Írások

Ki Jézus?

“Názáreti Jézus, pénz és fegyverek nélkül, több embert hódított meg, mint Nagy Sándor, Cézár és Napóleon. Tudomány és földi műveltség nélkül több fényt derített az emberi és mennyei dolgokra, mint az összes filozófus és tudós együttvéve. Nem az emberek, hanem az Élet Szavait szólta úgy, mint ahogy annak előtte és azóta senki sem, melynek hatása meghalad mindent, amit egy szónok vagy költő elérhet. Anélkül, hogy egyetlen sort leírt volna, több tollat ihletett mozgásra, és több szentbeszédhez, szónoklathoz,  vitához, tudományos műhöz, művészi alkotáshoz és dicsérő énekhez szolgáltatott témát, mint egy egész seregnyi nagy ember a régi vagy modern időkben.” – Phillip Schaff, történész.

Tudjuk-e, hogy Jézus valóban személyként létezett-e?

Igen! – Az előítélet nélküli történész számára a Jézusra vonatkozó történelmi tények annyira határozottak és nyilvánvalóak, mint a Julius Cézárra vonatkozóak. Nemcsak az Új Szövetségi dokumentumokban találhatunk pontos képet Róla, hanem tucatnyi ősi nem-bibliai kézirat megerősíti, hogy Jézus egy kiváló történelmi személyiség volt, aki Palesztinában élt az első század legelején.

Figyelembe véve sok ősi, világi, Jézusról készült feljegyzést, az Encyclopedia Britannica ezt állítja:

?Ezek az egymástól független feljegyzések bizonyítják, hogy a régi időkben még a Kereszténység

ellenzői sem vonták kétségbe Jézus történelmi hitelességét, amely a vita tárgyát először – és elégtelen okok alapján – képezte néhány szerzőnél a 19. és a 20. század kezdetén.?

Mi különbözteti meg Jézust más nagy vallási tanítóktól, prófétáktól vagy filozófusoktól?

H a van valami melléknév, amivel jellemezhetnénk Jézust, akkor az az lenne, hogy ? egyedülálló ?! – Az üzenete egyedülálló volt. A kijelentések, amiket Magáról mondott, egyedülállóak voltak. A csodái egyedülállóak voltak. És azt a hatást, amivel a Világra volt, senki más nem tudta felülmúlni. Jézus életének egyik nagyon kiemelkedő és tagadhatatlanul egyedülálló oldala az az, hogy ősi próféták és látnokok szó szerint több száz részletes jóslatot és próféciát jövendöltek meg, sok évszázaddal a születése előtt. – Határozott részletek a születésével, életével és halálával kapcsolatban, amelyet pusztán halandó ember egyértelműen nem teljesíthetett be!

A Biblia első könyveiben, amely ?Ószövetség? néven ismert, több mint 300 jóslat található a ?Messiásról? vagy ?Megváltóról?. Azok az Ószövetségi ősi kéziratok százai, amelyeket archeológusok fedeztek fel ebben a században, kétség nélkül bebizonyították, hogy ezek a próféciák valóban évszázadokkal a Jézusnak nevezett ember születése előtt jöttek létre. Itt van egy kis ízelítő azokból a határozott jóslatokból, amiről beszélünk: i.e. 750-ben, Ésaiás próféta egy megdöbbentő jóslatot közölt:

“Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé szűz fogan méhében és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek.” – Ésaiás 7:14.

7 és fél századdal később egy fiatal, szűz leányt Izráelben, akit Máriának hívtak, meglátogatta Gábriel angyal, aki bejelentette neki, hogy Fia fog születni, Akit Immánuelnek fog nevezni, ami azt jelenti: ?Isten velünk van.? A Biblia azon könyvei, amelyek Jézus Földre való eljövetele után íródtak, az Újszövetség azt írja: ?Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én nem ismertem férfit? És az angyal azt válaszolta néki: ?Az Isten Lelke száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged! Azért Aki születik is Szentnek hivatik, Isten Fiának!? – Lukács 1:26-35.

Tehát még az életének legkezdete a Földön – megfogantatása és születése is – nemcsak, hogy egyedülálló volt, hanem csodás, azáltal, hogy ez az egyszerű és alázatos lány, aki az anyja lett, soha nem aludt együtt férfival! Valójában, a Biblia azt írja, hogy a terhességének híre annyira megdöbbentette azt a férfit, akinek el volt jegyezve, Józsefet, hogy amikor megtudta, azonnal elhatározta, hogy felbontja az eljegyzést és lemondja az esküvőt!

Addig, amíg az Úr angyala meg nem jelent neki is, és arra nem utasította, hogy maradjon a lánnyal, és nevelje fel és vigyázzon arra a nagyon különleges gyermekre, akivel a lány terhes.

Teljes 800 évvel Jézus születése előtt Mikeás próféta megjósolta a Messiás születésének pontos helyét:

“Te, Betlehem, bár kicsiny vagy Júda nemzetségei között, belőled származik Nékem, A ki uralkodó az Izráelen, A kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.” – Mikeás 5:2.

Bár földi szülei Názáret városában éltek, Betlehemtől 100 mérföldre északra, egy római törvényrendelet azt parancsolta, hogy minden család térjen vissza a szülőhelyére, világméretű népszámlálás végett. A rendelet pont akkor jött, amikor Máriának meg kellett szülnie a gyermeket. – Így Isten egy római uralkodót, Augustus császárt használta fel arra, hogy segítsen beteljesíteni Mikeás próféciáját. József és Mária Betlehembe utaztak, és megérkezésük után Mária vajúdni kezdett és az Evangélium információja szerint ?Megszületett Jézus a júdeai Betlehemben? (Máté 2:1), pont úgy, ahogy Mikeás próféta megjósolta.

Mikeás próféciája azt is elmondja nekünk, hogy a Messiás ?származása eleitől fogva, öröktől fogva van.? Maga Jézus azt mondta: ?Mielőtt Ábrahám lett, (kb. i.e. 2000), ÉN VAGYOK.? – János 8:58. Ábrahám volt a zsidók és az arabok ősatyja, aki körülbelül 2000 évvel azelőtt élt, mielőtt Mária megszülte volna Jézust. Tehát Jézus itt az Istennel való korábbi létezéséről beszél, a földi, emberi formában való létezése előtt.

Habár Jézus Betlehemben született, Názáretben nőtt fel. Az első feljegyzett nyilvános felszólalásban ott, nyíltan kijelentette, hogy valóban Ő az Ószövetségi, Messiásra vonatkozó próféciák beteljesítője. Amikor megjelent a helyi imaházban, felállt a tömeg előtt és felolvasta Ésaiás próféta könyvében lévő próféciát. Azt a fejezetet, amikor Ésaiás megjósolta, hogy a Messiás fel lesz kenve Isten Lelkével, hogy ?a szegényeknek Jó Hírt hirdessen, hogy meggyógyítsa a megtört szívűeket, hogy szabadságot adjon a foglyoknak, a vakok szemeit megnyissa és az elnyomottaknak szabadulást hozzon, hogy hirdesse az Úrnak kedves esztendejét.? – Ésaiás 61:1,2. Az Újszövetség azt mondja nekünk, hogy miután felolvasta hangosan ezt a próféciát a gyülekezetnek, Jézus ezt mondta nekik: ? Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra!? – Lukács 4:18-21.

Egy másik, Messiásra vonatkozó, kiemelkedő próféciát Izráel Királya, Dávid jósolt meg körülbelül i.e. 1000 -ben, vagyis több mint 10 évszázaddal Jézus születése előtt. Ebben a próféciában Dávid részletesen egy olyan kegyetlen kínhalálról számolt be, amit ő maga soha nem szenvedett el:

“Mint a víz, úgy kiöntettem; csontjaim mind széthullottak; szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt bennem… Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott; átlyukasztották kezeimet és lábaimat. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek.” – Zsoltárok 22:14-18.

Dávid király békésen és természetes halállal halt meg, tehát tudjuk, hogy nem magáról beszélt a Szentírásnak ebben a részében. De mivel próféta volt, hibátlan pontossággal megjósolta a Messiás kereszten való kegyetlen halálának körülményeit, a Krisztusét, akinek még el kellett jönnie. Vizsgáljuk meg néhány kiemelt részletét a fenti próféciának:

“Mint a víz, úgy kiöntettem… a szívem megolvadt bennem.” Jézus nemcsak lelkileg öntötte ki Életét értünk, hanem az Újszövetség azt írja, hogy röviddel azután, hogy meghalt, még mindig a kereszten lógott, ?egy a vitézek közül dárdával döfte meg az ő oldalát, és azonnal vér és víz jött ki abból.? – János 19:34. Modern, egészségügyi szervek határozottan állítják, hogy szívszakadás esetén, amikor az emberi szív szó szerint felszakad szélsőséges nyomás és trauma következtében, a vér felgyülemlik a szívburokban, a membrán hólyagban, amely körbeveszi a szívet és a fő véredény gyökereit. Akkor ez a vér egyfajta vérröggé és a vízszérummá válik szét, így amikor a katona megszúrta az oldalát, az Élete szó szerint ?mint a víz, úgy kiöntött.? (Akaratlanul, ez a római katona egy másik próféciát is beteljesített, ?és reám tekintenek, a kit átszegeztek ?, egy prófécia, amit Zakariás Próféta jövendölt meg i.e. 500 körül – Zakariás 12:10)

“Csontjaim mind széthullottak.” – Ez a kereszt általi halál egyik borzalmas része; az áldozat testének súlya szó szerint kihúzza a karjait a csontgödörből.

“Mint ebek vettek körül engem… a gonoszok serege körülfogott.” Az Újszövetség azt írja, hogy Jézus gonosz és bosszúszomjas vallási ellenségei, az Írástudók és Farizeusok, összegyűltek körülötte, amint odaszegezték Jézust a kereszthez, gúnyolták és gyalázták Őt. – Máté 27:39-44.

“Átlyukasztották kezeimet és lábaimat.” Valószínűleg ez a legmeghökkentőbb jóslat a prófécián belül. A keresztre feszítést nem alkalmazták a zsidók Dávid idejében. A vallási törvényeik azt követelték, hogy a bűnözőket kövezéssel végezzék ki. De Isten megmutatta a Prófétájának, Dávidnak, hogyan fog a Messiás meghalni 10 évszázaddal később, és hogy olyan birodalom keze végzi ki, amely Dávid napjaiban nem is létezett – Róma, – amelynek legfőbb eszköze a bűnözők kivégzésére a keresztre feszítés volt!

“Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek.” Az Újszövetség Evangéliumaiban megtalálhatjuk ennek a próféciának majdnem hihetetlen beteljesedését: ?A vitézek azért, mikor megfeszítették Jézust, vették az ő ruháit és négy részre oszták, egy részt mindegyik vitéznek, és a köntösét. (A köntös pedig varrástalan volt, felülről mindvégig szövött.) Mondának azért egymásnak: Ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk sorsot reá, kié legyen.? – János 19:23,24.

Melyik, pusztán emberi lény választhatja meg szülőhelyét? Vagy milyen halandó ember okozhatja vagy okozná azt, hogy egy idegen kormány tisztviselői szörnyű kínhalálra ítéljék? Hogyan tudná bárki is manipulálni az ádáz ellenségeit, hogy gúnyolják és gyalázzák, ahogy haldoklik, még kevésbé azt, hogy a katonák sorsot vessenek a ruhájára és átszúrják az oldalát, miután meghalt? Mégis, a Názáreti Jézus nemcsak hogy ezeket töltötte be, hanem több mint 300 születését, életét, szolgálatát, halálát és feltámadását illető határozott jóslatot is! – Igazán egyedülálló volt, és – most is az – a szó legszorosabb értelmében!

TOVÁBBI MEGDÖBBENTŐ JŐVENDÖLÉSEK, AMELYEK A NÁZÁRETI JÉZUSBAN BETELJESEDTEK!

I.e. 487-ben Zakariás Próféta ezt jövendölte: És mondám nékik: Ha jónak tetszik néktek, adjátok meg az én béremet: ha pedig nem: tartsátok meg! És harminc ezüst pénzt fizettek béremül. – Zakariás 11:12.

Azon az éjszakán, amikor Jézust ellenségei letartóztatták, az Újszövetség azt írja, hogy. Akkor a tizenkét Apostol közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, a főpapokhoz ment és ezt mondta: Mit adtok nekem, ha kezetekbe adom öt? Azok pedig kiszámoltak neki harminc ezüst pénzt. 1 ‘ – Máté 26:14,15.

Képzeld el! – Ötszáz évvel az esemény megtörténte el6tt Isten Prófétája, Zakariás megjövendölte a pontos ?árát? annak, amit Jézus ellenségei fizettek az áruló tanítványá-nak, Júdásnak! Zakariás, próféciájának következő versében még megdöbbentőbb részle-tekbe bocsátkozik:

“És azt mondta az Úr: Vesd a fazekas elé! Nagy jutalom, a melyre becsültek Engem. Tehát a harminc ezüstpénzt fogták és az Úrnak házába, a fazekas elé vetették.” Zakariás 11:13.

Az Újszövetség azt írja, hogy amikor Júdás látta, hogy Jézust elítélték, megbánta dolgát, és v isszavitte a harminc ezüstpénzt a zsidók főpapjainak és eldobta az ezüst pénzeket a Templomban. A főpapok pedig felszedték az ezüst pénzeket és azt mondták:

Nem szabad ezeket a templom kincsei közé tennünk, mert vérnek ára Tehát megvásárolták a fazekasnak mezejét idegenek számára való temetőnek? – Máté 27:3-6. A 30 ezüstpénzt szó szerint az ?Úrnak házába, a Fazekas elé vetettek?! – Pont úgy, ahogy Zakariás megjósolta 500 évvel korábban?

I.e. 712-ben Ésaiás próféta azt jósolta meg, hogy az Isten Fiának, gonoszok közt adnak sírt. És a gazdagok mellé jut kínos halál után. Ésaiás 53:9.

Jézust ádáz vallási ellenségei bűnöző ként ítélték el, mint gonosztevőt. így amikor meghalt, a Biblia azt írja, hogy,megfeszítettek Vele együtt két latrot – Máté 27:38. Miután eltávolították testét a kereszttrő1 ?egy gazdagember – Arimathiából, név szerint József, Pilátushoz ment, és elkérte Jézus testét, és amikor magához vette a testet, elhelyezte azt a maga új sírjába?- Máté 27:57-60. – A gazdagok sírjába!?

1000 évvel Jézus születése előtt, Isten Lelke Dávid Királyon keresztül azt is megjósolta, hogy a Megváltó feltámad a halálból: “Isten nem hagyja a Lelkét a sírban, sem nem engedi, hogy a Szentje rothadást vagy romlást lásson.” – Zsoltárok 16:10.

Dávid Király meghalt és sírba temették el, és az ő teste rothadást és romlást látott. De Jézus feltámadt a sírból három nappal a halála után! Ahogy az Angyal mondta a gyászolóknak, akik Jézus sírjához jöttek: “Nincs itt, hanem feltámadott, mit keresitek a holtak között az élőt?” – Lukács 24:-5,6.

A Biblia nemcsak Jézus első eljöveteléről tartalmaz több száz jóslatot, hanem még több próféciát foglal magába a Második Eljövetelérő, amikor visszatér a Földre, nem szelíd és gyengéd kisbabaként a jászolban, hanem Hatalmas Királyok Királyaként és az Urak Uraként. aki Ő valójában! – Aki erővel átveszi a Világ irányítását és véget vet az ember kegyetlen és zűrzavaros uralmának! Ahogy megígérte: “Eljövök ismét! – A felhőben, hatalom mal és dicsőséggel!” – János 14:3; Lukács 21:27.

Jézus sokat megadott az “Idők Jeleiből” – jeleket. amelyeknek tudatában kell lennünk ahhoz, hogy tudjuk, körülbelül mikor jön vissza. Azt jövendölte, hogy az Eljövetele előtt megsokasodnak az.éhségek, döghalálok és földrengések mindenfelé?, és hogy az “Evangyéliom hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek.” – Máté 24:7,14. – Pont úgy, ahogy ez ma történik! Azt is mondta, hogy jelentősen megnő a nemzetközi utazások száma ?sokan rohannak ide-oda, vándorolnak tengertől tengerig, és nagyobbá lesz a tudás! (KJV)- Ámos 8:ll,l2; Dániel 12:4.  Azt is mondta, hogy “bekövetkezik az Úrtól való nagy szakadás” ahogy a gonosz emberek és a csalók növekednek a rosszaságban, sokakat elhitetvén; és a szeretet sokakban meghidegül”, ami a földön lévő nemzetek szorongását okozza, és azt, hogy az emberek szíve elhal a félelem miatt!? – 2.Thessalonikabeliek 2:3; 2Timóteus 3:13; Máté 24:12; Lukács 21:2-5,26. – Jelek, amelyek mind nyilvánvalóan sokkal jobban beteljesednek ma, mint eddig valaha!

Készen állsz a “Világ Végére” és Jézus második eljövetelére, amikor felállítja az igaz Szeretet Királyságát a Földön? – Ha nem vagy benne biztos, fogadd be Őt a szívedbe még ma! – Lehet, hogy holnap már túl késő!

A nagy elismert vallási vezetők közül senki sem, – sem Mózes, sem Buddha, sem Konfucius, sem Mohammed – soha nem jelentette ki, hogy ő az Isten. Igaz, a haláluk után néhányat istenítettek a követőik, de személyesen egyik sem jelentette ki magát istenségnek. – Ez így van, Jézus Krisztus kivételével, Ő nemcsak Isten Fiának jelentette ki magát, Istennek emberi testben, de meggyőzte a Világ nagy részét arról, hogy ő valóban Istennek a Fia.

Valószínűleg ez a legnagyobb különbség Jézus és az összes többi nagy filozófus, tanító, próféta és guru között, akik léteztek. Habár sokan beszéltek és tanítottak a szeretetről, Jézus azt mondta, hogy Ő a Szeretet és Ő volt Isten Szeretete az egész Világ számára. – Így Ő igazán tudta miről beszélt! Vagy igaza volt, vagy borzalmasan tévedett. – Vagy jó volt és az igazságot mondta, vagy gonosz volt, csaló és hazug!

A Cambridge-i egyetem egyik hajdani híres, gondolkodószellemű professzora, C.S. Lewis ezt így fejezete ki:

“Van egy igazán buta dolog, amit az emberek gyakran mondanak Róla: “Kész vagyok elfogadni Jézust nagy erkölcsi tanítóként, de nem fogadom el azt a kijelentését, hogy Ő az Isten.” – Ez egy olyan dolog, amit nem szabad mondanunk. Egy ember, aki pusztán csak ember volt és olyan dolgokat mondott, mint Jézus, nem lenne egy “nagy erkölcsi tanító.” Vagy őrült lenne? egy szinten egy olyan emberrel, aki azt mondja magáról, hogy ő egy buggyantott tojás – vagy máskülönben Ő lenne a Pokol Ördöge! Választanod kell. Vagy ez az ember volt, és most is Ő az Isten Fia. Vagy csak egy őrült, vagy valami még rosszabb.

“Elkönyvelheted bolondnak, leköpheted és megölheted, mint egy démont, vagy leborulhatsz a lábai elé és Úrnak vagy Istennek hívhatod. De ne jöjjünk elő semmilyen leereszkedő hülyeséggel arról, hogy Ő egy nagy emberi tanító volt. Ezt a választási lehetőséget nem hagyta nyitva nekünk, legalábbis nem akarta.”

Elég hihetetlen, hogy a nemzetek uralkodója és hódítója, Napóleon Bonaparte ilyen dolgokban jártas volt, és helyesen felismerte Jézus abszolút egyedülállóságát, és ezt így fejezte ki:

“Én ismerem az embereket, és megmondom neked, hogy Jézus Krisztus nem csupán ember. Közte és bármely más személy között a Világon nincs semmilyen szó az összehasonlításra. Sándor, Cézár, Nagy Károly és én is birodalmakat alapítottunk. De mire alapoztuk a zsenialitásunk teremtményeit? – Erőszakra. Jézus Krisztus az Ő birodalmát a Szeretetre alapozta: és ebben az órában milliónyi ember halna meg Érte.”

De miért küldené Isten az Ő Fiát a Világba?

Isten szeret minket és azt akarta, hogy megismerjük az Ő Szeretetét. De tudja, hogy Ő – a Világegyetem nagy Teremtője – egyszerűen túl nagy fogalom számunkra ahhoz, hogy felfogjuk vagy hogy akár csak el is képzeljük!

Azt mondja: “Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!” – Ésaiás 55:9. Azt is elmondja, hogy: “Az Egeknek Egei be nem fogadhatnak Engem!” – 1. Királyok 8:27. Semelyikünk sem tudja igazán felfogni milyen nagy Isten, milyen csodálatos és nagyszerű Ő, az emberi értelem határait és a legvadabb elképzeléseinket is messze túlhaladja!

De mivel szeret minket és azt akarta, hogy megismerjük az Ő Szeretetét és Megváltását, elküldte az Ő egyszülött Fiát, Jézust a Világba, hogy megmutassa, hogy Ő maga milyen.

Habár Ő szó szerint a Világegyetem Királya és Uralkodója volt, nem azt választotta, hogy egy szép palotában szülessen az Ember kormányainak elit és hatalmas tagjainak jelenlétében. Ehelyett a legalázatosabb és legszegényebb körülmények között született, egy istálló mocskos padlóján, a barmok és a szamarak között, rongyokba bugyolálva, és az állatok etetővályújába fektették aludni.

A földi mostohaapja, József egy alázatos ács volt, vele lakott és dolgozott, a mi saját emberi életmódunkhoz, szokásainkhoz, nyelvünkhöz és életünkhöz alkalmazkodott. – Így személyesen tapasztalta az életet, úgy ahogy mi ismerjük, tanulta megérteni, és megtanult jobban szeretni minket, hogy kommunikálni tudjon velük a korlátolt emberi értelmünk alacsony szintjén. – Megtanulta szeretni az Emberiséget. Látta a szenvedéseinket, együttérzett velünk és nemcsak a beteg és megtört testünket akarta meggyógyítani, hanem meg akarta menteni a lelkünket és

Amikor Jézus elkezdte az életmunkáját, mindenfelé ment és jót tett. – Segített az embereken, szerette a gyerekeket, meggyógyította a szívfájdalmakat, megerősítette a megfáradt testeket és elhozta Isten Szeretetét mindazoknak, akiknek tudta. Nemcsak prédikálta az Üzenetét, hanem élte is közöttünk, mint egy közülünk való. Nemcsak az Ember lelki szükségleteit elégítette ki, hanem sok időt töltött azzal, hogy a fizikai és anyagi szükségeiket is betöltse, csodálatosan meggyógyította őket, amikor betegek voltak, látást adott a vakoknak, hallást a süketeknek, leprásokat tisztított meg, feltámasztotta a halottakat. Etette a tömeget, amikor éhesek voltak és mindent megtett, amit csak tudott, hogy megossza az életét és Szeretetét!

Hogyan lehetett Jézus Isten, amikor Ő a földön élt és járt, mint egy ember?

Jézus ezt mondta: ?Én és az Atya Egy vagyunk? – János 10:30. Mielőtt Máriának megszülte volna és testben élt volna emberi alakban, Ő és Mennyei Atyja együtt voltak egy nagyon közeli, személyes, Mennyei Közösségben, amit neki el kellett hagynia, amíg itt volt lent a Földön.

A Biblia azt írja: ? Kezdetben vala az Ige (Jézus) és az Ige vala az Isten nél és Isten vala az Ige. Minden Ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett… És az Ige (Jézus) testté lett és miközöttünk lakott, és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét.? – János 1:1,3,14. Röviddel a letartóztatása és keresztre feszítése előtt tudta, hogy hamarosan újra egyesül a Mennyei Atyjával, Jézus így imádkozott: ?És most te dicsőíts meg Engem, Atyám, te Magadnál azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam Te nálad a világ teremtése előtt…, mert szerettél Engem e Világ alapjának felvettetése előtt ? – János 17:5,24.

Miért hívja magát Jézus az Újszövetség Evangéliumaiban gyakran az Ember Fiának?

Azért hívta Magát az Ember Fiának, mert ember volt, asszonytól született, csakúgy mint mi mindnyájan. Ugyanolyan teste volt mint nekünk, ugyanolyan érzései, ugyanolyan emberi korlátai voltak, mint nekünk, ugyanazt a fáradságot és fájdalmat érezte, mint mi.

Minden dolgok Teremtője, önkéntesen megfosztotta magát korlátlan hatalmától és egy apró, tehetetlen csecsemő lett belőle. A minden bölcsesség és Tudás Forrásának tanulnia kellett és meg kellett tanulnia írni és olvasni. Elhagyta a Mennyben lévő trónját, ahol megszámlálhatatlan angyal imádta, ahol a világegyetem minden ereje az Ő parancsa alatt állt és egy szolga helyét vette át, – akit kigúnyoltak, kinevettek, üldöztek és végül is azok ölték meg, akikért eljött, hogy megmentsen.

A Biblia azt írja, hogy Jézus ?Főpap, aki megindul a gyengeségeinken, mivel megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.? – Zsidók 4:15. Képzeld el! – Isten Fia szó szerint ennek a Világnak az állampolgárává vált, az emberiség tagjaivá, hús és vér emberré, azért, hogy elérjen minket a Szeretetével, bebizonyítsa az együttérzését és törődését és hogy segítsen megértenünk az Igazságot egyszerű, gyermekes formában, hogy fel tudjuk fogni.

Mit ért a Biblia azon, amikor Jézust az Igének hívja?

Isten mindig többféle módon beszélt az emberekhez: a Teremtésének szépségein és csodáin keresztül, a prófétáin és üzenetközvetítőin és az írott Igéjén keresztül. De a legvilágosabb kinyilatkoztatást Magáról – a jelleméről és Szeretetéről – a Fiában, Jézusban találhatjuk meg, Akit az ?Igének? nevez.

A szavak azok az eszközök, amivel kifejezzük magunkat, amivel megjelenítjük a gondolatainkat, érzéseinket, jellemünket. – És Jézus az az eszköz, akivel Isten kifejezi magát számunkra. Isten legkiemelkedőbb kommunikációs eszköze az a mód, amit Ő választott, hogy átadja a Szeretetét a Világnak, a Saját Fia volt, Jézus.

Tehát Jézus azért jött, hogy átadja Isten üzenetetét, hogy beszéljen Isten Szeretetéről?

Igen. – De nemcsak átadta nekünk Isten üzenetét, Isten tanításait, Isten Szeretetét, hanem Ő az Isten üzenete, Ő az Isten Szeretete számunkra.

Jézus, az élő Ige, megjelenítette Isten érzéseit számunkra úgy, hogy megérthessük és tapasztalhassuk. Például, Ézsaiás 53:3 azt írja: ?Fájdalmak férfia és betegség ismerője.? Sírt a barátai nyomorúsága miatt, az emberiség szenvedései miatt és még Jeruzsálem miatt is, amiatt a város miatt, amely visszautasította a Megváltóját és ezért pusztulásra volt ítélve.

Jézus olyan kegyelmes, kedves és jószívű volt. Volt amikor fáradt volt, elcsigázott és gyakorlatilag kimerült a köréje sereglő tömegek folyamatos kiszolgálása miatt. Egyszer, megpróbált visszavonulni a zsúfolt helyszínről, hogy pihenjen egy kicsit és felépüljön, de a Biblia azt írja, hogy amikor látta a sokaságot, akiknek segítségre volt szükségük, könyörületességre indult rajtuk. Megszánta őket a fáradtsága és fájdalmai ellenére, kiment és mindenkit meggyógyított, aki Hozzá jött, és tanítani kezdte nekik az Isten Szeretetének Királyságáról szóló gyönyörű Szavakat. – Máté 9:36; Márk 6:31-34.

Volt olyan idő is, amikor Isten haragja fellobbant Jézuson, az Élő Igén keresztül a tettetés és képmutatás ellen. Megmondta az akkor uralkodó vallás önhitt vezetőinek, hogy ?Ha nem jöttem volna és nem beszéltem volna nékik, nem volna bűnük: de most nincs mivel menteniük az ő bünöket!? – János 15:22.

Valójában, legtöbbször nagyon kevés tennivalója volt a fennkölt, pompásan öltözött, hatalmas és gazdag vallási vezetőkkel, az Írástudókkal és Farizeusokkal. – Kivéve, amikor ragaszkodtak ahhoz, hogy felbosszantsák Őt és kritizáló kérdéseket, kételyeket és vádakat hoztak fel azok között, akiknek segített. Ekkor eleresztett néhány kíméletlen kritikát, nyilvánosan leleplezte őket, mint a ?vakok világtalan vezetőit?, – amik valójában voltak (Máté 15:14), még azt is elmondta nekik alkalomadtán, hogy olyanok mint a ?fehérre meszelt sírok, amelyek bár kívülről szépnek tetszenek, tiszták és szentek, belül tele vannak rothadtsággal, korrupcióval és büdös holtaknak csontjaival!? – Máté 23:27,28. Ezek a vallási vezetők magukat tekintették a ?legigazságosabb és legszentebb? embereknek a városban, de Jézus leleplezte őket a képmutatásuk, hazugságaik miatt, hogy ők a szegények kirablói és csalók, ami igaz is volt, és ami természetesen feldühítette őket.

De legtöbbször Jézus elkerülte az önelégült vallásosakat, és idejét a szegény emberek segítésével és szeretésével töltötte; a közönséges emberekkel, beszélt velük, meggyógyította őket, etette őket és ami a legfontosabb, lelki válaszokat adott, Szeretetet, megbocsátást és az Igazságot, amire vágytak. A Biblia azt írja, hogy elvegyült a halászok, iszákosok, prostituáltak, vámszedők és bűnösök között és prédikált nekik és a köz nép örömest hallgatta Őt! – Márk 12:37. De amikor bement a templomba és átadta az üzenetet a vallásos vezetőknek, megtámadták, kidobták és végül is keresztre feszítették!

Miért utasították Őt vissza a saját népének vallási vezetői?

Jézus üzenete, hogy az embereknek mindössze annyit kell tenniük egyszerűen, hogy ?szeressék Istent teljes szívükből, és szeressék felebarátaikat mint önmagukat? (Máté 22:37-39) felszabadította őket a diktatórikus elnyomás és ellenőrzés alól, amit a vallási vezetők gyakoroltak rájuk. A tanításai kiragadták az embereket a megalapozott vallás ellenőrzése alól, ami egy olyan fejlemény volt, amely a vallási vezetőket félelemmel és irigységgel töltötte el. Így okoskodtak: ?Ha ekképen hagyjuk őt, mindenki hinni fog őbenne: és eljőnek majd a Rómaiak és elveszik tőlünk mind a templomunkat, mind e helyet, mind a befolyást.? – János 11:47,48.

Ezek az ádáz vallási ellenségek, végül is letartóztatták Jézust és bíróság elé vitték őt zendülés és felforgatás hamis vádja alapján. Bár a római kormányzó ártatlannak találta, a befolyásos Főpapok nyomást gyakoroltak rá és meggyőzték arról, hogy végezze ki Őt. Amikor Jézus ellenségei jöttek, hogy letartóztassák Őt, biztosította a tanítványait arról, hogy: ?Nem is érinthetnének meg az Atyám engedélye nélkül! Hacsak a kisujjamat emelném föl, több tízezer angyalt küldene, hogy megmentsen!? – Máté 26:53. – De ehelyett a halált választotta – Érted és értem! Senki sem vette el az életét Tőle, Ő ezt lefektette, odaadta az életét a saját szabad akaratából, önként. – Lásd János 10:11,17,18.

De még a halála sem elégítette ki az ádáz és bosszúszomjas ellenségeit! Hogy biztosak legyenek abban, hogy a követők ne tudják ellopni a testét és azt mondani, hogy feltámadt a halálból, – ahogy azt Ő mondta, hogy megteszi – ezek a hamis vallási vezetők egy hatalmas követ helyeztek a sírjának bejáratához, és egy csoport római katonát állítottak oda, hogy őrködjenek. – Egy olyan terv, ami hiábavalónak bizonyult, mivel ugyanezek az őrök a csodák legnagyobbikának lettek szemtanúi. – Három napra rá, hogy az élettelen testét nyugalomba helyezték abba a hideg sírba, feltámadt a halálból, és győzedelmesen meghódította a halált, a Poklot és a sírt!

Ha a Jézusról szóló csodálatos múltbeli történet mind igaz, mit jelent ez? Mire jó ez nekem ma?

A Bibliának ugyanabban a részében, ahol a Földi életéről szóló történetet olvastuk, szintén találhatunk sok, határozott, pontos kijelentést, amit Jézus önmagáról mondott. – Kijelentések, amelyeket szó szerint vehetsz és próbára teheted most azonnal. Itt van néhány példa Jézus saját Szavaival:

?Én vagyok a világ Világossága, a ki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek Világossága.? – János 8-12.

Mindannyiunk átélte már azt, amikor ránk sötétedett és arra vágytunk, hogy bárcsak lenne nálunk világítóeszköz, hogy láthassunk, hogy biztonságban mehessünk, elkerülve minden veszélyt, elesést stb. Nos, lelkileg szólva, amikor nem ismerjük Istent és nem vagyunk közösségben Vele, lelki sötétségben vagyunk. Szeretnél megszabadulni minden sötétségtől az életedben? Mint amikor felkapcsoljuk a villanyt és ez azonnal elűzi a sötétséget egy sötét szobából, így fogja Jézus is elűzni az összes lelki sötétséget, nyomást, félelmet és gonoszt az életedből, ha csak megkéred, hogy jöjjön be a szívedbe! Ha már egyszer befogadtad a Világ Világosságát? – Jézust – a szívedbe, a gonosz és az élet sötét tapasztalatainak hatalma soha nem lesz képes ezt kioltani!

?Nékem adatott minden hatalom Mennyen és Földön? – Máté 28:18

Az Ördög és az összes gonosz lelke remeg mégcsak Jézus nevének hallatán is! Csak annyit kell tenned, hogy megkéred Jézust, hogy jöjjön be a szívedbe, és akkor megkapod az összes lelki Erők közül a legnagyobbat és a leghatalmasabbat. – Ő a Barátod, szeret téged és segíteni akar neked és meg akarja tölteni a lelkedet az Ő Fényével!

?Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik.? – János 10:9

Ő nem egy bezárt vagy csukott ajtó, amit erőszakkal kell kinyitnod vagy keményen meg kell dolgoznod, hogy beléphess rajta. – Jézus egy nyitott ajtó! Csak annyit kell tenned, hogy besétálsz rajta keresztül és így szabadon beléphetsz Isten Szeretetének és Fényének Mennyei Királyságába! Ha Jézushoz jössz, Ő neked adja az Örök Élet ingyenes ajándékát, és tudni fogod, hogy Hozzá tartozol és a Mennyországba mész! Több millió ember él ma, aki biztosan tanúsíthatja, hogy ez a kijelentés igaz!

?Én vagyok az Életnek ama Kenyere, aki Hozzám jön semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz Bennem, meg nem szomjúhozik soha.? – János 6:35.

Mélyen a szívében a legtöbb ember tudja, hogy valami hiányzik az életéből. Kívülről lehet, hogy úgy tűnik megvan mindenük – pénz, pozíció, barátok stb. mindazok a dolgok, amelyek boldoggá kellene hogy tegyék őket, – de még mindig van egy üresség bennük, egy éhség, amit semmi sem elégít ki igazán.

Jézus azt mondta, hogy Ő az Életnek Kenyere, Aki teljesen betölti a szívünkben lévő ?éhséget és szomjúságot.? Te magad is megtudhatod, hogy ez a kijelentés igaz-e, ha egyszerűen megkéred, hogy jöjjön be az életedbe. Meglátod majd milyen hamar kielégítheti az Ő Szeretete az éhes szívedet! – A magányosság, üresség és elégedetlenség helyére maradandó boldogság, béke és öröm jön, amilyet még soha nem ismertél!

?Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. – Senki sem mehet az Atyához, hanem ha Én általam.? – János 14:6.

Ez egy rendkívüli kijelentés, és valójában ez a szíve és lelke az Újszövetség írásainak. – Hogy Jézus az egyedüli út az Örök Élethez, Megváltáshoz és Istennel való egységhez.

De az ilyen hit valahogy nem vakbuzgó vagy szűk látókörű?Pont ellenkezőleg, Jézus, az Ő élete és a tanításai teljesen egyetemesek, nyitottak minden ember számára, és minden, csak nem ?fanatikus? vagy ?beszűkült?! Valójában Jézus jelentette ki azt, hogy ? aki hisz bennem nem veszik el!? És ez nagyon feldühítette az ő zsidó vallású, beszűkült agyú, faji előítélettel-teli vallási vezetőit és a rabbikat! Jézus gyakran segített és elvegyült az úgynevezett ?pogány? Hitetlenekkel, akiknek lenézésére és megvetésére a zsidó népet a vezetőik tanították. A Jézus napjaiban élő vallási vezetők és tanítók szűk látókörűek voltak a szó minden értelmében. Savanyúak, intoleránsak és hivatalosak voltak, úgy érezték, hogy egyedül ők monopolizálják Istent és Királyságát. Az a tény, hogy Jézus a szemükbe mondta, hogy Isten Királysága el lesz véve tőlük és ki lesz nyitva másoknak – a kelettől nyugatig élő nemzeteknek, minden embernek az egész Világon, – ez annyira feldühítette őket, hogy elhatározták, hogy elpusztítják Őt. – Máté 8:11,12; 21:42,43.

Isten elküldte nekünk a Fiát azért, hogy megmutassa minden embernek, minden nemzetnek, minden népnek, hogy Ő Maga milyen, hogy ingyen elhozza az Ő hatalmas Szeretetét! ?Mert úgy szerette Isten e Világot (téged és engem), hogy az Ő egyszülött Fiát (Jézust) adta, hogy valaki hisz Ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.? – János 3:16.

De miért nem mondhatod csak azt, hogy ? Isten ? és miért nem beszélsz csak ? Isten Szeretetéről?? Miért ragaszkodsz ahhoz, hogy Jézus nevét használd?

Ha Jézus valóban az Isten Fia, és Isten Jézust választotta, hogy megmutassa magát a Világnak, akkor Maga Isten ragaszkodott hozzá! Ezek Isten feltételei, nem a miénk: ?Szeress Engem, szeresd a Fiamat!? A Biblia azt írja: ?Mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. Aki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, Aki elküldte Őt.? – János 5:23.

Isten a mi nagy, kedves és gyengéd Mennyei Atyánk, és mindannyiunkat nagyon szeret. És azt akarja, hogy mindannyian tapasztaljuk és megismerjük azt a csodálatos Szeretetet, örömöt és megelégedést, amely abból származik, hogy személyesen ismerjük Őt és közeli barátai vagyunk. De szomorúan meg kell jegyeznünk, hogy mindnyájan rosszak voltunk egyszer vagy máskor, önzőek, hidegek vagy barátságtalanok másokkal. – Vagy még Vele, a Mennyei Atyánkkal is! Azt írja az Igéjében, hogy: ?Mindnyájan hibáztunk és szűkölködünk Isten tökéletessége nélkül.? – Rómabeliek 3:23.

Isten tudja, hogy mindegy mennyire keményen igyekszünk jók lenni, semelyikünk sem tud elég jó lenni ahhoz, hogy az Ő tökéletes jelenléte elé lépjünk a saját ?ön-jóságunk? által. De Jézus tökéletes. És mivel hajlandó volt lejönni a Földre, szenvedni és meghalni a kereszten értünk azért, hogy elvegye a büntetést, amit megérdemlünk a rossz cselekedeteink miatt, minden kudarcunk meg lehet bocsátva és újra egyesülhetünk a nagy és kedves Mennyei Atyánkkal, ha csak egyszerűen elfogadjuk Jézus megbocsátását és az Örök Élet Ajándékát!

Teljesen mindegy mennyire rosszak vagyunk, mindegy mit tettünk, ha csak egyszerűen megkérjük Jézust, hogy bocsásson meg nekünk és befogadjuk Őt a szívünkbe, akkor mindez meg lesz bocsátva, és meg leszünk váltva – Ami azt jelenti, hogy nemcsak itt és most fogjuk ismerni Isten csodálatos Szeretetét és békéjét, hanem amikor meghalunk, egy Szeretettel teli, soha véget nem érő életet és boldogságot fogunk örökölni a Mennyországban mindörökre!

Egyetlen halandó ember sem, – legyen az próféta, tanár, bölcs vagy guru – tehette volna meg azt, amit Jézus tett! – Csak Maga Isten, a Fia személyében fizethette meg a kudarcaink árát, és vehette el a megérdemelt büntetésünket. Csak Isten tehette ezt meg az Ő Fia, Jézus személyében. Ezért jelenthette ki egyedül Jézus jogosan azt, hogy Ő az ?Út, az Igazság és az Élet.?

Egyszerűen nincs más mód arra, hogy békét kössünk Istennel. Nem fogad el semmilyen más feltételt, semmilyen más ajánlatot. Jézussal megtörtént az az egyedüli dolog, amelynek meg kellett történnie az emberiséggel úgy, hogy ennek soha ne kelljen újra megtörténnie! Ebből az okból kifolyólag biztosan kijelenthetjük, hogy az emberiség legnagyobb betegségére csak egy határozott gyógymód van. – Jézus! Ha több különböző kórboncnokokból álló csoport mind lázasan kutatná a rák okát és gyógyítását, és egy csoport – nem a saját briliáns ötletük által – felfedezné a titkot, ?szűklátókörűség? vagy ?vakbuzgóság? lenne-e az, ha megosztanák azt, amit találtak az összes többi csoporttal és az egész Világgal? – Persze, hogy nem! Valójában ez a legnagyobb ostobaság, önzőség, szeretet hiánya, tisztességtelenség lenne maguknak megtartani a titkot! – Ezért teszünk meg mindent mi, akik személyesen megtaláltuk Jézust, hogy megoszthassuk Őt másokkal.

Hogyan válhat egy lelkiismeretes ember Kereszténnyé, amikor a Kereszténység történelme olyan sötét a hozzátapadó bűn, igazságtalanság, háborúk, mértéktelenségek, és a generációk széthúzása miatt?

Az idők folyamán több milliónyi ember ismerte és szerette meg Jézust személyesen és lett felhatalmazva, hogy csodálatos életet éljenek embertársaik felé irányuló szeretettel és szolgálattal. De szomorúan azt kell mondanom, általánosságban a Kereszténység mint intézmény, borzalmasan kudarcot vallott abban, hogy teljesítse azt a szolgálatot, amit Jézus adott az eredeti Apostoloknak és követőknek: hogy megosszák Isten Szeretetét a szükségben szenvedő Világgal!

A legtöbb úgynevezett ?Keresztény? szervezetek és felekezetek annyira el lettek foglalva a belső civakodásaikkal, az önző vagyonfelhalmozással, a bonyolult és veszteséges templomépületek konstrukciójával stb., hogy voltaképpen elfelejtették, és szem elől vesztették Jézus eredeti parancsát, hogy ? szeresd felebarátodat, mint magadat!?

A mi célunk nem az, hogy rábeszéljünk arra, hogy egy vallási szervezet tagja legyél. – Jézus nem egy vallás! Valójában Jézus maga soha nem alapított semmilyen felekezetet vagy hierarchikus szervezeteket! Egyszerűen csak járt mindenfelé és jót tett, segített az embereknek és átadta Isten Szeretetét mindenkinek, akinek csak tudta. Soha nem volt semmilyen zsinagógája, mecsetje, temploma vagy székesegyháza, nem is volt gyülekezete, akikkel találkozott volna a hét bizonyos ?szent napján.?

Soha nem adott fel hirdetést, nem reklámozta, hogy ?Gyertek az Én templomomba a Szent napon!? Csak ennyit mondott: ?Jöjjetek Énhozzám!? – Máté 11:28. Teljesen visszautasította a kompromisszumot az akkori hatalmas és korrupt vallási rendszerrel, inkább teljesen ezen kívül dolgozott, elérte és megosztotta a Szeretetét és Irgalmasságát a szegény és közönséges emberekkel, akik már régen elhagyták a szervezett vallást és az is elhagyta őket.

Egyszer, amikor egy asszonnyal beszélt, aki arról vitatkozott Vele, hogy Istent egy bizonyos ?szent? hegyen kell imádni Samariában, vagy a zsidók templomában, Jeruzsálemben, Ő így válaszolt neki: ?De eljő az óra, és az most van, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok Istent. Akik Istent imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. – Mert az Atya is ilyeneket keres az Ő imádóiul!? – János 4:21-23.

Jézus világossá tette, hogy a formalitások, ceremóniák, szertartások és vallási épületek egyáltalán nem szükségesek Isten imádásához, hanem csak az, hogy egyszerűen szeressük és imádjuk Őt lélekben, a szívünkben és igazságban úgy, hogy követjük az Igéjének fényét.

Honnan tudhatom meg a kétely leghalványabb árnyéka nélkül, hogy Jézus Krisztus tényleg az Isten Fia és a Megváltás útja-e vagy sem?

Érintettünk néhány jellemvonást Jézus életéből, amely talán támogathatja vagy lelkesítheti a hitedet. Ahogy korábban említettük, a történelmi tényeket, amelyek a Názáreti Jézusra vonatkoznak, senki le nem tagadhatja, aki komolyan, nyitottan megvizsgálja őket. A több mint 300 Ószövetségi prófécia beteljesedése, amit sok századdal születése előtt jósoltak meg, részletesen leírja a születését, életét, munkáját, halálát és feltámadását, amit egy őszinte igazságkereső ember nem tagadhat le. Nincs ok a kételkedésre afelől sem, hogy a halála után valami hihetetlen dolog történt, amely az apró, megalázott követőkből álló csapatát egy seregnyi tanúságtevővé változtatta át, akiket a Római birodalom üldözése sem tudott megállítani. Letörten és leverten, az Uruk kegyetlen keresztre feszítése az ellenségei által, úgy tűnt a tanítványoknak, hogy a reményeik meghaltak és az álmaik összetörtek. De három nappal Jézus halála után a hitük olyan erőteljesen lobbant fel ismét, hogy a Földön semmilyen erő nem volt képes ezt kioltani! És az Ő eredeti követőinek szerény, maroknyi csoportja továbbment, hogy elmondja az egész Világnak a Jó Hírt! – Hogy Isten nemcsak azért küldte a Fiát a Világra, hogy megtanítsa nekünk az Igazságot és megmutassa a Szeretetét, hanem hogy Jézus a halált is elszenvedje értünk és utána feltámadjon a sírból! – Azért hogy mi, akik ismerjük Őt és hiszünk Benne, soha többé ne féljünk a haláltól, mert meg vagyunk váltva, s útban vagyunk a Mennyország felé, hála Jézusnak!

Az Újszövetség azt írja, hogy Jézus a feltámadása után személyesen megjelent több mint 500 szemtanúnak. – 1.Korinthusbeliekhez 15:6. Ez volt a visszhangzó üzenet, amelyet az első tanítványok bátran hirdettek az egész Világon: ?Isten feltámasztotta Őt halottaiból!? – Apostolok Cselekedetei 13:30.

Ezeknek a tényeknek pusztán mentális, intellektuális elfogadása nem elég. Hogy teljesen biztos legyél abban, hogy Jézus az, Akinek mondta magát, Istennek Fia, egyszerűen személyesen kell próbára tenned Őt! Kérd meg, hogy jöjjön be a szívedbe, bocsásson meg minden rosszat, amit tettél, és hogy töltse meg az életedet a Szeretetével, békéjével és örömével. – És meg is teszi! Azt mondja az Igéjében: ?Ímé, az ajtó előtt (a szíved ajtaja előtt) állok és zörgetek; ha meghallod a szómat és megnyitod az ajtót, bemegyek hozzád.? – Jelenések 3:20. Nem kell próbálkoznod azzal, hogy elemezd, csak engedd be Őt!? Ha szeretnéd az Ő Szeretetét, fényét, életet, örömöt, örökké tartó boldogságot és Megváltást, csak annyit kell tenned, hogy személyesen fogadd be Őt a szívedbe. – Ebben a pillanatban is megteheted! A Megváltást a világon a legkönnyebb dologgá tette, semmilyen erőfeszítést nem igényel a te részedről, sem munkát, semmit, egyszerűen csak el kell fogadnod. És még ha nem is érted meg az egészet, a Biblia azt mondja, hogy Isten Szeretete az olyan ?Szeretet, amely minden ismeretet felülmúl ? – Efézusbeliek 3:19. Nem kell hogy megértsd Istent ahhoz, hogy elfogadd a Szeretetét! Elfogadod Őt? – Ha igen, Ő lesz a legdrágább az életedben! – A legközelebbi Barátod és Társad, aki mindig veled lesz! Fogadd el Őt most azáltal, hogy egyszerűen elmondod ezt a kis imát: ?Drága Jézus, tudom, hogy segítségre van szükségem, és nem tudom magamat megváltani. Hallottam, hogy Te vagy az Isten Fia, és hogy általad személyesen megtalálhatom és megismerhetem a Szeretet Istenét. Jézus, szükségem van a Szeretetedre, hogy megtisztítson minden félelemtől és gyűlölettől. Szükségem van a Fényedre, hogy elűzzön minden sötétséget. És szükségem van a Békédre, hogy megtöltse és kielégítse a szívemet. Tehát most kinyitom a szívem ajtaját és megkérlek Jézus, hogy gyere be és add meg nekem az Örök Élet Ajándékát! Köszönöm Neked Jézus, hogy szenvedtél mindazért a rosszért amit tettem, és hogy megbocsátasz és hallod az imámat! Jézus nevében, ámen.?

[/table-of-content]

Előző posztKövetkező poszt

Send this to a friend