egy csomó mindent, és ezekkel egészíti ki a Bibliát. Fent már írtam, hogy eddig kétszer ütköztem bele olyan kérdésbe, ami csorbít(hat?) a Biblia és Isten igazságát. És ezt nem hagyhatom megválaszolatlanul, mert közvetlenül is érint, nem csak engem, és nem csak gondolati szinten.

    2. Kedves Pötty!

     Én olvastam a COG által használt, ill elfogadott apokrifokat, és azokban nincsen a Bibliával ellenkező írás! Tulajdonképen nem onnét, nem azokból veszik a tanításaikat!

 28. Nem kötözködni akarok, de a Bibliából, mint alapfeltevésből indulsz ki. Ez a hited, rendben van. De ezáltal kizársz minden olyan lehetőséget, ami ennek nem megfelelő, márpedig, ha a Biblia pontatlan/nem igaz, amire egyetlen ellenérvünk a hit (de az arabok ugyanígy hisznek valami kicsit másban, a hinduk megint valami másban, tehát a hitet sem foghatjuk fel egy egységes alapként, kultúrafüggő), akkor kizárhattuk a tényleges megoldást, így tévútra jutottunk.

  Ok, mit keresek itt, ez egy ilyen oldal, jogos. Mert jókat írsz,, hali! 🙂

  1. Szia Daneel!
   Eddig még nem csalódtam abban, amit a Biblia ír. Hidd el, a hit nem vak. Ráadásul keresztényként talán még jobban beleássuk magunkat az evolúció kérdésébe, hogy tudjuk mivel állunk szemben.
   Amúgy pedig te magad is tisztázhatod ezt a kérdést. A puding próbája az evés. Ebben az esetben is. 🙂
   A Korán és a hinduizmus nem ajánl tervet a megváltásra, csak elmondja, hogy ha elég jó vagy, talán egy napon eljuthatsz a mennybe.
   Jézus a Megváltást ajándékba adja neked a halálán keresztül, mivel egyetlen ember sem lehet elég jó ahhoz, hogy saját erejéből megszerezze.

 29. Thea, én nem vagyok bibliakritikus. És tudom, hogy két külön dolog az hogy nincs minden benne a könyvben, és az hogy ami benne van az úgy is van. Sőt el is fogadom. Hogyan jönnék ahhoz hogy ami nem tetszik azt kiveszem vagy ilyesmi (sokan csinálják ezt). De a leírottak értelmezésében lehet eltérés (és van is keresztények között szép számmal), kivéve ott ahol Ő maga megmagyarázza (pl.Jézus). Nos a Teremtés könyve nem ilyen. Nem azt mondom, hogy nem kell szó szerint venni, csak azt hogy nem véletlen, hogy a Bibliának pont az eleje és a vége ilyen (nehezen értelmezhető). Ez egy isteni logika, nem lehet teljesen emberi és természetes módon leírni azt, ami nem emberi (még csak nem is földi) és nem természetes. Nyitottság ! Nem a bűnre, hanem Istenre és az Ő “magasabb” gondolataira. 🙂

  1. Nem találtam jobb szót. Ne vedd magadra. 🙂
   Amúgy én nem találom nehezen értelmezhetőnek a Teremtés könyvét. A Jelenések könyve más, hiszen egy próféciáról van szó, amit maga a fogadó fél sem értett. De a Teremtés könyve egy megtörtént eseménysorozatot ír le, amit annak idején mindenki ismert. Emlékezz Ádám még életben volt, amikor Noé született, Sém pedig élt még Jákob idejében. 🙂

 30. Kedves Thea ! Ez a téma biztos megint némi puskaport fog hinteni a virtuális térbe, ami még nem is lenne baj. Ezt már megszoktuk, nem is ez az Idők jelei lenne, ha csak finomkodó és békés témák jönnének. Nekem az a furcsa a cikkel kapcsolatban, ami ezen a bloggon nem tipikus, hogy egy cikk ennyire egyoldalúan állítson be egy témát, mint ez. Nem gondolnám, hogy a világi vagy akár sátáni forrásból származnak a Rés elmélet, tehát nem biztos hogy ilyen billentyű leütéssel el lehetne intézni a dolgot, ahogy a cikk teszi. Szerintem rosszul látja azt a részt, mikor arról beszél, hogy teológiailag hibás a bűn eredetét illetően: ?egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál? miatt. Ha ezt így nézzük, akkor sátán nem is bűnös ! Hisz ő már ez előtt pont az volt mint most. Szóval látok itt némi “túlkonzervatív” vakságot az értelmezésben, hisz azt még a világiak is tudják (legfeljebb nem hiszik el), hogy a rossz, a bűn származása és forrása sátán, tehát ha ő lejött a Földre, akkor a bűn is lejött. A halál pedig egy bukott angyal cimborája, nem hiszem hogy sokkal később bukott el, mint maga sátán. Szóval a citált ige csak erre a mai élő teremtésre (emberre, állatra, növényre) vonatkozik és ha volt korábbi, arra nem, pedig arra is igaz lehet. A másik problémás magyarázat pedig a tudományosság kérdése, ahol ezt írja a szerző: “Ahhoz, hogy egy olyan világkatasztrófa jöhessen létre….ehhez egy óriási atomrobbanásra vagy vulkánkitörésre lenne szükség, ami hatalmas mértékben megrongálná a föld kérgét, a földtani korokat azonosító fosszíliákkal és üledékekkel együtt. Tehát a réselmélet lerombolná a földtani korok ?bizonyítékát? annak érdekében, hogy megfeleljen nekik!” Már elnézést, de honnan veszi, hogy Istennek kellene atombomba vagy vulkán. Egyébként is özönvizet mond a Rés elmélet utalva arra, hogy többször volt özönvíz (ezt Pali megkérnélek ki kellene keresni, hogy hol van). És szó nincs a földkéreg teljes átalakulásáról. Én nem vagyok Rés elmélet hívő, csak azt tudom, hogy a klasszikus 6 napos teremtéselmélettel nagyon nehéz (ha őszinte akarok lenni magamhoz is, inkább lehetetlen) összeegyeztetni a józan emberi logikát, és sok természettudományos kérdést, ami persze lepattan a legtöbb hívőről. Pl. a dinoszauruszok (persze ehhez ismerni is kell őket meg a legalapvetőbb ökológiai törvényszerűségeket) kérdése, hogy miért uralták a Földet (mert mikor éltek uralták!), miért teremtene Isten ilyen brutális és mindent fölélő faunát , mikor a teremtés egyik következménye, hogy a teremtményekből következtetni lehet a teremtőre. Nos az ősvilági faunából nem Istenre lehet inkább következtetni, hanem sátánra !!! Tudom, nem tud teremteni, de jó genetikus. Aztán ott vannak az ún. emberelődök. A különböző a fejlett emberszabásúak és emberek közötti átmenetek (mert vannak ilyen leletek). Ki csinálta őket, miért ? Stb. Egy szónak is száz a vége, van itt sok nyitott kérdés, csak ne csukjuk be őket válasz nélkül. Isten teremtett minket, az biztos, és ki fognak ezek a kérdések is derülni, csak lehet hogy nem itt.

  1. Szia Árpád!
   A cikkben belinkelt másik cikk részletesebben elmagyarázza az általad kérdésesnek vélt dolgokat. Érdemes lenne átolvasnod: http://christiananswers.net/q-aig/aig-gaptheory-problems.html Sanos nem hiszem, hogy lesz kapacitás azt is lefordítani.
   Amit a dinoszauruszokról és “emberelődökről” írsz pedig itt tudod megnézni: http://evolutionfacts.com/Evolution-handbook/E-H-13a.htm
   Az általad felvetett kérdésekre nem olyan nehéz a válasz.
   A leletekkel kapcsolatban, ha nehéznek találod az angol szöveget, egy-egy konkrétumban szívesen segítek. (pl. Neandervölgyi, stb.) Illetve ajánlom még Kent Hovind előadásait, de gondolom azokat ismered. Ez az anyag, amit itt linkeltem, sokkal részletesebb.

  2. Szia Árpád,akkor most tőled kérdezem,(mivel Antenor nem hajlandó válaszolni)dinoszaurusz-e a sárkány?

   1. Szia Edua ! Próbálok válaszolni. Ez egy érdekes kérdés, talán a biológiai részéhez még értek is. Sárkány témakörhöz pont van egy elméletem. Csak kiegészítője, részletezője lehet az alapigazságoknak (Igéknek). Az mindenképpen elgondolkodtató, hogy sátán, Isten ellenfele kígyó és sárkány formájában jelenik meg a Bibliában. A múltban pedig egy rejtélyes állatcsoport létezett, az őshüllők (sárkányoknak is fordítják). Szóval ez már nagyon sok így együtt, hogy ne legyen valamilyen szellemi “rendszertani” összefüggés köztük. Szerintem többről van szó, mint csak szimbólum vagy képletes értelmezés. Én azt is tanultam az Igéből, hogy a jelentéktelennek tűnő dolgoknak vagy részleteknek is van több, nagyobb jelentősége, főleg szellemi (Mennyei) nézőpontból. Van az írásban két olyan lény, amit rögtön próbálnak egyszerű állattal azonosítani: a Leviatán és a Behemót. A Leviatán (“feltekeredett”=tengeri kígyó) egy természetfeletti lény, ami a közelgő antikrisztusi időkben fog feljönni a tengerek alól (Mélység=Tartarosz). A Behemot (“vadállat”) is természetfeletti lény, ami szárazföldi. A viziló és krokodil bugyuta magyarázatát most hagyjuk, nem áll meg sem biológiailag sem a történet logikáját illetően. Ezeket Póli Pál jobban vágja. 🙂 A sárkány mindig sátán jelképe vagy megszemélyesítője (a többi kultúrában és vallásban is fontos szerepe van). Sőt megdöbbentően érdekes világi (paleoasztronautikai) összefüggéseket találtam a vérvonal elméletek (ez a bibliai nefilim kérdés) és a sárkány kultúrák közt. Ebbe most nem mennék bele (de nem összeegyeztethetetlen az Igével). Ettől még furcsább a dinoszauruszok (“Rettenetes hüllők”) léte, és egykori uralma. Én személyesen nem hiszem, hogy Isten teremtette őket. Vagy a Rés elmélet és sátán áll mögöttük, vagy az özönvíz előtti bukott angyal betörés utáni genetikai ámokfutás eredményei. Mert a bárkába biztos nem meneteletek be ! 🙂 Szóval hipotetikus a dolog, ez is olyan ügy mint a címben szereplő elmélet, nem tudom, csak azt, hogy a magyarázat várat magára. Bibliai leírás nincs, a klasszikus okfejtés, hogy Isten teremtette őket, de utána nem engedte be őket a bárkába, (miért ?) nekem nonszensz. Sok keresztény inkább letagadja az egész témát (őshüllők), csak ne kelljen agyalni vagy azt a látszatot kelteni, hogy a Biblia hitelessége megkérdőjeleződik. Persze erről szó nincs. Remélem nagyjából érthető voltam. Üdv

    1. “Bibliai leírás nincs, a klasszikus okfejtés, hogy Isten teremtette őket, de utána nem engedte be őket a bárkába, (miért ?) nekem nonszensz. Sok keresztény inkább letagadja az egész témát (őshüllők), csak ne kelljen agyalni vagy azt a látszatot kelteni, hogy a Biblia hitelessége megkérdőjeleződik.”
     Már megbocsáss, de amikor Isten beszél a két hüllőről Jób könyvében, egyértelmű, hogy nem természetfölötti lényekről van szó, hanem olyan lényekről, amiket Jób és a barátai ismertek. “Nézd csak a behemótot, a melyet én teremtettem, a miként téged is, f?vel él, mint az ökör!” Jób 40:10 Még az is le van írva, ki teremtette. A leviátánról: “Hogyha felkél, h?sök is remegnek; ijedtökben veszteg állnak. Ha éri is a fegyver, nem áll meg benne, [legyen bár] dárda, kopja vagy kelevéz.” Tehát próbálták vadászni is, de a hagyományos fegyverek nem fogták. Isten nem egy soha nem látott dologról beszél, hanem olyan példát hoz fel, amit ismertek Jób és a barátai, amin keresztül szemléltetni tudta (teremtő) hatalmát.
     Nem tudom, te milyen keresztyének között mozogsz, én személy szerint nem találkoztam olyanokkal, akik letagadják a dinoszauruszokat. Mindenki Isten teremtményének tartja, akárcsak a többi állatot, és természetesen dínókat is vitt be Noé a bárkába.

    2. Xenia. Szerinted egy őshüllő tüzet fújt ? Ezek elszigetelt esetek és egyedek voltak, nem egy komplett dinoszaurusz populáció. Nem azonosak a leletekben talált komplett ökoszisztémával !

    3. Itt nem elszigetelt esetekről van szó, hanem a két leghatalmasabb teremtményét (egy növényevőt és egy ragadozót) hozza fel Isten szemléltető eszköznek, és mindezt az özönvíz után, tehát túlélték az özönvizet. Emellett a kisebb dinópopulációk nyugodtan jelen lehettek (amíg az ember és az éghajlati viszonyok ki nem irtották őket).
     És igen, szerintem egy őshüllő nyugodtan fújhatott tüzet (nem az összes, hanem mondjuk ez a bizonyos fajta).
     https://www.creationworldview.org/articles_view.asp?id=50
     https://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=9&article=1180

    4. Hát,nem ilyen választ vártam,hanem:igen,vagy nem.De úgy látszik,nem mertek rá egyértelmű választ adni.Szóval azért kérdezem,mert szerintem a leviáthán,a behemót és a sárkány is őshüllő,egyfajta dinoszaurusz,amiket Isten teremtett.És csak abban az esetben nem mentek be a bárkába,amennyiben tudtak úszni,az összes többi dinófajtát is beleértve.És az özönvíz után is itt éltek az emberekkel együtt a földön.(erről több helyen olvashatunk a Bibliában)Ja,és nem krokodil és viziló,mert akkor krokodil és viziló lenne írva,(Különben a leírásaik se illenek a krokodilra és vizilóra,mert mióta jön tűz a krokodil szájából 🙂 )de nem is természetfeletti, füvet eszik és alszik.
     Nem értem,miből gondolod,hogy rettenetesek,gonoszok voltak és uralták a földet?Természetesen jóknak lettek teremtve és azok is voltak a bűnbeesésig és nem ők,hanem az ember uralta a földet.Ez olyan ,mintha azt mondanád,hogy Isten úgy teremtette az állatokat,hogy nem tudtak beszélni,azért mert most nem tudnak.
     Szóval,szerinted azért nem Isten teremtette,mert nem engedte be őket a bárkába?Ezt meg honnan veszed?Mármint,hogy nem engedte be őket?Akkor hogy élték túl az özönvizet?

    5. Edua. Már írtam, hogy nem. Ez a válasz egy olyan embertől aki nem hisz a felbujtó és provokátor világiaknak (néha ál keresztényeknek) akik szerint a tudomány és a hit kibékíthetetlenül kölcsönösen ellentmondanak egymásnak. Ez nem igaz. Én próbálok egyensúlyt találni a kettő között. De nem vagyok hajlandó még a hitem miatt sem a valóságot letagadni, és fordítva is. És még a saját tévedésemnek is fenntartom a lehetőségét. Viszont azt engedd meg nekem, hogy amit tanultam, felfogtam és megismertem a dinoszauruszokról, azok alapján fenntartsam, hogy azért nem mentek be a bárkába, mert szerintem nem is Isten teremtette őket. A fajszámuk, a többi állatcsoporton való uralkodásuk, a méretük és környezeti hely és szervesanyag igényükön át, már a morfológiai és viselkedési természetrajzukból sem lehet sok jóra következtetni. Ha komolyan azt gondolod, hogy azért nem lehet a behemót viziló, mert az nem fúj tüzet a szájából (ezek szerint azt gondolhatod, hogy dinoszaurusz lehet), akkor nem sok esélyem van ökológiai alapon megértetni veled, ennek a szó szerint középkori mesének a lehetetlenségét. A kereszténységnek ez sajnos egyfajta mélypontja ez, csak nekem furcsa, hogy pont itt. Ne haragudj, de amit Pöttynek írtam az most neked is szól, és nem kívánom bemutatni ennek az elméletnek a képtelenségét, mert akkor írhatnék reggelig. Van egy határa a keresztény fundamentalizmusnak is, most itt az át lett lépve. Üdv

    6. “Szóval,szerinted azért nem Isten teremtette,mert nem engedte be őket a bárkába?Ezt meg honnan veszed?Mármint,hogy nem engedte be őket?Akkor hogy élték túl az özönvizet?”
     Gondolom a második berontás a válasz.
     De van egy egyszerűbb is: http://www.zimanyi.hu/hovindDosszie.html – “3. A dinoszauruszok és a Biblia” diasor 31-37. diái és 48-58. (fiatal állatokat (esetleg tojásokat) vitt be + minden “fajtából” – ezt bibliai értelemben véve, kifejti, hogyan. Fajta pl. “kutya”, “ló”… nem pedig a rendszertani fajt (species), főleg nem a fajtát (varietas) kell érteni ezalatt. A további differenciálódásra (mikroevolúció) elég volt az özönvíz utáni 4000 év napjainkig (dinosz.-ok esetében annyi, amennyi. Hozzáteszem, a leletek ettől még származhattak az özönvíz előttről.)

     Amit a fajszámukat, a többi állatcsoporton való uralkodásukat, a méretüket és környezeti hely és szervesanyag igényükön át, már a morfológiai és viselkedési természetrajzukat illeti, szerintem ehhez elég széles volt a föld hozzá, plusz a föld flórája és faunája sem valószínű, hogy olyan volt mint ma, ha azt vesszük, hogy egy vízboltozat alatti üvegház volt a környezet, magas nyomáson /Hovind/

     A Hovind-előadások közül “Az Éden kertje” és “A Hovind-elmélet” című előadásokban is van idevágó érdekesség.

     Nem csak a T-rexnek voltak húsevő hajlamai, hanem egy oroszlánnak is vannak, ezalapján el lehet mélázni rajta, hogy hogy is történt ez a minden “jó” megteremtése, de inkább előveszem az Igét, 1Móz.1:30:
     “A föld összes állatainak pedig a zöldellő növényeket adom táplálékul. A mezei vadaknak, az égi madaraknak, és minden egyéb szárazföldi állatnak, amelyben az élet lehelete van, odaadtam a föld összes zöld növényét, hogy azt egyék.?
     Az ember felelősségéről önmagáért és a földért pedig már írtam, és így látható a bűnbeesés ilyen irányú következménye/eredménye, a “megátkozom a földet miattad” 1Móz.3.17. (Az igaz, hogy itt csak a növényekről beszél, de logikusnak tűnik, hogy ha táplálékhiány van növényekből, egymásra kezdenek támadni az állatok, és az erősebb győz, a megfelelő morfológiai változásokra – fogak, izomzat, stb – volt 2000 év az özönvízig. Nincs szükség a nefilimes kiegészítésre, elég a Biblia is, főleg, hogy az angyalok maguk is teremtmények és nem tudnak semmit teremteni, csak a Mindenható Teremtő Isten többi teremtését megrontani.

     A pólipalizmusnak is vannak határai, sőt korlátai is, a fantáziának lehet, hogy nincsen… de a jelzőkkel dobálózásnak különösen van!

     * * *
     Árpi, fönt (Pötty, március 11, 2014 3:39:44 du.) már említettem, nem lehet kétfelé sántikálni ? mint ahogy itt sem lehetett: 1.Kir.18.20-40. Vagy tudományos magyarázat (a tanagyagot is ideértve), vagy Isten Igéje!
     (És írtam, hogy az előbbinél a paradigmát értem, nem az empirikus részeket.)

    7. Kedves Pötty!

     ” (Az igaz, hogy itt csak a növényekről beszél, de logikusnak tűnik, hogy ha táplálékhiány van növényekből, egymásra kezdenek támadni az állatok, és az erősebb győz, a megfelelő morfológiai változásokra ? fogak, izomzat, stb ? volt 2000 év az özönvízig.”

     Azért így nem! A tehén, ha nincs növény, akkor éhen döglik pár nap, vagy hét alatt. Meg a többi növényevő is! Nem ér rá “mikoroevolúciózni”, hogy ragadozó váljon belőle!

    8. Ida, igazad van, rosszul érveltem. Amikor Isten megátkozza a kígyót, ezt mondja neki (1.Móz.3.14., EFO):
     “Átkozottabb leszel,
     mint a többi vadállat!”
     …vagyis a többi vadállat kevésbé átkozott, mint a kígyó, de ők is átkozottak.

    9. (továbbra is fenntartom, hogy a nefilimes kiegészítés nem szükséges.)

    10. Persze kedves Pötty, az angyali ( nefilimes) beavatkozásra nem volt szükség. Nyilván hogy Isten aktiválta azt a gént, vagy azokat a géneket, amelyek a ragadozóvá váláshoz kellettek.
     Mózes apokalipszise alapján:

     10. Szeth és Éva a paradicsom közelébe mentek. Ahogy mentek, Éva látta, hogy a vadállat fiával harcol. Sírva fakadt ekkor Éva és mondotta: Jaj, jaj, mert ha eljön a feltámadás napja, minden bűnös átkozni fog engem, mondván, hogy nem tartotta meg Éva Isten parancsát. Éva megijedve így szólt a vadállatra: – Óh, gonosz vadállat, hogy nem félsz Isten képmásával harcolni? Hogy nyithatod ki szádat? Ennyire megerősödtek fogaid? Hogy nem emlékezel alávetettségedre, hisz előzőleg alá lettél vetve Isten képének?

     11. Ekkor a vadállat így kiáltott, mondván: – Siralmaidhoz és követelőzésedhez semmi közöm, hozzád azonban van közöm, mert tőled ered a vadállatok elseje. Hogyan nyújthattad ki kezed, hogy egyél a fáról, melyről Isten megtiltotta, hogy egyetek? Ezért változott meg a mi természetünk is. Most hát nem tudsz lekényszeríteni, ha elkezdelek cáfolni téged.

    11. Ida, ezt mire írtad?
     Én erre a gondolatra reagáltam: “Én személyesen nem hiszem, hogy Isten teremtette őket. Vagy a Rés elmélet és sátán áll mögöttük, vagy az özönvíz előtti bukott angyal betörés utáni genetikai ámokfutás eredményei. Mert a bárkába biztos nem meneteletek be ! ” /Árpi, március 12, 2014 12:51:38 de/ Emiatt inkább úgy vonom le a konklúziót, hogy “nincs szükség a Biblia nefilimes-rés-elmélet-kiegészítésére” (sem másmilyenre).

    12. Igen kedves Pötty! Félreértettem, mert nem címezted meg, hogy kinek válaszolsz! Már itt is sok a hozzászólás, kérlek benneteket, hogy címezzétek meg, hogy kinek szól a válasz, mert nehéz így követni!

  3. Árpi, én úgy látom, hogy a bűn a bűneset által jött be a világa. Addig a sátánnak semmi köze nem volt a földünkhöz, legfeljebb kívülről próbált kísértgetni. Aztán a bűn által jött a haverja, a halál is. Nem azt mondja a Biblia, hogy nem volt bűn előtte, hanem azt, hogy egy ember által jött be a világba a bűn. Ha Ádámék nem buktak volna el, a sátán nem tudna jogot formálni az emberekre, a világra. Így viszont van bűn, van sátán, van halál a világBAN.
   A dupla özönvíz szerintem megintcsak nem lenne logikus. Az özönvíz előtt tudjuk, hogy hosszú ideig éltek az emberek, ami az özönvíz után fokozatosan lecsökkent. Ennek sok keresztyén tudós szerint az lehet a magyarázata, hogy az özönvíz előtt körülvette a földet valamiféle burok, ami a kedvező éghajlatot biztosította, az özönvízzel pedig ez megszűnt (amikor megnyíltak az ég csatornái), és ezután lettek a szélsőséges éghajlati viszonyok is. Dupla özönvíz esetében ez nem lehetne, mert akkor már az első özönvíznél bekövetkezett volna mindez.
   Én nem vagyok természettudós, én inkább más oldalról közelítem meg a dinoszauruszok kérdését is, de nézz utána, hogy elég sok keresztyén tudós van, akinek nem okoz gondot a 6 napos teremtésben hinni, és úgy látják, hogy az újabb és újabb leletek is mind a Bibliát igazolják. Én ha nem lennék keresztyén, akkor sem tudnám szerintem elhinni azt, hogy a dinoszauruszok millió évekkel ezelőtt léteztek, és nem az emberrel egyidőben. Gondolj csak a mesékre, mondákra, mitológiákra, megtalálod bennük a sárkányokat, griffmadarakat stb. Gondolj a barlangrajzokra, amik dinoszauruszt ábrázolnak. Gondolj a Bibliára, ahol részletesen le van írva 2 dinoszaurusz-féle (egyikük tüzet is okádott). Az emberek vajon honnan tudtak ezekről, ha azok több millió évvel az ember előtt léteztek?
   Igazából az evolucionistákat érik szüntelenül meglepetések, amikor rég kihaltnak hitt fajok kerülnek elő. Pl. ez itt:
   http://www.livescience.com/25656-pygmy-whales-living-fossils.html
   Ez itt egy oldal a barlangrajzokról:
   http://www.bearfabrique.org/Dinoglyphs/dinoglyphs.html
   Ez pedig többek között az indiánok által “Tűzmadár”-nak nevezett élőlényről, ami repült, és legendájuk szerint még bálnát is képes volt a karmai közé venni, ezeket az élőlényeket az indiánok nemcsak szájhagyomány útján őrizték, hanem le is festették őket.
   http://www.answersingenesis.org/articles/cm/v24/n2/thunderbirds
   És még annyit, hogy csodálkozok azon, hogy a nefilimekben hiszel, olyan lényekben, amelyekről nem ír a (kanonizált) Biblia (kentaurok stb.), holott ezek létére semmilyen lelet nem utal (nincs olyan lelet, ami félig ló, félig ember), csak a mitológiákban léteznek, ugyanakkor amit a Biblia ír, nem tudod elfogadni, holott nagyon sok keresztyén tudós a Bibliát, a 6 napos teremtést látja igazolva minden lelet esetében (beleértve a dinoszauruszokat is).

   1. Kedves Xénia!

    Egyetértek azzal, amit írsz (nagyjából) , csak ezt furcsállom, hogy írod ( már azt hiszem, más is írta ezt):

    ” Az özönvíz előtt tudjuk, hogy hosszú ideig éltek az emberek, ami az özönvíz után fokozatosan lecsökkent. Ennek sok keresztyén tudós szerint az lehet a magyarázata, hogy az özönvíz előtt körülvette a földet valamiféle burok, ami a kedvező éghajlatot biztosította, az özönvízzel pedig ez megszűnt (amikor megnyíltak az ég csatornái), és ezután lettek a szélsőséges éghajlati viszonyok is.”
    Előtte pedig leírod, hogy mit mond Isten beszéde, hogy miért nem élnek “sokáig” az emberek :
    “…a bűn a bűneset által jött be a világa. …Aztán a bűn által jött a haverja, a halál is. ”

    Persze, az is érdekes, hogy a “keresztény tudósok” szerint, lehet az a magyarázat……! És azért is furcsa ez, mert sokan teljesen elhiszik ezt a magyarázatot, a keresztények közül. Talán, hogy “tudományoskodóbbnak” nézzenek ki?! Hogy a világ ne süsse rájuk, hogy “maradiak”, “sötétek”, és “buták” ?

    1. Kedves Ida!
     Úgy rémlik nekem, hogy erről a témáról már beszélgettünk, és a 120 évről szóló igét eltérően értelmezzük (ha arra utalsz). De értelmezéstől függetlenül nem látom, hogy miért lenne gond ez a feltételezés a földet körülvevő burokról. Egyértelműen Isten irányítja a dolgokat, ez a magyarázat a hogyanját adja meg a dolgoknak. Ráadásul ez a védőburok egy logikus magyarázatot ad Noé lerészegedésére is, de erről is írtam már korábban. Itt beszéltünk róla:
     http://idokjelei.hu/2013/10/a-google-ugyvezeto-aki-orokke-akar-elni/

    2. Kedves Xenia!

     Bocs, hogy nem voltam elég világos, nem arról beszéltem. A burok rendben van, de nem azért éltek az emberek tovább, mert az ott volt, hiszen tudjuk, hogy ha nem estek volna bűnbe Ádámék, akkor örökké élhettek volna. Hiszen te is leírtad, hogy a halál a bűn által jött be a világba! Csak ez volt furcsa a hsz-odban, hogy leírod, hogy miért lett a földi élet egyre rövidebb a bűn miatt (hozzátéve, hogy Isten 120 évben határozta meg már egy idő után), azután pedig azt írod le( ugyanabban a hsz-ban), hogy mit gondolnak ezzel kapcsolatosan a “keresztény” tudósok! És ez a kettő nem egyezik. És mintha te sem figyeltél volna fel erre az ellentmondásra.

    3. Kedves Ida, nem teljesen értem, amit mondasz. Én nem beszéltem arról, hogy az életkor a bűn miatt rövidült. Azt írtam, hogy a bűn által jött be a halál. Az tiszta sor, hogy az örök élet helyett a korlátozott életkor (xszáz év) a bűn miatt lett (tehát hogy egyszer meg kell halni), emellett a burkot azért említettem, hogy valószínűleg ennek köszönhető az életkor lecsökkenése az özönvíz után (előtte sokáig éltek az emberek, utána drasztikusan lecsökkent az életkor (Noé még majdnem annyi idősen halt meg, mint Ádám: 950 év, és még élt akkor, amikor Ábrahám megszületett, ezzel szemben Táré (Ábrahám apja) 205 éves korában halt meg).

    4. Bocsi, rosszul írtam, nem majdnem addig élt Noé, mint Ádám, hanem még tovább is (majdnem addig, mint Metuselah).

    5. Az egyszerű fordítású Biblia (ami, mint tudjuk, nem szó szerinti, hanem tartalmi, gondolati fordítás) az 1 Mózes 1:6-nál a lábjegyzet ezt írja: “boltozat – Ez a szó a héberben jelenthet olyan fémedényt is, amelyet félgömb formájúra alakítottak.”
     1 Mózes 1:6-8:
     “6 Azután ismét parancsolt Isten: ?Legyen boltozat[d] a vizek között, hogy elválassza a vizeket egymástól!?
     7 Így teremtette Isten a boltozatot, amely elválasztotta a boltozat alatti vizeket a boltozat fölötti vizektől ? és úgy is lett.
     8 Majd elnevezte a boltozatot égnek.”

  4. Árpád a Biblia beszél az Ádámot megel?z? földr?l.

   2Péter 3:5-13 5Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. 6Ez által az isteni szó által az akkori világ (amelyb?l az ádámi új világ lett teremtve) özönvízzel elárasztva elpusztult, 7a mostani egek és a föld, vagyis az ádámi 6 napos teremtést?l az ?Új Föld és új Ég eljöveteléig? tartó 8000 éves korszak) pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. 8Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. 9Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. 10De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. 11Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, 12akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! 13De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik.

   Érdekes, hogy az Enuma Elis-ban asumérok leírása szerint a föld, eredetileg egy óriási, teljesen vízzel fedett bolygó volt, Tiamat néven. Amikor az Isten fiai harcoltak egymással (a bibliai lázadás), akkor a kataklizmák részeként ez a bolygó ketté szakadt, s egyik részéb?l formálódott meg a mai föld. Tehát ekkor a föld és a mennyek is átmentek egy kataklizmán. Az ádám el?tti földön a bukottak uralkodtak és tették a maguk kis istenjátékát. Ezt a világot, vagy korszakot pusztította el egy vízáradat, amir?l Péter is beszél, és ami természetesen nem azonos a noéi özönvízzel. A noéi özönvíz ugyanis nem pusztította el az ?egeket és a földet? sem. Az a világ elpusztult, hogy helyet adjon az ádámi teremtésnek. Ha megfigyeled, Péter annak a korszaknak a teljes pusztulással végz? esetét hasonlítja ahhoz, ami a mi korszakunk végén fog történni, ezúttal nem víz, hanem t?z által, ami megolvasztja az elemeket, és eljön az új föld és új ég.

   Amikor Jeremiás Jusa pusztulását látta, azt allegorikusan az Ádám el?tti világ pusztulásához hasonlította:

   Jeremiás 4:24 23Ha a földre nézek, lám, puszta és üres, (tohu wa bohu) ha fel az égre, kihunyt a világossága (sötétségbe borult). 24Ha a hegyeket nézem, lám, ingadoznak, és a halmok is mind megrendülnek. 25Körülnézek, és nincsen ember (nincs ádámi ember); az ég madarai is mind elmenekültek. 26Ahogy tovább szemlélődöm, lám, pusztává lett a bőven termő föld; minden város romokban hever az Úr színe előtt, izzó haragjától.

   A héberben a szóhasználat ugyan az, mint a teremtés könyvében, Jeremiás itt ugyan arról a világról beszél, mint amelyr?l Péter is. Ember nem volt, de voltak elpusztult városok, ami pedig a pre-ádámi faj városai voltak.

   Ezért írja a Biblia azt az 1Mózes 1:27-28-ban, hogy töltsétek be ÚJRA a földet.

   1. Hát igen. Ez most az “olaj a tűzre” leírás volt. 🙂 Értem, de nem vagyok biztos a valódiságában. Egyébként a lényegen (Jézus) semmit nem változtat. De ha reális (a II.Péter elég meggyőző), akkor az öshüllők és ős állatok-növények, illetve emberelődök kérdése kipipálva. 🙂 Azt nem tudom, hogy ki lehetett ez a pre faj ? Ember ? Sátán ott garázdálkodott, mint valami “idegen” faj ? A másik amit nem értettem, hogy miért írtál 8000 évet a teremtéstől (Ádám) az Új Égig és Új Földig, mikor az csak 7000 év kb. Még néhány és meglesz a 6000+1000 év millenium (Krisztus királysága). Üdv

    1. Árpád, hogy kik voltak azok az ?emberek? azt majd magánban, vagy a Face-on megtárgyaljuk.

     Az emberiség testi történelme nem 7000 éves, hanem 8000.

     6000 év Sátán uralma alatt, 1000 év, Krisztus alatt (ezt idáig vágják is a zemberek) csakhogy amit már nem vágnak, az az UTOLSÓ NAGY NAP, az ítelet periódusainak utolsó nagy napja, amikor a Fehér trón itéletre feltámad minden halottt (kivéve az els? feltámadásban már feltámadt szenteket, akik az Isten els? szellemi aratásai, vagy gyümölcsei). Az Isten ünnepeiben láhatjuk kibontakozni az üdvtörténetet, ahol a Sátorok ünnepe a millenniumot jelképezi. Csakhogy a hét napos Sátorok ünnepét követi még egy nap, amit csak az utolsó nagy napnak neveznek, ami nem a sátorok ünnepének része, hanem közvetlenül követi azt, s ami megegyezik a Nagy Fehér trón ítéletével. Ezer év egy nap, egy nap mint ezer év, s így ez a nyolcadik nap, egy ezer éves periódust takar, amikoris Ézsaiás szerint újra olyan hosszú életet élnek az emberek, mint az ??si fák?, vagyis, mint a özönvíz el?ttiek.

     A körülmetélés azért volt a 8-ik napra meghatározva, mert a 8000. ezer évben minden ítélet megsz?nése után az egész teremtés szíve körül lesz metélve, eljön az új ég és új föld.
     Idevágó irodalom: http://churchofgod.hu/content.php?act=periodus

   2. Hát Pali nem is tudom. Olyan vagyok mint Tamás. 🙂 De tök izgalmas téma, én értékelem és nagyon érdekel, nem mindenhol hall ilyet és tud erről beszélni az ember. Bevallom elsőre nagyon jól hangzott, de hogy utánanéztem, már nem vagyok olyan biztos benne. Több ponton. Most kicsit olyan leszek mint Ida vagy Pötty (nézd el nekem) :-). Azt elismerem, ha ezek az Igék bizonyítják a Rés elméletet, akkor valószínűleg jobb megbarátkozni vele (nekem nem lenne nehéz). De ha nem, akkor nem kell túl komolyan venni. És azt mondom így utánaolvasva, nem látom logikusnak a dolgot. De lehet hogy tévedek. Nagyon a logikára és ismeret töredékekre van hagyatkozva az ember, a Szent Szellem kijelentését kellene kérni. Konkrét probléma: az első Ige (II.Péter 3,5) arról szól hogy: “Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is”, ez alapján tényleg hihető, hogy mint most is talán abban a korban sem akarták már komolyan venni a korábbi teremtést (ha ez a koncepció valós), pedig akkor még lehetett kollektív emlékezet róla. Ez az egy rész lehet kicsit meggyőző, sajnos a többi már nem ennyire. A következő részben: “Ez által az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára….” Nos elsőre én is úgy gondoltam, ez perdöntő bizonyíték a korábbi teremtés mellett, mert akkor az ég és föld is elpusztulhatott, viszont a Noé verzióban csak a Föld (bolygó) felszíne. De ácsi. Honnan vesszük, hogy a korábbi teremtés utáni világ özönvízzel való elpusztulásakor totális pusztítás lett, mikor csak özönvíz van említve (bocs, én nem vagyok egy paleoasztronautikától megijedő valaki, de a Sumér írásokat írhatta egy szőrös talpú büdös pofájú lény is, nem venném túl komolyan, de ha mégis, akkor a Tiamat bolygónak ment neki a Niburu vagy Marduk égitest és így jött létre a Föld meg a holdja, ráadásul a tiamat tengert jelent, meg ott van Lahmut és Lahamut amik meg tuti a Leviatán és Behemótra verziói lehetnek). Egy özönvíz nem tud egy univerzumot elpusztítani. Viszont ha csak az akkori Föld felszínét pusztította el, akkor már a pusztulás jelentése is lefokozódik, és értelmét veszti a hipotézis, mi szerint Péter erről a korábbi pusztulásról beszélt, és nem a klasszikus elgondolás szerinti Noé féle özönvízről. Tévedés lehetőségét fenntartom. A második Ige: (rosszul írtad, nem Jusa hanem Júda) Jeremiás 4:24-23. “Ha a földre nézek, lám, puszta és üres, (tohu wa bohu) ha fel az égre, kihunyt a világossága. Ha a hegyeket nézem, lám, ingadoznak, és a halmok is mind megrendülnek. Körülnézek, és nincsen ember (nincs ádámi ember); az ég madarai is mind elmenekültek. Ahogy tovább szemlélődöm, lám, pusztává lett a bőven termő föld; minden város romokban hever az Úr színe előtt, izzó haragjától. ” Nekem nem egyértelmű, hogy csak azért mert a tuhuvábohu szerepel, akkor ez annak a hipotetikus korábbi világnak a pusztulását festi le. De lehet hogy neked van igazad. Határeset. 🙂 Viszont az utolsó Ige, az kritikán aluli. Ezért írja a Biblia azt az: 1Mózes 1:27-28-ban, hogy töltsétek be ÚJRA a földet. Nincs is ott “újra” szó ! Helló ! Nem akarlak kioktatni, én sokra értékelem a megismert munkádat, de ezt honnan vetted ?

    1. Pötty ! Csak nem megfogtak ? 🙂 Elfelejtettem, hogy ő a hébert nézi (valljuk be az a legautentikusabb). Hát akkor ki érti, ha te sem ? Ha ott az eredetiben “újra” van, akkor jobb elkezdeni megbékélni a gondolattal ! És ez már nem az első eset lenne. Ejnye-bejnye Biblia fordító (ferdítő) bácsik. Újratervezés (Hovindnak is) ? A végén még 2. berontás is lesz ? 🙂

    2. Nem értem, mit írsz. Nem tudom a hébert elolvasni. Angolul van ott jelentésként olyan szó, amiből esetleg ki lehetne szuggerálni a “re-” előtag miatt, ami “újra” magyar jelentésben szokott futni, de mondom! ez angol nyelvi sajátosság, nem a héberé!
     “Replenish” szóban viszont a “re” nem jelent “újra”-t, mert a “plenish” önmagában nem jelent semmit angolul.
     Csak sejtem, mert elolvasni nem tudom, hogy a héberben nem szerepel az “újra” héber megfelelője.
     Érted?

    3. Szerintem sem jó itt a “replenish” szóból kiindulni, hiszen a héberben ez áll: ????? ????? male’
     Szó szerinti jelentése: “megtölteni” vagy “tele lenni”. (Mickelson féle héber szótár)
     A magyar fordítások szerintem ebben az esetben jobban visszaadják az eredeti szó jelentését: “töltsétek be”

    4. Amikor Noé családja lejött a bárkáról, Isten ugyan azt mondta nekik, mint amit Ádáméknak.

     Replenish (??????????), the earth, vagyis, Népesítsétek ujra a földet (1Móz. 9:1).

     http://biblehub.com/text/genesis/9-1.htm

     Noé és családja benépesítette, vagy újranépesítette a földet?

    5. A Biblia ugye nem mondhat ellent önmagának:

     Ézsaiás 45:18 18Ezt mondja az ÚR, aki az eget teremtette, ő, az Isten, aki a földet formálta, alkotta és megszilárdította, nem kietlennek teremtette (tohu), hanem lakóhelynek formálta: Én vagyok az ÚR, nincs más!

     1Mózes 1:1-2 1Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. 2A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.

     Ellentét csak akkor nincs, ha van Gap. Isten a földet nem tohu wa bou-vá teremtette, hanem lakhatóvá. Viszont, valami lakatattanná tette, mert a Genezis 1:2-ben a föld kietlen és puszta volt (illetve pontosabban lett, ugyanis a héber szó jelentése lett, volt, s a fordításon sok múlik.

    6. Megnéztem. Én ebben a nyelvi kérdésben laikus vagyok, csak a logikára tudok alapozni. Megnézve azt látom, hogy a Mózes 1,28-ban és a Mózes 9,1-ben ugyanaz a kifejezés van. Most már csak azt kellene eldöntenie tanult testvéreim, hogy ez MIT jelent. Betölteni vagy új betölteni ? A magyar fordításban betölteni van. A héber fordítóban új betölteni, de nem tudok jól angolul. Ezt egy angolul és héberül jól tudó ember tudná a legelfogulatlanabbul eldönteni. Ezen múlik talán ez az egész Rés elmélet hihetősége !

    7. Hát Antenor, ezt azért így már nem kellene….! írod: “Ézsaiás 45:18 18Ezt mondja az ÚR, aki az eget teremtette, ő, az Isten, aki a földet formálta, alkotta és megszilárdította, nem kietlennek teremtette (tohu), hanem lakóhelynek formálta: Én vagyok az ÚR, nincs más!
     1Mózes 1:1-2 1Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. 2A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.

     Ellentét csak akkor nincs, ha van Gap. Isten a földet nem tohu wa bou-vá teremtette, hanem lakhatóvá. Viszont, valami lakatattanná tette, mert a Genezis 1:2-ben a föld kietlen és puszta volt (illetve pontosabban lett, ugyanis a héber szó jelentése lett, volt, s a fordításon sok múlik.

     1. A héberben, nincs múltidő! Csak jelen, és jövő!
     2. A kezdetben, az a kezdetben! Kezdetben Antenor csak egy egyesült pete, és sperma sejt volt, az anyja méhében, és azután 9 hónapi “sejtosztódás” , és stb után, létrejött, kifejlődött, és megszületett belőle egy kifejlett embergyerek ! És a föld, mielőtt még lakóhellyé vált volna, kietlen és puszta volt! Azután szólt Isten, és lett minden, ami ahhoz kell, hogy lakóhellyé váljon! ( Ugyanis kezdetben, az azt jelenti, hogy amikortól számolhatjuk az időt! A teremtés kezdetén, amikor a föld még csak kietlen, és puszta volt! De Isten azt mondta, hogy 6 nap alatt teremtett mindent, és nem azt mondta, hogy szólt, és egyszerre mindenek előálltak 1 másodperc alatt!)
     Bár, ha csak a Bibliát olvasom, akkor abból nekem is az jön le, hogy több teremtés volt, illetve , hogy az ott szereplő “napok”, nem 24 órás napokról szólnak! Ha az apokrifokat is hozzáveszem, akkor pedig egyértelmű, hogy nem 24 órás napokról van szó!
     De persze akkor se ilyen magyarázattal kellene jönni, amivel jöttél.

    8. Több teremtés vagy több termetés-leírás?

     Tény, hogy kétszer van leírva a történet és nem ugyanúgy – talán erre utaltok, mikor több teremtésről beszéltek? (a második nekem inkább az Éden-kert történetének tűnik.)
     Az én olvasatomban a “kezdetben” a teremtés mind a 6 napját jelenti, ami alatt minden előállt, és lakóhellyé vált az állatok és az ember számára, akiket utoljára teremtett meg.
     Az Ézsaiási ige szerintem csak annyit mond, hogy nem maradt kietlen, amivel esetleg az embernek kellett volna valamit kezdeni, hogy lakható legyen, hanem az Isten gondoskodott – és ebben a szövegkörnyezet miatt határozottan biztos vagyok!

     A teremtés második leírása a növények sarjadásának a kirészletezésének tűnik és az Éden-kert leírása miatt került oda.
     Nekem mindig is ezt mondta (és mondja most is!) az Ézsaiás 45:18, még az 1Mózes 1:1-2 mellett is, és nem mond ellent egymásnak! Elnézést kérek az őszinteségemért, de számomra erőltetettnek tűnik, ha tetszik, belemagyarázásnak, amit mondasz (vagy mondtok)…

    9. Nem , kedves Pötty, én nem az Ézsaiási Igeversre gondolok. Valahol már leírtam, majd megkeresem. Én a teremtéstörténetből ( ha szorosan az Igét, a Bibliát nézem) látom logikailag a két teremtést . Ha az apokrifok közül, azokat, amelyekről az Igében is bizonyságot tesznek, is elolvasom, akkor már nem, de az Ige alapján két teremtésre gondolhatunk!

    10. Az 1Móz.2.4-től szóló teremtés-leírás alapján kérdeztem a két teremtést, nem az Ézsaiási ige alapján. Mindenesetre érdekelne, hogy mit írtál erről korábban.

    11. Bocsánat, teljesen összekeveredtem… a Genesis 1:2-ből csináltam 1Mózes 2-t… közben meg Ti az 1Mózes 1:2-ről beszéltek, sőt én is ezt írtam le! Pedig most pihent vagyok 🙂
     De akkor is, amit írtam,azt fenntartom:
     “Az én olvasatomban a ?kezdetben? a teremtés mind a 6 napját jelenti, ami alatt minden előállt, és lakóhellyé vált az állatok és az ember számára, akiket utoljára teremtett meg. Az Ézsaiási ige szerintem csak annyit mond, hogy nem maradt kietlen, amivel esetleg az embernek kellett volna valamit kezdeni, hogy lakható legyen, hanem az Isten gondoskodott ? és ebben a szövegkörnyezet miatt határozottan biztos vagyok Nekem mindig is ezt mondta (és mondja most is gap nélkül !) az Ézsaiás 45:18, még az 1Mózes 1:1-2 mellett is, és nem mond ellent egymásnak! Elnézést kérek az őszinteségemért, de számomra erőltetettnek tűnik, ha tetszik, belemagyarázásnak, amit mondasz!” – Ez így már csak Antenornak szól, de remélem nem sértelek meg.

    12. Pötty, lehet, hogy neked er?ltetettnek t?nik, de ha valaki mélyebben belenéz, akkor bizony nagyon is jó érv. Amióta megy itt a vita, kissé felelevenítettem a Gap viták két oldalának az érveit, utána néztem komolyabb fórumokon, stb. Nos, a fiatal föld elmélet hívei közt vannak igazán nevetséges érvek. Egy gyöngyszem, ami engem némileg mosolyra derített, az az érv volt, hogy a régi ?shüllök, és egyéb ?slények csontjait Isten teremtette bele a fosziliákban, hogy kipróbálja általuk a mi teremtésben vetett hitünket. Persze vannak komolyabbak is, de ahogy látom az általuk elismert legnagyobb kihívás Sátán bukásának az ideje (ezért is pedzegettem korábban ezt a vonalat).

     Eleve az érv, miszerint a halál és a b?n egy ember által jött mindannyiunkra, el?feltételezi, hogy Ádám el?tt nem volt b?n. Akkor hogyan kisérthette meg Sátán az embert a b?nnel, ha az nem t?le jött, hanem Ádámtól? A b?n szerz?je Sátán, ? buktatta el az angyalok egyharmadát, majd az embert. Tehát a b?n és a halál, csak a mi világunkba, a mi ádámi emberiségünkbe jött Ádám által. A Biblia az ádámi emberiség könyve, célja az ádámi emberiséggel tudatni Isten tervét. Erre fokuszol, ezért is beszél oly keveset és csak érint?legesen az el?z? világról.
     A b?n szerz?je Sátán, a b?n zsoldja a halál, s ennek megfelel?en Sátán a kor végén testi lénnyé lesz leredukálva a végítéletkor pedig a tüzes tóba vettetik és megsemmisül. Vagyi, ahogy Ádám elbukott, s azon a n apon (az els? ezer évben) meghalt, úgy Sátán is el fog pusztulni a b?n miatt a maga idejében.

     Az univerzum szintéjn tehát a B?n és a halál Sátán által jött, Ádám által közvetít?dött ránk, a 6000 éves teremtésre. Mivel a régi világ életvilága kipusztult, azt jelenti, valami módon a b?n világa volt. Vagy azért, mert Lucifer teremtette, vagy azért, mert megrontotta, de pusztulása ezt igazolja. Én az els?re tippelek (Sátánnak fokozatosan, a lázadás progressziójával gyengül a hatóköre, az univerzum legcsodálatosabb lényeként még volt teremt? ereje, amit a lázadás után ?félrehasznált?. Ez az én meggy?z?désem, ha nem is vagyok dogmatikus ebben). Annak a kornak, ahogyan a Nefilim fattyaknak sem, a feltámadás sincs megígérve.

    13. Szia Antenor!
     Szerintem megmosolyogtató érveket mindenhol olvashatunk, témától függetlenül, de talán az evolúció mellett érvelők esetében a leggyakoribb, de ez nem annyira releváns a szóban forgó vita szempontjából.
     Amúgy a fiatal földről itt elég sok, szám szerint 60 területet találsz, amik közül nem egy mutatja, hogy a föld nem lehet 10.000 évnél idősebb: http://evolutionfacts.com/Ev-V1/1evlch06a.htm

     Ami miatt írok viszont az nem is ez, hanem az, hogy nem értem miért kell a földet belekeverni Sátán bukásába és a nefilimek kérdésébe. Szerintem a Bibliából elég egyértelmű, hogy még az ember teremtése előtt történt, de miért kell ehhez a föld? Sátán jelenleg is egy másik dimenzióban tölti ideje nagy részét és ahhoz, hogy elbukjon sem kellett neki ez a bolygó. Túl sok részletet nem tudunk bukása körülményeiről, inkább csak az okáról, de nem látom, hogy miért kell hozzá egy Ádám előtt fizikai világ pont a földön. Tehát egyetértek veled, hogy a Biblia az ember 6000 éves történelméről és az ember által a földre behozott bűnről ír, de Sátán bűnéhez nem kellett se az ember, se dínók, se a föld. (Hívhatom ezt földhözragadt elképzelésnek 😀 ?)

     Ami pedig Lucifer hatalmát illeti, nem tudom elképzelni, hogy teremtő hatalommal rendelkezett bármikor is, hiszen ő maga is egy teremtett lény. Nagyobb tudással rendelkezik, mint mi emberek, de ettől még se nem mindentudó, se nem mindenható, hanem teremtmény. Az ember akárhová is fejlődik, soha nem lesz képes az Isten által rendelkezésre bocsátott biológiai kellékek nélkül bármit is létrehozni, csak átrendezni tudja a dolgokat. Van már 3D-s nyomtatóval készült fül, tudnak klónozni, de mindent csak egy már eleve élő sejtből tudnak létrehozni. Lucifer nyilván ügyesebb, de nem hiszem, hogy ezt a gátat Isten engedte neki túllépni. Tehát el tudom képzelni, hogy “elrontott” Isten által megteremtett élőlényeket, de azt nem, hogy ő bármit teremtett volna a semmiből.

 31. Ha már a bibliai teremtéstörténetnél tartunk lenne egy kérdésem : Hogy lehet az, hogy Isten az első napon teremtette meg a világosságot, de csak a negyediken a napot, és a holdat? A világosság, a fény mint tudjuk a mi galaxisunkban a Naptól ered. Ez sántít egy kicsit…

  1. Kedves Tibor!
   Éppen hogy nem. Isten teremtette ezt az egész világegyetemet és annak részeit. Most még nem tudjuk miért ebben a sorrendben tette, de mivel Ő a teremtő, az egyes részeket hatalmában van megteremteni minden egyéb “kellék” és segítség nélkül. A fizikai törvényeket is Ő teremtette és az elkészült teremtés ma ezek alapján működik.
   A világosságról például ezt olvassuk: “Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.” János 1:9
   És: “Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható.” Zsidók 11:3
   Tehát az általunk ismert fénynek is kell lennie egy általunk most még nem látható megfelelőjének.

   1. Amit a János 1:9-ből idéztél, az szerintem a szellemi világosságra, az értelemre, bölcsességre vonatkozik, mint ahogy meg szoktuk kérdezni egymástól, hogy “Világos?”, “Érted már?”.
    A leírt teremtéstörténet viszont a fizikai világosságra vonatkozik, azaz a fényre, aminek kell hogy legyen egy forrása, ami jelen esetünkben a Nap. Tehát ha józan paraszti ésszel gondolkodunk, akkor ha volt fény, de nem volt Nap, akkor annak más kellett hogy legyen a forrása, amit most ugye nincs, mert ami van az a Nap. Olyan meg, hogy sötétség nincsen, csak a fénynek a hiánya, vagyis amikor a Földnek egy bizonyos része árnyékban van. A nappal és az éjszaka a Föld forgása miatt van, és mert ott van a Nap, nem azért mert azt valaki különálló teremtésének tartanánk. Ha nem lenne a Nap, akkor nem lenne nappal sem. Nekem ez olyannak tűnik, és elnézést kérek a hasonlatért, de mintha egy kis buta gyereknek próbálná meg valaki elmagyarázni, hogy a nappal és az éjszaka két különálló entitás lenne, pedig csak egy fizikai jelenség, törvényszerűség. Én nem tagadom Isten létét, mert ha csak a saját testünket nézzük, akkor ilyen szervezettség nem jöhetett létre a véletlenek útján, de ez a történet nekem kicsit sántít. A megoldás még az lehetne, hogy volt egy másik fényforrás is, amíg nem volt még a nap, és az adta a fényt, és a Föld forgása miatt jöhetettek létre a napszakok, és miután megteremtődött a Nap, azután ez a régebbi fényforrás eltávolításra került. De akkor kérdés, hogy miért nincs szó erről a Bibliában.

   2. Vagy még egy megoldás lehetséges, hogy volt egy pulzáló, a földet teljesen körbeölelő fény, és annak a kihunyásakor volt az éjszaka, a teljes világításakor pedig a nappal. De ez elég hihetetlen dolognak tűnik. Ha így volt, akkor minek kellett megteremteni a Napot, ha már előtte is megvoltak a napszakok, és maga ez a fényforrás is. Nekem úgy tűnik, mintha ez egy olyan öreg bácsi által az unokájának elmesélt történet lenne, ahol a bácsi sem tudta igazán, hogy mi miért van ebben az univerzumban.

   3. Nem kötözködésből írtam ezt le, csak mivel nemrég jutott a figyelmembe nekem is ez az ellentmondásnak tűnő tény a Bibliában, gondoltam, megkérdezem.

    1. Kedves Tibor!
     Nem tűnt kötözködésnek és biztos mások is feltették már ezt a kérdést.
     Erre csak azt tudom mondani, hogy mi most a már megteremtett világban élünk, és csak a nap által adott fényt ismerjük. Vannak olyan dolgok, amikre nem ebben a testben kapjuk meg a választ, de tudhatjuk, hogy a Biblia nem hazudik, még akkor is ha nem mindig értjük.
     “Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem.” I. Kor. 13:12
     Abban a bizonyos dimenzióban vannak olyan dolgok, amiket majd csak odaérve fogunk tudni felfogni: “Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett”, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek.” I. Kor 2:9

    2. Fizikai értelemben is Jézus a világosság.Ahogy kezdetben sem volt szükség a Napra,ugyanúgy a vég(az ítélet) után sem lesz az új égen és új földön szükség a Napra.
     A városnak nincs szüksége sem a Nap, sem a Hold fényére, mert Isten dics?ségének ragyogása világítja meg. A fény forrása pedig maga a Bárány (Jézus). “( Jel 21,23)
     “Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,”( Ésa. 60,19)

    3. Szia Edua ! Egyetértek a gondolatod Jelenések könyvében leírtakkal, hogy Isten lesz a fény forrása, de ez is sántít a teremtésben leírtakkal, mert ott Isten megteremti a világosságot, ami nyilván nem Ő, és nem is Jézus, mert a teremtéskor már volt. Szóval én bevallom, hogy halvány világosságom sincs a teremtés elején leírtakkal, azok logikus és megérthető értelmezését nem ismerem, de más sem. Annyi a különbség, hogy a fundamentalista kreacionisták (pedig valahol magamat is oda sorolom) kicsit rosszul értelmezett Biblia tiszteletből (pedig az nem azonos Istennel és az Igével=Jézussal sem) kőbe vésve értelmezik azt a 6 napot. Kicsit hasonlít ez a vallásossághoz (mikor az ember általi értelmezés és szokás mindenek felettivé válik), a félelem a relativizmustól vagy a biblia tekintélyvesztésétől némi logikai káoszra kényszeríti a hívőket, és ezzel viszont pont azt érik el, hogy a kételkedőknek és az evolúcióhívőknek nagyobb támadási felületük legyen. Szerintem a Biblia eleje (ez a rész) és a Jelenések könyvének egy része nem érthető meg ezen a Földön ebben a testben, a maga teljességében. Egyetértek Theával azokat az Igékat idézve amiket írt: ?Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem.? (I. Kor. 13:12) Az a kérdés, hogy be merjük e vallani ezt (hogy nem értünk mindent), vagy korlátoltan és makacsul kötjük az ebet a karóhoz, mondván ez így volt, mert ide van írva.

    4. Szia Árpád!
     Én hiszem, hogy úgy volt, “mert ide van írva”. Ettől függetlenül soha nem leszünk a teljes tudás birtokában. A két dolog nem zárja ki egymást. 🙂
     Én eddig még csak olyan esetekről hallottam, amikor a Bibliakritikusokról derült ki, hogy tévedtek. Ilyen volt Ur városának esete, amiről állították, hogy nem létezett, tehát a “Biblia hazudik” mondták. Aztán mégis “megkerült” az a város. 🙂
     Nem szabad összekeverni azt, hogy Bibliában nincs benne minden létező információ, azzal, hogy ami benne van, az viszont úgy van, ahogy ott olvassuk.
     Emlékezz mit mondott Jézus: “Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem: mert énrólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek?” János 5:46-47

    5. Kedves Árpád,úgy látszik,nem elég figyelmesen olvastad ,hogy mire és mit válaszoltam.Amit Thea írt azzal én is teljesen egyetértek.Tibornak erre az írására választottam:(“Amit a János 1:9-ből idéztél, az szerintem a szellemi világosságra, az értelemre, bölcsességre vonatkozik, mint ahogy meg szoktuk kérdezni egymástól, hogy ?Világos??, ?Érted már??.
     A leírt teremtéstörténet viszont a fizikai világosságra vonatkozik, azaz a fényre, aminek kell hogy legyen egy forrása, ami jelen esetünkben a Nap. Tehát ha józan paraszti ésszel gondolkodunk, akkor ha volt fény, de nem volt Nap, akkor annak más kellett hogy legyen a forrása, amit most ugye nincs, mert ami van az a Nap. “),hogy a fizikai fény forrása is Jézus.

    6. Kedves Edua!

     Amit írsz, az úgy igaz, de nem a teremtésre vonatkozóan. Ott, amikor már az új ég, és új föld lesz, akkor az ISTEN DICSŐSÉGE, Isten fénye, az Istenből származó fény fog ragyogni ( fizikálisan is), amely belőle jön ( ahogyan most a mennyben is!) , nem pedig emez a teremtett világosság, amiről ez van írva:

     ?1 Móz. 1,1 Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
     ?1 Móz. 1,2 A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
     1 Móz. 1,3 És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
     1 Móz. 1,4 És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.
     1 Móz. 1,5 És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap.

     Jézus, Isten Fia, nem teremtett, hanem született ( mégha , van is olyan Igevers, amely, ha nem jól értelmezzük( illetve úgy is értelmezhetnénk) , akkor utalás lehetne az ellenkezőjére:Jel. 3,14 ….: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete…, de a születésére is van igevers: “…az Isten egyszülött Fiának…”!), és ráadásul már a teremtés előtt sokkal. Mert kezdetben volt az Ige…! És minden általa lett,…!?Jn 1,1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. ?Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. )
     Más fordításban:
     Jn 1,1 Kezdetben [már] volt az Ige, az Ige Isten felé [fordult], és Isten volt az Ige. Jn 1,2 Ő kezdetben az Isten felé [fordulva] volt. Jn 1,3 Minden rajta keresztül támadt, s egyetlen létező sem lett Őnélküle. )

     Na szóval, itt azt írja az Ige, hogy Jézus: Minden rajta keresztül támadt, s egyetlen létező sem lett Őnélküle.
     A TEREMTETT világosság se. Mert úgy néz ki az Ige szerint, hogy van Istenből jövő belső szellemi világosság (Mát. 5,14
     Ti vagytok a világ világossága. ..Ján. 1,4 Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;…. ha a Szent Lélek bennünk lakik, és van egy “testi” világosság is: ?Dán. 12,3 Az értelmesek pedig FÉNYLENEK, mint az égnek fényessége; és a kik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. ?Mát. 13,43 Akkor az igazak FÉNYLENEK, mint a nap, az ő Atyjoknak országában. A kinek van füle a hallásra, hallja.) , és van a testi világosság: 1Kor 15,39 Nem minden testanyag egyazon testanyag. Más az ember, más a barom, más a hal és más a madár testanyaga. 1Kor 15,40 Vannak égi s vannak földi testek, de egész más az égi és egész más a FÖLDI TESTEK FÉNYE. 1Kor 15,41 Más a napnak fénye, más a holdnak fénye, más a csillagoknak fénye. Csillag a csillagtól fényre különbözik. ( Dr. Masznyik E. Ford)

     És lehet, hogy a dimenziónként is változik a világosság definiciója. (Ezt most csak én gondolom…!)
     ?

    7. Bocsánat! Nem azért írtam annyi igeverset ki, mintha azt gondolnám, hogy nem ismered, vagy ismeritek az Igét, csak jelezni akartam, hogy mit mire alapozok az Igéből!

    8. Kedves Ida,akkor leírom neked is külön:semmit sem írtam a teremtéssel kapcsolatban.Thea írta ezt:?Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.? János 1:9 amire ez volt Tibor válasza:”Amit a János 1:9-ből idéztél, az szerintem a szellemi világosságra, az értelemre, bölcsességre vonatkozik, mint ahogy meg szoktuk kérdezni egymástól, hogy ?Világos??, ?Érted már??.A leírt teremtéstörténet viszont a fizikai világosságra vonatkozik, azaz a fényre, aminek kell hogy legyen egy forrása, ami jelen esetünkben a Nap.”Erre írtam én,hogy fizikai értelemben is Jézus a fény,Őtőle jön,Ő a fény forrása.Én nem írtam,hogy Ő volt a fény,amire mondta Isten,hogy legyen,de Ő a forrása,tőle jön.
     Ezt te írtad:”Mert kezdetben volt az Ige?! És minden általa lett,?!?Jn 1,1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. ?Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. )”Tehát tőle,általa lett a fény is.
     Minden(ki) annyira fénylik,amennyit az Ő fényéből vissza tud tükrözni.Minél tisztább valami,annál jobban,visszaveri a fényt.

    9. Oké Edua, én emiatt a hsz-od miatt gondoltam, hogy úgy értetted amit írtál, ahogyan én értettem azt, és ezért válaszoltam azt, amit válaszoltam:

     “A leírt teremtéstörténet viszont a fizikai világosságra vonatkozik, azaz a fényre, aminek kell hogy legyen egy forrása, ami jelen esetünkben a Nap. Tehát ha józan paraszti ésszel gondolkodunk, akkor ha volt fény, de nem volt Nap, akkor annak más kellett hogy legyen a forrása, amit most ugye nincs, mert ami van az a Nap. ?),hogy a fizikai fény forrása is Jézus.”

     Erre írtam, hogy a teremtéstörténetben Isten szava volt a világosság ( a fizikai világosság is) forrása. Az, hogy legyen világosság. És ez a ( teremtett) világosság élesen elkülönül Tőle ( Aki maga a világosság) , hiszen amikor megteremtette, akkor azt mondta rá, hogy JÓ! Miután LÁTTA Isten, hogy jó a világosság! Hiszen tudjuk, hogy a napot, és a holdat, ill a csillagokat csak később teremtette! Jézus pedig ekkor már régen megszületett! De ekkor még, annak ellenére, hogy Ő maga is világosság: ” setétség vala a mélység színén”.Tehát az a világosság, amely Ő(k), az nem olyan minőségű, mint amaz, amit teremtett(ek)!
     Mert forrásnak elég Isten szava is: Zsid. 1,3 …AKI HATALMA SZAVÁVAL FENNTARTJA a mindenséget,…

     De, ha félreértettem, akkor bocs!

  2. Nagyon sok fizikai jelenség járhat fénykibocsátással, nem csak a csillagokban végbemenő termonukleáris reakciók. A standard modell (ismertebb nevén ősrobbanás-teória) szerint az első másodpercekben az Univerzum nagyrészt fény formájában létezett; holott akkor még nemhogy csillagok (a Napot is beleértve), hanem egyáltalán az anyag általunk ismeretes formái sem létezhettek. Vagy ami ma is megfigyelhető: rengeteg világító köd van mind a galaxisunkban, mind az extragalaxisokban is. Szóval nem értem, milyen megfontolásból jut valaki arra a meggyőződésre, miszerint Istennek az általa is ismert fényforráshoz kellene ragaszkodnia.
   (Mielőtt valaki a standard modell – teremtés kibékíthetetlen ellentétével érvelne közlöm, hogy amellett, hogy teljes mértékben hiszek a Bibliában leírt teremtésben, ugyanúgy teljes mértékben elfogadom a tudomány leírását arról, hogy ez a világegyetem milyennek látszik. Mindkettő az igazságot írja le…nem is értem, miért kell erőltetni a réselméletet, hiszen Istennek semmi gondot nem okozhat egy több milliárd évesnek kinéző Univerzum megteremtése, így nincs miről vitatkozni)

   1. Szia Fly!
    Egyetértek, hogy Isten képes, illetve képes volt olyannak teremteni a világot, amilyennek akarta. Például nem kellett a fénynek millió évekig utazni, hogy a távoli csillagokat láthassuk. És köszi az általad leírt példákat is.
    Szerintem azonban a föld vagy a galaxisunk nem néz ki idősnek.
    Neked is ajánlom ezt az anyagot: http://evolutionfacts.com/Evolution-handbook/E-H-4a.htm
    Illetve ezt: http://www.youtube.com/watch?v=szBTl3S24MY (Itt magyarul is: http://klub.idokjelei.hu/forums/topic/kent-hovind-anyagok/)

  3. Fönt leírtam, és utána olvastam csak ezeket a hsz-okat, de mivel idevág ide is beírom:

   “Alapozva a Biblia erős koherenciájára, javaslom, írd be egy bibliai keresőbe a ?világosság? szót, pl. itt 87 találatot adott 5 oldalon http://szentiras.hu/UF/vil%C3%A1goss%C3%A1g
   Nem igazán van közte olyan igehely, ahol a ?világosság? kifejezést hétköznapi, fizikai értelemben veszi. Nem hinném, hogy a legmegfelelőbb szavakkal mondom, de megpróbálom:
   Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a teremtés első napján Isten elválasztotta a ?jó?-t (?igazságot??) a ?gonoszság?-tól, Tehát ?látta Isten, hogy a világosság jó? ? gyakorlatilag értékrendszert teremtett a jó és rossz viszonylatában és állást foglalt a jó oldalán. Ezután pedig minden teremtményt ?jó?-nak és ?igen jó?-nak teremtett. Ez azt is jelenti, hogy rosszat nem teremtett, de mint ?sötétség? értelmezhető mint a világosság hiánya szellemi és fizikai értelemben is egyaránt. ”

   Sőt azt is megkockáztatom, hogy mint a szellemi értelemben vett “világosság” lett megteremtve az első napon, maga a szellemvilág is az első napon lett megteremtve. Azt is tudjuk, hogy a Sátán sem volt mindig gonosz, hanem egy idő után lett felfuvalkodott, ezzel pedig a sötétség mellett foglalt állást. (Vele kapcsolatban meg lehet, hogy kapcsolható ez a pár igehely: http://klub.idokjelei.hu/forums/topic/szent-lelek-karomlasa/ -> Pötty, 2014-03-11-04:02 – de ez már más irány)

   Árpi nem szereti ezt az oldalt, de nem baj, azért én ajánlom gondolatébresztőnek:
   http://www.apokaliptika.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=12
   innen pedig most leginkább ezt:
   http://www.apokaliptika.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=32:ap-teremtes-elv&catid=7:teremtes-apokaliptika&Itemid=12
   ez meg némi fogódzót jelenthet:
   http://www.apokaliptika.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=34:elmeletek&catid=7:teremtes-apokaliptika&Itemid=12

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend