Bibliatanulmányok

A közel-keleti válság

Joseph Candel

Az izraeli-palesztin konfliktus egyik legfőbb vitatárgya egy jeruzsálemi domb, melyet a zsidók templomdombnak, a muzulmánok pedig Al-Haram al Sharifnak azaz a “nemes szentélynek” neveznek. A terület szent helynek számít a zsidók számára, mivel itt állt az utolsó alkalommal i.sz. 70-ben lerombolt régi zsidó templom, amelyet azóta sem tudtak újjáépíteni. A terület ugyanakkor az iszlám vallás három legfontosabb szent helyének egyike.

Palesztinok és izraeli rohamrendőrök csapnak össze a Templom Dombon 2000. szeptember 28-án
Palesztinok és izraeli rohamrendőrök csapnak össze a Templom Dombon 2000. szeptember 28-án

Ma az Al-Haram al-Sharif egy 35 hektáros területet foglal el, ami Jeruzsálem fallal körülvett óvárosi területének majdnem egy hatod részét teszi ki. Az Al-Aqsa mecset a terület leg-délibb csücskében áll, míg a kisebb muzulmán Szikla mecset a tér közepét foglalja el. A muzulmánok az egész területet szentnek tekintik. A terület autonómiája és Jeruzsálem státusza a tartós békekötés legnagyobb akadálya a régióban.

Ezt bizonyítja az a 2000-ben történt eset is, mikor az akkori ellenzéki vezető, Ariel Sharon látogatása a helyszínre, több száz izraeli katona és rohamrendőr kíséretében, az eddigi legkeményebb összecsapást robbantotta ki a zsidók és a palesztinok között.

Ariel Sharon látogatása a Templom Dombon 2000. szeptember 28-án
Ariel Sharon látogatása a Templom Dombon 2000. szeptember 28-án

Jeruzsálem, és különösen a templom domb sorsa néhány, a mai időkre vonatkozó, kulcsfontosságú bibliai prófécia témája is. A jelenkor eseményeinek megértéséhez és ahhoz, hogy tudjuk, mire számíthatunk a jövőben, fontos megértenünk ezeket a templom dombbal foglalkozó próféciákat.

A próféciák

Mikor Jézus elmondta tanítványainak, milyen jelei lesznek második eljövetelének, egy 500 évvel korábban íródott ótestamentumi próféciára utalt Dániel könyvéből: “Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen” Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.” (Máté 24:15, 21)

A Jézus által idézett prófécia így szól: “És seregek állanak fel az ő részéről, és megfertéztetik a szenthelyet, az erősséget, és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító útálatosságot.” (Dániel 11:31)

 • Amit Jézus “szent helynek”, Dániel próféta pedig “szenthelynek és erősségnek” nevezett az az akkori zsidó templom által elfoglalt területre vonatkozik.
 • Az “ő”, akire Dániel próféta utal, nem más, mint az Antikrisztusként emlegetett, hamarosan megjelenő világdiktátor (akit a Jelenések könyve a “fenevadként” is említ).
 • A “mindennapi áldozat” arra a zsidó szertartásra utal, melynek során egy meghatározott állat vérét vagy húsát áldozatként ajánlják fel Istennek az egyetlen igazi zsidó Templomban a bűnök megbocsátásáért. Ezt a zsidók szemében legfontosabbnak tartott szertartást kénytelenek voltak felfüggeszteni, amikor a második zsidó templomot lerombolták.
 • A “pusztító útálatosság” úgy tűnik, hogy az Antikrisztus valamiféle képmása vagy nagyméretű szobra lesz.
 • A “nagy nyomorúság”, amelyről Jézus beszélt, az Úr második eljövetelét megelőző utolsó három és fél éves időszak, amikor az Antikrisztus, saját imádatát kivéve, betilt minden vallást és valamennyi hit követőjét üldözni fogja. Ez az üldöztetés az antikrisztusi diktatúra elleni különféle lázadásokhoz vezet majd, melyeket a diktátor megpróbál majd brutálisan leverni.

Természetesen, ezeknek a próféciáknak a beteljesedéséhez bizonyos eseményeknek előbb be kell következniük.

A zsidók, templomuk lerombolása óta i.sz. 70-ben, nem tudtak élő áldozatot bemutatni Istennek, és számukra az egyetlen elfogadható mód a szertartás folytatásához az eredeti templom dombi helyszínen lenne Jeruzsálemben, ahol jelenleg a muzulmánok Szikla mecsete áll.

Ahhoz, hogy az Antikrisztus megszüntesse a mindennapi áldozatot, az áldozatok bemutatásának újra el kell indulnia. Ahhoz, hogy az élő áldozatok bemutatását a zsidók újrakezdjék, a zsidó templomnak fel kell épülnie. Ahhoz, hogy a templom felépüljön, valakinek engednie kell. Vagy a Szikla mecsetet kell lebontani, vagy a zsidóknak kell a templomot valahol máshol, esetleg a templom domb egy másik pontján felépíteni. Mivel egyik fél sem hajlandó engedni a Templom Domb szuverenitásának kérdésében, úgy tűnik a konfliktus megoldására csak egy szupermen lesz képes.

Az Antikrisztus színre lép

“És [az Antikrisztus]egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán pusztít, a míg az enyészet és a mi elhatároztatott, a pusztítóra szakad.” (Dániel 9:27) Az élő Biblia fordításában ez a vers így szól: “Ez a király [az Antikrisztus] hét éves szerződést köt a néppel, de az idő felén, megszegi ígéretét és leállítja a zsidók áldozatát és az engesztelő áldozatot.”

Dániel könyvéből a 11:28-31 versek, ugyan az a szövegrész, melyre Jézus is utal, mikor a “szent szövetséget” említi, szintén erre a hétéves szövetségre, vagy szerződésre utalnak. Azért “szent szövetség”, mert valamilyen módon köze lesz a valláshoz. A szerződés nagy valószínűséggel az Antikrisztus, a zsidók, a muzulmánok és a keresztények közötti egyezmény lesz, ami Jeruzsálemet nemzetközi várossá nyilvánítja, és egyenlő hozzáférést garantál a helyszínhez valamennyi hit követőjének.

A zsidók végre újjáépíthetik Templomukat és folytathatják majd az élőáldozatok bemutatását. Három és fél éven keresztül látszólag minden jobbra fordul. Úgy tűnik, hogy az Antikrisztus Jeruzsálemet teszi majd meg világbirodalma fővárosának, mivel a Biblia azt mondja, egy idő után a zsidó Templomból irányítja majd az eseményeket (II. Thessalonika 2:4).

“De a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak” (Dániel 9:27). A világkormány ezen a ponton felállítja az Antikrisztus “élő” képmását (valószínűleg valamilyenfajta számítógépről lesz szó), azaz a “pusztító útálatosságot” a szent helyen, a Templom területén, és azt követeli, hogy az egész világ leboruljon előtte és imádja, az ellenállóknak pedig a halállal kell szembenézniük (Jelenések könyve 13:14-15).

“Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, 4 A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.” (II. Thessalonika 2:3-4)

Hosszú távú előrejelzés

A világ helyzete, különös tekintettel a Közép-keletre, a szerződés aláírásáig egyre rosszabb lesz. A szövetség aláírását követően látszólag javulnak majd a dolgok egy ideig, a hamis messiás, az Antikrisztus uralma alatt. A Nagy Nyomorúság alatt sajnos minden sokkal rosszabbra fordul majd. Ezt követően azonban, miután Jézus visszatér, hogy megmentse Övéit és elvigye őket magával a mennyországba, mindenki, aki Jézust követi, élete legboldogabb szakaszának néz elébe! Ezt a “boldog befejezést” kell szem előtt tartanunk, azokban az években, mikor a dolgok nehézre fordulnak!

Előző posztKövetkező poszt

2 hozzászólás

 1. Meg vagyok róla győződve, hogy a jeruzsálemi Templom a jelenleg a Templomhegyet elfoglaló mecsetek ellenére is fel fog épülni. Izráel népe ehhez került közel 1967-ben, amikor felszabadította a Templomhegyet, noha csak az izráeli szuverenitásra tartott ott igényt és továbbra is megmaradtak a mecsetek és az iszlám radikálisok tovább folytatják a régészeti emlékek pusztítását, mely mind bizonyítja, hogy ott állt a korábbi Templom is. Az idők jelei azt mutatják ez hamarosan meg fog változni.

  1. Igen,jól látod.
   Sajnos ezt a templomot meg fogják építtetni a Szabadkőművesek,az egész emberiség vesztére.
   Sajnos azt látom,hogy a kereszténység túlnyomó része támogatja ezt az antikrisztusi törekvést,amellyel meg tapossák megváltónk szent áldozatát,és az emberiség megmentéséért való szenvedéseit.
   Ez a templom lesz a PUSZTÍTÓ UTÁLATOSSÁG,amely az antikrisztu trónszéke és palotájaként,emberek millióinak pusztulását fogja okozni.
   Innét ebből az istenkáromló építményből fogja az antikrisztus kormányozni az általa kontrolált nemzeteket.
   Innét vezényli az emberi populáci 9o%-ának alikvidálását,az őt követő ördögi fejedelmek által szabadjára bocsátott betegségek,háborúk,és gazdasági válságok által,ahogy azt Albert Pike,és Mazzini ecsetelték a Sion Bölcseinek Jegyzőkönyvében,amelyet jezsuita szabadkőművesek írtak a zsidók nevébe,hogy ez által ha kitudódik népességcsökkentő programjuk,akkor az emberek a zsidóságon verjék el a port,és ne a titkostársaságokon,akik az egészet kiagyalták.
   Mindenkinek tudnia kell,hogy mindenki aki részt vesz bármilyen formában a 3.templom megépítésében,akár imádkozással,akár adakozással,akár fizikai segítséggel,azok az emberek meg tapossák Isten fia véérét és áldozatát,ugyanis a templomban áldozatokat fognak bemutatni,amellyel azt jelentik ki az emberek hogy Isten fia egyszeri áldozata nem volt tökéletes,mert az állatok áldozata sokkal tökéletesebb lesz mit a Megváltónké.
   Az első sátor,és az azt követő salamoni templom,Isten fiának,Megváltónknak volt a prófétikus előképe,amelyet Isten arra rendelt,hogy azok által az emberek Isten megbocsátásában részesedhessenek. Sajnos e két építmény nem váltotta be rendeltetését az emberek szentségtelensége miatt,amellyel elerőtelenítették a szövetség.
   Mindezek után Isten a fiát küldte el,mint tökéletes sátorház,és az abban szolgáló főpap,saját testének megáldozásával,mint tiszta,szent életű bárány,aki által Isten mindenképpen be fogja tudni végezni azt a feladatát a szellemi sátorháznak,vagy templomnak,mivel az előzőekhez kőpest Isten fia,mindhalálig hűséges maradt.
   Emiatt volt a Sátrak ünnepe is az évenkénti hét ünnep közül,amelyet Jeroboám király megszentségtelenített az által hogy ez mellé ugyanebben a hónapban meg egy ünneepet hozzá tett,hogy meg nyerje maga oldalán a népet.
   Tudni kell hogy a sátras ünnep,a korábbi templomhoz hasonlóan szintén Isten fiáról beszlt,egész pontosan prófétikus üzenetként az Isten fiának a világba való bejövetelét,és szent élete által Istennek engedelmeskedve szolgálva,az emberekkel lakozó Isten Sátora volt.

   Jel 21:3 És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből: Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik…

   Mivel Jeroboám király meg rontotta ezt az Isten által adott prófétikus ünnepet,amely Isten Fiának a világba való bejövetelének az ünnepe,(nem Karácsony,ami Nimród fiának Tammúznak az ünnepe) Isten meg verte Jeroboámot,és az egész Izraelt.
   Ugyanez a helyzet a készülő templommal is.
   Amikor Isten a rómaiakkal le romboltatta a gyilkossá,és bálványimádóvá vált Salamon által épített megszentségtelenített templomot,Isten ki jelentette hogy nem lesz többé fizikai temploma a fizikai testi Izraelnek,hanem fiát be küldve Isten,mint szellemi templomot,szellemi temploma,(Isten megbocsátásának helye) lesz a fia által a testi zsidóságból és pogány nemzetekből kihívottaknak,akik Ábrahám és Jákób szellemi örökösei lesznek,Ábrahám és Jákób Istennek való engedelmességben való követése által.
   Mivel Isten elhatározta hogy meg semmisíti a testi Izraelt mint nemzetet,vele együtt meg kellett semmisítenie a szentségtelenné vált templomot is.
   Viszont mikor Isten fia áldozata és háséges szolgálata által ismét fel állította a templomot láthatatlan formában,vele együtt fel állította a szellemi Izraelt is,akik immár nem testük körülmetélése általi testi zsidók,hanem az akaratuk(szívük) metélték körül Isten beszédével,ami azt jelenti hogy Isten iránti szeretetükből fakadóan engedelmeskednek a Megváltó utasításainak.
   Igy láthatatlan formában itt van a földön a szellemi templom,amely a babiloni okkultizmust gyakorló álkereszténységből,és a szétszóratásban élő igazi sémitai zsidóság mint maradéka a testi Izraelnek,akik csatlakoztak a Megváltó által hátra hagyott szellemi Izraelhez a gyülekezethez,az igazi keresztényekkel együtt.
   És így,mivel láthatatlanul itt a szellemi templom,mint Krisztus gyülekezete,szellemi teste,amit maga a Megváltó által hozott létre Isten, emiatt nincs helye egy fizikai templomnak.
   Ebből fakadóan,akik részt vesznek a 3.templom építésében, Jeroboám király bűnébe esnek,és Szent Lélek káromlást követnek el,mert azt a munkát amit Isten Szent lélek formájában vitt véghez a Krisztus általi üdvösség által,azt az emberek meg tapossák és érvéntelenné akarják tenni.
   Emiatt bocsátja Isten az antikrisztust és birodalmát a babiloni álkereszténységre és a szintén babilonból származó okkult talmudos rabinikus ál-júdaizmusra,hogy meg verje a két lábon álló Babilont,amiért meg kísérelték megszentségteleníteni Krisztus tökéletes áldozatát,amelyre nézve az Atya meg kegyelmez mindazoknak,akik fia utasításai szerint kezdenek engedelmességben élni.
   Istenünk szeretetére nézve kérek szépen mindnkit,hogy álljon el a 3.templomozástól,és értesse meg minél több kereszténnyel holy milyen veszééllyel jár az ha egy Krisztusben hívő ember,részt vállal a templom körüli dolgokban,mert a templom építése a TŐRVÉNYSZEGÉS TITKOS BŰNE,amelyért Isten haragja lesz mindazokon akik Isten végzése ellenére,ami abból áll,hogy nem enged több fizikai templomot felépíteni,mert fia lett a tökéletes szellemi templom,amelynek szellemi teste az eklősziaként itt van a földön.

   Tisztelettel mindenki iránt:

   RHR

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend