Idők jelei

Halloween

A Halloween története

Mi jut eszünkbe a Halloween hallatára? Nos, nekünk, magyaroknak elsősorban a hollywoodi filmekből is jól ismert jelenetek: a félelmetes maskarákat viselő, házról-házra bekopogó, édességet követelő gyerekek, csontvázakkal, kivájt tökből készült rémisztő fejekkel, szellemekkel, gnómokkal és mindenféle borzalommal feldíszített házak és kertek. Mindez talán elmenne a móka, a morbid szórakozás szintjén, ha nem lenne a halál és erőszak “élesben” is jelen ezen az éjszakán. Mert az ünnep velejárójának mondhatjuk az olyan tragikus eseteket, hogy ilyenkor gyermekek tűnnek el, majd aztán holttestüket később valami erdőszélen megtalálják. (Ez az Egyesült Államokban gyakori „mellékterméke” ennek az ünnepnek.) Ezt az estét a „poénból” elkövetett garázdaságok és a céltalan vandalizmus kíséri. Az ilyen események arról árulkodnak, hogy Halloween bizony messze több, mint egy ártatlan, szórakoztató vidám ünnep.

Az angol Halloween megnevezés korábbi formája a középkori „all Hallow’s eve” volt, az eredeti ó-angolban pedig „Eallra Hālgena ǣfen”. Jelentése: „minden szentek estéje”. Magyarországon inkább a „Mindenszentek ünnepe”-ként ismert ez, a katolicizmus részévé tett, ünnepnap. A Halloween és a Mindenszentek ünnepe tehát ugyanazt jelentik. Hogy miért tartják a Halloween-t olyan furcsa szokásokkal kísérve, ami szokatlan egy átlag katolikus számára? Azért, mert a Halloween-hez kötődő szokások, hagyományok az ünnep eredeti pogány formájának a hagyományaiban gyökereznek, amelyeken a katolikus egyház, nyilvánvaló okoknál fogva, módosított némileg.

A ma Halloweenként és Mindenszentekként megtartott ünnep elődje a Samhain volt, ami jóval megelőzi a kereszténységet, hiszen több mint 2000 évvel ezelőtt vált hagyománnyá a Brit szigeteken és a nyugat-európai kelta druidák között. A druidáknak évente két különleges áldozati ünnepnapjuk volt, a Beltane, amit Május 1. napján tartottak meg, s ami egyebek mellett a nyár születését szimbolizálta, és a Samhain október 31-én, ami pedig a nyár halálát jelentette. Mindkét alkalmat a “bone fires”, azaz, máglyák meggyújtása kísérte. Tudnunk kell azt, hogy mindkét ünnep gyökere ahhoz a pogány Baál-imádathoz és az azzal kapcsolatos emberáldozati napokhoz nyúlik vissza, amitől a Biblia Istene szigorúan eltiltotta a népét. 

Samhain
Samhain

Samhain jelentése “nyárvég”, amit október 31-én és november 1-én tartottak meg ünnepként. Ekkorra már véget ért a kései aratási idény, a terméseket betárolták, a levelek lehullottak, a napok pedig hidegre fordultak és korán sötétedett. Az állatokat bekarámolták, és mindenki készült a fagyos téli napokra. Ugyanakkor a druidák hite szerint október 31-e estéjén elmosódik a határ a holtak és az élők világa között. A halottak szellemei visszatérnek, a tündérek és egyéb szellemi lények beléphetnek a fizikai világban élők birodalmába, hogy megszállják és zaklassák az embereket. Ezen az éjjelen a kelták részben azért öltöztek be különböző ijesztő szellemeket és démonokat utánzó maskarákba, hogy a gonosz lelkek a magukénak nézzék és békén hagyják őket. Ezt önmagában még be is lehetne tudni úgy, mint egy babonákkal átitatott pogány hiedelmet, ám ennél messze többről van szó. Ugyanis a druidák, vallási meggyőződésből fakadóan, elképesztően kegyetlen áldozatokat végeztek ezen az éjszakán. Ezen az estén aratott a halál, mert ez egy rituális áldozati nap volt, amikor a különböző állatok mellett embereket is feláldoztak, gyakran elevenen égetve meg azokat! És pontosan ez a velejéig sátáni spirituális elem az, ami igazán meghatározza ennek az ünnepnek a tartalmát és arculatát:

“Amikor október 31-én beesteledett, a druida klánok felöltötték fehér csuklyás kámzsájukat, s kezeikben sarlókat, valamint a kelta keresztet tartva megkezdték fáklyás felvonulásukat. A felvonulás kezdetekor megöltek egy rabszolgát, majd a holttest bal bokájára kötelet kötve vonszolták azt maguk után. A druidák addig mentek, amíg egy házhoz, vagy faluhoz értek, s ekkor a “trick or treat”-nek megfelelő követelésüket kezdték kiáltozni. Mindig egy rabszolgalányt, vagy egyéb női személyt követeltek maguknak. Amennyiben a lakosok nem adtak ki egyetlen leányt sem, úgy a druidák a halott rabszolga vérével nagy hexagramokat, vagyis hatágú csillagokat festettek a falu házainak ajtóira és falaira. Ezután megidézték “az éj szarvakat viselő vadászát”, hogy valakit rémítsen halálra abból a házból, vagy faluból az éjszaka folyamán. Amennyiben a ház, vagy falu lakosai megadták a “treat”-et, a druidák egy emberarc formájára kivájt tököt helyeztek a ház, vagy kapu elé. A kivájt tökbe egy emberi faggyúból készült gyertyát gyújtottak, hogy az tartsa távol a gonosz szellemeket. Így a “Jack O” Lantern” a Sátánnal való együttműködést szimbolizálja. (David J. Meyer: “Halloween and the Forces of Darkness”)

Talán sokak számára szinte hihetetlen, de ehhez a kíméletlen rítushoz vezethető vissza a népszerű “trick or treat” hagyománya. A házról-házra járó druidák, amennyiben nem kaptak feláldozandó embert, “hexelték” a házat, illetve halált hozó átkot szórtak a ház lakosaira. “A [falra festett] hexagram magához vonzotta a démoni seregeket, akik aztán megszállták a házat azzal a céllal, hogy annak lakóit vagy az őrületbe kergessék, vagy halálra rémítsék.” (“America’s Occult Holidays”, 20. o.).

Halloween-Hero-1-HHa pedig a ház ura kiadta a háztartásának valamely tagját, akkor kapott egy kivilágított tökből készült fejet, annak jeléül, hogy együttműködött és ezáltal (sátáni) oltalom alá került. Ez a halál angyalától megóvó Peszah bárány ajtófélfára kent vérének a szánalmas, morbid és cinikus sátáni utánzata. (Az Ellenség módszeresen használja az Isten által megadott igazságokat eltorzított változatban, hogy az ember spirituális felét könnyebben a hálójába kerítse.)

A druidák ezen emberáldozati rítusa elevenedik fel akkor, amikor a szülők engedik gyermekeiket, hogy vidáman, csapatokba állva bejárják a környék házait ?trick or treat?-elni. A cukorkák helyettesítik az emberáldozatokat, de ugyanazt a célt szolgálják: behódolni a halál urának.
A druidák ezen emberáldozati rítusa elevenedik fel akkor, amikor a szülők engedik gyermekeiket, hogy vidáman, csapatokba állva bejárják a környék házait ?trick or treat?-elni. A cukorkák helyettesítik az emberáldozatokat, de ugyanazt a célt szolgálják: behódolni a halál urának.

A druidák ezen emberáldozati rítusa elevenedik fel akkor, amikor a szülők elengedik gyermekeiket, hogy vidáman, csapatokba verődve bejárják a környék házait “trick or treat”‘-elni. A cukorkák helyettesítik az emberáldozatokat, de ugyanazt a célt szolgálják: behódolni a halál urának. Senkinek ne legyen kétsége afelől, hogy úgy a szülők, mint gyermekeik, ha szimbolikusan is, de Sátánt, a halál urát (Héb. 2:14), és a halál kultuszát éltetik! És ismételt figyelmeztetésként: ezen a napon a sátáni titkokba mélyebben beavatottak továbbra is véghezvisznek valós emberáldozatokat.

Tudni kell, hogy a druidák az egykori Baál-imádat utódlói voltak és innen erednek az emberáldozati rítusaik is. Ezt a kapcsolatot egy alábbi fejezetben még boncolgatni fogjuk.

A druidák szokásait még Julius Cézár is megemlítette az i.e. I. század közepe táján. Amikor Julius Cézár egy rövid időt a Brit szigeteken töltött, megdöbbenve látta, hogy ott a színtiszta Káld misztériumvallást gyakorolják.

“A Gall [kelta] nemzetek rendkívül babonásak … Vagy embereket áldoznak az isteneiknek, vagy pedig ígéretet tesznek önmaguk feláldozására. A szertartásaik levezetői a Druidák, akik azt tartják, hogy a halhatatlan isteneket csak azzal lehet kielégíteni, és az emberi életet megváltani, ha emberáldozatokat adnak nekik, és nemzeti szokásuk az, hogy ezeket meghatározott rítusok alkalmával [ünnepeken] végzik el.”

Feleleveníti, hogy az emberáldozatokat [ekkoriban] úgy végeztek el, hogy vékony gallyakból egy emberformát fontak (angolul wicker man) és miután áldozatukat abba behelyezték, felgyújtották azt (Julius Cézár, Commentarii De bello Gallico  VI.13?18.).”

Samhain katolikus ünnepnappá válik

A modern Halloween kellékei és tradíciói tehát ezeket az ősi időket tükrözik, és mindez érthetőbbé teszi azt, hogy a Halloween-t miért is ünneplik meg oly módon, ahogy azt gyakorlói teszik. De hogyan válhatott egy ennyire nyilvánvalóan okkult töltetű ünnep keresztény ünnepnappá? Azoknak a nem kelta-angolszász területeken élő katolikus embereknek, akik először találkoznak a Halloween-nel kapcsolatos szokásokkal és elrémüldözgetnek rajta, fel kellene fogniuk, hogy maguk is ezt az ünnepet ülik meg Mindenszentek estéjén. Még ha némileg finomított kivitelben is:

Ahelyett, hogy a [katolikus] egyház kioltotta volna az ősi hagyományok gyakorlatait, az egyházfők létrehozták azok keresztény változatait: a középkortól kezdve a Mindenszentek ünnepe, illetve a Halottak napja felváltották az olyan ősi kelta ünnepeket, amelyekkel a halált ünnepelték. – Bannatyne, Lesley Pratt, Halloween: An American Holiday, an American History, Facts on File, Inc., New York, 1990, 10. o.

Más szóval, a pogány hagyományok különböző elemeinek mesterséges módon álkeresztény töltetet adtak. Habár a kivájt töklámpást felváltotta a mécses, de lényegében mindkettő ugyanazt szimbolizálja. A világi kereszténység által ünnepelt Mindenszentek napja tehát a Samhain némileg finomított változata, amit eredetileg a katolikus vallást felvevő kelta tömegek pogány igényeinek kielégítésére tettek egyházi ünneppé. A katolicizmusban az ünnep állítólagos célja az elhunyt keresztény ?szentekről? való megemlékezés. Ennek a megünneplését gyakorolják a katolikusok, az anglikánok, valamint a protestáns felekezetek némelyike is. A bibliai kereszténység álláspontja szerint minden egyes hívő ember szent, azaz Isten által elválasztott egyén. A szentek nem a keresztények egy külön kategóriáját képzik, hanem a szentek maguk a keresztények!

Ha felfogjuk a Halloween démoni eredetét, akkor igen nehéz megérteni azt, hogy miért tette magáévá oly sok jóravaló keresztény ember ezt az ünnepet a Mindenszentek ünnepének formájában. Senkinek ne legyen kételye afelől, hogy ez a druidák Samhain-jának megünneplése:

A Mindenszentek ünnepe nem más, mint a novembert elhozó éjszakának, a pogány Samhain-nak a folytatása – Bonwieck, James, Irish Druids and Old Irish Religions, Dorset Press, 1984, 87. o.

Számos hagyományos hittétel és szokás asszociálható a Samhain-nal ? ennek gyakorlata folytatódott október 31-én azzal, amit a Mindenszentek ünnepeként ismerünk. A Hallow Even-ből kaptuk a Halloween megnevezést. ? Halloween, and Other Festivals of Death and Life, The University of Tennessee Press, Knoxbille, TN 1994, 16. o.

Kevés olyan ünnep létezik, ami furcsább és paradoxabb történetet mondhat magáénak, mint a Halloween. A meghatározás szerint ez egy római katolikusok által gyakorolt virrasztóünnep, a Mindenszentek ünnepe ? [ugyanakkor] Halloween egyértelműen a druida papok által végzett rítusokhoz köthető ? – Douglas, George William The American Book of Days, The H.W. Wilson Co., New York, 1948, 741. o.

Jack-O-Lantern – a tökfej lámpás/halálfej

?A gyertyával kivilágított tök koponya azokat a házakat vagy otthonokat jelölte meg, amelyek szimpátiával voltak a sátánisták iránt, és ezáltal kiérdemelték a kegyelmet, amikor az éj terrorja elkezdődött."(Occult Conceit, 190. o.)
“A gyertyával kivilágított tök koponya azokat a házakat vagy otthonokat jelölte meg, amelyek szimpátiával voltak a sátánisták iránt, és ezáltal kiérdemelték a kegyelmet, amikor az éj terrorja elkezdődött.”(Occult Conceit, 190. o.)

A druidák ezen emberáldozati rítusa elevenedik fel akkor, amikor a szülők engedik gyermekeiket, hogy vidáman, csapatokba állva bejárják a környék házait ?trick or treat?-elni. A cukorkák helyettesítik az emberáldozatokat, de ugyanazt a célt szolgálják: behódolni a halál urának.

Bár korábban már némileg érintettük, néhány további megjegyzést idézünk a Halloween legjellegzetesebb szimbólumával, a kivilágított tökfejjel kapcsolatban. The Jack-O-Lantern – The World Book Encyclopedia, 1977-es kiadásának, 9. kötete, 24-26. Oldalain ez áll: “A külsőleg ártalmatlan, kivilágított tök arc, a “Jack-O-Lantern’ a kárhozott lelkek ősi szimbóluma”. Az Occult Conceit című könyv 190. oldalán pedig ezt olvashatjuk: “A gyertyával kivilágított tök koponya azokat a házakat vagy otthonokat jelölte meg, amelyek szimpátiával voltak a sátánisták iránt, és ezáltal kiérdemelték a kegyelmet, amikor az éj terrorja elkezdődött.”
“Kivájva és egy gyertyával kivilágítva a halált és a szellemvilágot szimbolizálják.” (Thompson, Sue Ellen. Holiday Symbols and Customs, 256. o.)

“A Jack-o’-lantern, ahogyan azt a hagyományos ünnepi formájában látni szoktuk, a halálfejet jelképezi, a háromszögben kivágott orr és a fogazat feltüntetése ezt azonnal elárulják.” (Skal, David J. Death Makes a Holiday: The Cultural History of Halloween, 38. o.)

A szó szoros értelmében több száz további ilyen idézettel szolgálhatnánk, de maradjunk meg e néhánynál és lépjünk tovább. Vizsgáljuk meg inkább azt, hogy milyen körülmények között lett keresztényesítve a Samhain? Nos, I. Gergely pápa i.sz. 601-ben idejét látta annak, hogy szélesebb területekre terjessze ki a katolikus egyház hatáskörét. Ennek megfelelően az i.sz. 7. században a katolikus hittérítők elárasztották a Brit szigeteket és Írországot, hogy további tömegeket nyerjenek meg a katolicizmusnak. Ezeken a területeken ezidáig nagyrészt a druidizmust, kisebb részt pedig az igaz bibliai kereszténységet gyakorolták. A célkeresztben elsősorban a hatalmas kelta népesség állt, az igazi nagy akadályt csupán a mélyen gyökerező babonás hiedelmük jelentette. I. Gergely pápa volt annyira dörzsölt, hogy ne próbálja kitörölni a keltákból azt, amihez oly szorosan kötődtek. Ennek megfelelően utasította fő angliai misszionáriusát, Millitust, lényegében meghagyva neki, hogy ne állítsa le az ilyen ősi pogány ünnepek megtartását, hanem inkább alakítsa azokat az egyházi szertartásokhoz, méghozzá az indítékok pogányról keresztényire való megváltoztatásával. Utasította őt arra is, hogy a pogány kelták templomait hagyják meg, csak helyezzenek azokba keresztény oltárokat, így nyerve meg őket a “hitnek”.

“És mivel szokásuk az, hogy [ünnepeiken] számos ökröt feláldoznak a démonoknak, azok helyébe legyenek más ünnepélyek téve, amivel felváltjuk [az eredetit], mint egy nap azoknak a szent mártíroknak dedikálva, akiknek a földi maradványai ott [azokban a templomokban] vannak elhelyezve. Az ilyen alkalmakon aztán az egykori pogány templomból keresztény szentéllyé alakult épület köré gyűlve faágakból hajlékot készíthetnek maguknak és tartsák meg az ünnepélyt nagy vigadalommal. ? Ha az embereket hagyjuk, hogy élvezzék a világi örömöket, készebbé válnak arra, hogy kívánják a szellem örömeit is.”

(I. Gergely pápa tanulságos Millitos-hoz írt teljes levelének angol nyelvű változata az alábbi webcímen elérhető:http://seab.envmed.rochester.edu/quotations/bede-31208.pdf )

Ez remek példája annak a bevetté vált katolikus stratégiának, miszerint ha meghagyják a pogányok szokásait, hiedelmeit és gyakorlatait némileg keresztényesített formában, akkor megnyerik őket az egyház számára. A különböző pogány kultúrák sajátos ünnepeit hagyták az adott terület hívőinek megtartani, a szélesebb körben gyakorolt ünnepeket pedig a későbbiek folyamán az egyetemes katolicizmus részévé tették. A Halloween-nek ez az utóbbi, méltányosabb sors jutott, amikor i.sz. 835-ben IV. Gergely pápa elrendelte, a Halloween/Mindenszentek ünnepének hivatalos katolikus ünnepé való tételét.

Enélkül a fordulat nélkül a Samhain minden bizonnyal megmaradt volna a kelták bizonyos elemei által gyakorolt helyi, sajátos tradíciónak. A babiloni misztériumokat öröklő, és azokat tovább éltető katolikus felekezetnek köszönhetően azonban az emberiség jelentős hányada által elfogadott ünneppé vált. Sátánnak gondja van arra, hogy megőrizzék hagyományait (ha rak is valami külső látszatot, fátylat a mélyebb tartalom leplezésére). Az némileg érthető, hogy a Sátán uralma és megtévesztése alá rekesztett pogányok urukat éltetik ünnepeik által. Az is érthető, hogy Sátán sikeresen visszaterelte a kereszténység nagy részét a maga ideáihoz. Egy dolog azonban érthetetlen és elfogadhatatlan, mégpedig az, ha Isten igaz népe közül bárki is visszatér ehhez az okádáshoz (2 Pét. 2:22; Gal.4:9) azáltal, hogy valami módon részt vesz a Halloween megünneplésében. Emlékezzünk Illés próféta szavaira:

1Királyok 18:22 ?Meddig akartok még kétfelé sántikálni? Ha az Úr az Isten, akkor őt kövessétek; ha meg Baal, akkor kövessétek azt!?

Maskarák, álarcok

celtic masks“A maszk, vagy álarc viseletének hosszú okkult történelme van. Az antik világban a maszk felvételével démoni entitásokat “hívtak meg” magukba az emberek.
“A maszkot [rituális módon] viselő személy úgy érzi, hogy egy mély belső változáson ment keresztül, és ideiglenesen felveszi a maszk által reprezentált isten vagy démon tulajdonságait.” – Biedermann, Hans. Dictionary of Symbolism, 218. o.)
A modern okkult körök “álarcos báljain” is hasonló szerepet tölt be a maszk, amikor az orgiákon az emberek ideiglenesen levetik hétköznapi identitásukat. Nem csoda hát, hogy a druidák rítusaiban is szerepet kapott ez a viselet. Miközben a tűzben égő ember vagy állat a haláltusáját vívva üvöltött, a közönség állatbőrökből és állatfejekből készült maskarákban ugrándozott, kántált és táncolt a tűz körül.

A Halloween babiloni eredete és a Baál imádathoz való kapcsolata

Ha végigmegyünk az ünnep történetén, ahogy e cikkben is tettük, akkor aránylag jól dokumentáltan követhetjük azt, hogy miképpen vezethető vissza a keresztényesített Mindenszentek ünnepe a pogány druidák Samhain ünnepéhez. De az ünnep gyökerei még ennél is mélyebbre vezetnek. Ha alaposabban megvizsgáljuk, akkor visszavezethetjük a szálakat egészen Babilonig, az emberáldozatokat követelő rítusok szülőhazájáig. Ennek egyik formája a kánaáni baál-imádat és moloch-imádat volt. Baál egy ősi, a mezőgazdasággal asszociált istenség volt, ilyenformán a görög Krónosz és a római Szaturnusz megfelelője. Ezek az istenségek mindannyian emberáldozatokat követeltek maguknak, úgy férfiakat, mint nőket, de elsősorban gyermekeket. Baál és Moloch követői elevenen elégették a gyermekáldozatokat.

Alexander Hislop a The Two Babylons című könyvében közvetlen kapcsolatba hozza a druidák áldozati szokásait a baál-imádókéval:

“A druidák által imádott isten Baál volt, amint azt a ‘Baál-tüzeik’ is mutatják. Tudjuk, hogy ők emberáldozatokat adtak vérszomjas isteneiknek. Bizonyított tény, hogy gyermekeiket tűzbe vitték Moloch-ért, hiszen ez le van jegyezve a Jeremiás 32:35 és Jeremiás 19:5-ben, amiből látható, hogy mindkettő [a baál-imádat és druidizmus] ugyanannak a rendszernek a részét képezte.” (Hislop, The Two Babylons, 232. o.)

Hislop véleménye szerint – s ezt sokan osztják – a Kahna-Baál (Baál papja) titulus szülte meg a kanibál kifejezést, amit az emberevőkre használunk. Tény, hogy a baál-papok és a druidák alkalmanként fogyasztottak áldozataik húsából, s ezt már Plinius is lejegyezte az i.sz I. században. (Pliny, Natural History, xxx, 13) Számos, az ünnepnapok eredetét kutató további egyén szintén kapcsolatba hozza a Samhain-t a baál-imádattal:

“Több, Halloween-hez kötődő szokás az ősi Baál ünnepek hagyatéka. További idekötődő szokások pl. a druidák tüzében szenvedők jajkiáltásainak értelmezéséből való jóslást elevenítik fel.” – George William Douglas, The American Book of Days 569. o.

“Halloween. Nem más, mint Samhain estéje … az elsőszülött gyermekek feláldozása …  Samhain éjjele a rettenet és a veszély éjszakája volt.” – National Geographic.1977, Május, 625-626. o.

“Az elsőszülöttek feláldozását feleleveníti a Dindshenchas [középkori ír verses eposz], amely leírja, hogy Samhain alkalmával gyermekeket áldoztak fel? – Rogers, Nicholas. Halloween: From Pagan Ritual to Party Night, p. 17. o.)

“November elsején ünnepelték Samhain-t (Halloween-t) ? tüzek gyújtásával köszöntötték Baált” – Kelley, Ruth Edna, The Book of Hallowe’en, Lothrop, Lee and Shepard Co. Boston, 1919

” … mivel emberevők, és egyébként is nagyétkűek, és mivel tiszteletbeli dolognak vélik, hogy amikor apjuk meghal, elfogyasztják azt …” – Strabo, Geography 4:4

” … ekkor a druidák meggyújtották a Baal-Tinne-t, Baálnak szent és igaz tüzét.? – Wilde, Lady Francesca Speranza. Ancient Legends, Mystic Charms, and Superstitions of Ireland, 101. o.

Baal-Tinne konkrétan a május 1-én gyújtott tüzekre utal, de neve nyilvánvalóvá teszi a druidák baál-imádatát. Május 1. szintén egy emberáldozati nap volt, ami ma a háttérhatalmi elit által kreált “munkások napjaként” vagy “munka ünnepeként” van újraértelmezve és világszerte ünnepeltetve.

A Szentírás gyakran tesz utalást ezekre a rettenetes pogány áldozatadásokra. Isten szemében a legnagyobb bűnök közé számított az, amikor népe, Izrael elfordult tőle és ezeknek az isteneknek kezdtek szolgálni, gyermekeiket a pogányok rítusai szerint a tűzben feláldozva:

Jeremiás 19:5 Magaslatokat építettek a Baalnak, hogy elégessék tűzzel fiaikat, amit egyáltalán nem parancsoltam, sem el nem rendeltem, de még csak eszembe se jutott.

Jeremiás 32:35 Magaslatokat építettek Baalnak a Ben-Hinnom völgyében, hogy ott fiaikat és lányaikat tűzbe küldjék Moloch tiszteletére, amit egyáltalán nem parancsoltam nekik, mert eszembe sem jutott, hogy ilyen utálatos dolgot megtehetnek; és így bűnbe vitték Júdát.

The Wicker Man
The Wicker Man

Közismert tény, hogy Izrael házának tíz törzsét (a későbbi “elveszett tíz törzset”) a bálványimádat miatt adta Isten az asszírok fogságába, s ez elsősorban a baál-imádatot és az azzal kapcsolatos szokásokat jelentette. A kitelepített izraeliták között ott voltak a baál-imádó elemek és azok papjai is. A későbbiek folyamán az elveszett tíz törzs egy nagyobb hulláma a keltákként lett ismert, e néven tűntek fel, majd telepedtek meg Nyugat-Európában és a Brit szigeteken. Az idők folyamán az egykori baál-imádat némileg módosult és a baál-papok átadták helyüket a druidáknak. A kutatóknak nem volt igazán nehéz dolguk a hagyományok hasonlóságait és kapcsolatát felfedni. A különbségek felszínesek: pl. a korabeli Kánaánban és Babilonban egy Moloch képére készített szobor-katlanban égették el az áldozataikat, ezzel szemben a druidák a “Wicker Man”-nak nevezett, gallyakból font, emberformájú ketrecbe zárva.

Megjegyzendő, hogy az elveszett tíz törzs nemzetségeinek csupán egy kis hányada volt bálványimádó. Amikor az első angolszász telepesek, a keresztény pilgrimek 1620-ban megvetették lábukat az észak-amerikai kontinensen, betiltottak minden pogány eredetű ünnepet és hagyományt, köztük Halloween-t és a Karácsonyt is! A későbbi, egyre fokozódó bevándorlási hullámok miatt ez természetesen megváltozott, de Amerikában nem ünnepelték a Halloween-t egészen 1845-ig. 1845-50 között hatalmas éhínség sújtotta Írországot (a hírhedt “ír krumplivész”) és csaknem egy millió ír bevándorló érkezett Amerikába, akik magukkal hozták a Samhain-t, illetve a Halloween-t.

A mostani korszak végére a kelta/angolszász nemzetek olyannyira elpogányosodtak, hogy vészjóslóan illik rájuk Ézsaiás próféciai üzenete:

Ézsaiás 28:18 Ti ezt mondtátok: Szövetséget kötöttünk a halállal, és egyezségre léptünk a holtak hazájával. Ha jön az elsöprő áradat, nem ér el bennünket, mert a hazugság lesz az oltalmunk, a hamisság a rejtekhelyünk.

druids

Az okkult rendszerek összefonódásai

A Halloween a halál kultuszát ünnepli, a halált dicsőíti, ami egyben a luciferi titkos társaságok jellemzője is. A kivájt tök, és a számos titkos társaság által emblémaként használt koponya és csontok más formában, de ugyanazt szimbolizálják. A modern okkultizmusnak számos formája, “iskolája” van, amelyeknek egyenként megvan a maguk sajátos fókusza. Ugyanakkor a különböző okkult rendszerek szorosan kapcsolódnak egymáshoz, s egy ilyen kapocs a Samhain/Halloween, pontosabban az ősi október 31-i áldozati ünnep. Megtartják a boszorkányoktól a Sátán egyházán át a Bohemian Grove politikai elitjéhez tartozó tagságáig mindannyian:

“Halloween története elkerülhetetlenül az ősi kelta Samhain fesztiválig megy vissza.” – Skal, David J. Death Makes a Holiday: The Cultural History of Halloween, 20. o.

“Samhain: Ez a “boszorkányok újéve” s a legfőbb sabbat, amelyből minden egyéb [ünnep] ered.” – RavenWolf, Silver. Teen Witch, 42. o.

“A Halloween egyike a modern Witch-ek [boszorkányok] négy fő, vagy nagy-szombatjának, és ez a messze a legfontosabb és legnépszerűbb az általuk megtartott nyolc ünnep közül. A boszorkányok újéve Halloween-nel kezdődik, amit rítusok elvégzésével tartanak meg.” – Dunwich, Gerina, The Pagan Book of Halloween, 120. o.

Halloween-t az Anton LaVey által megalapított Sátán egyháza is jeles ünnepnapként tartja meg:

“Az egyén születésének napja után a két legfontosabb sátánista ünnepnap a Walpurgisnacht (május 1.) és a Halloween.” -LaVey, Anton Szandor. The Satanic Bible,  96. o.

A sátánista egyház egy főpapja, Blanche Barton pedig a Church of Satan weboldalán a következőket írja az ünnepről:

“Ez [Halloween] a legjámborabb embernek is megadja a lehetőséget arra, hogy egy éjszaka erejéig belekóstoljon a gonoszságba. Módjukban áll táncot lejteni az ördöggel – Azt látom, hogy ezen az éjszakán a világ minden táján összejönnek a sátánisták kis csoportjai, – hogy  poharat emeljenek a pokol seregeire?

baal-worshipAz USA elitjének egy exkluzív klubja a Bohemian Grove, ahol nyaranta találkozik az amerikai politikusok és üzletemberek színe-java. Az itt végbemenő rítusok között található “a gondok elégetése” megnevezést viselő szertartás. A rítus gyakorlói druida kámzsákba öltöznek és jelképesen emberáldozatot adnak egy nagy bagolynak [a Halloween dekorációinak egy fontos kelléke a bagoly], ami szintén az egykori Baál és Moloch imádatához vezethető vissza.

Ahogyan a Karácsonynak, úgy a Halloween-nak is van egy erősen kommersz oldala, s az ünnephez kapcsolódó dekorációknak, maskaráknak, a kizárólag csak erre az alkalomra csomagolt édességeknek óriási forgalma van. Ez pedig azt jelenti, hogy az oktalan fogyasztók hatalmas további bevételhez juttatják azokat a multinacionális óriásvállalatokat, amelyeket a beavatott luciferiánus háttérhatalmi elit birtokol. Sátán és beavatottai az emberiség elpusztítását tűzték ki célul, és nem csak hogy megünnepeltetik az emberekkel a halálukat, de még jól meg is fizettetik velük azt.

Forrás: churchofgod.hu

Előző posztKövetkező poszt

111 hozzászólás

 1. Teljesen egyetértek a cikkel, kivéve azt, hogy a Mindenszentek ünnepét összemossa a kelta ünneppel. Lehet, hogy onnan ered, de az évszázadok során teljesen kereszténnyé lett.

  1. A “teljesen egyetértek kivéve azt” azt, amit szinte lehetetlen ebből a cikkből kivenni mert arról szól ?!

 2. Nem kellett volna ezt a zagyvaságot az újságírónak egy-az-egyben átvennie a churchofgod oldalról, mert rettenetesen sok félremagyarázást és dezinformációt tartalmaz. A cikk írója láthatóan utálta a druidákat és Baál isten követőit (akárcsak a zsidó és keresztény egyház) , és nem is próbálta őket megérteni. (A zsidóknak Baál isten kánaánita követői az ellenségei voltak, ezért minden rosszat terjesztettek róluk.) Baál isten a “meghaló és feltámadó természetistenek” egyik iskolapéldája, úgy mellesleg viharisten, aki az életet adó esőt, de másik aspektusában a pusztítást is magával hozza..

  A meghaló majd feltámadó természetistenek közé sorolható a sumér Dummuzi, az akkád Tammuz, az egyiptomi Ozirisz, a perzsa Mithra, a görög Dionüszosz, a szír-föníciai Adonisz, vagy a kisázsiai Attisz, s hozzájuk hasonlóan hal meg majd támadt fel a keresztény Jézus Krisztus is. Az ifjú isten élete virágjában meghal, majd feltámad, így jelképezve a természet teremtő erejét, mely télen elhal, hogy tavasszal újjászülethessen. De az isten nem csak a földön ad életet a testnek, hanem a másvilágon is a léleknek, s nem csak a világot, a természetet váltja meg, hanem az ember megváltójává is lesz.

  A cikkírónak fogalma sem volt arról, hogy az ókori felfogás szerint nov. 1-én a halottak és élők találkoznak, ekkor jöhetnek elő a holtak a sírjukból evilágra, és nem pedig az ördög jön el. Ilyen ünnepe a világon minden népnek volt, nem csak a druidáknak. Az ókori gondolkodás egészen más volt, mint a miénk, és teljesen felesleges a mai fogalmakkal átírni a valódi jelentését az ünnepnek.

  1. Kedves KECAL! Talán jobb lett volna tényekkel bizonyítani azt, ami ?zagyvaság?. A cikk nem találta fel a spanyolviaszt, azokat az információkat meg lehet találni, hiszen tartalma ha nem is közismert, de ismert tényeken alapszik, ami látható lesz, ha elvégzel egy kis kutatómunkát. Ehelyett te Baált és az ? imádatát próbálod védeni, nyiltan a Bibliát támadva. Nem utálom a druidákat, s?t még Baál követ?it sem, viszont elvetem azt, amit képviselnek. Igen, én a Biblia Istenében hiszek, aki azért tiltotta el népét a baálimádattól, mert az káros az emberre nézve. Az általad felsorolt istenségek történetei ugyancsak a pogány, Isten és Biblia ellenes hiedelmek, akik a lázadó rend képvisel?i és hamis vallások istenei voltak. A cikk egyébként megemlíti, hogy ezen a napon a hiedelmek szerint elmosódik a határ az él?k és holtak világa között. A pogány gondolkodás semmit nem változott, csak a hiedelmek tálalása lett finomítva.

  2. Saját tapasztalat alapján,mondhatom,hogy amit írtál mind a gonosz fifikái.A természet nem éled,nem hal meg a természetet Isten tartja fenn,és invesztál bele folyamatosan.Igen jönnek a fekete angyalok,és a világosság képviselőinek mondják magukat,és oltárt építettnek maguknak. Baál egyébként egy angyal neve,kit Satannak,vagy Lucifernek is hívnak ,és az értelem volt benne túltelítve.Mint főangyalok egyike,folyamatosan befolyásolja az embereket és életáldozatokat követel,magát kedves természet istennek beállítva.Ma biztosan idegen lénynek mondaná magát aki a kucifix naprendszerből látogatott ide a nem létező űrhajóján és engedelmeskedjük neki. Én találkoztam látomásban vele és pontosan így ilyen követelésekkel állt elő,hogy oltár kell neki,és uralkodni akar,és lelkeket akar,mivel belőlük nyer energiát. Jött kis szürkeként nagy szemekkel,jött nagy fehérként kis szemekkel,de végül begurult,mert ellent álltam neki,és sárkányként jött gyűlölettől izzóan,és amikor mondtam neki a nevét,Baál nagyon vadul reagált rá. Igen voltak ősi népek akik bedőltek neki,és ma is vannak akik részt vesznek Baál bábszínházában,de ő csak egy angyal és fekete angyal.Nem az emberek fantáziájának a szülötte,hanem egy Isten és életellenes lázadó borzalom. Inkább ne is beszéljünk a sok őrült emberről aki hitt neki és szépen átverte őket,Ősi hit mi,ja ha bepanírozom történelemmel cöcö.

 3. Kedves Éva
  Írásod számos alapvető tárgyi tévedést tartalmaz,amelyeket hirdetni több,mint helytelen.
  Mária ugyanolyan ember volt,mint mi,nem közbenjáró,ahogyan egyetlen szent sem az,csak és kizárólag Jézus Krisztus(1.Tim.2.5.-6.). A halottakért imádkozni hiábavaló,sorsuk haláluk pillanatában eldőlt,amit választottak az lesz nekik,és bűn is,okkultizmus,varázslás,Isten akaratának megváltoztatására irányuló helytelen,és reménytelen kísérlet.
  Az ÚjSzövetség nem Mária “testének helyében” köttetett meg,hanem a Golgotai kereszten,Jézus Krisztus vére által.
  Mivel sem te,sem felekezeted nem vetitek magatokat alá maradéktalanul Isten igéje tekintélyének,azért amiket erről hirdetsz,azok ártalmas,romboló tévtanítások,amiknek jutalma nem maradhat el,ha fel nem ocsúdsz belőlük.Csak remélni tudom,hogy ez mihamarabb megtörténhet,Isten kegyelméből.

  1. Inkább te írsz butaságot szerintem.Mária szűzi méhében fogant meg Jézus,és erre csak szent és tiszta lélek és test volt alkalmas,egy egyszerű bűnös ember nem.Ott van Jézus aki azt mondta,hogy minden ember a családja,és hogy minden amit szerettei kérnek tőle teljesíteni igyekszik.Mária az anyja volt,az Ő kérését már a Kánai menyegző alkalmával is teljesítette,ez pedig Mária közbenjárása volt.Jézus kereszthalála alkalmával pedig Jánost mint embert Mária mint az emberiség anyja kezébe helyezte.Mária sokat tanította az apostolokat,hiszen először ő élte meg az evangéliumot és a kereszténységet. A szentek a mennyekben részt vesznek az emberi lelkek megmentésében,és ezt imában közbenjárásban teszik meg. Én is kerültem szorult helyzetbe,egy démon miatt és Mária közbenjárását kértem,és a tizenkét tanítványét. A démon le lett győzve együttes imával,és elmenekült.testen kívüli tapasztalatom alapján igenis van hatása a közbenjáró ima kérésének. Inkább te gondold végig miket gondolsz.

   1. “Inkább te írsz butaságot szerintem.Mária szűzi méhében fogant meg Jézus,és erre csak szent és tiszta lélek és test volt alkalmas,egy egyszerű bűnös ember nem.”
    Még az a jó, hogy ott van az a “szerintem”. Mi nem embereknek, nem is emberek megtapasztalásainak hiszünk (a megtapasztalásokkal kapcsolatban gyakran a sátán más értelmezést ad, mint ami a valóság, ezért is fontos az Igét alapul venni), hanem Isten Szavának. Ha a Biblia azt mondja, hogy minden ember bűnös, kivéve Jézust, akkor az igaz, nem vita kérdése, és Máriára is ugyanúgy vonatkozik, mint pl. a két gonosztevőre Jézus mellett a kereszten. A halottak pedig nem járnak közben az élőkért Istennél, erre nem találsz semmiféle alapot Isten Igéjében. Megtérni és Isten szabadítását hirdetni az elveszetteknek, közbenjárni értük most van lehetőség, amíg élünk. A halál után ez már nem lesz így.
    Kedves Bealina, az angyalok/démonokra való figyelés helyett, kérlek fordulj Istenhez és az Ő Igéjéhez, mert ha nem Isten Igéje az alapja az életednek, hanem a megtapasztalásaidat helyezed előtérbe, megcsal a Sátán. Pál azt mondta, hogy még ha ő maga, vagy mennyből jövő angyal hirdetne is mást, mint amit ők eredetileg hirdettek, azt nem szabad elfogadni:
    “De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen!” Galata 1:7-8
    Ne angyalokra hallgass, hanem Isten Szavára!

    1. Isten szavára az ige testté lett Jézus Isten szava. A bibliák-könyvecskék adnak ugyan alapot, de Jézus maga az Ige akiben hiszel és élő levele , gyümölcse leszel. Egy a szőlőtő de sok rajta a vessző, levél, gyümölcs.
     A halál átmenet, kegyelem, tovább lépés, a lélek végre új életet talál Jézusban. Ehhez a testednek meg sem kell halnia.
     Mária Isten anyja volt, élő frigyláda volt Jézus előre elkészítette az anyaméhet és megtisztította az ősei bűnétől. Olvastad a frigyláda történetét, Dávid király fájdalmát, rémületét. Akárki nem érhet Istenhez a szentséghez mert belehal.
     Jézushoz sem érhet akárki és nem fogadhatja be méhébe akárki.Mária hamuvá égett volna a szentségtől, mert csak Isten szent és a benne lakozók szentelődnek át.
     Isten ura a bűnnek elveszi akitől akarja. Ahogy a tudás végtelen szentsége is Istené. Te véges tudású vagy éppen ezért légy alázatos. Nem annak tűnsz.
     Egy földi ember Jézus vére által megtisztul az ősbűntől. Ádám ősapa és Éva ősanya bűnének következményeitől. Utána a lélek a szőlő gyümölcse, levele lesz örök élő kapcsolatban a megváltóval, aki csak Jézus, magába olvasztva a lelkeket.
     Akit egyszer a teste részévé nevelt, többé nem engedi el egy pillanatra sem. Főleg ha az illető az anyukája.
     Az Isten belügyeibe szerintem senki ne másszon bele, mert egy ember pont egy nagy semmi ehhez. Jézus anyjáról megállapítod hogy bűnös a könyvek alapján? Nos én lépek a közeledből veszélyes vizeken evezel.
     Te egy Júdeai oroszlán lábán taposol éppen és ha begurul senki sem mondja meg melyik részed hova tartozik.
     Szerintem térdelj le szépen, dicsőítsd az Urat és senkiről ne állapíts meg semmit. Jól működik ez a módszer.

   2. “Aki gonosz,legyen gonosz ezután is,és aki bűntől szennyes,legyen szennyes ezután is,aki pedig igaz,cselekedjék igazságot ezután is,és aki szent,legyen szent ezután is.Íme,eljövök hamar,velem van az én jutalmam,és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint.Én vagyok az Alfa,és az Ómega,az első és az utolsó,a kezdet és a vég.Boldogok,akik megmossák ruhájukat,mert joguk lesz az élet fájához,és bemennek a kapukon a városba.Kívül maradnak az ebek,a varázslók és a paráznák,a gyilkosok és a bálványimádók,és mindenki,aki szereti és cselekszi a hazugságot.”Jel.22.11.-15.

    1. Az Úr még vár … hiszen irgalma végtelen! Ám lesz egy pillanat: … “és láttam, hogy az angyal, aki a tengerben és a földön állt, jobb kezét az égre emelte, megesküdött az örökké élőre, aki teremtette az eget és ami benne van, a földet s ami benne van, a tengert és ami benne van: ‘Nincs többé haladék!’ Azon a napon, amikor a hetedik angyal megfújja a harsonát, beteljesedik az Isten titka, amint ezt tudtul adta szolgáinak, a prófétáknak.” Jelenések 10. 5-7.

 4. Nagy Konstantin császár látomása / “E jelben győzni fogsz!?.
  ” Miközben imádkozott, az Úr egy fénylő kereszt és egy felirat látomását küldte a császárnak, mely arra figyelmeztette őt, hogy ezen jel által győzedelmeskedni fog.? Eusebius Pamphilius

  És megszületett a “keresztény” egyház. LOL Mind emellett kiállni több kell mint egyszerű emberi naivitás 🙁

  1. Adrian, nem, a keresztény egyházat azt Krisztus alapította, Konstantinnal a hamis kereszténység állammal való összefonódása született meg.

   1. Sokan, nem tartják jónak – így utólag – az állammal való akkori összefonódást. Ám a keresztények fellélegezhettek: “megtért a császár”! Egy picit tessék belehelyezkedni abba a korba … jó értelemben felfogott empátiával!
    A mai teológusok is, többen mondják “nem csinálhatunk zöldmezős beruházást” és a nagy katedrálisok is – az élő hit szempontjából – talán jobb is lenne, ha a műemlékvédelemnek maradnának – ez utóbbi szót lehet, ki sem mondták.
    Az viszont biztos, hogy ezzel az írással a testvérek között “elszabadult a pokol” 🙁 Akik EDDIG tisztességesen beszéltek egymással, már “nem annyira” …
    Olvasom, tavaly ugyanez volt 🙁
    DÖBBENET, ráolvasni valakire “kiben hisz/imád” … abba bele “gyalogolni” … és egyre erősödni “magatok között” …lassan “ki vagyunk tiltva” … 🙁
    Tehát pontosan úgy, ahogy Antenor írta, ide is bepofátlankodott …

  2. Drága Adrian!

   Az Igében érdemes kutakodni 🙂

   Se mesékkel és végehossza nélkül való nemzetségi táblázatokkal ne foglalkozzanak, a melyek inkább versengéseket támasztanak, mint Istenben való épülést a hit által. 1.Tim.1:4

   Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen! Ef 3:25
   Az EGYHÁZ=JÉZUS=AKIK BENNE HISZNEK 🙂

   Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon. Fil.2:15

   Mert, amikor levesszük a szemünket Jézusról ( az Igéről) a különbözőségekre kezdünk el figyelni. A hitünk a lényeg és az abban való személyes növekedés, hogy az Úr által ránk bízott feladatot feddhetetlenül el tudjuk látni, ez a feladat pedig a SZERETET!

   Isten áldjon!

   Szeretettel,
   Anikó

  3. Antenor, mondom a “keresztény” egyház. Van ott egy idéző jel is, helló 😉
   Amit mondasz az (is) persze igaz, de ettől még ez volt az egyház kezdete. A többi meg egyházi dogma. A valós oka pedig ez volt: Amit nem tudsz megakadályozni, annak állj az élére és korrumpáld azt.
   Egyébként ezzel csak a katolikus egyháztörténet kezdeti szikrájára szerettem volna felhíni a figyelmet,…a “vakok”, a “süketek” és több mint naivok számára, hogy ezzel is érzékeltessem a tejes történetből tisztán kivehető ellentmondást.
   Ellentmondás, miszerint az Úr hirtelen azokkal a véreskezű pogányokkal paktált le, azokat támogatott geopolitikailag(LOL), ismétlem, a történet szerint, akik addig pont az Övéit üldözték, azaz, az igaz keresztényeket, de csak azért,…csakis kizárólagosan azért, hogy azontúl, most már(valójában egy kicsit később) egy hivatalosan is bejegyzett Katolikus Egyházként, államvallásként tehesse meg ugyanazt. Érted ezt az isteni “logikát” nem?
   Ezek tények kérem szépen, de a katolikusok szerint ez csak az egyházuk ellen irányuló gonosz-hazug protestáns propaganda, miközben az valójában soha meg sem történt. Valóban nem?
   Egy rossz vicc ez az egész, mondom én, hogy egy ilyen egyház Istentől való lenne, hogy egy ilyen múlttal a háta mögött az, az Egy Igaz Istent szolgálta volna bármikor is. Más kép mondva: Mát. 7:16-20
   Ismétlem, mindezek tudatában egy ilyen egyházba beállni, vagy mellette kiállni, esetleg nem kilépni, több kell mint egyszerű emberi naivitás.
   Amúgy kérdezzetek meg bárkit, főleg a nyugati világból, aki vallás és így egyben keresztényvallás ellenes is, hogy miért ellenzi azt? Mármint az ő általa ismert keresztényvallásra, kereszténységre vonatkozó kritikáira gondolok.
   Én sok embert hallottam, olvastam beszélni erről és nagyon úgy néz ki, hogy még ezek az emberek is a jó vagy rossz fa gyümölcs logika alapján ítélik meg a dolgokat. És ki volt mindig is a világ legnagyobb “keresztény egyház” képviselője? Szóval maradjunk annyiban, hogy ez sem a véletlen kategória egy olyan világban, ahol sátán osztja a lapokat. Tudom, kellett ehhez egy jó kis tudományos/darwinista agymosás is, de akkor is. Azok a gyümölcsök, vagy rosszak, vagy jók,..punktum.
   Na így járatta, járatja le sátán az igaz keresztény egyházat is, azokat, akik csak egyedül Krisztusban meg a Bibliában leírtakban hisznek. És a java még hátra van, mert az elvakított korrupt egyház(ak) tagjai hajlandóak lesznek haladni a korral …az igazak pedig, a meg nem téveszthető keresztények pedig nem. A többit már tudjátok.

 5. Számomra a lényeg az marad, hogy egyre több ember ismeri fel azt a tényt, hogy Sátán er?i nem csak a világi fronton végeznek aknamunkát, de a vallások, a hit frontján is.
  Ahogy a zsidókat megtévesztette azáltal, hogy kiüresítette az Isten által átadott rend lényegét, majd felváltotta azt az emberi okoskodásokból származó ?istentiszteletre?, hasonlóan tette ezt a kereszténységen belül is. Csakhogy erre nem mindenki vev?, s ez a dolog lényege. Hivatkozhat bárki bármire, hagyományra, tiszteletre stb. ha hamis, akkor hamis, aminek a célja az igazságtól való eltérítés. Mutassa nekem meg a Bibliából valaki, hol van parancsolva az, hogy tartsuk meg a halottak napját, vagy akár a karácsonyt? Mert én meg tudom mutatni a Bibliából azt, hogy miért gyakorlom azt, amit gyakorlok.

  1. Ez pontosan így van kedves Antenor. A “hit frontján” éppen MOST amikor a diabolosz összekeveri a dolgokat … KIVESZI azt a gyertyát a kezünkből, ami számunkra “Krisztus világossága”

   mert a világosság a világba jött, de a sötétség nem fogta fel …

   és a sötétség belerakja a kivájt – halált idéző és jelentő – “tökébe” a mindannyiunk számára Jézus világosságát jelentő Fényt – és most hagyjuk, mit kavarnak “Lucifer fényhozóval” is – akkor ezt Te, mint “tényt” fogadod el, hogy a kettő ugyanaz …

   át vagy verve, kedves Antenor úgyis mint a fenti cikk szerzője! Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent Kereszted által megváltottad a világot! https://www.youtube.com/watch?v=FRrYRORosgo&list=UU_uAi7IXW2RhtDxPv9z8BJg&index=65

 6. Drága Katolikus Testvéreim az Úrban,

  Éva egy korábbi üzenetéből idézem:
  ?sötétséget nem kell elhessintenem, de, ha egy sötét szobára nyitott ajtót látok, ahol pontosan tudom, mi van, akkor oda nem nézek be hogy ?jobban lássak? ?

  Én nemcsak, hogy benyitok, hanem szélesre tárom az ajtót, hogy azok a testvérek, akik bent ülnek a sötétségben kitaláljanak 🙂 Az igazság szabaddá tesz. Ez a cikk ebben nyújt segítséget.

  ?Mert mikor egyik ezt mondja: Én Pálé vagyok; a másik meg: Én Apollósé; nem testiek vagytok-é?? 1.Kor.3:4

  Nem az a dolgunk, hogy felekezethez vezessük az embereket, hanem az Úrhoz.

  Isten áldjon Benneteket!

  Szeretettel,
  Anikó

  1. Kedves Anikó ez a cikk tele van tárgyi tévedéssel. Az ördög csaló és hazug. Ez a cikk tele a sötétségnek és a sátáni gonoszságnak olyan részletezése, taglalása, hogy ezért “nem megyek” a “sötét szobába”! Ez így érthető? Köszönöm szépen, vettem a lapot, miszerint “mi lennénk” sötét szobában, vagyis, minket kell onnan “kimenteni”!
   Éppen eléggé kifejtettem, hogy a töklámpás mennyiben különbözik a gyertya fényétől, mely nem “ugyanazt” jelképezi, hanem “Krisztus világossága!” “Istennek legyen hála” imádkozzuk ! Homlokegyenest az ellenkezője!
   Hol egyeztethető össze tűz és víz ?! Az egyik kioltja a másikat, így az igazság a hazugságot ! A pokolba az Úr Jézus alászállott, hogy kiszabadítsa a bűnökben megholtakat! Ő le “bírt” menni oda, én nem bírom! Már a halálfejes gyerekpólókat sem bírom! Persze, hogy azt szeretném, ha ilyeneket nem nyomtatnának, ám megakadályozni nem tudom (nem tudok a nyomdába menni, a tervezőasztalra odamenni, hogy “ezt ne”! ez volna a “sötét szobába” való betérés, vagy, ezeknek, a Sátán mélységeinek taglalása, ami szintén irtózatos!)
   HELYES egy olyan cikk, ami megmutatja a gonoszság művét, ám azt a SZENT és mélységében biblikus HITTEL összemosni: bűn! Az Úr ellen, aki a Világosság és Igazság!
   Áldjon meg: “Ragyogtassa rád világossága fényét az ÚR!”

   1. Drága Éva!
    ahogy írtad:
    “Már a halálfejes gyerekpólókat sem bírom! Persze, hogy azt szeretném, ha ilyeneket nem nyomtatnának, ám megakadályozni nem tudom (nem tudok a nyomdába menni, a tervezőasztalra odamenni, hogy ?ezt ne?! ez volna a ?sötét szobába? való betérés,”
    NEM, nekem az jelenti a betérést, hogy elmondom annak veszélyeit, ha egy gyermek ilyen szimbólumot visel a ruháján. Ennyit tehetek, elmondom az igazságot. Lehet, hogy csak csepp a tengerbe, de miből is áll a tenger, ha nem cseppek sokaságából? 🙂

    Szeretettel,
    Anikó

 7. Kedves Thea!
  Sok mindennel egyet értek, azonban a cikk második felével kicsit mellé lőttél. Eléggé támadod benne az Egyházat, és egyenesen okkultnak állítod be, sőt összemosod a Halloween-i szertartással. Akkor a Karácsonyt is elítélhetnéd, ezzel az erővel..
  Az Egyház ugyanis szándékosan tette saját ünnepeit pogány ünnepek idejére, hogy ezzel féken tartsa, vagy elnyomja őket. A mindenszentek teljesen ártalmatlan ünnep és véletlenül se mosd össze a Halloween-nel. A halottakról megemlékezést meg végképp ne állítsd be vmi pogány druida praktikának, amit az egyházi hívők tudat alatt művelnek. Ez elég súlyos csúsztatás.

  1. Igen kedves Thea, igaza van Egy Hívőnek!
   Te most összemostad a katolikusokat az okkultistákkal.
   ((lsd: A Samhain katolikus ünnepnappá válik))
   Egy kicsit javítanod kéne azt a részt, mert amint látom a katolikus fórumozóknak nem nagyon tetszik, hogy szerinted Ők vagy én a Shaimhain-t tartjuk.
   Avagy nyiss egy új cikket, arról, hogy a “reformáció a szabadkőművesek műve”.

   1. EGY_HÍVO, és SCHWABEN, az érthető, hogy a katolikusok próbálják védeni az egyházukat, az viszont már nehezebben, hogy teszik ezt a Szentírásban lejegyettek ellenére. A kereszténység messze több, mint az a katolicizmus, amely a saját maga tradícióit a Biblia elé helyezi. Tegye ezt bármilyen hangyatos indokkal. A Bibliában sehol sem olvashatjuk, hogy az ember maga választhatja meg azt, miképpen imádja Istent. A tíz parancsolatból az első négy arra tanít, hogy miképpen kell Istent imádnunk. A katolikus egyház a négyből négyet megszeg.

    Isten nem csak arra utasít, hogy mit nem szabad tennünk, mert az szemében bűn, hanem arra is, hogy mit kell tennünk. Ha pedig azt tesszük, amire nem utasít, azt pedig nem tesszük, amire utasit, azt hiába védik bármilyen indokkal, az hamis imádat.

    1. Négyből négyet nem szeg meg az aki nem “faragott képet” stb. imád, hanem az ÉLŐ és EGY Istent mindörökké!
     Aha, ahogy itt sorban felsorakoztatták az álarcokat, pontosan azt húzzátok ránk! Téves, hamis (régi ügy) !
     Sajnálatos, fals képet alkottál sok tekintetben, nem “egyházat” véd itt senki (ha a szóhasználat helyes lenne, az Úr menyasszonyát, az Egyházat nem is kell védeni, hiszen tökéletes “védelmet” élvez 🙂 )!
     Nem kellene szólni/szórni az igazságot nélkülöző, alaptalan mondatokat, kedves Antenor !

    2. Kedves Antenor!
     Biztosan ismerjük egymást, ennek örülök, mert ezt nem tudtam!
     Ha tudod rólam, hogy a tradícióimat a Biblia elé helyezem, akkor kérlek mondd meg, hogy mit ettem ma ebédre, mert gondolom az ebéd tradícióját te is betartod.
     Én nem az egyházamat védem, már kifejetettem párszor… Én a hívő katolikus közösségben eddig csak gyönyört láttam, ellenben láttam a hívő református közösséget ami undort keltett bennem. A miséjükön a hányás szó beleivódott a pocakomba, amikor arról mesélt a tiszteletlen úr, hogy a XY érsek Volvo S60-sal mászkál. Erre az idióta előkapta mise közben az okos telefonját és előadta, hogy neki is van hitele a banknál. Éééérdekes módon a katolikus misén nem látok ilyet.
     Életemben háromszor kényszerültem elmenni református templomba,
     az első esküvői szertartáson a tiszteletlen megjegyezte, hogy ne vessünk itt keresztet.
     A második alkalommal azt mondta egy másik tiszteletlen, hogy “jé te katolikus, senki sem lehet tökéletes” szerencsére erre reagáltam…:D
     A harmadik esküvőn pedig egész végig az “esküvői (inkább gyász) szertartása alatt végig szidta magát a katolikus közösséget.

     Hát sajnos Éva erre nevelték az Antenor féleségeket. De mi Éva tudjuk, miben rejlik egyházunk nagysága. Minket sziklára ültetett Jézus.
     Dicsértessék a Jézus Krisztus!

    3. Mindörökké, ámen! Kérlek, kedves Schwaben, ne beszélj így ! Antenor az Úr édes gyermeke, ám nem a “királyi asztalról” étkezik, hogy hasonlatodat folytassam és az enyémet, hogy “királyi gyermekek” vagyunk. Hogy tehetne szemrehányást az, akit a legmélyebbre oltott az Atya szemző kése Jézus Krisztusba a valóságos Szőlő-tőbe, és élvezheti az Úr társaságát olyan módon, ahogy mások, másmilyen szőlővesszők nem …
     Hagyjuk abba ezt a “felekezetesdit” – el sem kellett volna kezdeni a cikk tárgyi tévedéseinek taglalásán kívül – és éljük Egyházunkat, akiket mindazokkal alkotunk, akik Jézus Krisztust megváltójuknak vallják, és üdvözülnek, mint minden-szentek! 🙂 Ámen!

   2. Kedves Egy Hívő és Schwaben!
    Először is örülök, hogy Antenor, a fenti cikk szerzője válaszolt nektek elsőként.
    Hozzátenném, hogy a Biblia szerint az egyház a hívők közössége, nem pedig egy szervezet. A cikk célja pedig a tájékoztatás és éppen, hogy a hívőknek (az egyháznak), legyenek katolikusok, reformátusok vagy egyéb felekezethez tartozóak, szeretne segíteni és rámutatni az igazságra. Nem “tudatalatti” okkultizmusról van szó, csupán az ismeret hiányáról. Erről pedig Pál azt mondta, hogy “E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek” (Ap.csel. 17:29)

    Kedves Schwaben, azt gondoltam, hogy mostanra látni fogod, hogy itt inkább az Igéhez (Jézushoz) próbáljuk vezetni az embereket, nem pedig emberek által felállított szervezetekhez. A Biblia pedig arra is ad útmutatást, mit kell tenni egy hívőnek amikor a szervezet szabályai ellentétben állnak az Igével:

    “Felelvén pedig Péter és az apostolok, mondának: Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek.” Ap.Csel 5:29

    1. Kedves Thea!
     Én már jó ideje itt vagyok, gondolom tudod! Tisztelem, szeretem a munkásságodat(tokat).
     Ide hoztam már pár embert, hogy olvasgassa a cikkeidet.
     Azt is tudom, hogy Istenhez tereled az embereket.
     Ellenben, te pontosan tudhatnád, hogy az olvasóid szerintem 50% körül katolikus.
     Csak Theam, nem bántásból, de kérlek olvasd el a részt amit a katolikus Shamhain-ról írtál!
     Mert ez személy szerint nekem, olyan mintha azt mondtad volna, hogy a katolikusok a sátánhoz gyújtogatnának gyertyát a szeretteik helyett, és sajnos ez is jön le, ahogy látom mindenkinek.
     Kérlek erre legyél tekintettel.
     Továbbra is nagy tisztelettel feléd.

    2. már megbocsáss de ha valaki elfogadja az evoluciót ami pont a teremtés ellentéte vagy Máriát imádja mint bálványt arrol el tudom képzelni.

    3. Kedves Eszti ! a tudományos kérdésekről már máshol írtam: ez nem tartozik a hit lényegéhez, hiszen szörnyű hibákat követett el az egyházi SZERVEZET tudományos igazságok ellenében (Galilei-per). Én NEM fogadom el az evolúciót és egyik kedvenc könyvemben -a katolikusnak tért – Chesterton alaposan taglalja annak súlyos gondolati hibáit, szemben a Teremtő művével, a teremtéssel.
     Mária “imádása” pedig súlyos, tárgyi tévedés annak részéről, aki ezt képes leírni. Vajon nem az az ember tudja hogy kit IMÁD aki azt teszi?!
     A názáreti Máriának fogalma sem volt, hogy az angyal mit mond! Ez lehetetlen! – mondta. Mégis: “az Úr szolgálóleányaként” fogadta azt el, látatlanban! “Legyen nekem a te igéd szerint” Lukács 1.34.38. Hatalmas hit, nagyobb mint Ábrahámé, aki nem hitte, hogy öregségében gyermeke lehet: ezért lett előbb a szolgálólánytól, mint megvárta volna, hogy az Úr beteljesíti ígéretét!
     Mi a Személyt imádjuk, a Szentet, Aki megtestesült, közénk jött, emberré lett egy abszolút Istennek adott szolgálóleány méhében! Ez a CSODA, Isten szeretete méltó arra, hogy emlegessük 🙂 és szeressük Őt! Szeretjük, és nem imádjuk! tévedés ne essen (abba kellene hagyni a gyakorlatot)!
     Vajon az Úr Jézus – aki minden, utolsó bűnöst is annyira szeret, hogy életét áldozta – a SAJÁT Édesanyját nem szereti?! Az új szövetség “megkötésének helye”, melyet Jeremiás 31.31-ben olvasunk, Mária tiszta, kegyelemmel teljes teste… Az Ige megtestesült Názáretben …
     Milyen KAPCSOLAT van/lehet az Úr Jézus és Édesanyja között? vajon mi “ne szeressük” Őt?!
     Íme, a te anyád! mondja az Úr a kereszten…János 19.27.

    4. Nem szervezetről van szó, hanem mélyebb HITRŐL ami a legmesszebb menőkig biblikus! Tárgyi tévedés, hogy a katolikusok “szervezethez” hűek – egy sor dologhoz, gyakorlathoz nem is kell – nem pedig Isten Igéjéhez! különösen: János 6. fejezetében írtakra igaz ez!

    5. nézd én csak Istent és fiát imádom. oké? számomra Mária egy eszköz volt isten tervében. Azért hogy alkosson egy emberi testet Jézusnak. Mert Isten képes lett volna azonnal emberi alakban lejönni a földre de ő ugy akart lejönni a földre mint minden ember. (És ha jó vagy bioszból akor tudnod kell hogy az anya teste álllítja elő a testet a szellem számára. )

     és az emberek születnek a világra anyán keresztűl. És nem akart különbőzni az emberektől mert át akarta élni az ők életét. A fő célja az volt hogy megmentsen minket de az is hogy megismerje a teremtményt az (embert) jobban.
     hogy mit élhet át.

     Tisztelem Máriát. Ő egy nagyon szép és istenfélő ember volt de akkor sem kéne imádni őt. Mária ugyamolyan ember volt mint mi.

     Csak az Atyát és Jézust kell imádni.

    6. Folyamatos TÁRGYI TÉVEDÉS hogy Jézus Édesanyját a katolikusok imádják. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy MIÉRT kell ehhez ennyire RAGASZKODNOTOK ?! nem így van, nem így van, nem így van …

 8. Ezt irja a Bölcsesség könyve: A gonoszok kézzel és szóval magukhoz édesgetik a halált, a barátjuknak hiszik, sorvadnak utána, szövetségre lépnek vele, és méltók is arra, hogy martalékává legyenek.

  Az ilyen extra ünnepekről mint mindenszentek, Mária mennybemenetele,Jézus szülinapja stb, köztudott, hogy emberi csinálmányok, ergo a Bibliában nem találhatóak meg. Sok más ünnep viszont igen, amik pedig egyenesen ?sten alkotásai. Ez olyan mint mikor Isten megtette Jézust közbenjárónak, erre néhány okos így gondolta: áh, megint tökéletlent alkotott az ?sten, majd mi kisegítjük, mert jobban értünk hozzá: itt van Mária, tessék az új közbenjáró.

  1. Igazad van!
   Azok akik Isten Igéjét felcserélték/érvényetlenné tették a hagyományaikkal … legyen mind átkozott!
   Malakiás 2:1-3.

   Megemlékezni a “mindenszentekröl” (október 31) már önmagában ellentmondó! Szent, tiszta bün nélküli =Jézus.
   Jó lehet Biblia ír arról, hogy Isten szentnek tekint némelyeket, de ez nem azonos az abszolult szentséggel.
   Az emberi szentek, önkényes Istentöl független illegitim önkényes vallási dogma.

   A halottak iránti tisztelet, – ez van nov.1-én – a szeretet és emlékezés ugyan szintén nem található a Bibliában, de ha csupán emberi megnyilvánulás pl. rendezni a sírhelyet, gyertyát gyújtani, virágot vinni NEM Biblia ellenes. Persze, ebböl vallási kutuszt kreálni már erösen megkérdöjelezhetö!

   A halloween pedig ennek a keresztényi(!?) megemlékezésnek a durva meggyalázása! Navajonkik szokása ez???

   Áldott estét és emlékezést!

    1. “és jeleket fogtok látni a napban a holdban és a csillagokban”

   1. November elsején nem halottak iránti tiszteletről van szó hanem arról a dicsőségről – annak megünnepléséről a névteleneknek, számunkra ismeretleneknek – akik az utat győzelemmel végig futották végig Isten erejében és átkerültek, Jézus Krisztus által a halálból az (örök) életre. Isten dicsőségére fejezték be életüket, és a jelenben dicsőítik Őt az égben! Alleluja! https://www.youtube.com/watch?v=7RdoufVtgQI
    Akik nem kerültek át, a halottak – emlékezünk rájuk november 2-án – és imádkozunk értük: “Ha nem remélte volna, hogy az elesettek fel fognak támadni, felesleges és hiábavaló dolog lett volna imádkozni a halottakért. Tekintetbe vette ezenkívül azt is, hogy azokra, akik istenfélelemben hunytak el, igen nagy jutalom vár: ez szent és üdvös gondolat.”2Makkabeusok 12.44-45.

   2. Október 31-én a reformáció napja van, éjszaka pedig ez az izé. MOST, nekem, e két dolgot még véletlenül sem állt szándékomban összemosni.

  2. Amikor a gyülekezetekben imádkoztok/imádkozunk egymásért e szót használjuk az imacsoportra “közbenjárók”. A Biblia említ két embert is, akiket az Úr felvitt a mennybe. “Mivel hitt, azért ragadtatott el Énok, hogy halált ne lásson: nem találták, mert Isten elragadta őt. Elragadtatása előtt ugyanis bizonyságot nyert, hogy Istennek tetsző volt.” Zsidóknak 11.5.
   Olvasni kell ezt is: “…íme, egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztotta őket egymástól és Illés felment a forgószéllel az égbe.” 2.Kir.2.11.
   A hagyomány szerint Máriát, JÉZUS édesanyját nem találták halála után, minden bizonnyal MÉLTÓ volt rá, hogy ezekhez a szent emberekhez hasonlóan az ÚR felvigye magához. Az Ige megtestesülése lehetetlen lett volna olyan testben, szellemben és lélekben akinek köze lett volna bűnhöz vagyis nem lett volna teljesen tiszta, “kegyelemmel teljes” (Lukács 1.28.)

   1. Kedves Éva! Elnézést kérek, nem szeretnék senkit sem megbántani. Tisztelem Máriát,mint hittestvéremet, hisz hatalmas dolog és kegyelem, hogy Isten őt választotta ki Jézus testté lételének a hordozójává, vagyis földi anyjává. Ez nem kis dolog. De nem is több. A “kegyelemmel teljes” nem egyenlő a bűntelennel, az hogy Mária bűntelen lett volna arról nem tudósít a szentírás, viszont arról, hogy bűnös volt igen: Róma 3:23; Róma 5:12; hogy többet ne is említsek. Sajnos az a kultusz amit köréje építettek nélkülöz minden bibliai alapot.

    1. Kedves TBAttila názáreti Mária bűntelenségét a Szentlélekkel való teljességét -olvassuk – “kegyelemmel TELJES”: protestáns teológusok is egyértelműen állítják ezt mert nem fért volna meg Jézusnak emberi, ŐBENNE FORMÁLÓDÓ teste és vele Lelke is a bűnnel!
     Azok a részek amiket írtál és Pál apostol leveleiből általában, miránk vonatkoznak. A “kultusz” ami a Szűzanyáé, az a megtérés, imádság másokért, és Isten legszentebb imádata a megtérés után!
     A lélek belső élete, a lényeg kívülről nem látszik, a “szemnek láthatatlan” az ember a szívével lát jól ahogy a kis hercegben is olvassuk (a lelki élet elemi iskolájában 🙂 ) !
     Keresztények között, keresztények felé inkább az ítélkezésnek tiltása van érvényben …

 9. A keltákról eddig én csak jókat olvastam, mint keresztény mint történelmi könyvekből. Ezért fontosnak tartom megjegyezni, hogy a cikkben “idéztétek”: David J. Meyert : (?Halloween and the Forces of Darkness?) akiről tudni kell, hogy 3 generációs boszorkányok voltak anyai ágon a felmenői! Én személy szerint ezért nem tudom elfogadni a Tőle származó írásokat!

  Életrajz (David J. Meyer) angol gépi fordításból

  ” David J. Meyer született Clintonville, Wisconsin. Olyan családba született, ahol a babona és az okkultizmus volt mindenütt. Az apai nagymama és kiváló nagymama volt, mindketten gyakorló boszorkányok a régi wiccan hagyomány.
  Amikor David 13 évesen kezdett a részvétel az asztrológia, számmisztika, tenyérjóslás. Ezt addig folytatjuk, míg 19 éves, és ő lett a jól ismert észak-Wisconsin mint a lelki asztrológus. Sok titokzatos esemény tette népszerűvé az emberek ezen a területen……..”

  1. Számomra ez olyan mint az evolúcióval kapcsolatos keresztény tanulmányok, könyvek. A szerzők sokszor szándékosan evolucionista szakembereket idéznek, hogy amennyire lehet megelőzzék az elfogultság vádját.
   A David J. Meyer által írt sorokat amúgy sok más szerző is megerősíti.

   1. A történelem könyveket ugye a győztesek írják. És azt megerősíteni is csak annak szabad aki a győztesekhez tartozik.

  2. Kedves Lauka
   Hívő keresztyénként nekünk nem kell kipróbálnunk a drogot,az okkultizmus mélységeit,stb., ahhoz,hogy megtudhassuk,mindez helytelen és ártalmas.Magától értetődő,hogy ilyen témákban azok rendelkeznek első kézből való információkkal,akik ilyesmiket gyakorolnak.Bőven elég,ha azt látjuk,ők miket tettek,az hova vezetett és mit mond minderről Isten igéje ahhoz,hogy visszarettenjünk az ilyen dolgoktól,és óvatosak legyünk.
   “Nektek pedig,a többi thiatirainak,akik nem fogadjátok el ezt a tanítást,akik nem ismertétek meg a Sátán mélységeit-amint azt nevezik-,ezt mondom:nem vetek rátok több terhet,de amitek van,azt tartsátok meg,amíg eljövök.”Jel.2.24.-25.

  3. LAUKA, a keltákat én is nagyon kedvelem. Az igaz kereszténység magmaradásában majd annak további történelmében óriási szerepük volt. Ám ott a druida, baálimádó árnyoldal is.

 10. Kedves Éva, Zsolt és mindenki aki támadásként éli meg ezt a cikket!
  Úgy gondolom, hogy valamilyen szinten minden egyházban – értem ezalatt a különböző felekezeteket, nem pedig Krisztus testét – vannak kétes tanítások, elhajlások az Igétől, mert nincs tökéletes egyház, felekezet, templom, mindnyájan emberek vagyunk. Meggyőződésem viszont, hogy minden felekezetben vannak őszinte hívők, akik az Urat szeretnék szolgálni. Ne feledjétek el azt sem, hogy a történelmi egyházak mind a rendszer részei, így természetes, hogy az megpróbálja megfertőzni még a hívőket is és eltorzítani az igazságot. Azt kellene keressük, mi az ami összefog és nem azt hogy mi az ami elválaszt. A különböző gonosz megtévesztéseket sem úgy kéne kezelni, hogy bezzeg ahová én járok ott minden ok, hanem hogy mindannyian egyek vagyunk a Krisztusban és azok akik hamis doktrínákkal beférkőznek valamely egyházba, a Krisztus testét gyalázzák. Teljesen mindegy ki az és melyik egyház tagja, használjuk a Bibliánkat és a Google keresőt (hiihihi :D) , kutassunk, tanulmányozzuk a témát, ami érdekel minket… akár a Halloween eredetét, ha kétely merül fel a fenti cikk igazságtartalmát illetően.

  1. Kedves Rekuczi, semmi gond, ahogy az írásodnak nemcsak üzenete, hanem felhangjai is vannak, és az az igaz szereteté, Egyházban illő közös hangé, úgy ennek a cikknek is vannak felhangjai, ám azok nem ilyenek, Zsolt nem hiába fájlalta …
   Az “összeköttetés” – mely nyilván történelmi tény én ennek most nem nézek utána – mint előbb már írtam, adódhat egy olyan elgondolásból, hogy “adott egy ünnepnap” MI pedig MEGTÖLTJÜK MÁS TARTALOMMAL ha már a “halálról van szó” – érthető-e ez így ? Hiszen így is lehet érteni, nem feltétlenül maszatolni a témában, a szennyet átkenni a Katolikus Egyházra.

   1. Tessék, itt a kriminális szöveg, kopizom, ha valaki nem értené: “Más szóval, a pogány hagyományok különböző elemeinek mesterséges módon álkeresztény töltetet adtak. Habár a kivájt töklámpást felváltotta a mécses, de lényegében mindkettő ugyanazt szimbolizálja. A világi kereszténység által ünnepelt Mindenszentek napja tehát a Samhain némileg finomított változata, amit eredetileg a katolikus vallást felvevő kelta tömegek pogány igényeinek kielégítésére tettek egyházi ünneppé. A katolicizmusban az ünnep állítólagos célja az elhunyt keresztény ?szentekről? való megemlékezés. Ennek a megünneplését gyakorolják a katolikusok, az anglikánok, valamint a protestáns felekezetek némelyike is. A bibliai kereszténység álláspontja szerint minden egyes hívő ember szent, azaz Isten által elválasztott egyén. A szentek nem a keresztények egy külön kategóriáját képzik, hanem a szentek maguk a keresztények!”
    A töklámpás és a mécses NEM ugyanazt szimbolizálja! sőt! A húsvéti gyertya különösen JÉZUS sebeit és feltámadását szimbolizálja! https://www.youtube.com/watch?v=wZSyiDBy9WA
    Mindenszentek napja pedig nem “némileg finomított változat” hanem teljesen MÁS! Ugyanis nem a halálról, megsemmisülésről van szó hanem az ÜDVÖSSÉGRŐL, személyesen az üdvözültekről, akik “átmentek Jézus Krisztus által a halálból az életre”!
    A “szentek” szót viszont kérjük nem idézőjelbe tenni vagy így érteni mert valóban használatos – lásd előző hsz-ben egy katolikus teológus levelét, melyben a hívőket ugyanúgy nevezi szenteknek, mint Pál apostol – ám nem tudjuk, hogy mindhalálig hűek maradunk-e és valóban üdvösséget nyerünk-e az örök életben mint a Mindenszentek ünnepén ünnepeltek, akik ISTEN DICSŐSÉGÉT hirdetik, és nem a sajátjukét 🙂 Gábor nagyon helyesen hozta ide Paul Washer videóját, lejjebb olvasható/nézhető, aki kifejti, mennyire NEM ELÉG elmondani a “megtérés mondatát” hogy üdvösséget “nyerj és kész”!
    A katolikus ünnep “állítólagos célja” pedig, így, a cikkben … ehhez már nem fűzök semmilyen megjegyzést, botrány! Maszatolás, csúsztatás, hazugság!

    1. … és köszönjük szépen, álkeresztények nem vagyunk … mert ugye, ez is a cikkben található, így.

    2. Paul Washernek:
     “Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.” Róma 10:9

     Neked pedig Éva azt szeretném mondani, hogy bár a fenti cikk erősen fogalmaz a Mindenszentekkel kapcsolatban, elsődleges célja a Halloween és mindkét ünnep mögött rejlő okkult veszélyekre figyelmeztetni. Ezek pedig nemcsak lelki, hanem fizikai veszélyek is, amik sok esetben temetőkhöz köthetők (ahogy a cikk is írja több egyház esetében is). A fiatalokat kevésbé érintik az általad sérelmezett részek, a Halloween-nal kapcsolatos dolgok viszont annál inkább. Van egy angol mondás, ami szerint nem szabad kiönteni a kisbabát a fürdővízzel együtt. Ha szerinted ezek a részek nem állják meg a helyüket, vedd fontolóra a többit. Mit mondanál egy családtagodnak például, aki egy Halloween partiba készülne?

    3. Róma 10,9 . Nagyon bölcs. A megtérést nem lehet beskatulyázni. Két egyforma nincs . Van akinek elég egy ima, van akinél egy folyamat.
     Mt. 24,35 “Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.” mondja Jézus. Legyen Paul Washer, Billy Graham, Spurgeon, stb., az ő beszédeik elmulnak majd. Az ige tanít és a Szent Szellem elvezet a teljes igazságra. Az igazság akkor is igazság, ha fáj. Sokakat felzaklat, de ha valaki maga is részt vesz hasonló ünnepeken, tudatlanul, és most szembesül az igazsággal, akkor szerintem ha keresztyén az illető meg kell térni belőle. Áldásosabb, mint zúgolódni és megsértődni. A felismert igazság nagy kincs.
     További áldást szolgálatodra

    4. Kedves Thea már a tökvigyor is szörnyű és ahol mód van ezt közölni, erre való reakcióim egyértelműek. A súlyos gond nem is egyetlen időpont köré szűkül, A Halloweenre, hanem egy folyamatos TÉVESZTÉS köré, mely felcseréli a jót a rosszal, Isten szándékát az ördögével. Nem is tudják, nem lesz egyértelmű – egy ateista mondata – hogy az Isten vajon a teremtményeit a pokolra szánja?!
     Elképesztő: a pokol mint egy “jó hely, ahol sok az ismerős” él sokak tudatában és nem az, hogy az ördög UTÁLJA őket, és KÍNJAIKAT akarja, míg az Úr a(z örök) boldogságukért életét adta a kereszten: örök boldogságra “szánja” :)! Az okkultról pedig ha tudomásuk is van, arról sem tudják, hogy ördögi és a senki által nem kívánt gyötrelem a következménye!
     A gyertya pedig? hogy is volna töklámpáshoz hasonlítható mikor úgy vonul be a húsvéti éjszakába mint Krisztus világossága? Istennek legyen érte hála! válaszolja a megváltott nép …

    5. A halálfejek elfogadottsághoz nem is kell “megvárni” ezt a napot. Tele vannak gyerekruhák, már egészen kicsiknek, óvodásoknak, hogy “ne féljenek” vajon ? Imádkozzunk a kicsinyekért, hogy a megtévesztésben el ne vesszenek!

   2. Kedves Éva! Nagyszerű biblikus dolgokat írsz a hitedről. Azon csodálkozom, hogyha te a katolikus egyházban éled mega hitedet, hogy nem látod ami körülőtted folyik. Vagy nem akarod meglátni? Hasonlítsd össze a bibliat anítását a katolikus egyház vezetőinek a nyilatkozataival. Ha nincs egyezés akkor nekik vajon elmondod, megírod-e, hogy pl. kedves bíboros testvérem, a biblia mást tanít mint amit tetszik hirdetni és megtűrni az egyházban? Tiltakozom Jézus nevében, stb. Mert nagyon sok katolikus dogma, kijelentés és egyházi gyakorlaton inkább kellene megbotránkoznod, mint egy ilyen cikken. Már bocsánat. Lehet védeni egy egyházat, de kell-e ? Mikor tudjuk, hogy az Isten egyháza láthatatlan, és Jézusnk minden akolban vannak juhai. Minden egyházban vannak tévtanítások, de azokat inkább leleplezni kell és nem megvédeni. Lerombolni és nem támogatni, egyetérteni. Mi az Úr Jézust követjük, nem pedig az egyházat. Minden tanítást meg kell vizsgálni, mielőtt elfogadjuk, ahogyan ezt a Béreai gyülekezet is tette (Ap. Csel. 17:11). És ha nem egyezik? Akkor is védem, mert egy csapatban játszunk?

    1. Kedves TBATTILA itt arról volt szó, a cikkben, hogy egy okkult ünnepet “folytatott” az egyház holott, lehet úgy felvenni a fonalat, hogy szándékoltan megfordítom annak tartalmát. Ez alapvető – több mint csúsztatás – határozottan: hazugság szintjére került a cikkben. A katolikus teológia több rétegű, ha vallásgyakorlásról van szó, vagy karizmatikus csoportok gyülekezetekkel való közös imádságairól… sokfelé nézhetsz: az “egész” annyira szerteágazó, hogy “szólni” értelmetlen és lehetetlen, de helyet találni és mélységet élni nem egyszerű.
     Különböző időpontokban, különböző személyek fogalmaztak meg kritikákat, a híres Boulad levéltől kezdve, még előbb a magyar Bulányi György mozgalma… Van, hogy valaki kap választ, mégis mellőzik: Bulányi atya “doktrináinak” ellentmondás-nélküliségét, elfogadását anno a TV Híradója is bemondta, Henri Boulad észrevételei élők (és hatók, de hogy hol? mibennünk) …
     Az én odaszánt ifjúkori szolgálatomat – sajnos, kényszerűen – kétféle üldözés (állami és egyházi) miatt feladtam. Gyermekeimet úgy neveltem, hogy ők majd “megtalálják a hitet”: ennek tévedése és fájdalma a mai napig kísér. Ám húsz év után az Úr visszavitt, visszavezetett, csodálatos módon, nagy hajtűkanyar után, és mint Péter, aki a Tábor hegyén megvallotta, hogy az Úr a Messiás, az élő Isten Fia, mégis megtagadta, később (amikor megtért, ahogy Jézus is mondta róla: “mikor megtérsz, te erősíted meg testvéreidet”) szolgálata hasonlíthatatlanul hatalmas lett a Szentlélek erejében. Hasonlóan remélem, hogy a péteri “második körös” szolgálatot Isten dicsőségére, embertársaim javára végezhetem! Isten áldjon meg, köszönöm értem való aggodalmad. Őszintén ! 🙂

    2. Kedves Éva. Így sokkal világosabb a kép. Köszönöm. Hát őszíntén, nem irigyellek. De valóban azt kell tenni, amit az Úr mond. Ha azt mondta, hogy oda kell visszamenni, akkor azt kell tenni, nincs mese. A mennyei Atya áldjon meg téged és családod (megtérésekkel) és tegye gyümölcsözővé szolgálatodat. Legyél hegyen épült város, világító szövétnek, só és világosság ott ahova az Úr álított. Isten áldjin, szia

  1. Az üzenet végre fehéren-feketén kimondja: ha behívtad Jézust a szívedbe, biztos vagy abban, hogy be is ment ? … A tiszta szívről szól az üzenet a laodiceai gyülekezetnek:
   ?Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál vagy hév. Így, mivel lágymeleg (langyos) vagy, sem hideg sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel azt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen: Azt tanácsolom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látszódjék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg magad, hogy láss. Akiket én szeretek megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért és térj meg.? Jel. 3.15-19.
   Lukács 14.27: “Aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, nem lehet a tanítványom”!

  2. Ide tartozik még: az 1 Kor. 9.24-27:
   ?Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató: azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.?

 11. Kedves testvéreim ebbe a cikkben a Halloweennel kapcsolatban a cikkel egyet értek !!!!De a másik dolog ami úgy szintén -e cikkben megosztottatok nagyon de nagyon nem és nem értek egyet mert a második részben teljes erővel az egyházam ellen brutális támadásnak tették ki mert gyakorló Római katolikus vagyok!!!A Péter apostolra hagyta az Úr Jézus Krisztus egyházát…(Te Péter vagy azaz kőszikla erre épitem föl az egyházamat)Ti az Úr Jézus Krisztusunk egyházát gyalázzátok vele!!!!

  1. Drága Zsolt!
   Krisztus egyháza a hívők közössége, aminek akkor válsz tagjává, amikor Jézust elfogadod Megváltódnak. Utána eldöntheted, hogy szeretnél-e egy gyülekezet tagjaként közösségbe járni, ahol a hívők erősíthetik egymást. Ahogy egy autó sem attól lesz autó, hogy garázsban parkol, kereszténnyé sem attól válsz, hogy ehhez vagy ahhoz a szervezethez sorolod magad.
   Krisztus egyházának pedig egyetlen alapja lehet, amire építeni kell: “Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus.” 1. Kor.3:11
   Ennek volt része Péter (Petrus=kövecske, kődarab) is, akinek a hite a Sziklán (Petra) nyugodott.

   Az egyházi szervezetek az emberek által létrehozott közösségek, így egyik sem tökéletes.
   Például itt az oldalon is sok katolikus testvér szokott hozzászólni a cikkekhez és ők maguk is sok kritikát fogalmaznak meg a katolikus egyházzal/egyházvezetéssel kapcsolatban, attól függetlenül, hogy ők maguk továbbra is katolikus hívőnek tartják magukat. Tudom, amikor más fogalmaz meg kritikát, azt nehezebb elfogadni. Hála az Úrnak Isten a szívünket nézi és nem a külsőségek alapján fog ítélni, és a megváltás is egy személyes dolog.

   Azt kell látnod, hogy itt egymást erősíteni szeretnénk és minden cikkel Krisztusra mutatni, mert egyedül Ő képes megtartani.

   1. Kedves Zsolt és kedves Thea bizony, a gyalázatot MI érezzük még ha úgy tűnik, a szövegben “nincs is benne”!
    Tudod, Zsolt és többiek, jobb lesz ha úgy tekintjük magunkat, ahogy a kiváltságos, kivételezett “királyi gyerekekre” nézünk, mert a magam részéről bámultam őket, milyen MÁS életük lehet, az udvarban, kifinomult öltözékben, kifinomult személyzettel 🙂 oktatással, csak hát a rivaldafényben, a “szem”: kamerák özöne, rajtuk volt ! Hasonlóan vagyunk mi – kedves Zsolt – királyi gyermekek, hihetetlenül elkényeztetve 🙂 Jézusunk által úgy, ahogy mások azt fel sem érhetik … (az más kérdés, hogy ez esetben nyitva az út mindenki előtt 🙂 )!
    Az, hogy rajtunk a világ szeme, hogy mindenféléket mondanak, pletykálnak jót-rosszat … viszont másként is kell viselkednünk, amit, “királyi gyermekként” nem olyan könnyű elsajátítani de majd belejövünk! Isten áldjon meg! gondolj az Úr Jézusra, Ő milyen “királyi gyermek” volt !
    “Királyi zászló jár elöl, Keresztfa titka tündököl!”

   2. Kedves THEA szeretnék érdeklődni. Mi tart meg bennünket. A szervezet ahova tartozunk?
    Ha nem megyek be a szervezetbe akkor kívül maradok?

    1. Kedves Ramona!
     Csakis a Jézus által megfizetett megváltás tart meg. Ez emberi cselekedetek által nem megnyerhető.

     “Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;” János 1:12

     Ha befogadtad Jézust, akkor Isten gyermekévé váltál. A “szervezet” (inkább hívnám gyülekezetnek, ami lehet néhány ember is) csupán arra való, hogy a hívők összejöjjenek és együtt épüljenek.

    2. Thea Thea nagyon kérlek ne veszekegy a katolikusokkal.
     ők ilyenek. Ne szolj hozzájuk ha tudod milyenek.
     az evoluciót is elfogadták már. hagyd őket. végezék ugy a vallásukat mint a zsidók és a muzulmánok.

    3. Kedves Thea .

     Eszternek / Esztinek igaza van. Nem mindenkit érdekel az igazság.
     Ahhoz számot kellene vetnie azzal, hogy az intézmény mi okból gyilkolta végig a középkort, és milyen felhatalmazással küldött máglyára tízezreket.

    4. Kedves Seraf számotvetett. Kedves Eszti, az evolúcióról is elmondtam … ha “tudod milyenek” igen: HITBEN és nem a múltban … A vallás pedig, amit az ember mond a HIT merőben más.
     Itt például KIT imádnak leborulva ?! https://www.youtube.com/watch?v=pm6Zr3EqIhE CSAK NEM A KÉPET ?!
     Gyertya is van bőven … a mocsokról pedig, most semmit …

    5. Kedves THEA. Nagyon szépen köszönöm.
     Szeretnék még érdeklődni. Az ki van e kötve hányszor kell menni a gyülekezetbe?

    6. Kedves Ramona!
     Miután befogadtad Jézust a szívedbe, az életedbe, Ő neked adta az örök élet ajándékát. Ezt semmilyen cselekedettel nem kell kiegészítened, ahhoz, hogy a tiéd legyen. Ezért hívják ajándéknak.
     A gyülekezetbe járás nem Isten szolgálata, hanem a hívők épülésére szolgál, de ugyanezt megteheted bárhol. “Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” Máté 18:20
     Ha néhányan például összejöttök valakinek az otthonában, hogy együtt olvassatok vagy imádkozzatok, azzal ugyanezt teszed, és ráadásul eljön az az idő, amikor másmilyen gyülekezésre nem is lesz lehetőség. Sok embernek szüksége van segítségre a növekedéshez, feltételezem, hogy neked is, így számukra bölcs döntés, ha minél gyakrabban eljárnak olyan közösségekbe, ahol tanulhatnak és olyan emberek között lehetnek, akik segíthetnek nekik ebben, de erre nincsen szabály.
     Jézus egyetlen parancsolatot adott nekünk:
     Szeressük Istent és szeressük felebarátainak. (Máté 22:37-40)

    7. Kedves Eszti az Úr Jézus keresztjét ábrázoló ikonra nem katolikusok borulnak rá hanem keresztények. Üzenem Neked szeretettel.
     Milyenek vagyunk? gyalázkodásra hogy válaszoljunk ami nem minket illet hanem a legszentebbet, mert mi elviseljük egyébként ha meg nem is lehet szokni.

    8. Kedves THEA Újra nagyon szépen köszönöm.
     A szent írásban olvastam már nem tudom megmondani hol ,de ott írja,hogy hit cselekedetek nélkül halott. Ez mit jelent ? mivel korábban írtad azt,hogy az emberi cselekedetek által nem megnyerhető. Várom a válaszod köszönöm.

    9. Kedves Ramona!
     A Jakab 2:26-ban olvastad, ami azt mondja: ?Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül.?
     Igazából, ha figyelmesen elolvasod, szerintem te is rájössz a válaszra. Ez az Ige nem a megváltásról beszél, hanem a hitről.
     Miután elfogadtad a megváltást, a hited úgy tud erősödni, ha olvasod a Bibliát. (Róma 10:17) Az így erősödő hit pedig cselekedetekben fog megnyilvánulni. Tehát a cselekedetek nem a megváltáshoz szükségesek, hanem annak következményei

    10. Kedves THEA.. Köszönöm e kedves választ.
     Akkor ez azt jelenti hogy nem a cselekedet fog megváltani. Volna még kérésem. Jézus oszlopra volt e feszítve vagy keresztre? A Jehova tanúi azt mondják oszlopra. Azt is mondják,hogy rendszeresen kell járni gyülekezetbe . Mi igaz ebből?

 12. Számomra ez az írás nem volt ismeretlen, már olvastam.
  Örülök neki Thea, hogy feltetted.
  Bár nincs alapom arra, hogy bárki hitét megítéljem, mert ítélni csak Isten fog Krisztus által, de egy-két dolgot azért megjegyeznék:
  Nagyon sok jó szándékú tiszta lelkű ember van a katolikus egyházban, ez biztos. Ezek az emberek Isten gyermekei, ezt leginkáb maga a mindeneket teremtő tudja.
  A katolikus egyház azonban számos olyan gyakorlatot folytat, ami nem kompatibilis a Bibliával. Ilyenek: karácsony, halottak napja, húsvét, stb.
  Mária mint közbenjáró, vagy egyenesen társmegváltó, ez is bibliaellenes.
  A pápa mostani megnyiladkozásai pl az evolúció elfogadása, vérlázító istenkáromlás.
  A Biblia nem egyeztethető össze az evolúcióval.
  A másik: a homoszexualitással kapcsolatos megengedő magatartás. Ez is olyan dolog, ami nyílt lázadás a Teremtő ellen.

  Ma egy olyan világegyház kezd kirajzolódni, amely meglehetősen toleráns a bűnnel szemben, Istent egy bárgyú öreg szakállas lénynek állítva be, aki mindenkihez irgalmas és könyörületes.
  Ez alapból így van, de a bűnnel szemben Isten soha sem elnéző, azt megtűrni soha sem fogja. Jézus halála erre a bizonyíték. Csakis Jézus vére által van menekülésünk, nem világegyház által, nem Mária által. Nekünk csak és kizárólag Jézus Krisztusra van szükségünk, mert Isten Őt tette megváltóvá.
  Az Atya Őrá tekintettel fogadhat el bennünket, nem más hogy. Ez a Szentírás tanítása. A mai kereszténység pedig szembemegy ezzel, előkészítve a hamis messiás útját, aki Krisztus helyébe lép majd.

  A félreértések elkerülése céljából írom, hogy nem egyénekről beszélek.
  De ki kell mondani: a világ és benne a nagy egyházak lázadnak Isten ellen, tudatosan vagy tudatlanul, ez nem kérdés. És Isten nemsokára elküldi az Ő fiát, hogy véget vessen a lázadásnak. Ebben bízunk, ebben hiszünk, ezért dicsőítjük a mindeneket teremtőt, akié egyedül a halhatatlanság, aki az Ő fiában áldotta és áldja meg a világot! Ámen!

 13. Baál nevére vezethető vissza egyébként több magyar szó is:
  – bál (Baál tiszteletére tartott mulatság >> később boszorkányszombat)
  – bal (mint másik út, baloldali ösvény (rossz irány?))

  Szimbóluma, szent állata a bika.
  (Egyiptomban Ápisz bika, később a zsidóknál az aranyborjú amit ugyebár JHWH nem szívelt)

  Leginkább a kánaániták ill ugaritban imádták.

  Nevének jelentése Úr
  Ur városa az ősi Sumer fővárosa, bár itt Baál még nem szerepel.
  Itt a fő istenhármasság: An, Enil és Enki.
  Itt ég úrnője volt Innin (akkádul Istár (magyar Isten?) a szerelem és a gyönyör istennője,
  kinek jelképe a Vénusz bolygó volt.
  Eredetét tekintve Innin szubsztrátumistenség,
  azaz a sumerek ELÖTTI nép nyelvéből került sumeresített névvel a sumer-akkád pantheonba
  (Vénusz>>Esthajnalcsillag>>Istahr>> Isten)

  Húsvét >> Istar ünnepe
  Karácsony >> Kerecsen

 14. Baál – Aton >> Balaton
  De ki volt valójában Baál?
  Miért üldözi Jahve végig az ószövetségen, s miért retteg tőle szinte?

  1. Helytelen a kérdésfeltevés. Isten nem retteg egyetlen teremtményétől sem. Fordítva annál inkább. “Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek.” Jakab 2:19

   “Jézus erre megkérdezte tőle: “Mi a neved?” Az így felelt: “Légió!” – mert sok ördög költözött bele. Ezek nagyon kérték őt, ne parancsolja őket vissza az alvilágba.” Lukács 8:30-31

   1. Jahve illetve igazából JHWH nem személyesen Baál-al csapott össze, (ez legalábbis nem szerepel a Bibliában) hanem a híveivel és legikább papjaival, akik között rendszeresen mészárlásokat hajtott végre.
    Mindenesetre nagyon nem szívelte, szó szerint minden nyomát szerette volna eltüntetni, kitörölni.

    “Baál küzdelmeit az ugariti Baál-ciklus eleveníti fel. Az eposz kezdetén Baal legyőzi a tenger istenét Jammot és Lotant (a bibliai Leviatánt), a hét fejű tengeri szörnyet is. Feltehetően emiatt lett kiemelkedő helye az istenek között. A szövegek azt is sejtetik, hogy ez az ütközet az Él és Baál közötti konfliktust fejezik ki, mivel Jamm a tiszteletreméltó Él bajnoka/védelmezője volt. A bibliai utalások az YHWH tenger feletti győzelméről (Ézs. 27,1; Ezék. 29,3-5; Náh. 1,4; Hab. 3,8) a régi, Baálról szóló hőstetteket őrzik.[11]

    A győzelem után Baál panaszkodik Anat istennőnek, hogy minden istennek van palotája vagy udvara, csak neki nincs. Ezért Anat ráveszi Élt, hogy engedélyezze Baálnak a palota építését. A palota a Zafon-hegyen épül fel, eredetileg ablakok nélkül, mivel Baál tartott attól, Jamm megtámadja az ablakon keresztül. A Jamm fölött aratott győzelmet követően azonban beleegyezett, hogy a palota építője, Kothar-wa-Khasis ablakot nyisson a palotán, amelyen keresztül esőt tud bocsátani a földekre.

    Ezt követően Baál követeket küld a halál istenéhez (vagy magához a megszemélyesített halálhoz), Móthoz, vacsorára invitálva őt. Mót válaszában megfenyegeti Baált, hogy összezúzza az egeket és darabokra tépi, majd darabonként felfalja őt. Ezt követően mindketten megjelennek Él színe előtt, ahol Šapaš napistennő azt javasolja Baálnak, hogy küldjön maga helyett egy helyettest, akit Mót megehet. Ez meg is történik, és a következő amit megtudunk, az a Baál haláláról való jelentés. Anat (Baál lánytestvére és felesége), valamint Él gyászolnak. Anat Šapaš, a nap-istennő segítségével, megtalálja Baál testét és eltemeti Zafon-hegyen.

    A szöveg további részében Anat követeli Móttól testvére feltámasztását, aki nem enged a kérésnek. Erre Anat feldarabolja Mótot, a darabjait elégeti és a madaraknak adja. Ezt követően Anat visszatér Élhez, aki közli vele, hogy álmot látott, amely szerint Baál életben van. Röviddel ezután maga Baál is visszatér, és újabb harcba keveredik a feltámadt Móttal, akit azonban Šapaš tájékoztat arról, hogy esélytelen Baállal szemben, mivel most Él is mellette áll. Ezért Mót megadja magát, és elismeri Baál királyi hatalmát. Innen eredeztetik, hogy Baál, aki az életet adó esőt hozza, képes visszatartani Mótot, aki az aszályt, a terméketlenséget és a halált képviseli.”

    Mindenesetre érdekes! 🙂

  2. Egyáltalán nem retteg, hanem szeretően féltékeny. Nagy különbség. Én is az vagyok. Milyen véletlen egybeesés 😉

  3. GOSHTCAT, Nagyon jó kérdést tettél fel: ki volt Baál?

   “…Holloween, ami valahogy Magyaroszágra is beférk?zött az utóbbi években.
   A bukott angyali rend szemszögéből az özönvíz előtti korszak a Nefilim uralmával a korai legendás “aranykorszak volt”, Kronosz [Lucifer] uralma alatt. Sanchoniathon (antik föníciai történetíró az i.e. 1200 körüli időkből) kifejti, “Kronosztól ered az emberi áldozatok megkövetelése ?. Szaturnusz elpusztítja saját gyermekeit.” (J. Garnier, The Worship of the Dead, pp. 34?35). Nem véletlenül, Kronosz egy gyakori jelképe a sarló, illetve kasza volt, ami később a kaszával arató halál, vagy “a kaszás” képében került be a köztudatba.

   Ezek után talán az is érthetőbbé vált, hogy az ószövetségi időkben a Szaturnusz (hatágú) csillagával asszociált Molok, vagy Szikkút, majd Baal miért követelték meg szigorúan az emberi, gyakran gyermek égőáldozatokat. Végül, de nem utolsó sorban, a szaturnuszi aranykorszak egy sajátos motívuma az a téli ünnepi periódus volt, amit a későbbi Rómában is átvettek Szaturnália néven. Ezt az ünnepet és a vele kapcsolatos hagyományokat aztán a “keresztény” Karácsony ünnepén belül őrizték meg, és ezáltal maradt fenn az ősi pogány szaturnália – ha némileg átcicomázva is – a modern világ egyik legegyetemesebb ünnepeként a mai napig. De volt egy másik jeles ünnep is, ez Október 31, illetve November 1.-én.

   A Baál/Nimród imádat a nyugati kultúrkörben a druida verzióban maradt fenn a mai napig. ?A modern Halloween [ünneplése] ? a 14.-ik századból ered … a druidák a kastélyok, várak kapuin dörömböltek és egy hajadont követeltek, akit felkívántak áldozni. Amennyiben a lakosok megtagadták egy hajadon kiadását, a druidák egy hexagramot festettek a kapura, annak jeléül, hogy a lakosok halálos átok alá kerültek.” (Graham, The Six-Pointed Star, 98. o. )

   1. Tárgyi tévedés van: Karácsony nem Szaturnália “felcicomázva” még ha a karácsonyfát díszítik is. A pogány rómaiak ellenében – ünnepeik és “imádatuk” ellenében – keresztények sokasága adta életét.
    A Karácsony annak megünneplése, hogy “az Ige testté (emberré) lett és miköztünk lakozott mi pedig láttuk az Ő dicsőségét mint az Atya Egyszülöttének dicsőségét, aki tele van kegyelemmel és igazsággal” 1János 14.
    Aztán, ahogy az emberek elfordultak a szeretet Forrásától, úgy lett Karácsony a “szeretet ünnepe” azért, mert az ember a szívéből azt, ami életet ad, nem tudja “kiirtani”: a Teremtő a “saját lelkét” lehelte az emberbe amikor megteremtette, így minden egyes ember egy-egy isteni “szikra”. Emiatt, és mert az élet is – a gyermek, az élet tovább adása – szeretetnek/szerelemnek következménye, ezt csak a gonosz tudja belőlünk “irtani” a legkülönbözőbb fondorlatokkal.
    “Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van és mindenki, aki szeret, az Istentől való és ismeri az Istent, mert az Isten szeretet” írja János apostol első levelében 4.7.
    Majd tovább ugyanitt: “Az Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk. Nem az a szeretet lényege, hogy mi szeretjük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül.” 1János 9-10.
    EZT ÜNNEPELJÜK Karácsonykor! A “szeretet ünnepe” ennek hm. bocsánat a kifejezésért, röviden: ennek “lebutított változata”! De, hogy “Szaturnália” volna, vagy, hogy az a pogányság ennek “gyökere” értsd: lényege ?! ez tévedés “a köbön” (hogy rövid legyek, bocsánat) !

 15. A katolikus egyház ünnepének “keletkezéséről” szólva: ha TI az elmúlásról, a halálról beszéltek, majd MI megadjuk rá a választ!

  1. Kedves Éva, Isten nem a halottak Istene, hanem az él?ké. A törvényében így nem utasít bennünket a holtak ünneplésére, ám utasít bennünket a [az életre való] feltámadás megünneplésére, a sátorok ünnepét követ? ?utolsó nagy nap? megünneplésének alkalmával. A halottak ünneplése nem biblikus, a feltámadás és az élet megünneplése az.

   1. Kedves Antenor ez természetesen így van, ezért halottakat nem ünneplünk, hanem imádkozunk értük a feltámadás reményében. Az ÜNNEP az Életre átment üdvözültekről szól ami valójában Isten dicsőítése: ez a “mindenszentek”! Minden szent az Úr kegyelmének fénye – vö. “a világosság a világba jött” – melyet a személy VISSZATÜKRÖZHET hogy Őáltala legyen Őbenne élete, mégpedig örök 🙂 !
    Sajnos, mélységi ismeret nélkül lehet témákat “félre-kezelni”, számomra nagyon is ismerős paneleket dobálva – hű, ezzel tele a padlás 🙁 – minden valós tartalom nélkül 🙁 Sajnálatos, hogy a “katolikus vallás” hogy van kezelve néhány “jól fogalmazott” és bibliai idézetekkel alátámasztott mondattal és azzal el is kapálva. Holott, a hívőkben – akik nem szertartásoskodnak: ez esetleg csak LÁTSZAT – MÉLYSÉGÉBEN több hit van az Úr Jézus VALÓSÁGA iránt, AKI maga az Élet: “én vagyok az út, az igazság és az élet” és éppen szentjeiben ismerszik meg hitüknek gyümölcse … ámen!

 16. A tudatlan népnek könnyen meglehet magyarázni bármilyen tanítást, de a sátántól való hamis ősi pogány szimbólumokat, amelyekkel tele voltak és mai is tele vannak az un. keresztény egyházak, már nem lehet meg-kimagyarázni.
  Az Úr legyen irgalmas azokhoz a hívőkhöz, akik tudnak ezekről a dolgoktól és még is figyelmen kívül hagyják azokat.

  1. Valóban így van, semmit nem szabad figyelmen kívül hagyni ahogyan azt sem, hogy a katolikusok vajon bálványimádók stb. amit mondani szoktak, amire a válasz mind: nem ! Az Úr legyen irgalmas azokhoz a hívőkhöz, akik azokat, akik CSAK ISTENT IMÁDJÁK, bálványimádóknak nevezik – utánad, Adrian, szabadon …

  2. Éva,
   Mi számít bálványimádásnak és miként nyilvánul meg az? Írd le röviden nekem légyszíves.

   1. Bálvány minden, ami nem az Egy, Igaz, Élő Isten tehát “ami”, vagyis tárgy. Ezen kívül bálvánnyá válhat tevékenység, személy, amit/akit Isten elé helyezünk, és a Személyének egyedül járó első hely – imádat, leborulás előtte – foglalkozunk azzal.
    “Uradat Istenedet imádd és csak neki szolgálj”: egy szolgálat is lehet, akár a gyermekünk is, sőt, a saját Isten iránti szolgálatunk is válhat, nárcisztikusan, bálvánnyá.
    ————-
    További kérdésekre nem válaszolok, ami azt akarná nekem “bemagyarázni” hogy Isten elé bármit vagy bárkit helyezek! Az Úr áldjon, világosítsa meg az Ő arcát Terajtad!

 17. A katolikus “Mindenszentek” módosított ünnep?! Botrány! Talán, a katolikus “halottak napja” … ami a megholtakért való imádságot jelenti, míg a mindenszentek, szenteket, mennybe kerülteket. A “szentek” Isten dicsőségét hirdetik, köze nincs semmilyen okkulthoz, sőt, ellentétes … Ha nem baj, nem reagálnék a többire, mert az első néhány bekezdés után már nem olvasom hiszen nem szándékom ebben “elmélyedni” !

  1. Kedves Éva!
   Sajnálom, hogy ennyire magadra veszed. A cikk a Halloween okkult eredetével foglalkozik. Ehhez később jött hozzá a Mindenszentek és Halottak napja.
   Szerintem egy katolikus hívő számára is fontos tudni ezeket és nem a hitedet minősíti.

   1. Kedves Thea nem az én hitemről van szó. A SZENTEKRŐL akik Isten Dicsősége! Azt régen tudjuk, hogy ez az esemény, a kivájt tökökkel hova is tartozik, és bármely metszet, az ünnepünk igazságával, egyszerűen undorító. Csodálom, hogy a cikk ilyen hosszan foglalkozik ezzel, hogy hívő emberek egyáltalán végig tudják olvasni, nem is szólva a képekről, Iszonyat.
    ————————————
    Miután a hitünket “bálványimádásnak” is szokták minősíteni, “istennőnek” nevezni Jézus Krisztus édesanyját, és “imádatnak” nevezni azt a kapcsolatot, amit az Úr Jézus üzent nekünk a kereszten: “Íme, a te anyád” János apostolnak … (ugye, felvitt az Úr más EMBERT is az égbe … akik aztán eljöttek, hogy Jézussal beszélgessenek, a Tábor hegyén ? Tehát aki eljön, az előbb felvitetett, stb. nyilván nem fejtem ki most, csak szemelvények súlyos félreértésekről) szóval, csodálom, hogy egy ilyen “mélységű cikk” ide kerülhetett. Nem mintha a többi nem főleg a sötétség hatalmáról szólna … ilyen gyakorisággal!

   2. Meg kellene keresni, talán Kosztolányi … írt arról hogy az ünnepek sora, hogy illeszkedik a természet rendszerébe és milyen csodálatos. Mikor lehet “halálról” beszélni, ha nem (késő) ősszel ?! Majd ezt követi az Úrjövet – az Advent … és majd Karácsony. BAJ ? hogy a téli napfordulón ? Biztos, hogy Karácsonykor nem lesz ezzel kapcsolatos írás, akkor végre lehet az Úrról is beszélni 🙂 A szentek: nagyon csípi a szemet …

    1. Kedves Éva!
     Az oldal az idők jeleivel foglalkozik. Mivel ennek a Halloween nemcsak kézzel fogható, hanem kifejezetten veszélyes megnyilvánulása, fontosnak tartottam, hogy ez a cikk felkerüljön, hiszen már Magyarországon is gyerekek tízezreit érinti.
     Ha számodra sértő vagy nehezen olvasható, akkor ne olvasd el. Ezek a cikkek nem helyettesítik a növekedésünkhöz szükséges lelki táplálékot. A legfőbb céljuk egyrészt segíteni azoknak, akik nem értik, hogy mi folyik a világban, másrészt segíteni azoknak, akik értik és szeretnék egy helyen látni és megbeszélni az utolsó időkkel kapcsolatos híreket, jeleket, eseményeket.
     A Halloween ehhez szorosan kapcsolódik.
     A szentek pedig a megváltott hívőket jelentik a Bibliában. “Mindeneknek, a kik Rómában vagytok, Isten szerelmeseinek, hivatalos szenteknek:” Róma 1:7 (Pál szinte minden levelét így kezdi)

    2. Igaz, fontos a figyelmeztetés, azoknak akiknek fogalmuk sincs miről van szó, csak jó bulit látnak benne 🙁 ! Félő ugyanakkor, hogy nem eléggé elrettentő: a fehér ruhások a körben misztikusak, stb. nem tudják, hogy azért, mert valami “rejtélyes” – szellemi – még nem biztos, hogy JÓ, hogy szent, sőt, hogy veszélyt rejt magában és hogy ROSSZ!
     A “szentek” kifejezést nemcsak az evangélium hanem az a teológus is használja – természetesen – akinek a nyílt levelét alább linkben idehoztam Adrian kérésére kedves Thea.

    3. Kedves Éva!

     Ez a “szentek” dolog nem hagy nyugodni. Vagy nem értem, vagy nem értek egyet. Milyen szentekre gondolsz? Mert, ha minden emberre aki Krisztus megváltottjaként halt meg, akkor értem, ( habár nem értem mit ünnepelünk Mindenszetekkor, mert ugye egyedül Istené a dicsőség, Őt illik ünnepelni, ) ha viszont azokra akik szentté lettek nyilvánítva akkor nem értem. Mert ugye mi egyek vagyunk Krisztusban, senki nem nagyobb a másiknál, főleg nem emberi megítélés szerint.

    4. Kedves Herceg, jó hogy nem hagy nyugodni, hiszen éppen erről van szó. Nem emberi megítélés szerint, hanem mindazok, akik átmentek a halából az ÉLETRE, róluk szól az ünnep. A szentek kifejezés, tisztában vagyok vele, hogy Pál apostolnál mit jelent: akik itt élünk hitben és remélhetően – de nem biztos – kitartunk a végső célig. “Futok, hogy elérjem” írja Pál apostol.
     Tehát kimondottan “mindenkiről” innen a minden szó, akik üdvözültek és egyáltalán nem emberi megítélés szerint. Az más kérdés, hogy a katolikus egyház egyesek életével, a példaadás miatt foglalkozik: sajnálom is őket, akik “nem érnek rá” azzal törődni közben – talán – hogy szentté váljanak 😀 – bocsánat a kifejezésért – mert másokkal kénytelenek foglalkozni akár mint “ördög ügyvédje”: keresni a rosszat!

   3. Thea,
    Ha jól emlékszem már régen is mondtam neked, hogy amíg nem teszed tisztában ezen az oldalon, azaz amíg nem készítesz egy nagyon alapos poszt sorozatot azzal kapcsolatban, hogy miként nyilvánult, nyilvánul meg ma is a pszeudo-kereszténység a világban , addig folyton neked fog kelleni magyarázkodni a tudatlanoknak. És ez nem lenne igazságos. Fel kell tudni venni a kesztyűt és hagyni magyarázkodni azokat, akik szerint a mostani pápa megnyilvánulásait leszámítva minden a legnagyobb rendben.

    “And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove(expose) them. Ephesians 5:11”

    1. “Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.” János 12:32

     Ebben a témában jobb módszernek tartom, ha a sötétség elhessegetése helyett felkapcsoljuk a villanyt vagy hasonlíthatjuk a szél és a nap példázatához is, akik megpróbálták levenni a kabátot az emberről. És szerintem ez leginkább egyéni szinten működik.

    2. Kedves Thea az elejéig értem az olvasásban, és elkezdtem választ írni, miközben nem olvastam végig a cikket. Természetes, hogy ezt meg kell jegyeznem a tisztesség kedvéért hiszen már máskor is, amikor szörnyű volt amit olvastam, és az “messziről látszott” ugyanezt tettem.
     Nemcsak felkapcsoltam a villanyt 🙂 hanem világosban járok, sötétséget nem kell elhessintenem, de, ha egy sötét szobára nyitott ajtót látok, ahol pontosan tudom, mi van, akkor oda nem nézek be hogy “jobban lássak” (volt ilyen probléma közöttünk a hsz-k közt).

    3. Kedves Éva!
     A hozzászólásom Adriánnak szólt. Elnézést, hogy nem címeztem meg.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend