chat2Ide jöhet minden érdekes vagy hasznos link, információ, forrás, illetve off-topik beszélgetés. 

Összetettebb témákhoz pedig inkább használjátok a fórumot: http://klub.idokjelei.hu/forums/

5 374 hozzászólás

 1. Bartus László: A NER “keresztény” prostituáltjai
  A Biblia szerint a “parázna asszony” a hamis egyház, amely az állammal összefonódik

  Írta: Amerikai Népszava – 2018-03-113

  Az illiberális államok vallási támogatást élveznek, magukat a kereszténység védelmezőiként mutatják be. Ezt sokan hajlamosak lebecsülni, nem veszik tudomásul azt, hogy az emberek millióinak ez sokat jelent. Még azoknak is, akik nem hívők. Ez rabul ejti, lebénítja őket.

  Ezek az illiberális államok a kereszténység, a vallásos hit nélkül nem tudnák hatalmukat fenntartani. A NER alaptörvénye Szent István királyhoz, a pápától kapott koronához, és a kereszténységhez kapcsolja a magyar nemzeti identitást. Aki nem tudja, hogy ez csalás, az kénytelen a nemzeti identitása miatt azonosulni ezzel.

  Ha megnézzük Putyin Oroszországát, Orbán Magyarországát, a lengyeleket, a többi európai szélsőjobboldali mozgalmat, valamennyi a kereszténységre hivatkozik, keresztény államról, keresztény Európáról, keresztény Magyarországról beszél. Az emberek pedig elhiszik. Nem tudják, hogy a Biblia szerint ez istenellenes.

  A vallás miatt az emberek igézet, kontroll, szellemi elnyomás alá kerülnek. Ezt okozza az állam és egyház összefonódása. Tehetetlenné válnak egy mégoly gonosz állam uralmával szemben is. Ez az oka annak, hogy képtelenek kivívni a szabadságukat. Megtéveszti őket az, hogy a keresztény állami ideológiát egyházak, keresztény gyülekezetek hitelesítik.

  Pedig a Biblia szerint ezek az egyházak “paráznák”, prostituáltak, akik magukat eladták, az Istennel kötött szövetségüket megtörték. A szövetség házasság, a házasság szövetség. Így a Biblia a házasság képével írja le Isten és az egyház kapcsolatát. Jézus Krisztus vőlegény, az ő egyháza menyasszony. Az állammal összefonódott egyház pedig “parázna asszony”.

  A Jelenések könyve 17. része szól a hamis egyházról, amely a népeken (“vízeken”) ül, mely a “föld királyaival” paráználkodik. Ez a legfőbb tulajdonsága, hogy az állammal szimbiózist alkot. Az állammal való összefonódása maga a paráznaság, ami az Istennel való szövetség elhagyása. A hamis egyház kereszténynek mondja magát, de valójában ez “a nagy Babilon, a paráznák és a föld útálatosságainak anyja”. A Biblia ezt Jézabel szelleméhez is köti, ami a varázslás és a manipulálás, a kontroll, az elnyomás és a szellemi erőszak megtestesítője.

  A hamis egyház része minden olyan felekezet és gyülekezet, amely az állammal fonódik össze, annak ideológiai támaszt nyújt, a hatalmát erősíti, és abból részesül, állami erővel akarja a világot megjobbítani, az erkölcstelenséget üldözni. Ez az egyház uralkodik, és a hatalom, valamint a pénz megszállottja. Hatalmas vagyonra tesz szert. Öltözetében a piros szín a prostitúciót jelenti: a hatalomért és pénzért eladja magát, és ezzel paráználkodik.

  Egyes bibliamagyarázók a “parázna asszonyt” kizárólag a római katolicizmussal azonosítják s kizárólag” Rómát ismerik fel benne. Ez azonban téves felfogás, mert a “parázna asszony” egy anya is, egy hamis anyaszentegyház, amelynek lányai azok a protestáns gyülekezetek, amelyek a római katolicizmusból szakadtak ki, de megtartották vagy visszatértek a római katolicizmus állammal való szövetségéhez.

  Azok a politizáló protestáns egyházak és neoprotestáns gyülekezetek, amelyek az állammal összefonódnak, ugyanúgy a hamis egyház részei, a “parázna asszonyhoz” tartoznak. Akik a világi állammal kiegészítik egymást, a világi állam pénzén élnek, a világi állam ideológiáját adják, és a világi állam segítségét veszik igénybe a keresztény értékek terjesztésére, ezért az államtól pénzt is kapnak, szolgálják az államot, részesülnek a hatalmából, azok Jézabel szellemének uralma alatt állnak, Babilon és nem Isten országának részei, prostituáltak.

  Azok az egyházak és gyülekezetek, amelyek (vagy a vezetőik, az alapítóik) a katolikus egyházból váltak ki, és annak hatalomszeretetéből, pénzszeretetéből, a katolicizmusából soha nem tértek meg, azok Jézabel szellemének uralma alatt állnak, a hamis egyházhoz tartoznak. Ezek előbb-utóbb az állammal összefonódnak, intenzíven politizálnak, hatalmi viszonyokat manipulálnak. Ezek az egyházak, gyülekezetek a parázna asszony részei, akik a hívőket Babilon uralma alá viszik, és Jézabel uralma alatt tartják. Ezeknek mondja azt a Biblia, hogy “fussatok ki Babilonból!”

  A Biblia szerint ezek a Sátán uralmához tartoznak, ezek adják az elnyomó világi államok, a fenevad erejét. A “parázna asszony” részeg a “szentek vérétől”, az igazi keresztényeket a múltban és a jövőben is üldözik, s eljutnak a fizikai gyilkolásig. A liberálisellenesség alapján könnyen beazonosíthatók, mert a liberalizmus akadályozza meg, hogy a “parázna asszony” a fenevadra üljön, a “kereszténység”, a hamis egyház az állammal összefonódjon. Ezért is gyűlölik a liberális Európai Uniót. Minden antiliberális prédikátor Jézabel uralma alatt áll. Az a bajuk a liberalizmussal, hogy az “erkölcsre” hivatkozva nem uralkodhatnak állami erővel.

  A nemzetállamokat azért dicsőítik, hogy létrejöhessen a nemzet és a vallás összefonódása, azonosítása. Maga a nemzet is vallássá válik, és az evilági államhatalom a hitre épül. Ez totális kontrollt hoz létre az emberek szelleme, lelke és teste fölött. Ez a megkötözöttség, amely a népeket, így Magyarországot is rabságban tartja. Sátáni erő áll mögötte, “Jézabelt” kell keresni fölötte.

  Aki olyan egyházat, gyülekezetet, vezető lelkészt lát, aki agresszív, haragos, bosszúálló, aki önző, önimádó, felfuvalkodott a “sikereire”, nagy világi befolyásra törekvő, nagy vagyonra tesz szert, aki nem tűri a neki való ellentmondást, aki tárgyként használ embereket, akinek nem lehet következmények nélkül kilépni az irányítása és a “tekintélye” alól, az Jézabel, s a Sátán uralma alatt álló ember. A szakirodalom így jellemzi: “Nem mondhatsz nemet ennek a szellemnek, ha mégis megteszed, abból nagy probléma lesz.” Ez volt a katolicizmus is.

  Vannak gyülekezetek, amelyekben Jézabel tanít. A megfélemlítés és az agresszió árad ki a televízióból, a fenyegetés és a kontroll a beszédeinek célja. Uralkodni akar mindenki lelke fölött. Aki ennek nem engedelmeskedik, különösen, ha egyszer azt már megtette, átkozza, üldözi, próbálja lejáratni, rossz hírét kelteni, becsmérelni, aláásni a hitelességét. Itt lehet például erről olvasni és hallani többet. Itt azt írják, hogy nem lehet találkozni olyan Jézabelt hordozó emberrel, “aki bevallja, hogy tévedett vagy bűnös egy dologban”.

  Vajon ki ez? Vajon kik ezek? Ismerős? Jézabelt bárki azonosíthatja a gyülekezetében vagy a televízióban. Azok a “keresztény” politikusok, akiken a “parázna asszony” ül, ugyanilyen jézabeli tulajdonságokkal rendelkeznek, és ugyanilyen magatartást tanúsítanak. Innen a hasonlóság és a kölcsönös személyes szimpátia is. Ezek tartják béklyóban mind a hívőket, mind a nem hívőket. Ezek bénítják le az emberek akaratát, hogy nem tudnak tenni semmit a gonosz ellen.

  Amikor a vallás és a hatalom (pénzzel párosulva) találkozik, akkor ez az egyveleg mindig a “parázna asszony”, Babilon és Jézabel jelenlétét és uralmát jelenti. Ekkor az emberek nemcsak azzal állnak szemben, amit látnak, hanem láthatatlan szellemi erőkkel is. Ez nemcsak politika, ez nem csupán emberi akarat és elhatározás kérdése. Jézabel hamis tekintélyét, urakodását, s szellemi elnyomását kell legyőzni. Ezt kell nyilvánosan leleplezni és összezúzni. A varázslás ellen kell győzni, a megfélemlítés ellen kell bátran fellépni.

  Magyarországon is ez van. A világban ez erősödött meg, ez a szellemiség emel fel fasiszta diktátorokat a “kereszténység” álruhájában. Ezek a báránybőrbe bújt farkasok. A korszak érdekessége, hogy most nem a katolikus anyaszentegyház játssza a főszerepet, s ez abban is látszik, hogy most Amerikában került hatalomra a történelem egyik legsötétebb figurája, akit a protestáns evangéliumi pünkösdi-karizmatikus mozgalom emelt hatalomra. Európa a felvilágosult szabadság állapotában van, de ezek ostroma alatt áll.

  Magyarországon ennek képviselője a Hit Gyülekezete, amely korábban ugyanezt vallotta, de végül azonos lett önmagával. Aki látta Németh Sándort, az láthatta Jézabel szellemét. S aki most látja a Hit Gyülekezetét, az látja a “parázna asszonyt”, amely az ATV segítségével a világi politikai viszonyokat manipulálja, mely összefonódott Orbán illiberális rendszerével, a katolicizmussal azonos “keresztény” legitimációt ad az elnyomó és korrupt rendszernek. Milliárdokat zsebel be a zsarnoki hatalomtól, amelynek a támogatója, miközben “ellenzéki” tévét működtet.

  A Biblia beszél testi paráznaságról és szellemi paráznaságról, de a kettő közül a szellemit mondja gonoszabbnak. Egy utcasarkon a testét áruló nő prostitúciója meg sem közelíti azt a prostitúciót, amikor egy gyülekezet, egyház szimbiózisba kerül a világi állammal. Amikor egy püspök, pap, vezető lelkész alárírásgyűjtésre (régen kopogtatócédulagyűjtésre) küldi a híveit, politikai pártokkal fonódik össze, és az államot akarja felhasználni hite terjesztésére, az egyházon kívüli emberek erkölcseinek és életmódjának korlátozására. Isten nevében. Ez mindennel ellentétes, amit a Biblia mond.

  Mindezt milliárdok bezsebelése mellett. Ez az igazi prostitúció a Biblia szerint. A prostituált ember ott kezdődik, aki eladja a lelkét, a hitét, Isten országát, az Istennel való szövetséget a világi hatalomért, befolyásért, pénzért, állammal való összefonódásért. Ez a prostitúció. Ez a “parázna asszony”, amely a fenevadon ül, ez a Babilon, a Sátán mélysége. A politikai elnyomás ereje pedig ebben áll, ez a varázslás teszi tehetetlenné és rabszolgává a népet.

  Magyarországon azok kaptak egyházi státuszt, amely keresztény egyházak, gyülekezetek ezt a keresztény legitimációt a rendszernek megadják. A többiektől elvették az egyházi státuszt. A világ azokat szereti, akik olyanok, mint a világ. A bevett egyházak azok, melyek a Biblia szerint “paráználkodnak a föld királyaival”. Ők Isten és a kereszténység ellenségei. Ezt pedig az emberek nem tudják. Nem lehet ennek a tudásnak a jelentőségét alábecsülni, mert ez az ideológia megbénítja az emberek gondolkodását.

  Nem hívők is pozitív érzéseket táplálnak a kereszténységgel szemben. Nem tudják, hogy a pozitív érzéseik Jézus Krisztus pozitív személyiségéből és tanításaiból fakadnak, azonban az állammal szövetségre lépő egyházak ellentétben állnak Jézus Krisztussal, a Sátán szolgái. A kereszténységet tisztelő emberek megnyugodhatnak, hogy ezek Isten ellenségei, nem kell tisztelni őket. És azt a politikai hatalmat sem, amellyel ezek összefonódnak.

  Hogy mi a megoldás? Hogyan lehet a fenevadat, a rajta ülő “parázna asszonyt”, Jézabelt és Babilont szellemileg legyőzni? Ahogyan egyszer ez már megtörtént a történelemben. Ezek a gonosz erők nem tudnak ellenállni az igazságnak. Az igazságot kell mondani, le kell leplezni őket, és nem szabad félni. A félelemben van az erejük, a hamis tekintélyben, a rágalmazás és a vádlás, a támadás a fegyverük. A felvilágosodás legyőzte őket. Az igazság, a Bibliából való leleplezés, az Istentől kapott emberi jogok, emberi méltóság bátor képviselete legyőzi őket.

  Az igazi kereszténység győzi le őket. Szavukon kell kapni, le kell leplezni őket. A “Jézabel” tombol, ha ellentmondanak neki. A Bibliában nincs ilyen, amit ezek az emberek hirdetnek. Nem lehet senkit megátkozni, nem lehet az egyháznak evilággal összefonódni, szervezett politikai tevékenységet folytatni. Nem lehet egyetlen nemzetet sem a kereszténységgel és a vallással azonosítani. Isten nem gyűlöl. Menekültet különösen nem, de más vallásút sem.

  Ki kell állni bátran az igazságért. Nem szabad félni, taktikázni, meghunyászkodni. Jézabel és a “parázna asszony” akar megfélemlíteni. De nem szabad hagyni. Vereségre van ítélve.

 2. Kedves Thea
  Visszagondolva , hogy évekkel ezelőtt milyen jó cikkeket ill. hanganyagokat készítettél , készített Joseph Candel melyek pl. prófétai eseményekről is szóltak.
  Pedig az események már előrehaladott állapotban vannak, így magyarországon is.
  pl. az antikrisztusi magyar kormány munkálkodása, a magyar egyházak, gyülekezeteinek támogatásával, stb…

 3. Kedves Thea!
  Szomorú, hogy milyen gyenge színvonalúvá vált az idők jelei honlap.
  A cikkek inkáb közelebbiek a világi cikkekhez mint a keresztény témákhoz.
  Talán cenzúrázva lett a szerkesztő vagy meg lett intve, hogy ne erőltesse a keresztény témát?

  1. Sajnálom, hogy így látod, bár valami rémlik, mintha Jézust is hasonló okból kritizálták volna…
   “Ezt látva a farizeusok így szóltak a tanítványokhoz: Miért eszik együtt a ti Mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel?
   Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így felelt nekik: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.
   Menjetek el, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”

  2. Előre bocsánatot kérek tőled Thea, mert nehéz olyat írni kedvesen, illetve úgy hogy ne okozzon bármi nézeteltérést vagy sértést, ha a téma nem hálás, konkrétan kritika. Teljesen egyetértek lacika71 kritikájával, még hozzátéve, hogy nem csak keresztény de még inkább klasszikus értelemben a régi Idők jelei-re jellemző (saját megfogalmazásom szerint “konteós”) anyagok, hírek kezdenek eltűnni, hiányoznak az új posztokból. Nem akartam magamtól szólni, de most kaptam egy kis segítséget. Persze lehet hogy csak az uborkaszezon miatt van ez, de tényleg visszanézve az elmúlt hónapokat megállapítható egy fajta színvonal esés, sokszor a kommentekben történő vita volt a leginkább érdekes, de azok is témájukban függetlenek voltak a posztoktól. Szerintem sok minden történt, történik a keresztény és a nem keresztény világban is, amiről jó lenne tudni, informálódni. Pl. a karizmatikus kereszténység több amerikai képviselője és a pápa illetve a katolicizmus között erősödő szövetségekről, összeborulásokról. Ennek őrületesen súlyos jelentősége van, lesz, és igencsak idők jeleit mutatja. Jó lenne több az igazságot feltáró, a hamisságot (főleg a kereszténységen belül) leleplező írást, cikket látni.

   1. Rendkívül áldottnak érzem magam, hogy volt alkalmam 2 hetet internetmentes környezetben tölteni, és nemhogy cikket nem írtam, de semmilyen hírről sem értesültem. A két hét pihenés után viszont a munka szaporodott meg, úgyhogy azért nem nagyon írtam. Nem tudom, hogy a nyár hátralévő részében miként lesz, de azt gondolom, hogy hasonló marad a helyzet.
    Volt idő pár éve, amikor a nyarat is cikkek írásával töltöttem. Annak is megvolt az ideje. Most a feltöltődésen a hangsúly.
    Szóval, ha ezt színvonal esésnek gondoljátok, akkor legyen. Leestem a béke és nyugalom színvonalára. A konteókat pedig írjátok meg nekem, mert érdekelnek, csak most nincs időm érdemben belevetnem magam ilyesmibe, felszínesen meg nincs írtelme.

    1. Mt.16:3 :mrgreen: Képmutatók, a konteókat észre tudjátok venni, az idők jeleit pedig nem tudjátok? 😀 (L)

    2. Sajna-bajna nem működik a “szív” hangulatjel.Hát tényleg, ezt a brutális szívvonalesést!…

   2. Kedves Lacika!
    Téged hamar letudlak, mert ordít az antikrisztus szellemisége a liberalizmusoddal. Magyarul te Dániel prófétát is hazugnak tartod?
    Thea-t viszont nem hibáztathatod a színvonal romlása, Ő is ember, akárcsak te. Olvasd a Bibliát hittel és majd még fogsz érteni.

    Kedves Arpiel!
    Thea nem Jézus Krisztus, ha kevés az információd, olvasd a Jelenések könyvét hittem, és nagyon sok mindent felfed Neked. De kedvesnek látlak ennek ellenére Téged.

    Kedves Thea!
    Az Úr legyen Veled.

    1. Loki (hoppá, ez nem az ördög viking isten megfelelője?) ! Én Theának írtam, mert ő szerkeszti az Idők jelei-t, és nem Jézus Krisztusnak. Kár Őt ilyen alapon ide keverni. Köszönöm a kedves látásodat, nem is akartam senkit megbántani. Te meg választhatnál kedvesebb nevet magadnak. 🙂

 4. Valaki látta már a nemrég mozicsatornákon bemutatott három részes minisorozatot, A gyermekkor végét ? Majd berosáltam mikor megnéztem. A Váradi-Károli Biblia blog írója csinált is egy videó fordítást a filmről. Brutális a fedése a bibliai végkifejlettel és az idegenekkel. Itt lehet megnézni.
  https://indavideo.hu/video/A_gyermekkor_vege_1
  https://indavideo.hu/video/A_gyernekkor_vege_2
  https://indavideo.hu/video/A_gyermekkor_vege_3

  1. Köszi Arpiel. Az én érdeklődésemet felkeltetted. Meg fogom nézni, amint lesz egy kis időm.

    1. Azt hiszem a víz feletti és alatti részek egyaránt érdekelnek 🙂

    2. Még ilyet! 🙂
     Egyébként néhány filmváltozat valóban tud annyit, mint az eredeti regény.Ilyen még Clarke esetében is előfordult, a 2001-nél.Igaz, ott a film és a regény párhuzamosan készült, és a rendező (Stanley Kubrick) beleszólt az író munkájába és viszont.Jó, de itt két igazi géniuszról van szó.Clarke a távközlési műholdrendszer megalkotója, Kubrick pedig a holdra szállást rendezte.(Rossz nyelvek szerint a helyszínen. :mrgreen: ) A könyveknek a filmekkel szemben megvan az az előnyük, hogy míg az előzőekbe a sorközök is bele vannak szőve, addig az utóbbiak pont kitöltik ezeket.Azt mondják, hogy a képzelet megfizethetetlen, nem fér a stáb költségvetésébe, és legtöbbször csinálnak valami izét az eredeti élmény helyett… De azért a film is élmény, nagy élmény tud lenni, én nagyon szeretem a filmeket.De amikor egy regényből adaptálnak, oda már Kubrick kell. 🙂

    3. Azt természetesen csak viccnek szántam, hogy Stanley Kubrick rendezte volna a holdra szállást.

  2. Nekem a filmben megjelenő nagy űrhajó(k)ról ez az építmény ugrott be:

   https://turizmus.com/html/data/cikk/115/1809/cikk_1151809/csiksomlyoi_bucsu.jpg

   Szerintem mindenki tudja, mi ez, és hogy hol van.De talán az már kevésbé köztudott, hogy a “mágus”, az az Makovecz Imre tervezte.Azoknak pedig, akik látták a filmet vagy majd megnézik, ide posztolom Orbán Viktor gyászbeszédét Makovecz Imre temetésén, a Miniszterelnök úr honlapjáról.

   http://2010-2015.miniszterelnok.hu/beszed/bucsut_vettek_makovecz_imretol

  3. Üdvözletem!
   Nincs okotok az aggodalomra… hát dehogynincs. Amikor megnéztem az első részt, kicsit lelőttem a poént a végéről, mivel beírtam google-ba, hogy Karellen, és már értettem, hogy miért törölte ki Ricky azt a képet a laptopjáról… nincs még egy olyan lény, amire ránézve az embernek kizárólag egy szó jut az eszébe, mint az ördög. Az első rész után még kíváncsibb lettem. Sőt maga az író is felkeltette az érdeklődésem.

   1. Utólag jutott eszembe, hogy nem akartam szpojlerezni, bocsi 🙁 Aki nem látta, ne írjon be googleba semmit, csak nézze végig a filmet.

    1. Köszi a linket, viszont a másodiknál valami hibát jelez. Este néztem meg a film első részét, ezért sokáig nem aludtam, csak gondolkozdtam rajta, és rátaláltam a youtube-on ilyen leleplező videóra, a narrátor pedig arról beszél, hogy talán nem árt, ha vigyázunk a filmmel.
     A linkek angol nyelvűek, felirat még nincs hozzá:
     https://www.youtube.com/watch?v=QHdoeJfCCzo&t=327s
     https://www.youtube.com/watch?v=dLcFiiZNLQE&t=3s
     https://www.youtube.com/watch?v=b15MLVyx-K0

    2. Szia Thea,
     nem tudom hova írjak, úgyhogy ide írom a problémámat. Én nem kritikát írok :D, csak azt szeretném megkérdezni, hogy nincs-e olyan kommentem, ami rendzser-moderációra várakozik, mivel már július 24-én elküldtem egy kommentet, benne volt 3 link a youtuberól, csak akkor azt írta ki, hogy moderációra vár, remélem, semmi olyat nem írtam, ami sértő, ezért az lenne a kérésem, hogy utána tudnál-e nézni ennek? Arpiel posztjával van kapcsolatban, kicsit más nézőpontból vizsgálja a Gyermekkor vége c. háromrészes mini-sorozatot.

    3. Szia Jack!
     Megtaláltam. Semmi gond nem volt a hozzászólással, csak amikor egy kommentben kettőnél több link van, ahhoz jóváhagyás kell. Ez egy alapbeállítás a spam szűrőben. Most hogy tudod, csak arra kell figyelni, hogy ha kettőnél több linket akarsz megosztani, azt több kommentben tedd.

    4. Elnézést ! Én nyomtam fel a rakás linkkel a rendszert. Nem tudtam, hogy csak kettő linket enged át, bár egyszerre három linkben írtam meg a Gyermekkor vége ajánló kommentet, és az átment. Viszont még elküldöm ennek a filmnek a magyar feliratos elemzését. Pontosabban ez csak egy rész egy hosszabb videóban aminek nagyobb részével nem értek egyet, de a lapos föld hívők örülni fognak neki. 🙂 Szóval a 7. perctől van szó a film jelentéséről és programozásáról.
     https://www.youtube.com/watch?v=GMljcOQg3Zw&t=63s

    5. Szia Jack ! Ez biztos komoly munka (A gyermekkor vége elemzése) lehet amit három részben posztoltál, mert a Gonzo srác készítette (aki az Age of deceite 1-2-t is !) Ezt a három részes videót lenne jó lefordítani, mint elemzést ! Apropó, az előző Váradi-Károli Biblia blog (Medveczky László) féle videó (feliratos) spoiler veszélyt tartalmazott ! Előtte nézze meg aki még nem látta a szintén három részben feltett Gyermekkor végét ! 🙂

    6. Ez a film (a három részes sorozat) nem a Gyermekkor vége.Ezt minden esetre nem árt tudni.Legalábbis, nem az Arthur C. Clarke-féle történet.Valakik valamiért lenyúlták a sztorit, és brazil módra csináltak belőle egy csöpögős szerelmes filmet a sajgó szívű közönségnek.A film nem rossz, de azt korábban sem tudtam rámondani, hogy jó.Miért cserélték le az eredeti Rikki Stormgren ENSZ alkalmazottat egy törött románcú földművesre, nem tudni.És miért kellett megváltoztatni a nevét?Eredetileg Stormgren nem is él sokáig a történetben, már meg sem éli, hogy a földönkívüliek (nem pedig maga az ördög!) megmutatkozzanak nyilvánosan.Ami nem 15, hanem 50 (!) év múltán történik meg… Sok ilyen “apróság” összegéből egy egészen másfajta, a regényhez képest felszínes, a vallások piacára szánt film jött ki.Tele mindenféle olyasmivel, amihez az eredeti történetnek semmi köze.Nincs benne se háromszöges illumináti mindent látó szem 😀 (ez egy nagyon divatossá lett horog), sem elmélyített szerelmi csőd a könnyezni vágyóknak.

     Egy ilyen nehéz regényből, amit Clarke írt, tényleg csak egy Stanley Kubrick tudott volna mozit alkotni.Igazi, a szó klasszikus értelmében vett science fiction-t.A fantasztikus műfaj kedvelőjeként írom én mindezt, és értem persze, hogy a vallás a legnagyobb üzlet, és a lelkeket lehet a legkomolyabban beárazni.Mindenféle irányzatnak megvannak a követői, akiket mindenféle tákolmánnyal nagyon sikeresen ki lehet szolgálni, mert ahogyan a fogfájós embernek fogorvosra, a vallásos embernek pedig sürgősen és gyötrően az ördögtől való menekülésre van szüksége.Személy szerint nekem most ebben az a gyötrő, hogy ehhez a kedvenc műfajomat, a sci-fi-t használták fel.Ez a műfaj eredetileg azért van, hogy elgondolkodtasson.Mert a sci-fi nem kinyilatkoztatni akar.
     Nem baj, a “gyülikben” legalább lesz miről beszélgetni…

    7. Azokból a videókból, amiket küldtem, kiderül, hogy miért kellett megváltoztatni a külsejüket, mivel ez nem olyan fajta megtévesztés, mint amire gondolnánk, hanem sokkal körmönfontabb… de ezek leleplezéséhez egy Gonzo kell. A videó végén elmondja, hogy végül is ezek az ördögök hivatottak Isten angyalainak lenni, és az a bizonyos főtudat akarna lenni Isten. Egy olyan tudatnak álítják be, amelyik nem törődik az érzelmekkel, olyan hogy szeretet, nála nincs. És végül is a film is ezzel végződik, hogy az életnek nincs értelme, az érzelmeknek sincs, a halál teljesen természetes… végső soron ez a Főtudat érzéketlen, akit nem hat meg a szülők fájdalma gyermekük elvesztése végett, nem is beszélve arról, hogy ő lett beállítva a Föld elpusztítójának, ezek az ördögök csak véghezvitték, amit kért… az a helyzet, hogy ez a film hemzseg az istenkáromlástól, és még az avatottabbaknak is nehézséget okozhat a valódi megtévesztés felismerése. Már a lehangoló vége is elég indok, hogy ne nézzem meg mégegyszer, de ki tudja, milyen szubliminális üzenet rejlik még benne, úgyhogy informálódásként pont elég volt egyszer.

 5. Sziasztok ! Nagyon ajánlom ezt a honlapot nektek, ez a: Váradi-Károli Biblia fordítás blogja. Ahogy közeledik a nagy nap (Jézus visszatérése) és a végidők eseményei, úgy forrósodik a szellemi hangulat is és az események felpörgése (mindkét oldalon). Ezt jól mutatják ennek a blognak az írásai is. Már azt mondanám, hogy bizonyos értelemben bibliai testvér honlapja lehet az Idők jeleinek. Kezdjünk összefogni, együttműködni, mert sok kis szigete van Isten népének elszórtan, azoknak is, akik látják és hirdetik az utolsó idők jeleit és Jézus evangéliumát a visszatérése előtt.

  https://varadikarolibiblia.blogspot.com/2018/06/elerkezett-az-idok-vege.html

 6. http://ujvilagtudat.blogspot.com/2018/06/az-evolucio-konszenzusos-elmelete.html

  Úgy néz ki , hogy a liberálisok evolúciós elmélete darabokra hullik . Pedig a egész
  világkép amit képviselnek erre épül . Ha nem tudják megcáfolni a eredményt a Isteni
  intelligens tervezésre kell változtatni a tudományos evet . Bár még ez se a bibliai történet
  de már csak egy lépésre lenne a tudomány és a vallás . Mégpedig ha bizonyítani lehetne
  a Isteni ciklikus intelligens tervezésre lehetne módosítani .
  Akkor utolsó ciklus lehetne 6000 éves , így egy kis eltéréssel megkapnánk a tudományos
  magyarázatként a biblia történetet .
  A eltérés sok ezer éves a teremtés történet nem 6000 éves . A kihalási események a idők végén
  sokkal gyakoribbak mint azt állítják .És a ciklusok is tervezettek .

 7. Kedves fórumtársak!

  Van-e itt köztetek olyan, aki hiszi, hogy Jézusnak van hatalma az Övéit megőrizni a bűntől, és képessé tenni őket a bűn nélküli életre ? (hiszi, hogy az alábbi részek igazak: 1Jn 5,18;1Jn 3,9;1Jn 3,6;Júd 1,24)

  1. Edua! Akkor minek halt meg Jézus? Ha Isten úgy akarta volna, akkor előbb is élt volna az ilyen jellegű hatalmával, nem? De ha ez az Ő hatalmától, akaratától függött volna, akkor mi van az ember szabad akaratával?
   Sajnos Edua te nem tudsz mélységekben gondolkodni. Felületes vagy és elfogult.
   Egy kicsit olyanra sikerült ez a “az Övéit” – gondolom te úgy érzed, hogy az Övéihez tartozol – , mint a már említett farizeus a Lukács 18 példázatból. “Hálákat adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek…” stb. stb.
   Benned van rendesen ez a “mi meg ők”. Nem sok Jezusi szeretet rekedt beléd az egyszer biztos.

   Olvasd el a I. Tim. 2:4-et és akkor tudni fogod mit szeretne Isten. Mondjuk ha egy kicsit lejjebb görgetsz az is tanulságos lehet számodra.

   1. Adrián, ezennel, most ünnepélyesen szeretnélek megkérni, hogy többet ne szólj hozzám. Megértésedet előre is köszönöm.

    1. Egyetértek és csatlakozom én is. Szerintem máshoz sem fog szólni.

    2. Szerintem ezek után Theát is ugyanígy meg lehet érteni, hogy miért nem szeretné, hogy egyesek hozzászóljanak az Idők Jelei oldalhoz.Nem kéne ezt furcsának tartani.Főleg azok ne hiányoljanak joggal innen senkit, akik lám, maguk is ugyanígy járnak el.Látható, hogy mindannyiunkban félreismerhetetlenül ott van a megoldás.

  2. Én úgy gondolom, hogy lehet itt a Földön bűn nélkül élni. Szerintem lehetne is példát hozni Jézuson kívül is. Zsolt és Idegen hozzáállása rosszhiszemű ezzel kapcsolatban. Még csak az sem igaz feltétlenül, hogy mindenki magából indul ki és ezért tartja elképzelhetetlennek másoknál a bűn mentes életet. Én felismerem a saját hibáimat és még sem tartom lehetetlennek, hogy más nem követ el ilyeneket.

   1. Szia Neverend!Tetczett a múltkori Malaczkás hasonlatod. 🙂 Meg az is, amikor Zsoltnak válaszoltad azt a “latros történetet”, miszerint még az utolsó pillanat is a lehetőség pillanata mindenki számára.Ezt a két hozzászólásodat asszociálva, világos, hogy ahogy minden pillanat az utolsó, úgy az első is egyben.És ennek a megértésétől kezdve már tényleg nem abban gondolkodunk, hogy “te” meg “én”, hanem hogy “mi”.

    És pontosan ennek tükrében írom ezeket ide: éppen olvasván a fenti hozzászólásodat, megállapítottad, hogy még csak az sem feltétlenül igaz, hogy mindenki magából indul ki.Ez vagy így van vagy nem, most nem lényeges.De a véleményedhez képest mindjárt a következő mondatodat a mindannyiunknál jól ismert két betűs nagy mágikus szóval kezdted (egy hozzászóláson belül másodszor), mintegy bemutatva, hogy mégis csak lehetséges ez, hogy így van.Mintegy egyszerre állítva és tagadva, cáfolva és ugyanakkor bizonyítva valamit.A Távol-Keleten ismert ez a rendszer, paradox logikának hívják – igaz, ez csak tudatosan művelve nyer értelmet.Így lesznek a paradoxonok, ellentmondások és kettősségek önmaguk azonnali megoldásává.

    1. Kedves Éva!Azt már észrevettem korábban is, hogy hasznos dolognak tartod a paradoxonokat. 🙂 Jézus mondta magáról, hogy Ő az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég… Hogy lehetséges ez?Úgy, hogy nem Benne van ellentmondás, hanem a puszta emberi szemléletben.Miattunk mondta ezt.Hogy megismerjük Őt végre, és ráébredjünk végül önnön egész-séges természetünkre.Enélkül képtelenek vagyunk kilépni ellentmondásos látásmódunkból, ezért is lehetséges az, hogy itt lentebb is egy bűn nélküli élet lehetőségeiről szóló beszélgetés a “nagy klasszikussal” fejeződött be: Többé ne szólj hozzám!

    2. Szia Oszkár, nem szeretem azt a szót, hogy paradoxon. Szerintem olyan nincsen. Sok tudományágban arra használják ezt a szót, amit nem értenek. A legtöbb felcímkézett, tehát konkrét paradoxon fizika, filozófia stb témákban, pedig inkább vicc kategória. A Micimackós idézet előtt írtam erről néhány mondatot. Előfordul, hogy különböző szerepekben nyilvánulok meg. Más nézőponthoz más kontextus szükséges, ezért tűnik ellentétes gondolkodásnak. Szóval a látszólagos paradoxonok egy eredményt adnak, amit elégedetten szemlélek. 🙂
     Amúgy tanultam Zsolttól, örülök, hogy végre kifejtette a gondolatait, még lehet hogy egyszer hasznát veszem.

    3. Ezennel megint elolvastam a Micimackós rész előtti gondolataidat. Akár szereted, akár nem, előtted sem ismeretlen a paradoxonkodás. 🙂 Csak annyit még hozzá, hogy a tenger egyszerre hullámhegy és egyszerre hullámvölgy – de nem a szörfös számára.Szörfösünk ugyanis folyamatos “zuhanásban” van a kettő között.A két ellentét energiáját harmonizálja, és azt a pályát, amelynek mentén siklik, klasszikus útvonalnak hívják.Persze a hullámhegy és a hullámvölgy egyáltalán nem ellentétei egymásnak, hanem csak ugyanannak a dolognak a kétféle megjelenési formája.

     Ahogy legörgettem most a Malackás üzenetedet keresve, beleolvastam Éva hozzászólásaiba is.Pont ő is ilyesmiről írt.Hogy a ragadozó állat is, meg a növényevő állat is ugyanannak a természetnek az egyenrangú megnyilvánulásai.Ha valaki ezt nem érti, az azért van, mert a teljesség csupán egyik -általa tetszőlegesen kiválasztott- felénél leragadt.

    4. https://www.youtube.com/watch?v=s0jcQ09spQc

     Ezt az előbb kifelejtettem: ahol véget ér a filozófia, és a gyakorlat kerül előtérbe.Az ősi óceáni népeknél a szörf nem afféle úri huncutságnak számított ám.Az egymásnak feszülő energiákat csak a messzemenően beavatottak tudták kibékíteni.A Hold is erőmentes pályán mozog.Folyamatosan zuhan a Föld irányába, de az meg egyre csak kimozdul “alóla”.Nézd meg a derék Stephen Hawking-ot, amint egy szabadon eső repülőgépben végre megszabadulva kerekes székétől és a földi nehézkedéstől, szabadon, súlytalanul lebeg. 🙂 Például a Hold is köszöni, jól van, nem hat rá lányegében semmiféle erő.”Boldogok a békességre igyekvők…”

     (Ekvivalenciaelv – Einstein)

    5. A paradoxonokról: a tudományokban, mint pl. a fizikában, matematikában de, a filozófiában is, kizártak, abban az értelemben, hogy az ellentmondó tételek, jelentések egyszerre volnának igazak.
     Oszkár, az Alfa és az Omega nem ellentmondás, nem is paradoxon, hanem az örökké élő Istennek és szent Fiának Jézus Krisztusnak az IDŐBEN lévő jelenlétét fogalmazza meg. Mert ugye, nincs idő az örökkévalóságban ?

     Chestertonnál olvashattok nagy élvezettel azokról a paradoxonokról, amelyek a kereszténységet leírják. Már rögtön a lényeg: “a bűntelen hal meg a bűnösért” “a halál /bűnbánat által jutunk az életre”‘ “semmink sincsen, mégis mindenünk megvan” mondja Pál apostol. De az üldözésről is …
     Amit lassan kezdenek az emberek értegetni, az a szeretet, amelyben az lesz gazdagabb, aki AD 🙂
     Sokszor jut eszembe a blőd emlékkönyv-versike, a “mi időnkben” még volt:
     “A szeretet drága kincs
     Földön annak párja nincs.
     Oszd meg mással, mégse fogy
     Inkább úgy lesz még nagyobb” 😀 😀

  3. Bizony, igaz, Edua ! “Élek én, de már nem én, hanem a Krisztus él bennem” – így Pál apostol. Aztán: “Alleluja, megkezdte uralmát Urunk, Istenünk, a Mindenható. Örüljünk és ujjongjunk és dicsőítsük, mert eljött a Bárány menyegzőjének napja. Menyasszonya felkészült. Megadatott neki, hogy ragyogó fehér ruhába öltözzék. A patyolat a szentek igaz tetteit jelenti.” Jelenések 19.7-8

   1. Elgondolkoztam ezeken én is a napokban, és még ha nem is néztem volna meg bizonyos Biblia részeket, józan ésszel akkor is arra jutottam volna, hogy mért ne lehetne élni bűn nélkül? Hisz én is azt szeretném, nem csak egy hosszabb időre nem akarom tenni a rossz szokásaimat, hanem örökre, ameddig csak lehet. Miután láttam, hogy lavinaszerűen beindultak a kommentek, és sokan mondtak sokfélét, gondoltam, utánanézek valamikor én magam, de sokat nem kellett keressem, találomra fellapoztam a Bibliát a telefonomon, és mintha már elő lett volna készítve a válasz, ott volt ahol éppen megnyitottam. A válasz pedig nekem is az, hogy igen is lehet élni bűn nélkül. És ha már evangélium, nekem jobb hír a bűn nélküli élet, mint a félig-meddig vagy kevéssé bűnös változat. Én inkább leszokni szeretnék a rossz dolgokról, nem időnként visszatérni hozzájuk.

    1. “minden lehetséges a hívőnek”
     “Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít”
     🙂

  4. Tisztelt Edua. Ádám vétke elhatott minden emberre. A második Ádám (Jézus krisztus) igazsága is elhat minden emberre. Az első Ádám utódai ha rengeteg jót cselekedtek sem kerültek ki a bűn és jutalma a halál uralma alól. A második Ádám öröksége (a testamentum örökséget jelent) amit elfogadhatsz vagy visszautasíthatsz, az elfogadókon nem uralkodik a bűn, és a jutalma a halál. Ha hiszed Jézus helyetted halt meg, öröklöd az ő tisztaságát, egészségét, bőségét, igazságát. Nincs immár semmi kárhoztatásunk, büntetésünk, nem uralkodik rajtunk a bűn, a halál. A pogányokból való hívőknek az apostolok 4 parancsolatot adtak amit törvényszerűen kell betartani. 1 bálványimádástól 2 paráznaságtól 3 vérevéstől 4 fulladt állattól való tartózkodás. Mindent szabad nekünk de nem minden használ. Ez a 4 biztosan nem. Vedd az úrvacsorát (ez az egy egyedüli, Jézus által alapított keresztény ünnep, napi használatra )Kovásztalan kenyér az ő értünk megtört teste, és a szövetség pohara ami bort tartalmaz, ez jelképezi az értünk kiontott vérét ami létrehozza a szövetséget Isten és ember közt nem az Ádámi ember erőfeszítéseként hanem Isten ajándékaként. Jézus mondja: ezt cselekedjétek hirdetve a halálomat. Nem karácsony hirdeti a megváltás üzenetét ezért nincs is benne természetfeletti ereje Istennek. Ellenben az úrvacsora közösség a testével, vérével, szövetséggel.
   Éva és Ádám hit cselekedeteként étkezésen keresztül került engedetlenségbe, halál uralma alá. Mi hit által rendszeres étkezésen keresztül vehetjük az áldásait.

 8. Kedves Idegen, ez kezd egyre zavarosabb lenni.Írod:
  “A Szentlelek eleg eros ahhoz, hogy ne kovess el bunt, csak itt az oemberi termeszet es a test, mint fizikai eszkoz cselekszik, annak ellenere, hogy mar gondolkodasodban megujultal es rosszkent tekintesz magara a bunre.
  Ujjaszuletesed utan magadra oltotted az uj embert es mar NEM te cselekszel, hanem a benned lako bun.Ennek ellenere kovetsz el bunt, DE nem akarva, mint annak elotte.”

  Szóval az óemberi természet és a test cselekszik anna ellenére, hogy már halott. ?!
  “a kik meghaltunk a bűnnek, mimódon élnénk még abban?Avagy nem tudjátok-é, hogy a kik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg?Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképen mi is új életben járjunk.Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egygyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk.Tudván azt, hogy A MI Ó EMBERÜNK Ő VELE MEGFESZÍTTETETT, HOGY MEGERŐTELENÜLJÖN A BŰNNEK TESTE, HOGY EZUTÁN NE SZOLGÁLJUNK A BŰNNEK: Mert a ki meghalt, felszabadult a bűn alól.”
  Tehát megfeszítettetett, megerőtlenült, de még mindig olyan erős, hogy azt teszi, amit nem akarsz, és ezen még a Szent Lélek jelenléte sem segít.
  Egyébként hogy tudod felöltözni az új embert, ha még az óembered megvan? Két ember vagy egyszerre? Ahoz, hogy felölthesd az újembert, előbb az ó embert le kell vetkőzni.
  “mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az ő cselekedeteivel együtt.És felöltöztétek amaz új embert,”
  Ha az új embered is vétkezik, akkor mitől új? Attól, hogy ugyanolyan, mint a régi volt?

  1. Nem nézem meg, mert én Jézusnak hiszek és nem nektek.
   Ha Jézusnak nincs hatalma az Övéit megőrizni a bűntől, és képessé tenné őket a bűn nélküli életre,(1Jn 5,18;1Jn 3,9;1Jn 3,6;Júd 1,24) továbbá ha ma már nem tud általuk csodákat, gyógyításokat, látomásokat, új kinyilatkoztatásokat véghezvinni (1.Mk.16.17; Jn.14.12; 1Kor 12,4-11) akkor megváltani sem tud.
   Te sem veszed észre, hogy nem velem ellenkezel, hanem az általam idézett ígerészekkel?

   1. Az utóbbi 2-3 hét üzenőfalas hozzászólásainak sikerült egy óvodás szintű színvonalat idézniük. 😀 Nem baj.
    “Te nem, de bezzeg én igen!……..De nem is, hanem te és nem pedig én!….” 😀
    Nem baj.Ez van.Nem is jó ez egyáltalán.Nem rossz, nem is jó.Csupán csak tényleg ez van.Pont ahogy az ég kék, a fű pedig zöld.Valaki majd csak észreveszi ennyi tudós elme között. 🙂 (L)

    1. Az én apukám erősebb…..nemis…..:-D. Csak ezeket elolvasva ki fog megtérni az ide látogató kereső hitetlenek közül ? Az a vicc az egészben, hogy ráadásul a legtöbbször ugyanarról a dologról beszélünk eltérő szemszögből.

    2. Arpiel! Ha tudnád mennyire fontos ez a vita, akkor azt is tudnád, hogy nincs két szemszög se. Nem baj, te csak mosolyogj továbbra is nagyokat az biztosan sokat fog segíteni a látogatókon. És vigyázz nehogy még a végén elveszítsd az a Szentszellemet.

    3. Zsolt (Adrian), miért is kell neked figyelmeztetőleg jönnöd azzal az abszurdummal, hogy “vigyázz nehogy még a végén elveszítsd az a Szentszellemet” ? Mi is áll ezen vészjósló szándék mögött ? Avagy miből következik ez ? Én Oszkár távolabbi látására reagáltam, ami elég egyértelmű volt. A mély teológiából is megárt a sok.

    4. Arpiel (Bendegúz)!
     Gondolom azért kellene félned, mert aki úgy tudja, hogy az elveszíthető az jól vigyázzon rá.

    5. Bendegúz ??? Az ki ? Apám, anyám nem tud róla. 😀 Aki úgy tudja ? A Biblia is úgy tudja….A te logikád alapján, nem annak kellene inkább figyelmeznie magára, aki úgy tudja, semmiképpen nem eshet ki a kegyelemből (ergó elbizakodottá és figyelmetlenné válhat) ? Nagyon furcsán gondolkodsz. Azért utoljára küldök még egy jó kis írást, ahol nagyon világosan és röviden van vázolva a dolog.
     http://www.ujteremtes.hu/index.php/tanitasok/163-elveszitheto-e-az-udvosseg

    6. Arpiel!
     Nem fura a gondolkodásom csak más. És tudod miért? Mert nekem van bizonyosságom. Kétségen kívül hiszek abban, hogy te mint nős ember sosem fogod azt képzelni egyik pillanatról a másikra, hogy neked nincs feleséged. Nem mentális betegségre gondolok.
     Na ezt nevezik bizonyosságnak. Bizonyos vagyok abban, hogy sosem veszíthetem el a Isten kegyelmét ill a megváltásomat. Tudniillik nem rajtam múlnak a dolgokat, hanem Isten ajándéka ez. Ő pedig még nem tagadhatja önmagát, az ígéretét, értünk hozott áldozatát.

    7. Zsolt, te tényleg egyre nagyobb zöldségeket találsz ki. Benézted, hogy nős vagyok, mert hogy nem vagyok. De még lehetek. Csak tudnám, hogy jön ez ide ? 🙂 A lényeg, hogy attól még, mi szerint Isten nem vonja vissza az adott kegyelmet, ez igaz, te lemondhatsz róla, mert ha nem tehetnéd, Isten egy önkényes despota lenne, te meg a sokat emlegetett robot, akinek nincs döntési képessége, sem szabad akarata. Az üdvösség nem visszavonható, de ki lehet jönni alóla. Minimum a Sz. Sz. káromlással, de a törvény alá való visszamenetellel is. Ajánlom a két cikk elolvasását.

    8. Arpiel! Bocsánatot kérek mert benéztem, hogy egy egészséges felnőtt férfinek asszony mellett a helye. Tudod így sokkal nagyobb a kísértés, hogy férfiként mások asszonyai után vágyakozunk. Mégegyszer elnézést érte. De a bizonyosság és főleg a logika kedvéért helyettesítsd a nem létező feleségét a létező, vagy létezett szüleiddel. Remélem nem azt fogod kihozni ebből, hogy ez anyázás lenne a részemről.
     Ha már ilyen gyakorlatias vagy a Szent Lélek ügyében mond már el kérkek miként tagadhatóm meg azt magamtól, vagy akárhogy. Kérlek szépen. Ki szeretném próbálni azt.

    9. Most elrúgtad a pöttyöst, jó messzire. Mondhatnám, hogy kimutattad a fogad sárgáját. Élő példáját hoztad azon keresztény önsorsrontó hatásnak, ami azon áll, hogy elveszíthetetlen üdvösség mellett végül is annyi és olyan bűnt követhetsz el amit csak akarsz. Látom ehhez nem mész a szomszédba bátorságért. Mocskos világi módon személyeskedsz, cinikus vagy és ironikus, emellett még Istennek is hazudsz. Gratulálok testvérem (?) ! Szerintem felejtsük el egymást Adrián ! Bár szerintem majd választhatsz másik nick nevet.

   2. Nem all szandekomban veled vitatkozni. Ha bun nelkul kepes lennel elni az eletedet megteresed-“ujjaszuletesed” utan, akkor nem lenne szukseged a Szentlelek allando jelenletere az eletedben. Isten Szentlelkenek segitsegevel vagyunk kepesek elni, letezni. Akarmilyen szemszogbol is nezzuk az Atya megbocsat, a Fiu megment, a Szentlelek felvertez, megerosit minket. Istennek az allando jelenlete kell ahhoz, hogy kepesek legyunk a bun ellen harcolni.

    Olvasd el Pal apostol Romaiakhoz irt levelet az ember belso meghasonlottsagarol:

    Az ember belső meghasonlottsága. Tudjuk, hogy a törvény lelki, én azonban testi vagyok, a bűnnek rabja.
    Magam sem értem mit teszek, mert nem azt teszem, amit szeretnék, (a jót), hanem, amit gyűlölök, (a rosszat).
    Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, elismerem a törvényről, hogy jó,
    s így már nem én cselekszem, hanem a bennem lakó bűn.
    Tudom ugyanis, hogy a jó nem lakik bennem, vagyis testemben, mert akarni ugyan kész volnék, de arra, hogy a jót meg is tegyem, nem vagyok képes.
    Hisz nem azt teszem, amit szeretnék, a jót, hanem a rosszat teszem, amit nem akarok.
    Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem is én cselekszem azt, hanem a bennem lakó bűn.
    Így tehát erre törvényt találok: Bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok kész.
    A belső ember szerint örömömet találom Isten törvényében,
    de más törvényt tapasztalok tagjaimban: ez küzd értelmem törvénye ellen és a bűn törvényének rabjává tesz, amely tagjaimban van.
    Én szerencsétlen ember! Ki szabadít meg e halálra szán testtől?
    Hála legyen Istennek, Jézus Krisztus, a mi Urunk által! Értelmemmel tehát Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének.

    A test es a lelek egymas ellen tusakodnak. Minnel jobban arra kell torekednunk Isten kegyelme, segitsege, Szentlelke altal, hogy az O fianak Jezus Krisztusnak kepmasara formaljuk az eletunket es ez csak az Isten allando jelenlete(Szentlelke) kegyelme es megbocsatasa altal lehetseges.

    Tehat lathatjuk, hogy Pal sem hazudott, mikor ezeket a sorokat mondta. Minden egyes nap megvallom es megbanom elkovetett buneimet Istennek, mert naponta vetkezem es bunos vagyok, ujjaszuletettkent es megterkent is.

    Es most jon a lenyeg. NEM KESZAKARVA kovetek el bunt, mert ez nagy kulonbseg!

    1. Idegen,
     “Ha bun nelkul kepes lennel elni az eletedet megteresed-“ujjaszuletesed” utan, akkor nem lenne szukseged a Szentlelek allando jelenletere az eletedben. Isten Szentlelkenek segitsegevel vagyunk kepesek elni, letezni. Akarmilyen szemszogbol is nezzuk az Atya megbocsat, a Fiu megment, a Szentlelek felvertez, megerosit minket. Istennek az allando jelenlete kell ahhoz, hogy kepesek legyunk a bun ellen harcolni.”
     Tehát a Szentlélek és Isten állandó jelenléte sem elég erős ahhoz, hogy megsegítsen, hogy ne tedd meg azt a bűnt, amit nem akarsz.
     “Es most jon a lenyeg. NEM KESZAKARVA kovetek el bunt, mert ez nagy kulonbseg!” Zsolt szerint készakarva is nyugodtan követhetünk el bűnt

    2. Edua,

     A Szentlelek eleg eros ahhoz, hogy ne kovess el bunt, csak itt az oemberi termeszet es a test, mint fizikai eszkoz cselekszik, annak ellenere, hogy mar gondolkodasodban megujultal es rosszkent tekintesz magara a bunre.

     „Újuljatok meg gondolkodásotok szellemében, és öltsétek magatokra az új embert, aki Isten hasonlóságára tiszta igazságban és szentségben alkotott teremtmény” (Ef 4,23–24).

     Ujjaszuletesed utan magadra oltotted az uj embert es mar NEM te cselekszel, hanem a benned lako bun.
     Ennek ellenere kovetsz el bunt, DE nem akarva, mint annak elotte.

     Zsolttal egyaltalan nem ertek egyet, mivel szerinte eleg csak hinni, fuggetlenul attol, hogy milyen bunoket kovet el akarva vagy eppen akaratlanul napi szinten, mert majd Jezus ugy is megbocsat.
     Na ez NEM igaz, mert Isten csak azoknak bocsat meg, akik igyekeznek a Jezus Krisztus peldaja szerint elni.
     Nem cselekedetek altal kierdemelt udvossegrol beszelek.

     Remelem tudtam segiteni.

    3. Idegen!
     Íród: “Zsolttal egyaltalan nem ertek egyet, mivel szerinte eleg csak hinni, fuggetlenul attol, hogy milyen bunoket kovet el akarva vagy eppen akaratlanul napi szinten, mert majd Jezus ugy is megbocsat.
     Na ez NEM igaz, mert Isten csak azoknak bocsat meg, akik igyekeznek a Jezus Krisztus peldaja szerint elni.”
     Akkor itt van neked is egy fogos kérdés. Egy idős, egy beteg, egy magatehetetlen ember, egy rabszolga, egy elítélt, egy kisgyerek , egy baba miként tud Jézus példája szerint élni?

     Érted a kérdést?
     Csak hogy tud, nem szeretem a bűnt, nem okoz örömöt, amikor elkövetek egyet, lubickolni meg pláné nem lubickolok a benne. Tudodm, hogy megvagyok váltva mert hallottam és hiszem az evangéliumot, a jó hírt.
     Egy elveszett legalistával vitatkoztam a megváltásról, ezért voltam kénytelen nagyobb hangsúlyt helyezni a kegyelemre és a hitre. Vágod?

     Itt egy másik kérdés. Te már Jézus példája szerint élsz?

    4. Zsolt,

     Mi kell ahhoz, hogy az altalad felsoroltak kozul valamelyik is kepes legyen Krisztus peldaja szerint elni?
     Eloszor is Szentlelek, gondolkodasban valo megujulas(ujjaszuletes), megteres.
     Masodszor: Ertelmi szint, amely mar elegendo a jo es rossz kozotti kulonbseg elbiralasahoz.
     Allitolag az ember 7 eves korara eri el azt a szintet, ahol mar kepes merlegelni, donteseket hozni, hogy jot cselekszik, avagy rosszat.
     Nyilvan a kisbaba esik ki eloszor, mivel nincs azon a szinten.
     A kisgyermek, ha mar betoltotte a 7 eletevet vagy tobb mar kepes ra.
     Az eliteltre szamos peldat talalhatsz, akar Kent Hovindot is felhozhatnam peldanak, de rengetegen vannak, akik bortonben ternek meg.
     A rabszolga ugyan ugy, gondolok itt a koncentracios taborokban Krisztus mellett tanusagot tevo aldozatokra vagy eppen a Gulag hosi, kereszteny martirjaira.
     Egy idos ember is tud Krisztus szerint elni, ugyanis ez nincs korhoz kotve.
     Rengeteg beteg embert is talalhatsz kornyezetedben vagy youtube-on, akik tanusagot tesznek Jezus mellett.
     Es mivel dolgoztam korhazban, nem egy haldoklot lattam, igy biztosithatlak, hogy ok is kepesek ra.

     En pedig szinten igyekszem ugy elni, ahogy Krisztus, sajnos nekem sem sikerul mindig.

    5. Idegen!
     Szuper. Haladjunk tovább.
     1. Mit jelent pontosan és reszletesem az úgy élni mint Jézus? Jézus zsidó törvény alatt született. Csak mondom.
     2. És mennyit kell úgy élni, hogy Jézus megbocsásson?
     3. És ha valakit többet él úgy mint Jézus, akkor mi van azokkal, akik kevesebbet élnek úgy mint Jézus?
     4. És minek alapján fogja Isten eldönteni, hogy kik voltak azok, akik eleget igyekeztek?

     Kezded már érteni mennyire nevetséges, mennyire komolytalam, milyen sok sebből vérzik ez a féle megközelítésed?

    6. Zsolt,

     A Szentirasbol megtudhatot, hogy mit kell tenned ahhoz, termeszetesen az Ujszovetseg parabolait attanulmanyozva. Nem utolso sorban a tizparancsolat torvenyei, amelyek nem csak a Judaizmus, de a keresztenyseg alapjat kepezo legfontosabb vallasi es erkolcsi parancsolatokat tartalmazza.
     Biztosan latod, hogy Jezus Krisztus tanitasa es az Atyaisten altal a Sinai hegyen Mozesnek adatott kotabla erkolcsi es vallasi tartalma nem csak parhuzamba vonhato a Krisztus altal tanitotakkal, hanem azok lenyegileg egyeznek is.
     Nyilvan mi mar nem szulettunk zsid.o torveny alatt, gondolom ezt nem kell magyaraznom.

     Hogy mennyit kell ugy elnunk, hogy Krisztus megbocsasson? Termeszetesen eleted vegeig, ugyanis minden nap rakenyszerulsz Krisztus megbocsato kegyelmere.
     Ott van benne a “Miatyankban” amit minden nap elmondasz biztosan te is es ez all benne. Bocsasd meg vetkeinket, mikeppen mis is megbocsatunk az ellenunk vetkezoknek.

     Es az utolso ket kerdesed pedig osszetartozik: “Atyam hazaban sok lakohely van”
     Tehat ez azt jelenti, hogy a mennyek orszagaban szintek vannak, (gondolom Jezus nem a menny meretere utalt ezzel), lesznek olyanok, akik kulonbozo mertekben fogjak tapasztalni Isten szeretetet, nyilvan megelegszenek azzal is, hogy orokre vele lehetnek, de mint tudjuk valamilyen hierarchikus rendszer lesz, mint az angyaloknal is. hatalmassagok, erosegek, stb. Ezeknek is megvan a rendje, adott szerepe a menyorszagon belul, gondolom en, hogy az udvozulteknek is ilyen szerepek, feladatok jutnak majd.

     Es mi alapjan donti majd el Isten, hogy kik voltak azok, akik eleget igyekeztek?
     Ez nagyon egyszeru: Az O vegtelen Bolcsessege, es Szent Igazsagossaga altal fogja eldonteni.

     Ezek talan kielegito valaszok lesznek.

    7. Zsolt!
     Nagyon is kielégítő válaszokat kaptam. Nem is vártam mást mint, ami a határtalanul elszomorító végeredmény lett most már a esetemben is.
     Halvány fogalmad sincs, hogy sikerülni fog e, vagy sem. Hiszen minden a te “sajnos nem mindig sikerül” című teljesítményedtől illetve az Isten végtelen Bölcsessége és Szent Igazsågosságától függ 🙁
     Más szóval bizonytalanság. Ez minden más ember csinálta vallás, hit csak éppen keresztény hozzáállás nem. És még öröm hír sem.

     Még egy utolsó kérdés.
     Mit jelent a kegyelem és mit jelent a megváltás szó és miért kerültek a képbe?

    8. Bocsánat, természetesen Idegennek címeztem a fenti kommentet.

   3. Edua!
    Ez a mondatod sajnos felszínre hozta mind azt, amiről itt végig óvodáskodtam. Igen, jó az ha óvni akartunk valakit, nincs azzal semmi baj, sőt.
    “Ha Jézusnak nincs hatalma az Övéit megőrizni a bűntől, és képessé tenné őket a bűn nélküli életre,(1Jn 5,18;1Jn 3,9;1Jn 3,6;Júd 1,24) továbbá ha ma már nem tud általuk csodákat, gyógyításokat, látomásokat, új kinyilatkoztatásokat véghezvinni (1.Mk.16.17; Jn.14.12; 1Kor 12,4-11) akkor megváltani sem tud.”
    Erre mondtam, hogy te egy folyamatban, egy jövőbeli eseményben gondolkodol, ami a megváltásodat illeti. Fogalmad sincs mekkora egy pofont adtál ma ezzel Jézusnak. Ezért nem tudtad átadni az evangéliumot egy haldokló embernek. Mert valamiért nem akarod elhinni, hogy a kereszténység más a többi vallástól, hogy nem kellenek rituálék, nem kellenek az igyekezetekben, a mutatványok, hanem csak úgy megkapod a megváltást, ha hiszel.
    Es most mivel nem látod az életedben azokat a dolgokat, amikre évek óta vársz vJézusra mutogatsz, Jézus vádolód tétlenséggel, megváltás elmaradásával. Ennél lejjebb már nem is zuhanhattál.
    És ez vár mindazokra, akik az Edua felé hamis teológiában hisznek. Csalódás, bizonytalanság, félelem.

    1. Megint csak az üres rágalmak az írásodban:
     “te egy folyamatban, egy jövőbeli eseményben gondolkodol, ami a megváltásodat illeti.”
     “Es most mivel nem látod az életedben azokat a dolgokat, amikre évek óta vársz vJézusra mutogatsz, Jézus vádolód tétlenséggel, megváltás elmaradásával.”
     “Csalódás, bizonytalanság, félelem.”
     Ezekből egyetlen szó sem igaz, de téged sosem zavart, ha nem mondtál igazad. Minek is hiszen az összes bűn megengedett a számodra, gondolom ezt igyekszek is kihasználni.

     Én adok azzal pofont Jézusnak, hogy elhiszem, hogy igaz amit mondott? Hogy hiszem, hogy van rá hatalma és megteheti?
     De hogy te állítod, hogy Ő becsapta az embereket az rendben van szerinted.
     Ez mind ennek a következménye:
     “Isten haragja is megnyilvánul a mennyből azok minden istentelensége és gonoszsága ellen, akik gonoszságukkal elnyomják az igazságot. Ami ugyanis Istenből megismerhető, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami nem látható belőle, örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén felfogható. Úgyhogy nincs mentségük, mivel megismerték Istent, mégsem dicsőítették mint Istent, s nem adtak neki hálát, hanem hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétült. Bölcsnek mondták magukat, és bolondok lettek: a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték halandó ember, madarak, négylábúak és csúszómászók képével. EZÉRT ISTEN KISZOLGÁLTATTA ŐKET SZÍVÜK VÁGYAI ÁLTAL A TISZTÁTALANSÁGNAK, HOGY MEGGYALÁZZÁK EGYMÁS TESTÉT. ŐK, AKIK A HAZUGSÁGOT RÉSZESÍTETTÉK ELŐNYBEN ISTEN IGAZSÁGÁVAL SZEMBEN, és a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Ámen. EZÉRT ISTEN GYALÁZATOS SZENVEDÉLYEKNEK SZOLGÁLTATTA KI ŐKET. Asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel. Ugyanúgy A FÉRFIAK is ELHAGYTÁK A NŐI NEMMEL VALÓ TERMÉSZETES ÉRINTKEZÉST,ÉS EGYMÁS IRÁNT GERJEDTEK FÖL KÍVÁNSÁGUKBAN; FÉRFIAK FÉRFIAKKAL FAJTALANKODTAK, DE MEGKAPTÁK ÖNMAGUKBAN TÉVELYGÉSÜK MÉLTÓ JUTALMÁT. MIVEL NEM TARTOTTÁK ÉRDEMESNEK MEGISMERNI ISTENT, KISZOLGÁLTATTA ŐKET ISTEN AZ ERKÖLCSI ÍTÉLETRE KÉPTELEN GONDOLKODÁSNAK, hogy azt tegyék, ami nem illik. Ezért tele vannak mindenféle gonoszsággal, romlottsággal, kapzsisággal, rosszindulattal; tele irigységgel, gyilkolással, viszálykodással, csalással,ellenségeskedéssel; besúgók, RÁGALMAZÓK, istengyűlölők, gőgösek, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, esztelenek, szószegők, s híján vannak a szeretetnek és az irgalomnak. ISMERIK UGYAN ISTEN VÉGZÉSÉT, HOGY AKIK ÍGY CSELEKSZENEK, MÉLTÓK A HALÁLRA, MÉGIS NEMCSAK MAGUK CSELEKSZIK EZEKET, HANEM HELYESELNEK AZOKNAK AKIK ILYENEKET MŰVELNEK.”Rm.1.18-32

 9. Zsolt!
  “Itt szerinted már mindenki hazudik, vagy hazudhat, az Írás is, JÉZUS és mások is.” Nem Jézus nem hazudhat!!! SOHA a leggyengébb célzást sem tettem ilyesmire. De te igen, ezt többszörösen bebizonyítottad a fenti írásodban.
  “amikor valaki neki mutat meg bizonyos részeket a Bibliából, úgy reagál, hogy engem “nem érdekelnek azok a levelek”.” Ilyet sem mondtam soha.
  “Senki sem személyeskedik veled, csak azt próbáljuk számon kérni rajtad, a amihez szerinted mások tartaniuk kell magukat. ” Kinek mondtam én, hogy mihez kéne tartania magát? Ki vagy te, hogy azt gondolod, hogy bármit is számon kérhetsz rajtam?
  “Én ezekre mondtam, hogy lehetetlen küldetés. Azt mondtad, nem az, Jézusban minden lehetseges. ” Ezt mondtam, ez igaz.
  “Őszintén sajnálom ezeket az embereket és azokat is, akiket becsapnak ezzel a “Kövesd Jézust”, “Légy olyan tiszta mint Ő volt”, “Állj ellen a bűnnek” alaptalan dumával. ” Értem őszintén sajnálod Jézust, Pál apostolt, János apostolt, meg mindenkit, akit becsaptak az alaptalan dumájukkal.
  Kinek az evangéliumában hiszel te, ha szerinted Jézus, Pál, János becsapták az embereket az alaptalan dumájukkal?
  De hiszen te magad tettél többszörösen bizonyságot arról itt az oldalon, hogy Isten igazságának hazugsággá változtatásának a következménye beteljesedett az életedben. Tehát ragaszkodsz ahhoz, hogy egy olyan embernek higgyünk, hogy az övé az igaz evangélium, aki maga tesz bizonyságot róla, hogy Isten igazságát hazugsággá változtatta.
  “Isten haragja is megnyilvánul a mennyből azok minden istentelensége és gonoszsága ellen, akik gonoszságukkal elnyomják az igazságot. Ami ugyanis Istenből megismerhető, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami nem látható belőle, örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén felfogható. Úgyhogy nincs mentségük, mivel megismerték Istent, mégsem dicsőítették mint Istent, s nem adtak neki hálát, hanem hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétült. Bölcsnek mondták magukat, és bolondok lettek: a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték halandó ember, madarak, négylábúak és csúszómászók képével. EZÉRT ISTEN KISZOLGÁLTATTA ŐKET SZÍVÜK VÁGYAI ÁLTAL A TISZTÁTALANSÁGNAK, HOGY MEGGYALÁZZÁK EGYMÁS TESTÉT. ŐK, AKIK A HAZUGSÁGOT RÉSZESÍTETTÉK ELŐNYBEN ISTEN IGAZSÁGÁVAL SZEMBEN, és a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Ámen. EZÉRT ISTEN GYALÁZATOS SZENVEDÉLYEKNEK SZOLGÁLTATTA KI ŐKET. Asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel. Ugyanúgy A FÉRFIAK is ELHAGYTÁK A NŐI NEMMEL VALÓ TERMÉSZETES ÉRINTKEZÉST,ÉS EGYMÁS IRÁNT GERJEDTEK FÖL KÍVÁNSÁGUKBAN; FÉRFIAK FÉRFIAKKAL FAJTALANKODTAK, DE MEGKAPTÁK ÖNMAGUKBAN TÉVELYGÉSÜK MÉLTÓ JUTALMÁT. MIVEL NEM TARTOTTÁK ÉRDEMESNEK MEGISMERNI ISTENT, KISZOLGÁLTATTA ŐKET ISTEN AZ ERKÖLCSI ÍTÉLETRE KÉPTELEN GONDOLKODÁSNAK, hogy azt tegyék, ami nem illik. Ezért tele vannak mindenféle gonoszsággal, romlottsággal, kapzsisággal, rosszindulattal; tele irigységgel, gyilkolással, viszálykodással, csalással,ellenségeskedéssel; besúgók, RÁGALMAZÓK, istengyűlölők, gőgösek, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, esztelenek, szószegők, s híján vannak a szeretetnek és az irgalomnak. ISMERIK UGYAN ISTEN VÉGZÉSÉT, HOGY AKIK ÍGY CSELEKSZENEK, MÉLTÓK A HALÁLRA, MÉGIS NEMCSAK MAGUK CSELEKSZIK EZEKET, HANEM HELYESELNEK AZOKNAK AKIK ILYENEKET MŰVELNEK.Rm.1.18-32

  “De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, a kik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.” Mt 23,13

  1. Érdekes ez a cikk, ami igaz lehet nem csak a prionokra, de a vírusokra is. Sejtem, hogy részedről ebben a témában is van saját megközelítésed, azon bizonyos demiurgosz istenhez való egyébként logikus kapcsolódás miatt. Kérdésem, hogy ki a bánat és miért teremtett prionokat, vírusokat (melyeken szinte látszik, hogy egy a géntechnológiát elég jól vágó, rosszindulatú és nagy hatalmú lény hozta volna létre őket), mikor azok csak kárt okoznak. De nyilán folytathatjuk a patogén baktériumok, gombák, paraziták irányába is. Én tudok olyan betegségekről, parazitizmusokról, melyek kenterbe vágják az Alien film sorozatot lényeit a maguk ördögi logikája és rafinériája alapján. Ha ezeket a szeretet teremtő Istene hozta létre, nem stimmel. Ha sátán hozta létre őket, neki meg honnan volt ehhez hatalma, beleszólása. Viszont a mai tudományos génmanipulációs technológiák és a valódi “idegen” entitások géntechnológiája közötti kapcsolat elég kézenfekvő. Sátán királysága egészen biztosan használja (lásd. nefilim projekt) ezen technológiákat, táptalajt és ötletforrást adva az emberi kutatásoknak, transzhumanisztikus utópiáknak.

   1. Kicsit off, annyiban nem hogy tudjuk mire megy ki a “játék” ha már a tudománynál tartunk: olvastam, hogy Kínában végeztek már fejátültetést, de meglepetésemre, a TEST volt a fontos, az kellett, a beteg ember ragaszkodik a fejéhez (sztem mi nem fogunk 😀 )

    1. Éva, ez tetszett “a beteg ember ragaszkodik a fejéhez” 🙂 A szellemileg egészséges tudja, hogy ott csak a számítógépe van.
     Ezért annyira furcsa eset a szíváltültetés is, valahogy úgy tűnik, hogy a szív él tovább egy másik testben. Vagyis nem az marad életben akiről gondolnák….

    2. Teljesen igaz ez a szívátültetésről 🙁 – egészségesnek kell, mert LEHET maradni 🙂

   2. Megmondom őszintén, ezt most nem ilyen céllal tettem fel (de örülök, hogy felhoztad), hanem úgy gondoltam, hogy ennek legalább akkora jelentősége van az idők jelei szempontjából, mint a technikai újításoknak. Szintetikus baktériumról már hallottam, de szintetikus prionról eddig még nem. eléggé szembetűnő ez amondat a cikkből:”A prionok mesterséges előállításával a tudósok természetesen nem a feltételeit akarják megteremteni egy lehetséges apokalipszisnek”
    Nem csak az elgondolkodtató, hogy miért vannak szívet meg szemgolyót szétrágó paraziták, meg egyéb horrorisztikus lények, hanem az is, hogy miért kell a ragadozóknak állatokat enniük, egyértelműen erre alkalmas az egész felépítésük, elképzelhetetlennek tűnik, hogy bármikor is füvet ettek volna ezzel az emésztőrendszerrel. Meg, hogy mégis milyen haszna van szúnyognak, bolhának vagy a galandféregnek a fertőzésen, pusztításon kívül.
    “Ha ezeket a szeretet teremtő Istene hozta létre, nem stimmel. Ha sátán hozta létre őket, neki meg honnan volt ehhez hatalma, beleszólása. “Így van, ezzel teljesen egyetértek.

    Ezzembe jutott egy érdekes cikk, amit még régebben olvastam, miszerint a feketék DNS-ének nagyjából 8 százaléka egy “szellem” fajtól származik.

    1. Olyan haszna van a pusztító állatoknak, mint számunkra a szenvedés. Negatívum, mégis általa növünk fel, kitágítja a szívünket, öblösíti, hogy beleférjen a NAGYOBB.
     Semmilyen reklamáció nem illetheti Teremtőnket, abban biztos vagyok !

     Viszont az ELTE-n már szó volt a mesterséges lélekről … vita tárgya volt, viszont kétségem nincs afelől hogy kutatnak, kutatnak … valamikor tuti lesz ennek borítékolhatóan szomorú eredménye: a paradoxonokat, játékot, humort hogy lehet egy “rend”be építeni ? szerintem sehogy.

    2. Éva, ezt sosem értettem. “Olyan haszna van a pusztító állatoknak, mint számunkra a szenvedés. Negatívum, mégis általa növünk fel, kitágítja a szívünket, öblösíti, hogy beleférjen a NAGYOBB.” Nem érzed ezt súlyos belemagyarázásnak ? Ha ez így lenne, akkor nem azt mondanák a próféciák, hogy a jövőben együtt fognak legelni a most “ellenséges” állatok (juh és oroszlán). Ez a mostani állapot még csak nem is kezdettől fogva Isten akaratától volt, csak az átokkal együtt, miatt jelent meg. A kezdetben “igen jónak” teremtette kifejezésbe szerintem nem férnek bele a patogének, paraziták, ragadozók, dögevők. Egészen más ökoszisztéma lehetett mint a mai.

    3. Te vagy a biológus, Arpiel. Odadobtam egy analógiát, nem akarom végiggondolni, ugyanis a jelenlegi természetben is JÓ MINDEN: ragadozókra szükség van, az összmunkában benne van minden ! Titkolják a term.védők pl. hogy megjelentek a farkasok – nagyon kellettek – és a medvék, lejöttek északról. Ez egy ILYEN ökoszisztéma: ha nem rontanánk el, nem lenne megpecsételve a Föld sorsa. Kijavítani nem is tudjuk, legfeljebb TUDJUK MÁR mi lenne a helyes bánásmód. Ezt is csak azért, szerintem, hogy az ezerévben ne má’ ugyanígy kezdjük elölről (tönkretenni az életterünket).

     Minket is akkor támad meg egy betegség, hiába vannak jelen ráksejtek stb. amikor meggyengül a lelkierőnk …

    4. Éva, tudom mi van ma a természetben, kompetíciós (versengés) és túlélési harc, de ez nem Isten eredeti teremtése, akarata. Ezt tudjuk és hisszük. Arról fogalmam nincs, hogy fogja az életciklusokat és a táplálékláncot intézni, de hiszem, hogy neki menni fog, amit én most tudományosan elképzelni sem tudok.

 10. Szia Jack, asszem kedvellek, ezért segíteni kívánok Neked a nyilvánvaló szellemi küzködésedben. De mielõtt megteszem, itt egy idézet, hogy elõtte némileg beléd fagyassza a meleg Szellemet:

  1János 3: 4Mindenki, aki vétkezik, megszegi a törvényt, mert épp a törvényszegés a bűn. 5Tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, s hogy benne nincs bűn. 6Az, aki benne marad, nem vétkezik. Az, aki vétkezik, nem látta, nem ismerte meg. 7Gyermekeim, senki se vezessen félre titeket. Aki az igazságosságot cselekszi, az igazságos, ahogy ő is igazságos. 8Aki bűnt követ el, az ördögtől való, hiszen az ördög kezdettől fogva vétkezik. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög művét romba döntse. 9Azok, akik Istentől születtek, nem követnek el bűnt, mert az ő magja bennük marad, és nem vétkezhetnek, mert Istentől születtek. 10Erről ismerhetők fel Isten gyermekei és a sátán fiai.

  Eszerint, ha újászülettél Istentõl, akkor nem vétkezel, nem követsz el bûnt a további életedben, hiszen Istentõl születve az Õ magja megment ettõl. Ha nem így van, akkor nem vagy keresztény, nem vagy újjászületve, nincs benned Isten magja. Csakhogy van egy emberi, esendõ természeted is, ami nem tud mást tenni, mint a bûnt. Ha valóban halálra adtad a hústested, akkor a bensõ szellemi (újjászületett) lényed a lényeg. Folyt köv,.

  1. Szia Jack! Azt hiszem én is kedvellek. Amikor Antenor szavait, tanácsait olvasod ne feledd, hogy egy olyat valaki sorait olvasod, akinek egyháza azt tanítja és követeli meg, hogy a tagjai akik nem zsidók és akik sosem kaptak/ voltak törvény alatt, tizedet fizessenek az egyháznak, tartsák meg a Sabbarh-ot stb., anno csakis az izraelitákra vonatkozó törvényeket. Légy óvatos kérlek az ilyen tanítókkal.

   Szeretettel,
   Zsolt

   1. Megteresed utan is ugyan ugy kovetsz el bunt! Hozzak egy durva peldat? Ha valaki 16 evesen megter, szandekosan nem hasznalom azt a kifejezest, hogy ujjaszuletik, mivel eleg buddhista szaga van, szoval ha megter ilyen fiatalon, akkor onnantol kezdve buntelenul fogja leelni az eletet es bunnelkul valo lesz, mint maga Jezus Krisztus volt?
    A megteres NEM egy pillanat, hanem egesz eleteden at tarto folyamat, amit a Szentlelek munkal ki benned! Mindenkinek megvannak a sajat demonjai, valaki elete vegeig MEGTERTKENT kuszkodik a maszturbacioval, pornografiaval, karomkodassal, etc. Ugyanis ebben a bunos, esendo termeszetu testben, bun nelkul nem tudsz elni, aki ezt mondja, az hazudik!
    Akkor miert lenne egyaltalan szukseg Jezus Krisztus egyeduli szent es igaz aldozatara, ha mar ebben a vilagban a bunos emberi termeszetemmel bun nelkul tudnek elni, mint O?
    Ez mar az onmegvaltas tana. Ilyen nincs! Ha ez az allitas igaz lenne, akkor nem csak a megvaltoi szerepre nem lenne szukseg, de meg a kozbenjarora sem.
    Apropo, ha ti mar bun nelkul elitek a mindennapjaitokat, akkor mar soha nem is kertek bocsanatot Krisztustol, ugyanis nektek nincs miert? Remelem tisztaban vagytok vele, hogy ezek milyen sulyos szavak..

    1. Jézus buddhistaszagóan beszélt? Érdekes megközelítés….
     Pont, hogy nem a megtérés a lényeg, hanem az újjászületés.
     “Jézus így válaszolt:– Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki nem születik újjá, nem láthatja meg Isten országát.”

    2. Edua! Újjászületés? És mit mond Jézus miként történik meg az, testben?

     Jack!
     Tudod mitől egyedi Jézus és az igaz kereszténység? Tudod mi az ami miatt eltér minden más vallástól? Attól, hogy egyedül a kerszténységben nem kell tenned semmit az üdvözülésért, csak hinni a hús vér Jézusban, a halálában, feltámadásában és mennyben menetelésében. Mindent Jézus tett meg helyetted, mindenki helyett. Minden más hamis vallás azt tanítja, hogy neked kell igyekezni, tenni, fejlődni, cselekedni.
     Ettől más Jézus, ettől más a kereszténység. Minden mad megtévesztés és halál.

    3. Zsolt, neked a tested irányítja a lelkedet?
     A szellemben/lélekben való újjászületés azt jelenti, hogy Jézus lakik benned (és te Őbenne) -és mivel Ő hatalmasabb a testednél- Ő általa van erőd uralni a testedet, sőt még a gondolataidat is. Tehát egyetlen bűnt sem tehet meg, ha te nem akarod. Egyébként sem önjáró szerkezet, mert akkor a lélek eltávozása után is működőképes lenne.

    4. Edua! Miért nem válaszoltál nekem eddig arra a kérdésre, hogy sikerült e kizárni a bűnt az eletedből? Ha már Jézus benned van, és te Ő benne. Miért nem hívsz meg egy csodátételre? Ha már Jézus benned van……..
     Miért nem adtad el eddig minden tulajdonodat és ő szét a pénzt a szegények között? Ha már Jézus benned van, él és Ő te benned. És ha az, azaz Jézus, azaz a Szentlélek parancsol a testének?

    5. Azért, mert a megváltás és az evangélium nem rólam szól, hanem Jézusról. És én nem magamat hírdetem, hanem Őt. De látom, te MÉG MINDIG (!) szívesebben foglalkozol velem, mint Vele és azzal, amit Ő mondott.

   2. A megteres Istennek valo engedelmessegrol szol, hogy igyekszek-e Istennek tetszo eletet elni, Jezus Krisztus peldajat kovetve az eletemben. Sajat erombol is kerulnom kell a bunt, torekednem kell a bunt elkerulni, de bun nelkul SOHA nem leszek. Megegyszer mondom, aki azt allitja, hogy ebben a bunos, esendo rosszrahajlo termeszetu, romlott testben bun nelkul kepes elni, az hazudik, ilyen egyszeru.
    Az apostolok is mar MEGTERTKENT kuszkodtek sajat buneikkel es nem eltek makulatlan, bun nelkuli eletet, mint ahogy Pal mondja: Azt teszem, amit nem akarok. Tehat bunt kovet el.
    Megteresem utan voltak bizonyos bunok az eletemben, amelyektol megszabadultam, de nem minden buntol es halalomig sem fogok teljes bunnelkuli eletet elni az fix! Voltak olyanok is amelyekbe visszaestem, de ez NEM a megteres hianya, hanem bunos emberi mivoltom!
    Szamtalan Bibliai idezetet szol e-mellett pro es kontra.
    A Szentlelek karomlas bune pedig a MEGTERES hianyat jelenti! Ha en halalomig elutasitom Jezus Krisztus udvozito keresztaldozatat es ugy en bloc elutasitom, kizarom Istent, tehat hitetlenul halok meg, akkor a karhozatra megyek es ezert lesz ez a Szentlelek karomlas bune megbocsathatatlan! Ugyanis itt a Foldon van idom, lehetosegem megterni, de Isten iteloszeke elott, a masvilagon, mar nincs.
    Ennyi az egesz.

    1. Edua!
     Mit jelent eredetileg ujjaszuletni? A Biblia nem GONDOLKODASBAN valo megujjulasrol beszel? En egy szoval nem mondtam, hogy Jezus “buddhistaszaguan” beszelt!

    2. Felülről az Atyától születni.

     Ezt írtad: “szandekosan nem hasznalom azt a kifejezest, hogy ujjaszuletik, mivel eleg buddhista szaga van” Jézus viszont használta a szerinted buddhista szagú kifejezést, ezért kérdeztem, hogy akkor Ő buddhistaszagúan beszélt?

     “Akkor miert lenne egyaltalan szukseg Jezus Krisztus egyeduli szent es igaz aldozatara, ha mar ebben a vilagban a bunos emberi termeszetemmel bun nelkul tudnek elni, mint O?”
     Azért mert az Ő áldozata nélkül nem tudnánk ebben a világban a bűnös emberi termeszetünkkel bűn nélkul élni.

  2. Hinnye, micsoda rég nem látott pörgés és aktivitás megy itt ! 🙂 Legalább van élet, remélhetőleg az igazi krisztusi élet is ! Ez a bűn tevés és nem tevés elég komoly dilemmának tűnik, pedig nem olyan bonyolult, ahogy a felekezetek, tanítások, dogmák azzá teszik. Van erre egy kissé leegyszerűsített szójáték is: “a kereszténység nem tevés, hanem levés” ! Újjászületett (megtért, a kettő kifejezés majdnem ugyanazt fedi, most nem mennék bele a különbségébe) ember szellemben és lélekben (új ember) nem követ el bűnt, tehát szándékosan és tudatosan nem, de a teste alapján (ami itt most nem teljesen azonos a fizikai testtel), az óemberként minden nap követ el vétket, aki nem ezt mondja, az nem tudja mit beszél vagy hazudik. Krisztus megváltott mindenkit a szellemi halálból és a bűn egyeduralma alól, de ez a megváltás még nem érte el a testet, nem lett teljes (ehhez meg kell halni testben vagy elragadtatni). Ezért a testből származó gyengeség kihat a bűnökre is, nem csak az öregedést, betegségeket és testi halált kell érteni alatta. A kegyelemből lévő képesség a Szent Szellem ereje által arra tehet képessé, hogy legyőzzünk bizonyos rossz szokásokat, késztetéseket, akár megkötözöttségeket okozó démonokat is. Tehát beszélhetünk egyfajta fejlődésről is, de ez csak Isten kegyelméből van, és nem a mi erőnk által.

   1. Arpiel!

    Vegre valaki ertelmesen osszefoglalta. Egyetertek veled, csak az a baj, hogy Edua nem ert veled egyet, mivel szerinte lehet bun nelkul elni ebben az oemberi romlando testedben.
    Ezert kell minden nap kernunk Jezus Krisztus bocsanatat, mert minden nap vetkezunk hiaba tertunk meg!
    Azt pedig en sem vallom, hogy sajat cselekedeteim altal nyerem el az udvosseget, tehat nem sajat magamat valtom meg, mivel mar Krisztus megvaltott engem es elfogadtam az udvosseg ajandekat. Ettol fuggetlenul megtertem, gondolkodasomban megujjultam, MASKENT tekintek a bunre, mint megteresem elott, DE ennek ellenere is minden nap kovetek el bunoket!
    Viszont Edua szerint ez pont forditva van! O megterese ota SEMMILYEN bunt el nem kovetett es neki NEM kell minden nap kerni-e Jezus Krisztus megbocsatasat, mivel nem kovet el bunt, igy nincs ra szuksege.

    1. Elgondolkoztató jelenség, hogy akárhányszor olyan részt idézek a Bibliából, ami nektek nem tetszik, átirányítjátok a figyelmet rám. És jön a személyeskedés, rágalmazás, valótlan dolgok állítása. Milyen szellemiség áll vajon ez mögött?
     Mindezek ellenére az idézett részek állnak, az óemberről szóló is:
     “Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek: Mert a ki meghalt, felszabadult a bűn alól….. meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban: Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint a kik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.”

    2. Ez nem szemelyeskedes Edua! Te allitod, hogy kepes vagy mindennapjaidat, sot egesz eletedet bunelkovetes nelkul elni, nem en mondtam, ezt te mondod.
     Butasagokat allitasz! En ertem, hogy mit mondott Janos, de mondta az ellenkezojet is es ezt megtalalod Palnal is.
     Idorol-idore kovetunk el bunoket mar “Ujjaszuletesunk” utan is. A bun nem uralkodik rajtunk, DE ez nem azt jelenti, megteresed vagy nevezzuk “ujjaszuletesed” utan nincsenek buneid.
     Ezt jo lenne mar megertened es bevallanod, hogy te is kovetsz el bunt, ha nem is minden nap.
     Es persze nem mindegy, hogy az ember milyen bunoket kovet el megterese utan, mert, ha valaki gyilkossagot kovet el, vagy hazassagot tor, akkor ezek nem azonosak egy simpla karomkodassal!
     Meg az emberi tarsadalom is vagy a buntetojog is tesz kulonbseget bun es bun kozott.

    3. “Te allitod, hogy kepes vagy mindennapjaidat, sot egesz eletedet bunelkovetes nelkul elni, nem en mondtam, ezt te mondod.”
     Akkor idézd, hogy hol és mikor mondtam, állítottam ilyet, mert én EGYETLEN szót sem írtam magamról! Én csak idéztem, és arról beszéltem, hogy mi van odaírva!
     Pont eről beszélek, hogy ha olyan dolgot idézek, ami nem tetszik, akkor jön a személyeskedés, rágalmazás. Úgy látszik ez könnyebben megy, mint elismerni, hogy az van odaírva, ami.

     Pál azt írja:
     “házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy A KIK ILYENEKET CSELEKESZNEK, ISTEN ORSZÁGÁNAK ÖRÖKÖSEI NEM LESZNEK.”
     Te ellenben állítod, hogy ezek nélkül senki nem tud élni.
     Most három lehetőség áll fenn.
     1.Mégis lehet ezek nélkül élni vagyis nincs igazad és nem lesz üres az Isten országa.
     2.Nem lehet ezek nélkül élni és senki sem örökli Isten országát.
     3. Nem lehet ezek nélkül élni, de mégis öröklik Isten országát, mert Pál tudatlan volt vagy hazudott, hogy ilyeneket írt, és te jobban tudod, mert Jézus neked jelent meg a damaszkuszi úton.

    4. Edua!

     Reszemrol ezt a beszelgetest lezartnak tekintem, Arpiel nalam sokkal jobban osszefoglalta, amit mondani szerettem volna.

     Meg egy utolso idezet, amit lehet, hogy felreertettem, copyzok: Felulrol az Atyatol.

     “Azért mert az Ő áldozata nélkül nem tudnánk ebben a világban a bűnös emberi termeszetünkkel bűn nélkul élni.

     lehet, hogy ezt a mondatot ertelmeztem felre toled.

    5. Edua!
     “Pont eről beszélek, hogy ha olyan dolgot idézek, ami nem tetszik, akkor jön a személyeskedés, rágalmazás. Úgy látszik ez könnyebben megy, mint elismerni, hogy az van odaírva, ami.”

     Ez annyira megmosolyogtató. Ezt a gyerekes “ez van oda írva, vagy nem?” Még akár komolyan is lehetne venni, de nem egy olyas valakitől, aki egy fordított szituációban, amikor valaki neki mutat meg bizonyos részeket a Bibliából, úgy reagál, hogy engem “nem érdekelnek azok a levelek”.
     Hát hallod, neked sem kell a szomszédba menni egy kis vastag bőrrért.
     Még a farizeusok is sarkon fordultak, amikor Jézus úgy “szeméyeskedett” velük, hogy „Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek! (Jn. 8:7)
     Komolyan mondom, te még rajtuk is túlteszel. Senki sem személyeskedik veled, csak azt próbáljuk számon kérni rajtad, a amihez szerinted mások tartaniuk kell magukat. Én ezekre mondtam, hogy lehetetlen küldetés. Azt mondtad, nem az, Jézusban minden lehetseges. Erre azt kérdeztem, neked már sikerült? Azota is várjuk eztva választ. Kaptunk helyette olyan verseket, amelyek szerinted a te véleményedet tamasszák alá és bedobtad az “argumentum ad hominem” kártyát.
     Te kedves Edua nagyon egy komolytalan vitat folytatsz itt ezzel a 2 Isten van a Bibliában, a Biblia megbízhatatlan, ezt a részt elfogadom-ezt pedig nem felállással. Folyton ide-oda, pontosabban körbe körbe táncolsz. Itt szerinted már mindenki hazudik, vagy hazudhat, az Írás is, JÉZUS és mások is. Itt minden és mindenki bűzlik, ami/aki csak szembekerült veled, csak egyedül te nem. Te mindezt tenyleg komolyan is gondolod illetve akarod, hogy komolyan vegyen bárki is, vagy csak szórakozól a jó néppel?
     Tudod van egy közös ismerosünk(én nem ismerem személyesen), akitől már te is raktál fel ide videót. Nos ez az ember éveken keresztül ugyanezt a bibliai hermeneutikát nyomta mint amit tőled olvastam itt mostanában, főleg ami a bűnös élet, újjászületés, megváltást illeti és aki azt állította, hogy aki nem hagy fel a bűnös élettel az a pokolra kerül, aki egy db. bűnt is elkövet az nem keresztény. A keresztényeknek úgy kell járniuk, élniük mint anno Jézus. Aki nem úgy él, hanem továbbra is bűnt követ el, az elszakad Jézustól és azt Isten megbüntetni valamilyen betegséggel ill. anyagiakban is. A hozzám hasonló “személyeskedők” bátorkodtak megkérdezni tőle “talán te Jan már nem követsz egyetlen egy darab bűnt sem?”
     A válasza a következő volt: “Igen, nincs többé bűn az életembe.”

     A fickót Jan Boshoff-nak hívnak és tavaly óta rákos. Haldoklik. Őszintén sajnálom ezeket az embereket és azokat is, akiket becsapnak ezzel a “Kövesd Jézust”, “Légy olyan tiszta mint Ő volt”, “Állj ellen a bűnnek” alaptalan dumával.

     https://youtu.be/gcu0cO4jn5w
     https://youtu.be/rqONQAqlV9g

     Edua! Elárulok egy “titkot”. A törvény és a kegyelem I-M-K-O-M-P-A-T-I-B-I-L-I-S. Gondolom ez eddig meg sem fordult a fejedben. Ezért is kár citálnod a kettőt egy lapon, egy evangéliumként. Itt a vége.

    6. Egy újabb rágalom:
     “A törvény és a kegyelem I-M-K-O-M-P-A-T-I-B-I-L-I-S. Gondolom ez eddig meg sem fordult a fejedben. Ezért is kár citálnod a kettőt egy lapon, egy evangéliumként.”
     Én és a törvény? Te meg ezt gondolod komolyan? Idéznéd?

    7. Edua!
     “Én és a törvény? Te meg ezt gondolod komolyan? Idéznéd?”
     Nem kell idéznem semmit. Te folyton a bűnön és a bűnösökön lovagolsz, ha a szentség, az üdvösség, vagy a megváltás kerül szóba. Bűn márpedig nincs a törtvény tudata nélkül. És ez nem csak logikus, hanem biblikus is. Ha valaki azt mondja, hogy tolvaj én azt mondom, hogy kegyelem. Ha valaki azt mondja, hogy parázna én azt mondom, hogy kegyelem. Ha valaki azt mondja, hogy gay én azt mondom hogy kegyelem. Ha valaki azt mondja, hogy gyilkos én azt mondom, hogy kegyelem. És ezt fogom mondani újra meg újra bármire és bárkivel kapcsolatban. Kegyelmes vagyok mert kegyelemből fogantam. Ezzel szemben te minden itt felsoroltra azt mondod, hogy bűn és bűnös és, hogy az is marad míg meg nem változik az illető. Nálam a megváltás pillanat műve, hiszen a hitünkön alapszik és kegyelemből kapjuk. Te nálad ugyanez egy hosszú testi folymat. Ez volt végig a narratíva. És ezt nem csak én láttam így.

     “Azért mert az Ő áldozata nélkül nem tudnánk ebben a világban a bűnös emberi termeszetünkkel bűn nélkul élni.” Na tessék, ott folytatód ahol abba hagytad. Elárulodk még egy titkot. Isten mércéje a tökeleteség. És arra a tökéletességre csak egyedül Jézus volt képes. Megpróbálhatód, hogy felhagysz a bűnös életmóddal és talán sikerül is elérni azt, de még akkor sem lehetsz olyan tökéketes amilyen A Fiú volt, aki egy darab bünt sem követet el az életében. Ezért Ő a juhok ajtaja és ezért csak rajta keresztül lehet bemenni! A hitet leszámítva nem magunkon és a tetteinken keresztük jutunk célba.

     Lukács 18:9-14
     “Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondá:
     Két ember méne fel a templomba imádkozni; az egyik farizeus, és a másik vámszedő.
     A farizeus megállván, ily módon imádkozék magában: Isten! hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is.
     Bőjtölök kétszer egy héten; dézsmát adok mindenből, a mit szerzek.
     A vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván: Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek!
     Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább hogynem amaz: mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és a ki megalázza magát, felmagasztaltatik.”

     Máté 21:31 “Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát?” “Az első” – felelték. Jézus erre ezt mondta nekik: “Bizony, mondom néktek: a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában.” Bizony téged is megelöznek ha így folytatód Edua.

    8. Zsolt!
     Nemhogy bűnösökön, de még lovon sem lovagolok. Tudom ezt sem tartod szükségesnek, hogy idézd. Helyesebben nem tudod ezt se – mint a többi sok rágalmadat-, minthogy ilyet sem írtam, ezt sem teszem.
     “Bűn márpedig nincs a törtvény tudata nélkül.” Persze meg lelkiismeret se. Az se bűn, ha a kannibálok megsütnek vacsorára, mert nekik nincs efajta törvénytudatuk. Szerinted, de nem a Biblia szerint.Rm.2.14,15
     “Ezzel szemben te minden itt felsoroltra azt mondod, hogy bűn és bűnös és, hogy az is marad míg meg nem változik az illető.”
     Én? Vagy az ígék, amiket idéztem?
     “Elárulodk még egy titkot. Isten mércéje a tökeleteség. És arra a tökéletességre csak egyedül Jézus volt képes.” De azt mondta, hogy mi is azok legyünk.Lehetetlen dolgot kér tőlünk?
     Szóval neked Isten adott egy Páléval ellentétes kijelentést?
     Pál maga írja, hogy ő tökéletes, de te ezt kétségbe vonod.1Kor2,6;Fil3,15
     Az első idézeted arről szól, hogy elismeri-e és bánja-e valaki a bűnét. Jézus a parázna asszonynak is azt mondta, hogy eredj el és TÖBBÉ NE VÉTKEZZÉL!
     “Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat,Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, a mely megemészti az ellenszegülőket.” Zsid 10,26
     “házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések, Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy A KIK ILYENEKET CSELEKESZNEK, ISTEN ORSZÁGÁNAK ÖRÖKÖSEI NEM LESZNEK. “Gal.5.19-21

     Te magad tettél többszörösen bizonyságot arról itt az oldalon, hogy Isten igazságát hazugsággá változtattad és ennek a következménye beteljesedett az életedben. És azt is tudjuk,hogy az ilyenekre Isten maga bocsátja a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak. 2Thess 2,11
     És te ebbe annyira mélyen vagy, hogy azt se látod, hogy semmit sem írtam magamtól, amit írtam azok közül egy sem az én véleményem vagy gondolatom, hanem mindenesetben Jézust vagy az Ő apostolait idéztem.
     De neked ők sem számítanak, te már más mellett döntöttél. Sőt még sajnálod is őket (mérmint Jézust és az apostolokat) és azokat is akiket becsapnak (a ” “Kövesd Jézust”, “Légy olyan tiszta mint Ő volt”, “Állj ellen a bűnnek” alaptalan dumával.”)

     Hát Zsolt én téged sajnállak.
     Nem Jézus és az apostolok, meg azok akik ugyanazt mondják, ugyanabban hisznek, mint ők, szorulnak sajnálatra.

    9. Edua kedves, harmadszor is megkérdezem tőled, és ez már tényleg ciki, kizártad teljes mértékben a bűnt az életedből? Sikerült olyanná lenni mint amit te olvasol ki, és idézel a Bibliából? Olyanná lettél mint Jézus, azzal a Jézussal,vagy Szentlélekkel, ami benned lakozik?
     A válasz igen könnyű, IGEN, vagy NEM. Ez ilyen egyszerű Edua.
     Már egy ideje kerülgeted a kérdést és van egy olyan érzésem, hogy ezúttal sem kapunk tőled egyenes választ. Én magam részéről sok sikert hozzá. Mármint a büntetlen élethez. Igaz, hogy eddig még senkinek sem sikerült ez, de talán majd most neked sikerülni fog.

     Látod mennyivel könnyebb nekem, aki nem szégyellem Krisztus evangyéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére, zsidóknak először meg görögöknek.
     Mert az Istenek Igazsága jelentetik ki abban, hitből, hitbe miképpen meg van írva: AZ IGAZ EMBER PEDIG HITBŐL ÉL!!!!!! ( Róma 1:16-17)

     Keress egy jó tanítót magadnak Edua, aki segít megérteni az igazán fontos dolgokat a Bibliában. Tanulni mástól nem szégyen, hanem a legtöbb esetben biblikus.

     Zsidók 5:12 ‘Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre.’

    10. Zsolt, ez a fajta csökönyösség szerintem is már ciki. Még mindig(!!!) velem foglalkozol Jézus helyett. Ezt a nagy érdeklődésedet irányomba két Jézussal kapcsolatos tény váltotta ki.
     1. ma is vannak Isten, Jézus, vagy a Szentlélek által elkövetett csodák, gyógyítások, látomások, új kinyilatkoztatások.
     2. Jézusnak van hatalma az Övéit a bűntől megőrizni, és megteheti bennük, hogy bűn nélkül éljenek.
     Mind a két állításom igei,(1.Mk.16.17; Jn.14.12; 1Kor 12,4-11 2. 1Jn 5,18;1Jn 3,9;1Jn 3,6;Júd 1,24) te viszont ennek az ellenkezőjét állítod, de mivel azt bizonyítani nem tudod, ismételten átirányítod Jézusról rám a figyelmet.

     Te nem hiszel Jézusban. Sőt még sajnálod is mert becsapta az embereket.
     Isten igazságát hazugsággá változtattad. sajnos ez nem csak múlt idő, folytatod a jelenben is. “mivelhogy ti nem mentek be, a kik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be”

     ui. A kérdésedre két dolog miatt nem válaszolok.
     1.Te sem válaszolsz a kérdéseimre.
     2.”gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván, meg ne szaggassanak titeket.”Mt 7,6
     Szegény Öregharcos megosztotta velünk egyik gyöngyét 2016 szeptemberében és te voltál az aki megszaggattad.

   2. Szia Árpi!
    Akik az Atyától születtek legyőzik a világot. Ha a világot legyőzik akkor értelemszerűen a bűnt is.”Mert mindaz, a mi az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, a mely legyőzte a világot, a mi hitünk.”

    Szerintem János tudta, hogy mit beszél.
    “Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik: hanem a ki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt.
    A ki ő benne marad, egy sem esik bűnbe; a ki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt.Fiacskáim! senki el ne hitessen benneteket: a ki az igazságot cselekszi, igaz az, a miként Ő is igaz: A ki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.Senki sem cselekszik bűnt, a ki az Istentől született, mert benne marad annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei ”

    Egy megtért ember nem feltétlenül van újjászületve. Egy újjászületett viszont minden esetben meg van térve.
    Hogyan tud az ember véletlenül haragudni, gyűlölni, paráználkodni, gyilkolni, bálványt imádni, varázsolni, stb?
    “A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy A KIK ILYENEKET CSELEKESZNEK, ISTEN ORSZÁGÁNAK ÖRÖKÖSEI NEM LESZNEK.

    1. Edua!

     Akkor en itt es most mart csak gratulalni tudok neked, hogy “ujjaszuletesed” ota NEM, haragudtal senkire, nem voltak parazna gondolataid, nem irigykedtel, nem kovetel el tisztaltalansagot stb….
     Te olyan tokeletes es bunnelkuli vagy mar, mint Jezus Krisztus, szerintem te vagy az elso a vilagon, akinek ez sikerult.

    2. Miért azzal foglalkozol, hogy ki mondja, és miért nem azzal, hogy mit mond, és, hogy amiket idézek azok tényleg oda vannak-e írva? És ha igen akkor most pl. János apostol nem mondott igzat? Meg amiket mondott azok rá nem voltak érvényesek, ő nem volt újjászületve? Ha viszont igen akkor ő is bűntelenűl élt, nem? Vagy csak hazudott?

    3. Edua!

     Definialom neked, hogy mit jelent a bun nelkul elni. Azt jelenti, hogy IDOROL-IDORE tehat bizonyos idokozonkent, mondjuk 1 vagy 2 hetente bunt kovetsz el! Es NEM azt, hogy TELJESEN 60 EVEN KERESZTUL BUN NELKUL ELSZ, MINT JEZUS KRISZTUS.

  1. Szia Zsolt! Végül is nem érzem rossznak a gondolatodat, ami a késes ügyből következett. Ha aznap nem lettem volna lusta az utolsó két percedre leírni azt a néhány lehetőséget, amit kigondoltam, akkor az egyik válaszban ott lett a te megoldásod is. Két perc rengeteg idő lehetett volna elmélkedni azon, hogy egyáltalán mit keres a kés a hátamban. Milyen karma az aminek ez lett a következménye. Tehát aki kardot fog kard által vész el. Aztán azon is, hogy bármennyire hideg ez a penge a hátamban, valójába létezik-e, nem csak egy rossz gondolat, ami valami csoda folytán az utolsó pillanatban eltűnik. Egy szellemi lénynek, mit árthat egy kés, akinek a lelke örök.
   Szóval bocsásd meg a bűneimet, ez a titok. Előtte nem volt olyan kérés is, hogy ne vígy a kísértésbe? Néha olyan együgyűek vagyunk a szó szoros értelmében. Valami kis megértés kapcsán azt gondoljuk, hogy megvan a világ igazsága. Néha komplexebben kellene gondolkodni. Ez is igaz és az is igaz, mert ugyanabba a halmazba tartoznak. A gondolatok összessége, amit néha ellentétesnek érzünk és látszólag ellentétesen hatnak, az adja meg a komplex igazságot.
   Amúgy azok tényleg elvéreztek, mert együgyűek, de legalább azt maxra tolták, nekünk tanulságul. 🙂
   Eduában pedig csalódtam, amikor azt írta neked, hogy csekélyebb értelműbb vagy mint Micimackó. Pont Micimackó? Nem tudja, hogy az Isten Micimackó… Többet kellene olvasnia.
   Az a csacsi öreg medve például ilyeneket is mondott.
   – Pont jókor jössz, mert ez a nap legjobb része.
   – Melyik az a rész?
   – Az, amikor te meg én mi leszünk.

  1. Ezt elrettentésül közölted ? Mert úgy tűnik ez egy ostoba agymosott lejárató esemény lesz.
   “Az összeesküvés-elméletek nagyon széles körben elterjedtek. Nincs olyan ember, aki ne hallott volna legalább egy ilyet. Az embereknek szükségük van arra, hogy sokszor alaptalan irracionális dolgokban higgyenek, amik átfogó magyarázatokat nyújtanak a világ eseményeire, vagy felsőbb hatalmak létezését feltételezik.
   Az előadás az összeesküvés-elméletek, álhírek és dezinformációk mechanizmusaiba enged betekintést két oldalról is: az álhírek gyártóinak és terjesztőinek, illetve befogadóinak oldaláról. A dezinformáció elleni önvédelem alapszabálya így foglalható össze: Kezdj gyanakodni, amikor valahonnan ismétlődően olyan hírt olvasol, aminek nagyon örülsz, vagy amitől nagyon dühös leszel!”

   1. Azért közöltem, hogy aki örülni akar ennek, az örüljön, aki meg inkább a dühöngeni akar, az meg dühöngjön. 🙂
    (Ez könnyebb kérdés volt részedről, mint amit én feltettem neked egy hete azzal a Ria nevű emberkével kapcsolatban.Ezt abból gondolom, hogy még a mai napig sem válaszoltál.De nem akarock előre összeesküvés-elméleteket gyártani. 😀 Lehet, hogy az a kommentem egyszerűen csak elkerülte a figyelmed az ide beérkező sok komment között, esetleg simán csak elfelejtettél válaszolni.Mind a kettő nagyon is természetes dolog.)

    1. Válaszolok. Ez a Ria ügy nekem is már terhes. Ő azt írta nekem, hogy már évek óta szokott neked írni a FB-on, ezért kellene ismerned. De én a magam részéről nem akarom ezt a gombolyagot tovább bombolyítani.

    2. Köszönöm, Árpiel, egyetértek!
     Nem tudom, ki lehet ő, és még csak az sem elképzelhető, hogy valami más néven írogat nekem a Fb.-n.De nem tudom azt sem, miféle közös témája lehetne velem.

    3. Oszkár, pedig Riának fontos vagy. Nem csak neked, rólad is irogat. Pl. a világ helyzetén.

    4. Ria megkért (mert ugye letiltás alatt áll több éve), hogy üzenjem meg neked helyesbítésként, hogy tavaly írt neked a FB-on egy hosszabb levelet, aggódva a FB profilod illuminátus irányú félreérthetősége miatt. Thea, nem lehetne, hogy visszaengedd őt, hogy ne én legyek már a postás, meg miatta is ? The end

    5. Most már én is megnéztem ki az a Ria. A világ helyzete című oldal, ahova először léptem fel és valószínűleg utoljára, kiadta az elmúlt időszak disqus beszélgetéseit. Szerintem nem olyan izgalmas figura, de elég nyomulós. Valami hitgyülis lehet, szeret fecsegni unalmas dolgokról.

    6. Aztán tovább olvastam, van humora: ” Így soha nem lesz belőled sas. Maradsz örökre a földön kaparászó csirke “, de ez sem rossz “Az, hogy a gyülekezetekben nők is viselhetnek vezetői tisztséget azt mutatja, hogy inkább a korszellem (feminizmus) befolyásolja az adott gyülekezetet, mint Isten Ígéje.” , de ez is hatalmas: “Személyedben most éppen a Sátánnal beszélgetek… Ilyen is ritkán fordul elő velem, de ez nem baj, Jézus is beszélgetett Sátánnal a pusztában.” Ez az utóbbi nagyon kedves volt. 🙂
     Végül is vissza lehetne engedni és még évekig lehetne vele szórakozni, ugyanarról, de az is lehet, hogy néha más néven benéz ide.

 11. Rendkívüli előadás https://www.ted.com/talks/allan_savory_how_to_green_the_world_s_deserts_and_reverse_climate_change/transcript?language=hu#t-13196 azoknak, akiket érdekel a földi lét “kimenetele” a válságból.

  Vannak még olyan előadások, talajról, annak megújításáról, amit K.A. fejtett fel, annyi tudásra szert téve, amennyit egyetemen nem lehet felszedni https://www.youtube.com/watch?v=V65U3rdaa9s&t=1466s

  Valamelyik előadásában – mindegyiket ajánlom ! – ismertet egy kísérletet: az élőlények együttműködése annyira zavarba ejti, hogy azt mondja fejcsóválva, “most már tényleg úgy gondolom, van valamilyen Isten, pedig én kőateista voltam … ilyet ember nem tud csinálni” – ha valakit érdekel, melyik videón, hol mondja, megkeresem neki 🙂

  1. Szia, Soros szerintem most jó helyre tette a pénzét, legalább nem a Smith & Wesson-nál fektetett be.
   A SpaceX oldalán van egy érdekes prezentáció a jövőbeni tervekről.
   http://www.spacex.com/mars viszonylag hosszú video, de érdekes.
   Lehetne erről is véleménycikk, mert kezd aktuális lenni a Mars terraformázása.
   A végén pedig a jövőbeni közlekedésről beszél. Átlag 30 perc alatt megtehetőek lesznek a távolságok a Föld távoli pontjai között. Shanghai-New York 39 perc.
   Persze folyamatosan jönnek új fejlesztések, lehet hogy nem ez lesz a legolcsóbb, vagy leggyorsabb technológia, de végre nagy tervek vannak, az emberiség számára, nem csak állandóan a pusztítás meg a hedonizmus.

 12. Edua

  Szeretem olvasni a hozzászólásaidat, nem tudom meddig lesz erre lehetőségem, de semmi sértőt nem találtam eddig benne, nagyon jól össze vannak válogatva az igék, csak gondolkodni kell, ennyi az egész.
  Annyi lenne a hozzá fűzni valóm, hogy meg van írva, a balga szüzek és az okos szüzek együtt haladnak a menyegzőre, de a balgáknak kitérőt kell tenniük, ezért lekésik. Úgy néz ki, ezen nem lehet változtatni.

 13. Az Ószövetség és az Újszövetség kettősségének a meghaladása.
  Azok, akik nem értik, azt gondolják, hogy az Ószövetség és az Újszövetség különbözik vagy ellentétesek, vagy különállóak.
  De ezek nem különböznek, nem is ugyanolyanok.
  Ez nem olyan kérdés, hogy elfogadjuk az egyiket, és elvetjük a másikat.
  Azok, akik nem látják a valóságot, Ószövetségben és Újszövetségben gondolkodnak.De azok, akik látják a valóságot, nem gondolkodnak egyikben sem.

  1. Markionnak volt egy kétrészes könyve, amiben leírta, hogy miben hisz. Abban egészen mások voltak, mint amit az ellenségei állítanak, írásai megsemmisítését követően.

   Egyébként én nem abban hiszek, amit Markiónról állítanak, hogy ő abban hitt. Sőt még ő maga sem abban hitt. De az igazat nem állíthatják róla, mert aszerint nem lett volna alapja a kiátkozásának. Azt a fajta hitet, ami Markionnak is volt, csak az 1300-as évek körül tudták felszámolni (de sohasem maradéktalanul). Markion halála után, tőle és egymástól független csoportok ugyanabban hittek és több, mint ezer éven keresztül fennmaradtak, annak ellenére, hogy mindet eretneknek nevezték és tűzzel-vassal írtották. (A neveiket nem írom le, nehogy valaki a Wikipediában nézzen utánna, mert ott sem jelenhet meg az igazság, hihetetlen egyházi cenzúra alatt áll.) Amióta csak elvétve lehet ilyeneket találni (itt még akad belőlük), azóta az emberek már azt sem tudják, hogy igazából kik ők és miben hisznek, emiatt elhiszik annak az egyháznak a róluk alkotott hamis képét, aki kivégezte őket.
   Ugyanennyire hiteles az is, hogy pont annyi boszorkány volt, amennyit kivégeztek és mindegyikőjük pont azt mondta, tette, és abban hitt, amiért elítélték őket. Mivelhogy haláluk után nem szólhattak az emberek nagyon nagy része ezt így el is hitte…..

   1. Edua! És azt mivel magyarázza, hogy az ön hite, gondolatai megegyeznek a Markion ellenségeinek kitalációval?

    1. Elnézést, de ezt most tényleg nem értem Adrian, hogy az én hitem és gondolataim kinek a kitalációival egyeznek?
     Én Jézusban hiszek, de Ő senkinek nem a kitalációja. Ő annyira valóságos, hogy Nélküle nem is létezne senki és semmi.
     De azt meg végképp nem értem, hogy a gondolataimat hogyan ismeri? Honnan tudja, hogy mit gondolok, mikor ez még magam előtt sem mindig világos. ?! 😮

     Ui.: A magázódás a Zsolttá levés következménye?

    2. Edua!
     Zsolt a fórumon használt nevem. Ha lenne szíves ezt így tiszteletben tartania megköszönném. Én is Eduanak hívom hiszen ezt a nevet használja. Szerintem maradjon ez így és akkor beszélhetünk a lényegről és a fontos kérdésekről, ahelyett hogy ezzel még azzal terelnék el a figyelmet.
     Azt mondja Jézusban hisz. Értem. És ki ez a Jézus? Honnan vette? Vezesse le kérem nekem biblikusan, vagy ahogy szeretné. Köszönöm.

    3. Edua! Csak érteni szeretném, szeretnénk, hogy minek alapján tájékozódik a hit ügyileg.

    4. Elnézést, de őszintén, nekem zavaró a Zsolt név, túl sok van belőlük az oldalon és amióta eltűntek a személyes avatarok azóta nagyon nehéz beazonosítani őket. Önről is még az első hozzászólásánál azt hittem, hogy a hintalovas Zsolt.

     Jézus a Krisztus az egyedül igaz Isten fia, aki maga is Isten. Ő Szeretet, az Út az Igazság És az ÉLET. Ő az aki által az Atyához mehetünk és aki által örök életünk van. Ő a Fény, aki a hozzáférhetetlen világosságban lakik. Ő az aki által minden lett. Ő az igaz Isten és az örök élet.
     Nem én vettem Őt, hanem Ő vett meg engem. Az életével fizette ki értem a váltságdíjat.

  1. Te most azt tényleg komolyan gondolod, hogy az üldözöttek voltak az eretnekek és az üldözőik, akik kivégezték őket, könyveiket, írásaikat megsemmisítették, azok voltak Jézus igaz követői? Ő nem azt hirdette, hogy az Ővéit fogják üldözni és megölni?
   És még azt is elhiszed, hogy miután megsemmisítették őket írásaikkal együtt, vagyonukat elkobozták, utánna az igazságot terjesztették arra nézve, hogy ezek miben hittek és mit tanítottak? Nem inkább valami gonosz hazugságot, ami igazolta az eljárásukat?

   Markionra nézve az igazság inkább ez:
   http://radikalkritik.de/geschichte/g-a-van-den-bergh-van-eysinga-werke/marcion-als-zeuge-fuer-ein-vorkatholisches-christentum

   Fennmaradt az az evangélium, amit ő használt és ami legalább 200 évvel régebbi, mint a kanonikusak. És maga is kb 200 évvel a kanonizálás előtt élt, de azért senkit ne zavarjon, hogy a halála után -évszázadokkal később- írta át, hamisította meg ezeket.

   1. Edua, Markion abban az időben élt, amikor minden keresztényt üldöztek és a Markion által hátrahagyott írások az eredetiek megkurtított változatai voltak csupán. Igazából Markion volt az egyik kiváltó oka annak, hogy elkezdtek komolyabb hangsúlyt fektetni a keresztény írások hitelesítésére, ugyanis ezeknek a birtoklásáért halál járt és bár sokan hajlandóak voltak az életüket adni az Igéért, hamis írásokért nem szívesen tették.
    És hogy a lentebbi kérdésedre is reagáljak. Erre már nagyon sokszor válaszoltam, nemcsak hozzászólásokban, de számos posztban is. Elég ha ránézel a főoldal cikkeire.

    1. “Markion abban az időben élt, amikor minden keresztényt üldöztek”
     Az igaz keresztényeket mindig is üldözték. Főleg az egyház. A markionitákat is igazából Konstantin idejében kezdték el üldözni. De tudom, szerintetek Konstantin volt Jézus igaz követője és jogosan gyilkolta meg azokat akik nem annak az istennek szolgáltak, akinek ő. Így volt ez azelőtt is “Ha valamelyikben a te városaid közül, a melyeket az Úr, a te Istened ád néked, hogy ott lakjál, ezt hallod mondani: Emberek jöttek ki közüled, istentelenségnek fiai, és elfordítják városuk lakosait, mondván: Nosza, menjünk és tiszteljünk idegen isteneket, a kiket nem ismertetek:Akkor keress, kutass és szorgalmatosan tudakozódjál, és ha igaz, és bizonyos a dolog, és megtörtént az efféle útálatosság közötted: Hányd kard élére annak a városnak lakosait; áldozd fel azt mindenestől, a mi benne van; a barmát is kard élére hányd. És a mi préda van benne, hordd mind együvé az ő piaczának közepére, és égesd meg a várost tűzzel és annak minden prédáját is teljes áldozatul az Úrnak, a te Istenednek, és legyen rom mind örökké, és soha többé fel ne építtessék.”

     “Igazából Markion volt az egyik kiváltó oka annak, hogy elkezdtek komolyabb hangsúlyt fektetni a keresztény írások hitelesítésére, ugyanis ezeknek a birtoklásáért halál járt és bár sokan hajlandóak voltak az életüket adni az Igéért, hamis írásokért nem szívesen tették.”
     Nahát, hogy én milyen naiv vagyok! Én tényleg azt hittem, hogy Jézusért adták az életüket. (nem Ő az Íge a Biblia szerint?)
     Elkezdték őket hitelesíteni? Markión még János apostol idejében élt, ő gyűjtötte össze Pál leveleit, még az ajánlott link szerint is; idézem: “Markión volt az első, aki összegyűjtötte Pál apostol leveleit és szent írásokként használta fel őket.” Tehát, összegyújtötte őket, Lukács evangéliumával együtt (az is Páltól származott), szent írásokként használta őket, de azért átírta, meghamisította. És erre csak 200 évvel később, Konstantin idejében jönnek rá, mert zavarta őket, hogy addigra már az egész világot betöltötte az evangélium, amit ők hírdettek?!
     Szóval volt egy evangélium, ami a 2. sz. végére betöltötte a világot, ami által emberek sokasága tért meg, akik az arénákban adták hitükért életüket. És ezután jön egy saját családját is kiírtó, bálványimádó, soha meg nem tért ……. aki az igaz Jézus követőit megkínozza, kívégzi, írásaikat elkobozza (vagyonukat úgyszintén) megalapítja a katolikus egyházat és rájön, hogy a 200 évvel azelőtti szövegekből Markión mit hagyott ki, írt át,hamisított meg. Hitelesítés címen ők ezt újra hozzáadták, visszaírták, stb. Á nem ők írtak hozzá, meg át, dehogyis! Hiszen győmölcseiről ismerjük meg őket. Konstantin életének gyümölcseiről is és az őtőle származó, őt követő egyház gyümölcseiről is világosan látszik, hogy honnan valók. Azért üldözték azokat akik az Atyától születtek, égették el őket, írásaikkal együtt. (“kezeiket reátok vetik, és üldöznek titeket, adván a gyülekezetek elé,”) Akiket ezek eretnekeknek neveztek és tűzzel vassal írtottak, azok tiszta jézusi szeretben éltek, senkit nem üldöztek, nem bántottak, Jézust és az Ő Atyját hírdették, böjtöléssel és imádkozással élték életüket. És ti mégis az üldözőiknek, gyilkosaiknak hisztek ?!!!
     Most tényleg nagyon szomorú vagyok.

    2. Edua, nem az üldöztetéstől lesz valami igaz. Nem ez az igazság mércéje. Egyetértek, hogy Konstantinusz után az egyház rossz irányt vett. Az élő közösségből, vagy annak egy jelentős részéből, birodalom lett, és Jézus követése helyett a hatalom konszolidálásával foglalkoztak, de ez még mindig nem elég arra, hogy a birodalmon kívül esők automatikusan az igazság egyedüli birtokosává váljanak. Attól, hogy látod a rendszer hibáit, még nem biztos, hogy neked van igazad. Markion esetében ez elég egyértelmű. Az pedig nem igaz, hogy Markion írásai lennének a legrégebbiek. A kortársai sokat írtak róla, így ebből is tudni lehet, hogy melyik írás volt a forrás, és melyik az átirat. Mire Markion színre lépett, az eredeti levelek és evangéliumok már hetedhét országon túl jártak, több példányban, több nyelven. De látom, hogy nálad ez egy érzékeny téma. Ezzel kapcsolatban szeretnék szólni, hogy bár a jelen diskurzus témája Isten személye, amiben úgy gondolom egyetértünk (Isten a szeretet Istene), a kommunikációdban ez mégis egyre kevésbé érezhető. Ez elég ellentmondásos. “Ha valaki azt mondja: “Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát.” 1. János 4:20

    3. Kedves Thea
     “Nem ez az igazság mércéje. Egyetértek, hogy Konstantinusz után az egyház rossz irányt vett.” Mindenképpen már sokkal azelőtt rossz irányt vett, ha őt választották meg az egyház fejévé.
     “Az pedig nem igaz, hogy Markion írásai lennének a legrégebbiek.” Nem az ő írásai, csak ő gyűjtötte össze és használta őket. Pálnak egy levele sem lenne meg Markion nélkül. Csak azt nem értem, honnan tudták, hogy meghamisította őket, hiszen ezeket az leveleket tőle szerezték meg, előtte nem is ismerték.
     “A kortársai sokat írtak róla, így ebből is tudni lehet, hogy melyik írás volt a forrás, és melyik az átirat.” Ha a kortársai az ellenségei voltak, akkor nem hitelesek.
     “Mire Markion színre lépett, az eredeti levelek és evangéliumok már hetedhét országon túl jártak, több példányban, több nyelven.” Nehéz elképzelni, mert ő János apostol kortársa volt, de ha van rá bizonyíték, szívesen veszem.
     “De látom, hogy nálad ez egy érzékeny téma.” Nem érzékeny, de lényeges. Olvastam azt az evangéliumot, amit Marcion is használt, és pont azok a részek, amik nekem addig is gondot okoztak, nem voltak benne. De ha benned pl. azzal kapcsolatosan sosem merült fel kétség, hogy Jézus ostort ragadott és azzal űzte ki az árusokat (akik egyébként legálisan árultak ott, nagy szokgálatot téve az áldozási törvényeknek), akkor te biztosan máshogy állsz ezekhez a dolgokhoz.
     “Ezzel kapcsolatban szeretnék szólni, hogy bár a jelen diskurzus témája Isten személye, amiben úgy gondolom egyetértünk (Isten a szeretet Istene), a kommunikációdban ez mégis egyre kevésbé érezhető.” Nem egészen. E jelen diskurzus témája Marcion személye. Nézd csak meg fölül Zsolt linkjét, hogy mire reagáltam.

     “Ha valaki azt mondja: “Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát.” 1. János 4:20″
     Nagyon sajnálom, hogy úgy érzed, hogy gyűlöllek. Ezek után hiába is mondanám, hogy szeretlek, úgyse hinnéd el. A hiba biztos, hogy bennem van. Rettenetes dolgokat mondhattam rád tudatlanul, ami miatt ezt így éled meg. A legrosszabb az egészben, hogy nem tudom, hogy mi(k) volt(ak), mely jelzők, állítások, stb., amik ezt kiváltották. Kérlek bocsáss meg.

    4. Szia Edua!
     Nincs mit megbocsátani, mert nem bántódtam meg, csak jelezni akartam, hogy általánosságban a kommunikációd megváltozott, amióta átszakadt a gát.
     Visszatérve Markionhoz. Furcsa, hogy azt gondolod, hogy ő volt az egyetlen, aki Pál leveleit ismerte, hiszen azok már születése előtt több évtizeddel keringtek a gyülekezetek között, ráadásul valószínűleg eleve több példányban íródtak. Max. Markion az elsők között volt, akinek egyszerre az összes megvolt. Egyébként pedig Pál levelei önmagukban elegendők, hogy Markion nézeteit cáfolják, hiszen Pál nem azt tanította, amit Markion és, ha még azt is hozzávesszük, hogy Markion az Ószövetség egészét elvetette, Pál pedig rendszeresen idézett belőle (https://www.blueletterbible.org/study/misc/quotes03.cfm), akkor egy logikai képtelenséggel állunk szemben.

    5. Tehát csupán az általánosságban megváltozott kommunikációm jelenti a testvéri gyűlöletet.
     Szeretetteljes, előítéletmentes jóindulatú következtetés.
     Köszönöm.

    6. Thea, nem tisztem megvédeni Edua-t, de mivel többen is rámozdultak, mégis megteszem. Nem értem és érzem indokoltnak azt az ítélő igét amit idéztél a testvér gyűlöletről. Ez most sok volt (alaptalan). A gátszakadást sem értem. Van egy radikális gondolat, ami valószínűleg téves, de nagyon is szükségszerű és lappangó, elnyomott kérdéseket feszeget, amelyek kibeszélése jót tesz az igazságszerető léleknek, és igazodik is a blog jellegéhez, bár elismerem ez van akinél kiverheti a biztosítékot. De ez az oldal (hála neked is) mindig is nyitott volt a másként gondolkodókkal (nem liberálfasiszta módon értem), a vélemény nyilvánítás vallásos korlátozásával és dogmatikus gondolkodással szemben teret adott olyanoknak mint Edua, Ida vagy akár Oszkár. Ameddig nem egymás elleni személyeskedésbe megy át a vita, szerintem nincs baj. Ezt tartsuk be, és lássuk meg egymásban Jézust, a gondolatainkban is.

   2. Kedves Edua
    Ne lepődj meg a hazugság igazságként való feltüntetése miatt.
    Ez így működött a régi korokban és most is.
    Sokan hisznek a hazugságnak, a megtévesztésnek.
    Korábban- amikor még nem volt nyílván való- gondolkoztam, hogy lehet hogy az emberek inkább a hazúgságnak hisznek és azt könnyebben – kevesebb meggyőzés kell hozzá-elhiszik ,mint az igazságot.
    De napjainkban már látom, hogy működik a “rendszer”.
    Nézz csak magyarországra, mind az országvezetése, mind az egyházak, felekezetek , tömegek ülnek fel a manipulációknak.
    Ez van.

    1. De akik Jézuséi azoknál így kellene lennie:
     “De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra.”

    2. két dolog lehet.
     az egyik, sokan mondják, hogy keresztények, de valójában nem azok csak látszólag, mert ahogy írod az igazakat a Szent Lélek vezeti el az igazságra.
     másik, hogy nem jött el a Szent lélek, de ez nem valószínű.

    3. A második csak akkor lenne lehetséges, ha még soha senkit nem vezetett volna el az igazságra. Tehát az első.

    4. Első !!! Egyre inkább valós tendencia amit írsz. Az elmúlt kb. tíz évem arról szólt, hogy a (valós) konteós ráeszmélések és leleplezések mellett (ami veszélyesen lehúzó tud lenni, minél reálisabb és mélyebb, annál inkább, bárcsak hazugság lenne) azt vettem észre, hogy a kereszténységen belül sem sokkal jobb a helyzet mint a világban. Nem csak amit írtál, hogy sokkal kevesebb a valóban újjászületett keresztény mint a névleges, hanem a tanítások, hitek, szokások és látások tekintetében is. Gyakorlatilag ott tartunk, hogy lassan egy újabb totális reformációra lenne szükség, nem csak a régi vágású felekezeteket illetően, hanem a karizmatikus gyülekezetekre nézve is, kivágva a kukába a fölhalmozódott és eltorzult tévtanok tömegét. Már azon gondolkodom, hogy jegyzetet (meg könyvet) kellene írni a felismert tévtanítások, rossz és hamis gyakorlatok összeírásával, hogy ne kellejen sokaknak év(tized)eket végigkínlódniuk ezek miatt, nem beszélve az igazság kihirdetéséről. Nálam sokkal alkalmasabbak vannak, de nem láttam még, hogy bárki ilyet próbálna elkövetni. Pedig nagy szükség lenne rá. Meggyőződésem, hogy a kereszténység nagy változás (és szakadás) előtt áll, és lesz még egy utolsó nagy hullám, ébredés ennek köszönhetően.

    5. na ja, csak hát ezért teszem fel a kérdést, hogy mivel Isten látja az emberek szívét és azt is , hogy sokan csak névleges keresztényekké váltak azok közül is, akiket Ő elhívott, vagy hogy mondjam helyesen, kiválasztott?- és így nem tellik be a pogányok száma, most ebben az időben, amikor sokan várják a jelek alapján az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét és Isten országának a helyreállítását-az 1000 éves királyságot.

    6. Árpi, nincs értelme valamit reformálgatni, ami az alapjaiban rossz. A Luther féle sem segített. Minek egy fa ágait vagdosni, amikor a gyökerénél van a gond.
     “Már azon gondolkodom, hogy jegyzetet (meg könyvet) kellene írni a felismert tévtanítások, rossz és hamis gyakorlatok összeírásával, hogy ne kellejen sokaknak év(tized)eket végigkínlódniuk ezek miatt, nem beszélve az igazság kihirdetéséről.”
     Nagyon sok ilyen van. (Az egyik, Rudolf Ebertshäuser) pont arra figyelmeztet, hogy a karizmatikus gyülekezetek egyik tévedése, hogy nagy ébredést várnak az utolsó időkre. )Csak az a gond velük, hogy mindegyik a Biblia alapján állítja össze a saját listáját és mivel ott mindennek az ellenkezője is megtalálható, ami egyik szerint tévtanítás, a másik szerint ígei, míg a másik szerint pont az a tévtanítás, ami az előző szerint ígei. Végül mind az lesz.
     Természetesen mindez a Bibliára alapozva abból gondosan felépítve.

    7. Kedves Edua!
     Mivel láthatóan te is a Bibliából építkezel gondosan -a te fentebbi, zárószavaiddal élve-, talán érdekelni fog amit most írok.Nevezetesen, hogy Jézus és az Ószövetség között olyan szoros összefüggés látható, miszerint Mózes és Illés próféta személyesen kísérte Őt abban a bizonyos, történelmi eseményben.Az Ószövetségi Ézsaiás prófétát idézte, amikor Krisztusi útját elkezdte szülővárosában.”Fületek hallatára teljesedett be az Írás”, mondta.”A vakok járnak, a betegek meggyógyulnak és a szegényeknek az Evangélium hirdettetik.” Szintén Ézsaiást idézte.Olyan esemény kapcsán, amiből jól látható, hogy az Ószövetségből merítve jelölte Istenségét.

     “Mert ha hinnétek Mózesnek, nekem is hinnétek; mert énrólam írt ő.Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mi módon hisztek az én beszédeimnek?”(Jn. 5:46, 47) * “És Jézus monda nekik: Ó balgatagok és rest szívűek mindazok elhívésére, amiket a próféták szóltak.(…) És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva, magyarázza nekik minden írásokban, amik Őfelőle megírattak.(…) …szükséges beteljesedni mindazoknak, amelyek megírattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a Zsoltárokban énfelőlem.Akkor megnyilatkoztatá az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat.” (Lukács 24:25, 27, 44b, 45)

     Ez nem azt jelenti, hogy te balgatag és rest szívű lennél 🙂 , ha te az vagy, akkor minden bizonnyal én is az vagyok; de ez az egész sokkal inkább mást hirdet a mi eredeti, természetes lényegünkkel kapcsolatban.

    8. Kedves Oszkár!
     A Biblia szerint ilyeneket is mondott Jézus:
     “Ő pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten országának titkát tudjátok, ama kívül levőknek pedig példázatokban adatnak mindenek, Hogy nézvén nézzenek és ne lássanak; és hallván halljanak és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek és bűneik meg ne bocsáttassanak.”
     “És monda Jézus: Ítélet végett jöttem én e világra, hogy a kik nem látnak, lássanak; és a kik látnak, vakok legyenek”
     Tehát azért jött Jézus le a földre és azért tanította éveken kersztül az embereket és azért halt meg, hogy megvakítsa őket, hogy soha meg ne térjenek?

     “rájuk lehelle, és monda nékik: Vegyetek Szent Lelket” De előtte ezt mondta nekik:”Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vígasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok.” meg azt is mondta, hogy maradjanak Jeruzsálemben, amíg megkapják a Szent Lelket. De aztán mégis inkább gyorsan rájuk lehelt?

    9. Én inkább figyelem a kommenteket, ha nagyon fontos kérdésem van, csak azt teszem fel többnyire. Én úgy látom, hogy itt többen is eléggé bebizonyították igékkel, hogy az Ószövetség istene nem különbözik az Újszövestégétől, mégis Edua valamiért azt gondolod. Ugye te vagy az, aki abban hisz, hogy a Föld lapos/konkáv/konvex, minden csak nem forgási ellipszoid? Ez hirtelen váltás, tudom, de ez úgy jön ide, hogy nekem mindig evidens volt, hogy a Föld nem lapos, aztán hallottam erről az elméletről, és elkezdtem kételkedni. Mondom, legyen aminek lennie kell, hogy ha lapos, akkor elfogadom annak, tudni akarom az igazat. 1 hónapig tartott, beláttam, hogy az elmélet hibás, van benne számítási, gyakorlati hiba bőven, megnéztem bibliai oldalról is, ott meg semmi sem indokolja, hogy a szóban forgó igerészeket szó szerint vegyük, mert akkor ugye a Föld tényleg lapos, hisz a Bibliában sem minden szó, hanem minden állítás az, ami igaz. Tehát talán jobb lenne néha a “vicc kedvéért” feltételezni, hogy tévedhetek, hátha nálad is ugyanígy lesz, és kiderül hogy jól tudtad 😀 😀 Ha szerintem nem is ebben a témában, de másban igen. Mondjuk nálam mindig így volt, állandóan felülbírálom a nézeteimet, kivéve azt, amikor a Bibliáról van szó, túl sok a bizonyíték a tévedhetetlenségére, ennyire azért nem kételkedek. Egyébként amikor nem értettem valamit a Bibliából, továbbolvastam, és megértettem, hogy az a bizonyos rész a függőségről szól, de ha nem olvasom tovább, nem is értem meg. Ez a könyv magyarázza saját magát. Lehet, csak nem olvastad végig azt a részt 😀

    10. Remélem nem azt akarod ezzel mondani Edua, hogy Jézus szavai is ellenmondanak maguknak és talán az Ő igéje sem korrekt a kanonizált Bibliából ?

    11. Én nem akarom megfejteni, hogy mit akart ezekkel mondani Edua.Nem kell mindent megfejteni. 🙂 Beleőrül az ember, összecsömörszösödnek az agytekervényei, betekerednek az idegpályái egy nagy gubancba, kiégnek a receptorai, zárlatot kapnak a kognitív központjai ha mindent meg akar érteni.Annyi érthető a világból, hogy érthetetlen.Nincs is ennél zavaróbb a megszokott panelekben gondolkodó értelmünk számára.Így hát, nem az élet ellentmondásait nem tudjuk megkerülni, hanem a személyiségünk egy felszínes részét, amit olykor egónak neveznek, azt nem tudjuk megkerülni.Az egó egy bizonyos módon tökéletesnek hiszi magát, és elviselhetetlen számára annak a tudata, hogy csorbát szenved valaminek az értelembeli feldolgozása.

     Alapvetően mindent azonnal leakarunk tisztázni.Ahogy fogyasztói társadalmukban megszokhattuk, hogy mindent azonnal megkapunk, úgy mindig mindenről azonnal tudni akarjuk, hogy igen vagy nem, fekete vagy fehér.Ezért mindent szét is osztunk feketére meg fehérre, igazra és hamisra, és döntünk, és kész. 🙂 Én a szóban forgó “dilemmával” kapcsolatban annyit teszek, hogy Eduával ellentétben nem zárok ki vagy le semmit, hanem -ahogy Jack is írta az előbb, idősebbeket is megszégyenítő bölcsességgel-, hogy nem teszem tele azt a poharat saját magammal és önnön elképzeléseivel, hanem hagyok még teret és időt abban a poharamban.Akinek el van telve a pohara önmagától, önmagával, az könnyen hiheti azt, hogy Isten erőszakosan tolja rá a szavait.Itt nem akarom Eduát kiemelni ezzel természetesen, mert szerintem mindannyian így vagyunk ezzel.Én legalábbis biztosan.

     Kedves Edua, nem akarom neked a konkrét választ megadni.Egy részt mert nem tudom megadni, senki sem tudja, ezt neked kell megtalálnod, minden más csak szájbarágósság.Nem is írok többet most, mert veled ellentétben úgy gondolom, hogy a sok beszédnek, ahogy a sok Bibliai idézetnek is, sok az alja, és az ilyenek mindig csak szájbarágósak tudnak lenni.

    12. Az Oszkár féle bölcsességre most vevő vagyok és egyetértek, sőt köszönöm, hogy leírtad, mert a saját agyam növesztette fáktól nem láttam az erdőt. Ezt előbb utóbb mindenkinek be kell ismerni, hogy nem tudhat és érthet meg mindent, sőt a saját erőlködésem és diszharmóniám okozhatja az értetlenséget, az meg a frusztrációt és bezárult az áramkör. A kisülés meg nem jó érzés. De legalább a fesz elmúlik, a potenciál nyugvó állapotba kerül. Abban kell megnyugodni és arra építeni ami biztos, pontosabban aki biztos, mint kőszikla és fundamentum. Hozzá megyek a következő kérdésekkel. 🙂

    13. Jack, utolsó mondatodat nem értem. Melyik részt nem olvastam végig?

     Oszkár és Árpi, ez is a hitünktől függ. (legyen néked a te hited szerint) Elhisszük-e, hogy igaz, amit Jézus mondott, vagy nem. Elvezérel-e a Szent Lélek minden igazságra, és megtanít-e mindenre.

    14. Kedves Lacika
     “így nem tellik be a pogányok száma, most ebben az időben, amikor sokan várják a jelek alapján az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét és Isten országának a helyreállítását-az 1000 éves királyságot.”
     Jézus az övéinek nem ezer éves királysogot ígért a Földön, hanem örök életet az Atya országában. Azt sem mondt, hogy visszajön és ezer évig fog itt uralkodni, (megmondta, hogy az Ő ország a nem ebből a világból való-) azt mondta, hogy eljön az övéiért és elviszi őket, oda ahol Ő van, ahol helyet készített nekik, az Atya országába.
     A jelenések könyvében szereplő Jézus és Isten pont úgy néz ki (és olyan tulajdonságai is vannak), mint annak az istennek akit Mózes meg a 70 vén és Ezékiel láttak. Érc/ réz, tűz piros és zöld fénnyel. ( Az Atyát viszont SOHA SENKI nem látta!) És olyan trónon ül és uralkodik. (az Atya viszont munkálkodik) És az ottani ezer éves királyság is pont úgy néz ki, mint az ószövetséges próféciákban megjövendölt, arról nem is szólva, hogy az abban uralkodó fejedelemnek, (aki ebben az esetben Jézus) még saját magáért is áldozatot kell bemutatnia. Magyarul nem érvényes a váltságáldozata, újra folytatódik az áldozatok leölése.
     Jézus azért jött, hogy az embereknek életük legyen és bővölködjenek, megszabaduljanak, meggyógyuljanak, üdvözüljenek. Az itt szereplő Jézus, viszont a mennyből (!) háborút, éhséget, halált küld. Aztán csapásokkal (amik úgyszintén hasonlítanak az egyiptomi csapásokra) és válogatott kínzásokkal kiírtja az emberek (és az élővilág) kb. 2/3-át. Mit is mondott Jézus, ki az az aki emberölő volt kezdettől fova? A zs.dók atyja (istene) ! És akkor itt hirtele Jézus azonosul vele ??!
     Tehát a jelenések könyve nem Jézustól és az Ő Atyjától van, hanem az ÚRtól, a zs.dók atyjától és róla is szól, nem Jézusról.
     Akik őt várják, azok hozzá is kerülnek. Nem lehet két úrnak szolgálni és két helyen lenni egyszerre. Az ezerévesbe is meg az Atyánál is.

    15. Függ ez a két-elyeinktől is, úgy látom. 😉 Jézus is képes két helyen lenni egyszerre.Ott van mindenhol, és még azt a valós vagy virtuális helyet is maradéktalanul kitölti, ahol mi nem látjuk Őt.Igaz, attól még szolgálhatunk két úrnak, hogy nincsen kettő.De minek?

    16. Edua, általánosságban értettem, nem egy bizonyos részre gondoltam. A példát is azért hoztam fel, hogy szemléltetni próbáljam. Olyan ez, mint a vizsga előtti nap, nem tanulásra való, hanem emésztésre, igaz ez ezzel kapcsolatban is, hagyni kell ülepedni, miután elolvastuk, a többit meg majd a Szentlélek elvégzi, nem kellenek ide elméletek azonnal 😀 Igen, én is vevő vagyok az ilyen Oszkár-féle bölcsességekre, legjobban akkor értettem meg dolgokat, ha nem erőltettem az azonnali megértést, hanem időt adtam neki. De az egót nehéz legyőzni, és én is elkövetem többször azt a hibát, hogy teletöltöm azt a bizonyos poharat, aminek a kiöntése bizonyos fokú alázatot követel meg, de mint tudjuk, Isten a kevélyeknek áll ellen, az alázatosaknak adja csak meg magát 😀 Egyébként neked köszönhetem azt, hogy ennek a lapos-Föld elméletnek egyáltalán utánajártam, mert azt hiszem te linkeltél csomó mindent erről, mintegy emlékeztetőül arra, amiről hajlamos elfeledkezni, hogy ne álljak hozzá semmihez elfogulva. És van olyan érzésem, hogy még visszatérek ehhez az elmélethez.

    17. Kedves Edua, segítek.
     Persze, nem szeretjük a kéretlen segítségeket, de ha esetleg mégsem nagyon zavarlak vele, elmondom, hogy először a te saját ellentmondásaidat vedd észre.Ha vannak.Márpedig, olvasva a hozzászólásaidat, meggyőzi az embert, hogy vannak.A megoldás végtelenül egyszerű, csak a saját ellentmondásainkat kell észrevenni.Igaz, ezeket meg is kell (és lehet) haladni, ami egy olyan út, melynek során tulajdonképpen műviségünket haladjuk meg, tehát az önnön dualitásaink, ellentmondásaink meghaladásának kulcsa művi állapotunk meghaladásában, pontosabban eredetiségünkben rejlik.Biztos lehetsz benne, hogy eredetinek lenni végtelenül magányos út, ezért is tűnik félelmetesnek, és aki fél, annak számára a világ sem egész.De alapvetően mindannyian eredetiek és megismételhetetlenek vagyunk az ellentmondásainkkal és a kuszaságunkkal együtt.Ezért ez az út mégsem magányos cseppet sem, és nem is félelmetes.De ezt a zsidózó, pártus hercegező divatirányzatok sosem fogják elmondani senkinek sem… De közhelyekből minden kétségeskedő, saját eredetiségével tisztában nem lévő lelket kitanítanak.

    18. Oszkár, had kérjelek meg én, hogy Edua azon bizonyos ellentmondásait fedd fel már nekem (nekünk) is: “márpedig, olvasva a hozzászólásaidat, meggyőzi az embert, hogy vannak”. Én erre kíváncsi vagyok.

    19. Ha mutatsz nekem egy ellentmondásoktól mentes embert, megteszem amit kérsz. 🙂

    20. Oszkár, 2018/05/17 – 11:19, nagyon gyenge volt, meglepődtem. Ezzel szerintem Eduát nem tudod megkísérteni, bár mestere vagy a kísértésnek. Ő közelebb van az igazsághoz, mint te, talán azért is, mert erős a hite és nem állandóan LL-kedik. Az hogy bizonyos dolgokat, hogyan értelmez és miként lát, engem különösebben nem érdekel, viszont nála a jó szándék és a felsőbb érzékenység nagyon is érezhető.

    21. Kedves Oszkár,
     úgy érzem, hogy számodra valami miatt (esetleg tudod az igazságot, de nem mersz mellette kiállni?) nagyon kellemetlen, amiket írtam. És mivel nem tudsz sem megcáfolni, sem az ellenkezőjét bizonyítani nem tudod, a témáról megpróbálod átirányítani a figyelmet rám személyeskedéssel, amit bölcselgetésnek álcázol (sikertelenül). Tudom, hogy mindenki magából indul ki, de azért nem szerencsés dolog a saját hibáidat, problémáidat rámvetíteni. Még a végén összekeversz magaddal és személyiségzavarod lesz.

     “Igaz, attól még szolgálhatunk két úrnak, hogy nincsen kettő.De minek? ” Nem igaz. Magad is jól tudod, hogy van (legalább) két úr. Valószínűleg igazad van, hogy aki fél, annak a világ sem egész. Hiányzik neki belőle a másik úr, a gonosz, az ördög, (ezt is többször hallottuk tőled, hogy nem létezik) meg minden egyéb, ami félelmetesnek tűnik számára.
     Jézusban nincs dualitás, viszont e világban és annak istenében van, maga tesz róla bizonyságot, hogy gonosz gondolatai vannak. (ugyszintén arról is, hogy ővé a világ)
     Hogy miért megy valaki az igazság ellen, annak több oka is lehet. Nem érdekli az igazság, nem szomjazik utánna, vagy érdekli, de e világ istene megvakította, esetleg a tévelygés lelkét bocsátotta rá. De az is előfordulhat, hogy tisztába van vele, hogy ki Jézus Atyja, és ki a gonosz, aki e világ istene, és mégis az utóbbi mellett dönt, ez pedig kizárja az igazság megvallását és hírdetését. Vagy a félelem az oka. De annak a lelkét is az utóbbi osztogatja. És aki a félelem lekét vette az a többiekben is ott látja azt, és jóindulatúan figyelmezteti, oktatja őket, nehogy merész gondolataik számon legyenek kérve rajtuk. A másik tünete annak, aki a félelem lelkét vette, hogy nem azonnal nem akarja tisztázni a dolgokat, de még később sem, sőt soha, ragaszkodik az ellentmondásokhoz, mert biztonságot nyújtanak neki. Az ellentmondásoktól mentes igazság ijesztő a számára. A félelem lelke együtt jár a szolgasággal is, mert szabaddá csak az igazság tehet.

     Ui.: Kik ezek a számomra teljesen ismeretlen zs.dó-pártus hercegek? Náluk tanultál?

    22. Remélem, Árpiel nem téged fog megjelölni, Neverend. 😀 Ebből a hozzászólásodból legalább két-ségek nélkül, teljesen világos lett, miért is ajánlottad még pár napja Eduának, hogy beszélgessen velem, azt írván neki, hogy ez mindig nagy élmény.(05.12. – 22:44) :mrgreen: Köszönöm, és nekem is nagy élmény veled beszélgetni.Bátran ajánlanak én is bárkinek.

    23. Huhh, Edua, sajnálom, hogy személyeskedésnek vetted részemről, amit írtam.Semmi ilyesmi nincsen benne, legalábbis nem szántam annak egyetlen gondolatát sem.Csak azt szerettem volna kihozni belőle, hogy nem gond az, hogy ellentmondásosak vagyunk, így, többesszámban, mert az előbb is többnyire többesszámba téve írtam, sőt sokszor magamat is ki szoktam emelni, éppen azért, hogy ne hasson se vádlónak, se személyeskedőnek.Nem tűnt fel neked, hogy megjegyeztem, miszerint nem számít, hogy ellentmondásosak vagyunk, hanem valami más a lényeges.Nem tűnt fel neked, hogy hozzátettem: valójában eredetiek vagyunk és megismételhetetlenek.És ezen még az sem tud rontani, ha ellentmondásokba keveredünk önmagunkkal.Ezt rólad is írtam, rád is értettem.Eredeti vagy és megismételhetetlen.A “személyeskedésemnek” ez is része volt, nagyon fontos része.De te úgy döntöttél, hogy a pohár üres felére koncentrálsz, ami világossá teszi előttem, hogy kettőnk közül mégsem számomra kellemetlen, amiket írtál.Az is ezt mutatja, hogy a bizonyítás-cáfolás kettőssége volt számodra a mérce, ezt vártad, nem tettem, mert amit én folytatok veled -legalábbis a magam részéről- az egy beszélgetés.

     Sem bizonyítani, sem cáfolni nem akarok, ezért is írtam neked tegnap ezt: “Kedves Edua, nem akarom neked a konkrét választ megadni.Egyrészt mert nem tudom megadni, senki sem tudja, ezt neked kell megtalálnod…” Ma gondoltam, ebben segítek neked, ezért kezdtem az előbb neked írt hozzászólásomat azokkal a szavakkal, amelyekkel kezdtem.Még arra is utaltam, hogy valószínűleg ez nem lesz könnyű. 🙂 De még csak ez sem baj. 😎

    24. Kedves Oszkár,
     a személyeskedésre egy példa: ha én azt mondom rád, hogy önző vagy , de ne zavarjon, mert én is az vagyok, sőt általában mindenki, attól ez még személyeskedés, még ha magamra és a többiekre is értettem.
     “sőt sokszor magamat is ki szoktam emelni,”, Igen, mint például itt is kiemelted, hogy bezzeg te nem vagy olyan, mint én.: “Én a szóban forgó “dilemmával” kapcsolatban annyit teszek, hogy Eduával ellentétben nem zárok ki vagy le semmit, hanem …. nem teszem tele azt a poharat saját magammal és önnön elképzeléseivel, hanem hagyok még teret és időt abban a poharamban.”

     Elég nagy lehet a mondanivalót (pohár) üres fele, ugyanis én a mondandód összeségére, a lényegére koncentráltam és ez maradt belőle. Lehet, hogy a gond azzal van, hogy a hozzászólásaid nagy része általános és körös-körbe leírt mondatokból áll (amik ráadásul még ismétlődnek is), amikben elvész a lényeg.

     Lehet, hogy nálad így néz ki egy beszélgetés, de nálam az egymás mellett elbeszélés nem az. Nálam az a beszélgetés, hogy őszintén válaszolok a kérdésedre, hogy mit gondolok, hogyan látom és te is az enyémre. Ezzel szemben te közlöd, hogy nem akarsz konkrét válszt adni, mert nem tudsz (!) nekem kell megtalánom azt. Aztán kicsit később segíteni akarsz megtalálni azt a választ ami még neked sincs meg. Teszed mindezt olyan közhelyekkel (amire szerinted a zs.dó-pártus hercegek tanítanak), hogy mindannyian eredetiek és megismételhetetlenek vagyunk, egy olyan kérdésre, hogy Jézus mit és miért tett!!! Jézusról átirányítani a szót a mi ellentmondásainkra, kuszaságunkkal eredetiségünke és megismételhetetlenségünkre, na én ezt nevezem egónak. És nem azt, ha nem törődünk bele abba, hogy nem értünk olyan dolgokat, amiket érthetnénk, sőt amiket értenünk kellene Jézus szavai szeint.

    25. Kérlek, nézd meg a 15-én írt hozzászólásom utolsó sorait, amiket 14:52-kor jegyeztem számodra, itt egy picit fentebb.Mert az meg annak a bizonyos pohárnak a másik fele, amit te most megint üresen felejtettél.Egyébként hozzád hasonlóan én sem írok tökéletesen, mint bárki más sem, aki szavakat és betűt használ.Félreérthetjük egymást, főleg ha ez szándék is.Gondolj bele: egy-két napja még te írtad itt, hogy a saját gondolataid sem világosak előtted.Nagyjából erre utaltam, hogy ez meg is látszik a hozzászólásaidban.És most azt hiszem, egyben teljesítettem ezzel Árpiel tegnapi kérését is.Hiszen aki nem ismeri a saját gondolatait sem, ott bármi lehet.

     Egyébként én örültem ennek a be- és felismerésednek, elismerésem érte, mert ez őszinte mondatod volt.És tényleg eltátottam a szám, mert ilyen mély felismerést nem nagyon szoktak megosztani itt az emberek magukról.Tulajdonképpen ezért is mertem veled olyasmiről beszélni, amikről beszéltem.Olyan dolgot ismertél be magadról, ami általános emberi tulajdonság, miszerint még a saját gondolataink is ismeretlenek előttünk.Én már régóta írok itt ilyesmiről, és ezért szoktam visszatérően kiemelni az önismeret lényegességét.Mert enélkül tényleg csak a homályban tapogatózunk, amikor még azt sem tudjuk, hogy ki gondolkodik a fejünkben. 🙂 Ezeket meg kéne tanulnunk komolyan venni.Ezért is örülök, hogy tettél egy ilyen megjegyzést önmagadról.És ezért is mertem neked azt írni, hogy azok az ellentmondások, amiket a világban, a Bibliában tapasztalsz, csak akkor haladhatóak meg, ha először ezt a kérdést tisztázod önmagaddal.De ez mindenkire vonatkozik, félreértés ne essék, de most nem mindenkivel beszélgetek éppen, hanem veled.És még sincs ebben részemről semmi személyes, sajnálom, hogy úgy érzed – miközben kellő alapot adtál arra, hogy ne légből kapottan közelítsem meg veled azt, hogy mi is a lényeges.A lényeges pedig mindig nehezen megközelíthetőnek tűnik, látod, még magunk elől is takarjuk és dugjuk, még gondolatban is.Pedig átlátva a kételyeink felett, meghaladhatunk minden ellentmondást, mert eredendően egészek és egészségesek vagyunk – eredetiek és megismételhetetlenek.Még akkor is, ha a gondolataink megtévesztenek minket.(Így hát a kommunikációnk és a cselekedeteink is.) Örülök, hogy te mertél ilyesmivel kapcsolatban megnyilvánulni, nagyon ritka ez, és el sem tudom mondani, mennyire lényeges.Én ezért is szoktam felhozni ezt a kérdést.Ezért is beszélgetek most itt veled erről, mert ebbe az irányba haladva, benső, rejtett világunk felé haladva, felismerve és merészen kimondva, végre azok a fránya dilemmák megszűnnének dilemmának lenni, és elfoglalnák a rendes helyüket ebben a végtelenül végtelen, egyszerre apró és hatalmas, de kerek és egész világban. 🙂

     Einstein is Isten gondolatait akarta megérteni.De ez a saját gondolataink tisztázásával kezdődik.Nem személyeskedésként írom, talán ezek után megérted.Nálam is így van ez.Nem téged akartalak kipécézni.

    26. Az említett hozzászólásod utolsó sorai a pohárnak ugyanaz a fele, ami üres , mert szintén rólunk szól. Csak az a fele van tele amelyik Jézusról szól.

     “Félreérthetjük egymást, főleg ha ez szándék is.” A következő mondatodban szépen be is mutattad, hogyan is kell ezt csinálni.
     “Gondolj bele: egy-két napja még te írtad itt, hogy a saját gondolataid sem világosak előtted.” Nem ezt írtam! Hanem ezt:
     “Honnan tudja, hogy mit gondolok, mikor ez még magam előtt sem mindig világos.”
     Arról nem világos, hogy mit gondolok, amiről még nincs gondolatom. De ha van gondolatom valamiről, az mindig világos.
     “Nagyjából erre utaltam, hogy ez meg is látszik a hozzászólásaidban.” Én itt – veled ellentétben- nem a gondolataimat szoktam megosztani, hanem a meggyőződésemet.

     “És ezért is mertem neked azt írni, hogy azok az ellentmondások, amiket a világban, a Bibliában tapasztalsz, csak akkor haladhatóak meg, ha először ezt a kérdést tisztázod önmagaddal. ” Mármint melyik kérdést kellene önmagammal tisztázni? Kár, hogy megint a lényeg nem derül ki a hosszú szövegedből.

     “Pedig átlátva a kételyeink felett, meghaladhatunk minden ellentmondást, mert eredendően egészek és egészségesek vagyunk – eredetiek és megismételhetetlenek.Még akkor is, ha a gondolataink megtévesztenek minket.” Gondolom megint “hangosan” gondolkodtál, és ezt magadnak írtad. Előszőr nem értettem, hogy miért írsz olyan gyakran többesszámban, olyan dolgokról, amik engem nem érintenek, de rájöttem, hogy ezek a mondatok neked szólnak. Magadnak írod őket biztatásul.

     Neverend nem téged akart bosszantani, amikor azt javasolta, hogy beszélgessek veled.

    27. “De azt meg végképp nem értem, hogy a gondolataimat hogyan ismeri?Honnan tudja, hogy mit gondolok, mikor ez még magam előtt sem mindig világos?! 😮 ” (05.14 – 20:58) Bocs, de ez egy tényleg minimum félreérthető mondat.És te ezzel tisztáztad végül: “Arról nem világos, hogy mit gondolok, amiről még nincs gondolatom.” Ja, így már értem. 😀

     Neverenddel sok mindenről szoktam itt beszélgetni már évek óta, ha bosszantana, nem tenném ezt.

    28. Szia, Oszkár tiszteletben kell tartani, hogy Edua vissza akar térni az Atyához. Nekem most is elég, hogy segítek neki, de kell a pihenő. Igaz, hogy nem a megfelelő módon állt hozzá a lapos Föld ügyhöz, ezért javaslom inkább meditatív úton gondoljon a föld kasszinára. Nem minden az aminek látjuk. Az ő útja, hogy egy pontba fókuszálja a teret. Én pedig szeretem kinyitni, de jó értelemben. Tudod, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte? Ez az út összeér, de soha nem lesz vége. Viszont, fontosnak tartom, hogy ez az út szép legyen. Éva neked nagyon jó gondolataid vannak, örülök, hogy megosztod ezeket a videókat. Ezek az energiák az univezumokra is hatással vannak. Fény lesz mindenhol, a hited legyőzi a fekete lyukakat.

    29. Volt egy közvéleménykutatás arról, hogy Magyarországon be akarják vezetni az arab számokat.Hogy kinek mi a véleménye erről.Bizony-bizony sokan felháborodtak… Még régebben arról is volt egy kissé gonoszkodó, de szemfelnyitó televíziós körkérdés, miszerint a Balaton vizének kétharmada hidrogén… Ez annyira felpiszkálta a megkérdezett közönséget, hogy azonnal a környezetvédelmi törvények szigorítását követelték, sőt volt köztük még egy parlamenti képviselő is, ő egyenesen aláírásgyűjtés megkezdését hirdette meg, mert hát mi ez a vízszennyezés, ugye… Csak ha már a laposföld dolgot említetted.

     Ugyanez a kategória a nagyvilág, benne például a Biblia paradoxonjainak sűrű és gyakori szemezgetése is.Úgy értem, nem kell hozzá különösebben kiművelt intellektus, hogy valaki kiszűrje ezeket, hogy finoman fogalmazzak.Kissé sarkosabban mondva pedig: ezeket még a hüje is látja.Élelmesség inkább már ahhoz lenne szükséges, hogy a mindenfelé látható dualitásokat hogyan haladja meg az ember.Még egyszer mondom, nem maga az élet van terhelve paradoxonokkal, hanem az emberi látás, pontosabban a fizikai-biológiai érzékelés esetleges lehetőségeiben rejlik ez.Nagyon egyszerűen fogalmazva ez azért van, amiért ugyanabba folyóba sem lehet kétszer lépni.Mégis, maga a folyó ugyanaz.Ezért is tetszett például az, amit írtál az előbb, hogy nem minden az, aminek látjuk.Aztán a következő mondatodban egyenesen még a megoldást is nagyon egyszerűen leírva megfogalmaztad: egy pontba fókuszálni a teret.Persze ez lehetetlen, hiszen a tér az idővel szervesen összetartozik, ez pedig mozgásba lendíti az egész Univerzumot, és így követ dob az állóvízbe.A hullámzás forgatagában pedig sokunk folyton ellentmondásokba ütközik, és azt hiszi, ilyen a világ.Pedig nem.A látása ilyen csak.

    30. Igen, tehát nincs különbség aközött a látásmód között , hogy ő korong alakú Földről beszél más pedig gömbről. Ugyanúgy a gondolataink és az idő alakítja a teret, vagyis a látásunkat. Ezért kellene a Prithvire, mint őselem vagyis kaszinaként gondolni. Meditáció során visszatérni a kezdeti állapothoz. Mert valójában mi változunk és építjük fel az illúziót.
     Amúgy meditáljon aki akar, én már nagyon várom az űrkorszakot. Saját űrhajót és eljutni oda ahol még senki sem járt. Tudományos és spirituális értelemben is még határtalan lehetőség van a megértésre, összefüggések felismerésére.

    31. Meglehetősen, Neverend, meglehetősen! 🙂
     Izgalmas dolgok ezek.
     Azonban én nem feltétlenül úgy fogalmaznék, hogy a laposföld- és a gömb alakú föld-látásmód között nincs különbség, de ez nagyon jó megközelítés.Én ezt jóval korábban, amikor Árpiel és Edua vitatkoztak erről, úgy írtam le, hogy a Föld Jézus alakú vagy Jézus-szerű.Ezt már nem lehet sem térben, sem időben elhelyezni, ezért írtam előbb, hogy bár ez nagyon is járható út, de a kivitelezése lehetetlen.Ha már ilyen egzotikus dolgokat is elbeszéltél előbb, csupán merő érdekességképpen hozzáteszem, hogy pont erre mondta Buddha: “Minden múlandó ami keletkezett, minden ragaszkodás tévedés, hát törekedjetek fáradhatatlanul.”

 14. Kedves antenor!
  “A bűn ismerete, az abban való szenvedés, majd megtisztulás az, ami által Isten tökéletessé teszi az embert”
  Akkor nem az újjászületés az Isten Lelkétől az, ami tökéletessé teszi az embert? Nem attól változunk el ?

  1. Az idézetem a maga kontextusában annyit jelent, hogy Isten bûn alá rekestette az embert, hogy szenvedés által tanulja meg azt, hogy a bûn nem jó dolog. A Fia áldozata áltak, az Újszövetség alatt hozta el a megtisztulást, amit a Szent Szellem erejével visz végbe bennünk a bûn és esendõ természetünk legyõzése érdekében. Az Ószövetség azért volt elégtelen, mert az elvárásoknak képtelen volt megfelelni az ember önmagában. Az újban Isten természete teszi lehetõvé a sikert, amit megoszt velünk az Szent Szellem által.

   1. Én amióta megértettem az ó és az új szövetség közötti különbséget, feljött egy új kérdés, mi szerint ha ennyire tökéletlen (maga a Biblia írja ezt) volt az ószövetség, és ilyen eröszakos módon valósult meg (sikertelenül), akkor hogyan lehet a forrása a tökéletes, mindenható és örökkévaló szeretet Istene. Az újszövetség nem csak újabb és jobb szövetség, hanem tökéletes, ahogy Jézus és a megváltása is az. Nem akarok Eduának hazabeszélni, de ez most jutott eszembe, nem beszéltünk össze.

    1. Szia Arpiel,
     Szerintem nem szabad elfelejteni, hogy az Ótestamentumban több szövetség is van. Ezt te is tudod, hiszen többször említetted is már itt az oldalon.
     Gondolom itt fent a törvényre, vagy mózesi szövetségre gondolsz, ami a legkevésbé fontos és a legrövidebb életű. Ha elolvasod Pál levelét a Galátabeliekhez, megválaszolja ezt a dilemmát.
     “az Írás előre látta, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, előre hirdette az evangéliumot Ábrahámnak”
     Vagyis az evangélium nem változott soha és már az Ószövetségben is hirdette az Úr.
     “Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól.”
     Vagyis szükség volt valamire, hogy kordában tartsa a népet Jézus eljöveteléig. Érdemes elolvasni az egész 3. fejezetet vagy inkább az egész levelt a fenti kérdésed tükrében.

    2. Arra viszont nem válaszoltál, hogy Ida mikor lesz újra itt aktív.

    3. Ida tett valamit, amitől nem várható vissza? Felfigyeltem a névre, tőle kaptam egy választ még korábban egy fontos kérdésemre.

    4. Árpiel, még te figyelmeztetted Idát pont, hogy ha zsidózik, nem jönnek át a hozzászólásai. 🙂 Emlékszel?Szerintem egyébként erről az oldalról művészet valakinek kiírnia magát a hozzászólók közül, elég sok mindent bír itt a “nyomdafesték”.Lényegében csak az nem ír ide, aki nem is akar…

    5. “Lényegében csak az nem ír ide, aki nem is akar…” Kedves Oszkár, Te ezt így gondolod, valami miatt, de az igazság nem ez. Többen is szívesen írnának ide, ha nem lennének letíltva.
     Ida meg vagy művésznő, vagy mégsem olyan erős az a nyomdafesték.
     Egyébként engem is érdekel hogy mivel verte ki a biztosítékot.

    6. Az évek során szerencsére elég ritkán fordult elő, hogy bárkit korlátoznom kellett volna a hozzászólásban, meg amúgy is nehezemre esik az ilyesmi. Ida volt talán az, akivel kapcsolatban a legtöbb privát kérés érkezett, hogy tegyem ezt, és érdekes módon olyanoktól, akik nem is szoktak hozzászólni a posztokhoz, csak olvasssák őket. Egyébként Ida legelső itteni megnyilvánulására írt valaki egy reakciót asszem még 2011-ben, ami a mai napig erősen él bennem. Profetikus volt.
     A válasz egyébként a lekezelő stílusa, illetve, hogy nem szeretném a nézeteit napi sok oldalban megjelentetni. Akit érdekel, szabadon beszélgethet vele privátban vagy más fórumokon.

    7. Csak a régebbi veszekedésekből, perpatvarokból indultam ki.Néha elég “meredek” volt a hangnem, és akkor sem lett kicsapva innen senki.Jó is, mert szerintem összeszedtük magunkat.Én sem írok itt olyasmikről, ami nagyon nem illik az oldal profiljába.Pedig néha szeretnék nagyobb távlatokban írni, de figyelembe kell venni, hogy nem csak én vagyok a világon.Látod, így is megjelennek itt olyan hozzászólások, melyekben emberek azt hirdetik leginkább, hogy miben nem hisznek.Ezért gondolom művészetnek azt, ha valaki még így is képes kipottyantani innen magát.Nekem is többször lett javasolva, hogy keressek más fórumot.Thea is javasolta nekem ezt, meg hozzászólók is zavartak volna szívesen elfele.Nem mentem, maradtam, változtam inkább és változtattam, de a véleményem maradt, csak a körülmények és az előadásmód változott.Ez azt jelenti, hogy belül is változtam, és ez nektek és ennek az oldalnak is köszönhető.

    8. Ez elég sajnálatos, hogy mások jelentgetései miatt, csak mert nem tetszik a véleménye a kritizált félnek, le lehet tiltani a hozzászólásait. Ez nem csak Ida-ra vonatkozik, hanem Ria-ra is. Ő is tiltva lett már vagy egy éve. Nem tudom elképzelni, hogy olyan ordenáré vagy sértő módon írtak volna, hogy megérdemelnék a tiltást. A “zsidózás” meg úgy értendő, hogy a rendszerben van egy kulcs szó figyelő, és aki ezt a szót leírja, annak a kommentje moderáción kell átessen Thea részéről, ezért egyszerűbb ezen kifejezés átírása.

    9. Nem mások jelentgetései döntik el, hanem az érintett hozzászólásai. Mások jelzése legfeljebb segíthet a döntésben. És sajnos nagyon ordenáré volt.
     A zsidó szó már nincs a moderációs listán, ahogy láthattad is, hogy nem kellett jóváhagyás az előző hozzászólásnál.

    10. Ez a Ria nevű barátunk éppen most kommentelt nekem kéretlenül a Fb.-oldalamon, az idővonalamon.Azt sem tudom, ki ez.Áááá, ez peppet sem erőszakos húzás tőle!… 😀 Nem azt írta ám, hogy szép vagyok meg okos vagyok, semmi ilyesmi.Árpiel, azt tudod, hogy veled kapcsolatban sem valami vigasztalóan fogalmazott… :mrgreen: Nem válaszoltam neki, nem is ismerem, sosem hallottam róla, érdekes módon csak most tőled.De úgy tűnik, nem lehettek túl jóban.Eduával sem.Ő is megkapta a magáét tőle, ugyanis.Ha valaki “dugiban”, arc nélkül settenkedve, nagy bátran ilyesmiket tesz mások Fb. profilján, el tudom képzelni, miket művelhetett itt.(Persze, nem a saját Fb. oldaláról küldte a “jókívánságait”, hanem valaki mást használt fel ehhez, akiről eddig szintén nem hallottam, és akit természetesen most nem nevezhetek meg.)

    11. Sajnos ebben lehet, hogy most nektek lesz igazatok Oszkár, és Thea. 🙁

    12. Egyébként nem tudom, hogy hogyan talált meg a Facebookon, hiszen itt sem használom a teljes nevem.Gondolom, egy Riáról beszélünk.A nekem szánt mondandóját legalábbis “Ria” néven írta alá, noha valaki másnak a profiljáról írt.Rákattintottam erre az illetőre, és az egyik posztja alatt szerepelt hozzászólóként egy Ria ……. Ott volt a teljes neve.Talán ugyanarról van szó, mint aki nekem is írt, és ide is írogatott anno.(Noha nekem nem dereng a neve.) Az Üzenőfalról idézgetett bőszen néhányunktól, de csak Péter tevékenységéről volt jó véleménye.De hogy most már teljes legyen a kép, Lacika munkássága sem nyerte el a tetszését.

    13. Én ezúttal ezt a személyeskedő másokat mártogató, emlegető módit befejezem, részemről mindenkitő bocsánatot is kérek akit esetleg megsértettem. De annyit még meg kell jegyeznem, hogy Ria évek óta levelez veled Oszkár, ezért érdekes amiket írsz (mintha nem tudnád ki ő), bár hogy miket írt neked vagy nekem az már elég sok nekem is. Foglalkozzon szerintem mindenki a témákkal, teológiával, idők jeleivel és Jézus dicsőséges személyével. Ámen, és a te lelkeddel !

    14. Évek óta levelez velem???? Erre a következtetésre hogy jutottál?Nem is ismerem.Egészen mostanáig egy sort sem írt nekem.Miből gondolod az ellenkezőjét?

   2. Szóval az ember nem a tiltott fáról való evés miatti engedetlenség által került bűn alá, hanem Isten maga rekesztette az embert bűn alá, hogy szenvedjen és megtudja, hogy a bűn nem jó, amiről és a szenvedésről fogalma sem volt, hogy létezik. Tehát Isten maga akarta, hogy megtudják, hogy mi a jó és a rossz. Akkor miért is volt gond, hogy ettek a jó és gonosz tudásának fájáról?
    Továbbá azt mondod, hogy Jézus nem megváltott bennünket, hanem csak a megtisztulásunkért lett feláldozva? Vagyis Isten bűn alá rekesztette az embert, hogy szenvedjen és megtudja mi a bűn és a rossz, aztán feláldozta a saját fiát azért, hogy megtisztatsa abból a bűnből, ami alá ő rekesztette???!!!!!!

 15. folyt.köv.
  ha nem dugjuk fejünket a homokba, nyitott szemmel nézünk és látunk, és nem a csak pozitívan gondolkodás elméletét gyakoroljuk- ez amúgy new age-es technika, amit több felekezet, gyülekezet alkalmaz-hanem a tényeket is figyelembe vesszük, akkor elgondolkodik az ember ilyeneken, amit fentebb írtam.
  ez nem bűn szerintem, ezzel nem tagadtam meg a Mindenható Istent.
  a bibliában mind az ó szövetségben mind az új szövetségben is voltak Isten emberei, akik megkérdőjeleztek dolgokat.nem önmagában az Örökkévaló személyét kérdőjelezték meg, hanem a bekövetkezendő eseményeket.

  véleményem szerint sokan becsapják magukat, ha ez a fajta “pozitív gondolkodás” elmélethez makacsul ragaszkodnak.
  ez látszik pl. a hit gyülekezeteseknél. a pozitív gondolkodás önnmagában nem hoz látható eredményeket, mi nem vagyunk Isten, hogy gondolunk valamire és kimondjuk szavakban és az meglesz, megtörténik.
  mi emberek vagyunk és erőfeszítéseink által- ötletek, munkavégzés, anyagi eszközök által tudjuk megteremteni a dolgokat.
  nyílván vannak próféciák, amik több száz vagy ezer évvel később teljesednek be, mint amikor kijelentést kaptak róla.
  Jézus korában is az apostolok, tanítványok úgy érezték, hogy most teljesednek be a megjövendölt események.
  a várva várt messiás el is jött, metörtént a megváltás, de a történelem folytatódott, csak hogy a kora beliek nem ezt várták- hanem Isten országának a helyreállítását.
  azóta eltelt 2000 év. a történelemben sok gonoszság történt- amikor pl. nézed a világháborúkról szóló dokumentum filmet, azt kérdezi az ember, hogy meddig mehet még ez így?
  azóta még több gonoszság történt és az Isten által teremtett világot és mindent ami abban van teljesen kifordította, megváltoztatta a sátán az emberek közreműködésével többek között a tudomány által.
  erre teszem fel a kérdést, hogy meddig Uram még meddig nem álsz bosszút?

  én személy szerint undorítónak tartom ezt a világot, mert az alapvető Isteni értékeket felcserélte az emberiség sátáni értékekre.
  lehetsz te világító lámpás, meg só ebben a világban, nem fog a világ világosságra jutni vagy ízt kapni tetőled, sőt minden akadályt eléd tesz, hogy elbukjál és te is “csatlakozz” hozzájuk.

  ez nem hitetlenség, vagy frusztráció, hanem jelen korunk szellemisége.
  erre teszem fel a kérdést, még várnunk kell évtizedeket vagy századokat- mint ahogy a Jézus korabelieknek is ez volt a kérdése- Isten országának a helyreállítására.
  mivel akkor eljött a Messiás, számukra logikusnak tűnt, hogy Isten országának a helyreállítása következik, aztán közbejött az ún. egyház korszak, ami 2000 ébe tart.
  a végidők próféciájában az időkről azt írja, hogy kivirágzik az olajfa- létre jön újra Izrael, ezt hangsúlyozzák sok tanításban, csak hogy nem lesz-e valamilyen időszak megint, amit Isten beiktat, mint annak idején az egyház korszakot és nem lesz még itt az ideje Isten országa helyreállításának.
  a másik, amit nem tudunk a pogányok számának beteljesedése mikor valósul meg.
  az emberek nem akarnak Istenhez fordulni, a világnak és e világ fejedelmének a sátánnak szolgálnak.
  bár nagy a várakozás a Krisztus követők között- szándékosan nem keresztényeket írtam-, mert abból sok van- ilyen időszakok voltak többször is a történelem folyamán, de ez itt még nem a vég.

 16. Bárcsak lenne több időm reagálni néhányra az alábbi kérdések közül, de mivel nincs, így inkább csak egy általános észrevételt írnék le. Miközben nagyon szívesen beszélgetek mások kétségeiről (is), ha éppen erre van szükség (bár úgy látom, hogy egyeseknek a kétségeken kívül más nem nagyon maradt), a legerősebb benyomás, amit Edua vagy akár Lacika legutóbbi hozzászólása kelt bennem, az a szomorúság. Nem én vagyok szomorú, hanem rajtatok érzem ezt. Lehet, hogy a szomorúság nem a legmegfelelőbb szó. Talán inkább frusztráció. A béke hiánya. Valami ilyesmi. Szerintem egy kicsit az hiányzik a kutakodásotokból, hogy mit tudnátok a sok olvasott Igéből meg egyébből saját magatokra vonatkoztatni és nem külső tényezőkben keresni hibákat.
  Ha például valaki Istent távolinak érzi, akkor vajon ki ment arrébb? Ha valaki haragot lát ott, ahol mások szerető következetességet, akkor hol a különbség? A mi látásunkban vagy Istenben?
  Épp egy C.S. Lewis idézet került elém (gondolom már hiányzott mindenkinek 😀 ), ami bár nem egészen erről szól, mégis jól megfogalmazza, a bennem motoszkáló benyomást:
  “Minden öröm emlékeztet valamire. Ez sohasem olyasmi, amit birtokolunk, hanem egy vágy valamire, ami elmúlt vagy távolabb van vagy közeledik.”
  A lényeg, hogy ÖRÖM. Ez nem egyenlő a boldogsággal. Ezt az örömöt a bánatban is képesek vagyunk érezni. Keresés közben is. Kétségek közepette is. Ez az a bizonyos öröm az Úrban, ami a mi erősségünk. 🙂
  Remélem nem hangzik túl kioktatóan, amit írtam. A testvéreimnek szántam szeretettel.

  1. Kedves Thea ! Mint félig meddig érintett, én nem vettem kioktatónak a véleményedet, és köszönöm is a reagálást. Viszont nem hiszem, hogy Eduában (apropó, Ida végleg nem szólhat többé ?) szomorúság vagy frusztráció lenne. Ha van is, inkább úgy látom, hogy azért mert mi (ti) nem látjuk (látjátok), azt amit ő lát. Én még azt is megértem, mert ilyen vagyok én is, hogy ilyenkor az ember szinte dühös tud lenni, mert ő érti, neki tök világos, a másik fején pedig ott a kupak vagy legalábbis nem akarja megérteni. Persze ez most csak egy elméleti fejtegetés, nem azt akarom mondani, hogy feltétlenül neki van igaza ebben az ószövetségi Isten látásban. De én megértem őt, tudok szembe nézni a saját nézetemmel, főleg ha ott az a korábbi látás repedésekkel teli lett, ezekben a kérdésekben (Edua idézett és ütköztetett igehelyei) tényleg el lehet bizonytalanodni pusztán a normális emberi gondolkodás és a minden emberben meglévő jó és rossz közötti különbségtétel képessége alapján. Ne értsetek félre, nem a krisztusi hit és kapcsolat problémája ez. Sőt inkább a vele való kapcsolat és az Ő ismerete veti fel és erősíti fel ezeket az anomáliákat. Ahogyan Oszkár is a kvantumfizikai elvekkel (fény kettős természete stb.) én meg ezzel a megfoghatatlan magasabb szintű ellentmondást tűrő képpel meg az emberi szavak által degradálódott és módosult isteni kép elvével próbáljuk magyarázni a talán magyarázhatatlant. Ilyenkor mindig az van, hogy a meglévő fundamentális alapokat nem lehet megkérdőjelezni, de ha fellép valami anomália, beindul a kognitív disszonancia, az pedig mindent lesöpör az asztalról, akár volt valóságalapja akár nem. Ha sokáig fellép az ellentmondó infó, az ember elkezd elméleteket gyártani, már ha nem egy dogmatikusan és zártan gondolkodó személy, a hitét ez persze nem kezdi ki, sőt még úgy is érezheti, jobban érti a dolgot, mert mindent úgy logikáz, hogy az alapigazságnak megfeleljen. De ha többször és ilyen élesen arcba van tolva az ellentmondás, akkor ha az ember mer gondolkodni és mer a disszonanciát okozó hatásokkal szembe nézni (ami még nem hitetlenség), nem tehet mást mint elgondolkodik és következtetést von le. Ami ráadásul nem is sérti azt az igazi Szellem adta Igazságot, amire épül és amiből él a hite. Hogy a kettő ugyanarról beszél azt még nem tudom. Állítólag Edua tudja. Ez a helyzet most.

   1. Nekem adrian hiányzik, jó kérdései voltak felém is. 🙂
    Amúgy ne izgasd magad ezen, az a fontos, hogy az ember milyennek látja Istent. Emlékszem a nagymamám mindig odarakta a jó-t Isten elé, gondolom ‘biztos ami biztos’ alapon. pl ilyen összefüggésben: “A Jóisten megsegít”

    1. Szia Neverend!
     Nem biztos ami biztos alapon. Ők még ezt sokkal jobban tudták, főleg ha a te nagymamád is az 1900 évek legelején született. Nem véletlenül van az a megkülömböztető jelző Isten neve előtt a magyarban. Egyébként a németben is ott van.

    2. Adrian most is itt van, csak álruhában jár, mint Mátyás király.
     De Ida tényleg hiányzik. Ő mindig készségesen válaszolt is.

   2. Szia Edua, én pontosan tudom, hogy ki milyen szellemiség. Jól látod a helyzetet, de Theát még ne hozd ilyen helyzetbe, ennek még nem jött el az ideje. Egyenlőre fogadd el, hogy testvéredként tekint rád. Van bőven “idő”. Én márt csak tudom.. Most ebben
    az esetben legyél türelmes. Legalább az én kedvemért. Van egy több, mint ezer éves történet, amit nem akarok leìrni. A bárány bőrbe bújt farkasokat, pedig bìzd rám, volt velük dolgom elég.. Theában pedig legyen hited vagy beszélgess Oszkárral (az mindig nagy élmény), Arpiel is a jó oldalon van, de még sorolhatnám. Sok lélek megfordul itt. Igazából Péter, az akitől óvnám a “nyájat”, ha már így személyeskedünk, de ő is majd túl jut ezen a korszakon. A jővő csodálatos. Ezt neked is mondom lacika. Ne keseredj el, bio termesztésben szìvesen adok tanácsot, az én földem is ilyen.

    1. A te számodra van még bőven idő, ha még sokszor szeretnél ide megszületni, én nem.
     De a te kedvedért megpróbálom ( még úgyse kértél semmit tőlem 🙂 ) bár nekem se erősségem, mint Árpinak.
     A történeted pedig érdekel, kár, hogy nem akarod leírni.

    2. Szia Neverend
     szívesen hallgatom tapasztalataidat a biotermesztéssel kapcsolatban is.

  2. Szia Thea! Nem hangzik kioktatónak, átjött a szeretet.
   Igen, hosszú éveken keresztül pont így olvastam az írásokat, hogy arra összpontosítottam, hogy mi vonatkozik rám ezekből, és az olyan részekkel nem sokkat foglalkoztam, amiből nem tudtam tanulni, nem szolgált “a megjobbításra, az igazságban való nevelésre”. De attól még ott voltak ugyanúgy azok a részek is amikkel most már merek foglalkozni. És a frusztrációt pont ezek a részek okozták, amik miatt el kellett volna hinnem, hogy Isten olyan amilyennek azokban be van mutatva, pedig tudtam, hogy nem olyan. De én ennek a végére akartam járni, az igazságot akartam a fenyegetések ellenére is. (“És én cselekedeteiteket és GONDOLATAITOKAT megbüntetem!”) És azóta nem vagyok frusztrált, békességem van és állandó boldogságom Jézusban még akkor is ha szomorú vagyok amiatt, hogy egyesek váltig állítják, hogy az én szerető mennyei Atyám, egy aranymániás szeszélyes bosszúálló dühöngő vérontó Hatalmasság.

   De még akkor is kijöttek a furcsaságok, amikor magamra vonatkoztatva olvastam. Rendkívűl érdekes például Anániás és Safira esete is. Első olvasatra úgy tűnt, hogy az a mondanivalója a történetnek, hogy ne hazudjak, főleg a gyülekezet előtt, mert ez azonnal az életembe kerülhet. De miért is kellett meghalniuk? Hát persze, hogy büntetésből. Itt megkapták érte a büntetésüket de az üdvösségüket, nem vesztették el, vagyis pont azért lettek megbüntetve, hogy az megmaradjon, mert ugye a hitetlen emberek nem szoktak a hazugságuktól szörnyethalni. De hiszen ez csak az öszövetségben volt büntetés! Akik Jézusban vannak, soha meg nem halnak, vagyis ha meghalnak is élnek, éppen ezért az ő részükre a meghalás nyereség, mert sokkal jobb kiköltözni e testből, és elköltözni az Úrhoz. Akkor viszont ez nem büntetés, hanem jutalom! Tehát hazudjak csak nyudodtan (főleg a gyülekezet előtt) mert jutalomból hamarabb átköltözhetek az Atya országába. ?!

   Kedves Thea, lenne egy kérésem. Olvasd el a Bibliát, főként az ószövetséget, most kívételesen úgy, hogy arra figyelsz, hogy mi van odaírva és nem arra, hogy mi vonatkozik rád.
   És válaszolj őszintén arra a kérdésre, hogy az ott bemutatott isten tulajdonságai, eljárása, egyezik-e az Atyáéval. Vagyis ő egyezik-e azzal a szerető Atyával akit ismersz, akivel személyes kapcsolatod van, akit Jézus bemutatott. Ha olyan leszel, ahogy ő ott tanít és példát mutat, akkor olyan leszel-e, mint ahogy Jézus mondta: “Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.”
   Köszönöm.

   1. Szia Edua!
    Ananiás és Safira esetét én nagyon másképp látom. Jézus azt mondta, hogy hatalmat ad nekünk (pont Péterhez intézve a szavakat), hogy, “amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lesz, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is”. Ezt tette Péter Ananiással és Safirával. Gyakorolta a hatalmát, ami akkor is működik, ha ezt helytelenül tesszük. Szerintem Péter elég rosszul kezelte a helyzetet. Sőt, szerintem már ott félre ment a dolog, hogy az emberek beadták a javaikat a közösbe, ahelyett, hogy ki-ki a saját idejét áldozta volna arra, hogy segítsen másoknak. Most is az van, hogy az emberek befizetik a tizedet vagy egyházadót, vagy adományt adnak, és azt gondolják, hogy ezzel le van tudva a keresztényi jó cselekedetük. Az Apcsel (ahogy a Biblia sok más esetben) nem kommentálja, hogy Péter helyesen cselekedett-e Ananiásákkal, csak elmeséli a történetet. Egyébként kicsit utal rá, hogy valami nem stimmelt, mert azt olvassuk, hogy “Erre nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet és mindazokat, akik hallották ezeket.” A félelem szerintem nem az a reakció, amit az Úr szeretne kiváltani az Őt keresőkből. Persze abban az időben a félelemm szó mást is jelentett. Például tiszteletet, de szerintem itt nem egy egészséges istenfélelemről volt szó.

    Amit a Bibliaolvasásról írsz, folyamatosan teszem. Figyelek a történetekre is és arra is, hogy mit üzen általuk az Úr. Egyébként persze azt is túlzásba lehet vinni, hogy az ember mindent magára vonatkoztat, hiszen nem minden történet vagy helyzet vonatkozik ránk.
    Kívánom neked, hogy a keresésed valóban közelebb vigyen az Úrhoz. Ami pedig azokat a pontokat illeti, amiket másképp látunk, lehet, hogy majd csak odafönt fogjuk tudni egyeztetni. Addig is azt hiszem az a lényeg, hogy egyfelé tartunk. 🙂

    1. Anániás és Safira esetében nem megkötözésről van szó, hanem megölésről. Gondolod, hogy Péter ezt megtette? Így legeltette az Úr nyáját? Ezt a Példát látta Jézustól? Egy hazugság miatt azonnal “agyonütni”? De nem is a hazudás volt itt a fő gond, hanem ez: “Anániás, miért foglalta el a Sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Lelket, és a mezőnek árából félre tégy?” Igen, azért az ószövetségben az életével fizetett az (sőt nem csak ő, hanem az ő fiai és leányai és mindene, amije volt az életével fizetett!), aki az úréból, a neki szenteltből megtartott valamit.
     Az sem gyanús, hogy mire a felesége három óra múlva odaért már komplett el is volt temetve? Rokonok, hozzátartozók, feleség értesítése nélkül csak úgy elásták valahol?
     http://rabbi.zsinagoga.net/2015/12/27/a-zsido-temetes-tortenete-torvenyei-es-szokasai/

     ——————————————————————————————————-

     “Amit a Bibliaolvasásról írsz, folyamatosan teszem”
     Drága Thea, leszel akkor olyan kedves és válaszolsz a kérdésemre?

    2. Edua, nekem nagyon úgy tünik, hogy téged rendkivülien bosszant az Isten itéleteinek és igazságosságának természete. Viszont nem igazithatod a saját elképzelésedhez és izlésedhez Isten személyiségét. Ésaiás könyve ezt irja:

     “És kihez hasonlítjátok az Istent, és minő képet készítetek Ő róla?
     A bálványt a mester megönti, és az ötvös megaranyozza azt, és olvaszt ezüst lánczot reá;
     A ki szegény ily áldozatra, oly fát választ, a mely meg nem rothad; okos mestert keres, hogy oly bálványt állítson, a mely nem ingadoz.
     Hát nem tudjátok és nem hallottátok-é, hát nem hirdettetett néktek eleitől fogva, hát nem értettétek-é meg a föld fundamentomait?
     Ki ül a föld kereksége fölött, a melynek lakói mint sáskák előtte, ki az egeket kiterjeszti mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort, lakásra;
     Ki a fejedelmeket semmivé teszi, és a föld biráit hiábavalókká változtatja;
     Még alig plántáltattak, még alig vettetének el, alig vert gyökeret a földben törzsük, és Ő csak rájok fuvall, és kiszáradnak és őket, mint polyvát, forgószél ragadja el:
     Kihez hasonlíttok hát engem, hogy hasonló volnék? szól a Szent.”

     Anániás és Zafira esete kitünő példája annak, hogy Isten mennyire is ismer bennünket, a gondolatainkat-cselekedeteink inditékait és néha a legradikálisabb itéletet hozza, hogy mi is okuljunk belőle. Isten szeretete nem egyenlő a bünnel való megalkuvással, szemlehunyással-ezért is mondom, hogy ne igazitsd a saját elképzelésedhez Istent. Theával ellentétben pedig én úgy vélem, hogy valódi félelmet éreztek és megrémültek azok az emberek, akik ezeket látták-ami persze természetes reakciója volt ennek a hallatlan esetnek…

    3. ELTE Ószövetség tanszék… aki onnan kikerül csak egyféleképpen tud gondolkozni, és az a baj, hogy valamiért kötelességének érzi ezt terjeszteni is, “lelkipásztorként”….Még a tekintetük is olyan, mint az istenharagja 🙂 Szerencsére erre egyre kevesebben lesznek vevők.

    4. Péter, nem bosszant. Az bosszant, hogy rá akarják fogni, hogy ő Jézus Atyja.
     Nem igazítom a saját elképzelésemhez és ízlésemhez, hanem ragaszkodok ahhoz hogy az Atya AZ és OLYAN akinek és amilyennek Jézus bemutatta.

     “Anániás és Zafira esete kitünő példája annak, hogy Isten mennyire is ismer bennünket, a gondolatainkat-cselekedeteink inditékait és néha a legradikálisabb itéletet hozza, hogy mi is okuljunk belőle. ” HOL okultak belőle? A másvilágon?
     Hiszen te úgy hiszed, hogy ott nemlétbe/ tudatlanságban vannak a lelkek. Akkor mégis hogyan?
     “Isten szeretete nem egyenlő a bünnel való megalkuvással,” Szóval bűn a hazugság? Hogyan lett hirtelen halálos bűn a hazudás, mikor az ószövetségben, nem hogy teljesen megengedett, hanem kívánatos is volt. Isten nem változik, igaz?
     Sámsonnak amíg hazudott semmi baja nem történt, a gondok akkor kezdődtek amikor megmondta az igazat.
     Jéhu hazudott és az Úr megjutalmazta.(2.Kir.10.)
     Ráháb is hazudott és meg lett jutalmazva.
     “És monda az Úr: Kicsoda csalja meg Akhábot, hogy felmenjen, és elvesszen Rámoth Gileádnál? És ki egyet, ki mást szól vala hozzá. Akkor előjőve egy lélek, a ki az Úr eleibe álla, és monda: Én akarom megcsalni őt. Az Úr pedig monda néki: Miképen? És felele: Kimegyek és hazug lélek leszek minden ő prófétáinak szájában. Akkor monda az Úr: Csald meg és győzd meg; menj ki, és cselekedjél úgy.”
     Ábrahám hazudott és nem lett megbüntetve, a Fáraó viszont igen, ártatlanul. Íme az Úr itéleteinek és igazságosságának természete.

    5. Az egyetlen igaz Istent, aki a szeretet, aki a fény (világosság) és hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit soha senki nem látott az emberek közül, akit Ő maga jelentett ki, akinek a nevét megjelentette (!),aki nagyobb mindeneknél, aki nem ítél senkit, akinek a házában helyet készít nekünk, aki a békesség Istene, aki tökéletes, mindentudó, igazságos, nem személyválogató, senkit nem kísért, akit a hegyeken (halmokon) imádott, aki kézzel csinált hajlékban nem lakik, aki mindezidáig (szombaton is!) munkálkodik, aki megbocsátásra tanít, aki földi nyomorúságot ígér az Őt szeretőknek, aki azt akarja, hogy mindenki megtérjen, meggyógyuljon és az Ővéi egyek legyenek, aki az Ő egyszülött Fiát (aki szintén Isten) adta értünk váltságul, akiben örök életünk van.

    6. Edua, itt konkrétan arra gondoltam, hogy a mi tanulságunkra iratott meg ez a történet.

     2Tim 3,16:
     “A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.”

     Anániáson és Zafirán az Isten itéletet hajtott végre, mivel keresztény létükre megszégyenitették az Istent. Isten sokkal szigorúbb azokhoz, akiket a bizonyságok fellege veszi körül. Gondolj csak bele-szinte fizikálisan is tapasztalták Isten lelkének jelenlétét, tanui voltak az apostolok csodatételeinek, mégis… Nem állták a szavukat, a fogadásukat.

    7. Sziasztok, Zafira és Anániás esete nem az, amikor azt a bűnt követték el, amire nincs bocsánat? Tehát, hogy megkapták a Szentlelket, de megcsúfolták? Mert csak arra az egy bűnre nincs bocsánat úgy tudom.

    8. Szia Jack! Ananiás és Zafira hibázott. Hogy ez mennyire volt súlyos, az részletkérdés. Arról viszont nincs szó a történetben, hogy a bűnük megbocsáthatatlan lett volna. Egyszerűen meghaltak, ahogy valószínűleg az itt hozzászólók is meghalnak egy napon, remélhetőleg kevésbé drámai körülmények között. A halál nem minősíti a leélt életet.

    9. “Anániáson és Zafirán az Isten itéletet hajtott végre”
     Az az isten, aki az egyéneket a nemzeti hovatartozásuk alapján ítéli meg?
     (mi lesz a félvérekkel, vagy akik még jobban kevertek?) Rá jellemző az ilyen fajta ítélettétel. Az Atya nem ítél senkit (Jn 5,22)

     “Isten sokkal szigorúbb azokhoz, akiket a bizonyságok fellege veszi körül. Gondolj csak bele-szinte fizikálisan is tapasztalták Isten lelkének jelenlétét, tanui voltak az apostolok csodatételeinek, mégis… ”
     Hát Pétert bőven körülvette a bizonyságok fellege, és még erősebben tapasztalta Isten lelkének jelenlétét, mint ők, mégis hazudott. Isten mégsem hajtott ítéletet végre rajta. Sőt.

    10. Edua, neked semmi sem jó, amit én vagy mások vélünk, mindenbe bele kötsz. 🙂 Nem szép magatartás ez.
     Egyébként is ki vagy te, hogy a Biblia Istenét ilyen vakmerően kritizálod? Néha surolod az Istenkáromlás határát is, csak azért mert nem vagy hajlandó elfogadni, hogy Isten nem olyan, mint aminek te szeretnéd, hogy legyen.

     Valóban Krisztusnak adatott az itélet, viszont ő pontosan ugy itél mint ahogy Isten tenné azt, mivel meg van irva, hogy ők egyek és a Fiú nem tehet semmit önmagától, csakis az Atya által. János 5, 19.
     Máshol ezt irja az Ige:

     “Mert mikor a pogányok, a kiknek törvényök nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők, törvényök nem lévén, önmagoknak törvényök:
     Mint a kik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívökbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretök és gondolataik, a melyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik.)
     Azon a napon, melyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangyéliomom szerint a Jézus Krisztus által.” Rómaibeliekhez irt levél 2, 14-16

     Szóval akárhogy is nézzük, de Isten itél-mégpedig a Fiu által. Tehát nem mondtam semmi olyat, ami miatt ki kellett, hogy forgasd a gondolataimat.

    11. Péter, ezt tényleg nem tudtam, hogy az Istenkáromlásnak számít, ha én megvagyok győződve rőla, hogy Ő jobb, mint ahogy egyes írásokban bemutatják. Egyébként, de igen! Isten pont olyan amilyennek szeretném, hogy legyen.

     Nem forgattam ki a gondolataidat, csak továbbgondoltam. Isten igazságos, nem személyválogató és nem változik. Mégis az a bűn amivel már nem tud közösséget vállalni, az régebben még nem számított bűnnek. Most viszont akkora, hogy halált érdemel, de nem minden esetben, csak egyes személyeknél. Pl. Péter esetében nem.

     “Edua, neked semmi sem jó, amit én vagy mások vélünk, mindenbe bele kötsz. Nem szép magatartás ez.”
     Szóval kötekedés és nem szép magatartás, ha nem fogadom el a kéretlen véleményedet?

    12. Péter, tanúsíthatom, semmilyen gondolatodat nem forgatta ki Edua ! Csak hát a következetes és józan logikus érvelés ezt hozza ki belőled. Úgy hívják kognitív disszonancia. Az a bibi ebben az egészben, ezt mindenkinek el kell itt fogadnia aki ismeri az igét és tud józanul gondolkodni, hogy Edua semmit nem írt, ami a saját agymenésének vagy szubjektív zavarának kivetülése, torzítása lenne. Én úgy vettem észre, hogy minden ún. kritikának vagy ellenvetésnek amit megfogalmazott igei alapja van, abból indult ki. Csak rá mert mutatni azokra az anomáiákra, amikre mi nem merünk vagy akarunk, általában a szokásos előbb említett pszichológiai védő mechanizmus működése miatt.

    13. Ezekre az “anomáliákra” valójában nem kell sok ész rámutatni.Az lenne a furcsa, ha valaki nem venné észre ezeket.Sokan akadnak le mostanában itt, ennél a témánál, mert mára ez egy divatirányzattá vált.Ezeknek az embereknek csak hagyniuk kell magukat sodródni az árral, és hamarosan képzett szobatudósokká és fotelforradalmárokká tanulnak ki.Még többeknek azonban már régen sikerült túllépni ezen.Azoknak, akiknek ez a történet is azt világította meg mindig is, hogy Kire nézzenek.Jézusra, aki azt mondta, hogy a Törvény és a próféták Őróla szólnak, és “Ha hinnétek Mózesnek, nekem is hinnétek, mert rólam írt ő”.Akinek ennyire fontos az Ószövetség, hogy még így ki is vesézi ellenszenve tárgyát, mint mondjuk, Edua, értenie kell Mózest.És aki érti Mózest, Azt is érteni fogja, Akiről írt.

     Ez nem mindenkinek jelent anomáliát.Igen, valóban lehetünk annyira szabadok, hogy csak Jézusra figyeljünk!Sem nem az Ószövetségre, sem nem az Újszövetségre, hanem Jézusra.Ő több és más, mintha bármiféle könyvbe lehetne foglalni a lényegét.Mindenkit elér ez a felismerés, főleg ha nem ragad le olyan kilométerköveinél a világnak, melyek ellenszenvesek számára.Ez az irány mindenki számára járható, mert ez az irány ellentétes az ítélkezéssel.Az ezen az úton járó senki felett sem ítélkezik.Sem önmaga felett, sem az Isten felett, sem a többi ítélkező felett sem, még akkor sem, ha azokat az Ószövetségben találja.Jézusban ennyire szabadok lehetünk.Ez a jó hír.

    14. Arpiel, szerintem meg kötözködik Edua, mert sérti a nőies lelkét a biblia egyes-mai fül számára meglehetősen radikálisnak mondható passzusai-melyeket sehova sem tud hova tenni-feltehetően annak hiányában, hogy nem ismeri a történelmi-kultúrális és erkölcsi hátterét a Bibliának. Ez roppantul gyermekies viszakozás, csak azért mert nem érti meg-még nem kell külön Istenképet kreálnia. Nemhogy imádkozna a bölcsességért, ahogy Jakab apostol azt tanácsolja: Jak 1,5
     Nekem úgy tünik, hogy az ő fejében az Isten olyasvalaki lehet, mint a kacsingatós, ál-szent és feminim lelkületü Krisztus-melynek kultusza sajnálatos módon már meghóditotta a keresztény közberkeket…

    15. Kezdem megérteni épp Edua kommentjei miatt, hogy Pál apostol miért irta amit irt:

     1Tim 2,12
     *+
     “A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben.”

    16. “Ez roppantul gyermekies viszakozás,”
     Ez olyan meggyőzően hangzik, egy érett férfi szájából, aki még nemrég ezt írta:
     “Edua,Ön kígúnyolt és személyeskedett, azt írta rólam, hogy én chrislamista vagyok, meg iszlám keresztény. Vigyázzon a nyelvével, mert bajba kerülhet! JELEZNI FOGOM AZ ADMINNAK, HA MÉG EGYSZER ELŐFORDUL!”

    17. Péter őszinte legyek ? Ettől akartam megóvni mindenkit. De csak előjött az óember szítta szánalmas személyeskedés. Azzal hogy ostoba karaktergyilkos bélyeget aggatsz arra, aki olyat mond ami neked nem szimpatikus még nem lesz igazad, sem nem fogsz megérteni semmit. Én megértem amiket írt Edua, pedig normális és nem “kacsingatós, ál-szent és feminim lelkületü” Krisztus képem van. Ez a te hagymázsas hímsoviniszta elmeszüleményed, nem vita alap.

    18. Szerintem Ananiás és Safira esetében nem a Péterre ruházott oldás-kötés érvényesült, nem Péter ítélete következtében halt meg Ananiás, és nem is “csak úgy” mert eljött az ideje. Péter hallotta, hogy Safira ugyanazt mondja, és előre mondta is, hogy “itt jönnek akik majd kivisznek, ahogy a férjedet is kivitték”. Péter tehát TUDTA hogy mi következik ebből a hazugságból.

     Fontos, hogy az Egyház kezdeti, alakuló időszaka volt. Nem akárhogyan kapták meg a Szentlelket! Akire Péter árnyéka rávetült, meggyógyult … az Úr tovább tanította ebben az időszakban népét…
     A félelem az eset után, ezért, biztosan jól volt időzítve: mi beszélünk istenfélelemről, ami helyénvaló miközben igaz, hogy “aki fél, nem tökéletes a szeretetben”. Ez a félelem SZÜKSÉGES volt ! Persze, nem azért, hogy bárki visszatartson valamit, ami őszinte szívvel szeretne közösbe adni. Jézus az “igen”-re és a “nem”-re adott üzenetet a történetben szerintem.

     A mostani tized fizetése erre nem is hasonlít. Mert akkor “nem AKADT közöttük szűkölködő” ! Ma pedig nagyon is, nemcsak “akad” hanem sokan … sőt, alig veszik észre őket … vagy, ami inkább jellemző, a nélkülözők takargatják a helyzetüket, miközben fizetik a tizedet amiből általában nagyon jól él a vezetőség 🙁 “teljes idejű szolgálatban”.

    19. Most olvasom, hogy Péternek is ez volt a véleménye Ananiásékról, idézem: “Isten sokkal szigorúbb azokhoz, akiket a bizonyságok fellege veszi körül. Gondolj csak bele-szinte fizikálisan is tapasztalták Isten lelkének jelenlétét, tanui voltak az apostolok csodatételeinek, mégis… Nem állták a szavukat, a fogadásukat.”

     Hajszál pontosan ezt gondoltam, őket a bizonyságok fellege vette körül !

    20. Arpiel, szemmel láthatólag ugyanazzal a lekülettel rendelkezel mint Edua-nyilvánvalóan ezért védelmezed ennyire minden egyes hozzászolását, hacsaknem más egyéb személyes okod nincs rá. Az értelmetlen kötözködés megy, de semmi teológiai alap, semmi az égvilágon! Éppenséggel ti vagytok ketten olyanok ezen a forumon, akik oly gyakran a személyeskedést használják fel védőbástyaként és igy lehetetlenné tesztek mindenféle értelmes teológiai vitát. Ha pedig himsovinisztának gondolsz, ám gondolj-a te dolgod, ebből is látszik, hogy akárcsak sokan mások-te sem akarod elfogadni a biblia tanitását a férfi és a nő helyes viszonyát illetően, igy sok minden más is homályos marad neked az Irásból. A helyett, hogy mind a ketten értelmetlenül dühöngötök, ha valaki olyat mond, ami nem fér össze az elképzelésetekkel, ám mégis jól alá van támasztva bibliai passzusokkal, csak érdemes lenne utánanézni, nem?

    21. Péter, tudsz idézni, egyetlen állítást tőlem, (amit neked írtam) ami nem volt ígei és nem támasztottam alá a Bibliából?
     Árpi mindig az igazságot védi, (akár velem szemben is 🙂 ) és sosem személyeket, vagy azoknak a hozzászólásai, ahogy ezt megfigyelhetted itt az elmúlt kb. 6 év alatt.

    22. Kedves Éva
     “Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, ISMÉT a félelemre, hanem a FOGADOTT fiúság lelkét kaptátok, melyben azt kiáltjuk: „Abba, Atya!”
     Tehát egyszer már kaptak egy olyan lelket, ami által szolgaság és félelem alá kerültek. Ez a mostani nem olyan. Attó az Atyától, aki maga a Szeretet nem kell rettegni.
     Elgondolkodtató az is, hogy ha ez atya csak adoptált minket, akkor azelőtt kiéi (kinek a gyermekei) voltunk?

    23. Péter, nem veszed észre, hogy ezt a személyeskedést te kezdted, és rajtad kívül senki más. A többiek nem Eduába kötöttek bele, hanem abba amit mondott. Nem mindegy ! Azt sem sikerült észrevenni, hogy szinte kizárólag igékkel (volt hogy fél szakaszokat citált) érvelt, persze belevitte a saját látását és gondolatait. Nem értem soha, hogy miként lehet annyira elvetemült valaki, hogy valaminek homlokegyenest az ellenkezőjét állítsa.

    24. Nos lássuk csak Edua egyik utolsó értelmetlen hozzászólását:

     2018/05/13 – 11:56
     “Anániáson és Zafirán az Isten itéletet hajtott végre”
     Az az isten, aki az egyéneket a nemzeti hovatartozásuk alapján ítéli meg?
     (mi lesz a félvérekkel, vagy akik még jobban kevertek?) Rá jellemző az ilyen fajta ítélettétel. ”

     ???? Isten az egyéneket a nemzeti hovatartozásuk alapján itéli meg? Mi ez a légbőlkapott gondolat, honnan a manóbol vette? egyetlen egy passzust sem hozott fel erre a bibliából! Most ezt Anániás és Zafira kapcsán irta, vagy csak ugy általánosságban?

     “Hát Pétert bőven körülvette a bizonyságok fellege, és még erősebben tapasztalta Isten lelkének jelenlétét, mint ők, mégis hazudott. Isten mégsem hajtott ítéletet végre rajta. Sőt.” Péter melyik bünére gondolsz itt? Arra, amikor még megtéretlen tanitványként megtagadta Kirsztust? Péter a Szent-lélek elleni káromlás bünébe (ami megbocsáthatatlan) nem esett, mint ahogy Anániás és Zafira. Ne hasonlitsuk össze a két esetet, mert semmi alap nincsen párhuzamba vonni egy meg nem tért ember és egy megtért ember cselekedeteit.

    25. “???? Isten az egyéneket a nemzeti hovatartozásuk alapján itéli meg? Mi ez a légbőlkapott gondolat, honnan a manóbol vette? egyetlen egy passzust sem hozott fel erre a bibliából! Most ezt Anániás és Zafira kapcsán irta, vagy csak ugy általánosságban? ”
     Légbőlkapott gondolat? Szóval Antenor csak olyan légbőlkapott gondolatokat szokott, logikusan és alaposan a Bibliából levezetni? A manóból? Hát ha Antenor idelinkelt cikkét manónak nevezed, akkor onnan. “egyetlen egy passzust sem hozott fel erre a bibliából!” Tényleg úgy gondoltam, hogy antenor az írásában ezt elég alaposan megtette és nem szorul kiegészítésre. “Most ezt Anániás és Zafira kapcsán irta, vagy csak ugy általánosságban?” Nem Anániás és Zafira kapcsán, de nem is csk úgy általánosságban. Antenor cikkének kapcsán írtam, ugyanis az volt az egész beszélgetés elindítója.
     Na, ezért írt Ida mindig olyan hosszan, hogy ne kelljen neki többször leírni ugyanazt, mert vannak itt akik csak háromszorosan körbeírva szájbarágós módon értenek.

     “Péter melyik bünére gondolsz itt? Arra, amikor még megtéretlen tanitványként megtagadta Kirsztust?” Megtéretlen tanítványként? Évekkel azelőtt megkeresztelkedett, Jézussal járt, Őt követte,de még mindig nem tért meg?
     “Péter a Szent-lélek elleni káromlás bünébe (ami megbocsáthatatlan) nem esett, mint ahogy Anániás és Zafira.” Akkor Anániás és Zafira elkárhozott? Ebben az esetben dupla büntetést kaptak. Az életük is el lett véve meg az üdvösségük is.

     “Ne hasonlitsuk össze a két esetet, mert semmi alap nincsen párhuzamba vonni egy meg nem tért ember és egy megtért ember cselekedeteit.”
     Ok. Ha csak az egyik volt megtérve akkor az Péter volt, mert mellette bizonyságot tesz az írás. De, hogy azt honnan veszed, hogy Anániás és Zafira meg voltak térve?
     Esetleg idéznéd, az erről szóló részt?

    26. Péter én most csak erre a kérdésedre szeretnék reagálni (mert úgy tűnik elfeledkeztél valamiről). “Isten az egyéneket a nemzeti hovatartozásuk alapján itéli meg? Mi ez a légbőlkapott gondolat, honnan a manóbol vette? egyetlen egy passzust sem hozott fel erre a bibliából!” Most mellőzném Antenor (nem titok, ő Póli Pál) írásának idézését (Énok: Állatok apokalipszise), mert talán az neked nem elég kóser, amit megértek, de azért gondolom ismered Nóé három fiának Sémnek, Jáfetnek és Khámnak a sorsát, és bibliai leírásukat. Azt, hogy Isten átka ment Khámra és összes utódjára (ők a mai afrikaiak, indiaiak és bizonyos egyéb fekete bőrű népelemek). A nemzetek ítélete pedig részben ezen sorsuktól is fog múlni. Arról nem tehetek, hogy a keresztény gyülekezetekben erről szinte semmit nem tanítanak, a témáról könyveket nem írnak (vagy keveset és nem itthon), és ezt a hiányt pont Pali pótolja, aki több cikkben is kivesézte a témát. Egyet küldök, olvasd el. http://churchofgod.hu/content.php?act=kham

    27. Arpiel ismételten kiigazitlak, mert ugy látszik elfelejtetted amit multkor is irtam. Noé nem Khámot átkozta meg, hanem a legidősebb fiát Kanaánt, egy lehelletnyi különbség…

     1Móz 9,25
     Monda: Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt.

    28. Megint rossz irányba vitt a büszkeséged. Kioktatásod mutatja, hogy nem olvastad el az írást. Ha elolvastad volna, vagy nem szóltál volna, okosabb maradtál volna. 🙂 Egy kiragadott tőmondat kevés lesz a magyarázathoz, de a félreértéshez pont elég ! Ismét javaslom, olvasd el a cikket, érdekes és hasznos.

    29. ” (…) de azért gondolom ismered Nóé három fiának Sémnek, Jáfetnek és Khámnak a sorsát, és bibliai leírásukat. Azt, hogy Isten átka ment Khámra és összes utódjára (ők a mai afrikaiak, indiaiak és bizonyos egyéb fekete bőrű népelemek”.

     Én erre reagáltam, a cikket pedig elolvastam, ott is ugyanaz a gondolat szerepel, hogy egyáltalán nem Khámra ment az átok, hanem Kanaánra, sőt a cikkiró hangsulyozza, hogy bármiféle rasszista -bőrszin alapú megközelitése Noé átkának semmiféle alappal sem rendelkezik. Nem csodálkozom személy szerint, hogy miért átkozta meg Kanaánt Noé, mert ő volt az ősatyja többek között Sodoma, Gomora, Adma és Ceboim szexuálisan elfajzott népének, akikről tudjuk, hogy miféleképpen bünhődtek meg. Noé bölcs ember volt, sokkal bölcsebb mint a mai kor embere, véleményem szerint az ok és okozat elvében gondolkozott, tudta nagyon jól, hogy mi lesz az elkerülhetetlen kihatása annak, hogy Khám nemtörődömségében engedte Kanaánnak-(aki valószinüleg ekkor még karonülő csecsemő lehetett), hogy meglássa nagyatyjának “mezitelenségét”…

    30. Péter, szóval azért átkozta meg az igaz, tökéletes Noé Kánaánt, mert az apja megengedte neki – még csecsemő korában-, hogy lássa a nagyapja mezitelenségét?
     De te nem csodálkozol azon, hogy miért egy kisbabát (a saját unokáját!) átkoz meg valaki az apja bűnéért. Hát én se annyira, hiszen ezt tanulta.(mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen)
     De azon azért én csodálkozok, hogy Sém és Jáfet helyett miért nem a fiaikat áldotta meg? Miért csak(!) Sém istenét? Jáfeté nem volt jó? Együtt takarták be Noét.

    31. Fogalmam sincs Edua, talàn az elsőszülöttsège rèvèn, vagy csak mert ő èrtette meg jobban az Istent a testvèreinèl…

    32. Jack Oneill!
     Erre reagálva: “Tehát, hogy megkapták a Szentlelket, de megcsúfolták? Mert csak arra az egy bűnre nincs bocsánat úgy tudom.”
     Ez sem igaz. Nincs egyetlen egy bűn sem, amit Jézus aldozati vére nem mosott volna tisztára, ha ismered és vallod Pál evangéliumát, I. Kor. 15:1-4.

     Próbáld dogmatikus meggyőződés nélkül, az adott szövegkörnyezetben értelmezni a következő sorokat, hogy mely hozzáállás volt az, amely kimerítette a Szentlélek káromlást.

     Máté 12:31
     Márk 3:28-29
     Lukács 12:10

    33. Zsolt,
     megnéztem az összeset, de az utolsó 3-nál nem tudtam másképp értelmezni, minthogy van egy bűn, amire se itt, se a másvilágon nincs bocsánat, és örök kárhozat jár érte. A korinthusiakhoz írt levélben az illetékes részek meg általánosságban beszélnek arról, hogy Jézus meghalt a bűneinkért, eltemették, de feltámadott, erről beszélt Pál.

    34. Ja, hogy mely hozzáállás, rosszul értelmeztem. Hát én itt a megátalkodott hozzáállásra gondolok, amivel szándékosan és tudatosan nem kér valaki a Szentlélekből. Aki előre eldöntötte, hogy ellene lesz, mert “Aki velem nincsen, ellenem van; és a ki velem nem gyűjt, tékozol.” (12.30)

    35. 1Jn 5,16 :
     Ha valaki látja, hogy az ő atyjafia vétkezik, de nem halálos bűnt, könyörögjön, és az Isten életet ad annak, a ki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn; nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön.

    36. Edua gondolom ezt érted a halálos bűn alatt, amit citáltál is, aki káromolja az Isten lelkét. Jack, csak az tudja káromolni a Szent Szellemet, aki ismeri. A farizeusok nem voltak megtérve, de színről színre látták az Urat és tudták, hogy Ő igaz, és az Isten szelleme van vele, ennek ellenére letagadták ezt, és sátánnak tulajdonították az erejét, illetve annak forrását. Ma is az tud Sz.Sz. káromlást tenni, aki már megtért (megismerte a szellemet), de azzal, hogy megtagadja ezt a forrást és a kegyelmet, elveszíti az üdvösségét.

    37. Edua!
     Persze, hogy van halálos bűn.

     János 16:9 “A bűn az, hogy nem hisznek énbennem;.”
     Ezt maga Jézus mondta.

     Amivel te példáztál, az másról szól. Illetve nem, csak te nem érted. Tudod mi az a doketizmus? De említhetném a judaizálókat is, akik folyton vissza szerették volna vezetnie az embereket a törvényhez. Egyesek szerint az ilyen hamis tanítások miatt született meg az 1. Janos levél is. Mert veszély jelentettek azokra akik még kételkedtek Jézusban, fizikális tetteiben, halálában. Próbáld ebből a szemszögből olvasni az ide vonatkozó Írást.

     Jack!
     Remélem, hogy jól érted. Igen, hacsak nincsenek időutazó képességeid, hacsak nem vagy ott Jézus idejében, hacsak nem látod te is azokat a csodákat, a gyogyításokat, amiket Ő a Szentlélek segítségével végrehajtott és hacsak mindezek után még mindig azt mondod, hogy Jézus tettei az ördögtől valók, képtelenség elkövetned a Szentlélek káromlásának bűnét. Szóval nyugi van, és kegyelem 🙂
     Itt nem egy alkalmas bűn elkövetéséről volt szó, hanem egy folyamatosan ellenállásról. Látták a csodákat, tudták, hogy azok csakis Istentől lehettek, mégis ellenálltak az igazságnak, azaz a Szentszellemnek. Persze, hogy ez egy megbocsátatatlan, egy halálos hozzáállás volt. És talán lesz majd még a milleniumi királyság alatt is. Bár ebben nem vagyok 100% biztos.

    38. Jack! Ma nincsenek Isten, Jézus,vagy a Szentlélek által elkövetett csodák, gyogyításokat, látomások, új kinyilatkoztatások. Bár sokan ennek az ellenkezőjét állítják, ennek az ellenkezőjében hisznek.
     Ma Biblia van, evangélium van, hit van és kegyelem van, PUNKTUM
     Kell ennél több? Van ennél csodálatosabb ?
     Sok szektás és tévelygő szerint van és kellenek ma is azok a csodák. De miért kellenének kérdem én? Mert a vallásos embereknek testi élményekre és testi cselekedetekre van szükségük, azért. Ezek lesznek azok az emberek, akiknek Jézus azt fogja mondani, hogy ‘sosem ismertelek titeket’.
     Nem szégyellem a hitemet.

    39. Zsolt, ha már engem is szektás tévelygőnek nevezel (egyébként Theát is többek között) csak azért mert ragaszkodunk az igék igazságához és Jézust amilyennek megismertük, nem hisszük, hogy megváltozott volna az évek során. A mai teológiában az az ostobaság amit tanítanak és te is átvetted azon kívül, hogy minden igei alapot nélkülöz, valójában onnan származik, hogy azok a megcsontosodott és kocka fejű vallásos teológusok akik ezt tanították (tradícionális protestantizmus), már olyan élettelen és a szellemi léttől távoli állapotba kerültek, hogy ezt önmagukból kivetítve mondták az egész egyházra, hiszen meg kellett magyarázni az elégtelen bizit. Elég siralmas lehet nem csak így megélni a kereszténységet, hanem még ebből dogmát is ácsolni és ezzel büszkén lenézni az eltévelyedett élő hitű és szellemben járó egyéb keresztények sokaságát.
     Egyébként még logika sincs benne, össze-vissza írsz.
     “Kell ennél több? Van ennél csodálatosabb ?” Már a PUNKTUMNÁL ? Ez azért elég eszes meg logikus, komolyan mélyen szántó érv volt. 🙂
     “Mert a vallásos embereknek testi élményekre és testi cselekedetekre van szükségük, azért.” Végül is igazad van, csak pont fordítva van. A vallásos emberekre jellemző a rituálé, a külsőségek megléte mély tartalom nélkül. Márpedig mély tartalom és igazi hit nélkül nem lesznek csodák. Ezért nem láttál még egyet sem (gondolom). Egyébként pedig pl. egy gyógyulásra nem a “testi élmény” miatt van szükség, hanem azért mert a betegség nem Isten akarata, hanem sátáné. Jézus sem az élmény és testi cselekedetek miatt gyógyított meg embereket, hanem mert megesett a szívük rajtuk, ahogy látta sátán munkáját és hatását rajtuk. Tudod Ő a gyógyító és szabadító, nem csak 2000 évvel ezelőtt, hanem ma is ! Térj meg a balgaságodból, mert ez a tanítás amit leírtál, már ördögi !

    40. Zsolt, ma is vannak Isten, Jézus, vagy a Szentlélek által elkövetett csodák, gyógyítások, látomások, új kinyilatkoztatások. De csak azok számára, akik hisznek benne. Ez akkor is feltétel volt.
     És azért kellenek, mert ez az Atya akarata, és az Ő akarata jó. PUNKTUM

    41. Arpiel! Én téged nem neveztelek szektás tévelygőnek, viszont ha már itt tartunk bemutathatnád nekem azt az élő hitű, szellemben járó hitedet. Kérlek szépén 🙂

     Arpiel!
     Ez a “Ma is tud Sz.Sz káromlást tenni, akik már megtért (megismerte a szellemet), de azzal, hogy megtagadja ezt a forrást és kegyelmet, elveszíti az üdvösséget.” nem mond ellen Jézus szavainak?
     ‘És én örök életet adok nekik; és soha örökké él nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.’ János 10:28
     Te aztán barátom vágod azt a teológiát és egy keveset sem írsz össze-vissza.

    42. Arpiel!
     Még azt is megszeretném kérdezni tőled, ha már a logika területén is annyira jeleskedsz itt, hogy ez a nekünk megígért “örökélet” mint a megváltás eredménye, mégis mennyire öröké tartó, ha briliáns levezetésed szerint, mégis elveszíthetjük azt?
     Az ebből adodó következő kérdésem, mester, hogy ha elveszítjük azt, az azt is jelenti, hogy mi rajtunk múlik, hogy azt megmarad vagy sem? Azaz már nem kegyelemből kapjuk, nem ajándék, hanem meg kell dolgozni érte? És mégis mennyit? És meddig?
     Nekem ezekből egyértelműen kiderült rólad, hogy miben is hiszel valójában Arpiel. Az, hogy még ezeket tanítód is, az még elszomorítóbb. És az is az, hogy ezekere itt senki sem figyel fel és javítja ki 🙁

    43. Dehogyisnem figyel fel. De amivel egyetértünk azt nem szoktuk kijavítani. 🙂
     Annyira szegény vagy, hogy Isten, Jézus, vagy a Szentlélek által elkövetett csodák, gyógyítások, látomások, új kinyilatkoztatások nélkül élsz. De te választottad ezt.

    44. Edua!
     ‘Dehogyisnem figyel fel. De amivel egyetértünk azt nem szoktuk kijavítani. ‘

     És olyankor tudod, biztos vagy abban, amit gondolsz? Csak mert nem rég azt írtad nekem, hogy gyakran te magad sem érted a saját gondolataidat.
     Mondjuk ez úgy is mindegy, ha Arpielhez hasonlóan, te is abban hiszel, hogy Jézus kiontott drága vére csak ideiglenesen tisztított meg minket a bűntől.
     Már bocsánat, hogy kimondom, de ti nem vagytok keresztények, mivel egy másik evangéliumba hisztek.
     Kár is tiltakozni ez ellen, hiszen a saját szavaitokkal írtatok le mindazt, amiben hisztek. Kívánom, hogy találjátok rá az igazi Megváltóra. Ámen!

    45. Zsolt nagyon feszültnek tűnsz, lazíts egy kicsit, hátha jót tesz a memóriádnak.
     Előszőr: nem írtam azt, amit állítasz, másodszor: a csodákról, gyógyításokról és kinyilatkoztatásokról volt szó.

     “Ma nincsenek Isten, Jézus,vagy a Szentlélek által elkövetett csodák, gyogyításokat, látomások, új kinyilatkoztatások. Bár sokan ennek az ellenkezőjét állítják, ennek az ellenkezőjében hisznek.”
     Így van maga Jézus és Pál is az ellenkezőjét állítja:
     “Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.”
     “A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek.A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, a ki cselekszi mindezt mindenkiben.Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.Némelyiknek ugyanis bölcseségnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint;Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által;Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása;De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, a mint akarja.”

     Igazad van, nem abban az evangélumban hiszek, amiben te és köszönöm, megtaláltam az igazit. Az igazi -a tiéddel ellentétben- nem változik, még mindig ugyanaz és ugyanolyan amilyen itt jártakor volt és ugyanazokat a cselekedeteket cselekszi az (Ővéin keresztül is), mint akkor.

    46. Kedves Zsolt ! Még jó hogy nem te döntöd el, hogy ki keresztény és ki nem. Arra is szeretnélek emlékeztetni, hogy Jézus külön megjegyezte, hogy nem hívjátok egymást mesternek sem ! Az üdvösséget Jézus ugyan nem vonja vissza (kivétel a Sz.Sz. káromlás), de az üdvösség “elveszíthetősége” bibliai alapú dolog. Úgy gondolod, hogy ha az ember nem akarja már a kegyelmet, és kivonul a szövetség alól, hitetlenné válik, akkor majd Isten erőszakkal nem fogja ezt hagyni és ráerőlteti a kegyelmét ? Ilyennek ismered Istent ? Sajnos annyira látszik rajtad ez a protestáns (Kálvinista) amerikai dogmatikus tanítási rendszer (nem Tóalmásra jártál ?), látom ezt másokon is. Hosszas okoskodás meg igék citálása helyett, inkább küldök egy jó kis cikket. Nem értem, hogy miért kevered ide a cselekedetek általi megváltás dogmáját, mintha ebből az előzőből következne. Nem tanítok én semmit, legfeljebb elmondom a véleményemet vagy bizonyságot teszek. Az a baj (mint annyi más esetben is), hogy nem elég az hogy kiforgatod a szavaimat és mást értelmezel belé, mint ami benne van, még hozzá is költesz egyéb dolgokat. “Mondjuk ez úgy is mindegy, ha Arpielhez hasonlóan, te is abban hiszel, hogy Jézus kiontott drága vére csak ideiglenesen tisztított meg minket a bűntől.” Ezt éppen Eduának írtad, de én is egy kalap alá vagyok véve vele. Ilyet senki nem mondott, nem sugallt, csak a te fejedben született meg ez a meglehetősen reduktív és hamis levezetés. Gondolkodj el azon, én is megtettem, hogy az a sok fosszíliává kövült dogma amit az egykori egyházi urak és megmondó emberek (Kálvin stb.) értelmeztek, gondoltak, tanítottak, lehet hogy Szent Szellem nélkül, csak azért mert ők olyan nagy tekintélyek sokaknak vagy olyan sokan elismerik őket , még közel sem biztos hogy igaz lesz. Nem kell átvenni és lenyelni minden készen kapott teológiai látást, még ha kemény dogma cukorka formájában is adagolják. A Sz.Sz. azért jött, hogy elvezessen és megmutasson minden igazságot.
     http://punkosd.ma.ptf.hu/cimlap/rendszeres-teologia/online-cikkek/elveszithetoazuedvoesseg

    47. Edua! Elárulod te személy szerint melyik csodát gyakorlod és merre? Elmennék megnézni azt. Gondolom te is folyton úton vagy mint Jézus anno (Lukács 9:58), mert mindenedet eladtad és a pénzt szétosztottad szegények között(Máté 19:21)

     Nem tudom hogyan tudod még elviselni, felvállalni ezt a képmutatást 🙁

    48. Szegény adrian volt ilyen állhatatos. 🙂 🙂
     Amúgy mi a baj a képmutatással? Olyan emberi. Nem feltétlenül negatív dolog. Arról van szó, hogy valaki egy olyan képet mutat, amilyennek szeretné látni a világot vagy saját magát. Érdekes Zsolt, hogy a te filozófiád szerint elvileg nem kellene, hogy bajod legyen a képmutatókkal. Szóval te azt szeretnéd, hogy Edua ne legyen képmutató? Miért? Elvileg nincs jelentősége, ha változtat ezen a tulajdonságán.

    49. Kedves Neverend!
     Bevallom egy kicsit idegesítenek azok a ‘keresztények’, akik megszólják az embert a ‘mester’ szóhasználat, megszólítás miatt, mert ‘Jézus azt mondta!!!!!!’, miközben a Máté 5:29-30-ban olvasható bűnök elkövetése után , például még a mai napig meg van mind a két szemük illetve kezeik.
     Azok a ‘keresztények’ is felháborítanak, de megintcsak egy ici-picit, akik a szájuk egyik sarkából a kegyelemből való üdvösséget, hit által prédikálják, miközben a szájuk másik sarkából a törvény betartására illetve a csekekedet alapú megváltás szajkózzák. Még ha nem is direkt csinálják, mondjak ezeket. Feljebb Arpiel esetében érthetően levezettem miként tetszik ezt.
     Ezek után még ők azok, akik sajnalkoznak a mai keresztény egyház siralmas helyzetéről. Hogy mindez nálad ez nem jelent gondot, azzal én nem tudok mit kezdeni, ez legyen a te problémád, de az én esetemben szerintem az itt a probléma, hogy ezek az emberek nem csak magukat csapják be, hanem sajnos olyanokat is akik őszintén keresik az igazságot vagy akár Istent, (a végén a kettő egy és ugyanaz), és minek következtében jól összezavarják azokat. Lásd szegény Jack forumtársat.

     Kedves Jack!
     Itt üzenem neked, hogy helyezd kényelemben magad Jézusban, mert Ő már mindent elintézed, hogy neked örök életed legyen. Semmit olyat sem követhetsz el minek következtében elveszítsd azt, amit egyszer megígértek nekünk.
     Még ha mi hűtlenek is vagyunk Ő hű marad (2. Timóteus 2:13 Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja.)

     Efezus 1:13 Őbenne pedig titeket is – miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek – eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel,

     Efezus 4:30 És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára.

     Remélem érted már, hogy a megváltást nem veszítheted el, bármit is teszel, hiszen miután hívő lettél a megváltás napjáig el vagy látva a Szentlélek pecsétjével. Max elszomorítani tudod a Szentszellemet, elveszíteni nem. Ez csupa jó hír Jack. Az ilyen Arpiel és Edua felé fruit inspector-okat meg felejtsd el mielőbb.
     Isten áldjon.

    50. Zsolt, szóval te azt képmutatásnak nevezed, ha valaki Jézusról ír? Hiszen én magamról egy szót sem írtam.
     Kettőnk közül nem nekem van olyan testrészem ami botránkozásba visz és emiatt le kellene vágnom. Sőt asszonyokra sem szoktam bűnös vággyal nézni. Ha már felhoztad a Máté 5:29-30-at. De miért idézed Jézust, mikor feljebb magad írtad, hogy idegesítenek azok akik Jézust idézik, rá hivatkoznak. Ha valaki szereti Jézust akkor bármikor szívesen hall vagy olvas arról, amit Ő mondott.
     “Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet”
     Egyébként az ígért örök életnek is ez a feltétele.
     “Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem:És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.”
     Neked annyira erős farkas szagod van, hogy bűzlik tőle a számítógépem.

    51. Edua! Meglehet, hogy neked van igazad. Itt mindenki tanulságára teríts észhez kérlek. Mit kell tennem, hogy üdvözüljek? Őszintén beszélek és egyúttal a helyesnek gondolt hitedet is bizonyíthatód. Ha igazad lesz meghajolok az igazságod, azaz az Isten igazsága előtt. Az ajtón nyitva áll, gyere be kérlek.

    52. Arpiel! Miért van jelentősége egy névnek? Ez most már tényleg érdekelne.

    53. Kedves Zsolt!
     Köszönöm a jóhírt, de sajnos hazudnék, ha azt mondanám, hogy megkaptam a Szent Szellemet, mivel nem élek olyan hívő életet, ezt bárki hamar el tudná dönteni, ha belenézne egy videóba, amin fel van véve bármelyik napom. Ez nem teljesen szándékos, mert vannak rossz függőségeim is, amiktől egyedül nem tudok szabadulni, ezért is látogatom ezt az oldalt, hogy hátha találok valamit, ami segíthet. Lehet, hogy így találtam rá erre az oldalra is, amikor olyan imát kerestem évekkel ezelőtt, amit sok oldalon láttam már, amit akkor mond valaki, ha be akarja hívni Jézust az életébe. Én elmondtam 3 évvel ezelőtt, de valamit elrontottam, mivel próbálkoztam is úgy élni, de inkább a saját erőmből, mert még akkor nem értettem, hogy ez hitből kellene hogy fakadjon. De nem merem azt állítani, hogy el lennék pecsételve, szerintem ez még várat magára, én még nem tartok ott. Viszont sokmindenre választ kaptam az évek alatt úgy Eduától, mint Arpieltől vagy bárki mástól, és az, hogy esetlegesen nem is értünk egyet mindenben, és többször fel is jön ugyanaz a téma, azt mutatja, hogy mennyire fontos kérdések ezek mindenkinek, és nem tudom nem észrevenni a segítőszándékot valahányszor felteszek egy kérdést. Hogy pontosan mit gondoljak erről a Szent Szellem káromlásról még nem tudom, de ami ma nem világos, az holnap az lesz. Bár egy olyan valakitől, aki megkapta a Szent Szellemet nem lenne ésszerű, ha úgy döntene, hogy mégis elveti magától. Szerintem Lucifer erre az egyik legjellemzőbb példa.

    54. Szia Jack!
     Már tegnap is szerettem volna válaszolni erre a hozzászólásodra, de csak most jutottam hozzá.
     Elsősorban szeretném, ha tudnád, hogy semmit sem rontottál el. Isten nem a mi képességeink szerint válaszol az imáinkra és igazából ez az egész még ennél a bizonyos imánál is egyszerűbb, ami csak egy aprócska segítség azoknak, akiknek (mint például annak idején nekem) fogalma sincs, hogy hogyan találhatják meg Istent.
     A Biblia azt mondja, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét üdvözül. Márpedig az Úr nevét segítségül hívni nagyon egyszerű. Elég hozzá egyetlen szó: Jézus.
     Márpedig, ha te segítségül hívtad Jézust, akkor az Övé vagy. Az pedig, hogy ez a testedben nem vagy nem mindig nyilvánul meg, ne aggasszon. Amikor elfogadod Jézust megváltódnak, a szellemed megváltása teljes és tökéletes, de a test ezt általában csak lassan követi. Azonkívül Isten itt sem fogja felülírni a szabad akaratunkat. Ha elégedetlen vagy magaddal vagy az életed jelenlegi állapotával én csak azt tudom javasolni, hogy olvass minél többet és menni fog minden mint a karikacsapás. Közben pedig lazíts, mert “ha mi hitetlenkedünk, ő hű marad: ő magát meg nem tagadhatja.” (L)

    55. Kedves Jack!Én pont tízszer annyi ideje már, hogy elmondtam ugyanezt az imát, vagyis 30 éve.Sokáig én is azt hittem, hogy elrontottam valamit.Ahogy az előbb mondtad: ami ma nem világos, az holnap az lesz. 🙂 😉 De ahogy most, éppen most világosak a dolgok, annál már nem is kell, hogy intenzívebben fényeskedjenek, mert még megtalálnánk vakulni. 😀

    56. Jaj Jack! Jaj kedves itteni keresztények! Jaj időkjelei.hu
     Azt hiszem lesz min elgondolkodni.

    57. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.Jn 17,3
     És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. A ki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. A ki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk;A ki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, a mint ő járt.
     A ki ő benne marad, egy sem esik bűnbe; a ki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt. Fiacskáim! senki el ne hitessen benneteket: a ki az igazságot cselekszi, igaz az, a miként Ő is igaz: A ki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. A ki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad és Ő is abban Jn.1.levele
     Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek. Jn.15.6

     Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Jn 8,51
     Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem:És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.Jn.10.27,28

     Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Az pedig felelvén, monda: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat.Lk.10.27
     A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem Jn 14,21
     Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet Jn 14,23

     A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.Jn.3.36
     Bizony, bizony mondom néktek: A ki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, a melyeket én cselekeszem; Jn.14.12
     Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.Mk.16.17

    58. Edua! Ez nem nagyon fog menni tudniillik egy kés áll ki a hátamból és csúnyán vérzék. Arra tippelek még van kb. 3,5 percem az életemből. Segíts kérlek üdvözülni. Mit kell tennem? Könyörgöm, már csak 3 percem maradt…..

    59. Abban az esetben Zsolt, ez a mondat a legfontosabb a sok közül: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből.
     Ez összecseng a Bhagavad-gítával, ott Isten megtestesülése elmondja, hogy Isten önzetlen szeretete az út az üdvözüléshez. Egy utolsó pillanat jelentősége erősebb lehet, mint több évtized áhítat. Gondolj vissza a Golgotára és a két latorra, hogy a jobb oldali a hite által megkapta a ‘jutalmát’.
     Ugyanakkor hova sietnél, gondolj a családodra, a szerelmedre, vagy hogy milyen szép a tenger és hamarosan újra itt leszel.

    60. Neverend! Köszi a választ és a segítő szándékot 🙂 , de ez még csak langyos. Már csak 2 percem maradt 🙁

    61. Zsolt, a te esetedben nem számít, hogy hány perc van hátra az életedből, mivel nem akkor hallottad előszőr az evangéliumot, amikor hátbaszúrtad magad, hanem évekkel azelőtt, így volt bőven időd a fentebb leírtakra.

    62. Edua!
     Mostanra már halott lennék és az ítélet napján kárhozatra lennék ítélve.
     Képtelen voltál átadni azt az evangéliumot, ami megmentett volna egy tehetetlen haldokló embert. Ez elszomorító.
     Amiket te itt feljebb felsoroltál azt, azokat senki sem tudja teljesíteni, főleg amikor szorít váz idő, vagy olyan a szituáció. Egyszerűen képtelenség. Neked talán sikerült örökre kizarni a bűnt az eletedből? A Bibliában szerint, aki ezt állítja magáról az önmagát csapja be és hazuggá teszi Őt.

     1. János 1:8-10
     Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság.

     Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.

     Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje.

     Most akkor mi van Edua? Már mondtam mi van. Te egy hamis evangéliumban hiszel. Abban, hogy Jézus a semmiért halt meg. Abban, hogy a megváltás nem egy ajándék, nem kegyelemből kapjuk, hanem meg kell dolgozni érte, azaz egy csekekedet alapú megváltást prédikálsz. Minden az illetőn múlik nem Jézus tettén.
     És itt úgy tűnik rajtam kívül senki sem tiltakozik e hamisság ellen 🙁

    63. “Amiket te itt feljebb felsoroltál azt, azokat senki sem tudja teljesíteni, főleg amikor szorít váz idő, vagy olyan a szituáció. Egyszerűen képtelenség.”
     Ezeket nem én soroltam fel, hanem Jézus. Az Ő szavait idéztem. Szerinted Jézus egy képtelen és teljesíthetetlen evangéliumot hozott. Pedig Ő és az Ő evangéliuma az igaz, nem a tied.

     “a kik az Isten igazságát hazugsággá változtatták….Annakokáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra;…. a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévelygésöknek méltó jutalmát elvevén önmagokban.”

     Végül egy jó tanács: ne másokkal és nem létező haldoklókkal foglalkozz, hanem a saját lelkeddel és üdvösségeddel, “Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti vagy romlásba viszi?”

    64. Edua!
     Leragadtál az ószövetségnél. Az újszövetség Jézus halálával kezdődik.
     Zsidók 9:15-16

     Jézus sok mindent mondott. Talán jobban oda kellene figyelned, hogy mikor mondta és kiknek. A baj az, hogy amikor rólad van szó, akkor Jézus bizonyos szavai rád, bizonyos testrészek hiánya miatt, mégsem érvényesek. És nagyon úgy tűnik, hogy a számítógépedhez is ragaszkodsz, pedig már rég el kellett volna adnod.
     Jézus a zsidóknak volt ígérve és csakis értük jött, de az övéi nem fogadták be. Neked pedig Jézus Pál apostolt szánta. Olvass utána. Csakis az ő evangéliuma által üdvözülsz, kegyelemből és hit által.

     Galata 2:16 tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem.

    65. Edua! Ha már ennyire nyomod ezt a legalizmust meg tudnád mondani nekem milyen következményei vannak a bűnnek az életünkbe?

    66. Zsolt, az átlagos képességű személy számára egyértelmű kérdésedre semmi értelme válaszolnom, mert te még mindig velem vagy elfoglalva. Csekélyebb értelmű vagy, mint Micimackó.
     Ha ismernéd Jézust, tudnád, hogy senki, aki bírja Őt, nem lenne hajlandó elcserélni szövetségekre, levelekre vagy Pálra.
     Erőlködésed hiábavaló, túl alacsonyan vagy ahhoz, hogy elérhess és leránts a dagonyádba.

    67. Szia Thea, köszönöm a bátorítást, valamelyest jobban értem már ezt, én azt hittem, hogy kihagytam valamit annak idején, emlékszem, többször is elmondtam ezeket az imákat sokféleképpen. Csak a bűn utáni szégyen miatt sokszor nincs “képem” odaállni, és megbánni, mivel nehézséget okoz megbocsátani magamnak, annak ellenére, hogy Jézus ezt megtette- és azt érzem még, hogy kissé képmutató vagyok, hiszen itt írogatok ilyen dolgokról, tudván, hogy mit fogok tenni később. Az egyik gond az, hogy nem tudom hova tenni azt, amikor Jézus azt mondta egy parázna asszonynak azt hiszem, hogy “menj, de többet ne vétkezzél”. Hát nálam se szeri, se száma, hányszor lett ez megszegve. És ez az, amiről annak idején rengeteget olvastam más oldalakon is, de az eltelt évek ellenére ebben a kérdésben nem jutottam előrébb. És mialatt írtam, megfogalmazódott bennem, hogy ez az egyik ok, ami leginkább aggaszt, mert ez lényeges! Enélkül úgy érzem, nem lehet továbblépni. Sok mindenre rájöttem azóta, de pont a leglényegesebb dolgok maradtak meg rejtélyesnek továbbra is. És tudván, hogy bármikor életem végéhez érhetek, abban sem vagyok biztos, hogy oda kerülök, ahova igazán vágyok- mindezek ellenére(!) úgy teszek, mintha időmilliomost játszanék, mert hogy így van. Nem azt mondom, hogy jobb volt az áldott tudatlanságban élni, mint amikor fiatalabb voltam- de így sem feltétlenül könyebb. Egy kérdésemre az írás közben választ kaptam: Jézus nem ígért szenvedésmentes életet, csak azt, hogy ott lesz, és meg fog vígasztalni, ha szeretnénk. Ezt jól megjegyeztem, és visszaemlékezve az évekre, egészen a mai napig, ez tényleg így volt. Akár a társaság volt olyan, akár a saját bűneim, legtöbbször már maga a gondolat is elég volt vigasznak, hogy van, aki megvigasztal 😀

    68. Kedves Jack, jól érzékeled, hogy a bűn meggátolhat benne, hogy oda kerüljél, ahova szeretnél. A bűn ebből a világból, ennek a világnak a fejedelmétől van. Ha van benned valami az övéből, szeretsz bármit ami az övé, ami e világból van, akkor itt maradsz, nem mehetsz az Atyához. (jogosan tart itt) Akiben nincs semmi az övéből, a felett nincs semmi hatalma. Amennyi van benned belőle, olyan mértékben ural téged.
     Ettől és a többi dologtól, ami visszatart a saját erődből nem tudsz megszabadulni, csak Jézus szabadíthat meg, ha kéred és hiszed, hogy megteszi, és ha te is igazán akarod. Ha tudod, hogy nem jó, az nem elég, amíg azt a dolgot meg nem utálod. Tényleg minden az ember akaratán és hitén áll.
     “Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.Melyik atya pedig az közületek, a kitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád néki? vagy ha halat, vajjon a hal helyett kígyót ád-é néki?Avagy ha tojást kér, vajjon skorpiót ád-é néki?Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kérik.”Lk.11.9-13

  1. Nos igen, nagyon találó az a szöveg, hogy minden nép olyan vezetőt kap, amilyet megérdemel. Ezt eddig nem tudtam, de hát akkor Magyarország ezek szerint ilyeneket érdemel meg, hadd ne minősítsem ezeket… kíváncsi lettem volna arra, hogy a magyaroknak melyik állatot rendelte Isten, csak egy tippem van, az a bizonyos turul madár, ami talán valamilyen sólyom fajta. Reméltem, hogy ír erről, de akkor erre keresek rá legközelebb. De összességében ésszerűek az álláspontok, nekem sokminden lett jobban érthető.

   1. A Turul mögött a kerecsensólyom áll, de itt az egy totemállat, okkult eredetű és természeti sámán vallás az alapja. Viszont nekem nagyon úgy fest a cikkből, hogy annyira despota, autoriter, sőt már kegyetlen személyiséget mutat Isten képére az írás (bár tudom, hogy ennek van ószövetségi alapja), hogy szinte semmiben nem különbözik attól az isten képtől, ami ellen figyelmeztettek keresztény szerzők, pásztorok, például az iszlám allahra utalva. Nekem egészen más isten kép ábrázolódik ki az újszövetségben, főleg Jézus által bemutatva.

    1. Kedves Árpiel, így van, ennyire kegyetlen.
     Nem a népek tértek el tőle, hanem ő térítette el őket magától, azért, hogy elveszítse őket.
     “Jubileumok 15:31-32 31És megszentelte és összegyűjtötte (Izraelt) az emberek minden gyermekei közül; mert sok nemzet és sok nép van, és mindegyik az Övé, és mindegyik fölé hatalommal felruházott szellemeket helyezett, hogy eltérítsék azokat Őtőle.”
     Ne felejtsük, hogy a fáraó szívét is ő keményítette meg, szintén azért, hogy elveszesse, a hazugságot szóló lelket is ő küldte Akhábra, úgyszintén azért, hogy elvesszen.
     Eltérítteti magától a népeket, hogy utánna a fiát feláldozza azért, hogy visszatérhessenek hozzá?!

     Nem Árpi, ez nem másik istenkép, ez egy másik Isten. Akitől Jézus jött az a Szeretet, aki azt kívánja, hogy minden ember üdvözüljön, igazságos és nem személyválogató, nem csak azokat szereti akik őt szeretik…..

    2. Na de Arpiel, Istennél nincsen változás vagy változásnak árnyéka, ahogy Jakab apostol azt megfogalmazta. Isten büngyülőlő és valóban bosszúálló a gonoszokon, akik minden világos tanitás, bizonyság és csodatétel, hosszútürés ellenére is megtapodják az Ő szövetségét, ami az ő fiában van, a Jézus Krisztusban. Az ő szeretetét is jelzi nem csak az emberiség, de az univerzum számára is, hogy ki fogja vágni a fertőző gócót a világ testéből. ennek kellene örülnünk, hogy a gonoszságnak egy nap vége szakad és sátán királyságát Isten kormányzata fogja felváltani. Meg van az is irva, hogy Isten a tudatlanság idejét elnézni és bőséges a megbocsátásban, ellenben gyülöli azokat, akik szándékosan ellene fordulnak a bünös életmódjuk miatt-azt hiszem ez teljesen jogos az Ő részéről, aki mindenkinél jobban ismeri a szivek szándékait, gondolatait!

    3. “Csillapodjál le az Úrban és várjad őt; ne bosszankodjál arra, a kinek útja szerencsés, se arra, a ki álnok tanácsokat követ.
     Szünj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet; ne bosszankodjál, csak rosszra vinne!
     Mert az elvetemültek kivágattatnak; de a kik az Urat várják, öröklik a földet.
     Egy kevés idő még és nincs gonosz; nézed a helyét és nincsen ott.
     A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben.
     Fondorkodik a gonosz az igaz ellen, és fogait csikorgatja rá:
     Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljő az ő napja.
     Fegyvert vonnak a gonoszok; felvonják ívöket, hogy a szegényt és nyomorultat elejtsék, és leöljék az igazán élőket;
     De fegyverök saját szívökbe hat, és ívök eltörik.”

     Zsoltárok könyve 37. rész

    4. “Csillapodjál le az Úrban és várjad őt; ne bosszankodjál arra, a kinek útja szerencsés, se arra, a ki álnok tanácsokat követ.
     Szünj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet; ne bosszankodjál, csak rosszra vinne!
     Mert az elvetemültek kivágattatnak; de a kik az Urat várják, öröklik a földet.
     Egy kevés idő még és nincs gonosz; nézed a helyét és nincsen ott.
     A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben.
     Fondorkodik a gonosz az igaz ellen, és fogait csikorgatja rá:
     Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljő az ő napja.
     Fegyvert vonnak a gonoszok; felvonják ívöket, hogy a szegényt és nyomorultat elejtsék, és leöljék az igazán élőket;
     De fegyverök saját szívökbe hat, és ívök eltörik.”

     Zsoltárok könyve 37. rész

     hát igen, a zsoltárokban le van írva több 1000 éve és még sem lett leállítva a gonosz, sőt……
     néha elgondolkodom, hogy egyáltalán lesz-e Isten haragja, ítélete , mert a világ és benne az emberek gonoszsága sodoma és gomoránál sokkal nagyobb napjainkban és még mindig semmi lépés Istentől.
     Megtörténik-e, ami meg van írva- hogy e világ elpusztul- vagy minden megy tovább évtizedek, évszázadokig.
     Az ötönvíz után is folytatódott az emberiség romlása.
     most már több idő telt el az özönvíztől napjainkig, mint ádám, éva bukásától az özönvízig.
     a gonoszság nagyságrendekkel nagyobb, mint nóé korában és még minden megy tovább.
     lehet hogy az egész csak egy kitaláció?

    5. Szia Lacika!
     Ez az, mostanában én is azon gondolkozom, hogy van-e egyeltalán olyan prófécia, ami beteljesült az ószövetségből. Egyébként meg mi értelme van egy elmúló dolog öröklésének?

  2. „Isten [Elohim] fölkel a hatalmasságok tanácsában, az istenek [elohim] körében
   tart ítéletet.
   A valóban tied minden nép”nyilvánvaló utalás arra, hogy a hetven igaztalan elohim, vagyis
   szellemi fejedelemség elveszti az ideiglenesen kapott hatalmát az általuk uralt nemzetek fölött.”
   Tehát ezek szerint a Jehova is csak ugyanannyira isten, mint a többi istenek, ha őt is meg ezeket is elohimnak hívják, vagyis ugyanaz a nevük, helyesebben rangjuk. (az elohim szó igazából nem is istent jelent, hanem hatalmasat)

  3. “Az a fehér bika [Noé] pedig, amely férfivá változott”
   “A nagy szarvakkal megszületett fehér bika az elsőként bevégzett és tökéletessé tett Messiás, aki az isteni terv befejezésével „a mező összes állatát” [a föld minden nemzetét] fehér bikákká transzformálja….A teremtés végcélja ugyanis az, hogy Isten önmaga pontos tökéletes másaivá tegye az embert”
   Ebbők meg az derül ki, hogy isten bika. Így már érthető, hogy mért ilyen formára öntötte Áron az aranyat. Sőt az is magyarázatot nyer, hogy miért is szent állat a tehén indiában.

   1. Isten csordája fehér színű Shurabi tehenekből áll. Gondolom nem termelik annyira a metánt. 🙂

   2. :-O Ez érdekes, igen érdekes….Kezd olyan lenni ez az egész mintha egy naiv ábrázolás hamisítványa mögül kisejlene az eredeti kép, csak még nagyon hiányos vagy pixeles, de az látszik hogy az eredeti részeket (igék) sokkal reálisabban világítja meg. Az elohim kérdésben meg az látszik, mintha valami fő bukott angyalról lenne szó. Azt kell, hogy mondjam (már csak a józan eszem miatt is, és persze Jézust ismervén), hogy itt valami nem stimmel. Ez a mondatod több mint megrázó: “Eltérítteti magától a népeket, hogy utánna a fiát feláldozza azért, hogy visszatérhessenek hozzá?!” Vagy az van amit mondasz, vagy Isten nagyon ellentmondásos és következetlen (emberi szempontból legalábbis). Sajnos egyik sem megnyugtató következtetés.

    1. Vagy pedig mindkét megközelítés téves, és Isten a szeretet, ahogy a Biblia mondja és ahogy Jézus megmutatta nekünk, és amilyennek minden gyermeke, akinek személyes kapcsolata van Vele, ismeri.
     Az Ószövetség tele van Igékkel, amik pont arról szólnak, hogy az Egy Isten nem azonos a fejedelemségekkel. Az elohim egy gyűjtő szó, ami kisbetűs istent, istenséget (is) jelent, míg Jahve az Atyát, a Nagybetűs Istent. Michael Heiser könyve, amit éppen másodszor olvasok, nagyrészterről szól.
     És itt jön be a képbe az is, hogy valaki bizalommal, vagy bizalmatlansággal közelíti meg az Igét. Sajnos sokan a saját bizalmatlanságuk alapján jutnak ilyen negatív következtetésekre.
     Az “elohim” kérdésben érdemes a Zsoltárok 82-ből kiindulni:
     “Azt mondtam ugyan, istenek [elohim] vagytok, a Felséges [elyon] fiai mindnyájan,”
     A Biblia szerzői nagyon jól tudták, hogy mi a különbség. Az “elohim” szó nem a Mindenható Istent jelenti és a Biblia elég sokféle helyzetben és entitásra használja, a nagybetűs Istentől kezdve, démonokon keresztül, egészen Sámuel eltávozott lelkéig (1. Sámuel 28:13). Nem valószínű, hogy Istent összekeverték volna a halott Sámuellel.
     A Biblia szerzői rendszeresen kitérnek arra, hogy különbséget tegyenek a mennyei entitások és Isten között. (II. Mózes 15:11, V. Mózes 3:24, 1. Királyok 8:23, Zsoltárok 97:9).
     Azt kell meglátni, hogy az “elohim” szó egyszerűen a szellemvilág tagjaira utal, ami elég széles társaságot jelent. Isten is Szellem, így Ő is “elohim”, de külön kategóriát képez, amelyben Ő egyedül van. Vagyis Isten is elohim, de egyetlen más elohim sem Isten.
     És miből gondoljátok, hogy a Jubileumok könyve megbízhatóbb a Bibliánál? Dacból? Csak azért, mert nincs a Bibliában? A Biblia könyvei éppen azért került a Bibliába, mert mellettük szól a legtöbb érv arra, hogy ott a helyük. És ezen az sem változtat, ha ezzel olyanok is egyetértenek, akik egyeseknek nem szimpatikusak.

    2. Árpi, az miért nem megnyugtató, hogy Jézus és az Atyja szeretnek minket, és itthagyhatjuk ezt a világot, mehetünk Hozzá, abba a világba, -a fénybe, a szeretetbe,-ahonnan Jézus is jött?

     “Az elohim kérdésben meg az látszik, mintha valami fő bukott angyalról lenne szó.”
     Olvastad a Jovian jelenéseit (kinyilatkoztatását) ? Az pont ezt írja le. Állítólag az az igazi János jelenések.

     Thea, “és Isten a szeretet, ahogy a Biblia mondja és ahogy Jézus megmutatta nekünk, és amilyennek minden gyermeke, akinek személyes kapcsolata van Vele, ismeri.” ezzel egyetértek. Csak azt nem értem, hogy a szeretet, hogyan lehet félelmetes, rettenetes, haragos, engesztelhetetlen, bosszúálló, pusztítót és gonoszt teremtő, személyválogató, Igazságtalan, háborút, hazugságot, félrevezetést kedvelő és támogató, megbetegítő, megrontó, verő, sebesítő, éhséget és döghalált hozó, pusztító, vesztő, ölő, tűzzel megemésztő, megváltást akadályozó. ( Hallván halljatok és ne értsetek, s látván lássatok és ne ismerjetek; Kövérítsd meg e nép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend be: ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon.)
     Ez még bizalommal megközelítve is gyanús.

     A zs.dók szerint: “….mi a Jahveh (Jehovah) nevet a mi hatalmasunkra használjuk. A héber Elohim szót Isten helyett helyesen Hatalmasnak, vagy Hatalmas Tekintélynek kellene fordítani, mert azt jelenti, és magasabb rangú személyekre, uralkodókra, például bírókra és királyokra vonatkozik….”
     https://biblischesjudentum.wordpress.com/2011/11/04/jahweh-2/
     Vagy a keresztények megint jobban értik a zs.dók írásait, mint ők maguk?

     “És miből gondoljátok, hogy a Jubileumok könyve megbízhatóbb a Bibliánál? Dacból? Csak azért, mert nincs a Bibliában?” Nem mondtam, hogy megbízhatóbb, de nagy az esélye, hogy nem lett vatikánosítva, pont azért mert nincs benne a Bibliában. A zs.dók sokat panaszkodnak amiatt, hogy egyes szavak, mondatok vagy tagolások, úgy lettek megváltoztatva ( az összes fordításban ) ahogy Vatikán érdeke megkövetelte.
     De ha ragaszkodsz a kanonizált Bibliához, abban is benne van ugyanaz.
     “És monda az Úr: Kicsoda csalja meg Akhábot, hogy felmenjen, és elvesszen Rámoth Gileádnál?”
     “Én pedig megkeményítem a Faraó szívét, és űzőbe veszi őket, hogy megdicsőíttessem a Faraó által és minden ő serege által és megtudják az Égyiptombeliek, hogy én vagyok az Úr.”
     “Mert az Úrtól volt az, hogy megkeményítvén szíveiket, haddal menjenek Izráel ellen, hogy eltörölje őket; hogy ne legyen nékik irgalom, hanem hogy elpusztítsa őket,”
     “De nem akarta Szihon, Hesbon királya, hogy átmenjünk ő rajta, mert megkeményítette volt az Úr, a te Istened az ő lelkét, és engedetlenné tette az Ő szívét, hogy a te kezedbe adja őt, a mint nyilván van e mai napon.”
     “Hallván halljatok és ne értsetek, s látván lássatok és ne ismerjetek; Kövérítsd meg e nép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend be: ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon.” Jézus erről ezt mondta: “Megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívöket; hogy szemeikkel ne lássanak és szívökkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.”
     “És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak”
     Lehetne folytatni….

    3. “Eltérítteti magától a népeket, hogy utánna a fiát feláldozza azért, hogy visszatérhessenek hozzá?!”
     Róma 11: 32Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyörüljön.
     A bûn ismerete, az abban való szenvedés, majd megtisztulás az, ami által Isten tökéletessé teszi az embert:

    4. A Elohim eleve egy többesszámú szó, ami szószerint hatalmasságokat jelent, ugyanakkor ez egy héber szó az Istenre, illetve istenekre is. Így az elhohim egy kiterjedt szellemi rendet jelent, akinek a feje az Atya, az “istenek Istene’. Noha az elohim jelentése nem felel meg pontosan pl. a magyar Isten, vagy angol God szavaknak, mégis e szavakkal lett lefordítva, ami hozzájárul a zûrzavarhoz. Az elohim egyes számban Eloah, ezt leginkább már csak az Atya Istenre használja a Biblia.

     http://churchofgod.hu/content.php?act=elohim

    5. Kedves Thea és mindenki más ! Szeretném eloszlatni azon aggódó gondolatokat, hogy én már teljesen reménytelennek látnám az ószövetségi helyzetet. Azt meg a saját hibámnak tudom be, hogy valóban adtam erre okot adó jelzést az általam leírt nyugtalanító következtetésben. De a személyes bizalmatlanság felvetése nem megalapozott, a Jézusban való hittel és általa közvetített istenképpel nincs semmi gond. Nem állítom amit Edua és Ida (apropó, ő mikor lesz visszaengedve?) korábban is mondtak, hogy az ószövetség Istene nem azonos Jézus atyjával, a szeretet Istenével, de amit most írt, pont az ominózus igehelyek és Antenor írása miatt is szerintem elgondolkodtató. Sajnos az az érzésem (és ez az évtizedek alatt csak erősödött), hogy ezen igék és ezekből következő istenkép beillesztése a megszokott és fundamentumnak vehető jézusi istenképbe nem megy bizonyos gondolati erőszak illetve dogmatikus látás nélkül. Magyarán jó érzésből, az ember saját lelkiismerete hőbörgése nélkül nehéz mindezt betudni a szeretet Istene jellemébe. Erre mondom azt, hogy lehet a hiba bennem van (de lehet hogy nem), viszont ha kizárjuk azt az eretnekszagú magyarázatot amit Edua mond, akkor be kell ismerni, hogy talán Isten más, ellenmondást nem emberi módon önmagában hordozó lény, aki másabb és másban több, mint a kissé naiv keresztény képben szereplő. Az újszövetségből is látszik egy ilyen kettős természetűség, ahogy azt Antenor is jelezte, azért az a kép, hogy Isten mindent a fia megváltási művének rendelt alá, érthető és visszavezethető a kegyelemre. Mégis azt kell mondjam (leírni nem akarom már többször), hogy az a fajta elvetemültség és szándékosság ami ebből az állatos énoki leírásból is kiderül, nehezen bevehető és nem hiszem, hogy az én magas rendű lelkiismereti érzékem miatt (hacsak nem Jézus tette ezt velem).

    6. Edua, félreérthető voltam, csak erre a témára és képre értettem a nyugtalanságomat, nem az egész bibliai kijelentésre. Én azt a sok ellentmondásosnak látszó nem túl isteni jellegű tulajdonságra (amiket felsoroltál) azt mondom, lehet hogy a fordítások antropomorfizálták így Istent, hamisan ábrázolva az ő jellemét. Pl. Noénál “megbánta” hogy embert teremtett (eléggé mást jelent az eredeti szöveg és később sokszor nem is lehetett jó szavakat találni sok megnyilvánulásra). Persze lehet hogy most meg én magyarázkodok.
     Írtál valami Jovian-t, amiről még csak nem is hallottam soha, sőt még a kereső sem talált semmit.

    7. Szerintem az a gond, hogy sokakban aféle kép alakult ki Istenrõl, mintha õ valami Mikulás féle szakállas bácsi, aki szomorkodik, ha rosszalkodnak a gyerekek. Pedig Õ ugyan az az Isten, akirõl az Ószövetségben olvahatunk, s akinél NINCS VÁLTOZÁS, e a változásnak még csak árnyéka sem. Most olyan elszabadult állapotban van a világ, mint a Nefilim idejében, amikor Isten hosszútûrõen vár, ám el jött az ítélet.

     Isten most is hosszútûroen engedi az emberi gonoszságot, ám (ahogy azt az ó és-újszövetségi próféciák elõrejegyzik, megítéli a népeket Krisztus által, aki JHVH angyalaként számos alkalommal ítélt meg népeket az Ószövetség alatt is:

     Jelenések 14:14-20 14Ezután fehér felhőt láttam, a felhőn ült valaki, aki az Emberfiához hasonlított. A fején aranykorona volt, a kezében éles sarló. 15A templomból egy másik angyal jött ki, és nagy szóval kiáltott a felhőn ülőnek: „Ereszd neki sarlódat és arass, mert eljött az aratás ideje, és a vetés már érett a földön.” 16A felhőn ülő a földre vetette sarlóját és learatta a földet. 17Majd egy másik angyal lépett ki az ég templomából, éles metszőkés volt nála.18Egy harmadik angyal az oltárról lépett elő, ennek a tűz fölött volt hatalma. Harsány hangon szólt annak, akinél az éles metszőkés volt: „Ereszd neki éles metszőkésedet, és szüreteld le a föld szőlőfürtjeit, mert beértek a szemek.” 19Erre az angyal a földre vetette metszőkését, leszüretelte a föld szőlőjét, és bedobálta Isten haragjának hatalmas sajtójába. 20A kádat a városon kívül kitaposták, és ezerhatszáz stádiumnyira annyi vér folyt ki belőle, hogy a lovaknak a zablájukig ért.

    8. “Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyörüljön.”
     Hogyan is könyörül az engedetleneken? Ítélettel, büntetéssel és elpusztítással? Mióta hívják ezeket könyörületnek?
     “Mert az Úrtól volt az, hogy megkeményítvén szíveiket, haddal menjenek Izráel ellen, hogy eltörölje őket; hogy ne legyen nékik irgalom, hanem hogy elpusztítsa őket,”
     Szóval a ne legyen nékik irgalmat és az elpusztítást könyörületnek hívják?

     “És a Faraó nem hallgat reátok; akkor én kezemet Égyiptomra vetem és kihozom az én seregeimet, az én népemet, az Izráel fiait Égyiptom földéről nagy büntető ítéletek által……Mert általmégyek Égyiptom földén ezen éjszakán és megölök minden elsőszülöttet Égyiptom földén, az embertől kezdve a baromig,”
     Így könyörült rajtuk?Egyébként mi közük volt az elsőszülötteknek, főleg a csecsemőknek ahoz, hogy az úr megkeményítette a fáraó szívét? Vagy ahhoz mi köze volt a népnek, hogy Dávid vétkezett? Mégis ők pusztultak…

     “És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak,”
     Vagy a kárhoztatást lehetkönyörületességnek nevezni?

     Így könyörül az úr az engedetleneken:
     “Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, a melyeket én parancsolok ma néked: reád jőnek mind ez átkok, és megteljesednek rajtad: Átkozott leszesz a városban, és átkozott a mezőn.Átkozott lesz a te kosarad és a te sütő tekenőd.Átkozott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése.Átkozott leszesz bejöttödben, és átkozott leszesz kimentedben.Bocsát az Úr te reád átkot, bomlást és romlást mindenben, a mit kezdesz vagy cselekszel; MÍGNEM ELTÖRÖLTETEL ÉS MÍGNEM GYORSASÁGGAL ELVESZESZ a te cselekedeteidnek gonoszsága miatt, a melyekkel elhagytál engem.Hozzád ragasztja az Úr a döghalált, mígnem ELEMÉSZT téged arról a földről, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.Megver téged az Úr szárazbetegséggel hidegleléssel, gyulasztó és izzasztó betegséggel, aszálylyal, szárazsággal és ragyával; és üldöznek téged, mígnem elveszesz.Eged, a mely fejed felett van, rézzé, a föld pedig, a mely lábad alatt van, vassá válik. Az Úr eső helyett port és hamut ád a te földedre; az égből száll reádMÍGNEM ELPUSZTULSZ.Az Úr megszalaszt téged a te ellenségeid előtt; egy úton mégy ki ő reá, és hét úton futsz előtte, és a föld minden országának rettentésére leszel.És eledelévé lesz a te holttested az ég minden madarának és a föld vadainak, és nem lesz, a ki elűzze azokat.Megver téged az Isten Égyiptomnak fekélyével, és sülylyel, varral és viszketegséggel, a melyekből ki nem gyógyíttathatol.Megver téged az Úr tébolyodással, vaksággal és elme-zavarodással;És tapogatni fogsz délben, a mint tapogat a vak a setétségben; és szerencsétlen leszel a te útaidban, sőt elnyomott és kifosztott leszel minden időben, és nem lesz, a ki megszabadítson.Feleséget jegyzesz magadnak, de más férfi hál azzal; házat építesz, de nem lakol benne; szőlőt ültetsz, de nem veszed annak hasznát.A te ökröd szemed előtt vágatik le, és nem eszel abból; a te szamarad elragadtatik előled, és nem tér vissza hozzád; a te juhaid ellenségeidnek adatnak, ÉS NEM LESZ AKI MEGSZABADÍTSON.A te fiaid és leányaid más népnek adatnak, és a te szemeid néznek és epekednek utánok egész napon, és nem lesz erő a te kezedben.A te földednek gyümölcsét, és minden fáradságos szerzeményedet oly nép emészti fel, a melyet nem ismertél, sőt elnyomott és megnyomorított leszel minden időben.
     És megtébolyodol a látványtól, a melyet látni fognak a te szemeid.Megver téged az Úr gonosz kelésekkel a te térdeiden és czombjaidon, a melyekből ki nem gyógyíttathatol, talpadtól fogva a koponyádig.Az Úr elvisz téged és a te királyodat, a kit magad fölé emelsz, oly nép közé, a melyet nem ismertél sem te, sem a te atyáid; és szolgálni fogsz ott idegen isteneket: fát és követ És iszonyattá, példabeszéddé és gúnynyá leszel minden népnél, a melyek közé elűz téged az Úr.Sok magot viszel ki a mezőre, de keveset takarsz be, mert felemészti azt a sáska.Szőlőket ültetsz és míveled azokat, de bort nem iszol, meg sem szeded, mert elemészti azokat a féreg.
     Olajfáid lesznek minden határodban, de nem kened magadat olajjal, mert olajfádnak gyümölcse lehull.Fiakat és leányokat nemzesz, de nem lesznek tiéid; mert fogságra jutnak.Minden fádat és földednek minden gyümölcsét megemészti a sáska.A jövevény, a ki közötted van, feljebb-feljebb emelkedik feletted, te pedig alább-alább szállasz.Ő fog néked kölcsönt adni, és nem te kölcsönzöl néki; ő fej lesz, te pedig fark leszel.És ez átkok mind reád szállanak, és üldöznek téged és megteljesednek rajtad, MÍGLEN ELPUSZTULSZ, MERT NEM HALLGATTÁL AZ ÚRNAK ? A TE ISTENEDNEK SZAVÁRA, hogymegtartottad volna az ő parancsolatait és rendeléseit, a melyeket parancsolt néked;És rajtad lesznek jelül és csudául, és a te magodon mind örökké.”

     “A bûn ismerete, az abban való szenvedés, majd megtisztulás az, ami által Isten tökéletessé teszi az embert”
     “És monda az Úr a Sátánnak: Észrevetted-é az én szolgámat, Jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön: feddhetetlen, igaz, istenfélő, és bűngyűlölő.” Mégis szenvednie kellet, hogy megtisztuljon a miből is? Mikor feddhetetlen, igaz, istenfélő, és bűngyűlölő volt. Sőt a gyerekei halála árán lett tökéletessé téve 🙁 .
     Azoknak akik viszont bűnt tettek, miért nem kellett szenvedniük, hogy megtisztuljanak? Például akik hazudtak? Ja tudom a hazugság az ószövetségben nem volt bűn, csak az újban. De Isten nem változik.

    9. Aki a szemetet keresi, meg is találják egymást azzal.Ez tapasztalat, és akár az én tapasztalatomból is meríthetek, mert hát kivel ne fordulna elő ilyesmi?Mindenkivel, míg fokozatosan, kábé ahogy Árpiel is utalt rá, akár pixelenként össze nem áll egy teljesebb kép, ami bővebben mutatja a horizontot.Haladva az úton (az igazsághoz nem vezet út), ez a plasztikus panoráma sosem fog betelni, és folyamatosan szemétnek és kárnak ítélünk mindent, hogy biztosabb közelségben tudjuk magunkhoz Krisztust (Filippi3:8), miközben egyre inkább közelebb kerülünk ellenségeinkhez, olyannyira közel, hogy nagyon-nagyon közel, hogy legyen ez az ellenség bárki, akár a saját vallásunk, az a személy, akit a falitükrünk mutat vagy akár maga az Isten, meg fogjuk szeretni.

     Jó látni, ahogy itt velem együtt tipródnak emberek a kétségeik között, mert hiszem, hogy ez a sok kétségeskedés is a javunkra van, mert azoknak, akik hisznek, még a kétségbeesés és a kételkedés is a javukra van.Őrlődjünk csak, nagyon helyes, mert ez a sokszor szenvedéssel járó vergődés pixelenként vagy más módon, de ki fogja rajzolni bennünk a Krisztust.Mihelyst érdekelni fog valakit ez a kép, az még a szenvedést is értékelni fogja, és áldani fogja az életet és a halált, hogy a part és a tenger, az ég és a Föld, a szolgaság és a megszabadulás, az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég, a hideg és a hév, az Ószövetség és az Újszövetség valahol egyetlen egész-séget alkot a két-ségeink, a megcsontosodott elvárásaink ellenére. (L)

    10. Árpi, akkor János és Pál is eretnekszagúan ír?
     “Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt.”
     “Kié egyedül a halhatatlanság, a ki hozzáférhetetlen világosságban lakozik; a kit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat: a kinek tisztesség és örökké való hatalom. Ámen.”

     “LÁTÁM AZ ISTENT SZÍNRŐL SZÍNRE” 1.Móz.32.2
     “Azután felméne Mózes és Áron, Nádáb és Abihu, és az Izráel vénei közül hetvenen; ÉS LÁTÁK AZ IZRÁEL ISTENÉT, és annak lábai alatt valami zafir fényű tárgy vala, és olyan tiszta, mint maga az ég.És Izráel fiainak e választottjaira nem bocsátá kezét: jóllehet látták az Istent, mindazáltal ettek és ittak is.”2.Móz.24.9-11
     “AZ ÚR pedig BESZÉLE MÓZESSEL SZÍNRŐL SZÍNRE A MINT SZOKOTT EMBER SZÓLANI BARÁTJÁVAL” 2.Móz 33.11
     “Akkor leszálla az Úr felhőnek oszlopában, és megálla a sátornak nyílásánál; és szólítá Áront és Miriámot, és kimenének mindketten.És monda: Halljátok meg most az én beszédeimet: Ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én megjelenek annak látásban, vagy álomban szólok azzal.Nem így AZ ÉN SZOLGÁMMAL, MÓZESSEL, a ki az én egész házamban hív.SZEMTŐL SZEMBE SZÓLOK Ő VELE”4.Móz.12.5-8
     Akkor ők kit is láttak?

     “senki sem mehet az Atyához, hanemha én (Jézus) általam.”
     “És senki sem ment fel a mennybe, hanemha az, a ki a mennyből szállott alá, az embernek Fia, a ki a mennyben van.”
     Mózes, Énók, Illés, akkor hova, kihez is mentek?

     “Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért.”
     “És lőn ezeknek utána, az Isten megkisérté Ábrahámot” 1Móz 22,1
     “És monda az Úr Mózesnek: Ímé én esőképen bocsátok néktek kenyeret az égből; menjen ki azért a nép és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsem: akar-é az én törvényem szerint járni, vagy nem?” 2Móz 16,4
     “Mózes pedig monda a népnek: Ne féljetek; mert azért jött az Isten, hogy titeket megkísértsen, és hogy az ő félelme legyen előttetek, hogy ne vétkezzetek.”2Móz 20,20
     “Hanem azok által kísértem Izráelt, ha vajjon megtartják-é az Úrnak útát, járván azon, a miképen megtartották az ő atyáik, avagy nem? Ezért hagyta meg az Úr ezeket a pogányokat, és nem is űzte ki hamar, és nem adta őket Józsué kezébe” Bír 2,22
     “elhagyá őt az Isten, hogy megkisértené őt és meglátná, mi volna az ő szívében”2Krón 32,31
     Akkor ki kísért, ha Isten nem?

     “Ám a Magasságbeli nem lakik emberi kéz emelte hajlékban,”
     “És készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttök lakozzam.”
     Ki lakik akkor ember által készített hajlékban?

     “Isten más, ellenmondást nem emberi módon önmagában hordozó lény,”
     Itt az ellentmondás már nem csak benne van, hanem körülötte is:
     “Kié egyedül a halhatatlanság, A KI HOZZÁFÉRHETETLEN VILÁGOSSÁGBAN LAKOZIK; a kit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat: a kinek tisztesség és örökké való hatalom.” 1. Tim.6.16
     “De ha világosságban élünk, amint ő is a világosságban van,”1.Ján.1.6
     “Az ÚR azt mondta, hogy a sötétségben akar lakni” 1. Kir.8.12
     “A sötétséget tette rejtekévé maga körül, mint egy sátrat, a sötét vizeket, a gomolygó fellegeket.” Zsolt.18.12
     “Felhő és sötétség van körülötte” Zsolt 97.2
     De még elgondolkodtatóbb, amit Jézus mondott erről:
     “Mert minden, a ki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek;A ki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.”

     “az a fajta elvetemültség és szándékosság ami ebből az állatos énoki leírásból is kiderül, nehezen bevehető és nem hiszem, hogy az én magas rendű lelkiismereti érzékem miatt (hacsak nem Jézus tette ezt velem).”
     Ezzel az a gond, hogy csak annyira nehezen bevehető, mint az ószövetségi részek túlnyomó többsége (és egyes ójszövetségiek úgyszintén) ugyanis teljesen összecseng vele és elég alaposan alá is van támasztva a kanonizált Bibliával.

     “Én azt a sok ellentmondásosnak látszó nem túl isteni jellegű tulajdonságra (amiket felsoroltál) azt mondom, lehet hogy a fordítások antropomorfizálták így Istent, hamisan ábrázolva az ő jellemét.”
     Azok a fordítások, amiket a kétnyelvű (héber-német) zs.dók készítettek (főleg saját társaiknak akik a hébert nem ismerik olyan jól), nem, hogy enyhítenének ezeken a dolgokon, hanem még élesítik. És ha kérdést teszel fel, hogy ezt tényleg így szószerint kell-e érteni és ha igen, hogy van ez? Akkor rendszerint az a válaszuk, hogy ő a Hatalmas és azt tesz és úgy ahogy kedve van.

  1. Vigyázni kell: a glükóz-fruktóz szirup MAJDNEM minden lekvárban, üdítőben, stb benne van, rá van írva apró betűvel az üvegekre, dobozokra. Ez GMO kukoricából készül !
   Még mindig jobb ha cukor van benne bár az sem egészséges …

   Legjobb cukor nélkül eltenni 🙂 Lacika már elöl járhat az önfenntartásban, tisztelet érte ! 🙂 Igyekeznünk kell mindannyiunknak főleg, hogy itt a nyugdíj-hír is 🙁

   1. Lacika már elöl járhat az önfenntartásban, tisztelet érte

    sok mindent megtermelünk magunknak, de van még amit a boltokban szerzünk mi is be.
    nehéz az emberi agyat és a szemeket átállítani, mert a bolti dolgok nagyobbak, csillogóbbak, stb….és egyszerűbb levenni a polcról, mint hogy vetni, öntözni, kapálni, stb….
    de egy biztos, vegyszerek nélkül is lehet termelni zöldséget, gyümölcsöt, igaz hogy akkor valamennyit el kell dobni, de ami megmarad az teljesen tiszta és vegyszer mentes.
    ha a régi, hagyományos módon művelik a kertet, akkor is működik.
    bár éppen most mi itt dél dunántúlon nagyon várjuk az esőt, mert kemény a föld vagy 2 és fél hete nem esett már.
    locsolni kell ebben a nem normális tavaszi időjárásban.

 17. ezekből is látszik hogy a sötétség oldalán áll magyarország.

  http://egikegyelmekzapora.blogger.hu/2018/3

  részlet

  Állam és Egyház egysége
  Mária Magdolna
  2018. 03. 10, Szombat

  Láttam az égben, hogy Szűz Mária, a mi királynőnk a trónon ült, amelyet Isten angyalai által készítetett neki. Előtte baloldalon Orbán Viktor térdelt, aki mögött Szent István király állt és kezét a vállára helyezte. Mellettük középen Erdő Péter térdelt, aki mögött Mindszenty József bíboros állt. A másik oldal szélén Natália nővér térdelt és imádkozott. Láttam Natália nővér arcán a természetfeletti öröm kisugárzását, miközben ő maga mellé hívott engem, hogy közelebbről szemlélhessek minden eseményt.

  Natália nővér azt mondta: „Ne féljetek, az engesztelő kápolna fel fog épülni, mert Isten tervében a kápolnának nélkülözhetetlen szerepe van Magyarország felemelkedéséhez. A világ szeme most Magyarországra tekint, ezért eljött az ideje annak, hogy népetek a világ tekintetét Szűz Máriára és rajta keresztül Jézus Krisztusra irányítsa, aki a világmindenség fölött áll az Atyával és a Szentlélekkel. Látni fogjátok áldozataitok és imáitok gyümölcsét, amelyen keresztül Isten hatalmas ajándékot fog ajándékozni népetek és a világ számára. Tartsatok ki mindvégig, mert a sátán nem tud mit kezdeni a kitartó és alázatos lelkekkel, akik az ő vereségét okozzák. Szűz Mária veletek van, akinél nagyobb pártfogót nem is kaphattatok volna.”

  A Szűzanya rátekintett a magyar miniszterelnökre és a magyar egyház vezetőjére, majd így szólt: „Isten sok kegyelemmel és ajándékkal halmoz el engem a Mennyországban, mégis a legkedvesebb és legbecsesebb ajándék számomra nem más, mint a Szent Korona, amely nemcsak a teljes Magyarország területét foglalja magába, hanem a benne lakozó magyar népet is. Szent István király a tulajdonomba helyezett mindent, amely jogilag az övé volt. Ő egész életét Istennek és népének szentelte. Tudta, hogy egyedül Isten az, aki a nép biztos jövőjét fenntartja. Gyermekeim, királynői uralmam csak úgy valósulhat meg országotokban, ha az állam mögött az egyház áll és az egyház mögött az állam. Az állam nem tudja keresztény küldetését beteljesíteni az egyház támogatása nélkül. Isten áldása akkor száll le különleges módon országotokra, ha a kettő egységben van. Szent István királyotok ezt a példát követte, ezért nem tudták sokszor a csatában legyőzni. Gyakoroljatok bűnbánatot, amely új és alázatos szívet ad nektek. Alázat nélkül senki sem léphet Isten színe elé, aki jobban ismer titeket, mint ti önmagatokat. Csak egységes erővel küzdhetitek le az előttetek álló akadályokat. Minden döntésetekkel a keresztény magyar nép javát szolgáljátok, akik nélkül nem lennétek ott, ahol most vagytok.”

  Láttam, hogy Orbán Viktor könnyes szemmel hallgatta a Szűzanya szavait, melynek hatására Erdő Péter felé fordította arcát és jobb kezét nyújtotta felé. Erdő Péter az államfő felé nézett és félig megnyitotta a szívét előtte. Imádkozzunk, hogy a közöttük lévő egység mielőbb létre jöjjön.

  1. nagy a sötétség magyarországon

   Az Isteni Irgalmasság vasárnapja
   Mária Magdolna
   2018. 04. 08, Vasárnap

   Az Isteni Irgalmasság órájában (15:00-16:00)

   Láttam, hogy Magyarország fölött megnyílt az égbolt, melynek közepén Jézus megjelent és az oldalából kifolyó vér és víz kiáradt az egész országra. Ez hatalmas ajándékot jelentett, mert Isten kegyelmének fénye a sötétség árnyékát kiszorította nagyon sok területről hazánkon belül. Ám láttam olyan helyeket (kevés volt) is, ahol olyan erős a sötétség, hogy ott a kegyelem nem tudta kifejteni a hatását.

   A választás eredménye után az Úr így szólt:

   „Gyermekeim, örvendezzetek és ujjongjatok, mert országotok előtt megnyílt az az út, amely a nemzetetek felemelkedéséhez vezet. Bizony mondom nektek, hogy a győzelem kegyelme Atyámtól ered, aki meghallgatta imáitokat és felajánlott áldozataitokat nagyra becsülte. A Sátán tehetetlenül áll népetekkel szemben, mert kegyelmem ereje megbénította őt. Sokan halljátok, hogy egyesek káromolják és rágalmazzák keresztény kormányotokat, ám a hangos felkiáltások mögött a bukott angyalok szólalnak meg, akik erős gyötrelem alatt állnak. Mindazok, akik a hazugságot és a gyűlöletet beengedik a szívükbe és az értelmükbe, lelküket önként átadják annak, aki a bűn szerzője. Onnantól kezdve pedig már nem ők cselekszenek, hanem általuk a Sátán. Most láthatjátok igazán, hogy hazátok ellenségei kit szolgálnak valójában. Most a csatát megnyertétek, de ez nem jelenti azt, hogy nem vár rátok további küzdelmek. Eljött annak az ideje, hogy országotokat újjáépítsétek és benépesítsétek. Otthonotokat építsétek kősziklára, vagyis az egyházra, amely az Eucharisztiából él. Egyedül csak Bennem lelhetitek meg biztonságotokat. Imádkozzatok, hogy a magyar nép felismerje a megtérés kegyelmének gyümölcsét, mert megtérés nélkül nincs üdvösség! Azt akarom, hogy nemzetetek a Szentháromság dicsőségét szolgálja, amelyet az alázatnak meg kell előznie. Nagy küldetést bíztam rátok, amely abban áll, hogy az Isten iránti hitet (kereszténység) és a család intézményét védelmezzétek. Számtalan ember lemond a családról, hogy jólétét és kényelmét ne kelljen feladnia. Ezek az emberek nem tudják, hogy az ilyen életformával saját jövőjüket rombolják szét. Európa egyes népei nem számoltak azzal, hogy az iszlám nem békés vallás, hiszen erőszakra és gyűlöletre épül. Sokan akarnak majd országotokban menedéket kérni, de Én azt mondom nektek: csak azokat engedjétek be, akik elismernek Engem királyuknak és édesanyámat pedig királynőjüknek. Akik mindezt megtagadják nem méltók arra, hogy népetek tagjaivá váljanak. Egy kapitány sem tudja az egész város lakóját hajójára elhelyezni, mert tudja, hogy a hajó elsüllyedne a túlsúly miatt. Sokan akarják majd az életüket menteni, de nem tudják, mert döntésükkel elkésnek. Imádkozzatok, mert hamarosan Európában az egyszerű tüntetésekből váratlanul polgárháborúk lesznek, és minél nagyobb lesz a káosz, az iszlám annál jobban teret fog tudni hódítani magának!”

  2. Mi ez a népbutító pusztító eszement alpáriság ? Ez a vallási tébolyba fullasztott ordenáré hit métely ? Ki az az agyhalott démondonor aki ilyesmire vetemedik, hogy ezt a förmedvényt kiosztja a sötétség kútjából ?

   1. Ezt az első szöveghez írtam. A másodikban van logika meg igazság is, csak kár hogy ugyanabból a rothadt kútból folyik.

    1. Elsőre meglepő, de van az elsőben is logika. A Horty korszak jut róla eszembe. A hiszek egy… című mondóka, amit az iskolába megtanítottak a gyerekeknek, hihetetlen mélyen beivódott az akkori generációba. Vagy a Regnum Marianum/Mária országa nevű templom amit 25-ben építettek és 51-ben romboltak le. Sok katolikusnak, főleg az időseknek tetszene ez a szöveg. Érdekes, ahogy feltört az a korszellem.

 18. Arpiel, köszönöm az infódat, amely által bepillanthattam “Júda Oroszlánjainak” barlangjába is, és felismerhettem azoknak akik, függetlenül attól, hogy milyen nevek és álarcok mögé bújnak. Valóban a sárkány “ORDÍTVA KÖRÜLJÁR ÉS KERESI KIT NYELJEN EL”, hogy magával ránthassa a POKOLBA, amikor hamarosan megkötözik és bedobják ezer évre csatlósaival együtt, beleértve áldozatait is, akiket sikerül megtévesztenie. URUNK világosan megmondotta az ellene “acsarkodó” zsidóknak, Ti a HAZUGSÁG ATYJÁNAK vagytok a “gyermekei”, mivel nem fogadjátok be az IGAZSÁGOT, emiatt az idők jeleit is tévesen értelmezitek, vesztetekre. Egyáltalán nem véletlen, hogy a KÁRPÁT MEDENCE és lakói lelkének megkaparintása jelentené számára a “babért”. A SZIMFÓNIA és SZERZŐJE ugyanaz, más hangszeren. A LÉNYEG A BÚZA ÉS A KONKOLY SZÉTVÁLASZTÁSA ELKEZDŐDÖTT! Minket a “báránybőrbe búj FARKASOK” nem tudnak becsapni, mert ismerjük PÁSZTORUNK HANGJÁT és ILLATÁT, amely a Golgotán elhangzott, és “Szent Keresztje által MEGVÁLTOTTA A Világot”. Én “ismerem” Enyéimet, és Enyéim is “ismernek” Engem!
  Lacika 71, apropó, hamarosan hasonló nyilatkozatot fognak kibocsájtani a Vatikánból, pontosabban fogalmazva a “Szent Márta Házból”, hogy a katolikus papokat is “behódolásra” kényszerítse a Hamis Próféta, és akkor kezdetét veszi az EGYHÁZSZAKADÁS. Az aláírók, behódolok rálépnek az ingoványba vezető “széles útra”.

  1. kedves kapisztrán
   “A LÉNYEG A BÚZA ÉS A KONKOLY SZÉTVÁLASZTÁSA ELKEZDŐDÖTT!”-ez így van.
   de láthatjuk a 10 szűz példázatát is beteljesedni, hogy a balga szűzek olaja elfogyott és nem tudnak világítani- az az sötétségben vannak, vaklálódnak és nem látják a dolgokat.
   hiába jönnek kérni, hogy adjunk nekik, ami mi bennünk van olaj- hogy látjuk a dolgok mikéntjét-mi mondjuk nekik- tehát adnánk az olajat-, de nem tudják elhinni, azt mondják hogy bolondok vagyunk
   számomra ez izgalmas , de látni a sok vak keresztényt vagy balga szűzet nem felüdítő.
   de hát ennek így kell lennie, mert meg van írva hogy ez lesz.

   a napokban járt magyarországon budapesten az oroszországi ökumenizációért felelős orosz ember – nagy biztonsági szervezések közepette- több fekete autó, biztonsági emberekkel körbevéve és találkozott német sándorral a hit gyülekezete vezetőjével is.
   már magas szinten zajlik a világvallás kialakulása. nyílvánosan még nem hírdetik, de a különböző vallások vezetői már tudják és bele mentek az egységesítésbe.
   izgalmas időket élünk, az ösvény egyre keskenyebb, amin a Krisztus követői járnak.
   üdv
   lacika71

 19. HA KERESZTÉNY VAGY, MONDJ NEMET A POGÁNY NEMZETI HITVALLÁSRA!
  N Y I L A T K O Z A T

  AZ ALAPTÖRVÉNYBE FOGLALT, ÉS MINDEN MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRRA KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ, BÁLVÁNYIMÁDÓ-, POGÁNY NEMZETI HITVALLÁS ELUTASÍTÁSA!

  ( EGYBEN FELHÍVÁS A HITVALLÓ KERESZTÉNYEKHEZ! )

  Mi aláírók, mint magyar állampolgárságú keresztények, alapvetően tisztelve a földi hatalmasságokat, és törvényeket, – Isten és emberek előtti felelősségünk tudatában, – Jézus Krisztusba vetett személyes hitünket nyíltan felvállalva, kénytelenek vagyunk ELUTASÍTANI AZ ALAPTÖRVÉNY NEMZETI HITVALLÁSÁT, A BIBLIAI ZSIDÓ-KERESZTÉNY HIT ALAPJAIVAL ÖSSZEEGYEZTETHETETLEN, ÉS ANNAK POGÁNY-, BÁLVÁNYIMÁDÓ KULTUSZT HORDOZÓ TARTALMA MIATT !

  Indoklás :

  1./ A „Szent Korona” tiszteletének Alaptörvénybe foglalása minden magyar állampolgár számára kötelezővé tette egy, a bibliai hit-, és Isten ellenes pogány vallási kultusz tiszteletét. A magyar állampolgárságú hitvalló keresztények így – tudtukon kívül, és megkérdezésük nélkül, – a bibliai Tízparancsolat megszegésére, és bibliai egy Isten hitükkel való megalkuvásra lettek kényszerítve. Ez nyilvános állásfoglalásra kényszeríti a hithű keresztényeket. Ezért aláírásunkkal nyilvánosan utasítjuk el Magyarország új Alaptörvényének Nemzeti Hitvallását!

  Az Alaptörvény Nemzeti Hitvallásának a bibliai keresztény hittel ellentétes szakasza a következő: “Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.”

  Idézet a Wikipédia szabad enciklopédiából:

  “A Szent Korona-tan Magyarország történelmi, íratlan alkotmányának alapját képező hagyomány, melyen a magyar állam eszméje alapult, és amely máig ható befolyást gyakorol az alkotmányos közgondolkodásra.”

  A Szent Korona-tan összefoglalása:
  – Őfelsége a Szent Korona jogi személy,
  – A Szent Korona a magyar állameszme megtestesítője,
  – A Szent Korona teste az ország teste, vagyis az ország földje, (van birtokjoga, tehát személy,)

  – A Szent Korona tagjai a korona országainak polgárai, ( tagjai élő személyek, tehát a korona is személy,)

  – A Szent Korona minden hatalom és jog forrása, a legfőbb felség (eszerint nem Isten a legfőbb felség,)

  – A Szent Korona a mindenkori uralkodó fölött áll, az uralkodó a Korona nevében kormányoz”

  (Tehát a korona megszemélyesedik, hiszen a király fölött álló tekintélye van. Szellemi tekintéllyel rendelkezik. Werbőczitől 1944-ig MINDEN bírósági ítélet így kezdődik: “A Magyar Szent korona nevében” Minden bírósági ítéletet így hoztak. Akár büntető ítélet, vagy peres ítélet így kezdődik, még a zsidók elleni törvények is. Ennek a jogi alapját veti meg az Alaptörvény Nemzeti Hitvallása.)

  Mindez kimeríti a FETISIZMUS fogalmát, amelynek jelentése: „egyes tárgyaknak titokzatos, természetfeletti erővel való felruházása, babonás tisztelete. (Ld.: Wikipédia) – ami bibliai értelemben BÁLVÁNYIMÁDÁS!

  2./ Ellentétben a történelmi alkotmány ( más néven Szent Korona-tan,) állításával, a „Szent Koronát” nem tartjuk szentnek, sem Isteni eredetűnek, sem Őfelségének, sem jogi személynek, sem a hatalom legfőbb forrásának, sem legfőbb felségnek! Ilyen értelemben a koronát NEM TISZTELJÜK, csupán egy történelmi emléktárgynak tekintjük. Elutasítjuk a „Szent Korona” tiszteletébe öltöztetett fetisizmust, ami bibliai értelemben bálványimádás!

  3./ A hitvalló keresztények számára az Istentől származó Tízparancsolat (Isten szeretetének a parancsa) magasabb rangú erkölcsi-, szellemi tekintélyt képvisel, mint emberek által alkotott bármely törvény, vagy Alaptörvény. Ha egy emberi törvény ellentétes Isten törvényével, vagy közvetlenül bűnre kötelez, (mint ebben az esetben, az Alaptörvény egy bálvány tiszteletére kötelez,) akkor – hitünk szerint – inkább Istennek kell engedelmeskedni, mint az emberi rendelésnek!

  4./ A Teremtő- és Örökkévaló Isten iránti hűség-, egyenesség és szeretet arra kötelez minden hithű keresztényt, hogy – a bibliai 3 férfiú példáját követve – nyíltan felvállalja az Alaptörvényben kötelezővé tett „Szent Korona” tisztelete – mint bálványimádás – ELUTASÍTÁSÁT !

  5./ Az Alaptörvénybe foglalt „történelmi alkotmányunk vívmánya” (más néven Szent Korona-tan, ld.Wikipédia) által képviselt pogány bálvány kultusz tiszteletének törvényerőre emelése egyértelműen bizonyítja, hogy Magyarország hivatalosan is elfordult az ideológiailag semleges Alkotmánytól, továbbá szembe fordult a keresztény hit alapértékeivel-, a bibliai kereszténységgel is, és visszatért a magyar „balsors” átkának forrásához, egy pogány bálvány isten kultuszhoz, a történelmi alkotmánynak nevezett Szent Korona-tanhoz. Ez a Krisztust valló keresztények számára elfogadhatatlan!

  Jelen nyilatkozat aláírói személyesen és együttesen is kinyilvánítják bűnbánatukat Isten és emberek előtt, a bálványimádás törvénybe iktatott, égbe kiáltó-, és átkot hozó nemzeti bűne miatt, és kérik Isten kegyelmét, szabadítását az egész ország-, és nemzet számára!

  Kelt: Budapest, 2013. Február 2.

  Magyar állampolgárságú

  Hitvalló Keresztények Hálózata

  a link ahol megtalálható:
  https://www.peticiok.com/ha_kereszteny_vagy_mondj_nemet_a_pogany_nemzeti_hitvallasra

   1. Jajj ne má’ most ez megint valami új irány, vagy hullám lesz? Hatásvadász, álszellemi pótfoglalkozás ez a köbön. Amikor az Isten egyházának tagjai lettünk, el lettünk választva a világtól, annak dolgaitól:

    1Korintus 5: 12Nem tartozik rám, hogy kívülállókon bíráskodjam. Nemde ti is azok fölött ítélkeztek, akik a közösséghez tartoznak? 13A kívülállók fölött majd Isten ítélkezik. Távolítsátok el a gonoszt magatok közül!

    Isten a történelem Ura, övé az elhívás. Ahelyett, hogy ilysemiben kotnyeleskednének, inkább azzal kellene foglalkozni, hogy MAGUK KÖZUL TÁVOLÍTSÁK EL A GONOSZT.

  1. Kilel a hideg, a Szentkorona “személy” meghatározásra ! Igen, bálvány …hogy imádás-e ? Azt nem tudom, nem akarom eldönteni mert nem tartozom közéjük 🙂

   1. az értelmesek értsék meg, mi zajlik a szent korona tanon keresztül magyarországon.

    https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Korona-tan

    Részlet a fenti linken lévő wikipédiából

    A Szent Korona országai
    Az Árpád-korban a Szent Korona fokozatosan kialakuló állami szimbólum-jellege nem csak a szűkebben vett Magyarországra, hanem a magyar uralkodók által meghódított – azaz a koronájuk fennhatósága alá vetett – más országokra, területekre is kiterjedt. Szent László idején Horvátország, Könyves Kálmán hódítása révén Dalmácia csatlakozott Magyarországhoz, és vált így a „Szent Korona részévé”. Utána váltakozó sikerű hódítások, öröklések révén a Kárpátokon túl északi, keleti tartományokat (Galícia, Moldva), illetve időszakonként a Balkán irányában sikeres terjeszkedés eredményeképpen déli bánságokat csatoltak a Szent Korona országaihoz. Amint egy ország, terület csatlakozott a koronához, annak uralkodó körei – értelemszerűen közülük is azok, akik elfogadták Magyarország királyának fennhatóságát – automatikusan a Szent Korona „részévé” váltak, így a horvát bán, a dalmát püspökök és a szabad városok.[42]

    Az etnikai magyarsághoz tartozás ebben az időben egyáltalán nem volt kritérium. A Szent Korona országainak ereje a hivatalban lévő nemesség és a tőlük is szabad, önkormányzattal rendelkező köznemesség egységében, a magyar, a horvát, a szlavón és a dalmát nemesség egységében rejlett.[43] (A csatlakozó területek főúri családjai gyakran, néhány generáció alatt, etnikailag is magyarrá váltak, mint például a Zrínyi család, vagy a Frangepán család.) Nem lettek viszont a Szent Korona részei azok a hódítások vagy öröklések, amelyek révén egy-egy magyar uralkodó más állam királyává vált, mint az Anjouk idején Nápoly és Lengyelország. (Ezért nem mosta soha „Magyarország partjait három tenger”.) Nem játszottak szerepet ebből a szempontból a magyar uralkodók által viselt olyan más feudális címek, mint az András által felvett „Jeruzsálem királya” cím – ezeket nem tekintették elméletileg sem a Szent Koronához tartozónak. Ugyancsak kívül álltak ezen a körön Magyarország későbbi uralkodóinak a más országokban viselt uralkodói címei, mint Zsigmond, majd a Jagellók vagy a Habsburgok számos egyéb címe.[43]

    Erdély a török hódoltság után természetszerűleg visszatért a Szent Korona alá a közértelmezésben. Ezt ismerte el 1570-ben a speyeri szerződésben János Zsigmond fejedelem, amikor maga felett állónak ismerte el Miksa magyar királyt. 1779-ben Mária Terézia „Magyarország Szent Koronájához kapcsolt különálló testnek” minősítette Fiumét, így a város kikerült az ugyancsak a Szent Korona tagjaként nyilvántartott Horvátország alól.[44]

    A középkor során, egészen a nacionalizmus 19. századi kialakulásáig, megerősödéséig a magyar koronához tartozó országrészek nemessége, vezető rétege magától értetődően tartotta magát a magyar politikai nemzet, a magyar állam, azaz a Szent Korona részének, ugyanakkor természetesen tisztában volt a nyelvi, etnikai különbözőségekkel is. Ezt jó mutatja a nyelvhasználat: a korabeli, Magyarországon alkalmazott német nyelvben „Hungarus”nak hívták a magyar állampolgárt, és ettől megkülönböztették az etnikai magyarokat, a „die Magyaren”, akik mellett sok más nép is beletartozott a „Hungarus” fogalmába.[45] Megvolt ez a különbségtétel a horvát (ugarski-mađarski), a szlovák (uhorski-mad’arski), a cseh (uherski-mad’arski), a román (ungar-maghiar) nyelvekben is, de nem jelent meg például szlovénül, (csak madžarski) mivel a szlovén lakosságú területek, a mai Szlovénia túlnyomó része, soha nem tartoztak a Magyar Királysághoz.

    Horvátország nemessége különösen következetesen képviselte azt az álláspontot a középkor során, hogy Horvátország a Szent Korona része – de azon belül ők egyenlő jogokat élveznek a magyar etnikummal. Emellett sokáig kitartottak még akkor is, amikor a 19. században ott is felébredtek a nemzeti érzelmek. Fiume Magyarországhoz csatolásakor úgy vélekedtek, hogy a város „Horvátország útján” tartozik Magyarország Szent Koronájához. 1844-ben a horvát rendek többek között azzal érveltek a magyar nyelv államnyelvként való bevezetése ellen, hogy az ártalmas a Szent Korona jogainak helyreállítására Dalmácia, Bosznia és az összeomló Oszmán Birodalom más területeinek visszacsatolása tekintetében is, hiszen az ottani lakosság kedvét elveszi a visszatéréstől.[46]

    A magyar rendek a Habsburgokkal szemben is felhasználták a Szent Korona országaira való hivatkozást. 1802-ben és 1807-ben is tiltakoztak az ellen, hogy Galíciát vámhatár válassza el Magyarországtól, arra hivatkozva, hogy ez a terület a középkor óta magyar koronához tartozik, a magyar királyok a „Halics és Ladomér királya” címet is viselték.[47]

    és elődeik területszerzésre jogot adó hivatkozási alapként akarják orbán viktor és kereszténydemokratanéppárti kormánya a trianoni szerződéssel elcsatolt területek utáni visszaszerzését jogilag megalapozni.
    első lépésként “megnyeri” az elcsatolt területeken élő magyar nemzetiségek támogatását-ez már sikerült SOK-SOK MILLIÁRD FT-os támogatásokkal, a határon túli magyar nemzetiségeket – templomok, zsinagógák, vallási felekezetek, ottani óvodák, iskolák, stb… erdélyi, kárpátaljai, vajdasági magyar nemzetiségű de magyarországon kívül élő vállalkozások anyagi támogatásával-de lehetnek még sorolni hogy mennyi milliárdot tolnak bele a külföldön élő magyarokba.
    második lépés, fel tüzelik őket és támogatják, hogy vívják ki az autonómiájukat. tegyék meg a szükséges lépéseket és mi-az orbán viktor és kormánya- pedig a politikai harcot megvívjuk a román vagy az ukrán vagy akár a szerb kormánnyal.
    ha sikerül az autonómiát kivívni, a harmadik lépés hogy leváljanak- mint ahogy katalónia is akar spanyolországról- az anyaországról.
    aztán szinte mondhatni, hogy ha elnyerik függetlenségüket, akkor egy szövetségkötéssel csatlakozhatnak a magyar anyaországhoz és eljön a kánaán.
    nyílván ez nem megy végbe pár év alatt, de most hogy az európai únió meg van gyengülve, széteső félben van, most jött el a lehetőség- orbán viktor és kormánya szerint-hogy revansot vegyenek trianonért.
    azzal tisztában vannak, hogy egy újabb háborút nem tudnak kirobbantani- mert semmik vagyunk mi magyarok, kis ország-hogy azzal visszaszerezzék a területeket és kárpótlásben részesülön magyarország trianonért.
    bár ha talál szövetségest/szövetségeseket, akik oldalán egy háborúban visszaszerezheti az elcsatolt területetket, akkor orbánék még abba is belemennének.
    ennek sok jele van.
    hadsereg fejlesztések, általánosiskolai fegyverhasználati órákat- magyarúl lőni tanulnak a gyerekek- vezetnek be, lőterek létesítése, fejlesztése zajlik- itt a településen, ahol lakok már készült egy lőtér ill. egy lő eggyesület jött létre, ahol akár országos versenyeket is rendezhetnek.

    járjunk nyitott szemmel és meglátjuk mi készülődik itt.

    úgy gondolom sok jele van annak, hogy orbán viktor és kormánya milyen irányba viszi az országot és a népet.
    felelősek vagyunk mi is, ha beállunk soraikba és támogatjuk őket istentelenségeikben.

    1. A trianoni szerződés 100 évre szólt, és rövidesen lejár. Szerintem Orbánék nem akarják “felülvizsgálni” vagy kikövetelni annak igazát, nem is akarhatják, mert már nagyon kevesen élnek az elszakított területeken: átjöttek, részben emigráltak Nyugatra …
     Inkább a hhatalomhoz tartozóknak érzem őket … komoly szemfényvesztés-manőverrel. A KDNP – is – meg van vezetve … szerintem. Figyeljük majd az eseményeket. De nem úgy, mint amihez semmi közünk nincs: ugye az a bizonyos patkószeg …

  2. Lacika, én sem fogadom el hogy (jogi) személy, inkább egy képzelt jog mely akkor, ha pl. hazánk földje nem lehetne tulajdon hanem mint az UK-ban, a “koronáé”: ez jó megoldás arra, hogy akkor másé nem is lehet, mint az Úré. De nálunk nem ez van … hanem birtoklás ezerrel, a nép alól kivéve a földet 🙁
   Egy korona-rajongó mondta azt, hogy az orsz.vezetője FELETT van a korona, mellyel mint hívő ember azt mondta, hogy Isten uralkodik ! MERT SENKI MÁS NINCS AZ EMBEREK FELETT MINT AZ ÚR ISTEN ! de az ateistáknak értelmezhetjük úgy is, mint a népfelséget. Ezzel az orsz.vezetője SZOLGÁLNÁ a népet, amit a neve is jelent: miniszter vagyis szolga. Min.elnök pedig még inkább 🙂 – jó is lenne.

   Viszont a tisztelet és imádat között nagy a különbség. Tisztelni spec. én sem tisztelem, hiszen egy tárgy ! Bármilyen mestermunka, bármilyen üzenettel. A Biblia papírját, fedelét is max. tiszteljük, ami MÁS mint ami benne van: tartalma Istentől van.
   Tisztelet illeti a könyvet, a tárgyat, de nem imádat, mert a Szerzőt illeti az imádat.

  1. Nekem kicsit olyan fenyegetős hangneme van, meg nekem az is gyanús, hogy a kommentek le vannak tiltva a videónál, de inkább belinkelem, hogy erről mit találtam: https://drive.google.com/file/d/1eMFTVOV7D8LbnB0IOCQnCLN1R2mrFRq8/view
   Itt arról beszél, hogy szerinte ez lehet akár egy jó megtévesztés, és az is feltűnt, hogy olyan szavakat használ, hogy pl.: “…és nem cselekszitek parancsom, akkor nem éritek el a ciklusotok végét, mert meghaltok”. Isten nem használt ilyen szavakat, hogy ciklus. Ezt akár én is kitalálhattam volna (de persze nem én voltam). Egyébként itt találtam a kommentek között az anyagot: https://www.youtube.com/watch?v=tY3U6Uq_Mew

   1. Igen, Jack és Arpiel, ezt kaptam körlevélben Pétertől én is (a drive-on lévő oldalakat, így nem kell kopizni) és Péter az, aki az utsó yt videón hozzá is szólt, lehozta ott is a linket.
    Milyen jó kis csapat vagyunk 🙂

    1. hát nagy a sötétség magyarországon az emberek szívében is hát még elmélyükben.
     hogy hogy nem látják, különösen az ún. keresztények hogy mi zajlik. hazúgság, hazúgság hátán, hamisság, csalások, Isten igéjének a meghazudtolása a politikai erők által- első sorban a ” keresztény ” magyAR KORMÁNY részéről.
     óriási a sötétség. inkább hisznek a hazugságnak, mint sem higyjenek az igazságban.
     és ti is kedves idők jelei fórumozók. hogy hogy nem látjátok azt a szellemi sötétséget, ami évek óta jelen van magyarországon?
     ettől a prófétai üzenettől függetlenűl jegyzem meg, hogy ha nyitott szemmel járt/jár valaki, észrevehette, hogy milyen sátáni erők vannak jelen magyarországon.
     sikerült az egyházak, gyülekezetek zömét elkábítania a hatalomnak a pénzzel. na meg persze a migránsoktól való félelemkeltéssel.
     orbán viktor és kormánya 2 év alatt elérte, hogy a magyarországon élő emberek szívében harag és gyűlölet magja felnövekedjen úgy hogy sokan még egyetlen migránsot sem láttak saját szemükkel.
     ez a gyülöletkeltés politika már a történelemben többször eszköz volt a hatalom számára céljaik elérésehez- pl. hitler felemelkedése és hatalomba jutásánál is.
     ezt rövid időn belül benyelte a magyar nép is és ennek felelössége az orbán viktor által vezette magyar kormányt terheli.
     jogosnak vélem Isten azon figyelmeztetését magyarországra- nem csak a kormányra, hanem a magyar népre is vonatkozik, hogy térjenek meg bűneikből, mert aki támogatja az álszent, istentelen hatalmat az cinkosa neki és azok is részesülnek Isten ítéleteének, haragjának poharából.
     én személy szerint elhatárolódok és nem támogatom a sátáni erők által vezetett magyar politikai hatalmat, nem értek egyet cselekedeteikkel és nem engedelmeskedem akaratuknak.-ez az eszmerendszerükre vonatkozik.
     nem vagyok hajlandó megalkudni a hamisságukkal, hazugságukkal.

    2. Igen, jól öszehoztuk a dolgokat 😀 Én lehet, hogy kérném azt a bizonyítást, úgy is inkább azt fogom olvasni, mint a tananyagot 😀

    3. Lacika igazad van abban, amit ez a lap is ír, hogy a “békemenetet” látva ki kellene iratkoznunk a kereszténységből ? Mert ha ők azok … akkor mi nyilván nem. Minden bötűjével egyetértek, http://www.aaa111.info/ kivéve, hogy az emberek pénzt kaptak a részvételért (másik cikkben írja) mert olyan nagy a hülyítés, HAZUGSÁGOK hogy a megvezetett nép örül ha láthatja Vezérét !
     A legerősebb ellenzéki pártra fogok szavazni. Már régen nem antiszemita, felnőtt egy generáció https://www.facebook.com/gyongyosi.jobbik/ Élmény volt olvasni a választ Lovas Istvánnak, aki BEÁLLT a kormánypárt mellé, előbbi tevékenységeit ismerve … bár most megtalálta szintén a helyet, ahol gyűlölködnie lehet 🙁
     És a leendő koalícióban – bárcsak úgy, lenne, lehetne – részt vesz az LMP majd, és lesz környezet- és természetvédelem, és a földügyekben változások, a kis falvak megmenekülnek …
     Most politizálok, Jack, bocs, ez a legfontosabb … Isten országát nem öröklik a hazugok, tolvajok …
     Nap mint nap látjuk a reklámot, olyanok kezében csípőfogó, hogy lebontják a kerítést, akik először mondták, sőt nemcsak ezt, hanem határőrséget. Az LMP ezzel egyetért … ha némi liberális beütés van is, az Alaptörvény biztosíték, kétharmada nem lesz senkinek, a család fogalmát nem fogják tudni megváltoztatni hanem legalább betartják ami ott írva van, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik …

    4. Jack, a drive file ugyanaz a 11 oldal – 03.22-én, 11.52-i hsz-dben – mint amit nekem küldött Péter. Benne van a bizonyítás 🙂 elég részletesen.

    5. Éva, ha jól értelmezem soraidat, személyesen ismered Soós Péter “urat” és hitvallását, gyülekezetét, hitelesnek véled. Tehát számodra akkor az Orbán kormány a “bűnbak” minden rosszért, ami Magyarországot az utóbbi időben érte, sőt már Szent István megkoronázásától errefelé. És ezzel nagyon összefügg a Római Katolikus Egyház küldetése is, mert a gonosz kikérte, hogy próbára tegye, elkezdődött Kálváriája öt éve, de kevesen ismerik fel, hogy ez csak az első felvonás. Ami a”próféciát és a prófétát” illeti majd a közeljövő eseményei által elválik, hogy kitől származik, mi vagyis Ki a BÁLVÁNY!
     Számomra világos, hogy valóban a következő években a gonosz – AK – csatlósaival romba-döntet mindent, KIVÉTEL nélkül, meg van írva! A csatlósok alatt alatt értem mindazokat akik politikai pártok, vallási közösségek, stb égisze alatt támadják az IGAZSÁG BÁSTYÁJÁT és ŐRÉT, vagyis a kis maradékot, amely még a Romai Katolikus Egyházban található, élünkön töviskoronás XVI. Benedek pápánkkal, mint az Igaz Egyház, ELNÉMÍTVA, a kis Dávid Góliát mellett. Vagyis a Hamis Egyház, élén a Hamis Prófétával, azaz Ferenc ellenpápával. Sajnos sokan megfeledkeznek arról a szentírási figyelmeztetésről, hogy a gonosz az Világosság Angyalaként jelenik meg az utolsó időkben, saját BIBLIÁVAL és nemcsak az egyházában, hanem a politikában is. Ami pedig a “kamionsofőrt” illeti, TÖKÉLETES MÉDIUM, véleményem szerint még ördögűző katolikus pap nélkül is lelepleződne a szellemi háttér. A hazugság Atyja ezáltal is szeretne megfélemlíteni, hogy kiirt mindannyiunkat, ha neki be nem hódolunk. Válaszunk: TÁVOZZ SÁTÁN! Napjaid meg vannak számlálva, készen állunk az UTOLSÓ ÜTKÖZETRE, jobb-kezünkben a KERESZT, balban a RÓZSAFÜZÉR, Vezérünk a NAPBA-ÖLTÖZÖTT ASSZONY, fején tizenkét csillagból KORONA. Jel 12. 1. Valóban a legnagyobb összecsapás előestéjén vagyunk, politikailag és vallásilag, hitbélileg egyaránt az emberiség eme történelmi korszakának utolsó, legnagyobb, globális KERESZTÉNYÜLDÖZÉSÉNEK nemzedékeként. Ami a politikát illeti, a kisebb rossz (Orbán Viktor) mellett kiállni teljes mellszélességben az egyetlen ésszerű megoldás, mert még kétharmados győzelem mellett is, ha összejönne, az un ELLENZÉK valóban hatalmas földrengést fog előidézni abban a pillanatban, mihelyt a “szikra” kipattan, és felsorakoznak egy-emberként az AK zászlaja alá, hogy vesztünket okozzák, de éppen ezzel fogják önmaguk alatt a fát kivágni, végül amikor nyeregbe kerülnek. Mindenki előtt legyen világos, hogy tulajdonképen minden pártot a szabadkőművesek hoztak létre, a “páholyok” árnyalatának megfelelően, hogy minél rejtettebben tudják a központi hatalmat gyakorolni. Végül hatalmukat a Dicsősében visszatérő Urunk, Jézus Krisztus fogja összezúzni, kb. tíz éven belül!

    6. Köszönöm, azt hittem, ez a bizonyítás egy másik fájlban van. Ami a választásokat illeti, hát nem tudom, hogy lesz-e Orbán-váltás… magával a rendszerrel van a baj, hisz a demokrácia egy önmagában rossz államforma- mindazonáltal Magyarországon ettől nem kell félni, mivel itt egy oligarchacsoport uralkodik, az ő akaratuk érvényesül. Demokráciában az emberek kezébe adjuk a döntés jogát jóról és rosszról, de hát ezt nem az ember dönti el, ez Istennek kizárólagos joga, és élt is vele a mi érdekünkben, nekünk csak be kell tartanunk azokat. Erről egyébként itt lehet bővebben olvasni: http://churchofgod.hu/ Nem tudtam belinkelni a demokráciáról szóló részt, de a Bibliai tanításoknál található meg a Család, közösség, társadalom c. összefoglaló cím alatt. A demokráciának egyik nagy hátulütője hasonlatos ahhoz a példához, amikor két farkas meg egy bárány próbálja meg megbeszélni, hogy mi legyen vacsorára- másszóval többségben az igazság. Az igazság abszolút, nem függ véleménytől, kultúrától, nézőponttól, mert így semmire sem lehetne menni vele. Egy szó, mint száz, félek, hogy a szavazatommal részévé válok ennek a korrupt rendszernek, elég nekem annyi baj, amennyi jelenleg van 🙂

    7. Kedves Kapisztrán testvérem, EGYÁLTALÁN nem tartom hitelesnek Soós úr véleményét, a másik Pétert ismerem, hittestvéri kapcsolatban, aki legutóbb leírta, hogy minden HITELES amiben a katolikusok hisznek és teljesen eltávolodott a minket gyalázó, Antikrisztusozó gyülekezetektől. Ám az a véleményem, hogy mindenkit le akar majd nyelni, és előbb egy hamis ökumenét létrehozni, sajnos Rómából.

     Mi nagyon egyetértünk, itt félreértés volt ! Azokat az embereket pedig, akik odateszik magukat, nem az előmenetelért, hanem, mert van az államnak is működési rendje, és hogyha ott a hazugság az úr meg a lopás, akkor ha vannak valakik – mert vannak – akkor őket támogatni kell (rájuk szavazni). Ez nem azt jelenti, hogy a demokrácia nagyszerű dolog volna, de szükséges pl. egy kerítés, egy határőrség, és DÖNTÉS afelett, hogy kilakoltassanak-e kéthetes kisbabával vagy sem.
     Hogy kapnak-e százezrek lakásokat, vagy szétszedik a családot, és viszik a gyerekeket intézetbe vagy nevelőszülőkhöz, ugyanis most bővítették ki a gyámhivatalokat !
     A politikai élethez szerintem küldetés kell, úgy tűnt, hogy OVI-nak van, mindenesetre jól egyensúlyozott RÉGEBBEN … felelősek vagyunk a szomszédainkért egy társasházban is, ha pl. a közös képviselet, vagy más “bizalmi” személyek visszaélnek a hatalmukkal, mert VAN hatalom … és azt használják jóra !
     Sz.Péter leplezte le, ő nem tudja, mert nem foglalkozik vele, hogy a LÁTSZAT mögött mi van az országban. Ha ti sem foglalkoztok vele, akkor érthető, hogy a demokratikus rend “ördögtől való” vagy, az egész politikai élet, ami inkább közélet: sok JÓT lehet tenni.
     Én megéltem azt, amikor az egyházat üldözték, és nemzedékek nőttek fel úgy, hogy nem hallottak a Teremtőről. Ne mondjátok, hogy aki hall – vagy nincs lehetősége – az ugyanaz ! Most pedig ÉRDEK van, hogy milyen támogatásokat kapnak, és ez szörnyű !

     A “keresztény” pártoknál már az üdvösség forog kockán … ezért nem mindegy, olyan, mintha egy tolvaj előtt az ember kinyitná az ajtót, tessék csak … és előre engedné! Az erkölcsi élet KIBILLEN az egyensúlyából, ha SOKAN azért nem mernek szólni, mert elveszítik az állásaikat, inkább betagozódnak “a rendszerbe” ! Nem mindenki, aki ott van, az igazak szenvednek … ezt hagyni kell ?!

    8. Kedves Lacika, most értettem meg a jelenésekbéli asszonyt (az egyházat) aki sasszárnyat kapott és elrepült a pusztába … TI már ott vagytok, nagyszerű 🙂 előre mentetek ! Remélem, jól haladtok, gondolok Rátok 🙂

    9. Azt kívánom, bárcsak ne lenne szavazati jogom, ilyenkor örülnék, ha Isten egyértelműen megmondaná, mit tegyek 🙂

    10. Igen, én is egyre inkább ezt látom, afelé hajlok, hogy kilépek ebből a rendszerből, amennyire csak tudok, az, hogy nem megyek el szavazni nem kerül semmibe, és hát valahol el kell kezdeni 😀

    11. Elméletben, a AK rezsim érkezik, ám sok prófécia van arról, hogy Mo. kivételes helyet foglal el, majd hozom a linket, egyelőre Jack-et szeretném megnyugtatni ezzel https://profetainaplo.hu/2018/03/18/lattam-juda-oroszlanjat-uvolteni-a-penzugyi-terhek-felelmek-es-aggalyok-felett/

     Itt pedig régi kérdéshez kapunk új-érdekes választ https://www.youtube.com/watch?v=RvuVMLyKWFc HunShark76 csatornája nagyon jó…
     —————————————————————————————
     Kiiratkozni a rendszerből ? ez kb olyan, mintha “nem akarok férfi vagy nő lenni, mert olyan sok disznóságot csináltak amelyek ítélet alá esnek majd” !

     Jézus fizette az adót, megadta a császárnak, ami az övé, pedig Ő az Isten ! EZ most nem AK birodalma, itt lehet sok rosszat meg sok jót tenni, az a szenvedés, ami a gonoszság következménye, annak lelkén szárad, aki elfordítja a fejét :
     mit mond az Úr ? Ezt:
     Az a böjt, amelyet én szeretek,
     nem ilyen!
     Nyissátok ki a gonoszság bilincseit!
     Engedjétek szabadon az elnyomottakat,
     oldozzátok le igájuk köteleit!
     Törjetek össze minden igát!
     7 Kenyered oszd meg az éhezővel,
     otthonodat a hajléktalan szegénnyel,
     ha ruhátlant látsz, öltöztesd föl,
     és testvéred elől ne zárkózz el!
     8 Akkor felvirrad világosságod,
     mint a hajnal fénye,
     betegségedből hamar felépülsz,
     és egészséged helyreáll,
     az Igazságos[b] megy előtted, mint elővéd,
     az Örökkévaló dicsősége pedig hátulról védelmez.
     9 Akkor, ha segítségül hívod az Örökkévalót,
     ő meghallja, és válaszol neked.
     Mikor hozzá kiáltasz,
     azt mondja: »Itt vagyok!«
     Ha egymást le nem igázzátok,
     ha másokra ujjal nem mutogatsz,
     ha beszéddel sem támadsz senkire,
     10 ha odaadod az éhezőnek, amit saját lelked kíván,
     hogy a nyomorultak lelkét tápláld vele,
     akkor felragyog világosságod a sötétben is,
     még a homály is úgy ragyog, mint a déli verőfény.
     11 Akkor az Örökkévaló vezérel téged szüntelen,
     még kietlen, száraz földön is mindennel ellát.
     Csontjaidat megerősíti,
     s olyan leszel, mint a jól öntözött, viruló kert,
     mint a forrásvíz, mely el nem apad.
     12 Fiaid felépítik az ősi romokat,
     és jövendő nemzedékek számára építesz alapokat.
     Így fognak nevezni:
     »Romos várfalak felépítője,
     utak megújítója,
     városok újjáépítője.« Izaiás 58-ból.

     Ha VALAKI(K) EZT AKARJÁK TENNI, szemben azokkal akik romboltak a kereszténység nevében (!) azt nem kell támogatni ?! Itt ez a minden szempontból szerencsétlen kifosztott ország … nem esik meg a szívetek ?!

     Lelketek rajta …

    12. Szó sincs arról, hogy nem akarok adót fizetni vagy ehhez hasonlók, hisz nem futottam el a munka elől soha, de a rendszer gonosz szándékú szervezkedéseiben amennyire csak lehet, nem fogok részt venni. Nem leszek szándékosan cinkosa semmilyen rossznak, de tudalatt sem. Szerintem ez nem jelenti azt, hogy futok a felelősség elől, manapság csak szándékosan fordíthatja el valaki a fejét a szenvedésről, mert az ott van mindenhol.
     Sajnálatos, hogy hova jutott az ország, de a probléma megoldásához vajmi kevesek a politikusok és pártok- amiket valóban szabadkőműves páholyok hoztak létre. Inkább Jézusra szavazok, benne nem csalódott még senki. Miatta nem kell elmenni szavazófülkébe, sőt nem ő mondta, hogy házhoz is jön, és kopog? Az ő megoldása nem csak nekem lenne elég, hanem mindenkinek, a pártok meg már bizonyítottak- abban, hogy mennyire nem értenek hozzá és mennyire nem érdekli őket az emberek szenvedése, amiről valamiért azt hiszed, hogy meghatja őket. A politika egész egyszerűen nem erről szól, és ez nem csak tény, hanem történelem is. Sajnálom, én már döntöttem ebben az ügyben. A linkeket köszönöm szépen, szétnézek azon az oldalon is, de lehet nem kell fáradnod azzal az ígért linkkel, talán megtaláltam (?): https://profetainaplo.hu/2018/02/03/profetai-latas-az-eklezsia-jovojere-nezve/

    13. Jack, ezt írod: “a rendszer rossz szándékú szervezkedésében nem veszek részt” – az én álláspontom mindössze annyi, hogy a JÓ SZÁNDÉKÚ SZERVEZKEDÉST felismerem, mert lehetséges egy politikusnak küldetése Istentől ! Ha annyit tehetek, hogy MEGKÜLÖNBÖZTETEK, mely a Szentlélek egyik ajándéka, akkor bizony azt a keveset meg kell tenni, egy iksz erejéig (és mások segítését is a helyes döntésre).

     Viszont inkább ezzel foglalkozom, előbbi szinte “mellékes” -bármennyire meghatározza sokak szenvedését, vagy, családok, idősek megkönnyebbülését, öröm eit. “Ezt mondja Isten, az Úr: Törd össze a jogtalan bilincseket, és oldd meg az iga köteleit! Bocsásd szabadon az elnyomottakat, törj össze minden igát!” Izaiás 58.6

     Tehát ezzel foglalkozom elsősorban, előbbit nem hanyagolva: https://www.youtube.com/watch?v=gnXelnftSZ0

     és: https://www.youtube.com/watch?v=RvuVMLyKWFc&t=9s fogadd húsvéti ajándékul. Érdemes feliratkozni arra a csatornára 🙂 Ámen !

  2. Az eleje már gyanús volt a 666 bélyeggel a homlokokon! Sz.Péter (Magjog Civil Társaság és élet-konferencia szervező) köremail-t küldött hogy senki ne vegye be, hosszú bizonyítást is írt. Kéri valaki ?

 20. A TORONTÓI JEGYZŐKÖNYVEK
  Serge Monast 1995-ben publikálja „A torontói jegyzőkönyvek” (Les Protocoles de Toronto) c. dokumentumot. A szerző szerint a jegyzőkönyvek 1967 nyarán születtek, amikor a NWO eszméjének akkori irányítói a kanadai nagyvárosban gyűltek össze azzal a céllal, hogy kidolgozzák a következő 50 évre szóló stratégiájukat. Miután elolvastátok a kivonatokat, mindenki eldöntheti, hogy az elmúlt 50 évben vajon mennyi (és hogyan) valósult meg ebből.
  A jegyzőkönyvekben lefektetett alapelveket a könnyebb áttekinthetőség kedvéért 15 pontba szedtem és egy hangyányit megszerkesztettem, de mindenkit biztosítok arról, hogy semmiféle érdemi változást nem eszközöltem azokhoz a francia nyelvű eredeti(?) változatokhoz képest, amelyekből dolgoztam.
  1. Erősíteni kell a „Szórakozás Társadalmát” (Société des Loisirs), amely már eddig is hatalmas szolgálatokat tett nekünk. Az elsődleges ösztönök által diktált egyéni elvárások minél rövidebb időn belüli kielégítése gyenge, befolyásolható és manipulálható generációkat eredményez. Ennek érdekében fel kell használnunk az audiovizuális technológia valamennyi vívmányát, s az egyéneket (kiemelten az ifjúságot) ezen keresztül individualista életszemléletre kell nevelni, mert a jövő emberének ilyennek kell lennie. Egy önző embernek nincsenek eszméi, nincsenek álmai, sem pedig belső tartása.
  2. Bátorítani kell az ökológiai szemléletű anarchizmus elterjedését, kiemelten az egyetemi, főiskolai hallgatók körében, hiszen ők a nemzetállamok ellenségei. Az úgynevezett környezetvédelmi és zöld gondolkodás természetes (de csak taktikai) szövetségesünk mindaddig, amíg a fennálló nemzetállami rendet támadja.
  3. Az általunk befolyásolt ifjúság lelki szegénységét egy hamis és virtuális, tudománynak tűnő technológiai masszával kell ellensúlyoznunk. Ennek a legmegfelelőbb terepe az oktatási rendszer, ahol a klasszikus humán műveltséget helyettesítenünk kell egyfajta műszaki, pragmatikus szemléletmóddal.
  4. Szorgalmaznunk kell a nemzetközi szabad-kereskedelmet; le kell bontanunk a gazdasági és politikai határokat, meg kell szüntetnünk a külkereskedelmet sújtó adókat, mert ezáltal a nemzetállamok elveszítik egyik legerősebb fegyverüket. A nemzeti és hazafias érzések egyre nevetségesebbé válnak, ami elősegíti a globalizációt. A korlátok nélküli szabad-kereskedelem elősegíti a munkanélküliség növekedését, a gyengébb nemzetállamok versenyképességének elvesztését, a hagyományos nemzetgazdasági ágazatok végzetes lemerülését és piacvesztését.
  5. Embereink, szimpatizánsaink által az elsők között elfoglalandó területek a nemzetállamok külügyminisztériumai, a bevándorlási hivatalok és a nemzetközi szervezetek migrációs ügynökségei. Feladatuk az, hogy minél tágabbra nyissák a fejlett államok kapuit a harmadik világból (elsősorban Afrikából és Ázsiából) érkező migránsok előtt, hiszen így jelentősen növekszik a befogadók és a bevándorlók közötti feszültség. A sajtó manipulálásával, a közvélemény általunk kívánatosnak tartott irányba történő befolyásolásával – érdekeinknek megfelelő módon – mindig olyan híreket terjesztünk, amelyek mindig a megfelelő lökést adják a tömegeknek. A harmadik világban fegyveres konfliktusokat és háborúkat gerjesztünk, mert ezek hatására az onnan kivándorolni, menekülni szándékozók hullámokban érkeznek majd a Nyugat kapuihoz.
  6. A nyugati világban működő nagyvállalatok termelőegységeit lassanként át kell helyezni azokba az államokba, amelyek még hisznek a piacgazdaság mindenhatóságában s devizaéhségük elnyomja a legelemibb óvintézkedéseket is: a kelet-európai és mediterrán országok, Dél-Amerika. A multik természetesen csak addig fognak ottmaradni, amíg a munkaerőt valóban rabszolgaáron tudják nyújtani; amint szükséges (s amint a politikai változások lehetővé teszik), tovább kell vonulni még keletebbre: a Szovjetunió, Kína és a többi ázsiai országba. A befogadó államokat rá kell bírni, hogy kölcsönöket vegyenek fel a nemzetközi pénzintézetektől (elsődlegesen az IMF-től és a Világbanktól, amelyek gyakorlatilag a mi tulajdonunkban vannak). Ha húzódoznának a kölcsönfelvételtől, meg kell ingatni a gazdaságukat, válságot kell előidézni, s bele kell zavarni őket egy adósságspirálba, majd – közvetett módon – kényszeríteni kell őket, hogy válságköltségvetésből válságköltségvetésbe bukdácsoljanak.
  7. Létrehozzuk a globális gazdaságot (Économie Globale), amely fölött sem a nemzetállamok, sem a szakszervezetek nem tudnak semmiféle kontrollt gyakorolni. A globális gazdaság előbb-utóbb létrehozza a saját (ugyancsak globális) politikáját, s ennek következtében szükségessé válik a politikai rendszerek globális újjászervezése, melynek bölcsőjénél mi fogunk bábáskodni.
  8. A globális gazdaság másik következménye a globális tömegkultúra, melybe – óvatosan és kiegyensúlyozott módon – bele kell tenni minden vallásból, minden nemzeti kultúrából és minden hagyományból, szokásból és tudományból egy kicsit – hogy mindenki elégedett legyen. Az írott és elektronikus médiumokon keresztül sulykolni fogjuk az uniformizált (és általunk előírt) ízlést kialakító reklámokat.
  9. Bátorítani kell (főként az ENSZ és a NATO égisze alatt) a békefenntartó és béketeremtő katonai műveleteket, amelyeknek – a lehetőségekhez képest – humanitárius akcióknak kell tűnniük a közvélemény előtt (lásd még a média szerepe!). Ezek a fegyveresek valójában azt a célt szolgálják, hogy a két szervezet vezetésében elhelyezett embereink mindig rajta tartsák a szemüket a világ forrongó pontjain, s befolyásolhassák az ottani eseményeket. A békeműveletek helyét pedig lassan majd átveszik a reagáló erők, később pedig már az egyszerű megelőzés is okot szolgáltathat fegyveres beavatkozásainkhoz, a világ bármelyik országában. Mindehhez szükséges az ENSZ és a többi nemzetközi katonai szervezet alapszabályainak lassú átalakítása, hogy előbb-utóbb (a már létező nemzetközi katonai erőn kívül) rendelkezésre álljanak nemzetközi rendőri és csendőri erők is.
  10. Az egyént egyre kiszolgáltatottabbá kell tenni, s igaz ez a gazdasági, az ideológiai és az érzelmi összetevőre is. Emelni kell a nyugdíjkorhatárokat, egyre bizonytalanabbá kell tenni a munkahelyeket (tudatosítani kell például a munkavállalóban, hogy bármikor elbocsátható), a fizetések vásárlóerejét fokozatosan csökkenteni kell (például mesterségesen gerjesztett infláció segítségével), ugyanakkor biztosítani kell az egyéni agymosás lehetőségét (primitív tévéműsorok, manipulált oktatás, irányított sajtó, fogyasztás-centrikus társadalom, stb.). Érdemes megfontolni olyan – nagy visszhangot és felháborodást kiváltó – bűncselekmények elkövetésének elősegítését, amelyek hatására az egyén maga kiált nagyobb biztonság és erőteljesebb rendőri vagy titkosszolgálati jelenlét után.
  11. A nemzetállamokat minden eszközzel meg kell akadályozni abban, hogy gazdasági területeiket önállóan korszerűsítsék; különös figyelmet érdemelnek ilyen szempontból az energia- és pénzügyi szektor, a mezőgazdaság, valamint az új technológiák. Ezek azok a neuralgikus pontok, amelyeket ki kell vonni a nemzeti felügyelet alól, és soron kívül globális ellenőrzés alá kell helyeznünk.
  12. Ahol lehet, az emberi munkaerőt gépekkel, robotokkal és – lehetőség szerint, a technológiai fejlődés függvényében –számítógépekkel kell helyettesíteni.
  13. Egyre több olyan adatbázist kell létrehozni, amelyek – változatos módon, a technológiai fejlődés függvényében – egyre több információt tárolnak az egyénekről. Ezeknek a nyilvántartásoknak szükség esetén összekapcsolhatóknak kell lenniük, s fenntartásuk, valamint ellenőrzésük nemzetközi szervezetek joghatósága alá kell essen. Ezek szükségességét bűnmegelőzési és bűnüldözési céllal kell magyarázni a tömegeknek. Mindezen lépésekkel párhuzamosan a lehető legjobban szigorítani kell a lőfegyverek egyének általi birtoklásának jogi feltételeit.
  14. A velünk szembehelyezkedő nemzetállamokat meg kell büntetni: pénzügyi és gazdasági módszerekkel, ideológiai ellehetetlenítéssel, s végső esetben olyan extrém módszerekkel, mint az elektromágneses fegyverekkel kiváltott (és irányított) földrengések, éghajlat- és időjárás-változtatások, a férfiak és nők termékenységének csökkentése (akár teljes vagy részleges sterilizáció), stb.
  15. Azokat az egyéneket, akik nem állnak be a sorba, s tetteikkel vagy szavaikkal veszélyeztetik az Új Világrend kialakítását, el kell lehetetleníteni, meg kell bélyegezni, nevetségessé kell tenni; végső esetben fizikailag is meg kell semmisíteni.
  Eddig tartott a jegyzőkönyvek tartalmának kivonatos ismertetése. Serge Monast 1996 decemberében hirtelen elhunyt, s lakásából, illetve irodájából dokumentumok százai tűntek el a halálát követően. 1997 januárjában két egykori munkatársai is életét veszti: egyikük autóbalesetben, a másik pedig (egy újságíró-gyakornok) állítólag részegen kiesik egy toronyépület huszadik emeletének egyik ablakából. Serge halála előtt (’96 novemberében) egy tévéműsorban azt ígérte, hogy a jegyzőkönyvekről, valamint további exkluzivitásokról részletekkel fog szolgálni, de hirtelen halála ebben megakadályozta.
  A jegyzőkönyvekhez kapcsolódó elméletekről aKonteóblogon lehet bővebben olvasni. A benne leírt dolgok azonban biztosan elindítanak néhány gondolatot minden olvasóban. Teljesen mindegy, hogy a jegyzőkönyvek milyen körülmények között keletkeztek, ki írta és miért, az hamisítvány vagy eredeti… stb. Csak meg kell nézni mi valósult meg a jegyzőkönyvben leírtakból, és elgondolkodni a jövőnkről…

  1. Nagyon fontos maradt ki ebből, Lacika ! Az emberek ellehetetlenítése a HITELCSAPDÁKKAL !
   Pont ez történt az ún. devizahitelezésnél ! Visszafizethetetlenné vált, de úgy is volt megcsinálva: csapda volt ! Hányan beleestek, utcára kerültek és kerülnek százezrek és szétesnek a családok!

   A másik, a családok szétverése, a gyermekek elvétele azoktól, ahol keresztény nevelés folyik, mert az ellenség: még az ügyintézők képzésére is kitér .. TARTSÁK ROSSZNAK a normális keresztény családot ! Lásd norvég gyermekrablások az állam részéről !

   https://www.youtube.com/watch?v=B35FIdNjPrc Innen lehet tovább informálódni. Nem összeesküvéselmélet az, amiről később BEBIZONYOSODIK hogy igaz … ö.e.elméletek a jövőről szólnak, vagy max. a jelenről, de a múlt esetében egészen más a helyzet !

 21. Sziasztok!
  Én is elkezdtem olvasni ennek a churchofgod.hu-nak az anyagait, elég érdekesek és szemfelnyitogatók, de valaki, aki esetleg rendszeresen és hosszú ideje olvassa, nem tudna nekem segíteni abban, hogy hol találok olyan anyagot, ami pl.: a magyarok szerepét tárgyalja akár az utolsó időkben (pl hogy melyik oldalon foglalunk majd állást az utolsó harcokban), vagy a magyarokról ír-e valamit a Biblia valahol, bármit ami akár ezekkel kapcsolatos? Elég sok anyag van, és sok időbe telik átovasnom. Előre is köszönöm a segítséget.

    1. Úgy néz ki, bot vagyok, mégsem bírtam megtalálni, hogy egészen pontosan kik vagyunk és mi a szerepünk az utolsó időkben, meg összezavar, hogy olvastam ugyanezen az oldalon némi pártus származásáról a magyaroknak, aztán meg azt, hogy magógita nemzet a magyar, rokon valamelyest a kínaiakkal pl. (életemben nem gondoltam volna), de most akkor mi van? Továbbá, ha közép-európai székhelyű lesz a fenevad birodalom, akkor mi is benne leszünk? A 2 világháborúban mindig a németek oldalán álltunk, a németek pedig az asszírok, akik Izrael ellen harcoltak a történelem folyamán mindvégig. Véletlenül semmi sem történik, nem-e lehet, hogy ezek előrevetítették az elkötelezettségét és állásfoglalását a magyar népnek a németek mellett?

   1. Köszönöm, utánanézek, h alesz időm elolvasni, meg is veszem. Hadd kérdezzem meg, hogy jól vontam-e le a következtetést, amikor arra jutottam, hogy Magóg távoli leszármazottaiként- mivel a Góg és Magóg név az Isten elleni lázadással vagy Isten büntetőeszközével kapcsolatos- az Antikrisztus oldalán fogunk szerepelni? ( 🙁 🙁 ) Mivel azt a bizonyos fenevad birodalmat közép-eurpai székhelyűvé tette, és hát mondanom sem kell, hogy mi hol vagyunk. Van még valami, amit nem tudok vagy rosszul tudok?

    1. Erre én most nemtok felelni,talán Antenor vagy Arpiel.

     Viszont a könyvről azt láttam,hogy maradék néhány példány van a Libriben ! Én sem szeretnék lemaradni … még maradnak az egyházi könyvesboltok, Párbeszéd Háza, stb.
     mert a Kairosz adta ki.

     No nem, ÉN NEM fogok az Antikrisztus oldalán szerepelni ! akárhol lesz a székhelye… (szerintem Rómában inkább mint Jeruzsálemben).

    2. Köszönöm a tippet, jelentkeztem, és fel is vettek, a gyanúm pedig beigazolódott, sajnos Magyarország a jól megszokott csatlós szerepét fogja betölteni, ahogyan tette ezt az első- és második világháborúban.

    3. Attól függ! Most jönnek a választások … 😀

     Én inkább azt gondolom egyébként, hogy mi élen fogunk járni a jó úton az AK ellenében… és kihirdetjük majd, hogy miért. Ja, lehet hogy az életünkbe kerül majd, de nem az örök életünkbe 🙂

    4. Nos igen, ne vedd rossz néven, nem biztos, hogy az is lesz amit gondolunk vagy amit szeretnénk, hogy legyen. Még csak azt tudom, hogy hol leszünk de csak nagyvonalakban, mindazonáltal lehetséges, hogy lesznek itt is, akik fellázadnak. De szerintem a többségnek elég jó lesz élvezni azt a rövid hatalmat, amit a rendszer nyújt majd.

    5. A Jelenésekben elég jól le van írva, hogy mi következik. Persze fel kell ismerni az idők jeleit.

     Én nem irigylem azt a többséget, amelyik jól fogja érezni magát az AK uralma alatt ! Sőt kimondottan sajnálom őket, szeretném ha megtérnének időben, akkor is, ha “rossz” lesz nekik.
     Az a rossz csak átmeneti, mi meg átmegyünk 🙂 az életre, remélem !

    6. Jaj, azért írtad azt, hogy élen fogunk járni az AK elleni küzdelemben, mert tudtad, hogy az van leírva a Jelenéseken? Ezt nem tudtam, ha ez igaz, ennek is van történelmi előzménye, lásd pl.: a lengyelországi zsidók (vagy akármilyen zsidók) kimenekítését a 2. világháborúban, ugyanis Magyarország volt az egyetlen biztonságos hely Közép-Európában a zsidók számára. Nekem is jobban tetszik ez a verzió, hogy majd hirdetjük, miért az AK a rossz választás 😀

  1. Jack barátom, ha az un MAGÁN-KINYILATKOZTATÁSOKAT meg tudod emészteni, a Stefano Gobbi atya – benső hang, lokució – általi Szűzanyánk (Nagyasszonyunk – KIRÁLYNŐNK) teljes üzenetét begépeltem. A 2. magyar kiadás 2. kötet “Függelék” található. A hitelessége garantált, de csak azok a magyar katolikus papok tudnak róla, akikhez eljutott az un KÉK KÖNYV, melynek eredeti címe: Szűzanyánk szól szeretett papjaihoz! HUSZONÖT ÉVEN át 1973. július 7-től 1997. december 31. Tulajdonképen a Máriás Papi Mozgalom lelkiségi “katekizmusa”. Mivel az EGYHÁZI SZABADKŐMŰVESSÉGNEK tüske az oldalába, nyomást gyakoroltak Gobbi atyára és a nemzeti felelősökre – a Vatikánból – hogy változtassák meg a címet és azóta: “A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz” változatként került kiadásra. A MPM a Szűzanya tisztelő laikusok számára is nyitott, így jutottam hozzá a Kék könyvhöz, mert forgalomban nem kerül, csak “benső használatra” a CÖNÁKULUMOK – imatalálkozók alkalmával a rózsafüzér után felolvasunk egy üzenetet és átelmélkedjünk.
   Magyar vonatkozású üzenet! 1981. augusztus 16. Szent István király ünnepe a Világegyházban.
   “Láthattad fiam, hogy gyermekeim mily hatalmas serege ünnepelte a pápa felgyógyulását. Fatimai jelenésem emléknapján tört ellenfele szeretett fiam életére, s vette célba ezzel Szívemet. Ám terve meghiúsult. Ezt az egész világnak jelként adta az Úr, hogy VÉGÜL SZEPLŐTELEN SZÍVEM DIADALT ARAT majd ÁLTALATOK: Szeplőtelen Szívemnek magatokat átadott, s Velem szüntelenül együtt imádkozó, együtt munkálkodó, együtt küzdő, együtt szenvedő papjaim, és az általatok Szívemhez vezetett, Szívemben élő többi hű gyermekem által…
   Jézusom Eucharisztikus Szívének békéjét fogja élvezni és kiárasztani az EGYHÁZ! Jézusom földi helytartója többet tud Isten e nagy művéről, mint sokan mások. Ő tudja, hogy az Úr e tervében KÜLÖNLEGESEN FONTOS HELYET FOGLAL EL EGY NÉP, AMELYET ELSŐ KIRÁLYUK, a mai nap szentje, ISTVÁN, majdnem ezer éve már, hogy Nekem fölajánlva, TULAJDONOMBA ADOTT! Ezért hazáját századok óta REGNUM MARIANUM-nak, az Én országomnak nevezik. A pápa szeme előtt ismeretes a nép isteni küldetése, melyért évezredes történetének vértanúi sorával fizetett.
   Ezért intézett e néphez rövid időn belül több üzenetet és Magyarország védőszentje, ISTVÁN király mellett ezért fordult ma Hozzám Szívemet megindító szavával, hogy a nép fontos örökségét Nekem, Krisztus Anyjának, a szeretett magyar nemzet minden fia és leánya NAGYASSZONYÁNAK gondjaiba ajánlja.
   Meghallgatom szeretett fiam kérését, s ezért intézem most üzenetemet ÁLTALAD E NÉPEM MINDEN FIÁHOZ ÉS LÁNYÁHOZ! Ez a nép évszázadokon át öntestével védte a KERESZTÉNY EURÓPÁT a különböző pusztító, nem keresztény hadaktól. Önfeláldozó harcának egyik nagy diadalára emlékezteti ma is a keresztény világot a DÉLI HARANGSZÓ! A nyugat nemzetei Magyarországnak a KERESZTÉNYSÉG VÉDŐBÁSTYÁJA kitüntető címet adták, de nem voltak hálásak e nép mérhetetlen véráldozatáért és emberfeletti szenvedéséért.
   Ám Isten annál inkább kitüntette e népet azzal, hogy különleges tulajdonomba adta már állama megalapításánál. E KORBAN PEDIG SZEPLŐTELEN SZÍVEM VILÁGRASZÓLÓ BÉKEDIADALA KIVÁLTSÁGOS ESZKÖZÉÜL ADTA!
   A háború pusztítása után ezen ország Egyháza kapta ellenfelemtől a legérzékenyebb csapásokat! Az isteni irgalom viszont rendkívüli kegyelemforrást is fakasztott az országban, mely már sok éve egyre növekvő mértékben kiárad a Föld minden népére. Emlékszel, a sátán e népből választotta eszközét, hogy a Szent Péter Bazilikában összetörje fájdalmas-anyai arcomat. Altemplomában viszont a pápa tiszteletemre felszentelte a MAGYAROK NAGYASSZONYA kápolnát, mely itt a Világegyház szívében HIRDETI MÁRIA NÉPE fontos keresztény örökségét, s EMLÉKEZTETI ISTEN TERVÉNEK ISMERŐIT E NÉP KÜLDETÉSÉRE!
   AZ ÉN (magyar) NÉPEMNEK LELKILEG ÁT KELL ALAKULNIA, hogy e küldetést betölthesse ISTEN DICSŐSÉGÉRE, az EMBERISÉG JAVÁRA és saját boldogságára!!!
   NÉPEMNEK MINDEN EGYES FIÁT ÉS LEÁNYÁT AGGÓDÓ SZERETETTEL HÍVOM ANYAI SZÍVEMRE: a katolikus keresztények ajánlják fel magukat Szeplőtelen Szívemnek! Naponta imádkozzák el szentolvasómat egyenként, vagy családjukkal közösen, a titkain ELMÉLKEDVE! Törekedjenek Isten mindent átható, szerető jelenlétének és az Én anyai segítő jelenlétemnek állandó tudatában élni. Ezzel, és ha Jézusom megváltó áldozatából misehallgatás, áldozás és imádás révén kegyelmi erőt és szent örömet merítenek, le fogják győzni bűnös szenvedélyeiket, nem teszik szeretetlenséggel pokollá egymás életét, nem hagyják magukra a szenvedőket és öregeket, nem emelnek gyilkos kezet születendő gyermekeikre, nem hagyják Isten nélkül felnőni őket, s nem gátolják, hanem segítik őket a legszentebb hivatásuk felé.
   ANYAI SZERETETTEL HÍVOM NEM KATOLIKUS KERESZTÉNY GYERMEKEIMET IS, hogy Jézusom első követői példájára Velem, Jézus Anyjával együtt, egy szívvel, lélekkel állhatatosan imádkozzanak, hogy MIHAMARABB MEGVALÓSULJON ORSZÁGOMBAN JÉZUSOM VÉGAKARATA, hogy a Krisztus-hívők mindnyájan egyek legyenek a hitben, Isten és egymás szeretetében, EGYETLEN, SZENT EGYETEMES APOSTOLI EGYHÁZÁNAK KÖZÖSSÉGÉBEN!
   Nem keresztény és magukat ATEISTÁNAK VALLÓ GYERMEKEIMET IS SZERETETTEL HÍVOM AZ ÉLET FORRÁSÁHOZ, Isteni MEGVÁLTÓJUKHOZ, Aki értük is meghalt, s feléjük is kiáltja: AKI SZOMJAZIK, JÖJJÖN HOZZÁM… , hogy életük legyen, és bőségben legyen, hogy a sírgödör borzongató sötétsége helyett a BOLDOG ÖRÖK ÉLET tündöklő fénye ragyogja be sokszor oly nemes törekvésekkel teli életútjukat.
   MEG KELL ÚJULNI ÉN NÉPEM A HITBEN, REMÉNYBEN, BŰNBÁNATBAN ÉS ENGESZTELŐ SZERETETBEN ISTEN IRÁNT,SZENTSÉGI JÉZUSOM ÉS SZEPLŐTELEN SZÍVEN TISZTELETÉBEN, hogy a megújító Szentlélek alkalmas eszközeként betölthesd nagy, SZENT, BOLDOGÍTÓ HIVATÁSODAT a TEREMTŐ ÖRÖK ATYA DICSŐSÉGÉRE, A MEGVÁLTÁS ÖRÖK MŰVÉNEK KITELJESEDÉSÉRE, a szerencsétlen, önmagát pusztító emberiség megmentésére és üdvözítésére!”
   Testvérem! Remélem most megérted, miért fontos választani, mégpedig jól választani, vagyis TRIPLÁZNI! Isten áld meg a magyart bölcsességgel, megkülönböztető képességgel! Ámen.

  1. “Feloszlatásakor a jezsuita rend tagsága 22,589 főt számlált, 49 provinciában voltak jelen, 669 iskolát tartottak fenn és 3000 misszionáriust működtettek szerte a világban. Tudvalévően egy jól kiépített hálózatot tartottak fenn, különösen nagy befolyásuk volt a távoli spanyol és portugál gyarmatokon. A feloszlatásukat követően a jezsuiták “felszívódtak” és a nem katolikus befolyás alatt álló országokban, elsősorban Poroszországban és Nagy Katalin cárnő udvarában találtak menedéket, illetve új “foglalkozást”. A jelek szerint számos csalódott jezsuita a korábban rivális titkos társaságok keretein belül kamatoztatta a tehetségét. Ezt Adam Weishaput példája mutatja leginkább, hiszen az illuminátus rend megalapítója maga is egy jeles jezsuita tanár volt a rend feloszlatásáig. Mindenesetre az önmagában is egy érdekes jelenség, hogy három évvel a jezsuita rend feloszlatása után, 1776-ban jött létre az illuminátus rend és éppen egy volt jezsuita által. Nagy Katalin, aki köztudottan illuminátus volt, az udvarába került jezsuitákat használta fel az orosz tanrendszer átalakításához és fejlesztéséhez. Tény tehát, hogy a szélnek eresztett és emiatt kiábrándult jezsuita ügynökök egy része az illuminátus körökben talált új otthont és új “foglalkozást”, miközben a katolikus egyház védtelen maradt.”
   A napóleoni háborúk idején a Vatikán megpróbálta helyreállítani a katolikus egyház korábbi státuszát, de sikertelenül. Amikor azonban Napóleon 1814-ben kénytelen volt lemondani és száműzetésbe vonulni, VII. Pius pápa úgy látta, eljött a megfelelő alkalom és sebtében kiadott egy új pápai bullát (Sollicitudo omnium ecclesiarum), amelyben visszaállította a jezsuita rendet.
   A jezsuita rend visszarendezésével a Vatikánnak két fő célja volt: Az egyik az, hogy a félelmetes rend keze által visszanyerje a korábbi befolyását, a másik pedig az, hogy elejét vegye a katolikus egyház számára nyilvánvalóvá vált és a legnagyobb kihívást jelentő illuminátus/szabadkőműves aknamunkának. Csakhogy ekkorra a jezsuita ügynökök már vagy maguk is szabadkőművesek, illetve illuminátusok voltak, vagy pedig szorosan összedolgoztak azokkal.

   http://churchofgod.hu/content.php?act=szuletesijog2

   1. Jo napot Antenor!
    Ugy latom nagyon nagy lexikalis tudasa van ezert is szeretnem ontol megkerdezni. Ezek az iluminatik, szabadkomuvesek es a jezsuitak buneiert is meghalt Jezus?

    1. Igen, az õ bûneikért is meghalt:

     Kolossze 1:19-20 Úgy tetszett (az Atyának), hogy benne [Krisztusban] lakjék az egész teljesség,20s hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, minthogy Ő a kereszten vérével békességet szerzett.

     Persze ehhez meg kell térni, és az egyénnek magára kell venni a bárány vérét. De ezt el is utasíthatja, megvetheti saját kárhozatára. A luciferiánusok a sátáni lázadás elkötelezett hívei, számukra utálatos a bárány vére.

   2. Ugy is kedezhetnem, Jezus nem gyozte le a titkostarsagokat is?
    Jezus nem azt mondta a tanitvanyainak, hogy legyenek jokedvuek, mert o mar legyozte a Vilagot? (Jan. 16:33)
    Ha az Iras marpedig ezt allitja, akkor te, es az itteniek tobbsege, ki, vagy kik ellen hadakoztok nap mint nap?

    1. Ez a gondolkodás így némileg csúsztatás. Mindig elfelejtik odatenni, hogy csak akkor érvényes ez a győzelem és örök élet rájuk is (szabadkőművesek stb.), ha ők is elfogadják, a korábbi uruk megtagadása mellett. Ez nem fog megtörténni, mert ha megtörténne, nem tudna eljönni az antikrisztus megtévesztve a világot, tehát tévedne a Jelenések könyve, nem folytatom.

    2. Szia Zsolt, nem azt állítottad még nemrég, hogy Jézus szavai, amit a tanítványoknak mondott, az csak a tanítványokra vonatkozik?

    3. Nem mi hadakozunk, hanem a Sárkány hadakozik ellenünk, az viszont igaz, hogy egy szellemi harcot vívunk, amiben gyõznünk kell, hogy mindent örököljünk.

    4. Szia Zsolt!Nagyon jogos, de nem egyszerű kérdéseket feszegetsz.Sajnos, ilyesmi nagyon keveseknek jut csak eszébe, de a jó hír az, hogy egyre többeknek. 🙂 Szerintem ennek az észrevételnek a határán túl, már nem a szóban pontosan leírható és a teljes körűen megfogalmazható válaszok a fontosak, mert ilyenek nincsenek sehol.Persze, mindig van, aki megmondja a maximusz frankót, mint most én… 😀 😎 ❗ A helyes kérdések egy ponton túl fontosabbakká válnak a válaszoknál.Úgyis már minden választ hallottál…

     Amikor majd le tudsz ülni úgy 15-20 percet csendes mozdulatlanságban, hogy ebből kb. 3 percet sikerül ezeket a válaszokat még gondolatban is elkerülni, akkor nyernek majd igazi és új értelmet a kérdések.Ősi bölcsesség: ismerd meg önmagad! .Ez nagyjából elég pontosan ezt jelenti: felejts el mindent, amit tudsz!…

    5. Zsolt, igen, a BŰNT győzte le az Úr a kereszthalálával.
     “Benne temetkeztetek el a keresztségben és benne támadtatok föl, annak az Istennek az erejébe vetett hit által, aki őt a halálból föltámasztotta. … Megbocsátotta minden bűnünket. A követelményeivel az ellenünk szóló adóslevelet eltörölte, az útból eltávolította és a keresztre szegezte. LEFEGYVEREZTE A FEJEDELEMSÉGEKET ÉS HATALMASSÁGOKAT, nyilvánosan pellengérre állította őket, és Krisztusban DIADALMASKODOTT rajtuk”. Kol.2
     Sátán trükkje, hogy ez a harc nem ért véget. DE, Jézus MÁR győzött, és ebbe a győzelembe kell beleállnunk, képébe vágni, hogy már nincs hatalma 🙂 mert ez a mi győzelmünk is Jézusban.
     Ezen alapulnak a karizmák, a gyógyulások, mert sátán ereje MEGTÖRT, vége van. Ez itt mégis végső harc, ennek hitéért, ennek hitében.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .