Világkormány

Ukrajna és a végjáték

Forrás: Activist Post, John Rappoport

Egyrészről az Ukrajna feletti harc az USA, az EU és Oroszország közötti véres háború része, aminek célja a területszerzés, és amiben a kormányok mellett a titkosszolgálatok, a nagyvállalatok és a bankok is részt vesznek.

Eggyel magasabb szinten azonban, szokás szerint, a globalista elit játékosait találjuk. Az ő indítékaik egészen mások. Számukra minden konfliktus új lehetőséget kínál, hogy az események utáni tárgyalásokkal előrébb vigyék hosszú távú tervüket. A tárgyalások célja pedig egy olyan törvénybe iktatott szerkezet kialakítása az ellenfelek közötti együttműködésre, ami az előző szerkezetnél nagyobb.

A II. Világháborúban például több bank és nagyvállalat (Standard Oil, ITT, IMB, stb.) is volt, amelyik mindkét oldalt segítette, a háború után pedig sokkal nagyobb piac jött létre számukra (Európa, USA) a korábbinál.

Az európai újjáépítési erőfeszítések során az amerikai kormány megbizonyosodott afelől, hogy ez így legyen.

A II. Világháború után maga Európa is nekilátott az unió létrehozásának, erőfeszítéseik eredményeként pedig létrejött egy hatalmas bürokrata gépezet, ami ma már egy egész kontinenst ural.

A globalista hatalomszerzési recept lényege: teremts konfliktust, majd a konfliktuskezelés részeként bizonyosodj meg arról, hogy egy nagyobb együttműködési szerkezet jöjjön létre, amit te irányítasz.

Ily módon több ember, föld, forrás és munkaerő kerül közös fennhatóság alá.

Van azonban egy kivétel. Amennyiben a szembenálló felek valamelyike a konfliktus után nem hajlandó megépíteni ezeket az együttműködő hidakat, a globalista terv nem működik.

Itt jön képbe az ukrán helyzet. Amennyiben Oroszország vagy az USA, a konfliktus lezárása során nem hajlandó együttműködési szerkezeteket építeni (akár nyíltan, akár zárt ajtók mögött), az engedetlen fél válik a globalista káosz és destabilizáció célpontjává.

A támadás addig folytatódik, amíg a renitens fél vissza nem tér a klubba.

A vádaskodások, fenyegető retorika és olyan címkék, mint “új hidegháború” mögött, maga Ukrajna csupán egy bábú a globalista játékban, amit arra használnak, hogy az orosz és amerikai játékosokat közelebb hozzák egymáshoz, ha kell a hajuknál fogva.

Közelebb, de nem egyetértésben, hanem amolyan globalista módra.

A globalista terv ugyanis mindig is az egységes globális Nemzet létrehozása volt, ahol megszűnnek a határok és ahol a pénzt, üzleti és politikai hatalmat birtokló osztály végre felülhet a trónra.

Ez nem egy bal- vagy jobboldali program, bár sokszor a bal- és jobboldal közötti, szándékosan elmélyített konfliktusok mögé rejtik.

Egy olyan valóságot hoznak létre, amiben a bal kontra jobboldal tűnik az egyetlen létező politikai játéknak. Ettől még játék marad.

Az igazi játszma pedig egészen más.

A globalista tervet hívhatjuk szocializmusnak, kommunizmusnak, fasizmusnak, korporatizmusnak, liberalizmusnak, konzervativizmusnak, vagy aminek akarjuk. Mindegyik címke tartalmaz némi igazságot, de a globalizmus egész egyszerűen hatalom. Ennyi. Fentről lefelé irányuló hatalom.

Igen, van néhány kérdés, amiben a bal- és a jobboldal nem ért egyet. Ezek a nézeteltérések fontosak a feszültségkeltésben, hiszen az érzelmek felkorbácsolásával lázban, tehát megtartják a támogatókat, akik így a barikádok mögül rendületlenül ontják majd tovább a vádakat az ellenfél irányába.

A globalistáknak ilyen jellegű figyelemelterelésekre van szükségük, hogy módszeres munkájukat viszonylag háborítatlanul végezhessék a háttérben.

Amennyiben az ukrán helyzet a tervek szerint alakul, a konfliktus végén az amerikai és orosz felek fújnak majd egymásra még egy darabig, majd megjelenik a közbenjáró. Talán a Rockefeller táborból.

Egy privát tanácskozás során közli: “Fiúk, itt az ideje lehiggadni! Van egy tervünk. Ezzel a tervvel mindenki nyerni fog. Nem üres kézzel mentek haza. Tessék: Itt van ez meg ez.”

A békeszerző.

Az új együttműködési szerkezet persze még nagyobb lesz és mindenki szemében jónak tűnik majd.

A háttérben rejlő indíték azonban nem egyéb, mint egy újabb lépés a föld nevű bolygó egyetlen nemzetté kovácsolásában az egységes hatalmi rendszer fennhatósága alatt, amit az elit uralkodók [végül pedig “Az” Uralkodó] irányít majd.

David Rockefeller 2003-ban megjelent emlékirataiban nyíltan beszélt erről a törekvésről:

“Egyesek azt feltételezik, hogy mi egy titkos összeesküvés része vagyunk, amely az Egyesült Államok érdekei ellen dolgozik, “internacionalistának” nevezve engem és családomat, akik egy szorosabban integrált globális politikai és gazdasági szerkezet létrehozásáért szövetkeznek másokkal. Hívhatjuk egységes világnak is. Ha ez a vád, bűnös vagyok és ezt büszkén vállalom.”

Előző posztKövetkező poszt

9 hozzászólás

 1. Vegyük figyelembe,hogy ma sorsdöntő eseményeket látunk kibontakozni ,vagyis élünk át.Olyanokat, amiről Jézus is beszélt…A biblia számtalan esetet idéz fel,ami teljességgel bizonyítható,hogy jó előre bejelentette szolgái által,”bizonyos” eseménynek a bekövetkeztét.

  Vegyük csak szemügyre az első században mi is történt Pompejivel és Herculaneummal ? Ugye jól tudjuk… Bár a katasztrófát előjelek kísérték,sokan mégsem figyeltek rá ,akik észlelték az jeleket,mind elmenekültek,és volt esélyük a túlélésre,mert reagáltak az intő,látható figyelmeztetésre.Mint ahogy néhány katasztrófa előtt szakemberek figyelemfelhívást intéznek az adott helyen élő lakosságnak, a lehetséges tragikumról…Eszes emberek hallgatnak a felhívásra,és megteszik a szükséges lépéseket.
  Az itt említett katasztrófák döbbenetesek voltak,de ezeknél az eseményeknél is félelmetesebb volt Jeruzsálem kilenc évvel korábban bekövetkezett pusztulása, noha ezt a katasztrófát emberek idézték elő. ?A történelem egyik legborzalmasabb ostromaként? utaltak rá, amelyben a beszámolók szerint több mint egymillió ember vesztette életét. De csakúgy, mint a pompeji és herculaneumi katasztrófát, Jeruzsálem pusztulását is figyelmeztetés előzte meg.
  Jézus Krisztus megjövendölte a város pusztulását és az azt megelőző, nyugtalanító eseményeket.
  Vagy kicsit ugorjunk vissza az ókorban törtétekre,csak néhány,Mózesre bízott feladatot Isten,kiszabadította népét Egyiptomból,Vörös tengeren való átmenetel,száraz lábbal,ahogy a biblia részletesen le is írja. Továbbá Noé munkássága,amit Isten bízott rá,a bárka építése mellett figyelmeztette az embereket, a közelgő változásra,világméretű katasztrófára,bár mindenki látta a jeleket,észlelték a figyelmeztetést,hidegen hagyta őket,és tovább élték az életüket…ki nevették Noét és családját,Ők nem törődtek az emberek gúnyolódásaival tették,amit kellett,vagyis amit Isten bízott rájuk…
  Máté 24:38,39
  “Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába méne.
  És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is.”
  Napjainkban még rázósabb a helyzet,hisz hatalmas világméretű együttes események bontakoznak ki az emberiség előtt,most is látjuk a figyelmeztető jeleket,amit Jézus is prófétált többek közt leginkább napjainkra a
  Máté 24:4-7,11-14
  “És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,
  Mert sokan jőnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.
  Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.
  Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.”
  “És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek.
  És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
  De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül
  És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.”

  Egy érdekesség…Talán hiába adta volna számunkra Jézus,csak mantrázás erejéig?
  Máté 6:9-16
  / Teljes minta ima /

  ” Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved
  Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
  A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
  És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;
  És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!
  Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.
  Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.”

  Évszázadok óta mondják el újra meg újra a hívek tiszteletteljesen ezeket a szavakat a templomokban. Családi körben és egymagukban is elismétlik, akár jól mennek a dolgok, akár rosszul. Őszintén, sőt buzgón mondják ezeket a szavakat. Sokan vannak olyanok is, akik kívülről megtanulták, de kevésbé vagy egyáltalán nem gondolnak arra, hogy mit is jelent. Ám nem csak a kereszténység ezen tagjai reménykednek abban, hogy eljön Isten Királysága, és nem csak ők imádkoznak érte.
  Figyeljük csak meg az első két idézetet::

  “Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved
  Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is…”

  Gondolkodjunk csak el,Mi keresztény emberek,akik talán nap mint nap imádkozzuk a “mi Atyánkat” miért is imádkoznak emberek milliói? Azért a “királyságért”amit maga Jézus helyezett kilátásba,vagyis Isten ország / királyság…Hogy is van ez?
  Milyen ország / királyság? Kitől? Hol?
  Tehát Jézus tanította ezt az imát,közvetítette az embereknek,hogy eljön az az időszak,amikor maga Isten átveszi a földi dolgok irányítását,olyan rendszert,ami igazságos lesz…
  Dániel próféta ezt jövendölte:
  Dániel 2:44
  “És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké.”

  Ne felejtsük el,hogy számtalan igazolható kijelentés van a bibliában,amit maga Isten tett az emberek felé,és mind úgy történt,ahogy az előre be lett jelentve…
  Mit is ismertet meg Isten az emberrel,mire számíthat az Ő irányítása alatt?
  Ézsaiás 35:,6,65:20-25
  “Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak,
  Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben.”
  “Nem lesz ott többé csupán néhány napot ért gyermek, sem vén ember.
  Házakat építnek és bennök lakoznak, és szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét.
  Nem úgy építnek, hogy más lakjék benne; nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, oly hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim.
  Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak magva ők, és ivadékaik velök megmaradnak
  És mielőtt kiáltanának, én felelek, ők még beszélnek, és én már meghallgattam.
  A farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén; így szól az Úr.”
  Jelenések 21:3-5
  “És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök.
  És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
  És monda az, aki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.”

  Mindezt hamarosan megelőzi Isten igazságos háborúja:
  Jelenések 11:17,18,16:14-16
  “Ezt mondván: Hálát adunk néked Uram, mindenható Isten, aki vagy és aki valál és aki eljövendő vagy; mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted.
  És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják.”

  “Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek; akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára.
  Ímé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rútságát.)
  Egybegyűjték azért őket a helyre, amelyet zsidóul Armageddonnak neveznek.”

  Természetesen,sokkal részletesebben taglalja a biblia ez irányú próféciáit,ahogy nem győzzük kapkodni a fejünket a nap mint nap sűrűsödő események láttán,akiknek teljességgel tisztánlátásuk van Isten ígéreteit illetően,úgy azok is csak ámulattal figyelnek,hogy lám ezt is megjövendölte a Biblia,és sorolhatnánk…Mindenesetre most ott áll a világ helyzete,ahol mindeddig még soha a történelem folyamán,akik az Isteni próféciákra számítanak,és bíznak benne,azoknak tisztán láthatóak,hogy mi lesz a végkimenetel…

  1. Kedves Dávid!
   Csak néhány sorban,ha leírnád a lényeget, mert nem tudom olvasni, vagyis csak magyarúl tudok.
   Köszi :s

 2. A háborúk száma egyre csak növekedni fog, míg végül bejelentik a Nagy Háborút

  Drága szeretett leányom, fontos, hogy az emberek az egész világon forduljanak Hozzám, és kérjék, hogy védjem meg őket a háború ostorától ebben az időben.

  A háborúk száma egyre csak növekedni fog, míg végül bejelentik a Nagy Háborút, s aztán a legnagyobb ellenség ? ami nem más, mint a kommunizmus ? nagy zűrzavart fog előidézni minden nemzet között.

  A hatalom, és a hatalom utáni éhség az önzésből születik. Azoknak, akik most a hatalmat keresik, nem lesz majd hatalmuk akkor, amikor meg kell állniuk a Színem előtt.

  Azok, akik a gyengéket és a kiszolgáltatottakat üldözik, ők maguk is üldöztetést fognak elszenvedni, méghozzá a háromszorosát annak, amit másoknak okoznak.

  Ezeknek a háborúknak zűrzavar lesz a vége. Életek fognak elveszni, de aztán a háború Keleten egy még nagyobb háborút fog kirobbantani. Amikor ez a háború bekövetkezik, több millió élet fog elveszni. Amikor már minden reménytelennek tűnik, meg fog jelenni a béke embere, és akkor látni lehet majd a vég kezdetét.

  Az Életem, a Jelenlétem biztosítani fogja, hogy megmaradjon a remény, a szeretet, és hogy az imák folytatódjanak, annak érdekében, hogy enyhítsék Isten gyermekeinek a szenvedését ezekben az időkben. Biztosítalak benneteket, hogy minden háború rövid lesz. Mindezek a szörnyű események rövid életűek lesznek, de tudnotok kell, hogy amikor ezek bekövetkeznek, mindannak időzítése, aminek meg kell történnie, Atyám Kezében lesz.

  Jézusotok

  http://www.masodikeljovetel.hu/a-haboruk-szama-egyre-csak-novekedni-fog-mig-vegul-bejelentik-a-nagy-haborut/

  1. Elég sok üzenetben inkább a Közel-Kelet volt előtérben de most csak Keletet mond és szerintem itt pont Ukrajnára célozhatott Jézus

   1. Pontosabban nem Jézus mondta Ukrajnáról, hanem a “másodikeljövetel” írói és szerkesztői… 🙁

  2. Egy olvasnivalót tudnék hozzáfűzni, mint anno Libiában, viszont következményét hamarosan meg fogjuk tapasztalni, ha megadatik számunkra: http://szabadriport.wordpress.com/2014/03/09/az-usa-ellopta-ukrajna-aranytartalekat/

   Még talán annyit fűznék hozzzá, 2014. március 4-én történt valami, ami eltünt a postafiókomból, de a lényege a háború deklarálása, a feleket pedig azt fogják tenni, ami számukra megadatik. Hallani lehet sok mindent, viszont egy dolgot ne felejtsünk el, a medve kijött a barlangjából, s csak arra vár, mikor teheti meg, amit már régen megtehetett volna, mert lényegében, azaz legalább 40%-ban tőle függ majden a világ összes országa, s még valami Törökország a farkas, ott sem az van, amit a média lehoz, igen alaposan hamarosan látni fogjuk, mire képes a sárkány, hiszen a FED összes aranya lényegében már az övé, mivel bejelentette kötvényt nem vásárol, dollárt nem kér, csak aranyban, aranyrudakban hajlandó üzletelni.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend