Bibliatanulmányok

Az Antikrisztus megjelenése, uralma és háborúi

A Dániel próféta könyvének 11. fejezetében található próféciák több mint 2000 éves időtartamot ölelnek át, Nagy Sándor idejétől kezdve, egészen az eljövendő világdiktátor, az Antikrisztus koráig. A fejezetben sok rész elég világosan, egyértelműen fogalmaz, például az Antikrisztus jellembeli tulajdonságairól és kormányáról. Ugyanezt nem mondhatjuk el az Antikrisztus által a hatalom megszerzésére indított háborúkról. Ezekkel kapcsolatban sok minden nem egyértelmű még. A végső időkről szóló más bibliai próféciákhoz hasonlóan, ezek sem értelmezhetőek addig, amíg időben közelebb nem érünk hozzájuk. Persze találgatni lehet, de vigyáznunk kell, hogy ne legyünk dogmatikusak. Nyitottnak kell lennünk más értelmezésre is, hogy az Úr az idő előrehaladtával felfedhesse előttünk, mi is történik valójában.

Dániel 10. fejezete tulajdonképpen a 11. előkészítése. Időszámításunk előtt 538-ban, Cyrus, a nagy perzsa uralkodó idejében, három hét imádkozás után egy angyali üzenethozó jelent meg Dánielnek. (Dániel 10, 1-6) ?Jöttem pedig ? szólt a hírnök ? hogy tudtodra adjam, ami a te népedre az utolsó időkben következik ? a végső időben ?mert a látomás azokra az időkre szól.? (Dániel 10, 14)

A látomás végső időkre szóló része a Dániel 11, 21-ben kezdődik: ?21 És ennek helyébe egy útálatos áll, akire nem teszik az ország ékességét; hanem alattomban jő, és hízelkedéssel (csellel) jut az országhoz.?

Az Antikrisztust itt, egy ?útálatos? személynek ábrázolja a Biblia. Isten így látja őt. A világ nagy része ezen a ponton úgy gondolja majd, hogy az Antikrisztus egy csodálatos személy ? a világ megmentője. Nem egyértelmű azonban mit ért a Biblia az alatt hogy ?nem adnak neki rangot.? Talán azt jelenti, hogy uralkodik ugyan, de hivatalos cím nélkül. Békével jön, alattomban, ügyes politikai fondorlatokkal. Remek diplomáciai érzékkel jut hatalomhoz.

Dániel 11, 22 ? Az Antikrisztus első csatája?

22-es vers: ?És a beözönlő seregek elárasztatnak az ő orczája előtt és megtöretnek; még egy szövetséges fejedelem is.?

Noha békével jut hatalomhoz, utána viszont erőszakkal győzi le ellenségeit, hogy megerősítse a pozícióját. Ez jelenthet háborút, háborús fenyegetettséget, de a ?beözönlő seregek? kifejezés inkább háborúra enged következtetni.

A ?szövetséges fejedelem is megtöretik? feltehetően azt jelenti, hogy az Antikrisztus is az egyezség része, nem pedig azt, hogy a szövetséget megszegik ekkor. Dániel 9, 26 és 27-ből tudhatjuk, hogy az Antikrisztus egy békeszerződést köt, (lásd lent) így egyértelmű, hogy ő maga a szövetség fejedelme.

23-as vers: ?Mert mióta barátságot kötött vele, mindig álnok volt. Maroknyi néppel vonul ellene, és győz.?

Dániel 9, 26. 27 is úgy említi az Antikrisztust, mint a szövetség fejedelmét, aki megerősíti a szövetséget sokakkal egy héten át (hét éves időszakon át). A szövetség aláírásával veszi kezdetét az Antikrisztus uralkodásának hét éve, aminek végén Jézus visszatér a földre és véget vet a gonosz uralmának, valamint elviszi magával mindazokat, akik elfogadták őt megváltóként. Ez az elragadtatásnak nevezett esemény.

Az Antikrisztus által kötött egyezmény, amolyan békeszerződés félének tűnik, talán a zsidók, keresztények és muzulmánok közötti békés együttélést hivatott megoldani a közel-keleten. Elképzelhető, hogy az Antikrisztus eléri, hogy Jeruzsálem a három világvallás fővárosa legyen, ahol a muzulmánok, keresztények és a zsidók szabadon gyakorolhatják vallásukat. Ez a szövetség lehetővé teszi a zsidóknak, hogy újjáépítsék hajdani templomukat a Mória hegyen, hogy ismét élőáldozatot mutathassanak be Istennek, ami abbamaradt, amikor a rómaiak szétrombolták a templomot i.sz. 70-ben. (A Dániel 11, 31-ben az Antikrisztus megszünteti a mindennapi áldozatot, tehát nyilvánvalóan előtte lehetővé kellett tennie annak visszaállítását, ha később véget vet neki, és az egyezmény lehet ennek egyik eszköze.)

Noha az Antikrisztus első csatája a hét évre szóló egyezmény aláírása előtt történik (22, 23-as versek), a Biblia nem részletezi, ki ellen is visel hadat. Ha ez a háború a közel-keleten lesz, és sokan így gondolják, akkor izraeli és amerikai csapatok is valószínűleg részt vesznek benne, hiszen ők vannak jelen a térségben.

?Az Antikrisztus csalárdul cselekszik.? Ravasz lesz és elhiteti az embereket, hiszen azt olvassuk, hogy ?kevés néppel győz.? Ez jelentheti azt, hogy az Antikrisztust a ?kisemberek?, a szegények juttatják hatalomra, de az is elképzelhető, hogy egy maroknyi ember, a globális elit segítségével ragadja magához a hatalmat.

24-es vers: ?Zavartalanul eljut a leggazdagabb tartományba is, és olyat tesz, amilyet sem elődei, sem ősei nem tettek. Prédát, zsákmányt és kincseket osztogat híveinek, és az erődök megtámadására is terveket sző egy ideig.?

Ez úgy hangzik, mintha szétosztaná a vagyonát, hogy elnyerje az általa leigázott országok szegényeinek a szimpátiáját. A 39. versben olvasottak is ezt igazolják: ?a földet elosztja jutalom gyanánt?, valószínűleg a politikai hatalom fejében. ?Olyat tesz, amit nem cselekedtek sem az ő atyái, sem az ő atyáinak atyái.? A történelem során, igen kevesen osztották szét a megszerzett zsákmányt a legyőzöttek között. Ez alól az egyetlen említésre méltó kivétel, a kommunizmus.

Dániel 11, 25. 26 – Az Antikrisztus második háborúja?

Az Antikrisztus első katonai ellenfeléről a 25-ös versben olvashatunk. ?Azután összeszedi erejét és bátorságát, és a déli király ellen vonul nagy haderővel. A déli király is háborúra készül igen nagy és hatalmas haderővel, de nem tud győzni, mert árulást követnek el ellene.?

Úgy tűnik, hogy a déli király serege még nagyobb. Ahogyan azt már említettük, ha ez a csata a közel-keleten lesz, akkor az USA és Izrael is érintve lesznek.

26-os vers: ?Azok teszik tönkre, akik az ő kenyerét eszik. Serege szétszéled, és sokan esnek el halálra sebzetten.?

A csata kimenetele megváltozik, amikor a déli királyt saját emberei elárulják, talán éppen az Antikrisztus ravaszsága miatt, amit az előző vers említ.

Ez a háború valószínűleg az egyezmény aláírása után (22-23 vers), de a Nagy Nyomorúság kezdete (három és fél évvel az egyezmény aláírása után), azaz a szerződés megszegése előtt lesz.

27-es vers. ?Mindkét király rosszat forral. Egy asztalnál ülve hazugságokat beszélnek, de eredménytelenül, mert a vég ideje meg van szabva.?

Úgy tűnik, hogy először az Antikrisztus háborút vív a hatalomra jutásért, majd megköti az egyezményt (22-23 vers), végül csatázik a déli királlyal (25-26 vers). Ezt követően békét próbálnak kötni és valószínűleg megerősítik a korábban aláírt egyezményt.

28-as vers: ?Azután az északi király visszatér országába sok kinccsel. A szent szövetség ellen fordul, és szándékát végrehajtva tér vissza országába.?

Az Antikrisztus itt még nem szegi meg az egyezményt, de ezt tervezi, mert a többiek nem tartják be feltételeit.

Dániel 11, 29-31 ? Az Antikrisztus harmadik háborúja?

29-es vers: ?Egy idő múlva újra a déli ország ellen támad, de másodszor nem olyan eredménnyel, mint először.?

Ez megint háborúnak hangzik a következő vers miatt:

30-as vers: ?Mert kitteus hajók jőnek ellene és megijed, és visszatér és dühöng a szent szövetség ellen és cselekszik ellene; visszatér és ügyel azokra, a kik elhagyják a szent szövetséget.?

Ciprus felől, azaz nyugatról érkeznek a hajók.

31-es vers: ?És seregek állanak fel az ő részéről, és megfertéztetik a szenthelyet, az erősséget, és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító útálatosságot.?

Ez egy kulcsfontosságú vers, hiszen a Dániel 9, 27-el együtt elárulják, hogy a hét évre szóló szövetséget, az Antikrisztus három és fél év után megszegi, elfoglalja a hamarosan újjáépülő zsidó templomot, ?megszünteti a minden napi áldozatot?, és felállít valamit, amit a Biblia?pusztító utálatosságnak? nevez. (Erről a Jelenések könyve 13. fejezetében a ?fenevad képmásaként? is olvashatunk.)

Ötszáz évvel azután, hogy Dániel kapta ezt a próféciát,  Jézust tanítványai második eljövetele és a világ vége jeleiről kérdezték. Jézus így válaszolt: ?Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen… Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.? (Máté 24, 3. 15. 21).

Úgy tűnik, hogy három háború előzi meg az egyezmény megszegését. Egy a megkötése előtt robban ki, egy valamikor az első három és fél év során, és a harmadik, közvetlenül a szövetség megszegése előtt, ami végül annak felbontását, végét hozza el.

Zsarnokság és győzelem a Nyomorúság idején

A 32-35-ig tartó versek az utolsó három és fél évről, az egyezmény megszegését követő időszakról beszélnek: ?És akik gonoszul cselekszenek a szövetség ellen, azokat hitszegésre csábítja hízelkedésekkel; ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. És a nép értelmesei sokakat oktatnak, de hullanak fegyver és tűz miatt, fogság és rablás miatt napokig. És miközben elhullanak, megsegíttetnek kicsiny segítséggel, és sokan csatlakoznak hozzájok képmutató beszédekkel (számításból). És elhullanak az értelmesek közül is, hogy megpróbáltassanak, megtisztíttassanak és megfehéríttessenek a vég idejéig; mert a rendelt idő még hátra van.?

Noha sokan követik majd az Antikrisztust, lesznek, akik kétségbeesetten keresik majd az igazságot, és azok, akik ismerik Isten igéjét és készek bizonyságot tenni hitükről, milliókat fognak tanítani és bátorítani.

?Az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik.? Az Ördög és erői mindent megtesznek, hogy megállítsák őket, de Isten igaz gyermekei a végsőkig kitartanak majd.

36 és 37-es versek: ?És a király a maga tetszése szerint cselekszik és felfuvalkodik és felmagasztalja magát minden isten felett, és az istenek Istene ellen is vakmerőn szól, és szerencsés lesz, mígnem betelik a harag; mert a mi elhatároztatott, az végre is hajtatik. Nem gondol atyáinak isteneivel, nem gondol az asszonyok kedvenczével (vágyával), és egy istennel sem; hanem mindennek fölibe magasztalja magát.

Az Antikrisztus annyira el lesz telve önmagától, hogy Istennél is nagyobbra tartja majd magát. 2 Thesszalonikabeliek 2, 4 ?ben olvashatjuk, hogy ?maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.?

?Az Istenek istene ellen is vakmerően szól, és szerencsés lesz, mígnem betelik a harag, mert ami elhatároztatott, végre is hajtatik.? A Jelenések könyve 13, 5 arról ír, mennyi ideig tart majd ez az időszak. ?És adaték néki hatalom (a Fenevadnak, az Antikrisztusnak), hogy cselekedjék negyvenkét hónapig (három és fél évig).?

38-as vers: ?Ezek helyett az erődök istenét tiszteli, olyan istent, akit ősei nem ismertek tiszteli arannyal, ezüsttel, drágakővel és egyéb értékes dolgokkal.?

Ez az ?erődök istene?, jelentheti a fegyverkezést, és az a tény, hogy ezt az istent ?arannyal és ezüsttel? jutalmazza, utalhat a hadi kiadásokra. Ebben nincs semmi új, már Dániel idejében is fontos volt a hadviselés, sokat áldoztak a háború istenének, és már akkor is sokat költöttek a fegyverkezésre és a sereg fenntartására. Ami újdonságnak számít, és csak a jelenkorra jellemző az a nukleáris fegyverek alkalmazása ?az isten, akit nem ismertek az ő atyái?.

39. vers: ?És az erődített városokban így tesz az idegen istenek nevében: aki hódol, annak dicsőségét megsokasítja és sokak felett ad nékik hatalmat; a földet elosztja jutalom gyanánt. ?

Ez az ?idegen isten? lehet, hogy a Fenevad képe lesz, amiről a Jelenések 13, 14. 15 ír. ?És elhiteti (az Antikrisztus) a földnek lakosait a jelekkel, amik adatának neki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevad képét, aki fegyverrel megsebesíttetett vala, és megelevenedett. És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek.?

A vers által leírtak arra engednek következtetni, hogy ez a kép, vagy képmás egy szuperszámítógép lehet, ami a világ minden lakosának adatait tartalmazza majd (az adatbázis már tulajdonképpen már elkészült), ami felett az Antikrisztus rendelkezik majd. Ezen keresztül fut majd a világ pénzrendszere, valamennyi tranzakció ennek ellenőrzése alatt áll majd. A rendszerhez a 666-os számnak is köze lesz valamilyen módon.

Jelenések könyve 13, 16-18: ?Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcseség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.?

Dániel 11, 40-42 ? Az Antikrisztus negyedik háborúja?

40-es vers: ?De a vég idején összetűz vele a déli király, és mint a forgószél, úgy megy reá az északi király szekerekkel, lovasokkal és sok hajóval, és betör az országokba, elözönli és végigjárja azokat.?

Ez a háború a második három és fél év során lesz, a Nagy Nyomorúság idején, talán már egészen a végén, mert, amint azt néhány verssel később olvashatjuk, az Antikrisztus hatalma ekkora már végéhez közeledik. Ez is az Észak királya (az Antikrisztus) és a dél királya (valószínűleg Izrael az USA támogatásával) között zajlik.

Dániel csak számára ismert kifejezéseket használhatott a látomás leírásánál, tankok helyett szekereket, légitámadás helyett forgószelet említ például.

41-es vers: ?És bemegy a dicső földre, és sokan elesnek; de ezek megszabadulnak az ő kezéből: Edom, Moáb és az Ammon fiainak színe-java.?

Edom, Moáb, és Ammon a mai Jordániában találhatók.

42-es vers: ?És kezeit az országokra veti, és Egyiptom földe meg nem menekedhetik.?

43-as vers: ?És ura lesz Egyiptom arany- és ezüst-kincseinek és minden drágalátos javainak; líbiabeliek és etiópok lesznek az ő kíséretében.?

?Ura lesz az arany és ezüst kincseknek?, arra enged következtetni, hogy nagy gazdasági hatalma lesz, amit a Jelenések könyve 13, 16-18 is  megerősít.

?Líbiabeliek és etiópok lesznek a kíséretében.? Eszerint ezek az országok követni fogják az Antikrisztust.

Dániel 11, 44 ? Az Antikrisztus ötödik háborúja?

44-es vers: ?De a keletről és északról jövő hírek megrémítik, ezért kivonul nagy haraggal, elpusztít és kiirt sokakat.?

Ez megint úgy hangzik, mint egy újabb háború, vagy esetleg a 40-42 versekben leírt háború folytatása, és valószínűleg a Nyomorúság vége felé történik. Ha ez egy újabb, ötödik háború, a versből úgy hangzik, hogy keleti népek ellen vívja az Antikrisztus.

?Északról való hírek?, talán egy puccs vagy zavargások hírét jelenti hazájából vagy nézeteltérést Észak-Amerikával.

?Kivonul nagy haraggal, hogy elveszessen sokakat.? Ez megint háború lehet, talán nukleáris, melynek során az Antikrisztus és szövetségesei elpusztítják ?Babilont?, ahogy a Jelenések könyve 14, 8 és 17, 16 versekben és az egész 18. fejezetben olvashatjuk. Ez a háború valószínűleg közvetlenül Jézus visszatérése és az elragadtatás előtt lesz.

45-ös vers: ?És felvonja az ő sátor-palotáját a tengerek és a dicső szent hegy között; és végére jut, és senki sem segít rajta.?

A ?dicsőséges hegy? a jeruzsálemi Mória hegye. Ez nem azt jelenti, hogy az Antikrisztus ilyen sokáig várt arra, hogy felállítsa főhadiszállását Jeruzsálemben, inkább csak utalás arra, amit három és fél évvel korábban az egyezmény megszegésekor tett, amikor felállította képmását a templomban vagy környékén (Dániel 11, 30. 31) és istennek nyilvánította magát az egész világ előtt, betiltva minden egyéb vallás gyakorlását (2. Thessalonikabeliek 2, 3-4).

?És a végére jut és senki sem segíthet rajta.? Az Antikrisztus összegyűjti erőit az Armageddon síkságra néző Megiddónál Izrael északi részén az uralmát ellenző országok ellen, uralkodásának legnagyobb csatájára. Ekkor azonban Jézus közbelép, vele minden megváltott gyermeke, hogy közös erővel elpusztítsák az Antikrisztus erőit, a történelem legnagyobb ütközetében, az Armageddoni csatában.  (Jelenések 16:12-16, 19:11-21) Ezt végre egy boldog kor követi, az ezer évig tartó millennium. A boldog kezdet!

(A bibliai verseket a Károly Gáspár illetve az Új Bibliafordításból idézzük.)

Előző posztKövetkező poszt

32 hozzászólás

   1. Jó, Pál apostol azt írja, hogy “sok antikrisztus támad(t)” – viszont MI TUDJUK hogy mit értünk alatta. Azt a személyt, akire Jézus azt mondta: “Én Atyám nevében jöttem és nem fogadtatok el: jön majd más a saját maga nevében, azt elfogadjátok” – emlékezetből írtam, elnézést, lényeg az, hogy egy SZEMÉLY aki Jézus ELLEN van/lesz, és ez bőven elég indok arra, hogy mi így hívjuk.

 1. Elgondolkodtam azon, hogy a Bibliában minden bizonnyal vannak, sőt elég nagy eséllyel lehetnek olyan részek, részletek, tartalmak, melyek figyelemelterelő mementókként lépnek fel a nem őszinte és nem tiszta érdeklődésű Olvasó számára.Az őszinte érdeklődés számára meg pláne!Mintegy védőfalakként.Terelőbóják gyanánt.De mit védelmeznek?Az Igazságot?Hiszen az sosem szorul védelemre, mert az Igazságot semmi sem képes még csak gondolatban sem kikezdeni.Hát akkor mit védenek?Szerintem magát az Olvasót.A felkészületlen elmét és szívet.A sérülékeny kezdőt, a bennünk élő és eleve velünk született ártatlanságot.Inkább sérüljön az a hamis identitástudat, amit mi annyira előtérbe helyezni szeretünk, és amit mi annyira védelmezni szándékozunk.(Jézus alapvető tanítása, hogy meghalni tudni kell ahhoz, hogy élhessünk.) De nem csak védvonalak ezek, hanem terelőbóják is.

  Ahogy védik az Olvasót, tanítják is, és terelik figyelmét és érdeklődését az egyre lényegre törőbb, egyre bensőségesebb, így az egyre elszántabb őszinteséget, bátorságot, mélyebb benső békét és szeretetet igénylő Bibliai valóság felé.Ami a Bibliában írva van, az szerintem mind igaz; szerintem Jónás valóban ott volt a bálna bendőjében, csak hogy egy példát említsek, és egy szűz lány valóban Istent szült a világra, ezzel együtt az Igazság sosem a részek összege, mert a részek összege sosem adja ki az egészet, hanem az Igazság valószínűleg egy folyamat.Egyetlen pontja sem lényegesebb vagy nagyobb igazság tartalmú a többinél – ezzel együtt az árral szembe úszni próbáló Olvasó számára néhányuk valóságos örvényt jelenthet.Egy helyben forgást.És ebből aztán a számára leghasznosabb helyen bukkan elő újra, ami egyáltalán nem véletlen.Nem véletlen, hanem az Igazság “szerkezete” ilyen.Ám ez a véletleneket meghaladó irány csak idővel lesz tudatossá számunkra.(Magunk mögött merjük hagyni és elengedni a régieket.) És ez is a “terv” része.Szóval egyetlen izzadság- vagy vércsepp, egyetlen lélegzetvétel vagy egyetlen szívdobbanás sem veszik kárba.Minden a “terv” része.Minden az igazság része.Az Igazság pedig, úgy tűnik, egy út, amin haladva folyton változik a táj képe.Egy élő úton haladunk.

  Habár azt mondják, és ez szerintem nagyon igaz, hogy a fény az alagút végén sosem illúzió, hanem az úton való haladás és az alagút az… Szóval egy őszinte útonjáró, ahová igyexik, már ott is van, hiszen az Igazság mindenhol jelenlévő.Ennek a megértése viszont egy elég hosszú út bejárást igényli. 😀 Ráadásul úgy tűnik néha, hogy ez az út visszafelé vezet.

  Az, hogy ehhez a poszthoz csatoltam ezt a hozzászólást, nem jelent semmi szándékosat a részemről, csupán egy Bibliával foglalkozó cikket kerestem itt.

 2. “És a király a maga tetszése szerint cselekszik és felfuvalkodik és felmagasztalja magát minden isten felett, és az istenek Istene ellen is vakmerőn szól, és szerencsés lesz, mígnem betelik a harag; mert a mi elhatároztatott, az végre is hajtatik.
  Nem gondol atyáinak isteneivel, nem gondol az asszonyok kedvenczével, és egy istennel sem; hanem mindennek fölibe magasztalja magát.
  De a helyett tiszteli az erődök istenét annak helyén; és azt az istent, a kit nem ismertek az ő atyái, tiszteli aranynyal, ezüsttel, drágakövekkel és becses ajándékokkal.
  És az erődített városokban így teszen az idegen istenek nevében: a ki hódol, annak dicsőségét megsokasítja és sokak felett ad nékik hatalmat; a földet elosztja jutalom gyanánt.”

  Véleményem szerint ez a dánieli prófécia egy olyan jelenlegi birodalomra utal, ami szellemileg nagyban a római birodalomra hasonlít. Az erődök istene.akiről Dániel beszél- valószínüleg Mars-a római háborúk istenének modernkori változata, melynek imádatát széles körben propagálja. Lehetne Mars temploma éppenséggel a mozi, ahol szinte minden levetített film valamiféle fegyveres akcióról, háborúról szó-történjen az alienek vagy terroristák ellen. Ugyanúgy nem kizárható az erőszakosságra buzdító háborús számítógépes és konzolos játékok tömkelege is, mint az erődítmények istenének templomának kellékei. Ebben a különös kultúrában, még a gyermekek kezébe is műanyag pisztolyokat és fegyvereket adnak játék gyanánt… Mi ez, ha nem a Mars modernkori imádata? További idegen istenei pedig, akiket a felmenői nem ismertek, lehetnének a különböző modernkori ideológiai mozgalmak melyek a régi pogány istenek kultuszából merítenek. (Pl.: Feminista mozgalom, LMBT, Greenpeace és még sorolhatnánk… )
  Egy másik dánieli idézet szerint az általa uralt, megerősített országok állampolgárai között szétosztja támogatások gyanánt a saját háborúiból származó anyagi nyereséget, amit a korábbi birodalmak egyáltalán nem cselekedtek. Amely ország elismeri és tiszteli ezeket a fura ideológiai isteneket, amit imád ez a birodalom-annak nagy hatalmat és tisztességet ad. Ennek ellenére csöppet sem vallásos, nem imádja az Istenek Istenét, sőt lépten nyomon alattomosan Izrael Istene ellen cselekszik és beszél. Mi más lehetne az Északi király, ha nem a jelenlegi Nyugati berendezkedésű államok feje, az ENSZ, az Európai Únió vagy az USA?

  1. az Antikrisztusnak semmi esélye sincs, mielőtt bármit is tenne a rácsok mögé juttatná a törvény, csak világpolitikusként max ha hatalomra jutna

 3. Még egy pontosítással jövök, függetlenül, hogy mi a véleményetek: az Ó-Sz. mindennapi áldozata a kivonuláskor, vagyis Mózes, a Szent Sátor, frigyláda, Ároni papság, leviták stb kezdődött. Befejeződött Kr.u. 70-ben a Templom lerombolásával és a zsidók szétvándorlásával a világban. Ők voltak a “választott nép”, tulajdonképpen a Messiás megfeszítéséig.
  Az Ú-Sz. választott népe az Apostoli Anya Szent Egyház. A mindennapi szentmise a mindennapi áldozat, amit a világon bemutatnak papjaink. Ennek vetnek hamarosan, alattomosan véget, a Katolikus Egyházban, Ferenc pápa, vagyis a Hamis Próféta közreműködésével, átkozmetikázva a liturgiát, kiforgatva a kétezer éves “tanítást, Igazságot”. Ennek bevezető része volt a II. Vatikáni Zsinat. Pontosabban, az egyházi szabadkőművesség teljesíti feladatát, azaz küldetését, mint Júdás. Jel 13, 11-12.
  A zsidóknak korunkban nincs más alternatívájuk, szerepük, mint felismerni és elfogadni az Igazságot, amint Pál apostol megjövendölte.

  1. Az a látásod nagy tévedése, illetve hiányossága, hogy nem Ferenc pápa csak itt a hunyó, hanem maga a gépezet, a rendszer, a katolikus egyház velejéig romlott, mint Istenre és Péterre kent, valójában finoman szólva is egy sátáni hálózat, a világi háttérhatalommal együttműködő és a jezsuita fekete pápaság mint a hivatalos egyházi rendszer háttérhatalmával irányított vallási és gazdasági birodalom. Ala a nagy parázna. Ami pedig a legfontosabb (itt vagy megtévedve leginkább), hogy első pillanataitól kezdve: Nagy Konstantin hamis hitetésétől és az egyházi hatalmi rend megalapításától fogva, a Mithrász kultusszal paráználkodott szinkretista álkeresztény kisiklott és vakvágányra tévedt sátáni megtévesztés. A legnagyobb mind ez idáig Ádámék esete óta.

   1. Arpiel, le szeretnék szokni arról, hogy reagálok arra amiket írsz. Egyszerű NEM ISMERETBŐL fakadnak soraid. Az igaz, hogy sokunk szerint tévedés volt részt venni “konstantini fordulatban” de sajnos, olyan sokszor van más szemüveg rajtunk mint kellene … volt itt cikk a Niceai Zsinatról, ahol a részvevők lényegében mind mártírok voltak már élve is … Egy halvány reménye hogy megtér a világ …mert megtért a császár, nem lehetett előre látni, mi következik.
    SEMMI KÖZE az általad dédelgetett vádhoz, a Mithasz kultuszhoz, még közel sem jöttél hogy jobban láss (és nem is kérdeztél minket). Nem fogom a padlóra szórni a gyöngyöket … a sok csodálatos GYÜMÖLCSÖT melyet a kategyház termett …
    A pokol kapui nem vettek erőt rajta: vajon Jézus miért mondta ezt? Ugyanakkor küszöbön áll a hitehagyás … vajon HOL ?! HA PEDIG HITEHAGYÁS, akkor VOLT előbb is 🙂 de milyen ! Közelébe se tudsz jönni 🙁 – egyelőre, sajnos ! … és még sokan mások.
    Vajon a János 6-ban leírt kafarnaumi beszéd után, akik megbotránkoztak az Úr Jézusban, és ELHAGYTÁK, miért botránkoztak meg? “Hogy adhatja ez a saját testét eledelül nekünk” … mire Jézus azt kérdezte a tanítványoktól, hogy “ti is el akartok menni” ?

    Abszurd kérdés, de az Úr akkor KIKKEL volt ?! akik elhagyták vagy akik ott maradtak … és akkor ebből következően mi is az igazság … ÍGY ilyen módon SEHOL nem találod az Urat, mint ahogy mi találjuk … egyelőre, mert “elvétetik majd a mindennapi áldozat” és a nagy parázna, igen, majd felül ama trónra …

    Ha pedig azt mondod, ami írva is van, hogy egy folyamat volt, fennállt sokáig ama paráznaság, az is írva van, hogy NŐJÖN FEL A KONKOLY IS AZ ARATÁSIG ! tehát együtt nőnek a színtiszta búzával ! 🙂

    1. Tudom milyen érzése lehet ez, nem jó….Aki beleszületik (akár mindkét értelemben), nehezen száll ki belőle. De, pontosítok és nyomatékosítok is, nem a katolikus hívekről, nem rólad beszéltem ! Nem a katolikus egyház tart meg és közvetít üdvösséget ! Én egy sátán által uralt (ettől még Krisztus jelen lehet a maga módján, egyes eberek életében) rendszerről beszélek, csak és kizárólag objektív és tényszerű információk alapján, sosem voltam katolikus, egyébként hidegen hagy a szervezet. Az meg hogy jön a hitehagyás, biztos dolog, de nem kellene a saját rendszeredre, emberi képződményedre ráhúzni az ide vonatkozó igéket. Jézus és a többi apostol is, a Krisztusban újjászületettek közösségéről beszélt, nekik szólt, ami nem azonos a kat. egyházzal ! Biztos vannak ott is Isten kegyelméből megtartott lelkek, de mint intézmény: gazdasági-politikai-háttérhatalmi és szellemi (okkult-álkeresztény) szervezet első pillanattól romlott és bukott volt, menthetetlen. “Fussatok ki belőle én népem..” Te miért nem teszed ? Érdekes módon magyar nyelven meglepően kevés érdemi munka, forrás, könyv van a témáról, jól dolgozott a hazánkban mindig is prosperáló (kivéve a kommunizmus 40 évét) hárító apparátus, hogy ne lásson be a köznép (laikusok) a leplek mögé. Úgy gondolom, MINDEN valóban keresztény (de nem katolikus) ember többé kevésbé tisztában van ezzel itt is, amit írtam, ez nyílt titok, csak a hamisan értelmezett keresztényi egység és békesség, illetve a tolérániá polkorrekt mételye miatt, nem erőltetik a témát. Pedig milyen igaza volt Babits Mihálynak a Jónásban: “De böjt s jámborság néked mint a pélva, mert vétkesek közt cinkos aki néma.”

     http://users.atw.hu/elizeus/eretneksegek.html

 4. Testvéreim. Túlzottan nem kell “okoskodni”, csak az emberi értelemre támaszkodva kutatni az “idők jeleit”. Vegyük figyelembe az első eljövetel körülményeit, elsősorban, mert a “próféciákat” események, személyek, sőt magán kinyilatkoztatások tárták fel, vezették be, akkor. Röviden, tömören, Zakariás megnémulása, Mária Szentlélek általi megtermékenyítése, a napkeleti bölcsek megjelenése, az egyszerű pásztorok “értesítése” a Messiás megszületésére, az agg Símeón és Anna tanúságtétele a templomi bemutatáskor. Tehát a “végső idők” eseményeit pontosabban, megbízhatóbban éppen napjaink hiteles magán kinyilatkoztatásai tárják fel azon személyek számára, akik erre fogékonyak. Lásd Gobbi atya Kék könyvének üzenetei, mint bevezető alap, éppen papok számára, a csúcs az Igazság könyve, MDM üzeneteivel, aki az utolsó próféta, a hetedik hírnök. Illés, keresztelő János, Mary Carberi. Akiknek ezek “kemény beszéd”, várják meg az események kibontakozását, és utána nyilatkoznak.

 5. Ildikó, látni, te sem történelemszakon végeztél. A Trójai háboru az i.e. 1200-as években volt, valami 1700 évvel Dániel próféciája el?tt. A múlra amúgy sem kunszt prófétálni, ez olyan, mintha megjövendölném, hogy volt a II. Világháború 🙂

  1. “A Trójai háboru az i.e. 1200-as években volt, valami 1700 évvel Dániel próféciája el?tt.”
   Én se történelemszakon végeztem, lehet azért nem áll bennem össze a kép? Ebből az jön le, hogy Dániel Krisztus után 500-ban élt, ami ugye lehetetlen… De gondolom elirtad, és 1700 helyett 700 évet akartál irni. (?)

 6. A cikk elején az olvasható, hogy:
  A Dániel próféta könyvének 11. fejezetében található próféciák majdnem 2000 éves időtartamot ölelnek át, Nagy Sándor idejétől kezdve, egészen az eljövendő világdiktátor, az Antikrisztus koráig.
  Alább pedig az olvasható, hogy:
  Dániel 10. fejezete tulajdonképpen a 11. előkészítése. Időszámításunk előtt 538-ban, Cyrus, a nagy perzsa uralkodó idejében, három hét imádkozás után egy angyali üzenethozó jelent meg Dánielnek. (Dániel 10, 1-6) ?Jöttem pedig ? szólt a hírnök ? hogy tudtodra adjam, ami a te népedre az utolsó időkben következik ? a végső időben ?mert a látomás azokra az időkre szól.? (Dániel 10, 14)

  Kérem, hogy homályosítson már föl valaki, mert képletesen szólva belém bújt a kisördög:
  Ha Dániel prófétának i.e. 538-ban, tehát 2551 évvel ezelőtt jelent meg az angyal az üzenetével,
  de Nagy Sándor i.e. 356-323 között, tehát 2336-2369 évvel ezelőtt uralkodott
  és a próféciák Nagy Sándor idejétől számítva, a világdiktátor Antikrisztus koráig majdnem 2000 éves időtartamot ölelnek át, akkor az Antikrisztus korának az 1650-es évek körüli időszakban kellett volna lennie. Tehát, akkor már nincs is mitől félnünk?

  Üdvözlettel: B.Kiss-Tóth László

  1. “majdnem” helyett “több mint” lett volna helyes, ez áll az eredeti szövegben is. Mea culpa

 7. Az hogy ismerné Istent, ha nem ismeri önmagát sem.

  Atya-Fiú-Szentlélek
  Isten-Ember-Hatalom

  Aki látja az tudja, aki meg nem akarja, annak nyögés a vége. Ez van most. Valakit érdekel? Miért, hogyan! 2000 éve 1 embert érdekelt, HOGY mi van a többivel. MOST 1et sem izgat!
  Miért! Nem az a lényeg hogy HOGYAN, hanem hogy MIÉRT! A cél az ok.

  qbee@szitu.hu itt megtaláltok

 8. "The God of familiar people and take courage to act." They'd be what? I mean we, Hungarians?

  1. While the 'people' is generally a nation, ethnic group refers to, I must say that no other nation on earth today, which is generally true, that knows God. I think those people are involved, be they Hungarians, Chinese or any other descendants of people who really know God. So, believe, know and follow the Word. There is no Jew nor Greek, no slave nor free, there is neither male nor female: for ye are all one in Christ Jesus. – 3:28 Galátziabeliekhez

 9. ?Az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik.?

  Ezek mi lennénk? Mármint mi, magyarok ?

  1. Bár a ‘nép’ szó általában egy nemzetre, népcsoportra utal, azt kell mondjam, hogy nincs ma a földön olyan nemzet, amelyre általánosságban igaz lenne, hogy ismeri Istent. Szerintem azokról az emberekről van szó, legyenek azok magyarok, kínaiak vagy bármilyen más nép sarjai, akik valóban ismerik Istent. Tehát hisznek benne, ismerik és követik Igéjét.

   Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem n?; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. – Galátziabeliekhez 3:28

   1. Ez az igeszakasz kizárólag a judeo-keresztényekre vonatkozik, ugyanis ők fogják először felismerni az antikrisztusi csalás igazi arcát-mivel ismerik annyira a saját Istenüket, hogy ne keverjék össze azzal a verzióval, amit az anti-krisztus hírdet és ennek okán ez cselekvésre fogja őket sarkalni. Nem erőszakos lázadásról lesz itt szó-hanem erőteljes kiáltásokról, ez fogja megrémíteni ezt a démoni, hitető hatalmat és visszatér nagy haraggal, hogy üldözze Isten népét a saját birodalmán belül.

    1. Bocs, de mi az hogy “judeo-keresztény” ? Hol olvastál ilyet a Bibliában ? Ezzel a buta (egy bizonyos gyülekezetben, egyéb okokból manipulatíve használt) kifejezéssel gyakorlatilag cáfolod a fenti bibliai sorokat, amiket Thea írt. Abban sem lennék olyan biztos, hogy a hívők (újjászületettek) fel fogják ismerni az antikrisztus hitetéseit, mikor most alaphangon sem nagyon ismerik föl ezen hitetések előkészületeit, téveszméit.

    2. Természetesen a judeo-kereszténység alatt az eredeti-őskereszténység szellemiségét értem. Az első keresztények kivétel nélkül zsidók voltak és tudták, hogy ki az Isten, kit kell imádni. Aki mást tanít mint amit az apostolok tanítottak, az az Anti-Krisztus szellemiségét hordozza, nem pedig Krisztusét. Kétségkívivül aki ragaszkodik az eredeti hithez, az fel fogja ismerni a csalást.
     Pál ezt írta:
     “De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok.” Gal 1, 8

    3. Érthető voltál, köszi ! Én úgy látom, ahogy Thea is idézte az igét, a valós Szent Szellemtől való újjászületés után megszűnik a nemzeti származás jelentősége, a zsidóknak is (amennyiben megtérnek). A korai keresztények, az apostolok, Pálék, persze zsidók voltak, de ők még az ószövetségben születtek, szocializálódtak, abból kapták az alap tanítást, és ezt nem volt egyszerű levetkőzni, átöltözni a szakadozott foltos ruhából egy tökéletesen tiszta fehér ruhába, amin csak Jézus vére piroslott. Egy átmeneti korszakban és állapotban éltek, ami jobb és könnyebb volt nekik (hit szempontjából), hiszen Jézussal együtt éltek a maga földi valóságában, első kézből kapták az igét, a Szent Szellem első legerőteljesebb hullámába voltak, stb. Mégis az ószövetség és a törvényesség, vallásosság még le kellett málljon róluk. Azért veséztem ezt ki, mert meggyőződésem, hogy jelen korban nem csak a közeledő antikrisztus nyilvánvalóan luciferánus és hazug mivolta fog kihívást jelenteni a keresztények számára a hamis tanításaival együtt, sokkal inkább már azok a keresztény tanítások és közbeszédek, szokások közt meglévő és elbújtatott vallásos, és hitető ál igazságok, ál dogmák és félrevezetett bibliai magyarázatok, amik kisiklatni akarják a kereszténység minden ágát, formációját, főleg azokat, akik oly büszkék voltak az igazságban való járásukra és Istenhez közelebb állásukra. A pünkösdi-karizmatikus keresztényekre gondolok, ahol ezen felfuvalkodottság és szellemi gőg mellett annyira jelen lett például a fent említett eset, mikor megint és notóriusan rosszul és a szellemi prioritást felrúgva idézik, értelmezik és leginkább aktualizálják az ószövetséget meg a törvényt, hivatkozva a “az írás fel nem bontható” és hasonló igékre. Ebből szellemi káosz, tévtanítások kihajtása, világi háttérhatalmi vagy nyílt erőkkel való összejátszás (pl.”keresztény cionizmus”) következik, olyan állapotba hozva az egyház ezen eredetileg erőteljesebb és “áldottabb” részét, hogy sátán nagyon jót fog röhögni rajta. Nem kellene ezt hagyni !

    4. Arpiel,

     Valóban, a cionizmus-mint zsidó nacionalista irányzat legalább annyira veszélyes és értelmetlen, mint például az egyre erősödő hungarizmus vagy fasizmus. Undorral tölt el, hogy ez az általános idiotizmus, miszerint az egyik nemzet különb és magasabbrendű a másiknál-mennyi követőre talál és lényegében a bázisa az örökké elégedetlen alulművelt népek szimpla idegengyűlölete. A zsidóságra visszatérve, a zsidók pontosan ott követték el a hibát, ahol később a legidősebb lánya, a kereszténység is. Elvesztek a formális cselekedetekben, ünnepek betartásában, extrém-külső vallásosságban, de a szívük továbbra is romlott volt, mert nem alázták meg magukat a mindenható előtt, az önigazultság betegségébe estek. Nem hitték el, hogy Krisztus azért jött, hogy szívből betöltse azokat az egyébként jó törvényeket, amik a tízparancsolatban foglaltattak és ezzel együtLn alól való teljes szabadságra. Mindenesetre már Pál apostol idejében megjelent az antiszemitizmus, főleg a pogányokból lett keresztények között. Pál így tanította őket a zsidókkal kapcsolatban:

     “Annakokáért mondom: Avagy azért botlottak-é meg, hogy elessenek? Távol legyen; hanem az ő esetük folytán lett az idvesség a pogányoké, hogy ők felingereltessenek.
     Ha pedig az ő esetök világnak gazdagsága, és az ő veszteségök pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességök?
     Mert néktek mondom a pogányoknak, a mennyiben hát én pogányok apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem,
     Ha ugyan felingerelhetném az én atyámfiait, és megtarthatnék közülök némelyeket.
     Mert ha az ő elvettetésök a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételök hanemha élet a halálból?
     Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is; és ha a gyökér szent, az ágak is azok.
     Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának;
     Ne kevélykedjél az ágak ellenében: ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.
     Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy én oltassam be.
     Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj;
     Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez.
     Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt a kik elestek, keménységét; irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; különben te is kivágatol.
     Sőt azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét beolthatja őket.
     Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelid olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájokba.” Rómabeliekhez írt levél 11. fejezet

    5. Bocsi, véletlenül ki maradt a gondolatmenetből véletlenül valami: “Nem hitték el, hogy Krisztus azért jött, hogy szívből betöltse azokat az egyébként jó törvényeket, amik a tízparancsolatban foglaltattak és ezzel együtt lehetőséget biztosítson a bűn alól való teljes szabadságra.” Így már jó.

  2. Szerintem válaszolj a mondat első felére 🙂 MAJD a másodikra és ezután nézd meg ezeket:
   https://www.youtube.com/watch?v=jqgfUyk8Sik&t=378s

   Ő is ilyeneket mondott, hogy itt-e vagy máshol (?) https://www.youtube.com/watch?v=CtLTGaekgUk majd megkeresem

   ezt legutóbb találtam, nagyon megdöbbentett (egy másik infrastruktúrát említ !! honnan tudja …) https://www.youtube.com/watch?v=vuuPi5ITr74

   és a klasszikus https://www.youtube.com/watch?v=6EbV_-GaK3A Pio atyától !

   Ennyi egybehangzó szöveg nem lehet véletlen.

   1. Azért jól megkeverted a forrásokat. Pió papa meg az újjászületett karizmatikus próféták. 🙂 Bár nem tesz jót a mozgalomnak Dr. Sharon Stone agyonplasztikázott ábrázata. Ez is a bővölködés kamu következménye…:-(

 10. Ho-ho-ho-hóóóóóó! Álljunk már meg egy szózatra. Ez a fejezet a Bibliában egyáltalán nem az Antikrisztusról szól, hanem a Görög háborúkról, többek között a trójairól is, meg a Trójai falovas kicsiny sereggel végrehajtott csatáról…(23.vers) Még a helyszínek is elég pontosak, megnevezik benne Egyiptomot, Perzsiát, Görögországot, a szigeteket, római hajóhadakat (30.vers) – Nehogy ezt vessük már össze a Jelenések könyvével!!!!

  1. ?Jöttem pedig ? szólt a hírnök ? hogy tudtodra adjam, ami a te népedre az utolsó időkben következik ? a végső időben ?mert a látomás azokra az időkre szól.? – Dániel 10, 14

   Elég egyértelműen fogalmaz.

  2. Azt tudjuk, hogy Jézus Máté 24-ben a végső időkről beszél: “…micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?” (24:3) Aztán később a 15. versben azt mondja: “Mikor azért látjátok, hogy a pusztító útálatosság a melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen”
   21: “Mert akkor nagy nyomorúság lesz….”
   29: “Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után…”
   30: “…meglátják az embernek Fiát eljőni…”
   A pusztító utálatosság felállítása tehát egy végső időben történő esemény. Maga, Jézus vonja a figyelmünket Dániel könyvére a végső időkkel kapcsolatban (persze nem az egész arról szól).

   Dániel több helyen is beszél a pusztító utálatosságról, például:
   8:13. “Meddig tart e látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől?”
   8:17. “…az utolsó időre szól ez a látomás.”
   Aztán valahol a déli és az északi király háborúi közepette:
   11:31. “…megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító útálatosságot.” (az előző hozzászólásban említve volt már Dán. 10:14)
   A 12. fejezetben foytatódik a látomás:
   1-es vers: nagy nyomorúság. 2-es vers: feltámadás és elragadtatás (végső időkben történő események).
   Az igaz, hogy a 11. fejezet a perzsa királyokkal és Görögországgal kezdődik, és bizonyos történelmi eseményeket írnak le. De a fejezet egy részétől már a végső időkről beszél. Például 27:”…a vég még bizonyos időre elmarad.”, 35: “…a vég idejéig…”, 40: “De a vég idején összetűz vele a déli király…”
   Amikor Pál apostol Jézus visszastéréséről beszél 2. Thess. 2. fejezetének elején, arra figyelmeztetett, hogy az nem történik meg amíg meg nem jelenik az antikrisztus, ” A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik…” . Dániel 11:36 pontosan ezt írja le: “felmagasztalja magát minden isten felett” – megint egy végső időben történő esemény.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend