Elmélkedések

Mi lesz azokkal, akik nem hallották az evangéliumot?

Azt gondolom, hogy a megváltásnál nem létezik fontosabb kérdés. Persze mondhatnánk, hogy a szeretet hasonlóan fontos, de vajon szétválasztható egyik a másiktól? Nem a szeretet forrásából, az egyetlen igaz és tökéletes szeretetből fakad a megváltás, ami így minden emberre elhatott1?

Ugyanakkor ha ez a szeretet tényleg tökéletes, mi van azokkal, akik valahogy nem értesülnek róla? Azokkal, akik egyesek szerint rossz helyen vagy rossz időben születtek és nem ismerték meg ezt a megváltó szeretetet? Vajon kimaradnak az örök életből csak azért mert nem volt lehetőségük megismerni Jézust vagy mert nem hallottak soha a megváltásról?

Ezzel a sokakat foglalkoztató kérdéssel kapcsolatban többféle nézet létezik. Ezek közül hármat szeretnék bemutatni az alábbiakban Paul Copan Szerető bölcsesség című könyvének felhasználásával, a többit pedig meglátjuk a hozzászólásokban.

Elöljáróban muszáj kiemelnem, hogy Isten igazságos. Ez egy olyan sarkalatos kérdés, ami engem személy szerint mindennél jobban húzott Isten megismerése felé. Isten nemcsak igazságos, de egyedül Ő az, így ha a jelen kérdést emberi értelemmel nem tudjuk kielégítően megválaszolni, még mindig biztosak lehetünk benne, hogy ez nem jelenti a válasz, mégpedig a legigazságosabb válasz hiányát. Valószínűleg akkor járunk el a legbölcsebben, ha az egyértelműtől indulva haladunk a nehezebb kérdések felé. Tudva, hogy Jézus megmutatta nekünk az Atyát, akár „agnosztikusan” is hozzáállhatunk a dilemmához: Lehet, hogy nem tudjuk egyértelműen kijelenteni, hogy mi van azokkal, akik soha nem hallották az evangéliumot, abban mégis biztosak lehetünk, hogy Istent nem érte meglepetésként a kérdés. Abban is biztosak lehetünk, hogy senki nem fog elkárhozni azért, mert soha nem hallott Jézusról. A kérdés inkább az, hogy az örömhírt nem hallók hogyan reagálnak Isten egyéb módon érkező hívására. „Avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna-e igazságot?”2

Az agnosztikus illetve a kizárólagos (aki nem fogadja el Jézust megváltóként elkárhozik) nézet mellett létezik néhány egyéb megközelítés is.

Az „inkluzív” (több emberre elható reménység) nézete szerint miközben Istennek Jézusban megnyilvánuló kegyelme jelenti az egyes emberek megváltásának tényleges (ontológiai) alapját, Jézus megismerése nem elengedhetetlen feltétele a megváltásnak. Jézus halála az, ami szükséges ehhez. Akik csecsemőként haltak meg vagy értelmi fogyatékosként születtek, semmit nem tettek Isten ellen vagy éppen a megbocsátás elfogadása felé, mégis részesülnek (legalábbis a legtöbb keresztény szerint) a megváltás ajándékában. Akik pedig Jézus születése előtt éltek, például Ábrahám vagy Dávid, nem is ismerhették Istent a testben, de bíztak Istennek erre vonatkozó Ígéreteiben és kegyelmében, csak éppen nem a múltba, hanem a jövőbe tekintve, így ők is Jézus áldozata árán részesülnek a megváltásból. (Zsidók 11:13)

A nézettel szemben számos kritika létezik. Ezek közül talán a leggyakoribb, hogy nem válaszolja meg a „rossz helyen és/vagy rossz időben” való születés problémáját, ami szerint egyeseknek csupán az igazság halovány fénysugara jut, mások viszont olyan helyen vagy időben születnek, hogy hallhatják a teljes evangéliumot. Ebből következik a másik probléma: mi van akkor, ha valakit nem indítanak meg Isten általános hívásai, de az evangélium egyértelmű üzenetére Isten felé fordulnának, ha hallanák?

A következő alternatívát halál utáni evangelizációnak is szokták nevezni. Eszerint azok, akik sohasem hallották az evangéliumot, haláluk után lehetőséget kapnak rá, és eszerint dönthetnek. Miközben a feltételezés érdekes, elég kevés bibliai alappal rendelkezik. Többnyire Péter első levelére szoktak hivatkozni az elmélet alátámasztására, ami szerint

„Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint. Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Nóé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint nyolc lélek menekült meg a vízen át.” (1. Péter 3:18-20)

Végül létezik egy harmadik megközelítés, ami egyszerre veszi figyelembe Isten mindentudását és az ember szabad akaratát. Abból kiindulva, hogy a szeretet Istene nem akarja, hogy „némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen” (2. Péter 3:9), feltételezhetjük, hogy egy olyan világban élünk, amelyben senki sem született rossz helyen vagy rossz időben. Vagyis a megváltás valamilyen módon mindenki számára elérhető. Függetlenül attól, hogy esetleg a többség nem fordul Isten felé annak hatására, ami az Ő örökkévaló hatalmáról és istenségéről az Ő alkotásaiban „megláttatik” (Lásd: Róma 1-3), Isten a jelen és a jövő ismeretében minden embernek elég bepillantást enged a megváltás tervébe ahhoz, hogy meghozza döntését. Isten mindenkinek azt adja, amit keres (Róma 2:5-7).

Hasonlóan a szenvedés problémájára adott válaszhoz, ami szerint Isten minden bizonnyal egy olyan világot teremtett, ami a lehető legtöbb jót teszi lehetővé, miközben tiszteletben tartja az ember szabad akaratát, nem lehetséges, hogy ugyanez igaz a megváltásra is? Minden lehetőség és szeretet ellenére vannak, lesznek olyanok, akik körülményeiktől függetlenül elutasítanák Istent, bármilyen lehetséges világban élnének is. Vagyis azok, akik az Isten nélküli élet mellett döntenek (bár nem is tudom, hogy ez létezhet-e, hiszen Isten nélkül az élet halál), minden lehetséges világban ezt a döntést hoznák. Ez azonban miért gátolná meg Istent abban, hogy másokat befogadjon családjába? A szerető apa nem hagyta, hogy nagyobbik fia elrontsa az ünnepet, amikor tékozló fia hazaérkezésekor a báty nem volt hajlandó részt venni a többiek örömében. Nem vádolhatjuk Istent igazságtalansággal, ha megengedi, hogy szabad akarattal rendelkező teremtményei elutasítsák a kegyelmét. Nem lehetséges, hogy nincs olyan ember, aki a számára adatott világosságot elutasítva, mégis hitt volna, ha többet kap?

Természetesen nem tudhatjuk biztosan, hogy ez a pontos válasz vélt dilemmánkra, azt azonban igen, hogy Istennek, aki azt szeretné, hogy minden ember Hozzá térjen és ennek érdekében meghalt értünk a testben, hogy mi örökké élhessünk, meg se kottyannak a számunkra megválaszolhatatlannak tűnő kérdések. Ami engem illet, nem esik nehezemre bízni egy olyan Istenben, aki kivétel nélkül mindenkit szeret, tudva, hogy önhibáján kívül senki sem esik el az örök ajándéktól. Mint olyan sok más kérdésben, az evangéliumot nem ismerők helyzetét sem választhatjuk el Isten természetétől, céljaitól és szándékától, mert „az Isten szeretet”3.

 1. Róma 5:18 []
 2. 1. Mózes 18:25 []
 3. 1. János 4:8 []
Előző posztKövetkező poszt

48 hozzászólás

 1. Nyögvenyelős magyarázatok ezek. Ne csak a kereszténységtől időben és térben távoli kultúrákkal kapcsolatban vessük fel a kérdést, hanem antropológiai szempontból is, onnan kezdve, hogy a homo sapiens sapiens megjelent a színen. Ők is emberek voltak már a mai értelemben. A fő kérdés az, hogy miért éppen akkor és miért éppen ott lépett be a történelembe Isten és hogy ennek mik a következményei az egész emberiségre nézve a teljes térben és időben.

  1. Szerintem Isten a Teremtéssel “lépett be” a történelembe.Azt meg, hogy mik ennek a következményei, meg hogy tér és idő, na….ezeket már beszéljük és vitatjuk itt ezen az oldalon egy pár éve… 🙂

 2. Mi lesz azokkal, akik nem hallották az evangéliumot?
  Posted: 01 Dec 2017 05:26 AM PST
  Róma 1, 20-21
  20
  Mert ami benne láthatatlan, tudniillik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva alkotásaiból megérthető és meglátható. Nincs tehát mentség számukra,
  21
  mert bár Istent megismerték, mégsem dicsőítették Istenként, és hálát sem adtak neki, hanem gondolkozásuk hiábavalóvá lett, és értetlen szívük megsötétedett

  Vagyis, az idézet úgy értelmezhető, hogy nincs kibúvó, hogy nem ismerte volna meg Valaki Istent, mégis üdvözül. Biztosnak vélem, hogy a csecsemők, szellemi sérültek, és hasonlók nyerhetnek üdvösséget, mert ők nem vagy még nem ismerhették fel Istent teremtményeinek tökéletességéből. Ezt hiányoltam a cikkből.

 3. Minden emberi élet sokat ígér, de végül is keveset ad itt a földön, ezért csak a mennyekre emelt tekintettel élt élet képes megőrizni bennünket attól, hogy ne ragaszkodjunk mértéken felül a földi élethez. Jézus nem arról beszél, hogy az Emberfia majd eljön egy nap, hanem hogyan jön el. Hirtelen fog megérkezni, váratlanul, mint a tolvaj, érkezése félelmetes lesz, mint amilyenek a természeti csapások. Jézus beszédei az embert az eszkatológikus várokozás állapotába helyezik, mivel tudjuk, hogy itt nem biztosíthatjuk be magunknak az örök boldogságot.
  Kevés hasznunk van abból, ha vitatkozunk, hogy mikor jön el ismét Jézus: hamarosan, vagy évezredek múlva. Az sem segítene rajtunk, ha tudnánk, hogy fiatalon halunk-e meg vagy idős korban. Jézus második eljövetelével kapcsolatos döntésünket most kell meghoznunk, éspedig annak alapján, hogy Jézus egyszer egész biztosan eljön. Döntésünk másik alapja pedig az az evangéliumi üzenet, hogy egyszer mindennek vége lesz: ég és föld elmúlnak, csak Isten igéje marad meg. Jézus nem azt akarta közölni, hogy mikor lesz a világ vége, hanem hogy mi lesz a vég.
  Hogy mi lesz velem az Úr eljövetelekor, az itt és most dől el. A válasz attól a készségünktől függ, hogy virrasztva várjuk őt, bármikor is érkezik. A virrasztás bibliai értelemben nem azt jelenti, hogy nem alszunk, hanem azt, hogy aktívan várunk. Virrasztani azt jelenti, hogy mi is megyünk Jézus felé. Isten ígérete, hogy megváltja az embert szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy az ember örömmel siet a megváltás felé.
  Sokan vitatkoztnak Jézusnak azon állításán, hogy azt a napot, amikor a világ vége bekövetkezik, még a Fiú sem tudja, hanem csak az Atya. Ez a mondat azonban egy igen fontos igazságot közöl, nevezetesen azt, hogy az üdvösség nem az időben történik, hanem az örökkévalóság időn kívüliségében. Ezért nincs értelme számolgatni a napokat és az órákat, hanem megpróbálni már itt az örök jelenben élni. Az életszentség másik neve: Isten jelenlétében élni.
  Az Õ szerető tudatában öröktől fogva léteztünk, és visszavár bennünket örök szeretetébe. Aki már most ebben az életben képes belekapaszkodni ebbe a szeretetbe, azt nem lepi meg a csillagok hullása sem, mert tudja, hogy még hajunk szála sem görbülhet meg Isten tudta nélkül. Az ilyen ember életében az örökkévalóság már megkezdődött, lelke örökké él az Atyával.

 4. Kedves Arpiel,
  Ez a COG “egyház” az belinkelt írás alapján, nem más mint egy Jehova Tanúi szintű szekta. Értelmetlen, logikátlan badarságokat “tanítanak”. Az első betűtől az utolsóig egy nagy agyhalál. Minél többet olvassa az ember, annál több agysejtje pusztul el.

  1. Erre a hülyeségre csak azt mondanám, hogy: jesszőr miszter agyhalál ! Még ez is sok volt…:-D

  2. Vitátokat nem minősítem – nem megyek/gondolok bele erre nincs most idő – de, kedves Arpiel angyal, abban biztos vagyok hogy kevésbé téves, mint a kategyházat “mithrasz-kultusznak” nevezni ! 🙁

  3. Heló! Egy kérdés: A hit gyülekezete jó vagy nem jó? Szerintem nem jó, de ti értetek hozzá.

 5. 🙂
  💡

  “Nincs menekvés a kegyelem elől, nincs félkegyelmű ember.Mindenki kegyelmet kapott, de nem akkor amikor ez a kegyelem megjelent és mi felismertük, ez a Krisztusban az idők előtt adatott mindenkinek.”
  (Dr.Palavics József *Pajó* )

  “Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az Ő saját végzése és kegyelme szerint mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte, megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által.” (2Tim.1:9,10)

  Jobb hitben járva olykor kételkedni, mint látásban járni, és csak annak hinni amit látunk.

 6. “Dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jót cselekedőnek, zsidónak először meg görögnek:
  Mert nincsen Isten előtt személyválogatás.
  Mert a kik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek is el: és a kik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg,
  (Mert nem azok igazak Isten előtt, a kik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, a kik a törvényt betöltik.
  Mert mikor a pogányok, a kiknek törvényök nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők, törvényök nem lévén, önmagoknak törvényök:
  Mint a kik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívökbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretök és gondolataik, a melyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik.)”

  Rómabeliekhez írt levél 2. rész

  1. Gal. 3,10
   Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint meg van írva: „Átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni.”

   Gal. 3,11
   Az pedig, hogy törvény által senki sem igazul meg az Isten előtt, világos, mert „az igaz ember hitből fog élni”.

   Gal. 3,12
   A törvény pedig nem hitből van, hanem „aki cselekszi, az fog élni általa”.

   Gal. 3,13
   Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk – mert meg van írva: „Átkozott, aki fán függ”

   Gal. 3,16
   Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódának. Nem így mondja az Írás: „és az ő utódainak”, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről: „és a te utódodnak”, aki a Krisztus.

   Gal. 3,17
   Ezt pedig így értem: azt a szövetséget, amelyet korábban megerősített az Isten, a négyszázharminc esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné, vagyis ez nem törli el az ígéretet.

   Gal. 3,19
   Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közbenjáró által.

 7. Ez egy nagyon jó és izgalmas kérdés, ami tipikusan olyan, mint ami a dogmatikus és vallásos gondolkodást kicsit meg tudja rázni, legalább gondolkodásra késztet. Meggyőződésem (ilyennek ismerem Istent), hogy senki nem fog elkárhozni, aki “nem érdemli meg”. Gondolok itt egyes keresztények szerint alanyi jogon járó halálra, a Jézus előtt élt, illetve róla nem halló emberekre, az elpusztított magzatokra, meghalt csecsemőkre, kisgyermekekre. Thea által vázolt három lehetőséget én nem kizárásos módon látom, sokkal inkább egymás mellett, egymást kiegészítve, amelyek mind egytől függnek, Jézus kereszthalálától. Szükséges a hit annak aki hallott Istenről, az Evangéliumról, ez lehet a legtökéletesebb mód, az újjászületés. Ennek korábbi módja az ószövetségi származási alapon való engedelmesség általi törvény betartás, de ott is a hit közvetítette Jézus vérét (Isten nincs alárendelve az időnek, csak a teremtett világ) az áldozati állatok vérén át. A nemzetek fiai pedig a lelkiismeretük alapján lesznek megítélve, talán az odaát ismertetett megváltási terv által. A halál utáni evangelizációra van egy másik ige is ami sejteti ennek létét, mikor Jézus azt mondja, hogy minden bűn megbocsáttatik, de a Szent Szellem elleni káromlás nem. “…de a ki a Szent Lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik. (Máté 12,32) Ezek szerint vannak olyan emberek, akiknek a bűneit a más világon bocsátja meg Isten. Ez persze nem egyértelműen azt jelenti, hogy ott is kapnak evangéliumot a Jézusról nem halott emberek, és dönthetnek mellette, de mindenesetre bűnösen haltak meg, mégis felmentést kapnak alóla. Nem hiszem hogy úgy érti az ige, hogy az emberi megbocsátás az e világi és (azonos időben) a másvilági meg Istené.
  Ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan az a látásom, hogy nagyon fontos dolgok és mindenkit érdekelnek, az egyház pedig mindig presztizskérdést csinált abból, hogy biztosnak mutassa, tud válaszolni ezekre a kérdésekre is. Korábban a katolikus egyház használta ezen magának tulajdonított kizárólagosnak mondott tudását a hatalmának érvényesítésére és ezzel összefüggésben, félelemkeltésre a hívő nép felett. De attól tartok ma sincs ez nagyon másként. Ennyiben pedig egy darázsfészek témává válhat ez is, a pokol tanítása, meg a vele kapcsolatos félreértések, csúsztatások. Ajánlom mindenki figyelmébe Antenor azaz az általa ajánlott COG felekezet írásait eme témában. Közel sem biztos, hogy jól látjuk a többségi keresztény megrendíthetetlennek tűnő agyon dogmatizált tanítást, ami gyanúsan hasonló a katolikus verzióval ( a tisztítótűz hazug tanítását kivéve), a pokolról meg az oda haláluk után bekerülő (minden Jézust nem választó lélek) emberekről és örökké tartó kínoztatásuk és szenvedésük emberi szadizmust is meghaladó képéről. Azt a logikai bukfencet is beleértve, hogy még a végén tulajdonképpen egyik vederből (Hádész) a másik csöbörbe (Gyehenna) eső szenvedés csak folytatódik (minden Jézusban nem hívő ember számára!) a végtelenségig, egybemosva sokunk szüleit, rokonait, kevésbé rossz és rosszabb, bűnösebb embereket a démoni és bukott angyali lényekkel. Az ostobaságba hajló logikátlan abszurdizmut tetézve azzal a nonszenszitással, hogy miután Isten elpusztítja majd újjáteremti a világot, és összeszerkeszti a Mennyet a Földdel, miután megtisztította azt a mindent megemésztő tüzével, az összes gonosz lelket, szellemet elpusztítva, csak meghagy egy zugot, ahol örökké ég és pörkölődik a korábban említett összes bűnös ember és démon meg bukott angyal meg ki tudja még mennyi szerzet. 😀 Micsoda balgaság azt gondolni, hogy a halál nem múlik el, hogy örökké tart ? Milyen megemésztő isteni tűz az, ami még pár millió év alatt sem képes elégetni nála alacsonyabb rendű lényeket ? Milyen 2. (szellemi) halál az, ami nem végez a benne részsülőkkel ? Kamu….Bocsánat, tévtanítás. A forrása is nagyon ismerős…láttunk már ilyet, láttunk már karón varjút…Senki ne gondolja, hogy Jézus vagy a Biblia ellen beszélek ! Elég kicsit másként (talán autentikusabban) látni az eredeti szavak jelentését, végezni a fordításokat és máris megmarad a káposzta is és jól lakik a kecske is. Sajnos azt tapasztalom évek óta, hogy nem volt elég, nem lett kész a reformáció 500 éve, közel sem ! Olyan hibákat is benne hagytak az egész tanításban, amikre nem gondolták, hogy fontos lehet, és az is tévtanítás ! Hogy ezt Luterék tudták vagy fogalmuk nem volt róla, nem tudom, de az biztos, hogy nem csak a Mária kultusz meg a pápaság hazug Péterre alapozott önigazolásával volt gond, hanem olyanokkal is amiket szépen békén hagytak. Most pedig már az utolsó idők miatt, már nem maradhatnak tovább leplezve ! Nem csak a tized hazugságára gondolok meg az egyházi rend és hatalmak hamis uralmáról, akár a gyülekezetek felépítésére (egy pásztor), vagy a törvény és ószövetség érvénytelenségére meg a cionista átverésre (na jó, arról nem tudhattak Luterék), illetve a lent is megemlített ún.: “eredendő (áteredő) bűn” dogmáját, hanem a mindenkinek oly biztos és fontos emberi lét folytatásáról a halál után, pokolba meg Mennybe kerülésről, örök kárhozatól. Ehhez és a megértéshez ajánlom a fenti COG íráson kívül még ezt is: http://churchofgod.hu/content.php?act=korok_terve
  Meg ezt is: http://churchofgod.hu/content.php?act=lazar
  Végül ajánlok egy ehhez a témához kapcsolódó linket és kérdést, ahol arról van szó, hogy mi lesz a meghalt csecsemők sorsa. Szabados Ádám blogján van, és az ő alapos írásán kívül nagyon ajánlom Steve nevű hozzászóló kommentjeinek is az elolvasását, mert nem csak logikusabb és igeileg is helyesebb látást ad, hanem rámutat az “eredendő (áteredő) bűn” problematikájára, mi szerint is, talán (nekem már nem csak talán) nem is bibliai gondolat. Magam is hozzászóltam inkognítóban, az engem ért korábbi szankciók miatt (van aki cenzúrával reagál a szabad szájúságomra) :-(.
  http://divinity.szabadosadam.hu/?p=19190

  1. Árpi! Akkor tulajdonképpen te ezzel mit akarsz mondani? Mert minden általad kifogásolt tanítás a kanonizált Biblia alapján hírdettetik. Vagyis biblikus! Lutherék bizonyára tudták, hiszen Luther fordította. Szóval akkor pontosan próbáld meg kifejteni, hogy mire gondolsz az írásoddal. De, nem, ahogy olvastam Antenor írását, nem igazán sikerül összehozni, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. De, lehet, hogy már nem is azokat az időket éljük, amikor még nem láttatott meg a konkoly a búzában, és lehet, hogy már nem is azon kellene spekulálni, hogy milyen módon láthatjuk a konkolyt is búzának …

 8. Én személy szerint hiszek az Úr gondoskodásában. Számomra igazságtalanul venné ki magát, hogy a Fiú kijelentette, készített helyünk van, és közben meg nem lenne mindenkinek. Az Úr igazságossága örökkévaló mint Ő maga, így vonatkozik múltra jelenre, jövőre is. Szóval nem aggódok ezen.
  Bizalmam azon is alapul, hogy ha Dávid idejében nem hallották az evangéliumot, hitük és szeretetük kötötte őket, ismerték a törvényt és betartották azt.
  Az evangéliumban erről is szó van (betöltötte Jézus), nekem ez azt jelenti, hogy így pl. a múltra is kiterjed a kegyelem. (Pontosabban egyértelműsíti azt). Mindenki hallja és hallotta az evangéliumot, csak nem pont abban a formában, ahogyan mi most ismerjük. Élő ige. Ez a lényeg.

  1. Most így végigolvasva a hozzászólásokat, tudjátok, melyik történet jutott eszembe?
   “Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazdaemberhez, aki jó reggel kiméne, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejébe.
   Megszerződvén pedig a munkásokkal napi tíz pénzben, elküldé őket az ő szőlejébe.
   És kimenvén három óra tájban, láta másokat, akik hivalkodván a piacon álltak vala.
   És monda nékik: Menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek.
   Azok pedig elmenének. Hat és kilenc óra tájban ismét kimenvén, ugyanazon képpen cselekedék.
   Tizenegy óra tájban is kimenvén, talála másokat, akik hivalkodva állottak vala, és monda nékik: Miért álltok itt egész napon át, hivalkodván?
   Mondának néki: Mert senki sem fogadott meg minket. Monda nékik: Menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok.
   Mikor pedig beestveledék, monda a szőlőnek ura az ő vincellérjének: Hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig.
   És jövén a tizenegyórásak, fejenként tíz-tíz pénzt vőnek.
   Jövén azután az elsők, azt gondolják vala, hogy ők többet kapnak: de ők is tíz-tíz pénzt vőnek fejenként.
   Amint pedig fölvevék, zúgolódnak vala a házigazda ellen,
   Mondván: Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak és egyenlőkké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük.
   Ő pedig felelvén, monda azok közül egynek: Barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled; avagy nem tíz pénzben szerződtél-é meg velem?
   Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked.
   Avagy nem szabad-é nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok?
   Ekképpen lesznek az utolsók elsők és az elsők utolsók; mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.” Máté 20:1-16
   Nagyon a kezünkben érezzük a dénárokat, csak ne feledjük: azt teszi a magáéval, amit akar. Akárki emberfia is legyen a földkerekségen. 🙂

 9. “Zitus”,mivel nagyon magabiztosan “nyeregbe érzed magadat” felhívom a figyelmedet a közeljövő azon eseményére amikor “táltós lovad” nagyon megbokrosodik, és téged valósággal KIREPÍT a nyeregből. Egy bíztos, nyaktörés nélkül nem úszod meg – vagyis szembesülsz azzal, hogy életfilozófiád, hited szemétkosárba, sőt trágyadombra való! Akkor majd felismered tisztán és világosan, hogy az Ó- és Új-Szövetség Istene az IGAZ ISTEN és Rajta kivül nincs más, sőt azt is, hogy SZENTHÁROMSÁG és a modernkori PRÓFÉCIÁK, PRÓFÉTÁK és tolmácsaik az Ő eszközei, szócsövei a XXI. században is mint a Misztikus Test Tagjai, amely még máma is Egy, Szent, Katolikus és Apostoli (Egyház, amely Prófétákra és Apostolokra alapoztatott és a “szegletkő” Maga Jézus Krisztus). Valamint azt, hogy nincs “rossz evangélium”, csak beképzelt, öntelt, gőgös “tévtanítók”, “újítók” akik saját vesztükre vermet ástak önmaguknak és követőiknek elferdítvén az IGAZSÁGOT, és ezáltal letértek a “keskeny ösvényről”. Ezeknek legfőbb zászlóvivőjük máma az ellenegyház élén a Hamis Próféta. A témát és az “eszmecserét” lezárom Veled és minden másként gondolkodóval a mai adventi Szent Evangélium üzenetéből vett idézettel: “Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugattról, és letelepednek Ábrahám, Izsák és Jákób mellé a mennyek országában, az ország fiait pedig kivetik a külső sötétségre. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz”! (Mt 8, 11-12. A kafarnaumi százados). Pontosításként a “Mennyek Országa” az üdvözültek, megváltottak örök OTTHONA, Atyjuk társaságában. Az Ország fiai, a kárhozottak, akiket sikerült becsapnia a Sátánnak, hogy magának birodalmat hozon létre – POKOL – hogy legyen Úr ha már Isten nem tud lenni, és legyenek alattvalói, nemcsak az angyali karokból – bukkott angyalok, akiket máma sajnos sokan Guruikként elfogadtak – hanem az emberi nemből is. A két birodalom közötti különbség nemcsak az, hogy egyikben örök boldogság, másikban örök gyötrelem, kín van, hanem emberi ésszel felfoghatatlan, mértékét, különbségét a TEREMTŐ és Teremtmény közti áthidalhatatlan távolság határozza meg. Használjuk ki ezt az adventi időt, a lényegén elmélkedve és örökérvényű igazságát elfogadva hódoljunk a megtestesülés titka – a kisded Jézus – előtt.

  1. Kapisztrán!
   “Ő eszközei, szócsövei a XXI. században is mint a Misztikus Test Tagjai, amely még máma is Egy, Szent, Katolikus(*)és Apostoli (Egyház, amely Prófétákra és Apostolokra alapoztatott és a “szegletkő” Maga Jézus Krisztus). Valamint azt, hogy nincs “rossz evangélium”, csak beképzelt, öntelt, gőgös “tévtanítók”, “újítók” akik saját vesztükre vermet ástak önmaguknak és követőiknek elferdítvén az IGAZSÁGOT, és ezáltal letértek a “keskeny ösvényről”.

   * Másképpen szolva: “Extra Ecclesiam nulla salus”
   Hozod a katolikus papír formát.
   Csak jól vigyázz nehogy abba gödörbe, amit nekem ásól, éppen magad essék belé.

 10. Nem tudtam befejezni a témával kapcsolatos véleményemet, mert az I. szombat esti Szentmise időpontját fél órával előbbre hozták és számomra nagyon fontos volt, hogy ott legyek és szentáldozáshoz járuljak. De visszatérve, kérdem, kinek és miért fontos olyan témák boncolgatása, amelyekkel kevés közünk van? Legalábbis nekünk, akik azt állítjuk, hogy keresztények vagyunk. Az én válaszom az, hogy talán azért mert még nagyon sürű sötétségben “tapogatoznak”, okoskodnak sokan, sőt meg merem kockáztatni LEGTÖBBEN, környezetünkből. Ezt vélem felismerni Bruno gyors megnyilatkozásából is.
  Első lépés az idők jeleinek helyes felismerésében, sőt követelmény, ismerni az előrejelzést, vagyis a “próféciát”. Párhuzamba állítás, az első eljövetel, vagyis “megtestesülés” titkát kik, hogyan és miért ismerték, ismerhették fel, vagy éppen utasították el. Ugyanez érvényes a második vagyis dicsőséges eljövetellel kapcsolatosan is, beleértve az előkészítő eseményeket, jeleket is. Máskép megfogalmazva, ég a házam fejem fölött és kisétálok egy csupor vizzel, abban a tudatban, hogy sikeres tűzoltó vagyok, azaz profi a javából. Akik kétezer évvel ezelőtt lehúrrogták a “pásztorokat”, azért mert hirdetni merték az IGAZSÁGOT, megszületett a MEGVÁLTÓ, vagyis a Messiás, ostobaságukat nyilvánították ki. Miért? Mert képtelenek voltak elhinni, hogy Ők – a pásztorok – ezt angyali jelenés által Isten kifürkészhetetlen titkaként ajándékba kapták az “infót” éppen azért, hogy akik önmagukat nagyon tájékozottaknak, képzetteknek véltek, “megszégyenítésben részesültek”. Az Mindenható pedagógiája “az alázatosakat felmagasztalja, kitünteti, a kevélyeknek ellenáll, megszégyeníti” A jelen témát nagyon egyértelműen megvilágítja az úgynevezett Fatimai jelenések alkalmával Urunk Jézus Krisztus édesanyja amikor megmutatja a “gyerekeknek” a POKLOT, és kijelenti, nagyon sokan oda kerülnek, mert NINCS AKI IMÁDKOZZON ÉS ÁLDOZATOT HOZZON ÉRTÜK! Az más “tészta”, hogy a Sátánnak gondja van, sokakban megerősíteni NINCS IS POKOL, NINCS ÖRDÖG, sőt van “reinkarnáció”. Ez hatalmas BADARSÁG, agyafurt “trükkje” Isten majmának, szerencsétlen áldozatai haláluk pillanatában szembesülnek a szörnyű tragédiával. A magán kinyilatkoztatásokban elég világosan fel van tárva a lényeg pl. Erzsébet asszonynak – Szeretetláng, lelki naplójában – ha egy egyházközségben van annyi önkéntes engesztelő, virrasztó, hogy lefödve legyen a nap, senki nem kárhozik el. Áldozat- imádság! Ez a Ti eszközötök! A CÉL A MEGVÁLTÓ MUNKA ÉRVÉNYRE JUTÁSA. “Bárcsak felérnétek óhajtásaitokkal a Mennyei Atya trónjához, akkor az eredmény is bőséges lenne”. (132 oldalról idézve). Kérdésem felétek Testvéreim az, hogy ezek számotokra megemészthetőek-e? Gavril Barnutiu aki halott volt 13 órán át, vagy Dr. Gloria Polo Ortiz – Akit villámcsapás ért elégséges bizonyíték azok számára, akik látni, hallani, érteni és hinni akarnak, ÜDVÖZÜLHETNEK. Ennyire irgalmas és jóságos a mi Istenünk, nem fukarkodik a “perdöntő bizonyítékokkal” kirukkolni, a többi rajtunk múlik.

  1. Kapisztrán! Látom neked, nektek sem volt elég Jézus végső áldozata. Szegény megtévesztett katolikusok és társaik.

   1. Zitus, lennél olyan kedves kibővíteni ezt a mondatodat, “Szegény megtévesztett katolikusok és társaik”.

    1. Kedves Karesz! Nem tudom biztosan erre a kibővítésre gondolsz e? De ha igen, akkor tessék, van választék bőven.
     Paroszláv Egyház, Kopt katolikus Egyház, Szír Ortodox Egyház, Szír Katolikus Egyház, Etióp Ortodox Egyház, Anglikán Közösség, Lutheránusok, ha jól tudom a metodisták is, a karizmatikusok (“the meal that heals”) és még sokan mások.

 11. 2017. december 1-én kapott sürgös imádság

  Mennyei jóságos Örök Édesatyám! Kérünk, könyörülj rajtunk, bűnösökön! Szent Fiadért kérünk, légy irgalmas hozzánk! AZ Ő drága Szent értünk kiontott Vérére kérünk, bocsásd meg bűneinket! Atyánk! Beismerjük, hogy vétkeztünk ellened. Egyedül azt tettük, ami a szemedben undorító és rossz. Most töredelmes szívvel szánjuk és bánjuk minden elkövetett bűnünket, amelyekkel Téged és embertársainkat megbántottuk. Kérünk, segíts ezeket jóvátenni. Ígérjük, hogy a bűntől elhatárolódunk, és soha többé nem vétkezünk. Emelj ki bennünket bűneink mélységéből, és szent irgalmaddal könyörülj rajtunk! Szent Fiad keresztáldozatáért add meg nekünk az üdvösséget. Szűz Mária, bűnösök menedéke, kérünk, könyörögj érettünk. Ámen.”

  1. Még megérkezett, de mi van akkor, ha pontosan 2017. december 25-én már nem kapunk, a magyarázat ott van eléggé durván a https://plus.google.com/+AndreLowoa0 -n kitűzve, s az nyomban.hupont.hu alatt. Egyszer elérkezik annak is az ideje, ma Skandináviából olyan hírek érkeztek ami biztosan tudom, hogy nem jó, de ami bele van égetve mindannyiunk lelkébe azt lehetetlenség megállítani, mivel a Ninive-i eset lehetne az, ha újból megismétlődne, s mint tudjuk ekkora megtérést egyedül a Nagy Figyelmeztetés képes okozni, de még akkor is lesznek sokak akik meghalnak félelmükben, amikor meglátják lelkük állapotát.

   Medjugorje, 2017. december 2.

   Drága gyermekek! Édesanyátokként fordulok hozzátok, az igazak anyjaként, azok édesanyjaként, akik szeretnek és szenvednek, a szentek édesanyjaként. Gyermekeim, ti is szentekké válhattok, ez tőletek függ. Azok a szentek, akik mérhetetlenül szeretik a Mennyei Atyát, azok, akik mindenekfelett szeretik Őt. Ezért, gyermekeim törekedjetek mindig jobbá lenni. Ha törekedtek jobbá válni, akkor szentek lehettek, még ha nem is gondoljátok ezt magatokról. Ha azt gondoljátok, hogy jók vagytok, nem vagytok alázatosak és a gőg távol tart benneteket a szentségtől. Ebben a békétlen világban, amely tele van fenyegetettséggel, szeretetem apostolai, imában és irgalommal kellene kitárnotok kezeteket. Gyermekeim, nekem pedig ajándékozzatok rózsafüzért, rózsákat, amelyeket annyira szeretek. Az én rózsáim, a ti szívből mondott, és nemcsak szájjal elmondott imáitok. Az én rózsáim a ti imáitok, hitetek és szeretetetek cselekedetei. Amikor a Fiam még kicsi volt azt mondta, hogy számos gyermekem lesz és sok rózsát fognak hozni nekem. Nem értettem őt. Most már tudom, hogy ti vagytok ezek a gyermekek, akik rózsát hoztok nekem, amikor mindenekfelett szeretitek Fiamat, amikor szívvel imádkoztok, amikor a legszegényebbeknek segítetek. Ezek az én rózsáim. Ez a hit, amely az életben mindent szeretetből tesz, nem ismeri a gőgöt, és mindig kész a megbocsátásra, sohasem ítélkezik, és mindig megpróbálja megérteni a testvért. Ezért, szeretetem apostolai imádkozzatok azokért, akik nem tudnak szeretni, akik nem szeretnek benneteket, akik rosszat tettek nektek, azokért, akik még nem ismerték meg Fiam szeretetét. Gyermekeim, ezt kérem tőletek, mert jegyezzétek meg, imádkozni azt jelenti, szeretni és megbocsátani. Köszönöm nektek.

  2. Andre! Isten már megtett mindent miértünk bűnös emberekért. Ott van a Bibliában leírva minden tette és minden lehetséges utasítás. Miféle tudatlanság ezek után még további kegyelemért könyörögni, imádkozni az Atyához?
   Mit akartok még Tőle?

   1. Zitus nemsokára megérted, hogy miért kell könyörögni, mert nagyon kevés dolgot mit kértek a mennyeiek által, nem építettünk fel, amit meg felépítettünk azt meg úgy gondoljuk, ha már lerombolták miért kellene újból felépíteni. Annyi s annyi figyelmeztetést kapunk, de mégis mit csinálunk, próbáljuk kimagyarázni, hogy ez nem rám vonatkozik, meg az sem majd az én időmben, ehhez értünk. Meg ahhoz, hogy annyi bálványtemplomot-oszlopot építsünk, hogy mikor kapjuk miatta a figyelmeztetést, akkor is mégis mire hivatkozunk, a legszebb, hogy ilyen már volt régebben is. MÉGIS MIKOR? Amikor megleszen a kettős nap figyelmeztetés, akkor már sokaknak késő lesz megtérni, s ez sokaknak úgy tűnik, hogy ez úgysem történik meg, mert mi mennyire jók vagyunk. Mondjak valamit, amikor temetésen hirtelen kiderül, akkor mondhatjuk, hogy jó, igaz ember volt, de máskor főleg ne akkor amikor egy madár jelenik meg az égbolton, akkor felejtsük már el, hogy milyen jó ember volt, de még imádkozhatunk érte, hogy legalább a tisztítótűzbe kerüljön, amely lehetőség a Nagy Figyelmeztetés megtörténtével már lehetőség se lesz oda kerülni. Ezt kellene alaposan meggondolni, addig amíg lehetőségünk van fejlődni…

    1. Andre! Te, ti nem értetek semmit. Semmiben veszítsék Jézust és a Golgotán kiontott drága vérét. Nincs más út! Isten már mindent megtett értünk. A többi az embereken múlik, nem Istenen. Különben nem lenne szabad akarat. Vakok vagytok ezért folyton az új revelációkra van szükségetek. Egy szégyen vagytok, nem keresztények! Ez az igazság.

   1. Kedves Éva!
    Az első videóban, 4:58-tól, az illető ezt mondja a járókelőknek “De ha folytatjátok a vétkezést meghaltok”.
    Ez egy másik, égy hamis evangélium. És mint látni ezt te is szives-örömest terjeszted. Sajnos így megy ez manapság mindenféle, ráadásul Jézus nevében.
    Sokan mondják, hiszik azt, hogy ők tudják, ismerik a kereszténységet, Jézust, az evangéliumot, látják az idők jeleit, de újra meg újra bebizonyosodik róluk, hogy nem tudják miről beszélnek 🙁
    A modernkori profeciákat, prófétákat és azok tolmácsait is elkellene hagyni már végre.

    1. Nincs szándékomban veled beszélgetni, sajnos a helyzetbe képtelen vagy beleélni magad,abba, hogy mindenki mennyire igyekszik az “ünnepségre”. Nincsenek minden esetre mindig tökéletes szavaink. Tökéletes, tudjuk, csak te lehetsz …

     A feleséged már megbékélt hogy annyit ülsz a gép előtt ?

  1. Antenor! Köszönöm a fent ajánlott cikket, mind a 2 részt elolvastam a betétrészre gondoltam, ami kékkel van írva. Jól át kell még az igékkel együtt olvasni. Nagyon köszönöm. s

 12. Kedves kommentelő Testvéreim! Mi nagyon szerencsés, sőt kiváltságos nemzedék vagyunk, mivel pár éven belül a szemünk előtt bontakoznak ki, zajlik le az emberi történelem legjelentősebb eseménye. A MINDENHATÓ ISTENNEK Aki Atya, Fiú és Szentlélek vagyis SZENTHÁROMSÁG, az emberiség teremtésével kapcsolatos tervének BEFEJEZŐ része. A Hamis Próféta majdnem ötéves színrelépését, követi rövidesen Társának, az Antikrisztusnak megjelenése, akire a 666 utal, egy éven belül, 3×6, vagyis 2018-ban. A többit majd utána megemészthetjük.

 13. Na és mi lesz azokkal, akik a rossz evangéliumot hallották, követték egész életükben? Miközben a lehető legjobb helyekre születtek.

  1. Én úgy gondolom, hogy aki az igazságra kíváncsi, annak előbb-utóbb az úgy is megmutatkozik.Az én történetem annyi, hogy én sokáig a darwinizmusban hittem, pedig szinte folyamatosan tanultam hittant az iskolában, rendszeresen jártam katolikus misékre, de úgy igazán talán mégsem hittem el azt, amiket ott hallottam. Aztán elkezdtem olvasgatni ezek után, ez kb. 2010 óta így van, és akár furcsa, akár nem, de engem a tudományos tények vizsgálata vezetett el oda, hogy a kereszténység valós alapokra épül, és úgy gondolom, hogy a Bibliában leírtak kivétel nélkül igazak, és amit mégsem ért az ember, az azt továbbolvasva megérti, erre én magam vagyok a példa. Ugyan én nem olvasom rendszeresen a Bibliát, kifogásom sincs rá, az, hogy “nincs időm”, az azt jelenti, hogy lusta vagyok, csak más szavakkal. Kicsit elkanyarodtam, de ez ugyebár döntés kérdése- és itt most magamnak is prédikálok-, aki meg szeretné hallani az igazat, az úgy is meghallja, ha mégsem, ott szerintem emberi oldalról történik hiba, én legalább is így gondolom.

   1. Jack! Remélem te is és az osztálytársaid is tudják, hogy nem a Téremtőben, az Isten létezésében vetett hit az ami üdvözít, hanem a Fiúban vetett hit az 1.Korinthus 15:1-4 szerint. A zsidók, akik elutasították Jezus, a Messiást, mind a helyes Istenben, Téremtőben hittek. Nagyon könnyes járhatunk a széles úton miközben észre sem vesszük azt. Sokan tanítják ma Istent és a teremtést, és egy másik evangéliumo, egy másik Jézust. Sokakat is vezetnek félre ezek a tanítók, akik mind Jézus és Isten nevében jönnek és tanítanak. Azért nem árt olvasgatni is azt a Bibliát 🙂

   2. A volt osztálytársaim más tészták, de amikor azt mondtam, hogy a Bibliában leírtak igazak, akkor tulajdonképpen erre gondoltam, bár végül is Jézus is Isten, nem? 😀 Kicsit tág fogalom volt, amit írtam, de szerintem semmi olyat nem írtam, ami félrevezető lenne, én magam se vagyok ennek a híve, és nem is az a szándékom, és sajnos tudom jól, hogy vannak ilyen félrevezető próféták, pásztorok, mint pl.: Carl Lentz, aki amilyen szimpatikusnak néz, annyira nem szimpatikus álláspontot foglal el az abortusz-kérdésben: https://www.youtube.com/watch?v=JIaUmGiuGQ4
    A tanácsot pedig megpróbálom megfogadni, bár nem írtam korábban, de egyéb nehézségek is hátráltatnak abban, hogy ne csak néha lapozzak bele a Bibliába.
    De jól mondtad, olvasni nem ártott senkinek 😀

 14. A Biblia utólag, az egyház érdekében összeollózott vmi. Jézus igenis beszélt a reinkarnációról. A “megváltásnál” vagyis a földi újjászületések körforgásából való kiszakadásnál csak az számít ,hogy az egyén embertársai érdekét a saját érdeke elébe helyezte-e. Mint pl. Assisi Szent Ferec vagy Teréz anya.
  Ők már nem születtek újjá, hanem lelkük (tudatuk) vissza tért az eredeti világba (mennyország ha úgy tetszik).
  Isten ismerete, vagy nem ismerete irreleváns. Az önzetlenségnek belső indíttatásból KELL fakadnia. Ha csak azért élsz önzetlen életet mert a “jutalmat” akarod a végén, nem fogsz kapni semmit.
  Pokol pedig nincs. Ez a földi lét a pokol.
  jahtruth.net/twh.pdf

  1. Eléggé ismert nézeteket írtál le. Kérdés,hogy van-e előtted tekintély, legalább annyi hogy vajon MIÉRT igaz a Biblia ?

   Csak ennyit: JÉZUS a “jutalomról” is beszélt, amikor arról beszélt, hogy ne azokkal tegyünk jót, akitől vissza is kaphatjuk …”és boldog leszel MERT NEM TUDJÁK neked visszaadni”.

   Jótettek üdvösség “fejében”? Rég lefutott gondolkodás, és üres is: nem lehet SEHOGY “megvásárolni” !

   Isten nélküli, szeretete és igazsága nélküli lét a pokol. Jól írod, lehet akár a földön is 🙁 DE ennél sokkal több van, ugyanis az életünk nem véges !

 15. Olyat nem tudok elképzelni, hogy valakik ne hallották volna még az Evangéliumot.Az viszont sokkal inkább elképzelhető számomra, hogy azok, akik ebben kételkednek, hallották ugyan, de nem értették meg.A teológiák nem terjednek valami jól.Az Istenről szóló hír viszont tökéletesen és hiánytalanul.Az Istenről szóló hír már azelőtt ott van minden fülben, minden szívdobbanásban, minden lélegzetvételben, minden fűszálban, minden csillagban, minden katicabogárban, minden atomban mielőtt egy fontoskodó igehirdető vagy egy hitben izmos kereszteslovag esetleg kimondaná.

  1. Kik nem hallottak az evangéliumról ? Például az összes Jézus előtt élt ember, illetve elég sok Jézus utáni, szerintem még manapság is, pl. alig ismert törzsek: csucskok, himbák, asaninkák stb. Nem is hallottunk róluk, ahogy ők se rólunk és Jézusról. Az a belsőben való lelkiismeret biztos ismeri Istent, de nem hiszem, hogy úgy ahogy Ő van.

  2. A fenti mondandómat kiegészíteném azzal, hogy természetesen mindig vannak olyan misszionáriusok, akik helyes módon hirdetik az igét.Mert kivételek mindig vannak, sok van ilyen, és mindez nem véletlen.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend