Elmélkedések

Karácsonyi egyenlet

Az utcán sétálva karácsony előtt néhány nappal, egy férfi az egyik üzlet kirakatában kifüggesztett plakátra lett figyelmes: ‘Merry Xmas!’ Az angol ‘Boldog Karácsonyt’ kifejezés ‘Krisztus’ nélküli, először az Egyesült Államokban használt változata. A görög ‘x’ betű kiejtése ‘ki’, ami egyes értelmezések szerint szintén Krisztusra értendő.

Matematika tanárként nem tudta megállni, hogy bemenjen az üzletbe. Miután megtalálta az üzletvezetőt megkérdezte:

“Elnézést Uram, jár valami jutalom az egyenlet megfejtőjének?”

“Miféle egyenletről beszél?” – kérdezte összeráncolt szemöldökkel az üzletvezető.

“Hát arról, ami kirakati plakáton áll.”

Az üzletvezető még értetlenebbül nézett, mire a tanár folytatta.

“A feliraton az áll, hogy ‘Merry Xmas’. Én matematika tanár vagyok és meg tudom mondani, hogy az ‘X’ mivel egyenlő. X egyenlő Jézussal. András a testvérének, Péternek újságolta, hogy megtalálták Jézust. Azt mondta “Megtaláltuk a Messiást, ami megmagyarázva azt teszi: Krisztus.” A megoldás rendkívül egyszerű. Jézus Krisztus hiányzik az ablakból. Az életéből vajon nem Ő hiányzik?”

Az üzletvezető mintha kísértetet látott volna. “Igen, attól tartok igaza van. Lehet, hogy tényleg Ő hiányzik,” mondta.

A tanár elővett a zsebéből egy Új Szövetséget és néhány perc múlva Jézushoz vezette a másik férfit.

“Azt hiszem, most megyek és keresek valami festéket, hogy helyrehozzam a kirakatot,” mondta az üzletvezető. “Köszönöm, hogy segített megoldani az egyenletet! Most így utólag nem is tűnik olyan nehéznek. Mindig is Jézus hiányzott az életemből. Köszönöm, hogy vette a fáradtságot és bejött.”

A te életedből nem hiányzik Jézus? Esetleg valamelyik ismerősöd életéből? Az évnek mindjárt vége, úgyhogy sietni kell, ha még idén segíteni akarsz nekik. Lehet, hogy valamelyikük éppen ebben a pillanatban is arra vár, hogy megmutasd, igenis érdekel, mi történik vele.

“Tekints jobb kezem felé, és lásd meg, hogy senki sem akar észrevenni! Elveszett minden menedékem, senki sem törődik velem.” – Zsoltárok 142:5

Boldog Karácsonyt!

Kent Hovind

Forrás: Kent Hovind Blog

Előző posztKövetkező poszt

12 hozzászólás

 1. El fogtok ámulni, de a kereszténységet NEM Jézus alapította, hanem Keresztelő Szent János, aki híveit a Jordán folyóban “keresztelte” meg, már Jézus előtt is. Sőt, bár mindenki vitatkozik Jézus “vallásán”, Jézust magát is Keresztelő Szent János “keresztelte” meg.

  Persze, a kereszténységet letagadni nem érdemes, és felesleges Jézustól elvonatkoztatni, de más a keresztelő és megint más a KERESZT-HORDOZÁS!

  Kissé össze lett zavarva már a legelején, talán a damszkuszi utas Pál által a kereszténység LÉNYEGE. Péterről, a kőszikláról, akire Jézus az egyházát építette, még a Vatikán sem igen akart tudomást szerezni. Nem csoda, hogy a róla leszakadt reformáció sem ismer többet Péter “evangéliumából”, mint ami a Bibliában le van írva tőle pár levélben.

  Pedig Jézus nekünk, a technikai század gyermekeinek külön megküldte a maga “evangélumát”, mégpedig a Toroniói Halotti Lepelben! Mindegy, mit firkáltak össze tudós ellenzői a lepel valódiatlanságáról, a kutatók egymásnak is ellent mondanak, ráadásul egyik sem képes az összes technikai bizonyítékot (negatív kép, röntgenkép, sebek..stb) egy az egyben cáfolni.

  1. Csel. 11,26
   És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot; és a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek.

  2. Keresztyénnek lenni annyi, mint KRISZTUS KOVETOjének lenni, ahhoz pedig ismerni kell és befogadni Jézus tanitásait. Nem attol lesz valaki azzá, mert nyakon öntötték egy kancso vizzel, vagy mert a viz alá nyomták. Amikor Keresztelo János keresztelt, az csak a “János keresztsége” volt, de nem a Szent Szellem keresztség.
   “Lon pedig azonközben mig Apollos Korinthusban volt, hogy Pál, eljárván a felsobb tartományokat, Efézusba érkezék: és mikor némely tanitványokra talált, monda nékik: Vajon vettetek-e Szent lelket (Szent Szellemet) minekutána hivokké lettetek? Azok pedig mondának néki: Sőt inkább azt sem hallottuk, hogy vagyon-é Szent Lélek (Szent Szellem). Es monda nékik: Mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának: a János keresztségre. Monda pedig Pal: János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy aki ő utána jövendő, abban higyjenek, tudniillik a Krisztus Jézusban. Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Ur Jézusnak nevére. Es mikor Pál reájuk vetette kezét, szálla a Szent Lélek (Szent Szellem) o reájuk; és szólának nyelveken és prófétálnak” (Apostolok cselekedetei 19: 1-6).

  3. Egyébként tényleg ámulunk kedves Dienes Erzsébet! Maga az egész kereszténység ( ami Jézus követést jelent) Jézus halálára és feltámadására épül, ill az ezzel , megtérés által megnyerhető üdvösségről szól. Ez az Örömhír, az Evangélium, hogy : Ján. 3,16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
   És ez csak Krisztus Jézusban, által, és miatta lehetséges. Egyébként nem Péter a kőszikla, amelyre Jézus az egyházát alapította, hanem Ő maga , Krisztus Jézus AZ! Ahogyan Ő minden, mindenben! Továbbá, Keresztelő János, mint próféta, az Úrnak útját jött előkészíteni. És bizonyságot tenni arról, hogy: Ján. 1,6 Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János. Ján. 1,7 Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa. Ján. 1,8 Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.
   Viszont az a nagy gond, hogy a Bűn embere, az Anti-Krisztus, így jön el ( és már nagyon-nagyon közel a fellépése): 2 hess. 2,9 A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,
   És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre.
   Ezekbe a hazugságokba, ezek a “tudományosnak” tűnő hazugságok is beletartoznak. Akik nem olvassák az Isten beszédét, a Bibliát ( ill nem eleget ), és nem könyörögnek szüntelen, azokat előbb -utóbb befogja csapni a hazugságaival! Ez a kiáltás, pedig már elhangzott: Mát. 25,6 Éjfélkor pedig kiáltás lőn: Ímhol jő a vőlegény! Jőjjetek elébe!
   ?

 2. “… a bűn ismerete a törvény által vagyon.” Róma 3:20
  ” A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük.” Róma 3:31
  ” Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” Máté 7:21

  A törvény megismerése nélkül nem tudjuk, hogy mi a bűn, és mi az Isten akarata.
  Isten akaratát megerősítjük a Jézus Krisztusban vetett hit befogadása által.
  Ezért hit által a törvényt cselekedni is akarjuk, úgy mint akik tudják, hogy kegyelemből tartatunk meg és nem a törvény cselekedetei által, – ugyan is azt TÖKÉLETESEN betartani úgy sem tudjuk, így az egész törvény megrontói vagyunk.
  De ez nem mentesít attól, hogy ezért ne is akarjuk sem megismerni, sem betartani a törvényeket.
  Ha minden igyekezetünk ellenére is vétkezünk, (és ki ne vétkezne) van Szószólonk az Atyánál, a bűneinknek bocsánatára.

  Az alap törvény az Ószövetség törvénye.
  Hegyi beszéd pedig az alaptörvény “finomítása” megerősítése a Jézus Krisztus által.

  Ezért halott a hit cselekedetek nélkül, és ezért kevés az “Uram , uramozás” cselekedetek nélkül.
  Mind ezek megismeréséhez, ismeretekre van szükségünk, melynek alapja és gyökere az Ószövetség.
  Az Ószövetség törvényeinek megerősítése pedig az Újszövetség.

  A megváltás nem egy automata rendszer, ahol a jó cselekedeteket a “megváltás ténye ismeret nélkül” automatikusan generálja.

  ” Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem.” Galata 2:20

  (Ez nem azonos az “olcsó megváltással”, hogy fogadd be Jézust, és innét automatikusan meg vagy váltva és üdvözülsz, – bár mit is cselekedsz.)
  (Egymástól elválaszthatatlan az egységük.)

  1. Szia Kormos Erika!

   Nem vitatkozásként írom, csak felhívnám a figyelmedet, hogy anno, a Kereszténység kezdetén, a megtért pogányok, “csak” az apostoli tanításokat, és az Evangéliumokat(az elején, csak szóbeszéd útján) ismerték, ami, a mai Újszövetséghez tartozik! A legtöbbjük írni- olvasni se tudott. A zsinagógákba, ahol az “Ószövetség” ismeretéhez hozzájuthattak volna, be se engedték őket. Sőt, mint tudjuk a zsidók üldözték legelőször a Keresztényeket! Valamennyi tanítást az Ószövetségből, valószínűleg átadtak az Apostolok, de nem azt tartották fontosnak, hogy “abból” szerezzenek ismeretet, hanem, hogy a Krisztusról, a Benne való életről, hitről, annak igazságairól…stb! Én a magam részéről nagyon-nagyon szeretem az Ószövetség könyveit, el se tudnám képzelni , hogy ne legyenek számomra elérhetőek, és hozzád, és a többi Keresztény Testvéremhez hasonlóan, rengeteg áldást, világosságot kapok belőlük!
   De nefeletsd el, hogy Isten a törvényét, az ember lelkiismeretébe írta be . Vagyis, az ember megtudja különböztetni a jót, és a gonoszt! És miután szabad akarata van, ezért dönthet is, hogy melyiket teszi!
   Ezért is lehetséges hogy, mindenki ítélet alá essen, a cselekedetei szerint!
   Jel. 20,12
   És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint.
   Az összes, eddig a földön élt ember! Ha kizárólag az Ószövetségből tudhatná az ember a törvényt, akkor simán csak a zsidók lennének ott az itélet napján! Meg azok, akik “véletlenűl” közéjük keveredtek, és “meghallották”!
   ? Róm. 2,14
   Mert mikor a pogányok, a kiknek törvényök nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők, törvényök nem lévén, önmagoknak törvényök:
   ?Róm. 2,15
   Mint a kik megmutatják, hogy A TÖRVÉNY CSELEKEDETEBE VAN ÍRVA AZ Ő SZIVÖKBE, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretök és gondolataik, a melyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik.
   Róm. 2,12
   Mert a kik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek is el: és a kik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg,

   Az Egyháztörténelemből azt is ismerjük, hogy több mint 1200 éven keresztűl, a hívők, csak latinul halották az Evangéliumot. Meg a többit levelet is.( Kivéve az újjászületett keresztényekből álló “eretnek szektákat”, akik Pál, és más apostolok tanítása alapján álltak, és elutasították a katolicizmust.) Az Ószövetségből, csak a 10 parancsolatot tanították meg nekik! A lelkiísmeretesebb pap, valószínűleg azért elmondta “nagyjából” a híveknek, hogy mit is halottak az Evangéliumból. Meg talán valami tanítást is halottak. Már amit az “egyház” jóváhagyott. Azért mégis voltak ott is üdvözülők! Persze nem annyi, amennyi lehetett volna, de mint látod, ilyen is volt!

   Ezzel arra szeretném felhívni a figyelmedet, hogy az Újszövetség elég!
   Annál is inkább, mert nekünk jobb szövetségünk van. Megtérésünkkor Isten szelleméből kapunk, Ő általa születünk újjá, és Ő vezet el bennünket minden igazságra,…stb! Istennel és az Úr Jézus Krisztussal kerülünk közösségbe a Szent Lélek által, és ez más mint az Ószövetségben volt!….stb

   Sok mindent lehetne még írni , de az hosszú lenne, és biztos vagyok benne, hogy Te is tudod azokat, amiket mondhatnék.
   Ide alulra, egy nagyon jó “életrajz” linkjét tettem, ezt mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el( nem hosszú).

   http://www.vargamakai.com/macudalepras.html

   1 Tim. 1,5
   A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet:
   Zsid. 9,14
   Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, a ki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.
   Róm. 2,13
   (Mert nem azok igazak Isten előtt, a kik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, a kik a törvényt betöltik.

   Abban egyetértünk valamennyien, hogy: ” Ez nem azonos az ?olcsó megváltással?, hogy fogadd be Jézust, és innét automatikusan meg vagy váltva és üdvözülsz, ? bár mit is cselekedsz.” (utána)

   1. Még hozzá kell tennem, hogy az Újszövetségnek, ez a törvénye:
    Luk. 10,27
    Az pedig felelvén, monda: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat.
    Mát. 5,44
    Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.
    Mi ezen törvény szerint élünk.

    Hit által üdvözülünk:
    Márk. 16,16
    A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik.
    Ján. 3,16
    Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

    Persze ez egy folyamatos, életen át tartó hitet , “életmódot” jelent, nem pedig egy egyszeri, “üdvösségre” szólót !

    Ez, itt :Ján. 3,18
    A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében., azokra is vonatkozik, akik már megtértek úgyan, de utána már a saját cselekedeteik( a törvény, a Tizparancsolat megtartása által ) alapján próbálnak megigazulni, nem pedig a Jézus Krisztusban való hit alapján.

    Csel. 13,39
    És mindenekből, a mikből a Mózes törvénye által meg nem igazíttathattatok, ez által mindenki, a ki hisz, megigazul.
    Róm. 3,20
    Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon.
    Gal. 2,16
    Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből; Mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem.
    Gal. 5,4
    Elszakadtatok Krisztustól, a kik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek.

    ?Róm. 3,24
    Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,
    ?Róm. 3,28
    Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.
    ?Róm. 4,2
    Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt.
    ?Róm. 4,25
    Ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.
    ?Róm. 5,1
    Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,

    ?Jak. 2,24
    Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből.
    ?Ez az igevers pedig, a keresztényként (“újemberként”, újjászületett hívő keresztényként, Isten dicsőségére véghezvitt jócseledeteket jelenti (Eféz. 2,10
    Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. ) , nem pedig a “Törvény” megtartását ( ide tartozik még, az akármilyen “felekezeti” törvény, vagy más törvény is! ). Amit mellesleg, ha megmaradunk a hitben és kegyelemben, és az Úr Jézus Krisztusban, akkor betöltünk! Sőt, többet is!

    Ésa. 45,25
    Az Úrban igazul meg és dicsekszik Izráelnek egész magva!
    Róm. 1,17
    Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.
    Róm. 3,26
    Az Isten hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, a ki a Jézus hitéből való
    ?Róm. 6,10
    Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él.
    ?Róm. 6,11
    Ezenképen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.
    ?Róm. 6,13
    Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint a kik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.
    Róm. 7,4
    Azért atyámfiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, a ki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek.
    Róm. 8,7
    Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.
    ?Róm. 8,8
    A kik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
    ?Róm. 8,9
    De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
    ?Róm. 8,14
    Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
    Róm. 15,13
    A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által.
    2 Kor. 1,21
    A ki pedig minket ti veletek egybe Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten az;

 3. Ez a cikk nem tetszik. Nagyon erőltetett.
  Nem ártana, ha tudatosulna bennünk, hogy az Ószövetség és az Újszövetség összessége adja a Teljes Bibliát. (Mindegyik rész egyformán nagyon fontos, és nem választható el egymástól.)
  A “kereszténység” nem CSAK Jézus Krisztusról szól, hanem az Atya törvényeiről is.
  Sokszor az az érzésem, hogy a “kereszténység” egyenlő Jézus Krisztus kisajátításával, és ezzel elszakadunk az “ős gyökerektől”.
  Pedig Jézus is azért lett Emberré, hogy az Atya akaratát szolgálja.
  Ennek alapján Urunk is egyben és a legnagyobb Szolgáló társunkká lett.

  1. “Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.” – János 14:6

   1. Kedves Thea!

    “Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.” Máté 5:17

    Ha Jézus Krisztust meg akarjuk a “maga valóságában” ismerni, – és követni is akarjuk – akkor szükséges az is, hogy megismerjük az Atya “törvényeit,” és a “prófétákat” is, – AMIT Jézus betöltött.

    Kevés az, hogy fogadd be a szívedbe Jézust, mert ez az üdvösség egyedüli útja. ISMERD MEG ! – és ehhez szükség van az Ószövetségre csak úgy, mint az Újszövetség ismeretére. Cselekedeteid által pedig KÖVESD !
    (Követni pedig csak akkor tudom, ha tisztába vagyok azzal, hogy mit, miért, tett vagy mondott.)

    Sajnos nagyon elterjedt az az “olcsó kereszténység”, hogy fogadd be a szívedbe és ez már elég is az üdvösséghez.
    Ezt érzem a cikkből is. Elég hozzá egy Újszövetség, és némi “matematikai” ráhatás.

    Szeretettel: Erika

    1. A “jó” cselekedetek a megváltás következményei, nem pedig annak előfeltétele.

     “a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon… az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül” Róma 3:20, 28
     “Elszakadtatok Krisztustól, a kik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek.” Gal. 5:4

     “Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.” Jakab 2:17 Ez már a megváltás után jön.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend