Világkormány

Káoszból rend: így működik a világ

EliteForrás: alt-market.com

Adam (Spartacus) Weishaupttól egészen Karl Marxig, Trockíjig és Kun Béláig, Rosa Luxemburgtól Emma Goldmannig nyomon követhető egy világméretű összeesküvés, melynek célja a civilizáció aláásása és a társadalom újjászervezése a rosszindulat, az irigység, az erőszak ösztöneire, és a megvalósíthatatlan egyenlőség álmára építve. 

Ahogy Mrs. Webster olyan találóan rámutatott, a törekvés egyértelműen kimutatható szerepet játszott a Francia Forradalom tragédiájában. Ez volt a XIX. század valamennyi romboló mozgalmának mozgatórugója, és most végül az említett rendkívüli személyiségek, Európa és Amerika nagyvárosainak alvilági csoportja, hajánál fogva ragadta meg az orosz népet is és annak a hatalmas birodalomnak is vitathatatlan urai lettek.

– Winston Churchill, az Illusztrált Sunday Herald-ban 1920-ben megjelent cikkből

Az összeesküvés koncepciója a legtöbb embert megijeszti, méghozzá olyan mértékben, hogy a világban folyó események irányítottságára mutató legtöbb bizonyítékot hajlandóak figyelmen kívül hagyni, hogy lelkiismeret furdalás nélkül elfogadhassák a történések véletlenszerű, kaotikus jellegét bizonygató elméleteket.

A kevésbé tájékozottak az Occam borotvája elv téves értelmezésére alapozzák a politika szörnyű eseményeinek magyarázatát. Úgy érvelnek, hogy egy adott problémát vagy válságot egyformán jól leíró magyarázatok közül azt érdemes elfogadni, amelyik egyszerűbb. Az elmélet azonban azt mondja, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján válasszuk az egyszerűbb magyarázatot. Tehát a magyarázatnak a bizonyítékoknak is meg kell felelnie, különben nem tekinthető igaznak.

Az irányított összeesküvés szkeptikusai gyakran szemet hunynak azon bizonyítékok felett, amelyek ellent mondanak az ő egyszerű magyarázatuknak és úgy érvelnek, hogy az egyszerűség önmagában is bizonyítja igazát. Más szóval nem érzik szükségesnek megvédeni egyszerű világnézetüket, mert az ő fejükben az egyszerűség önállóan is nyilvánvaló. Volt idő, amikor az emberek azt gondolták, hogy a bolygók üvegszálakon függve, egymás körül keringenek. Ez a magyarázat nyilvánvalónak tűnt számukra, mert ez volt a legegyszerűbb, amivel elő tudtak állni. Az Új Világrend és az összehangolt globalizmus szkeptikusai is hasonló logika mentén gondolkoznak.

Az egyik leggyakoribb gondolatmenetük, hogy a világ túl ?kaotikus?, így amennyiben az elit valóban teljesen központosított, egységes világrendszert akar felállítani, akkor csúnyán elbukott. Aki egyetért ezzel a gondolatmenettel jobb, ha kicsit mélyebbre ás és megnézi a különféle konfliktusok és az állítólagos ?ellenfelek? közötti hasonlóságokat.

Vegyük az Egyesült Államokat és Oroszországot például. A két nemzet hosszú történelemre tekint vissza az egymással szembeni ideológiai és egyéb ellenségeskedést illetően, és számtalanszor kerültek háború közeli helyzetbe. Az sem kétséges, hogy az átlag amerikai individualistának tekinti magát, míg az átlag orosz szocialistának vagy kommunistának. Emellett egy átlag orosz szemében az amerikaiak kapitalista imperialisták, míg magát humanistának mondja. Mi a helyzet azonban a kormányaikkal? Mi a helyzet a bankáraikkal és oligarcháikkal? Vajon ők is ellenségnek tekintik egymást?

Miért finanszírozták volna a Wall Street-i tőkések és az amerikai hadsereg az 1917-es bolsevik forradalmat, ha ez igaz lenne?

Amikor az internacionalisták elkezdték pénzelni a bolsevik forradalmat és lehetővé tették Oroszország számára, hogy kommunista birodalommá váljon, egy hamis paradigmát hoztak létre.

Az ezt követő hidegháború pedig tökéletes ürügyként szolgált a katonai-ipari komplexum számára egy hatalmas állandó hadsereg felállítására, amit bevethetnek a világ más államainak leigázására, illetve ma már magának az amerikai népnek az elnyomására.

A hamis kelet-nyugat paradigma ma is él, amelyben az amerikaiak az ügyetlen gazember, az oroszok pedig az elszánt harcos és jogos tiltakozó szerepét játsszák. Csakhogy az orosz és az amerikai vezetés ugyanazoknak a nemzetközi pénzembereknek és elit tagoknak felel.

Hogy friss példát is említsünk, az Egyesült Államok katonai műveletet indított az ISIS (ILIÁ) terrorszervezet Bagdad és Irak északi régiói felé közeledő erői ellen. Ha azonban az ISIS az ellenség, miért támogatja az Egyesült Államok (és szövetségese Szaúdi-Arábia) ugyanennek a szervezetnek a tagjait Szíriában és Irak más részein?

Kicsit furcsa, hogy ugyanaz a kormány, amelyik segédkezik a szervezet létrehozásában, most háborút folytat ellene. Nem lehetséges, hogy mégiscsak valami többről, egy összetettebb tervről van szó itt?

Ahogy a hírhedt Rahm Emanuel mondta: ?Nem engedhetjük meg, hogy egy komoly válság kárba vesszen. Ez alatt azt értem, hogy ilyenkor lehetőséget kapunk olyan dolgok véghezvitelére, amiket korábban nem lehetett.?

És amennyiben a lehetőséget megteremtő válság nem, vagy nem akkor jelentkezik, amikor szükség lenne rá, miért ne teremtenének egyet, ami megfelel céljaiknak? Az elit generációk óta használja ezt a taktikát. Hegeli dialektikának hívják.

George Wilhelm Friedrich Hegel munkája szolgáltatta a kollektivista-szocialista ideológia alapját és inspirálta Marxot a Kommunista Kiáltvány megírására. Hegel államközpontú nézeteket vallott és úgy gondolta, hogy a kollektívát egy központosított kormánynak kell vezetnie, az individualizmust pedig fel kell áldozni a magasabb célokért.

Az állam ?rendelkezik a legfelsőbb joggal az egyénnel szemben, akinek legfőbb kötelessége, hogy az állam tagja legyen? mert a világ lelkének joga minden különleges előjog felett áll,? írta Hegel.

A dialektikáról szóló elméletében Hegel egy olyan stratégiát javasolt, amely segítségével, a szándékosan létrehozott megosztáson keresztül, a hatalmi elit képes lesz irányítani a tömegeket. A Hegeli dialektika egyszerűen arról szól, hogy az uralkodó csoport létrehoz egy olyan problémát vagy válságot, amire az állampolgárok félelemmel reagálnak és megoldást követelnek, mire a vezetők felkínálják azt a megoldást, amit már a válság elindítása előtt bevezetésre szántak, és amelynek segítségével saját maguknak több, az állampolgároknak pedig kevesebb hatalma lesz.

A világ éppen azért tűnik megosztottnak és kaotikusnak, mert a globalista hatalom néhány tagja ilyenné alakította. Olyannyira, hogy bármelyik háborút hozva fel példának az elmúlt 100 évből, egy valamire való alternatív elemző könnyűszerrel szolgáltat ellentmondást nem tűrő bizonyítékokat arra, hogy nemzetközi bankok és elit szervezetetek rángatták a zsinórt mindkét oldalon.

Aki nem képes megérteni a ?káoszból rend? elvét, az soha nem fogja megérteni, hogy mi történik.

Az irányított káosz több célt is szolgál. Például elvonja az emberek figyelmét és lehetővé teszi az elit számára más tervek észrevétlen bevezetését.

Sokszor bűnbakként is szolgál, egymás ellen uszítva az eképpen pártokra osztott tömegeket. Erőszakos, destruktív következményekkel járó változások esetén egy könnyen azonosítható gonosszal lehet a legkönnyebben lecsillapítani a tömegeket. A globális célok finomra hangolásához az elitnek szüksége van okosan kihasznált bűnbakokra, ürügyekre.

Például az IMF már jó ideje beszél egy globális valutakosár bevezetéséről, ami az amerikai dollár helyébe lépne.

Micsoda véletlen, hogy Oroszország és a kelet szintén arra szólította fel a Valutaalapot, hogy a dollárt cserélje le az alap által kibocsátott Különleges Lehívási Jogokra (SDRs).

Végül (megint micsoda ?véletlen?) az amerikai kormány elit tagjai gazdasági konfrontációba keveredtek Oroszországgal az Ukrajnában végbement irányított puccs segítségével, tökéletes ürügyet szolgáltatva a keletnek arra, hogy ejtse a dollárt és helyébe az IMF által kibocsátott valutát helyezze.

Bár egyesek szerint Vlagyimir Putyin a globalizmus elleni harc éllovasa, az orosz vezető éppen úgy támogatja a Nemzetközi Valutaalapot, mint nyugati kollégái és kijelentette, hogy az eddiginél is komolyabb szerepet szán Oroszország IMF tagságának:

A BRICS esetében számos egymással egybeeső stratégiai érdeket találunk. Elsőként a nemzetközi monetáris és pénzügyi rendszer megreformálására vonatkozó közös szándékot, ami jelen formájában igazságtalan a BRICS országokkal és az új gazdaságokkal szemben. Aktívabb szerepet kell vállalnunk az IMF és a Világbank döntéshozói rendszerében. A nemzetközi monetáris rendszer nagymértékben függ a dollártól, vagy pontosabban, az amerikai hatóságok pénzügyi politikájától. A BRICS országok ezen szeretnének változtatni.

Igen Vlagyimir. Pontosan ezt akarják a társadalom manipulálói is az IMF-nél.

WWWTalán kezd kirajzolódni a módszer: probléma, reakció, megoldás. Gazdasági vagy fizikai háborút indítanak kelet és nyugat között, a dollár pedig elvérzik a folyamat során. A tömegek igazságos és kiegyensúlyozott alternatívát követelnek a dollár, mint tartalékvaluta helyébe, hogy visszatérhessen a stabilitás. Az amerikaiak Oroszországot és a keletet vádolják pénzügyi problémáik kialakulásáért. A kelet pedig a pimasz nyugatot hibáztatja bukásáért. Érdekes módon egyik oldal sem vádolja a bankárokat, akik az egész csapásért felelősek. Az elit pedig megjelenhet a színen, mint geopolitikai megváltó és egy mindkét oldal számára szimpatikus Bretton Woods típusú megállapodással bebiztosíthatja a megálmodott globális valutarendszert. A globális valutával és hatalommal a helyén pedig már nincs messze a teljes globális kormányzás. Káoszból rend.

Céljait tekintve a folyamat inkább pszichológiai, mint politikai jellegű. Feltehetik a kérdést, hogy amennyiben az elit már teljes hatalommal bír a bankok és kormányok felett, minek neki egy globális kormány? A válasz, hogy ezek az emberek nem titkos, hanem nyílt globális kormányt akarnak. Azt akarják, hogy elképzelésüket a létezés tényeként fogadjuk el, mert csupán akkor tekinthetik győztesnek magukat, ha a hazugságukban való részvételt önként vállaljuk.

Az I. Világháború eredményeként létrejött a Nemzetek Szövetsége és azon vélekedés, hogy a szuverenitás szétválást és katasztrófát szül.

A II. Világháború az Egyesült Nemzetek Szövetsége és a Nemzetközi Valutaalap megalakulását eredményezte. Úgy gondolom, hogy egy harmadik világháború veszélye nehezedik a világra, amiben a monetáris fegyverek nagyobb szerepet kaphatnak a tömegpusztító fegyverekhez képest.

Lássuk be, hogy a globális egység minden egyes feltételezett bomlasztása végül erősebb központosítást eredményezett és erről a szkeptikusok általában megfeledkeznek.

A válságok alakulása arra enged következtetni, hogy a következő háború már a teljes globalizációt hozza el, amit az elitisták kis csoportja, a ?bölcs uralkodó? szerepét öltve magára vezet majd, hogy békét és harmóniát hozzon a tömegeknek. Eközben a szkeptikusok minden józanész ellenére váltig állítják majd, hogy az egész csak a véletlen műve, és az események valahogy éppen az uralkodók kifejezett igényei szerint alakultak, így valósulhatott meg legfőbb vágyuk: a teljes globális diktatúra.

Időkjelei: ?Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki: “Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Azért ha te engem imádsz, mindez a tied lesz.? Lukács 4:5-7

Előző posztKövetkező poszt

33 hozzászólás

 1. Én meg arra a következtetésre jutottam a világ dolgainak megismerése folyamán .
  Hogy a világot a szigorú , de szerető rend irányítja . És nem a káosz a világ alapja.
  Mindenki tanuljon a hibáiból és lehetőleg ne kövesse el őket újból , mert addig
  jár a korsó a kútra míg el nem törik .

 2. Magamat kell, hogy idézzem.
  “A jól kivitelezett csalás legfontosabb kritériuma az, hogy utólag hihető módon siekrüljön az áldozatokban azt a képzetet keltenünk
  mintha mi is tájékozatlanok lettünk volna és ugyanolyan ártatlan áldozatok lennénk mint ők maguk.”

 3. Az Új világrenddel kapcsolatban egyre inkább a következő érik bennem:
  Világ életünkben a legtöbbünket úgy tanították, hogy a Dániel 2 és a Dániel 7 részek nagyjából ugyanazt írják le.
  Dániel 2: A nagy szobor
  Fej ? Óbabiloni birodalom
  Mell ? Méd-Perzsa birodalom
  Derék: Ógörög birodalom
  Láb: Rómaiak
  A Dániel 7 ben pedig négy vadállat szerepel:
  Oroszlán, Medve, Párduc, Fenevad. A legismertebb tanítás szerint ezek ugyanazokat a birodalmakat jelentik és többek között ebből eredeztethető a római birodalom ujjá éledése elmélet.
  Nos, a párhozam szerintem hamis. A Dániel 2 úgy van és úgy történt, ahogy tanítják, de a Dániel 7 az teljesem más történet. Jövőbeli birodalmakat ír le, mégpedig párhuzamosan létezőket.
  Miért mondom ezt?
  Ha pontosabban megnézzük az állatokat, egyik sem illik rá a történelmi birodalmakra. Talán a leopárd részben.

  Dániel 7,2: Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy az ég négy szele felkorbácsolta a nagy tengert.
  A nagy tenger a népek, azaz lesz egy nagy felfordulás. Könnyen lehet, hogy a közelgő káoszról van szó.

  3. vers Négy hatalmas vadállat emelkedett ki a tengerből, mindegyik különbözött a többitől.
  A szövegkörnyezetből is párhuzamos birodalmakra következtethetünk.

  Továbbá: Jelenések 13,2 Ez a fenevad, amelyet láttam, párduchoz hasonlított, lába, mint a medvéé, szája, mint az oroszláné: a sárkány átadta neki erejét, trónját és nagy hatalmát.
  Ismerősek az állatok? Ugye igen. A négy birodalomból lesz egy nagy , amit az utolsó, azaz a fenevad ural.

  Dániel 7,12 A többi vadállattól is elvették a hatalmat, de ideig-óráig életben hagyták őket.
  Jézus visszajövetelekor történik mindez a szövegkörnyezet szerint. A négy vadállatból az utolsó megszűnik, de a többi egy ideig megmarad az ezer éves birodalomban.
  Értelmetlen lenne, ha a már nem létező birodalmakra mondaná az Ige, hogy egy ideig-óráig megmaradnak az Emberfia eljövetele után
  Következtetés: Várhatjuk a négy állat megjelenését, amíg nincsenek itt, addig?
  Tudom, nagyon vázlatos ez így, de a lényeg talán átmegy.

  Na ebből még nagy vita is kerekedhet

 4. Én a borg vagyok és tökéletesen átlátom az egészet. Az ellenállás hasztalan. Az életeteknek vége! Ezentúl minket fogtok (ki)szolgálni.

 5. “A szabadjára engedett nihilisták és ateisták segítségével olyan félelmetes társadalmi kataklizmát provokálunk, amely szörnyűségében meg fogja mutatni a nemzeteknek az abszolút ateizmus, a barbárság, és a legvéresebb felfordulás hatékonyságát. A polgárok ekkor mindenütt rákényszerülnek, hogy védelmezzék önmagukat a forradalmárok kisebbsége ellen, és meg fogják semmisíteni a civilizáció lerombolóit. A többség, amelynek istenhívő szelleme ettől kezdve iránytű nélkül marad, kiábrándul a kereszténységből. Ezek a kiábrándult keresztények – vágyódva egy ideálra, de nem tudva hová forduljanak imádatukkal – el fogják fogadni az igazi fényt a tiszta luciferi doktrína egyetemes megnyilvánulásán keresztül, amely ekkor végre széles körben ismertté válik. Ez a megvilágosodás annak az általános mozgalomnak lesz az eredménye, amely a kereszténység és az ateizmus lerombolását vagy elpusztítását fogja követni, amelyek egyidejűleg lesznek legyőzve és megsemmisítve.” ? Albert Pike 1871 augusztus 15-én írt levele Giuseppe Mazzinihoz

 6. Az egyenlőség megvalósítása már az előző rendszerben sem sikerült , de pl. Magyarország ilyen mértékű gazdasági kettészakadása egyetlen egy humanista gondolkodású embernek sem lehet elfogadható !
  A spirituális fejlődésre törekvő embereknek a szeretetközpontú életfelfogás ill. az arra törekvés alap kérdés és esetleg a mértékletesség felfogását képesek elfogadni .
  Szerintem a Boldogság elérése az életünk célja és ez kapzsiság , és mások semmibevétele melletti életmód esetén igencsak ellentmondásos eredményhez vezet . ” A Boldogság lelki dolog , amit leggyorsabban lelki úton lehet elérni ! ” Swami Mahabrabudji
  Mannon varázslatos hatalma a pénz elterjedt imádata önmagunk ” legyőzését ” kívánja Boldogságunk teljessége érdekében és ezt nagyon kevesen képesek elérni és ezért is tartja magát olyan erővel a titkos kormány hatalma .

  1. Néhány dologban egyetértek azzal, amit írsz, például, hogy a boldogság lelki dolog, de a boldogság, mint életcél szerintem leginkább boldogtalanságot hoz. A boldogságot keresőnek is, a környezetének pedig még inkább, mivel egy ilyen céllal a saját boldogsága lesz a legfontosabb, minden áron. Megtalálni azonban nem igen fogja.
   Én úgy gondolom, hogy Isten és az igazság keresése és megtalálása, majd az Ő szeretetének törvénye szerinti élet a legfontosabb. (Szeresd Istent és felebarátodat, mint magadat). Ha ezt követed, a boldogság magától rád talál, ráadásul nem mások kárára, hanem mások boldogságára.

   A világban tapasztalható boldogtalanság első számú oka, hogy az emberek magukat teszik az első helyre Isten helyett. Az általad említett titkos kormány tagjai pedig egy olyan urat szolgálnak, aki csak magát imádja, követőit pedig a hatalom ígéretével csábítja magához.

   És igen, a boldogságot csak lelki úton érheted el. És gyors is. Kérd meg Jézust, hogy költözzön a szívedbe és megismered a határtalan szeretet! 🙂

   1. Bocs én is a boldogságot keresem életemben .
    Rá kellet jönnöm , hogy a boldogság és a kockázat között valamint a elvárás között
    valamilyen oknál fogva kapcsolt áll fönt . Ez pedig egy csapdát eredményez .
    Én magam azt tartom istenez a érzelmeiden , és nem a értelmeden keresztül vezet a
    út . A szeretett és a boldogság között is kapcsolat áll fönt .

    1. Igaz, hogy a boldogság hiánya arra ösztönöz, hogy keresd és a folyamatban sokan rájönnek, hogy igazából Istent keresték, hiszen nélküle nincs boldogság. Szóval lehet, hogy szőrszálhasogatás volt részemről ezt így különválasztani. 🙂

 7. Ajánlották a lapomon. Elolvastam. Jó cikk. A meglátások pallérozottak. A következtetések sajnos kicsit mellé mentek. Ha gondoljátok, konzultációt ajánlok. Semmi nem az, aminek látszik! Ez esetben meg legalább triplán.

  1. Én kíváncsi vagyok rá kedves Imre. Mondom ezt, miközben még el sem olvastam a cikket. Őszinte leszek. Ritkán olvasom el azokat. Nekem általában a cikkek címe már mindent elárul a tartalmak lényegéről. Nem nagyképűségből mondom ezt, csak azért, mert jelezni szeretném, hogy én a magam útját járom, ami az információ kutatást illeti és úgy érzem, hogy tudok egy s mást erről a világról és annak működéséről, mozgatórugóiról. Nem mondom, hogy nincsenek fekete pontok és olyan is lehet amiben tévedek. Hadd kérdezzem meg kedves Imre, mert erre is kíváncsi vagyok Te mindent tudsz, vagy esetleg szoktál te is tévedni?

  2. Természetesen érdekelnek a különféle meglátások, de úgy gondolom, hogy a részleteket senki sem tudhatja pontosan, még maga Barack Obama vagy Putyin sem, hiszen ők is csak a lapok egy részét látják.

   Ami pedig az összképet illeti, a menet főbb állomásait a Biblia elég egyértelműen leírja, tehát, ha tévedünk egy-egy részlet tekintetében, amikor az egyik ismert állomáshoz érünk a történetben, tudni fogjuk, hogy merre kell korrigálni előző feltevéseinket a részleteket illetően.

   1. Én úgy vélem, hogy ők is csak szimpla bábok, egy ún. nagy játékban, ha ezt egyáltalán játéknak lehet nevezni. Posta Imrének abban igaza van megítélésem alapján, hogy semmi nem az, aminek látszik tisztelt Thea. Mondjuk az is igaz, a Biblia leírja a szituációt.

    1. “semmi nem az, aminek látszik”

     Ez igaz a politikára, a sajtóra, a médiára és a “világra”. Hála Istennek az Igéért, mert ha benne maradunk, megismerjük az igazságot. (János 8:31,32)

    2. Személyem is leginkább a világra gondolt amelyben élünk, amikor a hozzászólásomat írtam Thea 🙂
     Ebben a világban pedig benne foglaltatik természetesen a média és a politikai is. De ezek csupán manipulatív eszközök a tömegek megvezetésre.

  3. Kedves Posta Imre!

   Természetesen várjuk a meglátásod! Reméljük te is megosztod itt velünk!
   írod:
   “A következtetések sajnos kicsit mellé mentek. Ha gondoljátok, konzultációt ajánlok. Semmi nem az, aminek látszik! Ez esetben meg legalább triplán.”

   Igazából nembiztos, hiszen itt nem teljes körű tanulmányt akartak Theáék ebben a témában kifejteni. Ezek a cikkek inkább “hírként”, vitaindítóként szerepelnek az oldalon. És a céljuk, hogy a bibliai próféciák alapján értékeljük azokat. Hogy az időben ( a próféciák megvalósulását illetően) hol helyezkednek el ezek a történések. És természetesen, ehhez még jönnek a hozzászólók meglátásai, illetve az általuk belinkelt hírek, magyarázatok, előadások, vagy bármi, amit az aktuális témával kapcsolatosan figyelemre méltónak gondolnak.

   1. Ezeddig nem kaptam felkérést. Adorján, nem szoktam tévedni és tudok . Így rendben? vagy így? Adorján nem, szoktam tévedni és tudok. Osszátok be és szét! :-))
    A folyamat folyamatábrával szemléltethető. A végcél mi is? Mi is a vég? Cél? Élet értelme? Mi is az Élet? Isten? Ki használja és mire a zsidóknak nevezetteket? Szabadkőművesek, jezsuiták…, vallás, gazdaság…? mi a személyes dolgunk, sorsunk és mi az, amiben közös, mert minden mindennel összefügg.

    Na szóval, vagy tettel, vagy a szó már tett?

    A jelenleg érzékelt ezen dimenzióban a gazdaságot úgy kell átállítani, mintha a repülőgépen az utasokkal telt törzsben senkinek nem szabad észre venni, hogy menet közben cserélik le a motorokat, de még a szárnyakat is és nem csak átfestik a feleségjelzést. Ez közös érdek, hogy sikerüljön, vagy háború. De nem mellesleg a lényeg első sorban, hogy az itt rejtező “nemeberek” kiválogatása zajlik. Buzik, pedofilok, zsidó-cigány és fertőzöttek…szellemileg menthetetlenek és korcsok szelekciója. Ez nemzetfüggetlen, globális érdek, mert bolygószinten zajlik a takarítás. Nem érzitek? Akkor jól csinálják. A folyamat időben és több síkon zajlik. Információs háború, koncepció-váltás és pszichológiai szintű ébresztés-megvezetés. Ez az irányítás konstrukciója. Ha nem egyben, egészben nézed, eltéved, de EGY-ben látni csak akkor tudod, ha az egészet már befogtad és a célt már megláttad. Erre utaltam, hogy a cikk mellé ment pont a célnak. A játékosok ugyanazok, de a játék más.

    1. Kedves Posta Imre!

     Szerintem kaptál felkérést, hiszen kértünk rá ( írásban! 🙂 ), hogy fejtsd ki a véleményedet, meglátásodat.

     A repülőgépes hasonlattal én egyetértek. Itt szerintem a többségünk így van vele, de erről már beszéltünk itt ( persze te nem tudhatod)!
     Amivel nem értek egyet ( és biztosan vannak még itt olyanok mint én) , az az , hogy a válogatás milyen alapon folyik. ( És ki csinálja! Persze ezt szerintem azok az emberek se tudják, akik azt gondolják, hogy ők válogatnak…!) Számunkra az Isten országa és a Sátán uralkodási területe, országa között folyik a harc, világegyetemi szinten. És itt a földön, ebben a dimenzióban, a “nem emberek”, az Isten gyermekei ( akik Istentől való, szellemi újjászületés által lettek azok) ! A szétválogatás pedig közöttük, és a világ ( Sátáné, aki most korlátozottan a világ ura) gyermekei között történik! Persze igazából a világ gyermekeit is irtatja a Sátán( akik felett neki van hatalma, amit tőlük kapott) , mert részéről nincs szeretet irántuk, és számára csak annyi a cél, hogy minél többen elvesszenek.
     Bár az is megfontolandó lenne, amit te írsz, ha a II. világháborút “főpróbának” vennénk a III.-hoz , de a bibliai próféciák alapján az látszik, hogy az emberiségnek ez a korszaka nemsokára lezárul. Ez már a korszak lezáró “végjáték” kezdetének bevezetése, amely Armageddonhoz vezeti az emberiséget…!
     A többivel megint csak egyetértek/tünk. ( Ez leginkább evidens a számunkra. De , mint mondtam, az itt megjelenő cikkeket nem lehet mindig, minden aspektusból megvilágítani, mert akkor olyan hosszúak lennének, hogy nem lehetne őket olvasni. Viszont a blogon minden aspektus megjelent már, különböző cikkeknél, ill a hozzászólásoknál) .
     írod:
     ” Ha nem egyben, egészben nézed, eltéved, de EGY-ben látni csak akkor tudod, ha az egészet már befogtad és a célt már megláttad. Erre utaltam, hogy a cikk mellé ment pont a célnak. A játékosok ugyanazok, de a játék más.”
     Egyben nézzük, a célt is ismerjük. Csak mi nem csak a “képernyőn látható játékot” nézzük, hanem az irányítók “játékát” is! ….az “irányítók” , irányítóikét…. !

    2. Ida, azért jöttem ide, hátha…, de …nátha. Sok évem ment rá és még maradt pár. Minden le lett írva, el lett mondva úgy aktuálpolitikai viszonylatban, mint az, miért is.
     Tudjátok mi a “cél”? No kíváncsi vagyok rá, de nem annyira. Tudom, már átbeszéltétek, ezért nem ragozom.
     Tudjátok most mikor van? Kik vagyunk és kik nem, s kik vannak még itt, akik nem is kik, csak az álcájuk az?
     Mennyi faj lett idetelepítve? Humanoidok, de nem emberek…és az ember az a forma, amiben a Földet képviselni kellene de nagyon sebesen “kívülre”, mert a mesterséges idő-ámítás is kifutott.
     melyik dimenzióban vagyunk? Vagyunk, vagy vagyok és te is vagy…mindenki a sajátjában (tudatszint) és közben még vagy másik hatban. Egyszerre minden hangszer játszik és nagy a kaka-fónia, de a harmóniára vagyunk, nemde? Harmónia = hárman jó, vagyis Szentháromság (anya, apa és gyerekek…). Milyen szabályok szerint és milyen játék zajlik melyik szinten?

     De lássuk Istent? Ammeg KI? Tényleg mi az a szó? A teremtő, vagy az Éltető? Nem mindegy? Hajlok rá, hogy a fogalomzavart az okozza, hogy isten valójában sátán (stn) és ez jhvh, egy fejlettebb faj képviselője. Ezért nem bírtak eddig egymással, mert egyik a másik és persze sokan is vannak, nem egyen. Most éppen az orrukra lett koppantva ezeknek a kis isten-sátánoknak Istentől (mely szintén egy még fejlettebb és emberi lény, csak néhány millió évvel idősebbek és más síkon is mozognak már…, de még ők sem az Éltető. De tényleg ne menjünk most béle. Nem fontos.

     Valamiért olyan szabályok vannak életben, ami a halálban is egyenértéket ad és a helyzet az, hogy a több faj keveredése (ez kellett volna, hogy a zsidónak mondott is) eredményeképpen az Emberiség tényleg egy komplex és intellektuális és kulturális egészet alkotva jelenhessen a naprendszeren túlra is, mint ami kinőtte az óvodát. mert az itt az, bár börtönnek, bőrtoknak (test) is elmegy. Na, itt van a bibi. Nem, hogy keveredett és tudást adott volna át a tanítvány, hanem a tanítókat leölve elrejtette azt és maga akar jelenni, mint ember, pedig nem vált azzá. A genetikát nem lehet felülírni, de mepróbálták, próbálgatják most is…

     Na a többit rátok bízom, vagy akit érdekel, kivárja a végét. Ami most itt zajlik (Föld) és ebben a létsíkban egy kétségbeesett kabaré. Hogy szabaduljanak meg a salaktól, sallangtól, bűnösöktől úgy, hogy ne bukjon be ez a ca. 300 ezer éve kísérlet (ember-projekt) és ne kelljen minden lesöpörni. Visszafelé utazunk az időben etnográfialiag az utolsó még tartható és a régi természetvallást, RENDET idéző korba. Ez az I. VH előtti állapot. Kuplung, hátramenet, padlógáz. kapaszkodjatok!

     Nem jövök többet. Aki akar, megtalál.

    3. Ismerős történet. Erre csak azt tudom mondani, hogy imádkozom érted. A világ és Isten ennél sokkal egyszerűbb. Ismerd meg Őt és rá fogsz jönni, hogy pont arra tartunk amerre kell.

    4. Mégpedig nem visszafelé tartunk, hanem elore (felé).

     Azt gondolom, hogy a következo igerész éppen ide passzolo:

     “A keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert meg van írva: “Elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem.” Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette-e bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten “bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten “erőtlensége” erősebb az emberek erejénél” (1Kor 1:18-25).

 8. Azt hittem unalmas lesz, de ajánlom mindenkinek ! Ritka jó összefoglaló írás a lényegről !

  1. Én is jó írásnak tartom, Theától nemigen szoktunk effélét kapni, Imrének üzenem: ez itt nem jó hely a nyers modorra, itt nem szokás buzizni, zsidózni, demokratikusan kiírtani, stb. Ide Istenfélő, Biblia-fan emberek járnak szeretetrezegni!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend