Idők jelei

Mi köze lehet a 3000 éves hieroglifáknak a Nefilimekhez?

Forrás: prophecynewswatch.com

Lehetséges, hogy egy 3000 éves hieroglifa modernkori technológiát ábrázoljon? Jelenthetik-e azt, hogy a bukott angyalok egykor köztünk éltek és hátrahagyták nyomaikat az ősi művészetekben és kultúrákban?

Néhány érdekes bizonyíték került napvilágra ezekkel a lehetőségekkel kapcsolatban, amelyek akár a Nefilimekkel kapcsolatos néhány kérdés megválaszolásában is segíthetnek.

Lyn Leahz, keresztény szerző és kutató a következőképpen beszél ezekről az érdekes leletekről:

“Az Abydosban található egyiptomi templom falait furcsa hieroglifák díszítik, amelyek úgy tűnik, hogy modernkori repülő és tengerészeti járműveket ábrázolnak? Hogyan tudhattak volna 2-3000 évvel ezelőtt élt emberek ezekről?”

Seti1AbydoCeilingA hieroglifákat nehéz nem felismerni, mert a mai járművekhez való hasonlóság annyira szoros, hogy mindenki ekként értelmezi őket, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e bármilyen ismerettel e téren vagy sem.

A képeket Dr. Ruth Hover és férje fedezték fel. A régészeti leletek és az idevonatkozó bibliai kéziratok alapján Lyn arra a következtetésre jutott, hogy a bizonyítékok a Nefilimek felé mutatnak.

De kik is voltak ezek a Nefilimek? Erre vonatkozóan több nézet is létezik. A legelfogadottabb bibliai meghatározás szerint a Nefilimek az “ember lányainak” és az “isten fiainak” közös, óriás termetű utódai voltak. A Bibliából arra lehet következtetni, hogy ezek leginkább az özönvíz előtti időkben, Noé korában éltek, és Isten azért is küldte az özönvizet, hogy elmossa mindazt a gonoszságot, amit a Nefilimek és az emberek hoztak a földre. (I. Mózes 6:1-7)

Lyn következtetései alapján Michael Snyder a következőket írja:

“Bolygónk történelme sokkal összetettebb, mint azt sokan gondolni merik. A széles körben elfogadott nézetek és az iskolákban tanított változatok szerint az ősi ember egy rendkívül együgyű, korlátozott tudású teremtmény volt

A történelemnek ezt az elferdített változatát népszerűsítők nagy sajnálatára a régészek egyre több olyan leletet találnak, ami ennek teljesen ellentmond. Az igazság az, hogy számos bizonyíték mutat arra, hogy az ősi világ lakói komoly intellektuális teljesítményekre voltak képesek. Gondoljunk például a Gizai piramisokra.

Aki azt gondolja, hogy a több ezer évvel ezelőtt élt emberek beszélni alig képes tökkelütöttek voltak, az nagyon téved. A valóság lehet, hogy ennek éppen az ellentéte.”

Egy másik régészeti lelettel, a Peru déli partjai mentén található Paracas félszigeten megtalált koponyákkal kapcsolatban Michael Snyder a következőket írja:

Mi a magyarázata a több ezer éves, hosszúkás koponyáknak, amelyek “nem emberektől, főemlősöktől vagy egyéb állattól származnak?” Sokan hónapok óta várták kíváncsian az első DNS vizsgálat eredményeit, amit a híres Paracas koponyákon végeztek. Az egyik koponyán végzett vizsgálat eredményei megérkeztek és ezek szerint egy ?új, emberszerű teremtménnyel? van dolgunk, amelyhez hasonlót eddig még nem találtak.

Kik lehettek ezek a furcsa külsejű, emberszerű lények, akik néhány ezer évvel ezelőtt a földön éltek?

Lehet, hogy tényleg a Nefilimek vagy leszármazottaik maradványait találták meg a kutatók?

A Paracas koponyákkal foglalkozó cikk teljes terjedelmében itt olvasható: http://idokjelei.hu/2014/02/megerkeztek-a-perui-nefilim-koponya-dns-vizsgalatanak-eredmenyei/

Figyelembe véve ezeket az új felfedezéseket, érdemes megvizsgálni, hogy vajon közelebb kerülhetünk-e a Nefilimek kilétének és történetének pontosabb megértéséhez.

Kik voltak a Nefilimek?

Bár a legtöbben a Nefilimek bibliai meghatározását fogadják el, néhány másik nézet is létezik a kérdés részleteivel kapcsolatban. A bibliai szöveg (I. Mózes 6:1-7) értelmezése és az ezt támogató más részletek alapján a kutatók a következőket találták:

stele-with-giant-2A gotquestions.org szerint a Nefilimek (jelentése: bukottak, óriások) az Isten fiainak és az ember leányainak szexuális kapcsolatából (I. Mózes 6:1-4) született utódok voltak. Az özönvíz előtti időkben komoly hatalommal bírtak a földön és óriásoknak nevezték őket. Az “Isten fiainak” kilétével kapcsolatban is folyik vita, azonban a bibliakutatók jelentős hányada szerint ezek bukott angyalok voltak, akik nőkkel közösültek és/vagy férfiakat megszállva tették ugyanezt. Ezekből a “frigyekből” származtak a Nefilimek, és ezek voltak “ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.” (I. Mózes 6:4)

Különböző héber és egyéb legendákban (Énok könyve és más nem bibliai írások) azt olvashatjuk, hogy a Nefilimek olyan óriások voltak, akik rengeteg gonosz dolgot tettek. Nagy termetüket és hatalmukat valószínűleg kevert, emberi és démoni génjeiknek köszönhették.

Mikor és hol éltek a Nefilimek?

Az özönvíz előtti időkből nem állnak rendelkezésre információk arról, hogy a Nefilimek pontosan melyik vidékeken éltek, azonban az ezt követő időkről már kicsit többet lehet tudni.

A Nwcreation.net leírja, hogy az Öt Király hadjárat során Ábrahám idejében több olyan törzzsel is találkoztak, akik Nefilimek lehettek. A Biblia szerint több törzsről van szó, akik a Sziddím völgyben (Holt tenger) telepedtek le és a jelek szerint a Kananeusokkal keveredtek. Az I. Mózes 14 és az V. Mózes 2 Refeusoknak vagy refáiaknak (‘titánok’, ‘Rafa’ gyermekei), Zuzeusoknak vagy zúziaknak (‘szörnyűségesek’), Emeusoknak vagy émieknek, Horeusoknak vagy hóriaknak és Anák fiainak (‘lesújtó tirannus’) hívja őket.

A IV. Mózes 13:33 Anák fiaihoz köti a Nefilimeket, amikor a kémek “rossz hírét vitték annak a földnek”. Az adott rész szövegkörnyezetéből arra lehet következtetni, hogy az óriások más törzsei Anák fiainak vagy más Nefilim vonalnak, különösen a Refeusoknak a rokonai lehettek, akik az anák Góliáttal és Lahmittal együtt Gáthban éltek.

A Refeusok (Refaim) óriások voltak (akikről általában azt olvassuk, hogy magas növésűek vagy nagyok), és akiket a Nefilimekkel azonosítottak az I. Mózes 6 angol fordításából eredően, ami az ‘óriás’ szót használja. A Biblia a következőket írja ezekről a törzsekről:

– Kétszer-háromszor magasabbak voltak a többi emberhez képest.

– Részük volt valamilyen szentségtelen keveredésben az özönvíz előtt.

– Közeli kapcsolatban álltak a gonosznak számító Kananeusokkal az özönvíz után.

– Egy helyen azt olvassuk, hogy egyel több ujjuk volt a kezükön és a lábukon egyaránt. (II. Sámuel 21:20, I. Krónikák 20:6)

Voltak-e a Nefilimek az özönvíz után?

Az I. Mózes 6:4-ben ez áll: “óriások [nphiyl] valának a földön abban az időben, sőt még azután is.” Úgy tűnik, hogy a bukott angyalok megismételték bűnüket az özönvíz után is, bár [amennyiben ez tényleg megtörtént] valószínűleg sokkal kevésbé jelentős mértékben. Amikor Izrael fiai kikémlelték Kánaán földjét a következőket jelentették Mózesnek: “még Anák ivadékait [akik a Nefilimek leszármazottai] is láttuk ott.”

Kik tehát az “Isten fiai”?

Ezzel kapcsolatban három fő gondolatmenet/irányvonal létezik:

1) Az egyik és legnyilvánvalóbb magyarázat, hogy a Nefilimek két elkülöníthető teremtménytől származó hibrid faj voltak.

2) Az egyetlen másik természetes magyarázat, hogy ezek Isten, nem pedig az ember fiai voltak, tehát nem ember által születtek, hanem Isten teremtette őket. Ez a meghatározás természetesen Ádámra is és az Isten angyalaira is ráillene. (Lásd: Lukács 3:38, Zsoltárok 148:2, 5, Kolossé 1:16)

3) Egy viszonylag új keletű elképzelés szerint, ami Szent Ágoston óta terjedt el az egyházban, az Isten fiai elnevezés Séth istenfélő leszármazottait jelöli, az ember leányai pedig Káin hitetlen női leszármazottait.

A legtöbb kutató azonban ma is inkább úgy gondolja, hogy az “Isten fiai” angyalok voltak.

Chuck Missler például a következőket írja: “Ha az ember a Szentírás egészét nézi, mindennek a helyére kell kerülnie.”

A jelen cikk szerzője is úgy gondolja, hogy az “angyal magyarázat” a helyénvaló, mivel a bibliai részek alapos vizsgálata is ezt támasztja alá, amit az Újtestamentum is számos helyen megerősít, ráadásul a korabeli zsidó és keresztény tudósok is így értelmezték. A “Séth vonal” szerinti magyarázatra néhány megalapozatlan feltételezés útján jutottak és ellentétben áll a többi bibliai feljegyzéssel.

Mi történt végül a Nefilimekkel?

Úgy tűnik, a Nefilimek voltak az elsődleges oka az özönvíz érkezésének Noé idejében. Közvetlenül azután, hogy a Biblia megemlíti őket, a következőket olvashatjuk:

“Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, az Úr megbánta, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. Azért ezt mondta az Úr: Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem; az emberrel együtt az állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy alkottam őket.” (I. Mózes 6:5-7)

FloodBible_03aIsten végül elárasztotta az egész földet, eltörölve minden élőlényt, a Nefilimekkel együtt, Noé családját, a bárkán tartózkodó és a vízi állatok kivételével. (I. Mózes 6:11-22) Mivel a két eseményt közvetlenül egymás után említi a Biblia, arra lehet következtetni, hogy a Nefilimeknek rossz hatása az emberiségre lehetett az özönvíz egyik fontos kiváltója.

Valószínűleg így próbálta Sátán megrontani Ádám vérvonalát, hogy megakadályozza a Messiás érkezését és az emberiség megváltását. Minden bizonnyal Noé ágát nem sikerült megfertőzniük.

Az ‘óriások’ maradékát az izraeliták Kánaán megszállása során (Józsué 11:21-22) és későbbi csatákban (V. Mózes 3:11, I. Sámuel 17) elpusztították.

A Júdás levelében olvasható részekből arra következtetünk, hogy Isten korlátozta ezeknek az angyaloknak a további tetteit:

“Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére.” (Júdás 6)

A II. Thesszalonika 2-ben ugyanakkor azt olvassuk, hogy a törvénytiprás (gonoszság) titokban már folyik, de most még ‘valami’ visszatartja. Amikor ez már “eltűnik az útból, megjelenik nyíltan a törvénytipró.” Vajon az eljövendő világvezető, az Antikrisztus is egy Nefilim lesz a Sátán által, Jézus fogantatását utánozva ezzel?

Jézus arra figyelmeztetett: “Ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is.” (Máté 24:37-39)

Akárhogyan is lesz, tudjuk, hogy “a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.” (Efézus 6:12) Ez a világkormány alatt sem fog változni.

A Nefilimek özönvíz utáni helyzetével kapcsolatban megoszlanak a vélemények, azonban nem szabad, hogy ez megosztást jelentsen. A Negyedik típusú megtévesztések videót készítő alienresistance.org szerint például az özönvíz után a bukott angyalok nem ismételték meg tettüket.

Az egyiptomi templomon talált hieroglifák keletkezésére is többféle magyarázat létezik. A Bibliában például számos próféta látott jövőbeli eseményeket, amelyekben számukra ismeretlen, modern eszközöket láttak és ezeket megpróbálták akkori szókincsükkel leírni (Lásd Náhum 2:4-5, Jelenések 9:7). Ezek a képek is készülhettek ilyen leírások alapján. Szintén a Negyedik típusú megtévesztésekben hallhattuk, hogy a magukat földönkívülieknek kiadó lények is mindenféle apokaliptikus képet mutattak az elrabolt embereknek. Chris White ezzel szemben inkább arra hajlik, hogy itt csupán korabeli tárgyak, élőlények stilizált megjelenítéséről van szó.

A fentiek pedig semmiképpen sem befolyásolhatják egyetlen ember megváltását sem. A bukott angyalok első kísérletét az özönvízzel hiúsította meg Isten. Minden bizonnyal sok különböző módszerrel próbálkoznak azóta is, Isten ígéreteit azonban nem képesek felülírni. “Aki hisz a fiúban, örök élete van.” Ennek a háborúnak a kimenetele már 2000 évvel ezelőtt eldőlt a Golgotán, csupán néhány fontos ütközet van már hátra a befejezésig.

Végezetül emlékezzünk Pál tanácsára: “Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét.” Mindezt pedig tegyük az I. Korinthus 13 lelkületében.

Előző posztKövetkező poszt

97 hozzászólás

 1. Ha a nefilimek nemi kapcsolatot létesíthettek az akkor élt emberekkel, és utódaik is születtek, az csak akkor lehetséges, ha a genetikai állományuk majdnem azonos. Az őskorban számtalan állatfaj hatalmas méretűre nőtt. Miért ne lehettek volna a mainál sokkal hatalmasabb termetű emberek? Vallásilag: A bibliában az szerepel: “Isten egyszülött fiát küldte a világra, hogy aki őbenne hisz el ne vesszék, hanem örök élete légyen.” “Isten fiai megláték az ember leányait, hogy szépek…..” Vagy a bibliafordítás nem hibátlan: “Az istenek fiai meglátták az emberek lányait…..”

  1. Kedves Gilimumus!
   A nefilim már a leszármazottak neve.
   Az általad idézett két részben (János 3:16 és I. Mózes 6:2) két teljesen más szó szerepel.
   Az elsőben a “huios”, a másodikben a “bene ha-‘elohim” áll, amit mindenhol az angyalokra használnak a Biblia könyveiben.
   Ha értesz angolul, ezt ajánlom: https://www.youtube.com/watch?v=E8dUQOaSmSE

 2. Szia Ida ! Megint nem értelek. 🙂 Nem akarok belefolyni ebbe a sátán szexelt e témába, és előrebocsátom, hogy nem vagyok Póli hívő, de azért egy kis misét megér a téma, hátha nem mese. Csúnyán ellentmondtál magadnak, és nem értettem miért. Azt mondtad hogy: “A kígyós dolog, meg eléggé vicces, hiszen tudjuk, hogy genetikailag nem megoldható a fajok keveredése.” Ezzel szemben amit leírtál korábban, az hát nem is tudom mit mondjak rá (sírjak vagy nevessek): “A kígyó magja, nem egyenlő a Sátán magjával! Sátán először a kígyót győzte meg, azután a kigyón keresztül ?csábította el?, vagyis csapta be( ébresztett benne kívánságot a jó és gonosz tudás fájának gyümölcsére, amely által olyanná válthattak mint Isten!) Évát . De a Biblia azt mondja, hogy Ádám ismerte Évát, és ebből az elhálásból született Káin! Azután ugyanígy Ábel!
  És a kígyó lett megátkozva, nem a Sátán! Mondhatjuk, hogy Sátán természetes ellensége volt az embernek, a kígyó meg csak e miatt az incidens miatt lett az! ” Sátánt hogy hívja az Újszövettség ? A sárkány, ama régi kígyó. Szóval ez a válasz, nekem legalábbis. Szóval te azt hihetted, hogy a kígyó mint állat tudatosan részt vett az ember elleni lázadásban sátántól hatására ? És az ő utódait (látens amatőr herpetológusként magam előtt látom az ovoparia azaz tojásrakó és viviparia magyarul elevenszülő kígyók bébi utódait, amint az emberekkel ellenséges viszonyban vannak) mint rendszertani csoportot Isten megátkozza ? 😀 Ezt ugye nem gondolod komolyan ? Azért bátorkodtam kicsit irónikus hangon írni, a megbántás szándéka nélkül, mert a józan ész és az Ige szó szerinti értelmezése nem kell hogy ennyire hadilábon álljon egymással. Sátán meggyőzte a kígyót ? Hogyan ? Jó érvekkel ? Sok sok lusta zsákmányállat ígéretével ? 🙂 Sátán nem természetes ellensége az embernek, hanem természetfeletti ellensége. De hogy a kígyó az ellensége lett az embernek, az hogy lehet ? Az állatok és egyéb intelligens és szellemmel rendelkező teremtményeket nem szabad összemosni, mert abból súlyos tévedések és babonák származhatnak. Szánalmas emberi butaságnak tudom (ezt ne vedd magadra) és nem vélem, azt mikor az állatokat tudatosan emberi tulajdonságokkal ruházzák fel, és még ezen tulajdonságok következményeit is érvényesnek gondolják rájuk. Ez az ősi okkult mágiából származik ! Ezért nem célszerű mindig gondolkodás nélkül gépként mantrázni az Isten beszédét. Be is lehet ismerni, hogy nem értem, még nem világos stb. De csak azért félreértelmezni, mert akkor nem lesz kognitív disszonanciám (zavar az erőben :-)), butaság (szerintem). Csak azért veséztem ezt így ki, mert egy állandóan visszatérő jelenséget akartam így bemutatni, ami nem szolgálja sem a kereszténység, sem Isten céljait. Tehát ne vedd sértésnek, ha úgy érzed bocsánatot kérek, fogalmazásban nem vagyok elég óvatos. A témához meg annyit tennék, hogy sosem értettem Jézust, mikor úgy beszélt a ferizeusokkal, mint egy le sem írom. “Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképen kerülitek ki a gyehennának büntetését?” Azért ezek a világi stílusú túlzások nem jellemzőek Jézusra. Az Ő szavai nem hiábavaló beszédek, barokkos túlzások. Tehát komolyan mondom, hogy csak ez alapján sokkal hihetőbb az hogy szó szerint vette Jézus a saját szavait. De hát nem ez az alapja a helyes Bibliaértelmezésnek ? Vagy most nem kell ? Üdv

  1. Kedves Árpád!

   írod:
   ” Csúnyán ellentmondtál magadnak, és nem értettem miért. “- ÉN SE ÉRTEM, HOGY MIRE GONDOLSZ, mint “ellentmondás”?!

   írod:
   ‘Azt mondtad hogy: ?A kígyós dolog, meg eléggé vicces, hiszen tudjuk, hogy genetikailag nem megoldható a fajok keveredése.? Ezzel szemben amit leírtál korábban, az hát nem is tudom mit mondjak rá (sírjak vagy nevessek): ?A kígyó magja, nem egyenlő a Sátán magjával! Sátán először a kígyót győzte meg, azután a kigyón keresztül ?csábította el?, vagyis csapta be( ébresztett benne kívánságot a jó és gonosz tudás fájának gyümölcsére, amely által olyanná válthattak mint Isten!) Évát . De a Biblia azt mondja, hogy Ádám ismerte Évát, és ebből az elhálásból született Káin! Azután ugyanígy Ábel!
   És a kígyó lett megátkozva, nem a Sátán!”

   Nem tudom, hogy mi az amitől kibuktál?! Az Igében ez áll ( és itt, mint teremtett mezei vadról beszél az Ige, nem a szellemi ” ősi kígyóról”):

   1 Móz. 3,1 A KÍGYÓ pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?
   ? 1 Móz. 3,2 És monda az asszony a KÍGYÓNAK: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;
   1 Móz. 3,3 De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.
   1 Móz. 3,4 És monda a KÍGYÓ az asszonynak: Bizony nem haltok meg;

   Ez PEDIG a Mózes apokalipsziséből a vonatkozó rész:

   15. Ekkor Éva így szólt hozzájuk: – Halljátok mindannyian gyermekeim, és én elbeszélem nektek, hogyan csapott be minket ellenségünk. Történt pedig, hogy a paradicsom őrzése közben, – hisz minden részét Istentől rendelve őriztük -, a rám jutó rész folytán a déli részt vigyáztam és a nyugatit. Az ÖRDÖG Ádám részében járt, ahol hímnemű állatok voltak. Miután Isten megosztotta nekünk az állatokat, és a hímeket mind atyátoknak adta és a nőstényeket mind nekem, és mindegyikünk őrizte a sajátját.

   16. És az ÖRDÖG beszélt a KÍGYÓVAL, mondva: – Kelj fel, gyere hozzám, és hasznos dolgokat mondok neked! Akkor elment hozzá a KÍGYÓ ÉS AZ ÖRDÖG MONDTA NEKI: – Hallom, hogy értelmesebb vagy az összes állat között, és mind beszédbe elegyednek veled! Ugyanakkor megalázkodsz a legkisebb előtt is! Miért Ádám dudváját eszed, meg az ő feleségéét, és miért nem a paradicsom gyümölcséből?

   Kelj fel és menjünk, vetessük ki őket a paradicsomból, hogy mi is kivetessünk általa. Ezt mondja neki a kígyó: – Félek, nehogy megharagudjon az Úr! Ezt mondja neki az ördög: Ne félj! Legyél az én eszközöm és én a szád által szavakat mondok, mely által megcsalhatod őt.

   17. És átmászott a paradicsom falán, az óratájban, mikor az angyalok elmentek Istent dicsérni. Akkor a sátán angyal formájában jelent meg és dicsérte Istent, mint a többiek. És áthajoltam a falon és láttam őt angyalhoz hasonlóan. És ezt mondja nekem: – Mit csinálsz a paradicsomban? És mondom neki: – Isten tett ide minket, hogy őrizzük és együnk belőle. Az ördög ezt felelte nekem a KÍGYÓ szájával: – Jól teszitek, de nem esztek minden növényből. És mondom neki: De igenis, minden növényből eszünk – egy kivételével, mely a paradicsom közepén van, melyből megtiltotta Isten, hogy együnk, mert halálnak halálával halunk akkor.

   18. Azt mondja nekem akkor a kígyó: – Ahogy él az Isten (esküszöm), sajnállak benneteket, mert ekkora barmok vagytok, de én nem akarom, hogy ismerjétek azt, hanem kelj fel gyorsan, gyere, hallgass rám és egyél, és ismerd meg a fa értékét! Én azonban mondtam neki: Félek, nehogy megharagudjon Isten, amint nekünk mondta. És azt mondja nekem: – Ne félj, amikor eszel belőle, megnyílnak szemeid, és olyanok lesztek, mint az Isten, annak tudásában, hogy mi a jó és mi a rossz! Tudván ezt az Isten, hogy olyanok lesztek, mint ő, irigykedett rátok és ezért mondta: Ne egyetek belőle. De csak nézd a gyümölcsöt és lásd meg a nagy dicsőséget körüle! Én pedig néztem a gyümölcsöt, és tényleg láttam a nagy dicsőséget körülötte. Azt mondtam azonban neki, hogy szép a szemnek szemlélni, de félek venni a gyümölcséből. És mondja nekem: – Gyere, adok neked, kövess engem!

   19. Kinyitottam neki és bejött a paradicsomba és ott előttem kúszott. És körbejárva kicsit visszafordult és azt mondja nekem: – Meggondoltam, mégsem adok neked belőle! Ezt azért mondta, hogy végleg megcsaljon és elveszejtsen. És azt mondta: – Esküdjél meg, hogy adsz belőle férjednek is. Én meg azt mondtam neki, nem tudom, hogyan kell esküdni, de amit tudok, mondom: – Az Úr trónjára és a kerubokra és az élet fájára, hogy férjemnek is adok belőle enni! Amikor kivette eskümet, akkor ment és felment rá. A gyümölcsre, melyet nekem enni adott, rátette saját gonoszságának mérgét, ami az ő vágya. Mert a vágy minden bűn feje. A földre hajlította a gallyat és vettem belőle és ettem.

   20. Abban az órában megnyíltak szemeim, és megtudtam, hogy meztelen vagyok, mezítelen az igazságtól, melybe öltözve voltunk. És sírva mondtam: – Miért tetted ezt velem, hogy elidegenedtem dicsőségünktől, melybe öltözve voltunk? Sírtam azonban az eskü miatt is! Azonban eltűnt a fáról és láthatatlanná vált. Én viszont részemben leveleket kerestem, hogy elrejtsem szégyenemet, és nem találtam a paradicsom fáiról, mivel miután ettem, az én részemben a füge kivételével minden fa lehullatta levelét. Vettem hát annak leveléből, és ruhát készítettem magamnak és az abból van, mely fákról ettünk.

   ÍROD:
   “Szóval te azt hihetted, hogy a kígyó mint állat tudatosan részt vett az ember elleni lázadásban sátántól hatására ? És az ő utódait (látens amatőr herpetológusként magam előtt látom az ovoparia azaz tojásrakó és viviparia magyarul elevenszülő kígyók bébi utódait, amint az emberekkel ellenséges viszonyban vannak) mint rendszertani csoportot Isten megátkozza ? 😀 Ezt ugye nem gondolod komolyan ? ” DE!!!!

   A BIBLIA SZERINT:
   1 Móz. 3,13 És monda az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: A KÍGYÓ ámított el engem, úgy evém.
   1 Móz. 3,14 És monda az Úr Isten a KÍGYÓNAK: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom!!!! és minden mezei vad között !!!!! ; hasadon járj!!!!!, és port egyél!!!!!! életed minden napjaiban.
   1 Móz. 3,15 És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.
   MÓZ A :26. Miután nekem ezt mondta, így szólt a kígyóhoz; nagy haragban szólt hozzá: – Mivel ezt művelted és hálátlan eszköz lettél, ezért míg csak megcsalod szívükben az általmenőket, átkozott leszel minden állat között. Eddigi eledeledtől megfosztatsz, földet eszel majd életed minden napján. Melleden és hasadon csúszol majd, és nem lesz kezed, sem lábad. Nem lesz kezed, füled, vagy tollad, vagy semmilyen testtagod, amely azoknak van, akiket becsaptál, és miattad kiűzettek a paradicsomból. És ellenségeskedést vetek közéd és az ő sarja közé, ő a te fejedet tartja szemmel, te pedig az ő sarka után leselkedsz az ítélet napjáig.
   JUBILLEUMOK:
   15. És az első jubileum első évhetében, Ádám és felesége hét évig az Éden kertjében voltak, megművelték és őrizték azt, és mi adtunk neki munkát és megtanítottuk őket mindenre, ami alkalmas a kert művelésére.
   16. És (Ádám) művelte a kertet, és meztelen volt, és nem tudott róla, és nem szégyenkezett, és védte a kertet a madaraktól, a vadaktól és a barmoktól, és összegyűjtötte a gyümölcseit, és ette, és a maradékot félrerakta magának és az ő feleségének [és félrerakta, amit megtartott].
   17. És miután eltelt a hét év, pontosan hét év, amelyet ott töltött, a második hónapban, a hónap tizenhetedik napján eljött a kígyó és megközelítette az asszonyt, és ezt mondta a kígyó az asszonynak: ‘Isten (valóban) azt parancsolta nektek, hogy a kertnek egyetlen fájáról sem ehettek?’
   18. És mondta az asszony a kígyónak: ‘A kert fáinak minden gyümölcsét – így szólt nekünk Isten -, egyétek; de annak a fának gyümölcséről, mely a kertnek közepette van, azt mondta nekünk Isten: Ne egyetek abból, meg se érintsétek, hogy meg ne haljatok.’
   19. És mondta a kígyó az asszonynak: ‘Bizony nem haltok meg; Hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyílnak a ti szemeitek, és olyanok lesztek mint az istenek, és ismerni fogjátok a jót és a gonoszat.’
   20. És látta az asszony, hogy szép a fa és kedves a szemnek, és annak gyümölcse jó eledelnek, és szakasztott annak gyümölcséből és evett.
   21. És miután előbb eltakarta szemérmét fügefalevelekkel, adott Ádámnak a gyümölcsből és ő is evett, és megnyilatkoztak szemei, és látta, hogy meztelen.
   22. És gyűjtött fügefaleveleket és összevarrta (azokat), és egy kötényt készített magának, és eltakarta szemérmét.
   23. És Isten megátkozta a KÍGYÓT, és mindörökre megharagudott rá . . .
   24. És dühös volt az asszonyra, mert az hallgatott a kígyó beszédére, és evett, és az Úr ezt mondta az asszonynak: ‘Felette igen megsokasítom bánatodat és fájdalmadat: bánatban hozol világra gyermeket, és epekedsz a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.’

   25. És Ádámhoz így szólt: ‘Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról; átkozott legyen a föld te miattad: tövist és bogáncskórót teremjen tenéked; orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, ahonnan vétettél: mert por vagy te, s a porba fogsz visszatérni.’

   26. És csinált nekik bőr ruhákat, és felöltöztette őket, és kiküldte őket az Éden kertjéből.

   27. És azon a napon, amelyen Ádám kiment a kertből, áldozatot ajánlott fel édes jóillatként, tömjént, galbanumot, mirrhát és fűszereket reggel, a nap felkelésekor, attól a naptól fogva, amelyen eltakarta szemérmét.

   28. ÉS AZON A NAPON BEZÁRATOTT MINDEN VADÁLLATNAK , baromnak, madaraknak, és minden csúszó-mászónak AZÁJA, ÉS TÖBBET NEM TUDTAK BESZÉLNI: mert mind beszéltek egymással egy szájjal és egy nyelvvel.

   29. És kiküldött Isten az Éden kertjéből minden testet, ami az Éden kertjében élt, és minden test szétszóródott az ő fajtája szerint, és típusai szerint azokra a helyekre, amelyek számukra lettek teremtve.
   30. És minden vadállat és barom közül egyedül Ádámnak adott (olyat, amivel) eltakarhatta szemérmét.

   REMÉLEM, NEM AZT AKAROD EZZEL MONDANI, HOGY SÁTÁN JÁR A HASÁN, ÉS PORT ESZIK ÉLETE MINDEN NAPJAIBAN…..?! ( Az ellenségeskedés pedig az asszony magva, és a kígyó magva között, fizikai értelemben: Minden vadállat fél az embertől, csak a kígyó nem! Ő támad! Ráadásul, a Biblia, Isten beszéde, azt írja, hogy : 1 Móz. 3,1 A kígyó pedig ravaszabb vala !!!!!!!minden mezei vadnál!!!!!!!,…. és monda az asszonynak….!!!!!!!!!!!!!) TOVÁBBÁ A FÖLDET IS MEGÁTKOZTA ISTEN AZ EMBER MIATT!
   Már csak 1 kérdésem lenne Árpád hozzád! Te hiszed az Igét?! Vagy csak olyan válogatott mesekönyvnek tartod, amely történeteire leginkább csak olyan átvitt értelemben kell gondolni?! És azt is csak úgy megrostálva! Lehet hogy butaságnak tartod, hogy valaki(k) hisznek Isten beszédének szó szerint is ( mivel, az, hogy te az állatokat, csak mint értelem és szellem nélküli élőlényeket tartod, az nem biztos, hogy úgy is van! Préd. 3,19 Az emberek fiainak vége hasonló az oktalan állatnak végéhez, és egyenlő végök van azoknak; a mint meghal egyik, úgy meghal a másik is, és ugyanazon egy lélek van mindenikben; és az embernek nagyobb méltósága nincs az oktalan állatoknál, mert minden hiábavalóság. Mindenik ugyanazon egy helyre megy; mindenik a porból való, és mindenik porrá lesz. Vajjon kicsoda vette eszébe az ember lelkét, hogy felmegy-é; és az oktalan állat lelkét, hogy a föld alá megy-é? Ráadásul Isten azt mondta az embernek, hogy uralkodjon rajtuk…! Tehát nyilvánvalóan tudták az állatok, hogy az ember alá lettek vetve. Mert nem volt arról szó, hogy ostorral kell uralkodni. Meg persze, ha elolvasod amit beidéztem, akkor lehet, hogy te is látni fogod, hogy nem úgy lettek teremtve, ahogyan te gondolod!

  2. Egyébként én értem kedves Árpád, amit mondasz, meg azt is hallom, hogy amit mondok hogyan hangzik, de ezt mondta Isten! Az evolucionisták beszédét bezzeg nem mosolyogjuk meg, de Isten beszédét azért jó ha “szűrjük” , mert eléggé gáz ……! 🙁

   1. Ne haragudj Ida, tényleg nem akarlak megbántani, nem ér ez annyit, de amit írtál (bevallom végig sem tudtam olvasni ezt a Mózes apokriffet) az egy mese. Kimondtam. Én nem tudom mi történt pontosan az Édenben, de azt tudom, hogy egy hót ismeretlen forrást erőltetsz a józan ésszel szemben, a saját empírikus ismereteimmel szemben, és az Igében leírt eseményeket a lehető legszigorúbb szó szerint véve. Nem értem miért kell még mindig ugyanarról az értetlenségről beszélni. Az összes eddigi vitás téma (nefilimek, Rés elmélet..) ugyanerről szól. A Biblia minden szavának, vélt engedelmességből, és hitetlenségtől vagy Isten ítéletétől való félelemből való dogmatikus varázsigévé válása. Szerintem még a Szent Szellem kijelentése sem kell hozzá, hogy az ember alap IQ-ból lássa mi az mikor az Úr beszél és mi az az mikor az írást értelmezni kell, megfejteni és olvasni a sorok között (ehhez már kellhet a Szent Szellem). Jézus ezt sokszor külön hozzá is tette, hogy képes beszéd amit mond, de akkor meg is magyarázta. Nem kell ettől megijedni, az ember hite tőle függ, nem a kígyó mitológikus értelmezési variációjától. Ezt a kígyó káoszt személyesen is tapasztaltam, mert jó pár éve vettem egy tigrispitont az állatkertben Budapesten. Régen zoólógus vagy herpetológus (hüllőszakértő) akartam lenni, és volt sok jószágom, így lett kígyóm is kb. 5 évig. Aztán megnőtt a piton és eladtam egy operaénekesnek. A lényeg az, hogy ismerem a kígyókat és az általában az állatokat is, az evolúcióelméletet (amit tagadok) és a teremtéstant is. Találkoztam egyes hívők esetében egy furcsa rosszallással és (szocializációs) undorral amiatt, hogy kígyóm volt otthon. Semmi különbség nincs e között a viselkedés és bármely buta népi vagy okkult babona között. Abszolúte semmi. Mindkettő hazugságokon és félreértéseken alapul. Ez még csak nem is szellemi probléma, hanem alapvető emberi, értelmi. Nos az amit a kígyóról leírtál megerősítve egy általam nem ismert és el nem ismert forrással, semmi más mint valami félreértett szellemi jelenség babonás már már okkult jellegű árnyéka. Bevallom, hogy nem értem az eredetiben (Biblia) a teljes folyamatot, de biztos vagyok benne, hogy nem a biológiai kígyók alrendjének állat csoportjáról van szó ! Hogy lehet azt hinni hogy egy kígyó olyan mint egy ember sőt komoly szerepe van ilyen történésekben ? Hogy lehet egy hidegvérű közismerten alacsony agyi képességekkel bíró, de specializálódott állatcsoportról ilyen meseszerű képességeket feltételezni ? Még mindig ezt magyarázom, hogy ha ezt meghallja egy világi (főleg ha egy kicsit okosabb) ember, 100X akkora kegyelem vagy hit kell ahhoz, hogy megtérjen. Van egy határa az Ige félreértelmezésének abban az esetben ha az ellentmond a priori ismereteknek. Jelen esetben a kígyónak mint állatcsoportnak. Ez kicsapja a biztosítékot minden természetet ismerő és gondolkodni merő emberben. Olyan ez mint a Föld lapossága. Hála Istennek NINCS benne az Igében, hogy lapos a föld, de az igen, hogy gömbölyű. Mégis évezredeken át azt erőltették (talán az őskeresztények) is, hogy lapos. De mit tettek a keresztények (jó, katolikusok) mikor a tudósok rájöttek, hogy nemhogy nem lapos, még nem is a világ közepe ? Megölték őket. Ugyanez itt is a sztori, csak bonyolultabb a szellemi jelentése és szimbolikája miatt. És még nem tartunk itt (remélem nem is fogunk), hogy a félreértelmezés miatt aki másként gondolja mágjára vessék. Ezért tartom ezt fontosnak, megérteni és nem is csak a konkrét példát, hanem a hamis dogmatikus gondolkodást, keresztény köntösben.

    1. Még egy apróság, mert elfelejtettem. Azt írja a kígyóról az Ige, hogy “port eszel…” ??? A kígyók azóta port esznek ? Dehogy. Minden kígyó ragadozó. Más állatokat esznek (rovart, halat, békát, madarat, emlőst). Ez de facto tény. Akkor hol a hiba ? Kinek a készülékében ? Nem hiszem, hogy az Igében. De nem tudom normálisnak mondani azt az embert sem aki azt mondja, “ilyen állat márpedig nincs”. Tehát, hogy nem egeret eszik a piton (kis korában) hanem port. Erről van szó ! Ez itt a probléma. Más, több jelentése van a szövegnek és ez a félelemből varázsigévé tett írás okozza ezt a problémát. Pedig csak meg kellene érteni a szellemi hátterét az ügynek. Remélem megértettél és nem félre. Üdv

    2. Tisztelt Árpád,

     Ezért is van erős analógia a kígyó és a sok esetben említett “reptiliánok-hüllő” között. Rengeteg ősi kultúrában megtalálhatóak ennek nyomai. Persze, bizonyára nem ez a pontos elnevezésük. Szimplán a bukottak, akik rendelkeznek fizikai formával. Empátia nélküli entitások, régen a Teremtő Isten szolgálták közvetlen, ezért jóval magasabb szinten állnak, mint mi emberek, és mivel már közel sem tökéletesek, ezért használnak magasan fejlett technológiai “eszközöket”.

     Ennek köszönhető, amiért ennyire úgymond negatív a világunk, szinte minden aspektusból. Mert erős behatást képesek gyakorolni a háromdimenziós világunkra. Ehhez még tegyük hozzá, a Földön élő emberi “szolgáikat” is. Egy igencsak szűk rétegről beszélünk ebben az esetben.

     Tudom, mindez talán jelen oldalon finoman fogalmazva furcsán hangzik. Ellenben jómagam úgy vélem, van alapja a koncepciónak. Ebből kiindulva, a fenevad, a “fényhozó”, a “sárkány” (Biblia), tehát maga az antikrisztus, alapjában véve nem ember lesz, a külsejét illetően sem. Káosz, háború, aztán majd a “fényhozó, békét teremt”…a megtévesztés és a 7 év.

    3. Kedves Árpád!

     írod:
     “Még mindig ezt magyarázom, hogy ha ezt meghallja egy világi (főleg ha egy kicsit okosabb) ember, 100X akkora kegyelem vagy hit kell ahhoz, hogy megtérjen.”

     Nézd , az ember az evangélium “hallása” miatt tér meg! Legalábbis a Biblia ezt írja!( Persze, most meg vagyok “lőve”, mert te meg nem fogadod el autentikus forrásként a Bibliát. Te a sorok között szeretsz olvasni! ) Ha pedig már megtért valaki, és ha kicsit okosabb, akkor nem borul ki azon ha valaki szó szerint ( is) veszi a Szentírásban található, szó szerint vehető kijelentéseket! Mert tudja ( ha egy kicsit okosabb) , hogy amennyiben van Isten, és ha megtudott mindent ( egy egész világegyetemet) teremteni, ha az embernek értelmet tudott adni( a mennyei, és a világegyetemet betöltő entitásokról már ne is beszéljünk!) , akkor ezt megtehette a többi teremtményével, az állatokkal is. Főleg, miután ezt Isten , az általa sugalmazott írásban közli is! ( És nem a sorok között!) Persze, ha nem “okosabb” az illető, akkor válogat Isten Igéjében, hogy azok közül melyik szalonképesebb a világ , és saját maga számára! Hogy hol az a határ, amikor még megtarthatom önmagam előtt a “józan eszemet”, a vélt okosságomat, illetve, hogy mit tudok felvállalni Isten beszédéből a világ előtt, és melyiket tartsam mesének. ( Hogy ne nevessék ki ama hitéért! Tényleg, mennyi buta ember van, aki szó szerint hiszi a Biblia minden szavát…! ..égő csipkebokor, szétvált vörös-tenger…pfö… )

     írod:
     “Nos az amit a kígyóról leírtál megerősítve egy általam nem ismert és el nem ismert forrással, semmi más mint valami félreértett szellemi jelenség babonás már már okkult jellegű árnyéka. Bevallom, hogy nem értem az eredetiben (Biblia) a teljes folyamatot, de biztos vagyok benne, hogy nem a biológiai kígyók alrendjének állat csoportjáról van szó ! Hogy lehet azt hinni hogy egy kígyó olyan mint egy ember sőt komoly szerepe van ilyen történésekben ? Hogy lehet egy hidegvérű közismerten alacsony agyi képességekkel bíró, de specializálódott állatcsoportról ilyen meseszerű képességeket feltételezni ?”

     Vagyis a Bibliát, Isten beszédét, mint hiteles forrást nem ismered el. Azt ugyan bevallod, hogy nem érted, de abban biztos vagy, hogy nem úgy van, ahogyan az le van írva! Mert KÖZISMERTEN ALACSONY AGYI KÉPESSÉGEKKEL BÍRÓ , állatcsoportról van szó! ( Bár a Bibliában a Szent Lélek azt mondja, hogy a KÍGYÓ MINDEN TEREMTETT ÁLLATNÁL OKOSABB VOLT, de az emberek, a kicsit okosabbak, mégiscsak jobban tudják…. !)
     Azt nem akarom már megkérdezni, hogy te azt honnét tudod, hogy milyen képességekkel rendelkezik akármelyik állat is? Mert leteszteltétek, és úgy döntöttetek, hogy ” ALACSONY AGYI KÉPESSÉGEKKEL BÍRÓ”? De ez legyen a te problémád!
     írod:
     “Azt írja a kígyóról az Ige, hogy ?port eszel?? ??? A kígyók azóta port esznek ? Dehogy. Minden kígyó ragadozó. Más állatokat esznek (rovart, halat, békát, madarat, emlőst). Ez de facto tény. Akkor hol a hiba ? Kinek a készülékében ? Nem hiszem, hogy az Igében. ”
     Minden nyelvnyújtással “port eszik”. Mert a földön csúszik! Egész életében! (Nem azt jelenti, hogy azzal táplálkozik! Abban az időben pedig, még egyébként is növényevő volt! ) Ez de facto tény. Akkor hol a hiba ? Kinek a készülékében ? Nem hiszem, hogy az Igében. ”

     De kedves Árpád! Én nem szeretném, ha nekem is írnál egy csomó, IQ-mat , nememet, meg a lelkemet bíráló hsz-t, ahogyan Pöttynek írtál! Amit mondok, az Ige alapján mondom, és tudom, hogy mit beszélek. Ha az Ige alapján tudod cáfolni , amit mondok, akkor rajta, de a tudományod általi hszt kétkedve fogadom.

    4. Kedves Ida ! Értelek, és megértelek. De talán te nem engem. NEM cáfolom az Ige tekintélyét, leírásának valóságát ! Csak azt a mindig és mindenben szó szerinti értelmezettségét. A Jelenések könyve kb. mindenki szerint tele van szimbólumokkal. Szerinted mikor a tengerből kijön a fenevad, akkor valamelyik óceánból kimászik egy szörny ? Tudjuk hogy a népek a tenger stb. Ezt csak a megértés miatt írtam le, hogy megértsd, és ne azt fogd rám notóriusan, hogy én megkérdőjelezem az Ige szavahihetőségét. Még annyit a tudományról, hogy kétféle van (leegyszerűsítve): teoretikus és egzakt. Aki a teoretikusban kételkedik, az legfeljebb kritikus és tisztán és függetlenül tud gondolkodni (pl.: maga az evolúció is ilyen, pedig egzaktnak akarják beállítani). De aki az egzaktban kételkedik (pl. abban hogy a Nap körül forog a Föld, és sajnos van ilyen keresztény is), az kissé nem normális. Nos ilyen egzaktum ma, amiket a kígyókról mondtam. Nem akartam arcoskodni, de tanultam főiskolán és egyetemen is anatómiát, szervezettant, élettant stb. Tudom hogy mi ez, és hogy mik a kígyók, hogy működnek, a központi idegrendszerük mennyire fejlett (nem nagyon) stb. Ahogy te lehet hogy tudsz kötni, én nem tudok, soha nem kötnék bele a kötésedbe (nem értek hozzá). 🙂 Tetszik érteni ? Szóval ha a kígyók csoportja (alrend) úgy maradt ahogy az Ige mondta, akkor valami ne stimmel. Vagy pedig radikálisan mások voltak Ádám idején, de nagyon (a fölismerhetetlenségig), tudtak beszélni meg ilyesmi (ahhoz akkora agy kellene, hogy a világ legnagyobb kígyójának az anakondának, ami 10-12m hosszúra és akár 500kg-ra is megnőhet, alkar hosszú fejébe sem férne bele), mert ott akkora hely van ami max egy kisebb tojásnak elég. Szóval vagy más világ volt (a teljes fauna tekintetében is) vagy más szellemi jelentést takar a leírás. Még egy apró egzakt probléma a por evéssel. Egyébként te tudod hogy miért nyújtogatják a nyelvüket a kígyók ? Hogy a port egyék ? Nem. A levegőből vett mintát a szaglásukhoz használják a Jakobson szervükkel, ami a szájpadlásukon van. Oda húzzák be és így szagolnak. Itt van a probléma, ugyanis ezt nem csak a kígyók teszik, hanem a gyíkok is. Tehát a gyíkok is port esznek (a te logikád szerint, az Ige más lesz). Akkor tévedett az Ige ? Nem hinném. Csak MÁST jelent, mint amire elsőre gondolunk. Kijelentés és bölcsesség ! És minden ok lesz. Üdv

    5. Kedves Árpád!

     Még hogy te borulsz ki mások butaságától….?! X( Te tényleg azt hiszed, hogy egyedül te tanultál…?! Higgy, amit akarsz! X(

     Csak elmondok egy általam, saját fülemmel hallott beszélgetést, biológusnak tanuló egyetemisták között: “..hát, sajnos az elefántok fajai közötti különbséget kellet a zh-n kifejtenem. Nem örültem neki, mert nem igazán ismerem azokat, alig tudtam valamit írni róla. Jobb szerettem volna mondjuk, a rágcsálókról írni, mint mondjuk, az egér, patkány, menyét…..!” nc! Ennyit néhány (?) diploma értékéről…..!

     Viszont abban igazad van, hogy kijelentés nélkül,( a Szent Lélek kijelentése nélkül), nincs megértés! Addig csak emberi okoskodás van! Isten pedig az alázatosoknak ad kegyelmet ( a kijelentés, a megértés kegyelmét is), a gőgösöknek ellene áll! Ezért van az is, hogy valaki a legegyszerűbb dolgokat se érti meg Isten beszédéből, pedig általában nem látszik az illető “butának”!

    6. Kedves Árpád az a kígyó,amit te ismersz az már nem AZ a kígyó,mert meg lett átkozva.Előtte,nem járt a hasán,ravasz(okos)volt,sőt beszélt is.A szerinted “alacsony agyi képessége” is ennek az átoknak köszönhető.Egyébként az állatok csak azóta eszik egymást,amióta kiűzettek az Édenkertből.Szeretném,ha bebizonyítanád,hogy a kígyó nem eszik port(is).Akár csak kínjából is.Az ellenségeskedésről meg annyit,hogy a kígyó az egyetlen állat,amelyik ok nélkül(se félelem,se éhség,se szorult hehyzet)gyilkolássza az embert.A sarkadba (cipő esetében a lábadba) mar,te kinyúlsz,ő meg vigyorogva tovább sétál,bocs, csúszkál.Nem esz meg,csak kinyír.És az egyetlen megoldás,ha észreveszed,hogy széttaposod vagy -jobbik esetben ,ha van valami a kezed ügyében-,szétvered a fejét.

     Heródest meg rókának nevezte Jézus.Esetleg akkor ő is a rókától származott?Vagy csak olyan tulajdonságai voltak mint a rókának,ugyanúgy mint a farizeusok esetében,akiknek meg olyan tulajdonságaik voltak,mint a (mérges)kígyókknak.

    7. Edua, bevallom most indulatos lettem tőled, pontosabban a butaságodtól. Ez már fájhat. Nekem fáj. Kezd ebből elegem lenni. Sőt ha a körülmények úgy hozzák még veszélyes is lehet. Először is, nem hiszek azokban a mesékben, melyek nagyon okkult közeliek vagy azokhoz hasonlók. Pl. abban sem, hogy az őskígyó (sátántól függetlenül) egy olyan állat volt, aki intelligenciában verte az embert és két lábon járt. Nevetséges. Hol van ez az Igében úgy hogy ez nem sátán ? Ha benne is van biztos hogy valami értetlenség áldozatai vagytok (vagyok), de Isten sosem kényszerít buta és gyermeteg mesék elfogadására úgy, hogy közben a valós biológiai tényeket, sőt a logikát is meg kelljen tagadni vagy erőszakolni. Én nem ilyennek ismerem. Azt nem ismered, hogy abban különbözünk az állatoktól, hogy Isten képére lettünk teremtve, és az Ő szellemét kaptuk, amitől élő lélek is lettünk, ellenben az állatokkal ? Ne haragudj, vagy ha tudsz előre kérlek hogy bocsáss meg, de oly buta módon gondolod és vezeted le a történetet, hogy az hihetetlen. Komolyan mondom sajnos ez nem egyedi keresztényeknél, eddig benne van a tied a top 3-ban (pl. Isten azért teremtett hamis dino csontokat a földbe, hogy ezzel a hitünket próbálja meg a teremtésben, a másik hogy a dino csontok az evolúciónisták hamisítványai. Saját fülemmel hallottam ezt). De most végigolvasva Nr1 lettél ! Íme (ismétlés a tudás anyja): “Az ellenségeskedésről meg annyit,hogy a kígyó az egyetlen állat,amelyik ok nélkül(se félelem,se éhség,se szorult hehyzet)gyilkolássza az embert.A sarkadba (cipő esetében a lábadba) mar,te kinyúlsz,ő meg vigyorogva tovább sétál,bocs, csúszkál.Nem esz meg,csak kinyír.És az egyetlen megoldás,ha észreveszed,hogy széttaposod vagy -jobbik esetben ,ha van valami a kezed ügyében-,szétvered a fejét.” Természetszerető és védők, illetve állatvédők közelébe ezzel inkább ne menjél. De azt is elmondom így az elején, hogy ezért te bűncselekményt követsz el (a bűn nem ismerete nem mentesít a következmények alól), ugyanis Magyarországon minden kétéltű és hüllő védett (ezt mindenkinek tudni kellene), tehát természetkárosítás miatt teljesen jogosan kellene ellened eljárást indítani. Gondolom fontosabb a Btk.-t betartani egy kereszténynek, mint kb. a középkori gondolkodási szinten állatokat ölni, mert azt a kényszerképzetet hiszi szegény keresztény, hogy a kígyók a sátán cimborái. Fekete macskát nem akartok égetni ? A viccet félretéve, természetesen tudatlanságból mondott tévedés (vagy hazugság?) amit írtál, szó nincs ok nélküli támadásról főleg nem ölésről. Mikor egy kígyó a papucsodba mászik, szerinted tudnia kellene hogy az Edua Isten gyermekének papucsa, tehát oda nem mehet ? Oh my God ! Vagy szándékosan teszi, hogy ijedtségre hivatkozzon ? Ohh mein Gott ! Ha megfogsz egy darazsat mit csinál ? Vagy az is sátán haverja ? Ilyen szintű balgaságot még életemben nem tapasztaltam személyesen. Hasonló gondolkodású emberek miatt szögezték ki kereszt alakban a szerencsétlen denevéreket a buta babonás parasztok. És sorolhatnám. Addig nem éri el általában a társadalom ingerküsszöbét az ilyen gondolkodás és cselekvés, amíg nem emberekkel teszik. De arra is volt példa (boszorkányüldözések, pl.: A salemi boszorkányok c. történet és film, csak neked ajánlom a megnézését sokat okulhatsz belőle ! Igaz, megtörtént sztori. Tessék: http://www.magyarvagyok.com/videok/28-Film/104999-A-salemi-boszorkanyok.html). A világ kígyófajainak kb. 25%-a mérges, ezeknek csak a fele lehet halálos, hazánkban egy sem (keresztes vipera marásába csak beteg ember vagy kisgyermek halhat meg, nagy nehezen). Fogadjunk ezt nem tudtad ! Azt is tudnod illene, hogy ha valaki állít egy rendhagyó dolgot amit nem lehet vagy nehéz igazolni, akkor azt nem az azt cáfolónak kell bizonyítania, hanem aki fölvetette. “Szeretném,ha bebizonyítanád,hogy a kígyó nem eszik port(is).Akár csak kínjából is.” Itt legfeljebb nekem van kínom tőled. Tehát miért enne port ? Jó lenne ha itt többen megtérnének a tudás démonizálásából és a tudomány vagy csak a tudás, és a kereszténység illetve a Biblia kijelentéseivel való szándékos összeugrasztásából. Mert ezen emberek megtérése bukhat el. Nem mi munkáljuk a megtérést de az oda vezető utat rövidíthetjük vagy hosszabbíthatjuk. Jézus kifejezése, hogy “róka” meg egy korabeli szitokszó, kvázi megalázásból használták. Mint ma a birka vagy a te disznó (ezt nem rád értettem). Semmi köze a témához.

    8. Egy szóval sem írtam,hogy hány lába volt,főleg nem azt,hogy két lábon járt.Amit írtam,tapasztalatból írtam,éltem olyan országban,ahol rengeteg kígyó volt,ráadásul mérgesek.És tényleg kellett a a lábunkra figyelni,mert ok nélkül támadtak.És ott nem számít bűntettnek,sőt elvárandó cselekedet az agyonütésük.Ellenben a macska különös védettséget élvez.A magyarországi kígyókról fogalmam sincs,velük még szerencsére nem találkoztam szabadban.

 3. “Számos bibliamagyarázó véleménye szerint, Káin igen különleges tulajdonságokkall jött a világra, amit a bibliai szövegek mellett még bizonyos apokrif iratokkal és az ?skeresztények idevágó tanaival is meger?stenek.”
  Én a magam részéről megmaradok inkább csak a Biblia mellett, és nem igazán érdekelnek az annak ellentmondó apokrif iratok. Az, hogy Ádám “ismerte” a feleségét, eléggé egyértelmű, mire vonatkozik, minden egyes alkalommal, amikor arról beszél a Biblia, hogy együtt volt a férj a feleségével és gyermek fogant, ezt a szót használja a Biblia. Még logikai alapja sincsen, hogy ebben az egy esetben mást jelent.
  Annak idején a sátán azzal kezdte Éva elcsábítását, hogy ezt mondta: “Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kert egyik fájáról sem ehetsz?” Most pedig úgy látom, azzal ámít téged (meg valószínűleg másokat is), hogy ezt mondja: “Csakugyan egy alma evése lett volna az emberiség bűne?” A Biblia szerintem teljesen egyértelműen beszél arról, hogy mi volt az első bűn: Isten megtiltotta, hogy egyenek a jó és gonosz tudásának fájáról, és eléjük tárta a következményt is, ami valóban bekövetkezett. Az is egyértelmű, hogy ez egy különleges fa volt, nem véletlenül tiltotta Isten tőle őket. Amikor ettek, akkor “nyilatkoztak meg” a szemeik, akkor ismerték fel, hogy mezítelenek – tehát nyilván egyfajta szexuális felvilágosodással is együtt járt (ezután “ismerte” Ádám a feleségét) – tehát nem is értem, miért kellene a szájukat eltakarni, ha a gyümölcs evése az “ártatlanságuk”-ból zökkentette ki őket.
  Az, amit Éva mond Kain születésekor, szerintem egyértelműen Isten ígéretére utal “Fiút kaptam az Úrtól”. Isten megígérte, hogy az ő magja a kígyó fejére fog taposni, és Éva arra számított, hogy ez Kain születésével fog megvalósulni, nem tudhatta, hogy ez az ígéret távolabbi jövőre utal.

 4. Ez a téma mindenképpen megérne egy komolyabb diszkurzust, ezért elhatároztam, hogy a Facebook-on nyitok ebben a témában egy csoportot.
  Ez az oldal azzal a céllal jött létre, hogy a bibliai kereszténység néz?pontjából adjuk meg a választ az olyan kérdésekre, amelyekkel a hagyományos kereszténység egyszer?en nem tud mit kezdeni, vagy képtelen ésszer? és minden szempontból elfogadható válaszokat adni. Ilyen kérdések:

  ? Mikor jött létre az univerzum, s vele a födünk? Mindössze 6000 éve? Melyik teóriát támasztja alá a Biblia: fiatal föld elméletet, vagy a réselmélet ?
  ? Mikor éltek a dinoszauruszok? Egyid?sek a korai ádámi emberiséggel, vagy több milliónyi évvel korábban kihaltak?
  ? Mi az igazság az ??semberekkel? kapcsolatban? Ki alkotta meg ?ket és miért? Ellent mond-e létük a bibliai teremtéstörténetnek? Kapcsolatban voltak-e az ádámi fajjal?
  ? Létezett-e az ádámi emberiséget megel?z?en olyan magasszint? ?emberi? kultúra, mint amit pl. Atlantisz legendája is felvázol? Létezik-e inteligens fizikai létforma más bolygón is, s köze van-e ennek az UFO jelenséghez?
  ? Mi az oka a New Age térnyerésének? Miként aktiválódott az emberiség egy jelent?s hányadában egy régi-új korszellem?
  A csoport els?sorban a bibliai világképet elfogadó embereket várom, de a New Age mindenképpen érintve lesz.

  A csoport beindulását jelezni fogom itt is, és aki részt kíván venni ebben az érdekes témában folytatott eszmecserében, azt szívesen látjuk.

 5. Szia Ida ! Hát meg kell mondjam, hogy meglepetést okoztál eszmefuttatásoddal, mert eddig azt hittem én vagyok a illetékes sci-fi író (nem én találtam ki), de még rajtam is túltettél. Mielőtt félreérted, csak viccelek. Nekem semmi bajom azzal amit írsz, bár nem innék rá mérget. Szirének mint női démonok vagy fizikai szinten érted ? Én az inkubus-ról tudtam, hogy női démon (ezzel most nem viccelnék tekintettel rád is :-)). Azokat az egeket (5.)sem értem, mert ha a az 1. ég a miénk, a 2. a szellemvilág, az 5. pedig a Menny, akkor mi a 3. és 4. ? Ráadásul a Biblia csak 3 égről beszél. A fajok mint rendszertani egységek is érdekesek az angyalok esetében. Tényleg lehet hogy az ő mintájuk alapján teremtett állati rendszertant Isten. A berontás a Figyelők (Őrzők) részéről én is tudtam, hogy más mint a korábbi nagy lázadás és háború (Mennyben), mikor sátán és az angyalok egyharmada ki lett rúgva a Mennyből. Pont azért nincs benne ellentmondás, hogy lehetett később (özönvíz után) is berontás, mert ezt már az a másik angyal “faj” hajtotta végre, és én azt gondolom, hogy lehetőségük volt utána is erre, a szabad akaratuk miatt. Szép nők utána is voltak (vannak) a Földön. Szóval érdekeseket írtál, talán egyszer megismerjük majd a Mennyei rendszertant is. De csak Isten után.

  1. Kedves Árpád!

   Csak Pál apostol említi meg, hogy a 3. égbe ( mennybe ) ragadtatott el. De azt nem írta, hogy csak ennyi van. És miután Énok könyvéről említés van a Bibliában, mint hitelt érdemlő írásra, ezért én a magam részéről elfogadom azt, mint Istentől származó, autentikus forrást, az ismereteim kibővítésére!
   Továbbá, nem furcsállottad még, hogy igazából, amit tudunk Sátánról, és angyalairól, nem is pontosan tudjuk, hogy honnét tudjuk? Mert az Igében nem találkozunk sok magyarázattal róluk……!
   kérdezed:
   ” Szirének mint női démonok vagy fizikai szinten érted ?”

   Énok első könyve:

   19. 1. És Uriel ezt mondta nékem: ?Itt fognak majd állni azok az angyalok, akik egybekötötték magukat az asszonyokkal, és akiknek szellemei különböző formákat öltve megfertőzik az emberiséget, és akik félre fogják majd őket vezetni, hogy a démonoknak, mint isteneknek áldozzanak, (itt fognak ők várni) az ítélet nagy napjáig, amikor ítélet alá esnek és eljön a végük.
   2. És az angyaloktól származó asszonyok, akik eltévelyegtek SZIRÉNEKKÉ lesznek.
   3. És én, Énok, egyes egyedül láttam látomásban minden dolognak a végét: és egyetlen ember nem fogja azt látni, amit én láttam.

   írod:
   ” Én az inkubus-ról tudtam, hogy női démon (ezzel most nem viccelnék tekintettel rád is :-)). Azokat az egeket (5.)sem értem, mert ha a az 1. ég a miénk, a 2. a szellemvilág, az 5. pedig a Menny, akkor mi a 3. és 4. ? Ráadásul a Biblia csak 3 égről beszél. ”

   Énok utasítása fiainak

   2. 1. Figyeljetek rám, gyermekeim, nem tudom, hová megyek, vagy mi fog történni velem; most azért, gyermekeim, elmondom nektek:

   Ne forduljatok el Istentől!
   Járjatok színe előtt, és tartsátok meg parancsolatait!
   Ne utáljátok az üdvösség imádságait, hogy így az ÚR ne fosszon meg kezetek munkáitól!
   És ne legyetek szűkmarkúak az ÚR ajándékaival, és az ÚR sem lesz szűkmarkú ajándékaival és szeretetadományaival csűrjeitekben.
   És áldjátok az Urat csordáitok elsőszülötteiből és gyermekeitek elsőszülötteivel és örök áldásotok lesz.
   Ne forduljatok el az Úrtól és ne imádjatok hiábavaló isteneket, isteneket, amelyek nem alkották az eget és a földet és bármilyen más teremtett dolgot; mert ezek elvesznek, és mindazok, akik imádják azokat.

   És akkor az Isten megerősíti szíveitekben az igaz tiszteletet iránta.
   És most, gyermekeim, senki ne keressen engem, amíg az Úr vissza nem hoz hozzátok.

   Énok felvételéről; hogyan vitték őt az angyalok az ELSŐ ÉGbe

   3. 1. És történt, – miután Énok elmondta fiainak ezeket -, hogy az angyalok elvittek szárnyaikon. Felvittek az első égbe és letettek a felhőkre. És íme, azok mozogtak. És ott körülnéztem, azután feljebb tekintettem és láttam az étert, és [az angyalok] akik letettek az első égben megmutatták a hatalmas Tengert, nagyobbat, mint a földi tengerek.
   A csillagok uralkodó angyalairól.
   4. 1. Elvonultatták előttem a véneket, a csillagok rendjeinek uralkodóit, és mutattak nekem kétszáz angyalt, akik a csillagokat szabályozzák, és a mennyeknek szolgálnak, és szárnyaikkal repülnek, és a bolygókat körbekerülik.
   Azokról az angyalokról, akik tárházaikba tartják a havat………

   Arról, hogy Énok felvitetett a MÁSODIK ÉGbe
   7. 1. És azok a férfiak felvettek és letettek a második égben. Mutatták, és láttam a sötétséget, nagyobbat, mint a földi sötétség. És ott tartják őrizet alatt a foglyokat, félretéve, várva a mérhetetlen ítéletet. És ezen angyalok megjelenése sötétebb volt, mint a földi sötétség. És szakadatlanul sírtak, egész nap.
   2. És mondtam a férfiaknak, akik velem voltak: ?Ezek miért kínoztatnak szüntelen?’ És válaszoltak: “EZEK AZOK, AKIK ELFORDULTAK AZ ÚRTÓL, AKIK NEM ENGEDELMESKEDTEK AZ úR PARANCSOLATAINAK, HANEM SAJÁT AKARATUKBÓL SZÖVETKEZTEK ÉS URALKODÓJUKKAL FELLÁZADTAK, ÉS AZOKKAL IS, AKIK AZ ÖTÖDIK ÉGBEN TARTÓZKODTAK.?

   Énok felvétele a HARMADIK ÉGbe

   8. 1. És a férfiak elvittek onnan, és felvittek a harmadik égbe, és letettek ott. Akkor lenéztem és láttam az Édent. És az a hely hihetetlenül kellemes volt.
   . Virágba borult fákat láttam (ott), gyümölcsük érett volt, kellemes illatú, és minden termésük élelem, mely bőven árasztotta magából a kellemes illatot.
   3. A középen álló fa az Élet fája volt, azon a helyen, ahol az ÚR megpihen, amikor az Édenbe jön. És ennek a fának elmondhatatlan, kellemes és finom illata van, szebb minden más teremtett dolognál, ami létezik. A fa minden irányból jókinézézetű, karmazsin és tűz formájú. És beborította az egész Édent (úgy hogy) minden gyümölcstermő fa és gyümölcse termést hozott.
   4. És annak gyökere a Paradicsom végében a földre vezetett.
   5. A Paradicsom (pedig) a romlandóság és a romolhatatlanság határán fekszik.
   9. És háromszáz angyal volt ott, nagyon fényesek, akik őrzik az Édent; és szakadatlan hangon és kellemes énekkel hódolnak az Úrnak, minden nap és minden órában.

   10. És így szóltam: ?Milyen nagyon kellemes ez a hely!? – és azok férfiak ezt mondták nekem:
   Az igazságosság és kegyelem helyének megmutatása Énoknak
   9. 1. Ez a hely, Énok, az igazaknak készítetett, akik különféle bajt szenvednek el életükben

   akik lelkét szorongatják,
   akik szemüket elfordítják az igazságtalanságtól,
   akik igaz ítéleteket visznek végbe,
   akik kenyeret adnak az éhezőnek,
   akik ruhával fedik be a meztelent,
   akik az elesettet felemelik,
   akik a megsebzettet és az árvákat segítik,
   akik hiányosság nélkül járnak az ÚR arca előtt,
   akik csak Őt imádják –

   Ezeknek készítetett ez a hely örök örökségül.

   Itt mutattak Énoknak egy rettenetes helyet és különböző gyötrelmeket

   10. 1. És a férfiak elvittek az északi régióba; és egy igen rettenetes helyet mutattak nekem; mindenféle kín és gyötrelem van ott, kegyetlen sötétség és fénytelen homály. Nem volt ott világosság, hanem egy fekete tüzes láng égett folyamatosan, egy tűzfolyammal együtt, amely kiömlött arra az egész helyre; tűz itt, fagyott jég ott, szomjúság és reszketés; és a fogvatartásnak igen kegyetlen helyszíne; sötét és kíméletlen angyalok, akik kínzóeszközöket hordoznak, amelyekkel szánalom nélkül kínoznak. És mondtam:

   2. ?Óh, jaj! Mily rettenetes hely ez!?
   3. És a férfiak így szóltak hozzám: ?Ez a hely, Énok, azoknak készült, akik nem dicsőítik az Istent; akik a földön a bűnt gyakorolják, |amely a természet ellen van, a gyermekek megrontása a Sodomaiak módjára| a boszorkányok, varázslók, démonokkal üzérkedők, akik gonosz tetteikkel dicsekednek – |tolvajok, hazugok, sértők, kapzsik, haragvók, paráznák, gyilkosok| – és akik titkon elorozzák az emberi lelkeket; megragadva a szegények torkát, elvették vagyonukat; gazdagítják magukat mások tulajdonából, megcsalva azokat; akik tudnának etetni, mégis az éhezőket éhhalálba taszítják, és amikor tudnának felruházni, a meztelen utolsó ruhadarabját is elveszik; és akik nem ismerik el Teremtőjüket, de leborulnak a bálványok előtt, amelyeknek nincs lelke, amelyek nem látnak és nem hallanak, hiábavaló istenek; képeket készítenek és leborulnak gonosz dolgaik előtt, amit kezeik készítettek – ez a hely mindezeknek készítetett, mint örök jutalom?

   Itt Énokot felvették a NEGYEDIK ÉGbe, ahol a nap és a hold halad
   11. 1. És a két férfiú fölemelt és a negyedik égbe vitt. És megmutattak nekem minden mozgásokat és sorozatokat, és a nap minden sugarát és a hold fényét………………

   12. 1. Néztem és láttam a repülő szellemeket, a nap elemeit, az úgynevezett főnixeket és kalkedraszt, a különöseket és csodálatosokat. Lábuk és farkuk oroszlánéra hasonlított, és fejük, mint a krokodil feje. Látványuk a szivárvány sokszínűségéhez hasonlított. Méretük 900 mérték. Szárnyaik voltak, mint azoknak az angyaloknak, csakhogy 12 volt mindegyiknek. Ők kísérték és futottak a nappal, harmatot és hőséget hozva, és akármit, amire az Úrtól parancsot kapnak.

   A nap elemei, a főnixek és kalkedraszok dalra fakadnak

   17. 1. A menny közepén felfegyverzett seregeket láttam, amelyek az Istent imádták szüntelen hangon, kellemes, mindenféle énekekkel, dobokkal és hangszerekkel, amit lehetelten leírni. És minden értelem bámulatba esne, hogy mily felette csodálatos és bámulatos éneke van ezeknek az angyaloknak. És gyönyörködve hallgattam.

   Énok felvétele az ÖTÖDIK ÉGbe

   18. 1. Az a két férfi szárnyain felvitt és letett az ötödik égben. És számos sereget láttam ott amelyeket Egrigoroknak [Virrasztóknak] hívnak. Az ábrázatuk olyan, mint az emberek ábrázata, a nagyságuk nagyobb a nagy óriásokénál.
   2. Az arcuk szomorú és az ajkuk állandóan hallgatag. És nem volt ott dicsőítés az ötödik égben.
   3. És így szóltam a velem levő két férfiúhoz: ?Mi a magyarázata, hogy ezek ennyire nagyon szomorúak, hogy csüggeteg az arcuk, és hallgatag az ajkuk, és miért nincs dicsőítés ezen a mennyen?? – És a két férfiú ezt felelte nékem: ?Ezek az Egrigorok, akik (közül) kétszázan, a Sátán(i) fejedelmeikkel együtt elpártoltak a Fény Urától. És hasonlóak azokhoz, akik lementek, mint foglyok a celláikba, akik a második égben vannak bebörtönözve nagy sötétségben. És hárman közülük az Úr trónjától lementek a Hermon helyére és megszegték a Hermon hegyén tett ígéretüket, látták az emberek lányait, hogy azok mennyire szépek; és feleségeket vettek maguknak és a föld beszennyeződött tetteik által. Akik idejében törvénytelenségek, fajkeveredés (fajtalanság) volt, óriások jöttek világra, és hatalmas szörnyek születtek, és nagy háborúság támadt.
   4. És ez az, amiért az Isten kárhoztatta őket nagy ítélettel; fivéreik pedig gyászolnak és (a vétkezők) meg lesznek büntetve Úr nagy napján.?
   5. Én pedig így szóltam az Egrigorokhoz: ?Láttam fivéreiteket, és megismertem cselekedeteiket, és ismerem gyötrelmeiket, és imádkoztam értük. De az Úr ítélte el őket a föld alatt, amíg az ég és a föld el nem múlik örökre.?
   6. És mondtam: ?Miért várjátok hát fivéreiteket, ahelyett hogy az Úr színe előtt szolgálnátok?? – Kezdjétek el hát szertartásotokat, és teljesítsétek szolgálatotokat az Úr színe előtt, hogy fel ne haragítsátok egészen Uratokat, az Istent.?
   7. Hallgattak dorgálásom tanácsaira, és négy rend szerint elhelyezkedtek ebben az égben. És íme, amíg ott álltam azokkal az férfiakkal, egyszerre négy kürtöt kezdtek fújni nyolc szólamban, nagy hanggal, és az Egrigorok egyetlen hangon énekelni kezdtek. És hangjuk feljutott az Úr színe elé, siralmasan és meghatóan.

   Énok felvétele a HATODIK ÉGbe

   19. 1. És a két férfiú elvezetett innen, és felvitt a hatodik égbe. És hét fényes és igen dicsőséges angyalt láttam ott együtt, és az orcájuk olyan ragyogó, mint a nap sugarai. Nincs különbség az orcájuk, vagy a méretük, vagy ruházatuk módosulása között. Ezek irányítják, tanítják a világ helyes rendjét, a csillagok, a nap és a hold járását és az azokat vezérlő angyalokat és a menny angyalait, és összhangba hozzák a menny egész rendjét.
   2. Ha gonosz tettet látnak elkövetni, ők irányítják a parancsolatokat és az előírásokat és az éneklés édeshangúságát és a dicsőség minden magasztalását.
   3. És vannak arkangyalok, akik az idők és évek felett vannak, és vannak, akik a folyókon és a tengereken, és angyalok a gyümölcsök, füvek és minden serkenő felett, és angyala van minden embernek. És minden életet azok irányítanak és írnak az Úr színe előtt. És közöttük hét főnix és hét kerub és hét hatszárnyú angyal van, és összhang van közöttük és összhangban énekelnek. És leírhatatlan az énekük, és az Úr örvend támaszainak.

   Énok felvétele a HETEDIK ÉGbe

   20. 1. És felemelt innen az a két férfiú, és felvitt a hetedik égbe. És nagy fényességet láttam, és testetlen egész tüzes sereget, uradalmakat és a rend hivatalnokait, arkangyalokat, szeráfokat, a sok szeműeket és az ófanok fényes állóhelyét, és megrémültem és reszkettem. És a két férfiú közéjük helyezett.
   2. És így szóltak hozzám: ?Légy bátor, Énok, ne félj!? – Megmutatták nekem távolról az Urat, amint magas trónján ült. Mert mi lehet a TIZEDIK ÉGBEN, ahol ÚR LAKOZIK?

   3. A TIZEDIK ÉGBEN VAN AZ ISTENt, az (az ég) héber nyelven Aravoth.

   (3) Aravoth: ?a Teremtés Atyja.?

   4. És az összes mennyei seregek rendjeik szerint fellépvén a tíz lépcsőfokra meghajoltak az ÚR előtt, és azután visszatértek helyükre örömben, vidámságban és határtalan fényességben, majd lágy és gyengéd hangon énekelve dicsőítő szolgálatot végeztek neki.

   Arról, hogy az angyalok ott hagyták Énokot a hetedik égben, és eltávoztak tőle láthatatlanul.
   21. 1. És azok, akik szolgáltak neki, nem távoztak el sem éjjel, sem nappal az ÚR színe előtt állván, és akaratát cselekedvén – a kerubok és szeráfok a trónja körül állnak, hatszárnyúak és sokszeműek; és elfedik egész trónját, kellemes hangon énekelve az ÚR színe előtt:
   ?Szent, szent, Szent, a seregek uralkodó Ura,
   A menny és a föld teljes dicsőségeddel!?

   2. És miközben mindezt láttam, azok a férfiak ezt mondták nekem: ?Énok, eddig a pontig lett nekünk megparancsolva, hogy veled utazzunk? És a férfi elment tőlem, és ettől fogva többé nem láttam őket.

   3. De én, én egyedül maradtam a hetedik ég végében. És megijedtem és arcra borultam, és ezt mondtam magamban: ?Jaj nekem! Mi történt velem??

   4. És az ÚR elküldte hozzám egyik dicsőségesét, az Arkangyalt, (4) Gábriélt. És mondá nékem: “Légy bátor, Énok, ne félj! Kelj fel, és gyere velem, és állj az Úr színe elé örökké”

   (4) Arkangyal, vagy, ?egyike a hét leghatalmasabb angyalnak, akit Gábrielnek neveznek?

   5. És feleltem neki és mondtam: ?Jaj nékem, Uram, a lelkem a félelemtől és a rettegéstől eltávozik belőlem. És mellém szólította a két férfiút, akik erre a helyre vezettek engem, mert bennük bíztam, és velük megyek az ÚR színe elé.?
   6. És Gábriel felkapott, miként a szél felkapja a falevelet, és magával ragadott, és az Úr színe elé állított.
   7. És láttam a NYOLCADIK EGET, amely Héber nyelven Muzaloth ? nak neveztetik, az évszakok változtatója, a szárazságé és nedvességé, és a tizenkét csillagjegyé, amelyek a hetedik ég felett vannak.
   8. És láttam a KILENCEDIK EGET, amely Héberül Kuchavim?nak neveztetik, ahol a tizenkét csillagjegy égi házai vannak.

   Mikáél arkangyal az ÚR jelenlétébe vezette Énokot a TÍZEDIK ÉGben

   22. 1. A tizedik égben, amelyet Aravot-nak hívnak, láttam az ÚR arcát, mint az égő tűzből készült forró vasat és megjelentetett, és szikrákat bocsátott ki, és izzott.
   2. Így az örökkévalóság pillanatában láttam az ÚR orcáját. De az ÚR orcáját nem tudom elbeszélni, annyira csodálatos és roppant félelmetes és páratlanul ijesztő.

   4. Az ördög az alsóbb helyek gonosz szelleme. És démonná fog válni, mert elmenekült a mennyből; Sotona, mert a neve Satanail volt (a “nem kegyes/hűtlen/istentelen”, a fő ellenség). Ily módon más lett, mint az angyalok. A természete nem változott, de a gondolkodása igen, mivel felfogása az igaz és a vétkes dolgokról megváltozott.

   5. És megértette ítéletét és bűnét, amellyel korábban vétkezett. És ez az, amiért kigondolta tervét Ádám ellen. Ilyen formán belépett a paradicsomba és elcsábította (v. megrontotta) Évát. De Ádámmal nem érintkezett.
   6. Figyelembe véve az ő tudatlanságát megátkoztam őt. Habár azokat, akiket megáldottam korábban, még nem átkoztam meg. Sem az emberiséget, sem a földet, sem más teremtményt, csak az emberiség gonoszságának gyümölcsét és munkáit átkoztam meg. Ezért van az, hogy a jó tettek gyümölcse édes és fáradságos.

   http://churchofgod.hu/content.php?act=konyvtar

   Szerintem mégis csak el kellene olvasnod ezeket a könyveket, mert akkor könnyebb lenne beszélni ezekről a dolgokról.

   1. Az előbb írt üzenetem valószínűleg eltűnt. Thea, te tudsz erről valamit ? Ida annyit írtam neked, hogy elfogadom az Énoch könyvét, hisz az Újszövettség írói is elfogadták. Sőt azt is ki tudtam venni az idézet végéből, hogy sátán és Éva együttlétéből lett Káin (lsd.:COG), pedig már el is felejtettem, mit egy rémálmot, de most megint ott volt. Szóval még nem olvastam el, de egyszer nekifeszülök és végigrágom rajta magamat. Az egekről meg annyit, hogy azok lehetnek dimenziók is, a kozmológiai húr elmélet is 10 vagy 11 dimenziót vél ismerni. Üdv

    1. Kedves Árpád!

     írod:
     “Sőt azt is ki tudtam venni az idézet végéből, hogy sátán és Éva együttlétéből lett Káin (lsd.:COG), pedig már el is felejtettem, mit egy rémálmot, de most megint ott volt. Szóval még nem olvastam el, de egyszer nekifeszülök és végigrágom rajta magamat. Az egekről meg annyit, hogy azok lehetnek dimenziók is, a kozmológiai húr elmélet is 10 vagy 11 dimenziót vél ismerni. Üdv”

     Mármint hol volt az leírva Énoknál (!), hogy a Sátán Évával volt együtt? Arról van írva abban , hogy az angyal-embernő párosoknak nem csak fiaik születtek, hanem leányaik is, akik a haláluk után szirének lettek. A fiúk meg démonok. Én nem a COG ez irányú tanítását mondom, hogy olvasd el, hanem, az apokrifokat. ( Persze csak, ha érdekel! )

     Igen, én is úgy tudom, hogy a húrelmélet 11 dimenziót feltételez.

    2. Kedves Árpád!

     “5. És megértette ítéletét és bűnét, amellyel korábban vétkezett. És ez az, amiért kigondolta tervét Ádám ellen. Ilyen formán belépett a paradicsomba és elcsábította (v. megrontotta) Évát. De Ádámmal nem érintkezett.”

     Ennek nyomán írtad, hogy: “Sőt azt is ki tudtam venni az idézet végéből, hogy sátán és Éva együttlétéből lett Káin (lsd.:COG), pedig már el is felejtettem, mit egy rémálmot, de most megint ott volt.” ?

     Idézek a Károli Bibliából:
     1Móz.3.1.:
     “A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?”
     1.Móz.4.1.:
     “Azután ismeré Ádám az ő feleségét Évát, a ki fogad vala méhében és szűli vala Kaint, és monda: Nyertem férfiat az Úrtól.”

    3. Köszönöm Pötty!

     Sose tudtam, hogy honnét vették ezt a tanítást.

    4. Hát, kéremszépen mutassa meg valaki, hogy hol tanítjuk azt a valamit. Valóban van egy írás, a Sátán zsinagógájának III. Része, ami ezzel a témával foglalkozik, az azonban nincs is fenn a honlapon, nemhogy a tanításaink részét képezné. Íme az írás bevezet?, illetve bemutató sorai:

     ?Ez az írás egy meglehet?sen rendhagyó tanulmányi vázlat. Annyiból rendhagyó, hogy az itt tárgyalt témakörben mindössze feltárjuk az elérhet? információkat, majd az olvasóra bízzuk a következtetések levonását. Elemzésre fog kerülni néhány olyan bibliai szövegrész, amelyek értelmezésével kapcsolatban komoly teológiai viták folytak, majd maradandó nézetkülönbségek alakultak ki az évszázadok folyamán. A felvázolt tények és információk alapján az olvasóknak maguknak kell levonni a következetéseket rábízva magukat az Isten Szent Szellemének vezetésére.?

     Az írásban ritkán felhozott héber nyelvészeti és egyéb információkat szolgáltatunk, ami kib?víti a szövegértelmezési lehet?ségeket. Már a PÖTTY által beidézett két sor is messze többet mond, mint az a fordítás önmagában érzékeltet.

     Amúgy az írás egy két pontját szívesen megvitatnám itt bárkivel, ha van rá érdekl?dés, hiszen amúgy is a post témájához kapcsolódik.

    5. “Amúgy az írás egy két pontját szívesen megvitatnám itt bárkivel, ha van rá érdekl?dés, hiszen amúgy is a post témájához kapcsolódik.”

     Antenor, kezdjük el. Hiszen ahogyan írtad te is, úgyis mindenki a Szent Lélek kijelentésére kell, hogy figyeljen, nem hiszem, hogy ne járnának utána az Igében.

    6. A sátáni vérvonal?

     Azt minden kétséget kizárólag tudjuk, hogy az 1Mózes 3:15-ben megadott prófécia részben Krisztus megfeszítésében valósult meg:

     1Mózes 3:14-15 14Az Úristen így szólt a kígyóhoz [héb: nachas, fénylő, ragyogó]: ? 15 Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod (héb. zeh’ra, mag) és az ő utódja (zeh’ra, magja) közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod.

     Ezt még a legfelületesebb bibliamagyarázók is így tanítják, és ezt a bizonyos próféciát gyakran illetik az olyan hangzatos jelz?kkel, mint a proto-evangélium, vagy a Biblia legels? próféciája. Másrészt viszont tény, hogy a kijelentés bizonyos elemeit egyszer?en nem merik szó szerint értelmezni, s?t, szinte elzárkóznak az üzenet bizonyos aspektusainak magyarázataitól. Az általánosan elfogadott értelmezés, hogy a “sarkába marsz” kifejezés egyenes utalás a Messiás meggyilkolására, vagy a kereszthalálára. Figyeljük csak meg a szóhasználatot: az asszony magja, illetve utódja szószerint az adott vérvonalon majdan eljövend? Messiásra utal, és ezt senki nem is vitatja. B?vebb értelemben vonatkozik az ádámi emberiségre, akit a Messiás megvált, s akinek tesvéreivé válnak. Senkinek nincs gondja azzal, hogy ezt az igerészt szószerint értelmezze és Krisztust az asszony megjövendölt magjának tekintsék. Már csak azért sem, mert a Biblia genealógiáiban le lett jegyezve és minden nemzedéken át pontosan követhet? a genetikai “mag” adott hordozója egészen a Messiás megjelenéséig. Az asszony magja tehát kételyeket kizárva, tisztázva és azonosítva van. Azonban egyb?l felmerül egy nagy kérdés: ki a nachas, illetve a Sátán magja? Mert ugye azt nem gondolhatjuk komolyan, hogy az els? esetben szigorúan szószerint kell értenünk a zeh’ra kifejezést, míg a második esetben csupán egy homályos, ködös, metaforikus fogalomként.

     A prófécia magához a kígyóként fordított nachas-hoz szól, illetve a “te utódod”-hoz! Felfogjuk ennek a teljes jelent?ségét? Tetszik, vagy sem, itt két vérvonalról van szó. Ennek fényében talán nem is olyan furcsa, hogy a különböz? összeesküvéselméletekben óriási szerepe van a vérvonalaknak. Ahogyan az asszony magja egy határozott vérvonalhoz kötve jelent meg a Messiás megszületésekor, úgy a Sátánnak is voltak magjai, akik minden generációban velük párhuzamosan éltek és vagy megpróbáták az asszony geneológiáját megrontani (így megkísérelni Messiás megszületésének megakadályozását), vagy pedig különböz? módon a halálukat kívánták okozni. Az is tisztán elfogadott tény, hogy miután Krisztus visszatér, eltapossa majd a Sátánt és magját. Ám ebb?l is azt láthatjuk, hogy az 1Mózes 3:15 próféciája nem csupán a Messiás eljövetelére és halálára mutatott rá, hanem arra a küzdelemre is, amely végig megy a történelem folyamán a két mag/vérvonal között. Vagyis, ahogyan az asszony magja él és létezik, úgy a Sátáné is. A prófécia kiterjedtebb éertelemben az asszony magjai (a megváltottak, az igazak) és a sátán magjai (kárhozottak, hamisak közt) végbemen? harcra is utal. Ennek a hatalmas harcnak egy kiemelked? pontja volt a Messiás megyilkolása, s befejez?dik, amikor eltapossa a kígyót és magvát (Antikrisztust) a t?ztóba vetve ?ket.

     Mindezek fényében talán Káin és Ábel történetét is át kell értelmeznünk. Káin ok nélkül megölte Ábelt, puszta gy?löletb?l, egy szinte megmagyarázhatatlan bens? indíttatásból. Nincs rá más magyarázat. Cáin nem éhezett és nem kellett neki az éhez? családjáért elkövetni gyilkosságot. Nem fenyegette senki, nem volt háború sem, ez ekkor még egy ismeretlen fogalom volt számukra. Habár az ínség és háborúk nem adnak jogot vagy felhatalmazást a gyilkolásra, de a bukott emberi szinten némi magyarázatként szolgálhatnak annak okára. Káin viszont azért ölt, mert azonosult – netán azonos vérb?l volt azzal -, aki “embergyilkos volt a kezdett?l fogva? (Jn. 8:44).

     Bár sokan azt szeretnék érzékeltetni, hogy Krisztus haláláért kizárólag a rómaiak felel?sek, ?k feszítették keresztre, de akár hogyan is nézzük, nem ?k OKOZTÁK a halálát. Tény az is, hogy a római Pilátus inkább és ismételten megkísérelte Krisztus szabadonbocsátását, kijelentve, hogy nem talált semmi okot Krisztus megölésére:

     Lukács 23:13- 16 13 Ekkor Pilátus összehívta a főpapokat, a vezetőket és a népet, 14 és így szólt hozzájuk: “Ezt az embert elém hoztátok azzal, hogy a népet félrevezeti. Íme, én előttetek vallattam ki, és nem találtam ebben az emberben egyet sem azok közül a bűnök közül, amelyekkel vádoljátok. 15 De még Heródes sem, mert visszaküldte hozzánk. Láthatjátok, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem követett el: 16 megfenyítem tehát, és elbocsátom.” 17 (Ünnepenként pedig szabadon kellett neki bocsátania egy foglyot.)

     Pilátus tehát ismételten szabadon kívánta engedni Krisztust, de erre hangjukat hallatták azok, akik halálát kívánták és hallani sem akartak kegyelemr?l:

     Lukács 23:18-25 18 Erre valamennyien felkiáltottak: “Ezt öld meg! Barabbást pedig bocsásd el nekünk!” 19 Ez utóbbi a városban történt lázadásért és gyilkosságért volt börtönbe vetve. 20 Pilátus ismét szólt hozzájuk, mert szerette volna szabadon bocsátani Jézust. 21 De ezek kiáltoztak: “Feszítsd meg, feszítsd meg őt!” 22 Ő azonban harmadszor is odafordult hozzájuk: “De hát mi rosszat tett ez? Nem találtam benne semmiféle halált érdemlő bűnt: megfenyítem tehát, és elbocsátom.” 23 De azok hangos kiáltásokkal sürgették és követelték, hogy feszítsék meg. És kiáltozásuk győzött. 24 Pilátus ekkor úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak: 25 szabadon bocsátotta azt, akit kértek, aki lázadásért és gyilkosságért volt börtönbe vetve; Jézust pedig kiszolgáltatta akaratuknak.

     Máté 27:22-23 22 Pilátus így szólt hozzájuk: “Mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak?” Mindnyájan így kiáltották: “Feszíttessék meg!” 23 Azután ezt kérdezte: “De mi rosszat tett?” Azok pedig még hangosabban kiáltoztak: “Feszíttessék meg!”

     Pilátus, miután láta, hogy semmire sem megy az elöljárókkal és az általuk felbujtatott néppel, kezét mosta, jelezve, hogy ártatlan Krisztus kivégzésében, a zsidók pedig készégesen magukra vállalták azt:

     Máté 27-24-25 24 Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a forrongás még nagyobb lesz, vizet hozatott, megmosta kezét a sokaság szeme láttára, és így szólt: “Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. Ám ti lássátok!” 25 Az egész nép így kiáltott: “Szálljon ránk és gyermekeinkre az ő vére!”

     Láthatjuk tehát, hogy els?sorban a farízeusok és az általuk felbolygatott, megtévesztett buta nép követelte a gyilkosságot. Az egyszer? nép követelte, mert a farízeusok (keniták) félrevezették ?ket, és a maguk céljai szerint hergelték és hasznáták fel az elbutított tömeget. Itt tehát arról van szó, hogy a keniták felbujtották Júda lakosait, akikkel együttesen kier?szakolták Krisztus halálát a rómaiaktól, mert egyedül a rómaiaknak volt joguk halálos ítéletet végrehajtani. Ahogy ma szintén a civi törvényeken keresztül er?szakolják ki azok üldözését, akik ellen harcan állnak az 1Mózes 3:15 próféciája óta. Ki kell hangsúlyozni viszont azt a tényt, hogy úgy az áltag (és valós) zsidó, mint a rómaiak csupán eszközök voltak a kenita farízeusok, az ördög fiainak (Ján. 8:44) kezében!

     A prófécia oly egyértelm?en és határozottan rámutat, hogy Sátán magjai, ivadékai marnak bele, majd a n? magjának (Krisztusnak) lábába. Ha pedig ez a pófécia a keresztrefeszítéskor teljesedett be (mint amint azt minden felekezet általában elfogajda és tanítja), akkor az azt is jelenti, hogy akik okozták a megfeszítést, azok a Sátán magjai. A n? ivadéka a kígyó ivadékai ellen. Ha Krisztusra szó szerint vonatkozik a mag kifejezés, akkor a sátán magjaira is szó szerint kell érteni. Nem is lehet a próféciát máshogyan értelmezni, ez egy atómatikus velejáró, s mégis, erre az aspektusra még csak ki sem térnek az írásmagyarázók, nemhogy megkisérelnének bármiféle magyarázatot adni rá!

     Ahogy Krisztus nem nehéz azonosítani az asszony magjával, úgy a kígyó ivadékati sem különösebb gond beazonosítani. Azok, akik termézetüknél fogva megátalkodottan ellenzik Krisztust és híveit. Kiket nevezett maga Krisztus a Sátán fiainak? Nem a rómaikat, még annak ellenére sem, hogy a Római birodalom e sátáni világ akkori fenevadja (birodalma) volt. Krisztus ellenben több alkalommal a farízeusokat nyilvánította az ördögnek fiainak. Azt pedig jól tudjuk, a farízeusi rend megalapítói és “kemény magja” a keniták, azaz káiniták voltak (lásd A Sátán zsinagógája I. cím? írást).

    7. Szia Antenor!

     A kígyó magja, nem egyenlő a Sátán magjával! Sátán először a kígyót győzte meg, azután a kigyón keresztül “csábította el”, vagyis csapta be( ébresztett benne kívánságot a jó és gonosz tudás fájának gyümölcsére, amely által olyanná válthattak mint Isten!) Évát . De a Biblia azt mondja, hogy Ádám ismerte Évát, és ebből az elhálásból született Káin! Azután ugyanígy Ábel!
     És a kígyó lett megátkozva, nem a Sátán! Mondhatjuk, hogy Sátán természetes ellensége volt az embernek, a kígyó meg csak e miatt az incidens miatt lett az! És az ellenségeskedést Isten szerezte közöttük.
     Káin irigységből, és féltékenységből ütötte agyon Ábelt. Az Ő ajándékára ( amelyet igen nehéz munkával szerzett, mivel földművelő volt, nem tekintett Isten), mert Ő hálaáldozatot mutatott be Istennek, anélkül, hogy előtte bűnért való áldozatot mutatott volna be , ahogyan azt Ábel tette! Ábel az újjászületett keresztények előképe, azoké, akik tudják, hogy szükségük van Isten kegyelmére, és a megváltásra, amely a Krisztusban adatott, aki a bűnért való áldozat. Káin, a vallásos embereknek az előképe ( “….köszönöm Isten, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő itt…..”), akik a saját erejükből próbálnak meg Istennek tetsző életet élni, ő azok előképei (is), akik azt gondolják, hogy ha felmutatják a keserves munkájukat, amit a megjavulásuk, az üdvösségük érdekében tesznek, akkor Isten majd “meghatódik”, és elfogadja őket, Krisztus megváltása nélkül. Szóval, ha engem kérdezel nem ok nélkül ütötte agyon Káin Ábelt! ( Szerintem Istenre haragudott, és ahogyan az szokott lenni a “csak” vallásosokkal, ezért üldözik az “ígéret” fiait…!)
     Egyébként pedig Káin “vérvonala” , az özönvíz alatt elpusztult, kihalt. A bukottaké is. A Bibliából pedig nem látunk bizonyítékot arra, hogy Sátán Évával bármilyen fizikai kapcsolatba került volna! Csak a kígyón keresztül kommunikáltak, és azt se sokáig…!

     Krisztus keresztre feszítése: “…senki nem veszi el tőlem, hanem én teszem le az életem…”! Ján. 10,18 Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól.
     Szóval, nem kell ott senkit se keresnünk, mint bűnbakot..! Senkinek semmilyen hatalma nem lett volna Jézus felett, ha felülről nem adatott volna nekik. És, ha felülről nem lett volna engedélyezve. De ez volt már a világ megalapítása előtt eltervezve, hogy így váltja meg az embert az Isten!

     Bár valóban, az asszony magját, és a kígyó magját, úgy szokták magyarázni, tanítani, ahogyan írtad, de ha szó szerint is értelmezzük, akkor simán a kígyóról van szó. (Nem a Sátán magja…!)

     (Bár tudom, hogy vannak gnosztikus apokrifok, amelyekben olyan, és még annál durvább “történetek” vannak leírva ( és bizony, ha azt vesszük, akkor akár még jóval érthetőbb is lenne általuk a Biblia tanításai), de azt hiszem, hogy azok már az a kategória, amiket nem mindenki tudna még “szagolni” se, nem hogy “emészteni”.)

    8. Érdekes gondolatmeneted van Antenor, vagy csak furcsán fejezed ki magad. Először azt mondod, hogy mutassuk meg, hol van nektek olyan tanításotok, hogy Kain a sátán és Éva együttlétéből lett, merthogy nektek olyan nincs, aztán szépen levezeted, hogy mégiscsak úgy gondoljátok. A Biblia egyértelműen leírja, hogy Kain Ádám és Éva együttlétéből született elsőszülött fiú, ha te ennek ellenére mégis azt mondod, hogy a kígyótól van, akkor ellentmondasz a Bibliának. Ha pedig átvitt értelemben használod, akkor elismered, hogy jogos átvitt értelemben használni a “kígyó magva” kifejezést.
     Ráadásul szerintem ezzel a gondolkodásmóddal teljesen figyelmen kívül hagyjátok a megromlott óemberi természetet. Kainnak nem volt szüksége semmilyen sátáni vérvonalra ahhoz, hogy gyilkos vágy ébredjen benne, ugyanígy nincs szüksége erre ma sem senkinek, elég a romlott természet, ami a bűnnel jött be.
     És akkor megint visszakanyarodunk a megváltás kérdéséhez, gondolom szerinted nem lehetséges megtérnie a kígyó vérvonalának, Kaint mégis próbálta Isten jó útra téríteni, amikor látta, hogy rossz irányba indul el. Ugyanígy ma is vannak gyilkos emberek, akik egyszerűen csak gyilkolnak, és megtérhetnek, sőt vannak is, akik megtérnek. Ilyen szempontból tehát nincs jelentősége a kígyó vérvonalának, mert mindannyian ahhoz tartozunk, ha meg nem térünk. Egykor én is a sötétség fia voltam, de Krisztus áthozott az ő csodálatos világosságának országába.

    9. Az általm feltett részben egy gondolatmenet van lejegyezve, nem egy tanítás, ami ráadásul kérdésekkel van párosítva, amelyeket mindenki feleljen meg magának, aztán tegye közzé a válaszát.

     Ismétlem; Az elérhet? tények, írások fényében vizsgáljuk meg alaposabban a dolgot. Az alábbiak nem vad gnosztikus írások, hanem a judaizmus és korai keresztények értelmezéseit tükrözik:

     A Szentírás csupán néhány rövid és enigmatikus sor erejéig közli Káin születésének körülményeit:

     1Mózes 4:1 Az ember aztán megismerte feleségét, Évát. Az fogant és megszülte Káint, és [Éva] így szólt: “embert kaptam Jahovától!”

     Ezeknek a soroknak a fordításai gyakran kavarnak fel vitákat, ugyanis az itt használt héber szavaknak több jelentésük is van. Így többféleképpen lehet szöveget fordítani. Éva furcsa kijelentése: “embert kaptam Jahovától” önmagában is sok kérdést von maga után. A “megismerte” kifejezést a héber yada szóból fordították, aminek számos jelentése van, így pl. jelenthet: valamit feltárni, megtudni, meg/felismerni, stb. Emellett, a szónak számos áttételes jelentése is van és eufémizmusként (szépít? kifejezés) is gyakran használják. A Jahová-tól kifejezésben a tól szó a héber eyth szó fordítása, aminek további jelentései: val-vel, mellett, közte, stb. Emiatt egyes fordításokban ez áll: Emberre tettem szert Jahovával. Mindehhez még visszatérünk, de el?tte vizsgáljuk meg a szöveg egyéb furcsaságait is.

     Miért utalt Éva újszülött gyermekére az ísh szóval? Az ísh férfiembert jelent, emellett egy általánosító szó is, amivel pl. egy nemzethez való tartozást fejezik ki (mint pl. az angolban a british, vagy english), de egy újszülött fiúgyermekre nem vonatkoztatható a szó, nem is használják ílymódon rájuk, mert erre vannak sokkal megfelel?bb kifejezések a héberben. A férfiember kifejezés azt jelentt, amit a szó kifejt, amire a hétköznapokban használjuk: egy meglett férfit. De mi okból utalt e szóval Éva egy fiúgyermekre?

     Számos bibliamagyarázó véleménye szerint, Káin igen különleges tulajdonságokkall jött a világra, amit a bibliai szövegek mellett még bizonyos apokrif iratokkal és az ?skeresztények idevágó tanaival is meger?stenek. Egy példa erre az alábbi szövegrész:

     És [Éva] férfit szült, aki ragyogó volt. És az újszülött azonnal feláltt, futni kezdett és egy nádszálat [héb, qaneh] fogott a kezébe, amit odaadott az anyjának. És Káinnak [qayin] nevezeték ? Ádánm és Éva élete (Vita).

     Ám ez a Káin születését?l kezdve nagyon gonosz lélekkel bírt, amit annak tulajdonítanak, hogy apja maga az ördög volt. Amikor Ádám “megismerte” feleségét, az nem a biblikus értelemben vett megismerést [szexuális kapcsolatot] jelentette, hanem azt, hogy valamit megtudott, felfedezett a feleségér?l. Mégpedig azt, hogy az a Sátánnal hált:

     1János 3:10-12 10 Erről ismerhetők fel az Isten gyermekei és a sátán fiai. 11 Mert ezt az üzenetet halljuk kezdettől fogva: Szeressük egymást! 12 Ne tegyünk úgy, mint Káin, aki a gonosztól való volt, és megölte testvérét. Miért ölte meg? Mert az ő tettei gonoszak voltak, a testvére tettei ellenben igazak.

     Tertulliánus, A béket?résr?l 5:15 Éva az ördögt?l magjától lett terhes …. fiút szült.

     Tertullian az egyik legjelent?sebb korai “egyházatya” idézi az 1Jánost “A Türelemr?l” cim? munkájának 5:15 részében, amelyben így ír: “[Éva] terhessé lett az ördög magvától ? fiat szült.?

     A Targumok [a Judaizmus hivatalos magyagyázatai] hasonló képet vázolnak elénk, az 1Mózes 4:1 versével kapcsolatban Pseudo-Jonathan Targuma így kommentál:

     Pseudo-Jonathan Targuma az 1Mózes 4:1-r?l: És Ádám tudta feleségér?l, Éváról, hogy Samaelt?l, az Úr angyalától esett teherbe és szülte meg Káint. ? a fentiekhez [angyalokhoz] volt hasonló, nem pedig a idelentiekhez, s Éva ezt mondta: Emberre tettem szert, s?t, az Isten angyalára.

     Fülöp evangéliuma 61:5-10 El?ször megtörtént a paráznaság, majd azt gyilkosság követte. És [Káin] paráznaságban fogant meg, mert ? a kígyó gyermeke volt, így lett gyilkos is, csakúgy, mint apja, és megölte testvérét. ().
     Minden olyan szexuális kapcsolat, ami házasságon belül és nem azonos fajta közt megy végbe az fajtalanság, és paráznaság az Isten szemében. Az alábbi utalások szintén idevonatkoznak:
     Pirqei de Rabbi Eliezer 21 A kígyó hozzá [Évához] jött, aki terhes lett t?le Káinnal, “és a férfi megismerte feleségét, Évát.” Mit ismert meg, vagy mit tudott meg? Azt, hogy a n? valaki mástól terhes lett. … Éva látta, hogy [Káin] kinézete nem a földi lényekére hasonlított, hanem a mennyei lényekére.

     4Makkabeusok 18:7-8 7 7 “Tiszta sz?z voltam, és nem mentem kivülre az atyám házából; ?riztem a bordát, amelyb?l az asszony teremtetett. 8 Az elcsábítók nem rontottak meg engem a sivatagi síkon, sem a pusztító, a megtéveszt? kígyó nem rontotta meg szüzességem tisztaságát.

     A bibliai események egy meglehet?sen bugyuta magyarázata szerint, Éva egy almába harapott, amivel b?nt követett el és ezzel a torkossággal az emberiség vesztét okozta. Na de tegyük fel a logikus kérdést: Ha Ádám és Éva legnagyobb b?ne a gyümölcs elfogyasztása volt, attól miként ébrettek szexuális tudatra és miért nem a szájukat takarták el a nemiszerveik helyett?

    10. ” Krisztus ellenben több alkalommal a farízeusokat nyilvánította az ördögnek fiainak.”DE ugyanakkor ÁBRAHÁM MAGVÁNAK is nevezte őket.Mert testileg Ábrahám leszármazottjai voltak,de szellemi atyjuk volt a sátán,mert befogadták és az ő vezetése alatt áltak.:
     ” Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok; de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok.
     Én azt beszélem, a mit az én Atyámnál láttam; ti is azt cselekszitek azért, a mit a ti atyátoknál láttatok.
     Felelének és mondának néki: A mi atyánk Ábrahám. Monda nékik Jézus: Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek.
     Ámde meg akartok engem ölni, olyan embert, a ki az igazságot beszéltem néktek, a melyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte.
     Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Mondának azért néki: Mi nem paráznaságból születtünk; egy atyánk van, az Isten.
     Monda azért nékik Jézus: Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem.
     Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat.
     Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.
     …Ábrahám a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat; látta is, és örült.”

     Ezért mondta Júdásra is,hogy ördög,mert az ő sugalatát követte,beengedte a szívébe.
     “Felele nékik Jézus: Nem én választottalak-é ki titeket, a tizenkettőt? és egy közületek ördög.”( Ján. 6,70)
     ?”És vacsora közben, a mikor az ördög belesugalta már Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt,” (?Ján. 13,2)”/A vacsora alkalmával történt. Az ördög már szívébe költözött karióti Júdásnak, Simon fiának, hogy árulja el őt. “(Békés-D)

     Úgyanígy azok neveztetnek Isten ( és Ábrahám) fiainak,akik őt befogadják és akiket az Ő lelke vezet.
     Értsétek meg tehát, hogy a kik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai. Gal. 3,7
     “Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.”(?Róm. 8,14)Róm 8,14/”Mert azok az Isten fiai, akiket Isten Szelleme irányít. “(EFO)
     “Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek; “(Ján. 1,12)

    11. És még Éduához kapcsolódva: Pétert is nevezte Sátánnak Jézus, holott közel sem volt farizeus (“Távozz tőlem, Sátán…”), vagy nézzük Saulust, aki farizeus volt, üldözte a keresztyéneket, sokak halálát okozta, később mégis megtért és Pál apostol lett belőle. Hirtelen, egy fordulattal a kígyó magva Krisztus magjává vált 😉

    12. Szia Antenor!

     írod:
     1Mózes 4:1 Az ember aztán megismerte feleségét, Évát. Az fogant és megszülte Káint, és [Éva] így szólt: ?embert kaptam Jahovától!?

     Ezeknek a soroknak a fordításai gyakran kavarnak fel vitákat, ugyanis az itt használt héber szavaknak több jelentésük is van. Így többféleképpen lehet szöveget fordítani. Éva furcsa kijelentése: ?embert kaptam Jahovától? önmagában is sok kérdést von maga után.”

     Szerintem semmilyen kérdés nincs ezzel kapcsolatosan, és vita se igazán lehet, ha a Biblia alapján nézzük. Mindent a teremtő adott nekik addig is, és mindent tőle kapnak majd ezután is, és ők ezt tudták! (“… Senki nem vehet semmit, ha felülről nem adatik néki….”!)Azt, hogy Éva azt mondja, hogy “férfiat” kaptam, az semmi más nem jelent, minthogy, akkor még nem volt megfelelő szó a “fiú-gyerekre”, ugyanis Ők felnőttként lettek teremtve, Káin pedig az első gyerek volt a földön! ( És ahogyan írod, Jehovától, az Úrtól, az Istentől kapta! Ahogyan Anna kapta Sámuelt Istentől! Vagy gondolj Izsák születésére! Ott is azt mondta az Úr, hogy: ?1 Móz. 18,10És monda: Esztendőre ilyenkor bizonynyal megtérek hozzád és ímé akkor a te feleségednek Sárának fia lesz. Sára pedig hallgatózik vala a sátor ajtajában, mely annak háta megett vala. Gondolom, itt se gondolja senki, hogy az Úr “hancúrozott” egyet Sárával, és úgy született Izsák?! Hamár erre járt…?!)

     írod:
     “Számos bibliamagyarázó véleménye szerint, Káin igen különleges tulajdonságokkall jött a világra, amit a bibliai szövegek mellett még bizonyos apokrif iratokkal és az ?skeresztények idevágó tanaival is meger?stenek.”
     Mondjuk úgy, hogy nem a Biblia magyarázók azok, akik Káinról ilyen véleménnyel vannak a bibliai szövegek alapján, hanem olyan hívők, akik az apokrif írások azon részét is ismerik, és elfogadják igazként, amelyek nincsenek megemlítve a Bibliában, de azokat a kanonizált Szentírással egyenértékűnek fogadnak el. ( Megjegyzem, van olyan apokrif is, amelyben arról van szó, hogy mind a Sátán, mind Isten olykor -olykor “használta” Évát, szexuális értelemben. Sőt, Káint a Sátán, Ábelt pedig az Isten fiának ( test szerinti) nevezi. Ádám csak Séthnél jutott odáig, hogy “labdába rúghasson” Évánál…! És, hogy ez a fajta “kedvtelés”, mind a mai napig tart mindkettőnél, csak már nem Évával….! És, hogy végül is, ezért nem mindenkié a hit, mert azok, akik a Sátántól ( az Ő nemzése által ) vannak, azok nem is fognak kegyelmet kapni…….! Meg talán arról is szó van benne, hogy azok, akiket Isten nemzett, azok lesznek, akik majd üdvözülnek! ( Persze itt nem az újjászületésről van szó…!) 🙁 (Arra nem emlékszem, hogy a “sima” emberlelkek, akiknek mindkét szülői emberek , azokkal mi lesz…, de test és vér nem örökölheti Isten országát 🙁 , és aki testtől származik test az :(…..! Reméljük, hogy tényleg nem így kell érteni, mert akkor …!)

     írod:
     “Pseudo-Jonathan Targuma az 1Mózes 4:1-r?l: És Ádám tudta feleségér?l, Éváról, hogy Samaelt?l, az Úr angyalától esett teherbe és szülte meg Káint. ? a fentiekhez [angyalokhoz] volt hasonló, nem pedig a idelentiekhez, s Éva ezt mondta: Emberre tettem szert, s?t, az Isten angyalára.”

     Nézd, se a Bibliában, se a Biblia által megemlített apokrifokban nem találunk ilyenre utalást. Azt persze tudjuk, hogy abban az időben nagy jövés-menés volt itt a földön angyalok által, akik közül azután, mint tudjuk, 200-an valóban keveredtek az embernőkkel, de arról nincs említés, hogy ez már Évával is megtörtént. Főleg nem ilyen prominens személyiségekkel, mint amit te is említesz . A kígyós dolog, meg eléggé vicces, hiszen tudjuk, hogy genetikailag nem megoldható a fajok keveredése. Valószínűleg ezek az összeférhetetlenségek itt a földön, a földi állatvilággal már akkor is meg voltak, hiszen a fajok azóta se változtak! ( Illetve, mint tudjuk, csak az angyali “betörés” alatt tudták az angyalok, átlépni ezt a határt. )
     írod:
     “Pirqei de Rabbi Eliezer 21 A kígyó hozzá [Évához] jött, aki terhes lett t?le Káinnal, ?és a férfi megismerte feleségét, Évát.? Mit ismert meg, vagy mit tudott meg? Azt, hogy a n? valaki mástól terhes lett. ? Éva látta, hogy [Káin] kinézete nem a földi lényekére hasonlított, hanem a mennyei lényekére.”

     Mint látod sokan tartanak igény arra, hogy Káin apjai legyenek! Egyébként a talmudban olyan magyarázat is van egy “rabbitól”, hogy: “…amikor a kivonuláskor nép a Sinai alá ért, akkor az úgy volt, hogy az Isten felettük tartotta a hegyet, és azt mondta, hogy :…” na, ha elfogadjátok a törvényt, akkor jó, ha nem, akkor itt pusztultok….!” ( 🙂 Merthogy, szerinte, az a kifelyezés, hogy a Sínai alá ért, az ezt jelenti….! 🙂 )
     “írod:
     “A bibliai események egy meglehet?sen bugyuta magyarázata szerint, Éva egy almába harapott, amivel b?nt követett el és ezzel a torkossággal az emberiség vesztét okozta. Na de tegyük fel a logikus kérdést: Ha Ádám és Éva legnagyobb b?ne a gyümölcs elfogyasztása volt, attól miként ébrettek szexuális tudatra és miért nem a szájukat takarták el a nemiszerveik helyett?”

     Hát, ez valóban bugyuta magyarázata a történetnek. De az Isten elleni engedetlenség volt az, ami a bűn volt. Azt pedig, hogy szexuális tudatra ébredtek, az meg megint csak bugyuta gondolat, hiszen : 1 Móz. 1,26 És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket. És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
     Szóval már itt is a szaporodásról volt szó! És szerintem boldogultak!
     ?

    13. Bocs Árpád, csak most láttam a hozzám inkézett kérdést. Nincs függőben lévő hozzászólás.

 6. adrian
  március 23, 2014 12:48:19 du.

  Kedves Adrian,

  Úgy vélem adtam választ a kérdésedre. Persze mindez nézőpont kérdése. Provokátor magam sem vagyok, szimplán egyéb aspektusból közelítem meg az adott témát, amelyeket sok mindennel alá tudok támasztani. Azért, mert jómagam ilyen szempontból vizsgálom a témát, közel sem jelenti azt, hogy hitetlen vagyok. Ellenkezőleg. Nagyon röviden és ismételten. Az Anunnakik a bukott angyalok, a Nefilimek pedig az ember és a bukottak kereszteződéséből jöttek létre. Ők elpusztultak az özönvíz idején, de az Anunnakik (bukottak és vezérük Lucifer a fényhozó) nem. Az a bizonyos 7 év, a fenevad uralkodása még előttünk van. Hogyan lehetne mindez előttünk, ha az özönvíz idején a bukottak elpusztultak volna? Csak a torz teremtményeiket mosta el Isten által alkotott özönvíz.

  Azt pedig ne feledjük, a sumer írások jóval régebbiek mint maga a Biblia, és lényegét tekintve egy és ugyanazon dolgokról beszélnek. Ezekkel az írásokkal a zsidók, a Babiloni fogságuk idején ismerkedtek meg. Mivel a szóban forgó két nép kultúrája eltérő, ezért saját felfogásuk alapján írták le a történteket. Ettől függetlenül a kettő nem zárja ki egymást természetesen.

  Ezt már linkeltem, de az ismétlés a tudás anyja 🙂

  “-Noé ószövetségi története legkorábban a Krisztus előtti 9. századból származtatható, a most megtalált ékírásos szöveg ennél legalább két évezreddel régebbi-”

  CNN:
  Noah’s Ark discovery raises flood of questions
  http://religion.blogs.cnn.com/2014/01/28/new-discovery-raises-flood-of-questions-about-noahs-ark/

  Úgy vélem, az időrendi sorrend nem éppen marginális kérdés, főleg az adott téma keretein belül:-)
  Köszönöm a beszélgetést.

  1. Egyetértek veled Zsolt, főleg, hogy konkrétan így van a valóságban ahogy leírtad. Egyetlen gondolatom lenne a témához, a Sumér ékírások kontra Ószövettsé (Tóra) összefüggéseit illetően, az Annunaki Sumér sztori nem más, mint az eredeti valós történések a bukottak szemszögéből módosított emléke. Üdv

   1. Tisztelt Árpád,

    Igen, ezt próbáltam itt több esetben leírni. Az Anunnakik a bukott angyalok, a sumer nép pedig egyszerűen nem tudta, hogy kik is ők valójában. De mivel a sumer volt az első emberi civilizáció a Földön, ezért ők írták le először az eseményeket. Még egyszer, ezért is írtam a fórumtársaknak, hogy nem “középkori felfogás” szerint kell elképzelni a gonoszt. A bukottak az égből érkeztek, mesterségesen megalkotott eszközökkel. Anu volt a “vezér”. Tiltva volt az autentikus ábrázolásuk nagyban. De van itt egy pár kép, illetve információ régészeti szempontból.

    Lamastu ( Anu égisten leánya).
    http://hu.wikipedia.org/wiki/Lamastu

    Pazuzu:
    http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:PazuzuDemonAssyria1stMilleniumBCE.jpg

    Inanna ?az ég úrnője?
    http://kennethmarkhoover.files.wordpress.com/2013/06/inanna-sumerian-god-annunaki1.jpeg

    Úgy vélem (szubjektív) a szárnyak mindenképpen a bukott angyalok ismerve.

    Kicsit visszatérve David Icke (Reptilián és a “hüllő”) elméletére (Tudom Ő nem mérvadó, csak eme részlet miatt említem), illetve Karen Hudes interjúra (A Világbank volt jogtanácsosa) amelyben azt állítja, hogy a Vatikánt is egy “egy máshonnan jött civilizáció” irányítja, de alapjában véve az egész világban zajló eseményekre erős hatást gyakorolnak, az alábbi kép is némileg talán alátámasztja mindezt. Mielőtt félreértés lenne, hangsúlyoznám, ezzel közel sem a keresztény hitet szeretném “támadni”, ez messze áll tőlem!

    Tessék a kép, illetve az oldal.

    http://www.laprensa.hn/media/fotogalerias/377494-280/el-papa-francisco-en-brasil?mainImg=19

    Nem tudom, lehet, hogy valóban csupán a véletlen műve az egész, de miért kell egy ragadozót ebben a formában (egy szem) megjeleníteni egy keresztény ceremónián Ferenc pápa látogatása alkalmából? Egy bárány azért sokkal méltóbb lenne erre célra. De ismételten jelezném, lehet csak a véletlen műve, de azért mindenképpen érdekes szituáció, magam részéről legalábbis így ítélem meg.

    Köszönöm a beszélgetést, és azt is, hogy élből nem lett elutasítva felvetésem.

    1. Hát ez durva ! Mindig úgy voltam ezekkel a reptiliánokkal, hogy röhögök David Icke-on, de ha igaz, hogy ő egy szivárogtató, akkor lehet az igazság nem is áll olyan messze. Még a végén kiderül, hogy ezek a fő bukott faj. Mindenesetre, ez a kroki szem nem kerülhetett véletlenül oda ! Akkor pedig a mesterre utal, aki hüllő létére ügyesen megbújik a színfalak mögött és irányítja ezt az egész színházat. Pfújj !

 7. Zsolt,
  “David Icke … bármit is mond a belinkelt videóban, ne haragudj, de nem töltöm vele az időmet, mert az véges mennyiségű.” – talán pontosabb lett volna úgy fogalmaznom, hogy egyedül csak amiatt nézném meg, hogy megtudjam, mire utalsz a hsz-odban, önmagáért nem tenném, de nem számítok rá, hogy időt tudok rá szakítani. Ha esetleg tömören leírod, úgy érdekel, és elolvasom.

 8. Vándor
  Borbolához visszatérve, lényegében kerek perec bizonyítható a matematika nyelvének segítségével hogy az egyiptomi hieroglifákat MAGYARUL (!!!) írták le. -> Rhind Matematikai Papirusz és a Moszkvai Matematikai Papirusz, ahol nem lehet mellébeszélni ahogy azt a mai hivatalos (ál)egyiptológia teszi.—micsoda??????:D ez valami óriási nagy butaság.Akkor,hogy tisztába légy azzal mit is beszélsz—http://eper.elte.hu/eper.phtml?cim=lukacsbela.html itt tessék meghallgatni a magyar nyelv eredete és rokonsága illetve a magyar nyelv akusztikája előadást.Egyiptomi hieroglifákat magyarul írták,ja persze.Javaslom a többi előadás meghallgatását ,hátha ragad rád valami értelmes,hasznos tudás is,nem pedig légbőlkapott,internetről összeszedett marhaságnak dőlsz be aminek semmi valóságalapja nincs.

 9. Nagyon jó cikk. Nefilimek és az Anunnakik lényegét tekintve ugyanazok. De az Anunnakik között is (bukottak) a Biblia nyelvén, hierarchia uralkodik. A Nefilimek azért nem teljes egészében Anunnakik voltak, ezt azért tegyük mindehhez hozzá. Teljes mértékben empátia nélküli entitások, de roppant fejlett technológiával rendelkeznek. Az emberiséget pedig megfigyelés alatt tartják, hiszitek, avagy sem. Nagyjából úgy működik, hogy mielőtt “teremtünk” előtte rombolunk, persze a piszkos munkát elvégzik majd maguk az emberek. Nem érzékelitek mi folyik mostanság a világban? A nagy “előkészület”. A sumerok nem hazudtak, de nem tudták valójában kik is ezek a lények. Ezékiel, Énok könyve, sumer írások, Biblia, de maguk a sumerok írtak “róluk” először, az Egyiptomi történet későbbi.

  Egy kisebb kiegészítés.
  Noah’s Ark discovery raises flood of questions

  http://religion.blogs.cnn.com/2014/01/28/new-discovery-raises-flood-of-questions-about-noahs-ark/

  Vissza kicsit a jelenbe, és az ukrán eseményekhez.
  Tessék megtekinteni, az ukrán pénzt:

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/500-Hryvnia-Skovoroda-back.jpg

  Kazahsztán, Asztana:
  http://4.bp.blogspot.com/_w_J20jQp6mo/TDhPb_3G7FI/AAAAAAAAANg/y7a-lR67LU4/s320/Asztanai+piramis2.jpg

  Israel supreme court:
  http://www.youtube.com/watch?v=j6Xte5wo6w8

  Lenne még bőven. Mindez a véletlen műve lenne? Én ezt erősen kétlem. Az emberiség “vezetői” tudnak róluk, mondhatjuk úgyis, lepaktáltak velük. Igaz, talán nem is volt egyéb választásuk. Csak a Krisztus által kijelölt út segíthet, egyéb opció nincs.

   1. Tisztelt Pötty,

    A Sátánt és angyalait közel sem biztos, hogy abban a formában kell elképzelni, ahogy az általános köztudatban mindez jelen van. Az Anunnakik nem a barátaink, ellenkezőleg. Én sok kutakodás alapján arra a következtetésre jutottam, hogy őket nevezi a Biblia bukott angyaloknak. De még egyszer és ismételten, nem a középkori felfogás szerint kell elképzelni a gonoszt.

    A Teremtő Isten dolgaiba “piszkáltak” bele nagyon régen (Énok könyve) DNS stb. Az Anunnakik és az ember keveredéséből születtek a torz Nefilimek.

    1. Középkori felfogás szerint??? Miről beszélsz? A Biblia nevezi Sátánnak (bőven ókor!), “vádló” a jelentése…
     De mindegy talán. Azt hiszem ugyanarról beszélünk.

    2. Kedves Zsolt,
     Most akkor mond el nekem légyszíves, miként kell szerinted elképzelnem Sátánt és, hogy mivel tudod azt alátámasztani?
     Mondod: “De még egyszer és ismételten, nem a középkori felfogás szerint kell elképzelni a gonoszt.” És mi van a Teremtő Istennel, mivel Őt is említed,…..Őt mikori felfogás szerint kell elképzelnem?

    3. Kedves Pötty és Adrian,

     Röviden összegezve. A Teremtő Isten nem fizikális formában létezik. Amikor Jézus eljött hozzánk anno, akkor fizikális (emberi formát) vett magára, de csak a test halt meg keresztre feszítésekor.

     Mit értek “nem középkori felfogás” alatt, ami a gonoszt illeti? A Sátánt és bukott angyalait nem a középkori megjelenítések alapján kellene elképzelni. Mivel ők a tökéletességből lettek kitaszítva, ahol minden bizonnyal nincs szükség fizikális formára, ezért úgymond testet öltöttek. De gonoszságuk, és az empátia teljes hiánya, számunkra torz lényekké változtatta őket. Ettől függetlenül magasabb szintű, és jóval fejlettebb entitások, mint mi emberek. Van aki “idegenek” nevezi őket. A Teremő Isten nem használ eszközöket az univerzumban, mert Ő maga tökéletes, a bukottak viszont ellenben használnak, mert már messze nem tökéletesek, viszont a tudásuk olyan magas szinten van, amely lehetővé teszi számukra olyan eszközök megalkotását, amit mi emberek nem igazán vagyunk képesek elképzelni. Ezek mellett dimenziókon keresztül is képesek “átjárni”. Talán így már érthetőbb a koncepcióm számotokra.

     Linkeltem egy videót nem oly rég az üzenőfalra. Az adott interjú ebből az aspektusból igencsak elgondolkodtató. Nem egy jelentéktelen ember beszél erről, és már egyre több prominens személy feszegeti ezt a témát. Ez szerintem közel sem véletlen. Megtévesztés lenne? Inkább a lelkiismeret, mert a jó is munkálkodik, nem csak a gonosz.

     Tessék az említett videó, angol nyelven van, de talán a fordítás nem probléma.
     A Világbank volt jogtanácsosa (Karen Hudes) felhívta a figyelmet egy második faj jelenlétére a Földön.
     http://www.youtube.com/watch?v=JcwnbQzNz9Q

     Ez pedig mindehhez csupán egy igen aprócska kiegészítés. David Icke, aki bizonyára jelen oldalon nem túl hiteles személyiség, de tessék megtekinteni a videót, a részletek a fontosak. Amelyeket mond, és talán szorosan kapcsolódik a fentebb linkelt videóhoz. Magyar felirat.

     http://www.youtube.com/watch?v=TPhtBFNtQ-o#t=117

     Szokás mondani ugye, az ördög a részletekben rejlik.

    4. Kedves Zsolt!

     Én továbbra sem értem, hogy ez a gondolat: “A Sátánt és bukott angyalait nem a középkori megjelenítések alapján kellene elképzelni.” mi alapján is szólna nekem vagy nekünk? Szóba sem került. hogy hogyan is képzeli itt el valaki? Pusztán fogalmak tisztázásáról volt szó.

     David Icke-ról az a gondolatom, hogy ő egy gonosztól megszállott ember. Hallgattam már az előadását, és ezt vontam le következtetésül. Ezért bármit is mond a belinkelt videóban, ne haragudj, de nem töltöm vele az időmet, mert az véges mennyiségű.

     Több prominens személyiség beszámolóját is hallottam már az idegenek kérdését feszegetni. És az a benyomásom, hogy ebből csak egyre több és több lesz, mert bizonyos változások előtt áll a világ, és az embereket be kell állítani egy bizonyos irányba – mindez akkor, ha a Jó Atya is megengedi.

     Abban nagyon egyetértek Veled, hogy “csak a Krisztus által kijelölt út segíthet, egyéb opció nincs” illetve lehet, én inkább úgy mondanám, hogy csak Krisztus segíthet, ugyanis mivel feltámadt és ma is él, ma is kapcsolatban lehet lenni vele, és igazából ez az ami véd (a Vele való élő kapcsolat), semmilyen és semennyi jó cselekedet nem elég ahhoz, hogy az ember ne legyen vádolható Isten előtt a Sátán (magyarul “vádló”) által. Csak a megváltás miatt nem rúghat labdába.

     Azért még annyit leszögeznék, hogy a nefilimeket (vagy nevezd annunakiknak, ha úgy tetszik) az özönvíz elpusztította, és Isten ítélete teljes és tökéletes volt, nem menekülhettek meg. A bukott angyalok többedik betörésére az özönvíz után sincs bizonyíték Isten Igéjében! Ezért a mai “ufók” vagy nevezzük bárhogy is, azok nem nefilim és nem annunaki, hanem a Sátánnak egyéb erői – szerintem mindegy, hogy az ufológia milyen csoportokat, fajokat vagy bármit különít el, nincs jelentősége, mert az indítékuk és a szándékuk egy. És szerintem veszélyes is belemélyedni, mert amúgy nagyon vonzó téma, izgalmas, de olyan, mint a tiltott gyümölcs: nem leszel tőle “olyan, mint az Isten” – ha érted, mire gondolok. Ajánlom inkább, hogy az Isten dolgaiban mélyedj el Te is és mindenki, és Ő fog rávezetni mindenre, amire valaha is szükséged lehet, közben pedig biztos védelmet kapsz!

    5. Zsolt,
     Tisztelettel jegyzem meg, hogy egy db választ sem kaptam a kérdéseimre, ellenben az Anunnakikitól visszakerültél szépen a biblikus, vagy ahogy te hívód őket, a “középkori felfogás” szerinti bukottakhoz, Sátánhoz. Innen úgy tűnik, hogy mégsem kutattál eleget még ebben a kérdésben, illetve az, hogy keverednek benned a dolgok és épp ezért határozatlan vagy az álláspontod illetően.

     Kedves, csupa jóindulatú, Árpád testvérem,
     Hogy, miként kerítetted ide a szarvas-szőrős-patás ördög képét azt csak egyedül te tudhatod. Szerintem senki sem gondol így az ördögre,…még maga Zsolt sem. A többit már meg sem említem, nehogy még a végén én is provokátorként végezzem.

    6. Szia Zsolt. Szerintem jól látod ezt a dolgot, triviális hogy nem “középkori módon” kell látni sátán és alattvalói működését (patás szőrös ördög, aki fekete macskává változik stb.) Vannak itt egyesek, akik a kákán is csomót keresve forgatják ki az egyszerű józan paraszti gondolkodást az Isten Igéjét pajzsként maguk előtt tartva. Természetesen nem a tévtanítások mellett szólok, csak a felesleges már már provokálás feleslegességéről. Az apológia már már személyesen jelenik meg. 🙂 Viszont David Icke-től én is intenélek, annak ellenére hogy egy darabig összeegyeztethető a Bibliával, de ez gyorsan véget ér. Lehet, hogy (illetve valószínű) a reptilián faj maga sátán “faja”, bukott angyalok vagy az ő kreálmányaik (hitvédő támadása előtt jelzem, hogy nem teremtményt értek alatta, csak genetikai munkát), de nagyjából innen vége is a sztori valóságtartalmának. Az a gond ezekkel az idegen sztorikkal, hogy ha komolyan vesszük, hogy sátán lényei ezek, akkor a saját kijelentéseiket és mint forrást, finoman szólva fenntartásokkal kell kezelni. Van egy leleplező videó az idegenekről itt az IJ-n, azt feltétlenül nézd meg. Még annyit ehhez a témához, hogy az biztosnak látszik viszont, hogy a mai (főleg a szürkék programjára gondolok) genetikai terv és projekt ahhoz a nefilim munkához hasonlít, amit az özönvíz előtt és után is csináltak a bukott angyalok, csak manapság már kiadták a munkát ezeknek a klónozott korcsoknak, és a technológia mögé (UFO) bújtak, alkalmazkodva a kor emberi igényeihez, a jobb megtévesztés érdekében. Üdv

    7. Tisztel Árpád,

     Köszönöm amiért kiegészítetted mondanivalómat. Nem szeretnék ehhez többet hozzáfűzni. Talán csak annyit, a szóban forgó “reptilián” fajt tartom magam részéről a Biblia által is említett bukott angyaloknak, ennek is köszönhető, a középkori nem túl pontos ábrázolásuk. David Icke videóját csupán ezért linkeltem, nem az Ő munkássága alapján próbálok tájékozódni. Apró részlet volt, semmi több. Karen Hudes interjú ellenben igencsak érdekes, és magam részéről erős analógiát vélek felfedezni. A fizikai világunkra, amely háromdimenziós-, a bukottak a mai napig erős behatást gyakorolnak. Ezért is találhatóak meg a világ számos kultúrájában különböző néven és némileg kisebb eltérések mentén ábrázolásuk. Egy érdekes videó ehhez kapcsolódóan. Ezek pedig nem ősi alkotások, amelyekből szintén bőven akad.
     http://www.youtube.com/watch?v=E4jaUe4TCzU

     Kedves Pötty,

     Valóban, a nefilimek elpusztultak az özönvíz idején. De mint már említettem ezek a torz entitások a bukott angyalok (Anunnakik vagy “idegenek”) leszármazottai avagy keverékei. A bukottak és vezérük viszont nem pusztultak el, hiszen akkor már napjaikban nem léteznének. Ebből adódóan már nem is kellene róluk beszélni. Az újabb “betörés” talán a fenevad (A Bibliában több névvel szerepel, mint: Sárkány!!, Fenevad) 7 éves uralkodása idején történik majd meg. Lucifer = fényhozó. Ez hamis “fény” lesz majd az igazi megtévesztés, amelynek alapjait már rakosgatják le szerte a világban a kollaboráns emberi “elit” szűk rétege, és feltehetőleg ezért beszélnek egyre többen az “idegenekről” akik majd segítenek az emberiségen, és nem a föld alól érkezik majd, ez bizonyos a segítő “fény”. A piramis és a mindent látó szem, szintén a bukottakhoz köthetőek. Fentebb már linkeltem egy pár példát ehhez kapcsolódóan. Illuminati 2013 – A Sátán Zsinagógája videó, jelen oldalon is megtalálható, ez szintén mindehhez szorosan kapcsolódik.

     A Teremő Isten ezért is adott számunkra értelmet, hogy ne csak nézzünk, lássunk is. Ismerjük fel a gonoszt, amely a részletekben rejlik, és legyen annak bármilyen formája. A gond az, hogy az emberiség többsége sajnálatos módon közömbös, de ez nem a Teremtő Isten hibája, a szabad akarat teszi ezt lehetővé, ezt pedig a bukottak erősen kihasználják különböző formában. Elég csak körbenézni világunkban.

     Köszönöm a diskurzust:)

    8. Kedves Árpád. Itt egyesek pedig folyton igyekeznek rálépni mások tyúkszemére…

     A fogalmak tisztázása mindenképpen fontos!

     Bárcsak ne lennél olyan ellenséges, szerintem, mi is meg tudnánk keresni a közös nevezőt egymással.

    9. A “bukottak”, akik a nőkkel háltak, és a vegyes (angyal-ember) nefilimeket nemzették ( és akik az állatvilágot is megrontották) , nem a Sátán angyalaihoz, angyalainak a fajaihoz tartoznak! Ők, az 5. égből( mennyekből) jöttek. Őrangyalok ( vigyázók) voltak. 200-an jöttek, és határozták el magukat a tettre! Ők Sátán bukásakor, sőt Ádám, és Éva teremtésekor is, még Isten oldalán álltak! Ezek másik faj, mint Sátánék! Azt se tudjuk, hogy Sátán angyalai mind ugyanahhoz a fajhoz tartoznak-e!? Viszont ezek az angyalok, a “bukottak”, meg vannak kötözve, és az ítéletre várnak! És a gyermekeik , akiket az embernőkkel nemzettek, meg azok gyermekei, azok itt vannak ( élnek szellemi , számunkra láthatatlan formában) a földön közöttünk, mint démonok. Illetve a női leszármazottak szirénekké váltak! Viszont a 200 bukott angyalnak a faja, nem bukott el mind, csak ezek! A többi, továbbra is őrangyalokként működik, szolgál.
     Sátán angyalainak a fajai 2. égben élnek, és ha jól meggondoljuk a Biblia alapján, és az ott leírt hierarchia alapján, talán nem is feltétlenül egy fajhoz tartoznak. ( Eféz. 6,12.. a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.) Mint ahogyan a mennyei, Isten közelében élő lényekről is olvashatjuk, hogy más-más fajokhoz tartoznak.

 10. A cikkben vázolt hieroglifák kapcsán ajánlom figyelmetekbe Dr. Borbola János munkásságát. Egészen más megvilágításba kerül a kérdés, pláne ha ehhez hozzátesszük egy másik magyar matematikus Földes Attila fel-ismeréseit aminek kapcsán anno a 90-es években a NASA-nál megindult a Mars behatóbb kutatása. Egy komplex üzenet rendszert hagytak valakik a “vörös bolygó” felszínén (amit azóta agyonhallgatnak), amely egy az egyben előjön a gizai piramisok esetében is…

  http://www.borbolajanos.com

  Borbolához visszatérve, lényegében kerek perec bizonyítható a matematika nyelvének segítségével hogy az egyiptomi hieroglifákat MAGYARUL (!!!) írták le. -> Rhind Matematikai Papirusz és a Moszkvai Matematikai Papirusz, ahol nem lehet mellébeszélni ahogy azt a mai hivatalos (ál)egyiptológia teszi.

  “A Nílus-parti hieroglifák kép és hangértékének beható tanulmányozása meglepő felismeréshez vezetett. Több ezer jel értelmes, magyar nyelvű olvasata alapján megállapíthattuk, hogy az egyiptomi hieroglifákat csak magyarul lehet teljességükben, átértelmezés nélkül hangzósítani, azaz közvetlenül olvasni. Az így feltáruló, eddig félreismert ősi rend elképesztő mélységeket tárt elénk. Kutatása nemcsak az akkori hitvilág, és a hajdan volt matematikai, geometriai ismeretek dogmatizált tételeinek újraértékelését vonta maga után, de nyelvünk ősének megismerésén keresztül az egyetemes kultúrtörténet számos tételének átértékelését eredményezte. (…) “

  1. Szia Vándor ! Én régebbről kicsit ismertem Földes Attila munkásságát, de akkor sem értettem és láttam át. A magyar nyelv azonosságot sem tudom értelmezni (lehet nem vagyok eléggé vérmagyar :-)). A marsi ábrák elég nyilvánvalóak, mi szerint korábban valamilyen civilizáció volt a bolygón. Csak mit lehet ezzel kezdeni ? Talán a Rés elmélettel összeköthető. Üdv

  1. Egy kicsit még ki kell tartani. A teljes győzelem előtt még romlania kell a helyzetnek, de a világkormány szerencsére csak 7 évet kap.
   “Ezeknek a királyoknak [világkormányba tartozó országok/hatalmak] az idejében támaszt a menny Istene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennáll mindörökké.” Dániel 2:44

   1. Szia Thea ! Nem pont ide vág, csak meg szeretném kérdezni, hogy az a Age of deceit videó hogy áll ? Lehet tudni, hogy mikor lesz kész ? Köszi és üdv

    1. Szia Árpád!
     Elég lassan haladok. Még csak a 37. percnél járok. Kevés időm volt és a szöveg is elég tömény.

    2. Oké. Nem baj, a fő hogy meglesz, és talán sok megvezetett elméjű ufo hívőt el lehet majd gondolkodtatni. Tudod, hogy a konteós témákban sok “fél” keresztény van, akiknek ez a videó segíthet kimondani az igazságot. Köszönjük neked. Üdv

  2. Soha nem is csúszott ki Isten kezéből a világ feletti hatalom… 🙂 A világegyetem minden atomján Ő uralkodik és nem egy érinthetetlen automata rendszert kell elképzelni, hanem az élet minden másodpercében és valóságosan.

 11. The Post Trib Rapture of Elect Israel (Mark 13:24-27) Part 1 of 2
  youtube.com/watch?v=ehXMMBZQrDk

 12. Annyiszor felmerült már a szó arról, hogy a második berontás vajon hogy történhetett meg. Az én eredeti cikkemben azért használtam a ?berontás? szót, mert azzal ki tudtam fejezni az emberiség genetikai megrontásának célját, függetlenül a módszerekt?l. Az egyértelm?, hogy az özönvíz el?tt ez a bukott angyalok és emberi n?k sexuális viszonyán keresztül történt meg. Az özönvíz utáni berontást nem feltétlenül ugyan ezzel a módszerrel végezték el. No nem azért, mert az el?z?leg így vétkez? angyalokat bebörtönözte Isten, hiszen a megszállott gonoszság nem tart a büntetést?l, amikor megteszik a gonoszat (lásd az eredetileg berontó angyalok ?legyen bármi ára, ezt megtesszük? esküjét). A mélységbe vagy Tartaroszba folyamatosan bevágnak olyan lázadó szellemeket, akik túlzásba viszik a m?sort, tehát az nem feltétlenül elrettent? számukra.
  Az elérhet? információk alapján minimum három lehet?ség létezik a második berontás módszerét illet?en, bár én nem fogom itt kinyitni a kukacosdobozt.

   1. Árpi, ez itt gyakorlatilag egy blog. Ráadásul a cikkből kiderül az is, hogy nem kell a több-berontással feltétlenül egyetérteni. Következésképpen mindenki nyugodtan eldöntheti, hogy milyen állást kíván foglalni.
    (El ne felejtsd, hogy eközben az ellenkező véleményen lévőket nem sportszerű jól lehurrogni és felcímkézni, ha érted, mire gondolok.)

 13. Jaj, ne, már megint egy démonpapa ? embermama fog itt utódot nemzeni?! Micsoda káosz! Ennyire elrontottam volna a dolgokat? Hiszen, amikor Ádámot és Évát teremtettem, azt mondtam nekik, sokasodjatok! Fogalmam sem volt, hogy az angyalok (akik a vizsgámon megbuktak) is testi közösülésre (és utódnemzésre!) lesznek képesek, mégpedig másféle génállományú egyedekkel (az Általam szeretetből teremtett emberlányokkal)! Hiába, úgy látszik, kicsúszott a kezemből az irányítás. Most már csak ? automataként ? lelkeket teremtek (óriási) testekbe, nem tehetek mást. Csak nehogy szóba kerüljön a kis nephilim-gyerkőc nevelésekor, hogy ő vajon miféle teremtmény? mert Magam sem tudom?

  1. Isten az angyaloknak éppen úgy szabad akaratot adott, mint az embernek. Mivel Isten nem az időben él, a jelent és a jövőt is egyszerre látja, tehát tudta, hogy ez történik majd, de bizonyára ennek is szerepe van a tervében.

   Az általad leírtak tükrében erről mit gondolsz:
   ?Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, az Úr megbánta, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. Azért ezt mondta az Úr: Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem; az emberrel együtt az állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy alkottam őket.? (I. Mózes 6:5-7)

   1. Kedves Thea!

    Először is: tetszik a gondolat, hogy Isten nem az időben él, és mindent előre lát. Természetesen látta, hogy az ember gonosszá válik. Azt is tudta, hogy a mai idők embere szintén. (Talán még gonoszabbá, mint Noé korában.) Mégis, nekem úgy tűnik, hogy a földről való eltörlését nem a megbánása motiválta, sokkal inkább a szeretete. (Ő maga a Szeretet, csak szeretettel tud cselekedni bármit.) Azért van az, hogy ezekért a bűnös, hitetlen kortársainkért imára szólít fel, hogy sokakat meg tudjon menteni, mielőtt újra eljön. Azt is tudjuk, hogy a csapásokat azért engedi meg, hogy kínunkban Hozzá forduljunk, megtérjünk (zuhanó repülőn nincs hitetlen stb.)

    Másodszor: mint arról már írtál és videót is tettél fel, az ufo-jelenségek (= gonosz szellemek zaklatása) során egyszer sem számoltak be a szemtanúk arról, hogy úgy érintkezett volna a ?földönkívüli? egy nővel, hogy abból utód születhetett volna. Ha annak idején ez megtörténhetett, nem értem, hogy manapság miért nem látunk sehol nyújtott fejű óriásokat?

    Harmadszor: én még mindig nem tudom elképzelni, hogy kétféle teremtmény kapcsolatából születhet valaki/valami. (És ez nem olyan, mint a tigris-oroszlán utód stb.) Egészen másféle a két lény: egyik pusztán szellemi, másik pedig testi is.

    Negyedszer pedig: Ő szeretetből teremtett meg mindnyájunkat, én ebben hiszek. Ha most egy ilyen félig ember-félig sátáni lénybe lelket lehel (szeretetből?), akkor azt hívhatják-e Isten szeretett gyermekének? És ha annak nem, akkor minek?

    Egy részlet Dr. Glória Polo Ortiz tanúságtételéből. (A kolumbiai fogorvosnőt egy villámcsapás szinte szénné égette, amiből később csodálatos módon felépült. A túlvilági élményeit írja le, az Úr kérésére.):

    “Miután áttekintették az életemet a tízparancsolat alapján, belenézhettem az ?Életem Könyvébe?. Csodálatos látvány volt. Nincsenek arra szavak, amikkel megfelelően le lehetne írni.

    A fogantatásommal kezdődött. Amint összejöttek a szüleim sejtjei, volt egy szikra. Egy kis csodálatos fény robbant, és egy lélek képződött belőle, az én lelkem, az Úristen a kezével védte, és Istenben egy szeretetreméltó apát láttam. 24 óráig volt velem, kezében vitt és védett engem, gondoskodott, és mögöttem volt. Nem tévesztett szem elől, és soha nem hagyott egyedül. És minden, ami nekem első pillanatban büntetésnek vagy szerencsétlenségnek tűnt, nem volt más, mint szeretetének és gondoskodásának kifejezése.”

   2. Kedves Moltíva!
    Nekem is tetszik, amit írsz arról, hogy Isten az özönvizet is szeretetből küldte. “Mert akit szeret az Úr, megdorgálja és pedig mint az atya az ő fiát, akit kedvel.”
    Ami a fentieket illeti, biztos, hogy mindig lesznek kérdéseink, amikre nem ebben az életben kapjuk meg a (teljes) választ.

 14. Tudtommal semmi köze semmiféle belemagyarázott technikához (minek helikopter annak, ki leszáll az égből csak úgy?), csupán két egymásra vésett “monogram”, Sethi I és Ramses II jelei egymáson: http://www.youtube.com/watch?v=WzeZAcb_kmE
  A Bibliából pedig igazságot prédikál minden szekta, mert egy olyan könyv, melynek szerzői a mai napig a világ legnagyobb manipulátorai. Ámen

  1. A linket köszönöm, érdekes. Maga a cikk inkább kérdéseket tesz fel ezzel kapcsolatban.
   Ami fontosabb: a Bibliának egy szerzője van, akit személyesen is megismerhetsz. Nem fog manipulálni, ellenben van egy ajándéka számodra.
   Az “ámen” szó jelentése pedig “úgy legyen”.

   1. Nekem is eléggé egyoldalúnak tűnik a cikk. Kapásból felmerült a kérdés bennem, hogy hol van a hivatalos reakció (mondjuk az egyiptomi oldalról) – és némi kutatással és utánaolvasással meg is kaptam a választ. Viszont így ez a cikk inkább hatásvadásznak tűnik, nem beszél arról, hogy volt erre a “szenzációs felfedezésre” egy hivatalos reakció, és egyáltalán nem arról van szó, mint aminek beállítják. Persze, lehet összeesküvés-elméleteket gyártani, hogy az összes hozzáértőnek az áll érdekében, hogy eltitkoljon ilyen fontos információt….
    http://www.catchpenny.org/abydos.html

    1. Engem személy szerint a Nefilimekről szóló része érdekelt. Az eredeti cikkből ki is hagytam elég sok részt, például a “lelettel” kapcsolatban, úgy tűnik, így sem eleget. 🙁

    2. Szia Xenia ! Megnéztem a linket. Szánalmas. Bocs, nehogy magadra vedd ! A történelem hamisítás sokkal súlyosabb ügy, mint az ún. összeesküvés elmélet gyártás. Úgy vélem (ezt a Biblia is sokkal inkább igazolja), hogy ezek inkább a valós világ összeesküvés gyakorlatainak hiányos és zavaros leleplezései. Az biztos hogy a materialista korszellem uralta mainstream tudomány és történelem hamis, dezinformált és hazug. Gondolj a hivatalos verziókra az ember, a kultúra, az ős civilizációk, egyiptomi piramisok stb. létrejöttére. Ez a link egy vicc, ahogy belemagyarázza a hieroglifák hamis magyarázatát. Engem nem vesznek palira azok akik össze-vissza hazudnak az evolúcióval, a történelemmel stb. Ezek szokták a bibliai csodákat nagy okosan tudós bácsikra hivatkozva kimagyarázni, lejáratni. Remélem látod miről beszélek. Én túl sokszor megláttam a tudomány hamis arcát, amivel a hatalom (nem a politikai) kedvében jár, és kvázi egy ördögi hamisítást produkál a világ “felvilágosodott” részének. Sátán propagandájának része, még akkor is ha pont a New Age-osok által hitt paleoasztronautikát is tagadja. Sátán mindig is irracionálisan dolgozott. Üdv

    3. Árpi, több oldalt is olvastam, csak ezt linkeltem be. Ha utánanézel, biztosan komolyabb forrást is találsz. Én ezt a manapság elterjedt rengeteg összeesküvés-elméletet is a sátáni propaganda részének látom, az emberek szívesebben hisznek a meséknek, mint az igazságnak.

 15. “A fentiek pedig semmiképpen sem befolyásolhatják egyetlen ember megváltását sem. A bukott angyalok első kísérletét az özönvízzel hiúsította meg Isten. Minden bizonnyal sok különböző módszerrel próbálkoznak azóta is, Isten ígéreteit azonban nem képesek felülírni. ?Aki hisz a fiúban, örök élete van.? Ennek a háborúnak a kimenetele már 2000 évvel ezelőtt eldőlt a Golgotán, csupán néhány fontos ütközet van már hátra a befejezésig.”

  Dehogynem! Ahogyan írva van: 2 Thess. 2,9 A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;
  Ha már a Bibliát, Isten beszédét, Igéjét ( amellyel, és által, él az ember) mint etalont, mint zsinórmértéket kiütik a kezünkből, ha már nem annak hiszünk, hanem mindenféle nevű “tudományoskodó tanítóknak”, akkor a vég, már elkezdődött! Vagy már régóta tart is! És a legnagyobb baj, hogy nem is fogják tudni azok, akiket elhitettek, hogy ők már elvesztek. Végig abban a hitben lesznek, hogy náluk az igazság, hogy ők Jézus hiszik, benne bíznak! Pedig vannak más Jézusok, más Lelkek, más Evangéliumok! És: Mát. 7,21 Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Na de most már, tényleg sziasztok!

  1. Sajnálom, hogy ezt gondolod, bár szerintem inkább félreértetted. Csupán azt szerettem volna megerősíteni, hogy a megváltás minden ember egyéni döntésén múlik. Ezt a döntést sok minden befolyásolja, a mai időkben az elhitetés lelke nagyon is, de a döntés végül mindig az adott emberé.

   Amúgy mielőtt ítéletet mondasz valami vagy valaki felett, érdemes tudakozódnod, hogy jól érted-e a leírtakat. Nekem többször el kellett olvasnom, amit írtál és most sem vagyok biztos benne, hogy a “dehogynem” mire vonatkozik.

   1. “A fentiek pedig semmiképpen sem befolyásolhatják egyetlen ember megváltását sem. ”

    Erre vonatkozik kedves Thea, a dehogy nem! Ha abban a dologban nem hihetünk a Bibliának, mint Isten beszédének, hogy az angyalok csak az özönvíz előtt rontották meg az emberiséget a “magvukkal”,( és az általuk tanított okkult “tudományokkal”), akkor tulajdonképpen miből gondoljuk, hogy a többi információ megbízható?! Akár az Evangélium is lehet ennyi erővel hamis! Vagyis, ha az ember elkezd kételkedni, azután másban is,…!

    Ráadásul, végig az van írva, hogy :”…Úgy tűnik,….Lehetséges,…..lehetőségekkel … A Bibliából arra lehet következtetni, ….stb…”
    Tulajdonképpen találgatásokról van szó ( bár a Biblia elég határozottan ír erről a dologról, és ennek végéről), de nem az Ige alapján. Illetve, mintha az Ige nem is létezne, vagy esetlegesen az abban foglaltakat is figyelembe vehetnénk esetleg….., bár az mondjuk nem egyezik az elképzelésünkkel……., ezért talán mégse…..!

    Ugyanakkor vannak, akik kevésbé ismerik az Igét, és így reagálnak:

    “…Végre egy, a Szentírás hiteles forrásaira támaszkodó korrekt cikk a nefilimekről….”

    (És valószínűleg nemcsak Ő nem ismeri eléggé a Szentírást….!)

    1. Kedves Ida ! Már kértek hogy ne tegyem, de megteszem. Szépen kérlek téged, hogy ne aggódj, ne félj, ne féltsd mások lelki üdvét meg az Ige igazságát, amin pörögsz 1000-el, hogy mindent megront ez az okkultista 2. berontás elmélet a nefilimekről. Hidd el egyrészt senkit nem befolyásol negatív irányban ennek a dolognak a megtörténte (tök más dolgok befolyásolják az én üdvösségemet is, ez a nullával egyenlő módon), másrészt természetesen maga az Ige meséli el (amit tudom te szívből, lélekből és teljes erőddel tagadsz) hogy később is történt ilyen. Szerintem ma is történik szép számmal csak már más a módszer és a stratégia is (lsd. UFO jelenség és emberrablások és genetikai programok). Ha te ennyire tartasz sátán királyságának látható és érzékelhető dolgaitól (mitől nyüzsög a történelem is), inkább ne olvasd el ezeket a cikkeket. Vagy Jézus totális ördög és halál feletti győzelmét öltsd magadra, és már nem is fogsz így tartani ezektől. Adjon neked erre erőt, szabadságot és békét Jézus a Szent Szellem által ! Isten áldjon ! Shalom

    2. Ne haragudj Ida, de ebből egy szót se értek. Mintha magaddal vitatkoznál. Lehet, hogy jobb is így.

   2. Szia Thea ! Biztos ezt akartad, mikor az előző nefilimes cikk után ezt betetted ? Félre ne érts, engem érdekel, jó (bár régi téma) a cikk, csak Ida és Pötty máris indítja az ige citálási sorozatvetőt, és téged sem kímélnek ! Aktiváld a védőpajzsot ! 😀 Isten áldjon !

 16. Frászt Nefilimek, az annunakik állnak a dolog mögött. Nem mindenre a bibliában kell keresni a magyarázatot.

  1. Köszönet Josephnek és Antenornak, akik szinte egyszerre ajánlották közzétételre, és köszönet Tom Olago-nak és Lyn Leahz-nak, akinek az írása alapján készült. 🙂

   1. Akkor is nagyon jól összehozták ezt a cikket, mivel kitűnő logikára vall ez. Felépítettek egy a Bibliából alátámasztható történetet. Mindegy ki mit mond, ez szerintem hiteles és figyelmet érdemlő.

 17. A régészeti leletekhez annyit tennék hozzá, hogy rengeteg olyan eszköz került elő, ami nem az elfogadott történelmi modellt támasztja alá (repülőgépmodellek, precíziós mechanikai eszközök, modern, 20.századi orvosi beavatkozások leírása, stb.). Mindezek bizonyítják, hogy többezer éve legalább egy olyan civilizuáció létezett a Földön, amely fejlettségében megközelítette vagy lehagyta a mait. Minden jel arra mutat, hogy ennek szinte egy csapásra lett vége egy kataklizmaszerű katasztrófa által -ami teljesen egybevág a Biblia vízözönről szóló beszámolójával. Egyes kutatók ezt az atlantiszi civilizációnak tartják -ám ez gyakorlatilag ugyanezt jelenti (A Föld minden pontján ismeretes az özönvíz története, nagyjából a bibliai leírásnak megfelelően. Egyedül talán Egyiptom a kivétel, hiszen egy olyan tartomány, ami az évenkénti áradásnak köszönheti a létét, nem tartja az özönvizet katasztrófának. Ott másképp került be a legendáriumukba: Platón saját bevallása szerint egyiptomi papoktól hallotta az általa híressé tett Atlantisz történetének eredetijét -számomra nyilvánvalónak tűnik, hogy az ókori Egyiptom mondakörében a vízözön és annak következményei ilyen formában őrződtek meg (magas kultúrájú civilizáció, amit egyik pillanatról a másikra teljesen megsemmisít egy hatalmas áradás, alig néhány túlélővel).)

 18. Végre egy, a Szentírás hiteles forrásaira támaszkodó korrekt cikk a nefilimekről.
  Üdítően mentes minden mai napság divatos, scientista, szinkretista-lilaködös magyarázattól…
  Külön köszönet,hogy utal az írás a nefilimek(-et nemző okkult entitások) azon szerepére,amelyet az Özönvíz előtt oly’ dicstelenül töltöttek be,a Magasságos Isten(Melchisedek Istene – Genezis 14:18.)és kihívója Sátán között(a Jób könyve első két fejezetében szemünk előtt kibontakozó világdrámában),a Mindenség szuverén uralkodásának jogosságát illetőleg.

Hozzászólás a(z) Hazi Arpad bejegyzéshez Kilépés a válaszból

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend